VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc

2 Všeobecná ujednání General Provisions 1 Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky pro vydávání a používání platebních karet VISA The Royal Bank of Scotland plc a zásady vypořádání transakcí prováděných kartou a zároveň jsou v souladu s Úředním sdělením České národní banky ze dne 4. prosince 2002 o vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků. These Terms and Conditions set forth the conditions for issuing and using VISA Silver Business Cards of The Royal Bank of Scotland plc and the principles for settlements of transactions conducted with the use of the Card and are in accordance with the Official Information of the Czech National Bank dated December about issuing Specimen Terms and Conditions for issuing and using electronic payment instruments. Následující termíny mají kdekoliv v těchto Všeobecných podmínkách tento význam: Whenever used herein, the following terms shall have the following meaning: 2 Banka znamená The Royal Bank of Scotland plc, registrovaná ve Skotsku pod číslem 90312, se sídlem 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 1 Nové Město, Jungmannova 745/24, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka č , IČ , která vydává karty a je u ní veden účet; Bank shall mean The Royal Bank of Scotland plc, a company registered in Scotland under number 90312, with its registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, conducting business in the Czech Republic through its branch The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, having its office at Jungmannova 745/24, Praha 1, Nové Město, PSČ , registered in the commercial register maintained by Municipal Court in Praha, Division A, Folder 75729, Identification number , who issues the cards, and in which the account is held; Systém VISA znamená systém pro vypořádání Transakcí prováděných Kartou s bankami a poskytovateli služeb; VISA System shall mean the system for settlements of Transactions conducted with the use of a Card with banks and service providers; Karta znamená platební kartu nebo karty s mezinárodní ochrannou známkou VISA Silver Business The Royal Bank of Scotland plc; Card shall mean an international charge card or cards, VISA Silver Business of The Royal Bank of Scotland plc; Účet ke kartě znamená běžný korunový účet otevřený u Banky, prostřednictvím něhož se vypořádávají veškeré Transakce prováděné Kartou; Card Account shall mean a current account in CZK, opened in the Bank, through which all Transactions conducted with the use of a Card are settled; Držitel účtu znamená právnickou osobu, instituci nebo organizaci, která má v Bance Účet ke kartě; Account Holder shall mean a business entity, institution or organisation keeping a Card Account in the Bank; Držitel karty znamená českou nebo zahraniční fyzickou osobu, určenou Držitelem účtu, které byla Karta vydána; Card Holder shall mean a person designated by the Account Holder, to whom a Card has been issued; PIN znamená osobní identifikační číslo přidělené Držiteli karty, které je považováno za elektronický podpis Držitele karty a které je používáno na místech vybavených příslušnými elektronickými terminály nebo je používána pro výběr hotovosti z bankomatů; PIN shall mean the personal identification number assigned to the Card Holder, treated as an electronic signature of the Card Holder, to be used in places equipped with the necessary electronic terminals or for cash withdrawal; Transakce znamená oprávněnou platbu Kartou za nakoupené zboží či služby nebo výběr hotovosti Kartou; Transaction shall mean an authorised payment for purchased goods or services or cash withdrawal with the use of a Card; Individuální limit znamená částku dohodnutou s Bankou, kterou dá Držitel účtu k dispozici Držiteli karty; je uveden na Žádosti (formulář B); Individual Limit shall mean an amount agreed with the Bank, which the Account Holder shall make available to Card Holders; it s stated on an Application (Form B); Celkový limit znamená částku schválenou Bankou, do jejíž výše mohou být v rámci Zúčtovacího období uskutečňovány Transakce prováděné Kartou vydané Držiteli karty; je uveden na Žádosti (formulář A); 2

3 Global Limit shall mean an amount approved by the Bank up to which Transactions with the use of a Card issued to the Account Holder may be undertaken in a Settlement Period; it s stated on an Application (Form A); Autorizační limit znamená limit, do jehož výše není obchodní místo povinno vyžadovat autorizaci transakce; Authorisation Limit shall mean an amount up to which the point of sale is not required to authorise a transaction; "Sazebník" znamená Sazebník poplatků Banky pro Českou republiku, který tvoří přílohu č. 1 Všeobecných bankovních podmínek Banky; "List of Charges" shall mean the List of Charges of the Bank for the Czech Republic, which forms Annex 1 to the General Banking Conditions of the Bank; "Porušení bezpečnosti" znamená jakékoli porušení bezpečnostních postupů stanovených v těchto Všeobecných podmínkách nebo