Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové organizace tj. MŠ Jiřetín pod Jedlovou. Byl vytvořen v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích a zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovým výhledem obce na období Rozpočet na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva obce číslo 61/2012 ze dne jako vyrovnaný, a to příjmy po konsolidaci ve výši ,00 Kč a dále výdaje po konsolidaci ve výši ,00 Kč. Do rozpočtu obce na rok 2013 byly zahrnuty následující dotace ze státního rozpočtu: Dotace částka v Kč a) příspěvek na výkon státní správy ,00 b) příspěvek ÚP DC na aktivní politiku zaměstnanosti ,00 c) příspěvek SFŽP a EU na pořízení techniky pro malou obecní kompostárnu ,00 d) příspěvky na výdaje související s volbami ,00 e) příspěvek MK ČR na opravu památek ,00 Schválený rozpočet je kryt prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních dle zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a dále vlastními nedaňovými a kapitálovými příjmy. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován 18 rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření schvalovalo ZO a starosta obce v souladu s usnesením zastupitelstva číslo 62/2008 a 90/2013. O všech změnách bylo ZO informováno. Soupis rozpočtových opatření za rok 2013 je přílohou číslo 1 této zprávy. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil: v oblasti příjmů po konsolidaci ,00 Kč v oblasti výdajů po konsolidaci ,00 Kč Financováním byl zapojen do rozpočtu přebytek z ekonomické činnosti obce PŘÍJMY Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( údaje jsou v tis. Kč) schválený upravený % k položka rozpočet rozpočet (UR) skutečnost UR Třída 1 Daňové příjmy 6 720, , ,5 100,01 Třída 2 Nedaňové příjmy 3 411, , ,5 99,94 Třída 3 Kapitálové příjmy 400, , ,0 100,00 Třída 4 Dotace 426, , ,1 100,00 Celkem příjmy : (po konsolidaci) , , ,1 99,99 Daňové příjmy jsou tvořeny podílem obce Jiřetín pod Jedlovou na sdílených daních podle zákona číslo 243/2000 Sb. v platném znění, o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní poplatky a místní poplatky. Celkově tyto příjmy byly splněny na 115 % oproti schválenému rozpočtu, a to hlavně z DPH, daně z nemovitostí a daní z příjmů FO a PO. Naopak u daně z příjmů FO ze samostat. výdělečné činnosti bylo plnění jen 7,80 %. U správních poplatků byl schválený rozpočet splněn na 95 %. U místních poplatků byl v souhrnu schválený rozpočet splněn na 82,7 % a u odvodů z výherních hracích přístrojů a loterií na 356 % (plán ,00 skutečnost ,00). Nedaňové příjmy jsou příjmy převážně z pronájmu majetku (pozemky, byty a nebytové prostory, např. část rozhledny na hoře Jedlová) a dále příjmy z vlastní činnosti např. likvidace komunálního odpadu a v neposlední řadě také úroky a dividendy. Do kapitálových příjmů jsou zahrnuty prodeje pozemků v úhrnné výši tis. Kč. Rozpis dotací : schválený upravený % k v tis. Kč rozpočet rozpočet (UR) skutečnost UR - investice - vybavení pro malou obecní kompostárnu , ,40 100,00 - ostatní neinvestiční dotace : - na správu 126,0 114,8 114,8 100,00 - volby ,0 41,9 41,9 100,00 - Úřad práce - mzdy VPP 300, , ,0 100,00 - údržba památek 0,0 200,0 200,0 100,00

