Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne proběhlo 24. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Rada vzala na vědomí informaci o možném připojení obce Arneštovice na bezdrátový internet z přenosového bodu v Rovné. Rada se seznámila s žádostí Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově o finanční příspěvek. Rada rozhodla tento příspěvek neposkytnout s tím, že obec Hořepník finančně přispívá sdružení LADA a rovněž se podílí na zabezpečení chodu pečovatelské služby, která sídlí v naší obci. Rada vzala na vědomí informace o průběhu inventarizace majetku obce. Tato proběhla bez zjevných problémů. Rada se seznámila se soupisem pohledávek za neplacení odvozu komunálního odpadu, vodného a stočného a další. Rovněž se seznámila se zněním dopisu, který je těmto dlužníkům zasílán. Rada konstatovala, že jsou postupně vymáhány, tudíž zatím není třeba žádnou odepisovat. Dále rada projednala žádost paní Vobrové (Hořepník 172 ) o prominutí poplatku z rekreačního objektu za svoz komunálního odpadu. Rada tuto žádost zamítla. Rada projednala informaci o výsledcích hospodaření obce za rok 2004 v jejích příjmových a výdajových kapitolách. Rada projednala návrh rozpočtu obce na rok 2005, který předložil pan starosta. V souvislosti s jednáním o odkoupení bývalých pozemků paní Havlicové se zjistilo, že pozemky pod komunikací III.třídy vedoucí přes Vítovice do Rovné jsou v majetku obce Hořepník. Rada proto navrhuje k jednání do zastupitelstva bezplatný převod části pozemku pod komunikací vedoucí přes Vítovice na kraj Vysočina. ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo 23. zasedání Obecního zastupitelstva v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Zastupitelé projednali zprávu o hospodaření za rok 2004, kterou dostali spolu s pozvánkou. Zastupitelé v ní byli podrobně seznámeni s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů. Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rady na schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva i pana starostu ( uvolněný člen ), který vychází z nového nařízení vlády č. 697/04, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003. Poté pan starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2005, se kterým byli zastupitelé dopředu písemně seznámeni. Pan Hruška vznesl připomínku, že investice do školy jsou velmi velké a nesouhlasil se zadlužením obce. Na to mu starosta odpověděl, že v posledních dvou letech činily investice do školy ,-Kč a k tomu přibyla státní dotace ,-Kč. Porovnal to s investicí do sálu, která v minulém období činila cca ,-Kč a stání dotace byly nulové. Dále připomněl, že na běžný provoz školy musí obec dát každý rok částku až ,-Kč ( ovšem stát přispěje cca ,-Kč a okolní obce cca ,-Kč ). Na druhé straně provoz obecního úřadu a zastupitelstva stojí obec každý rok více jak ,-Kč a je skoro celý hrazen z rozpočtu obce. ( stát přispěje částkou ,-Kč). Pan Hruška navrhnul, aby se tedy omezily ostatní investice v rozpočtu obce a navrhl změnu rozpočtu, kde by se měly zkrátit všechny položky - nedělat silnice, kostel, kabiny. Pan Musil připomněl zastupitelům problematiku ohledně rekonstrukce školní jídelny a podpořil pana starostu se záměrem zastřešení školy (špatný stav stávajících střech na staré i nové budově) Pan starosta dále připomněl, že by bylo možno získat finanční prostředky těžbou z lesa, jak tomu bylo v minulosti. Dodal ale, že se jedná o poslední mýtní dřevo a že se mu tato těžba jeví jako neekonomická. Navíc bychom tím zatížili budoucí zastupitelstvo, které by muselo pečovat o nové stromky. Pan Hupka souhlasil s možností půjčky, ne však se zkrácením financí na opravu silnic. V další diskuzi byly podrobně probírány jednotlivé příjmy a výdaje v rozpočtu, a to i v minulých letech. Na závěr tohoto bodu byl schválen návrh pověřit starostu, aby udělal všechny kroky pro to, aby obec mohla přijmout dotaci ve výši ,-Kč s tím, že vlastní podíl na této akci ( jehož výše ještě není známa ) bude financován buď omezením investic v dalších kapitolách rozpočtu, nebo přijetím úvěru ve výši ,- až ,-Kč. Dále bylo schváleno, že o upraveném návrhu rozpočtu na rok 2005 bude hlasováno na únorovém zasedání zastupitelstva. Pan starosta předložil žádost pana St. Musila o vyjádření obecního úřadu k výstavbě rybníka na jeho pozemku v lokalitě u bořetického potoka pod myslivnou. Jedná se o rybník cca 40 x 50 m o výměře 2 000m 2. Zastupitelstvo s tímto záměrem vyslovilo souhlas. V diskuzi vystoupil pan starosta s návrhem organizace letošního masopustu. Dále pak informoval zastupitele o záměru rekonstrukce kabin na hřišti. Nastínil možnost získání dotací, seznámil zastupitele se záměrem projektu, protože kabiny jsou v majetku obce a TJ Sokol je spravuje. Byla řešena případná možnost vestavby malometrážního bytu do půdních prostor.

