Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:"

Transkript

1 Váženi akcionáři, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou předsedy představenstva firmy Horal, akciová společnost, Hláska na jednání Valné hromady společnosti konané dne v Prorubkách. Úvodem mi dovolte, abych konstatoval, že poslední 3 roky patří k nejúspěšnějším letům v českém zemědělství po roce Důvodem jsou vysoké ceny komodit rostlinné výroby, rostoucí ceny mléka, slušné dotace (zejména na plochu) a také příznivé klimatické podmínky v minulých letech. To vše způsobuje vysoké a rostoucí zisky zejména podniků v produkčních oblastech. Výsledkem je, že se o zemědělství začínají zajímat i různé finanční instituce, vznikají nové firmy, zvyšují se ceny půdy a nájemné za užívanou půdu. Bohužel ceny komodit nemají tak výrazný vliv na firmy hospodařící v přechodné a horské výrobní oblasti, protože hlavním příjmem těchto firem jsou dotace na údržbu luk a pastvin a tyto zůstávají již několik let stále stejné. To říkám proto, že podnikatelské prostředí pro naši firmu se spíše zhoršuje a je těžké konkurovat zejména v boji o půdu jiným finančně silným subjektům. Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl: 1. rokem velmi dobrých výsledků v živočišné a z větší části i v rostlinné výrobě 2. rokem navýšení výkonu BPS 3. rokem boje o státní půdu Pokud jde o živočišnou výrobu firma se zabývá chovem skotu a okrajově chovem ovcí. V chovu skotu se jedná zejména o výrobu mléka a chov KBTPM. Ke konci roku jsme chovali celkem 815 ks skotu, z toho bylo 234 ks krav dojených, 157 ks KBTPM, 64 ks telat, 65 ks jalovic ve věku 1-2 roky, 159 ks jalovic do 1 r. věku, 65 ks VBJ, 58 ks býků (zástav), 3 ks plemenných býků. Ovcí jsme k závěru roku chovali 60 ks. Ve výrobě mléka jsme v roce 2013 poprvé v historii překročili hranici užitkovosti 7000 lt mléka na krávu a rok. Dosáhli jsme užitkovosti konkrétně lt mléka na krávu a rok, což odpovídá denní užitkovosti 19,61 lt mléka na krávu, při tržnosti 97,45 % a průměrné realizační ceně 8,49 Kč/lt mléka, což je o 0,86 Kč více než v roce Za dosažené výsledky byla firma oceněna na Krajských dožínkách v Hradci Králové čestným uznáním. Do dalších let se chceme orientovat na navýšení stavu krav, zvýšení rentability výroby mléka, zejména výrobou kvalitních objemných krmiv, což by mělo vést ke snížení spotřeby jádra, zlepšení zdravotního stavu zvířat, prodloužení průměrného věku krav. I přes zrušení kvot na výrobu mléka v roce 2015 a navýšení výroby mléka ve světě, dává nárust spotřeby mléka a nárust počtu obyvatel na planetě jakousi naději na udržení odbytu a cen mléka na trhu. U KBTPM je situace složitější. V dřívějších letech jsme měli nadbytek objemných krmiv, mohli jsme spasené porosty mulčovat, dostávali jsme dotace na KBTPM i masná telata, důležité byly i dotace na údržbu luk a pastvin. Bohužel situace se za několik let změnila, ubylo hektarů, přibyla BPS a potřeba objemných krmiv, zvýšila se užitkovost a nároky na kvalitu píce, je třeba hnojit a aplikovat pesticidy i na louky. Bohužel dodnes nejsou stanovena pravidla dotací na nové období do roku 2020 na údržbu luk a pastvin. Zprávy, které přicházejí hovoří o nižším objemu peněz na hektar, snížení dávek N hnojiv, zákazu pesticidů na loukách, zákazu mulčování, povinnosti ponechat u bloků nad 20 ha

