Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond"

Transkript

1 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície a o poskytnutie príjmu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do európskych dlhopisov s investičným stupňom denominovaných v eurách u širokého radu emitentov, vrátane vlád, korporácií a nadnárodných subjektov. Podfond neinvestuje do akcií a konvertibilných cenných papierov. Podfond rozsiahle využíva deriváty na znižovanie rôznych rizík, na účely účinnej správy portfólia a ako spôsob získania expozície (dlhej či krátkej) voči rôznym aktívam, trhom alebo tokom príjmov. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vysokú úroveň pákového efektu. Podfond bude investovať predovšetkým do krátkodobých a strednodobých úrokových swapov. Investičný postup Investičný manažér využíva dve odlišné stratégie s cieľom oddeliť čisté výnosy a výnosy na trhu. Najprv vytvára základné portfólio zodpovedajúce návratnosti a volatilite svojho benchmarku a následne vytvorí ďalšie investičné stratégie na generovanie nadmerných výnosov s využitím derivátov a dôsledného prístupu k riadeniu rizika. Referenčná hodnota Referenčná hodnota Bloomberg BarCap Euro Aggregate je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív sú dlhopisy investičného stupňa stabilnejšie než dlhopisy nižšieho než investičného stupňa Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Dlhopisy Cenné papiere, ktoré predstavujú záväzok splatiť dlh s úrokom. Dlhopisy s investičným stupňom všeobecne vyplácajú nižšie úrokové sadzby, avšak pravdepodobne splnia všetky plánované výplaty. Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Dlhá expozícia Vlastníctvo cenného papieru alebo iná pozícia, ktorá ťaží z rastu hodnoty cenných papierov. Krátka expozícia Investičná pozícia, ktorej hodnota sa pohybuje opačným smerom ako cena cenného papiera. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Riziko zlyhania protistrany Zmluvné strany možno nebudú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov uzavretých s Podfondom. Úverové riziko Emitenti dlhopisov, ktoré Podfond drží v portfóliu, nemusia byť schopní zaplatiť istinu či splatné úroky. Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu. LU SK

2 Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 0,82% Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Výkonnostný poplatok Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond* Zahájenie činnosti Podfondu: 2008 Uvedenie triedy podielových listov: 2008 *Do roku 2010 mal Podfond odlišné vlastnosti. Praktické informácie Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. 8,4% 6,9% 2,9% 2,2% 4,2% 3,2% 11,2% 11,2% 2,8% 2,2% 9,4% 11,1% 0,0% 1,0% 1,7% 3,3% Bloomberg BarCap Euro Aggregate Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.

3 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - Global Select Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do akcií spoločností z ktoréhokoľvek miesta na svete. Podfond môže investovať do širokého radu sektorov a priemyselných odvetví. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká, aby mohol efektívne riadiť portfólio alebo ako spôsob získania expozície voči rôznym aktívam, trhom a príjmovým tokom. Podfond môže využívať predovšetkým deriváty na riadenie meny, krajiny a expozície na trhu. Investičný postup Investičný manažér využíva základnú analýzu jednotlivých emitentov, aby mohol identifikovať akcie s nadpriemernými dlhodobými perspektívami. Referenčná hodnota Referenčná hodnota MSCI World je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu. LU SK

4 Pioneer Funds - Global Select Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 1,85% Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. *Výkonnostný poplatok sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti výkonnostnej referenčnej hodnote. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Účtovaný v minulom finančnom Výkonnostný poplatok* 0,00% roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, MSCI World. Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti Pioneer Funds - Global Select* Zahájenie činnosti Podfondu: 2007 Uvedenie triedy podielových listov: 2007 *Do roku 2008 a 2010 mal Podfond odlišné vlastnosti. Praktické informácie -42,8% -37,6% 29,1% 25,9% 15,4% 19,5% -7,9% -2,4% 11,3% 14,0% 21,5% 21,2% 19,1% 19,5% 8,7% 10,4% 5,4% 10,7% Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. MSCI World Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.

5 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do širokého radu akcií spoločností, ktoré boli založené alebo vykonávajú prevažnú časť svojich podnikateľských činností na rozvíjajúcich sa trhoch. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká alebo aby mohol efektívne riadiť portfólio. Podfond môže z času na čas investovať a môže mať priamy prístup k podielom v Číně cez burzové prepojenie s odhalením až 10 % jej čistej hodnoty aktív. Investičný postup Investičný manažér využíva kombináciu celkových údajov trhu a základnú analýzu jednotlivých emitentov, aby mohol identifikovať akcie s nadpriemernými dlhodobými perspektívami. Referenčná hodnota Referenčná hodnota MSCI Emerging Markets je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Rozvíjajúce sa trhy Krajiny, ktorých trhy cenných papierov sú menej etablované než trhy v rozvinutých krajinách. Patria sem napríklad mnohé krajiny Afriky, Ázie, východnej Európy a Južnej Ameriky. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Riziko zlyhania protistrany Zmluvné strany možno nebudú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov uzavretých s Podfondom. Riziko likvidity Nepriaznivé trhové podmienky môžu zťažiť ocenenie, nákup či predaj likvidných cenných papierov, čo môže mať následne vplyv na schopnosť Podfondu spracovať žiadosti o spätný odkup. Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu. Riziko rozvíjajúcich sa trhov Niektoré krajiny, do ktorých sa investuje, môžu v porovnaní s investíciami do vyspelejších krajín predstavovať vyššie politické, právne či ekonomické riziko a riziko likvidity. LU SK

