BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ"

Transkript

1 BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská Brno

2 Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze kterých je v současnosti odebírána pitná voda nebo slouží jako její záložní zdroj. Rok 2012 byl klimaticky velmi odlišný od předcházejícího roku Byl teplý a suchý a dal se tedy předpokládat větší rozvoj fytoplanktonu a zvláště masového sinicového vodního květu. V této zprávě jsme se také pokusili poprvé využít zařazování fytoplanktonu v průběhu vegetační sezóny do tzv. funkčních skupin (Reynolds, Pádisák, Naselli aj.). Funkční skupiny pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v přehledné tabulce v textu, zabývajícím se jednotlivými nádržemi. Vysvětlivky pro jednotlivé funkční skupiny: A rozsivky čistých, míchaných vod hlavně rod Cyclotella B centrické rozsivky mezotrofních nádrží rodu Aulacoseira C rozsivky míchaných a eutrofní nádrže, zde zvláště Asterionella formosa D rozsivky eutrofních a hypertrofních, silně promíchaných nádrží P řasy eutrofních epilimnii, zde hlavně Fragilaria crotonensis, Aulacoseira granulata, rod Staurastrum SI sinice tenkých vláken ze silně promíchávaných vrstev hlavně Pseudanabaena, Limnothrix a Planktothrix aghardii Y velké jezerní skrytěnky, rodu Cryptomonas X2 malí bičíkovci Rhodomonas sp., Chrysochromulina sp. X3 drobné řasy i bičíkovci zde rod Chrysococcus F zelené kokální koloniální řasy čistých epilimnií J zelené kokální řasy nádrží silně obohacených živinami HI dusík fixující vláknité sinice, zvláště rod Anabaena a Aphanizomenon H2 dusík fixující vláknité sinice mezotrofních vod, např. Anabaena lemmermanii U koloniální zlativky zde rod Uroglena Lo letní a podzimní epilimnia mezotrofních nádrží zde hlavně Woronichinia naegeliana M zde společenstva sinic rodu Microcystis Q společenstva zelenivek dystrofních vod s huminovými látkami - zde rod Gonyostomum 1

3 Popis jednotlivých nádrží Ludkovice Průhlednost v roce 2012 vykázala další, tentokráte opravdu silné zhoršení. Po většinu vegetační sezóny se pohybovala mezi půl metrem a metrem, což jsou hodnoty odpovídající eutrofnímu rybníku a ne perspektivní vodárenské nádrži. Koncem dubna se v nádrži vytvořil intenzívní vegetační zákal ze skrytěnky Cryptomonas reflexa, v květnu při poklesu biomasy se prosadila zelená kokální řasa Oocystis sp. V červnu se více pomnožil druh Coelastrum microporum spolu se skrytěnkou Cryptomonas reflexa. Na přelomu července a září byl vyvinut slabší vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon sp. V srpnu se ve vodním sloupci prosadily sinice rodu Microcystis. V září dominoval druh Microcystis wessenbergii (viz. obrázek), v říjnu Woronichinia naegeliana. Již od roku 2009 lze u této přehrady pozorovat výrazný posun k eutrofii a zhoršování biologické jakosti vody. V roce 2012 nádrž odpovídala opět eutrofii a varovné bylo snížení průhlednosti vody, dlouhodobý výskyt vodního květu a celosezónní výskyt společenstev řas a sinic, odpovídajících eutrofii (viz.tabulka). společenstvo Y J J HI M M Lo Obr.: Microcystis wessenbergii vytvořila v nádrži Ludkovice v září 2012 slabší vodní květ 2

4 Bojkovice Průhlednost v roce 2012 nevybočovala z průměrných hodnot a nelišila se příliš ani od průběhu průhlednosti v roce Koncem dubna převažovala drobná skrytěnka Rhodomonas minuta, na konci května kokální zelená řasa Planktosphaeria gelatinosa a v červnu se silně rozmnožila drobounká sinice Merismopedia temuissima (viz. obrázek) a zelené kokální řasy. Na přelomu července a srpna poklesla biomasa zhruba na polovinu a dominovala v ní skrytěnka Cryptomonas reflexa a sinice Woronichinia naegeliana. Koncem srpna se v biomase nejvíce prosadily zlativky rodu Mallomonas a v září slabý vodní květ, tvořený hlavně druhem Woronichinia naegeliana, doplněný skrytěnkou Cryptomonas reflexa. V říjnu došlo k vytvoření rozsivkového vegetačního zákalu z druhů Fragilaria crotonensis a Aulacoseira granulata. Nádrž v tomto roce odpovídala horší mezotrofii a nelišila se příliš od předchozího období. společenstvo X2 F F Y, Lo E Y,Lo P Obr.: Merismopedia tenuissima jedna z červnových dominant fytoplanktonu v nádrži Bojkovice 3

