XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: , osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od do , závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech od do Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla auditora k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III zprávy. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, aby byl ve zprávě uveden závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, aby ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření bylo uvedeno, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Městské části Praha 18 jako celku. Při přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 za rok 2014 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3, písm. c): 1. Plnění rozpočtu Z výkazů pro plnění rozpočtu MČ FIN12-12M za období od 1-9/2014 bylo zjištěno, že v období od 2/2014 do 6/2014 docházelo k překračování rozpočtovaných výdajů resp. k překročení výše závazného ukazatele rozpočtové skladby, a to paragrafu 3729 Ostatní nakládání s odpady na položce 5169 Nákup ostatních služeb, aniž by byla provedena včasná úprava rozpočtových výdajů rozpočtovým opatřením v souladu s 16, odst. 2, zákona 250 / 2000 Sb. 2. Náklady Faktury přijaté č ve výši Kč ,- a č ve výši Kč ,- se týkaly realizací prací na projektu Analýza rizik kontaminovaného území v k.ú. Letňany a dle záznamů na fakturách byly zkompletovány, přezkoušeny a předány k datu Faktury se tak nákladově vztahovaly k účetnímu období roku 2013, ale byly zaúčtované do nákladů roku 2014 na účet 518. Zaúčtování nákladů roku 2013 do nákladů účetního období roku 2014 ve výši překračující významnost dle 26, odst. 2, písm. d) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. nebylo v souladu s 69, odst. 1, písm. a), b) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. Faktury přijaté v roce 2014 za energie spotřebované v roce 2013 byly zaúčtovány do nákladů účetního období roku 2014, ačkoliv se nákladově roku 2014 netýkají - dle namátkově vybraného vyúčtování tepelné energie za rok 2013 pro Fryčovická 462 ZŠ a MŠ od společnosti Avia Energo, s.r.o. přijatého pod PID MC18P003Y40H, celková částka za spotřebované teplo uvedená ve vyúčtování činila Kč ,- přičemž byly zohledněny zálohy zaplacené v roce 2013 ve výši Kč ,-. Celá částka z vyúčtování byla zaúčtovaná do nákladů roku K byla vytvořena dohadná položka na náklady za energie roku 2013 ve výši Kč 100 tis. a tato dohadná položka byla - 1 -

