Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05"

Transkript

1 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů české republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). Obec Březolupy Březolupy č.p. 90, PSČ IČO za období od do I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního Ing. Petr Kukla, starosta obce samosprávného celku /dále jen územní celek Auditorská společnost Ing. Ivan Kučera, auditor, jmenovací dekret č. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku Místo přezkoumání Období, ve kterém bylo přezkoumání provedeno Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech Závěrečné přezkoumání provedeno ve dnech 353, Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428 Ing. Ivan Kučera, auditor Petra Machálková, DiS., zaměstnanec auditora Radmila Řiháčková, zaměstnanec auditora Obecní úřad, kancelář auditora Květen, červen s přerušením

2 II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

3 IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce Březolupy. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů české republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření (územního celku) obce Březolupy je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Březolupy byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Březolupy. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření (územního celku) obce Březolupy jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření (územního celku) obce Březolupy jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Březolupy za rok 2014 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

4 C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku obce Březolupy v budoucnosti: D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (územního celku) OBCE BŘEZOLUPY A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (územního celku) A B A / B * 100 % Podíl pohledávek na rozpočtu Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu C B C / B * 100 % Podíl závazků na rozpočtu Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 0 Kč D Vymezení majetku pro výpočet ukazatele /stálá aktiva brutto/ D / D * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 0 % Vyhotoveno dne Auditorská společnost: Ing. Ivan Kučera, auditor, jmenovací dekret č. 353, Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428 Odpovědný auditor: Ing. Ivan Kučera Zpráva projednána se statutárním orgánem obce Březolupy dne Zpráva předána statutárnímu orgánu obce Březolupy dne

5 Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A: Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil včetně zjištění při ověření souladu Příloha B: Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí Příloha C: Stanovisko statutárního orgánu dle požadavku 7, odst. 1, písmeno f/ zák.č. 240/2004 Sb. Příloha D: Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha E: Finanční výkaz Fin 2 12 Ing. Ivan Kučera auditor

6 Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad. Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, o zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7 V souvislost s ověřením souladu přezkoumávaného hospodaření obce Březolupy doplňuji zprávu o zjištění v průběhu přezkoumání: I. Rozpočtové hospodaření A. Schválení rozpočtu Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s předpisy a za účasti zastupitelstva. Rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne 12. února 2014 /usnesení č. 19/2014/ následovně: - celkové příjmy v objemu ,00 Kč - celkové výdaje v objemu ,00 Kč Rozpočet pro rok 2014 byl schválen jako schodkový ve výši Kč ,-. Financování schodkového hospodaření bylo rozpočtováno následujícím způsobem: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem ,00 Obec Březolupy vykazovala k datu stav peněžních prostředků na běžných účtech v celkové výši Kč ,39, z toho základní běžný účet Kč ,34. V souladu s ustanovení 11, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl návrh rozpočtu zveřejněn v období od do Zastupitelstvu předkládán rozpočet ke schválení v člení dle činností, tj. na oddíly a paragrafy. Dle ustanovení 13 zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků v případech, kdy není rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena obecním zastupitelstvem dne B. Změny rozpočtu V průběhu roku 2014 byl rozpočet příjmů zvýšen o částku ,- a rozpočet výdajů snížen o částku Kč ,00, čímž dosáhly rozpočtové příjmy po úpravě celkový objem Kč

8 ,00 a výdaje Kč ,00. Provedené změny v rozpočtu byly projednány obecním zastupitelstvem následovně: Rozpočtové Příjmy Výdaje Poznámka opatření Usnesení zastupitelstva dne Číslo Použití rezervy Usnesení zastupitelstva dne Číslo Použití rezervy Usnesení rady dne Číslo , ,00 Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo , , Usnesení rady ze dne Číslo Použití rezervy Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo , , Usnesení rady ze dne Číslo , ,00 Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo Usnesení rady ze dne , Číslo , ,00 zastupitelstvo dne Usnesení rady ze dne , Číslo , ,00 zastupitelstvo dne Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo celkem Změny rozpočtu navazovaly na provedené rozpočtové opatření ze strany Zlínského kraje a na vývoj plnění rozpočtu v průběhu roku Rozpočtové změny provedené jednotlivými rozpočtovými opatřeními navazuji na údaje upraveného rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad /FIN 2-12 M/ sestavený k Rozpočtová opatření projednaná a schválená radou obce jsou následně schválena zastupitelstvem obce viz usnesení zastupitelstva obce ze dne C. Rozpis rozpočtu Dle ustanovení 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku a se jeho rozpis provádí neprodleně. Rozpis rozpočtu proveden písemně dne , doručeno elektronicky do datové schránky doloženo doručenkou o doručení. D. Výsledky rozpočtového hospodaření Dle výkazu o plnění rozpočtu za rok 2014 vykazuje rozpočtové hospodaření obce Březolupy následující údaje:

9 Příjmy Rozpočet po Skutečnost změnách Danové příjmy , ,71 Nedaňové příjmy , ,82 Kapitálové příjmy 3000, ,00 Přijaté transfery , ,97 Celkové příjmy , ,50 Výdaje Rozpočet po Skutečnost změnách Běžné výdaje , ,18 Kapitálové výdaje , ,10 Výdaje celkem , ,28 Přebytek hospodaření ,22 V oblasti financování se rozpočtové hospodaření projevilo následujícím způsobem: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,75 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter vl. Příjmů a výdajů 44328,53 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje ,00 Celkem ,22 E. Rozpočtový výhled Dle ustanovení 3, odst. 2 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se schvaluje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled obce usnesením dne na období F. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 Závěrečný účet za rok 2012 obce Březolupy projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, byl návrh závěrečného účtu za rok 2012 zveřejněn od do Dne zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Březolupy sestavenou k datu

10 G. Dodržování rozpočtové kázně Rozpočtové hospodaření obce probíhalo v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem. V návaznosti na provedené změny rozpočtu Zlínským krajem a skutečný vývoj rozpočtového hospodaření byly prováděny úpravy schváleného rozpočtu. Změny rozpočtu odrážely potřebu skutečného vývoje v plnění rozpočtovaných příjmů tak i výdajů, a proto nedošlo k překročení schválené výše upraveného rozpočtu dle jednotlivých oddílů a paragrafů /činností/. II. Provedení inventarizací a stavy rozvahových účtů k K provedení inventarizací projednán a schválen v radě obce Březolupy dne plán inventur na rok Plánem inventarizací ustavena hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise dle jednotlivých zařízení ve správě obecního úřadu. Provedení inventarizací doloženo zápisy dílčích inventarizačních komisí inventury provedeny k datu a Inventarizační zpráva o provedení inventarizací byla projednána v radě obce Březolupy dne Stavy rozvahových účtů k AKTIVA Dlouhodobý majetek 1) Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle hlavní zůstatek Kč ,00, doloženo soupisem dle inventárních čísel, jedná se o programové vybavení, zejména programové vybavení KEO, licence programů MICROSOFT a další. Ve srovnání s rokem 2013 zvýšení o 6.111,00 programové vybavení Office 2013 Kč 6.111,00 inv.č. B/ ) Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dle hlavní zůstatek Kč ,-, doloženo inventurním soupisem, jedná se o územní plán obce. 3) Dle zůstatků hlavní knihy vykazují zůstatky účtů dlouhodobého majetku následující hodnoty: Účet 021 budovy a stavby ,49 Účet 022 samostatné movité věci ,50 Celkem ,99 Dle evidence dlouhodobého majetku, provedené inventarizace k a dodatečných inventurních soupisů sestavených k datu činí jednotlivé složky majetku: Účet Název Stav k 1.1. Stav k Rozdíl Bytové domy , ,50 0, Nebytové domy , ,54 0, Stavby ostatní , ,00 0, Komunikace , ,32 0,00