2 NAŠI MILÁČCI Tímto titulkem myslím samozřejmě pejsky, které zde v Hořepníku chováme. Nemyslel bych si, že i nás dostihne problém, který jsem až doposud považoval za ryze městský. Každý pejsek potřebuje více či méně venčit. A po venčení většinou něco zbude. Každý majitel by měl být tak zodpovědný, že pokud se to pejskovi povede udělat uprostřed obce, tak to po něm uklidit. Osobně se mi jedná o lokality na náměstí, u stoky směrem ke zdravotnímu středisku a na hřišti. Toto jsou místa, která jsou naprosto nevhodná k venčení psů. Máme snad okolo Hořepníku dostatek jiných přírodních zákoutí. Pokud by nepomohla tato dobře míněná rada, má obecní úřad i jiné nástroje, jak majitele psů upozornit, že se chovají nevhodně. Jedná se o vyhlášku č. 2/99 o chovu psů a jejich zákazu volného pobíhání na veřejném prostranství. V této vyhlášce jsou jasně stanoveny povinnosti majitelů psů. Pokud by je nedodržoval, nebo porušoval, je možno uložit mu pokutu dle zákona o přestupcích. Ta může dosáhnout výše až 3 000,-Kč. Ještě bych rád upozornil, že tak jako každý únor, musí každý majitel psa staršího půl roku zaplatit místní poplatek, který činí 60,-Kč za prvního psa a 80,- Kč za každého dalšího psa. Aleš Petrák, starosta FOTKA NA OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY V lednovém zpravodaji jsme upozorňovali občany na výměnu OP. V souvislosti s touto změnou oznamujeme, že bude na obecním úřadě přítomen fotograf z Pelhřimova, který zhotoví fotografie na výše uvedené doklady. Zájemci! nahlaste své jméno na obecním úřadě. Přesný termín fotografování bude upřesněn. Alena Buchtová NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2005 Zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání projednalo návrh rozpočtu na rok Jeho konečné schvalování bude na příštím zasedání. Návrh rozpočtu vychází z priorit zastupitelstva ( tj. oprava komunikací ) a z případných přidělených dotací. Na rok 2005 je v návrhu rozpočtu počítáno s ,-Kč na komunikace a dalších ,-Kč na komunikace a technickou infrastrukturu na nově budovaných parcelách. Dále byly podány dvě žádosti o dotace a pokud by vyšly, tak by jsme dostali částku cca ,-Kč navíc. Za to už bychom snad trošku splatili dluh z minulých let a pokračovali v opravách komunikací. K tomuto bodu podotýkám, že v posledních letech investovala obec do silnic pouze ,-Kč v roce 2001 a ,-Kč v roce Na druhou stranu investice do sálu činila cca ,-Kč!!! bez jakýchkoliv dotací. Oproti tomu investice do školní jídelny byla ,-Kč z rozpočtu obce a ,-Kč ze státních dotací. Další část rozpočtu vychází z usnesení současného zastupitelstva z léta roku 2003, kdy se rozhodlo nepokračovat v pracích na výstavbě kotelny na biomasu, ale doporučilo starostovi podat žádost o dotaci na sluneční kolektory do ZŠ s tím, že v případě realizace 2 akce dojde k podstatnému ušetření elektrické energie na ohřev teplé vody a částečně i topného oleje. Tuto žádost jsem zpracoval tak, že nám dotaci v roce 2004 přiděli a proto letos musíme tuto akci realizovat. Vlastní náklady obce budou ,-Kč. Dotace činí ,-Kč a bezúročná půjčka ( tzn. že obec nezaplatí ani korunu navíc ) činí ,-Kč a bude splatná z budoucích úspor energií v letech Samozřejmě tuto částku bych mohl získat i jinak. Například vytěžit zbytek mýtního lesa ve Skočedlovicích, ale tím by tam nezbyly již takřka žádné vzrostlé stromy. Podotýkám, že díky sálu bylo z lesa ve Skočedlovicích vytěženo Kč v roce 1999, ,-Kč v roce 2000 a ,-Kč v roce Na současné zastupitelstvo zbyla péče o malé stromky a výsadba nových stromů. Náklady na ni činí cca ,-Kč každý rok. V současné době probíhá pouze kůrovcová a kalamitní těžba. Dále les ve