Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název: Obec Řícmanice Sídlo: Komenského 68, Řícmanice Právní forma: obec - územní samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích IČO: Rozvahový den: I. Organizační struktura Stručná struktura úřadu: Starostka: Ing. Lenka Lišková Rada obce: není volena, pravomoc rady vykonává starostka obce Úředník obecního úřadu: Lenka Kunčarová Zastupitelstvo: Starostka: Ing. Lenka Lišková Místostarosta: Mgr. Libor Slabý Zastupitelstvo obce: 7 členů (Ing. Josef Husták, Eva Olešovská, Ing. Jiří Doležel, Blanka Koutská, Roman Slaný a starostka, místostarosta výše uvedení). Kontrolní výbor: předseda Ing. Josef Husták členové Patrik Heger, Ing. Josef Demel, Ing. Renata Diatková Finanční výbor: předsedkyně Eva Olešovská členové Dagmar Effenbergerová a MUDr. Hana Staňková Obec Řícmanice má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů Řícmanice. Obec není členem žádného sdružení a neúčtuje o sdružených prostředcích. Obec není plátcem DPH. Obec má vybudovanou vodovodní síť a kanalizační síť byla vybudována pouze zčásti - ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl vybudován hlavní kanalizační sběrač napojený na Čistírnu odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou, zatím však nejsou dokončeny vedlejší větve sítě připojující jednotlivé lokality obce. Tyto sítě byly vloženy do hospodaření Dobrovolnému svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko, provozovatelem vodovodu a kanalizace je však VAS, a.s., obec nevybírá ani vodné ani stočné. Zřizované vlastní příspěvkové organizace: Obec má zřízenu jednu vlastní příspěvkovou organizaci školského typu Mateřská škola Řícmanice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, která zahájila provoz dne Stránka 1 z 12

2 Obec Řícmanice je členem dvou dobrovolných svazků obcí (dále DSO): DSO Časnýř. Hlavním předmětem činnosti DSO Časnýř je budování a údržba cyklostezek. Již byly vybudovány cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice n.svitavou, tzv. Jantarové stezky a další cyklostezka Hády Ochoz. DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko (dále DSO Vak) Svazek vybudoval pro členské obce Čistírnu odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou. Obec Řícmanice však dosud nemá dokončenou kanalizační síť, takže předplacenou kapacitu zcela neužívá. Obec vložila předávacím protokolem ze dne hlavní kanalizační řad a vodovodní síť do hospodaření DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko, převod schválen dne usnesením k bodu jednání č. 10 na 38. Zasedání ZO. Provozovatelem zůstává i pro DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko společnost VAS, a.s. Závěrečný účet za předchozí rok 2012: Závěrečný účet obce za rok 2012 byl schválen ZO dne na 21. zasedání zastupitelstva obce usnesením č /2013 pod bodem č.2 a uzavřen s vyjádřením bez výhrad, nebyla zjištěna žádná závažná rizika. II. Rozpočtové hospodaření přehled příjmů a výdajů: Rozpočtový výhled: Aktualizace rozpočtového výhledu pro období let byla předložena ZO a schválena dne usnesením č /2012 pod bodem č.4 jednání. Obec provedla další aktualizaci rozpočtového výhledu pro výše uvedené období let 2014 a 2015 dne při schvalování rozpočtu pro rok 2013 na 20. zasedání zastupitelstva obce usnesením č /2013 pod bodem č. 2 jednání. Aktualizací byla upřesněna zejména část kapitálových výdajů s ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace. Rozpočtové provizorium v roce 2013: V roce 2013 obec hospodařila v prvních čtyřech měsících roku do podle pravidel rozpočtového provizoria, které schválilo ZO na svém 18. zasedání dne usnesením /2012 pod bodem č.5. Pravidla rozpočtového provizoria obce bylo schváleno v této podobě: Z výdajů rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu obecního majetku. Dále budou z rozpočtu hrazeny výdaje na rozpracované investiční akce přecházející do roku 2013 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo. Obec bude poskytovat příspěvek své příspěvkové organizaci Mateřské škole Řícmanice - na úhradu veškerých jejich provozních nákladů. Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmů pokryty z obdržených dotací nebo příspěvků, nejsou omezeny maximálním čerpáním, Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. Mimo výše stanovené se bude v období rozpočtového provizoria roku 2013 konkrétně hradit následující: Výdaje na Volby Prezidenta ČR v r.2013, Investiční výdaje na vybudování autobusové zastávky Na Štukách v obou směrech, Technické zhodnocení budovy č.p.35 hospody vzduchotechnikou, Vybavení kulturního sálu v budově č.p.35 (ozvučení, atd..) Stránka 2 z 12

3 Investiční výdaj na vybudování kanalizační přípojky pro budovu č.p.25 místní obchod, Investiční i neinvestiční výdaje na místní koupaliště (oprava bazénové vany, objektu zázemí koupaliště, provozní materiál, atd. ) z důvodu nachystání koupaliště na sezónu roku Schvalovaný rozpočet: Rozpočet obce byl schválen ZO dne na jeho 20. zasedání usnesením č /2013 pod bodem č.3 jednání a poté byl neprodleně rozepsán v plné platné rozpočtové skladbě pro rok Závaznými ukazateli rozpočtu pro naši účetní jednotku jsou: na straně příjmů položky pro daňové příjmy a obdržené dotace, paragrafy pro ostatní nedaňové i kapitálové příjmy, na straně výdajů paragrafy pro běžné i kapitálové výdaje a položka č.5331 par.3111 příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřské škole Řícmanice. V rámci poskytnutého příspěvku pro rok 2013 ve výši ,-Kč jsou dále závazným ukazatelem stanovým příspěvkové organizaci mzdové náklady účtové skupiny 52x ve výši ,-Kč. v části financování položky. Změny rozpočtu: ZO delegovalo na starostku obce pravomoc provádět změny rozpočtu u jednotlivých závazných ukazatelů na zasedání č.2 dne usnesením č /2012 pod bodem č.6 a to v následujícím rozsahu: každý jednotlivý závazný ukazatel v části příjmů, výdajů a financování rozpočtu může být změněn maximálně do výše Kč, změny položek v rámci závazných ukazatelů bez omezení. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schvalovat každé rozpočtové opatření provedené v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po provedení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění, které lze podat ústně. Celkem bylo v roce 2013 provedeno 9 rozpočtových opatření z toho opatření čísla 1, 3,4 a 6 byla provedena starostkou a následně schválena zastupitelstvem obce na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce. Rekapitulace změn a plnění rozpočtu v roce 2013 Tabulka: Rekapitulace změn a plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2013 (v celých Kč) Příjmy Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Výdaje Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost 8115-Změna stavu krát.prostředků na účtech Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček Financování celkem Stránka 3 z 12

