65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod."

Transkript

1 65. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 65. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno s i ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka, která již obsahuje DPH. U investičního zlata činí přirážka 12,5 %, DPH se neplatí. Investiční zlato je uvedeno ve zvláštním oddíle na začátku dražebního seznamu. DPH je účtováno ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Investičním zlatem jsou mince jejichž seznam je uveden v příloze příslušné prováděcí vyhlášky EK. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % (12,5%) odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 65 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 2. listopadu Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích(scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník je plátcem DPH. DPH je účtována ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 65 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k vývozu. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, se foto (scan) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 65 Stránka 3

6 INVESTIČNÍ ZLATO (Přirážka 12,5 %, bez DPH, 92 zák. o DPH) ČESKOSLOVENSKO 1. Dukát 1931 sv. Václav, ks 0/0 6500,- HABSBURCI František Josef I. ( ) 2. dukát 1891 bz RL 6500,- JIŽNÍ AFRIKA republika 3. 1/2 pound 1894, 3,994 g, 0,916 Au, KM: 9.2, nep. hr., dr. rysky -1/1 3000,- 4. 1/2 pound 1896, 3,994 g, 0,916 Au, KM: 9.2, nep. hr. 1/1 3000,- Jiří V. ( ) 5. Sovereign 1926 SA, 7,9881 g, 0,917 Au, KM: 21, nep. hr. -0/0-6000,- 6. Sovereign 1927 SA, 7,9881 g, 0,917 Au, KM: 21 0/0 6000,- 7. 1/2 sovereign 1925 SA, 3,994 g, 0,917 Au, KM: 20. 0/0 6000,- JIHOAFRICKÁ REP rand 1971, g, 0,917 Au, KM: 63 RL 3000,- USA dolar 1926, nep. vl. rysky 0/ ,- ZLATÉ MINCE (a vše následující, přirážka 15 %, vč. DPH, 90 zák. o DPH, zvláštní režim, sběratelské předměty a starožitnosti) Josef II. ( ) 10. Dukát 1787 A -0/ ,- ITÁLIE - SARDINIE Carlo Alberto ( ) lir 1849, zn. "kotva", C: /1 6000,- ZLATÉ MEDAILE ČESKOSLOVENSKO údobí dukát 1928 k 10. výročí republiky "Jsem ražen z českého kovu" O. Španiel, Au 986 1/3, punc K 0/0 8000,- Aukce 65 Stránka 4

7 LITERATURA KNIHY 13. Dr. Viktor Katz, Die Erzgebirgische Pragemedaile des XVI. Jahrhunderts 292 str., 72 tabulek, + vyobrazení v textu, ca 23x27 cm, dobová vázáno vazba v polokůži, základní dílo na Krušnohorské náboženské medaile R v.d.z. 2000,- AUKČNÍ KATALOGY: 14. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět, mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str., dr.natrž. obálka (cca 3 cm), jinak N 20,- 15. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato sbírka Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 16. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 17. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 18. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO - RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 1,- 19. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 1,- 20. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms-Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 21. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. Literatura, 146 str. N 1,- 22. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 64, některé váz., jiné sešit, vše s výsled. listy 34 ks N 300,- 23. Pegasus Auktion La Galerie Numismatique, Stockholm, č , 3172 pol., antika, celý svět, vše vyobrazeno, 264 str. N 1,- 24. H. D. Rauch, 15., , 1568 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled. list v.d.z. 20,- 25. H. D. Rauch, 16., , 1763 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, tužkou vepsány dosaž. ceny, přelepený hřbet d.z. 20,- 26. H. D. Rauch, 25., , 2659 pol., antika, svět, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list v.d.z. 20,- 27. H. D. Rauch, 30., , 3173 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list, převáz. v plátně v.d.z. 20,- 28. H. D. Rauch, 31., , 2870 pol., antika, zlato, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list v.d.z. 20,- 29. H. D. Rauch, 32., , 4478 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 20,- 30. H. D. Rauch, 42., , 3969 pol., antika, RDR, svět vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list, dr. pošk. hřbet d.z. 20,- 31. H. D. Rauch, 51., , 3332 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list, dr. pošk. hřbet, jinak v.d.z. 20,- 32. H. D. Rauch, 52/III, , 2785 pol., medaile, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 20,- Aukce 65 Stránka 5

8 33. H. D. Rauch, 54/II, , 2627 pol., med, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 20,- 34. H. D. Rauch, 55/I, , 2754 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 20,- 35. H. D. Rauch, 56/II, , 1522 pol., svět, RDR, vše č./b. vyobrazeno tém.n 20,- 36. H. D. Rauch, 57., , 2312 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 20,- 37. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list N 20,- 38. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 20,- 39. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled.list, dr.přehlé desky v.d.z. 20,- 40. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky v.d.z. 20,- 41. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 20,- 42. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 20,- 43. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./bar. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl. List, 305 str. tém.n 20,- 44. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./bar. vyobrazení, 305 str. N 20,- 45. H. D. Rauch, 70., , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./bar. vyobrazeno, 292 str. N 20,- 46. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./bar. vyobrazeno, 278 str., výsled. list, ohlý roh tém.n 20,- 47. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR svět, tém.vše č./bar. vyobrazeno, 295 str. tém.n 20,- 48. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled. list tém.n 20,- 49. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém.vše č.-b.vyobr., výsled. list, 301 str. N 20,- 50. H. D. Rauch, 76., , 3565 pol., antika, RDR, medaile svět, tém.vše bar.vyobr., 447 str.,výsled.list., dr.pošk.vazba-hřbet v.d.z. 20,- 51. H. D. Rauch, 79., , 1801 pol., antika, RDR, zlato, svět tém.vše bar.vyobraz., výsled.list, 236 str., nep.poškoz.hřbet tém.n 20,- 52. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec.sb.salzburg, vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 20,- 53. H. D. Rauch, 79., , 2665 pol., antika, RDR, svět, vše bar.vyobr., 330 str. N 20,- 54. H. D. Rauch, 80., I. díl, , 1505 pol., antika, středověk, svět, 190 str. N 20,- Aukce 65 Stránka 6

