BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ"

Transkript

1 BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská Brno

2 Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze kterých je v současnosti odebírána pitná voda nebo slouží jako její záložní zdroj. Rok 2012 byl klimaticky velmi odlišný od předcházejícího roku Byl teplý a suchý a dal se tedy předpokládat větší rozvoj fytoplanktonu a zvláště masového sinicového vodního květu. V této zprávě jsme se také pokusili poprvé využít zařazování fytoplanktonu v průběhu vegetační sezóny do tzv. funkčních skupin (Reynolds, Pádisák, Naselli aj.). Funkční skupiny pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v přehledné tabulce v textu, zabývajícím se jednotlivými nádržemi. Vysvětlivky pro jednotlivé funkční skupiny: A rozsivky čistých, míchaných vod hlavně rod Cyclotella B centrické rozsivky mezotrofních nádrží rodu Aulacoseira C rozsivky míchaných a eutrofní nádrže, zde zvláště Asterionella formosa D rozsivky eutrofních a hypertrofních, silně promíchaných nádrží P řasy eutrofních epilimnii, zde hlavně Fragilaria crotonensis, Aulacoseira granulata, rod Staurastrum SI sinice tenkých vláken ze silně promíchávaných vrstev hlavně Pseudanabaena, Limnothrix a Planktothrix aghardii Y velké jezerní skrytěnky, rodu Cryptomonas X2 malí bičíkovci Rhodomonas sp., Chrysochromulina sp. X3 drobné řasy i bičíkovci zde rod Chrysococcus F zelené kokální koloniální řasy čistých epilimnií J zelené kokální řasy nádrží silně obohacených živinami HI dusík fixující vláknité sinice, zvláště rod Anabaena a Aphanizomenon H2 dusík fixující vláknité sinice mezotrofních vod, např. Anabaena lemmermanii U koloniální zlativky zde rod Uroglena Lo letní a podzimní epilimnia mezotrofních nádrží zde hlavně Woronichinia naegeliana M zde společenstva sinic rodu Microcystis Q společenstva zelenivek dystrofních vod s huminovými látkami - zde rod Gonyostomum 1

3 Popis jednotlivých nádrží Ludkovice Průhlednost v roce 2012 vykázala další, tentokráte opravdu silné zhoršení. Po většinu vegetační sezóny se pohybovala mezi půl metrem a metrem, což jsou hodnoty odpovídající eutrofnímu rybníku a ne perspektivní vodárenské nádrži. Koncem dubna se v nádrži vytvořil intenzívní vegetační zákal ze skrytěnky Cryptomonas reflexa, v květnu při poklesu biomasy se prosadila zelená kokální řasa Oocystis sp. V červnu se více pomnožil druh Coelastrum microporum spolu se skrytěnkou Cryptomonas reflexa. Na přelomu července a září byl vyvinut slabší vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon sp. V srpnu se ve vodním sloupci prosadily sinice rodu Microcystis. V září dominoval druh Microcystis wessenbergii (viz. obrázek), v říjnu Woronichinia naegeliana. Již od roku 2009 lze u této přehrady pozorovat výrazný posun k eutrofii a zhoršování biologické jakosti vody. V roce 2012 nádrž odpovídala opět eutrofii a varovné bylo snížení průhlednosti vody, dlouhodobý výskyt vodního květu a celosezónní výskyt společenstev řas a sinic, odpovídajících eutrofii (viz.tabulka). společenstvo Y J J HI M M Lo Obr.: Microcystis wessenbergii vytvořila v nádrži Ludkovice v září 2012 slabší vodní květ 2

4 Bojkovice Průhlednost v roce 2012 nevybočovala z průměrných hodnot a nelišila se příliš ani od průběhu průhlednosti v roce Koncem dubna převažovala drobná skrytěnka Rhodomonas minuta, na konci května kokální zelená řasa Planktosphaeria gelatinosa a v červnu se silně rozmnožila drobounká sinice Merismopedia temuissima (viz. obrázek) a zelené kokální řasy. Na přelomu července a srpna poklesla biomasa zhruba na polovinu a dominovala v ní skrytěnka Cryptomonas reflexa a sinice Woronichinia naegeliana. Koncem srpna se v biomase nejvíce prosadily zlativky rodu Mallomonas a v září slabý vodní květ, tvořený hlavně druhem Woronichinia naegeliana, doplněný skrytěnkou Cryptomonas reflexa. V říjnu došlo k vytvoření rozsivkového vegetačního zákalu z druhů Fragilaria crotonensis a Aulacoseira granulata. Nádrž v tomto roce odpovídala horší mezotrofii a nelišila se příliš od předchozího období. společenstvo X2 F F Y, Lo E Y,Lo P Obr.: Merismopedia tenuissima jedna z červnových dominant fytoplanktonu v nádrži Bojkovice 3

