ízená termonukleární fúze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ízená termonukleární fúze"

Transkript

1 1) Význam temojadené fúze ízená temonukleání fúze Pet Kadaka V dlouhodobém výhledu, v ádu stovek let, nabízí jadená fúze pavdpodobn jediný udžitelný zdoj elektické enegie v množství potebném k uspokojení svtové spoteby. Slunení, vtná a jiné duhy obnovitelných enegií mohou tvoit vždy jen velmi omezený píspvek do enegetického ozpotu, zásoby fosilních paliv jsou konené. Znovuotevíání díve neentabilních ložisek zvyšuje jejich cenu, opa je potebná nejen po výobu pohonných látek a spalování fosilních paliv pináší diskutované poblémy životního postedí. Elektická enegie získaná jadenou štpnou eakcí, díve považovaná za dlouhodobé ešení enegetické otázky se již netší takové populait, z dvod z ásti politických, z ásti technologických týkajících se skladování vyhoelého paliva s dlouhým poloasem ozpadu. Pestože zvládnutí temojadené fúze je záležitostí dahou, technologicky náonou a v cest stále stojí mnoho výzev, fakt snadné dostupnosti paliva, absence adioaktivního odpadu s dlouhým poloasem ozpadu a výazný pokok v této oblasti jsou dostatené hnací motoy po pokaování výzkumu.[] ) Tokamak Výzkum pobíhá od 50 let dvacátého století. Zpsob udžení temojadené fúze na Zemi je více, potože se ale nejpespektivnji jeví zaízení nazvané tokamak, omezíme se v následujícím textu na nj. Pvní tokamak spatil svtlo svta v sovtském svazu. Pvním velkým úspchem byla zpáva Lva Acimovie a jeho týmu oku 1968 ve svém pokusném zaízení dosáhli teploty plazmatu pes 1000eV! Poté co západ uvil, byly v USA ozvíjené stelaátoy odsunuty na duhou kolej a celý svt se od té doby snaží získat enegii ze zaízení zvaného tokamak z uského tooidalnaja kamea s magnitnymi katuškami tooidální komoa s magnetickými cívkami. Nejnovjším pojektem je mezináodní ITER, spolená pojekt Japonska, evopské unie, Koeji, íny, Indie, Spojených stát a Ruska. Stavba zapoala oku 008 v jihofancouzském Cadaache a pvní plasma je oekávána oku ) Fyzika jadené fúze Reakcí jadené fúze je nkolik, nejvíce se nabízí poton-potonový etzec pobíhající na slunci, kdy se sluováním poton vytváí -ástice a uvoluje enegie 6,7MeV. Tato eakce se ale po pozemské eaktoy nehodí, nebo je beznadjn pomalá. Úsilí vdc se souste uje na eakci deuteon-titonovou: 3 4 H + H He + n Q = + 17,59MeV obázek 1 Pincip udžení plasmatu pomocí magnetického pole v tokamaku [3]

