ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS

2 OBSAH 1. Úvod Úvěry Evropské unie Systém pomoci platebním bilancím Operace v rámci pomoci platebním bilancím v roce Evropský mechanismus finanční stabilizace Operace Evropského mechanismu finanční stabilizace v roce Systém makrofinanční pomoci Operace makrofinanční pomoci v roce Úvěrový nástroj Euratomu Operace Euratomu v roce Výpůjčky Evropské unie Pomoc platebním bilancím Evropský mechanismus finanční stabilizace Makrofinanční pomoc Euratom Evropská investiční banka Úvěry Evropské investiční banky Výpůjčky EIB Zajištění finanční stability v eurozóně Úvěrový nástroj pro Řecko Evropský nástroj finanční stability (EFSF) Evropský mechanismus stability (ESM) CS 2 CS

3 1. ÚVOD V rozhodnutích Rady, kterými se ustavují různé úvěrové nástroje Evropské unie, se požaduje, aby Komise každoročně informovala Evropský parlament a Radu o použití těchto nástrojů. S cílem dostát těmto požadavkům na poskytování informací tato zpráva popisuje úvěrové operace v rámci všech nástrojů i odpovídající výpůjčky. 2. ÚVĚRY EVROPSKÉ UNIE Na základě různých rozhodnutí Rady poskytuje Komise finanční podporu třetím zemím a členským státům v závislosti na dotčených zeměpisných oblastech a sledovaných cílech. Obvykle se jedná o bilaterální úvěry financované z kapitálových trhů a zaručené rozpočtem EU Systém pomoci platebním bilancím Pomoc platebním bilancím má podobu střednědobých úvěrů poskytovaných Unií a je obvykle poskytována společně s financováním ze strany Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo dalších vícestranných věřitelů, jako je EIB, EBRD či Světová banka, nebo s dvoustrannou pomocí od členských států. Jedná se o mimořádný nástroj, k jehož použití se přistupuje případ od případu na základě rozhodnutí Rady. Možnými příjemci pomoci jsou členské státy mimo eurozónu, které se potýkají s vážnými problémy v oblasti platební bilance. Jeho cílem je zmírnit tlak na členské státy, které jsou příjemci pomoci, vyplývající ze zahraničního financování a obnovit životaschopnost platební bilance dané země. Pomoc je uvolněna, jsou-li plněny podmínky hospodářské politiky schválené Komisí a členským státem po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem a po podpisu memoranda o porozumění (dále jen memorandum ) před uzavřením dohod o úvěru. Prověření, zda se opatření realizují, je podmínkou čerpání dalších splátek úvěru. Systém pomoci platebním bilancím byl obnoven v roce 2008 v reakci na mezinárodní hospodářskou a finanční krizi a jeho strop byl v prosinci navýšen z 12 miliard EUR na 25 miliard EUR, přičemž o dalším navýšení na 50 miliard EUR bylo rozhodnuto v květnu 1 2 Podrobné informace o výpůjčkách a poskytování úvěrů Komise jsou dostupné na této internetové stránce: Nařízení Rady (ES) č. 1360/2008 ze dne 2. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států. CS 3 CS

4 2009 3, aby EU mohla rychle reagovat na jakékoli další žádosti o pomoc platebním bilancím. Pro Maďarsko 4, Lotyšsko 5 a Rumunsko 6 byla do 31. prosince 2011 vyčleněna pomoc v celkové výši 14,6 miliard EUR, z čehož bylo do konce roku 2011 vyplaceno 13,4 miliardy EUR. Tabulka č. 1: Pomoc platebním bilancím k 31. prosinci 2011 (v miliardách EUR) Země Vyčleněná částka Vyčerpaná částka Splacená částka Dlužná částka Průměrná splatnost úvěru (v letech) Maďarsko 6,5 5,5 2,0 3,5 6,1 Lotyšsko 3,1 2,9 0 2,9 6,6 Rumunsko 5,0 5,0 0 5,0 7,0 Celkem 14,6 13,4 2,0 11, Operace v rámci pomoci platebním bilancím v roce 2011 V roce 2011 bylo vyčerpáno celkem 1,350 miliardy EUR ve dvou splátkách: Tabulka č. 2: Seznam úvěrových operací čerpání v rámci systému pomoci platebním bilancím v roce 2011 (v milionech EUR) Země Rozhodnutí Datum splátky Splatnost Úroková míra Vyčerpaná částka Rumunsko 2009/459/ES ,25 % ,13 % 150 Celkem Finanční pomoc určená pro Maďarsko vypršela v listopadu 2010 a pro Lotyšsko v lednu V důsledku toho zbývající částka ve výši 1 miliardy EUR vyčleněná pro Maďarsko a 0,2 miliardy EUR vyčleněné pro Lotyšsko nebudou v rámci stávajících operací pomoci platebním bilancím čerpány Nařízení Rady (ES) č. 431/2009 ze dne 18. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států. Rozhodnutí Rady 2009/102/ES ze dne 4. listopadu Rozhodnutí Rady 2009/290/ES ze dne 20. ledna Rozhodnutí Rady 2009/459/ES ze dne 6. května CS 4 CS

