FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D."

Transkript

1 FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005

2 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Zúčtovací vztahy Pohledávky a závazky Zúčtování se zaměstnanci Daně a dotace Přechodné účty aktiv a pasiv Jiné závazky a pohledávky Náklady a výnosy Vymezení nákladů a výnosů Účtování nákladů a výnosů Kursové rozdíly Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Rezervy a dlouhodobé závazky Účetní závěrka Organizační a přípravné kroky Účetní závěrka a uzavírání účetních knih Účetní závěrka... 47

4 2 Literatura Použité zkratky Řešení úloh Přílohy... 60

5 Úvod 3 ÚVOD Předložená studijní opora Finanční účetnictví II. navazuje na studijní oporu Finanční účetnictví I. Je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání a svým obsahem odpovídá učivu letního semestru v předmětu Finanční účetnictví. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava. Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony. Studijní opora Finanční účetnictví II obsahuje další čtyři kapitoly, které se zabývají platnými účetními postupy a operacemi souvisejícími s účtovou třídou 3, 4, 5, 6 a s účetní závěrkou. Je opět obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování, na kterých si studenti mohou ověřit zvládnutí učiva. Všechny úkoly mají správné řešení uvedeno v samostatné kapitole. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. U studentů, kteří nemají základní znalosti z účetnictví, je to však možné až po prostudování prvního dílu opory Finanční účetnictví. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat další potřebná témata, případně témata pro něho důležitá prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace. Přeji všem studentům mnoho úspěchů.

6 4 Po prostudování textu budete znát: základní informace o úč etní závě rce a krocích, které ji př edcházejí nejč astě jší úč etní př ípady praktické ř ešení základních úč etních postupů Po prostudování textu budete schopni: pracovat s právními př edpisy upravujícími ú č etnictví rozpoznat jednotlivé druhy úč t ů a provádě t na nich zápisy na základě principu podvojnosti a souvztažnosti popsat úč etní výkazy a chápat provázanost mezi nimi ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích po dalším samostudiu nebo př ípadné praxi zavést a vést úč etnictví malé nebo stř ední firmy Prostudováním textu získáte: ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích základní př ehled a vě domosti v oblasti právní úpravy úč etnictví v Č R znalosti a dovednosti, které vám umožní zvládnout úč tování bě žných hospodář ských operací a orientovat se v úč etních výkazech p ř ehled o návaznosti na daň ové př edpisy, které s úč etnictvím souvisí informace na jejichž základě budete schopni dalším samostudiem prohlubovat své znalosti a dovednosti a v př ípadě zájmu se této disciplíně v ě novat na profesionální úrovni Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Zúčtovací vztahy 5 1. ZÚČ TOVACÍ VZTAHY V této kapitole se dozvíte: o účtování pohledávek a závazků základní informace o směnkách o účtování daní a dotací o účtování mzdových nákladů charakteristiku účtů časového rozlišení Budete schopni: účtovat o pohledávkách a závazcích zaúčtovat hospodářské operace s využitím směnky definovat daňovou soustavu, účtovat o daňové povinnosti jednotlivých daní a o placení záloh vypočítat čistou mzdu a zaúčtovat mzdové náklady účtovat na dohadných účtech účtovat o nákladech a výnosech příštích období Klíčová slova této kapitoly: Pohledávka, závazek, směnka k úhradě, směnka k inkasu, daně přímé, daně nepřímé, hrubá mzda, čistá mzda, daň ze závislé činnosti, dohadný účet aktivní, dohadný účet pasivní, náklady příštích období, výnosy příštích období Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodin (teorie + řešení úloh)

