FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D."

Transkript

1 FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005

2 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Zúčtovací vztahy Pohledávky a závazky Zúčtování se zaměstnanci Daně a dotace Přechodné účty aktiv a pasiv Jiné závazky a pohledávky Náklady a výnosy Vymezení nákladů a výnosů Účtování nákladů a výnosů Kursové rozdíly Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Rezervy a dlouhodobé závazky Účetní závěrka Organizační a přípravné kroky Účetní závěrka a uzavírání účetních knih Účetní závěrka... 47

4 2 Literatura Použité zkratky Řešení úloh Přílohy... 60

5 Úvod 3 ÚVOD Předložená studijní opora Finanční účetnictví II. navazuje na studijní oporu Finanční účetnictví I. Je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání a svým obsahem odpovídá učivu letního semestru v předmětu Finanční účetnictví. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava. Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony. Studijní opora Finanční účetnictví II obsahuje další čtyři kapitoly, které se zabývají platnými účetními postupy a operacemi souvisejícími s účtovou třídou 3, 4, 5, 6 a s účetní závěrkou. Je opět obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování, na kterých si studenti mohou ověřit zvládnutí učiva. Všechny úkoly mají správné řešení uvedeno v samostatné kapitole. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. U studentů, kteří nemají základní znalosti z účetnictví, je to však možné až po prostudování prvního dílu opory Finanční účetnictví. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat další potřebná témata, případně témata pro něho důležitá prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace. Přeji všem studentům mnoho úspěchů.

6 4 Po prostudování textu budete znát: základní informace o úč etní závě rce a krocích, které ji př edcházejí nejč astě jší úč etní př ípady praktické ř ešení základních úč etních postupů Po prostudování textu budete schopni: pracovat s právními př edpisy upravujícími ú č etnictví rozpoznat jednotlivé druhy úč t ů a provádě t na nich zápisy na základě principu podvojnosti a souvztažnosti popsat úč etní výkazy a chápat provázanost mezi nimi ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích po dalším samostudiu nebo př ípadné praxi zavést a vést úč etnictví malé nebo stř ední firmy Prostudováním textu získáte: ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích základní př ehled a vě domosti v oblasti právní úpravy úč etnictví v Č R znalosti a dovednosti, které vám umožní zvládnout úč tování bě žných hospodář ských operací a orientovat se v úč etních výkazech p ř ehled o návaznosti na daň ové př edpisy, které s úč etnictvím souvisí informace na jejichž základě budete schopni dalším samostudiem prohlubovat své znalosti a dovednosti a v př ípadě zájmu se této disciplíně v ě novat na profesionální úrovni Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Zúčtovací vztahy 5 1. ZÚČ TOVACÍ VZTAHY V této kapitole se dozvíte: o účtování pohledávek a závazků základní informace o směnkách o účtování daní a dotací o účtování mzdových nákladů charakteristiku účtů časového rozlišení Budete schopni: účtovat o pohledávkách a závazcích zaúčtovat hospodářské operace s využitím směnky definovat daňovou soustavu, účtovat o daňové povinnosti jednotlivých daní a o placení záloh vypočítat čistou mzdu a zaúčtovat mzdové náklady účtovat na dohadných účtech účtovat o nákladech a výnosech příštích období Klíčová slova této kapitoly: Pohledávka, závazek, směnka k úhradě, směnka k inkasu, daně přímé, daně nepřímé, hrubá mzda, čistá mzda, daň ze závislé činnosti, dohadný účet aktivní, dohadný účet pasivní, náklady příštích období, výnosy příštích období Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodin (teorie + řešení úloh)