v jakémkoli jiném dokumentu, jehož je Držitel účtu stranou, včetně neoprávněné sdělení bezpečnostních údajů nebo podvodného nebo neautorizovaného přístupu k bezpečnostním údajům nebo elektronickému bankovnictví (elektronické službě) Držitele účtu. "Security Breach" means any violation of the security procedures described in these Terms and Conditions, or any other documentation to which the Account Holder is a party, including but not limited to the unauthorised disclosure of the security details or the fraudulent or unauthorised use of access to security details or the electronic service of the Account Holder. Zúčtovací období znamená období jednoho měsíce počínající prvním dnem každého měsíce a končící posledním dnem tohoto měsíce; Settlement Period shall mean a one-month period starting on the first day of each month and ending on the last calendar day of that month; Zrušení znamená, že se Karta stává neplatnou a jakékoliv Transakce prováděné Kartou není možno uskutečnit; Cancellation shall mean a Card is not valid and all operations with the use of a Card will be declined. Žádost znamená formulář A a/nebo B, na základě kterých si Držitel účtu žádá o Kartu.,,Applications means the form,,a /or,,b under which the account holder requests the card. 3 Karta je majetkem Banky a po ukončení její platnosti nebo na základě důvodného požadavku ze strany Banky musí být vrácena zpět do Banky. A Card is the property of the Bank and shall be returned to the Bank after it expires or at any reasonable request of the Bank. 4 Platební karta VISA Silver Business vydaná The Royal Bank of Scotland plc je Kartou s odkladem plateb, což znamená, že Transakce a veškeré související odměny a poplatky uskutečněné v rámci Zúčtovacího období jsou zaúčtovány na Účet ke kartě v rámci příslušného měsíce, nejpozději však čtyři (4) pracovní dny po ukončení Zúčtovacího období. The VISA Silver Business Card of The Royal Bank of Scotland plc is a Card with deferred payment, i.e. the Card Account is debited for Transactions conducted during the Settlement Period as well as related commissions and fees on a monthly basis, the latest the 4th working day after the end of the Settlement Period. 5 Platební karta VISA Silver Business vydaná The Royal Bank of Scotland plc je Kartou jedné měny, což znamená, že veškeré Transakce budou zaúčtovány v českých korunách. Transakce provedené v zahraničí jsou převáděny společností VISA na euro. Tyto zahraniční Transakce a související poplatky jsou poté převedeny na české koruny v souladu s prodejním kurzem Banky, aktuálním v den zaúčtování Transakce do Systému VISA. The VISA Silver Business Card of The Royal Bank of Scotland plc is a single currency Card, which means that all Transactions shall be charged in CZK. Transactions made outside of the Czech Republic shall be converted by VISA into euro. These foreign Transactions and related commissions shall be then converted into CZK in accordance with the Bank s exchange rate applicable on the day the Transaction is cleared in the VISA System. 6 Zahraniční Transakce, které nejsou účtované v euro, musí být převedeny společností VISA na euro na základě devizových kurzů společnosti VISA. Foreign Transactions charged in currencies other than euro shall be converted into euro by VISA at VISA exchange rates. 3

4 Vydávání Karet Card Issuance Karty jsou vydávány majitelům běžného korunového účtu vedených v Bance. Cards shall be issued to holders of a current account in CZK held in the Bank. 7 V rámci přezkoumání Žádosti může Banka požadovat doplňující dokumenty a osvědčení. The Bank may demand additional documents and certificates to consider the Application Po přezkoumání Žádosti uvědomí Banka o svém rozhodnutí Držitele účtu nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů poté, co obdržela vyplněnou Žádost. The Bank shall notify the Account Holder about its decision after considering an Application no later than fourteen (14) working days after receiving the completed Application. 2. Banka si vyhrazuje právo zamítnout Žádost bez uvedení důvodu. The Bank reserves the right to refuse an Application without any reason Karta je vydána v Bance, přímo Držiteli karty nebo osobě pověřené Držitelem karty na základě řádně podepsané plné moci nebo může Banka zajistit zaslání Karty, stejně jako PIN, kurýrní službou nebo poštou na náklady Držitele účtu. A Card is issued directly to a Card Holder at the Bank, or directly to a person authorised by the Card Holder based on the duly signed Power of Attorney or the Bank may also deliver a Card, as well as PIN on the Account Holder expense via courier services or post mail. 2. V případě zaslání Karty kurýrní službou nebo poštou obdrží Držitel karty Kartu a PIN v samostatných obálkách. Obálky by měly být bezpečně zapečetěny. V případě poškození kterékoliv obálky musí být Karta vrácena do Banky. Banka nese riziko spojené s doručením Karty nebo jejích personalizovaných bezpečnostních prvků (PIN) Držiteli karty. In the case of mailing, the Card Holder shall receive a Card and PIN in separate envelopes. The envelopes should be safely sealed. If either envelope is damaged, a Card must be returned to the Bank. The Bank shall bear the risk connected with the delivery of the Card or its personalized security elements (PIN) to the Card Holder. 