SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jana Vystrčilová Ing. Pavel Štohl Znojmo, duben 2009

2 Zadání BP 2

3 Abstrakt Specifika společnosti s ručením omezeným oproti jiným formám podnikání spočívají především ve vlastnických poměrech. Praktická část bakalářské práce seznamuje s malou společností s ručením omezeným, s účtováním především na jejích kapitálových účtech a se získáváním zdrojů pro podnikání v zemědělství. Nejzajímavějším momentem v životě vybrané společnosti je prodej obchodních podílů, který přináší řadu účetních, daňových i právních případů. Praktické poznatky získané z účetních výkazů a z osobního šetření ve společnosti jsou porovnány s teoretickými zásadami účtování. Výsledkem práce je také zjištění vlivu vybraných účetních případů na stanovení základu daně z příjmů a jejich dopad na další podnikání. Abstract The specific features of a limited company when compared with other forms of business activities consist first of all in the structure of ownership. This thesis will introduce a small limited company and will present the movements in its capital accounts and obtaining resources for enterprising in agriculture. The most interesting moment in the life of the selected company is selling shares, which results in a number of accounting, fiscal and legal matters to be solved. The practical knowledge gained from the accounting records and from personal research is then compared with theoretical principles of accounting. The thesis will as part of the conclusion establish the influence of the selected accounting cases upon the calculation od the income tax basis and their impact on further enterprising. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci s názvem Specifické případy účtování ve společnosti s ručením omezeným jsem vypracovala samostatně. Seznam použité literatury a podkladové materiály uvádím v závěru práce. Nový Svět dne 18. dubna

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu práce Ing. Pavlu Štohlovi za spolupráci a vedení při psaní bakalářské práce. Rovněž bych chtěla poděkovat jednateli AGRO Spělov, spol. s r. o. a účetní za poskytnuté údaje o společnosti. 5

6 Obsah Úvod Cíl práce a metodika I Teoretická část Vznik společnosti s ručením omezeným Základní kapitál Založení společnosti Struktura s. r. o Valná hromada Společníci Jednatel Dozorčí rada Společenská smlouva Majetkové poměry ve společnosti s ručením omezeným Obchodní podíl Vypořádací podíl Vlastní kapitál a čistý obchodní majetek Metody ocenění a finanční analýza Zdroje financování ve společnosti Vlastní zdroje vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský výsledek Způsoby získání peněžních prostředků do s. r. o Cizí zdroje Zúčtovací vztahy Dotace Zdanění Zdanění společnosti s ručením omezeným Zdanění příjmů společníka Zdanění příjmů zaměstnaného společníka fyzické osoby

7 II Praktická část Představení společnosti AGRO Spělov, spol. s r.o Účtování ve společnosti Základní kapitál Zřizovací výdaje Rezervní fond Účtování zisku a ztráty, odměňování společníků, podíly na zisku Hospodářský výsledek a daň z příjmu právnických osob Účtování zisku a ztráty Odměňování společníků Podíly na zisku Prodej společnosti oceňování a účtování majetku a zdrojů Účetní ocenění společnosti v okamžiku prodeje Finanční analýza Analýza likvidity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé rentability Účetní a daňové dopady ukončení činnosti společníka Vypořádací podíl Prodej obchodního podílu Spojené osoby Zúčtovací vztahy Daně Dotace Závazky vůči společníkům Bezúročná půjčka Půjčka společníka s následnou kapitalizací pohledávky Úročené půjčky test nízké kapitalizace Závěr Použité zdroje.. 58 Seznam použitých zkratek Seznam, tabulek, grafů a obrázku.. 60 Přílohy 7

