Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne proběhlo 24. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Rada vzala na vědomí informaci o možném připojení obce Arneštovice na bezdrátový internet z přenosového bodu v Rovné. Rada se seznámila s žádostí Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově o finanční příspěvek. Rada rozhodla tento příspěvek neposkytnout s tím, že obec Hořepník finančně přispívá sdružení LADA a rovněž se podílí na zabezpečení chodu pečovatelské služby, která sídlí v naší obci. Rada vzala na vědomí informace o průběhu inventarizace majetku obce. Tato proběhla bez zjevných problémů. Rada se seznámila se soupisem pohledávek za neplacení odvozu komunálního odpadu, vodného a stočného a další. Rovněž se seznámila se zněním dopisu, který je těmto dlužníkům zasílán. Rada konstatovala, že jsou postupně vymáhány, tudíž zatím není třeba žádnou odepisovat. Dále rada projednala žádost paní Vobrové (Hořepník 172 ) o prominutí poplatku z rekreačního objektu za svoz komunálního odpadu. Rada tuto žádost zamítla. Rada projednala informaci o výsledcích hospodaření obce za rok 2004 v jejích příjmových a výdajových kapitolách. Rada projednala návrh rozpočtu obce na rok 2005, který předložil pan starosta. V souvislosti s jednáním o odkoupení bývalých pozemků paní Havlicové se zjistilo, že pozemky pod komunikací III.třídy vedoucí přes Vítovice do Rovné jsou v majetku obce Hořepník. Rada proto navrhuje k jednání do zastupitelstva bezplatný převod části pozemku pod komunikací vedoucí přes Vítovice na kraj Vysočina. ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo 23. zasedání Obecního zastupitelstva v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Zastupitelé projednali zprávu o hospodaření za rok 2004, kterou dostali spolu s pozvánkou. Zastupitelé v ní byli podrobně seznámeni s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů. Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rady na schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva i pana starostu ( uvolněný člen ), který vychází z nového nařízení vlády č. 697/04, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003. Poté pan starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2005, se kterým byli zastupitelé dopředu písemně seznámeni. Pan Hruška vznesl připomínku, že investice do školy jsou velmi velké a nesouhlasil se zadlužením obce. Na to mu starosta odpověděl, že v posledních dvou letech činily investice do školy ,-Kč a k tomu přibyla státní dotace ,-Kč. Porovnal to s investicí do sálu, která v minulém období činila cca ,-Kč a stání dotace byly nulové. Dále připomněl, že na běžný provoz školy musí obec dát každý rok částku až ,-Kč ( ovšem stát přispěje cca ,-Kč a okolní obce cca ,-Kč ). Na druhé straně provoz obecního úřadu a zastupitelstva stojí obec každý rok více jak ,-Kč a je skoro celý hrazen z rozpočtu obce. ( stát přispěje částkou ,-Kč). Pan Hruška navrhnul, aby se tedy omezily ostatní investice v rozpočtu obce a navrhl změnu rozpočtu, kde by se měly zkrátit všechny položky - nedělat silnice, kostel, kabiny. Pan Musil připomněl zastupitelům problematiku ohledně rekonstrukce školní jídelny a podpořil pana starostu se záměrem zastřešení školy (špatný stav stávajících střech na staré i nové budově) Pan starosta dále připomněl, že by bylo možno získat finanční prostředky těžbou z lesa, jak tomu bylo v minulosti. Dodal ale, že se jedná o poslední mýtní dřevo a že se mu tato těžba jeví jako neekonomická. Navíc bychom tím zatížili budoucí zastupitelstvo, které by muselo pečovat o nové stromky. Pan Hupka souhlasil s možností půjčky, ne však se zkrácením financí na opravu silnic. V další diskuzi byly podrobně probírány jednotlivé příjmy a výdaje v rozpočtu, a to i v minulých letech. Na závěr tohoto bodu byl schválen návrh pověřit starostu, aby udělal všechny kroky pro to, aby obec mohla přijmout dotaci ve výši ,-Kč s tím, že vlastní podíl na této akci ( jehož výše ještě není známa ) bude financován buď omezením investic v dalších kapitolách rozpočtu, nebo přijetím úvěru ve výši ,- až ,-Kč. Dále bylo schváleno, že o upraveném návrhu rozpočtu na rok 2005 bude hlasováno na únorovém zasedání zastupitelstva. Pan starosta předložil žádost pana St. Musila o vyjádření obecního úřadu k výstavbě rybníka na jeho pozemku v lokalitě u bořetického potoka pod myslivnou. Jedná se o rybník cca 40 x 50 m o výměře 2 000m 2. Zastupitelstvo s tímto záměrem vyslovilo souhlas. V diskuzi vystoupil pan starosta s návrhem organizace letošního masopustu. Dále pak informoval zastupitele o záměru rekonstrukce kabin na hřišti. Nastínil možnost získání dotací, seznámil zastupitele se záměrem projektu, protože kabiny jsou v majetku obce a TJ Sokol je spravuje. Byla řešena případná možnost vestavby malometrážního bytu do půdních prostor.