2 výměry 10% nespasené a neposečené plochy. Na druhou strany ne všechny louky jsou v naší oblasti vhodné k intenzivnímu obdělávání a pro pasení se vyloženě hodí. Bude proto nutné velmi pečlivě zvážit jak dále postupovat, kolik KBTPM chovat, jaké plochy vybrat, zdali se vůbec do dotací AEO zapojit. V roce 2013 došlo k ukončení provozu stáje na Poustkách, kde byli poslední dobou ustájeny pouze jalovice. Byly provedeny stavební úpravy na Hlásce, čímž došlo k navýšení kapacity ustájovacích míst na Hlásce. Dále byla zakoupena technologie elektronické identifikace říje a zvířat s cílem zajistit chov jalovic na Hlásce. Tímto došlo k úspoře dvou pracovních sil a i dalších nákladů na převoz krmiv a steliv. Nehledě na to, že provoz na Poustkách by již byl z hlediska legislativy v dalších letech ve stávajícím stavu prakticky nemožný. V RV lze loňský rok hodnotit jako průměrný. Skladba plodin a osevní postup zůstává stabilní, prioritou je zajištění objemných krmiv pro ŽV a BPS. V roce 2014 jsme pěstovali 73 ha pšenice ozimé, 99 ha ječmene jarního, 21 ha ovsa, 31 ha energetického žita, 181 ha kukuřice silážní, 51 ha ostropestřece, 30 ha pšenice jarní na GPS s podsevem Hykoru, 19 ha trav na semeno a 15 ha jednoletých trav jako protierozní pásy. Co se týká výnosů, bylo dosaženo rekordního výnosu ozimé pšenice (64 q/ha) a ječmene jarního na úrovni 54 q/ha. Pšenice většinou v potravinářské kvalitě, jarní ječmen jako sladovnický za 5500 Kč/t. U ovsa bylo dosaženo výnosu těsně nad hranici 50 q/ha. Pokud jde o řepku, bylo dosaženo průměrného výnosu 30,17 q/ha. Tento výnos lze hodnotit jako průměrný, na úrovni průměru ČR. I přes vysokou výkupní cenu na úrovni 1000 Kč/q, je pěstování řepky v našich podmínkách diskutabilní. Vysoké náklady, malá osevní plocha, nedostatek předplodin a v neposlední řadě to, že nevlastníme postřikovač a jsme odkázáni na služby, to vše přináší spoustu problémů a rizik při pěstování. I dosažené výnosy v posledních letech nejsou nic moc, byli jsme zvyklí na lepší. Na druhou stranu je řepka výborná předplodina a ani možnost využít digestátu z BPS není zanedbatelný. U ostropestřece byl dosažen výnos 9,85 q/ha. Tento výnos i když v republikovém měřítku nadprůměrný, tak z našeho hlediska byl spíše průměrný. Výhodou je, že ostropestřec je výborná předplodina, vhodná i do horších podmínek, dává stabilní výnosy za stabilní výkupní ceny. Bohužel firma, pro kterou jej pěstujeme prochází ekonomickou i personální krizí, takže uvidíme jak to bude s ostropestřecem dále. Z trav na semeno jsme pěstovali hybrid Bečvu. Porost byl dvouletý, po zimě slabý, byl ponechán pouze na naléhání množitele. Tomu odpovídal i výsledek, který byl podprůměrný. Pěstování trav má u nás perspektivu, trávy se k nám hodí, je tu dostatek srážek, stabilní jsou i ceny. Musíme však bezpodmínečně vyřešit sklizeň, bez vlastního kombajnu to jde často těžko a dochází ke zbytečným ztrátám vypadáním semen na zem. Téměř nejdůležitější plodinou co do pěstované plochy, tak i co do vynaložených nákladů se stává kukuřice. Loňský rok byl po několika příznivých letech pro kukuřici krajně nepříznivý. Přesto dosažené výnosy stačily k zajištění množství jak pro ŽV tak pro BPS. Zkušenosti z okolních podniků však ukazují, že případná neúroda kukuřice může mít fatální důsledky na chod celé zemědělské společnosti.