8 Úvod Téma Specifické případy účtování ve společnosti s ručením omezeným lze pojmout ve dvou rovinách. První a hlavní rovinou je oblast týkající se zejména právní úpravy majetkových poměrů vlastníků podniku. Obchodní zákoník upravuje řadu postupů od založení společnosti, přes život, až po ukončení činnosti společnosti s ručením omezeným. Zabývá se strukturou společnosti, vlastnictvím obchodních podílů a právy a povinnostmi společníků. Z těchto zákonů vyplývají i vzniklé účetní případy. Ve společnosti s ručením omezeným se vždy účtuje podvojně v souladu se zákonem o účetnictví. Druhou rovinou jsou specifické případy účtování ve vybrané společnosti. Tou je v tomto případě menší zemědělská společnost založená v roce 1992, která je zaměřena především na rostlinnou výrobu. Odlišnosti zemědělství jsou tedy zároveň i specifiky v účtování dané společnosti. Důležitým prvkem v životě společností s ručením omezeným jsou změny majetkových účastí, jejich účtování u obou zúčastněných stran a daňové případy se změnami související. Malá zemědělská společnost s ručením omezeným se počátkem července 2008 stává dceřinnou společností velké akciové společnosti. S tímto krokem je spojena řada otázek ohledně možného ocenění prodávaného obchodního podílu, vlivu sezónního hospodaření na ocenění majetku společnosti, různých pohledů na ukončení účasti společníků na podnikání nebo všudypřítomné daňové problematiky. Při celkovém hodnocení hospodaření a ocenění podniku může napovědět i jednoduchá finanční analýza, která poukazuje na likviditu, rentabilitu a zadluženost společnosti. Změna při prodeji obchodních podílů nastává také v okruhu spojených osob. Před prodejem byly vlastníky obchodních podílů fyzické osoby, a proto se toto téma nejvíce dotýká půjček společníků do společnosti. Po prodeji společnosti je vlastníkem těchto podílů jiná právnická osoba a zkoumají se zejména obchodní vztahy dceřinné a mateřské společnosti. Jedním z nejdůležitějších důvodů pro podnikání je samozřejmě vytváření zisku po pokrytí všech potřebných nákladů. Zisk - jeho tvorba, zdanění a jeho použití je proto centrem dění v každém podniku. V bakalářské práci jsou popsány operace spojené se ziskem zemědělské 8

9 společnosti, je posouzené jeho rozdělování, účtování a možnost dalšího použití. V České republice byl v minulosti kladen důraz především na minimalizaci odvodu daně z příjmů a tím i na minimalizaci zisku. V současné době je situace jiná. Postupně se snižuje sazba daně z příjmu, společnostem zůstává větší podíl z hospodářského výsledku. A obchodní partnery, banky, investory i veřejnost zajímá dobré hospodaření společností, proto společnosti usilují o stabilní zisk. Zisk ale samozřejmě není jediný faktor k posouzení dobrého hospodaření. Společníky rozhodně zajímají možnosti získávání prostředků a odměn ze společnosti s ručením omezeným a jejich zdanění. V praxi bývají společníci zároveň jednateli nebo zaměstnanci vlastní společnosti. Vlastníci se mohou rozhodnout, která z možností vyplácení odměn je pro společníka jako fyzickou osobu i společnost nejvýhodnější. Jejich výběr je ovlivněn finanční situací, způsobem řízení podniku, organizační strukturou a dalšími vnitřními faktory. Dlouholeté stabilní hospodaření vyžaduje dobré finanční řízení podniku. To se týká především získávání zdrojů do podnikání a jejich rozdělování a investování. Každý podnik má svoje specifické zdroje financování. I ve společnosti s ručením omezeným lze získat peněžní prostředky do podnikání různými způsoby. Zemědělství je navíc odvětvím, kde lze čerpat řadu dotací, které pomáhají zlepšovat celkový výsledek hospodaření. 9