5 Koryčany Průhlednost v roce 2012 byla od června do září výrazně snížená a pohybovala se mezi jedním a dvěma metry. Extrémní pokles v polovině června však nebyl způsoben rozvojem fytoplanktonu, ale prudkým přívalovým deštěm a následným anorganickým zákalem. Zatímco v dubnu ve fytoplanktonu dominovala zlativka Dinobryon divergens (viz. obrázek), v květnu byla významnější skrytěnka Cryptomonas reflexa. V červnu došlo k přechodnému zvýšení biomasy a ke skrytěnkám se přidal také zelený bičíkovec Phacotus lenticularis. V létě se rozmnožila zelená řasa Planktonema lauterbornii. V září došlo k poklesu biomasy fytoplanktonu na minimum a stále dominoval Phacotus lenticularis. V říjnu ve fytoplanktonu opět převažovala Cryptomonas reflexa. Všechna společenstva fytoplanktonu jsem nedokázal zařadit do funkčních skupin, proto u této nádrže chybí tabulka. Nádrž si v tomto roce zachovala i přes nízkou průhlednost svůj mezotrofní charakter. Obr.: Dinobryon divergens dominovala v Koryčanech v dubnu Biomasa zooplanktonu byla přiměřeně vyvinuta jak na jaře, tak v létě (cca 4 g/m 3 ). Na jaře bohatá populace velkých perlooček bez přílbic (Daphnia galeata + Daphnia longispina), kterou v biomase doplňují velké i malé druhy buchanek (Cyclops vicinus, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops). V létě byla situace obdobná, tj. obrovské dafnie, malé buchanky a navíc Diaphanosoma a vznášivka Eudiaptomus gracilis. Stejně jako v minulosti i loni se souběžně vyskytovaly oba v ČR známé druhy Thermocyclops (T. crassus a T. oithonoides). Zajímavostí byl ojedinělý letní výskyt koretry Chaoborus flavicans. 4

6 Fryšták Průhlednost v roce 2012 nevybočovala z dlouhodobého průměru. V dubnu převažovaly v biomase skrytěnky, hlavně drobná Rhodomonas minuta. V květnu se projevilo stadium clear water a větší část nízké biomasy tvořila velká skrytěnka Cryptomonas reflexa. V červnu se rozvinul slabší vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon cf. gracile. Koncem července se silně prosadila vláknitá sinice Planktothrix aghardii (viz. obrázek) a obrněnka Ceratium furcoides. Planktothrix aghardii dominoval také na konci srpna. Počátkem září sinice téměř vymizely a byly nahrazeny bohatou populací Fragilaria crotonensis. Na konci září došlo k silnému poklesu celkové biomasy, ve které byla dominantně zastoupena drobná skrytěnka Rhodomonas minuta. Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii až hypertrofii. společenstvo X2 Y HI SI SI P X2 Obr.: Sinice Plantothxix aghardii se letos v nádrži Fryšták silně prosadila 5

7 Slušovice Průhlednost v roce 2012 byla nadprůměrná, k jejímu neobvyklému zvýšení došlo přibližně na konci července. V dubnu a v květnu se v nádrži udržovala nepatrná biomasa fytoplanktonu, které dominovaly skrytěnky rodu Cryptomonas a rozsivka Asterionella formosa. V červnu se objevily první sinice, schopné vázat vzdušný dusík, hlavně druh Anabaena lemmermanii z funkční skupiny H2, typické pro mezotrofní nádrže. Tyto sinice zůstaly jako dominanta fytoplanktonu i koncem července. Na konci srpna se již prosadila zlativka Dinobryon divergens a jako subdominanta sinice Woronichinia naegeliana. Tato sinice se také prosadila i v září spolu s rodem Microcystis a skrytěnkou Cryptomonas reflexa. V říjnu byla hlavní součástí biomasy rozsivka Fragilaria crotonensis. Oproti předchozímu roku došlo ke znatelnému zlepšení a nádrž se přiblížila k oligotrofii. společenstvo Y C HI HI E, Lo Y, Lo, X P Biomasa zooplanktonu po celou sezónu převládá nad biomasou fytoplanktonu. Maximum bylo zaznamenáno v červnu a červenci - 7 g/m 3 (loni duben a květen). Po celou sezónu se hojně vyskytovaly velké filtrující perloočky Daphnia galeata (> 2 mm), bohaté populace vířníků (běžné druhy) a menší druhy Copepoda (Mesocyclops, Thermocyclops). Zajímavosti: podobně jako loni se od června do září hojně vyskytovaly koretry (v červenci představoval Chaoborus flavicans ¼ biomasy). Po delší době se znovu objevila Daphnia pulicaria (naposledy zjištěna v roce 2010). Obr.: Velká perloočka Daphnia galeata (pelagiál u hráze VD Slušovice) 6