9 55. H. D. Rauch, 80., II. díl, , 3238 pol., medaile, RDR vše bar.vyobr., 264 str. N 20,- 56. H. D. Rauch, 81., , 3373 pol., antika, středověk, RDR medaile, svět, vše bar.vyobraz., výsled.list, 388 str., ohlý roh tém.n 20,- 57. H. D. Rauch, 82., , 3936 pol., RDR, medaile, svět vše bar.vyobraz., výsled.list, 312 str. N 20,- 58. H. D. Rauch, 83., , 2609 pol., antika, RDR, medaile, svět, vše bar.vyobraz., výsled.list, 407 str. N 20,- 59. H. D. Rauch, 84., II. díl, , pol., svět, medaile, literatura, vše bar.vyobr., str. N 20,- 60. H. D. Rauch, 84., III. díl, , 1698 pol., RDR, vše bar. vyobr., 212 str. N 20,- 61. H. D. Rauch, 85., II. díl, , 1688 pol., svět, RDR medaile, vše bar.vyobr., 268 str., výsled.list tém.n 20,- 62. H. D. Rauch, 86., II. díl, , 1381 pol., medaile, svět, vše bar.vyobr., 253 str. N 20,- 63. H. D. Rauch, 86., III. díl, , 1493 pol., RDR, vše bar.vyobr. 195 str., výsled.list. N 20,- 64. H. D. Rauch, 87., II. díl, , 2831 pol., medaile, svět RDR, vše bar.vyobrazeno, 396 str., výsled.list N 20,- 65. H. D. Rauch, 90. II.díl, , 2561 pol., medaile, RDR svět, vše bar.vyobr., 368 str., výsled.list N 20,- 66. H. D. Rauch, 91. I.díl, , 2170 pol., antika, svět, RDR vše bar.vyobr., 283 str., výsled.list, zc.nep.popsán tém.n 20,- 67. H. D. Rauch, 91. II.díl, , 733 pol., faleristika, medaile vše bar.vyobr., 208 str., zc.nep.popsán tém.n 20,- 68. H. D. Rauch, 92. I.díl, , 783 pol., sb. Rusko, vše bar. vyobr., 97 str. N 20,- 69. H. D. Rauch, 92. II.díl, , 2298 pol., antika, svět, RDR medaile, vše bar.vyobraz., 340 str., výsled.list N 20,- 70. H. D. Rauch, 15. e-live aukce, , 2388 pol., antika, RDR, svět, tém.vše bar.vyobrazeno, 304 str. N 5,- 71. Tietjen, Hamburg, č.110, 2990 pol., Antika, Němec., něco RDR, literatura, 214 str., výsledkový list tém.n 1,- 72. WAG Dortmund, č. 37 on-line, , 896 pol., celý svět vše barevně vyobraz., 240 str. N 1,- 73. WAG Dortmund, č.1 on-line-bankovky, , 711 pol., celý svět mnoho barevných vyobraz., 120 str. N 1,- Aukce 65 Stránka 7

10 BOHEMIKA DENÁRY Břetislav I. ( ) 74. Denár C:310, pěkná patina RL 7000,- Přemysl I. Otakar (1192-3, , ) 75. Denár, C:659, ned. opisy, obrazy 1/1 1200,- Václav II. ( ) 76. střední brakteát, C 855, postava držící praporce, krásný ,- Vladislav III. na Moravě ( ) 77. Denár, C:896 R -1/1-1600,- CHEB město ( ) 78. Fenik bl., kžíž, Hásková:37, Cast.: II/22, krásný R ,- GROŠE Václav II. ( ) 79. Pražský groš, Smolík:2, 3,15 g, č.ned., dr. okraj 2/2 440,- 80. Pražský groš, Smolík:2, krásný -0/0-2800,- Jan Lucemburský ( ) 81. Pražský groš,3,51 g, Cn:1, č.ned. -1/1-750,- 82. pražský groš, A: za GRATIA "trojlístek", R: za GROSSI "lilie", nep. ned. tém.1/1 850,- 83. pražský groš, mezi GROSSI a PRAGENSES jetelový lístek, patina, č. ned. 1/1 850,- Karel IV. ( ) 84. Pražský groš, 3,47 g, č. ned., č. exc. -1/1-500,- 85. Pražský groš, č. ned., patina -1/2 500,- 86. Parvus, lev/sv. Václav, č. ned. -1/1-300,- 87. Ražba z let: , fenik bl., minc.lauf korunovanépoprsí zpředu/lev, Nech.: AI nebo AII R -1/2 1200,- Jiří z Poděbrad ( ) 88. Pražský groš, č.ned. opis -1/1-1200,- 89. Haléř, koruna v perlovci, raženo po mincovní reformě r. 1469, Sm:22, dr. okraj R tém ,- Aukce 65 Stránka 8

