Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse za r Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r schválilo zastupitelstvo městyse dne jako schodkový příjmy celkem ,5 tis. Kč, výdaje ve výši ,4 tis. Kč, financování ve výši 5.152,9 tis. Kč (jedná se o prostředky minulých let). V průběhu roku k zajištění nových úkolů byla zastupitelstvem přijata tato rozpočtová opatření: č. 1/ změna financování o + 30,0 tis. Kč č. 2/ změna financování o + 40,0 tis. Kč č. 3/ změna financování o - 180,0 tis. Kč č. 4/ změna financování o + 8,0 tis. Kč č. 5/ změna financování o beze změny č. 6/ změna financování o + 520,0 tis. Kč č. 7/ změna financování o beze změny č. 8/ změna financování o ,0 tis. Kč č. 9/ změna financování o beze změny č. 10/ změna financování beze změny č. 11/ změna financování ,0 tis. Kč č. 12/ změna financování o beze změny celkem rozpočet ,0 tis. Kč Upravený rozpočet byl ke dni : příjmy ,4 tis. Kč výdaje ,3 tis. Kč financování ,9 tis. Kč 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis. Kč Druh.třída Schvál. rozpočet Rozpočt. opatření Upravený rozpočet Plnění k třída 1 daňové příjmy , , , ,7 třída 2 nedaňové příjmy 3.257, , , ,4 třída 3 kapitálové příjmy 150, ,0 215,8 třída 4 přijaté transfery 5.208, , , ,2 Příjmy celkem , , , ,1 třída 5 běžné výdaje , , , ,6 Třída 6 kapitálové výdaje , , , ,3 Výdaje celkem , , , ,9 Saldo: příjmy-výdaje , , ,9 352,1 Ve třídě 4 - přijaté transfery se promítá sociální fond ve výši 164,3 tis. Kč. Hospodaření roku 2012 skončilo ziskem, skutečné příjmy byly o 352,2 tis. Kč vyšší než skutečné výdaje. Oproti předcházejícímu roku byly skutečné běžné výdaje nižší o 1 %, z kapitálových výdajů byly realizovány tyto akce: dokončení autobus. zastávky Velké Lipky, komunikace Oulehla, prodloužení vodovodu Oulehla, dokončen projekt pro staveb. řízení poldr Panská zahrada, realizovány projekty související se zateplením ZŠ a MŠ Pozořice a podána žádost o dotaci, projekt rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Pozořice, další etapa bezdrátového rozhlasu, kabelizace náměstí a veřejné osvětlení Na Městečku, vyhotovena projektová dokumentace a vykoupeny 2 pozemky pro zástavbu K1,

2 zakoupen mulčovač, zahájen přístřešek na radnici a byla uhrazena část závazku za zhotovení splašk. kanalizace v městysi Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Údaje o plnění příjmů a výdajů v čerpání jednotlivých paragrafů tvoří přílohu závěrečného účtu. 2. Stav účelových fondů a finančních aktivit, hospodářská činnost Městys Pozořice má zřízen sociální fond. Tvorba a čerpání se řídí dle směrnicí sociálního fondu ze dne , ve znění pozdějších dodatků (od novou směrnicí) a schváleným rozpočtem. Stav k činí ,- Kč, stav k činil ,05 Kč. Městys Pozořice neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí V roce 2012 došlo od 1.8. k sloučení MŠ Pozořice pod Základní školu Pozořice s novým názvem Základní škola a mateřská škola Pozořice, se sídlem U Školy 386. Mateřská škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele do ,40 tis. Kč Dotace z JmK 1.908,00 tis. Kč Výnosy celkem 2.703,36 tis. Kč Náklady 2.692,14 tis. Kč Hospodářský výsledek 11,22 tis. Kč (byl převeden nástupnické organizaci) Základní škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele, dar pro MŠ 2.620,58 tis. Kč Převod průtokových dotací z EU,SR (Čtyřlístek, Školám)) 2.686,70 tis. Kč dotace z JmK ,60 tis. Kč Výnosy celkem ,34 tis. Kč Náklady 19,656,46 tis. Kč Hospodářský výsledek + 125,88 tis. Kč Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Pozořice, jak ukládá zákon. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je předmětem schválení rady městyse. Kladný hospodářský výsledek bude rozdělen do fondů dle zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na základě schválení zřizovatele. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veř.úrovně Poskytovatel Účel Položka Rozpočet tis. Kč Všeobecná pokladní správa KÚ JmK Volby do kraje, volby prezidenta republiky Skutečnost obdržené dotace ,0 24,0 Výkon státní , ,4 správy,školství,knihovna KÚ JmK Dotace ZŠ EU peníze ,0 586,0 školám KÚ Dotace na hasiče ,7 7,7