8 Znojmo Průhlednost vody byla v roce 2012 nadprůměrná a oproti roku předcházejícímu se výrazně zlepšila. Počátkem dubna se v nádrži nepříliš silně rozvinula biomasa centrických rozsivek, zlativek rodu Chrysococcus a drobné skrytěnky Rhodomonas minuta. V květnu v této nízké biomase dominovala velká skrytěnka Cryptomonas reflexa a v červnu rozsivka Fragilaria crotonensis, jejíž biomasa zapříčinila trojnásobný vzestup koncentrace chlorofylu a. Počátkem července již biomase dominovala krásivka Staurastrum messikommeri a současně došlo k rozvoji zelených kokálních řas, zvláště druhu Coelastrum reticulatum, který fytoplanktonu dominoval i v srpnu. V září se opět prosadila Fragilaria crotonensis a počátkem října jednoznačně Cryptomonas reflexa. společenstvo D, X2, X3 Y P, Y J, P J P Y Oproti roku 2011 došlo v nádrži Znojmo k výraznému zlepšení, zlepšila se průhlednost, významně se snížila biomasa a trofický stav přehrady je možno označit jako lepší eutrofii. Biomasa zooplanktonu byla slabá po celou sezónu (1 2 g/m 3 ), maximum v červenci 11 g/m 3 (stejně jako v roce 2011). Clear water z hlediska zooplanktonu byl nevýrazný. Na jaře byla biomasa tvořena jen dravými vířníky. Koncem května dochází k nástupu velmi drobných perlooček (Daphnia cucculata, Bosmina coregoni; absence velkých jedinců). Jejich množství kulminuje až v červenci (stejně jako v roce 2011) clear water (dafnie s přilbicemi i bez) a přetrvává po celé léto. Na počátku září byl již zaznamenán úbytek perlooček, doprovázený silným vegetačním zákalem. V říjnu byl zooplankton již v podstatě potlačen. Po celý rok se vyskytovaly běžné druhy vířníků. Zajímavost: zaznamenán výskyt buchanky Eucyclops serrulatus (ve VD Znojmo poprvé). Obr.: Perloočka Daphnia cucculata v pelagiálu VD Znojmo (hráz) 7

9 Karolinka Průhlednost této po biologické stránce výjimečně čisté přehrady se v posledních šesti letech pohybovala mezi dvěma až šesti metry. V roce 2011 došlo k poklesu na průměrné hodnoty mezi dvěma až čtyřmi metry. V roce 2012 došlo navzdory snížení hladiny ke zlepšení situace a opětovnému posunu hodnot mezi tři až pět metrů. Zlepšení bylo výrazné zvláště v letním období. Na jaře se podobně jako v roce 2011 prosadily zlativky, dominoval však druh Chrysococcus triporus, který vytvořil podobně významnou biomasu jako Dinobryon divergens v roce předcházejícím. V květnu a v červnu došlo k významnému poklesu biomasy a postupně k rozvoji drobných centrických rozsivek a skrytěnek. Na rozdíl od roku 2011 se první sinice objevily již koncem června (Microcystis sp.). Na konci července se nejsilněji prosadily centrické rozsivky rodu Cyclotella. V srpnu v biomase převládla skrytěnka Cryptomonas reflexa a koncem září obrněnka Ceratium hirundinella. V srpnu se ve fytoplanktonu objevil největší podíl sinic, dominoval vláknitý druh Aphanizomenon flos aquae. Při srovnání grafů je patrné, že obě sezóny se téměř neliší v množství průměrné i maximální biomasy. Podobné je i zastoupení jednotlivých skupin fytoplanktonu v konkrétních měsících. V roce 2012 jsme v září zaznamenali větší rozvoj obrněnek a hlavně dřívější výskyt sinic, který mohl být zapříčiněn teplejším počasím v letních měsících. Svým chemismem, průměrnými i maximálními koncentracemi chlorofylu a, biomasou i výskytem dominantních taxonů a funkčních skupin fytoplanktonu nádrž odpovídá oligotrofii. Oproti roku 2011 jsme zaznamenali určité zlepšení. společenstvo X3 A Y A Y Lo Y, X2, HI, LM Obr.: Ceratium hirundinella obrněnka typická pro nádrž Karolinka 8

