Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse za r Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r schválilo zastupitelstvo městyse dne jako schodkový příjmy celkem ,5 tis. Kč, výdaje ve výši ,4 tis. Kč, financování ve výši 5.152,9 tis. Kč (jedná se o prostředky minulých let). V průběhu roku k zajištění nových úkolů byla zastupitelstvem přijata tato rozpočtová opatření: č. 1/ změna financování o + 30,0 tis. Kč č. 2/ změna financování o + 40,0 tis. Kč č. 3/ změna financování o - 180,0 tis. Kč č. 4/ změna financování o + 8,0 tis. Kč č. 5/ změna financování o beze změny č. 6/ změna financování o + 520,0 tis. Kč č. 7/ změna financování o beze změny č. 8/ změna financování o ,0 tis. Kč č. 9/ změna financování o beze změny č. 10/ změna financování beze změny č. 11/ změna financování ,0 tis. Kč č. 12/ změna financování o beze změny celkem rozpočet ,0 tis. Kč Upravený rozpočet byl ke dni : příjmy ,4 tis. Kč výdaje ,3 tis. Kč financování ,9 tis. Kč 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis. Kč Druh.třída Schvál. rozpočet Rozpočt. opatření Upravený rozpočet Plnění k třída 1 daňové příjmy , , , ,7 třída 2 nedaňové příjmy 3.257, , , ,4 třída 3 kapitálové příjmy 150, ,0 215,8 třída 4 přijaté transfery 5.208, , , ,2 Příjmy celkem , , , ,1 třída 5 běžné výdaje , , , ,6 Třída 6 kapitálové výdaje , , , ,3 Výdaje celkem , , , ,9 Saldo: příjmy-výdaje , , ,9 352,1 Ve třídě 4 - přijaté transfery se promítá sociální fond ve výši 164,3 tis. Kč. Hospodaření roku 2012 skončilo ziskem, skutečné příjmy byly o 352,2 tis. Kč vyšší než skutečné výdaje. Oproti předcházejícímu roku byly skutečné běžné výdaje nižší o 1 %, z kapitálových výdajů byly realizovány tyto akce: dokončení autobus. zastávky Velké Lipky, komunikace Oulehla, prodloužení vodovodu Oulehla, dokončen projekt pro staveb. řízení poldr Panská zahrada, realizovány projekty související se zateplením ZŠ a MŠ Pozořice a podána žádost o dotaci, projekt rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Pozořice, další etapa bezdrátového rozhlasu, kabelizace náměstí a veřejné osvětlení Na Městečku, vyhotovena projektová dokumentace a vykoupeny 2 pozemky pro zástavbu K1,

2 zakoupen mulčovač, zahájen přístřešek na radnici a byla uhrazena část závazku za zhotovení splašk. kanalizace v městysi Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Údaje o plnění příjmů a výdajů v čerpání jednotlivých paragrafů tvoří přílohu závěrečného účtu. 2. Stav účelových fondů a finančních aktivit, hospodářská činnost Městys Pozořice má zřízen sociální fond. Tvorba a čerpání se řídí dle směrnicí sociálního fondu ze dne , ve znění pozdějších dodatků (od novou směrnicí) a schváleným rozpočtem. Stav k činí ,- Kč, stav k činil ,05 Kč. Městys Pozořice neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí V roce 2012 došlo od 1.8. k sloučení MŠ Pozořice pod Základní školu Pozořice s novým názvem Základní škola a mateřská škola Pozořice, se sídlem U Školy 386. Mateřská škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele do ,40 tis. Kč Dotace z JmK 1.908,00 tis. Kč Výnosy celkem 2.703,36 tis. Kč Náklady 2.692,14 tis. Kč Hospodářský výsledek 11,22 tis. Kč (byl převeden nástupnické organizaci) Základní škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele, dar pro MŠ 2.620,58 tis. Kč Převod průtokových dotací z EU,SR (Čtyřlístek, Školám)) 2.686,70 tis. Kč dotace z JmK ,60 tis. Kč Výnosy celkem ,34 tis. Kč Náklady 19,656,46 tis. Kč Hospodářský výsledek + 125,88 tis. Kč Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Pozořice, jak ukládá zákon. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je předmětem schválení rady městyse. Kladný hospodářský výsledek bude rozdělen do fondů dle zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na základě schválení zřizovatele. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veř.úrovně Poskytovatel Účel Položka Rozpočet tis. Kč Všeobecná pokladní správa KÚ JmK Volby do kraje, volby prezidenta republiky Skutečnost obdržené dotace ,0 24,0 Výkon státní , ,4 správy,školství,knihovna KÚ JmK Dotace ZŠ EU peníze ,0 586,0 školám KÚ Dotace na hasiče ,7 7,7