10 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce s názvem tématu Specifické případy účtování ve společnosti s ručením omezeným je analyzovat určité případy ve vybrané obchodní společnosti a výsledky vyhodnotit a navrhnout i jiná řešení dané problematiky. Začátek práce je věnován právní úpravě společnosti s ručením omezeným. V obchodním zákoníku je věnován samostatný díl společnostem s ručením omezeným. Největším specifikem těchto společností jsou majetkové poměry vlastníků. Vlastníci se v tomto případě nazývají společníci a v bakalářské práci jsou popsány jejich práva a povinnosti vůči společnosti, postupy a zákonné normy potřebné k založení společnosti. Společenská smlouva je základní právní normou pro další život společnosti, proto je popsána její důležitost a navrhnuta minimální obsahová náplň. Jsou zodpovězeny otázky struktury společnosti, rozdělení funkcí a pravomocí při řízení podniku. Vybraná společnost s ručením omezeným se nazývá AGRO Spělov, spol. s r.o. Jedná se o menší zemědělskou společnost, ve které se v polovině roku 2008 změnily výrazným způsobem majetkové poměry vlastníků. Bylo prodáno nejdříve 60 % obchodních podílů a později zbývajících 40 %. Byla tak ukončena činnost jednotlivých společníků na podnikání prodejem obchodních podílů. Existují i jiné způsoby ukončení činnosti, proto jsou nastíněny tyto možnosti. Je vysvětlen rozdíl mezi prodejem obchodních podílů a vypořádáním v souvislosti s účtováním a zdaněním. Důležitou otázkou je také teoretické stanovení ceny majetkových účastí. Účetním oceněním společnosti v okamžiku prodeje lze sice zjistit teoretickou cenu, ta ale neodráží skutečnou hodnotu společnosti, protože nebere v úvahu vnější faktory jako je např. postavení na trhu, v odvětví, v regionu nebo budoucí rozvoj. K posouzení finančního zdraví podniku, popřípadě určení silných a slabých stránek podniku nám slouží finanční analýza. Všechny zjištěné výsledky z finanční analýzy můžeme porovnat se skutečnými údaji a cenou obchodního podílu zaplacenou při prodeji. Veškeré účetnictví ve společnosti s ručením omezeným by mělo směřovat ke správnému stanovení základu daně z příjmů právnických osob, ale každá společnost usiluje 10

11 o minimalizaci daňového zatížení. Je uveden zjednodušený postup stanovení základu daně, výpočtu daně z příjmů právnických osob a účtování o těchto operacích. Společníky zajímá zdanění příjmů fyzických osob a kupující společnost naproti tomu bude v budoucnu zajímat zdanění příjmů (podílu na zisku) od dceřinné společnosti. Daň z příjmů je jen jednou ze skupiny daní. Velká většina účetních operací má nějaký daňový dopad, a proto daňové zatížení a poplatky jsou součástí každého rozhodovacího procesu ve společnosti. Nedílnou součástí dobrého finančního řízení je získávání zdrojů do podnikání a jejich správné rozdělování. V účetnictví se zdroje dělí na vlastní a cizí kapitál. V této práci je podrobněji rozebrána struktura vlastního kapitálu. Ve společnosti s ručením omezeným je prvním zdrojem vloženým do podnikání základní kapitál. Další zdroje spadající do vlastního kapitálu jsou zdroje tvořené ze zisku nebo z určitých vkladů do společnosti.v bakalářské práci je popsána tvorba, rozdělení a zdanění zisku, účtování fondů tvořených ze zisku a ostatních fondů ve vybrané společnosti. V AGRO Spělov, spol. s r.o. tvoří podstatnou část celkového kapitálu půjčky společníků do podnikání. Půjčky jsou ve společnosti poskytovány bezúročně a v okamžiku prodeje činila jejich výše 40 % celkového kapitálu. Tyto prostředky má společnost zařazeny do cizích zdrojů mezi krátkodobé závazky. Cílem je zjištění jejich správného zařazení do účetnictví a ověření způsobu vedení těchto půjček v souvislosti s problematikou spojených osob. Půjčky od společníků nejsou jediným způsobem, jak získávat prostředky do podnikání, jsou tedy popsány i jiné varianty. Základním principem podnikání obecně je samozřejmě majetkový či jiný prospěch pro vlastníky. Jedním z hlavních důvodů při rozhodování o formě odměny jsou odvody daně, sociální a zdravotní platby. Vlastníci mohou být zaměstnanci společnosti, jednateli, členy dozorčí rady nebo mohou dostávat podíly na zisku. V bakalářské práci je vypracován jednoduchý nástin těchto možností i konkrétní postup ve vybrané společnosti. Poslední část bakalářské práce je věnována přímo specifikům zemědělského podniku. Velmi důležitým zdrojem ve společnosti jsou státní zemědělské dotace. Tato významná částka je vyplácena většinou na konci roku nebo až v následujícím roce, může proto významným způsobem ovlivnit hospodářský výsledek a související výši daně z příjmů právnických osob. 11

