KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Bohumila FICOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav BARTOŠ Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Kvalitativní komparace internetového bankovnictví vybraných bank jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Dyji dne Ficová Bohumila

3 Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Jaroslavu Bartošovi za cenné rady a pomoc, které mi poskytl při psaní této práce. Můj dík patří i mým známým a rodině za toleranci a trpělivost. Bohumila Ficová

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá kvalitativním porovnáním internetového bankovnictví, poskytovaného vybranými bankami, působícími v České republice. Jako hodnotící kritéria byla vybrána: kvalita a rozsah služeb, grafické zpracování a složitost ovládání účtu a způsob autentizace. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část uvádí do problematiky elektronického bankovnictví a v praktické části je mapována současná situace v nabídce internetového bankovnictví. Klíčová slova: elektronické bankovnictví, PDA bankovnictví, autentizace, WAP bankovnictví, GSM bankovnictví. Abstrakt Die Bakalararbeit behandelt den qualitativen Vergleich der Qualität des Internet-Banking, das durch die ausgewählten Banken geleistet ist, das in der Tschechischen republik wirkt. Als die Bewertungskriterien wurden ausgesucht: die Qualität und der Ausmass der Dienste, Grafik-Design Bearbeitung und die Komplizierheit der Kontolenkung und Weg der Authentizität. Die Arbeit ist in die zwei Teile geteilt, der theoretisch Teil und der praktische Teil. Der theoretische Theil fürht die Problematik des Electronic Banking und in dem praktischen Teil wird die gleichzeitige Situation der Bestimmung des Internet Banking mappiert. Stichwort: das Internet-Banking, das PDA-Banking,die Authentizität, das WAP-Banking, GSM Banking.

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Historie Co je elektronické bankovnictví Druhy elektronického bankovnictví Telefonní bankovnictví GSM bankovnictví WAP bankovnictví JAVA bankovnictví Home banking Internet banking PDA banking Samoobslužné zóny Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví Autentizace Uživatelské jméno a heslo Certifikát Čipová karta SMS kód Autentizační kalkulátor Rizika elektronického bankovnictví Phishing Pharming Zásady bezpečnosti Výběr bank PRAKTICKÁ ČÁST Servis 24 Intenetbanking Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost ČSOB Internetbanking Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost Mojebanka Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost Internet banka Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost ekonto Nabídka Způsob autentizace Bezpečnost...54

8 4.6 Závěrečné vyhodnocení a shrnutí ZÁVÉR POUŽITÁ LITERATURA...60 SEZNAM TABULEK...62 SEZNAM OBRÁZKŮ...63 PŘÍLOHY...

9 1 ÚVOD Banky byly po dlouhou dobu odkázány pouze na osobní styk s klientem. Jak pro banku, tak pro klienta to bylo velmi nákladné na peníze i čas. Bankovní sektor byl postaven před otázku, jak tuto problematiku vyřešit k úplné spokojenosti obou stran. Díky rozmachu informačních technologií se začal tento problém řešit postupně pomocí celé škály komunikačních prostředků. První to byl telefon, který do této finanční revoluce zasáhl, následovaly mobilní telefony a internet. Počátek 21. století se stal důležitým historickým mezníkem v oboru bankovnictví.v současné době si mnozí z nás ani nedovedeme představit obsluhu svého účtu jiným způsobem, nežli prostřednictvím jednoho z těchto komunikačních prostředků z pohodlí domova či kanceláře. Práce je rozdělena do dvou částí, první z nich poodhaluje samotnou problematiku elektronického bankovnictví a druhá část praktická mapuje současnou situaci na trhu v České republice a porovnává kvalitu nabízených služeb internetového bankovnictví vybraných bank. 8

10 2 CÍL A METODIKA PRÁCE Hlavním cílem mé bakalářské práce je posouzení kvality internetového bankovnictví vybraných finančních institucí, působících v České republice. Dílčím cílem je zjištění současného stavu poskytování služeb prostřednictvím internetového bankovnictví. Metodika vypracování bakalářské práce je sestavena z následujících bodů: definování cíle, dílčích cílů a stanovení hypotéz, stanovení metodiky výběru finančních institucí, jejichž produkty budou posuzovány, zajištění přístupu k aplikacím internetového bankovnictví vybraných finančních institucí a definování hodnotících kritérií, dle kterých budou aplikace posuzovány sepsání dílčích částí práce a jejich konzultace s vedoucím práce zpracování konečné verze práce s vlastními závěry. Do svého výběru jsem zahrnula pět největších bankovních domů, pro které je internetové bankovnictví hlavní distribuční kanál. Pro přístup do aplikace internetového bankovnictví jsem použila účty svých známých a demoverze jednotlivých finančních institucí. Jako hodnotící kritéria jsem vybrala nabídku a rozsah produktů a služeb nabízených přes internetové bankovnictví, grafické zpracování aplikací a způsob autentizace uživatele.. 9

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Historie Banky byly po staletí omezeny při komunikaci s klientem na osobní styk pouze prostřednictvím svých poboček, reprezentací a zástupců. V druhé polovině dvacátého století se však díky prudkému technologickému vývoji tato situace rychle mění a finanční instituce mají k dispozici širokou škálu komunikačních prostředků. 1 Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik platebních karet, u kterých jsou transakce účtovány ihned nebo s minimálním časovým zpožděním. Historie platebních karet se započala v roce 1950, kdy společnost Diners Club vydala první univerzální platební kartu na světě. V České republice se začala psát moderní historie platebních karet v roce Trh platebních karet od té doby prošel dynamickým vývojem a dnes vlastní platební kartu více než polovina obyvatel České republiky. 2 Platební karty se Češi učili využívat pomalu. Koncem dvacátého století začal na českém bankovním trhu převládat také názor, že návštěvy klientů na pobočkách je nutné omezovat. Banky hledaly nové způsoby jak ušetřit náklady. S rozvojem komunikačních kanálů byli klienti cenovými pobídkami motivováni k omezování osobního kontaktu s bankou. Banky tehdy začaly klienty směřovat na telefonní bankovnictví a vznikající internetbanking. Nový způsob ovládání bankovního účtu tehdy umožňovala už od dubna 1998 jen družstevní záložna FIO. Její klienti u ní mohli provádět běžné transakce na účtu. O masovější rozšíření elektronického bankovnictví se postarala tehdejší Expandia banka, která svým klientům poskytla jako první v České republice tzv. bezpapírový platební styk a jako první tak nabídla svým klientům telefonní bankovnictví, o něco později GSM bankovnictví a pomalu se rozvíjející internetové bankovnictví. Ukázala tak, jakým směrem se bude odvíjet české bankovnictví. 3 1 PŘÁDKA M.; KALA J. Elektronické bankovnictví vyd. s ISBN MASTERCARD. CZ Co je to platební karta. [on-line] , poslední revize [cit ]. Dostupné z : <http://www.mastercard.com/cz/personal/cz/viceokartach/platebni_karty.html> 3 TŮMOVÁ, V. Deset let, které změnily české bankovnictví.www. peníze.cz [on-line] Dostupný na <http://www.penize.cz/42408-deset-let-ktere-zmenily-ceske-bankovnictvi> [cit ] 10

