Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková"

Transkript

1 Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Stráž pod Ralskem Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání: a kontroloři: Mgr. Alena Vrbová Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje. Pří přezkoumání byli přítomní: Bc. Věra Reslová - starostka Ing. Eva Kočová - tajemnice Bc. Michal Randula - vedoucí fmančního odboru Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 64212a Liberec 2 tel.: fax: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona 420/2004 Sb.. Dle 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem byly přezkoumány následující písemnosti: Pravidla rozpočtového provizoria Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu roku 2013 ještě před koncem roku Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce města a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do Zveřejnění proběhlo v souladu s 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl navržen ve výši (tis. Kč): Příjmy Kč Financování Kč Výdaje Kč Financování Kč Rozpočtový výhled ZM v souladu s 3, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schválilo dne usnesením č. Z/117/2012 rozpočtový výhled na období v těchto hodnotách (v tis. Kč): Příjmy Výdaje Financování Další rozpočtový výhled na období schválilo ZM usnesením č. Z/96/2013 dne Schválený rozpočet Rozpočet města na rok 2013 schválilo ZM na svém zasedání dne usnesením č. Z/I 07/2012 v souladu s 84 odst. 2 písmo b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, a v souladu s 4, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl schválen jako "vyrovnaný" v následující výši: Příjmy Kč Výdaje Kč Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schváleného rozpočtu do výkazu FIN 2-12 M. 2/24

3 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Součástí projednání a schválení rozpočtu města na rok 2013 zastupitelstvem města dne , byly stanoveny závazné ukazatele zřízených příspěvkových organizací - objem provozního příspěvku následovně: ZŠ MŠ Stráž pod Ralskem PANDA SPORT Kč - usn.č. Z/106/ Kč - usn č. Z1l05/2012 Oznámení závazných ukazatelů bylo příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem a PANDA SPORT Stráž pod Ralskem sděleno dopisem dne ZŠ a MŠ byl v kontrolovaném období měněn rozpočet PO - navýšení objemu nákladů a výnosů zřízené PO, objem příspěvku města zůstal beze změn; oznámeno dopisem dne Závěrečný účet Závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy z provedeného přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu města dne usnesení č. Z/47/2013. Zastupitelstvo města odsouhlasilo závěrečný účet "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., a to v období od do Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti vyplývající z ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svých jednáních do doby dílčího přezkoumání v roce 2013 osm rozpočtových opatření. Úpravy rozpočtu byly v následujících hodnotách: SR úpravy: ZM usn. Č.ZI7/2013 ZM usn. č. Z/23/20 13 ZM usn. č. Z/37/2013 ZM usn. č. Z/48/2013 ZM usn. č. Z/59/2013 ZM usn. č. ZI74/2013 ZM usn. č. Z/ RM usn. č. R/8/20 13 UR Příjmy Výdaje Financování S ,00 S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 7S , ,91 3/24

4 Schválené úpravy rozpočtu byly promítnuty ve výkazu FIN 2-12 M pro hodnocení rozpočtu. Město tímto zabezpečilo ustanovení 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. Účtový rozvrh Kontrole byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2013 sestavený včetně podrozvahových účtů. Bankovní výpis Bankovními výpisy k datu /0100 /účet / /0600 /účet / /2100 /účet / /0100 /účet / /0100 /účet / /0100 /účet / /0710 /účet / Úhrnem účet 231 (výpis účtu = AE ) Účet 236 -SF /0100 /účet / Účet Bytové hospodářství /0100 /účet / /0800 /účet / Úhrnem účet 241 byly ověřeny zůstatky na účtech: ,52 Kč ,43 Kč 0,00 Kč ,65 Kč 378,71 Kč ,45 Kč 214,69 Kč ,45 Kč ,83 Kč ,22 Kč ,91 Kč ,13 Kč Výše uvedené účty dle stavu na jednotlivých bankovních výpisech souhlasí s údaji uvedenými na účtech 231 a 241 ve Výkazu Rozvaha k a výkazem FIN 2-12 M ř ke stejnému datu. Účetní doklad Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob dle aktuálního podpisového vzoru, nedostatky v účtování ani nedostatky v uplatňování rozpočtové skladby nebyly zjištěny. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12 M ke dni Plnění rozpočtu v konsolidovaných příjmech a výdajích bylo následující: Příjmy Výdaje Financování Rozpočet O Upravený R , , ,91 Skutečnost , , ,36 %UR/Sk 105,08 87,69 Položky schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách souhlasí s údaji schválenými zastupitelstvem města. Vedení města hospodařilo ve sledovaném období v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodaření města skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši ,36 Kč. 4/24

5 Pokladní kniha (deník) Město má zřízeny následující pokladny se stanoveným pokladním limitem (příloha č. 1 Směrnice oběh účetních dokladů): Pokladna bytového hospodářství /účet / Pokladna - podatelna příjem /účet 261 O1O11 Pokladna - hlavní výdajová /účet / Pokladna - matrika příjem /účet / Pokladna - hlavní příjmová /účet / 30 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 100 tis. Kč Stav pokladní hotovosti k byl u všech pokladen nulový, počet vyhotovených pokladních dokladů v roce 2013: Pokladna bytového hospodářství /účet / 32 dokladů Pokladna - podatelna příjem /účet dokladů Pokladna - hlavní výdajová /účet / 628 dokladů Pokladna - matrika příjem /účet / 1015 dokladů Pokladna - hlavní příjmová /účet / 2303 dokladů Namátkově byly ověřeny následující pokladní doklady: Hlavní výdaj ová pokladna č. 2 /účet / Doklad VPD č. 410 z až VPD č. 427 z Doklad VPD č. 428 zl až VPD č. 456 zlo Doklad VPD č. 467 z až VPD č. 481 z Doklad VPD č. 487 z až VPD č. 504 z Doklad VPD č. 525 z až VPD č. 538 z Doklad VPD č. 554 z až VPD č. 579 zlo Hlavní příjmová pokladna č. 4 /účet / Doklad PPD č z až PPD č z Doklad PPD č z až VPD č z Příjmová pokladna č. 3 - matrika /účet / Doklad PPD č. 829 z až PPD č. 854 z Doklad PPD č z až VPD č z Příjmová pokladna č. 1 - podatelna /účet 261 O10 11 Doklad PPD č. 154 z až 167 z Doklad PPD č. 185 z až VPD č. 203 z Pokladna bytového hospodářství /účet / Doklad VPD z až z Doklad VPD z až z Doklad VPD z Doklad VPD z až z Doklad VPD ze až z V kontrolovaném období nedošlo k překročení limitů pokladní hotovosti. Doklady obsahovaly náležitosti uvedené v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolou bylo ověřeno, že stav všech pokladen k byl nulový a souhlasí s výkazem rozvaha k účet 261 Pokladna. Oprávněnost k hospodaření 5/24