8 6 Zúčtovací vztahy představují velmi širokou kapitolu, která bude rozdělena na několik podkapitol. Všechny účetní případy se však týkají účtové třídy Pohledávky a závazky O pohledávkách krátkodobých nebo dlouhodobých se účtuje na účtech skupiny 31. Nejčastější a již dříve zmíněný je účet 311 Odběratelé, na kterém se v praxi zachycují vystavené faktury odběratelům. V této skupině se také účtuje o poskytnutých zálohách provozního charakteru (účet 314) a o ostatních pohledávkách (např. z důvodu reklamace dodaného zboží) na účtu 315 Ostatní pohledávky. Veškeré pohledávky se v rozvaze nacházejí v aktivech, tzn. že všechny zmíněné účty jsou aktivní. Na účtech skupiny 32 se účtuje o krátkodobých závazcích. Dlouhodobé závazky se zachycují v účtové třídě 4 a také v rozvaze jsou vykazovány zvlášť. Jedná se o pasivní účty. V praxi je nejvíce používaný účet 321 Dodavatelé, na kterém se zachycují závazky plynoucí z přijatých faktur, dále 324 Přijaté provozní zálohy. Pro zachycení ostatních závazků, např. reklamace námi dodaného zboží, kterou musíme nějakým způsobem vyřídit (vzniká nám tedy určitý závazek), slouží účet 325- Ostatní závazky. Účtování o pohledávkách a závazcích již bylo převážně řešeno v předchozích kapitolách a shrnutí účetních případů vyplývá z následujících příkladů. Příklad: Účtování o pohledávkách a závazcích Kč MD D 1. BV přijatá záloha na zhotovení výrobků FV za zhotovené výrobky zúčtování zálohy BV úhrada doplatku za výrobky od odběratele Poskytnutá záloha na objednané služby v hotovosti FP za přijaté služby úklid kanceláří zúčtování zálohy Doplatek FP za úklid z pokladny BV poskytnutá záloha na zboží FP za zboží, zp. A zúčtování zálohy z ř BV doplatek dodavateli za zboží (doplatek FP) Převedení zboží na sklad Reklamace vadného zboží BV- kladné vyřízení reklamace-vrácení částky na Bú FV za prodej zboží Kč. Cena bez DPH DPH 19% FP nákup materiálu Kč, zp. A. Cena bez DPH DPH 19% BV úhrada FP z běžného účtu

9 1. Zúčtovací vztahy 7 Od roku 2004 se ve směrné účtové osnově objevila skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby. Účty této skupiny se využívají při účtování o poskytnutých zálohách na zboží a materiál. Poskytnuté zálohy na služby se i nadále účtují na účet 324. U všech příkladů si všimněte, že po úhradě závazku má účet 321 nulový zůstatek, což znamená, že všechny závazky vůči odběratelům byly uhrazeny. Podobně se vynulují účty 311 nebo 314 a 324. V podstatě platí, že význam účtů třetí účtové třídy je právě v tom, že nám vykazují zůstatky našich pohledávek nebo závazků, nejen vůči odběratelům, dodavatelům, ale i zaměstnancům, institucím sociálního zabezpečení a státu. Úloha č. 1: Zaúčtujte následující případy a zkontrolujte řešení Text účetního případu Kč MD D 1. FV za prodané zboží Kč. Cena bez DPH DPH 5% BV- přijatá platba od odběratele FP za nákup materiálu 7140 Kč, zp. B. Cena bez DPH 6000 DPH 19% BV úhrada faktury dodavateli BV přijatá záloha na objednané služby FV za provedené služby zhotovení reklamních tabulí Vyúčtování přijaté zálohy (z řádku 5) BV příjem doplatku za FV od odběratele BV poskytnutí provozní zálohy FP za objednané služby Vyúčtování zálohy z ř.9 (snížení vlastního závazku) BV doplatek za FP Úkol k zamyšlení: Účtování přijatých a vystavených faktur u plátců DPH bylo řešeno v podkapitole 2.6 prvního dílu opory. Postup je shodný, ať už se jedná o faktury přijaté za zboží, dlouhodobý majetek nebo služby. Totéž platí u vystavených faktur. Problém nastává v případě přijatých nebo poskytnutých záloh. Od , kdy ČR vstoupila do EU platí nový zákon o DPH, podle kterého jsou přijaté a hrazené zálohy předmětem DPH, což dosud nikdy nebylo. Účtování DPH u záloh a postup při následném vyúčtování u plátců DPH se tak stává značně komplikovaným a v současné době se v odborném tisku objevují různé doporučené postupy účtování. Studenty s hlubším zájmem o danou problematiku proto odkazuji na aktuální odborné časopisy nebo publikace s datem vydání minimálně po květnu 2004.