12 3.2 Co je elektronické bankovnictví Spojení zákazníka s jeho účtem u banky a možnost se informovat počítačem z domova, úřadu či podniku terminálovým spojením o stavu a obratech účtu, dávat bance platební příkazy a získávat další finanční informace dalo vzniknout tzv. home, office banking atd. 4 Pojmem elektronické bankovnictví direct přímé nebo také vzdálené označujeme elektronické formy komunikace mezi bankami a jejich klienty. Při této formě komunikace klient využívá celou paletu komunikačních kanálů, aniž by přišel do osobního kontaktu s pracovníkem banky a provádí operace ze svého terminálu nebo jiného technického zařízení, které je veřejně dostupné. Jde o trend, který jde ruku v ruce s rozvojem informačních a telekomunikačních technologií, s vyšší výkonností výpočetní techniky a snižováním ceny, za kterou je prodávána. Elektronické bankovnictví nemůže mít žádnou přesnou definici, odvozuje se z anglického názvosloví. Je to pojem, který se neustále vyvíjí spolu s informačními a komunikačními technologiemi. Nejlépe jej vystihuje pojem vzdálené bankovnictví. 5 Prostředky vzdáleného přístupu jsou produkty umožňující využívat klasické bankovní produkty elektronickou cestou. Pro tyto produkty je typické, že se nejedná o nové produkty platebního styku (pouze se o plně či z části transformoval proces jejich sjednání, využití či ukončení od klasického způsobu do elektronické podoby). 4 POLIDAR, V. Management bank a bankovních obchodů. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN ŠVARCOVÁ, J. Elektronické bankovnictví [on- line] 2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceed.cz/bankovnictvi/778elektronicke_bankovnictvi.htm> 11

13 Produkty vzdáleného přístupu má smysl rozlišovat minimálně ze dvou následujících hledisek: formy vzdáleného přístupu při tomto přístupu se zdůrazňuje forma komunikačního kanálu s bankou, prostřednictvím kterého je bankovní produkt využíván. V současnosti se využívají zejména následující formy: platební karty, homebanking, phonebanking, GSM banking a internetbanking; možnosti, které dává klientovi zde je kritériem to, zda klient získává pouze informace či může sám provádět platební operace. Z tohoto důvodu rozlišujeme produkty elektronického platebního styku na pasivní(umožňují získávání informací od banky, zejména se jedná o informace o stavu a pohybech na běžném účtu) a aktivní (umožňují provádět platební transakce). 6 Dnes už jen těžko nalezneme banku, která by tyto služby svým klientům nenabízela. Banky tyto služby většinou zařazují do kategorie přímého bankovnictví a hlavním cílem bank je nabídnout pro klienta pohodlnější způsob obsluhy účtu a hlavně snížit náklady na přepážkový provoz. Produkty pro elektronické bankovnictví se u jednotlivých bank liší jak koncepcí, tak stupněm zabezpečení. 7 6 MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN MATYÁŠ, V.;KRHOVJÁK, J. A KOL. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů.1. vyd. Blansko: Reprocentrum, s. ISBN

14 3.3 Druhy elektronického bankovnictví Telefonní bankovnictví Telefonní bankovnictví, nazývané též phonebanking, je hned po platební kartě historicky druhým přímým komunikačním kanálem, který se dočkal masovějšího rozšíření, a jehož prostřednictvím mají klienti bezprostřední a pohodlný přístup k zadávání bankovních operací. 8 Telefonní platební styk je založený na komunikaci s bankou prostřednictvím telefonu tak, že klient buď komunikuje hlasem s živým pracovníkem banky (telefonním bankéřem) nebo tlačítky buď s živým operátorem, nebo hlasovým informačním systémem banky tzv. Interaktive Voice Response(IVR). 9 Operace prováděné prostřednictvím komunikačních kanálů přímého bankovnictví můžeme dělit na aktivní a pasivní. U pasivních operací se jedná o sdělování veřejně dostupných údajů o bance, jejich produktech a také chráněných informací pocházející z bankovního informačního systému. Jakmile je úspěšně zvládnuta, může nastoupit fáze náročnější zejména technicky a po stránce zajištění bezpečnosti: provádění transakcí. Pasivní operace: zjištění zůstatku na účtu, informace o pohybech na účtu, informace o zadaných a neprovedených transakcí, informace o produktech a službách banky, úrokové sazby, kurzovní lístek. 8 PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví. 1. vyd. Praha: Computer Press, s ISBN MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

15 Aktivní operace: příkaz k úhradě, trvalý příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, zahraniční platební styk, založení, změna nebo zrušení termínovaného vkladu. 10 Obr. 1 Komunikace s bankou pomocí živého telefonního bankéře PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA KLIENTA JEDNOTNÁ TELEFONNÍ SÍŤ TELEFONNÍ BANKÉŘ BANKOVNÍ SYSTÉM MOBILNÍ TELEFON KLIENTA Zdroj: PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy GSM bankovnictví GSM bankovnictví je typem komunikace založené na komunikaci s bankou prostřednictvím mobilních telefonů, která funguje dvojím způsobem: prostřednictvím šifrovaných SMS zpráv; prostřednictvím technologie SIM Toolkit; Klienti s bankou komunikují prostřednictvím mobilních telefonů, pomocí strukturovaných SMS zpráv zasílají požadavky k získání informací nebo příkazy k provedení a banka jim zpět odešle odpověď SMS zprávou obsahující požadovanou informaci. SMS zprávy musí být posílány v přesně nadefinovaném formátu. Velkou výhodou je použitelnost jakéhokoliv mobilního telefonu bez ohledu na skutečnost, jakého operátora klient využívá. 10 GRUBLOVÁ, E.; PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika. Ostrava: Repronis, s. ISBN

16 Komunikace klienta s bankou na bázi technologie SIM Toolkit vyžaduje v mobilním telefonu kartu s aplikací od banky. SIM Toolkit zajišťuje šifrování SMS zpráv. Po spuštění aplikace je vyžadováno zadání BPINu. 11 Po zadání všech požadovaných údajů v menu GSM bankovnictví vytvoří aplikace zašifrovanou zprávu, kterou dokáže rozšifrovat pouze software v bance. Poté je tato zašifrovaná zpráva automaticky odeslána na určené telefonní číslo do banky. Zde je transakce přenesena do systému a banka odešle automaticky SMS zprávu o přijetí ke zpracování. Při této aplikaci nedochází ke zneužití ani v případě krádeže telefonu, právě díky šifrování. 12 Obr. 2 GSM Toolkit Zdroj: PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy WAP bankovnictví WAP bankovnictví spočívá v komunikaci po Internetu pomocí protokolu WAP(Wireless Applikations Protokol). Jde o kombinaci telefonního a internetového bankovnictví. WAP se dá zjednodušeně přirovnat k webovým stránkám. Na rozdíl od webových stránek, které se zobrazují na monitoru počítače, však WAP počítá se zobrazením na malé displeje mobilních telefonů, a proto se soustředí na textové informace. WAP jako technologie nacházející se mezi internetovým a GSM bankovnictvím se dosud příliš neprosadila, i když ambice a naděje byly velké. Existují jiné komunikační kanály, ve srovnání s, kterými je WAP pomalý, nákladný a komplikovaný BPIN přístupový bankovní PIN 12 MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN GRUBLOVÁ, E.; PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika. Ostrava: Repronis, s. ISBN