10 Biomasa zooplanktonu byla celkově chudá, slabší než loni (celoročně mezi 0 až 2 g/m 3, maximum v červnu 5,5 g/m 3 ). Na jaře ji tvořily především velké buchanky Cyclops vicinus (včetně naupliových stadií), které od června začínají doplňovat perloočky (dominance Daphnia galeata v květnu a červnu). V létě (červenec, srpen) jsou vůdčí složkou zooplanktonu vznášivky Eudiaptomus gracilis, které jsou s výkyvy přítomny po celou vegetační sezónu, doplněné perloočkou Diaphanosoma brachyurum. Na podzim opět převažují perloočky Daphnia galeata a naupliová stadia buchanek. Po celou sezónu byl hojný výskyt planktonních vířníků (Synchaeta lakowitziana, Synchaeta oblonga, Kellicottia longispina, Asplanchna priodonta apod.). Obr.: Jarní zooplankton VD Karolinka dospělá samice buchanky Cyclops vicinus 9

11 Mostiště Nádrž svojí průhledností v roce 2012 přibližně odpovídala dlouhodobému průměru a současně i předcházejícímu roku. V dubnu i v květnu v nádrži Mostiště převažovaly v biomase fytoplanktonu skrytěnky, zvláště druh Cryptomonas reflexa. V červnu se překvapivě prosadila rozsivka Asterionella formosa, patřící do funkční skupiny C, preferující spíše promíchaný vodní sloupec. V červenci se rozvinul poměrně silný vodní květ, tvořený sinicí Microcystis aeruginosa, současně však velkou část biomasy tvořila pro nádrž typická krásivka Staurastrum messikommeri. Během srpna a září se krásivky postupně prosazovaly proti sinicím, takže v říjnu byla už S. messikommeri jasnou dominantou biomasy fytoplanktonu. společenstvo Y Y C M, P P P P Troficky byla situace podobná roku 2011 a odpovídala silné eutrofii. Obr.: Staurastrum messikommeri tvořící vegetační zákal v nádrži Mostiště v roce 2012 Biomasa zooplanktonu byla během sezóny rozvinutá, ale rozkolísaná (mírně slabší než loni, výrazný úbytek v létě); maximum v červnu (7 g/m 3 ). Stadium clear water v květnu, ale pouze malé perloočky (Bosmina longirostris) nevytvářející výraznou biomasu; větší druhy (Daphnia galeata) se začínají objevovat až v červnu, ale to už souběžně s rozvinutým fytoplanktonem (biomasa fytoplanktonu převládala nad biomasou zooplanktonu od června do srpna). Od září nástup perlooček (velkých i malých; Diaphanosoma brachyurum, Daphnia galeata), maximum v říjnu (6,7 g/m 3 ) opět hlavně malé perloočky (Bosmina coregoni). Po celou sezónu běžné druhy vířníků (Keratella, Conochiloides, Conochilus), buchanek (Cyclops, Thermocyclops, Mesocyclops; zejména naupliová stádia) a vznášinky Eudiaptomus gracilis. 10