11 21050 Jiné inženýrské sítě , ,50 0, Revitalizace za halou , ,00 0, Ostatní stavby , , , Stavby parkoviště u fary 0, , , Samostatné movité věci - MŠ , , , Samostatné movité věci lesní technika , ,00 0, Samostatné movité věci ZS 0,00 0,00 0, Samostatné movité věci kino , ,00 0, Samostatné movité věci - hala , ,00 0, Samostatné movité věci - obec , ,00 0, Samostatné movité věci - zeleň , , , Samostatné movité věcí sběrák , ,50 0, Samostatné movité věci hasiči , ,00 0, Samostatné movité věci veřejná zeleň , ,00 0, Samostatné movité věci - ČOV , ,00 0, Samostatné movité věci - KOKO , ,00 0, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 Celkem , , ,40 Zůstatek účtu , ,59 0,00 Rozdíl 0,00 0,00 V průběhu roku 2014 zařazeny do užívání následující stavby: Inv.č. Název Pořizovací cena V Kč D/207 Chodník u Kony ,00 D/208 Chodník u parku ,00 D/210 Zelnice protierozní opatření PEO ,00 D/211 Polní cesta Zelnice ,00 D/212 Šraňky protierozní opatření PEO ,00 D/213 Polní cesta Šraňky ,00 D/214 Altán dřevěný nad skládkou 23708,00 D/209 Parkoviště u fary rozšíření ,00 D/11 Technické zhodnocení most na Zelnici ,00 A/58 Kamerový systém u MŠ 69970,00 A/59 Traktorek překopávač - sečení ,00 A/60 Kamerový systém dětské hřiště ,00 Celkem přírůstky ,00 4) Účet 031 pozemky dle hlavní knihy Kč ,58, doloženo soupisem pozemků dle evidenčních čísel, parcelních čísel a účetní cenou. Celková hodnota pozemků je tvořena z následujících kultur:

12 Druh pozemku Kč Lesní pozemky ,45 Orná půda, zahrady, pastviny ,76 Zastavěná plocha ,87 Celkem ,08 5) Účet 032 umělecká díla dle hlavní knihy činí zůstatek Kč ,-, doloženo soupisem dle jednotlivých věcí s uvedením umístění. 6) Účet 028 drobný hmotný dlouhodobý majetek dle hlavní knihy činí zůstatek ve výši Kč ,10 uvedený stav navazuje na rekapitulaci drobného dlouhodobého majetku dle jednotlivých zařízení. Dle inventarizace činí stav dle jednotlivých zařízení: Účet Zařízení Stav k Stav k Drobný dlouhodobý majetek - ZŠ , , Podzámčí 47944, , Zdravotní středisko 56307, , Lékárna 23144, , Kino , , Klubové zařízení , , Požární ochrana , , Obecní úřad , , Dílna , , Knihovna 52798, , Sběrný dvůr , ,20 Celkem , ,10 Zůstatek účtu , ,10 7) Účet 042 pořízení dlouhodobého hmotného majetku dle hlavní knihy činí zůstatek Kč ,30, doloženo rozpisem dle jednotlivých nedokončených staveb členěno analyticky dle organizace. Podzámčí průzkumy ,00 Průmyslová zóna ČOV 30000,00 Odpadové centrum ,00 Parkoviště pod hřbitovem 19400,00 Bytový dům Za ohradů 30800,00 PD dopravní stavby ,00 ČOV 2. etapa 65000,00 PC Toporná Březolupy ,20 Revitalizace centra obce ,10 Celkem ,30

13 8) Účet Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady dle hlavní knihy činí zůstatek Kč ,-, doloženo výpisem z účtu majitele cenných papírů následovně: Název emitenta Počet cenných papírů Celková hodnota Jihomoravská plynárenská a.s Česká spořitelna a.s Slovácké vodárny a kanalizace a.s Celkem X Zásoby 9) Účet 132 zboží na skladě vykazuje dle hlavní knihy zůstatek Kč ,74 zůstatek odsouhlasen na provedenou fyzickou inventarizaci a skladovou evidenci. Krátkodobé pohledávky 10) Účet 311 odběratelé vykazuje k datu zůstatek ve výši Kč ,23. Zůstatek účtu navazuje na operativní evidenci a je tvořen: Účet Název Zůstatek v Kč Nájemné nebytové prostory 6589, Nájemné RD č , Nájem BDSP č , Nájem BDMH , Služby BDMH , Vydané faktury ,23 Celkem ,23 Dle ustanovení odst vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky se k pohledávkám tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. V souladu s uvedeným ustanovením vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši Kč ,97, s uvedením dlužníka, splatnosti a počtu dní od sjednané lhůty splatnosti. 11) Účet 314 poskytnuté provozní zálohy vykazuje zůstatek k Kč ,94, v rámci dokladové inventarizace doloženo a skládá se z poskytnutých záloh: Titulu poskytnutí zálohy Záloha na el. energii a plyn ,00 Kricner s.r.o. Praha záloha na dodávku , ks 120 l SULO Internet Mall a.s. záloha na zboží 1798,00 Dobrý den s kurýrem předplatné 458,00 Záloha na vodné a stočné 50121,94 Celkem ,94 Kč