3 KÚ Dotace Čtyřlístek , ,7 Obce Žáci navštěvující ZŠ, , ,1 příspěvky na hřbitov Celkem 7.913, ,9 - dotace na volby do kraje poskytnutá v r ve výši 23,0 tis. Kč a čerpaná ve výši ,39 Kč, je předmětem fin. vypořádání kraje za r (obdrželi jsme ) a dotace na volby prezidenta republiky v r ve výši 1,0 tis. Kč byla čerpána ve výši 160,80 Kč, je předmětem fin. vypořádání městyse vůči kraji za r (uhrazeno ) - poskytnutá dotace na výkon státní správy, školství a knihovnu byla vyčerpána v plném rozsahu, není předmětem vyúčtování - poskytnutá dotace EU školám bude vyúčtována až po skončení projektu v r v lednu 2012 byla dočerpána poskytnutá dotace ve výši 161,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení poldru Panská zahrada Pozořice poskytnutá v r. 2011, vyúčtování proběhlo v březnu poskytnutá dotace na hasiče na akceschopnost jednotky s účel. znakem ve výši 1.680,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu 2013 a poskytnutá dotace na hasiče výjezd Bzenec s účel. znakem ve výši 6.040,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu poskytnutá dotace Čtyřlístek má být vyúčtována až po skončení projektu v r v r nebyla zcela vykryta dotace obcí na hřbitov (obec Sivice odvedla příspěvek na neinvestiční náklady hřbitova pro rok 2012 ve výši 6,3 tis. Kč až v lednu r. 2013) 5. Příspěvky poskytnuté občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a ostatním v rámci veřejné finanční podpory v r a) příspěvky občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží na činnost ,- Kč (Orel Jednota Pozořice, SK Pozořice á 60,0 tis. Kč, TJ Sokol 50,0 tis. Kč, ČSOP Pozořice, Junák Pozořice á 18,0 tis. Kč, MC Človíček 20,0 tis. Kč, Český svaz včelařů 6,0 tis. Kč, SDH Pozořice 8,0 tis. Kč, FBC Aligators a lesní školka Stromík á 5,0 tis. Kč) b) příspěvek poskytnutý sport. organizacím TJ Sokol, SK k 110.výročí vzniku ,- Kč c) příspěvek hudeb. skupině Experiment k 40.výročí vzniku 8.000,- Kč d) příspěvek Klubu žen ,- Kč e) příspěvek Římskokatolické farnosti Pozořice na provoz a údržbu ,- Kč celkem příspěvky ,- Kč Příspěvky podle odst. a), c až e) byly poskytnuty zálohově a ve stanovené době zúčtovány. 6. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších fin. operacích Řádná inventarizace majetku proběhla k datu a dokladové inventury rovněž k datu podle schváleného plánu inventur pro rok účet název stav k stav k Drobný dlouhodobý nehmotný ,30 Kč ,30 Kč majetek (DDNM) 019 Dlouhodobý nehmotný majetek 4, ,50 Kč 3, ,50 Kč (DNM) 021 Dlouhodobý hmotný majetek 123, ,78 Kč 123, ,79 Kč (DHM) budovy a stavby 022 Dlouhodobý hmotný majetek 5, ,52 Kč 6, ,52 Kč