Skočedlovicích posloužil jako záruka státu, že splatíme tuto půjčku. V žádném případě nehrozí ztráta ani jednoho stromu, protože v rozpočtu obce ( cca 7 miliónů Kč ) se po dobu čtyř let najde částka Kč ročně na splátky. Lesu by spíše uškodilo, kdybych z něj vytěžil zbylé vzrostlé dřevo a nástupcům zanechal jen mladý les. Ještě se množily dotazy, proč jsme jako zástavu nepoužili les ve stráni za parketem. Důvod je jednoduchý. Všechny lesní pozemky v katastru obce Hořepník nebyly do ledna roku 2005 zapsány v katastru nemovitostí do majetku obce, i když v nich obec hospodařila. Jednalo se o zanedbání obecního úřadu, na které jsem přišel v září roku 2004 a do konce února by mělo být napraveno. Toto není zdaleka všechno, na základě pověření zastupitelstva jsem získal příslib dotace ,-Kč na zastřešení nové a staré budovy základní školy. Jedná se o akci nutnou na základě projektu, který zadalo minulé zastupitelstvo. Nevěřící Tomášové se mohou podívat do posledního patra školy nebo do tělocvičny a garantuji jim, že jim tam bude kapat na hlavu voda (pokud nebudou velké mrazy ). Samozřejmě k této dotaci musí obec přidat část vlastních zdrojů. Předpoklad je, že se bude jednat o částku ve výši ,-Kč. Protože za 2 milióny by se obě střechy měly pořídit a budeme mít na desítky let od tohoto problému pokoj. Další možností je, že letos nebo příští rok za cca tisíc korun ( bez dotací! ) střechu na nové budově opravíme a na staré budově budeme doufat, že ještě nějaký čas vydrží. Jak se na nás budou tvářit za pár let ( cca 10 ), kdy nutnost opravy vyvstane znova, je věc druhá. Takže, kde vzít peníze? Jedná se o 300 až 500 tisíc. Problematiku lesa jsem již vysvětlit výše. Zbývá tedy úvěr u banky. Letos jsme částečně čerpali kontokorentní úvěr a obec to stálo cca 2 200,-Kč na úrocích bez toho, aby se jakkoliv zadlužila. Tento kontokorent by nebyl problém předělat na běžný úvěr se sazbou 6 8 % splatný za 3 roky. Celkové úroky by činily cca ,-Kč až ,-Kč. Splátky, které by připadly na příští zastupitelstvo by byly cca ,-Kč v roce 2007 a cca ,-Kč v roce Když si vzpomenu, že toto zastupitelstvo bylo v roce 2003 nuceno investovat ,-Kč do sálu ( stropy a vzduchotechnika ), jinak by nebyl zkolaudován, tak se mi to tak velký závazek nezdá. Ptám se, je to moc? Obec za to dostane ,-Kč na dotacích, tedy peníze ne

3 ze svého majetku ( z lesa nebo akcií ). Druhá možnost, jak k těmto penězům přijít, je ubrat v rozpočtu Kč například na komunikacích, ale tím zároveň přijdeme i o možnost získat další peníze z dotací na komunikace, takže já osobně jsem proti. Aleš Petrák, starosta obce OKÉNKO DO HISTORIE - PROTIREFORMACE NA PELHŘIMOVSKU Pelhřimov se změnil v město katolické poměrně brzy. Jen několik měšťanů královského města raději emigrovalo. V březnu roku 1628 shledala protireformační komise v Pelhřimově 63 nekatolíky, kteří však slíbili přestoupit v krátké době. R nebyl už v městě žádný nekatolík. Pravděpodobně i Řečice se stala brzy katolickou, neboť r arcibiskup Harrach potvrdil Řečickým svobody udělené Kryštofem Léskovcem, obnovil např. právo odúmrti v dobré vědomosti maje, že Řečičtí k náboženství katolickému přistoupili (což ostatně učiniti museli) (Sedláček, Hrady a zámky IV.). Na vsích Pelhřimovska bylo mnoho nekatolíků, jak se ukázalo ještě r Na panství Hornocerekvickém měl Albrecht Šebestyán z Léskovce, horlivý katolík, dosti poddaných evangelických, slíbil však protireformační komisi r. 1628, že je přivede ke katolictví. Zajímavá je zpráva o protireformaci panství Proseče- Obořiště. Uvádí ji Fr. Roubík v Časopise pro dějiny venkova r a píše: Jakým způsobem a jakými metodami byla na jednotlivých statcích v Čechách