Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne proběhlo 24. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Rada vzala na vědomí informaci o možném připojení obce Arneštovice na bezdrátový internet z přenosového bodu v Rovné. Rada se seznámila s žádostí Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově o finanční příspěvek. Rada rozhodla tento příspěvek neposkytnout s tím, že obec Hořepník finančně přispívá sdružení LADA a rovněž se podílí na zabezpečení chodu pečovatelské služby, která sídlí v naší obci. Rada vzala na vědomí informace o průběhu inventarizace majetku obce. Tato proběhla bez zjevných problémů. Rada se seznámila se soupisem pohledávek za neplacení odvozu komunálního odpadu, vodného a stočného a další. Rovněž se seznámila se zněním dopisu, který je těmto dlužníkům zasílán. Rada konstatovala, že jsou postupně vymáhány, tudíž zatím není třeba žádnou odepisovat. Dále rada projednala žádost paní Vobrové (Hořepník 172 ) o prominutí poplatku z rekreačního objektu za svoz komunálního odpadu. Rada tuto žádost zamítla. Rada projednala informaci o výsledcích hospodaření obce za rok 2004 v jejích příjmových a výdajových kapitolách. Rada projednala návrh rozpočtu obce na rok 2005, který předložil pan starosta. V souvislosti s jednáním o odkoupení bývalých pozemků paní Havlicové se zjistilo, že pozemky pod komunikací III.třídy vedoucí přes Vítovice do Rovné jsou v majetku obce Hořepník. Rada proto navrhuje k jednání do zastupitelstva bezplatný převod části pozemku pod komunikací vedoucí přes Vítovice na kraj Vysočina. ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo 23. zasedání Obecního zastupitelstva v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Zastupitelé projednali zprávu o hospodaření za rok 2004, kterou dostali spolu s pozvánkou. Zastupitelé v ní byli podrobně seznámeni s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů. Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rady na schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva i pana starostu ( uvolněný člen ), který vychází z nového nařízení vlády č. 697/04, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003. Poté pan starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2005, se kterým byli zastupitelé dopředu písemně seznámeni. Pan Hruška vznesl připomínku, že investice do školy jsou velmi velké a nesouhlasil se zadlužením obce. Na to mu starosta odpověděl, že v posledních dvou letech činily investice do školy ,-Kč a k tomu přibyla státní dotace ,-Kč. Porovnal to s investicí do sálu, která v minulém období činila cca ,-Kč a stání dotace byly nulové. Dále připomněl, že na běžný provoz školy musí obec dát každý rok částku až ,-Kč ( ovšem stát přispěje cca ,-Kč a okolní obce cca ,-Kč ). Na druhé straně provoz obecního úřadu a zastupitelstva stojí obec každý rok více jak ,-Kč a je skoro celý hrazen z rozpočtu obce. ( stát přispěje částkou ,-Kč). Pan Hruška navrhnul, aby se tedy omezily ostatní investice v rozpočtu obce a navrhl změnu rozpočtu, kde by se měly zkrátit všechny položky - nedělat silnice, kostel, kabiny. Pan Musil připomněl zastupitelům problematiku ohledně rekonstrukce školní jídelny a podpořil pana starostu se záměrem zastřešení školy (špatný stav stávajících střech na staré i nové budově) Pan starosta dále připomněl, že by bylo možno získat finanční prostředky těžbou z lesa, jak tomu bylo v minulosti. Dodal ale, že se jedná o poslední mýtní dřevo a že se mu tato těžba jeví jako neekonomická. Navíc bychom tím zatížili budoucí zastupitelstvo, které by muselo pečovat o nové stromky. Pan Hupka souhlasil s možností půjčky, ne však se zkrácením financí na opravu silnic. V další diskuzi byly podrobně probírány jednotlivé příjmy a výdaje v rozpočtu, a to i v minulých letech. Na závěr tohoto bodu byl schválen návrh pověřit starostu, aby udělal všechny kroky pro to, aby obec mohla přijmout dotaci ve výši ,-Kč s tím, že vlastní podíl na této akci ( jehož výše ještě není známa ) bude financován buď omezením investic v dalších kapitolách rozpočtu, nebo přijetím úvěru ve výši ,- až ,-Kč. Dále bylo schváleno, že o upraveném návrhu rozpočtu na rok 2005 bude hlasováno na únorovém zasedání zastupitelstva. Pan starosta předložil žádost pana St. Musila o vyjádření obecního úřadu k výstavbě rybníka na jeho pozemku v lokalitě u bořetického potoka pod myslivnou. Jedná se o rybník cca 40 x 50 m o výměře 2 000m 2. Zastupitelstvo s tímto záměrem vyslovilo souhlas. V diskuzi vystoupil pan starosta s návrhem organizace letošního masopustu. Dále pak informoval zastupitele o záměru rekonstrukce kabin na hřišti. Nastínil možnost získání dotací, seznámil zastupitele se záměrem projektu, protože kabiny jsou v majetku obce a TJ Sokol je spravuje. Byla řešena případná možnost vestavby malometrážního bytu do půdních prostor.