3 Pokud jde o rostlinnou výrobu nemůžeme opomenout louky a pastviny. Bohužel z důvodů extenzivního obhospodařování v minulých letech jsou tyto z pícninářského hlediska v žalostném stavu. Postupně jsme si dali za cíl, tyto louky a pastviny obnovit pomocí přísevů, řádně je pohnojit, ošetřit herbicidy a zbavit je plevelů. Zde však narážíme na probíhající pozemkové úpravy a časté směny pozemků. Snažíme se obnovovat zejména porosty na pozemcích v našem vlastnictví,po pozemkových úpravách nebo tam, kde máme dlouhodobé nájemní smlouvy. Co se týká BPS, tak v roce 2014 se podařilo softwarovou úpravou motoru navýšit výkon na 600 kw. Vnitropodnikově skončila BPS se ziskem tis.kč. Dosažené výsledky jsou spíše ve srovnání s ostatními BPS nadprůměrné, náklady na splácení úvěru, úroky, náklady na opravy a údržbu jsou však vysoké. Jako loni můžeme konstatovat, že až čas ukáže, zda byla celá investice výhodná či ne. Nespornou výhodou je stabilní přísun peněz, rozložení rizika při poklesu cen některé z ostatních komodit. Nevýhodou a určitým rizikem je přístup vlády ČR k obnovitelným zdrojům a kladení dalších legislativních překážek. Nyní se dostávám k půdě. K jsme hospodařili na 1408,48 ha ZP, z toho bylo 509,53 ha půdy orné a 898,95 ha luk a pastvin. V roce 2013 firma koupila cca 7 ha zemědělské půdy od drobných vlastníků a nyní na počátku roku 2014 je před dokončením a zápisem do KN dalších cca 25 ha ZP. Zde se jedná převážně o státní půdu a nákup přes restituční nároky, kdy k nákupu jsou použity prostředky z prodeje nemovitostí (kravín Bělá, odchovna králíků Prorubky). Pokud jde o půdu, postupně dochází k navyšování nájemného, zhruba na úroveň 2500 Kč/ha. Z toho vyplývá, že na konci roku 2014 vyplatíme na nájemném cca 3 mil. Kč. Na tomto místě se musím také omluvit zde přítomným vlastníkům půdy, protože z důvodu opoždění dotací a platby za ostropestřec (cca 4,5 mil. Kč) došlo k opoždění výplaty nájemného a dividend v řádů dnů až týdnů. Chtěl bych na Vás, jako akcionáře a zároveň i vlastníky půdy apelovat, aby jste uvážili jak se svoji půdou naložíte. Bez půdy bude těžko zemědělská společnost existovat. Stává se, že někteří akcionáři pronajímají své pozemky jiným firmám či osobám, nebo tuto půdu prodávají, aniž by třeba jednali s vedením společnosti, kterou jako akcionáři spoluvlastní. A tímto jí, stejně tak jako ostatní akcionáře poškozují. Pokud jde o uskutečněné investice v roce 2013, tak mezi ně patří: stavební úpravy stáje pro telata + technologie ustájení ,- Kč rozmetadlo hnojiv, luční smyk, žací kombinace ,- Kč předčistička osiv ,- Kč identifikace zvířat AFIACAT ,- Kč luční smyk Joskin ,- Kč mulčovač ,- Kč disky SWIFTER Disc ,- Kč 2 ks traktory Case Puma ,- Kč Celkem tedy bylo na investice vynaloženo Kč, část byla hrazena z investičních úvěrů, část v hotovosti.

4 Pokud jde o další investice, v budoucnosti bude nezbytné vyřešit skladování senáží a siláží, včetně strojů na jejich naskladňování a vyskladňování. V současné době čekáme jak to bude dále s investičními dotacemi, které bychom chtěli na pořízení těchto investic použít. Nezbytné bude i věnovat se nákupu půdy. V loňském roce, jsem na tomto místě zmiňoval i problém starých nevyužitých objektů. V roce 2013 se podařilo prodat středisko na Bělé, v roce 2014 se pokračuje prodejem objektu králíkárny na Prorubkách a objektem kravína v Liberku. Do budoucna je otázkou i jak využít objekt dílen na Kunčině Vsi a Prorubkách, kravín na Poustkách a Prorubkách, chatu na Ochozi a není daleko doba, kdy budeme uvažovat o přesunu administrativní části firmy do objektu VKT. Výše nesplacených úvěrů k činí tis.kč. V roce 2012 bylo zaplaceno tis. Kč splátek. Úvěry jsou pravidelně spláceny dle splátkových kalendářů. Jak vidíte jedná se o poměrně velkou sumu zaplacených splátek. V roce 2014 končí splatnost téměř poloviny přijatých úvěrů, čímž by se firmě postupně mělo ulevit v úvěrovém zatížení i tlaku na finanční prostředky. Pokud jde o výši přijatých dotací v roce 2013, obdrželi jsme tis. Kč., což je určité navýšení proti roku2012. Předpoklad pro rok 2014 je udržení stávající výše dotací, díky kurzu i jejich možné navýšení. Pro další roky je situace v dotacích nejasná. Vážení akcionáři, Horal, a.s. zaměstnával v roce ,213 přepočtených pracovníků (v roce 2012 to bylo 37,27 pracovníků). Průměrná měsíční mzda byla Kč, z důvodu nemoci bylo zameškáno hodin (což je více jak o 62 % více oproti roku 2012). Základní jmění společnosti zůstává na úrovni tis. Kč. Firma má členský vklad 30 tis. Kč u MOD Morava Vyškov a dále vklad 200 tis. Kč a 100% podíl u dceřiné společnosti Horal BPS s.r.o. Hláska. Horal BPS s.r.o. nevykazuje žádnou ekonomickou činnost, hospodaření společnosti skončilo ziskem 5 153,58 Kč. Zisk je tvořen výnosy z úroků z finančních prostředků na účtu společnosti. Společnost v roce 2013 odprodala na základě nejvyšší nabídky zbývajících 160 ks vlastních akcií p. ing. Beerovi. Společnost nevlastní v současné době žádné vlastní akcie. Výše majetku akciové společnosti k dosahovala tis. Kč, z toho vlastní kapitál činil tis. Kč. Hospodářský výsledek za účetní období činí k částku ,84 Kč. Představenstvo společnosti tímto navrhuje valné hromadě toto rozdělení zisku: a) 5% příděl do zákonného rezervního fondu, po zaokrouhlení na celé tis. Kč b) Kč převést do organizačního fondu c) Kč převést do zaměstnaneckého fondu d) Vyplatit dividendy v celkové výši Kč, což je po odečtení srážkové daně čistých 10 Kč/akcii s výplatou dne e) Zbývající část zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let Podle zákona má naše společnost povinnost ověřit roční účetní uzávěrku a výroční zprávu auditorem. Výrok auditora k hodnocenému období zní bez výhrad s upozorněním na značné úvěrové zatížení společnosti a tlak na finanční stabilitu společnosti.