3. Držitel karty je povinen podepsat se na zadní stranu Karty ihned po jejím obdržení. Tento podpis se musí shodovat s podpisovým vzorem uvedeným v Žádosti. Držitel účtu je odpovědný za jakékoliv závazky vyplývající z nedbalosti Držitele karty při dodržování 10. The Card Holder must sign the back of a Card immediately after receiving it. The signature must be in a line with the specimen signature placed on the Application. The Account Holder is responsible for any liabilities arising from the negligence of a Card Holder to comply with Přijetí Karty a PINu je Držitel karty povinen potvrdit na formulář Banky k tomu určený (formulář C). Pokud Kartu a PIN přebírá jiná osoba než Držitel karty, je nutné doložit oprávnění této osoby o převzetí Karty přiloženou řádně podepsanou plnou mocí. Pokud jsou Karta a PIN zasílány kurýrní službou nebo poštou musí být potvrzení o přijetí Karty zasláno zpět do Banky. The receipt of a Card and PIN must be confirmed by the Card Holder on a designated Application (Form C). If a Card and PIN are collected by an authorised person, a confirmation receipt shall be the signature of such person on a designated Application together with the duly signed Power of Attorney. If a Card and PIN are delivered via courier services or post mail, a confirmation receipt must be returned to the Bank. 4

5 12 Držitel účtu by měl o novou Kartu požádat nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před ukončením platnosti stávající Karty. Jakmile je ukončena platnost Karty (tzn. datum ukončení platnosti uvedené na Kartě již uplynulo), musí být tato Karta vrácena zpět do Banky. The Account Holder should apply for a new card not later than thirty (30) days before the expiration of the existing Card. Once a Card has expired (i.e. the expiration date embossed on a Card has already surpassed), a Card must be returned to the Bank. Držitel účtu může kdykoliv požádat o vydání dalších Karet na základě běžného postupu při podání Žádosti. The Account Holder may apply for the issuance of additional Cards using standard Application procedure at any time. 13 Použití Karty Card Usage Kartu může používat pouze Držitel karty. Banka nenese žádnou odpovědnost v případě, že je dovoleno třetí osobě tuto Kartu používat. The Card may be used only by the Card Holder. The Bank shall not be liable for allowing a third party to use the Card. 2. Držitel karty je povinen Kartu používat pouze v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména je povinen okamžitě poté, co Kartu obdrží, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků spojených s Kartou. The Card Holder may use the Card only in accordance with these Terms and Conditions and in accordance with the laws of the Czech Republic including, without limitation, as soon as the Card Holder receives the Card, he/she is obliged to adopt any measures necessary for protection of the personalized security elements connected with the Card. 3. Držitel karty je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby zabránil ztrátě, zničení, poškození, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití Karty. V případě, že přes toto úsilí dojde ke ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití Karty, je tuto skutečnost Držitel karty bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit Bance nebo osobě jí určené v souladu s ustanovením 22 těchto Všeobecných podmínek. The Card Holder shall use its best efforts to prevent the Card from being lost, destroyed, damaged, stolen, misused or used without authorisation. In case, in spite of such efforts, the Card is being lost, destroyed, damaged, stolen, misused or used without authorisation, the Card Holder is obliged to inform the Bank or a person appointed by the Bank in accordance with 22 of these Terms and Conditions without undue delay. 4. Banka nenese odpovědnost vůči Držiteli účtu v případě jakéhokoliv zneužití Karty ze strany Držitele karty. The Bank shall not be liable towards the Account Holder for any misuse of the Card by the Card Holder. 5. Držitel účtu je povinen zajistit, aby byla Karta uchovávána na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů Držitele karty a PIN. The Account Holder shall be responsible for ensuring that Cards are kept in a secured place, away from the personal documents of the Card Holder and separated from PIN. 6. Platební transakce provedená Kartou je autorizována, jestliže k ní Držitel karty dal souhlas. Souhlas k platební transakci Držitel karty uděluje zadáním PIN do terminálu nebo bankomatu a stisknutím tlačítka Potvrdit nebo Enter. V případě jiného než čipového terminálu, se za okamžik udělení souhlasu s platební transakcí považuje okamžik podpisu potvrzení o transakci předloženého Držiteli karty obchodníkem. Pokud takový souhlas nebyl Držitelem