Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse za r Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r schválilo zastupitelstvo městyse dne jako schodkový příjmy celkem ,5 tis. Kč, výdaje ve výši ,4 tis. Kč, financování ve výši 5.152,9 tis. Kč (jedná se o prostředky minulých let). V průběhu roku k zajištění nových úkolů byla zastupitelstvem přijata tato rozpočtová opatření: č. 1/ změna financování o + 30,0 tis. Kč č. 2/ změna financování o + 40,0 tis. Kč č. 3/ změna financování o - 180,0 tis. Kč č. 4/ změna financování o + 8,0 tis. Kč č. 5/ změna financování o beze změny č. 6/ změna financování o + 520,0 tis. Kč č. 7/ změna financování o beze změny č. 8/ změna financování o ,0 tis. Kč č. 9/ změna financování o beze změny č. 10/ změna financování beze změny č. 11/ změna financování ,0 tis. Kč č. 12/ změna financování o beze změny celkem rozpočet ,0 tis. Kč Upravený rozpočet byl ke dni : příjmy ,4 tis. Kč výdaje ,3 tis. Kč financování ,9 tis. Kč 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis. Kč Druh.třída Schvál. rozpočet Rozpočt. opatření Upravený rozpočet Plnění k třída 1 daňové příjmy , , , ,7 třída 2 nedaňové příjmy 3.257, , , ,4 třída 3 kapitálové příjmy 150, ,0 215,8 třída 4 přijaté transfery 5.208, , , ,2 Příjmy celkem , , , ,1 třída 5 běžné výdaje , , , ,6 Třída 6 kapitálové výdaje , , , ,3 Výdaje celkem , , , ,9 Saldo: příjmy-výdaje , , ,9 352,1 Ve třídě 4 - přijaté transfery se promítá sociální fond ve výši 164,3 tis. Kč. Hospodaření roku 2012 skončilo ziskem, skutečné příjmy byly o 352,2 tis. Kč vyšší než skutečné výdaje. Oproti předcházejícímu roku byly skutečné běžné výdaje nižší o 1 %, z kapitálových výdajů byly realizovány tyto akce: dokončení autobus. zastávky Velké Lipky, komunikace Oulehla, prodloužení vodovodu Oulehla, dokončen projekt pro staveb. řízení poldr Panská zahrada, realizovány projekty související se zateplením ZŠ a MŠ Pozořice a podána žádost o dotaci, projekt rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Pozořice, další etapa bezdrátového rozhlasu, kabelizace náměstí a veřejné osvětlení Na Městečku, vyhotovena projektová dokumentace a vykoupeny 2 pozemky pro zástavbu K1,

2 zakoupen mulčovač, zahájen přístřešek na radnici a byla uhrazena část závazku za zhotovení splašk. kanalizace v městysi Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Údaje o plnění příjmů a výdajů v čerpání jednotlivých paragrafů tvoří přílohu závěrečného účtu. 2. Stav účelových fondů a finančních aktivit, hospodářská činnost Městys Pozořice má zřízen sociální fond. Tvorba a čerpání se řídí dle směrnicí sociálního fondu ze dne , ve znění pozdějších dodatků (od novou směrnicí) a schváleným rozpočtem. Stav k činí ,- Kč, stav k činil ,05 Kč. Městys Pozořice neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí V roce 2012 došlo od 1.8. k sloučení MŠ Pozořice pod Základní školu Pozořice s novým názvem Základní škola a mateřská škola Pozořice, se sídlem U Školy 386. Mateřská škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele do ,40 tis. Kč Dotace z JmK 1.908,00 tis. Kč Výnosy celkem 2.703,36 tis. Kč Náklady 2.692,14 tis. Kč Hospodářský výsledek 11,22 tis. Kč (byl převeden nástupnické organizaci) Základní škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele, dar pro MŠ 2.620,58 tis. Kč Převod průtokových dotací z EU,SR (Čtyřlístek, Školám)) 2.686,70 tis. Kč dotace z JmK ,60 tis. Kč Výnosy celkem ,34 tis. Kč Náklady 19,656,46 tis. Kč Hospodářský výsledek + 125,88 tis. Kč Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Pozořice, jak ukládá zákon. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je předmětem schválení rady městyse. Kladný hospodářský výsledek bude rozdělen do fondů dle zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na základě schválení zřizovatele. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veř.úrovně Poskytovatel Účel Položka Rozpočet tis. Kč Všeobecná pokladní správa KÚ JmK Volby do kraje, volby prezidenta republiky Skutečnost obdržené dotace ,0 24,0 Výkon státní , ,4 správy,školství,knihovna KÚ JmK Dotace ZŠ EU peníze ,0 586,0 školám KÚ Dotace na hasiče ,7 7,7