4 (DHM) věci movité 028 Drobný dlouhodobý hmotný 3, ,95 Kč 3, ,65 Kč majetek (DDHM) 031 Pozemky 7, ,46 Kč 10, ,13 Kč 032 Kulturní památky ,00 Kč ,00 Kč 041 Nedokončený nehmotný ,00 Kč 1, ,00 Kč dlouhodobý majetek 042 Nedokončený hmotný dlouhodobý 6, ,00 Kč 9, ,54 Kč majetek 078 Oprávky k DDNM ,30 Kč ,30 Kč 079 Oprávky k DNM 1, ,00 Kč ,00 Kč 081 Oprávky k DHM účtu , ,00 Kč 1, ,00 Kč 082 Oprávky k DHM účtu 022 1, ,00 Kč ,00 Kč 088 Oprávky DDHM 3, ,95 Kč 3, ,65 Kč 112 Materiál na skladě ,00 Kč 192 Opravné položky ,00 Kč 194 Opravné položky ,00 Kč ,70 Kč 231 Běžné účty 5, ,61 Kč 5, ,76 Kč 236 Sociální fond ,05 Kč ,53 Kč 244 Termínované vklady krátkodobé 6, ,00 Kč 6, ,00 Kč 263 Ceniny 1.365,00 Kč Odběratelé ,61 Kč ,96 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,48 Kč ,00 Kč 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti ,00 Kč ,00 Kč 321 Dodavatelé ,85 Kč ,76 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy na 1, ,00 Kč 1, ,00 Kč služby 331 Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci ,00 Kč 336 Zúčtování pojištění ,00 Kč ,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty 582,00 Kč ,00 Kč 346 Pohledávky za SR ,39 Kč 348 Pohledávky za rozpočty ÚSC ,00 Kč 374 Přijaté zálohy na dotace 8.144,86 Kč 839,20 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ,40 Kč ,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč 384 Výnosy příštích období ,60 Kč ,60 Kč 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní ,48 Kč ,00 Kč 401 Jmění účetní jednotky 133, ,12 Kč 133, ,79 Kč 403 Dotace na pořízení dlouhodobého 21, ,00 Kč ,00 Kč majetku 406 Oceňovací rozdíly při změně 35, ,86 Kč 35, ,86 Kč metody 408 Opravy chyb min. období 8.345,00 Kč 8.345,00 Kč 419 Sociální fond ,05 Kč ,53 Kč 903 Ostatní majetek 1, ,12 Kč 1, ,12 Kč 949 Ostatní krátkodobá podmíněná ,00 Kč ,00 Kč

5 aktiva 982 Dlouhodobé podmíněné závazky 40, ,00 Kč 37, ,00 Kč Komentář k jednotlivým účtům: Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (pasport zeleně) a úbytky ,- Kč (program Office XP, síť. verze zákonů, dodavatel ARNET on Line ) Účet 019 dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (projekt poldr), úbytky ,- Kč (územní plán, PD ČOV společ.) Účet 021 dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby přírůstky ,- Kč (vodovod Za Mlýnem, aut. čekárna Velké Lipky), úbytky nebyly Účet 022 dlouhodobý hmotný majetek věci movité, dopravní prostředky přírůstky ,- Kč (další etapa kamerového systému, mulčovač), úbytky nebyly Účet 028- drobný dlouhodobý hmotný majetek přírůstky nákupem ve výši ,- Kč a úbytky vyřazením (opotřebení, nefunkčnost) ve výši ,30 Kč Účet 032 kulturní předměty oproti r beze změny Účet 031 pozemky přírůstky nákupem 2, ,75 Kč (z toho 2 pozemky stavební lokal. K1), úbytky odprodejem 3.694,08 Kč Účet 041 nedokončený nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (vícepráce chodníky Holubická, PD DSP průtah), úbytky ,- Kč (PD poldru byla dokončena, přeřazena do 019) Účet 042 nedokončený hmotný majetek z účtu 042 na účet 021 byly přeřazeny dokončené stavby v celkové hodnotě ,- Kč (vodovod Za Mlýnem, autobus. čekárna), vyřazeno 2.807,- Kč- Kč (GP a znalec. posudky odprodaných pozemků), nově byly zařazeny nedokončené akce ve výši 3, ,54 Kč (komunikace Oulehla, vodovod Oulehla, VO náměstí, lok. K1 PD a posílení elektřiny nn, projekty zateplení a opravy soc. zařízení ZŠ včetně podání žádosti o dotaci, přístřešek radnice, znalec. posudky ve věci vodojemu Líchy) Účty 079, 081, 082, 088 oprávky majetku do bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, r je dle odpisového plánu, odpis prováděn 1x ročně Účet 112 materiál na skladě knihy brig. generál Smejkal in memoriam Účet 192 oprávky k místním poplatkům od r nově účtovány k místním poplatkům (odpad, poplatky ze psů) po době splatnosti více jak 90 dní Účet 194 oprávky ke krátkodobým pohledávkám krátkodobé pohledávky (splašk. kanalizace, pokuty obecní policie, nájemné) po době splatnosti více jak 90 dní Účty 231, 236, 244 bankovní účty účty u bank běžné účty vedeny u České spořitelny a Volksbank (účet 231), sociální účet veden s předčíslím před běžným účtem u České spořitelny (účet 236), termínované vklady u Volksbank (účet 244) Účet Ceniny je evidován zůstatek stravenek, za r nebyl zůstatek Účet 311 Odběratelé