17 3.3.4 JAVA bankovnictví pro přístup do banky slouží aplikace (program) napsaný v jazyce Java. Ten se nainstaluje do mobilního telefonu podporujícího tento jazyk. Komunikace probíhá prostřednictvím datových přenosů. U javových aplikací (Java Banking) probíhá veškerá komunikace mezi klientem a bankou šifrovaně pomocí protokolu AES a každý přístup ke službě začíná identifikací a autentizací uživatele. Zabezpečené spojení pak probíhá prostřednictvím internetu. Aplikace Java Bankingu není vázaná na SIM, nýbrž na mobilní telefon. Po instalaci službu může klient využívat s libovolnou SIM bez ohledu na operátora. Samotná aplikace je zdarma, komunikace s bankou však probíhá pomocí datových přenosů. A ty jsou zpoplatněny dle tarifu uživatele. Zvláště v zahraničí se může spojení přes JAVA banking poměrně dost prodražit. Celkově je tato služba náročná na kvalitu signálu a samozřejmě i roomingové služby Home banking Homebanking (PC banking) představuje již komunikaci z oblasti PC bankingu. Je založen na propojení osobního počítače klienta, na kterém je nainstalován speciální program, s počítačem banky prostřednictvím datové sítě. Homebanking umožňuje provádění operací platebního styku a vzájemné předávání informací pouze elektronicky v reálném čase (24hodin denně). Umožňuje jednoduše, bezpečně a spolehlivě ovládat vlastní účty v bance. Homebanking umožňuje téměř všechny bezhotovostní operace s běžným účtem. Zjišťování zůstatků, podávání příkazu k úhradě, sledování toku plateb, zakládání termínovaných účtů, zahraniční platby apod. Kromě toho nabízí přístup do databáze banky pro vyhledání kurzovních lístků, úrokových sazeb, nabídky služeb, číselníků bank atd. 14 CHVÁTAL, D. Mobilní bankovnictví: Jistý a levný přístup do banky odkudkoli.www.mesec.cz[online] [cit ]. Dostupný z:< 16

18 Program homebankingu je licenčně vázáný na jeden počítač, resp. síť počítačů. Komplikovaná je již jeho samotná instalace a není snadné a ani legální jej nainstalovat na jiný počítač. 15 Homebanking je vhodný spíše pro segment středních a velkých firem, pro menší podniky a fyzické osoby se jednalo o příliš komplikovanou a mnohdy neuvěřitelně drahou formu komunikace s bankou Internet banking Platební styk přes Internet umožňuje komunikaci klienta prostřednictvím počítače s nainstalovaným internetovým prohlížečem připojeného na síť Internet. Internet umožňuje uskutečňovat podobné služby jako telefonní bankovnictví zadávání příkazů, založení termínovaného vkladu, informace o stavech na účtech a obecně o produktech a službách poskytovaných bankou. Klientovi přináší velkou výhodu v podobě online informace (zrakový vjem je jednodušší a je lépe přijímán než sluchový). 17 Pro internetové bankovnictví jsou v současné době dostupné dva základní typy technologií, které nabízejí rozdílnou míru uživatelského komfortu. Internetové bankovnictví tak s použitím výše uvedeného hlediska může být: neplnohodnotné s vazbou na konkrétní počítač, plnohodnotné přístupné z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu. Pro používání internetového bankovnictví prvního typu si klient musí na svůj počítač nainstalovat speciální(bezpečnostní)software. Z pochopitelných důvodů nelze internetové bankovnictví tohoto typu využít s jiného než předem nainstalovaného počítače. 15 MĚŠEC. CZ Home banking. (www.mesec.cz), server o osobních financích. ISSN [online]. Dostupné z:<http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/prime-bankovnictvi/homebanking/pruvodce/>[ cit ] 16 GRUBLOVÁ, E.;PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika Ostrava: Repronis, s. ISBN MÁČE, M. Platební styk-klasický a elektronický.1. vyd. Praha: Grada s.172. ISBN

19 Druhý typ pro zajištění bezpečnosti vyžaduje, aby klient a banka měli k dispozici zařízení schopné ověřit vzájemnou autentizaci obou komunikujících stran. Na počítač uživatele není instalován žádný speciální software, internetové bankovnictví lze tedy bez problémů používat odkudkoliv. 18 Obr. 3 Komunikace klienta a banky prostřednictvím Internetu Zdroj: PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy PDA banking Jedná se o internetové (webové) bankovnictví, jež je zjednodušeno tak, aby bylo zobrazitelné i do kapesních počítačů. Pro nastavení služby nemusíte na svém účtu nic aktivovat, ani instalovat nějaký speciální program. Stačí pouze vlastnit kapesní počítač s připojením k internetu. Kapesní počítač musí obsahovat internetový prohlížeč, který podporuje SSL protokol. 19 Pokud jste zvyklí operovat s PDA a pracujete na něm, potom jistě oceníte přehlednost této služby. Aplikace se navíc vyznačuje uživatelskou jednoduchostí. Je vhodná pro podrobnější přehledy a komplikovanější práci, zatímco pro jednorázový příkaz bude pro 18 PŘÁDKA, M.; KALA, J. Elektronické bankovnictví rady a tipy. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN SSL protokol chrání data před zneužitím 18

20 někoho zřejmě jednodušší využít GSM SIM Toolkit. PDA banking je službou, která jistě osloví běžné uživatele kapesního počítače. 20 Co lze ovládat pomocí PDA banking: historie účtu, zůstatek přehled blokací platebních karet zadání jednorázového platebního příkazu přehled jednorázových platebních příkazů zadání trvalého platebního příkazu přehled trvalých platebních příkazů založení termínovaných vkladů přehled termínovaných vkladů Samoobslužné zóny Souvislost s internetem má i samoobslužná zóna. Jedná se většinou o terminál, který se ovládá stejně jako internet, avšak přes dotykovou obrazovku(touch-screen). Některé terminály nabízejí také možnost tisku například výpisů z účtu. Samoobslužné zóny bývají v provozu 24 hodin denně a jejich prostřednictvím lze provádět obvykle většinu běžných pasivních i aktivních operací s účtem. Mohou ji využít zejména ti klienti, kteří nemají přístup k internetu. Značnou nevýhodou jsou velké náklady na vybudování a její vázanost na lokalitu klient musí dojít na určené místo, stejně jako by šel do pobočky idnes.cz. PDA banking-banka v kapse. [online].2005 Copyright [cit ].Dostupné z :< /bank.asp?c=a051003_105218_fi_osobni_vra.> 21 GRUBLOVÁ, E.; PRUSÁK, J.; PŘÁDKA, M.; STEINOVÁ, M. Internetová ekonomika Ostrava: Repronis,. 88 s. ISBN

