Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název: Obec Řícmanice Sídlo: Komenského 68, Řícmanice Právní forma: obec - územní samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích IČO: Rozvahový den: I. Organizační struktura Stručná struktura úřadu: Starostka: Ing. Lenka Lišková Rada obce: není volena, pravomoc rady vykonává starostka obce Úředník obecního úřadu: Lenka Kunčarová Zastupitelstvo: Starostka: Ing. Lenka Lišková Místostarosta: Mgr. Libor Slabý Zastupitelstvo obce: 7 členů (Ing. Josef Husták, Eva Olešovská, Ing. Jiří Doležel, Blanka Koutská, Roman Slaný a starostka, místostarosta výše uvedení). Kontrolní výbor: předseda Ing. Josef Husták členové Patrik Heger, Ing. Josef Demel, Ing. Renata Diatková Finanční výbor: předsedkyně Eva Olešovská členové Dagmar Effenbergerová a MUDr. Hana Staňková Obec Řícmanice má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů Řícmanice. Obec není členem žádného sdružení a neúčtuje o sdružených prostředcích. Obec není plátcem DPH. Obec má vybudovanou vodovodní síť a kanalizační síť byla vybudována pouze zčásti - ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl vybudován hlavní kanalizační sběrač napojený na Čistírnu odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou, zatím však nejsou dokončeny vedlejší větve sítě připojující jednotlivé lokality obce. Tyto sítě byly vloženy do hospodaření Dobrovolnému svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko, provozovatelem vodovodu a kanalizace je však VAS, a.s., obec nevybírá ani vodné ani stočné. Zřizované vlastní příspěvkové organizace: Obec má zřízenu jednu vlastní příspěvkovou organizaci školského typu Mateřská škola Řícmanice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, která zahájila provoz dne Stránka 1 z 12

2 Obec Řícmanice je členem dvou dobrovolných svazků obcí (dále DSO): DSO Časnýř. Hlavním předmětem činnosti DSO Časnýř je budování a údržba cyklostezek. Již byly vybudovány cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice n.svitavou, tzv. Jantarové stezky a další cyklostezka Hády Ochoz. DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko (dále DSO Vak) Svazek vybudoval pro členské obce Čistírnu odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou. Obec Řícmanice však dosud nemá dokončenou kanalizační síť, takže předplacenou kapacitu zcela neužívá. Obec vložila předávacím protokolem ze dne hlavní kanalizační řad a vodovodní síť do hospodaření DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko, převod schválen dne usnesením k bodu jednání č. 10 na 38. Zasedání ZO. Provozovatelem zůstává i pro DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko společnost VAS, a.s. Závěrečný účet za předchozí rok 2012: Závěrečný účet obce za rok 2012 byl schválen ZO dne na 21. zasedání zastupitelstva obce usnesením č /2013 pod bodem č.2 a uzavřen s vyjádřením bez výhrad, nebyla zjištěna žádná závažná rizika. II. Rozpočtové hospodaření přehled příjmů a výdajů: Rozpočtový výhled: Aktualizace rozpočtového výhledu pro období let byla předložena ZO a schválena dne usnesením č /2012 pod bodem č.4 jednání. Obec provedla další aktualizaci rozpočtového výhledu pro výše uvedené období let 2014 a 2015 dne při schvalování rozpočtu pro rok 2013 na 20. zasedání zastupitelstva obce usnesením č /2013 pod bodem č. 2 jednání. Aktualizací byla upřesněna zejména část kapitálových výdajů s ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace. Rozpočtové provizorium v roce 2013: V roce 2013 obec hospodařila v prvních čtyřech měsících roku do podle pravidel rozpočtového provizoria, které schválilo ZO na svém 18. zasedání dne usnesením /2012 pod bodem č.5. Pravidla rozpočtového provizoria obce bylo schváleno v této podobě: Z výdajů rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu obecního majetku. Dále budou z rozpočtu hrazeny výdaje na rozpracované investiční akce přecházející do roku 2013 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo. Obec bude poskytovat příspěvek své příspěvkové organizaci Mateřské škole Řícmanice - na úhradu veškerých jejich provozních nákladů. Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmů pokryty z obdržených dotací nebo příspěvků, nejsou omezeny maximálním čerpáním, Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. Mimo výše stanovené se bude v období rozpočtového provizoria roku 2013 konkrétně hradit následující: Výdaje na Volby Prezidenta ČR v r.2013, Investiční výdaje na vybudování autobusové zastávky Na Štukách v obou směrech, Technické zhodnocení budovy č.p.35 hospody vzduchotechnikou, Vybavení kulturního sálu v budově č.p.35 (ozvučení, atd..) Stránka 2 z 12