6 neuhrazené faktury vydané městysem za zpravodaj, vyúčtování služeb ve výši ,96 Kč, neuhrazené nájmy a služby s nájmem spojené ve výši ,- Kč Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy energie a předplatné Věstníků, Fin. zpravodaje a knih pro SÚ Účet 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti místní poplatky ze psů ve výši 750,- Kč, za svoz PDO ,- Kč a nájmy hrobových míst ve výši Kč Účet Dodavatelé neuhrazené faktury běžných výdajů došlých v závěru roku nebo vztahujících se k r ve výši ,66 Kč a neuhrazené investiční faktury ve výši ,10 Kč (některé pozastávky nepřevzetých dokončených akcí) Účet Krátkodobé přijaté zálohy na služby uhrazované služby spojené s pronájmem bytů a nebyt. prostor zálohami (měsíční u bytů, čtvrtletní u nebyt. prostor) Účet 331 Zaměstnanci nezúčtované mzdy zaměstnanců za prosinec 2012, spoření z mezd, úhrada obědů Účet Zúčtování pojištění zúčtování zdravotního a sociálního pojištění z mezd XII/2012 za zaměstnance i organizaci Účet Jiné přímé daně daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň z mezd XII/2012 Účet 343 Daň z přidané hodnoty neodvedená DPH za IV. Q 2012 včetně přenesené daň. povinnosti Účet 346 Pohledávky za SR volby do kraje Účet 348 Pohledávky za rozpočty ÚSC pohledávka obce Sivice na neinv. náklady hřbitova Účet 374 Přijaté zálohy na dotace nevyčerpané prostředky dotace na volby prezidenta republiky (byly odvedeny v rámci fin. vypořádání za r.2012) Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky za splašk. přípojky ve výši ,- Kč, pohledávky pokut z měření rychlosti obecní policie ve výši 4.000,- Kč Účet 378 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky úhrady posílení nn elektřiny a zbytku úhrady kupní ceny pozemků v lokalitě K1 Účet 384 Výnosy příštích období výnos z hrobových míst, předpoklad zúčt. daně z příjmů PO za obec Účet Dohadné účty pasivní zálohy elektřiny a plynu roku 2012 Účet 403 dotace na pořízení dlouhodobého majetku oprávky majetku pořízeného z dotací Účet 419 Sociální fond řídí se směrnicí k používání soc. fondu ze dne ve znění pozdějších dodatků, od r v účinnosti nová směrnice Účet 903 Ostatní majetek podrozvahová evidence majetku předaného příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Pozořice (po sloučení MŠ a ZŠ v jeden subjekt) Účet 949 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva zůstatky pokutových bloků obecní policie Účet 982 Dlouhodobé podmíněné závazky

7 neuhrazený závazek městyse za zhotovenou splaškovou kanalizaci v obci vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 7. Cizí prostředky úvěry a půjčky Městys Pozořice v r neuzavřel žádnou smlouvu o úvěru ani o poskytnutí půjčky. 8. Finanční vztahy mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí Městys Pozořice má závazek vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko vyplývající ze zrealizované stavby splaškové kanalizace. Na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec poskytl městys v r příspěvek na splátku úvěru Svazku ve výši 2, ,- Kč. Z finančních vztahů mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí (členské příspěvky a spolufinancování dotací) neeviduje Městys Pozořice žádné pohledávky ani závazky. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 Konečné přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 dle zákona. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 25. a 26. března 2012 se závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: - rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v jiné výši Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 je součástí závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl zveřejněn dle 17 odst. 6 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, včetně příloh, je k nahlédnutí v kanceláři hospodářsko-správního oddělení Úřadu městyse Pozořice v úředních dnech v pondělí v době od 8,00 do 17,00 hod. a ve středu v době od 8,00 do 18,00 hod. a je zveřejněn na elektronické úřední desce městyse Pozořice: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do jednání zastupitelstva nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční asi , přesné datum bude oznámeno. Návrh na usnesení projednání závěrečného účtu: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za r včetně zprávy o přezkumu hospodaření KÚ JmK s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a provedlo toto opatření: na základě dílčího auditu v r zastupitelstvo provedlo dne RO č. 8/2012, kdy prostředky rozpočtované na 6330 ve výdajích byly přesunuty do 6171, jak bylo pořízeno ve výkazu v měsíci březnu 2012 a schválený rozpočet r. 2013, který zastupitelstvo schválilo v prosinci r. 2012, již byl pořízen za měsíc leden r do výkazu shodně se schválením zastupitelstva. Přílohy: - plnění příjmů a čerpání výdajů v r výkazy FIN 2-12, rozvaha, výsledovka, výkaz příloha, analytická rozvaha - zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za r V Pozořicích dne Vypracovala: Hájková Libuše, ved. HSO Schválil: Ing. Jaromír Červenka, starosta Zveřejněno dne : Sejmuto dne :.