3 KÚ Dotace Čtyřlístek , ,7 Obce Žáci navštěvující ZŠ, , ,1 příspěvky na hřbitov Celkem 7.913, ,9 - dotace na volby do kraje poskytnutá v r ve výši 23,0 tis. Kč a čerpaná ve výši ,39 Kč, je předmětem fin. vypořádání kraje za r (obdrželi jsme ) a dotace na volby prezidenta republiky v r ve výši 1,0 tis. Kč byla čerpána ve výši 160,80 Kč, je předmětem fin. vypořádání městyse vůči kraji za r (uhrazeno ) - poskytnutá dotace na výkon státní správy, školství a knihovnu byla vyčerpána v plném rozsahu, není předmětem vyúčtování - poskytnutá dotace EU školám bude vyúčtována až po skončení projektu v r v lednu 2012 byla dočerpána poskytnutá dotace ve výši 161,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení poldru Panská zahrada Pozořice poskytnutá v r. 2011, vyúčtování proběhlo v březnu poskytnutá dotace na hasiče na akceschopnost jednotky s účel. znakem ve výši 1.680,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu 2013 a poskytnutá dotace na hasiče výjezd Bzenec s účel. znakem ve výši 6.040,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu poskytnutá dotace Čtyřlístek má být vyúčtována až po skončení projektu v r v r nebyla zcela vykryta dotace obcí na hřbitov (obec Sivice odvedla příspěvek na neinvestiční náklady hřbitova pro rok 2012 ve výši 6,3 tis. Kč až v lednu r. 2013) 5. Příspěvky poskytnuté občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a ostatním v rámci veřejné finanční podpory v r a) příspěvky občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží na činnost ,- Kč (Orel Jednota Pozořice, SK Pozořice á 60,0 tis. Kč, TJ Sokol 50,0 tis. Kč, ČSOP Pozořice, Junák Pozořice á 18,0 tis. Kč, MC Človíček 20,0 tis. Kč, Český svaz včelařů 6,0 tis. Kč, SDH Pozořice 8,0 tis. Kč, FBC Aligators a lesní školka Stromík á 5,0 tis. Kč) b) příspěvek poskytnutý sport. organizacím TJ Sokol, SK k 110.výročí vzniku ,- Kč c) příspěvek hudeb. skupině Experiment k 40.výročí vzniku 8.000,- Kč d) příspěvek Klubu žen ,- Kč e) příspěvek Římskokatolické farnosti Pozořice na provoz a údržbu ,- Kč celkem příspěvky ,- Kč Příspěvky podle odst. a), c až e) byly poskytnuty zálohově a ve stanovené době zúčtovány. 6. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších fin. operacích Řádná inventarizace majetku proběhla k datu a dokladové inventury rovněž k datu podle schváleného plánu inventur pro rok účet název stav k stav k Drobný dlouhodobý nehmotný ,30 Kč ,30 Kč majetek (DDNM) 019 Dlouhodobý nehmotný majetek 4, ,50 Kč 3, ,50 Kč (DNM) 021 Dlouhodobý hmotný majetek 123, ,78 Kč 123, ,79 Kč (DHM) budovy a stavby 022 Dlouhodobý hmotný majetek 5, ,52 Kč 6, ,52 Kč

