Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, Chlumec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec"

Transkript

1

2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků. Sídlo státního podniku: Identifikační číslo organizace: Statutární orgán: Ředitel státního podniku: První zástupce: Ing. Petr Lenc Ing. Petra Šilhánová Dozorčí orgán: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Josef Kubas Ing. Milan Adámek Ing. Igor Němec Předmět podnikání: - distribuce elektřiny, - výroba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvíhacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. - zednictví, - výkon zeměměřických činností, - hornická činnost ve smyslu ustanovení 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřičská činnost. - činnost prováděna hornickým způsobem ve smyslu ustanovení 3 písmene a), c), d), e), f), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: a) dobývání ložisek nevýhradních nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin., pokud se na jedné lokalitě přesunuje více než m 3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3,

3 Palivový kombinát Ústí, státní podnik h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3 horniny. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Předmět činnosti: - vypořádání restitučních nároků, - sanace zbytkových jam podle plánu likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR, - zahlazování následků hornické činnosti, - vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne a číslo 444 ze dne rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. Vláda ČR svým Usnesením číslo 395 ze dne k Návrhu spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu a Usnesením číslo 1128 ze dne o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí a to: - Lokalitu Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s. - Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s. Tento záměr byl uskutečněn formou prodeje části podniků s účinností od Na základě Usnesení vlády číslo 1128 ze dne a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu číslo 150/2004 ze dne bylo provedeno sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od Na základě Usnesení vlády ČR č. 713 ze dne , kterým bylo odsouhlaseno sloučení podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 713 ze dne o začlenění činností spojených s likvidací ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od bylo zřízeno středisko MND (později Hodonín).

4 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Program útlumu, v současné době zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ), v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí probíhá dle schváleného Technického a sociálního projektu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální projekt likvidace lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality VUD, lokality Hodonín a lokality DÚK byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let Poslední schválený materiál na rok 2013 byl Roční program ZNHČ č. 67 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality Východočeské uhelné doly a lokality Doly a úpravny Komořany pro rok V Ročním programu (RP) jsou definovány akce s předpokládanými náklady pro uvedený rok. Součástí RP je předpoklad objemu dotace z prostředků státního rozpočtu na ZNHČ a sociálně zdravotní náklady pro daný rok. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu zrozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP). Na základě schválení jednotlivých Ročních programů zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců.

5 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Vývoj podnikání a finanční situace Státní podnik Palivový kombinát Ústí je podnikem, kde v současné době probíhá, dle platné legislativy, zahlazování následků hornické činnosti. Průběh zahlazování následků hornické činnosti je zahrnut v Usnesení vlády ČR číslo 688 ze dne ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2007 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik a v Usnesení vlády ČR číslo 848 ze dne ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik. ZNHČ probíhá dle schváleného Technického a sociálního projektu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální projekt likvidace Lomu Chabařovice byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let Poslední schválený materiál na rok 2013 byl Roční program ZNHČ č. 67 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany. V jednotlivých Ročních programech ZNHČ jsou definovány akce v členění na skupiny: likvidační práce, sanační a rekultivační práce, sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem, mandatorní sociálně zdravotní náklady, tvorba a užití výnosů ZNHČ, akce hrazené z jiných zdrojů (ekologická dotace, prostředky dle UV ČR č. 50/2002 a následujících, UV ČR č. 552/2003 a následujících, rezerva dle HZ, prostředky dle UV ČR č. 119/2009 a následujících, OP ŽP). U každé akce je uveden předpoklad nákladů či výnosů pro uvedený rok. Součástí materiálu je výše dotace, která vyplývá z potřeb pro daný rok. Na základě schváleného Ročního programu ZNHČ je dotace na příslušný rok přidělena Rozhodnutím o poskytnutí dotace na zahlazování následků hornické činnosti a Rozhodnutím o poskytnutí dotace na krytí mandatorních sociálně zdravotních nákladů. Případné změny výše a využití přidělené dotace jsou oznámeny schvalovacím dopisem MPO. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP). V souladu se schválením jednotlivých Ročních programů ZNHČ zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců. Ekonomika státního podniku je pro zabezpečení průkaznosti finančních toků řízena a sledována vedením podniku dle stanovených hospodářských středisek, kterými jsou:

