Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05"

Transkript

1 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů české republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). Obec Březolupy Březolupy č.p. 90, PSČ IČO za období od do I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního Ing. Petr Kukla, starosta obce samosprávného celku /dále jen územní celek Auditorská společnost Ing. Ivan Kučera, auditor, jmenovací dekret č. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku Místo přezkoumání Období, ve kterém bylo přezkoumání provedeno Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech Závěrečné přezkoumání provedeno ve dnech 353, Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428 Ing. Ivan Kučera, auditor Petra Machálková, DiS., zaměstnanec auditora Radmila Řiháčková, zaměstnanec auditora Obecní úřad, kancelář auditora Květen, červen s přerušením

2 II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

3 IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce Březolupy. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů české republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření (územního celku) obce Březolupy je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Březolupy byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Březolupy. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření (územního celku) obce Březolupy jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření (územního celku) obce Březolupy jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Březolupy za rok 2014 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

4 C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku obce Březolupy v budoucnosti: D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (územního celku) OBCE BŘEZOLUPY A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (územního celku) A B A / B * 100 % Podíl pohledávek na rozpočtu Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu C B C / B * 100 % Podíl závazků na rozpočtu Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 0 Kč D Vymezení majetku pro výpočet ukazatele /stálá aktiva brutto/ D / D * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 0 % Vyhotoveno dne Auditorská společnost: Ing. Ivan Kučera, auditor, jmenovací dekret č. 353, Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428 Odpovědný auditor: Ing. Ivan Kučera Zpráva projednána se statutárním orgánem obce Březolupy dne Zpráva předána statutárnímu orgánu obce Březolupy dne

5 Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A: Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil včetně zjištění při ověření souladu Příloha B: Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí Příloha C: Stanovisko statutárního orgánu dle požadavku 7, odst. 1, písmeno f/ zák.č. 240/2004 Sb. Příloha D: Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha E: Finanční výkaz Fin 2 12 Ing. Ivan Kučera auditor

6 Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad. Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, o zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7 V souvislost s ověřením souladu přezkoumávaného hospodaření obce Březolupy doplňuji zprávu o zjištění v průběhu přezkoumání: I. Rozpočtové hospodaření A. Schválení rozpočtu Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s předpisy a za účasti zastupitelstva. Rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne 12. února 2014 /usnesení č. 19/2014/ následovně: - celkové příjmy v objemu ,00 Kč - celkové výdaje v objemu ,00 Kč Rozpočet pro rok 2014 byl schválen jako schodkový ve výši Kč ,-. Financování schodkového hospodaření bylo rozpočtováno následujícím způsobem: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem ,00 Obec Březolupy vykazovala k datu stav peněžních prostředků na běžných účtech v celkové výši Kč ,39, z toho základní běžný účet Kč ,34. V souladu s ustanovení 11, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl návrh rozpočtu zveřejněn v období od do Zastupitelstvu předkládán rozpočet ke schválení v člení dle činností, tj. na oddíly a paragrafy. Dle ustanovení 13 zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků v případech, kdy není rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena obecním zastupitelstvem dne B. Změny rozpočtu V průběhu roku 2014 byl rozpočet příjmů zvýšen o částku ,- a rozpočet výdajů snížen o částku Kč ,00, čímž dosáhly rozpočtové příjmy po úpravě celkový objem Kč

