Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, Chlumec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec"

Transkript

1

2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků. Sídlo státního podniku: Identifikační číslo organizace: Statutární orgán: Ředitel státního podniku: První zástupce: Ing. Petr Lenc Ing. Petra Šilhánová Dozorčí orgán: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Josef Kubas Ing. Milan Adámek Ing. Igor Němec Předmět podnikání: - distribuce elektřiny, - výroba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvíhacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. - zednictví, - výkon zeměměřických činností, - hornická činnost ve smyslu ustanovení 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřičská činnost. - činnost prováděna hornickým způsobem ve smyslu ustanovení 3 písmene a), c), d), e), f), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: a) dobývání ložisek nevýhradních nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin., pokud se na jedné lokalitě přesunuje více než m 3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3,

3 Palivový kombinát Ústí, státní podnik h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3 horniny. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Předmět činnosti: - vypořádání restitučních nároků, - sanace zbytkových jam podle plánu likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR, - zahlazování následků hornické činnosti, - vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne a číslo 444 ze dne rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. Vláda ČR svým Usnesením číslo 395 ze dne k Návrhu spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu a Usnesením číslo 1128 ze dne o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí a to: - Lokalitu Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s. - Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s. Tento záměr byl uskutečněn formou prodeje části podniků s účinností od Na základě Usnesení vlády číslo 1128 ze dne a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu číslo 150/2004 ze dne bylo provedeno sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od Na základě Usnesení vlády ČR č. 713 ze dne , kterým bylo odsouhlaseno sloučení podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 713 ze dne o začlenění činností spojených s likvidací ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od bylo zřízeno středisko MND (později Hodonín).

4 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Program útlumu, v současné době zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ), v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí probíhá dle schváleného Technického a sociálního projektu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální projekt likvidace lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality VUD, lokality Hodonín a lokality DÚK byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let Poslední schválený materiál na rok 2013 byl Roční program ZNHČ č. 67 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality Východočeské uhelné doly a lokality Doly a úpravny Komořany pro rok V Ročním programu (RP) jsou definovány akce s předpokládanými náklady pro uvedený rok. Součástí RP je předpoklad objemu dotace z prostředků státního rozpočtu na ZNHČ a sociálně zdravotní náklady pro daný rok. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu zrozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP). Na základě schválení jednotlivých Ročních programů zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců.

5 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Vývoj podnikání a finanční situace Státní podnik Palivový kombinát Ústí je podnikem, kde v současné době probíhá, dle platné legislativy, zahlazování následků hornické činnosti. Průběh zahlazování následků hornické činnosti je zahrnut v Usnesení vlády ČR číslo 688 ze dne ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2007 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik a v Usnesení vlády ČR číslo 848 ze dne ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik. ZNHČ probíhá dle schváleného Technického a sociálního projektu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální projekt likvidace Lomu Chabařovice byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let Poslední schválený materiál na rok 2013 byl Roční program ZNHČ č. 67 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany. V jednotlivých Ročních programech ZNHČ jsou definovány akce v členění na skupiny: likvidační práce, sanační a rekultivační práce, sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem, mandatorní sociálně zdravotní náklady, tvorba a užití výnosů ZNHČ, akce hrazené z jiných zdrojů (ekologická dotace, prostředky dle UV ČR č. 50/2002 a následujících, UV ČR č. 552/2003 a následujících, rezerva dle HZ, prostředky dle UV ČR č. 119/2009 a následujících, OP ŽP). U každé akce je uveden předpoklad nákladů či výnosů pro uvedený rok. Součástí materiálu je výše dotace, která vyplývá z potřeb pro daný rok. Na základě schváleného Ročního programu ZNHČ je dotace na příslušný rok přidělena Rozhodnutím o poskytnutí dotace na zahlazování následků hornické činnosti a Rozhodnutím o poskytnutí dotace na krytí mandatorních sociálně zdravotních nákladů. Případné změny výše a využití přidělené dotace jsou oznámeny schvalovacím dopisem MPO. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP). V souladu se schválením jednotlivých Ročních programů ZNHČ zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců. Ekonomika státního podniku je pro zabezpečení průkaznosti finančních toků řízena a sledována vedením podniku dle stanovených hospodářských středisek, kterými jsou:

6 Palivový kombinát Ústí, státní podnik HS 10 HS 11 HS 12 HS 13 HS 14 HS 15 HS 16 HS 17 - lokalita Chabařovice, - lokalita Kladenské doly, - lokalita Kohinoor, - lokalita Ležáky, - lokalita VUD, - lokalita Hodonín, - lokalita DÚK, - majetek převzatý od státních podniků. Oblast vývoje na státním podniku Palivový kombinát Ústí není realizována. V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s: ČVUT Praha, fakultou stavební při řešení problematiky svahových pohybů nestabilních území, VUT Liberec při realizaci zvláštního způsobu zakládání na poddolovaných územích a při vývoji informačního monitorovacího systému k predikci nebezpečných situací v oblasti rekultivovaných zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí. V těchto oblastech výzkumu působí státní podnik Palivový kombinát Ústí jako spoluřešitel jednotlivých grantových úkolů. Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti zahlazování následků hornické činnosti byla v roce 2013 zaměřena zejména na následující opatření: Středisko podnikové ředitelství: V roce 2013 byla pravidelně sledována kvalita povrchových vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří, včetně vzorků z povodí a z příkopového systému za účelem zabezpečení požadované kvality vody v jezeře Chabařovice. Rovněž byly pravidelně kontrolovány důlní vody vypouštěné do veřejné vodoteče odběrem vzorků dle podmínek stanovených vodoprávním rozhodnutím. Jedná se o dodržování stanovených limitů vypouštěných důlních vod. Před mimořádnými situacemi na toku (únik zvláště nebezpečných látek cizím zaviněním) jsou přítoky do jezera Chabařovice chráněny instalací sorpčních norných stěn. Monitoring vypouštěných odpadních vod z čističky odpadních vod probíhá v souladu s podmínkami stanovenými příslušným vodoprávním úřadem. V průběhu roku 2013 bylo jezero Chabařovice pravidelně měsíčně kontrolováno potápěči ZBZS Odolov střediska Východočeské uhelné doly. Potápěči zajišťovali podvodní průzkum zaměřený na stav rybí obsádky, vodních makrofyt, živočichů a kontrolu technických zařízení, svahů a dna jezera pod vodní hladinou. V souladu s Provozním řádem jezera Chabařovice je akreditovanou firmou sledován výskyt ptáků a dalších živočichů. V roce 2013 byl pracovníky Biologického centra AV ČR proveden rámcový průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice. Z provedeného průzkumu byla zpracována a PKÚ, s. p. předána, zpráva zahrnující navrhovaná opatření k udržení vysoké kvality vody vjezeře Chabařovice. V okolí zbytkové jámy lomu Chabařovice pokračovaly rekultivační práce a následná pěstební péče již rekultivovaných ploch.

7 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Na velkém zdroji znečišťování ovzduší plynové kotelně v areálu střediska podnikové ředitelství proběhlo v prosinci autorizované měření emisí. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označený dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Středisko Kohinoor: V roce 2013 byla pravidelně sledována kvalita vody vjezeře Most a v příkopových systémech povodí jezera akreditovanou laboratoří. Dále byly akreditovanou laboratoří sledovány čtyři přítoky do jezera Most v západní, severní a východní části povodí jezera. V roce 2013 byl zahájen pravidelný monitoring podzemních vod v oblasti Střimické výsypky ajihovýchodních svahů. Monitoring byl prováděn ve vrtech s označením MS. Monitorovací síť byla v roce 2013 průběžně doplňována. Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2013 zaměřena na kontrolu především severozápadních svahů z hlediska výskytů podvodních zátrhů. Dále byl průzkum zaměřen na výskyt fauny a flóry vjezeře. V jarním období bylo provedeno přemístění stacionárních bójí do jejich původního kotviště. V okolí zbytkové jámy lomu Most Ležáky pokračovaly rekultivační práce. Na základě smlouvy byl v září 2013 proveden monitoring rybí obsádky jezera Most. Vysazení rybích násad proběhlo z důvodu jejich velkého objemu ve třech termínech (v období říjen listopad). Do jezera Most byli vysazeni síh maréna, štika obecná, sumec veliký. V roce 2013 byly důlní vody vzhledem ke své kvalitě vypouštěny výhradně do retenční nádrže pod popelovou skládkou K4 sever a následně vypouštěny do veřejné vodoteče Mračný potok. V průběhu roku byly pravidelně v intervalu 4 x měsíčně odebírány vzorky důlních vod na výtoku důlních vod do retenční nádrže a na odtoku z retenční nádrže. Rozsah chemické analýzy je stanoven rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, kam je měsíčně zasílána zpráva o vývoji důlních vod. Z důvodu končící platnosti vodoprávního rozhodnutí Palivový kombinát Ústí, s. p. požádal vodoprávní úřad o vydání nových podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových. Z důvodu revize čerpadel a opravy směšovacího potrubí v čerpací stanici důlních vod MR-1 bylo v období březen květen čerpání důlních vod zastaveno. Vzorky odpadních vod vypouštěných z ČOV Kohinoor do vod povrchových jsou pravidelně monitorovány vsouladu s platným rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov. Palivový kombinát Ústí, státní podnik požádal Městský úřad Litvínov o změnu rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Předmětem žádosti bylo navýšení maximálního množství vypouštěných odpadních vod a prodloužení platnosti povolení. S odpady je na středisku Kohinoor nakládáno dle platné legislativy a řídí se Plánem odpadového hospodářství. Na středisku je zaveden systém třídění nebezpečných odpadů do vhodných nádob, které jsou označeny dle 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Středisko Kladenské doly S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny podzemních vod (jáma N I, Jaroslav).

