VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc

2 Všeobecná ujednání General Provisions 1 Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky pro vydávání a používání platebních karet VISA The Royal Bank of Scotland plc a zásady vypořádání transakcí prováděných kartou a zároveň jsou v souladu s Úředním sdělením České národní banky ze dne 4. prosince 2002 o vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků. These Terms and Conditions set forth the conditions for issuing and using VISA Silver Business Cards of The Royal Bank of Scotland plc and the principles for settlements of transactions conducted with the use of the Card and are in accordance with the Official Information of the Czech National Bank dated December about issuing Specimen Terms and Conditions for issuing and using electronic payment instruments. Následující termíny mají kdekoliv v těchto Všeobecných podmínkách tento význam: Whenever used herein, the following terms shall have the following meaning: 2 Banka znamená The Royal Bank of Scotland plc, registrovaná ve Skotsku pod číslem 90312, se sídlem 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 1 Nové Město, Jungmannova 745/24, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka č , IČ , která vydává karty a je u ní veden účet; Bank shall mean The Royal Bank of Scotland plc, a company registered in Scotland under number 90312, with its registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, conducting business in the Czech Republic through its branch The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, having its office at Jungmannova 745/24, Praha 1, Nové Město, PSČ , registered in the commercial register maintained by Municipal Court in Praha, Division A, Folder 75729, Identification number , who issues the cards, and in which the account is held; Systém VISA znamená systém pro vypořádání Transakcí prováděných Kartou s bankami a poskytovateli služeb; VISA System shall mean the system for settlements of Transactions conducted with the use of a Card with banks and service providers; Karta znamená platební kartu nebo karty s mezinárodní ochrannou známkou VISA Silver Business The Royal Bank of Scotland plc; Card shall mean an international charge card or cards, VISA Silver Business of The Royal Bank of Scotland plc; Účet ke kartě znamená běžný korunový účet otevřený u Banky, prostřednictvím něhož se vypořádávají veškeré Transakce prováděné Kartou; Card Account shall mean a current account in CZK, opened in the Bank, through which all Transactions conducted with the use of a Card are settled; Držitel účtu znamená právnickou osobu, instituci nebo organizaci, která má v Bance Účet ke kartě; Account Holder shall mean a business entity, institution or organisation keeping a Card Account in the Bank; Držitel karty znamená českou nebo zahraniční fyzickou osobu, určenou Držitelem účtu, které byla Karta vydána; Card Holder shall mean a person designated by the Account Holder, to whom a Card has been issued; PIN znamená osobní identifikační číslo přidělené Držiteli karty, které je považováno za elektronický podpis Držitele karty a které je používáno na místech vybavených příslušnými elektronickými terminály nebo je používána pro výběr hotovosti z bankomatů; PIN shall mean the personal identification number assigned to the Card Holder, treated as an electronic signature of the Card Holder, to be used in places equipped with the necessary electronic terminals or for cash withdrawal; Transakce znamená oprávněnou platbu Kartou za nakoupené zboží či služby nebo výběr hotovosti Kartou; Transaction shall mean an authorised payment for purchased goods or services or cash withdrawal with the use of a Card; Individuální limit znamená částku dohodnutou s Bankou, kterou dá Držitel účtu k dispozici Držiteli karty; je uveden na Žádosti (formulář B); Individual Limit shall mean an amount agreed with the Bank, which the Account Holder shall make available to Card Holders; it s stated on an Application (Form B); Celkový limit znamená částku schválenou Bankou, do jejíž výše mohou být v rámci Zúčtovacího období uskutečňovány Transakce prováděné Kartou vydané Držiteli karty; je uveden na Žádosti (formulář A); 2

