KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Bohumila FICOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav BARTOŠ Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Kvalitativní komparace internetového bankovnictví vybraných bank jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Dyji dne Ficová Bohumila

3 Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Jaroslavu Bartošovi za cenné rady a pomoc, které mi poskytl při psaní této práce. Můj dík patří i mým známým a rodině za toleranci a trpělivost. Bohumila Ficová

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá kvalitativním porovnáním internetového bankovnictví, poskytovaného vybranými bankami, působícími v České republice. Jako hodnotící kritéria byla vybrána: kvalita a rozsah služeb, grafické zpracování a složitost ovládání účtu a způsob autentizace. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část uvádí do problematiky elektronického bankovnictví a v praktické části je mapována současná situace v nabídce internetového bankovnictví. Klíčová slova: elektronické bankovnictví, PDA bankovnictví, autentizace, WAP bankovnictví, GSM bankovnictví. Abstrakt Die Bakalararbeit behandelt den qualitativen Vergleich der Qualität des Internet-Banking, das durch die ausgewählten Banken geleistet ist, das in der Tschechischen republik wirkt. Als die Bewertungskriterien wurden ausgesucht: die Qualität und der Ausmass der Dienste, Grafik-Design Bearbeitung und die Komplizierheit der Kontolenkung und Weg der Authentizität. Die Arbeit ist in die zwei Teile geteilt, der theoretisch Teil und der praktische Teil. Der theoretische Theil fürht die Problematik des Electronic Banking und in dem praktischen Teil wird die gleichzeitige Situation der Bestimmung des Internet Banking mappiert. Stichwort: das Internet-Banking, das PDA-Banking,die Authentizität, das WAP-Banking, GSM Banking.

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Historie Co je elektronické bankovnictví Druhy elektronického bankovnictví Telefonní bankovnictví GSM bankovnictví WAP bankovnictví JAVA bankovnictví Home banking Internet banking PDA banking Samoobslužné zóny Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví Autentizace Uživatelské jméno a heslo Certifikát Čipová karta SMS kód Autentizační kalkulátor Rizika elektronického bankovnictví Phishing Pharming Zásady bezpečnosti Výběr bank PRAKTICKÁ ČÁST Servis 24 Intenetbanking Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost ČSOB Internetbanking Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost Mojebanka Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost Internet banka Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost ekonto Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost...54

8 4.6 Závěrečné vyhodnocení a shrnutí ZÁVÉR POUŽITÁ LITERATURA...60 SEZNAM TABULEK...62 SEZNAM OBRÁZKŮ...63 PŘÍLOHY...

9 1 ÚVOD Banky byly po dlouhou dobu odkázány pouze na osobní styk s klientem. Jak pro banku, tak pro klienta to bylo velmi nákladné na peníze i čas. Bankovní sektor byl postaven před otázku, jak tuto problematiku vyřešit k úplné spokojenosti obou stran. Díky rozmachu informačních technologií se začal tento problém řešit postupně pomocí celé škály komunikačních prostředků. První to byl telefon, který do této finanční revoluce zasáhl, následovaly mobilní telefony a internet. Počátek 21. století se stal důležitým historickým mezníkem v oboru bankovnictví.v současné době si mnozí z nás ani nedovedeme představit obsluhu svého účtu jiným způsobem, nežli prostřednictvím jednoho z těchto komunikačních prostředků z pohodlí domova či kanceláře. Práce je rozdělena do dvou částí, první z nich poodhaluje samotnou problematiku elektronického bankovnictví a druhá část praktická mapuje současnou situaci na trhu v České republice a porovnává kvalitu nabízených služeb internetového bankovnictví vybraných bank. 8

10 2 CÍL A METODIKA PRÁCE Hlavním cílem mé bakalářské práce je posouzení kvality internetového bankovnictví vybraných finančních institucí, působících v České republice. Dílčím cílem je zjištění současného stavu poskytování služeb prostřednictvím internetového bankovnictví. Metodika vypracování bakalářské práce je sestavena z následujících bodů: definování cíle, dílčích cílů a stanovení hypotéz, stanovení metodiky výběru finančních institucí, jejichž produkty budou posuzovány, zajištění přístupu k aplikacím internetového bankovnictví vybraných finančních institucí a definování hodnotících kritérií, dle kterých budou aplikace posuzovány sepsání dílčích částí práce a jejich konzultace s vedoucím práce zpracování konečné verze práce s vlastními závěry. Do svého výběru jsem zahrnula pět největších bankovních domů, pro které je internetové bankovnictví hlavní distribuční kanál. Pro přístup do aplikace internetového bankovnictví jsem použila účty svých známých a demoverze jednotlivých finančních institucí. Jako hodnotící kritéria jsem vybrala nabídku a rozsah produktů a služeb nabízených přes internetové bankovnictví, grafické zpracování aplikací a způsob autentizace uživatele.. 9

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Historie Banky byly po staletí omezeny při komunikaci s klientem na osobní styk pouze prostřednictvím svých poboček, reprezentací a zástupců. V druhé polovině dvacátého století se však díky prudkému technologickému vývoji tato situace rychle mění a finanční instituce mají k dispozici širokou škálu komunikačních prostředků. 1 Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik platebních karet, u kterých jsou transakce účtovány ihned nebo s minimálním časovým zpožděním. Historie platebních karet se započala v roce 1950, kdy společnost Diners Club vydala první univerzální platební kartu na světě. V České republice se začala psát moderní historie platebních karet v roce Trh platebních karet od té doby prošel dynamickým vývojem a dnes vlastní platební kartu více než polovina obyvatel České republiky. 2 Platební karty se Češi učili využívat pomalu. Koncem dvacátého století začal na českém bankovním trhu převládat také názor, že návštěvy klientů na pobočkách je nutné omezovat. Banky hledaly nové způsoby jak ušetřit náklady. S rozvojem komunikačních kanálů byli klienti cenovými pobídkami motivováni k omezování osobního kontaktu s bankou. Banky tehdy začaly klienty směřovat na telefonní bankovnictví a vznikající internetbanking. Nový způsob ovládání bankovního účtu tehdy umožňovala už od dubna 1998 jen družstevní záložna FIO. Její klienti u ní mohli provádět běžné transakce na účtu. O masovější rozšíření elektronického bankovnictví se postarala tehdejší Expandia banka, která svým klientům poskytla jako první v České republice tzv. bezpapírový platební styk a jako první tak nabídla svým klientům telefonní bankovnictví, o něco později GSM bankovnictví a pomalu se rozvíjející internetové bankovnictví. Ukázala tak, jakým směrem se bude odvíjet české bankovnictví. 3 1 PŘÁDKA M.; KALA J. Elektronické bankovnictví vyd. s ISBN MASTERCARD. CZ Co je to platební karta. [on-line] , poslední revize [cit ]. Dostupné z : <http://www.mastercard.com/cz/personal/cz/viceokartach/platebni_karty.html> 3 TŮMOVÁ, V. Deset let, které změnily české bankovnictví.www. peníze.cz [on-line] Dostupný na <http://www.penize.cz/42408-deset-let-ktere-zmenily-ceske-bankovnictvi> [cit ] 10