14 12) Dle hlavní knihy činí zůstatek účtu 315 ostatní pohledávky celkem Kč ,00, doloženo soupisem dle jednotlivých analytických účtů a to: Účet Název Zůstatek k Z toho více jak 1 rok po splatnosti Poplatek za psa 800, Příjmy z reklamy 3750, , Odpady 38230, , Hřbitovní poplatky 1785, ,00 Celkem 44565, ,00 Uvedené zůstatky navazují na operativní evidenci dle jednotlivých druhů příjmů. Dle ustanovení odst vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky se k pohledávkám tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. V souladu s uvedeným ustanovením vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši Kč ,60, s uvedením dlužníka, splatnosti a počtu dní od sjednané lhůty splatnosti. 13) Aktivní zůstatek účtu 381 náklady příštích období Kč ,00 doložen v rámci dokladové inventarizace, jedná se o časové rozlišení: Prolux s.r.o. dodávka svítidel a zdrojů 31914,00 Sdružení Český zavináč Praha Den malých obcí ,00 WEDOS Internet a.s. webhosting ,00 VPD č nákup výbojek 1051,00 WEDOS Internet a.s. doména ,00 VPD č nákup protiskluzového čističe 1755,00 VPD č nákup zboží 299,00 Celkem 36199,00 14) Aktivní zůstatek účtu 388 dohadné účty aktivní Kč ,00 - /proúčtován odhad nároku na dotační tituly/: Dotace hospodaření v lesích odhad dotace dosud neproplacena 59167,00 Dotace Úřad práce na VPP 24000,00 EKO-KOM IV. Q ,00 Celkem ,00 15) Aktivní zůstatek účtu 377 ostatní krátkodobé pohledávky Kč 4.272,00 pohledávka z titulu rozvozu obědů za 12/2014. Krátkodobý finanční majetek 16) Stavy peněžních prostředků na bankovních účtech činí dle hlavní knihy k Kč ,14 doloženo výpisy z bankovních účtů.

15 Dle jednotlivých bankovních účtů činí zůstatky k : Účet č / ,58 Účet č / ,51 Účet č / ,05 Účet č /5800 termínovaný vklad do ,00 Účet č /5800 termínovaný vklad do ,00 Celkem ,14 PASIVA Dlouhodobé závazky 1) Pasivní zůstatek účtu 451 dlouhodobé bankovní úvěry ve výši Kč ,40 ověřen na zůstatek úvěrového účtu č /0800 úvěr na výstavbu ČOV. Úvěr poskytnut na základě úvěrové smlouvy číslo 1768/08/LCD uzavřenou s Českou spořitelnou a.s. dne a dodatku číslo 1 ke smlouvě ze dne Úvěr poskytnut na financování projektu 1 Kanalizace + ČOV v obci Březolupy a projektu 2 Výstavba obslužné komunikace a přivaděče pitné vody k ČOV. Úrok sjednán jako proměnná sazba a je stanovena jako výše referenční sazby plus marže 0,36% p.a. Dle dodatku číslo jedna stanoven způsob splácení poskytnuté úvěru následovně: první pravidelná splátka bude uhrazena ve výši Kč ,00 dne , do března 2010 do června 2025 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč ,00, poslední splátka bude uhrazena do ve výši ,00. Banka a obec Březolupy se v úvěrové smlouvě dohodli, že závazky vzniklé na základě této úvěrové smlouvy nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky. 2) Pasivní zůstatek účtu 455 dlouhodobě přijaté zálohy ve výši Kč ,00,- přijaté kauce v souladu s uzavřenými smlouvami o pronájmu, v operativní evidenci sledováno dle jednotlivých osob. 3) Pasivní zůstatek účtu 459 ostatní dlouhodobé závazky Kč ,65 prostřednictvím uvedeného účtu evidovány zejména přijaté kauce k zajištění úhrady nájemné v souladu s uzavřenými smlouvami o pronájmu /nájemní byty BDSP+nájem/ Kč ,65, v operativní evidenci sledováno dle jednotlivých osob a přijatá platba od pana Martina Zeleny Blansko kauce zpožděné platby sklad. Krátkodobé závazky 4) Účet 321 dodavatelé vykazuje dle hlavní knihy pasivní zůstatek Kč ,37 jedná se zejména o závazky z titulu neuhrazených faktur, souhlasí na samostatnou evidenci knihu došlých faktur.