3 Global Limit shall mean an amount approved by the Bank up to which Transactions with the use of a Card issued to the Account Holder may be undertaken in a Settlement Period; it s stated on an Application (Form A); Autorizační limit znamená limit, do jehož výše není obchodní místo povinno vyžadovat autorizaci transakce; Authorisation Limit shall mean an amount up to which the point of sale is not required to authorise a transaction; "Sazebník" znamená Sazebník poplatků Banky pro Českou republiku, který tvoří přílohu č. 1 Všeobecných bankovních podmínek Banky; "List of Charges" shall mean the List of Charges of the Bank for the Czech Republic, which forms Annex 1 to the General Banking Conditions of the Bank; "Porušení bezpečnosti" znamená jakékoli porušení bezpečnostních postupů stanovených v těchto Všeobecných podmínkách nebo v jakémkoli jiném dokumentu, jehož je Držitel účtu stranou, včetně neoprávněné sdělení bezpečnostních údajů nebo podvodného nebo neautorizovaného přístupu k bezpečnostním údajům nebo elektronickému bankovnictví (elektronické službě) Držitele účtu. "Security Breach" means any violation of the security procedures described in these Terms and Conditions, or any other documentation to which the Account Holder is a party, including but not limited to the unauthorised disclosure of the security details or the fraudulent or unauthorised use of access to security details or the electronic service of the Account Holder. Zúčtovací období znamená období jednoho měsíce počínající prvním dnem každého měsíce a končící posledním dnem tohoto měsíce; Settlement Period shall mean a one-month period starting on the first day of each month and ending on the last calendar day of that month; Zrušení znamená, že se Karta stává neplatnou a jakékoliv Transakce prováděné Kartou není možno uskutečnit; Cancellation shall mean a Card is not valid and all operations with the use of a Card will be declined. Žádost znamená formulář A a/nebo B, na základě kterých si Držitel účtu žádá o Kartu.,,Applications means the form,,a /or,,b under which the account holder requests the card. 3 Karta je majetkem Banky a po ukončení její platnosti nebo na základě důvodného požadavku ze strany Banky musí být vrácena zpět do Banky. A Card is the property of the Bank and shall be returned to the Bank after it expires or at any reasonable request of the Bank. 4 Platební karta VISA Silver Business vydaná The Royal Bank of Scotland plc je Kartou s odkladem plateb, což znamená, že Transakce a veškeré související odměny a poplatky uskutečněné v rámci Zúčtovacího období jsou zaúčtovány na Účet ke kartě v rámci příslušného měsíce, nejpozději však čtyři (4) pracovní dny po ukončení Zúčtovacího období. The VISA Silver Business Card of The Royal Bank of Scotland plc is a Card with deferred payment, i.e. the Card Account is debited for Transactions conducted during the Settlement Period as well as related commissions and fees on a monthly basis, the latest the 4th working day after the end of the Settlement Period. 5 Platební karta VISA Silver Business vydaná The Royal Bank of Scotland plc je Kartou jedné měny, což znamená, že veškeré Transakce budou zaúčtovány v českých korunách. Transakce provedené v zahraničí jsou převáděny společností VISA na euro. Tyto zahraniční Transakce a související poplatky jsou poté převedeny na české koruny v souladu s prodejním kurzem Banky, aktuálním v den zaúčtování Transakce do Systému VISA. The VISA Silver Business Card of The Royal Bank of Scotland plc is a single currency Card, which means that all Transactions shall be charged in CZK. Transactions made outside of the Czech Republic shall be converted by VISA into euro. These foreign Transactions and related commissions shall be then converted into CZK in accordance with the Bank s exchange rate applicable on the day the Transaction is cleared in the VISA System. 6 Zahraniční Transakce, které nejsou účtované v euro, musí být převedeny společností VISA na euro na základě devizových kurzů společnosti VISA. Foreign Transactions charged in currencies other than euro shall be converted into euro by VISA at VISA exchange rates. 3

4 Vydávání Karet Card Issuance Karty jsou vydávány majitelům běžného korunového účtu vedených v Bance. Cards shall be issued to holders of a current account in CZK held in the Bank. 7 V rámci přezkoumání Žádosti může Banka požadovat doplňující dokumenty a osvědčení. The Bank may demand additional documents and certificates to consider the Application Po přezkoumání Žádosti uvědomí Banka o svém rozhodnutí Držitele účtu nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů poté, co obdržela vyplněnou Žádost. The Bank shall notify the Account Holder about its decision after considering an Application no later than fourteen (14) working days after receiving the completed Application. 2. Banka si vyhrazuje právo zamítnout Žádost bez uvedení důvodu. The Bank reserves the right to refuse an Application without any reason Karta je vydána v Bance, přímo Držiteli karty nebo osobě pověřené Držitelem karty na základě řádně podepsané plné moci nebo může Banka zajistit zaslání Karty, stejně jako PIN, kurýrní službou nebo poštou na náklady Držitele účtu. A Card is issued directly to a Card Holder at the Bank, or directly to a person authorised by the Card Holder based on the duly signed Power of Attorney or the Bank may also deliver a Card, as well as PIN on the Account Holder expense via courier services or post mail. 2. V případě zaslání Karty kurýrní službou nebo poštou obdrží Držitel karty Kartu a PIN v samostatných obálkách. Obálky by měly být bezpečně zapečetěny. V případě poškození kterékoliv obálky musí být Karta vrácena do Banky. Banka nese riziko spojené s doručením Karty nebo jejích personalizovaných bezpečnostních prvků (PIN) Držiteli karty. In the case of mailing, the Card Holder shall receive a Card and PIN in separate envelopes. The envelopes should be safely sealed. If either envelope is damaged, a Card must be returned to the Bank. The Bank shall bear the risk connected with the delivery of the Card or its personalized security elements (PIN) to the Card Holder. 3. Držitel karty je povinen podepsat se na zadní stranu Karty ihned po jejím obdržení. Tento podpis se musí shodovat s podpisovým vzorem uvedeným v Žádosti. Držitel účtu je odpovědný za jakékoliv závazky vyplývající z nedbalosti Držitele karty při dodržování 10. The Card Holder must sign the back of a Card immediately after receiving it. The signature must be in a line with the specimen signature placed on the Application. The Account Holder is responsible for any liabilities arising from the negligence of a Card Holder to comply with Přijetí Karty a PINu je Držitel karty povinen potvrdit na formulář Banky k tomu určený (formulář C). Pokud Kartu a PIN přebírá jiná osoba než Držitel karty, je nutné doložit oprávnění této osoby o převzetí Karty přiloženou řádně podepsanou plnou mocí. Pokud jsou Karta a PIN zasílány kurýrní službou nebo poštou musí být potvrzení o přijetí Karty zasláno zpět do Banky. The receipt of a Card and PIN must be confirmed by the Card Holder on a designated Application (Form C). If a Card and PIN are collected by an authorised person, a confirmation receipt shall be the signature of such person on a designated Application together with the duly signed Power of Attorney. If a Card and PIN are delivered via courier services or post mail, a confirmation receipt must be returned to the Bank. 4