21 3.4 Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví Klient banky se stává pomocí nových komunikačních kanálů, jako jsou mobilní, pevné linky nebo Internet, pánem svého času. Do komunikace s bankou může vstoupit kdykoliv a odkudkoliv 24 hodin denně po dobu 7 dnů v roce, čímž odpadají zdlouhavé návštěvy poboček bank za účelem provádění běžných bankovních operací, jako jsou platby či převody na jiný účet. Současně se otevírají zcela nové perspektivy, jako například možnost objednávat a platit služby i zboží prostřednictvím Internetu. 22 Každá z forem elektronického bankovnictví má své výhody i nevýhody, jednoznačně však převyšují výhody. Stačí, abychom provedli platební transakci na pobočce u bankovního úředníka na přepážce, dostaneme se řádově až na několik desítek korun. Nespornou výhodou je taktéž úspora času, který jsme trávili ve frontách. Při komunikaci klienta pomocí telefonního bankovnictví je velkou výhodou nepřetržitá komunikace s pracovníkem banky, nevýhoda spočívá ve vyšším zpoplatnění za poplatky za telefonní linky na linky telefonního bankovnictví. Při komunikaci s IVR systémem, komunikuje klient s hlasovým systémem a poplatky jsou zde nižší než při komunikaci s živým bankéřem, služby jsou taktéž nepřetržité. Při komunikaci klienta pomocí GSM bankovnictví je výhodou okamžitá dostupnost služby, bezpečnost a nižší poplatky oproti telefonnímu bankovnictví. Nevýhodou je zpoplatnění odeslání dat do banky. Klient tak při každé platbě zaplatí ještě za odeslanou SMS podle toho, kterého operátora využívá. Výhodou internetového bankovnictví je snadný přístup kdykoliv a odkudkoliv z libovolného počítače připojeného k internetu. Hlavní výhodou internetového bankovnictví spočívá v nejnižších poplatcích, které jsou za službu účtovány. Mezi nevýhody elektronického bankovnictví patří jednoznačně nároky na bezpečnost, které se neustále zvyšují MÁČE, M. Platební styk - klasický a elektronický Praha: Grada. s ISBN ŠTOLA, P. Plaťte výhodněji.www. mesec.cz [on-line] [cit ] Dostupný z: <http://www.mesec.cz/clanky/platte-vyhodnej/ > 20

22 3.5 Autentizace Autentizace uživatele je proces ověřování identity uživatele. Uživatel udá svoji identitu (např. přihlašovací jméno) a nějakým způsobem umožní její ověření. V zásadě existují tři základní metody autentizace uživatelů lišící se typem prostředků, které jsou pro autentizaci využity. Metody tedy mohou být založeny buď na něčem, co daný uživatel zná (nějaká tajná informace, např. PIN, heslo či přístupová fráze), na něčem, co daný uživatel má(nějaký předmět/ token jako např. platební karta), nebo na něčem, čím daný uživatel je(nějaká biometrická informace jako např. otisk prstu). Pro zachování výhod těchto metod se často volí jejich kombinace. Použití dvou metod z uvedených tří se pak označuje jako dvoufaktorová autentizace a použití všech metod jako třífaktorová autentizace. Metody také rozlišujeme na: slabé autentizační metody (PIN, heslo) středně silné autentizační metody (jednorázová hesla) silné autentizační metody (např. čipové katy a autentizátory) Autentizační systémy s, kterými se můžeme setkat: uživatelského jméno a heslo certifikát čipová karta SMS kód autentizační (PIN) kalkulátor Uživatelské jméno a heslo Uživatelské jméno a heslo lze považovat za základní způsob ověření identity uživatele, který je však vhodné kombinovat s dalším typem autentizace. Důležitými bezpečnostními prvky u hesel jsou požadavky kladené na nově volená hesla(minimální délka, jeho složení číslice, velká písmena, speciální znaky) či počet chybných ověření, po kterých dojde 21

23 k dočasnému zablokování účtu. Pro odblokování je vyžadována návštěva pobočky, u některých bank je možné vzdálenou správu odblokovat(při znalosti dodatečných informací)i telefonicky Certifikát Některé banky svým klientům vydávají, obvykle za poplatek, časově omezený certifikát, který je použit pro ověření autentizace(podepsané příslušným soukromým klíčem). Tento certifikát a hlavně příslušný soukromý klíč by měly být uloženy na externím paměťovém médiu (disketa, flash disk) a použity pouze v okamžiku, kdy je potřeba Čipová karta Většinou za poplatek lze zvolit umístění těchto citlivých dat na kryptografickou čipovou kartu, kterou tato data neopustí, protože čipová karta provádí požadované kryptografické operace s citlivými klíči sama SMS kód Na váš zaregistrovaný mobilní telefon obdržíte textovou zprávu s vygenerovaným heslem, které slouží k potvrzení transakce, někdy i k přihlášení na účet. Po jeho přepsání do formuláře v prohlížeči je transakce potvrzena. Jde o uživatelský a bezpečnostní kompromis a riziko zneužití je při dodržení základních bezpečnostních pravidel minimální Autentizační kalkulátor Mezi nejbezpečnější formy autentizace klienta v internetovém bankovnictví patří tzv. elektronický autentizační kalkulátor. Jde o zařízení, většinou v podobě kalkulačky, kterým se potvrzují všechny transakce, takže si uživatel může dovolit obsluhovat účet i z neznámého počítače. Způsob ovládání účtu přes autentizační kalkulátor není u bank 24 MATYÁŠ, V.; KRHOVJÁK, J. a kol. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Blansko:Reprocentrum, s. ISBN

24 jednotný. Po zadání PINu se na autentizačním kalkulátoru přepne požadavek pro vygenerování autentizačního kódu a jednorázový kód slouží pro přihlášení do banky ŠEDÝ, P. Do banky přes internet. [online] [cit ]. Dostupné z :< 23

25 3.6 Rizika elektronického bankovnictví Každá forma elektronického bankovnictví má svou slabinu, např. u telefonního bankovnictví nám hrozí odposlech, bohužel ani naše bankomatové automaty nejsou uchráněny zneužití, ačkoliv se banky snaží sebevíc o jejich zabezpečení. K nejzávažnějším rizikům však patří tzv. počítačová kriminalita, která je nejmarkantnější hlavně při komunikaci klienta s bankou po síti Internet. Bezpečnost internetového bankovnictví z pohledu klienta je takové, které mu zaručí, že pokud dodrží standardy, které jsou nezbytně nutné při komunikaci s bankou, jsou jeho peníze v bezpečí. Z pohledu banky je takové, které chrání dobré jméno banky a její zisky. Banka má nástroje jak zabezpečit internetové bankovnictví, má své odborníky na bezpečnost. Někdy si ovšem uživatel neuvědomuje určitá úskalí, která se mohou vyskytnout, pak velmi záleží na jeho reakci, poté přichází největší nepřítel, a to selhání lidského faktoru Phishing Phishing 26 je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. K tomu, aby se dostali k důvěrným informacím, využívají podvodné y, které na první pohled vypadají, že jsou odeslány přímo z banky a vyzývají uživatele, aby odpověděl na odkaz. Jestliže neopatrný uživatel na tento falešný odkaz klikne, dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm požadovány, přístupové údaje k účtům, platebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Pokud je uživatel naivně vyplní, získají tato data podvodníci, kteří je následně využijí pro svůj prospěch. 26 o původu slova jsou dvě teorie, jedna tvrdí, že vzniklo úpravou slova fishing-rybaření a druhá teorie říká, že vznikla zkratkou slov password harvesting fishing - sběr hesel rybařením 24