6 Palivový kombinát Ústí, státní podnik HS 10 HS 11 HS 12 HS 13 HS 14 HS 15 HS 16 HS 17 - lokalita Chabařovice, - lokalita Kladenské doly, - lokalita Kohinoor, - lokalita Ležáky, - lokalita VUD, - lokalita Hodonín, - lokalita DÚK, - majetek převzatý od státních podniků. Oblast vývoje na státním podniku Palivový kombinát Ústí není realizována. V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s: ČVUT Praha, fakultou stavební při řešení problematiky svahových pohybů nestabilních území, VUT Liberec při realizaci zvláštního způsobu zakládání na poddolovaných územích a při vývoji informačního monitorovacího systému k predikci nebezpečných situací v oblasti rekultivovaných zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí. V těchto oblastech výzkumu působí státní podnik Palivový kombinát Ústí jako spoluřešitel jednotlivých grantových úkolů. Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti zahlazování následků hornické činnosti byla v roce 2013 zaměřena zejména na následující opatření: Středisko podnikové ředitelství: V roce 2013 byla pravidelně sledována kvalita povrchových vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří, včetně vzorků z povodí a z příkopového systému za účelem zabezpečení požadované kvality vody v jezeře Chabařovice. Rovněž byly pravidelně kontrolovány důlní vody vypouštěné do veřejné vodoteče odběrem vzorků dle podmínek stanovených vodoprávním rozhodnutím. Jedná se o dodržování stanovených limitů vypouštěných důlních vod. Před mimořádnými situacemi na toku (únik zvláště nebezpečných látek cizím zaviněním) jsou přítoky do jezera Chabařovice chráněny instalací sorpčních norných stěn. Monitoring vypouštěných odpadních vod z čističky odpadních vod probíhá v souladu s podmínkami stanovenými příslušným vodoprávním úřadem. V průběhu roku 2013 bylo jezero Chabařovice pravidelně měsíčně kontrolováno potápěči ZBZS Odolov střediska Východočeské uhelné doly. Potápěči zajišťovali podvodní průzkum zaměřený na stav rybí obsádky, vodních makrofyt, živočichů a kontrolu technických zařízení, svahů a dna jezera pod vodní hladinou. V souladu s Provozním řádem jezera Chabařovice je akreditovanou firmou sledován výskyt ptáků a dalších živočichů. V roce 2013 byl pracovníky Biologického centra AV ČR proveden rámcový průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice. Z provedeného průzkumu byla zpracována a PKÚ, s. p. předána, zpráva zahrnující navrhovaná opatření k udržení vysoké kvality vody vjezeře Chabařovice. V okolí zbytkové jámy lomu Chabařovice pokračovaly rekultivační práce a následná pěstební péče již rekultivovaných ploch.

7 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Na velkém zdroji znečišťování ovzduší plynové kotelně v areálu střediska podnikové ředitelství proběhlo v prosinci autorizované měření emisí. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označený dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Středisko Kohinoor: V roce 2013 byla pravidelně sledována kvalita vody vjezeře Most a v příkopových systémech povodí jezera akreditovanou laboratoří. Dále byly akreditovanou laboratoří sledovány čtyři přítoky do jezera Most v západní, severní a východní části povodí jezera. V roce 2013 byl zahájen pravidelný monitoring podzemních vod v oblasti Střimické výsypky ajihovýchodních svahů. Monitoring byl prováděn ve vrtech s označením MS. Monitorovací síť byla v roce 2013 průběžně doplňována. Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2013 zaměřena na kontrolu především severozápadních svahů z hlediska výskytů podvodních zátrhů. Dále byl průzkum zaměřen na výskyt fauny a flóry vjezeře. V jarním období bylo provedeno přemístění stacionárních bójí do jejich původního kotviště. V okolí zbytkové jámy lomu Most Ležáky pokračovaly rekultivační práce. Na základě smlouvy byl v září 2013 proveden monitoring rybí obsádky jezera Most. Vysazení rybích násad proběhlo z důvodu jejich velkého objemu ve třech termínech (v období říjen listopad). Do jezera Most byli vysazeni síh maréna, štika obecná, sumec veliký. V roce 2013 byly důlní vody vzhledem ke své kvalitě vypouštěny výhradně do retenční nádrže pod popelovou skládkou K4 sever a následně vypouštěny do veřejné vodoteče Mračný potok. V průběhu roku byly pravidelně v intervalu 4 x měsíčně odebírány vzorky důlních vod na výtoku důlních vod do retenční nádrže a na odtoku z retenční nádrže. Rozsah chemické analýzy je stanoven rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, kam je měsíčně zasílána zpráva o vývoji důlních vod. Z důvodu končící platnosti vodoprávního rozhodnutí Palivový kombinát Ústí, s. p. požádal vodoprávní úřad o vydání nových podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových. Z důvodu revize čerpadel a opravy směšovacího potrubí v čerpací stanici důlních vod MR-1 bylo v období březen květen čerpání důlních vod zastaveno. Vzorky odpadních vod vypouštěných z ČOV Kohinoor do vod povrchových jsou pravidelně monitorovány vsouladu s platným rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov. Palivový kombinát Ústí, státní podnik požádal Městský úřad Litvínov o změnu rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Předmětem žádosti bylo navýšení maximálního množství vypouštěných odpadních vod a prodloužení platnosti povolení. S odpady je na středisku Kohinoor nakládáno dle platné legislativy a řídí se Plánem odpadového hospodářství. Na středisku je zaveden systém třídění nebezpečných odpadů do vhodných nádob, které jsou označeny dle 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Středisko Kladenské doly S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny podzemních vod (jáma N I, Jaroslav).