6 s hotovostními prostředky byla doložena dohodami o hmotné odpovědnosti (pro zajištění zastupitelnosti) uzavřenými v souladu s 252 zákona Č Sb. v platném znění. Evidence pohledávek Evidence pohledávek je vedena ručně a v PC. Město eviduje na účtu Odběratelé předpisy 31 faktur v celkovém objemu Kč (z roku 2009, 2010 a 2013), ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši ,80 Kč (účet 194). Dále město eviduje pohledávky na účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti, které j sou rozlišeny analyticky (na účtu Č místní poplatky, pokuty, přestupky, náklady řízení, pohledávky městské knihovny, pronájem hrobových míst, na účtu Č nevyfakturované příjmy za pronájem nebytových prostor, na účtu Č nevyfakturované příjmy za služby pronájem nebytových prostor a na účtu Č pokuty správy majetku a rozvoje města) pohledávky celkem ve výši ,27 Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši ,73 Kč (účet 192). Na účtu Ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány pohledávky bývalého bytového fondu ve výši ,57 Kč, pohledávky jsou vedeny na software SSB. K tomuto účtu byla vytvořena opravná položka ve výši ,79 Kč (účet 149) a město předpokládá podíl splátek v roce 2014 ve výši Kč. Pohledávky jsou průběžně upomínány a právně vymáhány. Kniha odeslaných faktur K datu bylo vystaveno 800 faktur v celkovém finančním vyjádření Kč, neuhrazené faktury celkem za Kč (celkem 31 faktur z let 2009,2010 a 2013), souhlasí s inventurním soupisem účtu Odběratelé. Městem byla vytvořena opravná položka ve výši ,80 Kč a bylo vystaveno 13 penalizačních faktur (všechny byly do konce roku uhrazeny). Namátkově byly ověřeny vydané faktury a jejich úhrady v měsíci říjnu (BV , ev. Č. fa , 539, 587, 602, 621, , 638, , , , , , , , , 684, 690, , ). Dále byly namátkově ověřeny faktury a jejich úhrady za měsíc prosinec (BV 238, fa č ; BV event.č. fa.768; BV 240, fa.č.746; BV 246, fa.č. 771, ; BV-248, fa.č.748, ,769; BV 250, fa.č. 749, 760, 772; BV- 251, fa.č. 750, ; BV- 252, fa.č. 754, 765; BV - 253, fa.č. 763 a 794. Faktury Č , 758, 766,770, 786, 790 byly zaplaceny hotově.). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kniha došlých faktur K datu eviduje město v KDF celkem 1203 dodavatelských faktur, v celkové výši ,72 Kč, k nebyly uhrazeny faktury v celkovém objemu ,59 Kč (celkem 55 faktur), což souhlasí s doložením zůstatku účtu Dodavatelé. Namátkové kontrole správnosti účtování byly podrobeny dodavatelské faktury a jejich úhrady od do dle denních bankovních výpisů (ev. Č. fa , 866, , 872, , , , ,913-14, , , poř. Č. výpisu , dobropisy , BV příjem) a v měsíci prosinci od do (fa ev. Č. 984, ,1091,1099, 1105, 1107, , , , , ,1144, 1146, , , 1168, BV ). Dále bylo namátkově kontrolováno zaúčtování a úhrada faktur bytového hospodářství od do (fa ev. Č , 813, ,821,829,840,842,847,861,873, 877,915,918-19, poř. Č. výpisu ) a od do (fa ev.č , ,1040, 1048, 1060,1078, 1081,1083, 1106, 1108, 1110 a 1118, poř. Č. výpisu ). Na tomto úseku nebyly zjištěny nedostatky. Kniha došlých faktur obsahuje veškeré náležitosti, účtování předpisů je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví. 6/24

7 Účetnictví ostatní V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 84 odst. 2 písmo b) schválilo zastupitelstvo města dne usnesením č. Z/36/2013 účetní závěrku města Stráž pod Ralskem sestavenou k rozvahovému dni, tj. k Odměňování členů zastupitelstva Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne byly schváleny odměny nově neuvolněným členům městského zastupitelstva, členům rady města, předsedům a členům výborů a komisí v měsíční výši: člen zastupitelstva 400 Kč, člen rady Kč, předseda komise 800 Kč, předseda výboru Kč, člen výboru 500 Kč, člen komise a ZM 200 Kč. Odměny občanům - členům orgánů města schválila rada města na svém zasedání dne č. rozhodnutí R/393/201O v měsíční výši: předseda komise Kč, člen komise 400 Kč. Odměny byly stanoveny v souladu se zák. 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev. Odměny uvolněných členů zastupitelstva města v roce 2013 vycházely z počtu obyvatel města k ve výši Kontrolou mzdových listů za období 1-12/2013 bylo ověřeno, že odměny uvolněné mistostarostky a neuvolněných členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a ZM, tak i občanů - členů orgánů města, souhlasí s výší odměn odsouhlasených na zasedání ZM a RM, a jsou v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Při dílčím přezkoumání města bylo u odměny uvolněné starostky zjištěno chybné zaokrouhlení měsíční odměny na celé koruny dolů, čímž došlo ke snížení měsíční odměny o 1 Kč. Odstranění nedostatku bylo prověřeno při závěrečném přezkoumání hospodaření města. Rozdíl vzniklý nesprávným zaokrouhlením měsíční odměny člena zastupitelstva byl dorovnán doplatkem v 11/2013, byl vystaven nový platový výměr, plat byl opraven a od 11/2013 byl vyplácen ve správné výši. Kromě stanovených odměn byly v roce 2013 vyplaceny peněžité dary uvolněným členům zastupitelstva, a to starostce a rnístostarostce města ve výši po Kč. Peněžní dar schválila Rada města dne č. usnesení R/257/2013 a R/258/2013. Peněžité dary byly vyplaceny jako ocenění mimořádné činnosti nad rámec činnosti uvolněného člena zastupitelstva města. Další odměny mimo měsíční schválené odměny byly starostce a místo starostce vyplaceny příspěvky ze Sociálního fondu města. Příspěvky byly vyplaceny ve výši Kč (2 000 Kč ošatné oddávající, Kč ošatné ostatní, Kč příspěvek na dovolenou, 500 Kč na vánoce). Příspěvky z fondu byly vyplaceny v souladu se schváleným Statutem Sociálního fondu pro rok /24