8 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Čtvrtletně je prováděn chemický rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu a za odvalem v Němcích. Koncem roku 2013 byly v rámci protierozních opatření zahájeny práce II. etapy prací na vybudování soustavy odvodňovacích příkopů a dvou kamenných zatěžovacích lavic východní části odvalu Jiří. V průběhu roku byly vrtným způsobem vyhledány jámy Karolína a Antonie v k. ú. Vrapice, jáma Čeněk v k. ú. Rakovník a Větrní jáma Petrovického dolu v k. ú. Petrovice. Vybudováním uzavíracího ohlubňového povalu byla likvidována jáma Václav II, Josef, Císařská Barbora a Antonie v k. ú. Vrapice, dále jáma Beata v k. ú. Lány a Větrní jáma Pozdeňského dolu v k. ú. Pozdeň. V rámci zahlazování následků hornické činnosti byla provedena likvidace 17 otevřených propadů do podzemí na poddolovaném území za použití popílkového stabilizátu jako výplňového materiálu. V rámci akcí financovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu z tzv. ekologické dotace byly zahájeny sanační práce lesních pozemků postižených hlubinnou těžbou černého uhlí v k. ú. Mikovice a Mínice u Kralup nad Vltavou. V průběhu roku 2013 proběhla na odvale dolu Tuchlovice a odvale dolů Schoeller následná pěstební péče. Středisko Doly a úpravny Komořany V roce 2013 probíhala pouze standardní údržba majetku, ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit. V roce 2013 byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty. Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích PKÚ, s. p. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. V průběhu roku probíhala činnost spočívající v likvidaci kovového odpadu z demolic staveb v lokalitách střediska DÚK. Středisko Východočeské uhelné doly: Na lokalitě odkaliště Ida pokračovala úprava důlních vod vytékajících ze zatopených prostorů Dolu Zdeněk Nejedlý. Součástí prací je i pravidelný odběr a analýzy vzorků prováděné v souladu s příslušným platným rozhodnutím. V průběhu roku 2013 pokračovaly práce na akci Odstranění staré ekologické zátěže Ida. Práce v roce 2013 spočívaly především v těžbě a přemístění kalů, dále na opravě a vybudování nového odtokového objektu spodního odkaliště, zemních pracích na úpravě terénu v okolí odkališť a opravě komunikací. Pravidelně byla sledována kvalita důlních vod bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích, vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří. V oblasti štol Antoni a Prokopi byly vyhloubeny ověřovací šachtice, které zastihly příslušné štoly. V místě byly zjištěny hydrogeologické poměry vytékajících důlních vod, včetně změření množství a ověření kvalitativních parametrů. Současně s tím byla nadále v oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři, v souladu s platným rozhodnutím, sledována kvalita důlních vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří. Na centrálním odvalu u Dolu Jan Šverma a podobně i na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích probíhaly práce v rámci následné pěstební péče a údržby. Na centrálním odvalu Dolu Jan Šverma pokračovaly práce na dokončení sanačních a rekultivačních prací na poslední, dosud nerekultivované části odvalu.