12 Nová Říše Průhlednost v roce 2012 oproti předcházejícímu roku poklesla v průměru zhruba o jeden metr a patřila k nejhorším za posledních osm let. V dubnovém fytoplanktonu bylo v biomase poměrně rovnoměrně zastoupeno několik funkčních skupin, reprezentovaných druhy Asterionella formosa, Rhodomonas minuta, Aulacoseira subarctica, Fragilaria crotonensis, Dinobryon sertularia. V květnu se prosadily blíže neurčené zlativky a Cyclotella balatonis, která přetrvala jako dominanta biomasy také v červnu. V červenci svým objemem převládly rozmanité zelené kokální řasy ze skupiny F, které byly doplněny různými sinicemi, např. druhem Microcystis wessenbergii. Podobné bylo složení řas a sinic také v srpnu. V září se již sinice z funkční skupiny M silně prosadily. Tato situace přetrvala také v říjnu. společenstvo C,P,X2,P X2, A? A? F, M F, M M M Nádrž si v roce 2012 podržela svůj mezotrofní charakter, větší rozvoj sinic od září je možno vysvětlit suchým a teplým létem. Biomasa zooplanktonu byla po celou vegetační sezónu rovnoměrně a silně vyvinuta. Z dubnového minima strmý vzestup (jarní clear water ), následuje víceméně setrvalý stav a pozvolný úbytek na podzim. Dvě maxima: první v květnu (téměř 8 g/m 3 ) a druhé v září (9,5 g/m 3 ). V dubnu byla v nádrži zastoupena pouze pestrá škála vířníků (Keratella, Filinia, Conochiloides, Polyarthra). Na jarním maximu se podílely zejména drobné perloočky (souběžně Bosmina longirostris a Bosmina coregoni) a naupliová stadia buchanek. Ta se početně prosazovala po celý zbytek sledovaného období. V červnu tvoří biomasu zooplanktonu hlavně vznášivka Eudiaptomus gracilis spolu s masivně rozmnoženým vířníkem Kellicottia longispina (červen, červenec). Velké filtrující perloočky se nakrátko prosadí až v červenci (Daphnia cucculata, Daphnia galeata, Diaphanosoma brachyurum). Od srpna se k nim přidruží malé druhy buchanek (Thermocyclops crassus, Mesocyclops leuckarti), které se zaslouží o druhé podzimní maximum. V říjnu kromě buchanek opět drobné perloočky (Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia quadrangula). Obr.: Filtrující zooplankton si bohužel nedokáže poradit s vodním květem sinic (Daphnia galeata versus kolonie sinic Microcystis; srpen 2012, VD Nová Říše) 11

13 Landštejn Průhlednost v roce 2012 odpovídala dlouhodobě průměrným hodnotám. Období clear water se vyznačovalo nevýraznými hodnotami. K většímu poklesu jejich hodnot došlo v polovině července. Na jaře v dubnu a v květnu převážily kvantitativně i biomasou zlativky. V dubnu to byli drobní bičíkovci rodu Chrysococcus. V červnu, v období clear water se objevily rozsivky Fragilaria crotonensis, které zcela ovládly červencovou biomasu. V srpnu opět došlo k poklesu koncentrace chlorofylu a a k dominanci drobných i velkých skrytěnek ve slabém fytoplanktonu. Skrytěnky tvořily významnou součást biomasy také v září, kdy se objevily obrovské buňky zelenivek rodu Gonyostomum. Tyto zelenivky, které se vyskytují hlavně ve vodách zabarvených huminovými látkami, svou biomasou převážily ve fytoplanktonu říjnovém. společenstvo X3 U P, F P X2 X2, Y, Q Q Znepokojivě silným rozvojem rozsivky Fragilaria crotonensis se nádrž v tomto roce posunula blíže k mezotrofii. Jedním z důvodů pro poněkud větší rozvoj fytoplanktonu mohlo být dlouhodobé snížení hladiny. VD Landštejn je jedinou Povodím Moravy, s. p. sledovanou nádrží, ve které je dlouhodobě pozorována populace velkých perlooček Holopedium gibberum. Tato populace byla v roce 2012 silně rozvinutá (v květnu jedinců /m 3 ), ale oproti minulosti (kdy se vyskytovala od jara do podzimu) se omezila pouze na začátek sezóny (duben až červen). Biomasa zooplanktonu byla rozvinutá pouze v květnu (maximum 26 g/m 3 ) a v červnu, v ostatních měsících minimální. V dubnu ji tvořili velcí, dospělí jedinci vznášivky Eudiaptomus gracilis. V květnu nastal hlavní rozvoj Holopedium a Eudiaptomus (drtivá převaha v biomase). V červnu dochází k jejich ústupu, v biomase je nahrazují perloočky (hlavně Daphnia, velké i malé) a drobné buchanky (Mesocyclops, Thermocyclops). Silný vegetační zákal, který přetrvává i v červenci (převaha perloočky Diaphanosoma brachyurum a malé buchanky Mesocyclops leuckarti). V srpnu, září a říjnu vegetační zákal potlačen, biomasa zooplanktonu minimální (tvoří ji jen malé druhy perlooček Ceriodaphnia, méně Diaphanosoma) a drobné buchanky (Mesocyclops, Thermocyclops). Po celý rok bohatě vířníků (běžné druhy + Ploesoma hudsoni + Conochiloides coenobasis + Polyarthra euryptera). Obr.: Velká perloočka Holopediu gibberum ve slizovitém obalu (typická složka pelagiálního zooplanktonu v nádrži Landštejn) 12