12 I Teoretická část 1 Vznik společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným. Toto slovní spojení slýcháme v naší společnosti téměř stejně často jako slovo podnik. Přesto je to historicky nejmladší forma obchodní společnosti. Poprvé se objevila v Německu roku V naší republice je právně upravena roku 1906 jako společnost s ručením obmezeným a přetrvala do roku 1949, jak uvádí Běhounek [1]. V období socialistické republiky bylo soukromé podnikání ve větším rozsahu prakticky nepřípustné. To změnila až novela hospodářského zákoníku č. 103/1990 Sb. Zásadní ale byla až úprava obchodního zákoníku (dále ObchZ) č. 513/1991 Sb. a pozdější novely. 1.1 Základní kapitál Společnost s ručením omezeným (dále s. r. o.) je obchodní společnost založená za účelem podnikání. Její základní kapitál je tvořen vklady společníků. Je to společnost s povinně vytvářeným základním kapitálem, jehož minimální výše je od stanovena na Kč. Pro společnosti vzniklé před tímto datem platila minimální výše základního kapitálu Kč a tyto společnosti nemusely již základní kapitál doplňovat. Je-li základní kapitál splácen: peněžitými vklady - ty musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost (dosud nevzniklá) otevře na své jméno. Tato povinnost se týká také zvyšování základního kapitálu, jak uvádí Pilařová [7]. Při založení společnosti vloží každý společník vklad ve výši alespoň: - u 2 a více společníků - 30 % základního kapitálu. Výše vkladu jednoho společníka musí činit alespoň Kč. Celkem však alespoň Kč, - u 1 společníka 100 %. Společník je povinen splatit vklad ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. 12

13 nepeněžitými vklady - musí být splaceny v plné výši před vznikem společnosti (před zápisem do obchodního rejstříku). Hodnota nepeněžního vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Nepeněžitý vklad se oceňuje podle znaleckého ocenění, znalcem nezávislým na společnosti a jmenovaným za tímto účelem soudem. Ve znaleckém posudku musí znalec mimo jiné popsat způsoby, které při oceňování použil. V praxi se nepeněžními vklady stávají nejčastěji nemovitosti, hmotný a nehmotný majetek, zásoby, pohledávky. Ke složitějším, a proto také i k méně častým, formám vkladu patří vklad podniku, jak uvádí Pilařová [7]. Tímto vkladem dle účetnictví dojde pouze ke změně podoby aktiv, proto je tato operace z hlediska vkladatele na dani z příjmu daňově neutrální. Jedná se o nákladnější a složitější způsob vkladu než jsou vklady peněžité. 1.2 Založení společnosti Společnost s ručením omezeným může být založena jedním až padesáti společníky. Založení společnosti se uskutečňuje na základě notářem ověřené: zakladatelské listiny pokud se jedná o jednoho společníka, zakladatelské (společenské) smlouvy pokud jsou dva a více společníků. Vznik společnosti společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. V době od založení s. r. o. do vzniku se nesmí nakládat se základním kapitálem. Svolává se valná hromada, na které se schvaluje společenská smlouva. Teprve po vzniku společnosti s ručením omezeným společnost získává právní subjektivitu. Podle zákona o účetnictví má společnost povinnost ke dni svého vzniku otevřít účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu. 13