5 Koryčany Průhlednost v roce 2012 byla od června do září výrazně snížená a pohybovala se mezi jedním a dvěma metry. Extrémní pokles v polovině června však nebyl způsoben rozvojem fytoplanktonu, ale prudkým přívalovým deštěm a následným anorganickým zákalem. Zatímco v dubnu ve fytoplanktonu dominovala zlativka Dinobryon divergens (viz. obrázek), v květnu byla významnější skrytěnka Cryptomonas reflexa. V červnu došlo k přechodnému zvýšení biomasy a ke skrytěnkám se přidal také zelený bičíkovec Phacotus lenticularis. V létě se rozmnožila zelená řasa Planktonema lauterbornii. V září došlo k poklesu biomasy fytoplanktonu na minimum a stále dominoval Phacotus lenticularis. V říjnu ve fytoplanktonu opět převažovala Cryptomonas reflexa. Všechna společenstva fytoplanktonu jsem nedokázal zařadit do funkčních skupin, proto u této nádrže chybí tabulka. Nádrž si v tomto roce zachovala i přes nízkou průhlednost svůj mezotrofní charakter. Obr.: Dinobryon divergens dominovala v Koryčanech v dubnu Biomasa zooplanktonu byla přiměřeně vyvinuta jak na jaře, tak v létě (cca 4 g/m 3 ). Na jaře bohatá populace velkých perlooček bez přílbic (Daphnia galeata + Daphnia longispina), kterou v biomase doplňují velké i malé druhy buchanek (Cyclops vicinus, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops). V létě byla situace obdobná, tj. obrovské dafnie, malé buchanky a navíc Diaphanosoma a vznášivka Eudiaptomus gracilis. Stejně jako v minulosti i loni se souběžně vyskytovaly oba v ČR známé druhy Thermocyclops (T. crassus a T. oithonoides). Zajímavostí byl ojedinělý letní výskyt koretry Chaoborus flavicans. 4

6 Fryšták Průhlednost v roce 2012 nevybočovala z dlouhodobého průměru. V dubnu převažovaly v biomase skrytěnky, hlavně drobná Rhodomonas minuta. V květnu se projevilo stadium clear water a větší část nízké biomasy tvořila velká skrytěnka Cryptomonas reflexa. V červnu se rozvinul slabší vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon cf. gracile. Koncem července se silně prosadila vláknitá sinice Planktothrix aghardii (viz. obrázek) a obrněnka Ceratium furcoides. Planktothrix aghardii dominoval také na konci srpna. Počátkem září sinice téměř vymizely a byly nahrazeny bohatou populací Fragilaria crotonensis. Na konci září došlo k silnému poklesu celkové biomasy, ve které byla dominantně zastoupena drobná skrytěnka Rhodomonas minuta. Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii až hypertrofii. společenstvo X2 Y HI SI SI P X2 Obr.: Sinice Plantothxix aghardii se letos v nádrži Fryšták silně prosadila 5

7 Slušovice Průhlednost v roce 2012 byla nadprůměrná, k jejímu neobvyklému zvýšení došlo přibližně na konci července. V dubnu a v květnu se v nádrži udržovala nepatrná biomasa fytoplanktonu, které dominovaly skrytěnky rodu Cryptomonas a rozsivka Asterionella formosa. V červnu se objevily první sinice, schopné vázat vzdušný dusík, hlavně druh Anabaena lemmermanii z funkční skupiny H2, typické pro mezotrofní nádrže. Tyto sinice zůstaly jako dominanta fytoplanktonu i koncem července. Na konci srpna se již prosadila zlativka Dinobryon divergens a jako subdominanta sinice Woronichinia naegeliana. Tato sinice se také prosadila i v září spolu s rodem Microcystis a skrytěnkou Cryptomonas reflexa. V říjnu byla hlavní součástí biomasy rozsivka Fragilaria crotonensis. Oproti předchozímu roku došlo ke znatelnému zlepšení a nádrž se přiblížila k oligotrofii. společenstvo Y C HI HI E, Lo Y, Lo, X P Biomasa zooplanktonu po celou sezónu převládá nad biomasou fytoplanktonu. Maximum bylo zaznamenáno v červnu a červenci - 7 g/m 3 (loni duben a květen). Po celou sezónu se hojně vyskytovaly velké filtrující perloočky Daphnia galeata (> 2 mm), bohaté populace vířníků (běžné druhy) a menší druhy Copepoda (Mesocyclops, Thermocyclops). Zajímavosti: podobně jako loni se od června do září hojně vyskytovaly koretry (v červenci představoval Chaoborus flavicans ¼ biomasy). Po delší době se znovu objevila Daphnia pulicaria (naposledy zjištěna v roce 2010). Obr.: Velká perloočka Daphnia galeata (pelagiál u hráze VD Slušovice) 6