14 Hubenov Průhlednost nádrže Hubenov odpovídala v roce 2012 dlouhodobému průměru, období clear water se projevilo pouze slabě. V dubnu v biomase fytoplanktonu převažovala rozsivka Asterionella formosa, která byla v květnu doplněna o významnou populaci rozsivky Fragilaria crotonensis. V červnu v období clear water se v nevýznamné biomase prosadila skytěnka Cryptomonas reflexa a Rhodomonas minuta a také se objevily první sinice (Microcystis aeruginosa, Woronichinia naegeliana a Anabaena lemmermanii). V červenci se již sinice W. naegeliana a M. aeruginosa zcela prosadily a dominovaly potom biomase také v srpnu a v září. V říjnu se objevila jako dominanta biomasy fytoplanktonu rozsivka Asterionella formosa spolu se skrytěnkou C. reflexa. společenstvo C C, P Y,X2,M,Lm,HI Lo, M Lo, M Lo,M C, Y Nádrž v tomto roce odpovídala horší mezotrofii. Biomasa zooplanktonu byla poměrně rozvinutá po celé sledované období (maximum v dubnu: téměř 16 g/m 3 ). Jarní maximum tvořeno buchankami (Cyclops vicinus), které tvoří spolu se vznášivkami Eudiaptomus významnou složku biomasy po celou sezónu (v létě a na podzim drobnější druhy Mesocyclops a Thermocyclops). Perloočky se vyskytují početně spíše jako druhořadá součást biomasy (Daphnia galeata, Diaphanosoma brychyurum); vůdčí složkou zooplanktonu se stávají až na podzim, ale pouze drobné druhy (Chydorus sphaericus, Ceriodapnia quadrangula). Byl zaznamenán pouze ojedinělý výskyt koretry Chaoborus flavicans a běžné druhy vířníků. 13

15 Vír Průhlednost vody v roce 2012 odpovídala dlouhodobému průměru, zhruba od začátku srpna je však možno na jejím průběhu sledovat výrazné zhoršení oproti výbornému roku Zhoršení bylo zapříčiněno velmi intenzívním krásivkovým zákalem. Po slabém dubnovém rozvoji rozsivek se v květnu v období clear water prosadila skrytěnka Cryptomonas reflexa. V červnu se silněji rozmnožila rozsivka Asterionella formosa. V červenci se objevil slabší sinicový vodní květ a rozsivkový zákal, ve kterém převládal druh Fragilaria crotonensis. V srpnu a v září jsme zaznamenali výjimečně silný krásivkový zákal, tvořený druhy Staurastrum manfeldtii (obrázek na titulní straně) a Staurastrum messikommeri. Tyto krásivky byly hlavní složkou biomasy i v říjnu, kdy došlo k jejímu výraznému poklesu. společenstvo X3, D Y C P, M, HI P P P Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii, jejímž projevem však nebyl masový rozvoj sinic. Zhoršení oproti roku 2011 bylo patrné ve druhé polovině vegetační sezóny. Biomasa zooplanktonu byla po celou sezónu slabá, ale oproti roku 2011 má stoupající tendenci. Maximum v květnu (6,1 g/m 3 ; clear water ), kdy ji tvoří hlavně velké filtrující perloočky (Daphnia galeata, Diaphanosoma brachyurum) doplněné drobnými druhy (Bosmina coregoni, Ceriodaphnia quadrangula). Perloočky se drží po celý rok, jedná se o poměrně velké jedince ( dafnie > 2 mm). Po celý rok (hlavně časné jaro) početně dominují Copepoda (běžné dravé druhy: Cyclops, Eudiaptomus, Mesocyclops) a běžní vířníci. Obr.: Bosmina coregoni (výrazná složka květnového drobného pelagiálního zooplanktonu nádrže Vír) 14