12 3.2 Co je elektronické bankovnictví Spojení zákazníka s jeho účtem u banky a možnost se informovat počítačem z domova, úřadu či podniku terminálovým spojením o stavu a obratech účtu, dávat bance platební příkazy a získávat další finanční informace dalo vzniknout tzv. home, office banking atd. 4 Pojmem elektronické bankovnictví direct přímé nebo také vzdálené označujeme elektronické formy komunikace mezi bankami a jejich klienty. Při této formě komunikace klient využívá celou paletu komunikačních kanálů, aniž by přišel do osobního kontaktu s pracovníkem banky a provádí operace ze svého terminálu nebo jiného technického zařízení, které je veřejně dostupné. Jde o trend, který jde ruku v ruce s rozvojem informačních a telekomunikačních technologií, s vyšší výkonností výpočetní techniky a snižováním ceny, za kterou je prodávána. Elektronické bankovnictví nemůže mít žádnou přesnou definici, odvozuje se z anglického názvosloví. Je to pojem, který se neustále vyvíjí spolu s informačními a komunikačními technologiemi. Nejlépe jej vystihuje pojem vzdálené bankovnictví. 5 Prostředky vzdáleného přístupu jsou produkty umožňující využívat klasické bankovní produkty elektronickou cestou. Pro tyto produkty je typické, že se nejedná o nové produkty platebního styku (pouze se o plně či z části transformoval proces jejich sjednání, využití či ukončení od klasického způsobu do elektronické podoby). 4 POLIDAR, V. Management bank a bankovních obchodů. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN ŠVARCOVÁ, J. Elektronické bankovnictví [on- line] 2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceed.cz/bankovnictvi/778elektronicke_bankovnictvi.htm> 11

13 Produkty vzdáleného přístupu má smysl rozlišovat minimálně ze dvou následujících hledisek: formy vzdáleného přístupu při tomto přístupu se zdůrazňuje forma komunikačního kanálu s bankou, prostřednictvím kterého je bankovní produkt využíván. V současnosti se využívají zejména následující formy: platební karty, homebanking, phonebanking, GSM banking a internetbanking; možnosti, které dává klientovi zde je kritériem to, zda klient získává pouze informace či může sám provádět platební operace. Z tohoto důvodu rozlišujeme produkty elektronického platebního styku na pasivní(umožňují získávání informací od banky, zejména se jedná o informace o stavu a pohybech na běžném účtu) a aktivní (umožňují provádět platební transakce). 6 Dnes už jen těžko nalezneme banku, která by tyto služby svým klientům nenabízela. Banky tyto služby většinou zařazují do kategorie přímého bankovnictví a hlavním cílem bank je nabídnout pro klienta pohodlnější způsob obsluhy účtu a hlavně snížit náklady na přepážkový provoz. Produkty pro elektronické bankovnictví se u jednotlivých bank liší jak koncepcí, tak stupněm zabezpečení. 7 6 MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN MATYÁŠ, V.;KRHOVJÁK, J. A KOL. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů.1. vyd. Blansko: Reprocentrum, s. ISBN

14 3.3 Druhy elektronického bankovnictví Telefonní bankovnictví Telefonní bankovnictví, nazývané též phonebanking, je hned po platební kartě historicky druhým přímým komunikačním kanálem, který se dočkal masovějšího rozšíření, a jehož prostřednictvím mají klienti bezprostřední a pohodlný přístup k zadávání bankovních operací. 8 Telefonní platební styk je založený na komunikaci s bankou prostřednictvím telefonu tak, že klient buď komunikuje hlasem s živým pracovníkem banky (telefonním bankéřem) nebo tlačítky buď s živým operátorem, nebo hlasovým informačním systémem banky tzv. Interaktive Voice Response(IVR). 9 Operace prováděné prostřednictvím komunikačních kanálů přímého bankovnictví můžeme dělit na aktivní a pasivní. U pasivních operací se jedná o sdělování veřejně dostupných údajů o bance, jejich produktech a také chráněných informací pocházející z bankovního informačního systému. Jakmile je úspěšně zvládnuta, může nastoupit fáze náročnější zejména technicky a po stránce zajištění bezpečnosti: provádění transakcí. Pasivní operace: zjištění zůstatku na účtu, informace o pohybech na účtu, informace o zadaných a neprovedených transakcí, informace o produktech a službách banky, úrokové sazby, kurzovní lístek. 8 PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví. 1. vyd. Praha: Computer Press, s ISBN MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

15 Aktivní operace: příkaz k úhradě, trvalý příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, zahraniční platební styk, založení, změna nebo zrušení termínovaného vkladu. 10 Obr. 1 Komunikace s bankou pomocí živého telefonního bankéře PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA KLIENTA JEDNOTNÁ TELEFONNÍ SÍŤ TELEFONNÍ BANKÉŘ BANKOVNÍ SYSTÉM MOBILNÍ TELEFON KLIENTA Zdroj: PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy GSM bankovnictví GSM bankovnictví je typem komunikace založené na komunikaci s bankou prostřednictvím mobilních telefonů, která funguje dvojím způsobem: prostřednictvím šifrovaných SMS zpráv; prostřednictvím technologie SIM Toolkit; Klienti s bankou komunikují prostřednictvím mobilních telefonů, pomocí strukturovaných SMS zpráv zasílají požadavky k získání informací nebo příkazy k provedení a banka jim zpět odešle odpověď SMS zprávou obsahující požadovanou informaci. SMS zprávy musí být posílány v přesně nadefinovaném formátu. Velkou výhodou je použitelnost jakéhokoliv mobilního telefonu bez ohledu na skutečnost, jakého operátora klient využívá. 10 GRUBLOVÁ, E.; PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika. Ostrava: Repronis, s. ISBN

16 Komunikace klienta s bankou na bázi technologie SIM Toolkit vyžaduje v mobilním telefonu kartu s aplikací od banky. SIM Toolkit zajišťuje šifrování SMS zpráv. Po spuštění aplikace je vyžadováno zadání BPINu. 11 Po zadání všech požadovaných údajů v menu GSM bankovnictví vytvoří aplikace zašifrovanou zprávu, kterou dokáže rozšifrovat pouze software v bance. Poté je tato zašifrovaná zpráva automaticky odeslána na určené telefonní číslo do banky. Zde je transakce přenesena do systému a banka odešle automaticky SMS zprávu o přijetí ke zpracování. Při této aplikaci nedochází ke zneužití ani v případě krádeže telefonu, právě díky šifrování. 12 Obr. 2 GSM Toolkit Zdroj: PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy WAP bankovnictví WAP bankovnictví spočívá v komunikaci po Internetu pomocí protokolu WAP(Wireless Applikations Protokol). Jde o kombinaci telefonního a internetového bankovnictví. WAP se dá zjednodušeně přirovnat k webovým stránkám. Na rozdíl od webových stránek, které se zobrazují na monitoru počítače, však WAP počítá se zobrazením na malé displeje mobilních telefonů, a proto se soustředí na textové informace. WAP jako technologie nacházející se mezi internetovým a GSM bankovnictvím se dosud příliš neprosadila, i když ambice a naděje byly velké. Existují jiné komunikační kanály, ve srovnání s, kterými je WAP pomalý, nákladný a komplikovaný BPIN přístupový bankovní PIN 12 MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN GRUBLOVÁ, E.; PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika. Ostrava: Repronis, s. ISBN