2 NAŠI MILÁČCI Tímto titulkem myslím samozřejmě pejsky, které zde v Hořepníku chováme. Nemyslel bych si, že i nás dostihne problém, který jsem až doposud považoval za ryze městský. Každý pejsek potřebuje více či méně venčit. A po venčení většinou něco zbude. Každý majitel by měl být tak zodpovědný, že pokud se to pejskovi povede udělat uprostřed obce, tak to po něm uklidit. Osobně se mi jedná o lokality na náměstí, u stoky směrem ke zdravotnímu středisku a na hřišti. Toto jsou místa, která jsou naprosto nevhodná k venčení psů. Máme snad okolo Hořepníku dostatek jiných přírodních zákoutí. Pokud by nepomohla tato dobře míněná rada, má obecní úřad i jiné nástroje, jak majitele psů upozornit, že se chovají nevhodně. Jedná se o vyhlášku č. 2/99 o chovu psů a jejich zákazu volného pobíhání na veřejném prostranství. V této vyhlášce jsou jasně stanoveny povinnosti majitelů psů. Pokud by je nedodržoval, nebo porušoval, je možno uložit mu pokutu dle zákona o přestupcích. Ta může dosáhnout výše až 3 000,-Kč. Ještě bych rád upozornil, že tak jako každý únor, musí každý majitel psa staršího půl roku zaplatit místní poplatek, který činí 60,-Kč za prvního psa a 80,- Kč za každého dalšího psa. Aleš Petrák, starosta FOTKA NA OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY V lednovém zpravodaji jsme upozorňovali občany na výměnu OP. V souvislosti s touto změnou oznamujeme, že bude na obecním úřadě přítomen fotograf z Pelhřimova, který zhotoví fotografie na výše uvedené doklady. Zájemci! nahlaste své jméno na obecním úřadě. Přesný termín fotografování bude upřesněn. Alena Buchtová NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2005 Zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání projednalo návrh rozpočtu na rok Jeho konečné schvalování bude na příštím zasedání. Návrh rozpočtu vychází z priorit zastupitelstva ( tj. oprava komunikací ) a z případných přidělených dotací. Na rok 2005 je v návrhu rozpočtu počítáno s ,-Kč na komunikace a dalších ,-Kč na komunikace a technickou infrastrukturu na nově budovaných parcelách. Dále byly podány dvě žádosti o dotace a pokud by vyšly, tak by jsme dostali částku cca ,-Kč navíc. Za to už bychom snad trošku splatili dluh z minulých let a pokračovali v opravách komunikací. K tomuto bodu podotýkám, že v posledních letech investovala obec do silnic pouze ,-Kč v roce 2001 a ,-Kč v roce Na druhou stranu investice do sálu činila cca ,-Kč!!! bez jakýchkoliv dotací. Oproti tomu investice do školní jídelny byla ,-Kč z rozpočtu obce a ,-Kč ze státních dotací. Další část rozpočtu vychází z usnesení současného zastupitelstva z léta roku 2003, kdy se rozhodlo nepokračovat v pracích na výstavbě kotelny na biomasu, ale doporučilo starostovi podat žádost o dotaci na sluneční kolektory do ZŠ s tím, že v případě realizace 2 akce dojde k podstatnému ušetření elektrické energie na ohřev teplé vody a částečně i topného oleje. Tuto žádost jsem zpracoval tak, že nám dotaci v roce 2004 přiděli a proto letos musíme tuto akci realizovat. Vlastní náklady obce budou ,-Kč. Dotace činí ,-Kč a bezúročná půjčka ( tzn. že obec nezaplatí ani korunu navíc ) činí ,-Kč a bude splatná z budoucích úspor energií v letech Samozřejmě tuto částku bych mohl získat i jinak. Například vytěžit zbytek mýtního lesa ve Skočedlovicích, ale tím by tam nezbyly již takřka žádné vzrostlé stromy. Podotýkám, že díky sálu bylo z lesa ve Skočedlovicích vytěženo Kč v roce 1999, ,-Kč v roce 2000 a ,-Kč v roce Na současné zastupitelstvo zbyla péče o malé stromky a výsadba nových stromů. Náklady na ni činí cca ,-Kč každý rok. V současné době probíhá pouze kůrovcová a kalamitní těžba. Dále les ve Skočedlovicích