karty udělen, považuje se platební transakce za neautorizovanou. Držitel karty není oprávněn udělit souhlas s platební transakcí prováděnou Kartou žádným jiným způsobem než způsobem definovaným výše. Souhlas s platební transakcí může být Držitelem karty odvolán pouze do okamžiku udělení souhlasu s platební transakcí tak, jak je definován výše. A payment transaction shall be deemed authorized, if the Card Holder gave his consent thereto. The payment transaction may be authorized through typing PIN into the terminal or ATM machine and pressing the "Enter" button. In case of other than chip terminal, the moment of signing the confirmation on the transaction submitted to the Card Holder by the seller shall be deemed as a moment giving the consent with the transaction. Unless such consent have been given by the Card Holder, the payment transaction shall be regarded as unauthorized. The Card Holder is not entitled to give his consent with a payment transaction by any manner other than those stipulated above. The consent to execute a payment transaction may be withdrawn by the Card Holder only until the moment of giving the consent as described above. 5

6 Karta může být používána do data ukončení její platnosti, jež je vytlačeno na Kartě nebo dokud není Karta zrušena Bankou. The Card may be used until its expiration date, which is embossed on a Card, or until a Card is cancelled by the Bank. 15 Transakce Kartou mohou být prováděny na území České republiky a v zahraničí za účelem: Transactions on a Card may be undertaken in the Czech Republic and abroad in order to: 16 (a) (b) (c) platby za zboží a služby na obchodních místech označených znakem VISA; pay for goods and services in points of sale marked with the VISA sign; výběru hotovosti na místech označených znakem VISA, a v měně konkrétní země; a make cash withdrawals in places marked with the VISA sign in the currency of a given country; and; platby za písemné, telefonické nebo internetové objednávky (e-commerce transakce). pay for written, phone or internet purchase orders (e-commerce transactions). 17 Transakce má právní účinky pro Držitele účtu bez ohledu na to, zda: A Transaction shall have legal effect for the Account Holder irrespective of whether: (a) (b) (c) tuto Kartu podepsal Držitel karty; the Card Holder has signed a Card; Držitel karty podepsal účet; the Card Holder has signed a bill; Banka autorizovala transakci. the Bank has authorised the transaction. 18 Výše Transakcí provedených všemi Kartami v rámci jednoho Zúčtovacího období nesmí přesáhnout Celkový limit stanovený pro Kartu či Karty. Výše Transakcí provedených jednou konkrétní Kartou nesmí přesáhnout Individuální limit stanovený pro tuto Kartu. The value of Card transactions undertaken in one Settlement Period for all Cards may not exceed the Global Limit set for a Card/Cards. The value of Card transactions undertaken in one Settlement Period for one individual Card may not exceed the Individual Limit set for that Card Držitel účtu může požádat o změnu Celkového limitu kdykoliv po dobu platnosti Karty. The Account Holder may apply for a change of a Global Limit or an Individual Limit any time during the term of the Agreement. 2. Banka informuje Držitele účtu o svém kladném či záporném rozhodnutí ve věci zvýšení Celkového limitu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od přijetí Žádosti. The Bank shall inform the Account Holder about its decision to increase a Global Limit within fourteen (14) calendar days after receiving the completed Application. Číslo uvedené na Kartě nesmí být prozrazeno žádné třetí osobě, s výjimkou následujících případů: The number embossed on a Card may not be disclosed to any third party with exclusion of : 20 (a) (b) provádění Transakce; a undertaking a transaction; or oznámení o ztrátě Karty. notifying a Card loss. 6

7 21 1. PIN smí být znám pouze Držiteli karty a nesmí být prozrazen žádné další osobě. Pokud Držitel karty PIN ztratí, nemůže být vydána jeho kopie. V případě zadání chybného PIN může být Karta zadržena a vrácena prodejcem nebo bankomatem zpět do Banky. PIN may be known only to the Card Holder and may not be disclosed on any other person. If a Card Holder loses PIN, it may not be duplicated. If a wrong PIN number is used, a Card may be retained by a vendor or cash machine and returned to the Bank. 2. Držitel účtu je výhradně odpovědný za následky prozrazení PIN jakékoliv další osobě Držitelem karty a oznámení o ztrátě Karty nesnižuje v tomto ohledu odpovědnost Držitele účtu. The Account Holder shall be solely responsible for the effects of disclosing PIN by the Cald Holder to any other person and notification of the Card loss shall not limit the liability of the Account Holder in this respect. 3. Je-li PIN prozrazen další osobě, měla by být Karta vrácena zpět do Banky a na náklady Držitele účtu opětovně vydána Karta s novým PIN. If PIN is disclosed to any other party, a Card should be returned to the Bank and the issuing procedure for a new Card with new PIN shall be repeated on the Account Holder expense. 