11 Wladislav II. Jagelonský ( ) 90. Pražský groš bl., dr. kor., nep. ned. -1/1 300,- 91. Pražský groš bl., nep. ned. tém.1/1 600,- 92. Peníz bl. WW/lev, Vratislav, Kop: /2 160,- ZHOŘELEC - město 93. Peníz bl., koruna/gor, Saurma:207/92-1/1 120,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 94. 1/2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina R +1/ ,- Marie Theresie ( ) 95. Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.0/0 9500,- František I. ( ) 96. Korunovace na římského císaře ve Frankfurtu , Ag 20,2 mm, Novák: V-E8b tém.0/0 1000,- 97. Marie Theresie, manželka, velký jeton ma korunovaci na českou královnu v Praze , Ag, mm, Novák: V-T2b -0/0-1600,- 98. Marie Theresie, manželka, malý jeton ma korunovaci na českou královnu v Praze , Ag, 20,5 mm, Novák: V-T3b, dr. just. 0/1 900,- 99. Prohlášení rak.císařem ve Vídni, Ag, 25 mm, Nov.:V-O1b 1/1-1000, Marie Ludovica, jeton na korunovaci v Bratislavě Ag, 25,2 mm, Novák: V-U2b RL 1800, Marie Ludovica, jeton na korunovaci v Bratislavě Ag, 25,2 mm, Novák: V-U2b, krásná patina 0/0-900, Holdování v Miláně , Ag, 22 mm, Novák:V-R3b, -0/0-1600, Carolina Augusta, korunovace na uher.královnu v Bratislavě Ag, 20,2 mm, Nov.:V-V2b RL 900,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 104. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- Aukce 65 Stránka 9

12 CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE SALZBURK arcibiskupství Matyáš Lang z Wellenburgu ( ) kr (1/2 batzen) 1533, Zottl:282-1/1-140,- Giodobald Thun ( ) 106. tolar 1665, Zottl: 1803, v ploše vada razidla (není sekundární stopa) 0/0 3500,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal 1923 RL 140, hal 1930, nep. tečka patiny RR 0/0 200, hal /1+ 20, hal 1925 RL 200, hal 1937 RL 100, hal 1921 tém.0/0 20, hal /0 80, hal 1921 RL 200, Kč 1922 RL 200, Kč 1929 R 1/1 100, Kč 1930 R RL 600, Kč /1 200, Kč 1925 R 0ažRL 600, Kč /1 180, Kč 1927, zc. nep. hr. R tém.1/1 1600, Kč 1928, obě varianty vlnovky, 2 ks 0ažRL 500, Kč 1928, var. krátké vlnky 0/0 80, Kč 1929, R: nep. tečka patiny 0/0 150, Kč 1929, nep. hr, 1/1 80, Kč /0 150, Kč /0 700, Kč 1931, nep. vl. rysky tém.0/0 260, Kč /2-110, Kč 1928 T.G.M 1/1 90, Kč 1931 tém.0/0 90, Kč 1932, vl. rysky 1/1 90, Kč 1933, vl. rysky 1/0-110, Kč 1934, vl. rysky -0/0-110, Kč 1937 T.G.M. -0/0 110,- Aukce 65 Stránka 10

13 Údobí let (tzv. Protektorát Čechy a Morava) hal RL 500,- Slovensko ( ) KS 1944 R 0/0 700, KS 1944 R 1/1 800, KS 1944 R 1/1 800, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž -0/0-110, KS 1944, Tiso, 2x nep. tečka patiny 0/0 200,- Údobí let Kčs 1947 CuNi 1/1 30, Kč 1947, 3. výročí SNP, hr. 1/1 80, Kč 1948, 5. květen, nep. hr. -1/1-70, Kč 1949, J.V.Stalin -0/0-150, Kč 1948, 600 let UK 1/1 100, Kč 1948, 30 let ČSR 1/1 100, Kč 1949, 700 let Hornických práv -0/0-100, Kč 1951 Gottwald 1/1 120,- Údobí let haléř 1955 R tém.1/1 380, haléř 1956, Nov.: 61 RL 300, haléř 1958, Nov.: 61, vl. rysky RR +1/1+ 700, haléř 1953, var. Leningrad i Kremnica, 2 ks 0/0 500, haléř 1954, nep. vl. rysky RR +1/1+ 700, Kčs 1957, Nov.: 66 RL 500, Kčs 1958, Nov.: 66 RL 500, Kčs výročí osvobození -0/0-80, Kčs 1957, Komenský 0/0 90, Kčs 1957, Willenberg 0/0 100, Kčs 1957, Willenberg -0/0-80, Kčs 1964, 20 let SNP 1/1 100, Kčs 1968, Národní divadlo 0/0 180, Kčs 1990 TGM, 1993 TGM-3x, x Štefánik, 1993 Štefánik 3 Kčs 1965, 1968, 5 Kč 1938, 25 hal až0 90, Kčs 1969, 25 let SNP RL 1600, Kčs 1970, 25 let osvobození -0/0-80, Kčs 1970, Slovenské národné divadlo v Bratislave 0/0 130, Kčs 1955, 10 let osvobození 1/1 340, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 500, Kčs 1973, 25. výročí Vítězného února 0/0 100,- Aukce 65 Stránka 11

14 Kčs 1978, Kremnica, 13 g, Ag 0,700 0/0 80, Kčs 1986, Bratislava 0/0 60, Kčs 1986, Český Krumlov 0/0 60, Kčs 1986, Levoča 0/0 60, Kčs 1986, Praha 0/0 60, Kčs 1986, Praha 0/0 60, Kčs 1986, Telč 0/0 60, Kčs 1991, Piešťany 0/0 80, Kčs 1974, Bedřich Smetana, 15 g, Ag 0,700, hr. 1/1 130, Kčs 1980 B. Šmeral, 9 g, Ag 0,500 0/0 100, Kčs 1980 Spartakiáda 0/0 100, Kčs 1982 Koněspřežná železnice České Budějovice-Linec, více vlas. rysek 1/1 80, Kčs 1987, 225 výročí založení Baníckej akademie v Banskej Štiavnici Nov: 170, bublina RL 100, Kčs 1989, 17.listopad, Nov.:177, bublina 0/0 110, Kčs 1989, 17.listopad, Nov.:177, bublina RL 100, Kčs 1990, Ján Kupecký. Nov: 179, bublina RL 100, Kčs 1990, Bohuslav Martinů, Nov: 182, bublina RL 100, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, Nov:185, bublina RL 100, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, Nov: 185, bublina RL 100, Kčs 1988, 20 let československé federace RL 500,- mince proof v etuích Kčs 1969, Purkyně, ETUE CHYBÍ, mince volně proof 240, Kčs 1981, člověk v kosmu, Nov.:145 proof 200,- Sady oběhových mincí v etuích 192. Sada oběhových mincí r.1980 v modrém plastovém obalu, 5 h až 5 Kčs, Nov.: 86b R 1/1 120,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1996, 200.výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Nov:MPCZ12 v bublině, etue a karta chybí RL 260, Kč 1997, 100. výročí automobil Prezident, Nov: MPCZ 13, v bublině etue a karta chybí 0/0 220, Kč 1997, 100. výročí založení čes. am. atletické unie a běhu Běchovice-Praha, Nov:MPCZ 15, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 1997, 100. výročí založení čes. am. atletické unie a běhu Běchovice-Praha, Nov:MPCZ 15, v bublině, etue a karta chybí RL 260, Kč 1997, 650. výr. založení kláštera na Slovanech, Nov:MPCZ 16 v bublině, etue a karta chybí 0/0 260,- Aukce 65 Stránka 12