4 (DHM) věci movité 028 Drobný dlouhodobý hmotný 3, ,95 Kč 3, ,65 Kč majetek (DDHM) 031 Pozemky 7, ,46 Kč 10, ,13 Kč 032 Kulturní památky ,00 Kč ,00 Kč 041 Nedokončený nehmotný ,00 Kč 1, ,00 Kč dlouhodobý majetek 042 Nedokončený hmotný dlouhodobý 6, ,00 Kč 9, ,54 Kč majetek 078 Oprávky k DDNM ,30 Kč ,30 Kč 079 Oprávky k DNM 1, ,00 Kč ,00 Kč 081 Oprávky k DHM účtu , ,00 Kč 1, ,00 Kč 082 Oprávky k DHM účtu 022 1, ,00 Kč ,00 Kč 088 Oprávky DDHM 3, ,95 Kč 3, ,65 Kč 112 Materiál na skladě ,00 Kč 192 Opravné položky ,00 Kč 194 Opravné položky ,00 Kč ,70 Kč 231 Běžné účty 5, ,61 Kč 5, ,76 Kč 236 Sociální fond ,05 Kč ,53 Kč 244 Termínované vklady krátkodobé 6, ,00 Kč 6, ,00 Kč 263 Ceniny 1.365,00 Kč Odběratelé ,61 Kč ,96 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,48 Kč ,00 Kč 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti ,00 Kč ,00 Kč 321 Dodavatelé ,85 Kč ,76 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy na 1, ,00 Kč 1, ,00 Kč služby 331 Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci ,00 Kč 336 Zúčtování pojištění ,00 Kč ,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty 582,00 Kč ,00 Kč 346 Pohledávky za SR ,39 Kč 348 Pohledávky za rozpočty ÚSC ,00 Kč 374 Přijaté zálohy na dotace 8.144,86 Kč 839,20 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ,40 Kč ,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč 384 Výnosy příštích období ,60 Kč ,60 Kč 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní ,48 Kč ,00 Kč 401 Jmění účetní jednotky 133, ,12 Kč 133, ,79 Kč 403 Dotace na pořízení dlouhodobého 21, ,00 Kč ,00 Kč majetku 406 Oceňovací rozdíly při změně 35, ,86 Kč 35, ,86 Kč metody 408 Opravy chyb min. období 8.345,00 Kč 8.345,00 Kč 419 Sociální fond ,05 Kč ,53 Kč 903 Ostatní majetek 1, ,12 Kč 1, ,12 Kč 949 Ostatní krátkodobá podmíněná ,00 Kč ,00 Kč