4. Pokud si nemůže Držitel karty vzpomenout na svůj PIN, může požádat Banku o opakované vydání PIN. If the Card Holder does not remember PIN, he can request the Bank for its re-issuance Ztrátu, zničení, poškození, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty nebo prozrazení PIN další osobě je povinen Držitel karty neprodleně oznámit, a to buď Bance v průběhu běžné pracovní doby (tj. pondělí-pátek ) na telefonní číslo nebo anebo mimo pracovní dobu společnosti Global Payments Europe, s.r.o , popř. společnosti VISA na telefonní číslo Karta je pak v důsledku takového oznámení zrušena s okamžitou platností. The Card loss, destruction, damage, theft, misuse or authorized use of the Card or PIN disclosure to other person must be immediately notified, either to the Bank during normal working hours (Mon-Friday CET) on the telephone number or , or in other times to Global Payments Europe, s.r.o., or VISA, Such notification results in immediate cancellation of a Card. 2. Telefonické oznámení je povinen Držitel karty písemně potvrdit a zaslat nejpozději do tří (3) pracovních dnů na následující adresu: The Royal Bank of Scotland plc Klientské oddělení Jungmannova 745/ Praha 1 Česká republika The notification via telephone shall be confirmed in written form by the Card Holder and sent to the following address within three (3) working days: The Royal Bank of Scotland plc Client Service Jungmannova 745/ Praha 1 Czech Republic 3. Pokud je Karta ukradena či ztracena nebo je PIN prozrazen další osobě, je Držitel účtu odpovědný za jakékoliv její následné zneužití, a to dokud není tato událost nahlášena Bance. Klient odpovídá za veškeré pokyny, které byly dány Bance iinou osobou než Klientem, na základě nichž Banka jednala v dobré víře a v souladu s bezpečnostními postupy poskytnutými Klientovi včetně postupů stanovených v příslušných uživatelských manuálech. The Account Holder is responsible for any misuse of the Card after it is stolen or lost or PIN is disclosed to other person by the time the Bank is informed about such event. The Client will be responsible for any instruction that was not given by it upon which the Bank has acted in good faith and in circumstances where the Bank complied with security procedures provided to the Client in writing, including security procedures set out in the user manual(s). 4. Banka je odpovědná za Transakce prováděné Kartou po oznámení výše uvedené události, s výjimkou následujících případů, kdy odpovědnost nese Držitel účtu: 7

8 The Bank shall be liable for Card Transactions undertaken after the time of notification except for the following circumstances whereby the Account Holder shall be liable: (a) (b) (c) transakce uskutečněné Držitelem karty po dni oznámení o ztrátě Karty; transactions undertaken by the Card Holder after the date of notification about the Card loss; transakce provedené v důsledku vydání souhlasu další osobě k použití Karty; a transactions conducted as a result of allowing other person to use the Card; and transakce pod Autorizačním limitem. transaction below Authorisation Limit. 5. Pojištění Karty proti zneužití při její ztrátě nebo odcizení se řídí zvláštními pojistnými podmínkami. Card insurance covering Card misusage when Card is lost or stolen shall be governed by particular insurance conditions. 23 Nová Karta může být vydána Držiteli karty, který oznámil ztrátu Karty, pouze na základě žádosti Držitele účtu. A new Card may be issued to the Card Holder who has notified of a Card loss only based on the Account Holder written request. 24 Pokud se ztracená Karta, jejíž ztráta byla nahlášena Bance, nalezne, nemůže být dále používána. Držitel karty je povinen Kartu vrátit Bance. If a lost Card, which has been previously notified to the Bank, is found it may not be used. Such a Card should be cut in half and immediately returned to the Bank. Vypořádání Transakcí Kartou a vypořádání pohledávek Settlement of Card Transactions and Claims Settlement Banka zatíží Účet ke kartě částkou všech Transakcí zaúčtovaných v Systému VISA v daném Zúčtovacím období spolu se souvisejícími odměnami a poplatky, a to do čtyř (4) pracovních dnů po Zúčtovacím období. The Bank shall charge the Card Account with the value of transactions settled in the VISA System in a given Settlement Period and related bank charges and commissions, within four (4) working days after the Settlement Period. 2. Držitel účtu nese odpovědnost za dodání finančních prostředků na Účet ke kartě dle 25 (1). The Account Holder shall be responsible for supplying funds to the Card Account as referred to in 25(1). 