15 Kč 1997, 650. výr. založení kláštera na Slovanech, Nov:MPCZ 16 v bublině, etue a karta chybí RL 260, Kč 1999, 100. výročí založení vysokého učení technického v Brně Nov.: MPCZ23, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2000, Zasedání mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, Nov.: MPCZ27, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2001, 200. výročí Jaroslava Seiferta, Nov.: MPCZ32, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2001, 200. výročí úmrtí Kiliana Ignáce Dientzenhofera, Nov.: MPCZ33, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2006, 250. výročí narození F.J.Gerstnera, Nov.: MPCZ 52, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2006, 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Nov: MPCZ 53, v bublině, karta a etue chybí 0/0 260, Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ56 v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2007, 550 výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ57 v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2008, 250. výročí narození Viktora Ponrepa Nov.: MPCZ664, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260, Kč 2008, 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje Nov.: MPCZ66, v bublině, etue a karta chybí 0/0 260,- mince proof v etuích Kč 1995, 50. výročí založení OSN, Nov.: MPCZ 8, v bublině+etui, karta chybí proof 1800, Kč výročí narození Karela Svolinskéhoý, Nov.: MPCZ 10 v bublině+etui, karta chybí proof 2000, Kč 1996 Jean Baptiste Gaspard Deburau, bublina+etue, karta chybí Nov: MPCZ 11 proof 3000, Kč 1996, 200. výročí české mše vánoční, Jakub Jan Ryba Nov.: MPCZ 12, v bublině+etui, karta chybí proof 2000, Kč výročí automobilu Prasident, Nov.: MPCZ 13 v bublině+etui, karta chybí proof 2000, Kč 1997, výročí úmrtí sv. Vojtěcha, Nov.: MPCZ 14, v bublině +etui, karta chybí proof 2000, Kč 1997, 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha, Nov.: MPCZ 15 v bublině+etui, karta chybí proof 1500, Kč 1997, 650. výročí založení kláštera na Slovanech, Nov.: MPCZ 16 v bublině+etui, karta chybí proof 1500,- Aukce 65 Stránka 13

16 Kč 1998, 650. výročí založení University Karlovy, v bublině+etui, karta chybí, Nov.: MPCZ 17 proof 2500, Kč 1998, 200. výročí narození Františka Palackého, Nov.: MPCZ 18 v bublině + etui, karta chybí proof 1500, Kč 1998, 150. výročí narození Františka Kmocha: MPCZ 19 v bublině + etui, karta chybí proof 1200, Kč 1998, 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem Nov.: MPCZ20, v bublině+etui, karta chybí proof 2000, Kč 2000, Zasedání mězinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, Nov.: MPCZ 27 proof 900, Kč 2000, Zdeněk Fibich, Nov.:MPCZ 28, v bublině+etui, karta chybí proof 800,- SLOVENSKO (1993- ) SK 1995, Rok ochrany evropské přírody, Nov.:MPSK 10 0/0 220,- HABSBURCI Ferdinand, arcivévoda ( ) 224. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber tento typ neuvádí R 0/RL 3000,- Rudolf II. ( ) 225. Malý groš 1581 Praha, Gebhart, HN:10/6b 1/1 1200, Malý groš Jáchymov, Hofmann, HN:8b/6c +1/ ,- Matyáš II. ( ) 227. bílý groš 1617, K. Hora, Holzl, MKČ:537. krajový střížek -1/1-400,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 Kutná Hora, Holzl, 2 znaky, MKČ:671, dr. vada materiálu tém.1/1 3800,- Ferdinand II. ( ) mince kiprové kr 1622 Vídeň, Fellner, Her: 632, pěkný, zbytky RL R 1/1 5600,- mince dobrého zrna 230. Tolar 1631 KB, Hus:1179, ohlý, dr. r., nep. škr. -1/1-2800, kr 1629, K. Hora, Holzl, MKČ: 811 var., ale nad hlavou rozdělovací zn. "lilie" R -1/1 300, kr 1637 Praha, Wolker, MKČ:763, minc. značka špatně čitelná, č. ned. 1/1-200,- Leopold arcivévoda ( ) 233. Tolar bl., Tyrolsko, Hall, duchovní háv, poprsí v perlovci, Vogelhuber: 175/II, var. opisů, krásný -0/0-3000,- Aukce 65 Stránka 14