14 1.3 Struktura společnosti s ručením omezeným Obrázek č. 1: Struktura s. r. o. Valná hromada společníci statutární orgán jednatel dozorčí rada Zdroj: [práce autora] Valná hromada Je to nejvyšší orgán společnosti ( ObchZ 513/1991 Sb.). Tato legální definice není zcela přesná, neboť nejvyšší orgán společnosti představují její společníci, nikoliv jako jednotlivci, nýbrž právě všichni dohromady, jak uvádí Dvořák [3]. Valná hromada řeší schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty, schvaluje stanovy, obsah společenské smlouvy, zvýšení či snížení základního kapitálu, jmenuje, odvolává a odměňuje jednatele a členy dozorčí rady, rozhoduje o vyloučení společníka, o fúzi a jiných důležitých rozhodnutích týkajících se společnosti Společníci Společníkem ( ObchZ) může být fyzická i právnická osoba, která má ve společnosti podíl na základním kapitálu. Z účasti společníka na jakékoli obchodní společnosti plynou práva a povinnosti, jak uvádí Běhounek [1]. Základní členění těchto práv a povinností je následující: Práva majetková je to především právo podílet se na zisku společnosti a právo na majetkové vypořádání při ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo její likvidaci. 14

15 Práva nemajetková společníci mohou hlasovat a řídit tak podnik v souladu se společenskou smlouvou, kde jsou stanoveny i podmínky usnášeníschopnosti, mají právo na informace od jednatelů či právo nahlížet do dokladů společnosti. Povinnosti majetkové zejména povinnost každého zakládajícího společníka splatit vklad do základního kapitálu či příplatek mimo základní kapitál stanovený valnou hromadou. Povinnosti nemajetkové nejsou vymezeny zákonem a jedná se např. o povinnost přispívat vlastní činností k realizaci vytčených cílů společnosti Jednatel Jednatel je statutární orgán společnosti ( ObchZ). Je oprávněn jednat jménem společnosti a náleží mu obchodní vedení společnosti. Jmenuje ho valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat společníky o záležitostech společnosti. Zákon také řeší tzv. zákaz konkurence. Ten se týká určitých omezení jednatele vůči podnikání v jiných společnostech, jako je např. podnikání ve stejném oboru, účast na podnikání v jiné společnosti nebo vykonávání činnosti jako statutární orgán v jiné společnosti. Společenská smlouva může upřesnit tato omezení Dozorčí rada Dozorčí rada je nepovinný orgán ( ObchZ). Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy, které volí valná hromada a tito členové nesmí být jednateli. Dohlíží na činnosti jednatelů, kontroluje účetnictví, závěrku a podává zprávy valné hromadě Společenská smlouva Společenská smlouva (zakladatelská listina při jediném společníkovi) je základním a nejdůležitějším dokumentem v životě s. r. o. S jistou nadsázkou je možno ji označit za ústavu s. r. o., jak uvádí Dvořák [3]. 15

16 Musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: firmu a sídlo společnosti, určení společníků, jejich bydliště, předmět činnosti, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka, jména a bydliště prvních jednatelů a způsob jejich jednání jménem společnosti, určení správce vkladu, jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje). Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti s ručením omezeným podrobněji. Jsou situace, které společenská smlouva může upravit odchylně od úpravy dané Obchoz, jak uvádí Běhounek [1]. Důležité při sestavování společenské smlouvy je, stanovit si přesně podmínky, které zaručují při pozdějších neshodách společníků, uspokojivé řešení všem zúčastněným. Měla by řešit hlavně záležitosti, které nejsou přesně upraveny zákonem nebo zákon dovoluje jiné varianty. Jsou to např. způsoby hlasování, usnášeníschopnost při hlasování na valné hromadě, poměr vkladu společníka a obchodního podílu, právo na podíl na zisku, právo na vypořádací podíl, předkupní právo na obchodní podíl, dědictví obchodního podílu, možnost jeho zastavení, stanovení práva společníků na řízení, možnosti příplatku mimo základní kapitál, dobu vytváření a výši rezervního fondu. Bývá pravidlem, že pokud se přesné podmínky nestanoví na začátku podnikání, později se již nikdo po dobrém nedohodne. Mnoho společností může chybně sestavená společenská smlouva dovést i k zániku. Proto by měla být věnována založení a vzniku společnosti mimořádná pozornost. 16