2 v roce 2014 správně zúčtována MD 389 x D 502. Výše vytvořené dohadné položky však nebyla, vzhledem k objemu nákladů roku 2013 fakturovaných ze strany dodavatelů a zaúčtovaných v roce 2014, dostatečná. Zaúčtování nákladů roku 2013 do nákladů účetního období roku 2014 ve výši překračující významnost dle 26, odst. 2, písm. d) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. nebylo v souladu s 69, odst. 1, písm. a), b) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. 3. Majetek MČ Praha 18 Dne byly podány návrhy na vklad prodeje 3 bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích, ale do účetnictví byl zápis o vyřazení a prodeji zaevidován až dne dokladem Časový posun mezi podáním návrhu na vklad a vyřazením z majetku není v souladu s ČÚS č. 701, bod 6.4., dle kterého se při převodu vlastnictví k nemovitým věcem považuje za okamžik uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Na základě smlouvy o dílo č uzavřené dne a pozdějších dodatků ke smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 18 a společností CENTRAL GROUP a.s. došlo v roce 2013 k zhotovení díla a následné fakturaci ceny díla. Zařazení majetku (nebytové jednotky ordinace lékařů, podíl na pozemcích k bytovému domu, pozemky pod venkovním parkovacím stáním) bylo v roce 2013 zaúčtováno v cenách dle fakturace. Z důvodu nesouladu konečné fakturace ze strany společnosti CENTRAL GROUP a.s. se smlouvou o dílo č došlo k zařazení stavby, která byla součástí koupených pozemků ostatní plocha, a to stavby venkovního parkovacího stání, do majetku účetní jednotky až v roce Náprava byla provedena dne dokladem č zaúčtováním snížení hodnoty pozemků na stranu Dal účtu , na kterých stojí předmětná parkovací stání, oproti navýšení hodnoty staveb na stranu MD účtu 021, a to ve výši Kč ,-. Rozdělení původní fakturované ceny pozemků bylo provedeno na základě cen obdobných pozemků, na nichž stojí parkovací stání, které jsou ve stejné lokalitě a které byly pořízeny od společnosti CENTRAL GROUP a.s. Odpisování stavby venkovního parkovacího stání bylo zahájeno v měsíci následujícím po jejím zařazení. Výše odpisů zaúčtovaná v roce 2014 do nákladů ke stavbě venkovního parkovacího stání zařazené v roce 2014 není v souladu s ČUS č. 708 bod 4.3. vzhledem ke skutečnosti, že stavba venkovního parkovacího stání byla součástí pozemku ostatní plocha, který byl zařazen do majetku účetní jednotky v roce 2013, a o odpisech stavby venkovního parkovacího stání tedy mělo být účtováno také již od roku 2013 (majetek tak nebyl za dobu od pořízení do zařazení dooprávkován). Z Evidenční karty majetku, inventární číslo MC18H0003EAB, MŠ Beranových bylo zjištěno, že majetek byl zařazen a odpis k tomuto majetku byl zaúčtován za prosinec Vzhledem ke skutečnosti, že kolaudační souhlas na MŠ Beranových je z , je tento postup v rozporu s ČUS č. 708, odst Majetek měl být zařazen v měsíci, kdy kolaudace proběhla, a od měsíce následujícího mělo být účtováno o odpisu tohoto majetku. 4. Pohledávky Dne byla uzavřena smlouva o spolupráci MČ Praha 18 s panem Kubálkem. Na základě této smlouvy dala MČ Praha 18 do užívání komunikaci a parkovací stání panu Kubálkovi a pan Kubálek se zavázal každý rok trvání této smlouvy poskytnout Kč ,- do fondu výstavby. Finanční hotovost má být pravidelně placena bankovním převodem nejpozději do 15. ledna kalendářního roku, za nějž se platí. Za rok 2012 měla být částka ve výši Kč ,- uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy. V roce 2013 uhradil pan Kubálek Kč ,- a smluvní pokutu, v roce 2014 nedošlo ze strany pana Kubálka k žádné úhradě. Pohledávky z uvedené smlouvy byly předány právnímu oddělení k vymáhání, výše pohledávek vyplývající ze smlouvy v celkové výši Kč 400 tis. (za rok 2013 Kč 200 tis. a za rok 2014 Kč 200 tis.) nebyla zaúčtovaná v účetnictví roku 2013 a 2014., což není v souladu s ČUS č. 701, bod 6.2., bod Dotace Veškeré účelové dotace poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím z prostředků MČ Praha 18 v roce 2014 podléhající finančnímu vypořádání v roce 2015 byly účtovány na základě rozhodnutí o jejich poskytnutí na MD 572 / Dal 349 a nebyly tak účtovány v souladu s ČUS č. 703 bod v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinností jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání, se o takových - 2 -