17 Ferdinand III. ( ) 234. tolar 1653 KB, Hus.:1242-1/1-5000, kr 1657 K. Hora, Hackl, MKČ: 1197, krásná patina R 1/1 1000,- Leopold I. ( ) 236. tolar 1692 KB, Hus.: 1373, v ploše cizelováno tém.1/1 6000, tolar 1698 KB, Hus.:1374-1/1 5500, /4 tolar 1700 ICB/NB, Nagybania, Hus.: 1414 R 0/ , XV kr 1661 CA, Vídeň, Cetto, Hol.:61.1.2, var.a 1/1 800, XV kr 1682 KB, Holl.:82.1.1a, pěkná patina, tento typ RR -0/ , XV kr 1694 Hall, Holl.: /1 1800, VI kr 1669 KB, Hus.:1450 1/0 800, VI kr 1672 KB, Hus.:1450-0/0-800, VI kr 1676, Vídeň, Faber, Her.: /1 900, kr 1694 GE, Praha, Egerer, MKČ:1423, na r: patina 0/1-500, kr 1695 GE, Praha, MKČ:1425, oválný štít na prsou orla v opise:...imper:s:a 2/1-300,- Malkontenti ( ) /2 tolar (zlatník) 1705 KB, Hus:1524, krásný R 0/ ,- Karel VI. ( ) kr 1719 Praha, Scharf, MKČ:1835/1834, křížený typ, pěkná patina R 1/0 800,- Marie Theresie ( ) 249. tolar 1742 KB, Kremnica, Hus: /1 3600, tolar 1758 Praha, Erdmann, výtěžkový, zc. nep. rysky, MKČ:1942 R 0/ , tolar křížový 1765 Brusel, Nov.:153, dr. kor., špatně oprav. dírka 2/2 300, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň, starší cca 50 let stará, vl. rysky lehká patina 0/0 400, /2 tolar křížový 1757 Antverpy -1/1-400, /2 tolar křížový 1763 Brusel, Novotný:151, značka špatně čitelná 2/2 400, kr 1765 Praha, Erdman, MKČ:1973 2/1-180, kr 1761 P,Praha, Erdmann, měděný, MKČ:1980, patina -1/1-50, heller 1765 bz, Vídeň 1/1 220, heller 1768 bz 1/1 280,- František Lotrinský ( ) 262. XVII kr 1757 KB, Hus.: /1 1200, VII kr 1763 PR, Praha, Nov.:14, MKČ:1998, napr. ca 2 mm, okraj -1/1 800,- Aukce 65 Stránka 15

18 Josef II. ( ) 264. Tolar křížový 1786 Brusel, -1/1-1600, /2 tolar křížový 1788 A, patina 1/1 1700, /4 tolar křížový 1788 H, jediný ročník R 0/0 3200,- František I.( ) 267. Tolar křížový 1796 A, v Av. důlek, dr. rysky 1/0-1200, Tolar křížový 1796 C -1/1-1500, Tolar křížový 1795 C, nep. hr. -1/1-1200, Tolar 1835 A, vl. škr., dr. just. 1/1 3300, /2 tolar křížový 1792 H R -2/2 1200, /2 tolar 1830 A, pro Uhry, madona, zc. nep. just. R 1/ , /4 tolar křížový 1797 B -1/1 900, /4 tolar křížový 1797 B, dr. just. tém.0/0 1400, /4 tolar křížový 1797 B, just. 2/1-500, kr 1807 A, pěkná patina 1/1 300, kr 1802 A, I.typ R 1/0 800, kr 1803 A, I.typ R 0/0 1000, kr 1803 A, I.typ, vl. rysky R 1/0 800, kr 1803 A, I.typ R 1/1+ 460, kr 1803 A, I.typ R 2/1-190, kr 1806 A, II. typ, dr. just. 0/0 800, kr 1806 A, II. typ 0/0 900, kr 1806 B, II. typ, nep. st. kor. 1/1+ 160, kr 1808 A 0/0 900, kr 1808 A -0/0-1000, kr 1808 A, nep. flíčky patiny +1/1+ 460, kr 1808 A, vl. just. -0/0 800, kr 1808 B -0/0 1000, kr 1809 A, vl. rysky -0/0 750, kr 1809 B, na rubu dr. just. 0/1 600, kr 1809 B 0/0 1000, kr 1810 A RL 1200, kr 1810 A 0/RL 1000, kr 1810 A -0/0-800, kr 1810 A, nep. flíčky, rev. dr. just. 0/1 800, kr 1810 A RL 1200, kr 1810 A -0/0 800, kr 1810 A RL 1000, kr 1810 A RL 1200, kr 1812 E R 2/1 600, kr 1819 M, Milano RR 0/0 1600, kr 1824 E 2/1 380,- Aukce 65 Stránka 16

19 kr 1830 C RL 950, kr 1835 E R 2/1-300, kr 1793 A, nep. just. R -0/0-2500, kr 1793 A R 0/0-3000, kr 1816 G R -1/1-100,- Ferdinand V. ( ) 309. Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako proof, uncirculated, v tomto stavu R RL 8000, kr 1842 A tém.1/1 240, kr 1843 A, vl. rysky R 1/1 600, kr 1845 A 1/0 220, kr 1846 E R -1/1 800, kr 1838 C R 1/1-500, kr 1839 C R 0/0 500, kr 1842 B, madona, vl. rysky R 1/1 750, kr 1843 B, jako proof, v tomto stavu R RL 1400, kr 1847 A R 1/1 650,- Revoluce ( ) lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia 1/1 3400, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia, vl. rysky -0/0-3900,- Franc Josef I. ( ) konvenční měna centesimi 1852 V 1/1 750,- spolková a zlatníková měna 322. Tolar spolkový 1858 A, tém. jako proof RL 2800, zlatník 1865 A R 0/0 6000, zlatník 1867 A R 0/0 6000, zlatník 1880 bz 0/0 3300, Zlatník 1857 A R 0/0 1000, Zlatník 1858 B, vl. rysky R -1/1 600, Zlatník 1860 A, cín, zkouška nebo dobové falsum, 9,2 g R 2/2 400, Zlatník 1862 A 0/0 550, Zlatník 1863 A R RL 650, Zlatník 1869 KB R -1/1 1000, Zlatník 1869 KB R -1/1-800, Zlatník 1871 A R +1/1+ 700, Zlatník 1873 bz R 0/0 700, Zlatník 1873 KB, vl. rysky R 1/1 1300,- Aukce 65 Stránka 17