3 Investiční výdaj na vybudování kanalizační přípojky pro budovu č.p.25 místní obchod, Investiční i neinvestiční výdaje na místní koupaliště (oprava bazénové vany, objektu zázemí koupaliště, provozní materiál, atd. ) z důvodu nachystání koupaliště na sezónu roku Schvalovaný rozpočet: Rozpočet obce byl schválen ZO dne na jeho 20. zasedání usnesením č /2013 pod bodem č.3 jednání a poté byl neprodleně rozepsán v plné platné rozpočtové skladbě pro rok Závaznými ukazateli rozpočtu pro naši účetní jednotku jsou: na straně příjmů položky pro daňové příjmy a obdržené dotace, paragrafy pro ostatní nedaňové i kapitálové příjmy, na straně výdajů paragrafy pro běžné i kapitálové výdaje a položka č.5331 par.3111 příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřské škole Řícmanice. V rámci poskytnutého příspěvku pro rok 2013 ve výši ,-Kč jsou dále závazným ukazatelem stanovým příspěvkové organizaci mzdové náklady účtové skupiny 52x ve výši ,-Kč. v části financování položky. Změny rozpočtu: ZO delegovalo na starostku obce pravomoc provádět změny rozpočtu u jednotlivých závazných ukazatelů na zasedání č.2 dne usnesením č /2012 pod bodem č.6 a to v následujícím rozsahu: každý jednotlivý závazný ukazatel v části příjmů, výdajů a financování rozpočtu může být změněn maximálně do výše Kč, změny položek v rámci závazných ukazatelů bez omezení. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schvalovat každé rozpočtové opatření provedené v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po provedení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění, které lze podat ústně. Celkem bylo v roce 2013 provedeno 9 rozpočtových opatření z toho opatření čísla 1, 3,4 a 6 byla provedena starostkou a následně schválena zastupitelstvem obce na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce. Rekapitulace změn a plnění rozpočtu v roce 2013 Tabulka: Rekapitulace změn a plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2013 (v celých Kč) Příjmy Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Výdaje Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost 8115-Změna stavu krát.prostředků na účtech Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček Financování celkem Stránka 3 z 12