5 12 Držitel účtu by měl o novou Kartu požádat nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před ukončením platnosti stávající Karty. Jakmile je ukončena platnost Karty (tzn. datum ukončení platnosti uvedené na Kartě již uplynulo), musí být tato Karta vrácena zpět do Banky. The Account Holder should apply for a new card not later than thirty (30) days before the expiration of the existing Card. Once a Card has expired (i.e. the expiration date embossed on a Card has already surpassed), a Card must be returned to the Bank. Držitel účtu může kdykoliv požádat o vydání dalších Karet na základě běžného postupu při podání Žádosti. The Account Holder may apply for the issuance of additional Cards using standard Application procedure at any time. 13 Použití Karty Card Usage Kartu může používat pouze Držitel karty. Banka nenese žádnou odpovědnost v případě, že je dovoleno třetí osobě tuto Kartu používat. The Card may be used only by the Card Holder. The Bank shall not be liable for allowing a third party to use the Card. 2. Držitel karty je povinen Kartu používat pouze v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména je povinen okamžitě poté, co Kartu obdrží, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků spojených s Kartou. The Card Holder may use the Card only in accordance with these Terms and Conditions and in accordance with the laws of the Czech Republic including, without limitation, as soon as the Card Holder receives the Card, he/she is obliged to adopt any measures necessary for protection of the personalized security elements connected with the Card. 3. Držitel karty je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby zabránil ztrátě, zničení, poškození, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití Karty. V případě, že přes toto úsilí dojde ke ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití Karty, je tuto skutečnost Držitel karty bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit Bance nebo osobě jí určené v souladu s ustanovením 22 těchto Všeobecných podmínek. The Card Holder shall use its best efforts to prevent the Card from being lost, destroyed, damaged, stolen, misused or used without authorisation. In case, in spite of such efforts, the Card is being lost, destroyed, damaged, stolen, misused or used without authorisation, the Card Holder is obliged to inform the Bank or a person appointed by the Bank in accordance with 22 of these Terms and Conditions without undue delay. 4. Banka nenese odpovědnost vůči Držiteli účtu v případě jakéhokoliv zneužití Karty ze strany Držitele karty. The Bank shall not be liable towards the Account Holder for any misuse of the Card by the Card Holder. 5. Držitel účtu je povinen zajistit, aby byla Karta uchovávána na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů Držitele karty a PIN. The Account Holder shall be responsible for ensuring that Cards are kept in a secured place, away from the personal documents of the Card Holder and separated from PIN. 6. Platební transakce provedená Kartou je autorizována, jestliže k ní Držitel karty dal souhlas. Souhlas k platební transakci Držitel karty uděluje zadáním PIN do terminálu nebo bankomatu a stisknutím tlačítka Potvrdit nebo Enter. V případě jiného než čipového terminálu, se za okamžik udělení souhlasu s platební transakcí považuje okamžik podpisu potvrzení o transakci předloženého Držiteli karty obchodníkem. Pokud takový souhlas nebyl Držitelem karty udělen, považuje se platební transakce za neautorizovanou. Držitel karty není oprávněn udělit souhlas s platební transakcí prováděnou Kartou žádným jiným způsobem než způsobem definovaným výše. Souhlas s platební transakcí může být Držitelem karty odvolán pouze do okamžiku udělení souhlasu s platební transakcí tak, jak je definován výše. A payment transaction shall be deemed authorized, if the Card Holder gave his consent thereto. The payment transaction may be authorized through typing PIN into the terminal or ATM machine and pressing the "Enter" button. In case of other than chip terminal, the moment of signing the confirmation on the transaction submitted to the Card Holder by the seller shall be deemed as a moment giving the consent with the transaction. Unless such consent have been given by the Card Holder, the payment transaction shall be regarded as unauthorized. The Card Holder is not entitled to give his consent with a payment transaction by any manner other than those stipulated above. The consent to execute a payment transaction may be withdrawn by the Card Holder only until the moment of giving the consent as described above. 5