5 Kromě 5 miliard EUR na pomoc platebním bilancím, které již byly vyčerpány, Rada dne 12. května 2011 rozhodla o poskytnutí preventivní finanční pomoci Rumunsku ve výši 1,4 miliard EUR 7, která ještě nezačala být čerpána Evropský mechanismus finanční stabilizace Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 zavedlo evropský mechanismus finanční stabilizace (dále jen EFSM ), který vychází z čl. 122 odst. 2 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ). Evropský mechanismus finanční stabilizace je zcela zajištěn rozpočtem EU a jeho celková úvěrová kapacita činí až 60 miliard EUR. Komise je zmocněna získávat finanční prostředky jménem Evropské unie na kapitálových trzích nebo přímo od finančních institucí. Použití EFSM je podmíněno opatřeními v rámci společného programu strukturální korekce a pomoci EU a Mezinárodního měnového fondu. Finanční pomoc z EFSM je poskytována na základě rozhodnutí Rady přijatého kvalifikovanou většinou. Komise a členský stát, který je příjemcem pomoci, uzavřou memorandum o porozumění, v němž jsou podrobně uvedeny obecné podmínky týkající se hospodářské politiky stanovené Radou. Komise poté o memorandu o porozumění informuje Evropský parlament a Radu. Podmínky týkající se hospodářské politiky podléhají pravidelnému přezkumu a v případě potřeby je lze upravit 9. Komise pravidelně předkládá Hospodářskému a finančnímu výboru a Radě zprávy o provádění nařízení o EFSM a o trvání mimořádných okolností, které odůvodnily jeho přijetí Operace Evropského mechanismu finanční stabilizace v roce 2011 Systém EFSM byl aktivován v roce 2011 pro Irsko a Portugalsko, kdy pro tyto dvě země jako příjemce pomoci byl vyčleněn úvěr až do výše 22,5 miliardy EUR pro Irsko a 26 miliard EUR pro Portugalsko. Celkové závazky, včetně závazků EFSM, MMF a dalších členských států činily až 85 miliard EUR, respektive 78 miliard EUR: Tabulka č. 3: Rozpis závazků (v miliardách EUR) Rozhodnutí Rady (2011/288/EU) ze dne 12. května 2011, kterým se Rumunsku poskytuje preventivní střednědobá finanční pomoc Evropské unie (Úř. věst. L 132, , s. 15). V čl. 122 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie se stanoví finanční pomoc pro členské státy v obtížích z důvodu mimořádných událostí, které nemohou členské státy ovlivnit. Přezkum provádí Komise v konzultaci s ECB alespoň každých šest měsíců. Veškeré změny, které může být třeba provést v programu korekce členského státu, který je příjemcem pomoci, Komise s příslušným členským státem projedná. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhoduje o veškerých úpravách původně stanovených obecných podmínek týkajících se hospodářské politiky a schvaluje revidovaný program korekce připravený členským státem, který je příjemcem pomoci. Komise by měla zprávu předložit do šesti měsíců od vstupu nařízení Rady (EU) č. 407/2010 v platnost a případně každých dalších šest měsíců poté (článek 9 nařízení). CS 5 CS

