XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: , osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od do , závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech od do Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla auditora k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III zprávy. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, aby byl ve zprávě uveden závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, aby ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření bylo uvedeno, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Městské části Praha 18 jako celku. Při přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 za rok 2014 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3, písm. c): 1. Plnění rozpočtu Z výkazů pro plnění rozpočtu MČ FIN12-12M za období od 1-9/2014 bylo zjištěno, že v období od 2/2014 do 6/2014 docházelo k překračování rozpočtovaných výdajů resp. k překročení výše závazného ukazatele rozpočtové skladby, a to paragrafu 3729 Ostatní nakládání s odpady na položce 5169 Nákup ostatních služeb, aniž by byla provedena včasná úprava rozpočtových výdajů rozpočtovým opatřením v souladu s 16, odst. 2, zákona 250 / 2000 Sb. 2. Náklady Faktury přijaté č ve výši Kč ,- a č ve výši Kč ,- se týkaly realizací prací na projektu Analýza rizik kontaminovaného území v k.ú. Letňany a dle záznamů na fakturách byly zkompletovány, přezkoušeny a předány k datu Faktury se tak nákladově vztahovaly k účetnímu období roku 2013, ale byly zaúčtované do nákladů roku 2014 na účet 518. Zaúčtování nákladů roku 2013 do nákladů účetního období roku 2014 ve výši překračující významnost dle 26, odst. 2, písm. d) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. nebylo v souladu s 69, odst. 1, písm. a), b) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. Faktury přijaté v roce 2014 za energie spotřebované v roce 2013 byly zaúčtovány do nákladů účetního období roku 2014, ačkoliv se nákladově roku 2014 netýkají - dle namátkově vybraného vyúčtování tepelné energie za rok 2013 pro Fryčovická 462 ZŠ a MŠ od společnosti Avia Energo, s.r.o. přijatého pod PID MC18P003Y40H, celková částka za spotřebované teplo uvedená ve vyúčtování činila Kč ,- přičemž byly zohledněny zálohy zaplacené v roce 2013 ve výši Kč ,-. Celá částka z vyúčtování byla zaúčtovaná do nákladů roku K byla vytvořena dohadná položka na náklady za energie roku 2013 ve výši Kč 100 tis. a tato dohadná položka byla - 1 -

2 v roce 2014 správně zúčtována MD 389 x D 502. Výše vytvořené dohadné položky však nebyla, vzhledem k objemu nákladů roku 2013 fakturovaných ze strany dodavatelů a zaúčtovaných v roce 2014, dostatečná. Zaúčtování nákladů roku 2013 do nákladů účetního období roku 2014 ve výši překračující významnost dle 26, odst. 2, písm. d) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. nebylo v souladu s 69, odst. 1, písm. a), b) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. 3. Majetek MČ Praha 18 Dne byly podány návrhy na vklad prodeje 3 bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích, ale do účetnictví byl zápis o vyřazení a prodeji zaevidován až dne dokladem Časový posun mezi podáním návrhu na vklad a vyřazením z majetku není v souladu s ČÚS č. 701, bod 6.4., dle kterého se při převodu vlastnictví k nemovitým věcem považuje za okamžik uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Na základě smlouvy o dílo č uzavřené dne a pozdějších dodatků ke smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 18 a společností CENTRAL GROUP a.s. došlo v roce 2013 k zhotovení díla a následné fakturaci ceny díla. Zařazení majetku (nebytové jednotky ordinace lékařů, podíl na pozemcích k bytovému domu, pozemky pod venkovním parkovacím stáním) bylo v roce 2013 zaúčtováno v cenách dle fakturace. Z důvodu nesouladu konečné fakturace ze strany společnosti CENTRAL GROUP a.s. se smlouvou o dílo č došlo k zařazení stavby, která byla součástí koupených pozemků ostatní plocha, a to stavby venkovního