Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice Rozpočtový rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:"

Transkript

1 ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce za rok 2013 Obsah 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 7. Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce 8. Hodnocení majetku obce 9. Účast v obchodních společnostech 10. Zřizované příspěvkové organizace 11. Účast v Dobrovolných svazcích obce 12. Výsledek přezkoumání hospodaření obce

2 Přílohy: 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2. Výroční zpráva Skládky Hraničky, s r.o. 3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ 4. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO VITIS 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka 6. Výkaz o plnění RO (Fin) Rozvaha 8. Výkaz zisku a ztrát 9. Příloha účetní závěrky Přílohy jsou k dispozici na obecním úřadě. Zveřejněno: Sňato: Schváleno zastupitelstvem obce dne: MVDr. Dušan Hor á k starosta OBEC MUTĚNICE okres Hodonín 1(:: OIČ: CZ

3 1. Plněni rozpočtu přijmů a výdajů rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený rozdí - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,8 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,4' - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 200, , ,OC - PŘIJAT É CEL K E M DOTACE , , , ,2 PŘÍ J M Y , , , ,4C rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený upravený % rozdí 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,8, - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,7 CELKEM VÝDAJE , , , ,14 Rozpočet Rozpočet třída Skutečnost schvá1ený upravený rozdí 8115 Změna na bankovních účtech ,54 0, , , Splátky půjčených prostř , , , ,0 CELKEM FINANCOVÁN Í : I , , , ,5 Vyčíslený rozdíl je rozdíl mezi rozpočtem schváleným a rozpočtem upraveným. 1

4 Podrobný výkaz příjmů a výdajů hospodaření dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu obce Mutěnice Fin 2-12 M ke dni TVORBA A POUŽITí FONDU Obec Mutěnice má zřízen pouze fond sociální Tvorba a čerpání sociálního fondu (dále jen SF) se řídí vnitřní směrnicí k používání SF, zákonem č. 114/2002 Sb a zákonem č. 100/2006 Sb 419 xxx - Fond sociální krycí účet Přehled příjmů a výdajů SF: Příjmy: Tvorba SF: Úrok z účtu: Celkem příjmy: ,-Kč 19,80 Kč ,82 Výdaje: rozpočet: příspěvek na závodní stravování ,- rodinná a dětská rekreace ,- zdravotní pracovní obuv 16000,- příspěvek na úpravu zevnějšku 64000,- výročí 2 000,- vánoční balíčky,koncert Bende ,- poplatky ČSOB za vedení účtů 2 500,- Celkem výdaje: ,- skutečnost : 11658, , , ,- 1000, ,- 2483, ,- Zůstatek BÚ k Zůstatek BÚ k účet 419 rozdíl: 17639,18 Kč 2772,98 Kč 2772,98 Kč 0,00 Kč 2

5 3. Hodnocení hospodářské činnosti Obec Mutěnice provozuje hospodářskou činnost Druh plnění v Kč spotřeba materiálu - pytle , ostatní služby - separovaný odpad , jiné ostatní náklady - bankovní poplatky 2 373, daň z příjmu ,- Náklady celkem: ,03 Kč Druh plnění v Kč 602 xxx výnosy z prodeje služeb , xxx ostatní výnosy z činnosti , úroky 7 000,66 Výnosy celkem: ,25 Kč Výnosy ,25 Náklady ,03 Výsledek hospodaření ,22 Kč Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl schválen na za dne Č. usnesení Č. 9 a převeden na účet Nerozdělený zisk a následně bude převeden na účet hlavní činnosti a použit pro hlavní činnost. 3

6 4.Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vrat ka v v ce t ka přl Neinvestiční transfery k k průběhu roku fin.vypořádání MV ČR Neinv.transfery SDH , ,00 0,00 0, VPS ČR Dotace na PAP 0,00 0, ,00 0, VPS ČR Účelové dotace na volby , , ,00 0, VPS ČR Účelové dotace na volby , ,00 0,00 0,00 Celkem , , o 00 Veškeré dotace byly vyčerpány na 100 %, pouze část dotace ve vys~ ,-Kč na PAP (pomocný analytický přehled) a 1000,- Kč na vobu prezidenta byly v průběhu roku 2013 vráceny poskytovateli. 4