8 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Čtvrtletně je prováděn chemický rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu a za odvalem v Němcích. Koncem roku 2013 byly v rámci protierozních opatření zahájeny práce II. etapy prací na vybudování soustavy odvodňovacích příkopů a dvou kamenných zatěžovacích lavic východní části odvalu Jiří. V průběhu roku byly vrtným způsobem vyhledány jámy Karolína a Antonie v k. ú. Vrapice, jáma Čeněk v k. ú. Rakovník a Větrní jáma Petrovického dolu v k. ú. Petrovice. Vybudováním uzavíracího ohlubňového povalu byla likvidována jáma Václav II, Josef, Císařská Barbora a Antonie v k. ú. Vrapice, dále jáma Beata v k. ú. Lány a Větrní jáma Pozdeňského dolu v k. ú. Pozdeň. V rámci zahlazování následků hornické činnosti byla provedena likvidace 17 otevřených propadů do podzemí na poddolovaném území za použití popílkového stabilizátu jako výplňového materiálu. V rámci akcí financovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu z tzv. ekologické dotace byly zahájeny sanační práce lesních pozemků postižených hlubinnou těžbou černého uhlí v k. ú. Mikovice a Mínice u Kralup nad Vltavou. V průběhu roku 2013 proběhla na odvale dolu Tuchlovice a odvale dolů Schoeller následná pěstební péče. Středisko Doly a úpravny Komořany V roce 2013 probíhala pouze standardní údržba majetku, ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit. V roce 2013 byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty. Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích PKÚ, s. p. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. V průběhu roku probíhala činnost spočívající v likvidaci kovového odpadu z demolic staveb v lokalitách střediska DÚK. Středisko Východočeské uhelné doly: Na lokalitě odkaliště Ida pokračovala úprava důlních vod vytékajících ze zatopených prostorů Dolu Zdeněk Nejedlý. Součástí prací je i pravidelný odběr a analýzy vzorků prováděné v souladu s příslušným platným rozhodnutím. V průběhu roku 2013 pokračovaly práce na akci Odstranění staré ekologické zátěže Ida. Práce v roce 2013 spočívaly především v těžbě a přemístění kalů, dále na opravě a vybudování nového odtokového objektu spodního odkaliště, zemních pracích na úpravě terénu v okolí odkališť a opravě komunikací. Pravidelně byla sledována kvalita důlních vod bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích, vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří. V oblasti štol Antoni a Prokopi byly vyhloubeny ověřovací šachtice, které zastihly příslušné štoly. V místě byly zjištěny hydrogeologické poměry vytékajících důlních vod, včetně změření množství a ověření kvalitativních parametrů. Současně s tím byla nadále v oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři, v souladu s platným rozhodnutím, sledována kvalita důlních vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří. Na centrálním odvalu u Dolu Jan Šverma a podobně i na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích probíhaly práce v rámci následné pěstební péče a údržby. Na centrálním odvalu Dolu Jan Šverma pokračovaly práce na dokončení sanačních a rekultivačních prací na poslední, dosud nerekultivované části odvalu.