4 Komentář k hospodaření v roce 2013 Rozpočet obce skončil jako přebytkový -přebytek ve výši tis. Kč (540 tis. Kč nárůst prostředků na bankovních účtech, 500 tis. Kč splátky úvěrů). Daňové příjmy ve výši tis. Kč vzrostly oproti předcházejícímu roku o 10,4 %. Kapitálové příjmy činily pouze 650,-Kč z prodeje obecního pozemku. Byly přijaty dotace z rozpočtu JMK: ve výši ,-Kč, ÚZ 222 na vybudování autobusové zastávky Na Štukách ve výši ,-Kč, ÚZ 551 na výstroj a výzbroj JSDH ve výši ,-Kč, ÚZ na zajištění akceschopnosti JSDH. Výdaje rozpočtu tis. Kč a vzrostly oproti předešlému roku o 533 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily tis. Kč. V průběhu roku probíhaly zejména tyto investice: Budování autobusových zastávek Na Štukách (485 tis. Kč tis.kč z dotace PRV JMK), Projektová dokumentace doplnění kanalizace obce (421 tis. Kč uznatelný výdaj dotace OPŽP při splnění podmínek), Rekonstrukce zvonu jakožto předmětu významné kulturní hodnoty (111 tis.kč bude při splnění podmínek hrazeno z dotace SZIF ex post v roce 2014), Vybudování vzduchotechniky objektu hospody (120 tis.kč), Vybudování kanalizační přípojky pro budovu obchodu (165 tis. Kč) Ve financování nebyl přijat v roce 2013 žádný nový úvěr či finanční výpomoc, dále byly spláceny úvěry: hypotéční ve výši 814 tis.kč (splatný v roce 2016) investiční ve výši 125 tis.kč (v roce 2013 dosplácen) Hospodaření obce bylo nejvíc ovlivněno výše zmiňovanými investicemi, které byly v letošním roce hrazeny z rozpočtu obce a z výše popsaných přijatých dotací. Příloha: Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 Výkaz FIN 2-12 M, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Řícmanice za rok III. Hospodaření příspěvkové organizace Název: Mateřská škola Řícmanice, okres Brno venkov, příspěvková organizace IČO: Výnosy celkem: ,00 Kč Náklady celkem: ,67 Kč Hospodářský výsledek: 958,33 Kč V roce 2013 byl poskytnut obcí Řícmanice příspěvek na provoz ve výši ,-Kč. Zlepšený hospodářský ve výši 958,33 Kč nebyl ke dni sestavení závěrečného účtu obce schválen bude schvalován na veřejném zasedání spolu se schválením závěrky příspěvkové organizace za rok 2013v termínu do Stránka 4 z 12

5 IV. Bankovní účty a fondy: Obec měla v roce 2013 základní běžný účet u ČS,a.s. číslo /0800. Počáteční stav bankovního účtu k Změna stavu bankovního účtu za období r Konečný stav účtu k ,21 Kč ,37 Kč ,58 Kč Obec v roce 2013 zřídila nový bankovní účet u ČNB jako svůj druhý bankovní účet č /0710. Důvodem zřízení dalšího účtu byla novela zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech platná od , která přináší obcím novou povinnost zřízení účtu u ČNB v případě příjmu dotací (např. příspěvku na výkon státní správy, dotací na volby apod.) a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. V případě příjmu výnosů daní nebo podílu na nich obec využila možnost převodu těchto prostředků na účet u ČNB písemně odmítnout a zachovat dosavadní systém převodu prostředků z RUD na stávající účet u své banky. Počáteční stav bankovního účtu k ,00 Kč Změna stavu bankovního účtu za období r Konečný stav účtu k ,49 Kč ,49 Kč Obec má zřízen jeden peněžní fond fond oprav bytového domu č.p.221 na zvláštním bankovním účtu č /0800. Do fondu přispívají jednotliví nájemníci měsíčními platbami 8,-Kč/m2 na ZBÚ obce a odtud jsou prostředky přeposílány na účet fondu oprav. V roce 2013 byl fond čerpán na výdaje na opravy a údržbu, materiál v celkové výši ,-Kč. Tabulka tvorby a čerpání fondu oprav bytového domu č.p.221 Účet "Počáteční stav fondu" k : ,64 +Příjmy: Příspěvek od nájemníků (měsíčně= 921m2 * 8kč/m2) : úroky na bankovním účtu: Účet "Tvorba fondu oprav": ,00 Kč 396,60 Kč ,60 Kč - Výdaje: bankovní poplatky: oprava kotle byt č.7,8 Oprava komínů oprava střechy Ostatní služby - revize hasicích přístrojů DDHM - kouřové hlásiče CO materiál žárovky Účet "Čerpání fondu oprav": PS + Příjmy - Výdaje = KS Fondu oprav (419 02xx): Konečný zůstatek na účtu : 692,00 Kč 4 990,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 036,00 Kč 3 100,00 Kč 645,00 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,24 Kč Stránka 5 z 12