8 Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku k bylo kontrole předloženo: - směrnice k inventarizaci majetku a závazků, platnost od , v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - příkaz tajemnice města z , s harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventur, se stanoveným termínem zahájení a dokončení a složením hlavní a dílčích inventarizačních komisí, - doklad o proškolení členů inventarizačních komisí, - zpráva o provedení inventarizaci ze dne Kontrole byly předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly vyhotoveny inventurní soupisy. Nemovitý majetek byl doložen výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly podloženy kopiemi bankovních výpisů. Ostatní dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 069 byl opatřen aktuálním potvrzením jeho objemu. Stavy majetku k datu uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala - DDN majetek v OE ,00 Kč (účet 901) - DDH majetek v OE ,33 Kč (účet 902) - svěřený majetek ZŠ a MŠ, Panda ,22 Kč (účet 903) - odepsané pohledávky, pokuty, přestupky ,78 Kč (účet 911) - DPP ze smluv ,00 Kč (účet 934) - KPP z nástrojů spolufmancování ,20 Kč (účet 939) - zastavený majetek ,00 Kč (účet 982) Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1-10/2013. Město vykonává hospodářskou činnost. Za sledované období vykázalo město výsledek hospodaření v následujících hodnotách: náklady celkem výnosy celkem výsledek hospodaření Hlavní činnost ,03 Kč ,07 Kč ,04 Kč Hospodářská činnost ,55 Kč ,87 Kč ,32 Kč Výsledek hospodaření zisk ve výši ,36 Kč souhlasí na Rozvahu účet výsledek hospodaření běžného účetního období. Odepisování dlouhodobého majetku Dle směrnice o odpisování dlouhodobého majetku schválené Radou města usnesením č. R/227/2012, se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování při účtování odpisů měsíčně. Dle účetní evidence činí odpisy v hlavní činnosti Kč (účet ) a v hospodářské činnosti Kč (účet ). Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole bylo předloženo dvanáct dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, které má město uzavřeny se zaměstnanci na svěřenou pokladní hotovost a svěřené hodnoty. Dohody byly uzavřeny v souladu s platným Zákoníkem práce. 8/24

9 Rozvaha Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k , skutečnosti: který obsahuje tyto základní a) majetek obce Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku ,28 Kč. Významnou část stálých aktiv představují: - účet Stavby - účet SMV - účet Pozemky - účet Nedokončený DM - účet Ost. fin. majetek ,60 Kč ,23 Kč ,97 Kč ,00 Kč ,00 Kč Oprávky byly vytvořeny v plné výši u DDHM /účet ,21 Kč/. U účtů Ostatní dlouhodobé pohledávky byla vytvořena opravná položka ve výši ,79 Kč a u krátkodobých pohledávek /účty Odběratelé a účet Jiné pohledávky/ byly vytvořeny opravné položky v celkové výši ,53 Kč. b) významné položky cizích zdrojů v kontrolovaném období představují - účet Dlouhodobé úvěry ,00 Kč - účet Dodavatelé ,59 Kč - účet Krátkodobé zálohy ,00 Kč -účet331-zaměstnanci ,00 Kč - účet Zúčtování SZ a ZP ,00 Kč - účet Jiné přímé daně 94471,00 Kč - účet DPH ,00 Kč - účet KPZ na transfery ,60 Kč - účet Výnosy příštích období ,20 Kč - účet Dohadné účty pasivní ,18 Kč - účet Ostatní krátkodobé závazky 49611,00 Kč Úhrnná výše aktiv i pasiv je v netto částce ,10 Kč. Kontrolou bylo ověřeno, že zůstatky účtů ZBÚ (ve výši ,45 Kč) a BÚ fondů (ve výši ,83 Kč) souhlasí s údaji ve FIN 2-12 M stav pokladen byl ke konci roku nulový. řádek 6010 a 6020 i s bankovními výpisy, c) podrozvahová evidence na podrozvahové evidenci vede město: - DDN majetek v OE ,00 Kč (účet 901) - DDH majetek v OE ,33 Kč (účet 902) - svěřený majetek ZŠ a MŠ, Panda ,22 Kč (účet 903) - odepsané pohledávky ,78 Kč (účet 911) - DPP - fotovoltaika ,00 Kč (účet 934) - KPP - spolufin. ze zahraničí ,20 Kč (účet 939) - zastavený majetek ,00 Kč (účet 982) d) další skutečnosti, vztahující se k majetku - město nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, - město svým majetkem neručí za závazky třetích osob. 9/24

