XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: , osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od do , závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech od do Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla auditora k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III zprávy. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, aby byl ve zprávě uveden závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, aby ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření bylo uvedeno, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Městské části Praha 18 jako celku. Při přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 za rok 2014 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3, písm. c): 1. Plnění rozpočtu Z výkazů pro plnění rozpočtu MČ FIN12-12M za období od 1-9/2014 bylo zjištěno, že v období od 2/2014 do 6/2014 docházelo k překračování rozpočtovaných výdajů resp. k překročení výše závazného ukazatele rozpočtové skladby, a to paragrafu 3729 Ostatní nakládání s odpady na položce 5169 Nákup ostatních služeb, aniž by byla provedena včasná úprava rozpočtových výdajů rozpočtovým opatřením v souladu s 16, odst. 2, zákona 250 / 2000 Sb. 2. Náklady Faktury přijaté č ve výši Kč ,- a č ve výši Kč ,- se týkaly realizací prací na projektu Analýza rizik kontaminovaného území v k.ú. Letňany a dle záznamů na fakturách byly zkompletovány, přezkoušeny a předány k datu Faktury se tak nákladově vztahovaly k účetnímu období roku 2013, ale byly zaúčtované do nákladů roku 2014 na účet 518. Zaúčtování nákladů roku 2013 do nákladů účetního období roku 2014 ve výši překračující významnost dle 26, odst. 2, písm. d) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. nebylo v souladu s 69, odst. 1, písm. a), b) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. Faktury přijaté v roce 2014 za energie spotřebované v roce 2013 byly zaúčtovány do nákladů účetního období roku 2014, ačkoliv se nákladově roku 2014 netýkají - dle namátkově vybraného vyúčtování tepelné energie za rok 2013 pro Fryčovická 462 ZŠ a MŠ od společnosti Avia Energo, s.r.o. přijatého pod PID MC18P003Y40H, celková částka za spotřebované teplo uvedená ve vyúčtování činila Kč ,- přičemž byly zohledněny zálohy zaplacené v roce 2013 ve výši Kč ,-. Celá částka z vyúčtování byla zaúčtovaná do nákladů roku K byla vytvořena dohadná položka na náklady za energie roku 2013 ve výši Kč 100 tis. a tato dohadná položka byla - 1 -

