ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS

2 OBSAH 1. Úvod Úvěry Evropské unie Systém pomoci platebním bilancím Operace v rámci pomoci platebním bilancím v roce Evropský mechanismus finanční stabilizace Operace Evropského mechanismu finanční stabilizace v roce Systém makrofinanční pomoci Operace makrofinanční pomoci v roce Úvěrový nástroj Euratomu Operace Euratomu v roce Výpůjčky Evropské unie Pomoc platebním bilancím Evropský mechanismus finanční stabilizace Makrofinanční pomoc Euratom Evropská investiční banka Úvěry Evropské investiční banky Výpůjčky EIB Zajištění finanční stability v eurozóně Úvěrový nástroj pro Řecko Evropský nástroj finanční stability (EFSF) Evropský mechanismus stability (ESM) CS 2 CS

3 1. ÚVOD V rozhodnutích Rady, kterými se ustavují různé úvěrové nástroje Evropské unie, se požaduje, aby Komise každoročně informovala Evropský parlament a Radu o použití těchto nástrojů. S cílem dostát těmto požadavkům na poskytování informací tato zpráva popisuje úvěrové operace v rámci všech nástrojů i odpovídající výpůjčky. 2. ÚVĚRY EVROPSKÉ UNIE Na základě různých rozhodnutí Rady poskytuje Komise finanční podporu třetím zemím a členským státům v závislosti na dotčených zeměpisných oblastech a sledovaných cílech. Obvykle se jedná o bilaterální úvěry financované z kapitálových trhů a zaručené rozpočtem EU Systém pomoci platebním bilancím Pomoc platebním bilancím má podobu střednědobých úvěrů poskytovaných Unií a je obvykle poskytována společně s financováním ze strany Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo dalších vícestranných věřitelů, jako je EIB, EBRD či Světová banka, nebo s dvoustrannou pomocí od členských států. Jedná se o mimořádný nástroj, k jehož použití se přistupuje případ od případu na základě rozhodnutí Rady. Možnými příjemci pomoci jsou členské státy mimo eurozónu, které se potýkají s vážnými problémy v oblasti platební bilance. Jeho cílem je zmírnit tlak na členské státy, které jsou příjemci pomoci, vyplývající ze zahraničního financování a obnovit životaschopnost platební bilance dané země. Pomoc je uvolněna, jsou-li plněny podmínky hospodářské politiky schválené Komisí a členským státem po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem a po podpisu memoranda o porozumění (dále jen memorandum ) před uzavřením dohod o úvěru. Prověření, zda se opatření realizují, je podmínkou čerpání dalších splátek úvěru. Systém pomoci platebním bilancím byl obnoven v roce 2008 v reakci na mezinárodní hospodářskou a finanční krizi a jeho strop byl v prosinci navýšen z 12 miliard EUR na 25 miliard EUR, přičemž o dalším navýšení na 50 miliard EUR bylo rozhodnuto v květnu 1 2 Podrobné informace o výpůjčkách a poskytování úvěrů Komise jsou dostupné na této internetové stránce: Nařízení Rady (ES) č. 1360/2008 ze dne 2. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států. CS 3 CS