6 Karta může být používána do data ukončení její platnosti, jež je vytlačeno na Kartě nebo dokud není Karta zrušena Bankou. The Card may be used until its expiration date, which is embossed on a Card, or until a Card is cancelled by the Bank. 15 Transakce Kartou mohou být prováděny na území České republiky a v zahraničí za účelem: Transactions on a Card may be undertaken in the Czech Republic and abroad in order to: 16 (a) (b) (c) platby za zboží a služby na obchodních místech označených znakem VISA; pay for goods and services in points of sale marked with the VISA sign; výběru hotovosti na místech označených znakem VISA, a v měně konkrétní země; a make cash withdrawals in places marked with the VISA sign in the currency of a given country; and; platby za písemné, telefonické nebo internetové objednávky (e-commerce transakce). pay for written, phone or internet purchase orders (e-commerce transactions). 17 Transakce má právní účinky pro Držitele účtu bez ohledu na to, zda: A Transaction shall have legal effect for the Account Holder irrespective of whether: (a) (b) (c) tuto Kartu podepsal Držitel karty; the Card Holder has signed a Card; Držitel karty podepsal účet; the Card Holder has signed a bill; Banka autorizovala transakci. the Bank has authorised the transaction. 18 Výše Transakcí provedených všemi Kartami v rámci jednoho Zúčtovacího období nesmí přesáhnout Celkový limit stanovený pro Kartu či Karty. Výše Transakcí provedených jednou konkrétní Kartou nesmí přesáhnout Individuální limit stanovený pro tuto Kartu. The value of Card transactions undertaken in one Settlement Period for all Cards may not exceed the Global Limit set for a Card/Cards. The value of Card transactions undertaken in one Settlement Period for one individual Card may not exceed the Individual Limit set for that Card Držitel účtu může požádat o změnu Celkového limitu kdykoliv po dobu platnosti Karty. The Account Holder may apply for a change of a Global Limit or an Individual Limit any time during the term of the Agreement. 2. Banka informuje Držitele účtu o svém kladném či záporném rozhodnutí ve věci zvýšení Celkového limitu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od přijetí Žádosti. The Bank shall inform the Account Holder about its decision to increase a Global Limit within fourteen (14) calendar days after receiving the completed Application. Číslo uvedené na Kartě nesmí být prozrazeno žádné třetí osobě, s výjimkou následujících případů: The number embossed on a Card may not be disclosed to any third party with exclusion of : 20 (a) (b) provádění Transakce; a undertaking a transaction; or oznámení o ztrátě Karty. notifying a Card loss. 6

7 21 1. PIN smí být znám pouze Držiteli karty a nesmí být prozrazen žádné další osobě. Pokud Držitel karty PIN ztratí, nemůže být vydána jeho kopie. V případě zadání chybného PIN může být Karta zadržena a vrácena prodejcem nebo bankomatem zpět do Banky. PIN may be known only to the Card Holder and may not be disclosed on any other person. If a Card Holder loses PIN, it may not be duplicated. If a wrong PIN number is used, a Card may be retained by a vendor or cash machine and returned to the Bank. 2. Držitel účtu je výhradně odpovědný za následky prozrazení PIN jakékoliv další osobě Držitelem karty a oznámení o ztrátě Karty nesnižuje v tomto ohledu odpovědnost Držitele účtu. The Account Holder shall be solely responsible for the effects of disclosing PIN by the Cald Holder to any other person and notification of the Card loss shall not limit the liability of the Account Holder in this respect. 3. Je-li PIN prozrazen další osobě, měla by být Karta vrácena zpět do Banky a na náklady Držitele účtu opětovně vydána Karta s novým PIN. If PIN is disclosed to any other party, a Card should be returned to the Bank and the issuing procedure for a new Card with new PIN shall be repeated on the Account Holder expense. 4. Pokud si nemůže Držitel karty vzpomenout na svůj PIN, může požádat Banku o opakované vydání PIN. If the Card Holder does not remember PIN, he can request the Bank for its re-issuance Ztrátu, zničení, poškození, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty nebo prozrazení PIN další osobě je povinen Držitel karty neprodleně oznámit, a to buď Bance v průběhu běžné pracovní doby (tj. pondělí-pátek ) na telefonní číslo nebo anebo mimo pracovní dobu společnosti Global Payments Europe, s.r.o , popř. společnosti VISA na telefonní číslo Karta je pak v důsledku takového oznámení zrušena s okamžitou platností. The Card loss, destruction, damage, theft, misuse or authorized use of the Card or PIN disclosure to other person must be immediately notified, either to the Bank during normal working hours (Mon-Friday CET) on the telephone number or , or in other times to Global Payments Europe, s.r.o., or VISA, Such notification results in immediate cancellation of a Card. 2. Telefonické oznámení je povinen Držitel karty písemně potvrdit a zaslat nejpozději do tří (3) pracovních dnů na následující adresu: The Royal Bank of Scotland plc Klientské oddělení Jungmannova 745/ Praha 1 Česká republika The notification via telephone shall be confirmed in written form by the Card Holder and sent to the following address within three (3) working days: The Royal Bank of Scotland plc Client Service Jungmannova 745/ Praha 1 Czech Republic 3. Pokud je Karta ukradena či ztracena nebo je PIN prozrazen další osobě, je Držitel účtu odpovědný za jakékoliv její následné zneužití, a to dokud není tato událost nahlášena Bance. Klient odpovídá za veškeré pokyny, které byly dány Bance iinou osobou než Klientem, na základě nichž Banka jednala v dobré víře a v souladu s bezpečnostními postupy poskytnutými Klientovi včetně postupů stanovených v příslušných uživatelských manuálech. The Account Holder is responsible for any misuse of the Card after it is stolen or lost or PIN is disclosed to other person by the time the Bank is informed about such event. The Client will be responsible for any instruction that was not given by it upon which the Bank has acted in good faith and in circumstances where the Bank complied with security procedures provided to the Client in writing, including security procedures set out in the user manual(s). 4. Banka je odpovědná za Transakce prováděné Kartou po oznámení výše uvedené události, s výjimkou následujících případů, kdy odpovědnost nese Držitel účtu: 7