17 3.3.4 JAVA bankovnictví pro přístup do banky slouží aplikace (program) napsaný v jazyce Java. Ten se nainstaluje do mobilního telefonu podporujícího tento jazyk. Komunikace probíhá prostřednictvím datových přenosů. U javových aplikací (Java Banking) probíhá veškerá komunikace mezi klientem a bankou šifrovaně pomocí protokolu AES a každý přístup ke službě začíná identifikací a autentizací uživatele. Zabezpečené spojení pak probíhá prostřednictvím internetu. Aplikace Java Bankingu není vázaná na SIM, nýbrž na mobilní telefon. Po instalaci službu může klient využívat s libovolnou SIM bez ohledu na operátora. Samotná aplikace je zdarma, komunikace s bankou však probíhá pomocí datových přenosů. A ty jsou zpoplatněny dle tarifu uživatele. Zvláště v zahraničí se může spojení přes JAVA banking poměrně dost prodražit. Celkově je tato služba náročná na kvalitu signálu a samozřejmě i roomingové služby Home banking Homebanking (PC banking) představuje již komunikaci z oblasti PC bankingu. Je založen na propojení osobního počítače klienta, na kterém je nainstalován speciální program, s počítačem banky prostřednictvím datové sítě. Homebanking umožňuje provádění operací platebního styku a vzájemné předávání informací pouze elektronicky v reálném čase (24hodin denně). Umožňuje jednoduše, bezpečně a spolehlivě ovládat vlastní účty v bance. Homebanking umožňuje téměř všechny bezhotovostní operace s běžným účtem. Zjišťování zůstatků, podávání příkazu k úhradě, sledování toku plateb, zakládání termínovaných účtů, zahraniční platby apod. Kromě toho nabízí přístup do databáze banky pro vyhledání kurzovních lístků, úrokových sazeb, nabídky služeb, číselníků bank atd. 14 CHVÁTAL, D. Mobilní bankovnictví: Jistý a levný přístup do banky odkudkoli.www.mesec.cz[online] [cit ]. Dostupný z:< 16

18 Program homebankingu je licenčně vázáný na jeden počítač, resp. síť počítačů. Komplikovaná je již jeho samotná instalace a není snadné a ani legální jej nainstalovat na jiný počítač. 15 Homebanking je vhodný spíše pro segment středních a velkých firem, pro menší podniky a fyzické osoby se jednalo o příliš komplikovanou a mnohdy neuvěřitelně drahou formu komunikace s bankou Internet banking Platební styk přes Internet umožňuje komunikaci klienta prostřednictvím počítače s nainstalovaným internetovým prohlížečem připojeného na síť Internet. Internet umožňuje uskutečňovat podobné služby jako telefonní bankovnictví zadávání příkazů, založení termínovaného vkladu, informace o stavech na účtech a obecně o produktech a službách poskytovaných bankou. Klientovi přináší velkou výhodu v podobě online informace (zrakový vjem je jednodušší a je lépe přijímán než sluchový). 17 Pro internetové bankovnictví jsou v současné době dostupné dva základní typy technologií, které nabízejí rozdílnou míru uživatelského komfortu. Internetové bankovnictví tak s použitím výše uvedeného hlediska může být: neplnohodnotné s vazbou na konkrétní počítač, plnohodnotné přístupné z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu. Pro používání internetového bankovnictví prvního typu si klient musí na svůj počítač nainstalovat speciální(bezpečnostní)software. Z pochopitelných důvodů nelze internetové bankovnictví tohoto typu využít s jiného než předem nainstalovaného počítače. 15 MĚŠEC. CZ Home banking. (www.mesec.cz), server o osobních financích. ISSN [online]. Dostupné z:<http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/prime-bankovnictvi/homebanking/pruvodce/>[ cit ] 16 GRUBLOVÁ, E.;PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika Ostrava: Repronis, s. ISBN MÁČE, M. Platební styk-klasický a elektronický.1. vyd. Praha: Grada s.172. ISBN

19 Druhý typ pro zajištění bezpečnosti vyžaduje, aby klient a banka měli k dispozici zařízení schopné ověřit vzájemnou autentizaci obou komunikujících stran. Na počítač uživatele není instalován žádný speciální software, internetové bankovnictví lze tedy bez problémů používat odkudkoliv. 18 Obr. 3 Komunikace klienta a banky prostřednictvím Internetu Zdroj: PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy PDA banking Jedná se o internetové (webové) bankovnictví, jež je zjednodušeno tak, aby bylo zobrazitelné i do kapesních počítačů. Pro nastavení služby nemusíte na svém účtu nic aktivovat, ani instalovat nějaký speciální program. Stačí pouze vlastnit kapesní počítač s připojením k internetu. Kapesní počítač musí obsahovat internetový prohlížeč, který podporuje SSL protokol. 19 Pokud jste zvyklí operovat s PDA a pracujete na něm, potom jistě oceníte přehlednost této služby. Aplikace se navíc vyznačuje uživatelskou jednoduchostí. Je vhodná pro podrobnější přehledy a komplikovanější práci, zatímco pro jednorázový příkaz bude pro 18 PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN SSL protokol chrání data před zneužitím 18

20 někoho zřejmě jednodušší využít GSM SIM Toolkit. PDA banking je službou, která jistě osloví běžné uživatele kapesního počítače. 20 Co lze ovládat pomocí PDA banking: historie účtu, zůstatek přehled blokací platebních karet zadání jednorázového platebního příkazu přehled jednorázových platebních příkazů zadání trvalého platebního příkazu přehled trvalých platebních příkazů založení termínovaných vkladů přehled termínovaných vkladů Samoobslužné zóny Souvislost s internetem má i samoobslužná zóna. Jedná se většinou o terminál, který se ovládá stejně jako internet, avšak přes dotykovou obrazovku(touch-screen). Některé terminály nabízejí také možnost tisku například výpisů z účtu. Samoobslužné zóny bývají v provozu 24 hodin denně a jejich prostřednictvím lze provádět obvykle většinu běžných pasivních i aktivních operací s účtem. Mohou ji využít zejména ti klienti, kteří nemají přístup k internetu. Značnou nevýhodou jsou velké náklady na vybudování a její vázanost na lokalitu klient musí dojít na určené místo, stejně jako by šel do pobočky idnes.cz. PDA banking-banka v kapse. [online].2005 Copyright [cit ].Dostupné z :< /bank.asp?c=a051003_105218_fi_osobni_vra.> 21 GRUBLOVÁ, E.; PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika Ostrava: Repronis,. 88 s. ISBN