20 336. Zlatník 1877 bz 0/0 360, Zlatník 1879 bz tém.1/1 220, Zlatník 1879 KB -0/0-280, Zlatník 1883 KB 1/1 220, Zlatník 1883 KB, vl. rysky 0/RL 400, Zlatník 1886 KB, vl. rysky -1/1-380, Zlatník 1889 bz, dr. st. kor. -0/0-90, Zlatník 1890 bz 1/1 260, zlatník 1890 KB se znakem Fiume -1/1 420, /4 zlatník 1859 A, stopa po oušku, pozlac. 2/2 60, /4 zlatník 1859 B -0/0-260, /4zlatník 1858 M RR -2/1-180, kr 1869 bz -2/2, 20 heller 1895 bz -1/1-, 10 heller 1894 bz -1/1-, 3 ks , kr 1870 KB-VP, patina, dr. hr. -2/2-20, kr 1870 KB-VP R -0/0 1600, kr 1885 bz, patina -0/0-50,- korunová měna koruna 1900 KB, hr., korose 2/2 320, koruna 1907 bz, dr. kor., dr. hr. -1/1 320, koruna 1907 bz, nep. vl. rysky 0/0 800, koruna 1907 bz, dr. rysky 1/1 550, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr. rysky 1/1 440, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, hr., dr. rysky -1/1-320, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, vl. rysky tém.0/0 750, koruna 1912 KB 1/1 160, koruna 1892 KB R 2/1-400, koruna 1892 KB, patina R -2/1-700, koruna 1894 bz 0/0 260, koruna 1895 bz 0/0 400, koruna 1901 bz RL 380, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 100, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 90, koruna 1912 bz 1/1 80, koruna 1915 bz 0/RL 60, koruna 1915 KB 0/0 100, koruna 1915 KB 0/0 100, koruna 1915 KB +1/1+ 100, fillér 1893, x, 1916 Fe-3x, vše KB, 7 ks 1až2 30, fillér 1914 KB 0/0 80, fillér 1893, x, 1895, x, x, x, vše KB , fillér 1894, 1895, 1896, 1906, 1907, 1909, x, 1915m vše KB, 9 ks -2až1 50, fillér 1903 KB R 2/2 80,- Aukce 65 Stránka 18

21 fillér 1908 KB 0/0 240, fillér 1893 KB, 1902 KB - 2x, pěkná patina, 3 ks -0/0-60, fillér 1896 KB R 1/1 120, dukát 1915 bz, Cu odražek, lehce pozlac. -0/0-700,- NĚMECKO BAVORSKO Maximilian III. Josef ( ) 381. tolar 1765 bz, madona, KMG:234.1, rysky, dr. just. -1/1-750, tolar 1765 A, madona, KMG:234.2, pěkná patina -1/1-600, tolar 1768 madona, KMG: /1-600, tolar 1770 bz, madona, KMG: /1-650, Tolar 1771 A, madona, KMG:234.2 tém.1/1 800,- BRUNSWICK-LUNEB.-CELLE Christian ( ) 386. Tolar 1633 H-S, KMG:90, Dav: 6475, nep. vlas. prasklinka -0/0 4000,- BRANDENBURG-BAYREUTH Friedrich Christian ( ) 387. tolar 1766 B-ES, KMG:252, Dav.:2042, nep. vady razidla a střížku 1/1 2900,- BRANDENBURG Friedrich Wilhelm ( ) /3 tolaru 1670 HB, KMG:410 R -1/1 3000,- BRUNSWICK WOLFENBUTTEL Friedrich Ulrich ( ) 389. tolar 1634, KMG:52.5, Dav:6307-1/1-3500,- Rudolf August ( ) 390. XII Mariangroschen 1704, KMG:654, patina, část. nep. ned. -1/1-1000,- Karel I. ( ) /3 tolaru 1765 E E/I.D.-B., KMG:973.1, dr. just. -1/1-1200,- Carl Wilhelm Ferdinand ( ) species thaler 1790 MC, KMG:1030, dr. hr. +1/ , /3 tolaru/24 Mar. grošů 1789 M.C., KMG:1033, nerovnost ve stř. ražbou 1/1 1200,- Aukce 65 Stránka 19

22 NORIMBERK - město 394. Tolar 1761 S.F, mírový, s tit. Frant. Lotrinského, Dav.:2487, C:75, dr. hlaz. 1/1 2800, tolar 1765 SS-GNR s tit. Frant. Lotrinského, Dav.:2490, C:78, dr.rysky, dr. hr. 1/1 3200,- PRUSKO Friedrich II.( ) 396. Tolar 1785 A, KMG: /1 2300,- Fridrich Vilém IV. ( ) tolar / 3 1/2 gulden 1841 A, KMG: 440, zc. nep.hr., nep. vl. rysky 1/0-3200, Tolar výtěžkový 1846, KMG:446-1/1-1500, Tolar výtěžkový 1849, KMG:455, nep. rysky 1/1 2000,- Vilém I. ( ) 400. Tolar 1871 A na vítěztví nad Francií, KMG:500 1/1 800, Tolar 1871 A na vítěztví nad Francií, KMG:500, patina 1/1 700, Mark 1876 B, KMG:503.2, hr. 2/2+ 550, Mark 1876 A, KMG: /1-200,- Vilém II. ( ) Mark 1895 A, KMG:523, hr., rysky 2/1 550, Mark 1909 A, KM:527, vl. rysky -0/0-300, Mark 1910, Universita Berlin 100 let, KMG:530 RL 1600, Mark 1911 A, universita Breslau, KM:531-1/1+ 550, Mark 1913, KMG:534, 100 let vítězství nad Napoleonem, KMG:534 0/0 300,- SASKO Christian I. ( ) 409. tolar 1586 HB, Drážďany, Haupt:T76/1, Dav:9806 1/1 3000,- Christian II., Johann Georg I. a August ( ) /4 tolar 1596 HB, Drážďany, Hans Biener, Haupt: T77/7 1/1 2800, Tolar 1597 HB, Drážďany, Hans Biener, Dav:9820, pěkná patina -0/0-3000,- Johann Georg I. ( ) 412. Tolar 1638 SD, Drážďany, 7612, exklusivní stav 0ažRL 5000, Tolar 1639 SD, Drážďany, Dav:7612, zc. nep naprasklý střížek ražbou krásný 0ažRL 4800,- Friedrich August I. ( ) 414. Tolar 1781 I.E.C., C:132, Dav.:2696-1/1 1100, Tolar 1800 IEC, C:135, nep. hr. -1/1-1600,- Aukce 65 Stránka 20

