Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:"

Transkript

1 Váženi akcionáři, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou předsedy představenstva firmy Horal, akciová společnost, Hláska na jednání Valné hromady společnosti konané dne v Prorubkách. Úvodem mi dovolte, abych konstatoval, že poslední 3 roky patří k nejúspěšnějším letům v českém zemědělství po roce Důvodem jsou vysoké ceny komodit rostlinné výroby, rostoucí ceny mléka, slušné dotace (zejména na plochu) a také příznivé klimatické podmínky v minulých letech. To vše způsobuje vysoké a rostoucí zisky zejména podniků v produkčních oblastech. Výsledkem je, že se o zemědělství začínají zajímat i různé finanční instituce, vznikají nové firmy, zvyšují se ceny půdy a nájemné za užívanou půdu. Bohužel ceny komodit nemají tak výrazný vliv na firmy hospodařící v přechodné a horské výrobní oblasti, protože hlavním příjmem těchto firem jsou dotace na údržbu luk a pastvin a tyto zůstávají již několik let stále stejné. To říkám proto, že podnikatelské prostředí pro naši firmu se spíše zhoršuje a je těžké konkurovat zejména v boji o půdu jiným finančně silným subjektům. Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl: 1. rokem velmi dobrých výsledků v živočišné a z větší části i v rostlinné výrobě 2. rokem navýšení výkonu BPS 3. rokem boje o státní půdu Pokud jde o živočišnou výrobu firma se zabývá chovem skotu a okrajově chovem ovcí. V chovu skotu se jedná zejména o výrobu mléka a chov KBTPM. Ke konci roku jsme chovali celkem 815 ks skotu, z toho bylo 234 ks krav dojených, 157 ks KBTPM, 64 ks telat, 65 ks jalovic ve věku 1-2 roky, 159 ks jalovic do 1 r. věku, 65 ks VBJ, 58 ks býků (zástav), 3 ks plemenných býků. Ovcí jsme k závěru roku chovali 60 ks. Ve výrobě mléka jsme v roce 2013 poprvé v historii překročili hranici užitkovosti 7000 lt mléka na krávu a rok. Dosáhli jsme užitkovosti konkrétně lt mléka na krávu a rok, což odpovídá denní užitkovosti 19,61 lt mléka na krávu, při tržnosti 97,45 % a průměrné realizační ceně 8,49 Kč/lt mléka, což je o 0,86 Kč více než v roce Za dosažené výsledky byla firma oceněna na Krajských dožínkách v Hradci Králové čestným uznáním. Do dalších let se chceme orientovat na navýšení stavu krav, zvýšení rentability výroby mléka, zejména výrobou kvalitních objemných krmiv, což by mělo vést ke snížení spotřeby jádra, zlepšení zdravotního stavu zvířat, prodloužení průměrného věku krav. I přes zrušení kvot na výrobu mléka v roce 2015 a navýšení výroby mléka ve světě, dává nárust spotřeby mléka a nárust počtu obyvatel na planetě jakousi naději na udržení odbytu a cen mléka na trhu. U KBTPM je situace složitější. V dřívějších letech jsme měli nadbytek objemných krmiv, mohli jsme spasené porosty mulčovat, dostávali jsme dotace na KBTPM i masná telata, důležité byly i dotace na údržbu luk a pastvin. Bohužel situace se za několik let změnila, ubylo hektarů, přibyla BPS a potřeba objemných krmiv, zvýšila se užitkovost a nároky na kvalitu píce, je třeba hnojit a aplikovat pesticidy i na louky. Bohužel dodnes nejsou stanovena pravidla dotací na nové období do roku 2020 na údržbu luk a pastvin. Zprávy, které přicházejí hovoří o nižším objemu peněz na hektar, snížení dávek N hnojiv, zákazu pesticidů na loukách, zákazu mulčování, povinnosti ponechat u bloků nad 20 ha