6 Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 2,11% Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. *Výkonnostný poplatok sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti výkonnostnej referenčnej hodnote. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Účtovaný v minulom finančnom Výkonnostný poplatok* 0,00% roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, MSCI Emerging Markets. Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti ,0% 25,7% -59,2% -50,9% 68,8% 72,9% 22,8% 27,1% -21,1% -15,7% 6,8% 16,4% -6,3% -6,8% 2,1% 11,4% -3,9% -5,2% 11,7% 14,5% Pioneer Funds - Emerging Markets Equity MSCI Emerging Markets Zahájenie činnosti Podfondu: 2000 Uvedenie triedy podielových listov: 2000 Praktické informácie Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 Výročná správa 2006 O B S A H 1. Charakteristika spoločnosti 3 2. Správa predstavenstva 5 2.1. Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 3. Spravované fondy 8 3.1. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f.

KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. Mesačný report k 30.12.2016 Základné informácie Vznik fondu: 2014 Cena podielu: 1,095194 Mena: NAV: 25 905

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.

Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra Platné a účinné od 3.1.2018 1. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia komerčnej banky Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia KB Hlavný cieľ riadenia banky je maximalizácia hodnoty banky (maximalizácia trhovej ceny = kurzu akcie) Postupy

Více

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ,

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ, TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ, 8.6.2011 PREČO INVESTOVAŤ? Hlavné motívy investora Zarobiť na raste hodnoty CP Aktívne obchodovanie s investičnými nástrojmi akcie, fondy, deriváty, certifikáty

Více

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Obsah Úvod...3 Prehľad č. 1 k retailovému investičnému dotazníku...4 Prehľad č. 2 k investičnému dotazníku oddelenia Predaj...6 2 Úvod

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Štatúty NOVIS poistných fondov

Štatúty NOVIS poistných fondov Štatúty NOVIS poistných fondov NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava,

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Finančné účtovníctvo. Účtovníctvo ako informačná veda

Finančné účtovníctvo. Účtovníctvo ako informačná veda Finančné účtovníctvo Účtovníctvo ako informačná veda Delenie účtovníctva Všetky transakcie odohrávajúce sa v organizácií počas určitého obdobia možno znázorniť ako veľkú databázu informácií a túto databázu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

NN (L) International - Oznámení

NN (L) International - Oznámení NN (L) International - Oznámení Vážení obchodní partneři, Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na vybrané změny statutu Společnosti NN (L) International, které vstoupí v platnost od 1. února 2016. Věnujte

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

OBSAH ÚVOD 1 FINANČNÝ TRH

OBSAH ÚVOD 1 FINANČNÝ TRH OBSAH ÚVOD...11 1 FINANČNÝ TRH...17 1.1 Finančný trh, jeho podstata a členenie...17 1.1.1 Podstata finančného trhu...17 1.1.1.1 Systém finančných nástrojov...20 1.1.1.2 Systém finančných inštitúcií...34

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0508195822 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV

KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení zákona 209/2007 Z. z. (ďalej len Zákon o cenných papieroch ) a podľa odborných znalostí, skúseností a poznatkov

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE

MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE EKONOMIKA A FINANCIE Finančné (ekonomické) riadenie spôsob riadenia, pri ktorom sa fungovanie a zmeny vo firme realizujú prostredníctvom ekonomických veličín náklady, výnosy,

Více

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať:

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať: SPOTREBNÉ ÚVERY Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete, a mimoriadnu alebo predčasnú splátku úveru až do výšky 10 000 ročne máte zdarma.

Více

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti s aplikáciou v protipožiarnej bezpečnosti doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. F IREFF Model hodnotenia

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Více

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Najdôležitejšie funkcie Čo je epayments ewallet? Ako používať zostatok na vašej karte? 1 SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Po úspešnej registrácii na epayments vám

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

8. prednáška 15. apríl 2009

8. prednáška 15. apríl 2009 8. prednáška 15. apríl 2009 Finančná tieseň Obsah prednášky: 1. Finančná tieseň, bankrot 2. Finančná tieseň bez bankrotu: 3. Hry medzi akcionármi a veriteľmi 4. Pecking order teória 5. Voľba pomeru dlhu

Více

Finančný manažment a podnikateľské riziko

Finančný manažment a podnikateľské riziko Finančný manažment a podnikateľské riziko Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ, PhD. SPU-FEM v Nitre Katedra financií CV 1 Gestor predmetu: doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD. Prednášky Skúška Lektorka: Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ,

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Kompenzačný plán. ( Región Európa ) Platný od Úprava PV/BV pri všetkých súčasných produktoch. Cena produktov bude zachovaná.

Kompenzačný plán. ( Región Európa ) Platný od Úprava PV/BV pri všetkých súčasných produktoch. Cena produktov bude zachovaná. Kompenzačný plán ( Región Európa ) Platný od 27. 6. 2017 Úprava PV/BV pri všetkých súčasných produktoch. Cena produktov bude zachovaná. 1 7 Bonusov a kategórií Vstupné predaje 70% 60% 01 04 02 Development

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014 Koncepcia rozvoja kapitálového trhu Finančné riadenie podnikov 2014 Roman Turok-Heteš Generálny riaditeľ Sekcie finančného trhu 22. október 2014 Koncepcia rozvoja KT MF SR ako gestor prípravy Koncepcie

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více