4 2009 3, aby EU mohla rychle reagovat na jakékoli další žádosti o pomoc platebním bilancím. Pro Maďarsko 4, Lotyšsko 5 a Rumunsko 6 byla do 31. prosince 2011 vyčleněna pomoc v celkové výši 14,6 miliard EUR, z čehož bylo do konce roku 2011 vyplaceno 13,4 miliardy EUR. Tabulka č. 1: Pomoc platebním bilancím k 31. prosinci 2011 (v miliardách EUR) Země Vyčleněná částka Vyčerpaná částka Splacená částka Dlužná částka Průměrná splatnost úvěru (v letech) Maďarsko 6,5 5,5 2,0 3,5 6,1 Lotyšsko 3,1 2,9 0 2,9 6,6 Rumunsko 5,0 5,0 0 5,0 7,0 Celkem 14,6 13,4 2,0 11, Operace v rámci pomoci platebním bilancím v roce 2011 V roce 2011 bylo vyčerpáno celkem 1,350 miliardy EUR ve dvou splátkách: Tabulka č. 2: Seznam úvěrových operací čerpání v rámci systému pomoci platebním bilancím v roce 2011 (v milionech EUR) Země Rozhodnutí Datum splátky Splatnost Úroková míra Vyčerpaná částka Rumunsko 2009/459/ES ,25 % ,13 % 150 Celkem Finanční pomoc určená pro Maďarsko vypršela v listopadu 2010 a pro Lotyšsko v lednu V důsledku toho zbývající částka ve výši 1 miliardy EUR vyčleněná pro Maďarsko a 0,2 miliardy EUR vyčleněné pro Lotyšsko nebudou v rámci stávajících operací pomoci platebním bilancím čerpány Nařízení Rady (ES) č. 431/2009 ze dne 18. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států. Rozhodnutí Rady 2009/102/ES ze dne 4. listopadu Rozhodnutí Rady 2009/290/ES ze dne 20. ledna Rozhodnutí Rady 2009/459/ES ze dne 6. května CS 4 CS

5 Kromě 5 miliard EUR na pomoc platebním bilancím, které již byly vyčerpány, Rada dne 12. května 2011 rozhodla o poskytnutí preventivní finanční pomoci Rumunsku ve výši 1,4 miliard EUR 7, která ještě nezačala být čerpána Evropský mechanismus finanční stabilizace Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 zavedlo evropský mechanismus finanční stabilizace (dále jen EFSM ), který vychází z čl. 122 odst. 2 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ). Evropský mechanismus finanční stabilizace je zcela zajištěn rozpočtem EU a jeho celková úvěrová kapacita činí až 60 miliard EUR. Komise je zmocněna získávat finanční prostředky jménem Evropské unie na kapitálových trzích nebo přímo od finančních institucí. Použití EFSM je podmíněno opatřeními v rámci společného programu strukturální korekce a pomoci EU a Mezinárodního měnového fondu. Finanční pomoc z EFSM je poskytována na základě rozhodnutí Rady přijatého kvalifikovanou většinou. Komise a členský stát, který je příjemcem pomoci, uzavřou memorandum o porozumění, v němž jsou podrobně uvedeny obecné podmínky týkající se hospodářské politiky stanovené Radou. Komise poté o memorandu o porozumění informuje Evropský parlament a Radu. Podmínky týkající se hospodářské politiky podléhají pravidelnému přezkumu a v případě potřeby je lze upravit 9. Komise pravidelně předkládá Hospodářskému a finančnímu výboru a Radě zprávy o provádění nařízení o EFSM a o trvání mimořádných okolností, které odůvodnily jeho přijetí Operace Evropského mechanismu finanční stabilizace v roce 2011 Systém EFSM byl aktivován v roce 2011 pro Irsko a Portugalsko, kdy pro tyto dvě země jako příjemce pomoci byl vyčleněn úvěr až do výše 22,5 miliardy EUR pro Irsko a 26 miliard EUR pro Portugalsko. Celkové závazky, včetně závazků EFSM, MMF a dalších členských států činily až 85 miliard EUR, respektive 78 miliard EUR: Tabulka č. 3: Rozpis závazků (v miliardách EUR) Rozhodnutí Rady (2011/288/EU) ze dne 12. května 2011, kterým se Rumunsku poskytuje preventivní střednědobá finanční pomoc Evropské unie (Úř. věst. L 132, , s. 15). V čl. 122 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie se stanoví finanční pomoc pro členské státy v obtížích z důvodu mimořádných událostí, které nemohou členské státy ovlivnit. Přezkum provádí Komise v konzultaci s ECB alespoň každých šest měsíců. Veškeré změny, které může být třeba provést v programu korekce členského státu, který je příjemcem pomoci, Komise s příslušným členským státem projedná. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhoduje o veškerých úpravách původně stanovených obecných podmínek týkajících se hospodářské politiky a schvaluje revidovaný program korekce připravený členským státem, který je příjemcem pomoci. Komise by měla zprávu předložit do šesti měsíců od vstupu nařízení Rady (EU) č. 407/2010 v platnost a případně každých dalších šest měsíců poté (článek 9 nařízení). CS 5 CS