parkovacího stání, do majetku účetní jednotky až v roce Náprava byla provedena dne dokladem č zaúčtováním snížení hodnoty pozemků na stranu Dal účtu , na kterých stojí předmětná parkovací stání, oproti navýšení hodnoty staveb na stranu MD účtu 021, a to ve výši Kč ,-. Rozdělení původní fakturované ceny pozemků bylo provedeno na základě cen obdobných pozemků, na nichž stojí parkovací stání, které jsou ve stejné lokalitě a které byly pořízeny od společnosti CENTRAL GROUP a.s. Odpisování stavby venkovního parkovacího stání bylo zahájeno v měsíci následujícím po jejím zařazení. Výše odpisů zaúčtovaná v roce 2014 do nákladů ke stavbě venkovního parkovacího stání zařazené v roce 2014 není v souladu s ČUS č. 708 bod 4.3. vzhledem ke skutečnosti, že stavba venkovního parkovacího stání byla součástí pozemku ostatní plocha, který byl zařazen do majetku účetní jednotky v roce 2013, a o odpisech stavby venkovního parkovacího stání tedy mělo být účtováno také již od roku 2013 (majetek tak nebyl za dobu od pořízení do zařazení dooprávkován). Z Evidenční karty majetku, inventární číslo MC18H0003EAB, MŠ Beranových bylo zjištěno, že majetek byl zařazen a odpis k tomuto majetku byl zaúčtován za prosinec Vzhledem ke skutečnosti, že kolaudační souhlas na MŠ Beranových je z , je tento postup v rozporu s ČUS č. 708, odst Majetek měl být zařazen v měsíci, kdy kolaudace proběhla, a od měsíce následujícího mělo být účtováno o odpisu tohoto majetku. 4. Pohledávky Dne byla uzavřena smlouva o spolupráci MČ Praha 18 s panem Kubálkem. Na základě této smlouvy dala MČ Praha 18 do užívání komunikaci a parkovací stání panu Kubálkovi a pan Kubálek se zavázal každý rok trvání této smlouvy poskytnout Kč ,- do fondu výstavby. Finanční hotovost má být pravidelně placena bankovním převodem nejpozději do 15. ledna kalendářního roku, za nějž se platí. Za rok 2012 měla být částka ve výši Kč ,- uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy. V roce 2013 uhradil pan Kubálek Kč ,- a smluvní pokutu, v roce 2014 nedošlo ze strany pana Kubálka k žádné úhradě. Pohledávky z uvedené smlouvy byly předány právnímu oddělení k vymáhání, výše pohledávek vyplývající ze smlouvy v celkové výši Kč 400 tis. (za rok 2013 Kč 200 tis. a za rok 2014 Kč 200 tis.) nebyla zaúčtovaná v účetnictví roku 2013 a 2014., což není v souladu s ČUS č. 701, bod 6.2., bod Dotace Veškeré účelové dotace poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím z prostředků MČ Praha 18 v roce 2014 podléhající finančnímu vypořádání v roce 2015 byly účtovány na základě rozhodnutí o jejich poskytnutí na MD 572 / Dal 349 a nebyly tak účtovány v souladu s ČUS č. 703 bod v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinností jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání, se o takových - 2 -

3 peněžních částkách účtuje jako o zálohách. Dle ČUS č. 703 bod 3.1., písm. a) je transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, tedy i dotace vlastním PO, jejich poskytnutí tak mělo být účtováno jako poskytnutá záloha na transfery (účet 373 nebo 374) a k mělo být účtováno o dohadné položce na náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (účet 389). Při namátkovém přezkumu výše vytvořené dohadné položky na výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SU 388 AU 0310) bylo zjištěno, že u dotace z Evropského sociálního fondu poskytnuté na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace č.: 51/89 vydané dne Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změn procesů a postupů (se stanovenou výší dotace v celkové maximální výši Kč ,- z Evropského sociálního fondu) byl k zaúčtován dohad na výnos z tohoto transferu (účet SU 672) ve výši Kč ,63, tzn. ve výši záloh na dotaci přijatých na běžný účet v roce 2014 (Kč ,47 a Kč ,16). Dále bylo zjištěno, že do nákladů na účty analyticky vyčleněné pro účtování způsobilých nákladů do dotace, tj. SU 524 AU 0411, SU 518 AU 0401, SU 521 AU 401 a SU 524 AU 0401, bylo v roce 2014 zaúčtováno celkem Kč ,79. Při