9 Palivový kombinát Ústí, státní podnik S odpady je v rámci střediska nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Při státním podniku Palivový kombinát Ústí funguje Odborová organizace Palivového kombinátu Ústí nad Labem zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a ZO OS PHGN VUD zastoupená předsedou Milanem Dufkou. V průběhu roku 2012 probíhalo kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok Následně bylo kolektivní vyjednávání ukončeno a byla podepsána Kolektivní smlouva na rok V závěru roku 2013 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2013, které bylo ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2014 dne Na Palivovém kombinátu Ústí, s. p. je tvořen Fond kulturních a sociálních potřeb. Základní příděl do fondu je tvořen v souladu s Nařízením vlády č. 577/90 Sb., v platném znění. V rámci kolektivního vyjednávání byly dohodnuty mimo jiné Zásady pro používání FKSP v rámci PKÚ, s. p. Státní podnik Palivový kombinát Ústí, pro své kmenové zaměstnance z důvodu zachování, případně zvýšení, kvalifikace zabezpečuje odborná školení a semináře. Organizace od roku 2010 do konce roku 2013 spolupracovala se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu (dále ZSDNP) v nadnárodním projektu Vzdělávání. Celý projekt se zaměřením na vzdělávání byl financován ze strukturálního fondu Evropské unie Evropský sociální fond a státního rozpočtu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu v naší organizaci bylo zkvalitnění profesního vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců, kteří pracující v hornickém průmyslu. Ve státním podniku se v roce 2013 uskutečnily celkem dva semináře pro zaměstnance kategorie THP Veřejné zakázky a jejich administrace a Řízení lidských zdrojů. Dále se uskutečnil z uvedeného programu pro zaměstnance všeobecný kurz na obsluhu PC. Další oblastí z programu byly kurzy na udržení kvalifikace. Tyto kurzy se pořádaly především pro zaměstnance z kategorie dělníků. Jednalo se o kurzy obsluhy motorových manipulačních vozíků a kurz se zaměřením na kvalifikaci v oblasti svářečského oprávnění. Státní podnik jako jedna z členských organizací ZSDNP a ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských subjektů se dále podílí na realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, financovaného z Evropského sociálního fondu. Státní podnik v průběhu roku 2013 úzce spolupracoval s Hospodářskou a sociální radou Ústecka v rámci regionální spolupráce a v rámci nadregionální spolupráce s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Vedení státního podniku věnovalo v roce 2013 patřičnou pozornost ekonomice a hospodárnosti provozu celého státního podniku a stanovilo řadu úsporných technicko organizačních opatření. Souhrn zdrojů financování, včetně úsporných opatření zabezpečil za hodnocené období roku 2013 ekonomiku podniku v souladu s příslušnou a platnou

10 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Aktualizací Technického a sociálního projektu likvidace a RP ZNHČ a došlo k naplnění všech schválených závazných limitů v rámci objemů přidělených finančních prostředků. V Chlumci, 25. srpna 2014 Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p.

11 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 zveřejňované podle 20 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění Obchodní firma : Palivový kombinát Ústí, státní podnik Sídlo: A Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál R O Z V A H A (v tis. Kč): běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok 0 0 B Dlouhodobý majetek B.I.. dlouhodobý nehmotný majetek B.II. dlouhodobý hmotný majetek B.III. dlouhodobý finanční majetek 0 0 B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 C Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. krátkodobý finanční majetek D Časové rozlišení Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. základní kapitál A.II. kapitálové fondy 0 0 A.III rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku ±A.IV. výsledek hospodaření min. let ±A.V. výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B.IV.1. z toho: bank. úvěry dlouhodobé 0 0 C. Časové rozlišení 0 0 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč): I+II. Tržby za prodej zboží a výkony I+II.1. II.2. z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby 0 0 II.3. Aktivace 3 4 A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon, spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. položek III+IV+ V D+F+H +I Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření M VI+VII+ VIII+IX+ X+XI+XII J+K+L+ N+O+P Změna stavu rezerv, opr. položek ve finanční oblasti 0 0 Jiné finančni výnosy Jiné finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z přijmu za běžnou činnost ** Výsledek hosp. za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R Mimořádné náklady T S Daň z příjmu z mimoř. činnosti 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 *** Výsledek hosp. za účet. období Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %): nejsou ** Peněž. tok z provozní činnosti: Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: ** Peněž. tok z investiční činnosti: Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0 ** Peněž. tok z fin. činnosti: DHM (úč. zůst. hodnota) zatížený zástav. právem : není (zde najdete program na účetní závěrky) Economia a.s., Obchodní věstník, Dobrovského 25, Praha 7 (tel ). Pro možnost opravy případných nesrovnalostí prosíme uvést jméno Ing.Arnošt Mareček, Tel: kontaktní osoby + telefon.