2 Po uvolnní této enegie je však teba jáda piblížit dostaten blízko k sob, aby se uplatnila jadená síla a vytvoila ze dvou jade jádo nové. Tomuto pibližování však bání odpudivá Coulombovská síla: 1 q1q F = 4πε Po spojení dvou poton (Slunce) iní asi 360keV, po D-T eakci je pibližn 410keV [1]. Po bližší pedstavu je možné tento údaj pepoítat na teplotu podle vztahu: 0 Ek = kt Teplota je pak ádu 10 9 K. Díky tunelování ástic enegetickou baiéou a existenci nemalého potu ástic s ychlostí vtší než je stední ychlost pak po bh temojadené fúze v pozemském eaktou staí teplota pouze nkolik desítek kev stovky milión K. Pi takto vysoké teplot už látka existuje jen ve stavu pln ionizovaného plazmatu, tj. smsi holých atomových jade a volných elekton, neboli tvtého skupenství hmoty. Udžení plazmatu v tokamaku funguje díky tzv. Loenzov síle, kdy na náboj pohybující se v magnetickém poli psobí síla kolmá ke smu pohybu a magnetickým siloaám. V tokamaku se skládá magnetické pole tooidální tvoené cívkami okolo vlastní nádoby a pole poloidální, tvoené indukcí poudem samotného plazmatu. 4) Konstukce tokamaku Jáda helia vzniklá eakcí tvoí popel, zneišují D-T sms a poto musí být odstanna. Rychlé neutony jsou zachyceny v lithiovém plášti kde plní dvojí funkci. Jednak dalšími jadenými pocesy geneují další titium po bh eakce, dále pi svém zpomalování uvolují teplo, kteé slouží k tvob páy po následující paní tubínu a samotnou výobu elektické enegie.[] Po ilustaci uvažujme vakuový systém tokamaku JET. JET je akonym po Joint Euopean Tous, zaal pacovat na poátku 80 let. Samotná vakuová nádoba JET má tva tooidu v podob písmene D, vnitní pm je,6m a vnjší 3m, výška je 4,m. Tous má celokovové dvojité stny s množstvím pístupových pot. Posto mezi stnami umožuje cikulaci hokého helia po vypékání (degasing). Plocha vnitní stny je 1000m a objem tou je 189m 3. Do tou ústí vstup ze komo (C) o pmu 1,m. Komoy obsahují tubomolekulání pumpy (T) se vstupy o pmu 400mm oddlené celokovovými ventily. Celková efektivní epací ychlost v tou je 6000ls -1. epání od atmosféického tlaku do hodnot asi 0,1mba využívá nkolik epacích stanic, každou s epací ychlostí 000m 3 h -1 a tvá mén než hodiny. Stna tou je odplynna obázek - schéma tokamaku JET []

3 zahátím na 500 C poudním hokého helia v postou mezi stnami, bhem samotného bhu je pak udžována na teplot 300 C. Tlak H O, CO, CH 4 a C H 4 je ádu 10-9 mba a menší, tlak vodíku je asi 10-7 mba. Vyšší tlak vodíku je akceptovatelný, potože tous je zptn zaplnn velmi istou smsí deuteia a titia až do tlaku 10-1 mba. Samotný pulsní bh eaktou je pomn damatická záležitost. Dochází k indukci velkých tooidálních poud, 5MA i více, na stuktuu psobí velké mechanické síly magnetického pvodu a pokud se plasma dotkne stny v míst, kteé k tomu není uené, dochází až k poažení malého otvou.[] 5) Ohívání plazmatu V bžícím fúzním eaktou je ást enegie vzniklé eakcí použita na udžení teploty plasmy. Nicmén k nastatování eaktou je poteba zahát plasmu na pacovní teplotu pes 10keV (více než 100 milion C). K tomu se používá nkolik zpsob založených na odlišných fyzikálních pincipech[3]: a) Ohmické zahívání Potože je plasma elektický vodi, je možné zahát jej indukováním poudu. Ve skutenosti indukovaný poud geneuje poloidální magnetické pole a je tedy v každém pípad nezbytný. Indukování poudu pobíhá postupným zvyšováním poudu vinutím tou, plasma se pak chová jako sekundání závit tansfomátou. Tento poces je pochopiteln pulsní a postail by pouze k pulsnímu povozu eaktou. Navíc se stoupající teplotou plazmatu klesá jeho ezistivita a maximální teplota dosažitelná tímto zpsobem je tak asi jen 0-30 milion C. K dosažení vyšších teplot je teba dalších zpsob ohevu[3]. b) Magnetická kompese Plyn mže být podle Gay-Lussacova zákona zahát stlaením. Podobným zpsobem plasma mžeme zahát pokud jej ychle stlaíme pomocí magnetického pole. V tokamaku se tak dje posunutím plazmatu do místa s vtší intenzitou magnetického pole (do stedu) [3]. c) Vstikování neutálního papsku Jedná se o metodu vzniklou v 70 letech a její myšlenka je pomn jednoduchá: Uychlené neutální atomu jsou schopny pekonat magnetické pole tokamaku a postým pedáním kinetické enegie ohívají plyn v eaktou. Typické hodnoty injekních enegií se pohybují mezi 50keV a 130keV. Po sovnání stední teplota plazmatu je asi 15keV. Geneování ychlých neutálních atom pak pobíhá ve tech kocích[4]: geneování iontového svazku o enegii nkolika MeV (ITER) neutalizování iont tanspot neutálních atom do tou d) Mico wave heating Iontová a elektonová cyklotonová ezonance používají elektomagnetických vln o zných fekvencích k dodání enegie plazmatu. V podstat se jedná o stejný pincip, jaký využívá bžná domácí mikovlnná touba. Pi iontovém cyklotonovém ezonanním ohívání (ICRH) je enegie penášena svazkem elektomagnetického záení o fekvencích 0 až 80MHz. Po ICRH je poteba geneáto, penosové vedení a anténa v samotném tou.

