Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007"

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 2 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 3 4. Výsledek hospodaření 5 6. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 6 7. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů 7 8. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ 8 9. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 9 Přílohy počet stran Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu 13 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6 1

2 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření a hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Regionální rada je povinna dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. Kladný výsledek hospodaření se převádí dle 5 zákona č. 250/2000 Sb. k použití v dalším roce. Hospodaření regionální rady vychází ze způsobu financování a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), které je založeno především na poskytování dotací z rozpočtu RRRSJ konečným příjemcům na realizaci projektů. Zdrojem pro tyto dotace poskytované RRRSJ jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje, které zároveň tvoří hlavní zdroj příjmů RRRSJ. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření Rozpočet RRRSJ na rok 2007 byl Výborem RRRSJ schválen dne jako vyrovnaný, s objemem příjmů a výdajů ve výši ,84 Kč. Do doby schválení rozpočtu se hospodaření řídilo pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena na zasedání Výboru RRRSJ dne Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Celkový objem rozpočtu byl zásadně upraven v závěru roku v návaznosti na vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR), kterým byla snížena dotace určená pro rok 2007 z ,82 Kč na ,82 Kč. O změnu rozhodnutí dle pokynů MMR požádala RRRSJ dne v návaznosti na čerpání dotace k a na základě odhadu výdajů do konce roku Rozdíl ve výši ,- Kč byl převeden do rezervního fondu MMR a tyto prostředky se staly součástí dotace na rok Druhou významnou změnou byla úprava rozpočtu v souvislosti se zapojením výsledku hospodaření za rok 2006 na pokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání dotací od krajů za rok 2006, čímž se rozpočet stal schodkovým. Celkem bylo v roce 2007 provedeno 19 rozpočtových opatření a 4 interní rozpočtová opatření. Přehled objemu rozpočtu a vliv rozpočtových opatření ukazuje tabulka 1, která vychází z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12M. Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2007 (po konsolidaci) Upravený Schválený Skutečnost Ukazatel rozpočet rozpočet k k (v Kč) plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,34 102,28 Výdaje , , ,19 88,08 Saldo 0, , ,15-2

3 Rozdíl mezi upraveným rozpočtem příjmů a výdajů v roce 2007 je dán zapojením třídy 8 financování v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací Plzeňskému a Jihočeskému kraji v rámci finančního vypořádání za rok Kladného salda skutečných příjmů proti výdajům ve výši 5 930,6 mil. Kč je dosaženo vlivem vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu (102,3 %) a nižším čerpáním běžných i kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu (čerpání na 88,08 %) vč. započtení rozpočtových rezerv. Zůstatek na běžných účtech k činil ,27 Kč. Z toho ,45 Kč na ZBÚ, zřízeném pro dotace od krajů a pro ostatní prostředky mimo prostředky poskytnuté MMR na financování ROP JZ a ,82 Kč na ZBÚ pro ROP, zřízeném pro dotace poskytnuté MMR na financování ROP JZ. Zůstatek na depozitním účtu byl ,82 Kč a představoval prostředky na mzdy za měsíc prosinec, vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Tab. 2 Bilance příjmů a výdajů po konsolidaci (v Kč) Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,52 205,9% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (třída 2) , , ,52 248,9% 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , ,07 100,0% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100,0% 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , ,75 100,0% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,0% 4 P Ř I J A T É D O T A C E (třída 4) , , ,82 100,0% P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,34 102,3% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,6% 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,1% 5024 Odstupné , , ,00 96,2% 5031 Pov. poj.na sociální zabezpečení , , ,00 99,2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,3% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 93,6% Výdaje na platy, ost. os. výdaje a pojistné , , ,00 99,2% 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 800, , ,41 99,9% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,10 78,6% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,27 100,0% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,36 88,0% 5151 Studená voda , , ,63 70,4% 5152 Teplo , , ,71 77,7% 5154 Elektrická energie , , ,87 82,6% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,1% 5161 Služby pošt , , ,86 44,5% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,77 87,5% 5163 Služby peněžních ústavů , , ,00 92,4% 5164 Nájemné , , ,00 99,8% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,43 83,4% 5167 Služby školení a vzdělávání , , ,37 93,2% 5169 Nákup ostatních služeb , , ,98 83,3% 5171 Opravy a udržování , , ,00 75,9% S/UR 3