6 V. Přehled a pohyby dlouhodobého majetku: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav majetku k SU AU Název účtu Počáteční stav k Obrat MD - přírůstky Obrat Dal - úbytky Zůstatek Územní plány ,00 0,00 0, ,00 Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek: ,00 0, , , Bytový dům č.p.221 v zástavě ,19 0, , Bytový dům č.p.228 v zástavě ,79 0, , Obecní dům č.p ,60 0, , Požární zbrojnice ,00 0, , budova - zázemí koupaliště ,80 0, , Nákupní středisko v zástavě ,00 0, , budova hospody č.p.35 v zástavě , , , komunikace ,10 0, , dešťová kanalizace ,80 0, , Veřejné osvětlení ,30 0, , Plynovod ,50 0, , přípojky vodovodní ,60 0, , přípojky kanalizační , , , koupaliště ,90 0, , Hřbitov ,10 0, , Sportovní hřiště 11713,00 0, , Zahrada MŠ ,20 0, , Dětské hřiště ,00 0, , Studny 53894,00 0, , Kříž na návsi ,00 0, , Zastávka autobusu , , , Požární šachta ul.havlíčkova 1586,20 0, , Ostatní drobné stavby 0, , ,00 Celkem - Stavby: , , , , Sam.mov.věci - Obecní úřad ,80 0,00 0, , Sam.mov.věci - technologie koupaliště ,10 0,00 0, , Sam.mov.věci - obchod ,10 0,00 0, , Sam.mov.věci - hasiči ,92 0,00 0, , Sam.mov.věci - Veřejné prostranství ,00 0,00 0, ,00 Celkem - Samostatné movité věci: ,92 0, , ,92 Komentář k nejvýznamnějším pohybům dlouhodobého majetku: Mezi investice aktuálně dokončené a zařazené do majetku v roce 2013 patří: - Technické zhodnocení budovy obecní hospody č.p.35 instalace vzduchotechniky ,80 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů) - Vybudování kanalizační přípojky pro objekt místního obchodu č.p ,78 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů) - Vybudování autobusové zastávky Na Štukách I.etapa ,-Kč (hrazeno z dotace PRV JMK ve výši ,-Kč, ÚZ 00222) - Pořízení ocelového zábradlí v délce 4m Na Skále 7.018,-Kč. (hrazeno z vlastních zdrojů) Stránka 6 z 12

7 Přehled a pohyby POZEMKŮ: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav pozemků k SU AU Název účtu Počáteční stav k v Kč Obrat MD přírůstky v Kč Obrat Dal úbytky v Kč Zůstatek v Výměra Kč / v m Lesní pozemky ,99 0,00 0, , Zahrady ,27 0,00 0, , zahrady s věcným břemenem 3 203,79 0,00 0, , Ovocné sady ,00 0,00 0, , Louky ,50 0,00 0, , louky s věcným břemenem ,00 0,00 0, , Rybníky, potoky 218,35 0,00 0,00 218, Zastavěná plocha ,24 0,00 0, , Zastavěná plocha s věcným břemenem 4 093,07 0,00 0, , Orná půda ,68 0,00 0, , orná půda s věcnými břemeny ,26 0,00 0, , Ostatní plocha ,38 0,00 0, , ostatní plochy s věcnými břemenem ,90 0,00 29, , Celkem - Pozemky: ,43 0,00 29, , Ocenění lesního porostu dle č.472/2008 Sb: Celková výměra lesní půdy: m2 * 57,-Kč/m2 = ,-Kč (v historických cenách celkem ,99 Kč). Komentář k nejvýznamnějším pohybům v pozemcích: Část pozemku parc.č.1022/3 vyděleným geometrickým plánem č /2013 o výměře 297 m2 byl usnesením k bodu č.10 na 24.zasedání zastupitelstva konaného dne schválen k prodeji. Záměr prodeje byl zveřejněn dne až pod č. 447/2013/RIC. Jedná se o svažitou mez podél chodníku od budovy nákupního střediska č.p.25 k budově č.p.61 v k.ú. Řícmanice. Zastavený nemovitý majetek: Zastavené pozemky Parc.č. Výměra Využití pozemku Poloha pozemku Celková cena 976/3 611 Pozemek kolem BDI Díly 28715, Obecní dům - pod restaurací Masarykovo náměstí ,91 234/2 138 nákupní středisko Masarykovo náměstí ,80 976/4 368 bytový dům I pozemek Komenského ,96 Zastavené pozemky celkem: ,93 Zastavené budovy Budova obchod č.p.25 - obchod účet ,00 Bytový dům č.p.221 v zástavě účet ,19 Budova č.p.35 - hospoda účet ,70 Zastavené budovy celkem: ,68 Stránka 7 z 12