8 6 Zúčtovací vztahy představují velmi širokou kapitolu, která bude rozdělena na několik podkapitol. Všechny účetní případy se však týkají účtové třídy Pohledávky a závazky O pohledávkách krátkodobých nebo dlouhodobých se účtuje na účtech skupiny 31. Nejčastější a již dříve zmíněný je účet 311 Odběratelé, na kterém se v praxi zachycují vystavené faktury odběratelům. V této skupině se také účtuje o poskytnutých zálohách provozního charakteru (účet 314) a o ostatních pohledávkách (např. z důvodu reklamace dodaného zboží) na účtu 315 Ostatní pohledávky. Veškeré pohledávky se v rozvaze nacházejí v aktivech, tzn. že všechny zmíněné účty jsou aktivní. Na účtech skupiny 32 se účtuje o krátkodobých závazcích. Dlouhodobé závazky se zachycují v účtové třídě 4 a také v rozvaze jsou vykazovány zvlášť. Jedná se o pasivní účty. V praxi je nejvíce používaný účet 321 Dodavatelé, na kterém se zachycují závazky plynoucí z přijatých faktur, dále 324 Přijaté provozní zálohy. Pro zachycení ostatních závazků, např. reklamace námi dodaného zboží, kterou musíme nějakým způsobem vyřídit (vzniká nám tedy určitý závazek), slouží účet 325- Ostatní závazky. Účtování o pohledávkách a závazcích již bylo převážně řešeno v předchozích kapitolách a shrnutí účetních případů vyplývá z následujících příkladů. Příklad: Účtování o pohledávkách a závazcích Kč MD D 1. BV přijatá záloha na zhotovení výrobků FV za zhotovené výrobky zúčtování zálohy BV úhrada doplatku za výrobky od odběratele Poskytnutá záloha na objednané služby v hotovosti FP za přijaté služby úklid kanceláří zúčtování zálohy Doplatek FP za úklid z pokladny BV poskytnutá záloha na zboží FP za zboží, zp. A zúčtování zálohy z ř BV doplatek dodavateli za zboží (doplatek FP) Převedení zboží na sklad Reklamace vadného zboží BV- kladné vyřízení reklamace-vrácení částky na Bú FV za prodej zboží Kč. Cena bez DPH DPH 19% FP nákup materiálu Kč, zp. A. Cena bez DPH DPH 19% BV úhrada FP z běžného účtu

9 1. Zúčtovací vztahy 7 Od roku 2004 se ve směrné účtové osnově objevila skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby. Účty této skupiny se využívají při účtování o poskytnutých zálohách na zboží a materiál. Poskytnuté zálohy na služby se i nadále účtují na účet 324. U všech příkladů si všimněte, že po úhradě závazku má účet 321 nulový zůstatek, což znamená, že všechny závazky vůči odběratelům byly uhrazeny. Podobně se vynulují účty 311 nebo 314 a 324. V podstatě platí, že význam účtů třetí účtové třídy je právě v tom, že nám vykazují zůstatky našich pohledávek nebo závazků, nejen vůči odběratelům, dodavatelům, ale i zaměstnancům, institucím sociálního zabezpečení a státu. Úloha č. 1: Zaúčtujte následující případy a zkontrolujte řešení Text účetního případu Kč MD D 1. FV za prodané zboží Kč. Cena bez DPH DPH 5% BV- přijatá platba od odběratele FP za nákup materiálu 7140 Kč, zp. B. Cena bez DPH 6000 DPH 19% BV úhrada faktury dodavateli BV přijatá záloha na objednané služby FV za provedené služby zhotovení reklamních tabulí Vyúčtování přijaté zálohy (z řádku 5) BV příjem doplatku za FV od odběratele BV poskytnutí provozní zálohy FP za objednané služby Vyúčtování zálohy z ř.9 (snížení vlastního závazku) BV doplatek za FP Úkol k zamyšlení: Účtování přijatých a vystavených faktur u plátců DPH bylo řešeno v podkapitole 2.6 prvního dílu opory. Postup je shodný, ať už se jedná o faktury přijaté za zboží, dlouhodobý majetek nebo služby. Totéž platí u vystavených faktur. Problém nastává v případě přijatých nebo poskytnutých záloh. Od , kdy ČR vstoupila do EU platí nový zákon o DPH, podle kterého jsou přijaté a hrazené zálohy předmětem DPH, což dosud nikdy nebylo. Účtování DPH u záloh a postup při následném vyúčtování u plátců DPH se tak stává značně komplikovaným a v současné době se v odborném tisku objevují různé doporučené postupy účtování. Studenty s hlubším zájmem o danou problematiku proto odkazuji na aktuální odborné časopisy nebo publikace s datem vydání minimálně po květnu 2004.