7 5.Vyučtování finančních vztahů k rozpočtu kraje Pal znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery Souhrnný finanční vztah , ,00 0,00 0,00 Cel k e m , ,00 0,00 0,00 Investiční transfery /Jmk/ SDH 50, ,00 0,00 0,00 Cel k e m 50, ,00 0,00 0,00 CEL K E M , ,00 0,00 0,00 5

8 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům Obec Mutěnice obdržela v účetním období roku 2013 následující prostředky za státních fondů: Investiční transfery: UZ Pol Poskytovatel Název k Poskytnuto v průběhu roku Použito Vratka SFDI ČR (Cyklostezka) , , SFDI ČR (Bezpečně do) , , SFŽP ČR (Tělocvična) , , SFŽP ČR (KD) , , SFŽP ČR (Svoz bio) 58294, ,26 Celkem , ,32 6

9 7. Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Subjekt schváleno vyčerpáno účel Rodinné centrum Žofka 13000, ,- Vybavení centra Vinařský spolek Mutěnice 20000, ,- Výstava a žehnání vína Kynologický klub 8000,- 8000,- Soutěže, údržba a opravy Mužáci z Mutěnic 25000, ," Příspěvek na dopravu, honorář CM ZO chovatelů holubů 10000, ,- Gumičky, údržba, doprava MS Zemeňák Mutěnice 30000, ,- Rekonstrukce centra, čištění v katastru Junák Ratiškovice 35000, ,- Na provoz a táborové vybavení FK Mutěnice 25000, ,- Pronájem tělocvičny ZŠ FK staří páni Mutěnice 3000,- 3000,- Memoriál a reprezentace Klub důchodců 5000,- 5000,- Kulturní akce, návštěva nemocných SHKM Hodonín 3000,- 3000,- Činnost oddílu Fond starosty 10000, ,- Volej balový oddíl Centrum pro rodinu Hodonín 15000, ,- Příspěvek na službu rehabilitace Stacionář Vlaštovka Hodonín , ,- Provoz služby dětského stacionáře Malovaný kraj 5000,- 5000,- Vydávání časopisu RoskaKyjov 3000,- 3000,- Zajištění činnosti DH Mutěňané - Cejkovjané 3000,- 3000,- Příspěvek na činnost DH Kateřinka 3000,- 3000,- Příspěvek na činnost Fond místostarosty 5000, ,- Příspěvek na turnaj ženy Celkem , ,- 7

10 8. Hodnocení majetku obce název položky r.2013 r.2012 Změna AKTIVA CELKEM , , ,51 A. Stálá aktiva , , ,85 I.Dlouh. nehm. majetek , , ,00 II.Dlouh. hrn.rnaietek , , ,85 III.Dlouh. fin. majetek , ,00 0,00 IV.Dlouh. pohledávky 0, , ,00 B. Oběžná aktiva , , ,66 II. Krátkodobé pohledávky , , ,35 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,31 PASIVA CELKEM , , ,51 CVlastní kapitál , , ,68!.Jmění účetní jednotky , , ,84 II.Fondy účetní jednotky 2772, , ,20 IIIVýsledek hospodaření , , ,04 D.Cizí zdroje , , ,17 II.Dlouhodobé závazky , , ,00 III. Krátkodobé závazky , , ,83 Přehled položky B III.Krátkodobý finanční majetek: Zůstatek na BÚ u ČSOB a.s. Hodonín č /0300 k činí: ,34 Zůstatek na BÚ u ČSOB a.s. Hodonín č /0300 k činí: ,46 Zůstatek Na BÚ SF u ČSOB Hodonín č /0300 k činí: 2772,98 Zůstatek na BÚ u ČNB Brno č /0710 k činí: ,17 Zůstatek na BÚ u ČNB Brno č /0710 k činí: 51,16 (Rozvaha je přílohou) 8

11 9. Účast obce v obchodních společnostech Obec je 100% vlastníkem obchodní společnosti Skládka Hraničky, s r. o. se základním kapitálem ,-. Společnost zabezpečuje pro obec skládku, ČOV a místní hospodářství. Obec Mutěnice má účast ve společnosti Vodovody a kanalizace a. s. Hodonín, kde vlastní akcie v hodnotě ,- Výroční zpráva Skládky Hraničky a.s. je přílohou. 9