10 Hlavní kniha Kontrole byla předložena "Obratová předvaha" za období 01-12/2013. Příloha účetních výkazů Kontrole byla předložena Příloha za období , údaje přílohy navazují na účetní výkazy. Přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž mělo město v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška Č. 410/2009 Sb. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací Kontrole byly předloženy zřizovací listiny: Zřizovací listina PO Základní a mateřská škola Stráž pod Ralskem, Č. j. ZL-01/2009 ze dne , Dodatek Č. 1 ke zřizovací listině ze dne (změna názvu organizace), Dodatek Č. 2 ke zřizovací listině, schválené ZM dne usn. Č. Z/60/20 12, kterým se mění Příloha Č. 1 Zřizovací listiny - specifikace svěřeného majetku. PO má povolenu doplňkovou činnost specifikovanou v článku g) zřizovací listiny. Dodatek Č. 3 ke ZL-Ol/2009, kterým povoluje zřizovatel následující okruhy doplňkové činnosti: - pronájem nebytových prostor, - pronájem školního hřiště, - pořádání odborných kurzů, - pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí, - hostinská činnost, - praní, žehlení a správa prádla. Dodatek Č. 3 byl schválen dne ZM usnesením Č. ZIl04/2012. Dodatek Č. 4 ke zřizovací listině, kterým se předává majetek do vlastnictví příspěvkové organizace. ZM na svém zasedání dne schválilo usnesením Č. Z/25/2013 Dodatek Č. 4 ke Zřizovací listině č.j. ZL příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem. Zřizovací listina PO PANDA SPORT Stáž pod Ralskem, č.j. ZL-02/2009 ze dne , Dodatek Č. 1 ke zřizovací listině ze dne (změna názvu organizace), Dodatek Č. 2 ke zřizovací listině (schválené ZM dne usn. Č. Z/40/2012) o změně okruhů doplňkové činnosti, Dodatek Č. 3 ke zřizovací listině (schválené ZM dne usn. Č. Z/ ), Dodatek Č. 4 ke zřizovací listině, (schválené ZM dne usn. Č. Z/87/2012, kterými se mění Příloha Č. 1 Zřizovací listiny - specifikace svěřeného majetku. PO má povolenu doplňkovou činnost specifikovanou v článku g) zřizovací listiny. Zřizovací listina organizační složky Jednotka dobrovolných hasičů města ze dne , schváleno ZM dne usn. Č. 2/96, zrušeno na zasedání ZM dne usnesením Z/98/2013, tato ZL byla dne na zasedání ZM zrušena a nahrazena nálsedujícími dvěmi ZL. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce - ze dne rozhodnutím č.: Z/99/2013 ze dne s účinností od zřízena organizační složka obce kategorie JPO Ill/ 1, event. číslo , podepsána dne , schváleno ZM Z/ Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce - ze dne rozhodnutím Č.: ZIl ze dne s účinností od zřízena organizační složka obce 10/24

11 kategorie JPO V, event. číslo , podepsána dne , schváleno ZM ZIl 00/ Zřizovací listina organizační složky Pečovatelská služba města Stráž pod Ralskem ze dne , schváleno ZM dne usn. č. Z/34/2008. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: - ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem - PANDA SPORT organízací Kontrole byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestavený ke dni za ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem. Za sledované období vykázala příspěvková organizace výsledek hospodaření v následujících hodnotách: hlavní činnost hospodářská činnost náklady celkem ,28 Kč ,73 Kč výnosy celkem ,24 Kč ,76 Kč zisk ve výši ,96 Kč ,03 Kč Za rok 2012 vykázala PO ZŠ a MŠ Stráž pod Ra1skem výsledek hospodaření ve vysi ,99 Kč, což souhlasilo s Rozvahou Č. účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období, ke stejnému datu. Dále byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestavený ke dni za PANDA SPORT Stráž pod Ralskem. Za sledované období vykázala příspěvková organizace výsledek hospodaření v následujících hodnotách: hlavní činnost hospodářská činnost náklady celkem ,72 Kč ,85 Kč výnosy celkem ,08 Kč ,21 Kč zisk ve výši ,36 Kč ,36 Kč V roce 2012 vykázala PO PANDA SPORT Stráž pod Ralskem výsledek hospodaření ve výši ,72 Kč, což souhlasilo s Rozvahou Č. účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období, ke stejnému datu. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne vzalo na vědomí dosažené výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2012 následovně: - ZŠ MŠ Stráž pod Ralskem - HV zisk ,99 Kč a schválilo usnesením Č. Z/22/20 13 převod ve výši ,99 Kč do rezervního fondu a Kč do fondu odměn, dále schválilo převod Kč z rezervního fondu na investiční fond. - PANDA SPORT - HV zisk ,72 Kč a schválilo usnesením Č. Z/ převod ve výši ,14 Kč na účet výsledek hospodaření minulých účetních období a ve výši ,58 Kč do rezervního fondu. Chybně schválený postup byl zjištěn při dílčím přezkoumání hospodaření města. Následně ZM na svém zasedání dne usnesením Č. Z/97/2013, částečně revokovalo usnesení Č. Z ze dne s tím, že vzalo na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok 2012 ve výši ,72 Kč a schválilo jeho převod na účet Rezervní fond. Dále ZM schválilo převod ve výši ,14 Kč z rezervního fondu na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období. 11/24

12 Odstranění nedostatku bylo prověřeno při závěrečném přezkoumání hospodaření města. Dále byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestavený ke dni za ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem s výsledkem hospodaření v následujících hodnotách: hlavní činnost hospodářská činnost náklady celkem ,00 Kč ,23 Kč výnosy celkem ,92 Kč ,24 Kč zisk ve výši ,92 Kč 93231,01 Kč Za rok 2013 vykázala PO ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem výsledek hospodaření ve VySI ,93 Kč, což souhlasilo s Rozvahou č. účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období, ke stejnému datu. Následně byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestavený ke dni za PANDA SPORT Stráž pod Ralskem s výsledkem hospodaření v následujících hodnotách: hlavní činnost hospodářská činnost náklady celkem ,27 Kč ,10 Kč výnosy celkem ,75 Kč ,95 Kč zisk ve výši ,52 Kč 94895,85 Kč V roce 2013 vykázala PO PANDA SPORT Stráž pod Ralskem výsledek hospodaření - ztrátu ve výši ,67 Kč, což souhlasilo s Rozvahou č. účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období, ke stejnému datu. K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 102 odst. 2 písmo q) a odst. 4, schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením č. Z/36/2013 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem a příspěvkové organizace PANDA SPORT Stráž pod Ralskem, sestavenou k rozvahovému dni tj. k Smlouvy o věcných břemenech Ve sledovaném období nebylo kromě věcných břemen, která jsou zapsána v katastru nemovitostí, zjištěno zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kontrole byly předloženy tři kupní Smlouvy na prodej pozemků. Kontrolou byla namátkově ověřena Kupní smlouva uzavřená s občany ze dne na prodej pozemku p.p.č. 1254/43 - orná půda o výměře 972 m2 za sjednanou kupní cenu Kč. Záměr obce byl vyvěšen od a schváleno ZM dne usn. č. Z/62/2013; vklad práva zapsán v KN dne Kontrole byla předložena "Směnná smlouva" uzavřená mezi DIAMO, s.p. Stráž pod Ralskem, IČ a městem ze dne , kterou se převádí pozemky ve vlastnictví DIAMO s.p. a to pp.č. 493/5, 630/3, 637, 935/4, 936/8, 1920 a 1922/1 na město o celkové výměře m2 a stavby komunikace k záchytné jímce řadu C a obtokový kanál, to vše v účetní hodnotě Kč. Důvodem převodu je skutečnost, že výše uvedený majetek je částečně zastavěn a využíván v rámci Zelené cyklomagistrály Ploučnice. Město předává do vlastnictví České republiky s právem hospodařit státnímu podniku DIAMO pozemky p.p.č.1283/7,1587/28, 1587/47, 1837/6, 1840/1, 1837/1,2133/2 o celkové výměře m2 a stavby komunikace s inv. č , 1587/47, 1840/1, 1837/1 a 2133/2, to vše v celkové účetní hodnotě Kč. S nemovitostmi, které jsou předmětem smlouvy se převádí vlastnická a jiná práva vztahující se k předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 12/24