8 ,00 a výdaje Kč ,00. Provedené změny v rozpočtu byly projednány obecním zastupitelstvem následovně: Rozpočtové Příjmy Výdaje Poznámka opatření Usnesení zastupitelstva dne Číslo Použití rezervy Usnesení zastupitelstva dne Číslo Použití rezervy Usnesení rady dne Číslo , ,00 Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo , , Usnesení rady ze dne Číslo Použití rezervy Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo , , Usnesení rady ze dne Číslo , ,00 Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo Usnesení rady ze dne , Číslo , ,00 zastupitelstvo dne Usnesení rady ze dne , Číslo , ,00 zastupitelstvo dne Usnesení zastupitelstva ze dne Číslo celkem Změny rozpočtu navazovaly na provedené rozpočtové opatření ze strany Zlínského kraje a na vývoj plnění rozpočtu v průběhu roku Rozpočtové změny provedené jednotlivými rozpočtovými opatřeními navazuji na údaje upraveného rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad /FIN 2-12 M/ sestavený k Rozpočtová opatření projednaná a schválená radou obce jsou následně schválena zastupitelstvem obce viz usnesení zastupitelstva obce ze dne C. Rozpis rozpočtu Dle ustanovení 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku a se jeho rozpis provádí neprodleně. Rozpis rozpočtu proveden písemně dne , doručeno elektronicky do datové schránky doloženo doručenkou o doručení. D. Výsledky rozpočtového hospodaření Dle výkazu o plnění rozpočtu za rok 2014 vykazuje rozpočtové hospodaření obce Březolupy následující údaje:

9 Příjmy Rozpočet po Skutečnost změnách Danové příjmy , ,71 Nedaňové příjmy , ,82 Kapitálové příjmy 3000, ,00 Přijaté transfery , ,97 Celkové příjmy , ,50 Výdaje Rozpočet po Skutečnost změnách Běžné výdaje , ,18 Kapitálové výdaje , ,10 Výdaje celkem , ,28 Přebytek hospodaření ,22 V oblasti financování se rozpočtové hospodaření projevilo následujícím způsobem: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,75 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter vl. Příjmů a výdajů 44328,53 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje ,00 Celkem ,22 E. Rozpočtový výhled Dle ustanovení 3, odst. 2 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se schvaluje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled obce usnesením dne na období F. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 Závěrečný účet za rok 2012 obce Březolupy projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, byl návrh závěrečného účtu za rok 2012 zveřejněn od do Dne zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Březolupy sestavenou k datu

10 G. Dodržování rozpočtové kázně Rozpočtové hospodaření obce probíhalo v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem. V návaznosti na provedené změny rozpočtu Zlínským krajem a skutečný vývoj rozpočtového hospodaření byly prováděny úpravy schváleného rozpočtu. Změny rozpočtu odrážely potřebu skutečného vývoje v plnění rozpočtovaných příjmů tak i výdajů, a proto nedošlo k překročení schválené výše upraveného rozpočtu dle jednotlivých oddílů a paragrafů /činností/. II. Provedení inventarizací a stavy rozvahových účtů k K provedení inventarizací projednán a schválen v radě obce Březolupy dne plán inventur na rok Plánem inventarizací ustavena hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise dle jednotlivých zařízení ve správě obecního úřadu. Provedení inventarizací doloženo zápisy dílčích inventarizačních komisí inventury provedeny k datu a Inventarizační zpráva o provedení inventarizací byla projednána v radě obce Březolupy dne Stavy rozvahových účtů k AKTIVA Dlouhodobý majetek 1) Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle hlavní zůstatek Kč ,00, doloženo soupisem dle inventárních čísel, jedná se o programové vybavení, zejména programové vybavení KEO, licence programů MICROSOFT a další. Ve srovnání s rokem 2013 zvýšení o 6.111,00 programové vybavení Office 2013 Kč 6.111,00 inv.č. B/ ) Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dle hlavní zůstatek Kč ,-, doloženo inventurním soupisem, jedná se o územní plán obce. 3) Dle zůstatků hlavní knihy vykazují zůstatky účtů dlouhodobého majetku následující hodnoty: Účet 021 budovy a stavby ,49 Účet 022 samostatné movité věci ,50 Celkem ,99 Dle evidence dlouhodobého majetku, provedené inventarizace k a dodatečných inventurních soupisů sestavených k datu činí jednotlivé složky majetku: Účet Název Stav k 1.1. Stav k Rozdíl Bytové domy , ,50 0, Nebytové domy , ,54 0, Stavby ostatní , ,00 0, Komunikace , ,32 0,00