8 Znojmo Průhlednost vody byla v roce 2012 nadprůměrná a oproti roku předcházejícímu se výrazně zlepšila. Počátkem dubna se v nádrži nepříliš silně rozvinula biomasa centrických rozsivek, zlativek rodu Chrysococcus a drobné skrytěnky Rhodomonas minuta. V květnu v této nízké biomase dominovala velká skrytěnka Cryptomonas reflexa a v červnu rozsivka Fragilaria crotonensis, jejíž biomasa zapříčinila trojnásobný vzestup koncentrace chlorofylu a. Počátkem července již biomase dominovala krásivka Staurastrum messikommeri a současně došlo k rozvoji zelených kokálních řas, zvláště druhu Coelastrum reticulatum, který fytoplanktonu dominoval i v srpnu. V září se opět prosadila Fragilaria crotonensis a počátkem října jednoznačně Cryptomonas reflexa. společenstvo D, X2, X3 Y P, Y J, P J P Y Oproti roku 2011 došlo v nádrži Znojmo k výraznému zlepšení, zlepšila se průhlednost, významně se snížila biomasa a trofický stav přehrady je možno označit jako lepší eutrofii. Biomasa zooplanktonu byla slabá po celou sezónu (1 2 g/m 3 ), maximum v červenci 11 g/m 3 (stejně jako v roce 2011). Clear water z hlediska zooplanktonu byl nevýrazný. Na jaře byla biomasa tvořena jen dravými vířníky. Koncem května dochází k nástupu velmi drobných perlooček (Daphnia cucculata, Bosmina coregoni; absence velkých jedinců). Jejich množství kulminuje až v červenci (stejně jako v roce 2011) clear water (dafnie s přilbicemi i bez) a přetrvává po celé léto. Na počátku září byl již zaznamenán úbytek perlooček, doprovázený silným vegetačním zákalem. V říjnu byl zooplankton již v podstatě potlačen. Po celý rok se vyskytovaly běžné druhy vířníků. Zajímavost: zaznamenán výskyt buchanky Eucyclops serrulatus (ve VD Znojmo poprvé). Obr.: Perloočka Daphnia cucculata v pelagiálu VD Znojmo (hráz) 7

9 Karolinka Průhlednost této po biologické stránce výjimečně čisté přehrady se v posledních šesti letech pohybovala mezi dvěma až šesti metry. V roce 2011 došlo k poklesu na průměrné hodnoty mezi dvěma až čtyřmi metry. V roce 2012 došlo navzdory snížení hladiny ke zlepšení situace a opětovnému posunu hodnot mezi tři až pět metrů. Zlepšení bylo výrazné zvláště v letním období. Na jaře se podobně jako v roce 2011 prosadily zlativky, dominoval však druh Chrysococcus triporus, který vytvořil podobně významnou biomasu jako Dinobryon divergens v roce předcházejícím. V květnu a v červnu došlo k významnému poklesu biomasy a postupně k rozvoji drobných centrických rozsivek a skrytěnek. Na rozdíl od roku 2011 se první sinice objevily již koncem června (Microcystis sp.). Na konci července se nejsilněji prosadily centrické rozsivky rodu Cyclotella. V srpnu v biomase převládla skrytěnka Cryptomonas reflexa a koncem září obrněnka Ceratium hirundinella. V srpnu se ve fytoplanktonu objevil největší podíl sinic, dominoval vláknitý druh Aphanizomenon flos aquae. Při srovnání grafů je patrné, že obě sezóny se téměř neliší v množství průměrné i maximální biomasy. Podobné je i zastoupení jednotlivých skupin fytoplanktonu v konkrétních měsících. V roce 2012 jsme v září zaznamenali větší rozvoj obrněnek a hlavně dřívější výskyt sinic, který mohl být zapříčiněn teplejším počasím v letních měsících. Svým chemismem, průměrnými i maximálními koncentracemi chlorofylu a, biomasou i výskytem dominantních taxonů a funkčních skupin fytoplanktonu nádrž odpovídá oligotrofii. Oproti roku 2011 jsme zaznamenali určité zlepšení. společenstvo X3 A Y A Y Lo Y, X2, HI, LM Obr.: Ceratium hirundinella obrněnka typická pro nádrž Karolinka 8