13 nebude uplatněno fmanční vyrovnání žádné ze smluvních stran. Směna majetku byla schválena zakladatelem (MPO ČR) a to na základě souhlasného stanoviska vyjádřeného dopisem č.j /13/10310/10300 ze dne Záměr města směnit předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce od do a odsouhlasen zastupitelstvem dne usn. Č. Z/63/2013. Nabytím účinnosti této smlouvy je ukončena platnost předchozích smluv o nájmu č.reg. 240/6207/11 ze dne a 240/6208/11 ze dne Daň z převodu nemovitostí platí smluvní strany společně a nerozdílně. Vklad práva zapsán v KN dne Usnesením Č. Z/ zastupitelstva města ze dne byl schválen bezúplatný převod stavby "Stráž pod Ralskem - Zátiší- kanalizace, ČSOV + výtlak" dle Zápisu o předání a převzetí stavby "Stráž pod Ralskem - Zátiší - kanalizace, ČSOV + výtlak" Severočeské vodárenské společnosti a.s. - v době kontroly byla smlouva na podpis u Severočeské vodárenské společnosti a.s.. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Kontrolou bylo ověřeno vyúčtování následujících přijatých dotací: - Na základě "Oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne byly na základě pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového financování- č.j. MF / poukázány neinvestiční účelové fmanční prostředky na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky konané ve dnech ledna Výše dotace Kč, ÚZ 98008, čerpáno Kč, vráceno Kč (BV poř. Č. 125 ze dne ). - Dle Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj.: MK 36816/2013 OPP, ze dne , byla městu poskytnuta státní finanční podpora v Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu nemovité kulturní památky - zámek Vartenberk v k. Ú. Stráž p. R., na statické zajištění severozápadního křídla zámku a další s tím související práce, ve výši Kč. Účelový finanční prostředek může tvořit až 60 % prokazatelných nákladů vynaložených na obnovu zámku v období od do Termín vypořádání byl stanoven na , čerpáno plně s ÚZ Dotace byla poskytnuta ve výši Kč. - Dohoda s ÚP České republiky Č. LCL-V-44/2013 ze dne , bylo zřízeno pět pracovních míst na dobu od do Dohoda s ÚP České republiky Č. LCL-VN-58/2013 ze dne , byla zřízena dvě pracovní místa na dobu od do Na základě těchto dohod obdrželo město ve sledovaném období finanční prostředky ve výši Kč s ÚZ a ve výši Kč s ÚZ Na základě "Oznámení o převodu fmančních prostředků" byly na základě pokynů z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poukázány neinvestiční účelové finanční prostředky, které jsou určeny na podporu poskytování sociálních služeb na území LK: - ze dne , výše dotace Kč, ÚZ 13305, - ze dne , výše dotace Kč, ÚZ 13305, - ze dne , výše dotace Kč, ÚZ Celková výše dotace na poskytování sociálních služeb na území LK v roce 2013 činila Kč. 13/24

14 - Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci "Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3SN-CZ" ze dne , projekt "Architektura spojuje Euroregion Nisa'', dotace do maximální výše 80 %, tj ,88 EUR. Termín zahájení prací byl stanoven na a termín ukončení na Dále byla předložena "Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Povodně záchranné práce", č. OLP/1589/2013, ze dne uzavřena s Libereckým krajem na demolici mostu po povodni, v maximální výši Kč, převedeno dne ve výši Kč s ÚZ Na základě "Oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne byly na základě pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového financování- č. j. MF-97772/2013/ poukázány neinvestiční účelové finanční prostředky na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech října Výše dotace Kč, ÚZ 98071, čerpáno ,40 Kč, vráceno ,60 Kč (BV č. 19 ze dne ). - Kontrole byla předložena Smlouva č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí ze dne Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,40 Kč na akci "Stavební úpravy MŠ Stráž pod Ralskem - snížení energetické náročnosti". Dotace byla určena na spolufmancování akce a příjemci podpory měla být poskytnuta Dotace ze SR a prostředky z EU na základě Rozhodnutí MŽP ev. č. EDS/SMVS 115D , která bude činit maximálně ,80 Kč. Akce nebyla ukončena, v roce 2013 město obdrželo finanční prostředky v objemu ,50 Kč (pol. 4213, UZ 90877) a ,50 Kč (pol. 4216, UZ15835). - Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně č. OLP/3076/2013 schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usn. č. 383/13/ZK ze dne na výdaje jednotek SDH obce pro rok akceschopnost jednotek ve výši Kč, s využitím do , vyúčtování do závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami ze dne Dotace Kč Čerpáno Kč Vratka 2620 Kč odeslána na účet KÚLK dne Na základě "Oznámení o převodu fmančních prostředků" ze dne poskytl KÚ LK účelovou neinvestiční finanční dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra (Generální ředitelství záchranného sboru České republiky) na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok Dále byla předložena Smlouva o poskytnutí účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH schválené Zastupitelstvem LK dne usn. č. 443/13/ZK event. č. OLP/3280/2013, podepsána dne Výše dotace Kč, ÚZ Čerpáno Kč Finanční vypořádání neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obce proběhlo dne Vyúčtování přijatých dotací bylo provedeno v souladu s podmínkami poskytovatele. 14/24