3 KÚ Dotace Čtyřlístek , ,7 Obce Žáci navštěvující ZŠ, , ,1 příspěvky na hřbitov Celkem 7.913, ,9 - dotace na volby do kraje poskytnutá v r ve výši 23,0 tis. Kč a čerpaná ve výši ,39 Kč, je předmětem fin. vypořádání kraje za r (obdrželi jsme ) a dotace na volby prezidenta republiky v r ve výši 1,0 tis. Kč byla čerpána ve výši 160,80 Kč, je předmětem fin. vypořádání městyse vůči kraji za r (uhrazeno ) - poskytnutá dotace na výkon státní správy, školství a knihovnu byla vyčerpána v plném rozsahu, není předmětem vyúčtování - poskytnutá dotace EU školám bude vyúčtována až po skončení projektu v r v lednu 2012 byla dočerpána poskytnutá dotace ve výši 161,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení poldru Panská zahrada Pozořice poskytnutá v r. 2011, vyúčtování proběhlo v březnu poskytnutá dotace na hasiče na akceschopnost jednotky s účel. znakem ve výši 1.680,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu 2013 a poskytnutá dotace na hasiče výjezd Bzenec s účel. znakem ve výši 6.040,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu poskytnutá dotace Čtyřlístek má být vyúčtována až po skončení projektu v r v r nebyla zcela vykryta dotace obcí na hřbitov (obec Sivice odvedla příspěvek na neinvestiční náklady hřbitova pro rok 2012 ve výši 6,3 tis. Kč až v lednu r. 2013) 5. Příspěvky poskytnuté občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a ostatním v rámci veřejné finanční podpory v r a) příspěvky občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží na činnost ,- Kč (Orel Jednota Pozořice, SK Pozořice á 60,0 tis. Kč, TJ Sokol 50,0 tis. Kč, ČSOP Pozořice, Junák Pozořice á 18,0 tis. Kč, MC Človíček 20,0 tis. Kč, Český svaz včelařů 6,0 tis. Kč, SDH Pozořice 8,0 tis. Kč, FBC Aligators a lesní školka Stromík á 5,0 tis. Kč) b) příspěvek poskytnutý sport. organizacím TJ Sokol, SK k 110.výročí vzniku ,- Kč c) příspěvek hudeb. skupině Experiment k 40.výročí vzniku 8.000,- Kč d) příspěvek Klubu žen ,- Kč e) příspěvek Římskokatolické farnosti Pozořice na provoz a údržbu ,- Kč celkem příspěvky ,- Kč Příspěvky podle odst. a), c až e) byly poskytnuty zálohově a ve stanovené době zúčtovány. 6. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších fin. operacích Řádná inventarizace majetku proběhla k datu a dokladové inventury rovněž k datu podle schváleného plánu inventur pro rok účet název stav k stav k Drobný dlouhodobý nehmotný ,30 Kč ,30 Kč majetek (DDNM) 019 Dlouhodobý nehmotný majetek 4, ,50 Kč 3, ,50 Kč (DNM) 021 Dlouhodobý hmotný majetek 123, ,78 Kč 123, ,79 Kč (DHM) budovy a stavby 022 Dlouhodobý hmotný majetek 5, ,52 Kč 6, ,52 Kč