stanovení výše dohadné položky na výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů tak nebylo postupováno v souladu s ČUS č. 703 bod aby byla dodržena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s účetním obdobím roku 2014, mělo být účtováno o odhadované výši transferu na úrovni způsobilých nákladů zaúčtovaných v roce 2014 na dotační titul. Dohadná položka byla vytvořena nižší o Kč ,16. Obdobně u investiční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Letňanské lentilky poskytnuté na základě Smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost ze dne byl k zaúčtován dohad na transfer na pořízení dlouhodobého majetku (účet SU 403) ve výši Kč ,84, tzn. ve výši záloh na dotaci přijatých na běžný účet v roce 2014 (Kč ,25 a Kč ,59). Jako způsobilé investiční výdaje k dotaci bylo na účet SU 042 AU 0011 v účetním období roku 2014 zaúčtováno Kč ,48 - dohad na transfer měl být zaúčtovaná v odhadované výši transferu na úrovni způsobilých investičních výdajů zaúčtovaných v roce 2014 na dotační titul. Dohadné položky byla vytvořena nižší o Kč ,64. Zároveň bylo zjištěno, že v čl. IV smlouvy o financování projektu Letňanské lentilky byla vymezena dotace z ERDF ve výši ,71. K měla být na podrozvahovém účtu SU Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí v souladu s 52 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. a ČUS č. 703 bod vykázána podmíněná pohledávka z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí ve výši dosud nepřijaté dotace, tj. ve výši Kč ,87. Při namátkovém přezkumu smluv o financování byla zjištěna Smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost s identifikátorem MHMPP03RKYZK (8-2014/01/0041) uzavřená dne mezi MČ Praha 18 jako příjemcem a HM Praha jako řídícím orgánem na financování projektu Letňany ICT Ve smlouvě byl stanoven v Čl. IV bod 1. Finanční rámec projektu a vymezena dotace ve výši Kč ,95 se zdroji finanční pomoci Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - Kč ,72) a Hlavní město Praha (HMP ,23). Za období od uzavření smlouvy do nedošlo k přijetí zálohy na dotaci. Výše dotace nebyla na základě uzavřené smlouvy zaúčtována na strany MD SU Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (zdroj ERDF), MD SU Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům (zdroj HMP), popř. po posouzení dle 48 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. na MD SU Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a MD SU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům, a nebylo tak postupováno v souladu s ČUS č. 703 bod 4.4. a bod 4.5. Nedošlo tak vykázání výše podmíněné pohledávky z dotace na některém z výše uvedených podrozvahových účtů k Účet 022 Samostatné hmotné movité věcia soubory hmotných movitých věcí Dne bylo zaúčtováno dokladem č zařazení kuchyňské sestavy na majetkový účet MD Samostatné movité věci ve výši Kč ,10 proti Dal účtu 021-Stavby. Tuto opravu zařazení kuchyňské linky jako samostatného majetku mělo doprovázet také správné zařazení výdajů - 3 -

4 na pořízení kuchyňské linky na příslušnou položku rozpočtové skladby, a to z položky Budovy, haly a stavby na položku Stroje, přístroje a zařízení. K této změně zatřídění výdajů dle údajů z výkazu FIN 2-12 nedošlo, což nebylo v souladu s 19, odst. 1 Zákona č. 250 / 2000 Sb. Dokladem č ze dne došlo k zaúčtování pořízení herního prvku v hodnotě Kč ,80 jako samostatného hmotného majetku. Vzhledem ke skutečnosti, že dětské hřiště MŠ Beranových, na které byl tento herní prvek zakoupen, bylo dne zařazeno do majetku MČ Prahy 18 jako jeden funkční celek (stavba) včetně herních prvků, mělo být vedeno zakoupení dalšího herního prvku pevně zabudovaného do dětského hřiště s hodnotou nad Kč 40 tis. jako technické zhodnocení stavby dětského hřiště, mělo dojít k navýšení ocenění majetku (stavby) a odpisování z ocenění navýšeného o technické zhodnocení. Provedené zaúčtování tak není v souladu s 55 odst. 3 a 4 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. a s ČUS č. 710 