17 1.4 Majetkové poměry ve společnosti s ručením omezeným Obchodní podíl Obchodní podíl ( ObchZ) představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. V praxi to znamená, že společník může mít např. větší podíl na zisku, jiné procento rozhodovacích hlasů nebo jinou hodnotu vypořádacího podílu, než je poměr jeho vkladu do základního kapitálu. Důvody mohou být různé, nejčastějším bývá osobní přínos při vedení společnosti. Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl při změně poměru vkladu do základního kapitálu se mění jen velikost obchodního podílu. Jeden podíl může náležet více osobám. Tyto vztahy se řídí ustanovením občanského zákoníku (dále ObčZ) o spoluvlastnictví. Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést (prodat) svůj obchodní podíl na jiného společníka, popřípadě na jinou osobu. Smlouva o převodu musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Obchodní podíl se dědí, pokud to společenská smlouva nevylučuje. Může být také předmětem zastavení ( 117a ObchZ). Hodnotu obchodního podílu získáme vynásobením výše podílu s hodnotou čistého obchodního majetku, jak uvádí Běhounek [1]. Nepřihlížíme-li ke kvalitativní stránce společnosti, čistý obchodní majetek je tržní hodnota celkového majetku snížená o závazky společnosti Vypořádací podíl Vypořádací podíl ( 61 ObchZ) je obchodní podíl společníka, jehož účast ve společnosti zanikla nejčastěji dohodou o ukončení účasti podle 149a, ObchZ nepřechází na ostatní společníky, ale uvolňuje se a přechází na společnost. Tento postup platí pro všechny případy zániku účasti společníka ve společnosti s výjimkou ukončení účasti v souvislosti 17

18 s převodem obchodního podílu (prodej), či přechod na dědice v dědickém řízení, jak uvádí Běhounek [1]. Výplata vypořádacího podílu Výplata vypořádacího podílu podléhá po snížení o nabývací cenu podílu zdanění srážkovou daní (15%). Vypořádací podíl hradí společnost ze svých zdrojů. Společnost také odvádí srážkovou daň a je tedy v roli plátce daně. Příjemcem vypořádacího podílu může být fyzická i právnická osoba a tato osoba příjem dále nezdaňuje. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Hodnota vypořádacího podílu Pro určení vypořádacího podílu je rozhodující hodnota společnosti k datu zániku účasti společníka ve společnosti. ObchZ vyžaduje stanovení účetní hodnoty vlastního kapitálu na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Proto je praktické, zanikne-li účast k poslednímu dni účetního období, tj. k Pokud společenská smlouva stanoví, že se vypořádací podíl stanovuje na základě tržní hodnoty, nelze cenu stanovit dohodou. Za účelem ocenění je jmenován soudní znalec, který se řídí zákonem o oceňování majetku, jak uvádí Běhounek [1]. Společenskou smlouvou může být stanoven jiný vypořádací podíl, než jaký mu náleží dle výše vkladu do základního kapitálu Vlastní kapitál a čistý obchodní majetek Každá společnost s ručením omezeným je povinna dle zákona o účetnictví vést účetnictví. Protože byla od roku 2004 zrušena soustava jednoduchého účetnictví, účtuje se podvojnými zápisy. Podvojné účetnictví slouží ke správnému stanovení základu daně z příjmů a také umožňuje udržovat přehled o majetkové situaci společnosti. Při správném zavedení analytických účtů ke sledovaným činnostem, se výstupy z účetnictví stávají významným podkladem při investičním a finančním řízení podniku. Účetnictví společnosti slouží nepochybně mimo jiné ke stanovení čistého obchodního majetku (hodnoty společnosti). Protože ale účetnictví neumí zachytit veškeré majetkové 18