4 (DHM) věci movité 028 Drobný dlouhodobý hmotný 3, ,95 Kč 3, ,65 Kč majetek (DDHM) 031 Pozemky 7, ,46 Kč 10, ,13 Kč 032 Kulturní památky ,00 Kč ,00 Kč 041 Nedokončený nehmotný ,00 Kč 1, ,00 Kč dlouhodobý majetek 042 Nedokončený hmotný dlouhodobý 6, ,00 Kč 9, ,54 Kč majetek 078 Oprávky k DDNM ,30 Kč ,30 Kč 079 Oprávky k DNM 1, ,00 Kč ,00 Kč 081 Oprávky k DHM účtu , ,00 Kč 1, ,00 Kč 082 Oprávky k DHM účtu 022 1, ,00 Kč ,00 Kč 088 Oprávky DDHM 3, ,95 Kč 3, ,65 Kč 112 Materiál na skladě ,00 Kč 192 Opravné položky ,00 Kč 194 Opravné položky ,00 Kč ,70 Kč 231 Běžné účty 5, ,61 Kč 5, ,76 Kč 236 Sociální fond ,05 Kč ,53 Kč 244 Termínované vklady krátkodobé 6, ,00 Kč 6, ,00 Kč 263 Ceniny 1.365,00 Kč Odběratelé ,61 Kč ,96 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,48 Kč ,00 Kč 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti ,00 Kč ,00 Kč 321 Dodavatelé ,85 Kč ,76 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy na 1, ,00 Kč 1, ,00 Kč služby 331 Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci ,00 Kč 336 Zúčtování pojištění ,00 Kč ,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty 582,00 Kč ,00 Kč 346 Pohledávky za SR ,39 Kč 348 Pohledávky za rozpočty ÚSC ,00 Kč 374 Přijaté zálohy na dotace 8.144,86 Kč 839,20 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ,40 Kč ,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč 384 Výnosy příštích období ,60 Kč ,60 Kč 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní ,48 Kč ,00 Kč 401 Jmění účetní jednotky 133, ,12 Kč 133, ,79 Kč 403 Dotace na pořízení dlouhodobého 21, ,00 Kč ,00 Kč majetku 406 Oceňovací rozdíly při změně 35, ,86 Kč 35, ,86 Kč metody 408 Opravy chyb min. období 8.345,00 Kč 8.345,00 Kč 419 Sociální fond ,05 Kč ,53 Kč 903 Ostatní majetek 1, ,12 Kč 1, ,12 Kč 949 Ostatní krátkodobá podmíněná ,00 Kč ,00 Kč

5 aktiva 982 Dlouhodobé podmíněné závazky 40, ,00 Kč 37, ,00 Kč Komentář k jednotlivým účtům: Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (pasport zeleně) a úbytky ,- Kč (program Office XP, síť. verze zákonů, dodavatel ARNET on Line ) Účet 019 dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (projekt poldr), úbytky ,- Kč (územní plán, PD ČOV společ.) Účet 021 dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby přírůstky ,- Kč (vodovod Za Mlýnem, aut. čekárna Velké Lipky), úbytky nebyly Účet 022 dlouhodobý hmotný majetek věci movité, dopravní prostředky přírůstky ,- Kč (další etapa kamerového systému, mulčovač), úbytky nebyly Účet 028- drobný dlouhodobý hmotný majetek přírůstky nákupem ve výši ,- Kč a úbytky vyřazením (opotřebení, nefunkčnost) ve výši ,30 Kč Účet 032 kulturní předměty oproti r beze změny Účet 031 pozemky přírůstky nákupem 2, ,75 Kč (z toho 2 pozemky stavební lokal. K1), úbytky odprodejem 3.694,08 Kč Účet 041 nedokončený nehmotný majetek přírůstky ,- Kč (vícepráce chodníky Holubická, PD DSP průtah), úbytky ,- Kč (PD poldru byla dokončena, přeřazena do 019) Účet 042 nedokončený hmotný majetek z účtu 042 na účet 021 byly přeřazeny dokončené stavby v celkové hodnotě ,- Kč (vodovod Za Mlýnem, autobus. čekárna), vyřazeno 2.807,- Kč- Kč (GP a znalec. posudky odprodaných pozemků), nově byly zařazeny nedokončené akce ve výši 3, ,54 Kč (komunikace Oulehla, vodovod Oulehla, VO náměstí, lok. K1 PD a posílení elektřiny nn, projekty zateplení a opravy soc. zařízení ZŠ včetně podání žádosti o dotaci, přístřešek radnice, znalec. posudky ve věci vodojemu Líchy) Účty 079, 081, 082, 088 oprávky majetku do bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, r je dle odpisového plánu, odpis prováděn 1x ročně Účet 112 materiál na skladě knihy brig. generál Smejkal in memoriam Účet 192 oprávky k místním poplatkům od r nově účtovány k místním poplatkům (odpad, poplatky ze psů) po době splatnosti více jak 90 dní Účet 194 oprávky ke krátkodobým pohledávkám krátkodobé pohledávky (splašk. kanalizace, pokuty obecní policie, nájemné) po době splatnosti více jak 90 dní Účty 231, 236, 244 bankovní účty účty u bank běžné účty vedeny u České spořitelny a Volksbank (účet 231), sociální účet veden s předčíslím před běžným účtem u České spořitelny (účet 236), termínované vklady u Volksbank (účet 244) Účet Ceniny je evidován zůstatek stravenek, za r nebyl zůstatek Účet 311 Odběratelé

