GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY"

Transkript

1 GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1

2 OBSAH 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU Čísl grantvéh schématu Název grantvéh schématu Čísl a název prgramu/patření/pdpatření Kategrie blastí intervence SF Pskytvání infrmací ke grantvému schématu Umístění grantvéh schématu CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU Širší cíle grantvéh schématu Specifický cíl grantvéh schématu KONEČNÍ UŽIVATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY Partneři žadatele PODPOROVANÉ AKCE PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU Všebecné pdmínky grantvých schémat Dba realizace akcí Míst realizace akcí Pdmínky přijatelnsti akce Uznatelné náklady FORMA A VÝŠE PODPORY Frma pdpry Minimální výše pdpry Dělení akcí d etap Maximální výše pdpry Dispnibilní zdrje pr 4. kl výzvy Účast v dalších prgramech pdpry JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Seznam přílh Žádsti financvání akce Mnitrvací ukazatele (mnitrvací ukazatele, definvané pr příslušné kl výzvy)

3 1. ÚVOD Tent dkument blíže specifikuje pdmínky níže uvedenéh grantvéh schématu. Před studiem tét přílhy si musí žadatel prstudvat Pkyny pr žadatele pr grantvá schémata implementvaná v rámci SROP v Mravskslezském kraji pr 4. kl výzvy, kde jsu uvedeny becně platné infrmace, pžadavky, pdmínky a pravidla vztahující se k předkládání a realizaci akcí v grantvých schématech, která jsu v půsbnsti Mravskslezskéh kraje. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU 2.1 Čísl grantvéh schématu Bude dplněn pdle infrmace d Řídícíh rgánu. 2.2 Název grantvéh schématu Síť sciální integrace 2006 Akrnym : SSI Čísl a název prgramu/patření/pdpatření Prgram : Čísl a název pririty: Čísl a název patření: Splečný reginální perační prgram 3. Rzvj lidských zdrjů v reginech 3.2 Pdpra sciální integrace v reginech 2.4 Kategrie blastí intervence SF Sciální začlenění 22 Rzvj vzdělávání a dbrné přípravy, která není zaměřená na knkrétní 23 sektr (sby, firmy) Akce na trhu práce ve prspěch žen Pskytvání infrmací ke grantvému schématu Odpvědnst za realizaci grantvéh schématu má Oddělení řízení grantvých schémat dbru reginálníh a eknmickéh rzvje Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje, 28. října 117, Ostrava. Průběžné infrmace pskytuje: Oddělení řízení grantvých schémat dbru reginálníh a eknmickéh rzvje. Zdpvědným pracvníkem je Ing. Hana Šejvlvá, tel , Umístění grantvéh schématu NUTS II Mravskslezsk NUTS III Mravskslezský kraj Grantvé schéma pkrývá celé území kraje viz Přílha C Prgramvéh ddatku SROP, verze 0.13 ze dne

4 3. CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU 3.1 Širší cíle grantvéh schématu Všebecným cílem grantvéh schématu je: 1. zvýšit sciální integraci a zaměstnanst v Mravskslezském kraji s hledem na pdpru rvných příležitstí a zapjvání partnerství na místní úrvni 2. snížit výskyt sciálně patlgických jevů v reginu se zaměřením na prevenci 3.2 Specifický cíl grantvéh schématu Specifickým cílem grantvéh schématu je zajistit síť: a) dstupných a kvalitních služeb sciální péče, tj. služeb pskytujících pmc lidem, kteří vlivem mezené schpnsti phybu a rientace a/neb z jiných závažných důvdů nejsu samstatně schpny dstatečně zabezpečvat a uspkjvat své živtní ptřeby bez pmci jiné sby; cílem je umžnit jim v nejvyšší mžné míře zapjení d běžnéh živta splečnsti, b) dstupných a kvalitních služeb sciální prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivých sciálních živtních situací a chrana splečnsti před vznikem a šířením sciálně negativních jevů; cílem je umžnit jim v nejvyšší mžné míře zapjení d běžnéh živta splečnsti, s kapacitu dpvídající ptřebám reginu a s pdpru partnerství v místních kmunitách. 4. KONEČNÍ UŽIVATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY Z knečných uživatelů uvedených v kapitle Pkynů pr žadatele pr grantvá schémata implementvaná v rámci SROP v Mravskslezském kraji (dále jen Pkyny pr žadatele) mhu získat v rámci danéh grantvéh schématu pdpru: bce, svazky bcí, rganizace zřizvané státem, kraji neb bcemi, Hspdářská kmra ČR a její slžky 1 a nestátní neziskvé rganizace (NNO), mezi které patří: - bčanská sdružení - vyvíjející činnst pdle zákna č. 83/1990 Sb., sdružvání bčanů, v platném znění - becně prspěšné splečnsti - zřízené pdle zákna č. 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech, v platném znění - církevní právnické sby - zřízené pdle zákna č. 3/2002 Sb., církvích a nábženských splečnstech, v platném znění a také jimi zřizvané rganizace pkud pskytují zdravtní, kulturní, vzdělávací a sciální služby neb sciálně právní chranu dětí - nadace a nadační fndy - zřízené pdle zákna č. 227/1997 Sb., nadacích a nadačních fndech, v platném znění. V rámci GS nemhu půsbit pdnikatelské subjekty jak kneční uživatelé. Příjemce pdpry musí k datu pdání Žádsti financvání akce splňvat všebecné pžadavky uvedené v kapitle 5.2 Pkynů pr žadatele, přičemž akce bude realizvána na území Mravskslezskéh kraje. Knečný uživatel bdrží finanční pdpru k realizaci akce prstřednictvím Mravskslezskéh kraje. 1 dle definice uvedené v 3 zákna č. 301/1992 Sb., Hspdářské kmře ČR a Agrární kmře ČR, pkud se prjekt bude týkat blastí v suladu s patřením 4