12 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Významné události v roce 2013 V období únor 2013 srpen 2013 byla ve státním podniku Palivový kombinát Ústí provedena Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolní akce č. 13/05 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem státu, s nímž má státní podnik právo hospodařit a na existenci a účinnosti vnitřního systému řízení a kontroly. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010 až 2012 a v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolní závěr schválilo Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu usnesením č. 5/XX/2013 na svém XX. zasedání ze dne Zjištěné dílčí nedostatky se vztahovaly k minulým obdobím, v době kontroly či bezprostředně po ní již byly odstraněny. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by znamenaly nehospodárné nakládání s majetkem státu či způsobení škody na majetku státu. Vláda České republiky projednala výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu na svém zasedání dne a svým usnesením č. 302 vzala na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05, stanovisko Ministerstva průmyslu k tomuto kontrolnímu závěru a opatření realizovaná k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru. Stručný popis průběhu stěžejních akcí v roce 2013 Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly demolice nepotřebných objektů povrchových areálů, a to zejména v lokalitě Kladenské doly a Doly a úpravny Komořany. V roce 2013 byla zahájena demolice celkem 15 nepotřebných stavebních objektů, z nichž u 2 stavebních objektů byly demoliční práce dokončeny v průběhu roku 2013 a u 13 stavebních objektů v průběhu měsíce ledna a února Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce ložisek a správy majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou báňskou legislativou. V současnosti je v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. celkem 539 hlavních důlních děl. Správa hlavních důlních děl (HDD) spočívá v pravidelné kontrole a ověřování jejich stavu, údržbě a opravách uzavíracích objektů, případně v provedení dodatečné likvidace. V průběhu roku 2013 byla v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. dokončena likvidace celkem 24 HDD, která náleží do právní odpovědnosti PKÚ, s. p. V oblasti sanačních a rekultivačních prací byly voblasti ZNHČ na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most - Ležáky zajištěny rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností a realizována stabilitní opatření na skrývkových řezech a vnitřních výsypkách. V lokalitách s ukončenou hlubinnou těžbou uhlí pokračovaly práce spočívající zejména v zajištění hlavních důlních děl, čerpání a úpravě důlních vod. V lokalitě Chabařovice v roce 2013 pokračovala rekultivační činnost na již rozpracovaných biologických rekultivacích. Jednalo se o pěstební péči z větší části na lesních rekultivacích, u kterých je nutné provádět činnosti do fáze zajištěnosti porostu. V návaznosti na ověřování parametrů vodohospodářské soustavy již napuštěného Jezera Chabařovice, byla realizována sanace a úprava břehové linie jezera. Dále byla zajištěna pravidelná údržba příkopů, drénů a propustků. Za dohledu OBÚ pro území kraje Ústeckého