6 neuhrazené faktury vydané městysem za zpravodaj, vyúčtování služeb ve výši ,96 Kč, neuhrazené nájmy a služby s nájmem spojené ve výši ,- Kč Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy energie a předplatné Věstníků, Fin. zpravodaje a knih pro SÚ Účet 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti místní poplatky ze psů ve výši 750,- Kč, za svoz PDO ,- Kč a nájmy hrobových míst ve výši Kč Účet Dodavatelé neuhrazené faktury běžných výdajů došlých v závěru roku nebo vztahujících se k r ve výši ,66 Kč a neuhrazené investiční faktury ve výši ,10 Kč (některé pozastávky nepřevzetých dokončených akcí) Účet Krátkodobé přijaté zálohy na služby uhrazované služby spojené s pronájmem bytů a nebyt. prostor zálohami (měsíční u bytů, čtvrtletní u nebyt. prostor) Účet 331 Zaměstnanci nezúčtované mzdy zaměstnanců za prosinec 2012, spoření z mezd, úhrada obědů Účet Zúčtování pojištění zúčtování zdravotního a sociálního pojištění z mezd XII/2012 za zaměstnance i organizaci Účet Jiné přímé daně daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň z mezd XII/2012 Účet 343 Daň z přidané hodnoty neodvedená DPH za IV. Q 2012 včetně přenesené daň. povinnosti Účet 346 Pohledávky za SR volby do kraje Účet 348 Pohledávky za rozpočty ÚSC pohledávka obce Sivice na neinv. náklady hřbitova Účet 374 Přijaté zálohy na dotace nevyčerpané prostředky dotace na volby prezidenta republiky (byly odvedeny v rámci fin. vypořádání za r.2012) Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky za splašk. přípojky ve výši ,- Kč, pohledávky pokut z měření rychlosti obecní policie ve výši 4.000,- Kč Účet 378 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky úhrady posílení nn elektřiny a zbytku úhrady kupní ceny pozemků v lokalitě K1 Účet 384 Výnosy příštích období výnos z hrobových míst, předpoklad zúčt. daně z příjmů PO za obec Účet Dohadné účty pasivní zálohy elektřiny a plynu roku 2012 Účet 403 dotace na pořízení dlouhodobého majetku oprávky majetku pořízeného z dotací Účet 419 Sociální fond řídí se směrnicí k používání soc. fondu ze dne ve znění pozdějších dodatků, od r v účinnosti nová směrnice Účet 903 Ostatní majetek podrozvahová evidence majetku předaného příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Pozořice (po sloučení MŠ a ZŠ v jeden subjekt) Účet 949 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva zůstatky pokutových bloků obecní policie Účet 982 Dlouhodobé podmíněné závazky

7 neuhrazený závazek městyse za zhotovenou splaškovou kanalizaci v obci vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 7. Cizí prostředky úvěry a půjčky Městys Pozořice v r neuzavřel žádnou smlouvu o úvěru ani o poskytnutí půjčky. 8. Finanční vztahy mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí Městys Pozořice má závazek vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko vyplývající ze zrealizované stavby splaškové kanalizace. Na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec poskytl městys v r příspěvek na splátku úvěru Svazku ve výši 2, ,- Kč. Z finančních vztahů mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí (členské příspěvky a spolufinancování dotací) neeviduje Městys Pozořice žádné pohledávky ani závazky. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 Konečné přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 dle zákona. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 25. a 26. března 2012 se závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: - rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v jiné výši Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 je součástí závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl zveřejněn dle 17 odst. 6 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, včetně příloh, je k nahlédnutí v kanceláři hospodářsko-správního oddělení Úřadu městyse Pozořice v úředních dnech v pondělí v době od 8,00 do 17,00 hod. a ve středu v době od 8,00 do 18,00 hod. a je zveřejněn na elektronické úřední desce městyse Pozořice: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do jednání zastupitelstva nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční asi , přesné datum bude oznámeno. Návrh na usnesení projednání závěrečného účtu: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za r včetně zprávy o přezkumu hospodaření KÚ JmK s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a provedlo toto opatření: na základě dílčího auditu v r zastupitelstvo provedlo dne RO č. 8/2012, kdy prostředky rozpočtované na 6330 ve výdajích byly přesunuty do 6171, jak bylo pořízeno ve výkazu v měsíci březnu 2012 a schválený rozpočet r. 2013, který zastupitelstvo schválilo v prosinci r. 2012, již byl pořízen za měsíc leden r do výkazu shodně se schválením zastupitelstva. Přílohy: - plnění příjmů a čerpání výdajů v r výkazy FIN 2-12, rozvaha, výsledovka, výkaz příloha, analytická rozvaha - zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za r V Pozořicích dne Vypracovala: Hájková Libuše, ved. HSO Schválil: Ing. Jaromír Červenka, starosta Zveřejněno dne : Sejmuto dne :.