15 Smlouvy o přijetí úvěru Město má uzavřeny tyto úvěrové smlouvy: - Úvěrová smlouva č.: 3800/ O l/02/001/00r Uzavřena dne: a dodatek z Účel úvěru: rekonstrukce topného systému. Úvěrový účet č.: /2100 Výše úvěru: Kč Stav k : ,20 Kč Splátky I. - IX./20 13: ,20 Kč - váže na pol Poslední splátka úvěru Neuhrazenájistina k : 0,00 Kč - váže na účet Tato úvěrová smlouva byla ručena zástavní smlouvou reg. č. 3800/ /02/01-006/00/R ze dne , evidovaná na podrozvahovém účtu č , po splacení úvěru byla zástava odblokována. - Úvěrová smlouva č.: Uzavřena dne: Účel úvěru: azylový dům - nákup a rekonstrukce Úvěrový účet č.: /0100 Výše úvěru: Kč Stav k : Kč Splátky I. - XII./2013: Kč - váže na pol Neuhrazenájistina k : Kč - váže na účet Poslední splátka úvěru Tato úvěrová smlouvaje ručena zástavní smlouvou reg. č ze dne , evidovaná na podrozvahovém účtu č Rekapitulace: nehrazenéjistiny dlouhodobých úvěrů k ,20 Kč splátky jistin za I. - XII ,20 Kč neuhrazenájistina k (účet 451) ,00 Kč Město zabezpečilo veškeré účetní operace na tomto úseku. Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím ZM schválilo poskytnutí finančních příspěvků na následujících zasedáních dne: usnesením č. Z/8/2013 finanční příspěvek ve výši Kč pro FK Stráž pod Ralskem, usnesením č. Z/11/2013 žádost o dotaci na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit v celkové výši Kč, usnesením č. Z/31/2013 poskytnutí finančních prostředků z Grantového fondu města SK RALSKO BlKE v celkové výši Kč, usnesením č. Z/39/2013 finanční příspěvek ve výši Kč pro SDH Stráž pod Ralskem, usnesením č. Z/57/2013 finanční příspěvek ve výši Kč pro FK Stráž pod Ralskem. Město poskytovalo, na základě žádostí ze svého rozpočtu, dle schválených Pravidel pro přidělování grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volno časových aktivit z rozpočtu města příspěvky, které podléhají vyúčtování. Tyto žádosti posuzuje komise 15/24

16 jmenovaná RM a vyhodnocené žádosti schválilo ZM. Dle stanovených pravidel jsou tyto prostředky součástí schváleného rozpočtu a nejsou při poskytnutí příspěvků uzavírány smlouvy. Čerpání k celkem Kč, tyto výdaje jsou zaúčtovány 3392 pol Veškeré poskytnuté příspěvky dle grantových pravidel podléhají kontrole finančního výboru města. Smlouvy zástavní V kontrolovaném období roku 2013 neuzavřelo město Stráž p. Ralskem žádnou smlouvu týkající se zástavy městského majetku. Zastavený majetek ve výši Kč je veden na podrozvahovém účtu Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění. Smlouvy o ručení V roce 2012 schválilo ZM na svém zasedání dne usnesením č. Z/76/2012 uzavření dodatku ke smlouvě o převzetí ručení za závazky Mikroregionu Podralsko vůči Komerční bance, a. s. vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši Kč na financování "Zelená cyklomagistrála Ploučnice", a to do výše ručitelského závazku max Kč. Ve sledovaném období byl dne revolvingový úvěr (BV č. 5) Mikroregionem Podralsko doplacen. Ručitelský závazek města byl zrušen dle Dodatku ke smlouvě o ručení uzavřené mezi KB a Městem Stráž pod Ralskem v celkové výši ručení Kč splacením úvěru ze strany Mikroregionu Podralsko dle odstavce 2 - Ručení. Smlouvy o dílo Kontrole byla předložena složka "Smlouvy o dílo". Namátkově byly zkontrolovány následující smlouvy: - Smlouva o dílo č DPA uzavřená dne s firmou EUROVIA CS, a.s., Praha, IČ na stavbu" Opravy místních komunikací a chodníků v roce 2013", podkladem pro uzavření smlouvy byly tyto doklady - výzva k podání nabídky z , nabídka zhotovitele ze dne , č. nab. 13/112 a usnesení Rady města R/ ze dne Smlouva o dílo č. 27/SaM/CL/2013 uzavřená dne s firmou SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa, IČ na dílo "Odvodnění Dubnické ulice", podkladem pro uzavření smlouvy byly tyto doklady - výzva k podání nabídky ze dne , nabídka zhotovitele ze dne a usnesení Rady města R/II Cena za dílo včetně DPH Kč. Dále byl předložen Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne dle kterého se mění cena za dílo. - Smlouva o dílo s firmou GEROMETR v.o.s, Jablonec nad Nisou, IČ: , předmětem smlouvy je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu na akci "Klidová zóna Stráž pod Ralskem" ze dne , cena díla Kč včetně DPH. - Smlouva o dílo s firmou Reklama Klapka, s.r.o., IČ , předmětem této smlouvy je zpracování a zhotovení informačních a výstavních materiálů - propagačních panelů na dílo, smlouva podepsána dne Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Stráž pod Ralskem R/ Smlouvy byly uzavřeny podle 536 a následujících zákonů 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku). 16/24

