Krajský úřad Zlínského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlínského"

Transkript

1 Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014 Mgr. Pavlína Dúbravová KUZL 41214/2013 KUSP 41214/2013 KŘ Zpráva č. 249/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradčovice, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 7,00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v 15,30 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hradčovice Hradčovice Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontrolor: Mgr. Pavlína Dúbravová Bc. Jana Bílková Obec Hradčovice starosta: účetní a matrikářka: zastupovali: Doc. Dr. Jan Popelka, CSc. Ludmila Šišáková Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati 21, Zlín kraje IČ: tel.: , fax: e-rnail:

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu Obce Hradčovice na rok 2013 byl zveřejněn v souladu s ustanovením 11 odst. 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na úřední desce obce od do , ve stejném termínu i v elektronické podobě (ověřeno na výpis z el. úřední desky). Příjmy i výdaje navrženy v celkové výši Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2013 nebyl schválen před , řídilo se hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria dle 13 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 běžných výdajů roku 2012, bylo schváleno zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 16/162. Změny schváleného rozpočtu byly prováděny formou rozpočtových opatření (dále jen RO). V roce 2013 schválilo zastupitelstvo obce (dále jen Za) celkem 5 změn rozpočtu. 1. RO schváleno ZO dne usnesením č. 18/188 - příjmy navýšeny o Kč a výdaje navýšeny o Kč 2. RO schváleno ZO dne usnesením č. 19/200 - příjmy navýšeny o Kč a výdaje navýšeny o Kč 3. RO schváleno ZO dne usnesením č. 20/219 - příjmy navýšeny o Kč a výdaje navýšeny o Kč 4. RO schváleno ZO dne usnesením č. 21/232 - příjmy navýšeny o Kč a výdaje navýšeny o Kč 5. RO schváleno ZO dne usnesením č. 22/245 - jen příjmy navýšeny o Kč RO došlo k navýšení finančních prostředků na straně příjmů o Kč a na straně výdajů o Kč. Celkem byly příjmy navýšeny na částku Kč a výdaje navýšeny na částku Kč. Změny byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M sestaveného k bez rozdílů. Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Obec Hradčovice měla zpracovaný rozpočtový výhled na roky v souladu s ustanovením 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtový výhled obsahoval souhrnné údaje o příjmech (daňových, nedaňových, kapitálových a přijatých dotací) a výdajích (běžných a kapitálových). Rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 17/174. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením Č. 17/173, jako vyrovnaný. Schválené příjmy i výdaje ve výši ,00 Kč. Počáteční stav běžných účtů k činil ,79 Kč. Schválený rozpočet byl neprodleně rozepsán v podrobném členění na jednotlivé příjmové i výdajové položky a je uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byly schváleny neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (dále jen PO): 1. Mateřské škole Hradčovice ve výši ,00 Kč ( 3111 pol. 5331). Výše závazného ukazatele byla PO sděleno písemně dne Navýšení příspěvku o 8 000, 00 Kč bylo sděleno PO písemně dne Kontrolou výdajové části rozpočtu uvedeného v účetním výkaze FIN 2-12 M (pal. 5331), byl neinvestiční příspěvek do konce roku 2013 zaslán ve výši ,00 Kč. 2

3 Zastupitelstvo obce dne usnesením e. 19/191 schválilo účetní závěrku za rok 2012 a převedení výsledku hospodaření ve výši ,00 Kč do fondu odměn a ve výši 3 834,67 Kč do rezervního fondu (kontrola proběhla na "Přílohu" část F. - tvorba fondu ze zlepšeného VH ve stejné výši). Podle odpisového plánu na rok 2013 činily roční odpisy 45444,00 Kč (SU 021 a 022), kontrolou byl prověřen zůstatek na účtu 551 "Odpisy dl. majetku" - nebyly zjištěny nedostatky. č. 2. Základní škole Hradčovice ve výši ,00 Kč ( 3117 pol. 5331). Výše závazného ukazatele byla PO sděleno písemně dne Snížení příspěvku o , 00 Kč bylo sděleno PO písemně dne Kontrolou výdajové části rozpočtu uvedeného v účetním výkaze FIN 2-12 M (pol. 5331), byl neinvestiční příspěvek do konce roku 2013 zaslán ve výši ,00 Kč. Zastupitelstvo obce dne usnesením 19/192 schválilo účetní závěrku za rok 2012 a převedení výsledku hospodaření ve výši 439,77 Kč do rezervního fondu (kontrola proběhla na "Přílohu" část F. - tvorba fondu ze zlepšeného VH ve stejné výši). Podle odpisového plánu na rok 2013 činily roční odpisy ,00 Kč (SU 021 a 022), kontrolou byl prověřen zůstatek na účtu 551 "Odpisy dl. majetku" ve výši ,00 Kč. Rozdíl ve výši ,00 Kč je způsoben rozpouštěním transferu na SU 022. Kontrola upozorňuje, že zřizovatel dle ustanovení 31 odst. 1 písmo a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradčovice za rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce obce od 6. 5 do ve stejném termínu i v elektronické podobě. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 19/193, a to bez výhrad. Kontrola konstatuje dodržení 17 zákona e. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Kontrola doporučuje po zveřejnění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce na elektronické úřední desce, vytisknout si jako potvrzení "printscreen" této stránky. Bankovní výpis V roce 2013 účtovala Obec Hradčovice na následujících bankovních účtech: č. - Č /0100 u Komerční banky (ZBU) - zůstatek činil ,78 Kč (ověřeno na el. výpis č. 163) a odpovídal zůstatku na účtu v hlavní knize sestavené za období 12/2013 (dále jen HUK); - Č /0800 u České spořitelny (investiční účet) - zůstatek činil 3,79 Kč (ověřeno na výpis č. 001) a odpovídal zůstatku na účtu v HUK; - Č /0800 u České spořitelny (běžný účet) - zůstatek činil ,35 Kč (ověřeno na výpis 012) a odpovídal zůstatku na účtu v HUK; - Č u ČNB - zůstatek činil ,23 Kč (ověřeno na výpis č. 32) a odpovídal zůstatku na účtu v HUK. Součet zůstatků všech účtů ve výši ,15 Kč odpovídal syntetickému účtu 231 "Základní běžný účet ÚSC" v rozvaze za období 12/2013. Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole byly předloženy dohody o hmotné odpovědnosti všech osmi zaměstnanců obce, ze dne: s účetní (os. č. 194), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za hotovost, ceniny, zboží, zásoby a jiné hodnoty; s dělníkem (os. č. 76), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za jiné hodnoty - nářadí, materiál; s údržbářem (os. č. 3), předmětem dohody bylo přijetí hmotné 3