10 8 Pohledávky a závazky hrazené směnkou V praxi je možno využít směnky jako platebního prostředku. Pokud bude firma hradit směnkou přijatou fakturu, čímž docílí jakéhosi odkladu placení o dobu splatnosti směnky, účtuje tato firma pomocí účtu 322 -Směnky k úhradě. Věřitelská firma, která přijala místo peněz směnku a bude ji v budoucnu inkasovat, účtuje pomocí 312 Směnky k inkasu. Držitel směnky, který potřebuje hotové peníze dříve než nastala splatnost směnky, může nabídnout směnku k odkoupení bance. Jedná se o tzv. eskont směnky. Banka poskytuje za převzatou směnku eskontní úvěr, který se eviduje na účtu 232 Eskontní úvěry. Částka je připsána na běžný účet po snížení o tzv. diskont (provize banky). V den splatnosti požaduje banka úhradu za směnku od dlužníka. Po splacení směnky ohlásí příjemci eskontního úvěru, že došlo k jeho splacení. Viz následující příklady v tabulce. Účetní případy se směnkami Kč MD D 1. FV za prodané zboží Úhrada FV přijatou směnkou od odběratele Úrok sjednaný ke směnce BV příjem úhrady směnky v den splatnosti FP za nákup zboží, zp. A Úhrada FP dodavateli směnkou Úrok sjednaný ke směnce BV úhrada směnky dodavateli v den splatnosti FV za prodané služby Od odběratele přijata směnka k inkasu Úrok sjednaný ke směnce Směnka předána bance k eskontu Banka poskytuje eskontní úvěr *** připsaná částka eskontního úvěru na Bú *** - diskont sražený bankou *** 14. Avízo banky o zaplacení směnky odběratelem Účtování o směnkách se však může odlišovat od tohoto příkladu, ve kterém se vychází z toho, že banka poskytla podle výpisu z úvěrového účtu jako eskontní úvěr celou částku (ve výši směnečné pohledávky tj. zde Kč), ale na běžný účet připsala částku již sníženou o diskont. Pokud by účetní případ trval více než jedno účetní období, bylo by nutné úroky týkající se směnek časově rozlišit. 1.2 Zúčtování se zaměstnanci Tato podkapitola se týká zaúčtování mzdových nákladů. Účetní jednotka, která má zaměstnance musí v souvislosti s tím vést předepsanou mzdovou agendu. Jedná se především : dle zákona o daních z příjmů - mzdový list, prohlášení poplatníka, potvrzení o sražených zálohách na daň z příjmů ze závislé činnosti