8 The Bank shall be liable for Card Transactions undertaken after the time of notification except for the following circumstances whereby the Account Holder shall be liable: (a) (b) (c) transakce uskutečněné Držitelem karty po dni oznámení o ztrátě Karty; transactions undertaken by the Card Holder after the date of notification about the Card loss; transakce provedené v důsledku vydání souhlasu další osobě k použití Karty; a transactions conducted as a result of allowing other person to use the Card; and transakce pod Autorizačním limitem. transaction below Authorisation Limit. 5. Pojištění Karty proti zneužití při její ztrátě nebo odcizení se řídí zvláštními pojistnými podmínkami. Card insurance covering Card misusage when Card is lost or stolen shall be governed by particular insurance conditions. 23 Nová Karta může být vydána Držiteli karty, který oznámil ztrátu Karty, pouze na základě žádosti Držitele účtu. A new Card may be issued to the Card Holder who has notified of a Card loss only based on the Account Holder written request. 24 Pokud se ztracená Karta, jejíž ztráta byla nahlášena Bance, nalezne, nemůže být dále používána. Držitel karty je povinen Kartu vrátit Bance. If a lost Card, which has been previously notified to the Bank, is found it may not be used. Such a Card should be cut in half and immediately returned to the Bank. Vypořádání Transakcí Kartou a vypořádání pohledávek Settlement of Card Transactions and Claims Settlement Banka zatíží Účet ke kartě částkou všech Transakcí zaúčtovaných v Systému VISA v daném Zúčtovacím období spolu se souvisejícími odměnami a poplatky, a to do čtyř (4) pracovních dnů po Zúčtovacím období. The Bank shall charge the Card Account with the value of transactions settled in the VISA System in a given Settlement Period and related bank charges and commissions, within four (4) working days after the Settlement Period. 2. Držitel účtu nese odpovědnost za dodání finančních prostředků na Účet ke kartě dle 25 (1). The Account Holder shall be responsible for supplying funds to the Card Account as referred to in 25(1). 3. Banka může odmítnout provést platební příkaz učiněný prostřednictvím Karty pouze tehdy, není-li platební příkaz v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo jinými specifickými podmínkami nebo příslušnou smlouvou o běžném účtu, nebo stanoví-li tak právní předpis. Banka je povinna odmítnout provedení platebního příkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. K přijetí platebního příkazu v takovém případě nedojde. The Bank may refuse to execute a payment order executed through the Card only in cases, where the payment order does not comply with these Terms and Conditions or other special conditions or relevant contract on current account, or if it is required by applicable law. The Bank is obliged to refuse to execute a payment order, if it is required by applicable law. The payment order shall be in such case deemed as not accepted 4. Odmítne-li Banka provést platební příkaz, poskytne Držiteli účtu informaci o této skutečnosti v souladu s článkem XVII (Komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem) Všeobecných bankovních podmínek Banky při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však ve lhůtách stanovených v článku VI.15 Všeobecných bankovních podmínek, a je-li to možné, oznámí Držiteli účtu důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění informací bylo v rozporu s jiným právním předpisem. Za poskytnutí nebo zpřístupnění informace uvedené v předchozí větě je Banka oprávněna si účtovat poplatek v souladu se Sazebníkem. If the Bank refuses execution of a payment order, the refusal shall be notified to the Account Holder in accordance with Clause XVII (Communications Between the Bank and the Client) of the General Banking Conditions of the Bank at the Bank s earliest opportunity, and in any case no later than within the time limits set out in Clause VI.15 of the General Banking Conditions, and, if possible, the reasons for refusal and the procedure for correcting any factual mistakes that led to the refusal shall be notified to the Account Holder, unless prohibited by other relevant legislation. 8