5 Pokud jde o práci představenstva a dozorčí rady. Představenstvo se scházelo operativně, přibližně v intervalech 2 měsíců, vždy v usnášení schopném stavu. Jednání se pravidelně zúčastňoval předseda dozorčí rady, někdy i všichni členové dozorčí rady. Činnost dozorčí rady zhodnotí ve své zprávě předseda dozorčí rady. Doporučuji ke schválení rozdělit členům představenstva a dozorčí rady jako odměnu za jejich činnost částku ve výši ,- Kč. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za pozornost, členům představenstva a dozorčí rady poděkovat za jejich práci, popřát Vám osobně hodně úspěchů a zdraví a společnosti Horal co nejvíce úspěchů v její další činnosti. Projednáno a schváleno představenstvem dne

6 Created with litepdf - ROZVAHA k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. A K T I V A číslo řádku Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto (Rok 2012) AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.I A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek účty 353 B B.III B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I B.I.1. Zřizovací výdaje účty 011, ( )071, ( )091AÚ 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účty 012, ( )072, ( )091AÚ 006 B.I.3. Software účty 013, ( )073, ( )091AÚ 007 B.I.4. Ocenitelná práva účty 014, ( )074, ( )091AÚ 008 B.I.5. Goodwill účty (+/ )015, (+/ )075, ( )091AÚ 009 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek účty 019AÚ, ( )079, ( )091AÚ 010 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, ( ) B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 012 účty 051, ( )095AÚ 013 B.II B.II.x účty 031, ( )092AÚ účty 021, ( )081, ( )092AÚ 016 účty 022, ( )082, ( )092AÚ B.II.4. B.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 025, ( )085, ( )092AÚ účty 026, ( )086, ( )092AÚ B.II.6. B.II.7. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, ( )089, ( )092AÚ účty 042, ( ) B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba účty 052, ( )095AÚ účty (+/ )097, (+/ )098 B.III B.III.x účty 061, ( )096AÚ B.III.2. B.III.3. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 062, ( )096AÚ účty 063, 065, ( )096AÚ B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv účty 066, ( )096AÚ 027 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 067, 069, ( )096AÚ 028 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek účty 043, ( )096AÚ 029 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky účty 053, ( )095AÚ C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. C.I C.I.x účty 111, 112, 119, ( )191 účty 121, 122, ( )192, ( )193 účty 123, ( ) Created with litepdf -

7 Created with litepdf - Označ. A K T I V A číslo řádku Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto (Rok 2012) C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, ( ) C.I.5. Zboží účty 131, 132, 139, ( ) C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 118, 128, 138, ( )197, ( )198, ( )199, 314AÚ, ( )391AÚ 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II C.II.x 039 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ( )391AÚ 040 C.II.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, ( )391AÚ 041 C.II.3. Pohledávky podstatný vliv účty 352AÚ, ( )391AÚ 042 C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, ( )391AÚ 043 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, ( ) C.II.6. Dohadné účty aktivní účty 388AÚ 045 C.II.7. Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ( )391AÚ 046 C.II.8. C.III. C.III.1. Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů účty 481AÚ C.III C.III.x účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ( )391AÚ C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, ( )391AÚ 050 C.III.3. Pohledávky podstatný vliv účty 352AÚ, ( )391AÚ 051 C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ, ( )391AÚ 052 C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní účty 336, ( )391AÚ účty 341, 342, 343, 345, ( )391AÚ účty 314AÚ, ( )391 účty 388AÚ, 318AÚ Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ( )391AÚ 057 Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách C.IV C.IV.x účty 211, 213, 261 účty 221AÚ, C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly účty 251, 253, 256, C.IV.4. D.I. D.I.1. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období účty 259, ( )291AÚ D.I D.I.x účty D.I.2. Komplexní náklady příštích období účty D.I.3. Příjmy příštích období účty Created with litepdf -