26 3.6.2 Pharming Při útoku pharming 27 je cílem útočníka automatické přesměrování na své vlastní stránky, které mohou být napodobeninou stránek bankovních institucí a sloužit tak např. k získávání přihlašovacích údajů zákazníka. V horším případě pak mohou sloužit také jako jakýsi prostředník mezi uživatelem a skutečným systémem internetového bankovnictví takový prostředník pak například korektně posílá pouze autorizační údaje, zatímco údaje vztahující se k samotné transakci(číslo účtu, velikost převáděné částky)již mohou být zneužity útočníkem. Podvržené stránky jsou natolik přesvědčivé, že ani zkušený uživatel je nemusí rozeznat, o to je tento druh podvodu nebezpečnější Zásady bezpečnosti Je velmi důležité, aby uživatelé kanálů přímého bankovnictví dodržovali zásady pro bezpečné používání elektronického bankovnictví. Počítač a elektronické bankovnictví používat a mít aktualizovaný antivirový systém, získávat aplikace z osvědčených zdrojů, v žádném případě nesdělovat nikomu důvěrná data, kontrolovat příchozí poštu a neotvírat podezřelé zprávy, číst varovná hlášení bankovního systému, odhlašovat se z bankovního systému např. při odchodu od počítače dodržovat zásady správné volby a používání hesel překládáno do češtiny jako farmaření 28 MATYÁŠ, V.; KRHOVJÁK, J. a kol. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Blansko: Reproservis, s. ISBN

27 3.7 Výběr bank Pro své porovnávání jsem si vybrala pět největších bank, které působí v České republice. Problematika elektronického bankovnictví je natolik rozsáhlá, že nadále již budu pojednávat pouze o internetovém bankovnictví. Vybrala jsem banky, které tuto službu poskytují jako hlavní distribuční kanál největšímu počtu klientů. Výběr bank: Česká spořitelna ČSOB Komerční banka GE Money Bank Raiffeisen bank Z uživatelského hlediska budu porovnávat rozsah a kvalitu služeb, grafické zpracování, složitost ovládání a pak také samozřejmě formu autentizace, kterou má každá banka nastavenu jiným způsobem. 26

28 4 PRAKTICKÁ ČÁST 4.1 Servis 24 Intenetbanking Obr. 4 Úvodní tabulka Servis 24 Internetbanking Zdroj: Česká spořitelna Nabídka Česká spořitelna v současné době nabízí Servis 24 ve dvou verzích: Servis 24 Start Servis 24 Internetbanking Servis 24-Start je určen těm uživatelům, kteří nemají svůj běžný účet v České spořitelně, ale využívají produktů finanční skupiny České spořitelny, např. pojištění, stavební spoření apod. Servis 24-Start umožňuje například zobrazení účtu stavebního spoření a jeho transakční historie, změnu smluvních podmínek u penzijního připojištění či zobrazení informací o pojistných smlouvách. Víceméně se jedná o tzv. pasivní přístup, i když systém umožňuje i zadávání transakcí v rámci podílových fondů. 27

29 Servis 24 Internetbanking mohou využívat občané i podnikatelé(fyzické osoby)pro pohodlné ovládání svého účtu odkudkoliv, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Hlavní podmínkou pro získání této služby je zřízení běžného nebo sporožirového účtu v České spořitelně. Obě tyto verze lze sjednat online, ale v konečné fázi je nutná návštěva pobočky kvůli podpisu smlouvy a ověření totožnosti klienta. Servis 24-START, zřízení a vedení služby je pro klienty zdarma. Pokud si klient chce nejprve internetové bankovnictví vyzkoušet, může tak učinit pomocí demoverze, na stránkách České spořitelny. Klient může ke svému účtu zmocnit osobu-disponenta nebo zmocněnou osobu. Disponent je osoba starší 18 let s vlastními přihlašovacími údaji a právy, které jsou uvedeny v podpisovém vzoru. Klient může zmocnit disponenta k pasivním a aktivním operacím. K technickým požadavkům patří standardní tlačítkový telefon, mobilní telefon a počítač s nainstalovaným operačním systémem Windows a prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 5.5, 6.0 nebo Firefox verze 1.5. Tab. 1 Nabídka služby Servis 24 Internetbanking Servis 24 Internetbanking Služby Poplatky Zřízení účtu zdarma zdarma Vedení účtu běžný 100,- sporožirový 25,- Oprávnění-disponent zdarma Platební operace Příkaz k úhradě ano 2 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 200 Kč* Zahraniční platby ano 1 %, min. 220,- max ,- Šablony plateb Hromadné příkazy ano ano 28

30 Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 5 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 5 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 2 Kč Faktury Vodafone ano 2 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 13 měsíců online Nastavení e-výpisů ano, PDF zdarma Nastavení SMS informace o účtu ano 1,50 Kč Další funkce Stavební spoření náhled smlouvy, detailní přehled transakcí, stav účtu, změna osobních údajů, změna parametrů smlouvy zdarma Úvěrové produkty Pojistné produkty ČS Spořící účty Investice Zahraniční platební styk SEPA** příkaz PRIERO e-faktura Osobní účet Zdroj: vlastní grafické zpracování náhled smlouvy, transakční historie, stav účtu informace o smlouvách, transakční historie náhled smlouvy, informace o stavu prostředků nákup a prodej podílových listů, nákup a prodej dluhopisů, sledování portfolia tj. úhrada v měně EUR, kdy je částka připsána na jeho účet do 4 hodin od předání příkazu elektronická verze papírové faktury, po aktivaci této služby je lze uložit, vytisknout a zaplatit přímo v SERVIS 24, doba uložení je 62 dní uživatel si sám nastavuje produkty tak jak mu to vyhovuje, může je ubírat nebo přidávat podle potřeby zdarma zdarma zdarma smluvně 750 Kč aktivace zdarma upozornění zdarma, SMS 1,50 Kč zdarma *služba prostřednictvím Telefonního bankéře 29

31 **SEPA převod je platba v rámci jednotného eurového platebního prostoru, rozhodujícím kritériem je členství banky příjemce v SEPA Provozní doba ke zpracování platebních příkazů pro službu SERVIS 24 je od hod. do hod. V této době je příkaz přijat ke zpracování a prostředky jsou ihned odečteny z účtu, podmínkou je jejich dostatečné množství. Po ukončení dané provozní doby je platební příkaz přijat na začátku následující provozní doby. Expresní tuzemský platební příkaz je nutno podat do hod, ale pouze prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking. Grafické provedení: přehledné pro náročné i nenáročné snadná orientace provázanost se všemi produkty finanční skupiny České spořitelny Způsob autentizace Obr. 5 Přihlášení Servis 24 Internetbanking Zdroj: Česká spořitelna Služba Servis 24 Internetbanking používá autentizaci pomocí: Klientské číslo a heslo pro internetbanking, Bezpečnostní kód, Klientský certifikát, 30