6 Země Evropský mechanismus finanční stabilizace Evropský nástroj finanční stability Mezinárodní měnový fond Ostatní Celkem Irsko 22,5 17,7 22,5 22,3* 85 Portugalsko 26,0 26,0 26,0 78 Celkem 48,5 43,7 48,5 22,3 163 * 4,8 miliardy EUR z jiných členských států (Spojeného království, Švédska, Dánska) a 17,5 miliardy EUR od irského státu. V souladu s rozhodnutím Rady 2011/77/EU 11 a rozhodnutím Rady 2011/344/EU 12 bylo v roce 2011 Irsku vyplaceno milionů EUR a Portugalsku milionů EUR. Tabulka č. 4: Seznam úvěrových operací čerpání v rámci systému EFSM v roce 2011 (v milionech EUR) Země Rozhodnutí Vyčleně ná částka Datum splátky Vyčerpan á částka Úroková míra Splatnost Průměrn á splatnost úvěru (v letech) Irsko 2011/77/EU ,50 % , ,25 % , ,50 % , ,00 % , ,375 % ,0 Mezisoučet ,0 Portugals ko 2011/344/EU ,50 % , ,75 % , Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/77/EU ze dne 7. prosince 2010 o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku (Úř. věst. L 30, , s. 34). Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/344/EU ze dne 30. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku (Úř. věst. L 159, , s. 88). CS 6 CS

7 ,75 % , ,00 % , ,375 % ,9 Mezisoučet ,9 Celkem Další platby proběhly v roce 2012: dne 16. ledna: milionů EUR Irsku a milionů EUR Portugalsku a dne 5. března: milionů EUR Irsku, dne 24. dubna: milionů EUR Portugalsku, dne 4. května: milionů EUR Portugalsku. Celková dlužná částka v rámci EFSM se tak zvýšila na milionů EUR. Kromě toho bylo v souladu se závěry hlav států nebo předsedů vlád eurozóny a institucí EU ze dne 21. července 2011 o poskytování úvěrů v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace rozhodnuto o prodloužení doby splatnosti a snížení rozpětí úrokových sazeb 13. Maximální průměrná splatnost byla zvýšena ze 7,5 na 12,5 let a splatnost jednotlivých splátek úvěru lze prodloužit až na 30 let. Kromě toho bylo u úvěrů pro zemi, která je příjemcem pomoci, odstraněno ziskové rozpětí. Z tohoto důvodu bude země jako příjemce pomoci platit pouze celkové náklady financování EU. Tato rozhodnutí budou použita zpětně na všechny vyčerpané splátky úvěrů Systém makrofinanční pomoci Makrofinanční pomoc je poskytována za účelem podpory kandidátských, potenciálních kandidátských a sousedních zemí EU s cílem vyřešit krátkodobé problémy v oblasti platební bilance, stabilizovat veřejné finance a podporovat realizaci strukturálních reforem. Makrofinanční pomoc je poskytována v mimořádných případech a dočasně a je podmíněna přísnými podmínkami hospodářské politiky. Operace makrofinanční pomoci obvykle doplňují programy korekce MMF. Makrofinanční pomoc může mít podobu grantů a/nebo úvěrů. V lednu 2011 Komise předložila Hospodářskému a finančnímu výboru obsáhlé sdělení objasňující kritéria pro rozhodování, zda použít úvěry nebo granty, které výbor schválil. Kritéria se týkají dvou širokých kategorií: úrovně hospodářského a sociálního rozvoje země, 13 Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/682/EU ze dne 11. října 2011, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU (Irsko) a 2011/683/EU ze dne 11. října 2011, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU (Portugalsko), (Úř. věst. L 269, , s. 31 a 32). CS 7 CS