5 aktiva 982 Dlouhodobé podmíněné závazky 40, ,00 Kč 37, ,00 Kč Komentář k jednotlivým účtům: Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (pasport zeleně) a úbytky ,- Kč (program Office XP, síť. verze zákonů, dodavatel ARNET on Line ) Účet 019 dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (projekt poldr), úbytky ,- Kč (územní plán, PD ČOV společ.) Účet 021 dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby přírůstky ,- Kč (vodovod Za Mlýnem, aut. čekárna Velké Lipky), úbytky nebyly Účet 022 dlouhodobý hmotný majetek věci movité, dopravní prostředky přírůstky ,- Kč (další etapa kamerového systému, mulčovač), úbytky nebyly Účet 028- drobný dlouhodobý hmotný majetek přírůstky nákupem ve výši ,- Kč a úbytky vyřazením (opotřebení, nefunkčnost) ve výši ,30 Kč Účet 032 kulturní předměty oproti r beze změny Účet 031 pozemky přírůstky nákupem 2, ,75 Kč (z toho 2 pozemky stavební lokal. K1), úbytky odprodejem 3.694,08 Kč Účet 041 nedokončený nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (vícepráce chodníky Holubická, PD DSP průtah), úbytky ,- Kč (PD poldru byla dokončena, přeřazena do 019) Účet 042 nedokončený hmotný majetek z účtu 042 na účet 021 byly přeřazeny dokončené stavby v celkové hodnotě ,- Kč (vodovod Za Mlýnem, autobus. čekárna), vyřazeno 2.807,- Kč- Kč (GP a znalec. posudky odprodaných pozemků), nově byly zařazeny nedokončené akce ve výši 3, ,54 Kč (komunikace Oulehla, vodovod Oulehla, VO náměstí, lok. K1 PD a posílení elektřiny nn, projekty zateplení a opravy soc. zařízení ZŠ včetně podání žádosti o dotaci, přístřešek radnice, znalec. posudky ve věci vodojemu Líchy) Účty 079, 081, 082, 088 oprávky majetku do bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, r je dle odpisového plánu, odpis prováděn 1x ročně Účet 112 materiál na skladě knihy brig. generál Smejkal in memoriam Účet 192 oprávky k místním poplatkům od r nově účtovány k místním poplatkům (odpad, poplatky ze psů) po době splatnosti více jak 90 dní Účet 194 oprávky ke krátkodobým pohledávkám krátkodobé pohledávky (splašk. kanalizace, pokuty obecní policie, nájemné) po době splatnosti více jak 90 dní Účty 231, 236, 244 bankovní účty účty u bank běžné účty vedeny u České spořitelny a Volksbank (účet 231), sociální účet veden s předčíslím před běžným účtem u České spořitelny (účet 236), termínované vklady u Volksbank (účet 244) Účet Ceniny je evidován zůstatek stravenek, za r nebyl zůstatek Účet 311 Odběratelé

6 neuhrazené faktury vydané městysem za zpravodaj, vyúčtování služeb ve výši ,96 Kč, neuhrazené nájmy a služby s nájmem spojené ve výši ,- Kč Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy energie a předplatné Věstníků, Fin. zpravodaje a knih pro SÚ Účet 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti místní poplatky ze psů ve výši 750,- Kč, za svoz PDO ,- Kč a nájmy hrobových míst ve výši Kč Účet Dodavatelé neuhrazené faktury běžných výdajů došlých v závěru roku nebo vztahujících se k r ve výši ,66 Kč a neuhrazené investiční faktury ve výši ,10 Kč (některé pozastávky nepřevzetých dokončených akcí) Účet Krátkodobé přijaté zálohy na služby uhrazované služby spojené s pronájmem bytů a nebyt. prostor zálohami (měsíční u bytů, čtvrtletní u nebyt. prostor) Účet 331 Zaměstnanci nezúčtované mzdy zaměstnanců za prosinec 2012, spoření z mezd, úhrada obědů Účet Zúčtování pojištění zúčtování zdravotního a sociálního pojištění z mezd XII/2012 za zaměstnance i organizaci Účet Jiné přímé daně daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň z mezd XII/2012 Účet 343 Daň z přidané hodnoty neodvedená DPH za IV. Q 2012 včetně přenesené daň. povinnosti Účet 346 Pohledávky za SR volby do kraje Účet 348 Pohledávky za rozpočty ÚSC pohledávka obce Sivice na neinv. náklady hřbitova Účet 374 Přijaté zálohy na dotace nevyčerpané prostředky dotace na volby prezidenta republiky (byly odvedeny v rámci fin. vypořádání za r.2012) Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky za splašk. přípojky ve výši ,- Kč, pohledávky pokut z měření rychlosti obecní policie ve výši 4.000,- Kč Účet 378 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky úhrady posílení nn elektřiny a zbytku úhrady kupní ceny pozemků v lokalitě K1 Účet 384 Výnosy příštích období výnos z hrobových míst, předpoklad zúčt. daně z příjmů PO za obec Účet Dohadné účty pasivní zálohy elektřiny a plynu roku 2012 Účet 403 dotace na pořízení dlouhodobého majetku oprávky majetku pořízeného z dotací Účet 419 Sociální fond řídí se směrnicí k používání soc. fondu ze dne ve znění pozdějších dodatků, od r v účinnosti nová směrnice Účet 903 Ostatní majetek podrozvahová evidence majetku předaného příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Pozořice (po sloučení MŠ a ZŠ v jeden subjekt) Účet 949 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva zůstatky pokutových bloků obecní policie Účet 982 Dlouhodobé podmíněné závazky