v 17. století prováděna rekatolizace nekatolických poddaných, je dostatečně známo. Přesto však je dosti zajímavý doklad o rekordním úspěchu protireformace na statečku Proseči u Obořiště roku Majitel statku, Jan Leopold Voračický, obdržev rozkaz pražského místodržitelství, aby (jako ostatní panství v Čechách) také on předložil k účelům protireformační komise seznam poddaných svého statku s označením jejich vyznání, byl tím přiveden do rozpaků, protože takřka všichni jeho poddaní, jichž bylo asi 500, byli nekatolíci. Pozval si proto faráře z Nové Cerekve i hradeckého minoritu P. Hrabovského, aby se pokusili o obrácení poddaných na víru katolickou. Jaké metody užili tito dva kněží, nevíme, ale již jejich činnost jediného týdne, od dubna, stačila k tomu, že sice 226 poddaných obrátilo se k víře katolické ale druhá polovina přes 200 poddaných utekla před těmito metodami na Moravu, odkud je Voračický nemohl dostat zpět. Pokračování příště Pramen: Štíchová M. (1958): Minulost Pelhřimovska v dějepisném vyučování, str Josef Kovář MAŠOVICE - ROK 1892 ROK KATASTROF V tomto roce postihlo Mašovice dvojí krupobití. První 30. května přehnalo se bez větší škody, síla jeho se soustředila na Bácovice, kde způsobilo velké škody. Zato druhé krupobití, které přišlo 13. června, stalo se Mašovicím osudným. Kroupy velké jak vlašské ořechy přišly za prudkého větru, veškeré obilí bylo přitlučeno k zemi. Po kroupách se přihnal silný déšť, který 3 pohromu dovršil. Osení bylo na polovic zničeno. Krupobití zasáhlo jen Mašovice, část katastru bořetického, outěchovského, milotického a řečického. V tomto roce se rozšířila po celém hejtmanství pelhřimovském mezi hovězím dobytkem slintavka a kulhavka. Mašovice zůstaly celkem uchráněny. Dva požáry velkého rozsahu zaujaly mysl na delší čas Mašovských sousedů. Bylo to 26. února, kdy velký požár vypukl v Hořepníku, kde vyhořela celá Zákostelská ulice čítající 17 čísel a dvě stodoly. Druhý oheň byl 17. listopadu v Bořeticích, kde vyhořelo pět čísel, tři statky a dvě chalupy. Stavba sušárny lnu Roku 1894 se stavěla mašovická sušárna. Náklad na stavbu činil 309 zlatých 74 krejcarů. Dotace na stavbu činila 50 zlatých, mimo to byly ještě prodány odřezky a třísky, za které se utržilo 15 zlatých. Stavbu provedl zednický mistr Veselý z Nové Cerekve. Josef David z čísla 5 nechtěl se uvoliti sbírat kámen na stavbu a poskytnout povozy, ani dát peněžitou dávku, jak činili ostatní hospodáři. Pouze k nádenické práci se uvolnil. Od té doby tedy bylo ustanoveno podle přísloví stejné povinnosti, stejná práva, aby čekal každoročně, až ostatní hospodáři len budou mít vytřen a pak teprve směl použít sušárnu sám. Požár v roce 1896 V dubnu vypukl oheň v čísle 9, který celé hospodářské stavení pohltil a zasáhl i sousední číslo 8, kde zničil stodolu a kolnu. Obytné stavení č.8, které bylo pod došky a dřevěné, ze všech sil bylo uhájeno, také vedlejší stavení č.7 bylo po delší námaze uhájeno. Oheň založila svou neopatrností služka z č.9. Šla večer pro prádlo na půdu, kde bylo uloženo také seno, do kterého asi při zapalování sirek jí odlétla hořící palička. Po návratu z půdy nikomu nic neřekla, jen vybíhala ven, že prý cítí kouř. Když byl oheň domácími zpozorován, byl již v takovém rozsahu, že na záchranu stavení nebylo ani pomyšlení. Sotva dobytek ze stájí byl odvázán. Množství obilí shořelo na sýpce i ve stodole na mlatě, právě den před tím bylo vymláceno.všechny hospodářské stroje padly ohni za oběť. Štěstí bylo, že vál vítr ode vsi, jinak by lehla celá ves popelem. Jan Jelínek POPLATKY V PRVNÍ POLOVINĚ ÚNORA Vybírání poplatku za komunální odpad ( jeho výše bude teprve stanovena na lednovém zasedání obecního zastupitelstva) a za psy bude probíhat v měsíci únoru. (pokud možno od do ) Dále budou mít občané možnost zaplatit v hotovosti zálohu na vodné a stočné na rok Veškeré poplatky ( za odpad, psy i vodné a stočné ) je možno platit rovněž bezhotovostně a to na bankovní účet obce č / 0600, je však nutné si předem domluvit var. symbol na OÚ ( možno i telefonicky nebo em ). POMOC ASII Jistě všichni víte, co se stalo v Asii a jaké má tato přírodní katastrofa důsledky. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku na pomoc této oblasti. Návrh jsme předložili p. řediteli, který nás podpořil a vše mohlo

4 začít. V pátek 7.ledna jsme všechny na škole informovali rozhlasem o dobrovolné sbírce. V pondělí 10. ledna a v úterý 11.ledna mohli žáci přinést peníze, které by chtěli darovat. Po ukončení sbírky jsme všechny vybrané peníze odevzdali p. Jelínkové, která je uschovala do školní pokladny. Ve středu 12.ledna jsme peníze přepočítali a vyhlásili jsme celkový součet. Skvělou částku Kč jsme poslali na bankovní účet,,adra, která vysílá své záchranáře do postižených míst Asie. Chtěli bychom poděkovat žákům, kteří do sbírky přispěli i místnímu pedagogickému sboru a bývalé p.uč. Stejskalové. Věříme, že naše snaha pomoci Asii, nebyla marná. Lucie Krausová a Lucie Veselá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ Zveme taťky, mamky, babičky, ale hlavně dětičky, přijďte se k nám podívat, do té naší školičky Zveme Vás na Den otevřených dveří MŠ Hořepník, který se uskuteční u příležitosti zápisu dětí do mateřské školy Hořepník na školní rok 2005/2006 a to od 8:00 do 15:00 hodin. Vaše ratolesti poznají nové kamarády, seznámí se s prostředím a Vám rodičům ochotně zodpovíme všechny Vaše dotazy. K nahlédnutí bude předložen Plán výchovné práce, podle kterého celý rok pracujeme. Těšíme se na setkání. Jitka Závůrková, vedoucí učitelka MŠ NAUČNÁ STEZKA AVIFAUNA, KONEC Řád: sovy: puštík obecný (Strix aluco) Poměrně velká sova, barvy šedé až rezavé. Má kulatou hlavu a okrouhlý obličej (závoj ). Hnízdí v dutinách, někdy i v hnízdních budkách či podzemních norách a snáší 3-4 bílá a kulatá vejce. Živí se převážně drobnými hlodavci, malými ptáky a větším hmyzem. Puštíka můžete ve dne spatřit pouze výjimečně, v noci ho můžete slyšet v období toku brzy na jaře. Řád: svišťouni: rorýs obecný (Apus apus) Černý pták vzhledem připomínající vlaštovku, ale podstatně rychleji létající. Hnízdí pospolitě na střechách, štěrbinách skal a v otvorech budov. Snáší pouze dvě bílá vejce. Živí se pouze létajícím hmyzem. Od května do srpna ho můžete spatřit jak v hejnu nad stezkou svým typickým svištivým letem loví hmyz. Celá kolonie hnízdí v nedalekých bytovkách ve větracích otvorech. Většinu života stráví ve vzduchu a téměř nikdy nedosedá na zem, odkud většinou bez pomoci nedokáže vzlétnout. Řád: šplhavci: strakapoud velký(dendrocopos major) Velmi pestře zbarvený pták velikosti kosa s velkým dlátovitým zobákem a krátkým tuhým ocasem. Hnízdí v dutinách stromů a hnízdní kotlinu si sám vytesává. Někdy hnízdí i v budkách.. Snáší 4-6 bílých vajec. Živí se hmyzem žijícím pod kůrou stromů a ve dřevě a semeny jehličnatých stromů. V okolí naučné stezky každoročně hnízdí, po cestě se můžete setkat s hromádkami šišek bez semínek, které strakapoud vyloupal. 