4 6) Blíže o elektonovém cyklotonovém ezonanním ohívání (ECRH) Jak vlastn funguje ECR? Pomn postý fyzikální nápad se pokusíme objasnit v následujících bodech: na náboj q pohybujíci se ychlostí v v magnetickém poli o indukci B psobí loentzova síla F L : FL = qv B elekton se bude pohybovat po tajektoii s polomem, kteý uíme z ovnosti loentzovy síly a síly dostedivé: FL = qv B a Fd = qv B = = qb je zejmé, že polom kivosti tajektoie se bude zvtšovat s ostoucí ychlostí elektonu úhlový kmitoet elektonu pohybujícího se v magnetickém poli je dán vztahem: ωce = qb f qb q CE = = B m π m π m pokud budeme na takovýto elekton psobit vhodn oientovaným elektickým polem o fekvenci f CE, bude v ezonanci uychlován zychlující elekton se pohybuje po ozbíhavé spiále a i v slabém elektickém poli je možné jej uychlit na velmi velké ychlosti, podmínkou je ovšem dostaten nízký tlak po zajištní potebné stední volné dáhy elektonu postednictvím sážek uychlených elekton s jády dochází ke zvýšení enegie jade v plazmatu a tedy ohevu Pi ECRH dochází k ohívání elekton v plazmatu pomocí svazku elektomagnetického záení o fekvenci 100 až 00 GHz (v závilosti na intenzit magnetického pole, u tokamak jednotky Tesla). Rezonanní fekvence elekton závisí na intenzit magnetické pole podle vztahu: f = 8 GHz / T Potože intenzita magnetického pole v tokamaku klesá úmn 1/R, je možné pomocí ECRH zahívat plasma jen v požadované oblasti a to s pesností v ádu centimet. Toho je možné využít napíklad po minimalizování stu nkteých nestabilit vedoucích k ochlazování plazmatu. Opoti ICRH má ECRH další výhodu elektomagnetická vlna mže být penášena vzduchem a zdoj tak mže být daleko od plazmatu, což zjednodušuje jak návh zaízení, tak jeho údžbu. Jako zdoj slouží gyotony, po ITER nap. gyoton o výkonu 1MW pacující na fekvenci 170GHz a délkou pulsu až 500s[5].

5 7) Shnutí temonukleání fúze je ešením enegetické otázky budoucnosti, a to díky v podstat nevyepatelným zásobám paliva a pakticky nulovému dopadu na životní postedí ze všech koncepcí po udžení temonukléání fúze na Zemi se nejpespektivnjí jeví zaízení zvané tokamak, nejnovjší ITER plánuje spuštní eakce s kladnou enegetickou bilancí v píštích deseti letech po udžení eakce je teba pacovat s velmi nízkými tlaky, vtší hustota plazmatu vede k nestabilit a následnému ychlému chladnutí zpsoby ohevu plazmatu se vyvíjejí, indukní ohev joulovým teplem se již píliš nepoužívá, plazma v dnešních tokamacích je ohíváno injekcí neutálního papsku a cyklotonové ezonance ohev pomocí ECR je umožnn vývojem dostaten výkoných zdoj, gyoton nového typu cyklotonových ezonanních mase výhodou ECRH je velmi úzce vymezená postoovost daná pomnnou intenzitou magnetického pole v tokamaku, ECR nastává pouze pi splnní ezonanní podmínky q fce = B π m 7) Použitá liteatua [1] Weinzettl, V. Analýza entgenového záení metodou filt na tokamaku CASTOR. Univezita Kalova Paha, Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Kalovu 3, Paha ; kateda jadené fyziky, V Holešovikách, Paha 8, s. Vedoucí diplomové páce ing. V. Piffl [] Chambes, A. Moden vacuum physics [3] [4] [5]

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více