2 výměry 10% nespasené a neposečené plochy. Na druhou strany ne všechny louky jsou v naší oblasti vhodné k intenzivnímu obdělávání a pro pasení se vyloženě hodí. Bude proto nutné velmi pečlivě zvážit jak dále postupovat, kolik KBTPM chovat, jaké plochy vybrat, zdali se vůbec do dotací AEO zapojit. V roce 2013 došlo k ukončení provozu stáje na Poustkách, kde byli poslední dobou ustájeny pouze jalovice. Byly provedeny stavební úpravy na Hlásce, čímž došlo k navýšení kapacity ustájovacích míst na Hlásce. Dále byla zakoupena technologie elektronické identifikace říje a zvířat s cílem zajistit chov jalovic na Hlásce. Tímto došlo k úspoře dvou pracovních sil a i dalších nákladů na převoz krmiv a steliv. Nehledě na to, že provoz na Poustkách by již byl z hlediska legislativy v dalších letech ve stávajícím stavu prakticky nemožný. V RV lze loňský rok hodnotit jako průměrný. Skladba plodin a osevní postup zůstává stabilní, prioritou je zajištění objemných krmiv pro ŽV a BPS. V roce 2014 jsme pěstovali 73 ha pšenice ozimé, 99 ha ječmene jarního, 21 ha ovsa, 31 ha energetického žita, 181 ha kukuřice silážní, 51 ha ostropestřece, 30 ha pšenice jarní na GPS s podsevem Hykoru, 19 ha trav na semeno a 15 ha jednoletých trav jako protierozní pásy. Co se týká výnosů, bylo dosaženo rekordního výnosu ozimé pšenice (64 q/ha) a ječmene jarního na úrovni 54 q/ha. Pšenice většinou v potravinářské kvalitě, jarní ječmen jako sladovnický za 5500 Kč/t. U ovsa bylo dosaženo výnosu těsně nad hranici 50 q/ha. Pokud jde o řepku, bylo dosaženo průměrného výnosu 30,17 q/ha. Tento výnos lze hodnotit jako průměrný, na úrovni průměru ČR. I přes vysokou výkupní cenu na úrovni 1000 Kč/q, je pěstování řepky v našich podmínkách diskutabilní. Vysoké náklady, malá osevní plocha, nedostatek předplodin a v neposlední řadě to, že nevlastníme postřikovač a jsme odkázáni na služby, to vše přináší spoustu problémů a rizik při pěstování. I dosažené výnosy v posledních letech nejsou nic moc, byli jsme zvyklí na lepší. Na druhou stranu je řepka výborná předplodina a ani možnost využít digestátu z BPS není zanedbatelný. U ostropestřece byl dosažen výnos 9,85 q/ha. Tento výnos i když v republikovém měřítku nadprůměrný, tak z našeho hlediska byl spíše průměrný. Výhodou je, že ostropestřec je výborná předplodina, vhodná i do horších podmínek, dává stabilní výnosy za stabilní výkupní ceny. Bohužel firma, pro kterou jej pěstujeme prochází ekonomickou i personální krizí, takže uvidíme jak to bude s ostropestřecem dále. Z trav na semeno jsme pěstovali hybrid Bečvu. Porost byl dvouletý, po zimě slabý, byl ponechán pouze na naléhání množitele. Tomu odpovídal i výsledek, který byl podprůměrný. Pěstování trav má u nás perspektivu, trávy se k nám hodí, je tu dostatek srážek, stabilní jsou i ceny. Musíme však bezpodmínečně vyřešit sklizeň, bez vlastního kombajnu to jde často těžko a dochází ke zbytečným ztrátám vypadáním semen na zem. Téměř nejdůležitější plodinou co do pěstované plochy, tak i co do vynaložených nákladů se stává kukuřice. Loňský rok byl po několika příznivých letech pro kukuřici krajně nepříznivý. Přesto dosažené výnosy stačily k zajištění množství jak pro ŽV tak pro BPS. Zkušenosti z okolních podniků však ukazují, že případná neúroda kukuřice může mít fatální důsledky na chod celé zemědělské společnosti.