9 5. Držitel účtu je povinen neprodleně zkontrolovat příslušné výpisy a záznamy o transakcích, které obdrží od Banky v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Držitel účtu je povinen písemně v souladu s článkem XVII (Komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem) Všeobecných bankovních podmínek oznámit Bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 45 dnů ode dne odepsání peněžních prostředků z platebního účtu Držitele účtu či připsání peněžních prostředků na platební účet Držitele účtu. Neoznámí-li Držitel účtu Bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci ve výše uvedené lhůtě, bude tato platební transakce považována za autorizovanou a příslušná práva Držitele účtu a odpovídající povinnosti Banky vyplývající z právních předpisů zaniknou. The Account Holder is obliged to check without delay relevant statements and records on payment transactions that it receives from the Bank in accordance with these Terms and Conditions. The Account Holder is obliged to inform the Bank in writing in accordance with the provisions of Clause XVII (Communications Between the Bank and the Client) of the General Banking Conditions of the Bank any unauthorized or incorrectly executed payment transaction without undue delay from the date when it becomes aware of such unauthorized or incorrectly executed payment transaction, however at the latest within 45 days of the date on which the account was credited or debited. If the Account Holder has not informed the Bank of the unauthorized or incorrectly executed payment transaction within the aforementioned time period, the transaction shall be deemed to be authorized and the relevant Account Holder s rights and corresponding Bank s obligations ensuing from applicable law shall cease to exist Pokud na Účtu ke kartě nejsou dostatečné disponibilní prostředky, Banka si účtuje úrok za poskytnuté prostředky. Úroková sazba je stanovena v souladu s Všeobecnými bankovními podmínkami. If there are insufficient funds on the account, the Bank shall calculate interest rate for the funding. The interest rate shall be determined in accordance with the General Banking Conditions. 2. Držitel účtu je odpovědný za splacení nezaplaceného zůstatku na Účtu ke kartě. The Account Holder shall be responsible for repaying the outstanding balance on the Card Account. 3. Pokud nebude nezaplacený zůstatek zaplacen do patnácti (15) kalendářních dnů, Banka If the outstanding balance is not repaid within fifteen (15) calendar days the Bank shall: (a) (b) (c) zruší Kartu či Karty v Systému VISA; cancel a Card/Cards in the VISA System; zaúčtuje na Účet ke kartě poplatky za zrušení Karty; a charge the Card Account with costs of cancellation of the Card; and podnikne nezbytné kroky k tomu, aby byla Karta vrácena a dluh zaplacen. take the necessary measures in order to have a Card returned and debt repaid. 1. Banka měsíčně potvrdí vypořádání Transakcí na základě dvou typů dokumentů: The Bank shall confirm on a monthly basis the settlement of Card Transactions by two documents: 27 (a) (b) společné výpisy uvádějící celkovou výši Transakcí uskutečněných každou Kartou v rámci Zúčtovacího období spolu s příslušnými odměnami a poplatky; collective statements listing the total value of Transactions undertaken with each Card in the Settlement Period including related charges and commissions; and jednotlivé výpisy uvádějící Transakce provedené konkrétním Držitelem karty. individual statements listing Transactions conducted by each Card Holder Pokud se v zaúčtovaných položkách předložených Bankou objeví jakékoliv nesrovnalosti, je Držitel účtu povinen oznámit tyto nesrovnalosti Bance do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne vystavení příslušného výpisu. Reklamace se podává písemně na formuláři Banky (je k dispozici na v sekci Produkty a Služby/Cash management a platby). If any discrepancies are discovered in the settlements delivered by the Bank, the Account Holder shall notify the Bank within fourteen (14) calendar days since a statement was issued. The request for a claim shall be submitted by completing Dispute Form (which is available on in the section Local Capabilities/Cash Management and Payments). 2. Držitel účtu musí Bance předložit další dokumenty (t.j. účtenky, faktury, atd.), aby jí umožnil provést další šetření nároku. Příslušné zaúčtování na Účet ke kartě Držitele karty bude provedeno Bankou pouze poté, co byl nárok ověřen a schválen Systémem VISA. Lhůta pro vyřízení reklamace závisí na typu Transakce a reklamačních pravidel společnosti VISA. 9