posloužil jako záruka státu, že splatíme tuto půjčku. V žádném případě nehrozí ztráta ani jednoho stromu, protože v rozpočtu obce ( cca 7 miliónů Kč ) se po dobu čtyř let najde částka Kč ročně na splátky. Lesu by spíše uškodilo, kdybych z něj vytěžil zbylé vzrostlé dřevo a nástupcům zanechal jen mladý les. Ještě se množily dotazy, proč jsme jako zástavu nepoužili les ve stráni za parketem. Důvod je jednoduchý. Všechny lesní pozemky v katastru obce Hořepník nebyly do ledna roku 2005 zapsány v katastru nemovitostí do majetku obce, i když v nich obec hospodařila. Jednalo se o zanedbání obecního úřadu, na které jsem přišel v září roku 2004 a do konce února by mělo být napraveno. Toto není zdaleka všechno, na základě pověření zastupitelstva jsem získal příslib dotace ,-Kč na zastřešení nové a staré budovy základní školy. Jedná se o akci nutnou na základě projektu, který zadalo minulé zastupitelstvo. Nevěřící Tomášové se mohou podívat do posledního patra školy nebo do tělocvičny a garantuji jim, že jim tam bude kapat na hlavu voda (pokud nebudou velké mrazy ). Samozřejmě k této dotaci musí obec přidat část vlastních zdrojů. Předpoklad je, že se bude jednat o částku ve výši ,-Kč. Protože za 2 milióny by se obě střechy měly pořídit a budeme mít na desítky let od tohoto problému pokoj. Další možností je, že letos nebo příští rok za cca tisíc korun ( bez dotací! ) střechu na nové budově opravíme a na staré budově budeme doufat, že ještě nějaký čas vydrží. Jak se na nás budou tvářit za pár let ( cca 10 ), kdy nutnost opravy vyvstane znova, je věc druhá. Takže, kde vzít peníze? Jedná se o 300 až 500 tisíc. Problematiku lesa jsem již vysvětlit výše. Zbývá tedy úvěr u banky. Letos jsme částečně čerpali kontokorentní úvěr a obec to stálo cca 2 200,-Kč na úrocích bez toho, aby se jakkoliv zadlužila. Tento kontokorent by nebyl problém předělat na běžný úvěr se sazbou 6 8 % splatný za 3 roky. Celkové úroky by činily cca ,-Kč až ,-Kč. Splátky, které by připadly na příští zastupitelstvo by byly cca ,-Kč v roce 2007 a cca ,-Kč v roce Když si vzpomenu, že toto zastupitelstvo bylo v roce 2003 nuceno investovat ,-Kč do sálu ( stropy a vzduchotechnika ), jinak by nebyl zkolaudován, tak se mi to tak velký závazek nezdá. Ptám se, je to moc? Obec za to dostane ,-Kč na dotacích, tedy peníze ne

3 ze svého majetku ( z lesa nebo akcií ). Druhá možnost, jak k těmto penězům přijít, je ubrat v rozpočtu Kč například na komunikacích, ale tím zároveň přijdeme i o možnost získat další peníze z dotací na komunikace, takže já osobně jsem proti. Aleš Petrák, starosta obce OKÉNKO DO HISTORIE - PROTIREFORMACE NA PELHŘIMOVSKU Pelhřimov se změnil v město katolické poměrně brzy. Jen několik měšťanů královského města raději emigrovalo. V březnu roku 1628 shledala protireformační komise v Pelhřimově 63 nekatolíky, kteří však slíbili přestoupit v krátké době. R nebyl už v městě žádný nekatolík. Pravděpodobně i Řečice se stala brzy katolickou, neboť r arcibiskup Harrach potvrdil Řečickým svobody udělené Kryštofem Léskovcem, obnovil např. právo odúmrti v dobré vědomosti maje, že Řečičtí k náboženství katolickému přistoupili (což ostatně učiniti museli) (Sedláček, Hrady a zámky IV.). Na vsích Pelhřimovska bylo mnoho nekatolíků, jak se ukázalo ještě r Na panství Hornocerekvickém měl Albrecht Šebestyán z Léskovce, horlivý katolík, dosti poddaných evangelických, slíbil však protireformační komisi r. 1628, že je přivede ke katolictví. Zajímavá je zpráva o protireformaci panství Proseče- Obořiště. Uvádí ji Fr. Roubík v Časopise pro dějiny venkova r a píše: Jakým způsobem a jakými metodami byla na jednotlivých statcích v Čechách v 17. století prováděna