10 Biomasa zooplanktonu byla celkově chudá, slabší než loni (celoročně mezi 0 až 2 g/m 3, maximum v červnu 5,5 g/m 3 ). Na jaře ji tvořily především velké buchanky Cyclops vicinus (včetně naupliových stadií), které od června začínají doplňovat perloočky (dominance Daphnia galeata v květnu a červnu). V létě (červenec, srpen) jsou vůdčí složkou zooplanktonu vznášivky Eudiaptomus gracilis, které jsou s výkyvy přítomny po celou vegetační sezónu, doplněné perloočkou Diaphanosoma brachyurum. Na podzim opět převažují perloočky Daphnia galeata a naupliová stadia buchanek. Po celou sezónu byl hojný výskyt planktonních vířníků (Synchaeta lakowitziana, Synchaeta oblonga, Kellicottia longispina, Asplanchna priodonta apod.). Obr.: Jarní zooplankton VD Karolinka dospělá samice buchanky Cyclops vicinus 9

11 Mostiště Nádrž svojí průhledností v roce 2012 přibližně odpovídala dlouhodobému průměru a současně i předcházejícímu roku. V dubnu i v květnu v nádrži Mostiště převažovaly v biomase fytoplanktonu skrytěnky, zvláště druh Cryptomonas reflexa. V červnu se překvapivě prosadila rozsivka Asterionella formosa, patřící do funkční skupiny C, preferující spíše promíchaný vodní sloupec. V červenci se rozvinul poměrně silný vodní květ, tvořený sinicí Microcystis aeruginosa, současně však velkou část biomasy tvořila pro nádrž typická krásivka Staurastrum messikommeri. Během srpna a září se krásivky postupně prosazovaly proti sinicím, takže v říjnu byla už S. messikommeri jasnou dominantou biomasy fytoplanktonu. společenstvo Y Y C M, P P P P Troficky byla situace podobná roku 2011 a odpovídala silné eutrofii. Obr.: Staurastrum messikommeri tvořící vegetační zákal v nádrži Mostiště v roce 2012 Biomasa zooplanktonu byla během sezóny rozvinutá, ale rozkolísaná (mírně slabší než loni, výrazný úbytek v létě); maximum v červnu (7 g/m 3 ). Stadium clear water v květnu, ale pouze malé perloočky (Bosmina longirostris) nevytvářející výraznou biomasu; větší druhy (Daphnia galeata) se začínají objevovat až v červnu, ale to už souběžně s rozvinutým fytoplanktonem (biomasa fytoplanktonu převládala nad biomasou zooplanktonu od června do srpna). Od září nástup perlooček (velkých i malých; Diaphanosoma brachyurum, Daphnia galeata), maximum v říjnu (6,7 g/m 3 ) opět hlavně malé perloočky (Bosmina coregoni). Po celou sezónu běžné druhy vířníků (Keratella, Conochiloides, Conochilus), buchanek (Cyclops, Thermocyclops, Mesocyclops; zejména naupliová stádia) a vznášinky Eudiaptomus gracilis. 10

12 Nová Říše Průhlednost v roce 2012 oproti předcházejícímu roku poklesla v průměru zhruba o jeden metr a patřila k nejhorším za posledních osm let. V dubnovém fytoplanktonu bylo v biomase poměrně rovnoměrně zastoupeno několik funkčních skupin, reprezentovaných druhy Asterionella formosa, Rhodomonas minuta, Aulacoseira subarctica, Fragilaria crotonensis, Dinobryon sertularia. V květnu se prosadily blíže neurčené zlativky a Cyclotella balatonis, která přetrvala jako dominanta biomasy také v červnu. V červenci svým objemem převládly rozmanité zelené kokální řasy ze skupiny F, které byly doplněny různými sinicemi, např. druhem Microcystis wessenbergii. Podobné bylo složení řas a sinic také v srpnu. V září se již sinice z funkční skupiny M silně prosadily. Tato situace přetrvala také v říjnu. společenstvo C,P,X2,P X2, A? A? F, M F, M M M Nádrž si v roce 2012 podržela svůj mezotrofní charakter, větší rozvoj sinic od září je možno vysvětlit suchým a teplým létem. Biomasa zooplanktonu byla po celou vegetační sezónu rovnoměrně a silně vyvinuta. Z dubnového minima strmý vzestup (jarní clear water ), následuje víceméně setrvalý stav a pozvolný úbytek na podzim. Dvě maxima: první v květnu (téměř 8 g/m 3 ) a druhé v září (9,5 g/m 3 ). V dubnu byla v nádrži zastoupena pouze pestrá škála vířníků (Keratella, Filinia, Conochiloides, Polyarthra). Na jarním maximu se podílely zejména drobné perloočky (souběžně Bosmina longirostris a Bosmina coregoni) a naupliová stadia buchanek. Ta se početně prosazovala po celý zbytek sledovaného období. V červnu tvoří biomasu zooplanktonu hlavně vznášivka Eudiaptomus gracilis spolu s masivně rozmnoženým vířníkem Kellicottia longispina (červen, červenec). Velké filtrující perloočky se nakrátko prosadí až v červenci (Daphnia cucculata, Daphnia galeata, Diaphanosoma brachyurum). Od srpna se k nim přidruží malé druhy buchanek (Thermocyclops crassus, Mesocyclops leuckarti), které se zaslouží o druhé podzimní maximum. V říjnu kromě buchanek opět drobné perloočky (Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia quadrangula). Obr.: Filtrující zooplankton si bohužel nedokáže poradit s vodním květem sinic (Daphnia galeata versus kolonie sinic Microcystis; srpen 2012, VD Nová Říše) 11