23 Anton, ( ) 416. tolar 1827 S, C:209,Av: dr. ďubky, vl. rysky -1/1 1700, tolar 1833 G, na hr.nápis GOTT SEGNE SACHSEN, KMG:210a, v Av. úhoz 1/0 1000,- Friedrich August II. ( ) 418. tolar 1852 F, C: 235b, stopa(důlek v hraně), dr. hr., jinak 1/1 400,- Jan V. ( ) 419. spolkový tolar 1860 B, C:273, dr. hr. 1/1 700,- Friedrich August III. ( ) Mark 1909 E, Y:194-0/0-400, Mark 1910 E, Y:194, vl. škr. 0/0 600, Mark 1913 E, 100. výr. bitvy u Lipska, památník, Y:200, patina 1/1 300, Mark 1905 E, Y:193, dr. korose 1/1 200, Mark 1906 E, Y:193 0/0 900,- STRASSBURK biskupství Johann v. Manderscheid ( ) kr 1582, Saurma: 1938/956-1/1-160,- WURTEMBERG Wilhelm II. ( ) Mark 1907 F, KMG:632, dr.rysky -1/1 750,- Drobné mince císařství ( ) Mark 1875 H, KMG: 7 R 1/1 300,- Výmarská rep Reichsmark 1927 A, "DUB", KM:56 1/1 2400, Reichsmark 1929 E, 1000 let Míšně, KMG:66, více vl. škr. R -0/0 8000, Reichsmark 1930 A, Rheinland, KMG:71, vl. rysky, tečky patiny 1/0 3800, Mark 1931 A, Stein, KMG.:73-0/0-2500, Rentenpfennig 1927 A, KMG:49 1/1 50,- 3. říše ( ) Reichsmark 1933 D, Luther, KMG: 80, patina, nep. hr. -1/1-2000, Reichsmark 1934 J - kostel, KMG:83, vl. rysky -1/1-180, Reichsmark 1935 E, KMG:86 1/1 180, Reichsmark 1936 D, KMG:94 1/1 300, Reichsmark 1937 A, KMG.:94, patina 1/1 200, Reichsmark 1933 A, Luther, KMG:79 1/1 300, Reichsmark 1937 E, 1938 B Hindenburg, KM:93, 2 ks -1/1 160,- Aukce 65 Stránka 21

24 Reichsmark 1937 F, 1939 BHindenburg, KM:93, 2 ks -1/1 160, Reichsmark 1938 B, Hindenburg, KM:93 1/1 90, Reichspfennig 1939 A, Ni, KM:95 RL 1200, Reichspfennig 1938 J, KMG.:92 0/0 80, Reichspfennig 1937 A, KMG:91 0/0 60,- BRD (1949- ) Deutschemark 1972 G, XX. olympiáda v Mnichově (stadion), KMG.: 133 0/0 130,- EVROPA ANGLIE Viktorie ( ) pence /2, 3 pence /3 úhozy, 2 ks 2a3 100,- Jiří V. ( ) /2 crown 1919, KM: /1 200, shilling 1933, KM:833 2/1-60, pence 1935, x, 3 ks -1/1 240,- Jiří VI. ( ) /2 crown 1947 Cu-Ni, KM:866 1/1 100, schillings 1946, 1950, Alžběta II. 2 Schilling 1965, KM:855, 878,906 1/1 360, schilling 1942 Ag, KM: 853 1/1 100, schilling 1942 Ag, KM: 853 1/1+ 100, schilling 1942 Ag, KM: 854, 6 pence 1949, KM:875, 2 ks 1/1 180, pence 1938, KM: 848, Alžběta II., 2 pence /1 30, pence 1941, KM: 848 0/0-30,- BĚLORUSKO (1992- ) Rubl 1996, olympijský sport, KM:6, v bublině proof 100, Rubl 2006 Sofia Galšanskaja, bublina proof 60, Rubl 2007 Gleb Menski, bublina proof 50,- BULHARSKO Boris III. ( ) leva 1930, KM:43-1/1 100,- ČERNÁ HORA Nikola I. ( ) perper 1912, dr. škr. R -1/1 2800,- Aukce 65 Stránka 22

25 DANZIG (Gdaňsk) gulden 1932, KM.:154 0/0 1100,- FRANCIE Jindřich III. ( ) /4 Ecu, 1585 H, Roberts: 3251 R tém.1/1 1500,- Napoleon I. Bonaparte ( ) francs 1813 A, Paříž, C: /2 1700,- Napoleon III. ( ) francs 1868 BB, Strasbourg, Y:32.2, patina, nep. hr. 2/2 400,- 3. republika ( ) centimes 1882 A, Y:44.1-1/1-10,- 5. republika (1959- ) 67. 1/4 euro Ag 0,900, pamětní 2002 k zavedení Euroměny, v orig. obalu Pařížské mincovny, Ag, (uvnitř obalu přehled mincí a bankovek Euro) RL 50, Euro 2008 RL 100,- ITÁLIE Viktor Emanuel II. ( ) centesimi 1866 M, KM:11.1, krásná patina 0/0 100,- Viktor Emanuel III. ( ) lir 1927/A.VI R, KM: 69 tém.0/0 3200, lir 1927 R, 1929 R KM: 67.1, 2 ks -1/1 120, Lira 1927 R, KM:68.1, nep. hr. 1/1 180,- republika lir 1966 R, KM:98 RL 130,- JUGOSLÁVIE Aleksandar I. ( ) dinara 1925, KM:6, nep. hr. tém.1/1 100,- LITVA Sigismund III. Vasa ( ) 475. Solidus 1615, Vilno 1/1 180,- MAĎARSKO republika forint 1948, Táncsics Mihály, KM:539, Ag 0,500, 28 g 1/1 400,- Aukce 65 Stránka 23