12 10. Zřizované příspěvkové organizace Obec Mutěnice je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mutěnice. V roce 2013 poskytla obec P.O. příspěvek ve výši ,- Kč Výroční zpráva je přílohou. 10

13 11. Účast v Dobrovolných svazcích obce 1. Obec Mutěnice je členem podle zakládající dokumentace DSO VITIS Čejkovice, Mutěnice,Velké Bílovice. IČO DSO VITIS Obec nemá žádný vklad majetku. Obec poskytla DSO členský příspěvek ve výši 7 342,- Kč na provoz. 2. Obec je členem DSO Mutěnka IČO DSO Mutěnka Obec nemá žádný vklad majetku. Obec neposkytla v roce 2013 na účet DSO žádné finanční prostředky. Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO jsou přílohou závěrečného účtu. 11

14 12. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření za rok 2013 provedla auditorská firma KAMA-AUDIT spol. s r.o., Spojovací 658, Vnorovy Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při provádění přezkoumání hospodaření účetní jednotky OBCE Mutěnice za účetní období roku 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období 2013 je přílohou závěrečného účtu. 12

15 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ObecMutěnice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2013 POČET LISTŮ: 11

16 KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR č. 316 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí účetní jednotky Obec Mutěnice za účetní období roku 2013 ÚČETNI JEDNOTKA: IČO: SíDLO: PRAVNí FORMA: Obec Mutěnice Masarykova 200, Mutěnice územně samosprávný celek OVĚŘOVANÉ OBDOBí: od do URČENí ZPRÁVY: Zastupitelstvo Obce Mutěnice PŘEZKOUMÁNí PROVEDL: KAMA - AU DIT, spol. s r. o. Spojovací 658, Vnorovy oprávnění KAČR Č. 316 auditor, Ing. Bohumil Kadlic, oprávnění KAČR Č DOBA PROVÁDĚNI: prosinec 2013; příprava podkladů únor až červen 2014; závěrečné kontroly, zpracování zprávy 1. Základní identifikace Přezkoumání hospodaření obce za účetní období roku 2013 bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "Zákon o přezkoumávání") a bylo provedeno na základě smlouvy uzavřené dne 24. června 2013 mezi objednavatelem, obcí Mutěnice, kterou zastupoval starosta obce MVDr. Dušan Horák a ověřovatelem KAMA - AU DIT, spol. s r. o., auditorskou společností, kterou zastupoval Ing. Bohumil Kadlic. Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona Č. 420/2004 Sb., "o přezkoumávání". Při provádění přezkumu auditor vychází z 12 zákona Č. 420/2004 Sb., "o přezkoumávání". Tato zpráva se předává účetní jednotce jako návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K tomuto návrhu má účetní jednotka právo podat písemné stanovisko a to do 30 dnů od předání návrhu. Stanovisko je třeba doručit auditorovi. Pokud účetní jednotka nevyužije své právo na podání písemného stanoviska, je tato zpráva považována za Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

17 KAMA-AUDIT, spol. s r.o.,spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR Č Popis předmětu přezkoumání 2.1 Předmětem přezkoumání jsou následující údaje: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, státním fondům a dalším osobám 2.2 Předmětem přezkoumání jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi e) ručení za závazky fyzických a právnických osob f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku h) účetnictví vedené územním celkem 3. Předmět přezkoumání se ověřuje z hlediska a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb.) a o hospodaření s majetkem b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem c) dodržení účelu poskytnuté dotace, nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích - 3-

18 KAMA-AUDlT, spol. s r.o.,spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR č Přehled právních předpisů, s nimiž auditor při přezkoumávání hospodaření ověří soulad: zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a související právní předpisy - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., pro vybrané účetní jednotky - vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. zákon č. 137/2000 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných (zákon o rozpočtovém určení daní) nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - 4 -