13 Landštejn Průhlednost v roce 2012 odpovídala dlouhodobě průměrným hodnotám. Období clear water se vyznačovalo nevýraznými hodnotami. K většímu poklesu jejich hodnot došlo v polovině července. Na jaře v dubnu a v květnu převážily kvantitativně i biomasou zlativky. V dubnu to byli drobní bičíkovci rodu Chrysococcus. V červnu, v období clear water se objevily rozsivky Fragilaria crotonensis, které zcela ovládly červencovou biomasu. V srpnu opět došlo k poklesu koncentrace chlorofylu a a k dominanci drobných i velkých skrytěnek ve slabém fytoplanktonu. Skrytěnky tvořily významnou součást biomasy také v září, kdy se objevily obrovské buňky zelenivek rodu Gonyostomum. Tyto zelenivky, které se vyskytují hlavně ve vodách zabarvených huminovými látkami, svou biomasou převážily ve fytoplanktonu říjnovém. společenstvo X3 U P, F P X2 X2, Y, Q Q Znepokojivě silným rozvojem rozsivky Fragilaria crotonensis se nádrž v tomto roce posunula blíže k mezotrofii. Jedním z důvodů pro poněkud větší rozvoj fytoplanktonu mohlo být dlouhodobé snížení hladiny. VD Landštejn je jedinou Povodím Moravy, s. p. sledovanou nádrží, ve které je dlouhodobě pozorována populace velkých perlooček Holopedium gibberum. Tato populace byla v roce 2012 silně rozvinutá (v květnu jedinců /m 3 ), ale oproti minulosti (kdy se vyskytovala od jara do podzimu) se omezila pouze na začátek sezóny (duben až červen). Biomasa zooplanktonu byla rozvinutá pouze v květnu (maximum 26 g/m 3 ) a v červnu, v ostatních měsících minimální. V dubnu ji tvořili velcí, dospělí jedinci vznášivky Eudiaptomus gracilis. V květnu nastal hlavní rozvoj Holopedium a Eudiaptomus (drtivá převaha v biomase). V červnu dochází k jejich ústupu, v biomase je nahrazují perloočky (hlavně Daphnia, velké i malé) a drobné buchanky (Mesocyclops, Thermocyclops). Silný vegetační zákal, který přetrvává i v červenci (převaha perloočky Diaphanosoma brachyurum a malé buchanky Mesocyclops leuckarti). V srpnu, září a říjnu vegetační zákal potlačen, biomasa zooplanktonu minimální (tvoří ji jen malé druhy perlooček Ceriodaphnia, méně Diaphanosoma) a drobné buchanky (Mesocyclops, Thermocyclops). Po celý rok bohatě vířníků (běžné druhy + Ploesoma hudsoni + Conochiloides coenobasis + Polyarthra euryptera). Obr.: Velká perloočka Holopediu gibberum ve slizovitém obalu (typická složka pelagiálního zooplanktonu v nádrži Landštejn) 12