2 NAŠI MILÁČCI Tímto titulkem myslím samozřejmě pejsky, které zde v Hořepníku chováme. Nemyslel bych si, že i nás dostihne problém, který jsem až doposud považoval za ryze městský. Každý pejsek potřebuje více či méně venčit. A po venčení většinou něco zbude. Každý majitel by měl být tak zodpovědný, že pokud se to pejskovi povede udělat uprostřed obce, tak to po něm uklidit. Osobně se mi jedná o lokality na náměstí, u stoky směrem ke zdravotnímu středisku a na hřišti. Toto jsou místa, která jsou naprosto nevhodná k venčení psů. Máme snad okolo Hořepníku dostatek jiných přírodních zákoutí. Pokud by nepomohla tato dobře míněná rada, má obecní úřad i jiné nástroje, jak majitele psů upozornit, že se chovají nevhodně. Jedná se o vyhlášku č. 2/99 o chovu psů a jejich zákazu volného pobíhání na veřejném prostranství. V této vyhlášce jsou jasně stanoveny povinnosti majitelů psů. Pokud by je nedodržoval, nebo porušoval, je možno uložit mu pokutu dle zákona o přestupcích. Ta může dosáhnout výše až 3 000,-Kč. Ještě bych rád upozornil, že tak jako každý únor, musí každý majitel psa staršího půl roku zaplatit místní poplatek, který činí 60,-Kč za prvního psa a 80,- Kč za každého dalšího psa. Aleš Petrák, starosta FOTKA NA OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY V lednovém zpravodaji jsme upozorňovali občany na výměnu OP. V souvislosti s touto změnou oznamujeme, že bude na obecním úřadě přítomen fotograf z Pelhřimova, který zhotoví fotografie na výše uvedené doklady. Zájemci! nahlaste své jméno na obecním úřadě. Přesný termín fotografování bude upřesněn. Alena Buchtová NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2005 Zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání projednalo návrh rozpočtu na rok Jeho konečné schvalování bude na příštím zasedání. Návrh rozpočtu vychází z priorit zastupitelstva ( tj. oprava komunikací ) a z případných přidělených dotací. Na rok 2005 je v návrhu rozpočtu počítáno s ,-Kč na komunikace a dalších ,-Kč na komunikace a technickou infrastrukturu na nově budovaných parcelách. Dále byly podány dvě žádosti o dotace a pokud by vyšly, tak by jsme dostali částku cca ,-Kč navíc. Za to už bychom snad trošku splatili dluh z minulých let a pokračovali v opravách komunikací. K tomuto bodu podotýkám, že v posledních letech investovala obec do silnic pouze ,-Kč v roce 2001 a ,-Kč v roce Na druhou stranu investice do sálu činila cca ,-Kč!!! bez jakýchkoliv dotací. Oproti tomu investice do školní jídelny byla ,-Kč z rozpočtu obce a ,-Kč ze státních dotací. Další část rozpočtu vychází z usnesení současného zastupitelstva z léta roku 2003, kdy se rozhodlo nepokračovat v pracích na výstavbě kotelny na biomasu, ale doporučilo starostovi podat žádost o dotaci na sluneční kolektory do ZŠ s tím, že v případě realizace 2 akce dojde k podstatnému ušetření elektrické energie na ohřev teplé vody a částečně i topného oleje. Tuto žádost jsem zpracoval tak, že nám dotaci v roce 2004 přiděli a proto letos musíme tuto akci realizovat. Vlastní náklady obce budou ,-Kč. Dotace činí ,-Kč a bezúročná půjčka ( tzn. že obec nezaplatí ani korunu navíc ) činí ,-Kč a bude splatná z budoucích úspor energií v letech Samozřejmě tuto částku bych mohl získat i jinak. Například vytěžit zbytek mýtního lesa ve Skočedlovicích, ale tím by tam nezbyly již takřka žádné vzrostlé stromy. Podotýkám, že díky sálu bylo z lesa ve Skočedlovicích vytěženo Kč v roce 1999, ,-Kč v roce 2000 a ,-Kč v roce Na současné zastupitelstvo zbyla péče o malé stromky a výsadba nových stromů. Náklady na ni činí cca ,-Kč každý rok. V současné době probíhá pouze kůrovcová a kalamitní těžba. Dále les ve Skočedlovicích