21 3.4 Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví Klient banky se stává pomocí nových komunikačních kanálů, jako jsou mobilní, pevné linky nebo Internet, pánem svého času. Do komunikace s bankou může vstoupit kdykoliv a odkudkoliv 24 hodin denně po dobu 7 dnů v roce, čímž odpadají zdlouhavé návštěvy poboček bank za účelem provádění běžných bankovních operací, jako jsou platby či převody na jiný účet. Současně se otevírají zcela nové perspektivy, jako například možnost objednávat a platit služby i zboží prostřednictvím Internetu. 22 Každá z forem elektronického bankovnictví má své výhody i nevýhody, jednoznačně však převyšují výhody. Stačí, abychom provedli platební transakci na pobočce u bankovního úředníka na přepážce, dostaneme se řádově až na několik desítek korun. Nespornou výhodou je taktéž úspora času, který jsme trávili ve frontách. Při komunikaci klienta pomocí telefonního bankovnictví je velkou výhodou nepřetržitá komunikace s pracovníkem banky, nevýhoda spočívá ve vyšším zpoplatnění za poplatky za telefonní linky na linky telefonního bankovnictví. Při komunikaci s IVR systémem, komunikuje klient s hlasovým systémem a poplatky jsou zde nižší než při komunikaci s živým bankéřem, služby jsou taktéž nepřetržité. Při komunikaci klienta pomocí GSM bankovnictví je výhodou okamžitá dostupnost služby, bezpečnost a nižší poplatky oproti telefonnímu bankovnictví. Nevýhodou je zpoplatnění odeslání dat do banky. Klient tak při každé platbě zaplatí ještě za odeslanou SMS podle toho, kterého operátora využívá. Výhodou internetového bankovnictví je snadný přístup kdykoliv a odkudkoliv z libovolného počítače připojeného k internetu. Hlavní výhodou internetového bankovnictví spočívá v nejnižších poplatcích, které jsou za službu účtovány. Mezi nevýhody elektronického bankovnictví patří jednoznačně nároky na bezpečnost, které se neustále zvyšují MÁČE, M. Platební styk - klasický a elektronický Praha: Grada. s ISBN ŠTOLA, P. Plaťte výhodněji.www. mesec.cz [on-line] [cit ] Dostupný z: <http://www.mesec.cz/clanky/platte-vyhodnej/ > 20

22 3.5 Autentizace Autentizace uživatele je proces ověřování identity uživatele. Uživatel udá svoji identitu (např. přihlašovací jméno) a nějakým způsobem umožní její ověření. V zásadě existují tři základní metody autentizace uživatelů lišící se typem prostředků, které jsou pro autentizaci využity. Metody tedy mohou být založeny buď na něčem, co daný uživatel zná (nějaká tajná informace, např. PIN, heslo či přístupová fráze), na něčem, co daný uživatel má(nějaký předmět/ token jako např. platební karta), nebo na něčem, čím daný uživatel je(nějaká biometrická informace jako např. otisk prstu). Pro zachování výhod těchto metod se často volí jejich kombinace. Použití dvou metod z uvedených tří se pak označuje jako dvoufaktorová autentizace a použití všech metod jako třífaktorová autentizace. Metody také rozlišujeme na: slabé autentizační metody (PIN, heslo) středně silné autentizační metody (jednorázová hesla) silné autentizační metody (např. čipové katy a autentizátory) Autentizační systémy s, kterými se můžeme setkat: uživatelského jméno a heslo certifikát čipová karta SMS kód autentizační (PIN) kalkulátor Uživatelské jméno a heslo Uživatelské jméno a heslo lze považovat za základní způsob ověření identity uživatele, který je však vhodné kombinovat s dalším typem autentizace. Důležitými bezpečnostními prvky u hesel jsou požadavky kladené na nově volená hesla(minimální délka, jeho složení číslice, velká písmena, speciální znaky) či počet chybných ověření, po kterých dojde 21

23 k dočasnému zablokování účtu. Pro odblokování je vyžadována návštěva pobočky, u některých bank je možné vzdálenou správu odblokovat(při znalosti dodatečných informací)i telefonicky Certifikát Některé banky svým klientům vydávají, obvykle za poplatek, časově omezený certifikát, který je použit pro ověření autentizace(podepsané příslušným soukromým klíčem). Tento certifikát a hlavně příslušný soukromý klíč by měly být uloženy na externím paměťovém médiu (disketa, flash disk) a použity pouze v okamžiku, kdy je potřeba Čipová karta Většinou za poplatek lze zvolit umístění těchto citlivých dat na kryptografickou čipovou kartu, kterou tato data neopustí, protože čipová karta provádí požadované kryptografické operace s citlivými klíči sama SMS kód Na váš zaregistrovaný mobilní telefon obdržíte textovou zprávu s vygenerovaným heslem, které slouží k potvrzení transakce, někdy i k přihlášení na účet. Po jeho přepsání do formuláře v prohlížeči je transakce potvrzena. Jde o uživatelský a bezpečnostní kompromis a riziko zneužití je při dodržení základních bezpečnostních pravidel minimální Autentizační kalkulátor Mezi nejbezpečnější formy autentizace klienta v internetovém bankovnictví patří tzv. elektronický autentizační kalkulátor. Jde o zařízení, většinou v podobě kalkulačky, kterým se potvrzují všechny transakce, takže si uživatel může dovolit obsluhovat účet i z neznámého počítače. Způsob ovládání účtu přes autentizační kalkulátor není u bank 24 MATYÁŠ, V.; KRHOVJÁK, J. a kol. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Blansko:Reprocentrum, s. ISBN

24 jednotný. Po zadání PINu se na autentizačním kalkulátoru přepne požadavek pro vygenerování autentizačního kódu a jednorázový kód slouží pro přihlášení do banky ŠEDÝ, P. Do banky přes internet. [online] [cit ]. Dostupné z :< 23

25 3.6 Rizika elektronického bankovnictví Každá forma elektronického bankovnictví má svou slabinu, např. u telefonního bankovnictví nám hrozí odposlech, bohužel ani naše bankomatové automaty nejsou uchráněny zneužití, ačkoliv se banky snaží sebevíc o jejich zabezpečení. K nejzávažnějším rizikům však patří tzv. počítačová kriminalita, která je nejmarkantnější hlavně při komunikaci klienta s bankou po síti Internet. Bezpečnost internetového bankovnictví z pohledu klienta je takové, které mu zaručí, že pokud dodrží standardy, které jsou nezbytně nutné při komunikaci s bankou, jsou jeho peníze v bezpečí. Z pohledu banky je takové, které chrání dobré jméno banky a její zisky. Banka má nástroje jak zabezpečit internetové bankovnictví, má své odborníky na bezpečnost. Někdy si ovšem uživatel neuvědomuje určitá úskalí, která se mohou vyskytnout, pak velmi záleží na jeho reakci, poté přichází největší nepřítel, a to selhání lidského faktoru Phishing Phishing 26 je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. K tomu, aby se dostali k důvěrným informacím, využívají podvodné y, které na první pohled vypadají, že jsou odeslány přímo z banky a vyzývají uživatele, aby odpověděl na odkaz. Jestliže neopatrný uživatel na tento falešný odkaz klikne, dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm požadovány, přístupové údaje k účtům, platebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Pokud je uživatel naivně vyplní, získají tato data podvodníci, kteří je následně využijí pro svůj prospěch. 26 o původu slova jsou dvě teorie, jedna tvrdí, že vzniklo úpravou slova fishing-rybaření a druhá teorie říká, že vznikla zkratkou slov password harvesting fishing - sběr hesel rybařením 24

26 3.6.2 Pharming Při útoku pharming 27 je cílem útočníka automatické přesměrování na své vlastní stránky, které mohou být napodobeninou stránek bankovních institucí a sloužit tak např. k získávání přihlašovacích údajů zákazníka. V horším případě pak mohou sloužit také jako jakýsi prostředník mezi uživatelem a skutečným systémem internetového bankovnictví takový prostředník pak například korektně posílá pouze autorizační údaje, zatímco údaje vztahující se k samotné transakci(číslo účtu, velikost převáděné částky)již mohou být zneužity útočníkem. Podvržené stránky jsou natolik přesvědčivé, že ani zkušený uživatel je nemusí rozeznat, o to je tento druh podvodu nebezpečnější Zásady bezpečnosti Je velmi důležité, aby uživatelé kanálů přímého bankovnictví dodržovali zásady pro bezpečné používání elektronického bankovnictví. Počítač a elektronické bankovnictví používat a mít aktualizovaný antivirový systém, získávat aplikace z osvědčených zdrojů, v žádném případě nesdělovat nikomu důvěrná data, kontrolovat příchozí poštu a neotvírat podezřelé zprávy, číst varovná hlášení bankovního systému, odhlašovat se z bankovního systému např. při odchodu od počítače dodržovat zásady správné volby a používání hesel překládáno do češtiny jako farmaření 28 MATYÁŠ, V.; KRHOVJÁK, J. a kol. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Blansko: Reproservis, s. ISBN