5 4.1 Partneři žadatele Za partnery jsu pvažvány instituce a rganizace, které jsu zapjeny d přípravné a/neb realizační či prvzní fáze akce. Způsb zapjení může být finanční, materiální, frmu dbrných služeb neb nejlépe kmbinací více způsbů. Frma partnerství není předepsána, ale při hdncení akce předlžené d grantvých schémat je třeba dlžit všechny dklady partnerství (smluvy, dhdy, prhlášení apd.). Za partnera akce není v žádném případě mžné pvažvat ddavatelsku firmu neb subjekty, které pr žadatele na základě písemné smluvy a za úplatu zajišťují ddávky zbží, služeb neb stavebních prací. Za partnery tedy nejsu pvažvány subjekty, které jsu zapjeny na kmerční bázi. 5. PODPOROVANÉ AKCE Pdprvané akce: - realizují aktivity z blasti sciální integrace, pdpry partnerství a zpracvání kmunitních plánů 2, zlepšení živtních pdmínek v bcích a z blasti prevence sciálně patlgických jevů suhrnně uvedené v kapitle Pkynů pr žadatele - jsu zaměřeny na sby hržené sciální exkluzí a exkludvané: děti a mládež hržené delikvencí abslventi škl a mladiství bez praxe lidé ne plně gramtní, bez kvalifikace neb s nízku kvalifikací dluhdbě nezaměstnaní lidé s mezenu schpnstí phybu a rientace nárdnstní a etnické menšiny uprchlíci sby vracející se z výknu trestu dnětí svbdy, ústavních a statních sciálních a výchvných zařízení sby hržené prstitucí sby bez přístřeší drgvě závislí běti násilí a sby nemcné AIDS - zvyšují sciální integraci a zaměstnanst v Mravskslezském kraji a zhledňují princip rvných příležitstí a zapjvání partnerství na místní úrvni - snižují výskyt sciálně patlgických jevů v reginu při zaměření na prevenci - jsu vázány na vytvření nvých pracvních míst (k navýšení pčtu zaměstnanců musí djít v dbě d zaregistrvání Žádsti nejpzději d 1 rku d uknčení realizace akce. Pracvní místa musí vzniknut v přímé suvislsti s předkládanu akcí. Závazek udržení tét zvýšené zaměstnansti musí trvat minimálně 3 rky de dne nabytí účinnsti Smluvy mezi žadatelem a knečným příjemcem. Výchzím pčtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnansti prvnáván, je průměrný přepčtený pčet zaměstnanců za pslední uzavřené kalendářní plletí před pdáním Žádsti 3 ) 2 Pr ptřebu prcesu kmunitníh plánvání sciálních služeb je uživatelem definván člvěk v nepříznivé sciální situaci, kterému jsu sciální služby určeny; zadavatelem je značván ten, kd je dpvědný za zajištění sciálních služeb, které dpvídají místním ptřebám v rámci prcesu kmunitníh plánvání se jedná především bec neb kraj; pskytvateli sciálních služeb jsu bec, kraj, fyzická sba, nestátní neziskvá rganizace, rganizace zřízená bcí, rganizace zřízená krajem, rganizace zřízená státem atd., která pskytuje sciální služby. 3 Vypčítá se jak pdíl celkvéh pčtu hdin dpracvaných všemi zaměstnanci žadatele pdpru, zvýšený nedpracvané hdiny v důsledku čerpání dvlené na ztavenu, překážek v práci a pracvní neschpnsti, za níž jsu pskytvány dávky nemcenskéh pjištění, a plviny rčníh fndu pracvní dby připadající na jednh zaměstnance pracujícíh na stanvenu týdenní pracvní dbu. 5