4 Komentář k hospodaření v roce 2013 Rozpočet obce skončil jako přebytkový -přebytek ve výši tis. Kč (540 tis. Kč nárůst prostředků na bankovních účtech, 500 tis. Kč splátky úvěrů). Daňové příjmy ve výši tis. Kč vzrostly oproti předcházejícímu roku o 10,4 %. Kapitálové příjmy činily pouze 650,-Kč z prodeje obecního pozemku. Byly přijaty dotace z rozpočtu JMK: ve výši ,-Kč, ÚZ 222 na vybudování autobusové zastávky Na Štukách ve výši ,-Kč, ÚZ 551 na výstroj a výzbroj JSDH ve výši ,-Kč, ÚZ na zajištění akceschopnosti JSDH. Výdaje rozpočtu tis. Kč a vzrostly oproti předešlému roku o 533 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily tis. Kč. V průběhu roku probíhaly zejména tyto investice: Budování autobusových zastávek Na Štukách (485 tis. Kč tis.kč z dotace PRV JMK), Projektová dokumentace doplnění kanalizace obce (421 tis. Kč uznatelný výdaj dotace OPŽP při splnění podmínek), Rekonstrukce zvonu jakožto předmětu významné kulturní hodnoty (111 tis.kč bude při splnění podmínek hrazeno z dotace SZIF ex post v roce 2014), Vybudování vzduchotechniky objektu hospody (120 tis.kč), Vybudování kanalizační přípojky pro budovu obchodu (165 tis. Kč) Ve financování nebyl přijat v roce 2013 žádný nový úvěr či finanční výpomoc, dále byly spláceny úvěry: hypotéční ve výši 814 tis.kč (splatný v roce 2016) investiční ve výši 125 tis.kč (v roce 2013 dosplácen) Hospodaření obce bylo nejvíc ovlivněno výše zmiňovanými investicemi, které byly v letošním roce hrazeny z rozpočtu obce a z výše popsaných přijatých dotací. Příloha: Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 Výkaz FIN 2-12 M, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Řícmanice za rok III. Hospodaření příspěvkové organizace Název: Mateřská škola Řícmanice, okres Brno venkov, příspěvková organizace IČO: Výnosy celkem: ,00 Kč Náklady celkem: ,67 Kč Hospodářský výsledek: 958,33 Kč V roce 2013 byl poskytnut obcí Řícmanice příspěvek na provoz ve výši ,-Kč. Zlepšený hospodářský ve výši 958,33 Kč nebyl ke dni sestavení závěrečného účtu obce schválen bude schvalován na veřejném zasedání spolu se schválením závěrky příspěvkové organizace za rok 2013v termínu do Stránka 4 z 12

5 IV. Bankovní účty a fondy: Obec měla v roce 2013 základní běžný účet u ČS,a.s. číslo /0800. Počáteční stav bankovního účtu k Změna stavu bankovního účtu za období r Konečný stav účtu k ,21 Kč ,37 Kč ,58 Kč Obec v roce 2013 zřídila nový bankovní účet u ČNB jako svůj druhý bankovní účet č /0710. Důvodem zřízení dalšího účtu byla novela zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech platná od , která přináší obcím novou povinnost zřízení účtu u ČNB v případě příjmu dotací (např. příspěvku na výkon státní správy, dotací na volby apod.) a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. V případě příjmu výnosů daní nebo podílu na nich obec využila možnost převodu těchto prostředků na účet u ČNB písemně odmítnout a zachovat dosavadní systém převodu prostředků z RUD na stávající účet u své banky. Počáteční stav bankovního účtu k ,00 Kč Změna stavu bankovního účtu za období r Konečný stav účtu k ,49 Kč ,49 Kč Obec má zřízen jeden peněžní fond fond oprav bytového domu č.p.221 na zvláštním bankovním účtu č /0800. Do fondu přispívají jednotliví nájemníci měsíčními platbami 8,-Kč/m2 na ZBÚ obce a odtud jsou prostředky přeposílány na účet fondu oprav. V roce 2013 byl fond čerpán na výdaje na opravy a údržbu, materiál v celkové výši ,-Kč. Tabulka tvorby a čerpání fondu oprav bytového domu č.p.221 Účet "Počáteční stav fondu" k : ,64 +Příjmy: Příspěvek od nájemníků (měsíčně= 921m2 * 8kč/m2) : úroky na bankovním účtu: Účet "Tvorba fondu oprav": ,00 Kč 396,60 Kč ,60 Kč - Výdaje: bankovní poplatky: oprava kotle byt č.7,8 Oprava komínů oprava střechy Ostatní služby - revize hasicích přístrojů DDHM - kouřové hlásiče CO materiál žárovky Účet "Čerpání fondu oprav": PS + Příjmy - Výdaje = KS Fondu oprav (419 02xx): Konečný zůstatek na účtu : 692,00 Kč 4 990,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 036,00 Kč 3 100,00 Kč 645,00 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,24 Kč Stránka 5 z 12