11 1. Zúčtovací vztahy 9 dle předpisů o sociálním a zdravotním pojištění evidenční list důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na okresní správu sociálního zabezpečení a na příslušnou zdravotní pojišťovnu aj. dle zákoníku práce zápočtový list Než dojde k zaúčtování mzdových nákladů, musí být nejdříve vypočítány mzdy. Postup při výpočtu čisté mzdy a odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění z objemu hrubých mezd je pouze stručně naznačen v níže uvedeném příkladu a je třeba v případě zájmu nastudovat tuto problematiku z dalších informačních zdrojů. Zaúčtování mzdových nákladů zaměstnanců Hrubé mzdy a odvody zaměstnavatele se účtují na vrub příslušných nákladových účtů 521 Mzdové náklady a 524 Zákonné sociální pojištění. Souvztažně se zachycují ve prospěch účtů skupiny 33, které jsou pasivními účty a sledují závazky účetní jednotky vůči zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního pojištění. Zaúčtování znázorňuje následující schéma: (221) Zaúčtování hrubých mezd do nákladů 521 / Zdravotní pojištění sražené z hrubé mzdy (4,5%) 331 / 336 Sociální pojištění sražené z hrubé mzdy (8%) 331 / Sražená záloha na daň ze závislé činnosti (ze mzdy) 331 / Výplata čisté mzdy z pokladny Výplata čisté mzdy z převodem z Bú 331 / / Odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění (9%) 524 / 336 a sociální zabezpečení (26%) z objemu hrubých mezd

12 10 Zaúčtování mzdových nákladů společníků obchodních společností V případě, že společníci obchodních společností mají se svou společností uzavřen pracovně právní vztah a mají tedy příjmy ze závislé činnosti (mzdu), účtuje se o těchto mzdových nákladech na účtu 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, souvztažně s účtem 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti. Jak je z názvu účtů patrné, totéž platí pro členy družstva, kteří jsou s družstvem v pracovním poměru. Princip účtování i výpočet čisté mzdy je stejný. 1. Zaúčtování hrubých mezd do nákladů 522 / Zdravotní pojištění sražené z hrubé mzdy (4,5%) 366 / 336 Sociální pojištění sražené z hrubé mzdy (8%) 366 / Sražená záloha na daň ze závislé činnosti (ze mzdy) 366 / Výplata čisté mzdy z pokladny Výplata čisté mzdy z převodem z Bú 366 / / Odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění (9%) 524 / 336 a sociální zabezpečení (26%) z objemu hrubých mezd Účet 331 a stejně tak i 366 eviduje na straně D závazky, které má zaměstnavatel vůči zaměstnancům nebo společníkům. Tyto závazky představují především hrubou mzdu, ale může to být také nárok na výplatu nemocenských dávek, pokud jsou vypláceny zaměstnavatelem. Ten si potom vyplacené nemocenské dávky vyúčtuje se správou sociálního zabezpečení. 1. Nárok na nemocenské dávky zaměstnance 336 / Nárok na nemocenské dávky společníka 336 / 366 Účtování záloh na cestovné zaměstnanců Vůči zaměstnancům nemusí v praxi vznikat pouze závazky, ale mohou se objevit i pohledávky za zaměstnanci, například z důvodu vyplacených záloh na cestovné nebo z důvodu úhrady manka na svěřených hodnotách (např. ceniny, pokladna). 1. Poskytnutí zálohy zaměstnanci z pokladny / 211 2a. Náklady na pracovní cestu dle dokladů = 220 Kč / 335 3a. Doúčtování cestovného do nákladů a doplatek hotově / 211 2b. Náklady na pracovní cestu / 335 3b. Vrácení zůstatku nevyčerpané zálohy / 335 Příklad postupu při výpočtu čisté mzdy: Pokud má někdo zájem o zvládnutí úkonů mzdového účetnictví, musí nastudovat mnoho souvisejících právních předpisů, z nichž některé již nejsou náplní samotného finančního účetnictví. Tento příklad je proto pouze informativní a je třeba mít na paměti, že uvedené sazby daně, sazby sociálního a zdravotního pojištění i samotný postup výpočtu je zpracován v roce 2004 a v průběhu času