14 Hubenov Průhlednost nádrže Hubenov odpovídala v roce 2012 dlouhodobému průměru, období clear water se projevilo pouze slabě. V dubnu v biomase fytoplanktonu převažovala rozsivka Asterionella formosa, která byla v květnu doplněna o významnou populaci rozsivky Fragilaria crotonensis. V červnu v období clear water se v nevýznamné biomase prosadila skytěnka Cryptomonas reflexa a Rhodomonas minuta a také se objevily první sinice (Microcystis aeruginosa, Woronichinia naegeliana a Anabaena lemmermanii). V červenci se již sinice W. naegeliana a M. aeruginosa zcela prosadily a dominovaly potom biomase také v srpnu a v září. V říjnu se objevila jako dominanta biomasy fytoplanktonu rozsivka Asterionella formosa spolu se skrytěnkou C. reflexa. společenstvo C C, P Y,X2,M,Lm,HI Lo, M Lo, M Lo,M C, Y Nádrž v tomto roce odpovídala horší mezotrofii. Biomasa zooplanktonu byla poměrně rozvinutá po celé sledované období (maximum v dubnu: téměř 16 g/m 3 ). Jarní maximum tvořeno buchankami (Cyclops vicinus), které tvoří spolu se vznášivkami Eudiaptomus významnou složku biomasy po celou sezónu (v létě a na podzim drobnější druhy Mesocyclops a Thermocyclops). Perloočky se vyskytují početně spíše jako druhořadá součást biomasy (Daphnia galeata, Diaphanosoma brychyurum); vůdčí složkou zooplanktonu se stávají až na podzim, ale pouze drobné druhy (Chydorus sphaericus, Ceriodapnia quadrangula). Byl zaznamenán pouze ojedinělý výskyt koretry Chaoborus flavicans a běžné druhy vířníků. 13

15 Vír Průhlednost vody v roce 2012 odpovídala dlouhodobému průměru, zhruba od začátku srpna je však možno na jejím průběhu sledovat výrazné zhoršení oproti výbornému roku Zhoršení bylo zapříčiněno velmi intenzívním krásivkovým zákalem. Po slabém dubnovém rozvoji rozsivek se v květnu v období clear water prosadila skrytěnka Cryptomonas reflexa. V červnu se silněji rozmnožila rozsivka Asterionella formosa. V červenci se objevil slabší sinicový vodní květ a rozsivkový zákal, ve kterém převládal druh Fragilaria crotonensis. V srpnu a v září jsme zaznamenali výjimečně silný krásivkový zákal, tvořený druhy Staurastrum manfeldtii (obrázek na titulní straně) a Staurastrum messikommeri. Tyto krásivky byly hlavní složkou biomasy i v říjnu, kdy došlo k jejímu výraznému poklesu. společenstvo X3, D Y C P, M, HI P P P Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii, jejímž projevem však nebyl masový rozvoj sinic. Zhoršení oproti roku 2011 bylo patrné ve druhé polovině vegetační sezóny. Biomasa zooplanktonu byla po celou sezónu slabá, ale oproti roku 2011 má stoupající tendenci. Maximum v květnu (6,1 g/m 3 ; clear water ), kdy ji tvoří hlavně velké filtrující perloočky (Daphnia galeata, Diaphanosoma brachyurum) doplněné drobnými druhy (Bosmina coregoni, Ceriodaphnia quadrangula). Perloočky se drží po celý rok, jedná se o poměrně velké jedince ( dafnie > 2 mm). Po celý rok (hlavně časné jaro) početně dominují Copepoda (běžné dravé druhy: Cyclops, Eudiaptomus, Mesocyclops) a běžní vířníci. Obr.: Bosmina coregoni (výrazná složka květnového drobného pelagiálního zooplanktonu nádrže Vír) 14