4 odpovědnosti za jiné hodnoty - osobní automobil, traktor, pracovní stroje a nářadí; s účetní (os. Č. 108), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za hotovost, ceniny, zboží, zásoby a jiné hodnoty; se správkyní hřiště (os. Č. 172), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za hotovost a jiné hodnoty; s účetní (os. Č. 109), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za hotovost, ceniny, zboží, zásoby a jiné hodnoty; s účetní (os. Č. 189), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za hotovost, ceniny, zboží, zásoby a jiné hodnoty; s dělníkem (os. Č. 183), předmětem dohody bylo přijetí hmotné odpovědnosti za nářadí a materiál. Všechny dohody o hmotné odpovědnosti byly uzavřeny v souladu s ustanovením 252 zákona Č. 262/2006 Sb., v platném znění. Evidence majetku Majetek Obce Hradčovice je evidován v programu KEO. DDNM je evidován na účtu 018 v ocenění od Kč do Kč. DDHM je evidován na účtu 028 v ocenění od Kč do Kč. Předmětem kontroly byly dle HUK přírůstky a úbytky na účtech dle inventárních čísel (dále jen le), které se uskutečnily v roce nebyly zjištěny nedostatky. Účet 014 "Ocenitelná práva" ve výši ,00 Kč (oprávky ve výši 85785,00 Kč na účtu 074) - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. V roce 2005 zařazen návrh územního plánu Obce Hradčovice. Účet 018 "Drobný dl. nehmotný majetek" ve výši ,20 Kč (oprávky v plné výši na účtu 078) - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Účet 019 "Ostatní dl. nehmotný majetek" ve výši ,00 Kč (oprávky ve výši ,15 Kč na účtu 079) - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Účet 021 "Stavby" ve výši ,47 Kč (oprávky ve výši ,93 Kč na účtu 081) - přírůstek ve výši ,10 Kč (Ie ZP3 - technické zhodnocení místní knihovny Lhotka ve výši ,00 Kč; le chodník za budovou OÚ a zadláždění pod požárním schodištěm ve výši ,00 Kč; le 86 - technické zhodnocení revitalizace veřejného prostranství u OÚ ve výši ,00 Kč; le chodník k MŠ ve výši ,10 Kč; le dřevěné odpočivadlo ve výši ,00 Kč, le motor Honda a křovinořez ve výši ,00 Kč). Kontrola upozorňuje na přeúčtování majetku zařazeného na základě předávacího protokolu od OSO Dolní Poolšaví, tzn. motor Honda a křovinořez na SU 022 "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" v souladu s 14 odst. 4 zákona Č. 410/2009 Sb., v platném znění. Účet 022 "Samostatné movité věci" ve výši ,59 Kč (oprávky ve výši ,30 Kč na účtu 082) - přírůstek ve výši ,89 Kč (Ie rotační siréna IWS ve výši ,00 Kč; rc sněhová fréza s příslušenstvím ve výši ,00 Kč; le sběrný dvůr Hradčovice ve výši 87129,89 Kč). Účet 028 "Drobný dl. hmotný majetek" ve výši ,69 Kč (oprávky v plné výši na účtu 088) - přírůstek ve výši ,48 Kč (např. fotoaparát NIKON, regál na šanony, PC sestava Coole, tiskárna Laser Jet P1, znak obce na CD, lavička Park, 2x zásahový oblek, úložná skříň). Úbytek ve výši ,00 Kč (např. PC sestava 2006, šplhací věž, houpačka, prolézačka). Účet 031 "Pozemky" ve výši ,60 Kč - přírůstek ve výši 14600,00 Kč.Úbytek ve výši 231,00 Kč. Účet 032 "Kulturní předměty" ve výši ,00 Kč - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. 4

5 Účet 041 "Nedokončený dl. nehmotný majetek" ve výši ,00 Kč - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Evidován územní plán obce. Účet 042 "Nedokončený dl. hmotný majetek" ve výši ,00 Kč Účet 069 "Ostatní dl. finančni majetek" ve výši ,00 Kč - akcie České spořitelny akcií x 100 Kč v celkové výši ,00 Kč, akcie Slovácké vodárny 867 akcií x Kč v celkové výši ,- Kč. Účet 902 "Jiný drobný dl. hmotný majetek" ve výši ,74 Kč - majetek evidovaný pod Kč. Účet 903 "Ostatní majetek" ve výši ,10 Kč - majetek předaný PO. Evidence pohledávek Obec Hradčovice evidovala k následujicí druhy pohledávek. Kontrola proběhla na zůstatky uvedené v rozvahových účtech: Dlouhodobé pohledávky ve výši 0,- Kč Krátkodobé pohledávky ve výši 17823,00 Kč na účtech: 311 "Odběratelé" ve výši ,00 Kč - evidováno 8 neuhrazených vystavených faktur např. za dovoz obědů, poplatek za hlášení, poplatky z místa. 335 "Pohledávky za zaměstnanci" ve výši 1 375,00 Kč - OÚ - obědy 11/2013 a 7/2013. Stavy pohledávek byly doloženy dokladovou inventarizací a byly odsouhlaseny na stavy v HUK a rozvaze za období 12/ bez rozdílu. Evidence poplatků Obec předložila OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Č. 1/2010 o místním poplatku ze psů, užívání veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity. Obec eviduje místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů v PC. Poplatek platí každý občan, který má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Výše poplatku pro rok 2013 činila 400,00 Kč na jednoho občana. Úlevu ve výši 50 % měla fyzická osoba - žák nebo student bydlící po dobu studia v ubytovacím zařízení mimo obec, a to pouze v případě, že předloží doklad o studiu a místě ubytování. Dále byly od poplatku zcela osvobozeny fyzické osoby, které byly dlouhodobě, tj. minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce, nepřítomné v místě trvalého pobytu. Za komunální odpad obec obdržela celkem ,00 Kč (účet ). Pohledávky za rok 2013 byly k vykázány ve výši O, Kč, souhlasilo s účtem 315-Pohledávky za rozp. příjmy v inventarizaci, HUK (účet ) a rozvaze za období 12/2013. Obec na základě OZV č. 1/2010 eviduje také místní poplatky ze psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity. Poplatek za prvního psa činil v roce 2013 celkem 100,00 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činil poplatek celkem 150,00 Kč. Osvobozen od místního poplatku je držitel psa, kterým je nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulek zřízený obcí a osoby, kterým je stanovena povinnost držení a používání psa, podle zvláštního právní předpisů. Evidence psů byla sledovaná v přehledu "Ohlašovací povinnost k poplatku ze psů". Každý přehled obsahoval jméno a příjmení majitele psa, trvalý pobyt, datum úhrady poplatku a podpis držitele psa. Za poplatky ze psů obec vybrala celkem 14650,00 Kč (účet ). Za ostatní místní poplatky obec vybrala ,00 Kč (účet ,00 Kč a ,00 Kč). Výše vybraných místních poplatků v roce 2013 činila celkem ,00 Kč odsouhlaseno s HUK a výkazem zisku 5