11 21050 Jiné inženýrské sítě , ,50 0, Revitalizace za halou , ,00 0, Ostatní stavby , , , Stavby parkoviště u fary 0, , , Samostatné movité věci - MŠ , , , Samostatné movité věci lesní technika , ,00 0, Samostatné movité věci ZS 0,00 0,00 0, Samostatné movité věci kino , ,00 0, Samostatné movité věci - hala , ,00 0, Samostatné movité věci - obec , ,00 0, Samostatné movité věci - zeleň , , , Samostatné movité věcí sběrák , ,50 0, Samostatné movité věci hasiči , ,00 0, Samostatné movité věci veřejná zeleň , ,00 0, Samostatné movité věci - ČOV , ,00 0, Samostatné movité věci - KOKO , ,00 0, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 Celkem , , ,40 Zůstatek účtu , ,59 0,00 Rozdíl 0,00 0,00 V průběhu roku 2014 zařazeny do užívání následující stavby: Inv.č. Název Pořizovací cena V Kč D/207 Chodník u Kony ,00 D/208 Chodník u parku ,00 D/210 Zelnice protierozní opatření PEO ,00 D/211 Polní cesta Zelnice ,00 D/212 Šraňky protierozní opatření PEO ,00 D/213 Polní cesta Šraňky ,00 D/214 Altán dřevěný nad skládkou 23708,00 D/209 Parkoviště u fary rozšíření ,00 D/11 Technické zhodnocení most na Zelnici ,00 A/58 Kamerový systém u MŠ 69970,00 A/59 Traktorek překopávač - sečení ,00 A/60 Kamerový systém dětské hřiště ,00 Celkem přírůstky ,00 4) Účet 031 pozemky dle hlavní knihy Kč ,58, doloženo soupisem pozemků dle evidenčních čísel, parcelních čísel a účetní cenou. Celková hodnota pozemků je tvořena z následujících kultur:

12 Druh pozemku Kč Lesní pozemky ,45 Orná půda, zahrady, pastviny ,76 Zastavěná plocha ,87 Celkem ,08 5) Účet 032 umělecká díla dle hlavní knihy činí zůstatek Kč ,-, doloženo soupisem dle jednotlivých věcí s uvedením umístění. 6) Účet 028 drobný hmotný dlouhodobý majetek dle hlavní knihy činí zůstatek ve výši Kč ,10 uvedený stav navazuje na rekapitulaci drobného dlouhodobého majetku dle jednotlivých zařízení. Dle inventarizace činí stav dle jednotlivých zařízení: Účet Zařízení Stav k Stav k Drobný dlouhodobý majetek - ZŠ , , Podzámčí 47944, , Zdravotní středisko 56307, , Lékárna 23144, , Kino , , Klubové zařízení , , Požární ochrana , , Obecní úřad , , Dílna , , Knihovna 52798, , Sběrný dvůr , ,20 Celkem , ,10 Zůstatek účtu , ,10 7) Účet 042 pořízení dlouhodobého hmotného majetku dle hlavní knihy činí zůstatek Kč ,30, doloženo rozpisem dle jednotlivých nedokončených staveb členěno analyticky dle organizace. Podzámčí průzkumy ,00 Průmyslová zóna ČOV 30000,00 Odpadové centrum ,00 Parkoviště pod hřbitovem 19400,00 Bytový dům Za ohradů 30800,00 PD dopravní stavby ,00 ČOV 2. etapa 65000,00 PC Toporná Březolupy ,20 Revitalizace centra obce ,10 Celkem ,30