4 5172 Programové vybavení , , ,24 94,5% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 76,4% 5175 Pohoštění , , ,10 96,0% 5176 Účastnické poplatky na konference , ,00 0,00 0,0% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 0,00 0,0% 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 000, , ,00 42,8% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 86,3% 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 0, , ,76 100,0% 5901 Nespecifikované rezervy , ,07 0,00 0,0% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 100,0% 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , ,86 87,6% 6111 Programové vybavení , , ,66 82,2% 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 88,0% 6123 Dopravní prostředky , , ,67 99,6% 6125 Výpočetní technika , , ,00 100,0% 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0,00 0,0% 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,33 91,2% V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,19 88,1% Saldo příjmů a výdajů 0, , ,15 Analýza příjmové strany bilance Celkové skutečné příjmy po konsolidaci ( ,34 Kč) tvořily z 96,3 % transfery přijaté ze státního rozpočtu ( ,82 Kč) a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje (á ,- Kč). Zbývající 3,7 % představují vlastní příjmy ( ,52 Kč). Ty jsou složeny především z přijatých úroků ve výši ,52 Kč, z nichž ,89 Kč byly úroky z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (od MMR). Druhou část vlastních příjmů, tj ,- Kč, tvořila přijatá pojistná plnění za poškozený nebo zničený majetek RRRSJ. Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Upravený Příjem rozpočet (v Kč) Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,52 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,15 Příjmy celkem před konsolidací , ,67 Konsolidace příjmů ,33 Příjmy celkem po konsolidaci , ,34 Konsolidaci příjmů v roce 2007 tvoří převody z rozpočtových účtů RRRSJ a činí ,33 Kč. Celkové příjmy po konsolidaci jsou oproti roku 2006, kdy činily ,36 Kč, o ,98 Kč vyšší. Analýza výdajové strany bilance Celkové uskutečněné výdaje po konsolidaci ( ,19 Kč) představují, stejně jako v roce 2006, výdaje související s vlastní činností RRRSJ. Vzhledem k postupu implementace ROP JZ nebyly poskytnuty žádné dotace z rozpočtu RRRSJ na realizaci projektů spadajících do prioritních os

5 V roce 2007 došlo pouze k realizaci projektů zahrnutých do prioritní osy 4 Technická pomoc, kdy příjemcem podpory je samotná RRRSJ, a na které byla vyhlášena kontinuální výzva na celé programové období Technická pomoc zastřešuje aktivity, které mají podpořit efektivní řízení, kontrolu a monitorování čerpání finančních prostředků z ROP JZ a posílit absorpční kapacitu území NUTS II Jihozápad. Tab. 4 Přehled výdajů vč. konsolidace Upravený Výdaj rozpočet (v Kč) Skutečnost Běžné výdaje , ,19 Kapitálové výdaje , ,33 Výdaje celkem před konsolidací , ,52 Konsolidace výdajů ,33 Výdaje celkem po konsolidaci , ,19 Konsolidaci výdajů v roce 2007 tvoří převody vlastním rozpočtovým účtům RRRSJ a činí ,33 Kč. Celkové výdaje po konsolidaci jsou v porovnání s rokem 2006, kdy činily ,24 Kč, o ,95 Kč vyšší. Strukturu výdajů vyjadřuje tabulka č. 5. Tab. 5 Struktura výdajů (v Kč) Výdaj Objem Výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,00 Ostatní výdaje ,43 Předfinancování projektu TA SROP ,00 Výdaje v rámci finančního vypořádání za rok ,76 Celkem ,19 4. Výsledek hospodaření Ve výkazu Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu byl za rok 2007 vykázán přebytek příjmů nad výdaji v objemu ,15 Kč, přičemž do plnění příjmů nejsou zahrnuty financující operace na položkách 8XXX ( tj ,76 Kč na finanční vypořádání nevyčerpaných dotací od krajů za rok 2006). V účetním výkazu Rozvaha vykázaný rozdíl zúčtovaných příjmů v objemu ,34 Kč (účet 217) a výdajů ,09 Kč (účet 218) činí účetně vykázaný hospodářský výsledek za období ve výši ,25 Kč. Mezi rozpočtovým a účetním výsledkem hospodaření činí rozdíl ,90 Kč, který je způsoben účtováním mylné platby (převody mezi rozpočtovými účty 231 a 232), které již na konci roku 2007 nebylo možné vypořádat. Tento rozdíl je opraven v roce 2008 a bude zahrnut do kumulativního výsledku hospodaření. Účetní a rozpočtový výsledek tak za rok 2007 činí ,15 Kč. Při souhrnu výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši ,12 Kč a výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši ,15 pak činí kumulovaný výsledek hospodaření k celkově ,27 Kč. Při návrhu rozdělení výsledku hospodaření byly brány v úvahu požadavky MMR na způsob využití úroků generovaných z jím poskytnutých dotací a v případě přijatých pojistných plnění podmínky realizace projektů TP. Dále bylo navrženo ponechání části prostředků prozatím bez zapojení do rozpočtu 2008 a to pro částečné snížení dopadu přechodného nedostatku finančních prostředků na počátku roku, tj. po finančním vypořádání dotací za minulý rok a před přijetím dotací na rok nový. 5