3 Pokud jde o rostlinnou výrobu nemůžeme opomenout louky a pastviny. Bohužel z důvodů extenzivního obhospodařování v minulých letech jsou tyto z pícninářského hlediska v žalostném stavu. Postupně jsme si dali za cíl, tyto louky a pastviny obnovit pomocí přísevů, řádně je pohnojit, ošetřit herbicidy a zbavit je plevelů. Zde však narážíme na probíhající pozemkové úpravy a časté směny pozemků. Snažíme se obnovovat zejména porosty na pozemcích v našem vlastnictví,po pozemkových úpravách nebo tam, kde máme dlouhodobé nájemní smlouvy. Co se týká BPS, tak v roce 2014 se podařilo softwarovou úpravou motoru navýšit výkon na 600 kw. Vnitropodnikově skončila BPS se ziskem tis.kč. Dosažené výsledky jsou spíše ve srovnání s ostatními BPS nadprůměrné, náklady na splácení úvěru, úroky, náklady na opravy a údržbu jsou však vysoké. Jako loni můžeme konstatovat, že až čas ukáže, zda byla celá investice výhodná či ne. Nespornou výhodou je stabilní přísun peněz, rozložení rizika při poklesu cen některé z ostatních komodit. Nevýhodou a určitým rizikem je přístup vlády ČR k obnovitelným zdrojům a kladení dalších legislativních překážek. Nyní se dostávám k půdě. K jsme hospodařili na 1408,48 ha ZP, z toho bylo 509,53 ha půdy orné a 898,95 ha luk a pastvin. V roce 2013 firma koupila cca 7 ha zemědělské půdy od drobných vlastníků a nyní na počátku roku 2014 je před dokončením a zápisem do KN dalších cca 25 ha ZP. Zde se jedná převážně o státní půdu a nákup přes restituční nároky, kdy k nákupu jsou použity prostředky z prodeje nemovitostí (kravín Bělá, odchovna králíků Prorubky). Pokud jde o půdu, postupně dochází k navyšování nájemného, zhruba na úroveň 2500 Kč/ha. Z toho vyplývá, že na konci roku 2014 vyplatíme na nájemném cca 3 mil. Kč. Na tomto místě se musím také omluvit zde přítomným vlastníkům půdy, protože z důvodu opoždění dotací a platby za ostropestřec (cca 4,5 mil. Kč) došlo k opoždění výplaty nájemného a dividend v řádů dnů až týdnů. Chtěl bych na Vás, jako akcionáře a zároveň i vlastníky půdy apelovat, aby jste uvážili jak se svoji půdou naložíte. Bez půdy bude těžko zemědělská společnost existovat. Stává se, že někteří akcionáři pronajímají své pozemky jiným firmám či osobám, nebo tuto půdu prodávají, aniž by třeba jednali s vedením společnosti, kterou jako akcionáři spoluvlastní. A tímto jí, stejně tak jako ostatní akcionáře poškozují. Pokud jde o uskutečněné investice v roce 2013, tak mezi ně patří: stavební úpravy stáje pro telata + technologie ustájení ,- Kč rozmetadlo hnojiv, luční smyk, žací kombinace ,- Kč předčistička osiv ,- Kč identifikace zvířat AFIACAT ,- Kč luční smyk Joskin ,- Kč mulčovač ,- Kč disky SWIFTER Disc ,- Kč 2 ks traktory Case Puma ,- Kč Celkem tedy bylo na investice vynaloženo Kč, část byla hrazena z investičních úvěrů, část v hotovosti.

4 Pokud jde o další investice, v budoucnosti bude nezbytné vyřešit skladování senáží a siláží, včetně strojů na jejich naskladňování a vyskladňování. V současné době čekáme jak to bude dále s investičními dotacemi, které bychom chtěli na pořízení těchto investic použít. Nezbytné bude i věnovat se nákupu půdy. V loňském roce, jsem na tomto místě zmiňoval i problém starých nevyužitých objektů. V roce 2013 se podařilo prodat středisko na Bělé, v roce 2014 se pokračuje prodejem objektu králíkárny na Prorubkách a objektem kravína v Liberku. Do budoucna je otázkou i jak využít objekt dílen na Kunčině Vsi a Prorubkách, kravín na Poustkách a Prorubkách, chatu na Ochozi a není daleko doba, kdy budeme uvažovat o přesunu administrativní části firmy do objektu VKT. Výše nesplacených úvěrů k činí tis.kč. V roce 2012 bylo zaplaceno tis. Kč splátek. Úvěry jsou pravidelně spláceny dle splátkových kalendářů. Jak vidíte jedná se o poměrně velkou sumu zaplacených splátek. V roce 2014 končí splatnost téměř poloviny přijatých úvěrů, čímž by se firmě postupně mělo ulevit v úvěrovém zatížení i tlaku na finanční prostředky. Pokud jde o výši přijatých dotací v roce 2013, obdrželi jsme tis. Kč., což je určité navýšení proti roku2012. Předpoklad pro rok 2014 je udržení stávající výše dotací, díky kurzu i jejich možné navýšení. Pro další roky je situace v dotacích nejasná. Vážení akcionáři, Horal, a.s. zaměstnával v roce ,213 přepočtených pracovníků (v roce 2012 to bylo 37,27 pracovníků). Průměrná měsíční mzda byla Kč, z důvodu nemoci bylo zameškáno hodin (což je více jak o 62 % více oproti roku 2012). Základní jmění společnosti zůstává na úrovni tis. Kč. Firma má členský vklad 30 tis. Kč u MOD Morava Vyškov a dále vklad 200 tis. Kč a 100% podíl u dceřiné společnosti Horal BPS s.r.o. Hláska. Horal BPS s.r.o. nevykazuje žádnou ekonomickou činnost, hospodaření společnosti skončilo ziskem 5 153,58 Kč. Zisk je tvořen výnosy z úroků z finančních prostředků na účtu společnosti. Společnost v roce 2013 odprodala na základě nejvyšší nabídky zbývajících 160 ks vlastních akcií p. ing. Beerovi. Společnost nevlastní v současné době žádné vlastní akcie. Výše majetku akciové společnosti k dosahovala tis. Kč, z toho vlastní kapitál činil tis. Kč. Hospodářský výsledek za účetní období činí k částku ,84 Kč. Představenstvo společnosti tímto navrhuje valné hromadě toto rozdělení zisku: a) 5% příděl do zákonného rezervního fondu, po zaokrouhlení na celé tis. Kč b) Kč převést do organizačního fondu c) Kč převést do zaměstnaneckého fondu d) Vyplatit dividendy v celkové výši Kč, což je po odečtení srážkové daně čistých 10 Kč/akcii s výplatou dne e) Zbývající část zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let Podle zákona má naše společnost povinnost ověřit roční účetní uzávěrku a výroční zprávu auditorem. Výrok auditora k hodnocenému období zní bez výhrad s upozorněním na značné úvěrové zatížení společnosti a tlak na finanční stabilitu společnosti.