2 v roce 2014 správně zúčtována MD 389 x D 502. Výše vytvořené dohadné položky však nebyla, vzhledem k objemu nákladů roku 2013 fakturovaných ze strany dodavatelů a zaúčtovaných v roce 2014, dostatečná. Zaúčtování nákladů roku 2013 do nákladů účetního období roku 2014 ve výši překračující významnost dle 26, odst. 2, písm. d) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. nebylo v souladu s 69, odst. 1, písm. a), b) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. 3. Majetek MČ Praha 18 Dne byly podány návrhy na vklad prodeje 3 bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích, ale do účetnictví byl zápis o vyřazení a prodeji zaevidován až dne dokladem Časový posun mezi podáním návrhu na vklad a vyřazením z majetku není v souladu s ČÚS č. 701, bod 6.4., dle kterého se při převodu vlastnictví k nemovitým věcem považuje za okamžik uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Na základě smlouvy o dílo č uzavřené dne a pozdějších dodatků ke smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 18 a společností CENTRAL GROUP a.s. došlo v roce 2013 k zhotovení díla a následné fakturaci ceny díla. Zařazení majetku (nebytové jednotky ordinace lékařů, podíl na pozemcích k bytovému domu, pozemky pod venkovním parkovacím stáním) bylo v roce 2013 zaúčtováno v cenách dle fakturace. Z důvodu nesouladu konečné fakturace ze strany společnosti CENTRAL GROUP a.s. se smlouvou o dílo č došlo k zařazení stavby, která byla součástí koupených pozemků ostatní plocha, a to stavby venkovního parkovacího stání, do majetku účetní jednotky až v roce Náprava byla provedena dne dokladem č zaúčtováním snížení hodnoty pozemků na stranu Dal účtu , na kterých stojí předmětná parkovací stání, oproti navýšení hodnoty staveb na stranu MD účtu 021, a to ve výši Kč ,-. Rozdělení původní fakturované ceny pozemků bylo provedeno na základě cen obdobných pozemků, na nichž stojí parkovací stání, které jsou ve stejné lokalitě a které byly pořízeny od společnosti CENTRAL GROUP a.s. Odpisování stavby venkovního parkovacího stání bylo zahájeno v měsíci následujícím po jejím zařazení. Výše odpisů zaúčtovaná v roce 2014 do nákladů ke stavbě venkovního parkovacího stání zařazené v roce 2014 není v souladu s ČUS č. 708 bod 4.3. vzhledem ke skutečnosti, že stavba venkovního parkovacího stání byla součástí pozemku ostatní plocha, který byl zařazen do majetku účetní jednotky v roce 2013, a o odpisech stavby venkovního parkovacího stání tedy mělo být účtováno také již od roku 2013 (majetek tak nebyl za dobu od pořízení do zařazení dooprávkován). Z Evidenční karty majetku, inventární číslo MC18H0003EAB, MŠ Beranových bylo zjištěno, že majetek byl zařazen a odpis k tomuto majetku byl zaúčtován za prosinec Vzhledem ke skutečnosti, že kolaudační souhlas na MŠ Beranových je z , je tento postup v rozporu s ČUS č. 708, odst Majetek měl být zařazen v měsíci, kdy kolaudace proběhla, a od měsíce následujícího mělo být účtováno o odpisu tohoto majetku. 4. Pohledávky Dne byla uzavřena smlouva o spolupráci MČ Praha 18 s panem Kubálkem. Na základě této smlouvy dala MČ Praha 18 do užívání komunikaci a parkovací stání panu Kubálkovi a pan Kubálek se zavázal každý rok trvání této smlouvy poskytnout Kč ,- do fondu výstavby. Finanční hotovost má být pravidelně placena bankovním převodem nejpozději do 15. ledna kalendářního roku, za nějž se platí. Za rok 2012 měla být částka ve výši Kč ,- uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy. V roce 2013 uhradil pan Kubálek Kč ,- a smluvní pokutu, v roce 2014 nedošlo ze strany pana Kubálka k žádné úhradě. Pohledávky z uvedené smlouvy byly předány právnímu oddělení k vymáhání, výše pohledávek vyplývající ze smlouvy v celkové výši Kč 400 tis. (za rok 2013 Kč 200 tis. a za rok 2014 Kč 200 tis.) nebyla zaúčtovaná v účetnictví roku 2013 a 2014., což není v souladu s ČUS č. 701, bod 6.2., bod Dotace Veškeré účelové dotace poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím z prostředků MČ Praha 18 v roce 2014 podléhající finančnímu vypořádání v roce 2015 byly účtovány na základě rozhodnutí o jejich poskytnutí na MD 572 / Dal 349 a nebyly tak účtovány v souladu s ČUS č. 703 bod v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinností jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání, se o takových - 2 -