13 1. Zúčtovací vztahy 11 dojde jistě ke změnám. Znát základní postup při výpočtu čisté mzdy však považuji za velmi užitečné pro praxi i každodenní život. Je třeba si uvědomit, že existuje více druhů pracovního poměru a uvést, kterým srážkám pak příjmy ze závislé činnosti podléhají. Druh pracovního poměru sociální zabezpečení zdravotní pojištění daň z příjmů ze závislé činnosti pracovní smlouva ano ano ano dohoda o pracovní činnosti ano ano ano dohoda o provedení práce ne ne ano Postup při výpočtu srážek u příjmů z pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti je shodný. Zaměstnanec má nárok na nezdanitelné částky ze základu daně podle 15 zákona o daních z příjmů (například měsíční odečet částek od základu daně ve výši 3170 Kč na poplatníka, 2130 Kč na každé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti). Pro uplatnění nezdanitelných částek je nutno dodržet podmínky zákona o daních z příjmů. Především musí zaměstnanec podepsat tiskopis prohlášení poplatníka, ve smyslu, že neuplatňuje tento nárok již u jiného zaměstnavatele, že žije s dětmi ve společné domácnosti, atd. Nezdanitelnou položku na dítě může uplatnit jen jeden z rodičů. Hrubá mzda (HM) na pracovní smlouvu sociální zabezpečení. 8% z HM zdravotní poj. 4,5% z HM daňový základ snížený daňový základ (o základní nezdanitelnou částku na poplatníka = 3170 Kč) zaokrouhlení na 100 Kč nahoru záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti čistá mzda Odvody zaměstnavatele z objemu HM celkem - z toho sociální zabezpečení 26% - z toho zdravotní pojištění 9% Všimněte si, že mzdové náklady firem nejsou tvořeny pouze hrubou mzdou zaměstnanců, ale velmi významné jsou také odvody zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. Při hrubé mzdě Kč dosahují celkové mzdové náklady částky Kč, přičemž zaměstnanec si domů odnáší čistou mzdu ve výši Kč. Výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti se provádí podle 38h zákona o daních z příjmů a počítá se ze zaokrouhleného sníženého základu daně (tj. v tabulce sazeb zdanitelná mzda). Sazba daně se pohybuje v rozmezí 15% - 32% a zvyšuje se s rostoucím základem daně. Po skončení roku se daň z příjmů ze závislé činnosti přepočítá na celoroční příjmy a dojde k vyúčtování těchto záloh.

14 12 Zdanitelná mzda od do Kč záloha na daň ze zdanitelné mzdy přesahující % % Kč % a více % U mzdy Kč spadá zaokrouhlený základ daně (9100 Kč) do prvního pásma se sazbou 15%. U mzdy Kč se zaokrouhlený základ daně (23100 Kč) dostává již do třetího pásma, ve kterém se výpočet provádí: = Podle sazeb v tabulce činí záloha na daň 25% z částky přesahující Kč (tj. 25% z 4900 = 1225 ) Kč.Výsledná záloha na daň činí = 4410 Kč. Příjmy ze závislé činnosti na základě dohody o provedení práce nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. Není tedy strháváno ze mzdy zaměstnance, ani odváděno zaměstnavatelem. Pro některé zaměstnance, kteří již mají sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z jiného příjmu se tato forma pracovního poměru stává výhodnou. Výhodná je také pro zaměstnavatele, kteří ušetří velkou část mzdových nákladů. Dohoda o provedení práce však smí činit maximálně 100 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti je věnována příloha č.1. Souhrnný příklad na účtování mzdových nákladů: V praxi se u účtu 336 Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení obvykle zavádí analytické členění tak, aby bylo zachyceno zvlášť sociální a zvlášť zdravotní pojištění. Pokud má být účtování naprosto přehledné, je vhodné analyticky tento účet dále rozlišit na pojištění sražené ze mzdy zaměstnance a pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Souvislý příklad na zaúčtování mezd je v následujícím příkladu. Zaúčtování mzdových nákladů Kč MD D 1. Hrubá mzda Sražené sociální zabezpečení ze mzdy (8%) Sražené zdravotní pojištění ze mzdy (4,5%) Sražená záloha na daň ze závislé činnosti BV - Výplata čisté mzdy převodem Sociální zabezpečení za zaměstnavatele (26%) Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9%) BV úhrada sociálního zabezpečení ( ) BV- úhrada zdravotního pojištění ( ) Úhrada zálohy na daň příslušnému finančnímu úřadu Vysvětlivky: Záloha na daň ze závislé činnosti se vypočítá ze sníženého a zaokrouhleného základu daně. Ten se zjistí: Hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění nezdanitelné části základu daně dle 15 zákona o daních z příjmů. Výsledek se zaokrouhlí na 100 Kč nahoru. V našem příkladu má