6 a ztráty za období 12/ účet 606. Evidence závazků Obec Hradčovice evidovala k následující závazky. Kontrola proběhla na zůstatky uvedené v rozvahových účtech: Dlouhodobé závazky ve výši 0,00 Kč Krátkodobé závazky ve výši ,99 Kč na účtech: 321 "Dodavatelé" ve výši ,28 Kč - jednalo se 7 neuhrazených faktur se splatností v roce 2014 (např. dodavatel: Rumpold UHB, s.r.o.; Telefónica Czech Republic, a.s.; Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.; Český úřad zeměměřický a katastrální). 331 "Zaměstnanci" ve výši ,00 Kč - mzdy za 12/2013 od kontrolováno na "rekapitulaci mezd" (KEO 8.03h/M300R). 336 "Zúčtování s institucemi SP a ZP" ve výši ,00 Kč - ZP a SP zaměstnance a zaměstnavatele za 12/ "Jiné přímé daně" ve výši ,00 Kč - zálohová a srážková daň za 12/ "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" ve výši ,71 Kč - vratka dotace na volby do PS. 389 "Dohadné účty pasivní" ve výši 25400,00 Kč - dohad spotřeby plynu. 378 "Ostatní kro závazky" ve výši 2 330,00 Kč - srážky na penzijní pojištění třech zam-ců za 12/ "DI. podmíněné závazky z poskytnutých zajištění" ve výši ,00 Kč - zástavní právo u Ministerstva pro místní rozvoj ze dne na stavbu č.p.241. Stavy závazků byly odsouhlaseny na stavy v HUK a rozvaze za období 12/2013- bez rozdílu. Kontrola upozorňuje na dokládání příloh inventurního soupisu (např. u účtu 331, 336, 342, 374, 389, 378 a 982) v souladu s ustanovením 8 odst. 3 písmo c) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Faktura Vystavené faktury byly založeny v samostatném šanonu, zpracovány byly v programu KEO-W. Vystavené faktury byly opatřeny otisky razítka "příkaz k proplacení" s podpisy oprávněných osob ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Obec vystavila faktury například za hlášení rozhlasu, za poplatek z místa, za dovoz obědů, firmě EKO-KOM a.s. za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů apod. Přijaté faktury za rok 2013 byly zařazeny v samostatných šanonech. Faktury byly opatřeny otisky razítka "příkaz k proplacení", obsahující podpisy odpovědných osob (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). U faktur byly doloženy likvidační lístky, s přiřazenou rozpočtovou skladbou. Byla provedena namátková kontrola přiřazené rozpočtové skladby u faktur za měsíce květen, červen, říjen a listopad nedostatky nebyly zjištěny. Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena v programu KEO-W za období 12/2013 ze dne a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů za období leden - prosinec Konečné zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům v rozvaze sestavené za období 12/2013. Inventurní soupis majetku a závazků S účinností od měla Obec Hradčovice zpracovanou "Směrnici obce Hradčovice k inventarizaci majetku a závazků". Plán inventur na rok 2013 byl zpracován dne a obsahoval termín provedení inventarizace od do , složení inventarizační komise - UIK, 5 DIK a jmenování jejich členů, vč. stanovení majetku, který bude předmětem inventarizace. Proškolení členů inventurních komisí nebylo doloženo prezenční listinou. 6

7 Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k datu obsahovala časový a věcný průběh inventarizace, způsob provedení inventarizace, doložení provedených inventarizací. Během inventarizace nebyly zjištěny nedostatečně využívané hospodářské prostředky, ani nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. Inventarizační zpráva neobsahovala podpisové záznamy osob, které jsou odpovědné za provedení inventarizace v souladu s ustanovením 15 odst. 1 písmo g) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Inventurní soupisy obsahovaly: okamžik zahájení inventury, okamžik ukončení inventury, popis účtu, podpis hmotně odpovědného pracovníka a podpisové záznamy členů inventarizační komise. Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Mzdová agenda Kniha došlých faktur byla vedena v programu KEO-W. Obsahovala předepsané náležitosti (číslo faktury, variabilní symbol, název dodavatele, IČO, poznámku, datum přijetí faktury, datum splatnosti, datum úhrady, fakturovanou částku, výši uhrazené částky a případnou zbývající neuhrazenou výši). V roce 2013 zaevidovala obec celkem 285 přijatých faktur pod č až Do nebylo uhrazeno celkem 9 dodavatelských faktur, které měly splatnost v lednu Odsouhlaseno na rozvahu, HUK za období 12/2013 a inventurní soupis účtu Neuhrazené faktury činily celkem 74534,28 Kč. Kniha vydaných faktur byla vedena rovněž v programu KEO-W. Obsahovala předepsané náležitosti (číslo faktury, variabilní symbol, název odběratele, IČO, poznámku, datum vystavení, datum splatnosti, datum úhrady, fakturovanou částku, výši uhrazené částky a případně výši nedoplatku faktury). Obec vystavila v roce 2013 celkem 40 faktur pod Č Obci nebylo uhrazeno 8 odběratelských faktur ve výši ,00 Kč - odsouhlaseno na rozvahu, HUK za období 12/2013 a inventurní soupis na účtu Kontrole byly předloženy mzdové listy zaměstnanců OÚ, osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a členů zastupitelstva. Mzdové listy byly zpracovávány v programu KEO 8.03b a obsahovaly osobní čísla, jména a příjmení, platovou třídu a platový stupeň, platový tarif, výši osobních příplatků, odměn, případně částku vyplacenou za ostatní osobní náklady. Kontrola porovnala vyplacenou výši za všechny platy zaměstnanců obce dle mzdových listů, měsíčních rekapitulací platů s výkazem FIN 2-12 M za období 12/2013. Dle mzdových listů činila výše platů celkem ,00 Kč. Ve výkazu FIN 2-12 M na pol rozpočtovala Obec Hradčovice platy na měsíc prosinec Celková výše vyplacených platů dle mzdových listů odpovídala součtu pol ve výkazu FIN 2-12 M za období 12/2013. Nebyl zjištěn žádný nedostatek. č. V roce 2013 zaměstnávala Obec Hradčovice osm zaměstnanců - os. č účetní, os. 183 a 76 - dělník, veřejně prospěšné práce (dále jen VPP), os. č. 3 - údržbář, účetní (v současné době MO), os. Č správkyně hřiště, os. Č účetní, os. Č účetní. Novým zaměstnancům (dělníci na VPP) byla stanovena 2. platová třída. Starosta určil jednomu zaměstnanci 5. platový stupeň, druhému 9. platový stupeň s vysvětlením, že platový stupeň byl zaměstnancům přiznán vzhledem k délce celkově odpracovaných let. Jak bylo ale zjištěno, fyzicky žádné podklady pro zápočet praxe v osobním spisu doloženy nebyly a rovněž se nenacházely v PC v programu "Zápočet praxe". Kontrola upozorňuje, že při stanovení praxe má obec dvě možnosti: - dle předložených podkladů o předchozích zaměstnáních je stanoven platový tarif ( 4 nařízení vlády Č. 564/2006 Sb.), - vnitřním platovým tarifem lze stanovit konkrétní platový stupeň, tzn., že pro stejný druh práce musí být všem zaměstnancům stanoven stejný platový stupeň 7