3 peněžních částkách účtuje jako o zálohách. Dle ČUS č. 703 bod 3.1., písm. a) je transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, tedy i dotace vlastním PO, jejich poskytnutí tak mělo být účtováno jako poskytnutá záloha na transfery (účet 373 nebo 374) a k mělo být účtováno o dohadné položce na náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (účet 389). Při namátkovém přezkumu výše vytvořené dohadné položky na výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SU 388 AU 0310) bylo zjištěno, že u dotace z Evropského sociálního fondu poskytnuté na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace č.: 51/89 vydané dne Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změn procesů a postupů (se stanovenou výší dotace v celkové maximální výši Kč ,- z Evropského sociálního fondu) byl k zaúčtován dohad na výnos z tohoto transferu (účet SU 672) ve výši Kč ,63, tzn. ve výši záloh na dotaci přijatých na běžný účet v roce 2014 (Kč ,47 a Kč ,16). Dále bylo zjištěno, že do nákladů na účty analyticky vyčleněné pro účtování způsobilých nákladů do dotace, tj. SU 524 AU 0411, SU 518 AU 0401, SU 521 AU 401 a SU 524 AU 0401, bylo v roce 2014 zaúčtováno celkem Kč ,79. Při stanovení výše dohadné položky na výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů tak nebylo postupováno v souladu s ČUS č. 703 bod aby byla dodržena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s účetním obdobím roku 2014, mělo být účtováno o odhadované výši transferu na úrovni způsobilých nákladů zaúčtovaných v roce 2014 na dotační titul. Dohadná položka byla vytvořena nižší o Kč ,16. Obdobně u investiční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Letňanské lentilky poskytnuté na základě Smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost ze dne byl k zaúčtován dohad na transfer na pořízení dlouhodobého majetku (účet SU 403) ve výši Kč ,84, tzn. ve výši záloh na dotaci přijatých na běžný účet v roce 2014 (Kč ,25 a Kč ,59). Jako způsobilé investiční výdaje k dotaci bylo na účet SU 042 AU 0011 v účetním období roku 2014 zaúčtováno Kč ,48 - dohad na transfer měl být zaúčtovaná v odhadované výši transferu na úrovni způsobilých investičních výdajů zaúčtovaných v roce 2014 na dotační titul. Dohadné položky byla vytvořena nižší o Kč ,64. Zároveň bylo zjištěno, že v čl. IV smlouvy o financování projektu Letňanské lentilky byla vymezena dotace z ERDF ve výši ,71. K měla být na podrozvahovém účtu SU Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí v souladu s 52 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. a ČUS č. 703 bod vykázána podmíněná pohledávka z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí ve výši dosud nepřijaté dotace, tj. ve výši Kč ,87. Při namátkovém přezkumu smluv o financování byla zjištěna Smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost s identifikátorem MHMPP03RKYZK (8-2014/01/0041) uzavřená dne mezi MČ Praha 18 jako příjemcem a HM Praha jako řídícím orgánem na financování projektu Letňany ICT Ve smlouvě byl stanoven v Čl. IV bod 1. Finanční rámec projektu a vymezena dotace ve výši Kč ,95 se zdroji finanční pomoci Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - Kč ,72) a Hlavní město Praha (HMP ,23). Za období od uzavření smlouvy do nedošlo k přijetí zálohy na dotaci. Výše dotace nebyla na základě uzavřené smlouvy zaúčtována na strany MD SU Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (zdroj ERDF), MD SU Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům (zdroj HMP), popř. po posouzení dle 48 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. na MD SU Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a MD SU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům, a nebylo tak postupováno v souladu s ČUS č. 703 bod 4.4. a bod 4.5. Nedošlo tak vykázání výše podmíněné pohledávky z dotace na některém z výše uvedených podrozvahových účtů k Účet 022 Samostatné hmotné movité věcia soubory hmotných movitých věcí Dne bylo zaúčtováno dokladem č zařazení kuchyňské sestavy na majetkový účet MD Samostatné movité věci ve výši Kč ,10 proti Dal účtu 021-Stavby. Tuto opravu zařazení kuchyňské linky jako samostatného majetku mělo doprovázet také správné zařazení výdajů - 3 -

4 na pořízení kuchyňské linky na příslušnou položku rozpočtové skladby, a to z položky Budovy, haly a stavby na položku Stroje, přístroje a zařízení. K této změně zatřídění výdajů dle údajů z výkazu FIN 2-12 nedošlo, což nebylo v souladu s 19, odst. 1 Zákona č. 250 / 2000 Sb. Dokladem č ze dne došlo k zaúčtování pořízení herního prvku v hodnotě Kč ,80 jako samostatného hmotného majetku. Vzhledem ke skutečnosti, že dětské hřiště MŠ Beranových, na které byl tento herní prvek zakoupen, bylo dne zařazeno do majetku MČ Prahy 18 jako jeden funkční celek (stavba) včetně herních prvků, mělo být vedeno zakoupení dalšího herního prvku pevně zabudovaného do dětského hřiště s hodnotou nad Kč 40 tis. jako technické zhodnocení stavby dětského hřiště, mělo dojít k navýšení ocenění majetku (stavby) a odpisování z ocenění navýšeného o technické zhodnocení. Provedené zaúčtování tak není v souladu s 55 odst. 3 a 4 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. a s ČUS č. 710 bod 6.1. a bod Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Prověřením účtování na majetkový účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že již samotné přijetí zálohové faktury na pořízení drobného hmotného majetku vedlo k zaúčtování na účet MD Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku oproti účtu D Dodavatelé. Při následné úhradě bylo účtováno MD Dodavatelé oproti účtu D Bankovní účet a zároveň bylo zaúčtováno i zařazení na majetkový účet MD Drobný dlouhodobý hmotný majetek oproti D účtu Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Jedná se o doklady č , , V případě úhrad zálohových faktur nebylo postupováno v souladu s ČÚS č. 17 Zúčtovací vztahy - úhrady záloh se účtují na účet MD Krátkodobé poskytnuté zálohy oproti účtu D Bankovní účet s následným zúčtováním při dodání daňového dokladu, resp. dokladu potvrzující převzetí zboží. 8. Účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Prověřením zůstatku účtu Budovy určené k prodeji k datu bylo zjištěno, že součástí konečného zůstatku byla i bytová jednotka Tvrdého BJ č. 2, jejíž prodej byl schválen na 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 v roce Nabídka k odkoupení majetku byla učiněna a doručena dne Od tohoto dne měla osoba, jíž byla nabídka učiněna, lhůtu 6 měsíců pro akceptaci nabídky. Vzhledem k tomu, že osoba na nabídku v dané lhůtě nereagovala a pominuly tak důvody pro zaúčtování na účtu 036, měla být bytová jednotka zpět zařazena na účet 021 a mělo být zrušeno přecenění bytové jednotky na reálnou hodnotu v souladu s Příkazem tajemníka ÚMČ č. 2/2014, bod Účet Stavby Přezkoumáním vybraných fakturací souvisejících s investiční akcí ZŠ a MŠ Tupolevova bylo zjištěno, že dokladem č ze dne byly do hodnoty majetku zařazeny i náklady související se zpracováním interiérového vybavení školky ve výši Kč ,-. Tento postup není v souladu s 14 bod 3, 55 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že výdaje za interiérové vybavení včetně projektu nelze považovat za výdaje související s pořízením stavby. 10. Účet 192 Opravné položky k pohledávkám (hlavní činnost) Přezkoumáním provedení výpočtu opravné položky k namátkově vybraným pohledávkám neuhrazeným k bylo zjištěno, že došlo u některých pohledávek k přiřazení chybného procenta tvorby opravné položky dle 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2000 Sb. vzhledem k počtu dnů po splatnosti u těchto pohledávek. Opravná položka k neuhrazeným splatným pohledávkám tak byla vytvořena o Kč 9.759,- nižší. Jednalo se pohledávky evidované v Odboru životního prostředí. Dále bylo zjištěno, že u některých pohledávek byla uzavřena dohoda o splátkách - došlo ke změně data splatnosti pohledávek pro výpočet opravných položek, ale tato dohoda nebyla dlužníky dodržena a opravná položka tak měla být počítána s ohledem na počet dnů po původní splatnosti. Opravná položka k neuhrazeným splatným pohledávkám tak byla vytvořena o Kč ,- nižší. Jednalo se o pohledávky Odboru výstavby a územního rozvoje