10 8 Pohledávky a závazky hrazené směnkou V praxi je možno využít směnky jako platebního prostředku. Pokud bude firma hradit směnkou přijatou fakturu, čímž docílí jakéhosi odkladu placení o dobu splatnosti směnky, účtuje tato firma pomocí účtu 322 -Směnky k úhradě. Věřitelská firma, která přijala místo peněz směnku a bude ji v budoucnu inkasovat, účtuje pomocí 312 Směnky k inkasu. Držitel směnky, který potřebuje hotové peníze dříve než nastala splatnost směnky, může nabídnout směnku k odkoupení bance. Jedná se o tzv. eskont směnky. Banka poskytuje za převzatou směnku eskontní úvěr, který se eviduje na účtu 232 Eskontní úvěry. Částka je připsána na běžný účet po snížení o tzv. diskont (provize banky). V den splatnosti požaduje banka úhradu za směnku od dlužníka. Po splacení směnky ohlásí příjemci eskontního úvěru, že došlo k jeho splacení. Viz následující příklady v tabulce. Účetní případy se směnkami Kč MD D 1. FV za prodané zboží Úhrada FV přijatou směnkou od odběratele Úrok sjednaný ke směnce BV příjem úhrady směnky v den splatnosti FP za nákup zboží, zp. A Úhrada FP dodavateli směnkou Úrok sjednaný ke směnce BV úhrada směnky dodavateli v den splatnosti FV za prodané služby Od odběratele přijata směnka k inkasu Úrok sjednaný ke směnce Směnka předána bance k eskontu Banka poskytuje eskontní úvěr *** připsaná částka eskontního úvěru na Bú *** - diskont sražený bankou *** 14. Avízo banky o zaplacení směnky odběratelem Účtování o směnkách se však může odlišovat od tohoto příkladu, ve kterém se vychází z toho, že banka poskytla podle výpisu z úvěrového účtu jako eskontní úvěr celou částku (ve výši směnečné pohledávky tj. zde Kč), ale na běžný účet připsala částku již sníženou o diskont. Pokud by účetní případ trval více než jedno účetní období, bylo by nutné úroky týkající se směnek časově rozlišit. 1.2 Zúčtování se zaměstnanci Tato podkapitola se týká zaúčtování mzdových nákladů. Účetní jednotka, která má zaměstnance musí v souvislosti s tím vést předepsanou mzdovou agendu. Jedná se především : dle zákona o daních z příjmů - mzdový list, prohlášení poplatníka, potvrzení o sražených zálohách na daň z příjmů ze závislé činnosti