posloužil jako záruka státu, že splatíme tuto půjčku. V žádném případě nehrozí ztráta ani jednoho stromu, protože v rozpočtu obce ( cca 7 miliónů Kč ) se po dobu čtyř let najde částka Kč ročně na splátky. Lesu by spíše uškodilo, kdybych z něj vytěžil zbylé vzrostlé dřevo a nástupcům zanechal jen mladý les. Ještě se množily dotazy, proč jsme jako zástavu nepoužili les ve stráni za parketem. Důvod je jednoduchý. Všechny lesní pozemky v katastru obce Hořepník nebyly do ledna roku 2005 zapsány v katastru nemovitostí do majetku obce, i když v nich obec hospodařila. Jednalo se o zanedbání obecního úřadu, na které jsem přišel v září roku 2004 a do konce února by mělo být napraveno. Toto není zdaleka všechno, na základě pověření zastupitelstva jsem získal příslib dotace ,-Kč na zastřešení nové a staré budovy základní školy. Jedná se o akci nutnou na základě projektu, který zadalo minulé zastupitelstvo. Nevěřící Tomášové se mohou podívat do posledního patra školy nebo do tělocvičny a garantuji jim, že jim tam bude kapat na hlavu voda (pokud nebudou velké mrazy ). Samozřejmě k této dotaci musí obec přidat část vlastních zdrojů. Předpoklad je, že se bude jednat o částku ve výši ,-Kč. Protože za 2 milióny by se obě střechy měly pořídit a budeme mít na desítky let od tohoto problému pokoj. Další možností je, že letos nebo příští rok za cca tisíc korun ( bez dotací! ) střechu na nové budově opravíme a na staré budově budeme doufat, že ještě nějaký čas vydrží. Jak se na nás budou tvářit za pár let ( cca 10 ), kdy nutnost opravy vyvstane znova, je věc druhá. Takže, kde vzít peníze? Jedná se o 300 až 500 tisíc. Problematiku lesa jsem již vysvětlit výše. Zbývá tedy úvěr u banky. Letos jsme částečně čerpali kontokorentní úvěr a obec to stálo cca 2 200,-Kč na úrocích bez toho, aby se jakkoliv zadlužila. Tento kontokorent by nebyl problém předělat na běžný úvěr se sazbou 6 8 % splatný za 3 roky. Celkové úroky by činily cca ,-Kč až ,-Kč. Splátky, které by připadly na příští zastupitelstvo by byly cca ,-Kč v roce 2007 a cca ,-Kč v roce Když si vzpomenu, že toto zastupitelstvo bylo v roce 2003 nuceno investovat ,-Kč do sálu ( stropy a vzduchotechnika ), jinak by nebyl zkolaudován, tak se mi to tak velký závazek nezdá. Ptám se, je to moc? Obec za to dostane ,-Kč na dotacích, tedy peníze ne

3 ze svého majetku ( z lesa nebo akcií ). Druhá možnost, jak k těmto penězům přijít, je ubrat v rozpočtu Kč například na komunikacích, ale tím zároveň přijdeme i o možnost získat další peníze z dotací na komunikace, takže já osobně jsem proti. Aleš Petrák, starosta obce OKÉNKO DO HISTORIE - PROTIREFORMACE NA PELHŘIMOVSKU Pelhřimov se změnil v město katolické poměrně brzy. Jen několik měšťanů královského města raději emigrovalo. V březnu roku 1628 shledala protireformační komise v Pelhřimově 63 nekatolíky, kteří však slíbili přestoupit v krátké době. R nebyl už v městě žádný nekatolík. Pravděpodobně i Řečice se stala brzy katolickou, neboť r arcibiskup Harrach potvrdil Řečickým svobody udělené Kryštofem Léskovcem, obnovil např. právo odúmrti v dobré vědomosti maje, že Řečičtí k náboženství katolickému přistoupili (což ostatně učiniti museli) (Sedláček, Hrady a zámky IV.). Na vsích Pelhřimovska bylo mnoho nekatolíků, jak se ukázalo ještě r Na panství Hornocerekvickém měl Albrecht Šebestyán z Léskovce, horlivý katolík, dosti poddaných evangelických, slíbil však protireformační komisi r. 1628, že je přivede ke katolictví. Zajímavá je zpráva o protireformaci panství Proseče- Obořiště. Uvádí ji Fr. Roubík v Časopise pro dějiny venkova r a píše: Jakým způsobem a jakými metodami byla na jednotlivých statcích v Čechách v 17. století