9 Palivový kombinát Ústí, státní podnik S odpady je v rámci střediska nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Při státním podniku Palivový kombinát Ústí funguje Odborová organizace Palivového kombinátu Ústí nad Labem zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a ZO OS PHGN VUD zastoupená předsedou Milanem Dufkou. V průběhu roku 2012 probíhalo kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok Následně bylo kolektivní vyjednávání ukončeno a byla podepsána Kolektivní smlouva na rok V závěru roku 2013 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2013, které bylo ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2014 dne Na Palivovém kombinátu Ústí, s. p. je tvořen Fond kulturních a sociálních potřeb. Základní příděl do fondu je tvořen v souladu s Nařízením vlády č. 577/90 Sb., v platném znění. V rámci kolektivního vyjednávání byly dohodnuty mimo jiné Zásady pro používání FKSP v rámci PKÚ, s. p. Státní podnik Palivový kombinát Ústí, pro své kmenové zaměstnance z důvodu zachování, případně zvýšení, kvalifikace zabezpečuje odborná školení a semináře. Organizace od roku 2010 do konce roku 2013 spolupracovala se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu (dále ZSDNP) v nadnárodním projektu Vzdělávání. Celý projekt se zaměřením na vzdělávání byl financován ze strukturálního fondu Evropské unie Evropský sociální fond a státního rozpočtu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu v naší organizaci bylo zkvalitnění profesního vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců, kteří pracující v hornickém průmyslu. Ve státním podniku se v roce 2013 uskutečnily celkem dva semináře pro zaměstnance kategorie THP Veřejné zakázky a jejich administrace a Řízení lidských zdrojů. Dále se uskutečnil z uvedeného programu pro zaměstnance všeobecný kurz na obsluhu PC. Další oblastí z programu byly kurzy na udržení kvalifikace. Tyto kurzy se pořádaly především pro zaměstnance z kategorie dělníků. Jednalo se o kurzy obsluhy motorových manipulačních vozíků a kurz se zaměřením na kvalifikaci v oblasti svářečského oprávnění. Státní podnik jako jedna z členských organizací ZSDNP a ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských subjektů se dále podílí na realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, financovaného z Evropského sociálního fondu. Státní podnik v průběhu roku 2013 úzce spolupracoval s Hospodářskou a sociální radou Ústecka v rámci regionální spolupráce a v rámci nadregionální spolupráce s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Vedení státního podniku věnovalo v roce 2013 patřičnou pozornost ekonomice a hospodárnosti provozu celého státního podniku a stanovilo řadu úsporných technicko organizačních opatření. Souhrn zdrojů financování, včetně úsporných opatření zabezpečil za hodnocené období roku 2013 ekonomiku podniku v souladu s příslušnou a platnou

10 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Aktualizací Technického a sociálního projektu likvidace a RP ZNHČ a došlo k naplnění všech schválených závazných limitů v rámci objemů přidělených finančních prostředků. V Chlumci, 25. srpna 2014 Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p.

11 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 zveřejňované podle 20 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění Obchodní firma : Palivový kombinát Ústí, státní podnik Sídlo: A Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál R O Z V A H A (v tis. Kč): běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok 0 0 B Dlouhodobý majetek B.I.. dlouhodobý nehmotný majetek B.II. dlouhodobý hmotný majetek B.III. dlouhodobý finanční majetek 0 0 B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 C Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. krátkodobý finanční majetek D Časové rozlišení Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. základní kapitál A.II. kapitálové fondy 0 0 A.III rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku ±A.IV. výsledek hospodaření min. let ±A.V. výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B.IV.1. z toho: bank. úvěry dlouhodobé 0 0 C. Časové rozlišení 0 0 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč): I+II. Tržby za prodej zboží a výkony I+II.1. II.2. z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby 0 0 II.3. Aktivace 3 4 A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon, spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. položek III+IV+ V D+F+H +I Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření M VI+VII+ VIII+IX+ X+XI+XII J+K+L+ N+O+P Změna stavu rezerv, opr. položek ve finanční oblasti 0 0 Jiné finančni výnosy Jiné finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z přijmu za běžnou činnost ** Výsledek hosp. za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R Mimořádné náklady T S Daň z příjmu z mimoř. činnosti 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 *** Výsledek hosp. za účet. období Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %): nejsou ** Peněž. tok z provozní činnosti: Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: ** Peněž. tok z investiční činnosti: Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0 ** Peněž. tok z fin. činnosti: DHM (úč. zůst. hodnota) zatížený zástav. právem : není (zde najdete program na účetní závěrky) Economia a.s., Obchodní věstník, Dobrovského 25, Praha 7 (tel ). Pro možnost opravy případných nesrovnalostí prosíme uvést jméno Ing.Arnošt Mareček, Tel: kontaktní osoby + telefon.