19 KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR Č Zjištění při přezkoumání. popis chyb a nedostatků 5.1 Dle zákona o přezkoumání, 2, odst. 1, písmo a), v návaznosti na 3 hlediska přezkoumávání: Plnění příjmů a výdajů rozpočtu, soulad na zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zjištění: rozpočet pro rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne , příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 56, ,-- Kč a výdaje ve výši 53, ,-- Kč, přebytek rozpočtu ve výši 3,860,-- Kč byl vyrovnán financující položkou na splátky úvěrů věcné změny rozpočtu byly prováděny rozpočtovými opatřeními evidovanými podle časové posloupnosti, každá změna a tím i rozpočtová opatření byla řádně projednávána a schvalována závěrečný účet obce za rok 2012 byl projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 26.června 2013 a jeho projednání bylo uzavřeno souhlasem s celoročním hospodařením obce bez výhrad Nebyly zjištěny významné chyby a nedostatky. 5.2 Dle zákona o přezkoumávání, 2, odst. 1, písmo b) - g), v návaznosti na 3 hlediska přezkoumávání: písmo b) FINANČNí OPERACE TÝKAJící SE TVORBY A POUŽITí PENĚŽNíCH FONDŮ Zjištění: obec měla zřízen v účetním období 2013 Fond sociální, hospodaření s prostředky fondu a účtování o prostředcích Fondu sociálního probíhalo v souladu s příslušnými předpisy Nebyly zjištěny nedostatky. písmo c) NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATELSKÉ ČiNNOSTI Zjištění: obec v účetním období roku 2013 provozovala podnikatelskou činnost účetnictví o podnikatelské činnosti je vedeno v souladu s příslušnými předpisy Nebyly zjištěny nedostatky. písmo d) PENĚŽNí OPERACE TÝKAJící SE SDRUŽENÝCH PROSTŘEDKŮ Zjištění: v účetním období roku 2013 neměla obec uzavřen žádný smluvní vztah, ze kterého by vyplývala povinnost provádění peněžních operací týkajících se sdružených prostředků - 5 -

20 KAMA-AUDIT, spol. s r.o.,spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR Č. 316 písmo e) FINANČNí OPERACE TÝKAJící SE cizlca ZDROJŮ Zjištění: obec nevedla v účetním období roku 2013 žádné cizí zdroje a to jak v účetnictví, tak i v rozpočtovém hospodaření Komentář: Přezkoumání cizích zdrojů bylo provedeno ve vztahu k cizím zdrojům mimo běžné závazkové vztahy. písmo f) HOSPODAŘENí A NAKLÁDÁNí S PROSTŘEDKY POSKYTNUTÝMI Z NÁRODNíHO FONDU A NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNíCH SMLUV Zjištění: pro přezkum za účetní období roku 2013 nebyla u obce zjištěna náplň k tomuto ustanoven í zákona písmo g) VYÚČTOVÁNí A VYPOŘÁDÁNí FINANČNíCH VZTAHŮ KE STÁTNíMU ROZPOČTU, K ROZPOČTŮM KRAJŮ, K ROZPOČTŮM OBcí, K JINÝM ROZPOČTŮM, KE STÁTNíM FONDŮM A DALŠíM OSOBÁM Zjištění: vyúčtování a finanční vypořádání bylo ověřováno u veškerých přijatých i poskytnutých dotací a příspěvků Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 5.3 Dle zákona o přezkoumávání, 2, odst. 2, písmo a) - n), v návaznosti na 3 hlediska přezkoumávání: a) NAKLÁDÁNí A HOSPODAŘENí S MAJETKEM VE VLASTNICTVí OBCE Zjištění: pro splnění požadavků zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byly z hlediska pravomoci orgánů obce odsouhlaseny majetkoprávní úkony dle 85 zákona č. 128/2000 Sb., bylo ověřováno nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování darů a dotací, uzavírání smluv o sdružení, vzdání se práva a prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitelského závazku a zastavení nemovitých věcí Nebylo zjištěno porušení pravomocí. majetek ve vlastnictví obce podléhá k závěrkovému datu pravidelné inventarizaci, průběžně je zajišťováno vyřazování a likvidace nepotřebného, opotřebeného a poškozeného majetku Nebyly zjištěny významné nedostatky. - 6-