27 3.7 Výběr bank Pro své porovnávání jsem si vybrala pět největších bank, které působí v České republice. Problematika elektronického bankovnictví je natolik rozsáhlá, že nadále již budu pojednávat pouze o internetovém bankovnictví. Vybrala jsem banky, které tuto službu poskytují jako hlavní distribuční kanál největšímu počtu klientů. Výběr bank: Česká spořitelna ČSOB Komerční banka GE Money Bank Raiffeisen bank Z uživatelského hlediska budu porovnávat rozsah a kvalitu služeb, grafické zpracování, složitost ovládání a pak také samozřejmě formu autentizace, kterou má každá banka nastavenu jiným způsobem. 26

28 4 PRAKTICKÁ ČÁST 4.1 Servis 24 Intenetbanking Obr. 4 Úvodní tabulka Servis 24 Internetbanking Zdroj: Česká spořitelna Nabídka Česká spořitelna v současné době nabízí Servis 24 ve dvou verzích: Servis 24 Start Servis 24 Internetbanking Servis 24-Start je určen těm uživatelům, kteří nemají svůj běžný účet v České spořitelně, ale využívají produktů finanční skupiny České spořitelny, např. pojištění, stavební spoření apod. Servis 24-Start umožňuje například zobrazení účtu stavebního spoření a jeho transakční historie, změnu smluvních podmínek u penzijního připojištění či zobrazení informací o pojistných smlouvách. Víceméně se jedná o tzv. pasivní přístup, i když systém umožňuje i zadávání transakcí v rámci podílových fondů. 27

29 Servis 24 Internetbanking mohou využívat občané i podnikatelé(fyzické osoby)pro pohodlné ovládání svého účtu odkudkoliv, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Hlavní podmínkou pro získání této služby je zřízení běžného nebo sporožirového účtu v České spořitelně. Obě tyto verze lze sjednat online, ale v konečné fázi je nutná návštěva pobočky kvůli podpisu smlouvy a ověření totožnosti klienta. Servis 24-START, zřízení a vedení služby je pro klienty zdarma. Pokud si klient chce nejprve internetové bankovnictví vyzkoušet, může tak učinit pomocí demoverze, na stránkách České spořitelny. Klient může ke svému účtu zmocnit osobu-disponenta nebo zmocněnou osobu. Disponent je osoba starší 18 let s vlastními přihlašovacími údaji a právy, které jsou uvedeny v podpisovém vzoru. Klient může zmocnit disponenta k pasivním a aktivním operacím. K technickým požadavkům patří standardní tlačítkový telefon, mobilní telefon a počítač s nainstalovaným operačním systémem Windows a prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 5.5, 6.0 nebo Firefox verze 1.5. Tab. 1 Nabídka služby Servis 24 Internetbanking Servis 24 Internetbanking Služby Poplatky Zřízení účtu zdarma zdarma Vedení účtu běžný 100,- sporožirový 25,- Oprávnění-disponent zdarma Platební operace Příkaz k úhradě ano 2 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 200 Kč* Zahraniční platby ano 1 %, min. 220,- max ,- Šablony plateb Hromadné příkazy ano ano 28

30 Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 5 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 5 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 2 Kč Faktury Vodafone ano 2 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 13 měsíců online Nastavení e-výpisů ano, PDF zdarma Nastavení SMS informace o účtu ano 1,50 Kč Další funkce Stavební spoření náhled smlouvy, detailní přehled transakcí, stav účtu, změna osobních údajů, změna parametrů smlouvy zdarma Úvěrové produkty Pojistné produkty ČS Spořící účty Investice Zahraniční platební styk SEPA** příkaz PRIERO e-faktura Osobní účet Zdroj: vlastní grafické zpracování náhled smlouvy, transakční historie, stav účtu informace o smlouvách, transakční historie náhled smlouvy, informace o stavu prostředků nákup a prodej podílových listů, nákup a prodej dluhopisů, sledování portfolia tj. úhrada v měně EUR, kdy je částka připsána na jeho účet do 4 hodin od předání příkazu elektronická verze papírové faktury, po aktivaci této služby je lze uložit, vytisknout a zaplatit přímo v SERVIS 24, doba uložení je 62 dní uživatel si sám nastavuje produkty tak jak mu to vyhovuje, může je ubírat nebo přidávat podle potřeby zdarma zdarma zdarma smluvně 750 Kč aktivace zdarma upozornění zdarma, SMS 1,50 Kč zdarma *služba prostřednictvím Telefonního bankéře 29

31 **SEPA převod je platba v rámci jednotného eurového platebního prostoru, rozhodujícím kritériem je členství banky příjemce v SEPA Provozní doba ke zpracování platebních příkazů pro službu SERVIS 24 je od hod. do hod. V této době je příkaz přijat ke zpracování a prostředky jsou ihned odečteny z účtu, podmínkou je jejich dostatečné množství. Po ukončení dané provozní doby je platební příkaz přijat na začátku následující provozní doby. Expresní tuzemský platební příkaz je nutno podat do hod, ale pouze prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking. Grafické provedení: přehledné pro náročné i nenáročné snadná orientace provázanost se všemi produkty finanční skupiny České spořitelny Způsob autentizace Obr. 5 Přihlášení Servis 24 Internetbanking Zdroj: Česká spořitelna Služba Servis 24 Internetbanking používá autentizaci pomocí: Klientské číslo a heslo pro internetbanking, Bezpečnostní kód, Klientský certifikát, 30

32 Kalkulační autentizátor. 29 Klientské číslo Desetimístné číslo, které klient obdrží v doporučené zásilce a které při přihlašování slouží k ověření totožnosti. Heslo pro internetbanking je klientem vybraná kombinace číslic a písmen o délce minimálně 8 a maximálně 30 znaků. Musí obsahovat minimálně 2 číslice a 2 písmena. Bezpečnostní kód Osmimístné číslo, které je vyžadováno při prvním přihlášení ke službě, při prvním přihlášení do správce certifikátu, při odblokování uživatele a při zadávání telefonního čísla pro automatické zasílání zůstatkových SMS zpráv nebo SMS uskutečněných aktivních transakcí přes služby Servis 24 Klientský certifikát na čipové kartě Zahrnuje 4 místné PIN, které si uživatel sám nastavuje pro práci s klientským certifikátem.úvodní PIN může uživatel kdykoliv změnit po prvním přihlášení do služby Servis 24.Klient si o tento typ zabezpečení žádá přímo na pobočce, platnost tohoto certifikátu je jeden rok.banka zasílá PIN a PUK(pro odblokování) v bezpečnostní obálce. Využívání klientského certifikátu vyžaduje jeho pravidelnou obnovu. Klientský certifikát je možné obnovit v době jeho platnosti, prostřednictvím služby Servis 24 Internetbanking. Neplatný certifikát nelze obnovit, klient si musí zažádat o nový na pobočce banky. 29 kalkulátor od konce roku 2005 již nenabízí, kalkulátor používají pouze ti klienti, kteří si ho zakoupili před tímto datem 31