15 1. Zúčtovací vztahy 13 poplatník nárok pouze na základní nezdanitelnou částku, tj Kč ročně, měsíčně je to 3170 Kč. Daň je vypočtená podle 38h zákona o daních z příjmů. Postup: Zjištění základu daně: = = Kč Zaokrouhlení na 100 korun nahoru = Kč. Z této částky se vypočítá záloha na daň. Do 9100 korun je sazba daně 15%, nad 9100 až do činí sazba 20%. Proto záloha na daň bude 15% z 9100 = 1365 Kč plus 20 % z 5300 = 1060 Kč, celkem tedy = 2425 korun. Část pro zájemce. V únoru následujícího roku se provádí tzv. vyúčtování daně ze závislé činnosti za uplynulý rok, které je většinou pro zaměstnance výhodné. Je to z toho důvodu, že se základ daně zaokrouhluje každý měsíc nahoru, ale u ročního zúčtování se celoroční základ daně zaokrouhlí na 100 Kč dolů. Dále je výhodné především pro zaměstnance, kteří pracovali jen po část roku, například byli dlouhodobě nemocní nebo byli evidovaní na úřadu práce, byli studenti apod. Pokud má zaměstnanec během roku zdanitelnou mzdu od jednoho plátce, případně postupně od více plátců (ne v jednom měsíci současně), je roční vyúčtování daně jeho právem, nikoli povinností a musí o tento úkon požádat svého zaměstnavatele. Většinou mají zaměstnanci v tomto případě vždy přeplatek na dani, který je jim vrácen. Kdyby přece jenom vyšel nedoplatek, zaměstnancům se nesráží. Ale pozor, zaměstnanec, který pobírá mzdu od více plátců současně (např. má jeden hlavní a jeden vedlejší pracovní poměr) je povinen podat daňové přiznání fyzických osob typu A na příslušný finanční úřad, ve kterém na základě potvrzení od svých zaměstnavatelů všechny roční příjmy sečte, vypočítá daň a provede vyúčtování. Případný přeplatek na dani mu finanční úřad vrátí, nedoplatek je povinen doplatit. Úloha č. 2: Zaúčtujte následující případy a zkontrolujte řešení Text účetního případu Kč MD D 1. Hrubá mzda zaměstnance Sražené sociální zabezpečení ze mzdy zaměstnance Hrubá mzda společníka Nárok na dávku nemocenského pojištění společníka Sražené zdravotní pojištění ze mzdy společníka Sražená záloha na daň ze závislé činnosti zaměstnance BV - Výplata čisté mzdy společníkovi Sociální zabezpečení za zaměstnavatele Zdravotní pojištění za zaměstnavatele Záloha na pracovní cestu zaměstnanci v hotovosti 2000