17 č. Smlouvy o půjčce Kontrole byly předloženy dvě smlouvy o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky ze sociálního fondu a to č. 2/2013 ve výši Kč, a půjčka uzavřená dne ve výši 8000 Kč včetně dodatku 1 ze dne , kterým se upravuje splatnost půjčky do ; z půjčky uhrazeno 112 Kč. Zůstatek neuhrazených půjček odpovídá doložení účtu Pohledávky za zaměstnanci k ve výši Kč. Dále byla předložena smlouva o poskytnutí účelové bezúročné půjčky uzavřená s Městem (věřitel) a SK Ralsko BlKE, IČ (dlužník) ze dne , bezúročná půjčka z rozpočtu města a to výhradně za účelem pořízení 6 ks boxovacích trenažerů, jako vybavení SKA TEP ARKU v celkové částce Kč, schváleno zastupitelstvem města usn. č. Z/58/2013, měsíční splátky ve výši Kč od měsíce října 2013 až do úplného splacení. Do konce roku byly uhrazeny 3 splátky ve výši Kč, neuhrazená půjčka k ve výši Kč (účet ). Smlouvy nájemní Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy: pozemky Město eviduje 37 aktivních smluv o pronájmu pozemků, které byly uzavírány v letech , smlouvy jsou uzavírány převážně na dobu neurčitou. Kontrolou byly namátkově ověřeny dvě Smlouvy o nájmu pozemku: - Smlouva ev. č. 25/2013 uzavřená mezi městem (pronajímatel) a občany (nájemce) uzavřená ode dne o výměře 400 m2 na části p.p.č. 2135/15 na dobu neurčitou za sjednané nájemné Kč/rok ze dne , schválená RM dne usn. č. R/73/2013; záměr pronájmu vyvěšen od do Smlouva ev. č. 35/2013 mezi občanem (pronajírnatel) a městem (nájemce) uzavřená dne na dobu určitou 5 let (od do ), schválená RM dne usn. č. R/166/2013, na p.p.č. 257/95 o výměře rn2, p.p.č. 257/96 o výměře 900 rn2 - jedná se pozemky, na kterých jsou umístěny cesty a obsazené zahrádky v zahrádkářské kolonii pod Mimoňskou ulicí. Cena je stanovena dohodou ve výši Kč/rok. nájmy nebytových prostor - "objekt Městského úřadu - Poliklinika" Město eviduje 37 aktivních smluv o pronájmu nebytových prostor, které byly uzavírány v letech , smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. Kontrolou byly namátkově ověřeny 2 smlouvy uzavřené v roce 2013: - Smlouva ev. č. 28/2013 uzavřená mezi městem (pronajímatel) a občanem (nájemce) na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 164 (poliklinika) o výměře 43,8 rn2 jako provozovna rozvozové pizzerie za sjednané měsíční nájemné Kč/měsíc bez DPH ze dne na dobu neurčitou od ; schválená RM dne usn. č. R/ , se souhlasem MF ČR ze dne , č.j. MF-61352/2013/45/AP. - Smlouva ev. č. 30/2013 uzavřená mezi městem (pronajímatel) a fi BENU Česká republika, a.s. Praha, IČ (nájemce) na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 164 (poliklinika) o výměře 120,70 m2 jako provozovna lékárny za sjednané měsíční nájemné Kč/měsíc bez DPH ze dne na dobu neurčitou od ; schválená RM dne usn. č. R/139/2013, se souhlasem MF ČR ze dne , č.j. MF /45/AP. Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 164 "poliklinika" je zveřejněn na úřední desce trvale (volné nebytové prostory). 17/24

18 Dále město eviduje 10 smluv na nebytové prostory - sklepy a 16 smluv na nebytové prostory (střechy, haly, budovy) uzavřené na dobu neurčitou v letech Veškeré pohledávky vyplývající z uzavřených nájemních smluv jsou jednotlivým odběratelům fakturovány. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Město v souladu s 39 odst. 1 zák. č Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce zveřejňovalo záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním. Zveřejnění záměru o nakládání s majetkem města je předem projednáno a odsouhlaseno v zastupitelstvu nebo radě města. Darovací smlouvy Kontrole byly předloženy následující darovací smlouvy: - Darovací smlouva uzavřená s firmou EMi ENERGY s.r.o. Chrastava, IČ (dárce) ze dne na fmanční dar ve výši Kč bez účelového určení; - Darovací smlouva uzavřená s firmou RENOKAR-CNC S.r.o. Stráž pod Ralskem, IČ ze dne na fmanční dar ve výši Kč na požární ochranu - účelově určený na nákup vozidlové radiostanice Motorola GM 340 pro JSDHO Stráž pod Ralskem; - Darovací smlouva uzavřená s firmou Jan Bažant, IČ ze dne na finanční dar ve výši Kč - účelově určený na rekonstrukci kamerového dohledového systému ve Stráži pod Ralskem, přijetí daru schváleno Radou města usn. Č. R/240/2013; - Darovací smlouva uzavřená mezi městem (dárce) a obcí Pertoltice pod Ralskem na poskytnutí fmančního daru ve výši Kč - odstranění následků povodní v roce 2013 ze dne , schválená RM dne usn. Č. R/ Dokumentace k veřejným zakázkám Dle 12 zákona Č Sb., o veřejných zakázkách, proběhly v roce 2013 veřejné zakázky na akce: - "Zpracování urbanisticko - architektonické studie - Klidová zóna" za cenu Kč bez DPH, - "Vybavení MŠ nábytkem", za cenu Kč bez DPH, - "Provádění elektro revizí objektů a vyhrazených technických zařízení" - zrušeno, - "Odvodnění Dubnické ulice", za cenu Kč bez DPH, - "Opravy místních komunikací a chodníků v roce 2013", za cenu Kč bez DPH, - "Rozšíření kamerového systému ve městě", za cenu Kč bez DPH, - "Kulturní Podralsko" - zrušeno, - "Kulturní Podralsko - výmalby" - zrušeno, - "Kulturní Podralsko - nábytek", za cenu Kč bez DPH, - "Výměna oken a dveří v bytovém domě v Jižní ulici č.p. 268 a Máchově ulici č.p. 4 ve Stráži pod Ralskem" - v realizaci, - "Vodovodní řad Enkláva" - v realizaci. Namátkovou kontrolou byla prověřena veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Opravy místních komunikací a chodníků v roce 2013". K zakázce byla předložena složka dokumentace Č. 6/2013 (duben 2013): - zadávací dokumentace výzva k podání nabídky, - nabídka čtyř firem, 18/24