3. Banka může odmítnout provést platební příkaz učiněný prostřednictvím Karty pouze tehdy, není-li platební příkaz v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo jinými specifickými podmínkami nebo příslušnou smlouvou o běžném účtu, nebo stanoví-li tak právní předpis. Banka je povinna odmítnout provedení platebního příkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. K přijetí platebního příkazu v takovém případě nedojde. The Bank may refuse to execute a payment order executed through the Card only in cases, where the payment order does not comply with these Terms and Conditions or other special conditions or relevant contract on current account, or if it is required by applicable law. The Bank is obliged to refuse to execute a payment order, if it is required by applicable law. The payment order shall be in such case deemed as not accepted 4. Odmítne-li Banka provést platební příkaz, poskytne Držiteli účtu informaci o této skutečnosti v souladu s článkem XVII (Komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem) Všeobecných bankovních podmínek Banky při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však ve lhůtách stanovených v článku VI.15 Všeobecných bankovních podmínek, a je-li to možné, oznámí Držiteli účtu důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění informací bylo v rozporu s jiným právním předpisem. Za poskytnutí nebo zpřístupnění informace uvedené v předchozí větě je Banka oprávněna si účtovat poplatek v souladu se Sazebníkem. If the Bank refuses execution of a payment order, the refusal shall be notified to the Account Holder in accordance with Clause XVII (Communications Between the Bank and the Client) of the General Banking Conditions of the Bank at the Bank s earliest opportunity, and in any case no later than within the time limits set out in Clause VI.15 of the General Banking Conditions, and, if possible, the reasons for refusal and the procedure for correcting any factual mistakes that led to the refusal shall be notified to the Account Holder, unless prohibited by other relevant legislation. 8

9 5. Držitel účtu je povinen neprodleně zkontrolovat příslušné výpisy a záznamy o transakcích, které obdrží od Banky v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Držitel účtu je povinen písemně v souladu s článkem XVII (Komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem) Všeobecných bankovních podmínek oznámit Bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 45 dnů ode dne odepsání peněžních prostředků z platebního účtu Držitele účtu či připsání peněžních prostředků na platební účet Držitele účtu. Neoznámí-li Držitel účtu Bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci ve výše uvedené lhůtě, bude tato platební transakce považována za autorizovanou a příslušná práva Držitele účtu a odpovídající povinnosti Banky vyplývající z právních předpisů zaniknou. The Account Holder is obliged to check without delay relevant statements and records on payment transactions that it receives from the Bank in accordance with these Terms and Conditions. The Account Holder is obliged to inform the Bank in writing in accordance with the provisions of Clause XVII (Communications Between the Bank and the Client) of the General Banking Conditions of the Bank any unauthorized or incorrectly executed payment transaction without undue delay from the date when it becomes aware of such unauthorized or incorrectly executed payment transaction, however at the latest within 45 days of the date on which the account was credited or debited. If the Account Holder has not informed the Bank of the unauthorized or incorrectly executed payment transaction within the aforementioned time period, the transaction shall be deemed to be authorized and the relevant Account Holder s rights and corresponding Bank s obligations ensuing from applicable law shall cease to exist Pokud na Účtu ke kartě nejsou dostatečné disponibilní prostředky, Banka si účtuje úrok za poskytnuté prostředky. Úroková sazba je stanovena v souladu s Všeobecnými bankovními podmínkami. If there are insufficient funds on the account, the Bank shall calculate interest rate for the funding. The interest rate shall be determined in accordance with the General Banking Conditions. 2. Držitel účtu je odpovědný za splacení nezaplaceného zůstatku na Účtu ke kartě. The Account Holder shall be responsible for repaying the outstanding balance on the Card Account. 3. Pokud nebude nezaplacený zůstatek zaplacen do patnácti (15) kalendářních dnů, Banka If the outstanding balance is not repaid within fifteen (15) calendar days the Bank shall: (a) (b) (c) zruší Kartu či Karty v Systému VISA; cancel a Card/Cards in the VISA System; zaúčtuje na Účet ke kartě poplatky za zrušení Karty; a charge the Card Account with costs of cancellation of the Card; and podnikne nezbytné kroky k tomu, aby byla Karta vrácena a dluh zaplacen. take the necessary measures in order to have a Card returned and debt repaid. 