6 - jsu neinvestičníh charakteru - nejsu předkládány jak prjekt v rámci Operačníh prgramu rzvje lidských zdrjů - realizují se na území Mravskslezskéh kraje (NUTS II Mravskslezsk) 6. PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU 6.1 Všebecné pdmínky grantvých schémat Všebecné pdmínky jsu uvedeny v kapitle 5. Pkynů pr žadatele v rámci grantvých schémat Mravskslezskéh kraje. 6.2 Dba realizace akcí Akce musí být uknčeny d (včetně devzdání závěrečné zprávy k akci). 6.3 Míst realizace akcí Místem realizace akcí je Mravskslezský kraj. 6.4 Pdmínky přijatelnsti akce - akce je neinvestiční aktivitu, - akce je v suladu s grantvým schématem, vyhlášenu výzvu a s právněnými aktivitami, definvanými v Pkynech pr žadatele pr příslušné kl výzvy, - akce je realizvána na území Mravskslezskéh kraje, - akce je v suladu s příslušnu legislativu České republiky a Evrpské unie týkající se zadávání veřejných zakázek, chrany hspdářské sutěže, vlivu na živtní prstředí a rvných příležitstí, - akce respektuje minimální hranici celkvých uznatelných nákladů stanvenu daným grantvým schématem, jež činí ,- Kč, - akce nemá prkazatelně negativní vliv na žádnu z hrizntálních pririt prstupujících dané grantvé schéma, kterými jsu: udržitelný rzvj, rvné příležitsti, infrmační splečnst, sciální integrace a zaměstnanst a vyvážený rzvj reginů, - žadatel splňuje definici knečnéh uživatele / příjemce pdpry uvedenu v bdu 4. tét přílhy, - dba realizace akce není mim pvlené bdbí uvedené ve výzvě a v Pkynech pr žadatele pr příslušné kl výzvy, - další kritéria přijatelnsti (viz přílha č. 4 Pkynů pr žadatele). 6.5 Uznatelné náklady Veškeré náklady uváděné v rzpčtu akce jsu vykazvány bez DPH. Financvatelné budu: Uznatelné 4 budu aktivity přím suvisející s akcí, vynalžené nejdříve p registraci Žádsti financvání akce a nejpzději d data předlžení Závěrečné zprávy včetně vyúčtvání akce (tj. včetně Žádsti prplacení výdajů akce, nejpzději však d ). 4 Směrdatným datem pr psuzení uznatelnsti nákladů je datum zdanitelnéh plnění; u nákladů, které nejsu předmětem daně z přidané hdnty pak datum úhrady příslušnéh nákladu. Datum zdanitelnéh plnění musí být v rzmezí d data registrace Žádsti d termínu uknčení realizace akce uvedenéh ve Smluvě financvání akce. Příslušný uznatelný náklad musí být uhrazen nejpzději d data předlžení Závěrečné zprávy, včetně vyúčtvání akce (tj. včetně Žádsti prplacení výdajů akce) uvedenéh ve Smluvě financvání akce. 6

7 Uznatelné náklady definvané v kapitle 5.4 Pkynů pr žadatele jsu v rámci danéh grantvéh schématu specifikvány dle Příručky pr žadatele pr 7. a 8. kl výzvy ze dne takt: náklady na zpracvání žádsti včetně pžadvaných přílh d 2 % z celkvých uznatelných nákladů prjektu sbní náklady - náklady na persnál, který je přím zapjen d realizace akce (zaměstnanci žadatele a jeh prjektvých partnerů) výdaje musí dpvídat nminálním mzdám a záknným dvdům na sciální a zdravtní pjištění hrazené zaměstnavatelem - pjištění musí být zaplacen (sciální pjištění ve výši 26 %, zdravtní pjištění ve výši 9 %) a dalším nákladům (např. na dměny) výdaje nesmí přesáhnut výši cen v místě bvyklých čas skutečně strávený realizací akce je třeba dkladvat pracvními výkazy jedntlivých zaměstnanců pkud se zaměstnanec pdílí přím na akce puze částí svéh úvazku, musí být výdaje suvisející s jeh pracvní činnstí rzděleny na základě prkazatelnéh kritéria na výdaje suvisející s akcí a na výdaje s akcí nesuvisející případně další výdaje na persnál, které je zaměstnavatel pvinen hradit na základě platných právních předpisů cestvní náhrady (např. ubytvání, cestvné a stravné) persnálu, který je přím zapjen d realizace akce za předpkladu, že náhrady dpvídají cenám bvyklým a nepřesahují míru bvykle akceptvanu pskytvatelem grantu (včetně letenek turisticku třídu: cestvní náhrady pr české bčany se stanvují v suladu s platnu česku legislativu zákn 119/1992 Sb., cestvních náhradách) per diems pr cizince v ČR se stanvují pdle sazeb EU publikvaných na internetu výdaje na nákup nvéh vybavení a zařízení, které je nezbytné pr akce, jejichž sučástí je výzkum, vývj, neb dbrný výcvik, např. pčítačvé vybavení, připjení k síti pr přens infrmací a pčítačů ve šklicích, výcvikvých čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strjní zařízení pr výuku či zlepšení dbrných dvednstí a dále nezbytné předměty, které jsu přím a výhradně spjené s účelem akce, jak je dhdnut ve schválené akci: výdaje na nákup jedné plžky nvéh vybavení či zařízení drbnéh dluhdbéh hmtnéh majetku (u PC se jednu plžku rzumí celá PC sestava, tj. pčítač, mnitr, klávesnice, myš) nesmí přesáhnut částku Kč výdaje na nákup jedné plžky drbnéh nehmtnéh dluhdbéh majetku nesmí přesáhnut částku Kč výdaje na nákup drbnéh hmtnéh majetku, který je pr realizaci nezbytný. (Drbný hmtný majetek je majetek, kterém účetní jedntka rzhdla, že není dluhdbým majetkem, tzn., že zařazení a způsb vedení majetku v účetnictví je věcí jedntlivých příjemců. Žadatel dlží interním účetním předpisem způsb zaúčtvání tht krátkdbéh hmtnéh majetku). Finanční hranice (cenění) je většinu v rzmezí d 500,- Kč d 3 000,- Kč (může být různé u jedntlivých žadatelů ). výdaje na nákup pužitéh zařízení při ddržení následujících pdmínek: prdejce pužitéh zařízení vystaví prhlášení, ve kterém ptvrdí, že tt nebyl ani jednu v průběhu uplynulých sedmi let získán prstřednictvím státní dtace neb pdpry Splečenství 7