8 která je příjemcem pomoci 14, a rovněž udržitelnosti dluhu a schopnosti splácet. Rovněž se zohledňují kritéria pro přiznání finanční pomoci používaná Světovou bankou a MMF. Metodika a výběr ukazatelů, které Komise používá, jsou podrobně popsány v pracovním dokumentu útvarů Komise 15, jenž je součástí výroční zprávy o makrofinanční pomoci za rok Komise rovněž předložila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím 16. Toto rámcové nařízení zefektivní rozhodovací proces, přičemž ho sladí s dalšími nástroji finanční pomoci EU. Kromě toho po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se rozhodnutí o makrofinanční pomoci přijímají v souladu s řádným legislativním postupem (spolurozhodování). Pokud by země, která je příjemcem pomoci, nebyla schopna dostát svým povinnostem splácet, může Komise využít Záruční fond pro vnější vztahy 17, aby zajistila splacení odpovídající výpůjčky 18. Podrobné informace o operacích v rámci makrofinanční pomoci lze nalézt ve výroční zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím Operace makrofinanční pomoci v roce 2011 V roce 2011 navrhla Komise poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii a Kyrgyzské republice, ale žádná rozhodnutí dosud nebyla přijata. Výsledek se očekává v průběhu roku V únoru 2012 požádal Egypt o makrofinanční pomoc ve výši 500 milionů EUR, která by částečně mohla být vyplacena v podobě grantu a doplnila by finanční prostředky poskytnuté MMF a dalšími dárci. Komise a MMF v současnosti analyzují zbývající potřeby financování z vnějších zdrojů v přípravě odpovědi na žádost Egypta. V červenci 2011 proběhla dvě čerpání úvěrů: 100 milionů EUR pro Srbsko jako první splátka na základě rozhodnutí přijatého v roce , Jako hlavní ukazatel se navrhuje hrubý národní důchod na obyvatele. SEK(2011) 874 v konečném znění. KOM(2011) 396 v konečném znění. Viz nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009. U úvěrů v rámci makrofinanční pomoci zatím nebyl zaznamenán žádný případ selhání. Ačkoli je splacení výpůjčky nakonec kryto zárukou rozpočtu EU, slouží Záruční fond jako likvidní polštář chránící rozpočet EU před rizikem uplatnění záruky v důsledku platebních selhání. Souhrnná zpráva o činnosti fondu viz KOM(2010) 418 a k ní připojený pracovní dokument útvarů Komise (SEK(2010) 968). Za rok 2011 dosud nebyla zveřejněna. Pokud jde o rok 2010, viz KOM(2011) 408 v konečném znění. CS 8 CS