16 Opatovice Průhlednost se v roce 2012 vyznačovala poměrně výrazným zhoršením ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Stadium clear water se téměř neprojevilo a naopak hodnoty od poloviny srpna do poloviny září byly nejhorší za posledních osm let. V dubnu ve fytoplanktonu převládly hlavně skrytěnky druhu Rhodomonas minuta a přídatně drobné centrické rozsivky. V květnu již biomasu ovládla velká centrická rozsivka Cyclotella balatonis. V červnu se téměř dvojnásobně zvýšila koncentrace chlorofylu a, současně s tím se prosadila skrytěnka Cryptomonas reflexa. Jako přídatný druh se objevily vláknité sinice rodu Aphanizomenon. V červenci jsou dominantou biomasy vláknité sinice Anabaena lemmermanii a vzácná Anabaena danica a v srpnu se ve fytoplanktonu prosadila Fragilaria crotonensis a rozmanité zelené kokální řasy. Případně se objevila řada druhů planktonních sinic, v září byla hlavní složkou fytoplanktonu sinice Microcystis viridis spolu s čistomilnějším druhem Chroococcus limneticus a zelenými kokálními řasami rodu Nephrocytium (viz. obrázek). Počátkem října se k sinici M. viridis jako akcesorický druh přidaly rozsivky Fragilaria crotonensis. společenstvo X2 A Y, HI HI P, F? M M, P, C Přehrada v tomto roce sice ještě pořád odpovídala mezotrofii, poměrně silné zastoupení sinic ve druhé polovině léta však indikuje možnou eutrofizaci nádrže. Obr.: Zelená kokální řasa rodu Nephrocytium zajímavý výskyt v nádrži Opatovice Biomasa zooplanktonu byla v průběhu sezóny vyvinutá (pohybuje se v rozsahu 1 až 5 g/m 3, bez výrazného jarního maxima). Jarní zooplankton představují zejména velké dravé buchanky Cyclops vicinus, ke kterým se v květnu připojují perloočky Daphnia galeata; ty zůstávají dominantní složkou biomasy po celý zbytek sezóny. Stejně jako loni zaznamenán výskyt ne příliš časté perloočky Diaphanosoma lacustris. Po celý rok vznášivky Eudiaptomus a běžné druhy vířníků. 15

17 Boskovice Průhlednost se v roce 2012 nevyznačovala vysokými hodnotami v období clear water, po zbytek sezóny nevybočovala z dlouhodobého průměru. V dubnu převažovala drobná skrytěnka Rhodomonas minuta, v květnu se koncentrace chlorofylu a přiblížila k nule a objevila se zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa, která se více prosadila v červnu. V červenci se začaly rozvíjet první sinice, zvláště vláknitý druh Anabaena planctonica. V srpnu biomase opět dominovala zelená řasa Planktosphaeria gelatinosa a sinice Woronichinia naegeliana a Microcystis aeruginosa. V září byla situace podobná, ovšem ve prospěch sinice Microcystis aeruginosa. V říjnu jednoznačně dominoval slabší vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon flos aquae. Oproti roku 2011 došlo k poměrně výraznému zlepšení a nádrž odpovídala horší mezotrofii. společenstvo X3 F F HI F, M, Lo M, Lo, F HI Biomasa zooplanktonu byla rovnoměrně a dobře vyvinutá po celou sezónu (stejně jako loni), maximum v červnu 11 g/m 3 ; od srpna vodní květ. V dubnu tvořili drtivou většinu biomasy zooplanktonu velcí jedinci buchanek (Cyclops vicinus, ojediněle Cyclops strenuus). V květnu a červnu jsou Cyclops na ústupu, v biomase převládají velké (> 1mm) perloočky Daphnia galeata a vznášivky Eudiaptomus gracilis. Červenec, srpen a září byl charakteristický ústupem velkých dafnií, zaznamenán nástup Diaphanosoma a Eudiaptomus. V říjnu návrat velkých dafnií, Eudiaptomus a drobná perloočka Chydorus sphaericus; po celou dobu vodní květ sinic. Zajímavost: v říjnu obrovští jedinci dravého vířníka Asplanchna girodi. Obr.: Buchanka Cyclops strenuus nebývá na nádržích Povodí Moravy příliš častá 16

18 Znojmo Hubenov Mostiště Vír Opatovice Nová Říše Landštejn Boskovice Slušovice Karolinka Bojkovice Ludkovice Fryšták Koryčany Znojmo Hubenov Mostiště Vír Opatovice Nová Říše Landštejn Boskovice Slušovice Karolinka Bojkovice Ludkovice Fryšták Koryčany Koncentrace chlorofylu a (μg/l) ve vodárenských nádržích spravovaných státním podnikem Povodí Moravy ve směsném vzorku na profilu hráz mg/l Rok 2011 duben květen červen červenec srpen září říjen mg/l Rok 2012 duben květen červen červenec srpen září říjen

19 Závěr Rok 2012 byl klimaticky zcela odlišný od předchozího roku Léto bylo suché a teplé. Dal se očekávat větší rozvoj sinic, případně jejich masových květů. Tyto předpoklady se nepotvrdily a sezóna 2012 se podle složení a intenzity rozvoje fytoplanktonu podobala vegetační sezóně Jako výborné oligotrofní nádrže bylo v tomto roce možno tradičně označit Karolinku a nově také příznivě se vyvíjející Slušovice. Mírné zhoršení se projevilo u Landštejna, který byl tento rok blíže mezotrofii, ke které se také jako obvykle nejvíce blížily přehrady Nová Říše, Opatovice a Koryčany. Slabě eutrofní byl Hubenov, Boskovice, Bojkovice a snad i Znojmo. Jediné opravdu výrazné zhoršení a silný posun k eutrofii jsme zaznamenali u nádrže Ludkovice. Silně eutrofní byl Vír, Mostiště a Fryšták. Opravdu silně se sinice rozmnožily pouze v létě u nádrže Fryšták, ale ani tam se nejednalo o pravý vodní květ dominantní sinicí byla Planktothrix aghardii, která nevytváří pouhým okem viditelné útvary. 18