6 Tab. 6 Rozdělení výsledku hospodaření (v Kč) 1 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,12 2 Výsledek hospodaření za rok ,15 3 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,27 4 Provedené převody do rozpočtu 2008 schválené VRR ,46 5 z toho 6 Vratka nevyčerpané části dotace Jihočeskému kraji při FV ,23 7 Vratka nevyčerpané části dotace Plzeňskému kraji při FV ,23 8 Kumulovaný výsledek hospodaření k rozdělení ,81 9 Zapojení části výsledku hospodaření do rozpočtu ,82 10 z toho Převod do rozpočtové rezervy na pokrytí části národního 11 spolufinancování projektů TP (jedná se o úroky z dotace od MMR využitelné pouze na tento účel v souladu s podmínkami poskytovatele dotace) , Převod na pořízení majetku (automobil, notebook) jako náhrada za majetek zničený při havárii služebního automobilu (jedná se o přijaté pojistné plnění využitelné dle podmínek TP na ten samý účel) ,00 Ponechání části výsledku hospodaření bez zapojení do rozpočtu 2008 (na přechodný nedostatek finančních prostředků na začátku roku 2009) ,99 14 Zůstatek výsledku hospodaření 0,00 6. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Z celkové částky dotace poskytnuté na základě vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 činily prostředky určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, ,78 Kč a prostředky vymezené na část národního spolufinancování ,04 Kč. Dotace byla využita na financování projektů ROP JZ v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc. V Oblasti podpory Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu se jednalo konkrétně o projekt Efektivní implementace ROP JZ 2007 a v Oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu o projekt Podpora zvyšování absorpční kapacity Příjemcem v případě projektů v rámci Prioritní osy 4 je RRRSJ (tj. řídící orgán ROP NUTS II JZ). Celkové způsobilé výdaje na tyto projekty v rámci ROP JZ za rok 2007 činily ,- Kč, z toho ,87 Kč představuje podíl EU a SR (tj. 85 % + 7,5 %), a oproti předběžným odhadům byly o ,14 Kč (tj. o ,05 Kč pro podíl EU a SR) vyšší, čímž přesáhly objem poskytnuté dotace. Výdaje nad rámec odhadů připadající na financování z EU a SR byly předfinancovány a budou vykompenzovány z dotace poskytnuté v roce Tab. 7 - Přehled dotací poskytnutých ze SR UZ Označení dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl ROP Jihozápad program č NIV EU , ,63 0, ROP Jihozápad program č NIV SR , ,44 0, ROP Jihozápad program č IV EU , ,15 0, ROP Jihozápad program č IV SR , ,60 0,00 Celkem , ,82 0,00 (v Kč) 6