8 pužité zařízení musí být ceněn znaleckým psudkem vyhtveným znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než cena zjištěná znaleckým psudkem, který nesmí být starší 3 měsíců cena pužitéh zařízení nesmí přesáhnut jeh tržní cenu cena musí být rvněž nižší než výdaje na bdbné avšak nvé zařízení přízení bude dlžen dkladem, že zařízení splňuje platné nrmy a standardy výdaje na nákup jedné plžky pužitéh zařízení nesmí přesáhnut částku Kč nájem/splátky perativníh leasingu zařízení a budv je uznatelný výdaj za těcht předpkladů: jedná se splátky perativníh leasingu (smluva zpravidla krátkdbém prnájmu, kdy se p jeh uknčení najatá věc vrací prnajímateli, vlastnické práv na nájemce nepřechází) nájemce musí prkázat, že leasingvá smluva byla nejhspdárnější metdu k získání předmětu nájmu pkud bude zjištěn, že např. výdaje za prnájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budu z uznatelných nákladů dečteny smluva nájmu neb perativním leasingu musí být uzavřena přím příjemcem pdpry předmět nájmu neb perativníh leasingu musí být užíván pr daný prjekt pkud budva neb zařízení jsu využívány k jiným účelům, které přím nesuvisí s cíli akce, uznatelná bude puze pměrná část těcht nákladů (metdika výpčtu musí být zachvána p celu dbu akce včetně závěrečnéh vyúčtvání a případnéh auditu) Výdaje na nákup nvéh a pužitéh vybavení a zařízení, drbnéh hmtnéh majetku a výdaje na splátky leasingvých smluv perativníh leasingu celkem by neměly přesáhnut 25 % celkvých uznatelných nákladů akce. dpisy vlastníh dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku, jehž využívání je nezbytné a přím suvisí s cíli akce za splnění následujících pdmínek: k nákupu tht nemvitéh majetku neb zařízení nedšl za přispění státní dtace neb pdpry Splečenství pkud je majetek využíván i k jiným účelům, které přím nesuvisí s cíli akce, uznatelná bude puze pměrná část těcht nákladů, metdika výpčtu musí být zachvána p celu dbu akce včetně závěrečnéh vyúčtvání a případnéh auditu dpisy se vztahují výlučně na bdbí realizace akce pr způsbilst dpisů musí příjemce dlžit přizvací cenu majetku účetním dkladem majetek bude depisvat pdle svéh účetníh dpisvéh plánu, ale maximálně d výše pměrné části rčních dpisů stanvené s přesnstí na měsíce či dny připadající na dbu realizace výše rčních dpisů se stanví jak pdíl přizvací ceny a příslušné dby dpisvání stanvené pr účely daně z příjmu pr jedntlivé druhy majetku dpisy se zakruhlují na celé kruny nahru živtnst majetku se určí pdle přílhy č. 1 k záknu č.586/1992 Sb. a 30 tht zákna režijní výdaje za pdmínky, že jejich základem jsu skutečné výdaje přím suvisející s realizací akce a jsu určeny v pměru dané činnsti za pmci nestranné a právněné metdy, musí být prkazatelně dlženy; metdika výpčtu musí být zachvána p celu dbu akce včetně závěrečnéh vyúčtvání a případnéh auditu, jedná se tyt výdaje: výdaje na nájem kanceláře, nákup vdy, paliv a energie, telefn, fax, internet, úklid a údržba 8