8 Created with litepdf - Označ. P A S I V A číslo řádku Běžné účetní období Netto Minulé období Netto (Rok 2012) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) A.+B.+C. A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V. A.I A.I.x účty 411 nebo 491 účty ( ) A.I.3. A.II. A.II.1. Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio účty (+/ )419 A.II A.II.x účty A.II.2. Ostatní kapitálové fondy účty A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účty (+/ ) A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností účty (+/ ) A.II.5 Rozdíly z přeměn společností účty A.II.6. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let účty 416 A.III A.III.x účty 421, 422 účty 423, 424 A.IV A.IV.x účty A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let účty ( ) A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje účty 426 Aktiva A.1. A.II. A.III. A.IV B. C.+A.V.x B.I.+B.II.+B.III.+B.IV B.I. Rezervy B.I B.I.x 023 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 459AÚ 025 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů účty B.I.4. B.II. Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky účty 459AÚ B.II B.II.x B.II.1. Závazky z obchodních vztahů účty 478AÚ, 479AÚ 029 B.II.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba účty 471AÚ 030 B.II.3. Závazky podstatný vliv účty 472AÚ 031 B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení účty 364 AÚ, 365AÚ, 366 AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 032 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475AÚ 033 B.II.6. Vydané dluhopisy účty 473AÚ, ( )255AÚ 034 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478AÚ 035 B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů účty 389AÚ účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ, účty 481AÚ B.III B.III.x účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba účty 361, 471AÚ 041 B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. Závazky podstatný vliv účty 362, 472AÚ Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 331, 333, 479AÚ účty 336AÚ, 479AÚ Created with litepdf -

9 Created with litepdf - Označ. P A S I V A číslo řádku Běžné účetní období Netto Minulé období Netto (Rok 2012) B.III.7. Stát daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324, 475AÚ 047 B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.IV. B.IV.1. Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé účty 241, 473AÚ, ( )255 účty 389AÚ účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ B.IV B.IV.x účty 461AÚ B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ 053 B.IV.3. C.I. C.I.1. Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období účty 249 C.I C.I.x účty C.I.2. Výnosy příštích období účty Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

10 Created with litepdf - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží účty 604 účty Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál I. A. II.1+II.2.+II.3.+II.x. účty 601, 602 účty 611, 612, 613, 614 účty 621, 622, 623, 624 B B.x. účty 501, 502, 503 účty 511, 512, 513, 518 I. A.+II. B. C C.x. účty 521, 522 účty 523 účty 524, 525, 526 účty 527, 528 účty 531, 532, 538 účty 551, 557 III III.x. účty 641 účty 642 F F.x. účty 541 účty 542 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období účty (+/ )552, (+/ )554, (+/ )555, (+/ )558, (+/ )559 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady účty 644, 646, 648 účty 543, 544, 545, 546, 548, V. Převod provozních výnosů účty ( ) I. Převod provozních nákladů * * Provozní výsledek hospodaření účty ( )597 Přidaná hodnota+iii.+iv.+v. C D E F G H I VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 J. J. Prodané cenné papíry a podíly účty 661 účty VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII VII.x. 033 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účty 665AÚ 034 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů účty 665AÚ 035 Created with litepdf -

11 Created with litepdf - Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 665AÚ 036 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účty K Náklady z finančního majetku účty IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů účty 664, 667AÚ 039 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů účty 564, 567AÚ 040 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady účty (+/ )574, (+/ )579 účty 662 účty 562 účty 663, 667AÚ, 668 účty 563, 567AÚ, 568, XII. Převod finančních výnosů účty ( ) P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost účty ( )598 VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII. J. K. L. M. N. O. P. Q Q.x Q.1. splatná Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy účty 591, 595 účty (+/ )592 * + * Q. účty 681, R. Mimořádné náklady účty 581, 582, (+/ )584, (+/ )588, (+/ ) S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S S.x. 055 S.1. splatná účty S.2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření účty (+/ ) 594 XIII. R. S T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním účty (+/ ) 596 ** + * T * + * + XIII. R Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

12 Created with litepdf - VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A A A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/ ) A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv ( /+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku ( ) (s výjimkou investičních spol. a fondů) 007 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky ( ) A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) Z + A A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A A A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/ ), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/ ), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/ ) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) A*+ A A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ( ) 017 A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období ( ) A.6. Mimořádný výsledek hospodaření A.7. Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) 021 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A Created with litepdf -

13 Created with litepdf - Označ. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1. C C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům ( ) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 031 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 032 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů ( ) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. ( ) C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C*** R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