13 Palivový kombinát Ústí, státní podnik byla operativně řešena realizace sanace skluzů v oblasti východních svahů u Jezera Chabařovice. Na rozpracovaných rekultivacích v území Lomu Most - Ležáky pokračoval v roce 2013 cyklus pěstební péče na akcích Konobržský lalok, Nový závod a Lom Most západní svahy. Na lokalitě Pařidelského laloku byla v roce 2013 přerušena pěstební péče z důvodu sanace dílčí nestability svahu. Po dokončení sanačních prací, které pokračovaly vroce 2013, bude území po sanaci opětovně ozeleněno a pěstební péče znovu obnovena. V červnu roku 2013 byla zahájena realizace rekultivace na lokalitě bývalého kamenolomu Kočičí vrch, která tvoří část severovýchodních svahů lomu Ležáky. V rámci sanace tohoto území byly realizovány činnosti k zajištění rekonstrukce odvodňovacího systému severní a východní části lomu, oprava odvodňovacích příkopů P 37, P45 a sanace projevů nestability zejména na severovýchodním svahu lomu. V roce 2013 byly realizovány úpravy stávajících protiabrazivních opatření včetně obvodové komunikace jezera Most, v návaznosti na aktualizovanou vodohospodářskou bilanci, ze které vychází změna základních parametrů jezera Most. Sanace území probíhala převážně v severovýchodní části zbytkové jámy lomu Most - Ležáky. Jednalo se především o sanační práce spočívající v zajištění úpravy povrchového odvodnění v přilehlých svazích jezera Most, tzn. posílení drenážního systému v nestabilním území a úpravy svahů k zajištění stabilitních poměrů. Celkem bylo realizováno sedm sanačních akcí. V lokalitě Kohinoor probíhalo čerpání důlních vod v jámě MR1. V souvislosti s nevyhovující kvalitou důlních vod byla v roce 2013 řešena problematika čištění důlních vod a jejich vypouštění do povrchového toku Mračného potoka. Dále byly provedeny laboratorní testy odstraňování N-NH 4 z důlních vod jámy MR1 biologickými, chemickými a fyzikálními metodami. V srpnu 2013 byl ukončen roční monitoring fyzikálněchemických parametrů vod uvnitř retenční nádrže, kde dochází k předčišťování čerpaných důlních vod z jámy MR1. Následoval monitoring proudění a doby zdržení vod ve stávající retenční nádrži a realizace pilotního testu odstraňování nadlimitního obsahu železa a N-NH4 z důlních vod. V retenční nádrži také proběhly terénní zkoušky záchytu železa, kterým předcházely zkoušky laboratorní. Na konci roku 2013 byl zpracován návrh řešení úpravy důlních vod z MR1 před vypouštěním do povrchových vod. V lokalitě Východočeské uhelné doly v roce 2013 pokračovala realizace akce Odstranění staré ekologické zátěže odkaliště IDA. Jde o sanaci dvou odkališť, opravu výpustných objektů, odstranění již nefunkčních industriálních objektů a celkovou revitalizaci prostoru. V rámci rekultivační činnosti byl dokončen základní cyklus rekultivace odvalu Kateřina a probíhal cyklus pěstební péče na rekultivaci odvalu Dolu Jan Šverma. V roce 2013 došlo formou veřejné dražby dobrovolné k úplatnému převodu souboru nemovitého majetku tvořícího část areálu Rekreační středisko Chřibská, situovaného v k. ú. a obci Chřibská, okres Děčín.. Užití finančních prostředků z výnosů z privatizace Dle usnesení vlády č. 50/2002, č. 552/2003, č. 119/2009 a následujících byly PKÚ, s. p., v roce 2013 realizovány projekty v celkové hodnotě 1 371,867 mil. Kč. V lokalitě Chabařovice pokračovala biologická rekultivace na akcích Plochy pro rekreační využití, Severní svahy II. a Uhelné depo.