8 Přehled a pohyby DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav drobného dlouhodobého majetku k SU AU Název účtu Počáteční stav k Obrat MD - přírůstky Obrat Dal - úbytky Zůstatek Drobný dlouhodobý nehmotný maj ,09 0,00 0, ,09 Celkem Dlouh. nehmotný majetek: ,09 0,00 0, , DDHM Obecní úřad , ,00 0, , DDHM Czech Point 53198,00 0,00 0, , DDHM knihovna ,25 0,00 0, , DDHM 0, ,20 0, , DDHM zasedačka, býv.škola 29946,00 0,00 0, , DDHM MŠ Řícmanice ,65 0,00 0, , DDHM nákupní středisko ,20 0,00 0, , DDHM hasiči , ,00 0, , DDHM koupaliště 88248, ,50 0, , DDHM hřbitov 10740, ,60 0, , DDHM veřejné prostranství , ,00 0, , DDHM bytový dům č.p.221 0, ,00 0, ,00 Celkem Drobný dlouhodobý majetek: , ,30 0, ,74 V roce 2013 byl pořízen následující drobný hmotný majetek: Inv.č. Účet DDHM Obecní úřad počítač úřad DIGITAL , kamerový systém , pevný disk 1 790, náhradní vodoměry 5ks á ,00 Celkem ,00 Inv.č. Účet DDHM Budova č.p.35 obecní hospoda židle sál u restaurace 50 ks á 1163, , přístroj ventilátor pro vzduchotechniku 8 978,20 Celkem ,20 Inv.č. Účet DDHM Hasiči motorová pila , plovoucí čerpadlo PH , svítilny 6 ks á , centrála HERON EMG , vysílačka VHF 5 663, kalhoty ZAHAS 3 ks á 4353, , zásahový oblek Fénix 5 926, přilby 2ks á , zásahový oblek Fénix komplet , obuv LUKOV Basic 3 290, rukavice SYDNEY 3 820,00 Celkem ,00 Stránka 8 z 12