5 Pokud jde o práci představenstva a dozorčí rady. Představenstvo se scházelo operativně, přibližně v intervalech 2 měsíců, vždy v usnášení schopném stavu. Jednání se pravidelně zúčastňoval předseda dozorčí rady, někdy i všichni členové dozorčí rady. Činnost dozorčí rady zhodnotí ve své zprávě předseda dozorčí rady. Doporučuji ke schválení rozdělit členům představenstva a dozorčí rady jako odměnu za jejich činnost částku ve výši ,- Kč. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za pozornost, členům představenstva a dozorčí rady poděkovat za jejich práci, popřát Vám osobně hodně úspěchů a zdraví a společnosti Horal co nejvíce úspěchů v její další činnosti. Projednáno a schváleno představenstvem dne

6 Created with litepdf - ROZVAHA k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. A K T I V A číslo řádku Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto (Rok 2012) AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.I A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek účty 353 B B.III B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I B.I.1. Zřizovací výdaje účty 011, ( )071, ( )091AÚ 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účty 012, ( )072, ( )091AÚ 006 B.I.3. Software účty 013, ( )073, ( )091AÚ 007 B.I.4. Ocenitelná práva účty 014, ( )074, ( )091AÚ 008 B.I.5. Goodwill účty (+/ )015, (+/ )075, ( )091AÚ 009 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek účty 019AÚ, ( )079, ( )091AÚ 010 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, ( ) B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 012 účty 051, ( )095AÚ 013 B.II B.II.x účty 031, ( )092AÚ účty 021, ( )081, ( )092AÚ 016 účty 022, ( )082, ( )092AÚ B.II.4. B.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 025, ( )085, ( )092AÚ účty 026, ( )086, ( )092AÚ B.II.6. B.II.7. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, ( )089, ( )092AÚ účty 042, ( ) B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba účty 052, ( )095AÚ účty (+/ )097, (+/ )098 B.III B.III.x účty 061, ( )096AÚ B.III.2. B.III.3. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 062, ( )096AÚ účty 063, 065, ( )096AÚ B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv účty 066, ( )096AÚ 027 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 067, 069, ( )096AÚ 028 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek účty 043, ( )096AÚ 029 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky účty 053, ( )095AÚ C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. C.I C.I.x účty 111, 112, 119, ( )191 účty 121, 122, ( )192, ( )193 účty 123, ( ) Created with litepdf -

7 Created with litepdf - Označ. A K T I V A číslo řádku Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto (Rok 2012) C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, ( ) C.I.5. Zboží účty 131, 132, 139, ( ) C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 118, 128, 138, ( )197, ( )198, ( )199, 314AÚ, ( )391AÚ 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II C.II.x 039 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ( )391AÚ 040 C.II.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, ( )391AÚ 041 C.II.3. Pohledávky podstatný vliv účty 352AÚ, ( )391AÚ 042 C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, ( )391AÚ 043 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, ( ) C.II.6. Dohadné účty aktivní účty 388AÚ 045 C.II.7. Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ( )391AÚ 046 C.II.8. C.III. C.III.1. Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů účty 481AÚ C.III C.III.x účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ( )391AÚ C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, ( )391AÚ 050 C.III.3. Pohledávky podstatný vliv účty 352AÚ, ( )391AÚ 051 C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ, ( )391AÚ 052 C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní účty 336, ( )391AÚ účty 341, 342, 343, 345, ( )391AÚ účty 314AÚ, ( )391 účty 388AÚ, 318AÚ Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ( )391AÚ 057 Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách C.IV C.IV.x účty 211, 213, 261 účty 221AÚ, C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly účty 251, 253, 256, C.IV.4. D.I. D.I.1. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období účty 259, ( )291AÚ D.I D.I.x účty D.I.2. Komplexní náklady příštích období účty D.I.3. Příjmy příštích období účty Created with litepdf -