8 ( 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). Obec je povinna zajistit rovné zacházení se zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky (ustanovení 18 zákona Č. 262/2006 Sb.) Byla provedena namátková kontrola čerpání dovolené zaměstnanců k Zaměstnankyně s os. Č. 189 zbývá 11 pracovních dní, s os. Č. 109 zbývá 10 pracovních dní, s os. Č. 194 zbývá 5 pracovních dní, s os. č. 3 zbývají 3 pracovní dny. Zaměstnankyni s os. Č. 108 proplatila obec dovolenou v návaznosti na mateřskou dovolenou. Kontrola upozorňuje, že dobu čerpání dovolené je povinen určit zaměstnavatel podle písemného rozvrhu dovolené tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Odměňování členů zastupitelstva Byla provedena kontrola odměňování členů zastupitelstva za rok Výše vyplacených odměn dle mzdových listů byla v souladu s "Přílohou Č. 1 k nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev", ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 nedošlo k žádným změnám členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce mělo 11 členů: uvolněný starosta (os. Č. 64), neuvolněný místostarosta (os. Č. 63), 3 předsedové výborů a komisí (os. Č. 120, 107 a 65) a 6 členů zastupitelstva (os. Č. 130, 119,62,154,177 a 140). Vyplacená výše odměn dle mzdových listů byla porovnána s výkazem FIN 2-12 M za období 12/2013. Dle mzdových listů činila výše vyplacených odměn zastupitelům obce celkem ,00 Kč, ve výkazu FIN 2-12 M byla vykázána totožná výše. Kontrolou čerpání dovolené bylo zjištěno, že starostovi obce zastupitelstvo schválilo dne proplacení zůstatku nevyčerpané dovolené z roku 2012 tj. 17 pracovních dní ve výši ,00 Kč. Dále bylo zjištěno, že k datu kontroly, tzn zůstává starostovi opět celkem 24 pracovních dní řádné dovolené za rok Z důvodu hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky nedoporučuje kontrola proplácení nevyčerpané dovolené. Obecná zásada pracovního práva říká. že dovolená je určená "na zotaveno u" a nemá být bezdůvodně transformována na složku zvyšující příjem. Proplácení dovolené má víceméně charakter "náhrady škody" za to, že nárok na dovolenou nemohl být vyčerpán. Dojde-Ii však k tomuto případu, může uvolněný člen zastupitelstva obce namísto čerpání dovolené, požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku. Upozorňujeme, že na poskytnutí této náhrady však nemá člen zastupitelstva obce žádný právní nárok, jedná se o fakultativní rozhodnutí příslušného orgánu. Pokladní doklad Za rok 2013 bylo vystaveno pokladních dokladů zpracovaných v programu KEO-W. Formální a věcná správnost byla na všech dokladech potvrzena podpisovými záznamy odpovědných osob. Nákupy proplacené přes pokladnu byly doloženy prvotními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (paragony, prodejkami za hotové). Byla provedena kontrola prvotních pokladních dokladů Č (květen a červen) ač až (prosinec 2013). Namátkou ověřené přiřazení rozpočtové skladby bylo bezchybné. Namátkově byla provedena kontrola převodů hotovosti z pokladny na běžný účet obce a naopak: z PK na BÚ dne ,- Kč z BÚ do PK dne ,- Kč z PK na BÚ dne ,- Kč z PK na BÚ dne ,- Kč U uvedených transakcí byly finanční prostředky ve stejný den vloženy na běžný účet nebo do pokladny. 8

9 Obec sleduje u služebního automobilu Škoda Felicia (reg. značka UHH 85-89) v "Knize jízd" datum pracovní cesty, cíl cesty, účel cesty, počet ujetých kilometrů, nákup PHM, počet kilometrů dle tachometru při zahájení cesty a po skončení cesty a jméno řidiče. Na konci každého měsíce obec propočítává průměrnou spotřebu PHM. Obec dále využívá služební automobil Dacia Logan s reg. značkou 4Z V "Knize jízd" bylo uváděno datum pracovní cesty, počátek a konec stavu tachometru, případný nákup PHM, cíl cesty a podpis řidiče. Pokladní (deník) kniha Obec sleduje ceniny v pomocném sešitě odeslané pošty. Eviduje nákup a postupně odepisuje poštovní známky za odeslanou poštu. Ceniny obec účtuje na účet 261 "ceniny". K byl vykázán zůstatek cenin v nulové výši. Byla provedena namátková kontrola proplacených cestovních náhrad v období od 1.1. do a 1.12 do Výše vyplaceného stravného odpovídala stravnému, stanovenému ve vnitřní směrnici ze dne , žádné nedostatky nebyly zjištěny. Pokladní deník byl zpracováván programem KEO-W. Počáteční stav k činil 0,- Kč. Konečný zůstatek pokladní hotovosti byl každý měsíc převáděn do počátečního stavu v následujícím období. Souběžně s měsíční pokladní knihou byly doloženy protokoly o zaúčtování s přiřazenou rozpočtovou skladbou. Zůstatek účtu 261 k kontrolováno na účetní výkazy - rozvahu, HUK a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Od Pa 6171 pol ve výši 0,- Kč) - bez rozdílů. Byla provedena kontrola prvotních pokladních dokladů od Č (květen a červen) a Č (prosinec 2013). Namátkou ověřené přiřazení rozpočtové skladby bylo bezchybné. Obec doložila zprávy finančního výboru o uskutečněné kontrole hotovosti v pokladně ze dne a Dle přiložených zápisu nebyla zapotřebí žádná nápravná opatření. Kontrole byl předložen sešit o prováděných kontrolách finančního výboru v roce Zasedání byla doložena zápisy. Příloha rozvahy Kontrole byla předložena "Příloha" sestavena za období 12/2013 v programu KEO-W ze dne V části A. 3 byly uvedeny informace o: odpisování DM, DDHM, DDNM, peněžních fondech. V části A. 4. byl na účtu 902 "Jiný drobný dl. hmotný majetek" evidován majetek ve výši ,74 Kč, na účtu 903 "Ostatní majetek" evidován majetek ve výši ,10 Kč. V části "F. Ostatní fondy" byl uveden přehled o hospodaření se sociálním fondem (počáteční stav fondu, tvorba fondu, čerpání fondu a konečný stav fondu ve výši 2 281,00 Kč - odpovídal účtu 419 v rozvaze). V části "G. Stavby" byly členěny dle jednotlivých druhů a v části "H. Pozemky" dle jednotlivých typů - odpovídaly zůstatkům příslušných analytických účtů v HUK. Kontrola doporučuje v souladu s ustanovení 7 odst. 5 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. v části A. 3 uvést informace o: územních plánech, zásobách, účtování o dani z příjmů právnických osob, oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, věcných břemenech, krátkodobých a dlouhodobých poskytnutých a přijatých zálohách na transfery. Rozvaha Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavena za období 12/2013 v programu KEO-W ze dne Aktiva ve výši ,43 Kč odpovídala pasivům. Stálá aktiva byla ve výši ,55 Kč (brutto). Došlo ke korekci stálých aktiv o ,27 Kč na účtu 014, 018, 019, 021, 022 a 028. Výsledek hospodaření roku 2012 byl převeden na účet "Výsledek hospodaření minulých účetních období za rok 2012" ve výši ,89 Kč v souladu s ČÚS Č. 701 bod 6.2. a