9 Inv.č. Účet DDHM Koupaliště přístřešek dřevěný koupaliště pro obsluhu , cedule ke vstupu koupaliště 2 117,50 Celkem ,50 Inv.č. Účet DDHM Hřbitov lávka 4 791,60 Celkem 4 791,60 Inv.č. Účet DDHM Veřejné prostranství lehátko 799, hrablo na sníh 898, nádoby odpad plastové 1100l á ,00 Celkem ,00 Inv.č. Účet DDHM Bytový dům č.p hlásiče CO 3 ks 3 100,00 Celkem 3 100,00 Přehled a pohyby ROZPRACOVANÝCH INVESTIC: Tabulka rekapitulující počáteční stav, pohyby a konečný stav rozpracovaných investic k SU AU Název účtu Počáteční stav k Obrat MD - přírůstky Obrat Dal - úbytky Zůstatek Rekonstrukce koupaliště ,00 0,00 0, , koupaliště - "areál sportu a volného času" ,00 0,00 0, , Přípojky Na Skále ,50 0,00 0, , Splašková kanalizace , ,00 0, , Zastávka autobusu Štuky I.etapa , , ,00 0, Rekonstrukce opěrné zdi u Obec ,00 0,00 0, , Vodovod ,00 0,00 0, , Sběrný dvůr ,00 0,00 0, , Spádišťová šachta koupaliště ,30 0,00 0, , Sítě Štuky ,00 0,00 0, , Parkoviště Štuky ,00 0,00 0, , Zastávka autobusu Štuky - směr Kanice 0, ,00 0, , Úprava zahrady pro veřejnost ,00 0,00 0, , Rozšíření přístřešku koupaliště 0, ,31 0, , Parkoviště u fotbalového hřiště ,00 0,00 0, , Zateplení budovy č.p.35 - obecní hospoda 0, ,00 0, , TZH budovy č.p.35-vzduchotechnika 0, , ,80 0,00 Celkem Pořízení dl. Hmotný majetek : , , , ,11 Celková hodnota rozpracovaných investic na účtech 042 xx činí ,11 Kč. Úbytky na účtu 042 představují investice dokončené v roce 2013 a zařazené na příslušné majetkové účty, což je popsáno v části Přehledy a pohyby dlouhodobého majetku. Stránka 9 z 12

10 VI. Cizí prostředky - úvěry a půjčky: Obec má hypotéční úvěr u ČS, a.s. přijatý v roce 2000 na pořízení bytového domu č.p Úrok je pohyblivý. Každý rok je žádána po poskytovateli simulace splátek a úroků pro dané období, na základě které jsou pak rozpočtovány ve výdajích a financování. Obec v roce 2013 splatila přímý úvěr u ČS,a.s., ve výši ,-Kč, který čerpala v roce 2008 na akci Rekonstrukce objektu školy na školku a obecní úřad. Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček (v celých Kč): Účel půjčky Výše půjčky celkem Výše dluhu k Splaceno v roce 2013 Zůstatek dluhu k Splatnost půjčky Hypotéční úvěr Bytový dům č.p rok 2016 Investiční úvěr Obecní dům č.p rok 2013 Půjčky poskytované nájemníky bytového domu č.p.221: Obec splácí výše uvedený hypotéční úvěr na pořízení bytového domu. Tato část dluhové služby je až do úplného splacení úvěru smluvně zajištěna poskytováním půjček od nájemníků bytového domu. Jedná se o nevhodné řešení situace a nevhodně uzavřené smlouvy s nájemníky, neboť obec přijaté prostředky od nájemníků již nikdy nebude vracet, ale tyto přijaté prostředky se na konci smluvního vztahu započtou do kupní ceny jednotlivých bytů. Ve skutečnosti se tedy nejedná o závazek, který by obec musela v budoucnu splácet. Při zahrnutí těchto půjček do výpočtu ukazatele zadluženosti obce by došlo k jeho výraznému zkreslení. V roce 2013 se tak stala příjmem rozpočtu obce suma ,-Kč. Konečný stav celkové výše půjček poskytnutých nájemníky bytového domu k činí ,60 Kč. VII. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013: Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013 (v celých Kč): Poskytnuto komu: Za účelem: Výše příspěvku: Český svaz včelařů Příspěvek na provoz Sportovní klub Řícmanice Příspěvek na provoz Sportovní klub Řícmanice Investiční příspěvek pro projekt na rek.kabin TJ Sokol Řícmanice Příspěvek na zlepšení akustiky tělocvičny Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice Příspěvek na činnost Základní škola Bílovice nad Svitavou Neinvestiční náklady za žáky Základní škola Kanice Neinvestiční náklady za žáky Mateřská škola Řícmanice, příspěvková organizace Příspěvek na provoz DSO Časnýř Podíl na provoz.nákladech svazku Příspěvky občanům Řícmanic Podpora sportu Poskytnuté příspěvky byly poukázány ve schválené výši s požadavkem předložení vyúčtování na žádost obec Řícmanice. V roce 2013 byl poskytnut finanční dar ve výši 5.000,-Kč obci Bílovice nad Svitavou za účelem odstranění následků povodně z června 2013 v obci Křešice. Stránka 10 z 12