8 Created with litepdf - Označ. P A S I V A číslo řádku Běžné účetní období Netto Minulé období Netto (Rok 2012) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) A.+B.+C. A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V. A.I A.I.x účty 411 nebo 491 účty ( ) A.I.3. A.II. A.II.1. Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio účty (+/ )419 A.II A.II.x účty A.II.2. Ostatní kapitálové fondy účty A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účty (+/ ) A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností účty (+/ ) A.II.5 Rozdíly z přeměn společností účty A.II.6. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let účty 416 A.III A.III.x účty 421, 422 účty 423, 424 A.IV A.IV.x účty A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let účty ( ) A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje účty 426 Aktiva A.1. A.II. A.III. A.IV B. C.+A.V.x B.I.+B.II.+B.III.+B.IV B.I. Rezervy B.I B.I.x 023 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 459AÚ 025 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů účty B.I.4. B.II. Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky účty 459AÚ B.II B.II.x B.II.1. Závazky z obchodních vztahů účty 478AÚ, 479AÚ 029 B.II.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba účty 471AÚ 030 B.II.3. Závazky podstatný vliv účty 472AÚ 031 B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení účty 364 AÚ, 365AÚ, 366 AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 032 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475AÚ 033 B.II.6. Vydané dluhopisy účty 473AÚ, ( )255AÚ 034 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478AÚ 035 B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů účty 389AÚ účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ, účty 481AÚ B.III B.III.x účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba účty 361, 471AÚ 041 B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. Závazky podstatný vliv účty 362, 472AÚ Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 331, 333, 479AÚ účty 336AÚ, 479AÚ Created with litepdf -

9 Created with litepdf - Označ. P A S I V A číslo řádku Běžné účetní období Netto Minulé období Netto (Rok 2012) B.III.7. Stát daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324, 475AÚ 047 B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.IV. B.IV.1. Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé účty 241, 473AÚ, ( )255 účty 389AÚ účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ B.IV B.IV.x účty 461AÚ B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ 053 B.IV.3. C.I. C.I.1. Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období účty 249 C.I C.I.x účty C.I.2. Výnosy příštích období účty Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

10 Created with litepdf - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží účty 604 účty Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál I. A. II.1+II.2.+II.3.+II.x. účty 601, 602 účty 611, 612, 613, 614 účty 621, 622, 623, 624 B B.x. účty 501, 502, 503 účty 511, 512, 513, 518 I. A.+II. B. C C.x. účty 521, 522 účty 523 účty 524, 525, 526 účty 527, 528 účty 531, 532, 538 účty 551, 557 III III.x. účty 641 účty 642 F F.x. účty 541 účty 542 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období účty (+/ )552, (+/ )554, (+/ )555, (+/ )558, (+/ )559 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady účty 644, 646, 648 účty 543, 544, 545, 546, 548, V. Převod provozních výnosů účty ( ) I. Převod provozních nákladů * * Provozní výsledek hospodaření účty ( )597 Přidaná hodnota+iii.+iv.+v. C D E F G H I VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 J. J. Prodané cenné papíry a podíly účty 661 účty VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII VII.x. 033 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účty 665AÚ 034 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů účty 665AÚ 035 Created with litepdf -

11 Created with litepdf - Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 665AÚ 036 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účty K Náklady z finančního majetku účty IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů účty 664, 667AÚ 039 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů účty 564, 567AÚ 040 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady účty (+/ )574, (+/ )579 účty 662 účty 562 účty 663, 667AÚ, 668 účty 563, 567AÚ, 568, XII. Převod finančních výnosů účty ( ) P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost účty ( )598 VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII. J. K. L. M. N. O. P. Q Q.x Q.1. splatná Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy účty 591, 595 účty (+/ )592 * + * Q. účty 681, R. Mimořádné náklady účty 581, 582, (+/ )584, (+/ )588, (+/ ) S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S S.x. 055 S.1. splatná účty S.2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření účty (+/ ) 594 XIII. R. S T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním účty (+/ ) 596 ** + * T * + * + XIII. R Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