19 hodnoty či závazky, a také je ne vždy umí ocenit tržní hodnotou, měl by si být každý společník vědom rozdílu mezi účetní a tržní hodnotou společnosti, jak uvádí Běhounek [1]. Podíl společníka na obchodní společnosti se oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku, ale hodnota vypořádacího podílu se primárně odvozuje z vlastního kapitálu. Proto zde vysvětlíme pojmy: Čistý obchodní majetek je obchodní majetek po odečtení veškerých závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním (bez ohledu na to, zda se o nich účtuje nebo neúčtuje) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele. Hodnotově je vyjádřen rozdílem mezi kapitálem podnikatele a cizím kapitálem. Účetní hodnota společnosti je dána součtem základního kapitálu a nerozděleného účetního zisku a musí mít vždy odpovídající protihodnotu na straně aktiv po odečtení pasiv nevykazovaných ve vlastním kapitálu. Účetnictví však neumí zachytit případnou vyšší tržní hodnotu majetku (aktiv) než odpovídá účetní hodnotě. Platí tedy, že při správně vedeném účetnictví je skutečná hodnota společnosti minimálně na úrovni účetní hodnoty společnosti, nikdy nemůže být nižší, jak uvádí Běhounek [1] Metody ocenění a finanční analýza Ocenění podniku je možné provádět z více důvodů než je určení hodnoty pro účely změny majitele obchodního podílu. Může se provádět pro veřejné instituce, banky, obchodní partnery a jiné. Je to složitá operace prováděná ekonomickými specialisty nebo soudními znalci a existuje mnoho metod ocenění. Finanční analýza je samostatný ekonomický obor, který posuzuje finanční zdraví podniku a identifikuje silné a slabé stránky podniku. Finanční analýza dokáže v určitých případech zachytit i trend budoucího vývoje. Vypovídá o kvalitě řízení ve společnosti o struktuře majetku, ziskovosti, zadlužení, platební schopnosti apod. Proto je při prodeji či vypořádání obchodních podílu jednou z důležitých pomůcek ke stanovení ceny. 19

20 2 Zdroje financování ve společnosti Zdroje financování jsou všechny prostředky (v účetnictví na straně pasiv), které kryjí majetek (v účetnictví aktiva). Dělí se podle způsobu jejich získávání na vlastní zdroje a cizí zdroje. Z časového hlediska známe zdroje dlouhodobé a krátkodobé (do jednoho roku). 2.1 Vlastní zdroje vlastní kapitál Vlastní kapitál se dle přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č.500/202 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykazuje v rozvaze v pasivech jako položka A, která zahrnuje: A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Základní kapitál V průběhu života společnosti lze měnit výši základního kapitálu (účet 411) z různých důvodů a z různých zdrojů, ale vždy se účtuje na tomto účtu až po zápisu do obchodního rejstříku, kterému ještě předchází rozhodnutí valné hromady. K tomuto účelu se používá účet 419 Změny základního kapitálu. Výše základního kapitálu by měla být důležitým údajem o finančním postavení společnosti, jak uvádí Štohl [8], ale pokud společnost vykáže v prvním účetním období ztrátu, je účetní hodnota majetku společnosti nižší jak nominální hodnota základního kapitálu. Základní kapitál též nemá potřebnou vypovídací schopnost v zavedené společnosti, jejíž vlastní kapitál mnohonásobně převyšuje základní kapitál. Možné důvody zvyšování základního kapitálu: přistupuje nový společník do společnosti, společnost chce zlepšit svoje renomé vůči okolí (obchodním partnerům, bankám, veřejnosti, investorům, věřitelům), celkový růst podniku (zlepšení finanční situace, získání dalšího majetku, apod.). 20