11 1. Zúčtovací vztahy 9 dle předpisů o sociálním a zdravotním pojištění evidenční list důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na okresní správu sociálního zabezpečení a na příslušnou zdravotní pojišťovnu aj. dle zákoníku práce zápočtový list Než dojde k zaúčtování mzdových nákladů, musí být nejdříve vypočítány mzdy. Postup při výpočtu čisté mzdy a odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění z objemu hrubých mezd je pouze stručně naznačen v níže uvedeném příkladu a je třeba v případě zájmu nastudovat tuto problematiku z dalších informačních zdrojů. Zaúčtování mzdových nákladů zaměstnanců Hrubé mzdy a odvody zaměstnavatele se účtují na vrub příslušných nákladových účtů 521 Mzdové náklady a 524 Zákonné sociální pojištění. Souvztažně se zachycují ve prospěch účtů skupiny 33, které jsou pasivními účty a sledují závazky účetní jednotky vůči zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního pojištění. Zaúčtování znázorňuje následující schéma: (221) Zaúčtování hrubých mezd do nákladů 521 / Zdravotní pojištění sražené z hrubé mzdy (4,5%) 331 / 336 Sociální pojištění sražené z hrubé mzdy (8%) 331 / Sražená záloha na daň ze závislé činnosti (ze mzdy) 331 / Výplata čisté mzdy z pokladny Výplata čisté mzdy z převodem z Bú 331 / / Odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění (9%) 524 / 336 a sociální zabezpečení (26%) z objemu hrubých mezd

12 10 Zaúčtování mzdových nákladů společníků obchodních společností V případě, že společníci obchodních společností mají se svou společností uzavřen pracovně právní vztah a mají tedy příjmy ze závislé činnosti (mzdu), účtuje se o těchto mzdových nákladech na účtu 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, souvztažně s účtem 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti. Jak je z názvu účtů patrné, totéž platí pro členy družstva, kteří jsou s družstvem v pracovním poměru. Princip účtování i výpočet čisté mzdy je stejný. 1. Zaúčtování hrubých mezd do nákladů 522 / Zdravotní pojištění sražené z hrubé mzdy (4,5%) 366 / 336 Sociální pojištění sražené z hrubé mzdy (8%) 366 / Sražená záloha na daň ze závislé činnosti (ze mzdy) 366 / Výplata čisté mzdy z pokladny Výplata čisté mzdy z převodem z Bú 366 / / Odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění (9%) 524 / 336 a sociální zabezpečení (26%) z objemu hrubých mezd Účet 331 a stejně tak i 366 eviduje na straně D závazky, které má zaměstnavatel vůči zaměstnancům nebo společníkům. Tyto závazky představují především hrubou mzdu, ale může to být také nárok na výplatu nemocenských dávek, pokud jsou vypláceny zaměstnavatelem. Ten si potom vyplacené nemocenské dávky vyúčtuje se správou sociálního zabezpečení. 1. Nárok na nemocenské dávky zaměstnance 336 / Nárok na nemocenské dávky společníka 336 / 366 Účtování záloh na cestovné zaměstnanců Vůči zaměstnancům nemusí v praxi vznikat pouze závazky, ale mohou se objevit i pohledávky za zaměstnanci, například z důvodu vyplacených záloh na cestovné nebo z důvodu úhrady manka na svěřených hodnotách (např. ceniny, pokladna). 1. Poskytnutí zálohy zaměstnanci z pokladny / 211 2a. Náklady na pracovní cestu dle dokladů = 220 Kč / 335 3a. Doúčtování cestovného do nákladů a doplatek hotově / 211 2b. Náklady na pracovní cestu / 335 3b. Vrácení zůstatku nevyčerpané zálohy / 335 Příklad postupu při výpočtu čisté mzdy: Pokud má někdo zájem o zvládnutí úkonů mzdového účetnictví, musí nastudovat mnoho souvisejících právních předpisů, z nichž některé již nejsou náplní samotného finančního účetnictví. Tento příklad je proto pouze informativní a je třeba mít na paměti, že uvedené sazby daně, sazby sociálního a zdravotního pojištění i samotný postup výpočtu je zpracován v roce 2004 a v průběhu času