12 Created with litepdf - VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A A A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/ ) A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv ( /+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku ( ) (s výjimkou investičních spol. a fondů) 007 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky ( ) A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) Z + A A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A A A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/ ), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/ ), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/ ) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) A*+ A A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ( ) 017 A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období ( ) A.6. Mimořádný výsledek hospodaření A.7. Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) 021 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A Created with litepdf -

13 Created with litepdf - Označ. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1. C C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům ( ) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 031 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 032 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů ( ) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. ( ) C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C*** R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

14 Created with litepdf - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) A.1. Počáteční stav účet A.2. Zvýšení A.3. Snížení 003 A.4. Konečný zůstatek 004 B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) B.1. Počáteční stav účet B.2. Zvýšení 006 B.3. Snížení 007 B.4. Konečný zůstatek 008 C. Základní kapitál A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/ B. A.1. + B C.2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů ( 252) 010 C.3. Zvýšení stavu účtu ( 252) 011 C.4. Snížení stavu účtu ( 252) 012 C.5. Konečný zůstatek účtu ( 252) 013 C.6. Konečný zůstatek A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 C.1. + C D. Emisní ážio (účet 412) D.1. Počáteční stav 015 D.2. Zvýšení 016 D.3. Snížení 017 D.4. Konečný zůstatek 018 E. Rezervní fondy (účet 421) E.1. Počáteční stav účet E.2. Zvýšení 020 E.3. Snížení 021 E.4. Konečný zůstatek 022 F. Ostatní fondy ze zisku (účet 427) F.1. Počáteční zůstatek účet F.2. Zvýšení 024 F.3. Snížení 025 F.4. Konečný zůstatek 026 G. Kapitálové fondy (účet 413) G.1. Počáteční zůstatek účet G.2. Zvýšení 028 G.3. Snížení 029 G.4. Konečný zůstatek 030 H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty ) H.1. Počáteční zůstatek účty H.2. Zvýšení 032 H.3. Snížení 033 Created with litepdf -

15 Created with litepdf - Označ. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém H.4. Konečný zůstatek 034 I. Zisk účetních období (účet zůstatek na straně D účtu 431) I.1. Počáteční zůstatek účty I.2. Zvýšení 036 I.3. Snížení 037 I.4. Konečný zůstatek 038 J. Ztráta účetních období (účet zůstatek na straně MD účtu 431) J.1. Počáteční zůstatek účty J.2. Zvýšení J.3. Snížení 041 J.4. Konečný zůstatek 042 JI. Jiný výsledek minulých období (účet 426) 0 0 ji.1 Počáteční zůstatek účet ij.2 Zvýšení 044 ji:3 Snížení 045 ji.4 Konečný zůstatek 046 K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění K.1 Počáteční zůstatek 047 K.2 Zvýšení 048 K:3 Snížení 049 K.4 Konečný zůstatek 050 Vlastní kapitál celkem X.1 Počáteční zůstatek C.1. + D.1.+ E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1.+ JI.1. + K X.2 Zvýšení A.2. + B.2.+ C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + JI.2. + K X:3 Snížení A.3. + B.3.+ C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3.+ JI.3. + K X.4 Konečný zůstatek X.1. + X.2. X Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

16 Horal, akciová společnost Hláska Rychnov nad Kněžnou Příloha k účetní závěrce roku 2013 Horal, akciová společnost, Hláska se sídlem Liberk, Hláska čp.1 má vymezen předmět podnikání v následujících činnostech: a) zemědělská výroba b) truhlářství c) hostinská činnost d) výroba a opravy zemědělských strojů e) zámečnictví f) silniční motorová doprava g) obchodní činnost dle par.33 a/ v rozsahu par.34 živn.zákona h) zemní práce i) poskytování ubytování a rekreačních služeb j) výroba elektrické energie Nosnou činností akciové společnosti je zemědělská výroba a od konce roku 2011, kdy byla uvedena do provozu Bioplynová stanice na Hlásce i výroba elektrické energie. Ostatní aktivity jsou pouze okrajové a slouží k efektivnějšímu využití stávajícího zařízení a techniky, které jsou v majetku společnosti. Zemědělská výroba je členěna na: a) živočišnou výrobu, se zaměřením na výrobu mléka, masa, zástavového skotu a okrajově i na chov ovcí b) rostlinnou výrobu, se zaměřením na výrobu krmiv pro živočišnou výrobu a pěstování tržních plodin-řepky, trav na semeno, léčivých rostlin a sladovnického ječmene. Dále se rostlinná výroba zaměřuje na pěstování biomasy pro Bioplynovou stanici. c) provozování Bioplynové stanice Hláska-výroba elektrické energie Akciová společnost má základní kapitál tis. Kč, kdy žádný z akcionářů se na něm nepodílí více jak 20 % (největší akcionář k vlastní ks akcií á 1000 Kč/akcie, což představuje podíl 9,28 %). K bylo následující složení: a) statutárního orgánu-představenstva ing. Dostál Jiří předseda představenstva Bačina Karel místopředseda představenstva Mihulka Václav člen představenstva JUDr. Jeřábek Jaromír člen představenstva Langr Rudolf člen představenstva Tomáš Zdeněk člen představenstva Ing. Hovorka Viktor člen představenstva b) dozorčí rady ing. Jehlička Josef předseda dozorčí rady Dušánek František člen dozorčí rady Schod Josef člen dozorčí rady

