Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007"

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 2 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 3 4. Výsledek hospodaření 5 6. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 6 7. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů 7 8. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ 8 9. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 9 Přílohy počet stran Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu 13 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6 1

2 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření a hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Regionální rada je povinna dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. Kladný výsledek hospodaření se převádí dle 5 zákona č. 250/2000 Sb. k použití v dalším roce. Hospodaření regionální rady vychází ze způsobu financování a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), které je založeno především na poskytování dotací z rozpočtu RRRSJ konečným příjemcům na realizaci projektů. Zdrojem pro tyto dotace poskytované RRRSJ jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje, které zároveň tvoří hlavní zdroj příjmů RRRSJ. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření Rozpočet RRRSJ na rok 2007 byl Výborem RRRSJ schválen dne jako vyrovnaný, s objemem příjmů a výdajů ve výši ,84 Kč. Do doby schválení rozpočtu se hospodaření řídilo pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena na zasedání Výboru RRRSJ dne Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Celkový objem rozpočtu byl zásadně upraven v závěru roku v návaznosti na vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR), kterým byla snížena dotace určená pro rok 2007 z ,82 Kč na ,82 Kč. O změnu rozhodnutí dle pokynů MMR požádala RRRSJ dne v návaznosti na čerpání dotace k a na základě odhadu výdajů do konce roku Rozdíl ve výši ,- Kč byl převeden do rezervního fondu MMR a tyto prostředky se staly součástí dotace na rok Druhou významnou změnou byla úprava rozpočtu v souvislosti se zapojením výsledku hospodaření za rok 2006 na pokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání dotací od krajů za rok 2006, čímž se rozpočet stal schodkovým. Celkem bylo v roce 2007 provedeno 19 rozpočtových opatření a 4 interní rozpočtová opatření. Přehled objemu rozpočtu a vliv rozpočtových opatření ukazuje tabulka 1, která vychází z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12M. Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2007 (po konsolidaci) Upravený Schválený Skutečnost Ukazatel rozpočet rozpočet k k (v Kč) plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,34 102,28 Výdaje , , ,19 88,08 Saldo 0, , ,15-2

3 Rozdíl mezi upraveným rozpočtem příjmů a výdajů v roce 2007 je dán zapojením třídy 8 financování v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací Plzeňskému a Jihočeskému kraji v rámci finančního vypořádání za rok Kladného salda skutečných příjmů proti výdajům ve výši 5 930,6 mil. Kč je dosaženo vlivem vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu (102,3 %) a nižším čerpáním běžných i kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu (čerpání na 88,08 %) vč. započtení rozpočtových rezerv. Zůstatek na běžných účtech k činil ,27 Kč. Z toho ,45 Kč na ZBÚ, zřízeném pro dotace od krajů a pro ostatní prostředky mimo prostředky poskytnuté MMR na financování ROP JZ a ,82 Kč na ZBÚ pro ROP, zřízeném pro dotace poskytnuté MMR na financování ROP JZ. Zůstatek na depozitním účtu byl ,82 Kč a představoval prostředky na mzdy za měsíc prosinec, vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Tab. 2 Bilance příjmů a výdajů po konsolidaci (v Kč) Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,52 205,9% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (třída 2) , , ,52 248,9% 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , ,07 100,0% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100,0% 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , ,75 100,0% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,0% 4 P Ř I J A T É D O T A C E (třída 4) , , ,82 100,0% P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,34 102,3% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,6% 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,1% 5024 Odstupné , , ,00 96,2% 5031 Pov. poj.na sociální zabezpečení , , ,00 99,2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,3% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 93,6% Výdaje na platy, ost. os. výdaje a pojistné , , ,00 99,2% 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 800, , ,41 99,9% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,10 78,6% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,27 100,0% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,36 88,0% 5151 Studená voda , , ,63 70,4% 5152 Teplo , , ,71 77,7% 5154 Elektrická energie , , ,87 82,6% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,1% 5161 Služby pošt , , ,86 44,5% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,77 87,5% 5163 Služby peněžních ústavů , , ,00 92,4% 5164 Nájemné , , ,00 99,8% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,43 83,4% 5167 Služby školení a vzdělávání , , ,37 93,2% 5169 Nákup ostatních služeb , , ,98 83,3% 5171 Opravy a udržování , , ,00 75,9% S/UR 3