6 V. Přehled a pohyby dlouhodobého majetku: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav majetku k SU AU Název účtu Počáteční stav k Obrat MD - přírůstky Obrat Dal - úbytky Zůstatek Územní plány ,00 0,00 0, ,00 Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek: ,00 0, , , Bytový dům č.p.221 v zástavě ,19 0, , Bytový dům č.p.228 v zástavě ,79 0, , Obecní dům č.p ,60 0, , Požární zbrojnice ,00 0, , budova - zázemí koupaliště ,80 0, , Nákupní středisko v zástavě ,00 0, , budova hospody č.p.35 v zástavě , , , komunikace ,10 0, , dešťová kanalizace ,80 0, , Veřejné osvětlení ,30 0, , Plynovod ,50 0, , přípojky vodovodní ,60 0, , přípojky kanalizační , , , koupaliště ,90 0, , Hřbitov ,10 0, , Sportovní hřiště 11713,00 0, , Zahrada MŠ ,20 0, , Dětské hřiště ,00 0, , Studny 53894,00 0, , Kříž na návsi ,00 0, , Zastávka autobusu , , , Požární šachta ul.havlíčkova 1586,20 0, , Ostatní drobné stavby 0, , ,00 Celkem - Stavby: , , , , Sam.mov.věci - Obecní úřad ,80 0,00 0, , Sam.mov.věci - technologie koupaliště ,10 0,00 0, , Sam.mov.věci - obchod ,10 0,00 0, , Sam.mov.věci - hasiči ,92 0,00 0, , Sam.mov.věci - Veřejné prostranství ,00 0,00 0, ,00 Celkem - Samostatné movité věci: ,92 0, , ,92 Komentář k nejvýznamnějším pohybům dlouhodobého majetku: Mezi investice aktuálně dokončené a zařazené do majetku v roce 2013 patří: - Technické zhodnocení budovy obecní hospody č.p.35 instalace vzduchotechniky ,80 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů) - Vybudování kanalizační přípojky pro objekt místního obchodu č.p ,78 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů) - Vybudování autobusové zastávky Na Štukách I.etapa ,-Kč (hrazeno z dotace PRV JMK ve výši ,-Kč, ÚZ 00222) - Pořízení ocelového zábradlí v délce 4m Na Skále 7.018,-Kč. (hrazeno z vlastních zdrojů) Stránka 6 z 12

7 Přehled a pohyby POZEMKŮ: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav pozemků k SU AU Název účtu Počáteční stav k v Kč Obrat MD přírůstky v Kč Obrat Dal úbytky v Kč Zůstatek v Výměra Kč / v m Lesní pozemky ,99 0,00 0, , Zahrady ,27 0,00 0, , zahrady s věcným břemenem 3 203,79 0,00 0, , Ovocné sady ,00 0,00 0, , Louky ,50 0,00 0, , louky s věcným břemenem ,00 0,00 0, , Rybníky, potoky 218,35 0,00 0,00 218, Zastavěná plocha ,24 0,00 0, , Zastavěná plocha s věcným břemenem 4 093,07 0,00 0, , Orná půda ,68 0,00 0, , orná půda s věcnými břemeny ,26 0,00 0, , Ostatní plocha ,38 0,00 0, , ostatní plochy s věcnými břemenem ,90 0,00 29, , Celkem - Pozemky: ,43 0,00 29, , Ocenění lesního porostu dle č.472/2008 Sb: Celková výměra lesní půdy: m2 * 57,-Kč/m2 = ,-Kč (v historických cenách celkem ,99 Kč). Komentář k nejvýznamnějším pohybům v pozemcích: Část pozemku parc.č.1022/3 vyděleným geometrickým plánem č /2013 o výměře 297 m2 byl usnesením k bodu č.10 na 24.zasedání zastupitelstva konaného dne schválen k prodeji. Záměr prodeje byl zveřejněn dne až pod č. 447/2013/RIC. Jedná se o svažitou mez podél chodníku od budovy nákupního střediska č.p.25 k budově č.p.61 v k.ú. Řícmanice. Zastavený nemovitý majetek: Zastavené pozemky Parc.č. Výměra Využití pozemku Poloha pozemku Celková cena 976/3 611 Pozemek kolem BDI Díly 28715, Obecní dům - pod restaurací Masarykovo náměstí ,91 234/2 138 nákupní středisko Masarykovo náměstí ,80 976/4 368 bytový dům I pozemek Komenského ,96 Zastavené pozemky celkem: ,93 Zastavené budovy Budova obchod č.p.25 - obchod účet ,00 Bytový dům č.p.221 v zástavě účet ,19 Budova č.p.35 - hospoda účet ,70 Zastavené budovy celkem: ,68 Stránka 7 z 12