21 KAMA-AUDIT, spol. s r.o.,spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR č. 316 b) NAKLÁDÁNí A HOSPODAŘENí S MAJETKEM STÁTU, S NíMŽ HOSPODAŘí OBEC Zjištění: pro přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2013 nebyla u obce zjištěna náplň k tomuto ustanovení zákona c) ZADÁVÁNí A USKUTEČŇOVÁNí VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zjištění: v účetním období roku 2013 bylo u obce organizováno šest výběrových řízení na dodavatele podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, jednalo se o zakázky v hodnotách od 6,667 tis.kč po 1,667 tis. Kč Nebyly zjištěny formální nedostatky. d) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ, NAKLÁDÁNí SE ZÁVAZKY A POHLEDÁVKAMI Zjištění: stav pohledávek a závazků vykazovaný v účetní evidenci byl k závěrkovému datu řádně dokladován provedenou dokladovou inventurou závazky a pohledávky vzniklé na základě prvotních dokladů jsou vedeny v účetní evidenci průběžně a jsou taktéž průběžně vyhodnocovány a testovány na splatnost a vymahatelnost Nebyly zjištěny nedostatky. e) RUČENí ZA ZÁVAZKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Zjištění: v účetním období roku 2013 nebylo schváleno zastupitelstvem obce žádné ručení za závazky třetích osob a žádné ručení nepřechází ani z minulých období f) ZASTAVOVÁNí MOVITÝCH A NEMOVITÝCH VĚcí VE PROSPĚCH TŘETíCH OSOB Zjištění: v účetním období 2013 nebyla schválena zastupitelstvem obce žádná zástava movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, z minulých období přechází zástavy dvou nemovitostí v celkové účetní hodnotě 16, ,-- Kč, z toho činí zástavní právo 9,420,-- Kč Nebyly zjištěny nedostatky

22 KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR č. 316 g) ZŘIzoVÁNí VĚCNÝCH BŘEMEN K MAJETKU OBCE Zjištění: ke má obec zřízena věcná břemena k 78 pozemkům a to z titulu vstupu na pozemky, především pro provozovatele veřejných sítí Nebyly zjištěny nedostatky. h) ÚČETNICTVí VEDENÉ OBcí Zjištění: porovnarurn údajů ROZVAHY a výkazu ZISKU A ZTRÁTY, zpracovávaných ke , na stavy příslušných účtů účtové osnovy a hlavní knihy nebyly zjištěny rozdíly zůstatky majetku a závazků vykazované v ROZVAZE ke navazují na počáteční zůstatky vykazované v ROZVAZE k účetnictví obce je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a taktéž v souladu s prováděcími předpisy upravujícími účtování územně samosprávných celků ověřované účetní případy byly v zásadě řádně doloženy a při ověřování nebyly zjištěny nesprávnosti, které by významně ovlivnily a zkreslily výsledek hospodaření nebo hodnotu majetku a závazků ověřované účetní záznamy mají požadované náležitosti Nebyly zjištěny významné chyby a nedostatky. 6. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků V uplynulém účetním období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, takže nebyla přijata žádná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 7. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Při provádění přezkoumání hospodaření účetní jednotky Obec Mutěnice za účetní období roku 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

23 KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR č. 316 Povinné náležitosti závěru zprávy: AJ Upozornění na případná rizika: Rizika charakterizovaná v zákoně Č. 420/2004 Sb., o "přezkoumání", nebyla identifikována. BJ Doplňující údaje: ~ Podíl pohledávek na rozpočtu obce: ~ Podíl závazků na rozpočtu obce: ~ Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku obce: 5,17 % 7,84 % 1,42 % 8. Závěrečná ustanovení Závěr zprávy není auditorským výrokem ve smyslu ověření účetní závěrky. Majetek a závazky obce však byly ověřeny a s přihlédnutím k údajům uvedeným v příloze účetní závěrky, ve významných hodnotách podávají věrný a poctivý obraz v souladu s předpisy účtování platnými pro územně samosprávné celky. V souladu s 6 odst. 3, písmo b) zákona o přezkoumávání, je přezkoumání údajů prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost ověřovaných skutečností, podle předmětu a obsahu přezkoumávání. Odpovědností auditora je, na základě provedeného přezkoumávání, sdělit výsledek přezkoumání. Za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné, za sestavení účetní závěrky v souladu s platnými předpisy, a za dodržování předpisů v ostatních oblastech týkajících se přezkoumání, odpovídá statutární orgán obce. Auditor ověřil účetní a finanční výkazy obce sestavené k závěrkovému datu , které jsou definovány vyhláškami MF ČR č. 383/2009 Sb., a 434/2010 Sb. Auditor ověřil rovněž údaje uvedené v příloze účetní závěrky za rok Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 v případě nových skutečností, známých po datu účetní závěrky. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku obce. Dle 13 zákona č. 420/2004 Sb., je účetní jednotka povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků pokud jsou uvedeny v této zprávě a dále je účetní jednotka povinna podat o přijetí opatření písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (krajskému úřadu), a to do 15 dnů po projednání této zprávy, spolu se závěrečným účtem, v orgánech obce