9 26 milionů EUR pro Arménii jako první splátka na základě rozhodnutí přijatého v roce V únoru 2012 byla vyplacena druhá a poslední splátka makrofinanční pomoci Arménii ve výši 39 milionů EUR. Kromě toho byly v roce 2011 vyplaceny granty v celkové výši 55 milionů EUR (35 milionů EUR pro Arménii a 20 milionů EUR pro Moldavsko 22 ) Úvěrový nástroj Euratomu Úvěry v rámci Euratomu lze použít k financování projektů v členských státech (rozhodnutí Rady 77/270/Euratom) nebo v určitých třetích zemích (Ukrajina, Rusko nebo Arménie) (rozhodnutí Rady 94/179/Euratom). V roce 1990 Rada stanovila výpůjční limit na 4 miliardy EUR, přičemž již bylo rozhodnuto o zhruba 3,4 miliardy EUR, které byly vyčerpány. V roce 2002 Komise navrhla zvýšení výpůjčního limitu ze 4 miliard EUR na 6 miliard EUR, v Radě však zatím nedošlo ke shodě Operace Euratomu v roce 2011 V roce 2011 nebyla přijata žádná rozhodnutí o poskytnutí úvěru ani nedošlo k žádnému čerpání. 3. VÝPŮJČKY EVROPSKÉ UNIE Pro financování úvěrů, o nichž rozhodla Rada, je Komise zmocněna půjčovat si finanční prostředky jménem Evropské unie i Euratomu na kapitálových trzích. Výpůjčka a úvěr jsou prováděny jako vzájemná operace, která zajišťuje, aby rozpočet EU nebyl ohrožen jakýmikoli riziky spojenými s úrokovými sazbami nebo měnovým rizikem 23. Nesplacené výpůjčky odpovídají nesplaceným úvěrům. Tabulka č. 5: Celkové výpůjčky Evropské unie nesplacená výše kapitálu (1) (v milionech EUR) Rozhodnutí Rady 2009/892/ES ze dne 30. listopadu Rozhodnutí Rady 2009/890/ES ze dne 30. listopadu Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu 2010/0162 (COD) ze dne 7. září Nařízení o EFSM umožňuje uchýlit se k předběžnému financování, neboť zmocňuje Komisi půjčit si finanční prostředky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí, a to v nejvhodnější dobu mezi plánovanými výplatami s cílem optimalizovat náklady financování a zachovat na trzích svou pověst jako emitenta Unie. CS 9 CS

10 ESUO v likvidaci (1) (2) Euratom (1) Pomoc platebním bilancím Makrofina nční pomoc EFSM Evropská unie celkem (1) Použité směnné kurzy jsou platné k 31. prosinci každého roku. (2) Evropské sdružení uhlí a oceli je od roku 2002 v likvidaci. Poslední dluhopis vydaný tímto sdružením má splatnost v roce Pomoc platebním bilancím V březnu 2011 bylo nutné získat na trhu úvěr pro pomoc platebním bilancím ve výši 1,2 miliardy EUR. V zájmu zajištění hladkého a účinného plnění bylo rozhodnuto o tom, že tyto finanční prostředky budou získány společně s prostředky potřebnými pro úvěr Irsku v rámci programu EFSM (3,4 miliardy EUR). Dalších 0,15 miliardy EUR bylo v červnu získáno pro Rumunsko. Tabulka č. 6: Emise dluhopisů EU v roce 2011 (v miliardách EUR) Země Popis Datum emise Datum splatnosti Objem (v EUR) Rumunsko EU 4,6 mld. 3,25 %/ ,20 (+ 3,4 pro Irsko v rámci EFSM) Rumunsko EU 0,15 mld. 3,125 %/ ,15 Celkem 1, Evropský mechanismus finanční stabilizace Komise jménem Evropské unie potřebovala v rámci programu EFSM významný objem finančních prostředků za účelem financování pomoci pro Irsko a Portugalsko. Podíl EU (doplněný o prostředky MMF a Evropského nástroje finanční stability) se poměrně rychle vyčerpal, protože Evropská unie byla oproti Evropskému nástroji finanční stability již zavedeným emitentem. Toto předzásobení programu EFSM vedlo k rekordní emisi jménem CS 10 CS