13 8) Účet Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady dle hlavní knihy činí zůstatek Kč ,-, doloženo výpisem z účtu majitele cenných papírů následovně: Název emitenta Počet cenných papírů Celková hodnota Jihomoravská plynárenská a.s Česká spořitelna a.s Slovácké vodárny a kanalizace a.s Celkem X Zásoby 9) Účet 132 zboží na skladě vykazuje dle hlavní knihy zůstatek Kč ,74 zůstatek odsouhlasen na provedenou fyzickou inventarizaci a skladovou evidenci. Krátkodobé pohledávky 10) Účet 311 odběratelé vykazuje k datu zůstatek ve výši Kč ,23. Zůstatek účtu navazuje na operativní evidenci a je tvořen: Účet Název Zůstatek v Kč Nájemné nebytové prostory 6589, Nájemné RD č , Nájem BDSP č , Nájem BDMH , Služby BDMH , Vydané faktury ,23 Celkem ,23 Dle ustanovení odst vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky se k pohledávkám tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. V souladu s uvedeným ustanovením vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši Kč ,97, s uvedením dlužníka, splatnosti a počtu dní od sjednané lhůty splatnosti. 11) Účet 314 poskytnuté provozní zálohy vykazuje zůstatek k Kč ,94, v rámci dokladové inventarizace doloženo a skládá se z poskytnutých záloh: Titulu poskytnutí zálohy Záloha na el. energii a plyn ,00 Kricner s.r.o. Praha záloha na dodávku , ks 120 l SULO Internet Mall a.s. záloha na zboží 1798,00 Dobrý den s kurýrem předplatné 458,00 Záloha na vodné a stočné 50121,94 Celkem ,94 Kč

14 12) Dle hlavní knihy činí zůstatek účtu 315 ostatní pohledávky celkem Kč ,00, doloženo soupisem dle jednotlivých analytických účtů a to: Účet Název Zůstatek k Z toho více jak 1 rok po splatnosti Poplatek za psa 800, Příjmy z reklamy 3750, , Odpady 38230, , Hřbitovní poplatky 1785, ,00 Celkem 44565, ,00 Uvedené zůstatky navazují na operativní evidenci dle jednotlivých druhů příjmů. Dle ustanovení odst vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky se k pohledávkám tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. V souladu s uvedeným ustanovením vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši Kč ,60, s uvedením dlužníka, splatnosti a počtu dní od sjednané lhůty splatnosti. 13) Aktivní zůstatek účtu 381 náklady příštích období Kč ,00 doložen v rámci dokladové inventarizace, jedná se o časové rozlišení: Prolux s.r.o. dodávka svítidel a zdrojů 31914,00 Sdružení Český zavináč Praha Den malých obcí ,00 WEDOS Internet a.s. webhosting ,00 VPD č nákup výbojek 1051,00 WEDOS Internet a.s. doména ,00 VPD č nákup protiskluzového čističe 1755,00 VPD č nákup zboží 299,00 Celkem 36199,00 14) Aktivní zůstatek účtu 388 dohadné účty aktivní Kč ,00 - /proúčtován odhad nároku na dotační tituly/: Dotace hospodaření v lesích odhad dotace dosud neproplacena 59167,00 Dotace Úřad práce na VPP 24000,00 EKO-KOM IV. Q ,00 Celkem ,00 15) Aktivní zůstatek účtu 377 ostatní krátkodobé pohledávky Kč 4.272,00 pohledávka z titulu rozvozu obědů za 12/2014. Krátkodobý finanční majetek 16) Stavy peněžních prostředků na bankovních účtech činí dle hlavní knihy k Kč ,14 doloženo výpisy z bankovních účtů.