2 VÝDAJE Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( údaje jsou v tis. Kč) schválený upravený % k položka rozpočet rozpočet (UR) skutečnost UR Třída 5 Běžné výdaje , , ,4 99,88 Třída 6 kapitálové výdaje 750, , ,1 100,03 Celkem výdaje : (po konsolidaci) , , ,5 99,91 FINANCOVÁNÍ schválený upravený % k rozpočet rozpočet (UR) skutečnost UR Třída 8 Financování 150, , ,7 100,47 prostředky minulých let Obec provozuje podnikatelskou činnost v oblasti : Provozování těl. a sportovních zařízení, a Provozování vodovodů a kanal. pro veřejnou potřebu přebytek z hospodářské činnosti Vybrané akce provedené v roce 2013 (v tisících Kč) 1. zachování kulturních památek : čp příspěvek na opravu 382 [dotace = 120 tis. Kč, podíl vlastníka (soukr.osoba) = 262 tis. Kč] kostel Nejsvětější Trojice - příspěvek na opravu 100 [dotace = 80 tis. Kč, podíl vlastníka (církev) = 10 tis. Kč] 2. konzervace části zříceniny hradu Tolštejn díl "D" a "J" 150 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k tis. Kč stav k 1.1. stav k změna stavu běžný účet ČSOB 489,0 877,9 388,9 běžný účet CREDITAS 46,0 46,9 0,9 TV CTREDITAS 1 700, ,0 50,0 FRB ( ) 591,0 703,9 112,9 Spořící účet ČSOB 1 322, ,7 7,7 Fond rozvoje bydlení (FRB) Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech včetně úroků a úroky banky. Výdaje za rok 2013 jsou poplatky banky. Pro vlastní bytový fond obce nebyly poskytnutyžádné půjčky. Zastupitelstvo schválilo Opatření č.1/2010 o čerpání a používání tohoto fondu, na základě č. II tohoto opatření lze 2x ročně převést fin.prostředky na BÚ obce. V roce 2013 toto nebylo využito. Stav k ,85 Kč Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí vydanými směrnicemi pro čerpání fondu. Obec nemá zřízen samostatný účet. Prostředky jsou vedeny pouze účetně, a to na SÚ 231, AÚ 019. Fyzicky jsou na běžném účtu číslo /0300, který má obec u ČSOB. Stav k ,06 Kč je součástí zústatku běžného účtu ČSOB - viz.výše Podnikatelská činnost obce (živnosti) Obec provozuje podnikatelskou činnost v oblasti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení dle ŽO č.j. 159/04/ŽÚ/p ze dne a Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle ŽO č.j. 0385/03/ŽÚ/m ze dne Tato činnost je účtována na běžném účtu číslo /0300 u ČSOB. Přebytek i ztráta zůstávají na již zmíněném běžném účtu obce a budou zaúčtovány na SÚ 432 jako nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta z minulých let (rozpis na přílohách číslo 2, 3 a 4). Od roku 2012 jsou účtovány odpisy majetku na účtech 551, o kterých obce dosud neúčtovaly. To je oproti předchozím letům důvod níže uvedených ztrát. (údaje jsou uvedeny v tisících Kč) výnosy náklady hosp. výsledek příloha VAK 1 929, ,9-414,40 2 SPORTOVNÍ AREÁL 233,30 890,8-657,50 3 EURODŮM 218,30 301,5-83,20 4

3 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí MŠ hospodařila s finančními prostředky o celkovém objemu ,00 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí bylo ziskové ve výši ,60 Kč. Roční účetní závěrka MŠ včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. ZÁVAZKY Mzdy 12/2013 : dobírky mezd ,00 exekuce ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění ,00 daň ze závislé práce ,00 SIPO voda (účet ) 0,00 přijaté zálohy na služby ,00 přijaté zálohy na služby ,00 přijaté zálohy - Permoník, ,00 dodavatelé ,72 Celkové závazky k ,72 POHLEDÁVKY Hlavní činnost Nezaplacené vydané faktury ,55 nájemné z bytů ,00 nájemné nebytových prostorů ,00 nevyúčtované energie (elektřina,plyn) ,00 nevyúčt.poskyt.zálohy (byty, nebyty) ,72 Živnosti nezaplacené vydané faktury ,39 Nesplacené půjčky z FRB včetně předepsaných úroků ,00 Celkové pohledávky k ,66 Poskytnutá půjčka : schválený upravený rozpočet rozpočet (UR) skutečnost Obec Dolní Podluží - zpracování dokumentace na rekonstrukci kina ,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky : schválený upravený rozpočet rozpočet (UR) skutečnost MŠ - z rozpočtu ,00 veřejnoprávní smlouva s MÚ Varnsdorf - přestupkové řízení 5 500,00 ZŠ Dolní Podluží, Chřibská - příspěvek na žáky ,00 České Švýcarsko - přísp.do fondu na rok ,00 Dar White Light 5 000,00 Městská knihovna Děčín - příspěvek na nákup knih ,00 Čl.příspěvek Euroregionu Nisa 3 185,00 Sdružení historických sídel 1 000,00 Spolek pro obnovu venkova 2 000,00 TJ Slovan Jiřetín pod Jedlovou ,00 Junák Varnsdorf 2 000,00 Hasiči Horní Podluží ,00 Svaz měst a obcí ČR Praha 3 346,60 Cyklistický závod TOUR DE FEMINI 1 500,00 Tolštejn - svazek obcí : čl. příspěvek ,00 Agentura rozvoje TP - vandrování TP 2 220,00 Kultura a sport - dětský den,drakiáda,sport.hry,pálení čarodějnic, advent, divadlo, ,00 Neinvestiční příspěvky celkem ,60 Hospodaření obce za rok 2013 skončilo přebytkem ve výši ,06 Kč. Přebytek zůstává na již zmíněném běžném účtu obce a bude přeúčtován ze SÚ 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na SÚ 432 jako nerozdělený zisk z minulých let.