11 EU a pro EFSM znamenalo 28 miliard EUR, které byly financovány šesti referenčními dluhopisy EU (v nesplacené nominální výši 3 miliard EUR nebo více pro každou sérii dluhopisů) a jednou menší transakcí. Tyto dluhopisy EU byly na trhu vysoce poptávané, což vedlo k mnohem vyššímu počtu objednávek na emisi, než mohlo být uspokojeno. Všechny významné skupiny investorů a zejména dlouhodobí investoři (investiční fondy, správci aktiv, fondy pojišťoven a penzijní fondy) i veřejné instituce nakoupily tyto dluhopisy EU 24. Výsledky těchto dluhopisů EU na sekundárním trhu byly pozitivní a potvrdily postavení EU jako emitenta prvotřídních referenčních dluhopisů. Za dluhopisy s patnáctiletou splatností obdržela EU od International Financing Review ocenění jako obchod roku ve skupině dluhopisů státních orgánů, nadnárodních organizací a agentur a ocenění obchod roku od Euromoney. Tabulka č. 7: Přehled financování v rámci EFSM a čerpání úvěrů (v miliardách EUR) Země Přiznáno dne Datum splatnosti Velikost Irsko ,00 Irsko (plus 1,2 pro pomoc platební bilanci Rumunska, viz výše) ,40 Irsko (3), Portugalsko (1,75) ,75 Portugalsko ,75 Portugalsko ,00 Irsko (2), Portugalsko (2) ,00 Irsko (0,5), Portugalsko (0,6) ,10 Celkem 28,00 V roce 2012 se uskutečnily další emise dluhopisů: v lednu: v objemu 3 miliardy EUR (1,5 miliardy EUR pro Irsko a 1,5 miliardy EUR pro Portugalsko) a v březnu: v objemu 3 miliardy EUR pro Irsko, v dubnu: v objemu 1,8 miliardy EUR pro Portugalsko, v květnu: v objemu 2,7 miliardy EUR pro Portugalsko, 24 Další informace o výpůjčních operacích EU lze nalézt v prezentaci investorů: CS 11 CS

12 což představuje navýšení celkových získaných prostředků pro EFSM na hodnotu 38,5 miliardy EUR Makrofinanční pomoc V roce 2011 úspěšně proběhly dvě výpůjční operace (100 milionů EUR pro Srbsko a 26 milionů EUR pro Arménii). Obě byly financovány soukromými investicemi. Tabulka č. 8: Soukromé investice v EU v roce 2011 (v milionech EUR) Země Popis Datum emise Datum splatnosti Velikost Srbsko EU 3,382 %/ Arménie EU 3,691 %/ Celkem Euratom V roce 2011 neproběhla v rámci Euratomu žádná výpůjční operace. CS 12 CS

13 4. EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 4.1. Úvěry Evropské investiční banky Evropská investiční banka (dále jen EIB ) poskytuje financování jednotlivým investičním projektům buď přímo, nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů pro menší projekty realizované malými a středními podniky nebo místní správou a obcemi. EIB rovněž poskytuje úvěrové záruky, technickou pomoc a rizikový kapitál. V roce 2011 poskytla EIB celkový objem finančních prostředků ve výši 61 miliard EUR (oproti 72 miliardám EUR v roce 2010), což odráží postupný návrat k úrovni poskytování úvěrů před rokem 2008 poté, co byly v letech 2008, 2009 a 2010 poskytnuty mimořádné dodatečné úvěry. Financování v členských státech EU představovalo 54 miliard EUR. Tato částka není kryta zárukou EU. Mimo EU byla investována částka ve výši 7,3 miliardy EUR, z čehož 3,1 miliardy EUR bylo investováno v rámci mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím, na něž se záruka EU vztahuje. Financování EIB má dopad na rozpočet Evropské unie, pokud jsou tyto úvěry spojeny se zárukami EU, ustanoveními o sdílení rizika mezi EU a EIB nebo jinými slučovacími mechanismy. Zejména na úvěry EIB poskytnuté v rámci mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím (zahrnující země před vstupem do EU, země v rámci jižního a východního sousedství, Asii, Latinskou Ameriku a Jižní Afriku) se vztahuje záruka z rozpočtu EU pokrývající rizika státu nebo rizika politické povahy. Komise v druhém pololetí 2012 vydá samostatnou zprávu o úvěrech EIB poskytnutých třetím zemím v roce EIB rovněž spravuje finanční nástroje pro sdílení rizik, které využívají rozpočet EU k podpoře politik EU (např. finanční nástroj pro sdílení rizik na projekty výzkumu a vývoje a nástroj pro úvěrové záruky na projekty v oblasti transevropských dopravních sítí) Výpůjčky EIB V roce 2011 byla situace na trzích nepříznivější z důvodu rostoucích obav o vývoj v Evropě, ale EIB dokázala během prvních deseti měsíců udržet poměrně stabilní úroveň financování a přístup na trh. Poté se zejména během listopadu a prosince situace na trhu mimořádně zhoršila. Tehdy došlo k prudkému zhoršení očekávání trhu v souvislosti s evropskými státními dluhopisy, což způsobilo výrazné rozšíření rozpětí a omezení poptávky, a to pocítila většina evropských emitentů. Nejistota kulminovala v prosinci, kdy ratingové agentury Standard and Poor's a Fitch změnily výhled ratingu EIB. 25 Komise podává každoročně zprávu Radě a Parlamentu o uplatňování nových finančních nástrojů financovaných z rozpočtu EU v rámci každoročního rozpočtového procesu v souladu s bodem 49 interinstitucionální dohody mezi Komisí, Parlamentem a Radou. CS 13 CS