7 7. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Jihočeský a Plzeňský kraj poskytl v roce 2007 RRRSJ dotace na její činnost v celkové hodnotě ,- Kč, přičemž část dotace byla využita na spolufinancování národního podílu projektů Technické pomoci ROP JZ. Oba kraje se na výdajích podílejí z 50 % a nevyčerpaná část dotace je krajům vracena v rámci finančního vypořádání za příslušný rozpočtový rok. Jihočeský kraj Jihočeský kraj poskytl RRRSJ v roce 2007 dotaci ve výši ,- Kč určenou na činnost RRRSJ. Část prostředků ve výši ,05 byla využita na polovinu 7,5%-ního podílu národního spolufinancování projektů Technické pomoci ROP JZ, část ve výši ,72 Kč byla využita na ostatní výdaje sice související s činností RRRSJ, ale bez možnosti zahrnutí do projektů Technické pomoci. Přehled využití dotace obsahuje tabulka č. 8. V rámci ostatních výdajů byly částkou ,50 Kč předfinancovány výdaje projektu TA SROP RRRSJ limitované výdaje, které budou nárokovány na CRR a po jejich odsouhlasení a obdržení budou kraji vráceny zpět. Projekt je zahrnutý do programu 21711A Společný regionální operační program, byl realizován v termínu od do a byl zaměřen na zajištění jednání RRRSJ, zajištění nezbytného technického zázemí, nákup služeb externích poradců a překlady. Tab. 8 - Přehled dotací od Jihočeského kraje Použito k (v Kč) Poskytnutá dotace na rok 2007 Na národní financování projektů TP ROP JZ (podíl 3,75% způsobilých výdajů) Na výdaje TA SROP* Na ostatní výdaje Celkem využito Vráceno při finančním vypořádání Neinvestiční , , , , , ,05 Investiční , ,82 0,00 0, , ,18 Celkem , , , , , ,23 * Prostředky využité na předfinancování výdajů projektu TA SROP budou nárokovány na CRR a po jejich obdržení RRRSJ budou kraji vráceny Plzeňský kraj Plzeňský kraj poskytl RRRSJ v roce 2007 rovněž dotaci ve výši ,- Kč určenou na činnost RRRSJ. Část prostředků ve výši ,06 byla využita na polovinu 7,5 %-ního podílu národního spolufinancování projektů Technické pomoci ROP JZ, část ve výši ,71 Kč byla využita na ostatní výdaje sice související s činností RRRSJ, ale bez možnosti zahrnutí do projektů Technické pomoci. Přehled využití dotace obsahuje tabulka č. 9. V rámci ostatních výdajů byly částkou ,50 Kč předfinancovány výdaje projektu TA SROP RRRSJ limitované výdaje, které budou nárokovány na CRR a po jejich odsouhlasení a obdržení budou kraji vráceny zpět. Projekt je zahrnutý do programu 21711A Společný regionální operační program, byl realizován v termínu od do a byl zaměřen na zajištění jednání RRRSJ, zajištění nezbytného technického zázemí, nákup služeb externích poradců a překlady. 7

8 Tab. 9 - Přehled dotací od Plzeňského kraje Použito k (v Kč) Poskytnutá dotace na rok 2007 Na národní financování projektů TP ROP JZ (podíl 3,75% způsobilých výdajů) Na výdaje TA SROP* Na ostatní (nezpůsobilé) výdaje Celkem využito Vráceno při finančním vypořádání Neinvestiční , , , , , ,07 Investiční , ,84 0,00 0, , ,16 Celkem , , , , , ,23 * Prostředky využité na předfinancování výdajů projektu TA SROP budou nárokovány na CRR a po jejich obdržení RRRSJ budou kraji vráceny 8. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2007 nebyly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty žádné dotace na projekty prioritních os 1 3, jelikož nebyla příjemci předložena žádná žádost o platbu, na základě které se prostředky převádí. Financovány byly pouze projekty Technické pomoci, které nejsou poskytovány formou dotací, ale pouze převodem v rámci RRRSJ. 9. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Regionální rada v roce 2007 nezřizovala žádný peněžní fond pro konkrétní účely a nečerpala žádný úvěr. K byly na depozitní účet převedeny prostředky v objemu ,82 Kč, které byly určeny na výplatu mezd za měsíc prosinec v lednu 2008 a tvoří tak zůstatek jiných finančních fondů. 10. Zpráva o majetku RRRSJ vykazuje k v účetnictví vlastní majetek v celkové hodnotě ,48 Kč v následující struktuře (RRRSJ nevlastní žádný nemovitý majetek): Nehmotný majetek - dlouhodobý ,66 Kč - drobný dlouhodobý ,24 Kč Hmotný majetek - dlouhodobý ,51 Kč - drobný dlouhodobý ,07 Kč RRRSJ rovněž využívá na základě smlouvy o výpůjčce majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě ,50 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RR, který ukončil svou činnost a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ. Oproti roku 2006 došlo ke snížení hodnoty majetku v důsledku navrácení jeho části zpět půjčiteli. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně v celkové hodnotě ,40 Kč. 8