9 z výpčtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná rční výše nájemnéh žadatele dba, p kteru byla kancelář/část budvy pr akci využívána a výsledné uznatelné výdaje na nájemné, pplatky za nákup vdy, paliv a energie, telefn, fax, internet, úklid a údržbu by měly být stanveny bdbně režijní náklady akce by neměly překrčit 7 % celkvých uznatelných nákladů akce (maximální limit stanvený ŘO) administrativní výdaje - výdaje na sptřební a prvzní materiál, pštvné, telefn, fax: musí přím suviset s realizací akce žadatel musí prkázat, že jsu pr efektivní realizaci akce nezbytné u pplatku za telefn a fax musí být mžné prvedení plžkvé kntrly za knkrétní telefn a fax sučástí sptřebníh materiálu mhu být takvé plžky jak jsu např. pštvné, kancelářské ptřeby a jiné výdaje, u kterých může žadatel jasně prkázat, že jsu pr účelné uskutečnění akce nezbytné výdaje na pravu a údržbu puze pkud suvisejí s plžkami, které jsu uvedeny jak uznatelné výdajvé plžky ve schválené Žádsti a v rámci realizace akce: pravu se rzumí dstranění účinku částečnéh fyzickéh ptřebení neb pškzení za účelem uvedení d předchzíh neb prvzuschpnéh stavu uvedením d prvzuschpnéh stavu se rzumí prvedení pravy i s pužitím jiných než půvdních materiálů, dílů, sučástí neb technlgií, pkud tím nedjde k technickému zhdncení výdaje spjené s nákupem služeb za ddržení následujících pdmínek - d částky ,- Kč musí být s ddavateli uzavřena smluva, ve které budu specifikvány aktivity a jejich rzsah včetně přehledu uznatelných výdajů s nimi spjenými a ve které se ddavatel zaváže k: plnění všech pravidel a pdmínek smluvy uzavřené mezi pskytvatelem a příjemcem grantu pskytnutí nezbytných infrmací týkajících se ddavatelských činnstí rgánům prvádějící audit a kntrlu; uchvání účetní dkumentace p dbu 10 let p uknčení akce; pvinnsti přiznat jakýkli příjem vzniklý v průběhu či z výstupů akce u grantvých prjektů výdaje plynucí z uzavřených smluv s ddavateli a z plnění vystavených bjednávek na ddávky služeb nesmí převýšit 49 % celkvých nákladů akce (neplatí pr kmunitní plánvání) - v důvdněném případě pvlí ŘO navýšení pdílu pstup pr uzavírání ddavatelských smluv se bude řídit záknem č. 40/2004 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění a pkyny ŘO výdaje vyplývající přím ze smluvy, např.: šíření infrmací specifické hdncení akce pjištění bankvní pplatky za zalžení a vedení ddělených samstatných účtů výdaje na právní pradenství, ntářské pplatky, výdaje na technicku a finanční expertizu, pkud musely být vynalženy v suvislsti s realizací akce, jsu v suladu s cíly patření a pkud jsu nezbytné k realizaci akce výdaje na dknčení drbné stavební úpravy spjené s úpravu pracvníh místa neb které usnadní přístup sbám zdravtně pstiženým d výše ,- Kč na jedntlivý majetek v úhrnu v jednm zdaňvacím bdbí výdaje na přímu pdpru jedntlivcům: výdaje na ubytvání, cestvné a stravné účastníků rezidenčních šklení 9

10 příspěvek na péči dítě a další závislé sby pr účastníky vzdělávacích akcí mzdvé příspěvky pr cílvé skupiny d výše dvjnásbku minimální mzdy a zárveň maximálně 75 % z hrubéh příjmu pr dané pracvní míst DPH: neplátci DPH u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárk na dpčet DPH na vstupu je DPH pvažván za uznatelné. Musí být dlžen příslušnými daňvými dklady a čestným prhlášením žadatele, že není plátcem DPH. plátci DPH žadatel, který je plátcem DPH, má nárk na dpčet DPH na vstupu pdle zákna č. 235/2004 Sb., a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárk na dpčet daně na vstupu. V případě, že žadatel je pvinen krátit dpčet DPH na vstupu pdle 72 dst. 4 zákna č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla keficientem zkrácena. Knečný uživatel nesmí platit ddavatelům neb zhtvitelům v htvsti ani šekem s výjimku nevyhnutelných plateb v htvsti (např. ntářské pplatky). Dkladem prvedení těcht plateb budu pkladní dklady. Při vytváření znaleckéh psudku se pstupuje pdle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, ve znění pzdějších předpisů. Neuznatelné náklady (dle Příručky pr žadatele pr 7. a 8. kl výzvy ze dne ): výdaje na nákup zařízení, budv a mbilní infrastruktury, které lze zahrnut d dpisu nebli kapitálvé výdaje (např. budvy, pzemky, též výdaje na pčítačvé sítě, servery). finanční leasing. výdaje vzniklé před registrací akce a p dni uknčení akce. úrky z půjček, pkuty, finanční tresty a právní výlhy suvisející s právním sprem. vedení běžnéh účtu, bankvní pplatky (pkud nevyplývají ze smluvy). DPH, jehž vrácení je mžné právplatně žádat; rganizace, které se rzhdnu nepžadvat vrácení vratné DPH, nemhu DPH vykazvat jak uznatelný náklad. jiné daně a správní pplatky, které jsu příjmy státníh rzpčtu, neb rzpčtu krajů či bcí. výdaje, které jsu sučástí likvidace splečnsti. dstupné. platby příspěvků d sukrmých penzijních fndů. mateřská a nemcenská. nedbytné phledávky. spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemvitsti neb ji užívá zdarma. debetní úrky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje. smluvy splátkvém prdeji. smluvy s ddavateli, které nepřináší navýšení hdnty: 10