32 Kalkulační autentizátor. 29 Klientské číslo Desetimístné číslo, které klient obdrží v doporučené zásilce a které při přihlašování slouží k ověření totožnosti. Heslo pro internetbanking je klientem vybraná kombinace číslic a písmen o délce minimálně 8 a maximálně 30 znaků. Musí obsahovat minimálně 2 číslice a 2 písmena. Bezpečnostní kód Osmimístné číslo, které je vyžadováno při prvním přihlášení ke službě, při prvním přihlášení do správce certifikátu, při odblokování uživatele a při zadávání telefonního čísla pro automatické zasílání zůstatkových SMS zpráv nebo SMS uskutečněných aktivních transakcí přes služby Servis 24 Klientský certifikát na čipové kartě Zahrnuje 4 místné PIN, které si uživatel sám nastavuje pro práci s klientským certifikátem.úvodní PIN může uživatel kdykoliv změnit po prvním přihlášení do služby Servis 24.Klient si o tento typ zabezpečení žádá přímo na pobočce, platnost tohoto certifikátu je jeden rok.banka zasílá PIN a PUK(pro odblokování) v bezpečnostní obálce. Využívání klientského certifikátu vyžaduje jeho pravidelnou obnovu. Klientský certifikát je možné obnovit v době jeho platnosti, prostřednictvím služby Servis 24 Internetbanking. Neplatný certifikát nelze obnovit, klient si musí zažádat o nový na pobočce banky. 29 kalkulátor od konce roku 2005 již nenabízí, kalkulátor používají pouze ti klienti, kteří si ho zakoupili před tímto datem 31

33 Kalkulační autentizátor Tento kalkulátor se používá pro generování dvou typů kódů. Autentizační kód klienta slouží pro identifikaci klienta, podobně jako heslo PIN. Autentizační kód zprávy se používá pro zabezpečení zpráv-příkazů, které klient odesílá do banky.prvotní nastavené PIN si může klient libovolně nastavit ihned po prvním přihlášení do aplikace Servis 24. Musí to být 4-8 místné číslo. Tab. 2 Zablokování a odblokování služby Servis 24 Internetbanking Typ přihlášení Počet pokusů Odblokování Heslo 3x Servis 24 Telebanking* Bezpečnostní kód 3x Návštěva pobočky Kalkulační autentizátor 4x Návštěva pobočky Klientský certifikát 3x PUK** Zdroj: vlastní grafické zpracování * po zadání všech přihlašovacích údajů, včetně bezpečnostního kódu ** pokud zadáte i PUK sedmkrát chybně, kalkulátor se zablokuje-nutná návštěva pobočky Bezpečnost Česká spořitelna používá i další prvky pro zvýšení bezpečnosti: grafická klávesnice automatické odhlášení klienta v případě vypršení doba platnosti stránky nastavení limitů autentizační SMS a přihlašovací SMS Grafická klávesnice Klávesnice zobrazovaná na přihlašovacích a dalších vybraných obrazovkách aplikace Internetbanking. 32

34 Automatické odhlášení Pokud klient neprovede v době 5 minutového limitu stránky, je upozorněn a pokud neprovede žádnou operaci po dobu dalších 2 minut, je automaticky odhlášen z aplikace Internetbanking. Limit účtu Pro omezení výše aktivních operací je nastaven základní limit Kč, nelze jej překročit, pouze snížit. Autentizační SMS SMS s kódem, zasílaná bankou na mobilní telefon pro autorizaci transakcí. Přihlašovací SMS SMS kód, zasílaný bankou na mobilní telefon k autorizaci bezpečnostních údajů pro přihlašování klienta ke službě Servis 24 Internetbanking. Česká spořitelna se už v minulosti bohužel stala terčem phishingových útoků. První se stal v roce V této době se začal objevovat v ových stránkách na první pohled věrohodný odkaz na přihlašovací stránky Servis 24 Internetbankingu. Zpráva vyzývala klienty k zadání svých přihlašovacích údajů, kvůli přechodu na nový bezpečnostní systém. Podobné rozsáhlé útoky se vyskytly v roce 2008, kdy přišly i verze se špatnou češtinou nebo psané jen v angličtině, které většina klientů smazala. Bohužel byly i takové, které vyvíjely psychologický nátlak na klienty, v podobě zablokování účtu nebo naopak slibovaly bonusy v případě vyplnění výzkumu. Banka na všechny tyto případy podala trestní oznámení na Policii ČR, bohužel bezvýsledně, pachatel či spíše pachatelé nebyli nikdy vysledováni. To proč je Česká spořitelna nejvíce postiženou bankou tkví pravděpodobně v tom, že má nejvíce klientů( y dostávaly i neklienti ČS) a je tedy velká pravděpodobnost, že se 33

35 někteří chytí na návnadu. Je už téměř pravidlem, že útoky phishingem mají jedno společné, zaměřují se na instituce, které používají uživatelské jméno a heslo. 4.2 ČSOB Internetbanking 24 Obr. 6 Úvodní tabulka ČSOB Internetbanking 24 Zdroj: ČSOB Nabídka Pohodlné ovládání účtu přes internet pro klienty ČSOB ke všem běžným účtům. Službu lze sjednat online, poté je klient vyzván k návštěvě pobočky k podpisu smlouvy a ověření totožnosti. Klient si může pohodlně internetové bankovnictví vyzkoušet pomocí demoverze, která je umístněna na stránkách ČSOB. Klient může ke svému účtu zmocnit oprávněnou osobu-fyzickou osobu starší 18 let, která může nakládat s pěněžními prostředky na účtě. Oprávněná osoba má své přihlašovací údaje a práva dle podpisového vzoru. 34

36 Pro ovládání účtu klient potřebuje počítač s minimálním HW a SW požadavky, mobilní telefon pro případ autorizace SMS klíčem a internetový prohlížeč Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera. Tab. 3 Nabídka služby ČSOB Internetbanking 24 ČSOB Internetbanking 24 Zřízení účtu Vedení účtu Služby Poplatky zdarma zdarma Oprávnění-disponent 1 osoba zdarma, více než jedna 40 Kč Platební operace Příkaz k úhradě ano 3 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 100 Kč Zahraniční platby ano 0,7 % min. 250 Kč max. 750 Kč Šablony plateb ano Hromadné příkazy ano Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 3 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 6 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 2 Kč Faktury Vodafone ano 2 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 550 dní online Nastavení e-výpisů ano, PDF zdarma 35