24 KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, Vnorovy, oprávnění KA ČR Č. 316 V informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků je dále nutné uvést lhůtu, ve které bude příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podána písemná zpráva o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě je potřeba uvedenou zprávu zaslat příslušnému přezkoumávajícímu orgánu. Za nesplnění uvedených povinností lze uložit pořádkovou pokutu do výše 50,-- Kč, a to příslušným přezkoumávajícím orgánem. Zpráva o výsledku přezkoumávání se předkládá zastupitelstvu obce při projednávání závěrečného účtu obce za rok Obec se zavazuje zveřejňovat tuto zprávu s nedílnou přílohou, kterou tvoří ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY a PŘílOHA k účetní závěrce za účetní období roku Tato zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele, a jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny stejnopisy mají platnost originálu. DATUM VYHOTOVENi ZPRÁVY: 4. června 2014 KAMA-AUDIT, spol. s r. o. auditorská společnost, č. 316 Ing. Bohumil Kadlic auditor, č

25 KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658,69661 Vnorovy; oprávnění KA ČR č. 316 PROJEDNÁNí A PŘEDÁNí ZPRÁVY O PŘEZKUMU HOSPODAŘENí Starosta obce Mutěnice pan MVDr. Dušan Horák a účetní obce paní Dagmar Marková prohlašují, že podle 6 odst. 2 písmo c) zákona o přezkoumávání, poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumávání a okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle 6 odst. 3 písmo k) zákona o přezkoumávání, návrh Zprávy o výsledku přezkoumání za účetní období roku MVDr. Dušan Horák starosta obce OBEC MUTĚNICE okres Hodonín lé: oič. CZ Dagmar Marková účetní obce Zpráva o přezkumu hospodaření za účetní období roku 2013 byla projednána se starostou obce panem MVDr. Dušanem Horákem, který Zprávu převzal. Dne: Obec BUDE - NEBUDE podávat písemné stanovisko k této Zprávě. Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha závěrky MVDr. Dušan Horák starosta obce Přílohy: OBEC MUTĚNICE okres HOdonfn fč: DIČ: CZ