10 The Account Holder must provide the Bank with any additional documents (i.e. receipts, invoices etc) in order to enable the Bank to undertake further investigation of the claim. The respective settlement on the Card Account of the Account Holder will be executed by the Bank only after the claim has been verified and approved by the VISA System. The time frame for the claim settlement depends upon a type of Transaction and VISA rules for claims. 3. Banka naúčtuje Držiteli účtu za šetření neopodstatněné reklamace pohledávky v souladu se Sazebníkem. The Account Holder will be charged by the Bank for the investigation of unjustified claims in accordance with the List of Charges. Závěrečná ustanovení Final Provisions Držitel účtu písemně informuje Banku o jakékoliv změně údajů uvedených v Žádosti. The Account Holder shall inform the Bank in writing about any change in the data provided in the Application Karta může být zrušena : A Card may be cancelled: (a) na základě písemné žádosti Držitele karty; upon a written request of the Card Holder; (b) Bankou, v případě, že Držitel karty nedodržuje tyto Všeobecné podmínky; nebo by the Bank if the Card Holder does not comply with these Terms and Conditions; or (c) pokud není zaplacen dluh dle 26. due to the failure to repay debt referred to in Banka je oprávněna zablokovat Kartu z důvodu: The Bank reserves the right to block the Card on the grounds of: a) bezpečnosti Karty zejména při podezření na Porušení bezpečnosti, security of the Card including, without limitation, suspicion on a Security Breach; b) významného zvýšení rizika, že Držitel účtu nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím Karty; nebo significantly increase risk that the Account Holder may be unable to fulfil his liability to pay in the case of a Card with a credit line; or c) podezření na použití Karty v rozporu s platnými právními předpisy, zejména s právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. risk that the Card may be used in violation of applicable law, including, without limitation anti-money laundering legislation. 3. Banka je povinna před zablokováním Karty podle předchozího odstavce, nebo není-li to možné, okamžitě poté, informovat v souladu s čl. XVII (Komunikace a doručování mezi Bankou a Klientem) Všeobecných bankovních podmínek Banky Držitele účtu o zablokování Karty a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty nebo bylo v rozporu s platnými právními předpisy. Jakmile pominou důvody pro zablokování Karty, je Banka povinna Kartu odblokovat nebo ji nahradit novou Kartou. The Bank shall inform the Account Holder of the blocking of the Card and the reasons for it in accordance with the provisions of Clause XVII (Communications Between the Bank and the Client), where possible, before the Card is blocked and at the latest immediately thereafter, unless giving such information could foil the purpose of the blocking or is prohibited by other relevant legislation. The Bank shall unblock the Card or replace it with a new Card once the reasons for blocking no longer exist. 31 Zrušení Karty nezbavuje Držitele účtu povinnosti vrátit Kartu a vyrovnat veškeré závazky v souvislosti s Transakcemi uskutečněnými Kartou a s nimi související odměny a poplatky. Veškeré závazky musí být splaceny do čtrnácti (14) kalendářních dnů od Zrušení. The Cancellation of a Card does not relieve the Account Holder from the obligation to return a Card and settle all liabilities in connection with Transactions executed on a Card and all related bank charges and commissions. All liabilities shall be repaid within fourteen (14) calendar days since the date of Cancellation. 10

11 32 Banka zaúčtuje na účet Držitele karty poplatky za vydání, používání, blokaci a zrušení Karet v souladu se Sazebníkem. The Bank shall charge the Card Holder s Card account with fees and commissions related to issuance, use, blockage and termination of Cards in accordance with the List of Charges. 33 Banka není odpovědná za to, pokud jiní účastníci Systému VISA nepřijmou Kartu. The Bank shall not be liable if other VISA System participants do not accept a Card. 34 Banka plní pokyny podle zadání Držitele účtu nebo Držitele karty. Držitel účtu nese odpovědnost za jakékoliv chyby v pokynech daných Bance. The Bank shall perform instructions as they are given by the Account Holder and the Card Holder. The Account Holder shall be liable for any mistakes in instructions given to the Bank. Držitelé karty mají nárok na doplňkové služby nabízené Bankou související s používáním Karty. Card Holders shall be eligible for additional services offered by the Bank accompanying the usage of VISA Silver Business Card Podmínky jsou Klientovi k dispozici na všech přepážkách Banky na území České republiky a na internetové stránce The Conditions shall be available at all branches of the Bank in the Czech Republic an on internet page 2. Pokud Držitel účtu neodpoví do třiceti (30) kalendářních dnů od odeslání doporučeného dopisu s uvedenými změnami těchto Všeobecných podmínek, má se za to, že s těmito změnami souhlasí. If the Account Holder does not respond within thirty (30) days since the registered mail letter containing the amended provisions of these Terms and Conditions was sent out, it shall been deemed as an approval of the Terms and Conditions in the new form. 3. Pokud Držitel účtu nesouhlasí s novou verzí Všeobecných podmínek, informuje o tom písemně Banku. The Account Holder shall notify the Bank in writing if he/she does not accept amended Terms and Conditions. 37 Tyto Všeobecné podmínky byly sepsány v českém a anglickém jazyce s tím, že česká verze je rozhodná. V případě, že bude pořízen překlad těchto Všeobecných podmínek do jakéhokoliv cizího jazyka, je nadále rozhodná česká verze, nebude-li písemně dohodnuto jinak. These Terms and Conditions were written in the Czech and English language providing that the Czech version is decisive. In the case of any translation to be made into any foreign language, the Czech version remains decisive, unless otherwise agreed in writing Veškeré vztahy mezi Držitelem účtu a Bankou, jež nejsou upraveny těmito Všeobecnými podmínkami, se řídí Všeobecnými bankovními podmínkami Banky. In all matters, which are not regulated herein, the General Banking Conditions of the Bank shall apply to the relationship between the Account Holder and the Bank. 2. Držitel účtu prohlašuje, že není spotřebitelem ani drobným podnikatelem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen "Zákon o platebním styku"). Držitel účtu a Banka se v souladu s 75 odst. 2 Zákona o platebním styku dohodli, že ustanovení 77 odst. 1, 79 až 97, 103, 106, 116 až 118, 120 odst. 1 a lhůta uvedená v 121 Zákona o platebním styku se na jejich vzájemný smluvní vztah nepoužijí. 11