5 11. Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím Dle předloženého inventarizačního soupisu účtu 349 bylo zjištěno, že v zůstatku na účtu je vykázán závazek ve výši Kč 150 tis. vůči vlastní příspěvkové organizaci z poskytnuté účelové dotace. Dle žádosti se jednalo o část dotace s finančním vypořádáním v původní výši Kč 500 tis. na datové sítě, která byla poskytnuta a převedena na příspěvkovou organizace již v roce 2014 a příspěvková organizace zažádala o prodloužení vyúčtování části této poskytnuté účelové dotace s finančním vypořádáním ve výši Kč 150 tis. Závazek vůči příspěvkové organizaci byl vykázán chybně, protože ke vzniku závazku nedošlo, což bylo v rozporu s ČUS č. 701 bod Účet 419 Ostatní fondy Dokladem č ze dne bylo účtováno o čerpání finančních prostředků z fondu rezerv ve výši Kč ,03 zápisem MD účtu Bankovní účet oproti D účtu Fond FRR a následně pak dokladem č ze dne bylo účtováno MD účet 548 oproti D účtu Bankovní účet FRR. Toto zaúčtování vedlo k chybnému navýšení stavu fondu rezerv vykázanému na rozvahovém účtu a výše nákladů evidovaných na účtu 548 a bylo v rozporu s ustanovením ČUS č. 704 odst Účet 194 Opravné položky k odběratelům (vedlejší hosp. činnost) Při přezkoumání správnosti výše opravné položky byla zjištěna početní chyba v tabulkách Opravná položka k pohledávkám - byty k , Opravná položka - byty k , Opravná položka k pohledávkám - byty k , kdy za účelem vyloučení evidovaných přeplatků z celkového součtu došlo k jejich opětovnému odečtení namísto jejich přičtení. Opravná položka k pohledávkám za odběrateli tak byla vytvořena o Kč 7.699,10 nižší. Dále byly při namátkovém přezkumu splatnosti pohledávek zahrnutých do výpočtu opravných položek zjištěny neuhrazené pohledávky za období 5 a 6 / 2013 za Alžbětou Sivákovou, na něž byla uzavřena Dohoda o splátkách č. 03/OSM/2013, která byla ze strany dlužnice dodržována, a tím došlo ke změně původní splatnosti dotčených pohledávek dle splátkového kalendáře. Změna datumu splatnosti pro výpočet dnů po splatnosti u těchto pohledávek nebyla zohledněna a pohledávky byly zahrnuty do výpočtu opravné položky, i když dle uzavřené dohody nebyly splatné. Opravná položka k pohledávkám za odběrateli tak byla navýšena o Kč 5.236,20. Celkově tak došlo k vytvoření nižší výše opravné položky k pohledávkám za odběrateli o Kč 2.462,90 v rozporu s ustanovením 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. 14. Inventarizace pohledávek za odběrateli (vedlejší hosp. činnost) Při přezkumu postupu provedení inventarizace pohledávek za odběrateli na účtu SU 311 AU 0000 bylo zjištěno, že před provedením dokladové inventury tohoto účtu ke dni , při níž dle doloženého inventurního soupisu pohledávek účtu číslo 311 nebyl zjištěn inventarizační rozdíl, byla dokladem č ze dne zaúčtována částka Kč ,- na stranu MD účtu SU 518 AU 0028 proti straně Dal účtu SU 311 AU Dle zjištění tato částka představovala rozdíl mezi zůstatkem účtu SU 311 AU 0000 k a operativní evidencí, resp. stavem neuhrazených pohledávek k dle Výpisů dlužníků, Přehledů pro penále a Dohody o splátkách s Letňanskou sportovně kulturní s.r.o. Tento postup nebyl v souladu s Vyhláškou č. 270 / 2010 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že částka Kč ,- byla inventarizačním rozdílem dle 30 odst. 10 Zákona č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví. V zůstatku účtu SU 311 AU 0020 je vykázána neuhrazená pohledávka za Letňanskou sportovně kulturní s.r.o. ve výši Kč ,-. Dle dokladu č se jedná o část celkové dlužné částky za období od do (Kč ,-) ve výši dluhu za období od do (část dluhu za období do byla zaúčtována na účet SU 311 AU 0000). Dle uzavřené Dohody o splátkách č. S-2014/05/0099 bude dlužná částka v celkové výši Kč ,- splácena v měsíčních splátkách Kč ,-, tzn. v roce 2015 bude uhrazena celá výše dluhu za období od do zaúčtovaného na účet SU 311 AU 0000, na dlužnou - 5 -