4 Řád: vrubozobí: kachna divoká (Anas platyrhynchos) Popis: Rozdíl ve zbarvení u obou pohlaví. Kachna je celá hnědě skvrnitá, kačer ve svatebním šatu má zelenou hlavu s kovovým leskem, bílý proužek na krku a hnědě zbarvené břicho. Hnízdí většinou na zemi poblíže vody, hnízdo je dokonale ukryté v trávě a vystlané prachovým peřím. Snáší 7 11 nazelenalých vajec. Živí se převážně rostlinnou potravou a zooplanktonem. Na rybníku u naučné stezky se kachny pravidelně objevují, každoročně zde vyvedou i mladé. Jedná se o naši nejhojnější kachnu. Ing. Petr Ježek NĚMÍ SVĚDKOVÉ V obcích na pomezí Čech a Moravy a v jejich okolí je možno nalézt a obdivovat množství památek drobné sakrální architektury, jako jsou boží muka, kříže, smírčí kameny a podobně. Ne vždy se k nim lidé chovali s náležitou úctou a ani v dnešní době tomu není jinak. Patří ale neoddělitelně k naší kulturní krajině a je třeba je podle možnosti chránit. Jedním z prvních kroků může být jejich vědomé poznání. Často si ani neuvědomujeme, kolik takových svědků minulosti dnes a denně potkáváme. Také v Hořepníku a jeho okolí potkáte několik kapliček nebo božích muk. Někdo si jich ani nevšimne, jiný se u nich zastaví a možná se zamyslí nad tím, co nutilo naše předky ke stavbě těchto malých symbolů. Některé jsou v celkem dobrém stavu, některým by stačilo věnovat trochu času a plechovku barvy, a u dalších by to spravilo pár pytlů malty, tašek a trocha vápna. Ten křížek, který stával u bývalé cesty od hřbitova do Malíkovic a o který asi zavadil nešikovný traktorista, ten by se snad ještě dal zachránit. Stejně jako svatý Donát, kaplička kousek pod Vršky, či kaplička ve Březině, kousek pod silnicí. Její fotky jsem dokonce objevil na internetu (www.kostely.tnet.cz ). Možná by stálo za to, zamyslet se nad stavem těchto malých památníčků minulosti a ne jen nad jejich velkými bratry, nacházejícími se uprostřed vesnic a měst. Milan Hupka PAMÁTKÁŘI TAKÉ TANČILI Vážení a milí, dovolte mi tento poněkud nadsazený titul. Všichni víme, že ti profesionální památkáři jsou lidé velmi vzdělaní s vysokoškolským diplomem. Chtěl jsem pouze zkrátit ten dlouhý titul našeho Spolku pro záchranu památek hořepnicka. Ale i v našem spolku máme velké odborníky architekta, techniky, odborné řemeslníky a třeba i ty, kteří jsou schopni vozit jen kolečko. Ale všechny nás spojuje velká a upřímná snaha naplňovat naše krédo chránit a udržovat památky hořepnicka, které nám zanechali naši předkové. Všichni účastníci tohoto bálu, kterých bylo nemnoho, mohli dát volný průchod svým tanečním kreacím, pro které měli dostatek místa na parketu. Překvapila mládež, z toho mála jí přišlo hodně, pokud se tomu tak dá říci. O mládeži je známo, že jde za dobrou hudbou. V tomto případě měli pořadatelé šťastnou ruku, protože ti hoši plně uspokojili žánrem i vytrvalostí. Jenom ještě malý

5 dovětek příště přijďte na tuto společenskou událost s trakařem, abyste si mohli odvézt výhry z tomboly. Když už jsem dostal slovo ve vládním měsíčníku, tak mi dovolte, abych znovu, třeba opakovaně, poděkoval všem dárcům sbírky na opravu interiéru kostela. Velké díky patří i zastupitelům obce za značný obnos, který byl věnován. Díky patří i vysokým církevním hodnostářům, kteří svou účastí dali dokončenému dílu slavnostní ráz i lesk. Nemohu nevzpomenout následníků pana Bezděka, Jana Jelínka a Josefa Kováře, kteří nás pravidelně provázejí blízkou i dávno minulou historií našeho hořepnicka. Seznamují nás s trampotami i tragediemi, radostmi i úspěchy lidí našeho kraje. Velké díky i Vám. Závěrem ještě několik slov k historickým památkám, které bychom měli chránit a udržovat jako dědictví našich předků, které nám dávají důkaz o jejich důmyslnosti, poctivosti vykonané práce i jejich duchovní síle. Uvedu Vám jeden kontrast, který je v pravém slova smyslu neuvěřitelný. Před časem jsem kráčel po dlažbě Via Appia, jižní výpadovce z Říma, kterou nechal zbudovat Appius Claudius Caecus v roce 312 př. Kr. Ještě dnes po ní jezdí automobily. Zcela nedávno barbarsky