rekatolizace nekatolických poddaných, je dostatečně známo. Přesto však je dosti zajímavý doklad o rekordním úspěchu protireformace na statečku Proseči u Obořiště roku Majitel statku, Jan Leopold Voračický, obdržev rozkaz pražského místodržitelství, aby (jako ostatní panství v Čechách) také on předložil k účelům protireformační komise seznam poddaných svého statku s označením jejich vyznání, byl tím přiveden do rozpaků, protože takřka všichni jeho poddaní, jichž bylo asi 500, byli nekatolíci. Pozval si proto faráře z Nové Cerekve i hradeckého minoritu P. Hrabovského, aby se pokusili o obrácení poddaných na víru katolickou. Jaké metody užili tito dva kněží, nevíme, ale již jejich činnost jediného týdne, od dubna, stačila k tomu, že sice 226 poddaných obrátilo se k víře katolické ale druhá polovina přes 200 poddaných utekla před těmito metodami na Moravu, odkud je Voračický nemohl dostat zpět. Pokračování příště Pramen: Štíchová M. (1958): Minulost Pelhřimovska v dějepisném vyučování, str Josef Kovář MAŠOVICE - ROK 1892 ROK KATASTROF V tomto roce postihlo Mašovice dvojí krupobití. První 30. května přehnalo se bez větší škody, síla jeho se soustředila na Bácovice, kde způsobilo velké škody. Zato druhé krupobití, které přišlo 13. června, stalo se Mašovicím osudným. Kroupy velké jak vlašské ořechy přišly za prudkého větru, veškeré obilí bylo přitlučeno k zemi. Po kroupách se přihnal silný déšť, který 3 pohromu dovršil. Osení bylo na polovic zničeno. Krupobití zasáhlo jen Mašovice, část katastru bořetického, outěchovského, milotického a řečického. V tomto roce se rozšířila po celém hejtmanství pelhřimovském mezi hovězím dobytkem slintavka a kulhavka. Mašovice zůstaly celkem uchráněny. Dva požáry velkého rozsahu zaujaly mysl na delší čas Mašovských sousedů. Bylo to 26. února, kdy velký požár vypukl v Hořepníku, kde vyhořela celá Zákostelská ulice čítající 17 čísel a dvě stodoly. Druhý oheň byl 17. listopadu v Bořeticích, kde vyhořelo pět čísel, tři statky a dvě chalupy. Stavba sušárny lnu Roku 1894 se stavěla mašovická sušárna. Náklad na stavbu činil 309 zlatých 74 krejcarů. Dotace na stavbu činila 50 zlatých, mimo to byly ještě prodány odřezky a třísky, za které se utržilo 15 zlatých. Stavbu provedl zednický mistr Veselý z Nové Cerekve. Josef David z čísla 5 nechtěl se uvoliti sbírat kámen na stavbu a poskytnout povozy, ani dát peněžitou dávku, jak činili ostatní hospodáři. Pouze k nádenické práci se uvolnil. Od té doby tedy bylo ustanoveno podle přísloví stejné povinnosti, stejná práva, aby čekal každoročně, až ostatní hospodáři len budou mít vytřen a pak teprve směl použít sušárnu sám. Požár v roce 1896 V dubnu vypukl oheň v čísle 9, který celé hospodářské stavení pohltil a zasáhl i sousední číslo 8, kde zničil stodolu a kolnu. Obytné stavení č.8, které bylo pod došky a dřevěné, ze všech sil bylo uhájeno, také vedlejší stavení č.7 bylo po delší námaze uhájeno. Oheň založila svou neopatrností služka z č.9. Šla večer pro prádlo na půdu, kde bylo uloženo také seno, do kterého asi při zapalování sirek jí odlétla hořící palička. Po návratu z půdy nikomu nic neřekla, jen vybíhala ven, že prý cítí kouř. Když byl oheň domácími zpozorován, byl již v takovém rozsahu, že na záchranu stavení nebylo ani pomyšlení. Sotva dobytek ze stájí byl odvázán. Množství obilí shořelo na sýpce i ve stodole na mlatě, právě den před tím bylo vymláceno.všechny hospodářské stroje padly ohni za oběť. Štěstí bylo, že vál vítr ode vsi, jinak by lehla celá ves popelem. Jan Jelínek POPLATKY V PRVNÍ POLOVINĚ ÚNORA Vybírání poplatku za komunální odpad ( jeho výše bude teprve stanovena na lednovém zasedání obecního zastupitelstva) a za psy bude probíhat v měsíci únoru. (pokud možno od do ) Dále budou mít občané možnost zaplatit v hotovosti zálohu na vodné a stočné na rok Veškeré poplatky ( za odpad, psy i vodné a stočné ) je možno platit rovněž bezhotovostně a to na bankovní účet obce č / 0600, je však nutné si předem domluvit var. symbol na OÚ ( možno i telefonicky nebo em ). POMOC ASII Jistě všichni víte, co se stalo v Asii a jaké má tato přírodní katastrofa důsledky. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku na pomoc této oblasti. Návrh jsme předložili p. řediteli, který nás podpořil a vše mohlo

4 začít. V pátek 7.ledna jsme všechny na škole informovali rozhlasem o dobrovolné sbírce. V pondělí 10. ledna a v úterý 11.ledna mohli žáci přinést peníze, které by chtěli darovat. Po ukončení sbírky jsme všechny vybrané peníze odevzdali p. Jelínkové, která je uschovala do školní pokladny. Ve středu 12.ledna jsme peníze přepočítali a vyhlásili jsme celkový součet. Skvělou částku Kč jsme poslali na bankovní účet,,adra, která vysílá své záchranáře do postižených míst Asie. Chtěli bychom poděkovat žákům, kteří do sbírky přispěli i místnímu pedagogickému sboru a bývalé p.uč. Stejskalové. Věříme, že naše snaha pomoci Asii, nebyla marná. Lucie Krausová a Lucie Veselá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ Zveme taťky, mamky, babičky, ale hlavně dětičky, přijďte se k nám podívat, do té naší školičky Zveme Vás na Den otevřených dveří MŠ Hořepník, který se uskuteční u příležitosti zápisu dětí do mateřské školy Hořepník na školní rok 2005/2006 a to od 8:00 do 15:00 hodin. Vaše ratolesti poznají nové kamarády, seznámí se s prostředím a Vám rodičům ochotně zodpovíme všechny Vaše dotazy. K nahlédnutí bude předložen Plán výchovné práce, podle kterého celý rok pracujeme. Těšíme se na setkání. Jitka Závůrková, vedoucí učitelka MŠ NAUČNÁ STEZKA AVIFAUNA, KONEC Řád: sovy: puštík obecný (Strix aluco) Poměrně velká sova, barvy šedé až rezavé. Má kulatou hlavu a okrouhlý obličej (závoj ). Hnízdí v dutinách, někdy i v hnízdních budkách či podzemních norách a snáší 3-4 bílá a kulatá vejce. Živí se převážně drobnými hlodavci, malými ptáky a větším hmyzem. Puštíka můžete ve dne spatřit pouze výjimečně, v noci ho můžete slyšet v období toku brzy na jaře. Řád: svišťouni: rorýs obecný (Apus apus) Černý pták vzhledem připomínající vlaštovku, ale podstatně rychleji létající. Hnízdí pospolitě na střechách, štěrbinách skal a v otvorech budov. Snáší pouze dvě bílá vejce. Živí se pouze létajícím hmyzem. Od května do srpna ho můžete spatřit jak v hejnu nad stezkou svým typickým svištivým letem loví hmyz. Celá kolonie hnízdí v nedalekých bytovkách ve větracích otvorech. Většinu života stráví ve vzduchu a téměř nikdy nedosedá na zem, odkud většinou bez pomoci nedokáže vzlétnout. Řád: šplhavci: strakapoud velký(dendrocopos major) Velmi pestře zbarvený pták velikosti kosa s velkým dlátovitým zobákem a krátkým tuhým ocasem. Hnízdí v dutinách stromů a hnízdní kotlinu si sám vytesává. Někdy hnízdí i v budkách.. Snáší 4-6 bílých vajec. Živí se hmyzem žijícím pod kůrou stromů a ve dřevě a semeny jehličnatých stromů. V okolí naučné stezky každoročně hnízdí, po cestě se můžete setkat s hromádkami šišek bez semínek, které strakapoud vyloupal. 