8 Příjmy v Kč Druh příjmu, položky, Schválený Upravený Skutečnost v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Daně 15, ,00 16, ,00 16, ,90,34 Odvody za odnětí zem. půdy, pol ,00 Odvody za odnětí lesní půdy, pol ,00 Poplatky za svoz odpadu, pol , , ,00 Poplatek za provoz systému KO , , ,00 pol.1340 Poplatky ze psů, pol , , ,00 Poplatky za už. veř.prostranství, , , ,00 pol.1343 Místní poplatky za VHP, TZ, pol , , ,00 Odvod z výtěžku provoz.loterií, pol , , , Poplatek za hazard pol , ,14 Správní poplatky, pol , , ,09 Dotace na volby do kraje, prezidenta , ,00 republiky pol Transfery JmK na stát. správu, pol , ,00 4, ,00 4, ,00 Dotace Eu školám, pol , ,20 Dotace ost. obcí na ZŚ, hřbitov, pol. 1, ,00 1, ,00 1, , Dotace- Čtyřlístek, hasiči, pol , ,00 2, ,49 Převody z rozp.účtů soc.fond, pol , Podnikání v zemědělství, , , ,00 Splašk.kanalizace, , , ,00 Zákoadní a mateřská škola Pozořice, , ,00 pol Knihovna, , , ,00 Rozhlas a televize, , , ,00 Zpravodaj inzerce, , , ,00 Zájm. činnost v kultuře, , , ,00 Ost. zál. kultury, , ,00 Zdrav. středisko, , , ,00 Bytové hospodářství, , , ,00 Pohřebnictví, , , ,60 Územní plánování, , Komun. služby a úz. rozvoj j.n, , , ,00 Využívání a zneškodňování KO, , , ,70 Dům s peč. službou, , , ,00 Bezpečnost a veř. pořádek, , , ,00 Požární ochrana, , , ,00 Činnost místní správy, , , ,43 Příjmy a výdaje z fin.operací, , , ,29 PŘÍJMY CELKEM 25, ,00 30, ,00 30, ,55

9 Výdaje 2012 v Kč Druh výdaje, Schválený Upravený Skutečnost v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Podnikání v zemědělství, , , ,00 Ost. záležitosti poz.komunikací, , ,00 3, ,00 2, ,14 Provoz veř. silniční dopravy, , , ,00 Pitná voda , , ,00 Odvád. a čištění odpad.vod, , ,00 3, ,00 3, ,25 Předškolní zařízení, , , ,00 Základní školy, , ,00 6, ,00 5, ,69 Hudební činnost, , , ,00 Knihovna, , , ,38 Rozhlas a televize, , , ,00 Ost. zál. sděl. prostředků , , ,50 Záj. činnost v kultuře - Děl.dům, , , ,61 Zál. kultury, církví a sděl. prostř , , ,49 Sport. zařízení v majetku obce , , ,00 Ost. tělových. činnost, , , ,00 Využití vol. času dětí, mládeže, , , ,00 Zdravotní středisko, , , ,98 Bytové hospodářství, , , ,00 Veřejné osvětlení, ,00 1, , ,91 Pohřebnictví, , , ,47 Územní plánování, , , ,00 Územní rozvoj, , , ,00 Komunál.služby a územ.rozvoj, , ,00 4, ,00 3, ,00 Sběr a svoz nebezp. odpadů, , , ,60 Sběr a svoz komunál. odpadů, , , ,25 Sběr a svoz ost. odpadů, , , ,65 Ost. nakládání s odpady, , , ,00 Chráněné části přírody, , , Veřejná zeleň, , , ,00 Dům s peč. službou, , , ,54 Ochrana obyvatelstva 5.000, , Bezpečnost a veř. pořádek, , ,00 1, ,00 1, ,16 Ost. záležitosti bezpečnosti, , , ,60 Požární ochrana, , , ,52 Zastupitelstvo, , ,00 1, ,00 1, ,21 Volby do zastupitelstev ÚSC , ,19 Činnost místní správy, , ,00 5, ,00 5, ,59 Finanční operace, , , ,95 Pojištění, , , ,00 Převody vl.fondům - sociální, ,00 Ost. finanční operace, , , ,00 Fin. vypořádání minulých let , , ,86 V Ý D A J E C E L K E M 30, ,00 33, ,00 29, ,54

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více