15 Dle jednotlivých bankovních účtů činí zůstatky k : Účet č / ,58 Účet č / ,51 Účet č / ,05 Účet č /5800 termínovaný vklad do ,00 Účet č /5800 termínovaný vklad do ,00 Celkem ,14 PASIVA Dlouhodobé závazky 1) Pasivní zůstatek účtu 451 dlouhodobé bankovní úvěry ve výši Kč ,40 ověřen na zůstatek úvěrového účtu č /0800 úvěr na výstavbu ČOV. Úvěr poskytnut na základě úvěrové smlouvy číslo 1768/08/LCD uzavřenou s Českou spořitelnou a.s. dne a dodatku číslo 1 ke smlouvě ze dne Úvěr poskytnut na financování projektu 1 Kanalizace + ČOV v obci Březolupy a projektu 2 Výstavba obslužné komunikace a přivaděče pitné vody k ČOV. Úrok sjednán jako proměnná sazba a je stanovena jako výše referenční sazby plus marže 0,36% p.a. Dle dodatku číslo jedna stanoven způsob splácení poskytnuté úvěru následovně: první pravidelná splátka bude uhrazena ve výši Kč ,00 dne , do března 2010 do června 2025 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč ,00, poslední splátka bude uhrazena do ve výši ,00. Banka a obec Březolupy se v úvěrové smlouvě dohodli, že závazky vzniklé na základě této úvěrové smlouvy nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky. 2) Pasivní zůstatek účtu 455 dlouhodobě přijaté zálohy ve výši Kč ,00,- přijaté kauce v souladu s uzavřenými smlouvami o pronájmu, v operativní evidenci sledováno dle jednotlivých osob. 3) Pasivní zůstatek účtu 459 ostatní dlouhodobé závazky Kč ,65 prostřednictvím uvedeného účtu evidovány zejména přijaté kauce k zajištění úhrady nájemné v souladu s uzavřenými smlouvami o pronájmu /nájemní byty BDSP+nájem/ Kč ,65, v operativní evidenci sledováno dle jednotlivých osob a přijatá platba od pana Martina Zeleny Blansko kauce zpožděné platby sklad. Krátkodobé závazky 4) Účet 321 dodavatelé vykazuje dle hlavní knihy pasivní zůstatek Kč ,37 jedná se zejména o závazky z titulu neuhrazených faktur, souhlasí na samostatnou evidenci knihu došlých faktur.

16 5) Účet 324 krátkodobé přijaté zálohy vykazuje dle hlavní knihy pasivní zůstatek Kč ,72 přijatá záloha na spotřebu el. energie pan Miroslav Chýla Kunovice Kč ,04 a pan Farný Kč ,68. 6) Zůstatky účtů 331 zaměstnanci Kč ,00, účtu 336 a 337 zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Kč ,00, účtu 342 ostatní přímé daně Kč ,00 a účtu 378 ostatní závazky Kč ,00 navazují na mzdovou rekapitulaci za měsíc prosinec 2014 a představují odvody z mezd, srážky z mezd a úhrady mezd na účty zaměstnanců za prosinec ) Pasivní zůstatek účtu 343 ve výši Kč ,73 odsouhlasen na podpůrnou dokumentaci přiznání k dani z přidané hodnoty za IV. Čtvrtletí 2014: Daňová povinnost za IV. Čtvrtletí 2014 ř. 64 přiznání 55065,00 DPH na vstupu proúčtovaná v 12/2014, uplatnitelná v přiznání až I/ ,27 Celkem 41690,73 8) Pasivní zůstatek účtu 374 přijaté zálohy na dotace ve výši Kč ,00, zůstatek účtu inventarizován k datu , vratka dotace na volby do Parlamentu ČR Kč ,00, volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Kč 5.000,00 a volby do Evropského parlamentu Kč ,00. 9) Pasivní zůstatek účtu 384 výnosy příštích období Kč ,00, ověřeno na výsledek dokladové inventarizace: Daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2014 příjem roku ,00 proúčtováno ve výši odhadované výše daně z příjmů právnických osob Nájem uhrazený v roce 2014 týkající se období roku ,00 Celkem ,00 9/ Pasivní zůstatek účtu 389 dohadné účty pasivní ve výši Kč ,00. Ověřeno na výsledek dokladové inventarizace, prostřednictvím uvedeného účtu proúčtovány náklady na spotřebu a služby věcně a časově související s účetním obdobím roku 2014, které budou vyúčtovány až v průběhu roku 2014 spotřeba vody, energií a další. Dohadná položka na spotřebu energií proúčtována ve výši zaplacených záloh 10) Pasivní zůstatek účtu 378 ostatní krátkodobé závazky Kč ,00 odsouhlasen na mzdovou rekapitulaci na 12/2014: Odvod mezd za 12/2014 na bankovní účty zaměstnanců 77572,00 Oblastní charita pečovatelské úkony v prosinci ,00 Srážky z mezd za 12/2014 pojištění,spoření,půjčky 42396,00 Cestovní náhrady za rok ,00 Celkem ,00