33 Kalkulační autentizátor Tento kalkulátor se používá pro generování dvou typů kódů. Autentizační kód klienta slouží pro identifikaci klienta, podobně jako heslo PIN. Autentizační kód zprávy se používá pro zabezpečení zpráv-příkazů, které klient odesílá do banky.prvotní nastavené PIN si může klient libovolně nastavit ihned po prvním přihlášení do aplikace Servis 24. Musí to být 4-8 místné číslo. Tab. 2 Zablokování a odblokování služby Servis 24 Internetbanking Typ přihlášení Počet pokusů Odblokování Heslo 3x Servis 24 Telebanking* Bezpečnostní kód 3x Návštěva pobočky Kalkulační autentizátor 4x Návštěva pobočky Klientský certifikát 3x PUK** Zdroj: vlastní grafické zpracování * po zadání všech přihlašovacích údajů, včetně bezpečnostního kódu ** pokud zadáte i PUK sedmkrát chybně, kalkulátor se zablokuje-nutná návštěva pobočky Bezpečnost Česká spořitelna používá i další prvky pro zvýšení bezpečnosti: grafická klávesnice automatické odhlášení klienta v případě vypršení doba platnosti stránky nastavení limitů autentizační SMS a přihlašovací SMS Grafická klávesnice Klávesnice zobrazovaná na přihlašovacích a dalších vybraných obrazovkách aplikace Internetbanking. 32

34 Automatické odhlášení Pokud klient neprovede v době 5 minutového limitu stránky, je upozorněn a pokud neprovede žádnou operaci po dobu dalších 2 minut, je automaticky odhlášen z aplikace Internetbanking. Limit účtu Pro omezení výše aktivních operací je nastaven základní limit Kč, nelze jej překročit, pouze snížit. Autentizační SMS SMS s kódem, zasílaná bankou na mobilní telefon pro autorizaci transakcí. Přihlašovací SMS SMS kód, zasílaný bankou na mobilní telefon k autorizaci bezpečnostních údajů pro přihlašování klienta ke službě Servis 24 Internetbanking. Česká spořitelna se už v minulosti bohužel stala terčem phishingových útoků. První se stal v roce V této době se začal objevovat v ových stránkách na první pohled věrohodný odkaz na přihlašovací stránky Servis 24 Internetbankingu. Zpráva vyzývala klienty k zadání svých přihlašovacích údajů, kvůli přechodu na nový bezpečnostní systém. Podobné rozsáhlé útoky se vyskytly v roce 2008, kdy přišly i verze se špatnou češtinou nebo psané jen v angličtině, které většina klientů smazala. Bohužel byly i takové, které vyvíjely psychologický nátlak na klienty, v podobě zablokování účtu nebo naopak slibovaly bonusy v případě vyplnění výzkumu. Banka na všechny tyto případy podala trestní oznámení na Policii ČR, bohužel bezvýsledně, pachatel či spíše pachatelé nebyli nikdy vysledováni. To proč je Česká spořitelna nejvíce postiženou bankou tkví pravděpodobně v tom, že má nejvíce klientů( y dostávaly i neklienti ČS) a je tedy velká pravděpodobnost, že se 33

35 někteří chytí na návnadu. Je už téměř pravidlem, že útoky phishingem mají jedno společné, zaměřují se na instituce, které používají uživatelské jméno a heslo. 4.2 ČSOB Internetbanking 24 Obr. 6 Úvodní tabulka ČSOB Internetbanking 24 Zdroj: ČSOB Nabídka Pohodlné ovládání účtu přes internet pro klienty ČSOB ke všem běžným účtům. Službu lze sjednat online, poté je klient vyzván k návštěvě pobočky k podpisu smlouvy a ověření totožnosti. Klient si může pohodlně internetové bankovnictví vyzkoušet pomocí demoverze, která je umístněna na stránkách ČSOB. Klient může ke svému účtu zmocnit oprávněnou osobu-fyzickou osobu starší 18 let, která může nakládat s pěněžními prostředky na účtě. Oprávněná osoba má své přihlašovací údaje a práva dle podpisového vzoru. 34

36 Pro ovládání účtu klient potřebuje počítač s minimálním HW a SW požadavky, mobilní telefon pro případ autorizace SMS klíčem a internetový prohlížeč Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera. Tab. 3 Nabídka služby ČSOB Internetbanking 24 ČSOB Internetbanking 24 Zřízení účtu Vedení účtu Služby Poplatky zdarma zdarma Oprávnění-disponent 1 osoba zdarma, více než jedna 40 Kč Platební operace Příkaz k úhradě ano 3 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 100 Kč Zahraniční platby ano 0,7 % min. 250 Kč max. 750 Kč Šablony plateb ano Hromadné příkazy ano Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 3 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 6 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 2 Kč Faktury Vodafone ano 2 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 550 dní online Nastavení e-výpisů ano, PDF zdarma 35

37 Nastavení SMS informace o účtu ano 1 Kč Další funkce Splátka kreditní karty Jednoduchý a komfortní způsob úhrady splátky kreditní karty zdarma Převody mezi účty Možnost převedení hotovosti z kreditní zdarma karty na běžný účet klienta Pojistné produkty informace o smlouvách, transakční historie zdarma ČS Penzijní pojištění náhled smlouvy, informace o stavu zdarma prostředků, transakční historie Úvěrové produkty Náhled na smlouvy, transakční historie zdarma Investice Nákup a prodej podílových listů, historie smluvně obchodů, sledování portfolia PaySec elektronická pěněženka, kterou si klient předplatí převodem peněz ze svého účtu, slouží k bezpečnému nákupu přes internet aktivace zdarma Komfortní vyúčtování Zdroj: vlastní grafické zpracování slouží k elektronickému vyúčtování, lze si objednat vyúčtování např. od ČSOB Pojišťovny a UPC Česká republika zdarma ** nejen pro klienty ČSOB Platební příkazy předávané prostřednictvím elektronických distribučních kanálů jsou zpracovávány do hod. pracovního dne, prostředky jsou odepsány ihned po přijetí příkazu ke zpracování. Po hod. jsou platební příkazy zpracovávány následující pracovní den, prostředky jsou odepsány z účtu klienta taktéž následující pracovní den. Prioritní tuzemské platby lze podat bance do hod v den splatnosti. Grafické provedení: velmi přehledný karetní servis barevně sladěné s www stránkami ČSOB detailní nastavení zpráv o informacích verze je dostupná v dalších třech jazycích 36

38 4.2.2 Způsob autentizace Obr. 7 Přihlášení ČSOB Internetbanking 24 Zdroj: ČSOB K přístupu k účtu si klient může vybrat ze těchto možností : identifikační číslo a PIN(případně i SMS klíč) certifikátem k elektronickému podpisu Identifikační číslo a PIN Osmimístné identifikační číslo a PIN, potřebné pro přihlášení do aplikace ČSOB Internetbanking 24. Certifikát k elektronickému podpisu Přihlášení čipovou kartou vyžaduje certifikát uložený na čipové kartě a zaregistrovaný v systémech ČSOB při zřízení služby. Platnost certifikátu je jeden rok, obnova se provádí přímo v aplikaci internetového bankovnictví nebo na pobočce. Vyprší-li platnost certifikátu, nelze jej pak v aplikaci obnovit, ale musí se zažádat o nový, přímo na pobočce. 37