16 Opatovice Průhlednost se v roce 2012 vyznačovala poměrně výrazným zhoršením ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Stadium clear water se téměř neprojevilo a naopak hodnoty od poloviny srpna do poloviny září byly nejhorší za posledních osm let. V dubnu ve fytoplanktonu převládly hlavně skrytěnky druhu Rhodomonas minuta a přídatně drobné centrické rozsivky. V květnu již biomasu ovládla velká centrická rozsivka Cyclotella balatonis. V červnu se téměř dvojnásobně zvýšila koncentrace chlorofylu a, současně s tím se prosadila skrytěnka Cryptomonas reflexa. Jako přídatný druh se objevily vláknité sinice rodu Aphanizomenon. V červenci jsou dominantou biomasy vláknité sinice Anabaena lemmermanii a vzácná Anabaena danica a v srpnu se ve fytoplanktonu prosadila Fragilaria crotonensis a rozmanité zelené kokální řasy. Případně se objevila řada druhů planktonních sinic, v září byla hlavní složkou fytoplanktonu sinice Microcystis viridis spolu s čistomilnějším druhem Chroococcus limneticus a zelenými kokálními řasami rodu Nephrocytium (viz. obrázek). Počátkem října se k sinici M. viridis jako akcesorický druh přidaly rozsivky Fragilaria crotonensis. společenstvo X2 A Y, HI HI P, F? M M, P, C Přehrada v tomto roce sice ještě pořád odpovídala mezotrofii, poměrně silné zastoupení sinic ve druhé polovině léta však indikuje možnou eutrofizaci nádrže. Obr.: Zelená kokální řasa rodu Nephrocytium zajímavý výskyt v nádrži Opatovice Biomasa zooplanktonu byla v průběhu sezóny vyvinutá (pohybuje se v rozsahu 1 až 5 g/m 3, bez výrazného jarního maxima). Jarní zooplankton představují zejména velké dravé buchanky Cyclops vicinus, ke kterým se v květnu připojují perloočky Daphnia galeata; ty zůstávají dominantní složkou biomasy po celý zbytek sezóny. Stejně jako loni zaznamenán výskyt ne příliš časté perloočky Diaphanosoma lacustris. Po celý rok vznášivky Eudiaptomus a běžné druhy vířníků. 15

17 Boskovice Průhlednost se v roce 2012 nevyznačovala vysokými hodnotami v období clear water, po zbytek sezóny nevybočovala z dlouhodobého průměru. V dubnu převažovala drobná skrytěnka Rhodomonas minuta, v květnu se koncentrace chlorofylu a přiblížila k nule a objevila se zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa, která se více prosadila v červnu. V červenci se začaly rozvíjet první sinice, zvláště vláknitý druh Anabaena planctonica. V srpnu biomase opět dominovala zelená řasa Planktosphaeria gelatinosa a sinice Woronichinia naegeliana a Microcystis aeruginosa. V září byla situace podobná, ovšem ve prospěch sinice Microcystis aeruginosa. V říjnu jednoznačně dominoval slabší vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon flos aquae. Oproti roku 2011 došlo k poměrně výraznému zlepšení a nádrž odpovídala horší mezotrofii. společenstvo X3 F F HI F, M, Lo M, Lo, F HI Biomasa zooplanktonu byla rovnoměrně a dobře vyvinutá po celou sezónu (stejně jako loni), maximum v červnu 11 g/m 3 ; od srpna vodní květ. V dubnu tvořili drtivou většinu biomasy zooplanktonu velcí jedinci buchanek (Cyclops vicinus, ojediněle Cyclops strenuus). V květnu a červnu jsou Cyclops na ústupu, v biomase převládají velké (> 1mm) perloočky Daphnia galeata a vznášivky Eudiaptomus gracilis. Červenec, srpen a září byl charakteristický ústupem velkých dafnií, zaznamenán nástup Diaphanosoma a Eudiaptomus. V říjnu návrat velkých dafnií, Eudiaptomus a drobná perloočka Chydorus sphaericus; po celou dobu vodní květ sinic. Zajímavost: v říjnu obrovští jedinci dravého vířníka Asplanchna girodi. Obr.: Buchanka Cyclops strenuus nebývá na nádržích Povodí Moravy příliš častá 16

18 Znojmo Hubenov Mostiště Vír Opatovice Nová Říše Landštejn Boskovice Slušovice Karolinka Bojkovice Ludkovice Fryšták Koryčany Znojmo Hubenov Mostiště Vír Opatovice Nová Říše Landštejn Boskovice Slušovice Karolinka Bojkovice Ludkovice Fryšták Koryčany Koncentrace chlorofylu a (μg/l) ve vodárenských nádržích spravovaných státním podnikem Povodí Moravy ve směsném vzorku na profilu hráz mg/l Rok 2011 duben květen červen červenec srpen září říjen mg/l Rok 2012 duben květen červen červenec srpen září říjen

19 Závěr Rok 2012 byl klimaticky zcela odlišný od předchozího roku Léto bylo suché a teplé. Dal se očekávat větší rozvoj sinic, případně jejich masových květů. Tyto předpoklady se nepotvrdily a sezóna 2012 se podle složení a intenzity rozvoje fytoplanktonu podobala vegetační sezóně Jako výborné oligotrofní nádrže bylo v tomto roce možno tradičně označit Karolinku a nově také příznivě se vyvíjející Slušovice. Mírné zhoršení se projevilo u Landštejna, který byl tento rok blíže mezotrofii, ke které se také jako obvykle nejvíce blížily přehrady Nová Říše, Opatovice a Koryčany. Slabě eutrofní byl Hubenov, Boskovice, Bojkovice a snad i Znojmo. Jediné opravdu výrazné zhoršení a silný posun k eutrofii jsme zaznamenali u nádrže Ludkovice. Silně eutrofní byl Vír, Mostiště a Fryšták. Opravdu silně se sinice rozmnožily pouze v létě u nádrže Fryšták, ale ani tam se nejednalo o pravý vodní květ dominantní sinicí byla Planktothrix aghardii, která nevytváří pouhým okem viditelné útvary. 18