13 1. Zúčtovací vztahy 11 dojde jistě ke změnám. Znát základní postup při výpočtu čisté mzdy však považuji za velmi užitečné pro praxi i každodenní život. Je třeba si uvědomit, že existuje více druhů pracovního poměru a uvést, kterým srážkám pak příjmy ze závislé činnosti podléhají. Druh pracovního poměru sociální zabezpečení zdravotní pojištění daň z příjmů ze závislé činnosti pracovní smlouva ano ano ano dohoda o pracovní činnosti ano ano ano dohoda o provedení práce ne ne ano Postup při výpočtu srážek u příjmů z pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti je shodný. Zaměstnanec má nárok na nezdanitelné částky ze základu daně podle 15 zákona o daních z příjmů (například měsíční odečet částek od základu daně ve výši 3170 Kč na poplatníka, 2130 Kč na každé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti). Pro uplatnění nezdanitelných částek je nutno dodržet podmínky zákona o daních z příjmů. Především musí zaměstnanec podepsat tiskopis prohlášení poplatníka, ve smyslu, že neuplatňuje tento nárok již u jiného zaměstnavatele, že žije s dětmi ve společné domácnosti, atd. Nezdanitelnou položku na dítě může uplatnit jen jeden z rodičů. Hrubá mzda (HM) na pracovní smlouvu sociální zabezpečení. 8% z HM zdravotní poj. 4,5% z HM daňový základ snížený daňový základ (o základní nezdanitelnou částku na poplatníka = 3170 Kč) zaokrouhlení na 100 Kč nahoru záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti čistá mzda Odvody zaměstnavatele z objemu HM celkem - z toho sociální zabezpečení 26% - z toho zdravotní pojištění 9% Všimněte si, že mzdové náklady firem nejsou tvořeny pouze hrubou mzdou zaměstnanců, ale velmi významné jsou také odvody zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. Při hrubé mzdě Kč dosahují celkové mzdové náklady částky Kč, přičemž zaměstnanec si domů odnáší čistou mzdu ve výši Kč. Výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti se provádí podle 38h zákona o daních z příjmů a počítá se ze zaokrouhleného sníženého základu daně (tj. v tabulce sazeb zdanitelná mzda). Sazba daně se pohybuje v rozmezí 15% - 32% a zvyšuje se s rostoucím základem daně. Po skončení roku se daň z příjmů ze závislé činnosti přepočítá na celoroční příjmy a dojde k vyúčtování těchto záloh.

14 12 Zdanitelná mzda od do Kč záloha na daň ze zdanitelné mzdy přesahující % % Kč % a více % U mzdy Kč spadá zaokrouhlený základ daně (9100 Kč) do prvního pásma se sazbou 15%. U mzdy Kč se zaokrouhlený základ daně (23100 Kč) dostává již do třetího pásma, ve kterém se výpočet provádí: = Podle sazeb v tabulce činí záloha na daň 25% z částky přesahující Kč (tj. 25% z 4900 = 1225 ) Kč.Výsledná záloha na daň činí = 4410 Kč. Příjmy ze závislé činnosti na základě dohody o provedení práce nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. Není tedy strháváno ze mzdy zaměstnance, ani odváděno zaměstnavatelem. Pro některé zaměstnance, kteří již mají sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z jiného příjmu se tato forma pracovního poměru stává výhodnou. Výhodná je také pro zaměstnavatele, kteří ušetří velkou část mzdových nákladů. Dohoda o provedení práce však smí činit maximálně 100 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti je věnována příloha č.1. Souhrnný příklad na účtování mzdových nákladů: V praxi se u účtu 336 Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení obvykle zavádí analytické členění tak, aby bylo zachyceno zvlášť sociální a zvlášť zdravotní pojištění. Pokud má být účtování naprosto přehledné, je vhodné analyticky tento účet dále rozlišit na pojištění sražené ze mzdy zaměstnance a pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Souvislý příklad na zaúčtování mezd je v následujícím příkladu. Zaúčtování mzdových nákladů Kč MD D 1. Hrubá mzda Sražené sociální zabezpečení ze mzdy (8%) Sražené zdravotní pojištění ze mzdy (4,5%) Sražená záloha na daň ze závislé činnosti BV - Výplata čisté mzdy převodem Sociální zabezpečení za zaměstnavatele (26%) Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9%) BV úhrada sociálního zabezpečení ( ) BV- úhrada zdravotního pojištění ( ) Úhrada zálohy na daň příslušnému finančnímu úřadu Vysvětlivky: Záloha na daň ze závislé činnosti se vypočítá ze sníženého a zaokrouhleného základu daně. Ten se zjistí: Hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění nezdanitelné části základu daně dle 15 zákona o daních z příjmů. Výsledek se zaokrouhlí na 100 Kč nahoru. V našem příkladu má