4 Řád: vrubozobí: kachna divoká (Anas platyrhynchos) Popis: Rozdíl ve zbarvení u obou pohlaví. Kachna je celá hnědě skvrnitá, kačer ve svatebním šatu má zelenou hlavu s kovovým leskem, bílý proužek na krku a hnědě zbarvené břicho. Hnízdí většinou na zemi poblíže vody, hnízdo je dokonale ukryté v trávě a vystlané prachovým peřím. Snáší 7 11 nazelenalých vajec. Živí se převážně rostlinnou potravou a zooplanktonem. Na rybníku u naučné stezky se kachny pravidelně objevují, každoročně zde vyvedou i mladé. Jedná se o naši nejhojnější kachnu. Ing. Petr Ježek NĚMÍ SVĚDKOVÉ V obcích na pomezí Čech a Moravy a v jejich okolí je možno nalézt a obdivovat množství památek drobné sakrální architektury, jako jsou boží muka, kříže, smírčí kameny a podobně. Ne vždy se k nim lidé chovali s náležitou úctou a ani v dnešní době tomu není jinak. Patří ale neoddělitelně k naší kulturní krajině a je třeba je podle možnosti chránit. Jedním z prvních kroků může být jejich vědomé poznání. Často si ani neuvědomujeme, kolik takových svědků minulosti dnes a denně potkáváme. Také v Hořepníku a jeho okolí potkáte několik kapliček nebo božích muk. Někdo si jich ani nevšimne, jiný se u nich zastaví a možná se zamyslí nad tím, co nutilo naše předky ke stavbě těchto malých symbolů. Některé jsou v celkem dobrém stavu, některým by stačilo věnovat trochu času a plechovku barvy, a u dalších by to spravilo pár pytlů malty, tašek a trocha vápna. Ten křížek, který stával u bývalé cesty od hřbitova do Malíkovic a o který asi zavadil nešikovný traktorista, ten by se snad ještě dal zachránit. Stejně jako svatý Donát, kaplička kousek pod Vršky, či kaplička ve Březině, kousek pod silnicí. Její fotky jsem dokonce objevil na internetu (www.kostely.tnet.cz ). Možná by stálo za to, zamyslet se nad stavem těchto malých památníčků minulosti a ne jen nad jejich velkými bratry, nacházejícími se uprostřed vesnic a měst. Milan Hupka PAMÁTKÁŘI TAKÉ TANČILI Vážení a milí, dovolte mi tento poněkud nadsazený titul. Všichni víme, že ti profesionální památkáři jsou lidé velmi vzdělaní s vysokoškolským diplomem. Chtěl jsem pouze zkrátit ten dlouhý titul našeho Spolku pro záchranu památek hořepnicka. Ale i v našem spolku máme velké odborníky architekta, techniky, odborné řemeslníky a třeba i ty, kteří jsou schopni vozit jen kolečko. Ale všechny nás spojuje velká a upřímná snaha naplňovat naše krédo chránit a udržovat památky hořepnicka, které nám zanechali naši předkové. Všichni účastníci tohoto bálu, kterých bylo nemnoho, mohli dát volný průchod svým tanečním kreacím, pro které měli dostatek místa na parketu. Překvapila mládež, z toho mála jí přišlo hodně, pokud se tomu tak dá říci. O mládeži je známo, že jde za dobrou hudbou. V tomto případě měli pořadatelé šťastnou ruku, protože ti hoši plně uspokojili žánrem i vytrvalostí. Jenom ještě malý

5 dovětek příště přijďte na tuto společenskou událost s trakařem, abyste si mohli odvézt výhry z tomboly. Když už jsem dostal slovo ve vládním měsíčníku, tak mi dovolte, abych znovu, třeba opakovaně, poděkoval všem dárcům sbírky na opravu interiéru kostela. Velké díky patří i zastupitelům obce za značný obnos, který byl věnován. Díky patří i vysokým církevním hodnostářům, kteří svou účastí dali dokončenému dílu slavnostní ráz i lesk. Nemohu nevzpomenout následníků pana Bezděka, Jana Jelínka a Josefa Kováře, kteří nás pravidelně provázejí blízkou i dávno minulou historií našeho hořepnicka. Seznamují nás s trampotami i tragediemi, radostmi i úspěchy lidí našeho kraje. Velké díky i Vám. Závěrem ještě několik slov k historickým památkám, které bychom měli chránit a udržovat jako dědictví našich předků, které nám dávají důkaz o jejich důmyslnosti, poctivosti vykonané práce i jejich duchovní síle. Uvedu Vám jeden kontrast, který je v pravém slova smyslu neuvěřitelný. Před časem jsem kráčel po dlažbě Via Appia, jižní výpadovce z Říma, kterou nechal zbudovat Appius Claudius Caecus v roce 312 př. Kr. Ještě dnes po ní jezdí automobily. Zcela nedávno barbarsky rozdrtily pásy tanků dlažbu biblického Babylonu, která je ještě o dva