6 Země Evropský mechanismus finanční stabilizace Evropský nástroj finanční stability Mezinárodní měnový fond Ostatní Celkem Irsko 22,5 17,7 22,5 22,3* 85 Portugalsko 26,0 26,0 26,0 78 Celkem 48,5 43,7 48,5 22,3 163 * 4,8 miliardy EUR z jiných členských států (Spojeného království, Švédska, Dánska) a 17,5 miliardy EUR od irského státu. V souladu s rozhodnutím Rady 2011/77/EU 11 a rozhodnutím Rady 2011/344/EU 12 bylo v roce 2011 Irsku vyplaceno milionů EUR a Portugalsku milionů EUR. Tabulka č. 4: Seznam úvěrových operací čerpání v rámci systému EFSM v roce 2011 (v milionech EUR) Země Rozhodnutí Vyčleně ná částka Datum splátky Vyčerpan á částka Úroková míra Splatnost Průměrn á splatnost úvěru (v letech) Irsko 2011/77/EU ,50 % , ,25 % , ,50 % , ,00 % , ,375 % ,0 Mezisoučet ,0 Portugals ko 2011/344/EU ,50 % , ,75 % , Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/77/EU ze dne 7. prosince 2010 o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku (Úř. věst. L 30, , s. 34). Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/344/EU ze dne 30. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku (Úř. věst. L 159, , s. 88). CS 6 CS

7 ,75 % , ,00 % , ,375 % ,9 Mezisoučet ,9 Celkem Další platby proběhly v roce 2012: dne 16. ledna: milionů EUR Irsku a milionů EUR Portugalsku a dne 5. března: milionů EUR Irsku, dne 24. dubna: milionů EUR Portugalsku, dne 4. května: milionů EUR Portugalsku. Celková dlužná částka v rámci EFSM se tak zvýšila na milionů EUR. Kromě toho bylo v souladu se závěry hlav států nebo předsedů vlád eurozóny a institucí EU ze dne 21. července 2011 o poskytování úvěrů v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace rozhodnuto o prodloužení doby splatnosti a snížení rozpětí úrokových sazeb 13. Maximální průměrná splatnost byla zvýšena ze 7,5 na 12,5 let a splatnost jednotlivých splátek úvěru lze prodloužit až na 30 let. Kromě toho bylo u úvěrů pro zemi, která je příjemcem pomoci, odstraněno ziskové rozpětí. Z tohoto důvodu bude země jako příjemce pomoci platit pouze celkové náklady financování EU. Tato rozhodnutí budou použita zpětně na všechny vyčerpané splátky úvěrů Systém makrofinanční pomoci Makrofinanční pomoc je poskytována za účelem podpory kandidátských, potenciálních kandidátských a sousedních zemí EU s cílem vyřešit krátkodobé problémy v oblasti platební bilance, stabilizovat veřejné finance a podporovat realizaci strukturálních reforem. Makrofinanční pomoc je poskytována v mimořádných případech a dočasně a je podmíněna přísnými podmínkami hospodářské politiky. Operace makrofinanční pomoci obvykle doplňují programy korekce MMF. Makrofinanční pomoc může mít podobu grantů a/nebo úvěrů. V lednu 2011 Komise předložila Hospodářskému a finančnímu výboru obsáhlé sdělení objasňující kritéria pro rozhodování, zda použít úvěry nebo granty, které výbor schválil. Kritéria se týkají dvou širokých kategorií: úrovně hospodářského a sociálního rozvoje země, 13 Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/682/EU ze dne 11. října 2011, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU (Irsko) a 2011/683/EU ze dne 11. října 2011, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU (Portugalsko), (Úř. věst. L 269, , s. 31 a 32). CS 7 CS