rozdrtily pásy tanků dlažbu biblického Babylonu, která je ještě o dva tisíce let starší! Byla zničena jedna z nejvzácnějších památek nejen Iráčanů, ale celého lidstva. Není jen naší povinností, ale přímo posláním chránit poklady našich předků a s hrdostí je předat potomkům. Za spolek pro záchr. památek hořepnicka, Josef Městka MASOPUST Rok se s rokem sešel a opět je tu masopust. Tentokráte připadl velmi brzy na sobotu 5.2. Letos bude průvod stejně jako loni začínat před novou restaurací NA RADNICI. Sraz je naplánován již na 13,30 hod. Poté vyrazí průvod za doprovodu Jitřenky navštívit jednotlivé ulice v Hořepníku, a to v obráceném pořadí než minulý rok: 1.- prodejna p. Zenáhlíka 2. V Oulehli a Vítovice 3. Panská, 4. Za Farou, 5. Zákostelská, 6. Pletařská, 7. panelák a bytovky a zpět k Radnici. Doufám, že přivítání průvodu bude tak pěkné jako v minulých letech a že průvod ve zdraví přežije. Srdečně jsou zváni všechny masky s dobrou náladou. Doufám, že počasí bude příjemně zimní, ale na druhou stranu, že nebude moc velký mráz, aby nám muzikanti nezamrzli. Po skončení průvodu bude následovat přibližně od 19,30 hod. masopustní veselice v kulturním sále. K večerní maškaře nám bude vyhrávat Trimen pod vedením pana Musila z Lukavce. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni. Aleš Petrák, starosta HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2004 Rád bych Vás seznámil se zprávou o závěrečném hospodaření obce, kterou projednalo zastupitelstvo. Plánované příjmy za rok 2004 činily ,-Kč, skutečné byly ,-Kč. Plánované výdaje činily ,-Kč, skutečné byly ,-Kč. Příjmová část byla tvořena daňovými příjmy ve výši Kč (předpoklad byl ,-), vlastními příjmy (voda, les, poplatky.) ve výši ,- Kč (předpoklad byl ,-), s dotacemi ve výši ,-Kč (předpoklad byl ,-) a převodem z fondu bydlení ve výši ,-Kč. Přehled výdajů uvádím ve zvláštní tabulce. Rozpočet byl počítán jako vyrovnaný a díky převodu z fondu bydlení se toto podařilo dodržet, i když se nad plán udělalo mnoho práce. Na konci roku 2004 (31.12.) bylo na účtu ,-Kč oproti původnímu zůstatku z konce roku 2003 (31.12.), který činil ,-Kč. Podrobné vyúčtování hospodaření za rok 2004 a rozpočet na rok 2005 budou také umístěny na internetový stránkách obce Aleš Petrák PŘEHLED VÝDAJŮ ZA ROK 2004 les ,20 správa lesa ,00 investice v restauraci ,50 opravy a údržby silnic ,00 opravy a výstavba chodníků ,85 kanalizace a ČOV ,98 pitná voda ,45 rybníky ,50 kostel ,00 opravy domu ,00 zpravodaj ,00 veřejný rozhlas ,00 investice a provoz sálu ,50 sbor pro občanské záležitosti ,00 tělovýchovná činnost-sokol ,54 výstavba sportoviště ,00 parket ,50 péče o vzhled obcí a veř.zeleň ,49 protipovodňová opatření ,00 požární ochrana ,00 ZŠ-neinvestiční příspěvek ,00 paliva do ZŠ ,50 školní kuchyně ,50 změna tech. vytápění v ZŠ 5 090,00 hudební činnost 1 850,00 kino ,50 knihovna ,00 kronika 4 000,00 zdrav. středisko ,00 bytové hospodářství ,50 nákup pozemků ,00 veřejné osvětlení ,10 Pohřebnictví ,50 územní plánování ,00 zainvestování parcel ,00 civilní služba ,50 sběr a svoz komunál.odpadů ,70 volby EU ,00 volby zast. kraje ,00 zastupitelstvo ,50 činnost místní správy- OU ,05 opravy mechanizace obce ,00 opravy radnice ,24 wi-fi síť ,90 dotace nezisk. org ,00 obecné výdaje z fin. operací ,00