16 Daně a dotace Účetní operace související s daněmi se v účetnictví zachycují pomocí účtů skupiny 34, které mají pasivní charakter. Na straně dal sledujeme naše daňové závazky, na stranu MD účtujeme zaplacené zálohy na příslušné daně a úhrady těchto daní. Daňová povinnost se účtuje do nákladů, tedy na vrub účtů třídy 5. Než se seznámíte s účtováním o daních je vhodné si zopakovat, které daně v ČR existují Daňová soustava ČR V následujícím schématu je znázorněno, z jakých zdrojů pochází výnosy daní plynoucí do veřejných rozpočtů státu. Pro úplnost jsou zde zařazeny i poplatky (správní, soudní, místní, dálniční známky) a cla. DAŇOVÉ VÝNOSY V ČR PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ CLA POPLATKY z příjmů daň z příjmů FO daň z příjmů PO univerzální DPH selektivní spotřební daně majetkové daň z nemovitostí daň silniční daň darovací daň dědická daň z převodu nemovitostí Účtování daní Daňová povinnost se u příjmových daní účtuje na vrub skupiny 59, u ostatních přímých daní na vrub skupiny 53 a souvztažně je zachycena jako závazek ve prospěch účtů skupiny 34. Úhrada daně (případně zálohy na daň) je pak provedena buď hotově nebo převodem z banky a zachytí se na straně MD skupiny 34, čímž by u těchto účtů po úplném zaplacení příslušné daně mělo být dosaženo nulového zůstatku. Nepřímé daně se neúčtují do nákladů a jsou zachyceny jen na účtech třídy 3.

17 1. Zúčtovací vztahy 15 Daně z příjmů Platba zálohy a daní z příjmů 341 / 221, 211 Daňová povinnost 591 / 341 Vrácený přeplatek na dani 221 / 341 Doměrky daně (např. po kontrole FÚ) 595 / 341 Spotřební daně FV za vyrobený alkohol 311 / 601 Spotřební daň 311 / 345 DPH při pořízení FP za DHM, materiál, služby 042, 111, 518 / 321 DPH na vstupu 343 / 321 DPH při prodeji FV za prodej zboží, služeb, výrobků 311 / 604, 602, 601 DPH na výstupu 311 / 343 Silniční daň Platba daně nebo zálohy na daň 345 / 221, 211 Daňová povinnost 531 / 345 Daně z nemovitostí Platba z Bú, pokladny 345 / 221, 211 Daňová povinnost 532 / 345 Daň z převodu nemovitostí, daň darovací, poplatky Platba z Bú, pokladny 345 / 221, 211 Daňová povinnost 538 / Účtování dotací K účtování o dotacích se používají v praxi účty 346- Dotace ze státního rozpočtu a 347 Ostatní dotace. Účtování spočívá ve dvou krocích. Jedná se o příjem dotace (příjem peněz do banky) a zúčtování dotace podle použití. 1. Příjem dotace na Bú 221 / Použití dotace - pro investiční účely (např. na nákup DHM) 346 / 042 V tomto případě hodnota dotace snižuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku, což znamená, že odpisy tohoto majetku budou nižší. Příjem dotace tedy nebude mít vliv na hospodářský výsledek, neobjeví se ani ve výnosech, ale ani v nákladech.

18 16 - na úhradu provozních nákladů (tzv. provozní dotace) 346 / 648 Dotace se účtuje do provozních, případně finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Tzn., že jak jsou peněžní prostředky z dotace používány na úhradu provozních nákladů, tak musí být také tyto částky přeúčtovávány z účtu 346 do výnosů. Hodnota dotace se tedy postupně objeví v nákladech, ale ve stejné výši také ve výnosech, proto ani v tomto případě nebude hospodářský výsledek ovlivněn. Na rozdíl od předchozího případu však má dotace vliv na obrat firmy (na její výnosy). Příklad: Souvislý příklad na daň z příjmů právnických osob. S.R.O. platí zálohy na daň z příjmů dvakrát ročně ve výši ,- Kč. Výsledná daňová povinnost činí ,- Kč. Přeplatek je vrácen na Bú. Po daňové kontrole je podniku vyměřen doměrek daně ,- Kč a v souvislosti s tím penále 1200,- Kč. Pozor, penále placené orgánům státní správy, institucím sociálního a zdravotního pojištění je daňově neuznaným nákladem (v praxi obvykle účtování na 545), narozdíl od smluvního penále mezi obchodními partnery, které je daňově uznatelné (obvykle účtováno na 544). Daně z příjmů částka MD Dal BV- platba první zálohy , BV- platba druhé zálohy , Daňová povinnost - zaúčtování , BV - vrácení přeplatku od FÚ 5 000, Zaúčtování doměrku daně po kontrole , BV - úhrada doměrku , BV - úhrada vyměřeného penále 1 200, Příklady na další účtování daní: Příklad - spotřební daň částka MD Dal FV za prodej alkoholu- cena bez daně , spotřební daň , DPH 19% (z Kč) , Cena celkem ,- *** *** BV - úhrada od odběratele , BV - úhrada spotřební daně finančnímu úřadu , Všimněte si, že DPH se zde počítá z ceny bez daně navýšené o spotřební daň. Příklad ostatní daně částka MD Dal Daňová povinnost silniční daň 2 000, Úhrada silniční daně v hotovosti 2 000, BV úhrada zálohy na daň z nemovitostí 7 500, Daňová povinnost daň z nemovitostí , BV - úhrada daně z nemovitostí 2 500, Platba správního poplatku na finančním úřadě 500,