8 která je příjemcem pomoci 14, a rovněž udržitelnosti dluhu a schopnosti splácet. Rovněž se zohledňují kritéria pro přiznání finanční pomoci používaná Světovou bankou a MMF. Metodika a výběr ukazatelů, které Komise používá, jsou podrobně popsány v pracovním dokumentu útvarů Komise 15, jenž je součástí výroční zprávy o makrofinanční pomoci za rok Komise rovněž předložila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím 16. Toto rámcové nařízení zefektivní rozhodovací proces, přičemž ho sladí s dalšími nástroji finanční pomoci EU. Kromě toho po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se rozhodnutí o makrofinanční pomoci přijímají v souladu s řádným legislativním postupem (spolurozhodování). Pokud by země, která je příjemcem pomoci, nebyla schopna dostát svým povinnostem splácet, může Komise využít Záruční fond pro vnější vztahy 17, aby zajistila splacení odpovídající výpůjčky 18. Podrobné informace o operacích v rámci makrofinanční pomoci lze nalézt ve výroční zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím Operace makrofinanční pomoci v roce 2011 V roce 2011 navrhla Komise poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii a Kyrgyzské republice, ale žádná rozhodnutí dosud nebyla přijata. Výsledek se očekává v průběhu roku V únoru 2012 požádal Egypt o makrofinanční pomoc ve výši 500 milionů EUR, která by částečně mohla být vyplacena v podobě grantu a doplnila by finanční prostředky poskytnuté MMF a dalšími dárci. Komise a MMF v současnosti analyzují zbývající potřeby financování z vnějších zdrojů v přípravě odpovědi na žádost Egypta. V červenci 2011 proběhla dvě čerpání úvěrů: 100 milionů EUR pro Srbsko jako první splátka na základě rozhodnutí přijatého v roce , Jako hlavní ukazatel se navrhuje hrubý národní důchod na obyvatele. SEK(2011) 874 v konečném znění. KOM(2011) 396 v konečném znění. Viz nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009. U úvěrů v rámci makrofinanční pomoci zatím nebyl zaznamenán žádný případ selhání. Ačkoli je splacení výpůjčky nakonec kryto zárukou rozpočtu EU, slouží Záruční fond jako likvidní polštář chránící rozpočet EU před rizikem uplatnění záruky v důsledku platebních selhání. Souhrnná zpráva o činnosti fondu viz KOM(2010) 418 a k ní připojený pracovní dokument útvarů Komise (SEK(2010) 968). Za rok 2011 dosud nebyla zveřejněna. Pokud jde o rok 2010, viz KOM(2011) 408 v konečném znění. CS 8 CS

9 26 milionů EUR pro Arménii jako první splátka na základě rozhodnutí přijatého v roce V únoru 2012 byla vyplacena druhá a poslední splátka makrofinanční pomoci Arménii ve výši 39 milionů EUR. Kromě toho byly v roce 2011 vyplaceny granty v celkové výši 55 milionů EUR (35 milionů EUR pro Arménii a 20 milionů EUR pro Moldavsko 22 ) Úvěrový nástroj Euratomu Úvěry v rámci Euratomu lze použít k financování projektů v členských státech (rozhodnutí Rady 77/270/Euratom) nebo v určitých třetích zemích (Ukrajina, Rusko nebo Arménie) (rozhodnutí Rady 94/179/Euratom). V roce 1990 Rada stanovila výpůjční limit na 4 miliardy EUR, přičemž již bylo rozhodnuto o zhruba 3,4 miliardy EUR, které byly vyčerpány. V roce 2002 Komise navrhla zvýšení výpůjčního limitu ze 4 miliard EUR na 6 miliard EUR, v Radě však zatím nedošlo ke shodě Operace Euratomu v roce 2011 V roce 2011 nebyla přijata žádná rozhodnutí o poskytnutí úvěru ani nedošlo k žádnému čerpání. 3. VÝPŮJČKY EVROPSKÉ UNIE Pro financování úvěrů, o nichž rozhodla Rada, je Komise zmocněna půjčovat si finanční prostředky jménem Evropské unie i Euratomu na kapitálových trzích. Výpůjčka a úvěr jsou prováděny jako vzájemná operace, která zajišťuje, aby rozpočet EU nebyl ohrožen jakýmikoli riziky spojenými s úrokovými sazbami nebo měnovým rizikem 23. Nesplacené výpůjčky odpovídají nesplaceným úvěrům. Tabulka č. 5: Celkové výpůjčky Evropské unie nesplacená výše kapitálu (1) (v milionech EUR) Rozhodnutí Rady 2009/892/ES ze dne 30. listopadu Rozhodnutí Rady 2009/890/ES ze dne 30. listopadu Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu 2010/0162 (COD) ze dne 7. září Nařízení o EFSM umožňuje uchýlit se k předběžnému financování, neboť zmocňuje Komisi půjčit si finanční prostředky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí, a to v nejvhodnější dobu mezi plánovanými výplatami s cílem optimalizovat náklady financování a zachovat na trzích svou pověst jako emitenta Unie. CS 9 CS