11 1) smluvy jsu uzavřeny s knzultanty neb zprstředkvateli, u nichž je platba definvána jak prcentní sazba z celkvých nákladů akce, pkud tat platba není ptvrzena Knečným příjemcem dkazem na skutečnu hdntu pskytnuté práce či služby. 2) smluvy jsu více než dvjúrvňvé. rezervy na mžné buducí ztráty a dluhy. kursvé ztráty. další výdaje suvisející se smluvu perativníh leasingu (daň, marže prnajímatele, výdaje na refinancvání, režijní výdaje, pjišťvací výlhy). výdaje na práce prváděné jakžt pvinné ze zákna; výdaje na šklení persnálu, které je pvinné ze zákna. výdaje na každdenní řízení, mnitrvání a kntrly žadatele. jakýkli náklad, který zcela zřetelně nesuvisí s činnstí splufinancvanu ze strukturálních fndů neb který není mžn dlžit písemnými dklady. činnsti, které již v rámci jiných prgramů či Iniciativ financvaných z ESF či jiných prgramů financvaných Evrpsku unií pdpru dstávají. Pkud neuznatelné náklady akce existují, musí být vykázány v pdrbném rzpčtu akce a být vždy financvány z vlastních zdrjů žadatele. Nelze je však vykazvat jak splufinancvání ze strany žadatele. Pr vyplnění rzpčtu pužije žadatel přílhu B1 Pkynů pr žadatele: Frmulář rzpčtu pr akce předkládané d GS Síť sciální integrace Výše pdílu z ESF pžadvanéh na akci se snižuje vlastní příjmy získané z prdeje, prnájmu, služeb, zápisnéh neb jiné ekvivalentní příjmy za bdbí realizace splufinancvané činnsti s výjimku příspěvků sukrméh sektru na splufinancvání činnstí, které jsu splu s veřejnými příspěvky uvedeny ve finančních přehledech příslušné pdpry. Pkud jsu tyt příjmy známy, musí být zahrnuty d celkvéh rzpčtu akce. Vlastní příjmy se dvzují ze uznatelných výdajů na činnsti vzniklé v celé jejich výši neb pměrně pdle th, zda výdaje vznikly v rámci splufinancvané činnsti celkvě neb částečně. Skutečné přímé výnsy akce získané v průběhu její realizace je nutné dečíst nejpzději v kamžiku pdání pslední Žádsti prplacení výdajů akce. 7. FORMA A VÝŠE PODPORY 7.1 Frma pdpry Frmu pdpry bude nevratná přímá pmc (dtace), pskytvaná knečným uživatelům prstřednictvím Mravskslezskéh kraje ze zdrje EU, kterým je v tmt případě Evrpský sciální fnd, i z veřejných prstředků ČR - státníh rzpčtu a rzpčtu kraje. V případě pužití sukrmých zdrjů (např. u nestátních neziskvých rganizací) se pdíl veřejných prstředků EU a ČR v rámci knkrétní akce úměrně sníží. V případě akcí předkládaných bcemi neb rganizacemi zřízených bcemi bude část uznatelných nákladů akce hrazena z becních rzpčtů. V případě akcí předkládaných rganizacemi zřízených krajem bude část uznatelných nákladů hrazena z rzpčtu Mravskslezskéh kraje jak vlastní splufinancvání žadatele (příspěvek zřizvatele). Kneční uživatelé (vyjma nestátních neziskvých rganizací) se budu pdílet na financvání akcí z vlastních zdrjů v minimální výši 10 % celkvých uznatelných nákladů. Pdpra frmu dtace z veřejných zdrjů tak může dsáhnut maximálně 90 % celkvých uznatelných nákladů na akci, přičemž příspěvek EU dsahuje max. 80 % celkvých 11