3 peněžních částkách účtuje jako o zálohách. Dle ČUS č. 703 bod 3.1., písm. a) je transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, tedy i dotace vlastním PO, jejich poskytnutí tak mělo být účtováno jako poskytnutá záloha na transfery (účet 373 nebo 374) a k mělo být účtováno o dohadné položce na náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (účet 389). Při namátkovém přezkumu výše vytvořené dohadné položky na výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SU 388 AU 0310) bylo zjištěno, že u dotace z Evropského sociálního fondu poskytnuté na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace č.: 51/89 vydané dne Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změn procesů a postupů (se stanovenou výší dotace v celkové maximální výši Kč ,- z Evropského sociálního fondu) byl k zaúčtován dohad na výnos z tohoto transferu (účet SU 672) ve výši Kč ,63, tzn. ve výši záloh na dotaci přijatých na běžný účet v roce 2014 (Kč ,47 a Kč ,16). Dále bylo zjištěno, že do nákladů na účty analyticky vyčleněné pro účtování způsobilých nákladů do dotace, tj. SU 524 AU 0411, SU 518 AU 0401, SU 521 AU 401 a SU 524 AU 0401, bylo v roce 2014 zaúčtováno celkem Kč ,79. Při stanovení výše dohadné položky na výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů tak nebylo postupováno v souladu s ČUS č. 703 bod aby byla dodržena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s účetním obdobím roku 2014, mělo být účtováno o odhadované výši transferu na úrovni způsobilých nákladů zaúčtovaných v roce 2014 na dotační titul. Dohadná položka byla vytvořena nižší o Kč ,16. Obdobně u investiční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Letňanské lentilky poskytnuté na základě Smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost ze dne byl k zaúčtován dohad na transfer na pořízení dlouhodobého majetku (účet SU 403) ve výši Kč ,84, tzn. ve výši záloh na dotaci přijatých na běžný účet v roce 2014 (Kč ,25 a Kč ,59). Jako způsobilé investiční výdaje k dotaci bylo na účet SU 042 AU 0011 v účetním období roku 2014 zaúčtováno Kč ,48 - dohad na transfer měl být zaúčtovaná v odhadované výši transferu na úrovni způsobilých investičních výdajů zaúčtovaných v roce 2014 na dotační titul. Dohadné položky byla vytvořena nižší o Kč ,64. Zároveň bylo zjištěno, že v čl. IV smlouvy o financování projektu Letňanské lentilky byla vymezena dotace z ERDF ve výši ,71. K měla být na podrozvahovém účtu SU Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí v souladu s 52 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. a ČUS č. 703 bod vykázána podmíněná pohledávka z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí ve výši dosud nepřijaté dotace, tj. ve výši Kč ,87. Při namátkovém přezkumu smluv o financování byla zjištěna Smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost s identifikátorem MHMPP03RKYZK (8-2014/01/0041) uzavřená dne mezi MČ Praha 18 jako příjemcem a HM Praha jako řídícím orgánem na financování projektu Letňany ICT Ve smlouvě byl stanoven v Čl. IV bod 1. Finanční rámec projektu a vymezena dotace ve výši Kč ,95 se zdroji finanční pomoci Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - Kč ,72) a Hlavní město Praha (HMP ,23). Za období od uzavření smlouvy do nedošlo k přijetí zálohy na dotaci. Výše dotace nebyla na základě uzavřené smlouvy zaúčtována na strany MD SU Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (zdroj ERDF), MD SU Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům (zdroj HMP), popř. po posouzení dle 48 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. na MD SU Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a MD SU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům, a nebylo tak postupováno v souladu s ČUS č. 703 bod 4.4. a bod 4.5. Nedošlo tak vykázání výše podmíněné pohledávky z dotace na některém z výše uvedených podrozvahových účtů k Účet 022 Samostatné hmotné movité věcia soubory hmotných movitých věcí Dne bylo zaúčtováno dokladem č zařazení kuchyňské sestavy na majetkový účet MD Samostatné movité věci ve výši Kč ,10 proti Dal účtu 021-Stavby. Tuto opravu zařazení kuchyňské linky jako samostatného majetku mělo doprovázet také správné zařazení výdajů - 3 -