10 ESUO v likvidaci (1) (2) Euratom (1) Pomoc platebním bilancím Makrofina nční pomoc EFSM Evropská unie celkem (1) Použité směnné kurzy jsou platné k 31. prosinci každého roku. (2) Evropské sdružení uhlí a oceli je od roku 2002 v likvidaci. Poslední dluhopis vydaný tímto sdružením má splatnost v roce Pomoc platebním bilancím V březnu 2011 bylo nutné získat na trhu úvěr pro pomoc platebním bilancím ve výši 1,2 miliardy EUR. V zájmu zajištění hladkého a účinného plnění bylo rozhodnuto o tom, že tyto finanční prostředky budou získány společně s prostředky potřebnými pro úvěr Irsku v rámci programu EFSM (3,4 miliardy EUR). Dalších 0,15 miliardy EUR bylo v červnu získáno pro Rumunsko. Tabulka č. 6: Emise dluhopisů EU v roce 2011 (v miliardách EUR) Země Popis Datum emise Datum splatnosti Objem (v EUR) Rumunsko EU 4,6 mld. 3,25 %/ ,20 (+ 3,4 pro Irsko v rámci EFSM) Rumunsko EU 0,15 mld. 3,125 %/ ,15 Celkem 1, Evropský mechanismus finanční stabilizace Komise jménem Evropské unie potřebovala v rámci programu EFSM významný objem finančních prostředků za účelem financování pomoci pro Irsko a Portugalsko. Podíl EU (doplněný o prostředky MMF a Evropského nástroje finanční stability) se poměrně rychle vyčerpal, protože Evropská unie byla oproti Evropskému nástroji finanční stability již zavedeným emitentem. Toto předzásobení programu EFSM vedlo k rekordní emisi jménem CS 10 CS

11 EU a pro EFSM znamenalo 28 miliard EUR, které byly financovány šesti referenčními dluhopisy EU (v nesplacené nominální výši 3 miliard EUR nebo více pro každou sérii dluhopisů) a jednou menší transakcí. Tyto dluhopisy EU byly na trhu vysoce poptávané, což vedlo k mnohem vyššímu počtu objednávek na emisi, než mohlo být uspokojeno. Všechny významné skupiny investorů a zejména dlouhodobí investoři (investiční fondy, správci aktiv, fondy pojišťoven a penzijní fondy) i veřejné instituce nakoupily tyto dluhopisy EU 24. Výsledky těchto dluhopisů EU na sekundárním trhu byly pozitivní a potvrdily postavení EU jako emitenta prvotřídních referenčních dluhopisů. Za dluhopisy s patnáctiletou splatností obdržela EU od International Financing Review ocenění jako obchod roku ve skupině dluhopisů státních orgánů, nadnárodních organizací a agentur a ocenění obchod roku od Euromoney. Tabulka č. 7: Přehled financování v rámci EFSM a čerpání úvěrů (v miliardách EUR) Země Přiznáno dne Datum splatnosti Velikost Irsko ,00 Irsko (plus 1,2 pro pomoc platební bilanci Rumunska, viz výše) ,40 Irsko (3), Portugalsko (1,75) ,75 Portugalsko ,75 Portugalsko ,00 Irsko (2), Portugalsko (2) ,00 Irsko (0,5), Portugalsko (0,6) ,10 Celkem 28,00 V roce 2012 se uskutečnily další emise dluhopisů: v lednu: v objemu 3 miliardy EUR (1,5 miliardy EUR pro Irsko a 1,5 miliardy EUR pro Portugalsko) a v březnu: v objemu 3 miliardy EUR pro Irsko, v dubnu: v objemu 1,8 miliardy EUR pro Portugalsko, v květnu: v objemu 2,7 miliardy EUR pro Portugalsko, 24 Další informace o výpůjčních operacích EU lze nalézt v prezentaci investorů: CS 11 CS