10 Účetnictví ostatní Obec Hradčovice předložila "Směrnici obce Hradčovice pro odpisování dlouhodobého majetku" ze dne Ve směrnici bylo stanoveno, že účetní jednotka provádí odpisování prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů. Zůstatková cena dl. majetku je dle směrnice stanovena ve výši 5 %. Obec měla zpracovaný "Účetní odpisový plán pro rok 2013" v programu KEO. Odpisový plán byl rozdělen dle SU a AU, obsahoval klasifikaci majetku, název, pořizovací cenu, oprávky k 1. 1., měsíční odpisy, čtvrtletní odpisy, roční odpisy a zůstatkovou cenu k Součty interních dokladů v celkové výši ,20 Kč odpovídaly účtu 551 ve "Výkazu zisku a ztráty" a HUK za období 12/2013. Účtový rozvrh Účtový rozvrh platný pro rok 2013 byl sestaven v programu KEO-Wa obsahoval podrobné názvy jednotlivých analytických a syntetických účtů. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ke kontrole byl předložen "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M" sestavený za období 12/2013 v programu KEO-W ze dne Kontrolou výkazu bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci (konsolidace příjmů ve výši ,00 Kč) činily ,55 Kč - což bylo 98,93 % UR. Z toho daňové příjmy ve výši ,67 Kč, nedaňové příjmy ve výši ,88 Kč, přijaté transfery ve výši ,00 Kč a kapitálové příjmy ve výši 8 470,00 Kč. Výkaz zisku ztráty a Předmětem kontroly byly následující kapítálové příjmy: pol ve výši 8 470,00 Kč (prodej pozemků) Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci (konsolidace výdajů ve výši ,00 Kč) činily ,19 Kč - což bylo 72,04 % UR. Z toho běžné výdaje ve výši ,20 Kč a kapitálové výdaje ve výši ,99 Kč. Předmětem kontroly byly následující kapitálové výdaje: pol ve výši ,- Kč (např. chodník-geodetické práce, zaměření terénu - doloženo fakturou Č. 44/13 ze dne na částku ,- Kč, datum úhrady dne ; stavební práce "Revitalizace veřejného prostranství" - doloženo fakturou Č. 98/13 ze dne na částku ,- Kč, datum úhrady ; oprava odvodňovacího žlabu - doloženo fakturou Č. 97/13 ze dne na částku 15049,- Kč, datum úhrady ) pol ve výši ,- Kč (např. rotační siréna IWS - dodání a montáže - doloženo fakturou Č. 118/13 ze dne na částku ,- Kč, datum úhrady dne ). Ke konci roku 2013 skončilo hospodaření obce se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,36 Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,36 Kč + poč. stav účtů k ,79 Kč - operace z peněž. účtů. pol 8901 (rozdíl platů za 12/2012 a 12/2013)... 73,00 Kč = konečný stav účtů k ,15 Kč odpovídal zůstatku na účtu 231 v rozvaze a hlavní knize za období 12/2013. Obec Hradčovice měla rozpočtované finanční prostředky na 5212 "Ochrana obyvatelstva" pol "nespecifikované rezervy" v souladu se zákonem Č. 118/2011 Sb., o krizovém řízení, v platném znění. Kontrole byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestaven k programem KEO-W ze dne Obec nevykazuje hospodářskou činnost. Náklady ve výši ,53 Kč a výnosy ve výši ,51 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši ,98 Kč 10

11 odpovídal výsledku hospodaření na účtu 493 v "Rozvaze" za období 12/2013. Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši ,98 Kč, daň z příjmů (SU 591) ve výši ,00 Kč neodpovídal pol ve výkazu FIN 2-12 M a 6399 pol ve výši ,00 Kč. Byla provedena kontrola vazby výnosových účtů z daní a poplatků (účet 681, 682, 684, 686 a 688) s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 2-12 M, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Ke kontrole byly předloženy "Rozvahy" zřízených příspěvkových organizací (dále jen PO) sestavených za období 12/2013 v programu KEO ze dne Mateřská škola Hradčovice - aktiva ve výši ,62 Kč netto odpovídala pasivům. Stálá aktiva ve výši ,10 Kč (brutto). Došlo ke korekci stálých aktiv o ,10 Kč na účtu 018, 021,022 a 028. Zůstatek běžného účtu (SU 241) činil ,80 Kč a zůstatek účtu FKSP (SU 243) činil ,51 Kč. V "Příloze" v části F. byl uveden Fond kulturních a sociálních potřeb, Fond rezervní a Fond investiční, u všech fondů byla sledována tvorba fondu, čerpání fondu a konečný stav. V části "G. Stavby" byla vyčíslena hodnota budovy školy ve výši brutto ,00 Kč. 2. Základní škola Hradčovice - aktiva ve výši ,55 Kč netto odpovídala pasivům. Stálá aktiva ve výši ,56 Kč (brutto). Došlo ke korekci stálých aktiv o ,46 Kč na účtu 018, 021, 022 a 028. Zůstatek běžného účtu (SU 241) činil ,16 Kč a zůstatek účtu FKSP (SU 243) činil ,96 Kč. V "Příloze" v části F. byl uveden Fond kulturních a sociálních potřeb, Fond rezervní a Fond investiční, u všech fondů byla sledována tvorba fondu, čerpání fondu a konečný stav. V části "G. Stavby" byla vyčíslena hodnota budovy školy ve výši brutto ,10 Kč. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Ke kontrole byly předloženy "Výkazy zisku a ztráty" zřízených příspěvkových organizací (dále jen PO) sestavených za období 12/2013 v programu KEO ze dne Mateřská škola Hradčovice - v roce 2013 vykazovala hospodářskou činnost. Náklady (hl. činnost) ve výši ,59 Kč, výnosy (hl. činnost) ve výši ,38 Kč a výsledek hospodaření (hl. činnost) ve výši ,79 Kč. Náklady (hosp. činnost) ve výši ,59 Kč, výnosy (hosp. činnost) ve výši ,00 Kč a výsledek hospodaření (hosp. činnost) ve výši ,30 Kč. Součet výsledku hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost odpovídal zůstatku na účtu 493 "Výsledek hospodaření běžného účetního období" v rozvaze. Na účtu 672 "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" bylo zaúčtováno celkem ,00 Kč. 2. Základní škola Hradčovice - v roce 2013 nevykazovala hospodářskou činnost. Náklady ve výši ,85 Kč, výnosy ve výši ,85 Kč a výsledek hospodaření ve výši 0,00 Kč - odpovídal zůstatku na účtu 493 "Výsledek hospodaření běžného účetního období" v rozvaze. Na účtu 672 "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" bylo zaúčtováno celkem ,00 Kč. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, V roce 2013 nedošlo ke změně zřizovacích listin. Ke kontrole byly předloženy zřizovací listiny zřízených příspěvkových organizací, které byly uzavřeny k při přechodu na právní subjektivitu (schváleno za dne ). Dodatky Č. 1 uzavřené dne byly vyhotoveny 11