8 Přehled a pohyby DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav drobného dlouhodobého majetku k SU AU Název účtu Počáteční stav k Obrat MD - přírůstky Obrat Dal - úbytky Zůstatek Drobný dlouhodobý nehmotný maj ,09 0,00 0, ,09 Celkem Dlouh. nehmotný majetek: ,09 0,00 0, , DDHM Obecní úřad , ,00 0, , DDHM Czech Point 53198,00 0,00 0, , DDHM knihovna ,25 0,00 0, , DDHM 0, ,20 0, , DDHM zasedačka, býv.škola 29946,00 0,00 0, , DDHM MŠ Řícmanice ,65 0,00 0, , DDHM nákupní středisko ,20 0,00 0, , DDHM hasiči , ,00 0, , DDHM koupaliště 88248, ,50 0, , DDHM hřbitov 10740, ,60 0, , DDHM veřejné prostranství , ,00 0, , DDHM bytový dům č.p.221 0, ,00 0, ,00 Celkem Drobný dlouhodobý majetek: , ,30 0, ,74 V roce 2013 byl pořízen následující drobný hmotný majetek: Inv.č. Účet DDHM Obecní úřad počítač úřad DIGITAL , kamerový systém , pevný disk 1 790, náhradní vodoměry 5ks á ,00 Celkem ,00 Inv.č. Účet DDHM Budova č.p.35 obecní hospoda židle sál u restaurace 50 ks á 1163, , přístroj ventilátor pro vzduchotechniku 8 978,20 Celkem ,20 Inv.č. Účet DDHM Hasiči motorová pila , plovoucí čerpadlo PH , svítilny 6 ks á , centrála HERON EMG , vysílačka VHF 5 663, kalhoty ZAHAS 3 ks á 4353, , zásahový oblek Fénix 5 926, přilby 2ks á , zásahový oblek Fénix komplet , obuv LUKOV Basic 3 290, rukavice SYDNEY 3 820,00 Celkem ,00 Stránka 8 z 12

9 Inv.č. Účet DDHM Koupaliště přístřešek dřevěný koupaliště pro obsluhu , cedule ke vstupu koupaliště 2 117,50 Celkem ,50 Inv.č. Účet DDHM Hřbitov lávka 4 791,60 Celkem 4 791,60 Inv.č. Účet DDHM Veřejné prostranství lehátko 799, hrablo na sníh 898, nádoby odpad plastové 1100l á ,00 Celkem ,00 Inv.č. Účet DDHM Bytový dům č.p hlásiče CO 3 ks 3 100,00 Celkem 3 100,00 Přehled a pohyby ROZPRACOVANÝCH INVESTIC: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav rozpracovaných investic k SU AU Název účtu Počáteční stav k Obrat MD - přírůstky Obrat Dal - úbytky Zůstatek Rekonstrukce koupaliště ,00 0,00 0, , koupaliště - "areál sportu a volného času" ,00 0,00 0, , Přípojky Na Skále ,50 0,00 0, , Splašková kanalizace , ,00 0, , Zastávka autobusu Štuky I.etapa , , ,00 0, Rekonstrukce opěrné zdi u Obec ,00 0,00 0, , Vodovod ,00 0,00 0, , Sběrný dvůr ,00 0,00 0, , Spádišťová šachta koupaliště ,30 0,00 0, , Sítě Štuky ,00 0,00 0, , Parkoviště Štuky ,00 0,00 0, , Zastávka autobusu Štuky - směr Kanice 0, ,00 0, , Úprava zahrady pro veřejnost ,00 0,00 0, , Rozšíření přístřešku koupaliště 0, ,31 0, , Parkoviště u fotbalového hřiště ,00 0,00 0, , Zateplení budovy č.p.35 - obecní hospoda 0, ,00 0, , TZH budovy č.p.35-vzduchotechnika 0, , ,80 0,00 Celkem Pořízení dl. Hmotný majetek : , , , ,11 Celková hodnota rozpracovaných investic na účtech 042 xx činí ,11 Kč. Úbytky na účtu 042 představují investice dokončené v roce 2013 a zařazené na příslušné majetkové účty, což je popsáno v části Přehledy a pohyby dlouhodobého majetku. Stránka 9 z 12