37 Nastavení SMS informace o účtu ano 1 Kč Další funkce Splátka kreditní karty Jednoduchý a komfortní způsob úhrady splátky kreditní karty zdarma Převody mezi účty Možnost převedení hotovosti z kreditní zdarma karty na běžný účet klienta Pojistné produkty informace o smlouvách, transakční historie zdarma ČS Penzijní pojištění náhled smlouvy, informace o stavu zdarma prostředků, transakční historie Úvěrové produkty Náhled na smlouvy, transakční historie zdarma Investice Nákup a prodej podílových listů, historie smluvně obchodů, sledování portfolia PaySec elektronická pěněženka, kterou si klient předplatí převodem peněz ze svého účtu, slouží k bezpečnému nákupu přes internet aktivace zdarma Komfortní vyúčtování Zdroj: vlastní grafické zpracování slouží k elektronickému vyúčtování, lze si objednat vyúčtování např. od ČSOB Pojišťovny a UPC Česká republika zdarma ** nejen pro klienty ČSOB Platební příkazy předávané prostřednictvím elektronických distribučních kanálů jsou zpracovávány do hod. pracovního dne, prostředky jsou odepsány ihned po přijetí příkazu ke zpracování. Po hod. jsou platební příkazy zpracovávány následující pracovní den, prostředky jsou odepsány z účtu klienta taktéž následující pracovní den. Prioritní tuzemské platby lze podat bance do hod v den splatnosti. Grafické provedení: velmi přehledný karetní servis barevně sladěné s www stránkami ČSOB detailní nastavení zpráv o informacích verze je dostupná v dalších třech jazycích 36

38 4.2.2 Způsob autentizace Obr. 7 Přihlášení ČSOB Internetbanking 24 Zdroj: ČSOB K přístupu k účtu si klient může vybrat ze těchto možností : identifikační číslo a PIN(případně i SMS klíč) certifikátem k elektronickému podpisu Identifikační číslo a PIN Osmimístné identifikační číslo a PIN, potřebné pro přihlášení do aplikace ČSOB Internetbanking 24. Certifikát k elektronickému podpisu Přihlášení čipovou kartou vyžaduje certifikát uložený na čipové kartě a zaregistrovaný v systémech ČSOB při zřízení služby. Platnost certifikátu je jeden rok, obnova se provádí přímo v aplikaci internetového bankovnictví nebo na pobočce. Vyprší-li platnost certifikátu, nelze jej pak v aplikaci obnovit, ale musí se zažádat o nový, přímo na pobočce. 37

39 Tab. 4 Zablokování a odblokování služby ČSOB Internetbanking 24 Způsob přihlášení Počet pokusů Odblokování Identifikační číslo a PIN 3x Pobočka ČSOB SMS klíč 5x Pobočka ČSOB PIN k čipové kartě 3x PUK Zdroj: vlastní grafické zpracování Bezpečnost ČSOB má tyto bezpečnostní prvky: bezpečnostní limit 20 minut, pokud během této doby klient neprovede žádnou operaci, je automaticky odhlášen ze systému, SMS klíč- jednorázový autorizační kód, platnost 10 minut Veškerá komunikace mezi klientem a bankou probíhá šifrovaně. Autorizace příkazů je zabezpečena elektronickým podpisem, jehož certifikát je uložen na čipové kartě. Kartu chrání PIN, bez něhož ji nelze použít(v případě ztráty nebo odcizení). Při autorizaci SMS klíčem se používají šifrované i nešifrované SMS zprávy. SMS klíč banka začala používat už v roce 2003, dříve než ostatní banky. Ty tak učinily teprve až po útocích na účty klientů. SMS klíč používají nejen pro autorizaci aktivních operací, ale i pro samotný vstup do internetové aplikace. 38

40 4.3 Mojebanka Obr. 8 Úvodní tabulka Mojebanka Zdroj: Komerční banka Nabídka Služba Mojebanka je určena pro právnické i fyzické osoby. Je to moderní služba umožňující přístup k účtu odkudkoliv a kdekoliv prostřednictvím počítače a sítě Internet. Službu lze sjednat na osobně na pobočce Komerční banky. Pokud si chtějí klienti internetové bankovnictví nejdříve vyzkoušet, mají možnost v demoverzi umístěnou na stránkách Komerční banky. Klient může ke svému účtu zmocnit další osobu-zmocněnou osobu, která může disponovat s peněžními prostředky na účtě, je to osoba starší 18 let s vlastními přístupovými údaji a právy přesně stanovenými na podpisovém vzoru. Aplikace Mojebanka je podporována pro MS Internet Explorer od verze 6.0x do 8.0 a Mozilla Firefox 3.5x a s nainstalovanou SUN Java. 39

41 Tab. 5 Nabídka služby Mojebanka Mojebanka Zřízení účtu Vedení účtu Služby Poplatky zdarma 39 Kč Oprávnění-disponent 1 osoba zdarma, více než jedna 44 Kč Platební operace Příkaz k úhradě ano 4 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 250 Kč* Zahraniční platby ano 0,9% min. 250 Kč max Kč Šablony plateb ano Hromadné příkazy ano Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 6 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 6 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 4 Kč Faktury Vodafone ano 4 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 280 dní online Nastavení e-výpisů ano, PDF zdarma Nastavení SMS informace o účtu ano 2,50 Kč Další funkce Stavební spoření Náhled smlouvy, stav prostředků, transakční historie zdarma 40

42 Objednání služby online Online investování do podílových fondů Mojeplatba Penzijní pojištění Pojistné produkty pomocí online formuláře si lze objednat další služby, telefonní bankéř se ozve v přesně stanovenou dobu, kterou si uživatel sám stanoví umožňuje online uzavření smlouvy o investování do podílových fondů nástroj s jehož pomocí lze platit nákupy a služby po internetu, např. Pražská energetika, Datart, Allianz Direkt a nebo Aukro a další Náhled smlouvy, informace o stavu prostředků Náhled smlouvy, informace o stavu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma pojištění, transakční historie Úvěrové produkty Náhled na smlouvy, transakční historie zdarma Zdroj: vlastní zpracování Banka provádí tzv. vícekolové zpracování platebních příkazů. Systém vícekolového zpracování byl vytvořen z důvodu optimalizace finančního toku na účtech klienta. Pokud je na účtě klienta dostatečné množství prostředků, je příkaz pracován ihned a prostředky odepsány po zpracování. Pokud ani po posledním kole není na účtu klienta dostatečné množství prostředků, platební příkaz se neprovede. Platby se zpracovávají v době od do následující obchodní den. Expresní tuzemský platební příkaz lze podat do hod. Grafika: poměrně nepřehledné a složité, vše je soustředěno do záložek na jedné straně detailně propracované, ale s horší orientací pro uživatele provázané s produkty dceřinných společností Komerční banky 41

43 4.3.2 Způsob autentizace Obr. 9 Přihlášení Mojebanka Zdroj: Komerční banka Do služby Mojebanka se uživatel přihlašuje pomocí: klientského certifikátu klientského certifikátu uloženého na čipové kartě Klientský certifikát Osobní certifikát má podobu souboru, které může být uloženo na nějakém přenosném médiu tzn. na CD, USB flash disku, na disketě. Má platnost 1 rok a lze ho 30 dní před vypršením platnosti obnovit elektronicky. Pokud tak neučiní, musí si uživatel zažádat o nový na pobočce Komerční banky. Klientský certifikát uložený na čtečce Osobní certifikát uložený na čtečce má platnost 2 roky a lze ho také obnovit elektronicky, uživatel je upozorněn minimálně 30 dní před koncem platností. Pro jeho použití je nutné také čtecí zařízení. 42