39 Tab. 4 Zablokování a odblokování služby ČSOB Internetbanking 24 Způsob přihlášení Počet pokusů Odblokování Identifikační číslo a PIN 3x Pobočka ČSOB SMS klíč 5x Pobočka ČSOB PIN k čipové kartě 3x PUK Zdroj: vlastní grafické zpracování Bezpečnost ČSOB má tyto bezpečnostní prvky: bezpečnostní limit 20 minut, pokud během této doby klient neprovede žádnou operaci, je automaticky odhlášen ze systému, SMS klíč- jednorázový autorizační kód, platnost 10 minut Veškerá komunikace mezi klientem a bankou probíhá šifrovaně. Autorizace příkazů je zabezpečena elektronickým podpisem, jehož certifikát je uložen na čipové kartě. Kartu chrání PIN, bez něhož ji nelze použít(v případě ztráty nebo odcizení). Při autorizaci SMS klíčem se používají šifrované i nešifrované SMS zprávy. SMS klíč banka začala používat už v roce 2003, dříve než ostatní banky. Ty tak učinily teprve až po útocích na účty klientů. SMS klíč používají nejen pro autorizaci aktivních operací, ale i pro samotný vstup do internetové aplikace. 38

40 4.3 Mojebanka Obr. 8 Úvodní tabulka Mojebanka Zdroj: Komerční banka Nabídka Služba Mojebanka je určena pro právnické i fyzické osoby. Je to moderní služba umožňující přístup k účtu odkudkoliv a kdekoliv prostřednictvím počítače a sítě Internet. Službu lze sjednat na osobně na pobočce Komerční banky. Pokud si chtějí klienti internetové bankovnictví nejdříve vyzkoušet, mají možnost v demoverzi umístěnou na stránkách Komerční banky. Klient může ke svému účtu zmocnit další osobu-zmocněnou osobu, která může disponovat s peněžními prostředky na účtě, je to osoba starší 18 let s vlastními přístupovými údaji a právy přesně stanovenými na podpisovém vzoru. Aplikace Mojebanka je podporována pro MS Internet Explorer od verze 6.0x do 8.0 a Mozilla Firefox 3.5x a s nainstalovanou SUN Java. 39

41 Tab. 5 Nabídka služby Mojebanka Mojebanka Zřízení účtu Vedení účtu Služby Poplatky zdarma 39 Kč Oprávnění-disponent 1 osoba zdarma, více než jedna 44 Kč Platební operace Příkaz k úhradě ano 4 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 250 Kč* Zahraniční platby ano 0,9% min. 250 Kč max Kč Šablony plateb ano Hromadné příkazy ano Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 6 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 6 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 4 Kč Faktury Vodafone ano 4 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 280 dní online Nastavení e-výpisů ano, PDF zdarma Nastavení SMS informace o účtu ano 2,50 Kč Další funkce Stavební spoření Náhled smlouvy, stav prostředků, transakční historie zdarma 40

42 Objednání služby online Online investování do podílových fondů Mojeplatba Penzijní pojištění Pojistné produkty pomocí online formuláře si lze objednat další služby, telefonní bankéř se ozve v přesně stanovenou dobu, kterou si uživatel sám stanoví umožňuje online uzavření smlouvy o investování do podílových fondů nástroj s jehož pomocí lze platit nákupy a služby po internetu, např. Pražská energetika, Datart, Allianz Direkt a nebo Aukro a další Náhled smlouvy, informace o stavu prostředků Náhled smlouvy, informace o stavu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma pojištění, transakční historie Úvěrové produkty Náhled na smlouvy, transakční historie zdarma Zdroj: vlastní zpracování Banka provádí tzv. vícekolové zpracování platebních příkazů. Systém vícekolového zpracování byl vytvořen z důvodu optimalizace finančního toku na účtech klienta. Pokud je na účtě klienta dostatečné množství prostředků, je příkaz pracován ihned a prostředky odepsány po zpracování. Pokud ani po posledním kole není na účtu klienta dostatečné množství prostředků, platební příkaz se neprovede. Platby se zpracovávají v době od do následující obchodní den. Expresní tuzemský platební příkaz lze podat do hod. Grafika: poměrně nepřehledné a složité, vše je soustředěno do záložek na jedné straně detailně propracované, ale s horší orientací pro uživatele provázané s produkty dceřinných společností Komerční banky 41

43 4.3.2 Způsob autentizace Obr. 9 Přihlášení Mojebanka Zdroj: Komerční banka Do služby Mojebanka se uživatel přihlašuje pomocí: klientského certifikátu klientského certifikátu uloženého na čipové kartě Klientský certifikát Osobní certifikát má podobu souboru, které může být uloženo na nějakém přenosném médiu tzn. na CD, USB flash disku, na disketě. Má platnost 1 rok a lze ho 30 dní před vypršením platnosti obnovit elektronicky. Pokud tak neučiní, musí si uživatel zažádat o nový na pobočce Komerční banky. Klientský certifikát uložený na čtečce Osobní certifikát uložený na čtečce má platnost 2 roky a lze ho také obnovit elektronicky, uživatel je upozorněn minimálně 30 dní před koncem platností. Pro jeho použití je nutné také čtecí zařízení. 42

44 Tab. 6 Zablokování a odblokování služby Mojebanka Způsob přihlášení Počet pokusů Odblokování Klientský certifikát 3x pobočka banky Klientský certifikát na čipové kartě 3x PUK na pobočce banky Zdroj: vlastní zpracování Bezpečnost Komerční banka má tyto bezpečnostní prvky: Bezpečnostní limit Autorizační SMS a přihlašovací SMS Bezpečnostní limit je 20 minut, pokud během této doby neproběhne žádná operace s účtem je aplikace ukončena a je nutné se znovu přihlásit. Autorizační a přihlašovací SMS potvrzující jednak totožnost uživatele a pak také autorizaci transakce. Komerční banka se v roce 2006 také stala terčem útoku, z některých účtů došlo k odčerpání peněz. Banka zaznamenala asi 10 případů u, kterých se objevilo pokus o zneužití osobních počítačů. Pachatelé se pravděpodobně dostali ke klientskému certifikátu a heslu. Banka okamžitě po tomto incidentu posílila bezpečnost zavedením autorizačních SMS zpráv. 43

45 4.4 Internet banka Obr. 10 Úvodní tabulka Internet Banka Zdroj: GE Money Bank Nabídka Internet Banku lze zřídit k jakémukoliv běžnému účtu či kreditní kartě nebo ke spořícímu účtu, je určena pro občany i fyzické osoby podnikatele. Sjednání si lze objednat telefonicky nebo online, v konečné fázi musí klient do pobočky podepsat smlouvu a ověřit svou totožnost. Banka na svých veřejných stránkách nabízí demoverzi Internet Banky, kterou si může každý klient nejprve vyzkoušet. Klient může k nakládání s peněžními prostředky na svém účtě zmocnit jednoho či více disponentů.osob starších 18 let. Disponent má své přihlašovací údaje a práva přidělená klientem, stanovená v podpisovém vzoru. Pro správné fungování Internet Banky s certifikáty je nutné mít nainstalovanou JAVA Sun 1.6 a vyšší a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2.1 a 3.1. a vyšší. 44