14 Created with litepdf - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k Od: IČ Do: v tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Horal, akciová společnost, Hláska Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší li se od bydliště Hláska čp. 1 Liberk otisk podacího razítka Označ. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) A.1. Počáteční stav účet A.2. Zvýšení A.3. Snížení 003 A.4. Konečný zůstatek 004 B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) B.1. Počáteční stav účet B.2. Zvýšení 006 B.3. Snížení 007 B.4. Konečný zůstatek 008 C. Základní kapitál A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/ B. A.1. + B C.2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů ( 252) 010 C.3. Zvýšení stavu účtu ( 252) 011 C.4. Snížení stavu účtu ( 252) 012 C.5. Konečný zůstatek účtu ( 252) 013 C.6. Konečný zůstatek A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 C.1. + C D. Emisní ážio (účet 412) D.1. Počáteční stav 015 D.2. Zvýšení 016 D.3. Snížení 017 D.4. Konečný zůstatek 018 E. Rezervní fondy (účet 421) E.1. Počáteční stav účet E.2. Zvýšení 020 E.3. Snížení 021 E.4. Konečný zůstatek 022 F. Ostatní fondy ze zisku (účet 427) F.1. Počáteční zůstatek účet F.2. Zvýšení 024 F.3. Snížení 025 F.4. Konečný zůstatek 026 G. Kapitálové fondy (účet 413) G.1. Počáteční zůstatek účet G.2. Zvýšení 028 G.3. Snížení 029 G.4. Konečný zůstatek 030 H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty ) H.1. Počáteční zůstatek účty H.2. Zvýšení 032 H.3. Snížení 033 Created with litepdf -

15 Created with litepdf - Označ. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU číslo řádku sledovaném Skutečnost v účetním období minulém H.4. Konečný zůstatek 034 I. Zisk účetních období (účet zůstatek na straně D účtu 431) I.1. Počáteční zůstatek účty I.2. Zvýšení 036 I.3. Snížení 037 I.4. Konečný zůstatek 038 J. Ztráta účetních období (účet zůstatek na straně MD účtu 431) J.1. Počáteční zůstatek účty J.2. Zvýšení J.3. Snížení 041 J.4. Konečný zůstatek 042 JI. Jiný výsledek minulých období (účet 426) 0 0 ji.1 Počáteční zůstatek účet ij.2 Zvýšení 044 ji:3 Snížení 045 ji.4 Konečný zůstatek 046 K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění K.1 Počáteční zůstatek 047 K.2 Zvýšení 048 K:3 Snížení 049 K.4 Konečný zůstatek 050 Vlastní kapitál celkem X.1 Počáteční zůstatek C.1. + D.1.+ E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1.+ JI.1. + K X.2 Zvýšení A.2. + B.2.+ C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + JI.2. + K X:3 Snížení A.3. + B.3.+ C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3.+ JI.3. + K X.4 Konečný zůstatek X.1. + X.2. X Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Zemědělská výroba akciová společnost Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: Ing. Dostál Jiří Pozn.: Created with litepdf -

16 Horal, akciová společnost Hláska Rychnov nad Kněžnou Příloha k účetní závěrce roku 2013 Horal, akciová společnost, Hláska se sídlem Liberk, Hláska čp.1 má vymezen předmět podnikání v následujících činnostech: a) zemědělská výroba b) truhlářství c) hostinská činnost d) výroba a opravy zemědělských strojů e) zámečnictví f) silniční motorová doprava g) obchodní činnost dle par.33 a/ v rozsahu par.34 živn.zákona h) zemní práce i) poskytování ubytování a rekreačních služeb j) výroba elektrické energie Nosnou činností akciové společnosti je zemědělská výroba a od konce roku 2011, kdy byla uvedena do provozu Bioplynová stanice na Hlásce i výroba elektrické energie. Ostatní aktivity jsou pouze okrajové a slouží k efektivnějšímu využití stávajícího zařízení a techniky, které jsou v majetku společnosti. Zemědělská výroba je členěna na: a) živočišnou výrobu, se zaměřením na výrobu mléka, masa, zástavového skotu a okrajově i na chov ovcí b) rostlinnou výrobu, se zaměřením na výrobu krmiv pro živočišnou výrobu a pěstování tržních plodin-řepky, trav na semeno, léčivých rostlin a sladovnického ječmene. Dále se rostlinná výroba zaměřuje na pěstování biomasy pro Bioplynovou stanici. c) provozování Bioplynové stanice Hláska-výroba elektrické energie Akciová společnost má základní kapitál tis. Kč, kdy žádný z akcionářů se na něm nepodílí více jak 20 % (největší akcionář k vlastní ks akcií á 1000 Kč/akcie, což představuje podíl 9,28 %). K bylo následující složení: a) statutárního orgánu-představenstva ing. Dostál Jiří předseda představenstva Bačina Karel místopředseda představenstva Mihulka Václav člen představenstva JUDr. Jeřábek Jaromír člen představenstva Langr Rudolf člen představenstva Tomáš Zdeněk člen představenstva Ing. Hovorka Viktor člen představenstva b) dozorčí rady ing. Jehlička Josef předseda dozorčí rady Dušánek František člen dozorčí rady Schod Josef člen dozorčí rady