8 Příjmy v Kč Druh příjmu, položky, Schválený Upravený Skutečnost v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Daně 15, ,00 16, ,00 16, ,90,34 Odvody za odnětí zem. půdy, pol ,00 Odvody za odnětí lesní půdy, pol ,00 Poplatky za svoz odpadu, pol , , ,00 Poplatek za provoz systému KO , , ,00 pol.1340 Poplatky ze psů, pol , , ,00 Poplatky za už. veř.prostranství, , , ,00 pol.1343 Místní poplatky za VHP, TZ, pol , , ,00 Odvod z výtěžku provoz.loterií, pol , , , Poplatek za hazard pol , ,14 Správní poplatky, pol , , ,09 Dotace na volby do kraje, prezidenta , ,00 republiky pol Transfery JmK na stát. správu, pol , ,00 4, ,00 4, ,00 Dotace Eu školám, pol , ,20 Dotace ost. obcí na ZŚ, hřbitov, pol. 1, ,00 1, ,00 1, , Dotace- Čtyřlístek, hasiči, pol , ,00 2, ,49 Převody z rozp.účtů soc.fond, pol , Podnikání v zemědělství, , , ,00 Splašk.kanalizace, , , ,00 Zákoadní a mateřská škola Pozořice, , ,00 pol Knihovna, , , ,00 Rozhlas a televize, , , ,00 Zpravodaj inzerce, , , ,00 Zájm. činnost v kultuře, , , ,00 Ost. zál. kultury, , ,00 Zdrav. středisko, , , ,00 Bytové hospodářství, , , ,00 Pohřebnictví, , , ,60 Územní plánování, , Komun. služby a úz. rozvoj j.n, , , ,00 Využívání a zneškodňování KO, , , ,70 Dům s peč. službou, , , ,00 Bezpečnost a veř. pořádek, , , ,00 Požární ochrana, , , ,00 Činnost místní správy, , , ,43 Příjmy a výdaje z fin.operací, , , ,29 PŘÍJMY CELKEM 25, ,00 30, ,00 30, ,55

9 Výdaje 2012 v Kč Druh výdaje, Schválený Upravený Skutečnost v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Podnikání v zemědělství, , , ,00 Ost. záležitosti poz.komunikací, , ,00 3, ,00 2, ,14 Provoz veř. silniční dopravy, , , ,00 Pitná voda , , ,00 Odvád. a čištění odpad.vod, , ,00 3, ,00 3, ,25 Předškolní zařízení, , , ,00 Základní školy, , ,00 6, ,00 5, ,69 Hudební činnost, , , ,00 Knihovna, , , ,38 Rozhlas a televize, , , ,00 Ost. zál. sděl. prostředků , , ,50 Záj. činnost v kultuře - Děl.dům, , , ,61 Zál. kultury, církví a sděl. prostř , , ,49 Sport. zařízení v majetku obce , , ,00 Ost. tělových. činnost, , , ,00 Využití vol. času dětí, mládeže, , , ,00 Zdravotní středisko, , , ,98 Bytové hospodářství, , , ,00 Veřejné osvětlení, ,00 1, , ,91 Pohřebnictví, , , ,47 Územní plánování, , , ,00 Územní rozvoj, , , ,00 Komunál.služby a územ.rozvoj, , ,00 4, ,00 3, ,00 Sběr a svoz nebezp. odpadů, , , ,60 Sběr a svoz komunál. odpadů, , , ,25 Sběr a svoz ost. odpadů, , , ,65 Ost. nakládání s odpady, , , ,00 Chráněné části přírody, , , Veřejná zeleň, , , ,00 Dům s peč. službou, , , ,54 Ochrana obyvatelstva 5.000, , Bezpečnost a veř. pořádek, , ,00 1, ,00 1, ,16 Ost. záležitosti bezpečnosti, , , ,60 Požární ochrana, , , ,52 Zastupitelstvo, , ,00 1, ,00 1, ,21 Volby do zastupitelstev ÚSC , ,19 Činnost místní správy, , ,00 5, ,00 5, ,59 Finanční operace, , , ,95 Pojištění, , , ,00 Převody vl.fondům - sociální, ,00 Ost. finanční operace, , , ,00 Fin. vypořádání minulých let , , ,86 V Ý D A J E C E L K E M 30, ,00 33, ,00 29, ,54

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory.

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. www.novedvory. novedvory.eu eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013.

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2013 účetní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Upravený Plnění k 31.12.2011 %

Upravený Plnění k 31.12.2011 % ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) údaie o plnění uříimů a vvdaiů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více