17 III. Prodej dlouhodobého nemovitého majetku 2014 Dle údajů účetní evidence /výkaz pro hodnocení rozpočtu/ činily příjmy z prodeje dlouhodobého majetku: paragraf položka Text Skutečnost Příjmy z prodeje pozemků 2 614,00 Dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících je obec povinna mimo jiné záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Dodržení uvedeného zákonného ustanovení ověřeno v následujícím případě: - PPD č ze dne proúčtován příjem z prodeje pozemku ve výši Kč 2.614,00 na základě kupní smlouvy uzavřené s panem Miroslavem Hubáčkem bytem Březolupy 486 ze dne za sjednanou kupní cenu Kč 2.614,00, prodej schválen zastupitelstvem obce dne , záměr zveřejněn na úřední desce od do /pozemek na p.č. 352/5/. Vyřazení prodaného pozemku proúčtováno d.č IV. Pronájem dlouhodobého majetku v roce 2014 Dle údajů účetní evidence /výkaz pro hodnocení rozpočtu/ činily příjmy z pronájmu dlouhodobého nemovitého majetku: Paragraf Položka Text Skutečnost Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu majetku j.n , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,37 Dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících je obec povinna mimo jiné záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před

18 rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Dodržení uvedeného zákonného ustanovení ověřeno v případech nájemních smluv uzavřených v roce 2014: - smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne uzavřená s panem Daliborem Farným, bytem Toporná 539, předmětem smlouvy je pronájem místnosti č. 9 a 10 V BUDOVĚ Č.P. 90 za sjednané nájemné ve výši Kč ,00 včetně daně z přidané hodnoty, schváleno Radou obce dne v uvedeném případě se jedná o zrušení staré nájemní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku platného do a uzavření nové smlouvy podle nového občanského zákoníku, - smlouva o nájmu pozemku č. 115/NP, jejímž předmětem je pronájem nemovitosti pozemku p.č. 3574/6 o výměře 32 m2 uzavřené s panem Davidem Faltýnkem Březolupy 170 dne za sjednané roční nájemné Kč 428,00. Pronájem pozemku schválen radou obce dne ,, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od do IV. Dodržování předpisů o odměňování 1/ Odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce Březolupy Měsíční odměny stanoveny v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zejména přílohou č. 1 nařízení vlády. K datu stanovení odměn měla obec Březolupy obyvatel. Dle ustanovení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění změn a doplňků náleží uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva obcí následující měsíční odměny: 1/ starosta pevná složka příplatek příplatek za každých 100 obyvatel nad 1000, tj. 194,90x7 1364,00 příplatek dle 1, odst. 3, písmeno c/ - matriční úřad 2000 celkem měsíční odměna 43827,00 Starostovi obce stanovena měsíční odměna v celkové výši ,-.. 2/ místostarosta pevná složka 7509 příplatek příplatek za každých 100 obyvatel nad 3000, tj. 194,90x7 1364,00 příplatek dle 1, odst. 3, písmeno c/ 0 celkem měsíční odměna 21911,00