12 odpisový Darovací smlouvy plán v návaznosti na novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (schváleno ZO dne usnesením č. 24/227 a č. 24/228). 1. Zřizovací listina Mateřské školy Hradčovice, okres Uherské Hradiště ze dne V či. IV. byla povolena doplňková činnost - hostinská činnost, pořádán! dětských rekreačních a kulturně vzd. akci, pronájem nebytových prostor. V či. VI. byl svěřen organizaci do správy nebytový prostor v budově čp. 241 včetně přilehlých pozemků. 2. Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště ze dne V či. VI. byl svěřen organizaci do správy nebytový prostor v budově čp. 69 včetně přilehlých pozemků. Dne uzavřela Obec Hradčovice, jako dárce darovací smlouvu s Nadačním fondem Legie 100, Praha. Předmětem daru byly finanční prostředky ve výši 5 000,- Kč na využití projektu LEGIE100 - konkrétně na část repliky legionářského vlaku - LEGIOVLAK, VÝSTAVA, PŘEDNÁŠKOVÁ ČiNNOST. Finanční dar byl schválen zastupitelstvem obce ne , usnesením č. 18/184. Částka 5 000,- Kč byla obci z účtu odepsána dne Dohody pracovní činnosti o V roce 2013 neuzavřela Obec Hradčovice žádnou dohodu o pracovní činnosti. Dohody o provedení práce č. č. V roce 2013 uzavřela obec 51 dohod o provedení práce například se zaměstnanci na: výpomoc při odstraňování následků krupobití, péče o ovocný sad ve Chrástce, obsluhu sběrného dvora, výrobu pozvánek (os. č. 129), zástup za uklízečku (os. 204), knihovnické práce (os. 182), zápisy a kresby do Pamětní knihy obce (os. č. 182), za práci člena konkurzní komise (os. č. 205), opravu elektroinstalace na hřbitově (os. č. 153), úklidové práce na veřejném prostranství (os. č. 197), výsadbu lesních sazenic (os. č. 164) apod. Za dohody o provedení práce vyplatila obec v roce 2013 dle mzdových listů celkem ,00 Kč. Dále byly v ostatních osobních nákladech (dále jen OON) v lednu 2013 vyplaceny odměny členům volebních komisí (os. č. 194, 108, 109, 189,42, 165,200, 198, 201, 199, 202, 158, 57 a 179) v celkové výši ,00 Kč a 3 dohody o provedení práce za roznos volebních lístků a úklid volební místnosti ve výši 4 070,- Kč. Za odměny na volby prezidenta republiky bylo vyplaceno celkem 26070,- Kč. V měsíci říjnu 2013 byly vyplaceny odměny členům volebních komisí (os. č. 194, 109,207,189,42, 165, 192,209,210, 195,208 a 57) při volbách do Parlamentu ČR v celkové výši ,00 Kč a 2 dohody o provedení práce za roznos volebních lístků a úklid volební místnosti ve výši 4 070,00 Kč. Za odměny na volby do poslanecké sněmovny bylo vyplaceno celkem ,00 Kč. Za OON bylo dle mzdových listů celkem vyplaceno celkem ,00 Kč. Ve výkazu FIN 2-12 M za období 12/2013 byla uvedena rovněž částka ,00 Kč. Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Pracovní smlouvy včetně platových výměrů č. V roce 2013 uzavřela Obec Hradčovice tři nové pracovní smlouvy, a to se zaměstnancem s os. č. 183 a 76 (dělník na VPP) a se zaměstnankyní s os. 194 (účetní). Pracovní smlouvy obsahovaly všechny potřebné náležitosti včetně povinných informací dle ustanovení 37 zákoníku práce. Do platových výměrů jsou zaměstnancům řádně dopisovány důvody pro jejich vystavování, termín a místo výplaty. Nedostatky nebyly zjištěny. Smlouvy materiály a další k Do poskytla Obec Hradčovice následující příspěvky na činnost neziskových organizací. 12

13 poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dle 3399 pal. 5222: - ve výši 8 000,- Kč Českému svazu včelařů, obč. sdružení (schváleno za dne ), - ve výši 7 000,- Kč Mysliveckému sdružení Hradčovice (schváleno za dne ), - ve výši 5 000,- Kč Československé obci legionářské - Jednota Valtice (schváleno za dne ). Dle 3419 pal. 5222: - ve výši ,- Kč TJ Sokol. Dle 6409 pal. 5222: - ve výši 2 024,- Kč SMS členský příspěvek na rok Obec Hradčovice přijala v roce roku 2013 následující transfery: - pal ve výši , 00 Kč: z toho na zajištění výdajů v souvislosti s konáním prezidentských voleb a ve výši ,00 Kč, přičemž vratka prezidentských voleb činila 18475,00 Kč. Na výdaje související s konáním voleb do poslanecké sněmovny přijala obec transfer ve výši ,00 Kč. - přijetí dotace na prezidentské volby bylo zaneseno v rámci schváleného rozpočtu ze dne Dotace do Parlamentu ČR byla přijata v rámci rozpočtového opatření Č. 4/2013, schváleno za dne ; - čerpání prezidentských voleb probíhalo správně na Od Pa 6118 ve výši ,00 Kč pod UZ 98008: Uznatelné náklady: - pol ve výši ,00 Kč odměny členů avk + DPP, - pol ve výši 2 394,00 Kč (kancelářské potřeby), - pol ve výši 1 000,00 Kč (PHM), - pol ve výši 44,00 Kč (poštovné), - pol ve výši 2833,00 Kč (zpracování voleb, výp. technika), - pol ve výši 3 584,00 Kč (pohoštění); Celkem ,00 Kč. - čerpání voleb do parlamentu ČR správně na adpa 6114 ve výši 54200,00 Kč pod UZ 98071: Uznatelné náklady: - pol ve výši ,00 Kč odměny avk + DPP, - pol ve výši 2 541,53 Kč (kancelářské potřeby), - pol ve výši 1 954,76 Kč (pronájem výpočetní techniky), - pol ve výši 1 584,00 Kč (pohoštění); Celkem: ,29 Kč. Vratka ve výši ,71 Kč byla na KÚZK odeslána dne (výpis Č. 16, strana 2). pal ve výši ,00 Kč na zajištění výkonu státní správy - ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaná částka ,00 Kč. pal ve výši ,00 Kč neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - jedná se o nové vybavení základní školy Hradčovice. Přijetí dotace bylo zaneseno v rámci rozpočtového opatření Č. 5/2013 schváleného za dne pal ve výši ,00 Kč - jednalo se o dvě dohody na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši ,00 Kč. - dále obec přijala dotaci z Ministerstva zemědělství na dotační titul "Program péče o krajinu" ve výši 18620,00 Kč, ÚZ Přijet[ dotacf bylo zaneseno v rámci schváleného rozpočtu a upraveno v rámci rozpočtového opatření Č. 3/2013 schváleného za dne a rozpočtového opatření Č. 4/2013 schváleného za dne