14 Za těchto okolností se ukázalo úsilí EIB dokončit svůj program financování relativně brzy a dosáhnout tohoto cíle do konce října jako nezbytně nutné. Emise v objemu 76 miliard byla vůbec druhou největší (2010: 67 miliard EUR). 5. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ STABILITY V EUROZÓNĚ V reakci na globální hospodářskou a finanční krizi Rada a členské státy eurozóny rozhodly o souboru opatření na ochranu finanční stability v eurozóně i v Evropě obecně. Tato opatření jsou popsána níže Úvěrový nástroj pro Řecko Dne 2. května 2010 se ministři financí eurozóny jednomyslně dohodli na pomoci Řecku 26, kdy byl vytvořen tříletý společný program s MMF obsahující finanční balíček ve výši 110 miliard EUR na pomoc Řecku, který je podmíněn přísnými podmínkami politik 27 vyjednanými Komisí a MMF ve spolupráci s ECB s řeckými orgány. Finanční příspěvky činí 80 miliard EUR od členských států eurozóny a 30 miliard EUR od MMF. K 31. prosinci 2011 činilo celkové čerpání Řecka 73 miliard EUR (52,9 miliardy EUR od členských států eurozóny a 20,1 miliardy EUR od MMF 28 ). Úloha Komise Co se týče úvěrového nástroje pro Řecko, Komise nevystupuje ani jako věřitel ani jako dlužník. Zástupci členských států Evropské unie se však dne 5. května 2010 rozhodli svěřit Komisi úkoly týkající se koordinace a správy sdružených dvoustranných úvěrů, jak je stanoveno v dohodě mezi věřiteli, kterou dne 8. května 2010 uzavřely členské státy eurozóny poskytující pomoc 29. Z úlohy nevyplývá zvýšení výdajů Komise ani žádné jiné položky výdajů z rozpočtu EU 30. Počínaje dnem 28. března 2012 byly zbývající nevyčerpané částky Pomoc je poskytována prostřednictvím dvoustranných úvěrů od ostatních členských států eurozóny, které centralizuje Komise, za podmínek stanovených v prohlášení členských států ze dne 11. dubna Hlavní prvky podmíněnosti politik byly stanoveny v rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2010 určeném Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku (2010/320/EU). Podmíněnost byla podrobněji popsána v memorandu o porozumění uzavřeném mezi řeckými orgány a Komisí jménem členských států eurozóny. Další podrobnosti o úvěrovém nástroji pro Řecko jsou k dispozici na internetové adrese: borrower/greek_loan_facility/index_en.htm. Mezi tyto úkoly mj. patří vyjednání a podpis úvěrové smlouvy s Řeckem, otevření účtu u ECB na jméno poskytovatelů úvěrů a používání tohoto účtu k provádění všech plateb jménem poskytovatelů úvěrů a od dlužníka, koordinace procesu čerpání prostředků, některé výpočty, rozdělení plateb mezi poskytovatele úvěrů a jejich informování týkající se porušení úvěrové smlouvy či žádostí o zproštění povinnosti nebo o změny této smlouvy, a to jménem a pod vedením členských států eurozóny poskytujících pomoc. CS 14 CS