10 VI. Cizí prostředky - úvěry a půjčky: Obec má hypotéční úvěr u ČS, a.s. přijatý v roce 2000 na pořízení bytového domu č.p Úrok je pohyblivý. Každý rok je žádána po poskytovateli simulace splátek a úroků pro dané období, na základě které jsou pak rozpočtovány ve výdajích a financování. Obec v roce 2013 splatila přímý úvěr u ČS,a.s., ve výši ,-Kč, který čerpala v roce 2008 na akci Rekonstrukce objektu školy na školku a obecní úřad. Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček (v celých Kč): Účel půjčky Výše půjčky celkem Výše dluhu k Splaceno v roce 2013 Zůstatek dluhu k Splatnost půjčky Hypotéční úvěr Bytový dům č.p rok 2016 Investiční úvěr Obecní dům č.p rok 2013 Půjčky poskytované nájemníky bytového domu č.p.221: Obec splácí výše uvedený hypotéční úvěr na pořízení bytového domu. Tato část dluhové služby je až do úplného splacení úvěru smluvně zajištěna poskytováním půjček od nájemníků bytového domu. Jedná se o nevhodné řešení situace a nevhodně uzavřené smlouvy s nájemníky, neboť obec přijaté prostředky od nájemníků již nikdy nebude vracet, ale tyto přijaté prostředky se na konci smluvního vztahu započtou do kupní ceny jednotlivých bytů. Ve skutečnosti se tedy nejedná o závazek, který by obec musela v budoucnu splácet. Při zahrnutí těchto půjček do výpočtu ukazatele zadluženosti obce by došlo k jeho výraznému zkreslení. V roce 2013 se tak stala příjmem rozpočtu obce suma ,-Kč. Konečný stav celkové výše půjček poskytnutých nájemníky bytového domu k činí ,60 Kč. VII. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013: Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013 (v celých Kč): Poskytnuto komu: Za účelem: Výše příspěvku: Český svaz včelařů Příspěvek na provoz Sportovní klub Řícmanice Příspěvek na provoz Sportovní klub Řícmanice Investiční příspěvek pro projekt na rek.kabin TJ Sokol Řícmanice Příspěvek na zlepšení akustiky tělocvičny Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice Příspěvek na činnost Základní škola Bílovice nad Svitavou Neinvestiční náklady za žáky Základní škola Kanice Neinvestiční náklady za žáky Mateřská škola Řícmanice, příspěvková organizace Příspěvek na provoz DSO Časnýř Podíl na provoz.nákladech svazku Příspěvky občanům Řícmanic Podpora sportu Poskytnuté příspěvky byly poukázány ve schválené výši s požadavkem předložení vyúčtování na žádost obec Řícmanice. V roce 2013 byl poskytnut finanční dar ve výši 5.000,-Kč obci Bílovice nad Svitavou za účelem odstranění následků povodně z června 2013 v obci Křešice. Stránka 10 z 12

11 VIII. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů: Přehled obdržených dotací z jiných rozpočtů (v celých Kč) Č UZ Poskytovatel - Účel obdržené dotace: Poskytnuto Skutečně použito Vyúčto -váno Autobusová zastávka v Řícmanicích u odbočky k lokalitě Štuka, I.etapa , ,00 ANO Výstroj a výzbroj JSDH 50000, ,00 ANO Volba prezidenta ČR , ,00 ANO volby do PS , ,00 ANO zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH , ,00 ANO zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH NAVÝŠENÍ 79000, ,00 ANO Komentář k tabulce: Dotace na volby na řádcích č.3 a 4 nebyly plně vyčerpány z důvodu omezených účelů čerpání, nevyčerpané části dotací byly v lednu r.2014 vráceny na účet JMK. Z dotace na řádku č. 2 byla pořízena motorová pila, plovoucí čerpadlo PH 800, 6 ks svítilen, vysílačka radio VHF, oprava vozidla CAS 25, nákup pneu pro vozidlo CAS 25. Z dotace na řádcích č.5 a č.6 byly nakoupeny pohonné hmoty pro zásahovou jednotku, Centrála Heron EMG 30 a zásahové oblečení. V roce 2013 byly rovněž podepsány 2 Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, obě s poskytovatelem Státním zemědělským intervenčním fondem, jedna na akci Restaurování zvonu obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz minulosti ( výše dotace ,-Kč), druhá na akci Informační a odpočinkové místo obecní les Řícmanice (výše dotace ,-Kč). Restaurování zvonu již je téměř dokončeno, ale obec obdrží dotaci až následně