26 NIZOZEMÍ spojené provincie ( ) 477. ZWOLE, 6 stuivers(adlerschilling) bl., s tit.rudolfa II., KM:15, č.ned -1/2 150,- Wilhelm III. ( ) a 1/2 gulden 1857, KM:82, dr. rysky -1/1-380,- Wilhelmína I. ( ) cents 1893, 1/2 cent 1884, KM: 112, 109, 2 ks 1až2 20, cents 1918, KM:146 1/1 100,- POLSKO Zikmund III. Vasa ( ) /24 tolaru 1618, KM:41, nep. exc. 1/1-60,- Stanislav August ( ) zlotych 1794, KM: 216, vady stř. R 1/1 7500,- republika zlote 1933, Y:20-1/1-70, zlotých 1934 Jadwiga, KM:21-1/1-150, zlotých 1938 Pilsudski, Y:28 1/1 240,- PORTUGALSKO Karel I. ( ) 486. a Amélie, 1000 reis 1898, 400 let objevení Indií, KM:539, dr.hr. 1/1 1400,- republika (1910- ) ,5 Euro 2008 ruce, 2 1/2 Euro 2008 olympiáda + kultura, v bubli 3 ks 0/0 80,- RAKOUSKO republika (1918- ) schilling 1924, Ag 800, 7,0 g, KM:645 1/1 80, schilling 1928, Schubert, KM:653 0/0 120, schilling 1934, Magna Mater, KM:663 0/0 380, schilling 1957 Maria Zell, KM:683 0/0 90, schilling 1972 Carl Michael Zeihrer, KM:712 1/1 80, Euro 2003, Schlosshof, bublina 0/0 220, Euro 20012, Ag, Graz, v orig. pap. opalu s potiskem RL 220,- RUSKO Kateřina II. ( ) 495. Poluška (1/4 kopějka) 1776 KM, pro Sibiř, C:1, NOVODĚL 1/1 100,- Aukce 65 Stránka 24

27 Mikuláš II. ( ) /2 popějki 1909 SPB, Y:48.1 0/0 90, /2 kopějki 1912 SPB, Y:48.1 1/1 40, kopějka 1894, 1900, x, x, 1912, x, vše SPB 1914 bz-2x, 1915 bz, KM: 48.1, 48.2, 12 ks , kop SPB, Y:11.2 1/1-100, kop SPB, Y:11.2 0/1 100, kop SPB, Y:11.2, A: škr. 1/0 50, kop SPB, Y:11.2 1/1 100, kop SPB, Y:11.2 0/0 100, kop bz, Y:11.3 0/0 100, kopějka 1911 SPB, Cu, Y:12.2, krásná 0/0 100, kopějka 1912 SPB/EV, Ag, Y:19a.1 0/0 80, kopějka 1912 SPB, Cu, Y:12.2 R 1/1 120, kopějek 1911, 1912 SPB/EV, x, 1914 SPB/BC, Y:20a.2, 5 ks dr. hr., dr. kor , kop SPB/EV, 1914, x, 1916 vše SPB/BC, Y: 21a.2, 4 ks 0až1 100, kop.1907 SPB/EV, 1913, 1915, 1916 vše SPB/EV, Y:22a.1, 4 ks 0až1 100, kopějka 1912 EB, Y:58.2 1/1 200, kopějka 1913 BC, Y:58.2 0/0 200, Rubl 1897 AG, KM.:59.3 2/1-260, Rubl 1899 zn.: 2 hvězdy na hraně, Y: /1-260, /2 rubl = 100 frank 1902, odražek z BK 33 mm, NOVORAŽBA, jako Y: 865, v originále jen 225 ks RL 140, Rubl 1913 BC, 300 let Romanovců,Y:70 R 0/0 2200, Rubl 1913 BC, 300 let Romanovců,Y:70 R 0/0 2500, kopějki 1868 EM = 2/2-, 1906, 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916 Y: 10.1, 10.2, 8 ks 0až2 240, Rubl 1899 FZ, Petrohrad, Y:59.3, dr.hr. 2/2 200,- RSFSR ( ) kopějka 1922 PL, Y:83 1/1 150, kopějka 1922 PL, Y:83 1/1 180,- republika (1993-) Rubl 1988, Tolstoj, Y:216, jen ks proof 40, Rubl 1994, N. Gogol, Ag, v bublině proof 200,- SSSR (CCCP) kopějka 1924 PL, Y:89.1, nep. hr. 1/1 150, kopějka 1924 PL, Y:89.1, nep. hr. 1/1 150, kopějka 1924 PL, Y:89.1-1/1-150, kopějka 1925 PL, Y:89.2, nep. hr. tém.1/1 150,- Aukce 65 Stránka 25

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 26. 11. 2011 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/Ha/TR/2011 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČ: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný v

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

RAZE B NI VYH LAS KA

RAZE B NI VYH LAS KA EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz v,, v RAZE B NI VYH LAS KA Me.STSKÁ CAST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPU DRAŽEBNÍKA PŘI VÝKONU DRAŽEBNÍ ČINNOSTI A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH I. Základní ustanovení Tyto Základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. listopadu 2014 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více