19 1. Zúčtovací vztahy 17 Úloha č. 3: Zaúčtujte a zkontrolujte s řešením Příklady - ostatní daně částka MD Dal BV - záloha na silniční daň 5 000,- Předpis daně z nemovitostí (= daňová povinnost) ,- Předpis silniční daně dle daňového přiznání 6 000,- BV- doplatek silniční daně BV - úhrada daně z nemovitostí ,- Předpis daně z převodu nemovitostí ,- BV - úhrada daně z převodu nemovitostí ,- BV příjem dotace ze státního rozpočtu ,- Zúčtování dotace použití na provozní účely ,- BV příjem dotace ze státního rozpočtu ,- Zúčtování dotace použití na pořízení investic ,- Správní poplatek hrazený z pokladny 200,- 1.4 Přechodné účty aktiv a pasiv Přechodné účty aktiv a pasiv slouží k tomu, abychom náklady a výnosy zaúčtovali do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Jde vlastně o zabezpečení tzv. akruálního principu a tyto účty nám umožňují převod nákladů a výnosů mezi jednotlivými účetními obdobími. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ PASIVNÍ - náklady příštích období - výdaje příštích období účet 381 účet příjmy příštích období - výnosy příštích období účet 385 účet dohadné účty aktivní - dohadné účty pasivní účet 388 účet 389

20 Účtování na dohadných účtech Týká se nákladů a výnosů, u kterých ke dni účetní závěrky neznáme jejich výši (neobdrželi jsme dosud doklad) a víme, že náleží do daného účetního období. U firem, kde se účetní období shoduje s kalendářním rokem tato situace nastává k Částky, které se účtují do nákladů nebo výnosů se zjišťují odhadem (odtud název dohadné ) Dohadná položka aktivní (vztahuje se k pohledávkám) Jedná se o položky, které v odhadnuté výši potřebujeme zaúčtovat do výnosů daného období, protože do tohoto období věcně i časově náleží, např: nárok na náhradu škody od pojišťovny, který však obdržíme až v dalším roce výnosové úroky, které budou připsány na účet v dalším roce , 662 účetní zápis 388 / 6.. Příklad. Náhrada od pojišťovny nárok potvrzen, ale ke konci účetního období neznáme výši. Odhad 1800,- dohadný účet aktivní Příklad dohadný účet aktivní částka MD Dal Zaúčtování částky do výnosů daného roku 1 800, BV příjem náhrady škody v dalším roce 1 800, Dohadná položka pasivní (vztahuje se k závazkům) V tomto případě potřebujeme zachytit v odhadnuté výši náklady, které souvisí s daným obdobím, ale nemáme zatím účetní doklad o jejich výši, například: nevyfakturované dodávky materiálu, zboží a služeb (na konci účetního období neznáme jejich výši) , 111,131

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více