12 uznatelných nákladů a příspěvek (dtace) z veřejných zdrjů ČR max. 10 % celkvých uznatelných nákladů akce. U nestátních neziskvých rganizací činí pdpra z veřejných zdrjů maximálně 100 % celkvých uznatelných nákladů, přičemž příspěvek EU dsahuje max. 80 %, příspěvek státníh rzpčtu max. 10 % a příspěvek rzpčtu kraje max. 10 % celkvých uznatelných nákladů akce. Mžnst zálhvých plateb pr NNO bude, v případě schválení návrhu metdickéh pstupu pr předfinancvání NNO Řídícím rgánem SROP, zahrnuta frmu ddatku k dkumentaci v rámci příslušnéh kla výzvy. Uvedené změny musí být schváleny ŘO SROP. Na pskytnutí dtace z grantvéh schématu není právní nárk. 7.2 Minimální výše pdpry Minimální výše celkvých uznatelných nákladů na 1 akci činí ,- Kč. Na akce s nižšími náklady nemůže být dtace pskytnuta. Akce bcí, svazku bcí a rganizací zřizvaných bcemi Akce krajů (rganizací zřizvaných krajem) Akce NNO, Hspdářsk é kmry ČR a jejich slžek Struktura financvání GS Síť sciální integrace z veřejných zdrjů ČR EU Celkem státní krajský becní (ESF) celkem rzpčet rzpčet rzpčet 100 % 80 % 20 % 0 10 % 100 % 80 % 20 % 10 % 10 % 5 (příspěvek z rzpčtu MSK) 10 % (vlastní příspěvek) 100 % 80 % 20 % 10 % 10 % Dělení akcí d etap U větších akcí realizvaných v rámci jednh grantvéh schématu je mžná etapizace ppsaná v kapitle 5.5 Pkynů pr žadatele. Její pdmínky řeší smluva uzavíraná mezi Mravskslezským krajem a knečným uživatelem. Etapizvat lze akce, puze pkud jsu splněny následující pdmínky: celkvé uznatelné náklady akce jsu rvny neb vyšší než 0,8 mil. Kč, uznatelné náklady jedntlivé etapy jsu minimálně ve výši 0,8 mil. Kč, knečný uživatel prkáže, že uhradil veškeré náklady příslušné etapy akce 5 U rganizací zřizvaných krajem se jedná 10 % splufinancvání z rzpčtu Mravskslezskéh kraje (příspěvek zřizvatele rganizace), 12

13 Smluva financvání akce uzavřená mezi Mravskslezským krajem a knečným uživatelem bsahuje ustanvení platbách za etapy, včetně definice jedntlivých etap, 7.4 Maximální výše pdpry Maximální výše pdpry není stanvena. 7.5 Dispnibilní zdrje pr 4. kl výzvy Celkvá výše veřejných zdrjů pr 4. kl výzvy je stanvena takt : Veřejné zdrje ( Kč ) EU ČR Celkem (ESF) celkem centrální reginální místní statní 100 % 80 % 20 % 6,7 % 10 % 3,3 % Celkvé finanční částky pr veřejné zdrje EU a ČR vyplývají z alkací v rámci Splečnéh reginálníh peračníh prgramu. Prstředky mhu být případně navýšeny nevyčerpané prstředky z předchzích kl výzev. Částky vzniklé dělením veřejných zdrjů ČR na centrální (státní), reginální a místní jsu dhadnuty. 7.6 Účast v dalších prgramech pdpry Účast akce v grantvém schématu vylučuje mžnst čerpání dtace v dalších českých neb zahraničních prgramech. Kritérium neslučitelnsti pdpry z více dtačních prgramů bude psuzván až před pdpisem Smluvy financvání akce, vzhledem k tmu že žadatel v dbě předlžení Žádsti financvání akce d grantvéh schématu přiznání pdpry z jinéh zdrje ještě nemusí vědět. Žadatel předlží splu se Žádstí financvání akce d grantvéh schématu také Čestné prhlášení nesuběžném předlžení akce i v OP RLZ, jež bude vytištěn jak sučást elektrnické Žádsti ELZA. Dále žadatel předkládá k datu pdpisu Smluvy financvání akce jak jednu z pvinných přílh Čestné prhlášení nesuběžném čerpání finančních prstředků z jiných dtačních prgramů. 8. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI Pstup při přípravě a předkládání Žádsti financvání akce je uveden v kapitle 6. Pkynů pr žadatele 9. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 13