12 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Významné události v roce 2013 V období únor 2013 srpen 2013 byla ve státním podniku Palivový kombinát Ústí provedena Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolní akce č. 13/05 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem státu, s nímž má státní podnik právo hospodařit a na existenci a účinnosti vnitřního systému řízení a kontroly. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010 až 2012 a v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolní závěr schválilo Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu usnesením č. 5/XX/2013 na svém XX. zasedání ze dne Zjištěné dílčí nedostatky se vztahovaly k minulým obdobím, v době kontroly či bezprostředně po ní již byly odstraněny. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by znamenaly nehospodárné nakládání s majetkem státu či způsobení škody na majetku státu. Vláda České republiky projednala výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu na svém zasedání dne a svým usnesením č. 302 vzala na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05, stanovisko Ministerstva průmyslu k tomuto kontrolnímu závěru a opatření realizovaná k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru. Stručný popis průběhu stěžejních akcí v roce 2013 Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly demolice nepotřebných objektů povrchových areálů, a to zejména v lokalitě Kladenské doly a Doly a úpravny Komořany. V roce 2013 byla zahájena demolice celkem 15 nepotřebných stavebních objektů, z nichž u 2 stavebních objektů byly demoliční práce dokončeny v průběhu roku 2013 a u 13 stavebních objektů v průběhu měsíce ledna a února Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce ložisek a správy majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou báňskou legislativou. V současnosti je v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. celkem 539 hlavních důlních děl. Správa hlavních důlních děl (HDD) spočívá v pravidelné kontrole a ověřování jejich stavu, údržbě a opravách uzavíracích objektů, případně v provedení dodatečné likvidace. V průběhu roku 2013 byla v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. dokončena likvidace celkem 24 HDD, která náleží do právní odpovědnosti PKÚ, s. p. V oblasti sanačních a rekultivačních prací byly voblasti ZNHČ na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most - Ležáky zajištěny rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností a realizována stabilitní opatření na skrývkových řezech a vnitřních výsypkách. V lokalitách s ukončenou hlubinnou těžbou uhlí pokračovaly práce spočívající zejména v zajištění hlavních důlních děl, čerpání a úpravě důlních vod. V lokalitě Chabařovice v roce 2013 pokračovala rekultivační činnost na již rozpracovaných biologických rekultivacích. Jednalo se o pěstební péči z větší části na lesních rekultivacích, u kterých je nutné provádět činnosti do fáze zajištěnosti porostu. V návaznosti na ověřování parametrů vodohospodářské soustavy již napuštěného Jezera Chabařovice, byla realizována sanace a úprava břehové linie jezera. Dále byla zajištěna pravidelná údržba příkopů, drénů a propustků. Za dohledu OBÚ pro území kraje Ústeckého