14 pol ve výši Kč - investiční přijaté transfery od krajů - neinvestiční dotace z rozpočtu Zllnského kraje ve výši 10500,00 Kč (ÚZ 00070) byla určena na obnovu a zajištění lesních porostů. Přijetí dotace bylo zaneseno v rámci rozpočtového opatření č. 4/2013 schváleného ZO dne ; - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Zlinského kraje ve výši ,00 Kč (ÚZ 00090) na restaurování pamětního kříže v Maršovicích. Přijetí dotace bylo zaneseno v rámci rozpočtového opatření č. 3/2013, schváleného ZO dne pol ve výši ,00 Kč - investiční přijaté transfery ze státních fondů - investiční dotace z rozpočtu SZIF ve výši ,00 Kč byla určena na předláždění chodníků Hradčovice-Dolní konec. Přijetí dotace bylo zaneseno v rámci schváleného rozpočtu. pol ve výši ,00 Kč - investiční přijaté transfery od krajů - investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši ,00 Kč byla určena na podporu varovných systémů, včetně projekční a inženýrské činnosti spojené s jeho realizací. Přijetí dotace bylo zaneseno v rámci rozpočtového opatření č. 2/2013, schváleného ZO dne Smlouvy o dílo Viz bod "Dokumentace k veřejným zakázkám". Smlouvy o přijetí Obec Hradčovice v roce 2013 neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru, ani úvěru nesplácela úvěr na základě uzavřených smluv z předchozích let. Smlouvy zástavní Dokumentace k veřejným zakázkám Obec Hradčovice neuzavřela v roce 2013 žádnou zástavní smlouvu, ale má zástavní právo u stavby č. p tři bytové jednotky Hradčovice (hodnota budovy brutto ve výši ,10 Kč) uzavřené na základě "Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z." na pohledávku ve výši Kč ze dne Závazek ve výši Kč evidován v účetnictví obce na účtu 982 "DI. podmíněné závazky z poskytnutých zajištění". V roce 2013 realizovala Obec Hradčovice pouze zakázky, jejichž hodnota nepřesáhla hranice dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., v platné znění. Obec měla zpracované "Zásady Obce Hradčovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu", které schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením e. 21/229. Ke kontrole byla vybrána zakázka malého rozsahu na akci "Chodník ke školce" - k projektu nebyla poskytnuta žádná dotace. Obec uzavřela dne s firmou INVESTA UH s.r.o., Uherské Hradiště, "Mandátní smlouvu č. 71/2013", jejímž předmětem bylo zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena dnem do 14:00 hod. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídky bylo zadavateli doručeno 5 nabídek od uchazečů: STRABAG a.s., Praha; SILAMO s.r.o., Uherský Brod; Kartusek- Ekostav s.r.o., Staré Město; SWIETELSKY stavební s.r.o, Brno; TU FIR, spol. s.r.o., Kunovice. Dle "Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne byla vybrána firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno z důvodu nejnižší nabídkové ceny a to ,- Kč bez DPH. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo zasláno dne všem uchazečům. Výsledek VŘ schválilo ZO dne Na základě provedeného výběrového řízení byla dne s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno uzavřena "Smlouva o dílo Č. S " na provedení dfla, tj. realizace stavby "Chodník ke školce" v celkové výši , Kč vč. DPH. Kontrolou bylo prověřeno: ve schváleném rozpočtu na 2212 pol částka ,00 Kč, v upraveném rozpočtu částka ,00 Kč. 14

15 - faktura Č (KDF Č ) od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlfn ze dne , fakturovaná částka ,00 Kč, za stavbu "Chodník ke školce v obci Hradčovice" - dle el. SV Č. 142 faktura zaplacena dne faktura č (KDF Č ) od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín ze dne , fakturovaná částka ,00 Kč, za stavbu "Chodník ke školce v obci Hradčovice" - dle el. SV Č. 144 faktura zaplacena dne Kontrola upozorňuje, že navýšení částky o ,00 Kč s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., bylo realizováno pouze prostřednictvím objednávky, nikoli prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dí/o, zároveň nebylo navýšení částky schváleno zastupitelstvem obce. Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání rady včetně usnesení Zápisy z jednání zastu pitelstva včetně usnesení Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě Č. 258/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradčovice za rok 2012 nebyla přezkoumávajícímu orgánu podána, jelikož nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Hradčovice provedla v příspěvkových organizacích (ZŠ Hradčovice, MŠ Hradčovice) kontroly hospodaření v roce 2013 následovně: Základní škola dne a Mateřská škola - dne a Dle předložených protokolů nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky PO. Protokoly z uskutečněných kontrol byly podepsány předsedou finančního výboru. Obec Hradčovice neměla pro volební období zvolenou radu obce. V roce 2013 se uskutečnilo 6 veřejných zasedání Zastupitelstva Obce Hradčovice (dne 29.1.,19.3.,21.5.,20.8., a ). Obecní úřad informovalo místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) na úřední desce alespoň 7 dnů před zasedáním v souladu s 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. O průběhu zasedání ZO byl pořízen zápis, který podepsal starosta a určení ověřovatelé. K zápisům ze zasedání ZO byly doloženy výpisy z unesení a prezenční listiny. ZO dne schválilo např. usnesením č.: - 17/170 výsledek VŘ "Revitalizace veř. prostranství centrální části obce, rekonstrukce místní komunikace", - 17/171 výsledek VŘ "Zpracování lesního hosp. plánu pro Obec Hradčovice na léta ", - 17/173 rozpočet na rok 2013, - 17/174 rozpočtový výhled na roky , - 17/176 výběr firmy SLOVAKTUAL, s.r.o. k provedení díla "Výměna oken na víceúčelovém zařízení ve Chrásce". ZO dne schválilo např. usnesením č.: - 18/177 smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace Č. D/0174/2013/KH, -18/188 rozpočtové opatření Č. 1/2013, - 18/189 VŘ "Restaurování pamětního kříže v Maršovcích". ZO dne schválilo např. usnesením č.: - 19/190 VŘ "Nové vybavení pro ZŠ", - 19/191 účetní závěrku MŠ a rozdělení VH za rok 2012, - 19/192 účetní závěrku ZŠ a rozdělení VH za rok 2012, 15