4 5172 Programové vybavení , , ,24 94,5% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 76,4% 5175 Pohoštění , , ,10 96,0% 5176 Účastnické poplatky na konference , ,00 0,00 0,0% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 0,00 0,0% 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 000, , ,00 42,8% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 86,3% 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 0, , ,76 100,0% 5901 Nespecifikované rezervy , ,07 0,00 0,0% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 100,0% 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , ,86 87,6% 6111 Programové vybavení , , ,66 82,2% 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 88,0% 6123 Dopravní prostředky , , ,67 99,6% 6125 Výpočetní technika , , ,00 100,0% 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0,00 0,0% 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,33 91,2% V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,19 88,1% Saldo příjmů a výdajů 0, , ,15 Analýza příjmové strany bilance Celkové skutečné příjmy po konsolidaci ( ,34 Kč) tvořily z 96,3 % transfery přijaté ze státního rozpočtu ( ,82 Kč) a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje (á ,- Kč). Zbývající 3,7 % představují vlastní příjmy ( ,52 Kč). Ty jsou složeny především z přijatých úroků ve výši ,52 Kč, z nichž ,89 Kč byly úroky z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (od MMR). Druhou část vlastních příjmů, tj ,- Kč, tvořila přijatá pojistná plnění za poškozený nebo zničený majetek RRRSJ. Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Upravený Příjem rozpočet (v Kč) Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,52 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,15 Příjmy celkem před konsolidací , ,67 Konsolidace příjmů ,33 Příjmy celkem po konsolidaci , ,34 Konsolidaci příjmů v roce 2007 tvoří převody z rozpočtových účtů RRRSJ a činí ,33 Kč. Celkové příjmy po konsolidaci jsou oproti roku 2006, kdy činily ,36 Kč, o ,98 Kč vyšší. Analýza výdajové strany bilance Celkové uskutečněné výdaje po konsolidaci ( ,19 Kč) představují, stejně jako v roce 2006, výdaje související s vlastní činností RRRSJ. Vzhledem k postupu implementace ROP JZ nebyly poskytnuty žádné dotace z rozpočtu RRRSJ na realizaci projektů spadajících do prioritních os

5 V roce 2007 došlo pouze k realizaci projektů zahrnutých do prioritní osy 4 Technická pomoc, kdy příjemcem podpory je samotná RRRSJ, a na které byla vyhlášena kontinuální výzva na celé programové období Technická pomoc zastřešuje aktivity, které mají podpořit efektivní řízení, kontrolu a monitorování čerpání finančních prostředků z ROP JZ a posílit absorpční kapacitu území NUTS II Jihozápad. Tab. 4 Přehled výdajů vč. konsolidace Upravený Výdaj rozpočet (v Kč) Skutečnost Běžné výdaje , ,19 Kapitálové výdaje , ,33 Výdaje celkem před konsolidací , ,52 Konsolidace výdajů ,33 Výdaje celkem po konsolidaci , ,19 Konsolidaci výdajů v roce 2007 tvoří převody vlastním rozpočtovým účtům RRRSJ a činí ,33 Kč. Celkové výdaje po konsolidaci jsou v porovnání s rokem 2006, kdy činily ,24 Kč, o ,95 Kč vyšší. Strukturu výdajů vyjadřuje tabulka č. 5. Tab. 5 Struktura výdajů (v Kč) Výdaj Objem Výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,00 Ostatní výdaje ,43 Předfinancování projektu TA SROP ,00 Výdaje v rámci finančního vypořádání za rok ,76 Celkem ,19 4. Výsledek hospodaření Ve výkazu Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu byl za rok 2007 vykázán přebytek příjmů nad výdaji v objemu ,15 Kč, přičemž do plnění příjmů nejsou zahrnuty financující operace na položkách 8XXX ( tj ,76 Kč na finanční vypořádání nevyčerpaných dotací od krajů za rok 2006). V účetním výkazu Rozvaha vykázaný rozdíl zúčtovaných příjmů v objemu ,34 Kč (účet 217) a výdajů ,09 Kč (účet 218) činí účetně vykázaný hospodářský výsledek za období ve výši ,25 Kč. Mezi rozpočtovým a účetním výsledkem hospodaření činí rozdíl ,90 Kč, který je způsoben účtováním mylné platby (převody mezi rozpočtovými účty 231 a 232), které již na konci roku 2007 nebylo možné vypořádat. Tento rozdíl je opraven v roce 2008 a bude zahrnut do kumulativního výsledku hospodaření. Účetní a rozpočtový výsledek tak za rok 2007 činí ,15 Kč. Při souhrnu výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši ,12 Kč a výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši ,15 pak činí kumulovaný výsledek hospodaření k celkově ,27 Kč. Při návrhu rozdělení výsledku hospodaření byly brány v úvahu požadavky MMR na způsob využití úroků generovaných z jím poskytnutých dotací a v případě přijatých pojistných plnění podmínky realizace projektů TP. Dále bylo navrženo ponechání části prostředků prozatím bez zapojení do rozpočtu 2008 a to pro částečné snížení dopadu přechodného nedostatku finančních prostředků na počátku roku, tj. po finančním vypořádání dotací za minulý rok a před přijetím dotací na rok nový. 5