21 Zdroje zvyšování základního kapitálu Vklady stávajících nebo nových společníků: a) peněžitými vklady je přípustné jen, pokud byly dosavadní peněžité vklady zcela splaceny, b) nepeněžitými vklady je možné i za situace, kdy ještě dosavadní peněžité vklady nejsou splaceny. Přesunem z již existujících vlastních zdrojů společnosti nejčastěji z nerozděleného zisku minulých let nebo z volně použitelných fondů. Pozor: základní kapitál nelze zvýšit z účelově vázaných fondů jako je např. zákonný rezervní fond. Podmínkou pro zvýšení z vlastních zdrojů je ověření účetní závěrky auditorem s výrokem bez výhrad, jak uvádí Štohl [8] Kapitálové fondy Kapitálové fondy (účtová skupina 41) představují vlastní zdroje financování, které vznikají z externích zdrojů mimo účetní jednotku. a) emisní ážio b) ostatní kapitálové fondy Emisní ážio V encyklopedii najdeme, že emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou akcie na primárním trhu. U s. r. o. to může být situace, kdy do společnosti přistupuje nový společník, jehož podíl na základním kapitálu bude činit 200 tis. Kč (nominální hodnota). Jelikož se ale jedná o prosperující společnost, společníci požadují vklad 3000 tis. Kč. Rozdíl tedy tvoří emisní ážio a jeho hodnota nebude zapsána do obchodního rejstříku, ale bude ponechána na účtu 412 Emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy Jedná se o vklady do vlastního kapitálu, a to jak peněžité, tak i nepeněžité povahy. Tímto způsobem se zvyšuje hodnota vlastního kapitálu z externích zdrojů, tedy ze zdrojů, které nebyly vytvořeny vně účetní jednotky, jak uvádí Fišerová [4]. Používají se analytické účty 21

22 pro jednotlivé druhy příjmů. Mohou to být přijaté dary, příplatky společníků mimo základní kapitál, přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku, dle Jindráka [6]. Z ostatních kapitálových fondů lze naopak hradit ztrátu z minulých let nebo po rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál. Do kapitálových fondů patří také oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Tyto rozdíly vznikají při ocenění majetkových cenných papírů a oceňovací rozdíly při přeměnách (v souvislosti s přeměnami společnosti), jak uvádí Valder [9] Fondy tvořené ze zisku Fondy tvořené z čistého zisku po zdanění (účtová skupina 42x) představují účelově vázané zdroje, tedy zdroje, které jsou určeny k použití na stanovený účel. a) zákonné fondy (u obchodních společností je to zákonný rezervní fond), b) statutární a ostatní fondy. Rezervní fond Společnost s ručením omezeným vytváří rezervní fond ( 67, 124 ObchZ) povinně. Je to vlastní zdroj financování. Do výše 10 % základního kapitálu ho lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. Vytváří se ze zisku běžného účetního období po zdanění. Rezervní fond lze vytvořit i při vzniku společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu příplatky společníků. Povinná tvorba rezervního fondu začíná v roce, v němž poprvé společnost vykáže v řádné účetní závěrce zisk. Výše tvorby rezervního fondu 1. rok - nejméně 10 % z čistého zisku - ne více než 5 % hodnoty zákl. kapitálu. Další roky - nejméně 5 % z čistého zisku až do výše stanovené ve společenské smlouvě, nejméně však 10 % hodnoty základního kapitálu. Pokud rezervní fond bude použit a jeho výše klesne pod stanovené minimum, což je 10 % základního kapitálu, musí být znovu dotvořen. V tomto případě však bude výše přídělu činit pouze 5 % ze zisku, a to i v případě, že byl celý rezervní fond vyčerpán, jak uvádí Štohl [8]. 22

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL 20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA - není požadován ZK ani vklady společníků a nevytváří se povinně ani ZRF - v. o. s. mohou založit minimálně 2 společníci,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více