11 VIII. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů: Přehled obdržených dotací z jiných rozpočtů (v celých Kč) Č UZ Poskytovatel - Účel obdržené dotace: Poskytnuto Skutečně použito Vyúčto -váno Autobusová zastávka v Řícmanicích u odbočky k lokalitě Štuka, I.etapa , ,00 ANO Výstroj a výzbroj JSDH 50000, ,00 ANO Volba prezidenta ČR , ,00 ANO volby do PS , ,00 ANO zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH , ,00 ANO zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH NAVÝŠENÍ 79000, ,00 ANO Komentář k tabulce: Dotace na volby na řádcích č.3 a 4 nebyly plně vyčerpány z důvodu omezených účelů čerpání, nevyčerpané části dotací byly v lednu r.2014 vráceny na účet JMK. Z dotace na řádku č. 2 byla pořízena motorová pila, plovoucí čerpadlo PH 800, 6 ks svítilen, vysílačka radio VHF, oprava vozidla CAS 25, nákup pneu pro vozidlo CAS 25. Z dotace na řádcích č.5 a č.6 byly nakoupeny pohonné hmoty pro zásahovou jednotku, Centrála Heron EMG 30 a zásahové oblečení. V roce 2013 byly rovněž podepsány 2 Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, obě s poskytovatelem Státním zemědělským intervenčním fondem, jedna na akci Restaurování zvonu obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz minulosti ( výše dotace ,-Kč), druhá na akci Informační a odpočinkové místo obecní les Řícmanice (výše dotace ,-Kč). Restaurování zvonu již je téměř dokončeno, ale obec obdrží dotaci až následně pravděpodobně v roce 2014, realizace druhé akce v roce 2013 nebyla zahájena. IX. Inventarizace majetku a závazků k : Dne byl vydán starostkou obce Ing. Lenkou Liškovou Plán inventur na rok Inventarizace se řídila vnitřní směrnicí o provedení inventarizace. Hlavní inventarizační komise došla k závěru, že nebyly zjištěné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly. X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013: Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Řícmanice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyly zjištěny žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok XI. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Obec Řícmanice účtuje v soustavě podvojného účetnictví v plném rozsahu. Obec Řícmanice zpracovává a vede účetnictví a veškerou agendu úřadu na programu MUNIS Triada. Veškeré výstupy z účetnictví, včetně účetních deníků a hlavní knihy analytické evidence, jsou tedy počítačově. O zásobách účtuje obec způsobem B. Stránka 11 z 12