13 Palivový kombinát Ústí, státní podnik byla operativně řešena realizace sanace skluzů v oblasti východních svahů u Jezera Chabařovice. Na rozpracovaných rekultivacích v území Lomu Most - Ležáky pokračoval v roce 2013 cyklus pěstební péče na akcích Konobržský lalok, Nový závod a Lom Most západní svahy. Na lokalitě Pařidelského laloku byla v roce 2013 přerušena pěstební péče z důvodu sanace dílčí nestability svahu. Po dokončení sanačních prací, které pokračovaly vroce 2013, bude území po sanaci opětovně ozeleněno a pěstební péče znovu obnovena. V červnu roku 2013 byla zahájena realizace rekultivace na lokalitě bývalého kamenolomu Kočičí vrch, která tvoří část severovýchodních svahů lomu Ležáky. V rámci sanace tohoto území byly realizovány činnosti k zajištění rekonstrukce odvodňovacího systému severní a východní části lomu, oprava odvodňovacích příkopů P 37, P45 a sanace projevů nestability zejména na severovýchodním svahu lomu. V roce 2013 byly realizovány úpravy stávajících protiabrazivních opatření včetně obvodové komunikace jezera Most, v návaznosti na aktualizovanou vodohospodářskou bilanci, ze které vychází změna základních parametrů jezera Most. Sanace území probíhala převážně v severovýchodní části zbytkové jámy lomu Most - Ležáky. Jednalo se především o sanační práce spočívající v zajištění úpravy povrchového odvodnění v přilehlých svazích jezera Most, tzn. posílení drenážního systému v nestabilním území a úpravy svahů k zajištění stabilitních poměrů. Celkem bylo realizováno sedm sanačních akcí. V lokalitě Kohinoor probíhalo čerpání důlních vod v jámě MR1. V souvislosti s nevyhovující kvalitou důlních vod byla v roce 2013 řešena problematika čištění důlních vod a jejich vypouštění do povrchového toku Mračného potoka. Dále byly provedeny laboratorní testy odstraňování N-NH 4 z důlních vod jámy MR1 biologickými, chemickými a fyzikálními metodami. V srpnu 2013 byl ukončen roční monitoring fyzikálněchemických parametrů vod uvnitř retenční nádrže, kde dochází k předčišťování čerpaných důlních vod z jámy MR1. Následoval monitoring proudění a doby zdržení vod ve stávající retenční nádrži a realizace pilotního testu odstraňování nadlimitního obsahu železa a N-NH4 z důlních vod. V retenční nádrži také proběhly terénní zkoušky záchytu železa, kterým předcházely zkoušky laboratorní. Na konci roku 2013 byl zpracován návrh řešení úpravy důlních vod z MR1 před vypouštěním do povrchových vod. V lokalitě Východočeské uhelné doly v roce 2013 pokračovala realizace akce Odstranění staré ekologické zátěže odkaliště IDA. Jde o sanaci dvou odkališť, opravu výpustných objektů, odstranění již nefunkčních industriálních objektů a celkovou revitalizaci prostoru. V rámci rekultivační činnosti byl dokončen základní cyklus rekultivace odvalu Kateřina a probíhal cyklus pěstební péče na rekultivaci odvalu Dolu Jan Šverma. V roce 2013 došlo formou veřejné dražby dobrovolné k úplatnému převodu souboru nemovitého majetku tvořícího část areálu Rekreační středisko Chřibská, situovaného v k. ú. a obci Chřibská, okres Děčín.. Užití finančních prostředků z výnosů z privatizace Dle usnesení vlády č. 50/2002, č. 552/2003, č. 119/2009 a následujících byly PKÚ, s. p., v roce 2013 realizovány projekty v celkové hodnotě 1 371,867 mil. Kč. V lokalitě Chabařovice pokračovala biologická rekultivace na akcích Plochy pro rekreační využití, Severní svahy II. a Uhelné depo.