prováděna rekatolizace nekatolických poddaných, je dostatečně známo. Přesto však je dosti zajímavý doklad o rekordním úspěchu protireformace na statečku Proseči u Obořiště roku Majitel statku, Jan Leopold Voračický, obdržev rozkaz pražského místodržitelství, aby (jako ostatní panství v Čechách) také on předložil k účelům protireformační komise seznam poddaných svého statku s označením jejich vyznání, byl tím přiveden do rozpaků, protože takřka všichni jeho poddaní, jichž bylo asi 500, byli nekatolíci. Pozval si proto faráře z Nové Cerekve i hradeckého minoritu P. Hrabovského, aby se pokusili o obrácení poddaných na víru katolickou. Jaké metody užili tito dva kněží, nevíme, ale již jejich činnost jediného týdne, od dubna, stačila k tomu, že sice 226 poddaných obrátilo se k víře katolické ale druhá polovina přes 200 poddaných utekla před těmito metodami na Moravu, odkud je Voračický nemohl dostat zpět. Pokračování příště Pramen: Štíchová M. (1958): Minulost Pelhřimovska v dějepisném vyučování, str Josef Kovář MAŠOVICE - ROK 1892 ROK KATASTROF V tomto roce postihlo Mašovice dvojí krupobití. První 30. května přehnalo se bez větší škody, síla jeho se soustředila na Bácovice, kde způsobilo velké škody. Zato druhé krupobití, které přišlo 13. června, stalo se Mašovicím osudným. Kroupy velké jak vlašské ořechy přišly za prudkého větru, veškeré obilí bylo přitlučeno k zemi. Po kroupách se přihnal silný déšť, který 3 pohromu dovršil. Osení bylo na polovic zničeno. Krupobití zasáhlo jen Mašovice, část katastru bořetického, outěchovského, milotického a řečického. V tomto roce se rozšířila po celém hejtmanství pelhřimovském mezi hovězím dobytkem slintavka a kulhavka. Mašovice zůstaly celkem uchráněny. Dva požáry velkého rozsahu zaujaly mysl na delší čas Mašovských sousedů. Bylo to 26. února, kdy velký požár vypukl v Hořepníku, kde vyhořela celá Zákostelská ulice čítající 17 čísel a dvě stodoly. Druhý oheň byl 17. listopadu v Bořeticích, kde vyhořelo pět čísel, tři statky a dvě chalupy. Stavba sušárny lnu Roku 1894 se stavěla mašovická sušárna. Náklad na stavbu činil 309 zlatých 74 krejcarů. Dotace na stavbu činila 50 zlatých, mimo to byly ještě prodány odřezky a třísky, za které se utržilo 15 zlatých. Stavbu provedl zednický mistr Veselý z Nové Cerekve. Josef David z čísla 5 nechtěl se uvoliti sbírat kámen na stavbu a poskytnout povozy, ani dát peněžitou dávku, jak činili ostatní hospodáři. Pouze k nádenické práci se uvolnil. Od té doby tedy bylo ustanoveno podle přísloví stejné povinnosti, stejná práva, aby čekal každoročně, až ostatní hospodáři len budou mít vytřen a pak teprve směl použít sušárnu sám. Požár v roce 1896 V dubnu vypukl oheň v čísle 9, který celé hospodářské stavení pohltil a zasáhl i sousední číslo 8, kde zničil stodolu a kolnu. Obytné stavení č.8, které bylo pod došky a dřevěné, ze všech sil bylo uhájeno, také vedlejší stavení č.7 bylo po delší námaze uhájeno. Oheň založila svou neopatrností služka z č.9. Šla večer pro prádlo na půdu, kde bylo uloženo také seno, do kterého asi při zapalování sirek jí odlétla hořící palička. Po návratu z půdy nikomu nic neřekla, jen vybíhala ven, že prý cítí kouř. Když byl oheň domácími zpozorován, byl již v takovém rozsahu, že na záchranu stavení nebylo ani pomyšlení. Sotva dobytek ze stájí byl odvázán. Množství obilí shořelo na sýpce i ve stodole na mlatě, právě den před tím bylo vymláceno.všechny hospodářské stroje padly ohni za oběť. Štěstí bylo, že vál vítr ode vsi, jinak by lehla celá ves popelem. Jan Jelínek POPLATKY V PRVNÍ POLOVINĚ ÚNORA Vybírání poplatku za komunální odpad ( jeho výše bude teprve stanovena na lednovém zasedání obecního zastupitelstva) a za psy bude probíhat v měsíci únoru. (pokud možno od do ) Dále budou mít občané možnost zaplatit v hotovosti zálohu na vodné a stočné na rok Veškeré poplatky ( za odpad, psy i vodné a stočné ) je možno platit rovněž bezhotovostně a to na bankovní účet obce č / 0600, je však nutné si předem domluvit var. symbol na OÚ ( možno i telefonicky nebo em ). POMOC ASII Jistě všichni víte, co se stalo v Asii a jaké má tato přírodní katastrofa důsledky. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku na pomoc této oblasti. Návrh jsme předložili p. řediteli, který nás podpořil a vše mohlo

4 začít. V pátek 7.ledna jsme všechny na škole informovali rozhlasem o dobrovolné sbírce. V pondělí 10. ledna a v úterý 11.ledna mohli žáci přinést peníze, které by chtěli darovat. Po ukončení sbírky jsme všechny vybrané peníze odevzdali p. Jelínkové, která je uschovala do školní pokladny. Ve středu 12.ledna jsme peníze přepočítali a vyhlásili jsme celkový součet. Skvělou částku Kč jsme poslali na bankovní účet,,adra, která vysílá své záchranáře do postižených míst Asie. Chtěli bychom poděkovat žákům, kteří do sbírky přispěli i místnímu pedagogickému sboru a bývalé p.uč. Stejskalové. Věříme, že naše snaha pomoci Asii, nebyla marná. Lucie Krausová a Lucie Veselá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ Zveme taťky, mamky, babičky, ale hlavně dětičky, přijďte se k nám podívat, do té naší školičky Zveme Vás na Den otevřených dveří MŠ Hořepník, který se uskuteční u příležitosti zápisu dětí do mateřské školy Hořepník na školní rok 2005/2006 a to od 8:00 do 15:00 hodin. Vaše ratolesti poznají nové kamarády, seznámí se s prostředím a Vám rodičům ochotně zodpovíme všechny Vaše dotazy. K nahlédnutí bude předložen Plán výchovné práce, podle kterého celý rok pracujeme. Těšíme se na setkání. Jitka Závůrková, vedoucí učitelka MŠ NAUČNÁ STEZKA AVIFAUNA, KONEC Řád: sovy: puštík obecný (Strix aluco) Poměrně velká sova, barvy šedé až rezavé. Má kulatou hlavu a okrouhlý obličej (závoj ). Hnízdí v dutinách, někdy i v hnízdních budkách či podzemních norách a snáší 3-4 bílá a kulatá vejce. Živí se převážně drobnými hlodavci, malými ptáky a větším hmyzem. Puštíka můžete ve dne spatřit pouze výjimečně, v noci ho můžete slyšet v období toku brzy na jaře. Řád: svišťouni: rorýs obecný (Apus apus) Černý pták vzhledem připomínající vlaštovku, ale podstatně rychleji létající. Hnízdí pospolitě na střechách, štěrbinách skal a v otvorech budov. Snáší pouze dvě bílá vejce. Živí se pouze létajícím hmyzem. Od května do srpna ho můžete spatřit jak v hejnu nad stezkou svým typickým svištivým letem loví hmyz. Celá kolonie hnízdí v nedalekých bytovkách ve větracích otvorech. Většinu života stráví ve vzduchu a téměř nikdy nedosedá na zem, odkud většinou bez pomoci nedokáže vzlétnout. Řád: šplhavci: strakapoud velký(dendrocopos major) Velmi pestře zbarvený pták velikosti kosa s velkým dlátovitým zobákem a krátkým tuhým ocasem. Hnízdí v dutinách stromů a hnízdní kotlinu si sám vytesává. Někdy hnízdí i v budkách.. Snáší 4-6 bílých vajec. Živí se hmyzem žijícím pod kůrou stromů a ve dřevě a semeny jehličnatých stromů. V okolí naučné stezky každoročně hnízdí, po cestě se můžete setkat s hromádkami šišek bez semínek, které strakapoud vyloupal. 