15 1. Zúčtovací vztahy 13 poplatník nárok pouze na základní nezdanitelnou částku, tj Kč ročně, měsíčně je to 3170 Kč. Daň je vypočtená podle 38h zákona o daních z příjmů. Postup: Zjištění základu daně: = = Kč Zaokrouhlení na 100 korun nahoru = Kč. Z této částky se vypočítá záloha na daň. Do 9100 korun je sazba daně 15%, nad 9100 až do činí sazba 20%. Proto záloha na daň bude 15% z 9100 = 1365 Kč plus 20 % z 5300 = 1060 Kč, celkem tedy = 2425 korun. Část pro zájemce. V únoru následujícího roku se provádí tzv. vyúčtování daně ze závislé činnosti za uplynulý rok, které je většinou pro zaměstnance výhodné. Je to z toho důvodu, že se základ daně zaokrouhluje každý měsíc nahoru, ale u ročního zúčtování se celoroční základ daně zaokrouhlí na 100 Kč dolů. Dále je výhodné především pro zaměstnance, kteří pracovali jen po část roku, například byli dlouhodobě nemocní nebo byli evidovaní na úřadu práce, byli studenti apod. Pokud má zaměstnanec během roku zdanitelnou mzdu od jednoho plátce, případně postupně od více plátců (ne v jednom měsíci současně), je roční vyúčtování daně jeho právem, nikoli povinností a musí o tento úkon požádat svého zaměstnavatele. Většinou mají zaměstnanci v tomto případě vždy přeplatek na dani, který je jim vrácen. Kdyby přece jenom vyšel nedoplatek, zaměstnancům se nesráží. Ale pozor, zaměstnanec, který pobírá mzdu od více plátců současně (např. má jeden hlavní a jeden vedlejší pracovní poměr) je povinen podat daňové přiznání fyzických osob typu A na příslušný finanční úřad, ve kterém na základě potvrzení od svých zaměstnavatelů všechny roční příjmy sečte, vypočítá daň a provede vyúčtování. Případný přeplatek na dani mu finanční úřad vrátí, nedoplatek je povinen doplatit. Úloha č. 2: Zaúčtujte následující případy a zkontrolujte řešení Text účetního případu Kč MD D 1. Hrubá mzda zaměstnance Sražené sociální zabezpečení ze mzdy zaměstnance Hrubá mzda společníka Nárok na dávku nemocenského pojištění společníka Sražené zdravotní pojištění ze mzdy společníka Sražená záloha na daň ze závislé činnosti zaměstnance BV - Výplata čisté mzdy společníkovi Sociální zabezpečení za zaměstnavatele Zdravotní pojištění za zaměstnavatele Záloha na pracovní cestu zaměstnanci v hotovosti 2000