12 což představuje navýšení celkových získaných prostředků pro EFSM na hodnotu 38,5 miliardy EUR Makrofinanční pomoc V roce 2011 úspěšně proběhly dvě výpůjční operace (100 milionů EUR pro Srbsko a 26 milionů EUR pro Arménii). Obě byly financovány soukromými investicemi. Tabulka č. 8: Soukromé investice v EU v roce 2011 (v milionech EUR) Země Popis Datum emise Datum splatnosti Velikost Srbsko EU 3,382 %/ Arménie EU 3,691 %/ Celkem Euratom V roce 2011 neproběhla v rámci Euratomu žádná výpůjční operace. CS 12 CS

13 4. EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 4.1. Úvěry Evropské investiční banky Evropská investiční banka (dále jen EIB ) poskytuje financování jednotlivým investičním projektům buď přímo, nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů pro menší projekty realizované malými a středními podniky nebo místní správou a obcemi. EIB rovněž poskytuje úvěrové záruky, technickou pomoc a rizikový kapitál. V roce 2011 poskytla EIB celkový objem finančních prostředků ve výši 61 miliard EUR (oproti 72 miliardám EUR v roce 2010), což odráží postupný návrat k úrovni poskytování úvěrů před rokem 2008 poté, co byly v letech 2008, 2009 a 2010 poskytnuty mimořádné dodatečné úvěry. Financování v členských státech EU představovalo 54 miliard EUR. Tato částka není kryta zárukou EU. Mimo EU byla investována částka ve výši 7,3 miliardy EUR, z čehož 3,1 miliardy EUR bylo investováno v rámci mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím, na něž se záruka EU vztahuje. Financování EIB má dopad na rozpočet Evropské unie, pokud jsou tyto úvěry spojeny se zárukami EU, ustanoveními o sdílení rizika mezi EU a EIB nebo jinými slučovacími mechanismy. Zejména na úvěry EIB poskytnuté v rámci mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím (zahrnující země před vstupem do EU, země v rámci jižního a východního sousedství, Asii, Latinskou Ameriku a Jižní Afriku) se vztahuje záruka z rozpočtu EU pokrývající rizika státu nebo rizika politické povahy. Komise v druhém pololetí 2012 vydá samostatnou zprávu o úvěrech EIB poskytnutých třetím zemím v roce EIB rovněž spravuje finanční nástroje pro sdílení rizik, které využívají rozpočet EU k podpoře politik EU (např. finanční nástroj pro sdílení rizik na projekty výzkumu a vývoje a nástroj pro úvěrové záruky na projekty v oblasti transevropských dopravních sítí) Výpůjčky EIB V roce 2011 byla situace na trzích nepříznivější z důvodu rostoucích obav o vývoj v Evropě, ale EIB dokázala během prvních deseti měsíců udržet poměrně stabilní úroveň financování a přístup na trh. Poté se zejména během listopadu a prosince situace na trhu mimořádně zhoršila. Tehdy došlo k prudkému zhoršení očekávání trhu v souvislosti s evropskými státními dluhopisy, což způsobilo výrazné rozšíření rozpětí a omezení poptávky, a to pocítila většina evropských emitentů. Nejistota kulminovala v prosinci, kdy ratingové agentury Standard and Poor's a Fitch změnily výhled ratingu EIB. 25 Komise podává každoročně zprávu Radě a Parlamentu o uplatňování nových finančních nástrojů financovaných z rozpočtu EU v rámci každoročního rozpočtového procesu v souladu s bodem 49 interinstitucionální dohody mezi Komisí, Parlamentem a Radou. CS 13 CS