6 KAM ZA KULTUROU V MĚSÍCI ÚNORU KINO PACOV, VŽDY OD 20:00 HODIN 2. COLLATERAL, americký thriller, Max pracuje již 12 let jako taxikář. Tváře pasažérů přicházejí a mizí. Až do dneška. Vincent je nájemný vrah. Během noci přinutí Vincent Maxe aby ho dovezl do všech míst, kde má dojít k vraždám. 4. DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI, americká romantická komedie, pokračování úspěšného filmu Deník princezny. Mia se stala okouzlující mladou ženou a je připravena přijmout svou roli v královské rodině. Před korunovací je však ještě potřeba, aby se vdala. Mia proto nyní čelí nekonečné přehlídce nápadníků VETŘELEC VS. PREDÁTOR, americký sci-fi thriller, odhalení starobylé pyramidy, pohřbené pod ledovým povrchem Antarktidy, přiláká na tento zmrzlý kontinent vědeckou výpravu. Překvapení ukryté v hloubce 2000 stop pod zamrzlým povrchem nejprve fascinuje a pak vyděsí. 11. SNOWBOARĎÁCI, česká komedie, rok co rok trávili Vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály. A den za dnem snili o svých vlastních nabušených Vánocích. Ten den právě nastal. Zažijí týden na který se nezapomíná. No to asi skutečně zažijí, ale ne zrovna tak, jak si představovali. 16. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KON- CÍCH, americká romantická komedie, v tomto pokračování se setkáváme s titulní hrdinkou tam, kde jsme se rozloučili: šťastnou a spokojenou v náručí vytouženého milence, který je zatím uznalý a ohleduplný k jejím žárlivým záchvatům. 18. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY, amer. komedie, co dokážou holky, když se perou o kluka... Cady žila s rodiči v Africe a nyní se vrací do školy poblíž Chicaga. Netuší, jak divoké vztahy mohou panovat v tzv. civilizované společnosti. 23. MILENCI A VRAZI, český film, vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Ústředním místem děje je dům kdesi v Ústí nad Labem, patřící chemičce. Do této svobodárny přijde bydlet i nesnášenlivý mladý pár čekající dítě. Nevraží na ředitele ale i na spolubydlící OKRSEK 4, americký akční film, příběh baltimorského požárníka Jacka, který se stává z nezkušeného nováčka ostříleným bojovníkem s ohněm. Při své namáhavé práci nezřídka zanedbává rodinu. KULTURA V PACOVĚ 12. DIVADELNÍ PLES sokolovna od 20:00, Hudba Elmex. Předpr. vstupenek prodejna NIKA. 15. Jakub SMOLÍK s kapelou a novým programem. Kino od 19:30, předprodej vstupenek MKS. 18. HASIČSKÝ PLES sokolovna od 20:00. Hudba BOŽEJÁCI, předprodej vstupenek Tabák Petra. 26. DĚTSKÝ KARNEVAL S FUGASEM A HARRYM. Sokolovna od 13:30 do 16:00. Vstupenky ke koupení před začátkem karnevalu v sokolovně. 26. Taneční zábava v sokolovně od 21:00. Hudba Tlustá Berta. AKCE V HOŘEPNÍKU hraje ALEGRO Tábor sobota , 20:00, sál Radnice V tombole na Vás čeká divočák, srnčí, kachny, zajíci, bažanti, a další skvělá sousta zažijete při konzumaci pravého loveckého guláše. DĚTSKÝ KARNEVAL Povídal mi mraveneček, Tímto zveme abych s ním šel na veškerou drobotinu taneček. z Hořepníka i širokého A na kopci u hrušky, okolí na Dětský bavily se berušky: karneval, který se Co se tady dneska děje? koná dne od Muzika tu krásně hraje. 13,00 do 17,00 hod. Jen muziko pěkně hrej, v kulturním sále čeká nás karnevalový v Hořepníku. rej. K poslechu, ale především k tanci hraje skupina Fernet. Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,-Kč Každá dětská vstupenka vyhrává. Těšíme se na Vás a vezměte si s sebou hodně dobré nálady. Jitka Závůrková vedoucí učitelka MŠ Hrají ochotníci z divadélka Tyjátr Pacov Pátek , 19:30, kino, vstup 50,- Kč Předprodej: Smíšené zboží p. Zenáhlík Sobota :30 před radnicí. Večer masopustní veselice TRIMEN Kulturní sál v 19:30 H o ř e p n i c k ý z p r a v o d a j HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1 Zpravodaj sloučených obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zalužice Červen 2008 Č. 1 / 2008 Z obsahu: Pištínská fara Informace starosty Plnění rozpočtu obce Informace z jednání zastupitelstva Knihovny Líbilo

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více