19 evidenční arch podaných nabídek, jmenování hodnotící komise ajejích náhradníků, čestná prohlášení členů komise, protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokol o posouzení kvalifikace a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, důvodová zpráva k výběrovému řízení pro zasedání RM, rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s vítěznou firmou usnesení č. R/I02/2013, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo uzavřená s vítěznou firmou IČ , za celkovou cenu díla Kč včetně DPH, termín ukončení do Veřejná zakázka byla dne zveřejněna v Úředním věstníku EU. Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz!prof1l/ na který má město odkaz přímo ze svých internetových stránek (oddíl veřejné zakázky). Nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní předpis a směrnice Byly předloženy vnitřní předpisy: - řád finančních kontrol, platnost od , - směrnice k opravným položkám a pohledávkám, platnost od , - směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platnost od , aktualizováno a , - směrnice o dani z přidané hodnoty, platnost od , - směrnice o poskytování cestovních náhrad, platnost od , - směrnice pro oběh účetních dokladů, podpisový řád, platnost od , aktualizace , , , - směrnice k odpisování dlouhodobého majetku, platnost od , - směrnice k inventarizaci majetku a závazků, platnost od , - "Organizační řád", platný od , jehož přílohou č. 2 je "Spisový a skartační řád", příloha č. 3 "Směrnice pro oběh účetních dokladů" včetně "Pokladního řádu" a "Podpisového řádu", aktualizace od , - Řád veřejného pohřebiště Stráž pod Ralskem, platnost a účinnost je poslední den vyvěšení na úřední desce: vyvěšeno sejmuto Tento Řád veřejného pohřebiště ruší Řád ze dne Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Dopisem adresovaným KÚLK OK ze dne , byla oznámena následující přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb při dílčím přezkoumání hospodaření města: - Rozdíl vzniklý nesprávným zaokrouhlením měsíční odměny člena zastupitelstva byl dorovnán doplatkem v 11/2013, byl vystaven nový platový výměr, plat byl opraven a od 11/2013 byl vyplácen ve správné výši. - ZM na svém zasedání dne usnesením č. Z/97/20 13, částečně revokovalo usnesení č. Z/21/2013 ze dne s tím, že vzalo na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok 2012 ve výši ,72 Kč a schválilo jeho převod na účet Rezervní fond. Dále ZM schválilo převod ve výši ,14 Kč z rezervního fondu na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období. Odstranění nedostatků bylo prověřeno při závěrečném přezkoumání hospodaření města. 19/24

20 Výsledky kontrol zřízených organizací Kontrole byly předloženy následující protokoly o provedení veřejnoprávních kontrol u příspěvkových organizací města za rok 2012: - PANDA SPORT - "Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne " provedená Ing. Jitka Černá - ekonomické poradenství, daňový poradce, auditor, Liberec. Nezávislou kontrolou byl, kromě zjištěných nedostatků, konstatován "nedostatečný vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace". - ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem - "Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole za rok 2012" provedené zřizovatelem - vedoucím finančního odboru, ze dne , kontrolou byly zjištěny následující nedostatky: - rozdíl v investičním okruhu, - nesprávná evidence majetku (018, podrozvaha), - nesprávné účtování na účtech 501, 511, 558, - drobné porušení závazných ukazatelů u rozpočtu organizace. Výsledek kontroly zřízené PO projednala Rada města na svém jednání dne a usnesením č. R/ a uložila ředitelce organizace odstranění nedostatků do Výsledky externích kontrol Ve sledovaném období byly provedeny externí kontroly od organizací: - OSSZ Česká Lípa. Předložen byl "PROTOKOL č. 617/13/550". Kontrola byla provedena dne s výsledkem "bez zjištěných nedostatků". - Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. "Protokol o výsledku kontroly" č.j /7.72/13/15.2, ze dne , bez zjištěných porušení. - Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci. "Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné fmanční podpory" č.j /13/LB, ze dne , kontrolované osobě nevznikla povinnost vrácení příspěvku. - MMR ČR. "Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě - následné" č.j. MMR , ze dne , nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. - VZP ČR. "Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného" č.j. S-KZ-VZP L899, bez závažných nedostatků. - Městský úřad Česká Lípa, správní odbor, odd. matriky - Protokol o výsledku pravidelné dohlídky matriční agendy - kontrola byla provedena dne za kontrolované období Kontrolní zjištění - některé nepřesnosti byly zkonzultovány a ujasněny na místě. Peněžní fondy města (FRB, sociální, apod.) Město má z peněžních fondů zřízen pouze sociální fond. stav k č. účtu / ,83 Kč Suma zůstatku účelového fondu k činila ,83 Kč a navazovala na zúčtovaný stav účtu 236 s rozdílem ve výši Kč - bezúročné půjčky /účet 335/. Sociální fond - statut sociálního fondu pro rok 2013 schválen zastupitelstvem města usnesením č. Z/108/2012. Tvorba fondu - příděl finančních prostředků z rozpočtu města ve výši Kč. Čerpání: příspěvek na stravování, na dovolenou, na vánoce, ošatné, životní výročí, bezúročné půjčky. 20/24

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.1.2013 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0092/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31. 3. 2011 na základě zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Loučky, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Loučky, IČ za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0103/13/Míč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Loučky, IČ 00580830 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 6. 5. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0112/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: 69155950 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 263/KN/12 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENr PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 20852/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Doudleby,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0137/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.10.2011 a 6.2.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje I Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/44207 /2013/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 9259/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky IČ: 00255131

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/51265/2013/KŘ-K/764 Č.j.: KUOK 1152/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ :

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ : PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání 15. dubna 2016 jako

Více

KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY 198/KN1l1,, v, KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY J Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl55292/2011 Č.j.: KUOK 1482/2012 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc /KŘ-Kl7326 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE. IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE. IČ: za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 Spln: Čj.: Sl 08236112013/KUSK 12199112013/KUSK Stejnopis č.l Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE IČ: 00235768 za rok 2013 Přezkoumání 29.1l.2013 7.2.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslibořice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslibořice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 4317/2017 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslibořice se sídlem Myslibořice 14, 675 60

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sovětice, IČ: 00269581 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce SLANÁ

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce SLANÁ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-180/09/Nov/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce SLANÁ Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.4.2010 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: 00273686 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: /' Č. j.: KUJI 19024/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín hospodaření se sídlem Měšín 33, 58601 Jihlava 1,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem Evídenční číslo: 3063/2010/KUUK Jednací číslo.: 193/KON/2009 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.: KUOK 66194/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: Zpráva o výsledku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kacanovy, IČ za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kacanovy, IČ za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0077/12/Hav Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kacanovy, IČ 00275816 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 28.3.2013 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce SLANÁ

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce SLANÁ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/182/08/NOV/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce SLANÁ Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9.4.2009 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Prosečné, IČ: 00278203 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Hlavice, IČ za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Hlavice, IČ za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0044/12/Hav Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Hlavice, IČ 00672050 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 15.5.2013 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 C. j.: KUJI 26238/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek se sídlem Ubušínek 16, 592 65 Rovečné,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více