1. Banka měsíčně potvrdí vypořádání Transakcí na základě dvou typů dokumentů: The Bank shall confirm on a monthly basis the settlement of Card Transactions by two documents: 27 (a) (b) společné výpisy uvádějící celkovou výši Transakcí uskutečněných každou Kartou v rámci Zúčtovacího období spolu s příslušnými odměnami a poplatky; collective statements listing the total value of Transactions undertaken with each Card in the Settlement Period including related charges and commissions; and jednotlivé výpisy uvádějící Transakce provedené konkrétním Držitelem karty. individual statements listing Transactions conducted by each Card Holder Pokud se v zaúčtovaných položkách předložených Bankou objeví jakékoliv nesrovnalosti, je Držitel účtu povinen oznámit tyto nesrovnalosti Bance do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne vystavení příslušného výpisu. Reklamace se podává písemně na formuláři Banky (je k dispozici na v sekci Produkty a Služby/Cash management a platby). If any discrepancies are discovered in the settlements delivered by the Bank, the Account Holder shall notify the Bank within fourteen (14) calendar days since a statement was issued. The request for a claim shall be submitted by completing Dispute Form (which is available on in the section Local Capabilities/Cash Management and Payments). 2. Držitel účtu musí Bance předložit další dokumenty (t.j. účtenky, faktury, atd.), aby jí umožnil provést další šetření nároku. Příslušné zaúčtování na Účet ke kartě Držitele karty bude provedeno Bankou pouze poté, co byl nárok ověřen a schválen Systémem VISA. Lhůta pro vyřízení reklamace závisí na typu Transakce a reklamačních pravidel společnosti VISA. 9

10 The Account Holder must provide the Bank with any additional documents (i.e. receipts, invoices etc) in order to enable the Bank to undertake further investigation of the claim. The respective settlement on the Card Account of the Account Holder will be executed by the Bank only after the claim has been verified and approved by the VISA System. The time frame for the claim settlement depends upon a type of Transaction and VISA rules for claims. 3. Banka naúčtuje Držiteli účtu za šetření neopodstatněné reklamace pohledávky v souladu se Sazebníkem. The Account Holder will be charged by the Bank for the investigation of unjustified claims in accordance with the List of Charges. Závěrečná ustanovení Final Provisions Držitel účtu písemně informuje Banku o jakékoliv změně údajů uvedených v Žádosti. The Account Holder shall inform the Bank in writing about any change in the data provided in the Application Karta může být zrušena : A Card may be cancelled: (a) na základě písemné žádosti Držitele karty; upon a written request of the Card Holder; (b) Bankou, v případě, že Držitel karty nedodržuje tyto Všeobecné podmínky; nebo by the Bank if the Card Holder does not comply with these Terms and Conditions; or (c) pokud není zaplacen dluh dle 26. due to the failure to repay debt referred to in Banka je oprávněna zablokovat Kartu z důvodu: The Bank reserves the right to block the Card on the grounds of: a) bezpečnosti Karty zejména při podezření na Porušení bezpečnosti, security of the Card including, without limitation, suspicion on a Security Breach; b) významného zvýšení rizika, že Držitel účtu nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím Karty; nebo significantly increase risk that the Account Holder may be unable to fulfil his liability to pay in the case of a Card with a credit line; or c) podezření na použití Karty v rozporu s platnými právními předpisy, zejména s právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. risk that the Card may be used in violation of applicable law, including, without limitation anti-money laundering legislation. 3. Banka je povinna před zablokováním Karty podle předchozího odstavce, nebo není-li to možné, okamžitě poté, informovat v souladu s čl. XVII (Komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem) Všeobecných bankovních podmínek Banky Držitele účtu o zablokování Karty a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty nebo bylo v rozporu s platnými právními předpisy. Jakmile pominou důvody pro zablokování Karty, je Banka povinna Kartu odblokovat nebo ji nahradit novou Kartou. The Bank shall inform the Account Holder of the blocking of the Card and the reasons for it in accordance with the provisions of Clause XVII (Communications Between the Bank and the Client), where possible, before the Card is blocked and at the latest immediately thereafter, unless giving such information could foil the purpose of the blocking or is prohibited by other relevant legislation. The Bank shall unblock the Card or replace it with a new Card once the reasons for blocking no longer exist. 31 Zrušení Karty nezbavuje Držitele účtu povinnosti vrátit Kartu a vyrovnat veškeré závazky v souvislosti s Transakcemi uskutečněnými Kartou a s nimi související odměny a poplatky. Veškeré závazky musí být splaceny do čtrnácti (14) kalendářních dnů od Zrušení. The Cancellation of a Card does not relieve the Account Holder from the obligation to return a Card and settle all liabilities in connection with Transactions executed on a Card and all related bank charges and commissions. All liabilities shall be repaid within fourteen (14) calendar days since the date of Cancellation. 10