7 neuhrazený závazek městyse za zhotovenou splaškovou kanalizaci v obci vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 7. Cizí prostředky úvěry a půjčky Městys Pozořice v r neuzavřel žádnou smlouvu o úvěru ani o poskytnutí půjčky. 8. Finanční vztahy mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí Městys Pozořice má závazek vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko vyplývající ze zrealizované stavby splaškové kanalizace. Na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec poskytl městys v r příspěvek na splátku úvěru Svazku ve výši 2, ,- Kč. Z finančních vztahů mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí (členské příspěvky a spolufinancování dotací) neeviduje Městys Pozořice žádné pohledávky ani závazky. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 Konečné přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 dle zákona. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 25. a 26. března 2012 se závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: - rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v jiné výši Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 je součástí závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl zveřejněn dle 17 odst. 6 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, včetně příloh, je k nahlédnutí v kanceláři hospodářsko-správního oddělení Úřadu městyse Pozořice v úředních dnech v pondělí v době od 8,00 do 17,00 hod. a ve středu v době od 8,00 do 18,00 hod. a je zveřejněn na elektronické úřední desce městyse Pozořice: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do jednání zastupitelstva nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční asi , přesné datum bude oznámeno. Návrh na usnesení projednání závěrečného účtu: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za r včetně zprávy o přezkumu hospodaření KÚ JmK s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a provedlo toto opatření: na základě dílčího auditu v r zastupitelstvo provedlo dne RO č. 8/2012, kdy prostředky rozpočtované na 6330 ve výdajích byly přesunuty do 6171, jak bylo pořízeno ve výkazu v měsíci březnu 2012 a schválený rozpočet r. 2013, který zastupitelstvo schválilo v prosinci r. 2012, již byl pořízen za měsíc leden r do výkazu shodně se schválením zastupitelstva. Přílohy: - plnění příjmů a čerpání výdajů v r výkazy FIN 2-12, rozvaha, výsledovka, výkaz příloha, analytická rozvaha - zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za r V Pozořicích dne Vypracovala: Hájková Libuše, ved. HSO Schválil: Ing. Jaromír Červenka, starosta Zveřejněno dne : Sejmuto dne :.

8 Příjmy v Kč Druh příjmu, položky, Schválený Upravený Skutečnost v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Daně 15, ,00 16, ,00 16, ,90,34 Odvody za odnětí zem. půdy, pol ,00 Odvody za odnětí lesní půdy, pol ,00 Poplatky za svoz odpadu, pol , , ,00 Poplatek za provoz systému KO , , ,00 pol.1340 Poplatky ze psů, pol , , ,00 Poplatky za už. veř.prostranství, , , ,00 pol.1343 Místní poplatky za VHP, TZ, pol , , ,00 Odvod z výtěžku provoz.loterií, pol , , , Poplatek za hazard pol , ,14 Správní poplatky, pol , , ,09 Dotace na volby do kraje, prezidenta , ,00 republiky pol Transfery JmK na stát. správu, pol , ,00 4, ,00 4, ,00 Dotace Eu školám, pol , ,20 Dotace ost. obcí na ZŚ, hřbitov, pol. 1, ,00 1, ,00 1, , Dotace- Čtyřlístek, hasiči, pol , ,00 2, ,49 Převody z rozp.účtů soc.fond, pol , Podnikání v zemědělství, , , ,00 Splašk.kanalizace, , , ,00 Zákoadní a mateřská škola Pozořice, , ,00 pol Knihovna, , , ,00 Rozhlas a televize, , , ,00 Zpravodaj inzerce, , , ,00 Zájm. činnost v kultuře, , , ,00 Ost. zál. kultury, , ,00 Zdrav. středisko, , , ,00 Bytové hospodářství, , , ,00 Pohřebnictví, , , ,60 Územní plánování, , Komun. služby a úz. rozvoj j.n, , , ,00 Využívání a zneškodňování KO, , , ,70 Dům s peč. službou, , , ,00 Bezpečnost a veř. pořádek, , , ,00 Požární ochrana, , , ,00 Činnost místní správy, , , ,43 Příjmy a výdaje z fin.operací, , , ,29 PŘÍJMY CELKEM 25, ,00 30, ,00 30, ,55