14 Palivový kombinát Ústí, státní podnik V lokalitě Kohinoor Lom Most Ležáky pokračovala biologická rekultivace na akcích Lom Most Ležáky, severní a severozápadní svahy a byly uhrazeny poplatky za vodu pro napouštění Jezera Most. Dne byla naplněna základní smlouva na dodávku vody ve výši 68,900 mil. m 3. Tento objem vody vycházel z původně projektovaných parametrů jezera. Na základě aktualizace vodohospodářské bilance, vyvolané postupným zpřesňováním vstupních údajů (zejména vlivu saturace závěrných svahů zbytkové jámy lomu majoritně tvořené vnitřním výsypným prostorem), byly stanoveny nové parametry, zpracován projekt stabilizace a optimalizace břehové linie a stanoveno přechodné období pro realizaci úprav protiabrazních opatření, úpravy komunikace a úpravy ČS nadbilančních vod. Tyto úpravy vyplývají z aktualizované vodohospodářské bilance, která počítá s větším rozkyvem hladiny, než se původně předpokládalo. Po dobu přechodného období bylo povoleno udržování hladiny v rozmezí 198,00 m n. m. ±0,20 m (197,80 198,20). V lokalitě Kladenské doly pokračovala realizace akcí Sanace a rekultivace odvalu Tuchlovice a Rekultivace odvalů Schoeller. V roce 2013 byla nově zahájena akce Rekultivace odvalu Schoeller -protierozní opatření na východním svahu odvalu Jiří. Tato akce je částečně financována z ekologické dotace. Odstraňování ekologických zátěží po těžbě ropy a plynu v lokalitě Hodonín V lokalitě Hodonín pokračovala realizace akcí Sanace staré ekologické zátěže v sektorech I, II, III, IV, V a VI, CHOPAV, Kvartér řeky Moravy, spočívající v provádění geologickoprůzkumných prací, opakované likvidaci (relikvidaci) v minulosti nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond, odtěžbě zemin nadlimitně kontaminovaných ropnými látkami a sanaci kontaminovaných podzemních vod. V průběhu roku 2013 bylo relikvidováno celkem 130 ropoplynových sond. Práce v sektorech I, II a III jsou před dokončením, rozhodující činnosti již byly realizovány a celkové ukončení prací v těchto sektorech se předpokládá v průběhu 1. pololetí V sektoru I byly ukončeny práce na projektu sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod v oblasti ČOV Hodonín, v dalším období bude prováděn následný monitoring lokality. Další monitoring bude realizován v sektoru II u 11 sond v intravilánu obce Mikulčice a v sektoru III monitoring u 4 sond v oblasti přírodní rezervace Stibůrkovská jezírka. V sektorech IV a Vje stupeň rozpracovanosti v souladu se zpracovanými harmonogramy, v sektoru VI probíhaly sanační práce a relikvidace s vysokou intenzitou. Ukončení prací v těchto sektorech bude v souladu s uzavřenými realizačními smlouvami do konce roku V roce 2013 byla v lokalitě Hodonín ukončena likvidací posledního reliktu akce Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě likvidace sond na lokalitě Hodonín Nesyt, která probíhala od roku Koncem roku 2013 byla zahájena, provedena a ukončena akce Relikvidace vrtu LU52. V lokalitě Hodonín bylo v průběhu roku 2013 zpracováno značné množství informací o stavu zlikvidovaných sond mimo území CHOPAV. PKÚ, s. p. do konce roku 2013 zkompletoval údaje o celkem 644 sondách z celkových 754 včetně jejich lokalizace a vyhledání v terénu, s popisem stavu okolí, možností přístupu k sondě a pořízení fotodokumentace.

15 Operační program Životní prostředí Palivový kombinát Ústí, státní podnik V průběhu roku 2013 pokračoval v orgánech Evropské komise proces schvalování žádosti o poskytnutí podpory na akci Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves - CHOPAV Kvartér řeky Moravy podané v rámci XXIX. výzvy z Operačního programu životní prostředí, priority 4.2 odstraňování ekologických zátěží. Zahájení realizace prací od června 2013 bylo financováno z výnosů ZNHČ PKÚ, s. p. V rámci geologicko-průzkumných prací bylo odvrtáno nevystrojených a 24 vystrojených vrtů, odebráno vzorků zemin a vzorků vod. Relikvidováno bylo 24 ropoplynových sond. Vzhledem k přerušení procesu hodnocení projektu ze strany Evropské komise byla po vyčerpání disponibilních finančních prostředků PKÚ, s. p. realizace rozhodujících činností akce s platností od pozastavena. Obnovení realizace prací bude možné až po upřesnění možností financování dalšího pokračování projektu v průběhu roku Dne 26. června 2013 aktualizoval státní podnik Palivový kombinát Ústí v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award AA a zařadil se tak mezi nejstabilnější firmy včeské republice. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány. Dopisem MPO, č.j /13/10300/01000 ze dne 30. dubna 2013 byl prodloužen mandát v dozorčí radě státního podniku Palivový kombinát Ústí Ing. Milanovi Adámkovi na další funkční období. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V roce 2013 byly Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik doručeny tři žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě. Palivový kombinát Ústí, státní podnik nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti a proti jeho činnosti nebyla podána žádná stížnost.