bod 6.1. a bod Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Prověřením účtování na majetkový účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že již samotné přijetí zálohové faktury na pořízení drobného hmotného majetku vedlo k zaúčtování na účet MD Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku oproti účtu D Dodavatelé. Při následné úhradě bylo účtováno MD Dodavatelé oproti účtu D Bankovní účet a zároveň bylo zaúčtováno i zařazení na majetkový účet MD Drobný dlouhodobý hmotný majetek oproti D účtu Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Jedná se o doklady č , , V případě úhrad zálohových faktur nebylo postupováno v souladu s ČÚS č. 17 Zúčtovací vztahy - úhrady záloh se účtují na účet MD Krátkodobé poskytnuté zálohy oproti účtu D Bankovní účet s následným zúčtováním při dodání daňového dokladu, resp. dokladu potvrzující převzetí zboží. 8. Účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Prověřením zůstatku účtu Budovy určené k prodeji k datu bylo zjištěno, že součástí konečného zůstatku byla i bytová jednotka Tvrdého BJ č. 2, jejíž prodej byl schválen na 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 v roce Nabídka k odkoupení majetku byla učiněna a doručena dne Od tohoto dne měla osoba, jíž byla nabídka učiněna, lhůtu 6 měsíců pro akceptaci nabídky. Vzhledem k tomu, že osoba na nabídku v dané lhůtě nereagovala a pominuly tak důvody pro zaúčtování na účtu 036, měla být bytová jednotka zpět zařazena na účet 021 a mělo být zrušeno přecenění bytové jednotky na reálnou hodnotu v souladu s Příkazem tajemníka ÚMČ č. 2/2014, bod Účet Stavby Přezkoumáním vybraných fakturací souvisejících s investiční akcí ZŠ a MŠ Tupolevova bylo zjištěno, že dokladem č ze dne byly do hodnoty majetku zařazeny i náklady související se zpracováním interiérového vybavení školky ve výši Kč ,-. Tento postup není v souladu s 14 bod 3, 55 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že výdaje za interiérové vybavení včetně projektu nelze považovat za výdaje související s pořízením stavby. 10. Účet 192 Opravné položky k pohledávkám (hlavní činnost) Přezkoumáním provedení výpočtu opravné položky k namátkově vybraným pohledávkám neuhrazeným k bylo zjištěno, že došlo u některých pohledávek k přiřazení chybného procenta tvorby opravné položky dle 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2000 Sb. vzhledem k počtu dnů po splatnosti u těchto pohledávek. Opravná položka k neuhrazeným splatným pohledávkám tak byla vytvořena o Kč 9.759,- nižší. Jednalo se pohledávky evidované v Odboru životního prostředí. Dále bylo zjištěno, že u některých pohledávek byla uzavřena dohoda o splátkách - došlo ke změně data splatnosti pohledávek pro výpočet opravných položek, ale tato dohoda nebyla dlužníky dodržena a opravná položka tak měla být počítána s ohledem na počet dnů po původní splatnosti. Opravná položka k neuhrazeným splatným pohledávkám tak byla vytvořena o Kč ,- nižší. Jednalo se o pohledávky Odboru výstavby a územního rozvoje

5 11. Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím Dle předloženého inventarizačního soupisu účtu 349 bylo zjištěno, že v zůstatku na účtu je vykázán závazek ve výši Kč 150 tis. vůči vlastní příspěvkové organizaci z poskytnuté účelové dotace. Dle žádosti se jednalo o část dotace s finančním vypořádáním v původní výši Kč 500 tis. na datové sítě, která byla poskytnuta a převedena na příspěvkovou organizace již v roce 2014 a příspěvková organizace zažádala o prodloužení vyúčtování části této poskytnuté účelové dotace s finančním vypořádáním ve výši Kč 150 tis. Závazek vůči příspěvkové organizaci byl vykázán chybně, protože ke vzniku závazku nedošlo, což bylo v rozporu s ČUS č. 701 bod Účet 419 Ostatní fondy Dokladem č ze dne bylo účtováno o čerpání finančních prostředků z fondu rezerv ve výši Kč ,03 zápisem MD účtu Bankovní účet oproti D účtu Fond FRR a následně pak dokladem č ze dne bylo účtováno MD účet 548 oproti D účtu Bankovní účet FRR. Toto zaúčtování vedlo k