4 na pořízení kuchyňské linky na příslušnou položku rozpočtové skladby, a to z položky Budovy, haly a stavby na položku Stroje, přístroje a zařízení. K této změně zatřídění výdajů dle údajů z výkazu FIN 2-12 nedošlo, což nebylo v souladu s 19, odst. 1 Zákona č. 250 / 2000 Sb. Dokladem č ze dne došlo k zaúčtování pořízení herního prvku v hodnotě Kč ,80 jako samostatného hmotného majetku. Vzhledem ke skutečnosti, že dětské hřiště MŠ Beranových, na které byl tento herní prvek zakoupen, bylo dne zařazeno do majetku MČ Prahy 18 jako jeden funkční celek (stavba) včetně herních prvků, mělo být vedeno zakoupení dalšího herního prvku pevně zabudovaného do dětského hřiště s hodnotou nad Kč 40 tis. jako technické zhodnocení stavby dětského hřiště, mělo dojít k navýšení ocenění majetku (stavby) a odpisování z ocenění navýšeného o technické zhodnocení. Provedené zaúčtování tak není v souladu s 55 odst. 3 a 4 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. a s ČUS č. 710 bod 6.1. a bod Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Prověřením účtování na majetkový účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že již samotné přijetí zálohové faktury na pořízení drobného hmotného majetku vedlo k zaúčtování na účet MD Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku oproti účtu D Dodavatelé. Při následné úhradě bylo účtováno MD Dodavatelé oproti účtu D Bankovní účet a zároveň bylo zaúčtováno i zařazení na majetkový účet MD Drobný dlouhodobý hmotný majetek oproti D účtu Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Jedná se o doklady č , , V případě úhrad zálohových faktur nebylo postupováno v souladu s ČÚS č. 17 Zúčtovací vztahy - úhrady záloh se účtují na účet MD Krátkodobé poskytnuté zálohy oproti účtu D Bankovní účet s následným zúčtováním při dodání daňového dokladu, resp. dokladu potvrzující převzetí zboží. 8. Účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Prověřením zůstatku účtu Budovy určené k prodeji k datu bylo zjištěno, že součástí konečného zůstatku byla i bytová jednotka Tvrdého BJ č. 2, jejíž prodej byl schválen na 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 v roce Nabídka k odkoupení majetku byla učiněna a doručena dne Od tohoto dne měla osoba, jíž byla nabídka učiněna, lhůtu 6 měsíců pro akceptaci nabídky. Vzhledem k tomu, že osoba na nabídku v dané lhůtě nereagovala a pominuly tak důvody pro zaúčtování na účtu 036, měla být bytová jednotka zpět zařazena na účet 021 a mělo být zrušeno přecenění bytové jednotky na reálnou hodnotu v souladu s Příkazem tajemníka ÚMČ č. 2/2014, bod Účet Stavby Přezkoumáním vybraných fakturací souvisejících s investiční akcí ZŠ a MŠ Tupolevova bylo zjištěno, že dokladem č ze dne byly do hodnoty majetku zařazeny i náklady související se zpracováním interiérového vybavení školky ve výši Kč ,-. Tento postup není v souladu s 14 bod 3, 55 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že výdaje za interiérové vybavení včetně projektu nelze považovat za výdaje související s pořízením stavby. 10. Účet 192 Opravné položky k pohledávkám (hlavní činnost) Přezkoumáním provedení výpočtu opravné položky k namátkově vybraným pohledávkám neuhrazeným k bylo zjištěno, že došlo u některých pohledávek k přiřazení chybného procenta tvorby opravné položky dle 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2000 Sb. vzhledem k počtu dnů po splatnosti u těchto pohledávek. Opravná položka k neuhrazeným splatným pohledávkám tak byla vytvořena o Kč 9.759,- nižší. Jednalo se pohledávky evidované v Odboru životního prostředí. Dále bylo zjištěno, že u některých pohledávek byla uzavřena dohoda o splátkách - došlo ke změně data splatnosti pohledávek pro výpočet opravných položek, ale tato dohoda nebyla dlužníky dodržena a opravná položka tak měla být počítána s ohledem na počet dnů po původní splatnosti. Opravná položka k neuhrazeným splatným pohledávkám tak byla vytvořena o Kč ,- nižší. Jednalo se o pohledávky Odboru výstavby a územního rozvoje