16 5) Účet 324 krátkodobé přijaté zálohy vykazuje dle hlavní knihy pasivní zůstatek Kč ,72 přijatá záloha na spotřebu el. energie pan Miroslav Chýla Kunovice Kč ,04 a pan Farný Kč ,68. 6) Zůstatky účtů 331 zaměstnanci Kč ,00, účtu 336 a 337 zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Kč ,00, účtu 342 ostatní přímé daně Kč ,00 a účtu 378 ostatní závazky Kč ,00 navazují na mzdovou rekapitulaci za měsíc prosinec 2014 a představují odvody z mezd, srážky z mezd a úhrady mezd na účty zaměstnanců za prosinec ) Pasivní zůstatek účtu 343 ve výši Kč ,73 odsouhlasen na podpůrnou dokumentaci přiznání k dani z přidané hodnoty za IV. Čtvrtletí 2014: Daňová povinnost za IV. Čtvrtletí 2014 ř. 64 přiznání 55065,00 DPH na vstupu proúčtovaná v 12/2014, uplatnitelná v přiznání až I/ ,27 Celkem 41690,73 8) Pasivní zůstatek účtu 374 přijaté zálohy na dotace ve výši Kč ,00, zůstatek účtu inventarizován k datu , vratka dotace na volby do Parlamentu ČR Kč ,00, volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Kč 5.000,00 a volby do Evropského parlamentu Kč ,00. 9) Pasivní zůstatek účtu 384 výnosy příštích období Kč ,00, ověřeno na výsledek dokladové inventarizace: Daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2014 příjem roku ,00 proúčtováno ve výši odhadované výše daně z příjmů právnických osob Nájem uhrazený v roce 2014 týkající se období roku ,00 Celkem ,00 9/ Pasivní zůstatek účtu 389 dohadné účty pasivní ve výši Kč ,00. Ověřeno na výsledek dokladové inventarizace, prostřednictvím uvedeného účtu proúčtovány náklady na spotřebu a služby věcně a časově související s účetním obdobím roku 2014, které budou vyúčtovány až v průběhu roku 2014 spotřeba vody, energií a další. Dohadná položka na spotřebu energií proúčtována ve výši zaplacených záloh 10) Pasivní zůstatek účtu 378 ostatní krátkodobé závazky Kč ,00 odsouhlasen na mzdovou rekapitulaci na 12/2014: Odvod mezd za 12/2014 na bankovní účty zaměstnanců 77572,00 Oblastní charita pečovatelské úkony v prosinci ,00 Srážky z mezd za 12/2014 pojištění,spoření,půjčky 42396,00 Cestovní náhrady za rok ,00 Celkem ,00

17 III. Prodej dlouhodobého nemovitého majetku 2014 Dle údajů účetní evidence /výkaz pro hodnocení rozpočtu/ činily příjmy z prodeje dlouhodobého majetku: paragraf položka Text Skutečnost Příjmy z prodeje pozemků 2 614,00 Dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících je obec povinna mimo jiné záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Dodržení uvedeného zákonného ustanovení ověřeno v následujícím případě: - PPD č ze dne proúčtován příjem z prodeje pozemku ve výši Kč 2.614,00 na základě kupní smlouvy uzavřené s panem Miroslavem Hubáčkem bytem Březolupy 486 ze dne za sjednanou kupní cenu Kč 2.614,00, prodej schválen zastupitelstvem obce dne , záměr zveřejněn na úřední desce od do /pozemek na p.č. 352/5/. Vyřazení prodaného pozemku proúčtováno d.č IV. Pronájem dlouhodobého majetku v roce 2014 Dle údajů účetní evidence /výkaz pro hodnocení rozpočtu/ činily příjmy z pronájmu dlouhodobého nemovitého majetku: Paragraf Položka Text Skutečnost Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu majetku j.n , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,37 Dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících je obec povinna mimo jiné záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před