14 Za těchto okolností se ukázalo úsilí EIB dokončit svůj program financování relativně brzy a dosáhnout tohoto cíle do konce října jako nezbytně nutné. Emise v objemu 76 miliard byla vůbec druhou největší (2010: 67 miliard EUR). 5. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ STABILITY V EUROZÓNĚ V reakci na globální hospodářskou a finanční krizi Rada a členské státy eurozóny rozhodly o souboru opatření na ochranu finanční stability v eurozóně i v Evropě obecně. Tato opatření jsou popsána níže Úvěrový nástroj pro Řecko Dne 2. května 2010 se ministři financí eurozóny jednomyslně dohodli na pomoci Řecku 26, kdy byl vytvořen tříletý společný program s MMF obsahující finanční balíček ve výši 110 miliard EUR na pomoc Řecku, který je podmíněn přísnými podmínkami politik 27 vyjednanými Komisí a MMF ve spolupráci s ECB s řeckými orgány. Finanční příspěvky činí 80 miliard EUR od členských států eurozóny a 30 miliard EUR od MMF. K 31. prosinci 2011 činilo celkové čerpání Řecka 73 miliard EUR (52,9 miliardy EUR od členských států eurozóny a 20,1 miliardy EUR od MMF 28 ). Úloha Komise Co se týče úvěrového nástroje pro Řecko, Komise nevystupuje ani jako věřitel ani jako dlužník. Zástupci členských států Evropské unie se však dne 5. května 2010 rozhodli svěřit Komisi úkoly týkající se koordinace a správy sdružených dvoustranných úvěrů, jak je stanoveno v dohodě mezi věřiteli, kterou dne 8. května 2010 uzavřely členské státy eurozóny poskytující pomoc 29. Z úlohy nevyplývá zvýšení výdajů Komise ani žádné jiné položky výdajů z rozpočtu EU 30. Počínaje dnem 28. března 2012 byly zbývající nevyčerpané částky Pomoc je poskytována prostřednictvím dvoustranných úvěrů od ostatních členských států eurozóny, které centralizuje Komise, za podmínek stanovených v prohlášení členských států ze dne 11. dubna Hlavní prvky podmíněnosti politik byly stanoveny v rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2010 určeném Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku (2010/320/EU). Podmíněnost byla podrobněji popsána v memorandu o porozumění uzavřeném mezi řeckými orgány a Komisí jménem členských států eurozóny. Další podrobnosti o úvěrovém nástroji pro Řecko jsou k dispozici na internetové adrese: borrower/greek_loan_facility/index_en.htm. Mezi tyto úkoly mj. patří vyjednání a podpis úvěrové smlouvy s Řeckem, otevření účtu u ECB na jméno poskytovatelů úvěrů a používání tohoto účtu k provádění všech plateb jménem poskytovatelů úvěrů a od dlužníka, koordinace procesu čerpání prostředků, některé výpočty, rozdělení plateb mezi poskytovatele úvěrů a jejich informování týkající se porušení úvěrové smlouvy či žádostí o zproštění povinnosti nebo o změny této smlouvy, a to jménem a pod vedením členských států eurozóny poskytujících pomoc. CS 14 CS

15 zrušeny. Finanční podmínky úvěrového nástroje byly rovněž upraveny, přičemž konečná splatnost byla prodloužena až na 15 let a doba odkladu až na 10 let. Kromě toho bylo ziskové rozpětí sníženo na 1,5 % Evropský nástroj finanční stability (EFSF) Evropský nástroj finanční stability (dále jen EFSF ) zřídily členské státy eurozóny jako společnost registrovanou v Lucembursku, kterou tyto státy vlastní, na základě rozhodnutí přijatých dne 9. května 2010 na zasedání Rady ECOFIN. EFSF může vydávat dluhopisy zaručené členskými státy eurozóny k úvěrování členských států eurozóny, které se dostaly do potíží, za podmínek dohodnutých s Komisí ve spolupráci s ECB a MMF, jež schvaluje Euroskupina. Úvěry poskytované EFSF nejsou kryty zárukou rozpočtu EU. Komise koordinuje své vlastní výpůjčky s výpůjčkami EFSF pro financování programů, ve kterých je zapojena Komise i EFSF s cílem optimalizovat své aktivity na kapitálovém trhu z hlediska načasování Evropský mechanismus stability (ESM) Vytvoření nového stálého krizového mechanismu, Evropského mechanismu stability (dále jen ESM ), bylo schváleno dne 2. února Vstup smlouvy o ESM v platnost je plánován na polovinu roku 2012 po ratifikaci ze strany 17 členských států eurozóny. ESM bude vykonávat úkoly, které v současné době plní EFSF a EFSM v rámci poskytování finanční pomoci členským státům eurozóny. Za tímto účelem bude ESM mít právo získávat finanční prostředky formou vydávání finančních nástrojů nebo uzavíráním finančních nebo jiných dohod či ujednání se členy ESM, finančními institucemi nebo jinými třetími stranami. Počáteční maximální objem úvěrů ESM je stanoven na 500 miliard EUR, včetně nesplacených úvěrů EFSF. CS 15 CS

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2012 COM(2012) 769 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace v oblasti mikroúvěrů

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více