16 Daně a dotace Účetní operace související s daněmi se v účetnictví zachycují pomocí účtů skupiny 34, které mají pasivní charakter. Na straně dal sledujeme naše daňové závazky, na stranu MD účtujeme zaplacené zálohy na příslušné daně a úhrady těchto daní. Daňová povinnost se účtuje do nákladů, tedy na vrub účtů třídy 5. Než se seznámíte s účtováním o daních je vhodné si zopakovat, které daně v ČR existují Daňová soustava ČR V následujícím schématu je znázorněno, z jakých zdrojů pochází výnosy daní plynoucí do veřejných rozpočtů státu. Pro úplnost jsou zde zařazeny i poplatky (správní, soudní, místní, dálniční známky) a cla. DAŇOVÉ VÝNOSY V ČR PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ CLA POPLATKY z příjmů daň z příjmů FO daň z příjmů PO univerzální DPH selektivní spotřební daně majetkové daň z nemovitostí daň silniční daň darovací daň dědická daň z převodu nemovitostí Účtování daní Daňová povinnost se u příjmových daní účtuje na vrub skupiny 59, u ostatních přímých daní na vrub skupiny 53 a souvztažně je zachycena jako závazek ve prospěch účtů skupiny 34. Úhrada daně (případně zálohy na daň) je pak provedena buď hotově nebo převodem z banky a zachytí se na straně MD skupiny 34, čímž by u těchto účtů po úplném zaplacení příslušné daně mělo být dosaženo nulového zůstatku. Nepřímé daně se neúčtují do nákladů a jsou zachyceny jen na účtech třídy 3.

17 1. Zúčtovací vztahy 15 Daně z příjmů Platba zálohy a daní z příjmů 341 / 221, 211 Daňová povinnost 591 / 341 Vrácený přeplatek na dani 221 / 341 Doměrky daně (např. po kontrole FÚ) 595 / 341 Spotřební daně FV za vyrobený alkohol 311 / 601 Spotřební daň 311 / 345 DPH při pořízení FP za DHM, materiál, služby 042, 111, 518 / 321 DPH na vstupu 343 / 321 DPH při prodeji FV za prodej zboží, služeb, výrobků 311 / 604, 602, 601 DPH na výstupu 311 / 343 Silniční daň Platba daně nebo zálohy na daň 345 / 221, 211 Daňová povinnost 531 / 345 Daně z nemovitostí Platba z Bú, pokladny 345 / 221, 211 Daňová povinnost 532 / 345 Daň z převodu nemovitostí, daň darovací, poplatky Platba z Bú, pokladny 345 / 221, 211 Daňová povinnost 538 / Účtování dotací K účtování o dotacích se používají v praxi účty 346- Dotace ze státního rozpočtu a 347 Ostatní dotace. Účtování spočívá ve dvou krocích. Jedná se o příjem dotace (příjem peněz do banky) a zúčtování dotace podle použití. 1. Příjem dotace na Bú 221 / Použití dotace - pro investiční účely (např. na nákup DHM) 346 / 042 V tomto případě hodnota dotace snižuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku, což znamená, že odpisy tohoto majetku budou nižší. Příjem dotace tedy nebude mít vliv na hospodářský výsledek, neobjeví se ani ve výnosech, ale ani v nákladech.

18 16 - na úhradu provozních nákladů (tzv. provozní dotace) 346 / 648 Dotace se účtuje do provozních, případně finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Tzn., že jak jsou peněžní prostředky z dotace používány na úhradu provozních nákladů, tak musí být také tyto částky přeúčtovávány z účtu 346 do výnosů. Hodnota dotace se tedy postupně objeví v nákladech, ale ve stejné výši také ve výnosech, proto ani v tomto případě nebude hospodářský výsledek ovlivněn. Na rozdíl od předchozího případu však má dotace vliv na obrat firmy (na její výnosy). Příklad: Souvislý příklad na daň z příjmů právnických osob. S.R.O. platí zálohy na daň z příjmů dvakrát ročně ve výši ,- Kč. Výsledná daňová povinnost činí ,- Kč. Přeplatek je vrácen na Bú. Po daňové kontrole je podniku vyměřen doměrek daně ,- Kč a v souvislosti s tím penále 1200,- Kč. Pozor, penále placené orgánům státní správy, institucím sociálního a zdravotního pojištění je daňově neuznaným nákladem (v praxi obvykle účtování na 545), narozdíl od smluvního penále mezi obchodními partnery, které je daňově uznatelné (obvykle účtováno na 544). Daně z příjmů částka MD Dal BV- platba první zálohy , BV- platba druhé zálohy , Daňová povinnost - zaúčtování , BV - vrácení přeplatku od FÚ 5 000, Zaúčtování doměrku daně po kontrole , BV - úhrada doměrku , BV - úhrada vyměřeného penále 1 200, Příklady na další účtování daní: Příklad - spotřební daň částka MD Dal FV za prodej alkoholu- cena bez daně , spotřební daň , DPH 19% (z Kč) , Cena celkem ,- *** *** BV - úhrada od odběratele , BV - úhrada spotřební daně finančnímu úřadu , Všimněte si, že DPH se zde počítá z ceny bez daně navýšené o spotřební daň. Příklad ostatní daně částka MD Dal Daňová povinnost silniční daň 2 000, Úhrada silniční daně v hotovosti 2 000, BV úhrada zálohy na daň z nemovitostí 7 500, Daňová povinnost daň z nemovitostí , BV - úhrada daně z nemovitostí 2 500, Platba správního poplatku na finančním úřadě 500,