16 - 19/193 závěrečný účet za rok bez výhrad, - 19/200 rozpočtové opatření Č. 2/2013. ZO dne schválilo např. usnesením č.: - 20/211 smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. D/1366/2013/KUL, - 20/213 nákup pozemku p.č. 700/28 o výměře 72 m2 v celkové výši Kč, - 20/214 nákup pozemku p.č. 700/27 o výměře 28 m2 v celkové výši Kč, - 20/215 nákup pozemku p.č. 700/26 o výměře 92 m2 v celkové výši Kč, - 20/216 nákup pozemku p.č.700/25 o výměře 100 m2 v celkové výš Kč, - 20/219 rozpočtové opatření Č. 3/2013. ZO dne schválilo např. usnesením č.: - 21/227 proplacení nevyčerpané části řádné dovolené za rok 2012 starostovi obce, - 21/228 prodej pozemků kupujícímu SVaK, a.s. Uh. Hradiště a to za jednotnou cenu 150 Kč/m2 (p.č. 5956/2 o výměře 1060 m2; p.č. 466 o výměře 46 m2; p.č o výměře 766 m2; p.č. 271 o výměře 36 m2), - 21/229 "Základní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu", - 21/232 rozpočtové opatření Č. 4/2013. ZO dne schválilo např. usnesením č.: - 22/241 Odpisový plán MŠ a ZŠ na rok 2014, - 22/242 rozpočtové provizorium na rok 2014, a to ve výši 1/12 běžných výdajů roku 2013 na každý měsíc, - 22/245 rozpočtové opatření Č. 5/2013, - 22/246 prodej pozemku p.č o výměře 77 m2. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Obec Hradčovice měla v roce 2013 zřízený "Sociální fond". Pro účely uvedeného fondu nebyl zřízen samostatný bankovní účet. Hospodaření s prostředky sociálního fondu se řídilo vnitřní směrnicí "Sociální fond Obce Hradčovice a zásady jeho čerpání", schváleno ZO dne usnesením Č. 11/101. Tvorba fondu byla stanovena 3% z ročního objemu hrubých mezd za předchozí rok. Tvorba fondu dle rozpočtu sociálního fondu pro rok 2013 byla stanovena ve výši ,- Kč. Každému zaměstnanci obce a uvolněnému starostovi obce bylo vedeno tzv. osobní konto s přehledem čerpání a podílu na tvorbě fondu roku Předmětem kontroly byl okruh "Sociálního fondu" na účtu 419: počáteční stav k ,00 Kč (účet ) + tvorba ,00 Kč (účet ) - čerpání ,00 Kč (účet ) zůstatek k ,00 Kč se rovnal zůstatku na účtu 419 v rozvaze a hlavní knize za období 12/2013. Doklady prokazující čerpání sociálního fondu, byly založeny v samostatné složce. V roce 2013 byl sociální fond čerpán následovně: stravování zaměstnanců ve výši 16086,00 Kč dětský tábor ve výši 3 600,00 Kč vánoční kolekce ve výši 1 113,00 Kč penzijní připojištění zam. ve výši ,00 Kč celkem: ,00 Kč Právo provádění Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za dalších kontrol správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. Účetní závěrka roku 2012 Účetní závěrka roku 2013 Účetní závěrka Obce Hradčovice sestavena k datu byla schválena v souladu s 84 odst. 2 písmo b) zákona č. 128/2000 Sb., zastupitelstvem obce dne usnesením e. 19/193. K účetní závěrce Obce Hradčovice a příspěvkových organizací - Základní škola Hradčovice a Mateřská škola Hradčovice za rok 2013 byl připojen podpisový 16

17 záznam statutárního orgánu účetní jednotky v souladu s 18 odst. 2 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Obec Hradčovice neměla zpracovanou "Směrnici o schvalování účetní závěrky", obec se při schvalování účetní závěrky řídí vyhláškou Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek č. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. III. Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 14 odst. 4 Územní celek nedodržel obsahové vymezení položkv rozvahy "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí". Kontrola upozorňuje na přeúčtování majetku zařazeného na základě předávacího protokolu od OSO Dolní Poolšaví tzn. motor Honda a křovinořez ve výši ,00 Kč na SU 022 "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí". Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem. Vyhláška Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 15 ost. 1 písmo g) Inventarizačnf zpráva Inventarizační zpráva neobsahovala podpisové záznamy osob, které jsou odpovědné za provedení inventarizace. 17

18 C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Pti pfezkoumánf hospodatenf za předchozf roky nebvly zjištěny chyby a nedostatky, případně Mo chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumáni hospodařeni obce Hradčovice za rok 2013 byly zjíštěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) [ 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb.J. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 pism. a) zákona Č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumáni hospodaření obce Hradčovice za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,14% 2,00% 1,25 % Hradčovice dne 24. února 2014 Mgr. Pavlína Dúbravová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis Bc. Jana BUková kontrolor podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přezkoumání. výsledky konečného dílčího Doc. Dr. Jan Popelka, CSc., starosta obce Hradčovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). 18

19 Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne Doc. Dr. Jan Popelka, CSc. starosta 1 x obdrží: Obec Hradčovice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 19

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENr PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 20852/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Doudleby,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24.2.2012 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje I Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/44207 /2013/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 9259/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Ublo Ublo 74 763 12 Vizovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 26645/2012 KUSP 26645/2012 KŘ Zpráva

Více

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení.

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Kniha došlých faktur vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Dále byla provedena inventarizace i na účtech: 403 "Transfery na pořízení dl. majetku" ve výši 23 541 071,00 Kč Předmětem inventarizace

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/51265/2013/KŘ-K/764 Č.j.: KUOK 1152/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 31.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 605/2013 KUSP 605/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011 Krajsk'" úřad Středočeského kraje t :, Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 098277/20111KUSK 003454/20 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV IČ: 00235857 za

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.: KUOK 66194/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: Zpráva o výsledku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis č. 352/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré Hutě, IČ za rok 2017

Zápis č. 352/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré Hutě, IČ za rok 2017 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Staré Hutě Staré Hutě č.p. 70 686 01 Uherské Hradiště datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. 11. 2017 Ing. Zuzana Svobodová

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK /57549/2013/Kř-K/7540 Č.j.: KUOK 3324/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Paseky, IČ 00512010

ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Paseky, IČ 00512010 - - KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKY ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 26460/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Paseky,

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl55292/2011 Č.j.: KUOK 1482/2012 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc /KŘ-Kl7326 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: 00273686 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření v Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 104273/20 13/KUSK Spisová značka: SZ_079052/2013/KUSK Stejnopis č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření v obce JEDOMELICE IČ 00234460 za rok 2013 Dílčí přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Voleč IČ:

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Voleč IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor finanční Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 26. ledna 2017 jako Jednorázové přezkoumání obce Voleč IČ: 00274593

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ :

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ : PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání 15. dubna 2016 jako

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více