17 Horal, akciová společnost, Hláska má členský vklad u Moravy, mlékařského odbytového družstva, ve výši 30 tis. Kč vznik v roce Dále v roce 2010 byla založena společnost Horal BPS s.r.o. se základním jměním Kč, kdy 100% vlastníkem je Horal, akciová společnost, Hláska. Společnost Horal BPS, s r.o. nevyvíjela v roce 2013 žádnou činnost, její hospodaření skončilo výsledkem ,58 Kč. Neexistují žádné dohody mezi akcionáři, které zakládají rozhodovací práva. K organizace zaměstnávala 37 pracovníků (tj. průměrný přepočtený počet). Z pohledu organizační struktury je akciová společnost tvořena následovně: ředitel Ekonomický úsek Živočišná výroba Rostlinná výroba Mechanizace Vedoucí ŽV Vedoucí RV Vedoucímechanizátor 2 THP 2 THP 18 D 8 D 3 D Osobní náklady v roce 2013 činily celkem tis. Kč, z toho mzdové náklady tis. Kč, odměny členů orgánu společnosti 187 tis. Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tis.kč, 290 tis. Kč činil příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců a 298 tis. Kč tvořily ostatní sociální náklady (příspěvky na stravování). Půjčky, záruky či ostatní plnění za cenu nižší než je cena obvyklá ve vztahu k akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly realizovány. K vedení podvojného účetnictví je v organizaci od jejího vzniku používán softwarový produkt společnosti EKO-SOFT spol. s.r.o., Krásná Hora n. Vlt. K zpracování účetnictví roku 2013 sloužily programové verze, které byly průběžně aktualizovány z webové stránky fy EKO-SOFT. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení +vedlejšími pořizovacími náklady. Cena zásob na skladě je programově přepočítána na aritmetický průměr. Obdobným způsobem je oceňován i pořizovaný investiční majetek. Vstupní cenu u základního stáda, resp. cenu převáděných zvířat ze zásob do hmotného investičního majetku, tvoří součet ceny jejich živé hmotnosti do 5. měsíce březosti a nákladů připadajících na počet krmných dnů do doby otelení. Zvířata (v zásobách) jsou oceňována programově, kdy se vychází z kalkulací příslušného přírůstku a počáteční ceny, dle způsobu nabytí. Cenné papíry nebyly pořizovány, reprodukční ceny u pořizovaného majetku nebyly uplatňovány. Vedlejšími pořizovacími náklady, které se zpravidla zahrnují do pořizovacích cen je dopravné, poštovné, balné a podobně. Pokračováno bylo v odepisování HIM, jednorázově odepisovanými položkami byl drobný HIM v pořizovací ceně do 40 tis. Kč. I tento majetek je v akciové společnosti evidován. Neodepisovaným majetkem zůstávají pozemky, nehmotný investiční majetek organizace nevlastní. Odpisové plány jsou sestavovány programově s využitím údajů (datum zařazení, pořizovací ceny, odpis. skupina a způsob odpisu) investičního majetku při jeho zařazení pro propočet a zobrazení měsíčních odpisů, zůstatkové ceny a oprávek.

18 Úvěry v roce 2013 (stav k ) účet úvěr poskytnut od GE Money Bank a.s. ve výši ,- Kč na financování nákupu traktoru CASE IH Maxxum 140A-Line, traktoru Case IH Puma Super, žacího stroje Krone Easy Cut 32P, žacího stroje Krone Easy Cut 360 a návěsu Brantner TA , úvěr je pravidelně splácen dle splátkového kalendáře a ke dni činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. března 2014 účet úvěr poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování projektu Stavební úpravy pavilonu rostlinné výživy na odchovnu telat ve výši ,- Kč, úvěr je pravidelně splácen a ke dni činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. června 2014 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování nákupu kolového traktoru Zetor Forterra, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. března 2014 účet úvěr je poskytnut od ČSOB Leasing a.s. na financování nákupu secího stroje Horsch Pronto, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 5. listopadu 2014 účet úvěr je poskytnut od ČSOB Leasing a.s.na financování nákupu krmného vozu Faresin, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 16. listopadu 2014 účet úvěr je poskytnut od ČSOB Leasing a.s. na financování nákupu svinovacího lisu New Holland, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 16. listopadu 2014 účet úvěr je poskytnut od Škofin a.s. na financování nákupu osobního automobilu Škoda Octavia, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 19. května 2015 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování nákupu shrnovače píce Claas Liner, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. září 2015 účet úvěr je poskytnut od Impuls leasing Austria na financování nákupu traktoru Case 115, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 1. srpna 2015 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování nákupu kolového traktoru New Holland, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. března 2017 účet