26

27 Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín, Brněnská 777, Mutěnice Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Mutěnice jako právní subjekt hospodaří s finančními prostředky přidělenými: ze státního rozpočtu z rozpočtu OÚ Mutěnice s finančními prostředky získanými z mimorozpočtových zdrojů, tj. z fondů organizace a doplňkové činnosti - z ESF - Evropský sociální fond Rozpočet školy a jeho plnění představují příjmy a výdaje, které jsou sledovány podle zařízení a středisek. Veškerá účetní agenda je vedena na syntetických a analytických účtech tak, aby poskytovala věrohodné a přehledné informace o finanční situaci organizace, dosaženém hospodářském výsledku, stavu hospodářských prostředků a jejich zdrojů krytí za určité období. Poskytnuté příspěvky byly čerpány v souladu se stanovenými podmínkami nebo určeným účelem při poskytnutí dotace. Závazné ukazatele prostředků na platy, OPPP, a ONIV nebyly překročeny - byly vyčerpány ve 100% výši, tj ,- Kč. Rovněž prostředky z rozpočtu OÚ Mutěnice byly vyčerpány v plné výši 2.900,- Kč. V roce 2010 jsme získali dotace z ESF na dva projekty: 1. Škola pro život - zavádění vyučovacích metod rozvíjející klíčové kompetence zaměřené na mezipředmětové vztahy a využití moderních technologií. Celková schválená částka na tento projekt je ,96 Kč. V roce 2010 jsme obdrželi zálohu ve výši ,25 Kč, z toho bylo pro financováno ,- Kč a zbývající částka byla ve výši ,25 Kč převedena do rezervního fondu. V roce 2011 jsme obdrželi zálohu ve výši ,- Kč, která byla celá profinancována. V roce 2012 jsme obdrželi na základě uznatelných nákladů v monitorovacích zprávách částku ,71 Kč. Tento projekt byl dle smlouvy k ukončen. 2. EU peníze školám - šablony. Celková schválená částka na tento projekt je 1, ,- Kč. V roce 2010 jsme obdrželi zálohu ve výši ,- Kč, z toho bylo pro financováno ,- Kč a zbývající částka ve výši ,- Kč byla převedena do rezervního fondu. V roce 2011 jsme obdrželi zálohu ve výši ,- Kč, která byla převedena do rezervního fondu, ze kterého bylo v roce profinancováno ,- Kč. V roce 2012 jsme profinancovali částku ve výši ,33 Kč. V roce 2013 byla profinancována částka ve výši ,67 Kč. Tento projekt byl dle smlouvy k ukončen. Majetek zš a MŠ, z hlediska složení a zdrojů financování je v peněžním vyjádření obsahem rozvahy. Stav majetku je dokladován inventarizacemi a stavem zásob. Správa majetku svěřeného škole je prováděna na základě interní směrnice k evidenci majetku školy. Stav účetní souhlasí se stavem fyzickým. Výsledek hospodaření za rok 2013 vykazuje zisk v celkové výši: ,01 Kč

28 Hlavní činnost Náklady Název položky Obec Mutěnice + vl.nříimv SR EU peníze školám Celkem Spotřeba materiálu (501) ,14 Kč ,75 Kč 703,67 Kč ,56 Kč Spotřeba energie (502) ,71 Kč ,71 Kč Opravv a udržování (511) ,60 Kč ,60 Kč Cestovné (512) 10205,00 Kč 10205,00 Kč Služby ostatní (518) ,25 Kč ,25 Kč Mzdové náklady (521 ) 75340,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odvody z mezd (524) 4930,00 Kč ,25 Kč ,25 Kč FKSP + ostatní soc.nákl (527) 64591,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Jiné ostatní náklady (549) ,31 Kč ,31 Kč Náklady na maietek (558) ,76 Kč 78000,00 Kč ,76 Kč Nákladv celkem ,77 Kč ,00 Kč ,67 Kč ,44 Kč Výnosy Název položky Obec Mutěnice + vl.nříimv SR EU peníze školám Celkem Tržba z nrodeie služeb (602) ,98 Kč ,98 Kč Čerpání fondů (648) 96671,00 Kč 96671,00 Kč Ostatní výnosy z činnosti (649) 4525,00 Kč 4525,00Kč Úroky 5086,47 Kč 5086,47 Příspěvek na provoz (672) ,00 Kč ,00 Kč ,67 Kč ,67 Kč Příjmy celkem ,45Kč ,00 Kč ,67 Kč ,12 Kč Zisk! Ztráta Název noložkv OÚ+ vi.příjmy SR EU peníze školám Celkem výnosy celkem ,45 Kč ,00 Kč ,67 Kč ,12 Kč Náklady celkem ,77 Kč ,00 Kč ,67 Kč ,44 Kč Hospodářský výsledek 2095,68 Kč - Kč -Kč 2095,68 Kč Rozpočtovaný ukazatel limitu počtu zaměstnanců pro rok 2013 činil 41,89 osob a skutečný přepočtený počet činil 40,987 zaměstnanců. Výnosy ZŠ a MŠ Mutěnice jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši ,45 Kč a dotací z rozpočtu obce ve výši 2.900,- Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Březí; IČO 00283070; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Strakonicka, 41 38601 Sousedovice, Obec, IČ:70960402 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice Obec nebo městská

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti PLYNOFIK dobrov. svazek obcí, 154 26225 Pičín, Svazek obcí, IČ:70567620 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Nosálov; IČO 00662208; Nosálov 29, 277 35 Nosálov Zatím neurčeno Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Blatnička, 163 69671 Blatnička, Obec, IČ:00488518 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více