4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Obec na základě zákona číslo 420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Ústeckého kraje, který provedl přezkoumání hospodaření naší obce ve dnech a odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve složení: dílčí přezkum hospodaření Bc. Magdalena Chottová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Pavel Domorád - kontrolor Bc. Alena Vodrážková - kontrolor přezkum hospodaření Bc. Magdalena Chottová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Pavel Domorád - kontrolor Ing. Gabriela Šilínková - kontrolor Závěr zprávy : I. Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) ~ nebyla sestavena inventarizační zpráva ~ skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. Nebyly vyhotoveny inventurní soupisy a nebylo doloženo provedení dokladové inventury u SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky, SÚ 388 Dohadné účty aktivní, SÚ 325 Závazky z dělené správy a kaucí, 378 Ostatní krátkodobé závazky a u podrozvahových účtů. K chybám a nedostatkům zjištěným při auditu bylo zpracováno nápravné opatření (příloha č. 5). II. Nebyla zjištěna rizika (dle 10 odst.4 písm. a) zákona 420/2004 Sb. III.Při přezkoumání hospodaření obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 byly zjištěny dle ustanovení 10, odst. 4b) zákona číslo 420/2004 Sb., následující podíly : a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,80% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,12% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,85% Plné znění Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jiřetín pod Jedlovou, IČO za rok 2013, jenž je součástí tohoto závěrečného účtu, je k nahlédnutí na obecním úřadě. Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do , tak aby mohly být projednány na jednání zastupitelstva obce v červnu 2014, nebo ústně v den zasedání. Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami, které byly schváleny zastupitelstvem obce v průběhu roku. zpracovala : Renáta Ivanová, účetní obce Jiřetín pod Jedlovou dne: vyvěšeno : sejmuto : projednáno v zastupitelstvu obce : schváleno zastupitelstvem obce : usnesení číslo :

5 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí - Mateřská škola Jiřetín pod Jedlovou Mateřská škola hospodařila s finančními prostředky o celkovém objemu ,00 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí bylo ziskové ve výši 4 977,56 Kč. Zisk v plné výši 4 977,56 Kč byl na základě usnesení ZO č. 1/2014 ze dne převeden do rezervního fondu MŠ. Roční účetní závěrka MŠ včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření Mateřské školy Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, příspěvková organizace za rok Schvalovaná účetní závěrka poskytuje ve svém rozsahu a podle zákona věrný a poctivý obraz předmětů účetnictví a finanční situace účetní jednotky. projednáno v zastupitelstvu obce : schváleno zastupitelstvem obce : usnesení číslo :

6 Hospodářská činnost Obce Obec má živnostenský list na: 1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 2. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Hospodářská činnost obce za rok 2013 skončila ztrátou ve výši ,63 Kč. Ztráta v plné výši bude převedena z účtu 431 (= hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení) na účet 432 (= neuhrazená ztráta roku 2013). projednáno v zastupitelstvu obce : schváleno zastupitelstvem obce : usnesení číslo :

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více