6 Tab. 6 Rozdělení výsledku hospodaření (v Kč) 1 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,12 2 Výsledek hospodaření za rok ,15 3 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,27 4 Provedené převody do rozpočtu 2008 schválené VRR ,46 5 z toho 6 Vratka nevyčerpané části dotace Jihočeskému kraji při FV ,23 7 Vratka nevyčerpané části dotace Plzeňskému kraji při FV ,23 8 Kumulovaný výsledek hospodaření k rozdělení ,81 9 Zapojení části výsledku hospodaření do rozpočtu ,82 10 z toho Převod do rozpočtové rezervy na pokrytí části národního 11 spolufinancování projektů TP (jedná se o úroky z dotace od MMR využitelné pouze na tento účel v souladu s podmínkami poskytovatele dotace) , Převod na pořízení majetku (automobil, notebook) jako náhrada za majetek zničený při havárii služebního automobilu (jedná se o přijaté pojistné plnění využitelné dle podmínek TP na ten samý účel) ,00 Ponechání části výsledku hospodaření bez zapojení do rozpočtu 2008 (na přechodný nedostatek finančních prostředků na začátku roku 2009) ,99 14 Zůstatek výsledku hospodaření 0,00 6. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Z celkové částky dotace poskytnuté na základě vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 činily prostředky určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, ,78 Kč a prostředky vymezené na část národního spolufinancování ,04 Kč. Dotace byla využita na financování projektů ROP JZ v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc. V Oblasti podpory Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu se jednalo konkrétně o projekt Efektivní implementace ROP JZ 2007 a v Oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu o projekt Podpora zvyšování absorpční kapacity Příjemcem v případě projektů v rámci Prioritní osy 4 je RRRSJ (tj. řídící orgán ROP NUTS II JZ). Celkové způsobilé výdaje na tyto projekty v rámci ROP JZ za rok 2007 činily ,- Kč, z toho ,87 Kč představuje podíl EU a SR (tj. 85 % + 7,5 %), a oproti předběžným odhadům byly o ,14 Kč (tj. o ,05 Kč pro podíl EU a SR) vyšší, čímž přesáhly objem poskytnuté dotace. Výdaje nad rámec odhadů připadající na financování z EU a SR byly předfinancovány a budou vykompenzovány z dotace poskytnuté v roce Tab. 7 - Přehled dotací poskytnutých ze SR UZ Označení dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl ROP Jihozápad program č NIV EU , ,63 0, ROP Jihozápad program č NIV SR , ,44 0, ROP Jihozápad program č IV EU , ,15 0, ROP Jihozápad program č IV SR , ,60 0,00 Celkem , ,82 0,00 (v Kč) 6