18 rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Dodržení uvedeného zákonného ustanovení ověřeno v případech nájemních smluv uzavřených v roce 2014: - smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne uzavřená s panem Daliborem Farným, bytem Toporná 539, předmětem smlouvy je pronájem místnosti č. 9 a 10 V BUDOVĚ Č.P. 90 za sjednané nájemné ve výši Kč ,00 včetně daně z přidané hodnoty, schváleno Radou obce dne v uvedeném případě se jedná o zrušení staré nájemní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku platného do a uzavření nové smlouvy podle nového občanského zákoníku, - smlouva o nájmu pozemku č. 115/NP, jejímž předmětem je pronájem nemovitosti pozemku p.č. 3574/6 o výměře 32 m2 uzavřené s panem Davidem Faltýnkem Březolupy 170 dne za sjednané roční nájemné Kč 428,00. Pronájem pozemku schválen radou obce dne ,, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od do IV. Dodržování předpisů o odměňování 1/ Odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce Březolupy Měsíční odměny stanoveny v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zejména přílohou č. 1 nařízení vlády. K datu stanovení odměn měla obec Březolupy obyvatel. Dle ustanovení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění změn a doplňků náleží uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva obcí následující měsíční odměny: 1/ starosta pevná složka příplatek příplatek za každých 100 obyvatel nad 1000, tj. 194,90x7 1364,00 příplatek dle 1, odst. 3, písmeno c/ - matriční úřad 2000 celkem měsíční odměna 43827,00 Starostovi obce stanovena měsíční odměna v celkové výši ,-.. 2/ místostarosta pevná složka 7509 příplatek příplatek za každých 100 obyvatel nad 3000, tj. 194,90x7 1364,00 příplatek dle 1, odst. 3, písmeno c/ 0 celkem měsíční odměna 21911,00

19 Místostarostovi obce stanovena měsíční odměna v celkové výši ,00 /příplatek podle počtu obyvatel u neuvolněného místostarosty je stanoven až do výše viz příloha č. 1 nař. vlády č. 37/2003 Sb./. 3/ neuvolněný člen rady pevná složka 1300 Člen zastupitelstva 360 příplatek za počet obyvatel 180 celkem měsíční odměna 1840 Usnesením zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 schválena měsíční odměna ve výši Kč 1.080,00. 4/ předseda komise, výboru zastupitelstva pevná složka 1120,00 Člen zastupitelstva 360,00 příplatek za počet obyvatel 180,00 Celkem měsíční odměna 1660,00 Usnesením zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 schválena měsíční odměna ve výši Kč 980,-. 5/ Neuvolněný člen zastupitelstva pevná složka 360,00 příplatek za počet obyvatel 180,00 celkem měsíční odměna 540,00 Usnesením zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 schválena měsíční odměna ve výši Kč 513,-. 2/ Zaměstnanci Provedeno ověření u dvou pracovníků OÚ Březolupy, zejména jejich zařazení do platové třídy a platového stupně v návaznosti na dosažené vzdělání a započitatelnou praxi, zejména zda zařazení odpovídá nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V. Přehled o přijatých dotacích a jejich čerpání V průběhu roku 2014 obdržela obec Březolupy následující dotace, podléhající vyúčtování:

20 výsledek Paragraf Položka Text počátku roku Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,01 Čerpání dotací navazuje na účetní evidenci, tj. na účetní deníky za příslušné účelové znaky. Položka 4111 Kč ,00 1/ Dotace poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR MF /2013/ ze dne s určením na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky Kč ,00. Přijetí dotace proúčtováno na položku 4111, příjem i výdej finančních prostředků sledován s ÚZ 98071, výdaje zatříděny na 6114 a položku třídy 5. Předběžné vyúčtování provést na přiložené tabulce v termínu do Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR za rok Skutečné výdaje na určený účel v roce 2014 dosáhly výše Kč ,00, vratka Kč ,00. 2/ Dotace poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva financí MF-37350/2014/ ze dne s určením na zajištění voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 ve výši ,00. Přijetí dotace účtovat na položku 4111, příjem i výdej finančních prostředků sledovat s ÚZ Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR za rok Skutečné výdaje sledovány na oddílu a paragrafu 6117 s účelovým znakem 98348, skutečné výdaje dosáhly výše Kč ,00, vratka do státního rozpočtu Kč ,00. 3/ Dotace poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva financí MF-63999/2014/1201 ze dne s určením na zajištění voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí ve výši Kč ,00. Přijetí dotace účtovat na položku 4111, příjem i výdej finančních prostředků sledovat s ÚZ Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR za rok Skutečné výdaje sledovány na oddílu a paragrafu 6115 s účelovým znakem 98187, skutečné výdaje dosáhly výše Kč ,00, vratka do státního rozpočtu Kč 5.000,00. Položka 4112 Kč ,00 Poř. Účel Rozhodnutí - smlouva Kč číslo 1 Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu zákon o státním rozpočtu na rok 2014 zákon č. 475/2013 Sb ,00

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více