16 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do doby schválení účetní závěrky zakladatelem Dne 12. března 2014 byl na státní podnik Palivový kombinát Ústí doručen dopis Ministerstva průmyslu a obchodu, odboru zakladatelských činností a majetkové účasti (MPO 12637/2014, ze dne 10. března 2014), kterým byl ředitel státního podniku informován o personální změně v Dozorčí radě státního podniku Palivový kombinát Ústí. Ke dni 7. března 2014 byl panem ministrem odvolán z funkce člena dozorčí rady Ing. Josef Kubas. Do doby jmenování nového člena byla Dozorčí rada dle Zákona o státním podniku nefunkční. Na základě této skutečnosti jmenoval pan ministr Ing. Jan Mládek, CSc., s účinností od 15. července 2014, novým členem Dozorčí rady s. p. PKÚ pana Ing. Jiřího Kolibu, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Na 154. jednání Dozorčí rady proběhla volba nového předsedy, jímž se stal Ing. Jiří Koliba. Dne 25. března 2014 byl podepsán Dodatek č. 12 mandátní smlouvy č. ŘP/Le/289/2005 uzavřené mezi státním podnikem Palivový kombinát Ústí a Ministerstvem životního prostředí. Tímto dodatkem došlo k prodloužení období, kdy bude zajišťováno provedení výplaty účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 315 MŽP na úhradu obligatorních sociálně zdravotních závazků pro horníky organizací geologického průzkumu (a. s. GEOINDUSTRIA v konkurzu) prostřednictvím výplatního místa mandatáře (PKÚ, s. p.) i pro rok Dne 28. dubna 2014 vláda České republiky usnesením č. 302 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále také Kontrolní závěr ), vzala na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05, včetně stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru a včetně opatření realizovaných k odstranění nedostatků v Kontrolním závěru uvedených. Operační program Životní prostředí V průběhu roku 2013 nedošlo k vypořádání připomínek Evropské komise k podané žádosti, směřovaných k problematice státní/veřejné podpory. Na základě této skutečnosti byl na žádost DG Competition dne 27. ledna 2014 odesláním vyplněného notifikačního formuláře s přílohami a jeho přijetím ze strany DG Competition z důvodu právní jistoty zahájen oficiální notifikační proces tak, aby byla státní podpora formálně buď zcela vyloučena, nebo byla oficiálně označena za slučitelnou se společným trhem. Pro vyjasnění specifik případu bylo uspořádáno jednání za účasti zástupců všech zainteresovaných stran (DG Competition, DG Regio, MŽP, ÚOHS, SZ Brusel a žadatel). Dne 4. března 2014 byly ze strany DG Competition oficiálně zaslány doplňující dotazy k notifikovanému opatření, na něž ČR zpracovala a zaslala odpovědi 13. března Notifikační proces byl završen dne 7. května 2014 vydáním rozhodnutí Evropské komise se závěrem, že podpora je slučitelná s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, protože je v souladu s ustanoveními platnými pro podporu na sanaci kontaminovaných lokalit a s požadavky na podporu, která je předmětem podrobného posouzení, jak uvádí pokyny k podpoře na ochranu životního prostředí.

17 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Návazně na vydání tohoto rozhodnutí byla dne 15. května 2014 českou stranou odeslána oficiální reakce na třetí přerušující dopis EK k velkému projektu CCI 2012CZ161PR001 Odstraňování starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves včetně aktualizované žádosti a finančně ekonomické analýzy (CBA). Dne 3. července 2014 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na tento velký projekt. Na základě této skutečnosti PKÚ, s. p. dne 4. července 2014 vydal souhlas se zahájením sanačních a relikvidačních prací v rámci výše uvedeného projektu. Dne 7. července 2014 bylo SFŽP vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu července 2014 byly sanační a relikvidační práce obnoveny a byly aktualizovány finanční a časové harmonogramy. Kontrola čerpání prostředků státního rozpočtu Ve dnech 24. října 2013 až 24. února 2014 provedl Finanční úřad pro Ústecký kraj kontrolu finančních prostředků poskytnutých pro rok 2011 ze státního rozpočtu na krytí nákladů zahlazování následků hornické činnosti a na přípravu a realizaci odstraňování ekologických škod způsobených minulou hornickou činností. Palivový kombinát Ústí, státní podnik postupoval ve většině případů při čerpání těchto prostředků správně, ve dvou případech bylo Finančním úřadem konstatováno porušení rozpočtové kázně a vyčíslen odvod do státního rozpočtu ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo v těchto dvou případech schváleno poskytovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci závěrečného vyhodnocení akce. Palivový kombinát Ústí, státní podnik podal k zápisu z kontroly Finančního úřadu námitku, po jejím zamítnutí zvažuje další kroky na svoji obhajobu. Dne 15. srpna 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dopisem vedeným pod č. j. MPO 23851/14/10300/01000 roční účetní závěrku za rok 2013 a návrh zúčtování hospodářského výsledku za rok 2013.

18 Palivový kombinát Ústí, státní podnik P Ř Í L O H Y

19 Palivový kombinát Ústí, státní podnik SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Palivového kombinátu Ústí, státní podnik

20

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více