44 Tab. 6 Zablokování a odblokování služby Mojebanka Způsob přihlášení Počet pokusů Odblokování Klientský certifikát 3x pobočka banky Klientský certifikát na čipové kartě 3x PUK na pobočce banky Zdroj: vlastní zpracování Bezpečnost Komerční banka má tyto bezpečnostní prvky: Bezpečnostní limit Autorizační SMS a přihlašovací SMS Bezpečnostní limit je 20 minut, pokud během této doby neproběhne žádná operace s účtem je aplikace ukončena a je nutné se znovu přihlásit. Autorizační a přihlašovací SMS potvrzující jednak totožnost uživatele a pak také autorizaci transakce. Komerční banka se v roce 2006 také stala terčem útoku, z některých účtů došlo k odčerpání peněz. Banka zaznamenala asi 10 případů u, kterých se objevilo pokus o zneužití osobních počítačů. Pachatelé se pravděpodobně dostali ke klientskému certifikátu a heslu. Banka okamžitě po tomto incidentu posílila bezpečnost zavedením autorizačních SMS zpráv. 43

45 4.4 Internet banka Obr. 10 Úvodní tabulka Internet Banka Zdroj: GE Money Bank Nabídka Internet Banku lze zřídit k jakémukoliv běžnému účtu či kreditní kartě nebo ke spořícímu účtu, je určena pro občany i fyzické osoby podnikatele. Sjednání si lze objednat telefonicky nebo online, v konečné fázi musí klient do pobočky podepsat smlouvu a ověřit svou totožnost. Banka na svých veřejných stránkách nabízí demoverzi Internet Banky, kterou si může každý klient nejprve vyzkoušet. Klient může k nakládání s peněžními prostředky na svém účtě zmocnit jednoho či více disponentů.osob starších 18 let. Disponent má své přihlašovací údaje a práva přidělená klientem, stanovená v podpisovém vzoru. Pro správné fungování Internet Banky s certifikáty je nutné mít nainstalovanou JAVA Sun 1.6 a vyšší a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2.1 a 3.1. a vyšší. 44

46 Tab. 7 Nabídka služby Internet Banka Internet Banka Zřízení účtu Vedení účtu Služby Poplatky zdarma 49 Kč Oprávnění-disponent zdarma Platební operace Příkaz k úhradě ano 4 Kč Expresní tuzemský platební příkaz ano 160 Kč* Zahraniční platby ano 220 Kč Šablony plateb ano Hromadné příkazy ano Trvalé příkazy Zřízení, změna, zrušení ano zdarma Realizace trvalého příkazu ano 6 Kč Zřízení, změna, zrušení SIPO ano zdarma Realizace SIPO ano 6 Kč Zrušení SIPO ano zdarma Mobilní platby Dobíjení předplacených karet ano 4 Kč Faktury Vodafone ano 4 Kč Karetní servis Přehled blokací Přehled transakcí Ostatní funkce ano ano Výpisy z účtu ano online Historie účtu 90 dní online Nastavení e-výpisů ano, PDF, TXT zdarma Nastavení SMS informace o účtu ano 2,50 Kč Další funkce GE Manager praktický nástroj k efektivnímu řízení a plánování osobních financí zdarma 45

47 Investice nákup a prodej podílových listů, stav smluvně portfolia Spořící účty Samostatná Internet Banka, náhled zdarma smlouvy, stav prostředků Kreditní karta Samostatná Internet banka zdarma Úvěrové produkty Možnost sjednání online zdarma PayMayway online platby, propojení obchodníka zdarma s klientem přes jeho Internet banku Chat online plnohodnotná komunikace s klienty prostřednictvím zabezpečeného chatu, probíhá stejně jako telefonický rozhovor, zdarma kdy lze klientům sdělit například informace k jejich osobním účtům, úvěrům, případně dalším produktům a službám Zdroj: vlastní zpracování *službu lze zadat pomocí Bankklient Platební příkazy přijaté ke zpracování do hod. se zpracují v tentýž pracovní den a prostředky jsou odečteny z účtu klienta ihned. Platební příkazy přijaté ke zpracování po hod. jsou zpracovány následující den, prostředky jsou z účtu klienta odečteny následující den taktéž.expresní tuzemské platby je možné podat bance do 9.45 hod pomocí služby BankKlient. Grafické provedení: jednoduché a přehledné úvodní stránka, uživatel vidí ihned veškeré informace a funkce nastavení obrázku, zdravice, oblíbených položek s nejvíce využívanými produkty 46

48 4.4.2 Způsob autentizace Obr. 11 Přihlášení Internet Banka Zdroj: GE Money Bank Autentizace Internet Banky probíhá prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla a certifikátu. Přihlašovací jméno a heslo Heslo musí mít alespoň 8-16 znaků a musí obsahovat 1 malé písmeno, 1 velké písmeno a 1 číslo. Každý aktivní požadavek je nutno potvrdit mobilním klíčem zaslaným na telefon, který je zaregistrován v bance. SSL certifikát Certifikáty je nutné si vygenerovat pomocí Java Sun a s pomocí jednorázového hesla Internet banku aktivovat.ssl certifikát slouží pro vstup do banky. Certifikát je platný 2 roky, 30 dní před vypršením platnosti certifikátu je klient upozorňován zprávami z banky. Neplatný certifikát nelze znovu obnovit, musí se znovu vygenerovat. Tab. 8 Zablokování a odblokování služby Internet Banka Způsob přihlášení Počet pokusů Odblokování Přihlašovací heslo a jméno 3x Zákaznický servis Digitální certifikát (heslo) 3x PUK na pobočce banky Zdroj: vlastní zpracování 47

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronické bankovnictví Blažim 2012 Jiří FILÍPEK - 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet

Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet Status and social importance of payment cards security Vlastimil Hrabina Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Bankovní studie Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Trendy a nové vize Březen 2012 1 Obsah Úvod... 3 Hlavní zjištění... 5 Východiska.... 7 Distribuční kanály v bankách... 9

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor:

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor: Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 13 ekonomika a řízení Platební karty Autor: Alexander Schlossberger Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 120 00 Praha 2, 3. ročník

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY JAK SE VYHNOUT RIZIKŮM

ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY JAK SE VYHNOUT RIZIKŮM Průvodce spotřebitele ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY JAK SE VYHNOUT RIZIKŮM František Klufa OBSAH PŘEDMLUVA 1 1. PLATEBNÍ SVĚT A JEHO ROZVOJ 2 2. DRUHY PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ UŽÍVANÝCH V ČR 3 2.1. Hotovostní

Více

Služby přímého bankovnictví

Služby přímého bankovnictví Služby přímého bankovnictví ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ÚČINNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Informace o platebních službách GE Money Bank, a.s., se

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

MoBILNÍ TecHNoLoGIe. nechte se inspirovat současnými trendy. ČeRveN 2013 Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.

MoBILNÍ TecHNoLoGIe. nechte se inspirovat současnými trendy. ČeRveN 2013 Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. 3kROky komerční PŘíloha SPolečnoStI MedIaPlanet ČeRveN 2013 Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. androidforum.cz MoBILNÍ TecHNoLoGIe k ÚSPOŘe ČASU nechte se inspirovat současnými trendy

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více