9 11. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Na hospodaření v roce 2007 mělo vliv několik důležitých okolností. V první řadě se jednalo o proces projednávání a samotného schválení konečné podoby ROP JZ. Evropská komise jej schválila, spolu s dalšími 6 regionálními operačními programy pro Českou republiku, dne Do té doby přetrvávala nejistota, zda nebude nutné prostředky ze SR poskytnuté zálohově na předfinancování a spolufinancování programu vrátit v plné výši zpět poskytovateli, tedy MMR. Další významnou okolností bylo měnící se stanovisko MMR k dodržování podílů financování projektů. Obecný předpoklad, že poměr financování 85 % (ERDF) : 7,5 % (SR) : 7,5 % (ostatní národní financování) je nutné zachovat v rámci celého programu (nikoliv v rámci každého roku), byl na podzim ze strany MMR vyvrácen a požadován pro každý rok na základě podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu musela RRRSJ změnit veškeré indikativní propočty a odhady čerpání prostředků v rámci ROP JZ a zároveň musela přizpůsobit strukturu financování způsobilých výdajů na vlastní činnost RRRSJ v rámci projektu Technické pomoci, tzn. zapojit i finanční prostředky od krajů. Nevyjasněným problémem zůstala nadále záležitost užití účelových znaků (dále jen UZ) při poskytování dotací od RRRSJ konečným příjemcům a povinnost příjemců z oblasti veřejné správy označovat těmito UZ své projekty. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů na programové období uvedenou problematiku neřeší. Prozatím je tento problém diskutován na úrovni regionálních rad a Ministerstva financí. Nejistota přetrvávala také v záležitosti týkající se úroků, které jsou generovány z dotací poskytnutých na účet RRRSJ z MMR. Předpoklad, že tyto úroky bude možné využít na část národního spolufinancování nebyl ze strany MMR ani MF oficiálně potvrzen. Definitivní vyřešení lze očekávat v roce 2008 na základě apelu regionálních rad. Vývoj finančního hospodaření korespondoval s postupem implementace ROP JZ, tzn. úměrně s narůstajícími agendami stoupal počet zaměstnanců a rostly náklady na technické vybavení, kancelářské prostory, provozní a další nezbytné výdaje nutné pro zajištění fungování RRRSJ. Zásadní změnou schváleného rozpočtu bylo snížení celkového objemu rozpočtu na základě povinnosti převedení části poskytnuté, ale nevyčerpané, dotace do rezervního fondu MMR v závěru roku V souvislosti s provedením vratky nevyčerpaných prostředků z dotací od krajů na základě podmínek stanovených v dotačních dopisech v rámci finančního vypořádání lze pravidelně počátkem roku předpokládat určitou finanční nejistotu vyplývající z nedostatku vlastních prostředků RRRSJ dojde k časovému nesouladu mezi vratkou nevyčerpaných prostředků, získáním nových dotací a povinností řádně hradit své závazky. 12. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2007 bylo provedeno pracovníky Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Odboru Kontroly Ministerstva financí a uskutečnilo se v období od do (1. dílčí přezkoumání) a od do (2. dílčí přezkoumání) v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Výsledkem je zpráva uvedená v Příloze č. 2. Zpráva v části I. bodu B - Závěr uvádí, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), přičemž však tyto chyby a nedostatky již byly napraveny v průběhu dílčích přezkoumání hospodaření. Dále zpráva v části II. bodu B uvádí, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Na závěr zpráva konstatuje, že RRRSJ není na základě výše uvedených skutečností povinna přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2007 další opatření podle ustanovení 13 zákona č. 420/2004 Sb. 9

10 Příloha č. 1 1

11 Příloha č. 1 2

12 Příloha č. 1 3

13 Příloha č. 1 4

14 Příloha č. 1 5

15 Příloha č. 1 6

16 Příloha č. 1 7

17 Příloha č. 1 8

18 Příloha č. 1 9

19 Příloha č. 1 10

20 Příloha č. 1 11

21 Příloha č. 1 12

22 Příloha č. 1 13

23 Příloha č. 2

24

25

26

27

28

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 72/2007 ze dne 21.9.2007 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2013 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více