9 Výdaje 2012 v Kč Druh výdaje, Schválený Upravený Skutečnost v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Podnikání v zemědělství, , , ,00 Ost. záležitosti poz.komunikací, , ,00 3, ,00 2, ,14 Provoz veř. silniční dopravy, , , ,00 Pitná voda , , ,00 Odvád. a čištění odpad.vod, , ,00 3, ,00 3, ,25 Předškolní zařízení, , , ,00 Základní školy, , ,00 6, ,00 5, ,69 Hudební činnost, , , ,00 Knihovna, , , ,38 Rozhlas a televize, , , ,00 Ost. zál. sděl. prostředků , , ,50 Záj. činnost v kultuře - Děl.dům, , , ,61 Zál. kultury, církví a sděl. prostř , , ,49 Sport. zařízení v majetku obce , , ,00 Ost. tělových. činnost, , , ,00 Využití vol. času dětí, mládeže, , , ,00 Zdravotní středisko, , , ,98 Bytové hospodářství, , , ,00 Veřejné osvětlení, ,00 1, , ,91 Pohřebnictví, , , ,47 Územní plánování, , , ,00 Územní rozvoj, , , ,00 Komunál.služby a územ.rozvoj, , ,00 4, ,00 3, ,00 Sběr a svoz nebezp. odpadů, , , ,60 Sběr a svoz komunál. odpadů, , , ,25 Sběr a svoz ost. odpadů, , , ,65 Ost. nakládání s odpady, , , ,00 Chráněné části přírody, , , Veřejná zeleň, , , ,00 Dům s peč. službou, , , ,54 Ochrana obyvatelstva 5.000, , Bezpečnost a veř. pořádek, , ,00 1, ,00 1, ,16 Ost. záležitosti bezpečnosti, , , ,60 Požární ochrana, , , ,52 Zastupitelstvo, , ,00 1, ,00 1, ,21 Volby do zastupitelstev ÚSC , ,19 Činnost místní správy, , ,00 5, ,00 5, ,59 Finanční operace, , , ,95 Pojištění, , , ,00 Převody vl.fondům - sociální, ,00 Ost. finanční operace, , , ,00 Fin. vypořádání minulých let , , ,86 V Ý D A J E C E L K E M 30, ,00 33, ,00 29, ,54

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK OBEC SLATINY, okres Jičín ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK 2009 ------------------------------------------------------------------------------- 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 - zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: 27. 3. 2017 Sňato: po schválení ZO Schváleno: Tento návrh se po schválení stává Závěrečným účtem obce Podbřežice.

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Obec Jíkev Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jíkev návrh na závěrečný účet svazku za rok 2012. Dne 9.12.2011

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 9.5.2011 v elektronické podobě dne: 9.5.2011 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Mochtín za rok

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE za rok 2015

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE za rok 2015 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE za rok 2015 Valná hromada na své schůzi 19. 5. 2016 projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2015. Přílohy: - Zpráva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními:

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SULEJOVICE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Návrh rozpočtu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2015

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2015 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2015 podle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 1 ) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ za rok 2013 ( Výkaz FIN 2-12) : PŘÍJMY : Rozp. schv. Rozp.upr. Skutečnost % Daňové

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2015 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016 Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: 1) Plnění rozpočtu 2) Vyúčtování dotací 3) Zpráva o výsledku hospodaření

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel.

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2016

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2016 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2016 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Schválený rozpočet

Více