19 Místostarostovi obce stanovena měsíční odměna v celkové výši ,00 /příplatek podle počtu obyvatel u neuvolněného místostarosty je stanoven až do výše viz příloha č. 1 nař. vlády č. 37/2003 Sb./. 3/ neuvolněný člen rady pevná složka 1300 Člen zastupitelstva 360 příplatek za počet obyvatel 180 celkem měsíční odměna 1840 Usnesením zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 schválena měsíční odměna ve výši Kč 1.080,00. 4/ předseda komise, výboru zastupitelstva pevná složka 1120,00 Člen zastupitelstva 360,00 příplatek za počet obyvatel 180,00 Celkem měsíční odměna 1660,00 Usnesením zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 schválena měsíční odměna ve výši Kč 980,-. 5/ Neuvolněný člen zastupitelstva pevná složka 360,00 příplatek za počet obyvatel 180,00 celkem měsíční odměna 540,00 Usnesením zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 schválena měsíční odměna ve výši Kč 513,-. 2/ Zaměstnanci Provedeno ověření u dvou pracovníků OÚ Březolupy, zejména jejich zařazení do platové třídy a platového stupně v návaznosti na dosažené vzdělání a započitatelnou praxi, zejména zda zařazení odpovídá nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V. Přehled o přijatých dotacích a jejich čerpání V průběhu roku 2014 obdržela obec Březolupy následující dotace, podléhající vyúčtování:

20 výsledek Paragraf Položka Text počátku roku Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,01 Čerpání dotací navazuje na účetní evidenci, tj. na účetní deníky za příslušné účelové znaky. Položka 4111 Kč ,00 1/ Dotace poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR MF /2013/ ze dne s určením na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky Kč ,00. Přijetí dotace proúčtováno na položku 4111, příjem i výdej finančních prostředků sledován s ÚZ 98071, výdaje zatříděny na 6114 a položku třídy 5. Předběžné vyúčtování provést na přiložené tabulce v termínu do Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR za rok Skutečné výdaje na určený účel v roce 2014 dosáhly výše Kč ,00, vratka Kč ,00. 2/ Dotace poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva financí MF-37350/2014/ ze dne s určením na zajištění voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 ve výši ,00. Přijetí dotace účtovat na položku 4111, příjem i výdej finančních prostředků sledovat s ÚZ Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR za rok Skutečné výdaje sledovány na oddílu a paragrafu 6117 s účelovým znakem 98348, skutečné výdaje dosáhly výše Kč ,00, vratka do státního rozpočtu Kč ,00. 3/ Dotace poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva financí MF-63999/2014/1201 ze dne s určením na zajištění voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí ve výši Kč ,00. Přijetí dotace účtovat na položku 4111, příjem i výdej finančních prostředků sledovat s ÚZ Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR za rok Skutečné výdaje sledovány na oddílu a paragrafu 6115 s účelovým znakem 98187, skutečné výdaje dosáhly výše Kč ,00, vratka do státního rozpočtu Kč 5.000,00. Položka 4112 Kč ,00 Poř. Účel Rozhodnutí - smlouva Kč číslo 1 Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu zákon o státním rozpočtu na rok 2014 zákon č. 475/2013 Sb ,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ:

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ AUDIT Aj D4N.E ~OW.:>Lf.XNi r:kor-.:dmick~ SWŽRY ~«O PODNIKATELE A NE2!SKOW fif.ktor Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543243 108 v.' ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail : neizilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 27.5.2013 Strana 2 (celkem 12) osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ,, ZPRAVA O VYSLEDKU v r, v, PREZKOUMANI HOSPODARENI Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

INEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma. Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO AudiI s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

INEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma. Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO AudiI s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření NEKS NEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO Audi s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do AUDIT KORREKT S.r.O., Tavolníkova 2013/11., 14200 Praha 4, Krč,OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 b., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

i ZPRÁVA AUDITORA 2012

i ZPRÁVA AUDITORA 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC OSLAVICE rok 2012 Žďár nad Sázavou, 13. března 2013 Určení zprávy: Zastupitelstvo obce Oslavice, KRAJ VYSOČINA a ostatní uživatelé účetní závěrky. 1 Podle

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Doksy

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Doksy ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Doksy Rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření A + O HELP spol s r.o. Seifertova 525, 261 01 Přibram IČO: 25618610 auditorská společnost oprávnění KA ČR Č. 0273 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více