tisíce let starší! Byla zničena jedna z nejvzácnějších památek nejen Iráčanů, ale celého lidstva. Není jen naší povinností, ale přímo posláním chránit poklady našich předků a s hrdostí je předat potomkům. Za spolek pro záchr. památek hořepnicka, Josef Městka MASOPUST Rok se s rokem sešel a opět je tu masopust. Tentokráte připadl velmi brzy na sobotu 5.2. Letos bude průvod stejně jako loni začínat před novou restaurací NA RADNICI. Sraz je naplánován již na 13,30 hod. Poté vyrazí průvod za doprovodu Jitřenky navštívit jednotlivé ulice v Hořepníku, a to v obráceném pořadí než minulý rok: 1.- prodejna p. Zenáhlíka 2. V Oulehli a Vítovice 3. Panská, 4. Za Farou, 5. Zákostelská, 6. Pletařská, 7. panelák a bytovky a zpět k Radnici. Doufám, že přivítání průvodu bude tak pěkné jako v minulých letech a že průvod ve zdraví přežije. Srdečně jsou zváni všechny masky s dobrou náladou. Doufám, že počasí bude příjemně zimní, ale na druhou stranu, že nebude moc velký mráz, aby nám muzikanti nezamrzli. Po skončení průvodu bude následovat přibližně od 19,30 hod. masopustní veselice v kulturním sále. K večerní maškaře nám bude vyhrávat Trimen pod vedením pana Musila z Lukavce. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni. Aleš Petrák, starosta HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2004 Rád bych Vás seznámil se zprávou o závěrečném hospodaření obce, kterou projednalo zastupitelstvo. Plánované příjmy za rok 2004 činily ,-Kč, skutečné byly ,-Kč. Plánované výdaje činily ,-Kč, skutečné byly ,-Kč. Příjmová část byla tvořena daňovými příjmy ve výši Kč (předpoklad byl ,-), vlastními příjmy (voda, les, poplatky.) ve výši ,- Kč (předpoklad byl ,-), s dotacemi ve výši ,-Kč (předpoklad byl ,-) a převodem z fondu bydlení ve výši ,-Kč. Přehled výdajů uvádím ve zvláštní tabulce. Rozpočet byl počítán jako vyrovnaný a díky převodu z fondu bydlení se toto podařilo dodržet, i když se nad plán udělalo mnoho práce. Na konci roku 2004 (31.12.) bylo na účtu ,-Kč oproti původnímu zůstatku z konce roku 2003 (31.12.), který činil ,-Kč. Podrobné vyúčtování hospodaření za rok 2004 a rozpočet na rok 2005 budou také umístěny na internetový stránkách obce Aleš Petrák PŘEHLED VÝDAJŮ ZA ROK 2004 les ,20 správa lesa ,00 investice v restauraci ,50 opravy a údržby silnic ,00 opravy a výstavba chodníků ,85 kanalizace a ČOV ,98 pitná voda ,45 rybníky ,50 kostel ,00 opravy domu ,00 zpravodaj ,00 veřejný rozhlas ,00 investice a provoz sálu ,50 sbor pro občanské záležitosti ,00 tělovýchovná činnost-sokol ,54 výstavba sportoviště ,00 parket ,50 péče o vzhled obcí a veř.zeleň ,49 protipovodňová opatření ,00 požární ochrana ,00 ZŠ-neinvestiční příspěvek ,00 paliva do ZŠ ,50 školní kuchyně ,50 změna tech. vytápění v ZŠ 5 090,00 hudební činnost 1 850,00 kino ,50 knihovna ,00 kronika 4 000,00 zdrav. středisko ,00 bytové hospodářství ,50 nákup pozemků ,00 veřejné osvětlení ,10 Pohřebnictví ,50 územní plánování ,00 zainvestování parcel ,00 civilní služba ,50 sběr a svoz komunál.odpadů ,70 volby EU ,00 volby zast. kraje ,00 zastupitelstvo ,50 činnost místní správy- OU ,05 opravy mechanizace obce ,00 opravy radnice ,24 wi-fi síť ,90 dotace nezisk. org ,00 obecné výdaje z fin. operací ,00