17 Horal, akciová společnost, Hláska má členský vklad u Moravy, mlékařského odbytového družstva, ve výši 30 tis. Kč vznik v roce Dále v roce 2010 byla založena společnost Horal BPS s.r.o. se základním jměním Kč, kdy 100% vlastníkem je Horal, akciová společnost, Hláska. Společnost Horal BPS, s r.o. nevyvíjela v roce 2013 žádnou činnost, její hospodaření skončilo výsledkem ,58 Kč. Neexistují žádné dohody mezi akcionáři, které zakládají rozhodovací práva. K organizace zaměstnávala 37 pracovníků (tj. průměrný přepočtený počet). Z pohledu organizační struktury je akciová společnost tvořena následovně: ředitel Ekonomický úsek Živočišná výroba Rostlinná výroba Mechanizace Vedoucí ŽV Vedoucí RV Vedoucímechanizátor 2 THP 2 THP 18 D 8 D 3 D Osobní náklady v roce 2013 činily celkem tis. Kč, z toho mzdové náklady tis. Kč, odměny členů orgánu společnosti 187 tis. Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tis.kč, 290 tis. Kč činil příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců a 298 tis. Kč tvořily ostatní sociální náklady (příspěvky na stravování). Půjčky, záruky či ostatní plnění za cenu nižší než je cena obvyklá ve vztahu k akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly realizovány. K vedení podvojného účetnictví je v organizaci od jejího vzniku používán softwarový produkt společnosti EKO-SOFT spol. s.r.o., Krásná Hora n. Vlt. K zpracování účetnictví roku 2013 sloužily programové verze, které byly průběžně aktualizovány z webové stránky fy EKO-SOFT. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení +vedlejšími pořizovacími náklady. Cena zásob na skladě je programově přepočítána na aritmetický průměr. Obdobným způsobem je oceňován i pořizovaný investiční majetek. Vstupní cenu u základního stáda, resp. cenu převáděných zvířat ze zásob do hmotného investičního majetku, tvoří součet ceny jejich živé hmotnosti do 5. měsíce březosti a nákladů připadajících na počet krmných dnů do doby otelení. Zvířata (v zásobách) jsou oceňována programově, kdy se vychází z kalkulací příslušného přírůstku a počáteční ceny, dle způsobu nabytí. Cenné papíry nebyly pořizovány, reprodukční ceny u pořizovaného majetku nebyly uplatňovány. Vedlejšími pořizovacími náklady, které se zpravidla zahrnují do pořizovacích cen je dopravné, poštovné, balné a podobně. Pokračováno bylo v odepisování HIM, jednorázově odepisovanými položkami byl drobný HIM v pořizovací ceně do 40 tis. Kč. I tento majetek je v akciové společnosti evidován. Neodepisovaným majetkem zůstávají pozemky, nehmotný investiční majetek organizace nevlastní. Odpisové plány jsou sestavovány programově s využitím údajů (datum zařazení, pořizovací ceny, odpis. skupina a způsob odpisu) investičního majetku při jeho zařazení pro propočet a zobrazení měsíčních odpisů, zůstatkové ceny a oprávek.