19 -úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování výstavby kejdového hospodářství, úvěr je pravidelně splácen a k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. prosince 2020 účet úvěr je poskytnut od GE Money Bank a.s. na financování výstavby Bioplynové stanice na Hlásce, jeho nesplacená část činí k ,- Kč, konečná splatnost úvěru je 20. prosince 2025 účet úvěr je poskytnut GE Money Bank a.s. na financování nákupu cisterny Kotte VT ve výši Kč, úvěr je pravidelně splácen, k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je k 20.dubnu 2017 účet úvěr je poskytnut GE Money Bank a.s. na financování nákupu řezačky Claas Jaguar 850 Profistar 4x4 ve výši ,- Kč. Úvěr je pravidelně splácen, k činí jeho nesplacená část Kč, konečná splatnost úvěru je k účet revolvingový provozní úvěr ve výši ,- Kč poskytnutý od GE Money Bank a.s., konečná splatnost úvěru je 20. března 2014 účet úvěr je poskytnut od Deutsche Leasing na nákup rozmetadla průmyslových hnojiv Rauch, lučních bran Einbeck, žací kombinace Krone Easy Cut 7540, čelního žacího stroje Krone Easy Cut 32 P ve výši ,- Kč, úvěr je pravidelně splácen, k činí jeho nesplacena část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je účet úvěr je poskytnut od VB Leasing na nákup diskového podmítače Swifterdisc XO 6000 F ve výši ,- Kč, k činí jeho nesplacená část ,- Kč, konečná splatnost úvěru je Rekapitulace nesplacených úvěrů č.účtu banka nesplacená část k GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč ČSOB Leasing ,- Kč ČSOB Leasing ,- Kč ČSOB Leasing ,- Kč Škofin ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč Impuls Leasing ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč GE Money bank a.s ,- Kč GE Money Bank a.s ,- Kč Deutsche Leasing ,- Kč VB Leasing ,- Kč

20 Zajištění úvěru u GE Money Bank a.s.: Směnka, zřízení zástavního práva k pohledávkám a pohledávkám z pojistného plnění, smlouva o zřízení zajišťovacího práva a o výpůjčce, zástavní smlouva k nemovitostem, zástavní smlouva na faktury z tržeb za mléko a tržeb za elektrickou energii Zajištění úvěru u ČSOB Leasing: Směnka, smlouva o zpětném odkupu, vinkulace pojistného plnění Zajištění úvěru u Impuls Leasing: Smlouva o zpětném odkupu a vinkulace pojistného plnění Zajištění úvěru u Škofin: Smlouva o zpětném odkupu a vinkulace pojistného plnění Zajištění úvěru u Deutsche Leasing Smlouva o zpětném odkupu, směnka Jiné závazky účet Nákup části podniku Výše závazku k činí ,45 Kč, kdy jeho konečná splatnost je v roce účet Závazek z privatizace VKT Hláska Výše závazku k činí ,- Kč, kdy jeho konečná splatnost je v roce Dotace Obdržené dotace v roce 2013 v celkové výši ,63 Kč lze rozčlenit následujícím způsobem: účet účel dotace výše dotace v Kč Dotace ošetřování TTP , Dotace-genetický potenciál , Dotace-chov krav bez tržní produkce , Dotace úroků , Dotace dojné krávy , Dotace poradenství Dotace zemědělského pojištění Dotace nákazový fond Dotace bahnice a kozy , Dotace osivo Dotace LFA-pomoc méně příznivým oblastem Dotace SAPS (platba na plochu) , Dotace pěstování meziplodin ,22 Spotřební daň Vrácená část spotřební daně za rok 2013 představovala souhrnnou částku ,- Kč. Opravné položky a) zákonné ( účet ) V roce 2013 nebyla vytvořena žádná opravná položka k pohledávkám (konečný stav účtu je ,- Kč). b) opravná položka k materiálu (účet )

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Moravská zemědělská, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2013. Moravská zemědělská, akciová společnost Výroční zpráva za rok 213 Moravská zemědělská, akciová společnost Obsah: str. 1. Výroční zpráva za rok 213 3 a) základní údaje b) údaje o základním kapitálu c) složení představenstva a dozorčí rady k 31.12.213

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2012 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více