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě

Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 99 103 Srní 4. 7. října 2004 Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest Jaroslav Vrba 1, *, Jan Fott

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2013 2013 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 04. Biologie MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH Zuzana Strossová Přírodovědné lyceum Kraj: Moravskoslezský Opava 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor Vodní květy řas a sinic Petr Znachor Asi každý, kdo se v létě chodí koupat do přírodních koupališť, rybníků nebo nádrží, narazil na úkaz nazývaný vodní květ. Jedná se o hromadné, pouhým okem viditelné

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky Téma 27 : Znečistění vod Zdroje, původ, typy a důsledky literatura : Znečistění vod : učebnice Lellák a Kubíček, 1991: strana 167 196 (z toho : - acidifikace str.167, - eutrofizace str. 172, - čištění

Více

Hydrobiologie. Produktivita a produkce. Zařazení organismů do článků potravního řetezce. A) Primární produkce - PP 11.11.2013

Hydrobiologie. Produktivita a produkce. Zařazení organismů do článků potravního řetezce. A) Primární produkce - PP 11.11.2013 Hydrobiologie Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Eutrofizace Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její

Více

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Monitoring povrchových vod v povodí Moravy Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Spr{va povodí Definováno zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 5 správců

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/01 VYDÁNO DNE 10.. 01 VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 01: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 01 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI NAPROSTÁ VĚTŠINA HODNOCENÝCH OBLASTÍ. Změny na politické scéně,

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK

POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK Příspěvek byl publikován ve sborníku z konference Vodárenská biologie 213, str. 27-31 POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK Petr Pumann, Tereza

Více

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ PRAXI K TLUMENÍ NADMĚRNÉHO ROZVOJE HRUBÉHO DAFNIOVÉHO ZOOPLANKTONU

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ PRAXI K TLUMENÍ NADMĚRNÉHO ROZVOJE HRUBÉHO DAFNIOVÉHO ZOOPLANKTONU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ VE VODŇANECH R. FAINA, J. MÁCHOVÁ, Z. SVOBODOVÁ, H. KROUPOVÁ, O. VALENTOVÁ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka 11.1.21 31.1.211 Obsah: 1. Úvod 2. Metodika kalibrace dat 3. Vybrané výsledky a) Přehled návštěvnosti za dobu trvání výstavy během otevírací

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Nenechme se vystrašit novinovými titulky. Propady akcií neznamenají hrozbu, ale příležitosti.

Nenechme se vystrašit novinovými titulky. Propady akcií neznamenají hrozbu, ale příležitosti. Nenechme se vystrašit novinovými titulky. Propady akcií neznamenají hrozbu, ale příležitosti. Autor: Ing. Tomáš Tyl 5.8 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Propady na trzích vytváří emoce, my doporučujeme

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Senzorika v oblasti pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc., Praha Konzultační den SZÚ, 31.3.2005 Senzorické vlastnosti pitné vody tradičně důležitý aspekt, který později (2. pol. 20. stol.) pozbyl pozornosti,

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Čím se živí horské ploštice

Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Čím se živí horské ploštice LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920 Výzkumné aktivity členů ČLS Čím se živí horské ploštice Veronika Sacherová, Jana Hrdličková a Jan Fott Katedra ekologie PřF UK Praha

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY O DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ STUPNĚ REKONSTRUKCE ÚPRAVEN VODY III. MLÝN A JIRKOV Ing. Josef Drbohlav 1), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 2,3) 1) 2) 3) HYDROPROJEKT CZ a.s.

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Význam vodních rostlin v životě ostatních hydrobiontů Vodní rostliny mají pro život ostatních hydrobiontů ve vodních ekosystémech nesmírný význam a

Význam vodních rostlin v životě ostatních hydrobiontů Vodní rostliny mají pro život ostatních hydrobiontů ve vodních ekosystémech nesmírný význam a Význam vodních rostlin v životě ostatních hydrobiontů Vodní rostliny mají pro život ostatních hydrobiontů ve vodních ekosystémech nesmírný význam a hrají v nich nezastupitelnou roli, ať už jde o fytoplankton,

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více