14 Palivový kombinát Ústí, státní podnik V lokalitě Kohinoor Lom Most Ležáky pokračovala biologická rekultivace na akcích Lom Most Ležáky, severní a severozápadní svahy a byly uhrazeny poplatky za vodu pro napouštění Jezera Most. Dne byla naplněna základní smlouva na dodávku vody ve výši 68,900 mil. m 3. Tento objem vody vycházel z původně projektovaných parametrů jezera. Na základě aktualizace vodohospodářské bilance, vyvolané postupným zpřesňováním vstupních údajů (zejména vlivu saturace závěrných svahů zbytkové jámy lomu majoritně tvořené vnitřním výsypným prostorem), byly stanoveny nové parametry, zpracován projekt stabilizace a optimalizace břehové linie a stanoveno přechodné období pro realizaci úprav protiabrazních opatření, úpravy komunikace a úpravy ČS nadbilančních vod. Tyto úpravy vyplývají z aktualizované vodohospodářské bilance, která počítá s větším rozkyvem hladiny, než se původně předpokládalo. Po dobu přechodného období bylo povoleno udržování hladiny v rozmezí 198,00 m n. m. ±0,20 m (197,80 198,20). V lokalitě Kladenské doly pokračovala realizace akcí Sanace a rekultivace odvalu Tuchlovice a Rekultivace odvalů Schoeller. V roce 2013 byla nově zahájena akce Rekultivace odvalu Schoeller -protierozní opatření na východním svahu odvalu Jiří. Tato akce je částečně financována z ekologické dotace. Odstraňování ekologických zátěží po těžbě ropy a plynu v lokalitě Hodonín V lokalitě Hodonín pokračovala realizace akcí Sanace staré ekologické zátěže v sektorech I, II, III, IV, V a VI, CHOPAV, Kvartér řeky Moravy, spočívající v provádění geologickoprůzkumných prací, opakované likvidaci (relikvidaci) v minulosti nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond, odtěžbě zemin nadlimitně kontaminovaných ropnými látkami a sanaci kontaminovaných podzemních vod. V průběhu roku 2013 bylo relikvidováno celkem 130 ropoplynových sond. Práce v sektorech I, II a III jsou před dokončením, rozhodující činnosti již byly realizovány a celkové ukončení prací v těchto sektorech se předpokládá v průběhu 1. pololetí V sektoru I byly ukončeny práce na projektu sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod v oblasti ČOV Hodonín, v dalším období bude prováděn následný monitoring lokality. Další monitoring bude realizován v sektoru II u 11 sond v intravilánu obce Mikulčice a v sektoru III monitoring u 4 sond v oblasti přírodní rezervace Stibůrkovská jezírka. V sektorech IV a Vje stupeň rozpracovanosti v souladu se zpracovanými harmonogramy, v sektoru VI probíhaly sanační práce a relikvidace s vysokou intenzitou. Ukončení prací v těchto sektorech bude v souladu s uzavřenými realizačními smlouvami do konce roku V roce 2013 byla v lokalitě Hodonín ukončena likvidací posledního reliktu akce Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě likvidace sond na lokalitě Hodonín Nesyt, která probíhala od roku Koncem roku 2013 byla zahájena, provedena a ukončena akce Relikvidace vrtu LU52. V lokalitě Hodonín bylo v průběhu roku 2013 zpracováno značné množství informací o stavu zlikvidovaných sond mimo území CHOPAV. PKÚ, s. p. do konce roku 2013 zkompletoval údaje o celkem 644 sondách z celkových 754 včetně jejich lokalizace a vyhledání v terénu, s popisem stavu okolí, možností přístupu k sondě a pořízení fotodokumentace.

15 Operační program Životní prostředí Palivový kombinát Ústí, státní podnik V průběhu roku 2013 pokračoval v orgánech Evropské komise proces schvalování žádosti o poskytnutí podpory na akci Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves - CHOPAV Kvartér řeky Moravy podané v rámci XXIX. výzvy z Operačního programu životní prostředí, priority 4.2 odstraňování ekologických zátěží. Zahájení realizace prací od června 2013 bylo financováno z výnosů ZNHČ PKÚ, s. p. V rámci geologicko-průzkumných prací bylo odvrtáno nevystrojených a 24 vystrojených vrtů, odebráno vzorků zemin a vzorků vod. Relikvidováno bylo 24 ropoplynových sond. Vzhledem k přerušení procesu hodnocení projektu ze strany Evropské komise byla po vyčerpání disponibilních finančních prostředků PKÚ, s. p. realizace rozhodujících činností akce s platností od pozastavena. Obnovení realizace prací bude možné až po upřesnění možností financování dalšího pokračování projektu v průběhu roku Dne 26. června 2013 aktualizoval státní podnik Palivový kombinát Ústí v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award AA a zařadil se tak mezi nejstabilnější firmy včeské republice. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány. Dopisem MPO, č.j /13/10300/01000 ze dne 30. dubna 2013 byl prodloužen mandát v dozorčí radě státního podniku Palivový kombinát Ústí Ing. Milanovi Adámkovi na další funkční období. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V roce 2013 byly Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik doručeny tři žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě. Palivový kombinát Ústí, státní podnik nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti a proti jeho činnosti nebyla podána žádná stížnost.