6 částku zaúčtovanou na účet SU 311 AU 0020 připadá v roce 2015 splátka pouze ve výši Kč ,- - větší část dluhu bude splácena až v roce 2016 a jedná se tedy o dlouhodobou pohledávku, která měla být vykázána na účtu SU Ostatní dlouhodobé pohledávky dle 19 písm. e) Vyhlášky č. 410 / 2009 Sb. Upozornění na případná rizika: Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňuje auditor na následující případná rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ Praha 18 v budoucnu: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření MČ Praha 18 upozornil auditor na riziko efektivnosti hospodaření, způsobu vlastního řízení a vedení společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. v letech Zároveň auditor upozornil na riziko vyplývající z nízké úrovně zajištění kontroly hospodaření s finanční hotovostí ve společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. MČ Praha 18 ve stejném období. Zpráva o přezkoumání hospodaření je v plném znění k nahlédnutí na ekonomickém odboru ÚMČ Praha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery)

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery) Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 PO Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 ransfery) ransfer je poskytnutí peněžních prostředků

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2015 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 Příjemce zprávy: starosta RNDr. Martin Macháček, zastupitelstvo obce Název a sídlo ÚSC: Obec Ondřejov, Choceradská

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav, IČ 00637432 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Miroslavské

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0137/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.10.2011 a 6.2.2012

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00281069 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Šebetov Účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012 ! Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 27814/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: 48527441 za rok 2012 Přezkoumání

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

OBEC PŠÁNKY TELEFON PŠÁNKY čp

OBEC PŠÁNKY TELEFON PŠÁNKY čp OBEC PŠÁNKY TELEFON 775 922 049 PŠÁNKY čp10-50315 ou.psanky@seznam.cz IČO 4816994 KÚ Královéhradeckého kraje Odbor ekonomický Oddělení kontroly obcí a analýz Pivovarské nám.1245 Hradec králové Informace

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina, IČ: za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina, IČ: 00578240 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 Přezkoumání

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i "S ejnoprs c.: /

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i S ejnoprs c.: / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava ----- ----.~._~,, t I: ~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c..... I (..i "S ejnoprs c.: / l.~~..:~::::.:. i:::..i :. -::::,"":.*,=.:" J a Č. I:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

i ZPRÁVA AUDITORA 2012

i ZPRÁVA AUDITORA 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC OSLAVICE rok 2012 Žďár nad Sázavou, 13. března 2013 Určení zprávy: Zastupitelstvo obce Oslavice, KRAJ VYSOČINA a ostatní uživatelé účetní závěrky. 1 Podle

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00576247 Obec Loučka Loučka čp. 76, 783 22 Loučka sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdoví ve své činnosti,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0112/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: 69155950 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více