5 11. Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím Dle předloženého inventarizačního soupisu účtu 349 bylo zjištěno, že v zůstatku na účtu je vykázán závazek ve výši Kč 150 tis. vůči vlastní příspěvkové organizaci z poskytnuté účelové dotace. Dle žádosti se jednalo o část dotace s finančním vypořádáním v původní výši Kč 500 tis. na datové sítě, která byla poskytnuta a převedena na příspěvkovou organizace již v roce 2014 a příspěvková organizace zažádala o prodloužení vyúčtování části této poskytnuté účelové dotace s finančním vypořádáním ve výši Kč 150 tis. Závazek vůči příspěvkové organizaci byl vykázán chybně, protože ke vzniku závazku nedošlo, což bylo v rozporu s ČUS č. 701 bod Účet 419 Ostatní fondy Dokladem č ze dne bylo účtováno o čerpání finančních prostředků z fondu rezerv ve výši Kč ,03 zápisem MD účtu Bankovní účet oproti D účtu Fond FRR a následně pak dokladem č ze dne bylo účtováno MD účet 548 oproti D účtu Bankovní účet FRR. Toto zaúčtování vedlo k chybnému navýšení stavu fondu rezerv vykázanému na rozvahovém účtu a výše nákladů evidovaných na účtu 548 a bylo v rozporu s ustanovením ČUS č. 704 odst Účet 194 Opravné položky k odběratelům (vedlejší hosp. činnost) Při přezkoumání správnosti výše opravné položky byla zjištěna početní chyba v tabulkách Opravná položka k pohledávkám - byty k , Opravná položka - byty k , Opravná položka k pohledávkám - byty k , kdy za účelem vyloučení evidovaných přeplatků z celkového součtu došlo k jejich opětovnému odečtení namísto jejich přičtení. Opravná položka k pohledávkám za odběrateli tak byla vytvořena o Kč 7.699,10 nižší. Dále byly při namátkovém přezkumu splatnosti pohledávek zahrnutých do výpočtu opravných položek zjištěny neuhrazené pohledávky za období 5 a 6 / 2013 za Alžbětou Sivákovou, na něž byla uzavřena Dohoda o splátkách č. 03/OSM/2013, která byla ze strany dlužnice dodržována, a tím došlo ke změně původní splatnosti dotčených pohledávek dle splátkového kalendáře. Změna datumu splatnosti pro výpočet dnů po splatnosti u těchto pohledávek nebyla zohledněna a pohledávky byly zahrnuty do výpočtu opravné položky, i když dle uzavřené dohody nebyly splatné. Opravná položka k pohledávkám za odběrateli tak byla navýšena o Kč 5.236,20. Celkově tak došlo k vytvoření nižší výše opravné položky k pohledávkám za odběrateli o Kč 2.462,90 v rozporu s ustanovením 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. 14. Inventarizace pohledávek za odběrateli (vedlejší hosp. činnost) Při přezkumu postupu provedení inventarizace pohledávek za odběrateli na účtu SU 311 AU 0000 bylo zjištěno, že před provedením dokladové inventury tohoto účtu ke dni , při níž dle doloženého inventurního soupisu pohledávek účtu číslo 311 nebyl zjištěn inventarizační rozdíl, byla dokladem č ze dne zaúčtována částka Kč ,- na stranu MD účtu SU 518 AU 0028 proti straně Dal účtu SU 311 AU Dle zjištění tato částka představovala rozdíl mezi zůstatkem účtu SU 311 AU 0000 k a operativní evidencí, resp. stavem neuhrazených pohledávek k dle Výpisů dlužníků, Přehledů pro penále a Dohody o splátkách s Letňanskou sportovně kulturní s.r.o. Tento postup nebyl v souladu s Vyhláškou č. 270 / 2010 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že částka Kč ,- byla inventarizačním rozdílem dle 30 odst. 10 Zákona č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví. V zůstatku účtu SU 311 AU 0020 je vykázána neuhrazená pohledávka za Letňanskou sportovně kulturní s.r.o. ve výši Kč ,-. Dle dokladu č se jedná o část celkové dlužné částky za období od do (Kč ,-) ve výši dluhu za období od do (část dluhu za období do byla zaúčtována na účet SU 311 AU 0000). Dle uzavřené Dohody o splátkách č. S-2014/05/0099 bude dlužná částka v celkové výši Kč ,- splácena v měsíčních splátkách Kč ,-, tzn. v roce 2015 bude uhrazena celá výše dluhu za období od do zaúčtovaného na účet SU 311 AU 0000, na dlužnou - 5 -

6 částku zaúčtovanou na účet SU 311 AU 0020 připadá v roce 2015 splátka pouze ve výši Kč ,- - větší část dluhu bude splácena až v roce 2016 a jedná se tedy o dlouhodobou pohledávku, která měla být vykázána na účtu SU Ostatní dlouhodobé pohledávky dle 19 písm. e) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. Upozornění na případná rizika: Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňuje auditor na následující případná rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ Praha 18 v budoucnu: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 upozornil auditor na riziko efektivnosti hospodaření, způsobu vlastního řízení a vedení společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. v letech Zároveň auditor upozornil na riziko vyplývající z nízké úrovně zajištění kontroly hospodaření s finanční hotovostí ve společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. MČ Praha 18 ve stejném období. Zpráva o přezkoumání hospodaření je v plném znění k nahlédnutí na ekonomickém odboru ÚMČ Praha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

i ZPRÁVA AUDITORA 2012

i ZPRÁVA AUDITORA 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC OSLAVICE rok 2012 Žďár nad Sázavou, 13. března 2013 Určení zprávy: Zastupitelstvo obce Oslavice, KRAJ VYSOČINA a ostatní uživatelé účetní závěrky. 1 Podle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2014 1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Stav k 31.12.20114 Třída 1 Daňové příjmy 2.717.290,89 Třída 2 Nedaňové příjmy 209.142,16 Třída 3 Kapitálové příjmy

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod Velké Pavlovice r.2011

Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod Velké Pavlovice r.2011 Strana 1 (celkem 6) Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod Velké Pavlovice r.2011 Sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Účetní jednotka:

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00063631 Název: Městská část Praha 5 UCS: 00063631 MČ Praha 5 A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více