14 Pstup hdncení Žádstí ppisuje kapitla 7. Pkynů pr žadatele a upřesňuje přílha č. 4 uvedených Pkynů. 10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 10.1Seznam přílh Žádsti financvání akce Sulad s rzvjvu strategií Čestné prhlášení, zahrnující čestné prhlášení nesuběžném předlžení akce i v OP RLZ (tat přílha bude vytištěna jak sučást elektrnické Žádsti ELZA) Pdrbný rzpčet akce (bude ddán v tištěné i elektrnické pdbě na frmuláři uvedeném v přílze B1 Pkynů pr žadatele) Dklady právní subjektivitě žadatele Pdklady pr psuzení finančníh zdraví žadatele Dklad prkázání vlastnických vztahů Dklad partnerství Žádst příspěvek z rzpčtu kraje (tat přílha bude vytištěna jak sučást elektrnické Žádsti ELZA) Dklad psuzení vlivu akce na živtní prstředí, (dle Pkynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vylučených záměrů z hlediska psuzvání vlivu na ŽP a NATURA 2000) Prjektvá dkumentace (Žadatel předkládá nezbytnu dkumentaci pdrbně ppisující předmět akce, ptřebnu k psuzení předkládanéh záměru. Závazná snva pr zpracvání tét přílhy je bsažena v přílze B2 Pkynů pr žadatele) Dklad přepčteném stavu zaměstnanců 6 Seznam přílh Přílhy předkládané nejpzději při pdpisu smluvy: Smluva vedení účtu Dklad zajištění finančníh krytí akce Čestné prhlášení nesuběžném čerpání finančních prstředků z jiných dtačních prgramů Interní účetní předpis způsbu zaúčtvání drbnéh hmtnéh majetku 6 Jedná se vlastní výpčet dle pstupu uvedenéh v Pkynech pr žadatele v kapitle 3. Výsledné čísl (přepčtený stav zaměstnanců k datu registrace Žádsti za předchzí uzavřené kalendářní plletí) se musí shdvat s číslem uvedeným v elektrnické Žádsti ELZA v zálžce Žadatel. 14

15 10.2Mnitrvací ukazatele (mnitrvací ukazatele, definvané pr příslušné kl výzvy) Mnitrvací ukazatel Pvinný Měrná jedntka 1 Pčet pdpřených sb (klientů), kteří se zúčastnili prgramů zaměřených na sciální X pčet integraci 2 Úspěšní abslventi prgramů klienti služeb v blasti sciální integrace X % 3 Pčet vytvřených hrubých pracvních míst X pčet Pčet vytvřených hrubých pracvních míst - muži Pčet vytvřených hrubých pracvních míst - ženy Reintegrační prgramy pr bčany p návratu z výknu trestu pčet Prgramy bezpečnsti byvatel pčet Prgramy v blasti sciální integrace pčet 4 Prgramy na pdpru a rzvj místníh partnerství, kmunitníh plánvání a rzvje pčet bčanské splečnsti Míra využití středisek mtivace, pracvní rehabilitace a umisťvání sciálně % hržených sb Využití a úspěšnst sciálně integračních prgramů pčet sb za rk 4 Vznik a rzvj místníh partnerství, kmunitníh plánvání a rzvje bčanské pčet realizvaných splečnsti Pčet infrmačních a prpagačních akcí se zaměřením na sciální integraci v reginech pčet Pčet přednášek, seminářů a wrkshpů pčet Pčet přednášek, seminářů a wrkshpů kapacita Příprava a výcvik asistenčních zvířat pčet Kmentář k pvinným ukazatelům: 1 Pčet pdpřených sb (klientů), kteří se zúčastnili prgramů zaměřených na sciální integraci jedná se jen přím pdpřené sby, kteří se zúčastní těcht prgramů a jejichž účast na prgramech bude žadatelem zpětně dkládána, např. jmennými seznamy. U akcí týkajících se kmunitníh plánvání je tent ukazatel irelevantní. 2 Úspěšní abslventi prgramů klienti služeb v blasti sciální integrace: žadatel musí stanvit prcent úspěšných abslventů a ppsat kritéria úspěšnsti; u akcí týkajících se kmunitníh plánvání je tent ukazatel irelevantní. 3 Pčet vytvřených hrubých pracvních míst (muži, ženy) - výchzím stavem je přepčtený stav zaměstnanců za pslední uzavřené kalendářní plletí před pdáním Žádsti, knečným stavem je přepčtený stav zaměstnanců max. 1 rk p uknčení realizace akce. 4 U akcí týkajících se kmunitníh plánvání se bude sledvat pčet vytvřených hrubých pracvních míst. Na úrvni kraje budu mnitrvány také Prgramy na pdpru a rzvj místníh partnerství, kmunitníh plánvání a rzvje bčanské splečnsti a vznik a rzvj místníh partnerství, kmunitníh plánvání a rzvje bčanské splečnsti (dle charakteru akce). 15

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Typ: Řízená kpie elektrnická Datum:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjem žádstí: d 1. 12. 2017 d 30. 4. 2018 Vhdní žadatelé: bce, nestátní neziskvé rganizace, církve a církevní rganizace. Míra pdpry: 90% bce, 95%

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více