16 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do doby schválení účetní závěrky zakladatelem Dne 12. března 2014 byl na státní podnik Palivový kombinát Ústí doručen dopis Ministerstva průmyslu a obchodu, odboru zakladatelských činností a majetkové účasti (MPO 12637/2014, ze dne 10. března 2014), kterým byl ředitel státního podniku informován o personální změně v Dozorčí radě státního podniku Palivový kombinát Ústí. Ke dni 7. března 2014 byl panem ministrem odvolán z funkce člena dozorčí rady Ing. Josef Kubas. Do doby jmenování nového člena byla Dozorčí rada dle Zákona o státním podniku nefunkční. Na základě této skutečnosti jmenoval pan ministr Ing. Jan Mládek, CSc., s účinností od 15. července 2014, novým členem Dozorčí rady s. p. PKÚ pana Ing. Jiřího Kolibu, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Na 154. jednání Dozorčí rady proběhla volba nového předsedy, jímž se stal Ing. Jiří Koliba. Dne 25. března 2014 byl podepsán Dodatek č. 12 mandátní smlouvy č. ŘP/Le/289/2005 uzavřené mezi státním podnikem Palivový kombinát Ústí a Ministerstvem životního prostředí. Tímto dodatkem došlo k prodloužení období, kdy bude zajišťováno provedení výplaty účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 315 MŽP na úhradu obligatorních sociálně zdravotních závazků pro horníky organizací geologického průzkumu (a. s. GEOINDUSTRIA v konkurzu) prostřednictvím výplatního místa mandatáře (PKÚ, s. p.) i pro rok Dne 28. dubna 2014 vláda České republiky usnesením č. 302 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále také Kontrolní závěr ), vzala na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05, včetně stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru a včetně opatření realizovaných k odstranění nedostatků v Kontrolním závěru uvedených. Operační program Životní prostředí V průběhu roku 2013 nedošlo k vypořádání připomínek Evropské komise k podané žádosti, směřovaných k problematice státní/veřejné podpory. Na základě této skutečnosti byl na žádost DG Competition dne 27. ledna 2014 odesláním vyplněného notifikačního formuláře s přílohami a jeho přijetím ze strany DG Competition z důvodu právní jistoty zahájen oficiální notifikační proces tak, aby byla státní podpora formálně buď zcela vyloučena, nebo byla oficiálně označena za slučitelnou se společným trhem. Pro vyjasnění specifik případu bylo uspořádáno jednání za účasti zástupců všech zainteresovaných stran (DG Competition, DG Regio, MŽP, ÚOHS, SZ Brusel a žadatel). Dne 4. března 2014 byly ze strany DG Competition oficiálně zaslány doplňující dotazy k notifikovanému opatření, na něž ČR zpracovala a zaslala odpovědi 13. března Notifikační proces byl završen dne 7. května 2014 vydáním rozhodnutí Evropské komise se závěrem, že podpora je slučitelná s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, protože je v souladu s ustanoveními platnými pro podporu na sanaci kontaminovaných lokalit a s požadavky na podporu, která je předmětem podrobného posouzení, jak uvádí pokyny k podpoře na ochranu životního prostředí.

17 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Návazně na vydání tohoto rozhodnutí byla dne 15. května 2014 českou stranou odeslána oficiální reakce na třetí přerušující dopis EK k velkému projektu CCI 2012CZ161PR001 Odstraňování starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves včetně aktualizované žádosti a finančně ekonomické analýzy (CBA). Dne 3. července 2014 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na tento velký projekt. Na základě této skutečnosti PKÚ, s. p. dne 4. července 2014 vydal souhlas se zahájením sanačních a relikvidačních prací v rámci výše uvedeného projektu. Dne 7. července 2014 bylo SFŽP vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu července 2014 byly sanační a relikvidační práce obnoveny a byly aktualizovány finanční a časové harmonogramy. Kontrola čerpání prostředků státního rozpočtu Ve dnech 24. října 2013 až 24. února 2014 provedl Finanční úřad pro Ústecký kraj kontrolu finančních prostředků poskytnutých pro rok 2011 ze státního rozpočtu na krytí nákladů zahlazování následků hornické činnosti a na přípravu a realizaci odstraňování ekologických škod způsobených minulou hornickou činností. Palivový kombinát Ústí, státní podnik postupoval ve většině případů při čerpání těchto prostředků správně, ve dvou případech bylo Finančním úřadem konstatováno porušení rozpočtové kázně a vyčíslen odvod do státního rozpočtu ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo v těchto dvou případech schváleno poskytovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci závěrečného vyhodnocení akce. Palivový kombinát Ústí, státní podnik podal k zápisu z kontroly Finančního úřadu námitku, po jejím zamítnutí zvažuje další kroky na svoji obhajobu. Dne 15. srpna 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dopisem vedeným pod č. j. MPO 23851/14/10300/01000 roční účetní závěrku za rok 2013 a návrh zúčtování hospodářského výsledku za rok 2013.

18 Palivový kombinát Ústí, státní podnik P Ř Í L O H Y

19 Palivový kombinát Ústí, státní podnik SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Palivového kombinátu Ústí, státní podnik

20

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více