4 Řád: vrubozobí: kachna divoká (Anas platyrhynchos) Popis: Rozdíl ve zbarvení u obou pohlaví. Kachna je celá hnědě skvrnitá, kačer ve svatebním šatu má zelenou hlavu s kovovým leskem, bílý proužek na krku a hnědě zbarvené břicho. Hnízdí většinou na zemi poblíže vody, hnízdo je dokonale ukryté v trávě a vystlané prachovým peřím. Snáší 7 11 nazelenalých vajec. Živí se převážně rostlinnou potravou a zooplanktonem. Na rybníku u naučné stezky se kachny pravidelně objevují, každoročně zde vyvedou i mladé. Jedná se o naši nejhojnější kachnu. Ing. Petr Ježek NĚMÍ SVĚDKOVÉ V obcích na pomezí Čech a Moravy a v jejich okolí je možno nalézt a obdivovat množství památek drobné sakrální architektury, jako jsou boží muka, kříže, smírčí kameny a podobně. Ne vždy se k nim lidé chovali s náležitou úctou a ani v dnešní době tomu není jinak. Patří ale neoddělitelně k naší kulturní krajině a je třeba je podle možnosti chránit. Jedním z prvních kroků může být jejich vědomé poznání. Často si ani neuvědomujeme, kolik takových svědků minulosti dnes a denně potkáváme. Také v Hořepníku a jeho okolí potkáte několik kapliček nebo božích muk. Někdo si jich ani nevšimne, jiný se u nich zastaví a možná se zamyslí nad tím, co nutilo naše předky ke stavbě těchto malých symbolů. Některé jsou v celkem dobrém stavu, některým by stačilo věnovat trochu času a plechovku barvy, a u dalších by to spravilo pár pytlů malty, tašek a trocha vápna. Ten křížek, který stával u bývalé cesty od hřbitova do Malíkovic a o který asi zavadil nešikovný traktorista, ten by se snad ještě dal zachránit. Stejně jako svatý Donát, kaplička kousek pod Vršky, či kaplička ve Březině, kousek pod silnicí. Její fotky jsem dokonce objevil na internetu (www.kostely.tnet.cz ). Možná by stálo za to, zamyslet se nad stavem těchto malých památníčků minulosti a ne jen nad jejich velkými bratry, nacházejícími se uprostřed vesnic a měst. Milan Hupka PAMÁTKÁŘI TAKÉ TANČILI Vážení a milí, dovolte mi tento poněkud nadsazený titul. Všichni víme, že ti profesionální památkáři jsou lidé velmi vzdělaní s vysokoškolským diplomem. Chtěl jsem pouze zkrátit ten dlouhý titul našeho Spolku pro záchranu památek hořepnicka. Ale i v našem spolku máme velké odborníky architekta, techniky, odborné řemeslníky a třeba i ty, kteří jsou schopni vozit jen kolečko. Ale všechny nás spojuje velká a upřímná snaha naplňovat naše krédo chránit a udržovat památky hořepnicka, které nám zanechali naši předkové. Všichni účastníci tohoto bálu, kterých bylo nemnoho, mohli dát volný průchod svým tanečním kreacím, pro které měli dostatek místa na parketu. Překvapila mládež, z toho mála jí přišlo hodně, pokud se tomu tak dá říci. O mládeži je známo, že jde za dobrou hudbou. V tomto případě měli pořadatelé šťastnou ruku, protože ti hoši plně uspokojili žánrem i vytrvalostí. Jenom ještě malý

5 dovětek příště přijďte na tuto společenskou událost s trakařem, abyste si mohli odvézt výhry z tomboly. Když už jsem dostal slovo ve vládním měsíčníku, tak mi dovolte, abych znovu, třeba opakovaně, poděkoval všem dárcům sbírky na opravu interiéru kostela. Velké díky patří i zastupitelům obce za značný obnos, který byl věnován. Díky patří i vysokým církevním hodnostářům, kteří svou účastí dali dokončenému dílu slavnostní ráz i lesk. Nemohu nevzpomenout následníků pana Bezděka, Jana Jelínka a Josefa Kováře, kteří nás pravidelně provázejí blízkou i dávno minulou historií našeho hořepnicka. Seznamují nás s trampotami i tragediemi, radostmi i úspěchy lidí našeho kraje. Velké díky i Vám. Závěrem ještě několik slov k historickým památkám, které bychom měli chránit a udržovat jako dědictví našich předků, které nám dávají důkaz o jejich důmyslnosti, poctivosti vykonané práce i jejich duchovní síle. Uvedu Vám jeden kontrast, který je v pravém slova smyslu neuvěřitelný. Před časem jsem kráčel po dlažbě Via Appia, jižní výpadovce z Říma, kterou nechal zbudovat Appius Claudius Caecus v roce 312 př. Kr. Ještě dnes po ní jezdí automobily. Zcela nedávno barbarsky rozdrtily pásy tanků dlažbu