12 The Account Holder represents and warrants that it is neither a consumer nor a micro-enterprise within the meaning of the Act no. 284/2009 Coll., on payment services, as amended (the "Payment Services Act"). The Account Holder and the Bank have agreed in accordance with Section 75 par. 2 of the Payment Services Act that Section 77 par. 1, Sections 79 through 97, Section 103, Section 106, Section 116 through 118. Section 120 par. 1 and the period set out in Section 121 of the Payment Services Act shall not apply to their mutual contractual relationship. 3. Držitel účtu a Banka se dále v souladu s 75 odst. 1 Zákona o platebním styku dohodli, že ustanovení 77 odst. 2, 107, 109, 111, 113 a 115 Zákona o platebním styku se nepoužijí na (i) platební služby, kde plátcem je Držitel účtu a které jsou poskytovatelem příjemce poskytnuty v jiném než Členském státě; (ii) platební služby, kde příjemcem je Držitel účtu a které jsou poskytovatelem plátce poskytnuty v jiném než Členském státě; a (iii) platební transakce v měně jiného než Členského státu. The Account Holder and the Bank have further agreed in accordance with Section 75 par. 1 of the Payment Services Act that Section 77 par. 2, Section 107, Section 109, Section 111, Section 113 and Section 115 of the Payment Service Act shall not apply to (i) payment services, where the Account Holder is the payer and which are provided by the beneficiary s provider in other than a Member State; (ii) payment services, where the Account Holder is the beneficiary and which are provided by the payer s provider in other than a Member State; and (iii) payment transactions in currency of other than a Member State. 39 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2012 a v plném rozsahu nahrazují stávající Všeobecné podmínky pro platební karty VISA Silver Business Card vydané The Royal Bank of Scotland plc platné od 1. ledna These Terms and Conditions shall become valid and effective as of January 1st, 2012 and replaces the previous version of the Terms and Conditions of the VISA Silver Business Card of The Royal Bank of Scotland plc dated January 1st,

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Věstník ČNB částka 13/2005 ze dne 16. prosince 2005. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 9. prosince 2005

Věstník ČNB částka 13/2005 ze dne 16. prosince 2005. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 9. prosince 2005 Třídící znak 2 1 8 0 5 3 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 9. prosince 2005 o vydání Podmínek České národní banky pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce 1. Česká národní

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) Definice Definitions

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank. Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards

Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank. Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚROKŮ STANDARD LIST OF CHARGES AND INTEREST RATES

STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚROKŮ STANDARD LIST OF CHARGES AND INTEREST RATES POBOČKA PRAHA PRAGUE BRANCH STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚROKŮ STANDARD LIST OF CHARGES AND INTEREST RATES Platný od 1. července 2011 Valid from July 1 st, 2011 Crédit Agricole Corporate and Investment

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D.

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. Minutes from the meeting on the terms and conditions for provision of volume bonus based on the Co-operation Agreement concerning Supply of Products dated 27.5.2016 Parties: Name SANDOZ s.r.o. Registered

Více

Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank. Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards

Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank. Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank. Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards

Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank. Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek )

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek ) DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE (dále také jako Dodatek ) mezi se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská č. p. 279, PSČ 595 01, Česká republika IČ: 253 21 234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Úvěrové podmínky k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Credit Conditions to the Frame Agreement on Provision of Financial Services

Úvěrové podmínky k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Credit Conditions to the Frame Agreement on Provision of Financial Services I. Úvodní ustanovení / Introductory Provisions 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

inkasa v praxi S E P A I N K A S A

inkasa v praxi S E P A I N K A S A inkasa v praxi S E P A I N K A S A Helena Rokl Šrámková, 17. září 2013 AGENDA Přístupové smlouvy Pravidla pro provádění SEPA inkas Hlavní znaky SEPA inkas (CORE, B2B) SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Dohoda č. Agreement No.

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného on Conditions of using Electronic Device in Exempt Mode Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

Deposits and Withdrawals policy

Deposits and Withdrawals policy Deposits and Withdrawals policy Podmínky pro vklady a výběry finančních prostředků TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1 Bank Wire Transfers: When

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více