11 32 Banka zaúčtuje na účet Držitele karty poplatky za vydání, používání, blokaci a zrušení Karet v souladu se Sazebníkem. The Bank shall charge the Card Holder s Card account with fees and commissions related to issuance, use, blockage and termination of Cards in accordance with the List of Charges. 33 Banka není odpovědná za to, pokud jiní účastníci Systému VISA nepřijmou Kartu. The Bank shall not be liable if other VISA System participants do not accept a Card. 34 Banka plní pokyny podle zadání Držitele účtu nebo Držitele karty. Držitel účtu nese odpovědnost za jakékoliv chyby v pokynech daných Bance. The Bank shall perform instructions as they are given by the Account Holder and the Card Holder. The Account Holder shall be liable for any mistakes in instructions given to the Bank. Držitelé karty mají nárok na doplňkové služby nabízené Bankou související s používáním Karty. Card Holders shall be eligible for additional services offered by the Bank accompanying the usage of VISA Silver Business Card Podmínky jsou Klientovi k dispozici na všech přepážkách Banky na území České republiky a na internetové stránce The Conditions shall be available at all branches of the Bank in the Czech Republic an on internet page 2. Pokud Držitel účtu neodpoví do třiceti (30) kalendářních dnů od odeslání doporučeného dopisu s uvedenými změnami těchto Všeobecných podmínek, má se za to, že s těmito změnami souhlasí. If the Account Holder does not respond within thirty (30) days since the registered mail letter containing the amended provisions of these Terms and Conditions was sent out, it shall been deemed as an approval of the Terms and Conditions in the new form. 3. Pokud Držitel účtu nesouhlasí s novou verzí Všeobecných podmínek, informuje o tom písemně Banku. The Account Holder shall notify the Bank in writing if he/she does not accept amended Terms and Conditions. 37 Tyto Všeobecné podmínky byly sepsány v českém a anglickém jazyce s tím, že česká verze je rozhodná. V případě, že bude pořízen překlad těchto Všeobecných podmínek do jakéhokoliv cizího jazyka, je nadále rozhodná česká verze, nebude-li písemně dohodnuto jinak. These Terms and Conditions were written in the Czech and English language providing that the Czech version is decisive. In the case of any translation to be made into any foreign language, the Czech version remains decisive, unless otherwise agreed in writing Veškeré vztahy mezi Držitelem účtu a Bankou, jež nejsou upraveny těmito Všeobecnými podmínkami, se řídí Všeobecnými bankovními podmínkami Banky. In all matters, which are not regulated herein, the General Banking Conditions of the Bank shall apply to the relationship between the Account Holder and the Bank. 2. Držitel účtu prohlašuje, že není spotřebitelem ani drobným podnikatelem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen "Zákon o platebním styku"). Držitel účtu a Banka se v souladu s 75 odst. 2 Zákona o platebním styku dohodli, že ustanovení 77 odst. 1, 79 až 97, 103, 106, 116 až 118, 120 odst. 1 a lhůta uvedená v 121 Zákona o platebním styku se na jejich vzájemný smluvní vztah nepoužijí. 11

12 The Account Holder represents and warrants that it is neither a consumer nor a micro-enterprise within the meaning of the Act no. 284/2009 Coll., on payment services, as amended (the "Payment Services Act"). The Account Holder and the Bank have agreed in accordance with Section 75 par. 2 of the Payment Services Act that Section 77 par. 1, Sections 79 through 97, Section 103, Section 106, Section 116 through 118. Section 120 par. 1 and the period set out in Section 121 of the Payment Services Act shall not apply to their mutual contractual relationship. 3. Držitel účtu a Banka se dále v souladu s 75 odst. 1 Zákona o platebním styku dohodli, že ustanovení 77 odst. 2, 107, 109, 111, 113 a 115 Zákona o platebním styku se nepoužijí na (i) platební služby, kde plátcem je Držitel účtu a které jsou poskytovatelem příjemce poskytnuty v jiném než Členském státě; (ii) platební služby, kde příjemcem je Držitel účtu a které jsou poskytovatelem plátce poskytnuty v jiném než Členském státě; a (iii) platební transakce v měně jiného než Členského státu. The Account Holder and the Bank have further agreed in accordance with Section 75 par. 1 of the Payment Services Act that Section 77 par. 2, Section 107, Section 109, Section 111, Section 113 and Section 115 of the Payment Service Act shall not apply to (i) payment services, where the Account Holder is the payer and which are provided by the beneficiary s provider in other than a Member State; (ii) payment services, where the Account Holder is the beneficiary and which are provided by the payer s provider in other than a Member State; and (iii) payment transactions in currency of other than a Member State. 39 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2012 a v plném rozsahu nahrazují stávající Všeobecné podmínky pro platební karty VISA Silver Business Card vydané The Royal Bank of Scotland plc platné od 1. ledna These Terms and Conditions shall become valid and effective as of January 1st, 2012 and replaces the previous version of the Terms and Conditions of the VISA Silver Business Card of The Royal Bank of Scotland plc dated January 1st,