biblického Babylonu, která je ještě o dva tisíce let starší! Byla zničena jedna z nejvzácnějších památek nejen Iráčanů, ale celého lidstva. Není jen naší povinností, ale přímo posláním chránit poklady našich předků a s hrdostí je předat potomkům. Za spolek pro záchr. památek hořepnicka, Josef Městka MASOPUST Rok se s rokem sešel a opět je tu masopust. Tentokráte připadl velmi brzy na sobotu 5.2. Letos bude průvod stejně jako loni začínat před novou restaurací NA RADNICI. Sraz je naplánován již na 13,30 hod. Poté vyrazí průvod za doprovodu Jitřenky navštívit jednotlivé ulice v Hořepníku, a to v obráceném pořadí než minulý rok: 1.- prodejna p. Zenáhlíka 2. V Oulehli a Vítovice 3. Panská, 4. Za Farou, 5. Zákostelská, 6. Pletařská, 7. panelák a bytovky a zpět k Radnici. Doufám, že přivítání průvodu bude tak pěkné jako v minulých letech a že průvod ve zdraví přežije. Srdečně jsou zváni všechny masky s dobrou náladou. Doufám, že počasí bude příjemně zimní, ale na druhou stranu, že nebude moc velký mráz, aby nám muzikanti nezamrzli. Po skončení průvodu bude následovat přibližně od 19,30 hod. masopustní veselice v kulturním sále. K večerní maškaře nám bude vyhrávat Trimen pod vedením pana Musila z Lukavce. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni. Aleš Petrák, starosta HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2004 Rád bych Vás seznámil se zprávou o závěrečném hospodaření obce, kterou projednalo zastupitelstvo. Plánované příjmy za rok 2004 činily ,-Kč, skutečné byly ,-Kč. Plánované výdaje činily ,-Kč, skutečné byly ,-Kč. Příjmová část byla tvořena daňovými příjmy ve výši Kč (předpoklad byl ,-), vlastními příjmy (voda, les, poplatky.) ve výši ,- Kč (předpoklad byl ,-), s dotacemi ve výši ,-Kč (předpoklad byl ,-) a převodem z fondu bydlení ve výši ,-Kč. Přehled výdajů uvádím ve zvláštní tabulce. Rozpočet byl počítán jako vyrovnaný a díky převodu z fondu bydlení se toto podařilo dodržet, i když se nad plán udělalo mnoho práce. Na konci roku 2004 (31.12.) bylo na účtu ,-Kč oproti původnímu zůstatku z konce roku 2003 (31.12.), který činil ,-Kč. Podrobné vyúčtování hospodaření za rok 2004 a rozpočet na rok 2005 budou také umístěny na internetový stránkách obce Aleš Petrák PŘEHLED VÝDAJŮ ZA ROK 2004 les ,20 správa lesa ,00 investice v restauraci ,50 opravy a údržby silnic ,00 opravy a výstavba chodníků ,85 kanalizace a ČOV ,98 pitná voda ,45 rybníky ,50 kostel ,00 opravy domu ,00 zpravodaj ,00 veřejný rozhlas ,00 investice a provoz sálu ,50 sbor pro občanské záležitosti ,00 tělovýchovná činnost-sokol ,54 výstavba sportoviště ,00 parket ,50 péče o vzhled obcí a veř.zeleň ,49 protipovodňová opatření ,00 požární ochrana ,00 ZŠ-neinvestiční příspěvek ,00 paliva do ZŠ ,50 školní kuchyně ,50 změna tech. vytápění v ZŠ 5 090,00 hudební činnost 1 850,00 kino ,50 knihovna ,00 kronika 4 000,00 zdrav. středisko ,00 bytové hospodářství ,50 nákup pozemků ,00 veřejné osvětlení ,10 Pohřebnictví ,50 územní plánování ,00 zainvestování parcel ,00 civilní služba ,50 sběr a svoz komunál.odpadů ,70 volby EU ,00 volby zast. kraje ,00 zastupitelstvo ,50 činnost místní správy- OU ,05 opravy mechanizace obce ,00 opravy radnice ,24 wi-fi síť ,90 dotace nezisk. org ,00 obecné výdaje z fin. operací ,00