pravděpodobně v roce 2014, realizace druhé akce v roce 2013 nebyla zahájena. IX. Inventarizace majetku a závazků k : Dne byl vydán starostkou obce Ing. Lenkou Liškovou Plán inventur na rok Inventarizace se řídila vnitřní směrnicí o provedení inventarizace. Hlavní inventarizační komise došla k závěru, že nebyly zjištěné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly. X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013: Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Řícmanice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyly zjištěny žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok XI. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Obec Řícmanice účtuje v soustavě podvojného účetnictví v plném rozsahu. Obec Řícmanice zpracovává a vede účetnictví a veškerou agendu úřadu na programu MUNIS Triada. Veškeré výstupy z účetnictví, včetně účetních deníků a hlavní knihy analytické evidence, jsou tedy počítačově. O zásobách účtuje obec způsobem B. Stránka 11 z 12

12 Ceniny vede na účtu Zálohy poskytnuté účtuje obec na účtech 314 s příslušnou analytikou. Zálohy jsou účtovány přímo u jejich úhrady 314 xx/ Proúčtování záloh do nákladů je účtováno po obdržení daňového dokladu. Zálohy přijaté účtuje u jejich přijetí na účtu 324 xx. Jedná se především o zálohy na služby od nájemníků bytového domu, které jsou vyúčtovávány následující rok po obdržení všech daňových dokladů a zálohy na vodoměry od občanů při zřizování přípojek na vodu. Obec Řícmanice účtuje pořízení drobného hmotného majetku (dále DDHM) od 500,-Kč do ,- Kč včetně a drobného nehmotného majetku od 2000,-Kč do ,-Kč včetně. DDHM pod hranicí obec vede v operativní evidenci na podrozvahových účtech. Zastavený majetek je evidován odděleně od majetku nezastaveného s pomocí čísla organizačního na příslušném majetkovém účtu. Obec má podrozvahovou evidenci v níž zachycuje: DDHM pod hranicí tj. v pořizovací ceně do 500,-Kč vede v operativní evidenci na podrozvahové účtu 902 xxxx. Analytika jednotlivých účtu vyjadřuje umístění DDHM. DDHM pořízený v příspěvkové organizaci obce a dlouhodobý hmotný majetek vložený do hospodaření Dobrovolnému svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko je evidován v podrozvaze na účtu 903 v analytickém členění. Zástavní práva hodnoty zastaveného majetku dle ocenění uvedených v jednotlivých zástavních smlouvách jsou zachyceny na podrozvahových účtech 982 xxxx. Každé zástavní smlouvě je přiřazen samostatný účet. Věcná břemena, z nichž je obec oprávněná, jsou zachycovány na účtu 951 xxxx v ocenění stanoveném smlouvou o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni nebo pokud není ocenění ve smlouvě uvedeno, je každé věcné břemeno oceněno jednotně hodnotou ,-Kč. Dále je v podrozvaze účtováno o podmíněných pohledávkách a závazcích. Přílohy Závěrečného účtu obce (jsou nedílnou součástí závěrečného účtu obce: 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 Výkaz FIN 2-12 M 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Další podkladem pro sestavení závěrečného účtu: Inventarizace a Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace ke dni , Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k , Analytická rozvaha k , účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Řícmanice za rok 2013, Zápisy z jednání zastupitelstva obce Řícmanice. Sestavil: Lenka Kunčarová V Řícmanicích, Ing. Lenka Lišková starostka obce Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce : Vyvěšeno: Sňato: Stránka 12 z 12

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více