18 Úvěry v roce 2013 (stav k ) účet úvěr poskytnut od GE Money Bank a.s. ve výši ,- Kč na financování nákupu traktoru CASE IH Maxxum 140A-Line, traktoru Case IH Puma Super, žacího stroje Krone Easy Cut 32P, žacího stroje Krone Easy Cut 360 a návěsu Brantner TA , úvěr je pravidelně splácen dle splátkového kalendáře a ke dni činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. března 2014 účet úvěr poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování projektu Stavební úpravy pavilonu rostlinné výživy na odchovnu telat ve výši ,- Kč, úvěr je pravidelně splácen a ke dni činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. června 2014 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování nákupu kolového traktoru Zetor Forterra, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. března 2014 účet úvěr je poskytnut od ČSOB Leasing a.s. na financování nákupu secího stroje Horsch Pronto, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 5. listopadu 2014 účet úvěr je poskytnut od ČSOB Leasing a.s.na financování nákupu krmného vozu Faresin, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 16. listopadu 2014 účet úvěr je poskytnut od ČSOB Leasing a.s. na financování nákupu svinovacího lisu New Holland, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 16. listopadu 2014 účet úvěr je poskytnut od Škofin a.s. na financování nákupu osobního automobilu Škoda Octavia, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 19. května 2015 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování nákupu shrnovače píce Claas Liner, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. září 2015 účet úvěr je poskytnut od Impuls leasing Austria na financování nákupu traktoru Case 115, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 1. srpna 2015 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování nákupu kolového traktoru New Holland, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. března 2017 účet

19 -úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování výstavby kejdového hospodářství, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. prosince 2020 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování výstavby Bioplynové stanice na Hlásce, jeho nesplacená část činí k ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. prosince 2025 účet úvěr je poskytnut GE Money Bank a.s. na financování nákupu cisterny Kotte VT ve výši Kč, úvěr je pravidelně splácen, k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je k 20.dubnu 2017 účet úvěr je poskytnut GE Money Bank a.s. na financování nákupu řezačky Claas Jaguar 850 Profistar 4x4 ve výši ,- Kč. Úvěr je pravidelně splácen, k činí jeho nesplacená část Kč, konečná splatnost úvěru je k účet revolvingový provozní úvěr ve výši ,- Kč poskytnutý od GE Money Bank a.s., konečná splatnost úvěru je 20. března 2014 účet úvěr je poskytnut od Deutsche Leasing na nákup rozmetadla průmyslových hnojiv Rauch, lučních bran Einbeck, žací kombinace Krone Easy Cut 7540, čelního žacího stroje Krone Easy Cut 32 P ve výši ,- Kč, úvěr je pravidelně splácen, k činí jeho nesplacena část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je účet úvěr je poskytnut od VB Leasing na nákup diskového podmítače Swifterdisc XO 6000 F ve výši ,- Kč, k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je Rekapitulace nesplacených úvěrů č.účtu banka nesplacená část k GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč ČSOB Leasing ,- Kč ČSOB Leasing ,- Kč ČSOB Leasing ,- Kč Škofin ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč Impuls Leasing ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč Deutsche Leasing ,- Kč VB Leasing ,- Kč

20 Zajištění úvěru u GE Money Bank a.s.: Směnka, zřízení zástavního práva k pohledávkám a pohledávkám z pojistného plnění, smlouva o zřízení zajišťovacího práva a o výpůjčce, zástavní smlouva k nemovitostem, zástavní smlouva na faktury z tržeb za mléko a tržeb za elektrickou energii Zajištění úvěru u ČSOB Leasing: Směnka, smlouva o zpětném odkupu, vinkulace pojistného plnění Zajištění úvěru u Impuls Leasing: Smlouva o zpětném odkupu a vinkulace pojistného plnění Zajištění úvěru u Škofin: Smlouva o zpětném odkupu a vinkulace pojistného plnění Zajištění úvěru u Deutsche Leasing Smlouva o zpětném odkupu, směnka Jiné závazky účet Nákup části podniku Výše závazku k činí ,45 Kč, kdy jeho konečná splatnost je v roce účet Závazek z privatizace VKT Hláska Výše závazku k činí ,- Kč, kdy jeho konečná splatnost je v roce Dotace Obdržené dotace v roce 2013 v celkové výši ,63 Kč lze rozčlenit následujícím způsobem: účet účel dotace výše dotace v Kč Dotace ošetřování TTP , Dotace-genetický potenciál , Dotace-chov krav bez tržní produkce , Dotace úroků , Dotace dojné krávy , Dotace poradenství Dotace zemědělského pojištění Dotace nákazový fond Dotace bahnice a kozy , Dotace osivo Dotace LFA-pomoc méně příznivým oblastem Dotace SAPS (platba na plochu) , Dotace pěstování meziplodin ,22 Spotřební daň Vrácená část spotřební daně za rok 2013 představovala souhrnnou částku ,- Kč. Opravné položky a) zákonné ( účet ) V roce 2013 nebyla vytvořena žádná opravná položka k pohledávkám (konečný stav účtu je ,- Kč). b) opravná položka k materiálu (účet )

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (v celých tisících Kč) Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AGRO Záblatí a.s. IČ

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více