chybnému navýšení stavu fondu rezerv vykázanému na rozvahovém účtu a výše nákladů evidovaných na účtu 548 a bylo v rozporu s ustanovením ČUS č. 704 odst Účet 194 Opravné položky k odběratelům (vedlejší hosp. činnost) Při přezkoumání správnosti výše opravné položky byla zjištěna početní chyba v tabulkách Opravná položka k pohledávkám - byty k , Opravná položka - byty k , Opravná položka k pohledávkám - byty k , kdy za účelem vyloučení evidovaných přeplatků z celkového součtu došlo k jejich opětovnému odečtení namísto jejich přičtení. Opravná položka k pohledávkám za odběrateli tak byla vytvořena o Kč 7.699,10 nižší. Dále byly při namátkovém přezkumu splatnosti pohledávek zahrnutých do výpočtu opravných položek zjištěny neuhrazené pohledávky za období 5 a 6 / 2013 za Alžbětou Sivákovou, na něž byla uzavřena Dohoda o splátkách č. 03/OSM/2013, která byla ze strany dlužnice dodržována, a tím došlo ke změně původní splatnosti dotčených pohledávek dle splátkového kalendáře. Změna datumu splatnosti pro výpočet dnů po splatnosti u těchto pohledávek nebyla zohledněna a pohledávky byly zahrnuty do výpočtu opravné položky, i když dle uzavřené dohody nebyly splatné. Opravná položka k pohledávkám za odběrateli tak byla navýšena o Kč 5.236,20. Celkově tak došlo k vytvoření nižší výše opravné položky k pohledávkám za odběrateli o Kč 2.462,90 v rozporu s ustanovením 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. 14. Inventarizace pohledávek za odběrateli (vedlejší hosp. činnost) Při přezkumu postupu provedení inventarizace pohledávek za odběrateli na účtu SU 311 AU 0000 bylo zjištěno, že před provedením dokladové inventury tohoto účtu ke dni , při níž dle doloženého inventurního soupisu pohledávek účtu číslo 311 nebyl zjištěn inventarizační rozdíl, byla dokladem č ze dne zaúčtována částka Kč ,- na stranu MD účtu SU 518 AU 0028 proti straně Dal účtu SU 311 AU Dle zjištění tato částka představovala rozdíl mezi zůstatkem účtu SU 311 AU 0000 k a operativní evidencí, resp. stavem neuhrazených pohledávek k dle Výpisů dlužníků, Přehledů pro penále a Dohody o splátkách s Letňanskou sportovně kulturní s.r.o. Tento postup nebyl v souladu s Vyhláškou č. 270 / 2010 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že částka Kč ,- byla inventarizačním rozdílem dle 30 odst. 10 Zákona č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví. V zůstatku účtu SU 311 AU 0020 je vykázána neuhrazená pohledávka za Letňanskou sportovně kulturní s.r.o. ve výši Kč ,-. Dle dokladu č se jedná o část celkové dlužné částky za období od do (Kč ,-) ve výši dluhu za období od do (část dluhu za období do byla zaúčtována na účet SU 311 AU 0000). Dle uzavřené Dohody o splátkách č. S-2014/05/0099 bude dlužná částka v celkové výši Kč ,- splácena v měsíčních splátkách Kč ,-, tzn. v roce 2015 bude uhrazena celá výše dluhu za období od do zaúčtovaného na účet SU 311 AU 0000, na dlužnou - 5 -

6 částku zaúčtovanou na účet SU 311 AU 0020 připadá v roce 2015 splátka pouze ve výši Kč ,- - větší část dluhu bude splácena až v roce 2016 a jedná se tedy o dlouhodobou pohledávku, která měla být vykázána na účtu SU Ostatní dlouhodobé pohledávky dle 19 písm. e) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. Upozornění na případná rizika: Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňuje auditor na následující případná rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ Praha 18 v budoucnu: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 upozornil auditor na riziko efektivnosti hospodaření, způsobu vlastního řízení a vedení společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. v letech Zároveň auditor upozornil na riziko vyplývající z nízké úrovně zajištění kontroly hospodaření s finanční hotovostí ve společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. MČ Praha 18 ve stejném období. Zpráva o přezkoumání hospodaření je v plném znění k nahlédnutí na ekonomickém odboru ÚMČ Praha

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více