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 11 Číslo 2, 2007 Vodní bezobratlí mikulovských rybníků I. Sukop

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2011 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí 2 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 4, 2004 Zooplankton a zoobentos NPP Pastvisko I. Sukop

Více

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ Ing. Zuzana Čadková, DiS. (ČZU v Praze) RNDr. Ivo Přikryl (ENKI o.p.s.) Ing. David Vrzal (ČZU v Praze) Struktura

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds

Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds Jiří Heteša*, Ivo Sukop**, Radovan Kopp** *Limni s.r.o. Brno, **MZLU Brno Abstract Ponds of the Lednice region have became the

Více

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit 2 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Cíle projektu... 5 2.1 Definování cíle projektu podle žádosti o dotaci z OP Rybářství... 5 2.2 Inovativnost... 5 2.3 Nutnost inovace... 5 3. Úvod... 6 4. Metodika... 7 4.1

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S

Více

FUNKCE RYBNÍKŮ v zemědělské krajině

FUNKCE RYBNÍKŮ v zemědělské krajině FUNKCE RYBNÍKŮ v zemědělské krajině Jan POKORNÝ Richard FAINA Ivo PŘIKRYL Richard LHOTSKÝ ENKI, o.p.s. Mokřady v zemědělské krajině Praha Ruzyně 14.11. 2012 Vývoj produkce ryb a hnojení od 19. století

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

rozpuštěného kyslíku v rybnících.

rozpuštěného kyslíku v rybnících. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Czech Phycology, Olomouc, 4: 123-132 123 Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Algae and cyanobacteria in freshwater sponges (Porifera) in the Dalešice and Mohelno

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE TREBOUXIOPHYCEAE TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída je zatím nejméně jasnou skupinou v novém systému zelených řas. Podle fragmentárních poznatků jsou do třídy Pleurastrophyceae řazeny kokální a vláknité

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací.

Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací. Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací. Jaromír Lukavský *a kolektiv odd. chemických režimů JETE * Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci TVD1,2,3 Plocha: cca

Více

Rozdělení sladkých vod. Rybářská klasifikace (Antonín Frič) Oživení rybích pásem 11.11.2013. Biologická charakteristika vodního prostředí

Rozdělení sladkých vod. Rybářská klasifikace (Antonín Frič) Oživení rybích pásem 11.11.2013. Biologická charakteristika vodního prostředí Biologická charakteristika vodního prostředí Život vodních organismů úzký vztah k abiotickým faktorům vodního prostředí, vzájemné ovlivňování mezi jednotlivými složkami. Např: - hustota vodního prostředí

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Řasy a sinice ve vodárenství

Řasy a sinice ve vodárenství Řasy a sinice ve vodárenství Sinice a řasy ve vodárenské a hygienické praxi Přírodovědecká fakulta UK, 28.-29.3.2009 Petr Pumann, Rizikové faktory v pitné vodě Je dobré uvědomit, že sinice a řasy nejsou

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - koupaliště ve volné přírodě Hostivař Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529014

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Rybářství 5. Eutrofizace stojatých vod 27.11.2014. Příznaky začínající eutrofizace

Rybářství 5. Eutrofizace stojatých vod 27.11.2014. Příznaky začínající eutrofizace Rybářství 5 Eutrofizace stojatých vod Eutrofizace vodního prostředí Kvalita vody Stupně saprobit Toxicita Čištění vod Eutrofizace = neustálé obohacování vody minerálními živnými látkami, které následně

Více

Profil vod ke koupání - VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou

Profil vod ke koupání - VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou Profil vod ke koupání - Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 521003 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu Algologie ve výuce biologie a přírodopisu Petra Vágnerová, Plzeň Algologie je věda, která zkoumá sinice a řasy. Tyto skupiny nejsou v rámci biologie a přírodopisu probírány jako jeden tematický celek,

Více

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT ESPT Státní zdravotní ústav - Centrum laboratorních činností ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. Šrobárova 8, Praha Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PT

Více

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více