15 zrušeny. Finanční podmínky úvěrového nástroje byly rovněž upraveny, přičemž konečná splatnost byla prodloužena až na 15 let a doba odkladu až na 10 let. Kromě toho bylo ziskové rozpětí sníženo na 1,5 % Evropský nástroj finanční stability (EFSF) Evropský nástroj finanční stability (dále jen EFSF ) zřídily členské státy eurozóny jako společnost registrovanou v Lucembursku, kterou tyto státy vlastní, na základě rozhodnutí přijatých dne 9. května 2010 na zasedání Rady ECOFIN. EFSF může vydávat dluhopisy zaručené členskými státy eurozóny k úvěrování členských států eurozóny, které se dostaly do potíží, za podmínek dohodnutých s Komisí ve spolupráci s ECB a MMF, jež schvaluje Euroskupina. Úvěry poskytované EFSF nejsou kryty zárukou rozpočtu EU. Komise koordinuje své vlastní výpůjčky s výpůjčkami EFSF pro financování programů, ve kterých je zapojena Komise i EFSF s cílem optimalizovat své aktivity na kapitálovém trhu z hlediska načasování Evropský mechanismus stability (ESM) Vytvoření nového stálého krizového mechanismu, Evropského mechanismu stability (dále jen ESM ), bylo schváleno dne 2. února Vstup smlouvy o ESM v platnost je plánován na polovinu roku 2012 po ratifikaci ze strany 17 členských států eurozóny. ESM bude vykonávat úkoly, které v současné době plní EFSF a EFSM v rámci poskytování finanční pomoci členským státům eurozóny. Za tímto účelem bude ESM mít právo získávat finanční prostředky formou vydávání finančních nástrojů nebo uzavíráním finančních nebo jiných dohod či ujednání se členy ESM, finančními institucemi nebo jinými třetími stranami. Počáteční maximální objem úvěrů ESM je stanoven na 500 miliard EUR, včetně nesplacených úvěrů EFSF. CS 15 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČNÍCH A ÚVĚROVÝCH ČINNOSTECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2015

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČNÍCH A ÚVĚROVÝCH ČINNOSTECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 387 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČNÍCH A ÚVĚROVÝCH ČINNOSTECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2015 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Úvěry poskytované

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o zárukách krytých souhrnným rozpočtem Situace k 31. prosinci {SWD(2016) 292 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o zárukách krytých souhrnným rozpočtem Situace k 31. prosinci {SWD(2016) 292 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2016 COM(2016) 576 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o zárukách krytých souhrnným rozpočtem Situace k 31. prosinci 2015 {SWD(2016) 292 final} CS CS Obsah

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

III EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

III EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 4.4.2013 Úřední věstník Evropské unie C 96/11 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 7. ledna 2013 k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 17.12.2016 L 344/117 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 25.2.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 53/21 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/297 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Písemné stanovisko 2011 DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA CS 3 ÚVOD 1. Celosvětová

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2014. {SWD(2015) 115 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2014. {SWD(2015) 115 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2015 COM(2015) 290 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2014 {SWD(2015) 115 final} CS CS OBSAH 1. ÚVOD...

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h 1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 Parlament se usnesl na tomto

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2013 COM(2013) 877 final 2013/0427 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 78/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 78/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 78/0 Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a)

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a) B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I P7_TA-PROV(2012)0296 Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více