19 1. Zúčtovací vztahy 17 Úloha č. 3: Zaúčtujte a zkontrolujte s řešením Příklady - ostatní daně částka MD Dal BV - záloha na silniční daň 5 000,- Předpis daně z nemovitostí (= daňová povinnost) ,- Předpis silniční daně dle daňového přiznání 6 000,- BV- doplatek silniční daně BV - úhrada daně z nemovitostí ,- Předpis daně z převodu nemovitostí ,- BV - úhrada daně z převodu nemovitostí ,- BV příjem dotace ze státního rozpočtu ,- Zúčtování dotace použití na provozní účely ,- BV příjem dotace ze státního rozpočtu ,- Zúčtování dotace použití na pořízení investic ,- Správní poplatek hrazený z pokladny 200,- 1.4 Přechodné účty aktiv a pasiv Přechodné účty aktiv a pasiv slouží k tomu, abychom náklady a výnosy zaúčtovali do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Jde vlastně o zabezpečení tzv. akruálního principu a tyto účty nám umožňují převod nákladů a výnosů mezi jednotlivými účetními obdobími. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ PASIVNÍ - náklady příštích období - výdaje příštích období účet 381 účet příjmy příštích období - výnosy příštích období účet 385 účet dohadné účty aktivní - dohadné účty pasivní účet 388 účet 389

20 Účtování na dohadných účtech Týká se nákladů a výnosů, u kterých ke dni účetní závěrky neznáme jejich výši (neobdrželi jsme dosud doklad) a víme, že náleží do daného účetního období. U firem, kde se účetní období shoduje s kalendářním rokem tato situace nastává k Částky, které se účtují do nákladů nebo výnosů se zjišťují odhadem (odtud název dohadné ) Dohadná položka aktivní (vztahuje se k pohledávkám) Jedná se o položky, které v odhadnuté výši potřebujeme zaúčtovat do výnosů daného období, protože do tohoto období věcně i časově náleží, např: nárok na náhradu škody od pojišťovny, který však obdržíme až v dalším roce výnosové úroky, které budou připsány na účet v dalším roce , 662 účetní zápis 388 / 6.. Příklad. Náhrada od pojišťovny nárok potvrzen, ale ke konci účetního období neznáme výši. Odhad 1800,- dohadný účet aktivní Příklad dohadný účet aktivní částka MD Dal Zaúčtování částky do výnosů daného roku 1 800, BV příjem náhrady škody v dalším roce 1 800, Dohadná položka pasivní (vztahuje se k závazkům) V tomto případě potřebujeme zachytit v odhadnuté výši náklady, které souvisí s daným obdobím, ale nemáme zatím účetní doklad o jejich výši, například: nevyfakturované dodávky materiálu, zboží a služeb (na konci účetního období neznáme jejich výši) , 111,131

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více