46 Tab. 7 Nabídka služby Internet Banka Internet Banka Zřízení účtu Vedení účtu Služby Poplatky zdarma 49 Kč Oprávnění-disponent zdarma Platební operace Příkaz k úhradě ano 4 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 160 Kč* Zahraniční platby ano 220 Kč Šablony plateb ano Hromadné příkazy ano Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 6 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 6 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 4 Kč Faktury Vodafone ano 4 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 90 dní online Nastavení e-výpisů ano, PDF, TXT zdarma Nastavení SMS informace o účtu ano 2,50 Kč Další funkce GE Manager praktický nástroj k efektivnímu řízení a plánování osobních financí zdarma 45

47 Investice nákup a prodej podílových listů, stav smluvně portfolia Spořící účty Samostatná Internet Banka, náhled zdarma smlouvy, stav prostředků Kreditní karta Samostatná Internet banka zdarma Úvěrové produkty Možnost sjednání online zdarma PayMayway online platby, propojení obchodníka zdarma s klientem přes jeho Internet banku Chat online plnohodnotná komunikace s klienty prostřednictvím zabezpečeného chatu, probíhá stejně jako telefonický rozhovor, zdarma kdy lze klientům sdělit například informace k jejich osobním účtům, úvěrům, případně dalším produktům a službám Zdroj: vlastní zpracování *službu lze zadat pomocí Bankklient Platební příkazy přijaté ke zpracování do hod. se zpracují v tentýž pracovní den a prostředky jsou odečteny z účtu klienta ihned. Platební příkazy přijaté ke zpracování po hod. jsou zpracovány následující den, prostředky jsou z účtu klienta odečteny následující den taktéž.expresní tuzemské platby je možné podat bance do 9.45 hod pomocí služby BankKlient. Grafické provedení: jednoduché a přehledné úvodní stránka, uživatel vidí ihned veškeré informace a funkce nastavení obrázku, zdravice, oblíbených položek s nejvíce využívanými produkty 46

48 4.4.2 Způsob autentizace Obr. 11 Přihlášení Internet Banka Zdroj: GE Money Bank Autentizace Internet Banky probíhá prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla a certifikátu. Přihlašovací jméno a heslo Heslo musí mít alespoň 8-16 znaků a musí obsahovat 1 malé písmeno, 1 velké písmeno a 1 číslo. Každý aktivní požadavek je nutno potvrdit mobilním klíčem zaslaným na telefon, který je zaregistrován v bance. SSL certifikát Certifikáty je nutné si vygenerovat pomocí Java Sun a s pomocí jednorázového hesla Internet banku aktivovat.ssl certifikát slouží pro vstup do banky. Certifikát je platný 2 roky, 30 dní před vypršením platnosti certifikátu je klient upozorňován zprávami z banky. Neplatný certifikát nelze znovu obnovit, musí se znovu vygenerovat. Tab. 8 Zablokování a odblokování služby Internet Banka Způsob přihlášení Počet pokusů Odblokování Přihlašovací heslo a jméno 3x Zákaznický servis Digitální certifikát (heslo) 3x PUK na pobočce banky Zdroj: vlastní zpracování 47

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na a v nápovědě.

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na  a v nápovědě. MojeBanka První kroky se službou MojeBanka Vážená klientko, vážený kliente, dovolte, abychom vás přivítali mezi uživateli služby MojeBanka moderního systému přímého bankovnictví Komerční banky. Internetové

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : : 01 Výčet položek číselníku: Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví DISTRKAN Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického a klasického bankovnictví. Použití

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-12

Identifikátor materiálu: ICT-3-12 Identifikátor materiálu: ICT-3-12 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Přímé bankovnictví Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí přímé bankovnictví.

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ RAIFFEISENBANK VYJMA ekonto

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ RAIFFEISENBANK VYJMA ekonto PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ RAIFFEISENBANK VYJMA ekonto (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech ekonto a jiných účtech

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby Miloslav Křečan, kartové centrum České spořitelny Praha, Samoobslužná zařízení ČS Samoobslužná zařízení: rychlá obsluha, pohodlné, cenově

Více

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Elektronické bankovnictví IV. čtvrtek, 31. května 12

Elektronické bankovnictví IV. čtvrtek, 31. května 12 Elektronické bankovnictví IV. Hrozby elektronického bankovnictví Slepá důvěra a hloupost = možnost zneužití sociálního inženýrství Phishing Vážený kliente, obracíme se na Vás se žádostí ověření vašeho

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 (dále také jen Produktové podmínky ) Tyto Produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem

Certifikát. První kroky s certifikátem Certifikát První kroky s certifikátem Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání Vašeho certifikátu. Co je to osobní certifikát Osobní certifikát je soubor,

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra managementu veřejné správy Diplomová práce Milan Novotný 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

S internetem šetřím svůj čas a peníze ČSOB InternetBanking 24

S internetem šetřím svůj čas a peníze ČSOB InternetBanking 24 S internetem šetřím svůj čas a peníze ČSOB InternetBanking 24 www.csob.cz 800 300 300 Obsah 1. Všeobecné informace... 3 2. Co je nutné vědět před prvním přihlášením... 3 3. Přihlášení... 3 3.1 Identifikační

Více

ČSOB BusinessBanking 24 Online. S internetem šetřím svůj čas a peníze. www.csob.cz 800 300 300

ČSOB BusinessBanking 24 Online. S internetem šetřím svůj čas a peníze. www.csob.cz 800 300 300 ČSOB BusinessBanking 24 Online S internetem šetřím svůj čas a peníze www.csob.cz 800 300 300 Obsah 1. Všeobecné informace... 3 2. Co je nutné vědět před prvním přihlášením... 3 3. Přihlášení... 3 3.1 Identifikační

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

ČSOB InternetBanking 24. S internetem šetřím svůj čas a peníze. www.csob.cz 800 300 300

ČSOB InternetBanking 24. S internetem šetřím svůj čas a peníze. www.csob.cz 800 300 300 ČSOB InternetBanking 24 S internetem šetřím svůj čas a peníze www.csob.cz 800 300 300 Obsah 1. Všeobecné informace... 3 2. Co je nutné vědět před prvním přihlášením... 3 3. Přihlášení... 3 3.1 Identifikační

Více

ČSOB BusinessBanking 24. S internetem šetřím svůj čas a peníze. Firemní bankovnictví. Člen skupiny KBC I

ČSOB BusinessBanking 24. S internetem šetřím svůj čas a peníze. Firemní bankovnictví. Člen skupiny KBC I ČSOB BusinessBanking 24 S internetem šetřím svůj čas a peníze Člen skupiny KBC 800 150 150 I www.csob.cz Firemní bankovnictví Obsah 1. Všeobecné informace... 3 2. Co je nutné vědět před prvním přihlášením...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Produktové podmínky. Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před (dále jen produktové podmínky )

Produktové podmínky. Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před (dále jen produktové podmínky ) Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7.7.2008 (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech Kompletkonto,

Více

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 5. 4. 2014 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Úvod Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna České spořitelny. Plaťte své nákupy kreditní kartou

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO OBSAH UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CITFIN, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE +420 234 092 333 1 VSTUP DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ SE

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více