6 KAM ZA KULTUROU V MĚSÍCI ÚNORU KINO PACOV, VŽDY OD 20:00 HODIN 2. COLLATERAL, americký thriller, Max pracuje již 12 let jako taxikář. Tváře pasažérů přicházejí a mizí. Až do dneška. Vincent je nájemný vrah. Během noci přinutí Vincent Maxe aby ho dovezl do všech míst, kde má dojít k vraždám. 4. DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI, americká romantická komedie, pokračování úspěšného filmu Deník princezny. Mia se stala okouzlující mladou ženou a je připravena přijmout svou roli v královské rodině. Před korunovací je však ještě potřeba, aby se vdala. Mia proto nyní čelí nekonečné přehlídce nápadníků VETŘELEC VS. PREDÁTOR, americký sci-fi thriller, odhalení starobylé pyramidy, pohřbené pod ledovým povrchem Antarktidy, přiláká na tento zmrzlý kontinent vědeckou výpravu. Překvapení ukryté v hloubce 2000 stop pod zamrzlým povrchem nejprve fascinuje a pak vyděsí. 11. SNOWBOARĎÁCI, česká komedie, rok co rok trávili Vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály. A den za dnem snili o svých vlastních nabušených Vánocích. Ten den právě nastal. Zažijí týden na který se nezapomíná. No to asi skutečně zažijí, ale ne zrovna tak, jak si představovali. 16. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KON- CÍCH, americká romantická komedie, v tomto pokračování se setkáváme s titulní hrdinkou tam, kde jsme se rozloučili: šťastnou a spokojenou v náručí vytouženého milence, který je zatím uznalý a ohleduplný k jejím žárlivým záchvatům. 18. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY, amer. komedie, co dokážou holky, když se perou o kluka... Cady žila s rodiči v Africe a nyní se vrací do školy poblíž Chicaga. Netuší, jak divoké vztahy mohou panovat v tzv. civilizované společnosti. 23. MILENCI A VRAZI, český film, vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Ústředním místem děje je dům kdesi v Ústí nad Labem, patřící chemičce. Do této svobodárny přijde bydlet i nesnášenlivý mladý pár čekající dítě. Nevraží na ředitele ale i na spolubydlící OKRSEK 4, americký akční film, příběh baltimorského požárníka Jacka, který se stává z nezkušeného nováčka ostříleným bojovníkem s ohněm. Při své namáhavé práci nezřídka zanedbává rodinu. KULTURA V PACOVĚ 12. DIVADELNÍ PLES sokolovna od 20:00, Hudba Elmex. Předpr. vstupenek prodejna NIKA. 15. Jakub SMOLÍK s kapelou a novým programem. Kino od 19:30, předprodej vstupenek MKS. 18. HASIČSKÝ PLES sokolovna od 20:00. Hudba BOŽEJÁCI, předprodej vstupenek Tabák Petra. 26. DĚTSKÝ KARNEVAL S FUGASEM A HARRYM. Sokolovna od 13:30 do 16:00. Vstupenky ke koupení před začátkem karnevalu v sokolovně. 26. Taneční zábava v sokolovně od 21:00. Hudba Tlustá Berta. AKCE V HOŘEPNÍKU hraje ALEGRO Tábor sobota , 20:00, sál Radnice V tombole na Vás čeká divočák, srnčí, kachny, zajíci, bažanti, a další skvělá sousta zažijete při konzumaci pravého loveckého guláše. DĚTSKÝ KARNEVAL Povídal mi mraveneček, Tímto zveme abych s ním šel na veškerou drobotinu taneček. z Hořepníka i širokého A na kopci u hrušky, okolí na Dětský bavily se berušky: karneval, který se Co se tady dneska děje? koná dne od Muzika tu krásně hraje. 13,00 do 17,00 hod. Jen muziko pěkně hrej, v kulturním sále čeká nás karnevalový v Hořepníku. rej. K poslechu, ale především k tanci hraje skupina Fernet. Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,-Kč Každá dětská vstupenka vyhrává. Těšíme se na Vás a vezměte si s sebou hodně dobré nálady. Jitka Závůrková vedoucí učitelka MŠ Hrají ochotníci z divadélka Tyjátr Pacov Pátek , 19:30, kino, vstup 50,- Kč Předprodej: Smíšené zboží p. Zenáhlík Sobota :30 před radnicí. Večer masopustní veselice TRIMEN Kulturní sál v 19:30 H o ř e p n i c k ý z p r a v o d a j HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici.

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Zápis Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Přítomno 13 členů zastupitelstva: Hupka Milan, Petrák Aleš, Musil Jaroslav,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Jaroslav Čech, Marcel

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více