12 Ceniny vede na účtu Zálohy poskytnuté účtuje obec na účtech 314 s příslušnou analytikou. Zálohy jsou účtovány přímo u jejich úhrady 314 xx/ Proúčtování záloh do nákladů je účtováno po obdržení daňového dokladu. Zálohy přijaté účtuje u jejich přijetí na účtu 324 xx. Jedná se především o zálohy na služby od nájemníků bytového domu, které jsou vyúčtovávány následující rok po obdržení všech daňových dokladů a zálohy na vodoměry od občanů při zřizování přípojek na vodu. Obec Řícmanice účtuje pořízení drobného hmotného majetku (dále DDHM) od 500,-Kč do ,- Kč včetně a drobného nehmotného majetku od 2000,-Kč do ,-Kč včetně. DDHM pod hranicí obec vede v operativní evidenci na podrozvahových účtech. Zastavený majetek je evidován odděleně od majetku nezastaveného s pomocí čísla organizačního na příslušném majetkovém účtu. Obec má podrozvahovou evidenci v níž zachycuje: DDHM pod hranicí tj. v pořizovací ceně do 500,-Kč vede v operativní evidenci na podrozvahové účtu 902 xxxx. Analytika jednotlivých účtu vyjadřuje umístění DDHM. DDHM pořízený v příspěvkové organizaci obce a dlouhodobý hmotný majetek vložený do hospodaření Dobrovolnému svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko je evidován v podrozvaze na účtu 903 v analytickém členění. Zástavní práva hodnoty zastaveného majetku dle ocenění uvedených v jednotlivých zástavních smlouvách jsou zachyceny na podrozvahových účtech 982 xxxx. Každé zástavní smlouvě je přiřazen samostatný účet. Věcná břemena, z nichž je obec oprávněná, jsou zachycovány na účtu 951 xxxx v ocenění stanoveném smlouvou o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni nebo pokud není ocenění ve smlouvě uvedeno, je každé věcné břemeno oceněno jednotně hodnotou ,-Kč. Dále je v podrozvaze účtováno o podmíněných pohledávkách a závazcích. Přílohy Závěrečného účtu obce (jsou nedílnou součástí závěrečného účtu obce: 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 Výkaz FIN 2-12 M 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Další podkladem pro sestavení závěrečného účtu: Inventarizace a Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace ke dni , Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k , Analytická rozvaha k , účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Řícmanice za rok 2013, Zápisy z jednání zastupitelstva obce Řícmanice. Sestavil: Lenka Kunčarová V Řícmanicích, Ing. Lenka Lišková starostka obce Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce : Vyvěšeno: Sňato: Stránka 12 z 12

Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2010

Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2010 Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2010 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 Název: Obec

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016 Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: 1) Plnění rozpočtu 2) Vyúčtování dotací 3) Zpráva o výsledku hospodaření

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. ) Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.13 Třída 1 Daňové příjmy 10441 13044,4 13043,6 Třída 2 Nedaňové příjmy 1370,8

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Bílovice nad Svitavou závěrečný účet obce za rok 2016

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2013 3. ROZPOČTOVÁ OPTAŘENÍ ROKU 2013 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 10.1.2006,

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 1 ) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ za rok 2013 ( Výkaz FIN 2-12) : PŘÍJMY : Rozp. schv. Rozp.upr. Skutečnost % Daňové

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2014 Obsah: Údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. - Údaje o plnění příjmů a výdajů - Vyúčtování

Více

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Dle ustanovení zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku po ukončení kalendářního

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Návrh Závěrečného účtu DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice za rok 2015 Název: DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice Sídlo: Dyjákovičky čp. 1, 669 02 Znojmo Právní forma: DSO Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU Návrh závěrečného účtu svazku bude projednán na základě tohoto návrhu: ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

OBEC KŘEPICE. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC KŘEPICE. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC KŘEPICE Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Křepice návrh závěrečného účtu obce za rok 2007. 1) Plnění

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO:

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO: OBEC Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát IČO: 00639966 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2011 ------------------------------------------------------------------------------------ Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU Návrh závěrečného účtu svazku bude projednán na základě tohoto návrhu: ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet obce Výrovice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Výrovice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Výrovice za rok 2014 bude projednán na základě tohoto návrhu: Závěrečný účet obce Výrovice, okr. Znojmo za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Více

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: 27. 3. 2017 Sňato: po schválení ZO Schváleno: Tento návrh se po schválení stává Závěrečným účtem obce Podbřežice.

Více

Závěrečný účet Obce Žernov za rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Žernov za rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Závěrečný účet. Údaje o obci:

Závěrečný účet. Údaje o obci: Závěrečný účet Závěrečného účtu obce Vrbičany za rok 2016 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

1) úvod ) plnění rozpočtu příjmů ) plnění rozpočtu výdajů ) plnění rozpočtu financování ) rozpočtové opatření...

1) úvod ) plnění rozpočtu příjmů ) plnění rozpočtu výdajů ) plnění rozpočtu financování ) rozpočtové opatření... Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2015 dle 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 1) úvod... 2 2) plnění rozpočtu příjmů...

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653,

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více