6 KAM ZA KULTUROU V MĚSÍCI ÚNORU KINO PACOV, VŽDY OD 20:00 HODIN 2. COLLATERAL, americký thriller, Max pracuje již 12 let jako taxikář. Tváře pasažérů přicházejí a mizí. Až do dneška. Vincent je nájemný vrah. Během noci přinutí Vincent Maxe aby ho dovezl do všech míst, kde má dojít k vraždám. 4. DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI, americká romantická komedie, pokračování úspěšného filmu Deník princezny. Mia se stala okouzlující mladou ženou a je připravena přijmout svou roli v královské rodině. Před korunovací je však ještě potřeba, aby se vdala. Mia proto nyní čelí nekonečné přehlídce nápadníků VETŘELEC VS. PREDÁTOR, americký sci-fi thriller, odhalení starobylé pyramidy, pohřbené pod ledovým povrchem Antarktidy, přiláká na tento zmrzlý kontinent vědeckou výpravu. Překvapení ukryté v hloubce 2000 stop pod zamrzlým povrchem nejprve fascinuje a pak vyděsí. 11. SNOWBOARĎÁCI, česká komedie, rok co rok trávili Vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály. A den za dnem snili o svých vlastních nabušených Vánocích. Ten den právě nastal. Zažijí týden na který se nezapomíná. No to asi skutečně zažijí, ale ne zrovna tak, jak si představovali. 16. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KON- CÍCH, americká romantická komedie, v tomto pokračování se setkáváme s titulní hrdinkou tam, kde jsme se rozloučili: šťastnou a spokojenou v náručí vytouženého milence, který je zatím uznalý a ohleduplný k jejím žárlivým záchvatům. 18. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY, amer. komedie, co dokážou holky, když se perou o kluka... Cady žila s rodiči v Africe a nyní se vrací do školy poblíž Chicaga. Netuší, jak divoké vztahy mohou panovat v tzv. civilizované společnosti. 23. MILENCI A VRAZI, český film, vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Ústředním místem děje je dům kdesi v Ústí nad Labem, patřící chemičce. Do této svobodárny přijde bydlet i nesnášenlivý mladý pár čekající dítě. Nevraží na ředitele ale i na spolubydlící OKRSEK 4, americký akční film, příběh baltimorského požárníka Jacka, který se stává z nezkušeného nováčka ostříleným bojovníkem s ohněm. Při své namáhavé práci nezřídka zanedbává rodinu. KULTURA V PACOVĚ 12. DIVADELNÍ PLES sokolovna od 20:00, Hudba Elmex. Předpr. vstupenek prodejna NIKA. 15. Jakub SMOLÍK s kapelou a novým programem. Kino od 19:30, předprodej vstupenek MKS. 18. HASIČSKÝ PLES sokolovna od 20:00. Hudba BOŽEJÁCI, předprodej vstupenek Tabák Petra. 26. DĚTSKÝ KARNEVAL S FUGASEM A HARRYM. Sokolovna od 13:30 do 16:00. Vstupenky ke koupení před začátkem karnevalu v sokolovně. 26. Taneční zábava v sokolovně od 21:00. Hudba Tlustá Berta. AKCE V HOŘEPNÍKU hraje ALEGRO Tábor sobota , 20:00, sál Radnice V tombole na Vás čeká divočák, srnčí, kachny, zajíci, bažanti, a další skvělá sousta zažijete při konzumaci pravého loveckého guláše. DĚTSKÝ KARNEVAL Povídal mi mraveneček, Tímto zveme abych s ním šel na veškerou drobotinu taneček. z Hořepníka i širokého A na kopci u hrušky, okolí na Dětský bavily se berušky: karneval, který se Co se tady dneska děje? koná dne od Muzika tu krásně hraje. 13,00 do 17,00 hod. Jen muziko pěkně hrej, v kulturním sále čeká nás karnevalový v Hořepníku. rej. K poslechu, ale především k tanci hraje skupina Fernet. Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,-Kč Každá dětská vstupenka vyhrává. Těšíme se na Vás a vezměte si s sebou hodně dobré nálady. Jitka Závůrková vedoucí učitelka MŠ Hrají ochotníci z divadélka Tyjátr Pacov Pátek , 19:30, kino, vstup 50,- Kč Předprodej: Smíšené zboží p. Zenáhlík Sobota :30 před radnicí. Večer masopustní veselice TRIMEN Kulturní sál v 19:30 H o ř e p n i c k ý z p r a v o d a j HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Rozpis Daňové příjmy- prostř. FÚ 10 570,0 Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 100,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010 Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2010 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických sobo ze samost.výděl.činnosti 1 735,0 90,0 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více