7 7. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Jihočeský a Plzeňský kraj poskytl v roce 2007 RRRSJ dotace na její činnost v celkové hodnotě ,- Kč, přičemž část dotace byla využita na spolufinancování národního podílu projektů Technické pomoci ROP JZ. Oba kraje se na výdajích podílejí z 50 % a nevyčerpaná část dotace je krajům vracena v rámci finančního vypořádání za příslušný rozpočtový rok. Jihočeský kraj Jihočeský kraj poskytl RRRSJ v roce 2007 dotaci ve výši ,- Kč určenou na činnost RRRSJ. Část prostředků ve výši ,05 byla využita na polovinu 7,5%-ního podílu národního spolufinancování projektů Technické pomoci ROP JZ, část ve výši ,72 Kč byla využita na ostatní výdaje sice související s činností RRRSJ, ale bez možnosti zahrnutí do projektů Technické pomoci. Přehled využití dotace obsahuje tabulka č. 8. V rámci ostatních výdajů byly částkou ,50 Kč předfinancovány výdaje projektu TA SROP RRRSJ limitované výdaje, které budou nárokovány na CRR a po jejich odsouhlasení a obdržení budou kraji vráceny zpět. Projekt je zahrnutý do programu 21711A Společný regionální operační program, byl realizován v termínu od do a byl zaměřen na zajištění jednání RRRSJ, zajištění nezbytného technického zázemí, nákup služeb externích poradců a překlady. Tab. 8 - Přehled dotací od Jihočeského kraje Použito k (v Kč) Poskytnutá dotace na rok 2007 Na národní financování projektů TP ROP JZ (podíl 3,75% způsobilých výdajů) Na výdaje TA SROP* Na ostatní výdaje Celkem využito Vráceno při finančním vypořádání Neinvestiční , , , , , ,05 Investiční , ,82 0,00 0, , ,18 Celkem , , , , , ,23 * Prostředky využité na předfinancování výdajů projektu TA SROP budou nárokovány na CRR a po jejich obdržení RRRSJ budou kraji vráceny Plzeňský kraj Plzeňský kraj poskytl RRRSJ v roce 2007 rovněž dotaci ve výši ,- Kč určenou na činnost RRRSJ. Část prostředků ve výši ,06 byla využita na polovinu 7,5 %-ního podílu národního spolufinancování projektů Technické pomoci ROP JZ, část ve výši ,71 Kč byla využita na ostatní výdaje sice související s činností RRRSJ, ale bez možnosti zahrnutí do projektů Technické pomoci. Přehled využití dotace obsahuje tabulka č. 9. V rámci ostatních výdajů byly částkou ,50 Kč předfinancovány výdaje projektu TA SROP RRRSJ limitované výdaje, které budou nárokovány na CRR a po jejich odsouhlasení a obdržení budou kraji vráceny zpět. Projekt je zahrnutý do programu 21711A Společný regionální operační program, byl realizován v termínu od do a byl zaměřen na zajištění jednání RRRSJ, zajištění nezbytného technického zázemí, nákup služeb externích poradců a překlady. 7

8 Tab. 9 - Přehled dotací od Plzeňského kraje Použito k (v Kč) Poskytnutá dotace na rok 2007 Na národní financování projektů TP ROP JZ (podíl 3,75% způsobilých výdajů) Na výdaje TA SROP* Na ostatní (nezpůsobilé) výdaje Celkem využito Vráceno při finančním vypořádání Neinvestiční , , , , , ,07 Investiční , ,84 0,00 0, , ,16 Celkem , , , , , ,23 * Prostředky využité na předfinancování výdajů projektu TA SROP budou nárokovány na CRR a po jejich obdržení RRRSJ budou kraji vráceny 8. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2007 nebyly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty žádné dotace na projekty prioritních os 1 3, jelikož nebyla příjemci předložena žádná žádost o platbu, na základě které se prostředky převádí. Financovány byly pouze projekty Technické pomoci, které nejsou poskytovány formou dotací, ale pouze převodem v rámci RRRSJ. 9. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Regionální rada v roce 2007 nezřizovala žádný peněžní fond pro konkrétní účely a nečerpala žádný úvěr. K byly na depozitní účet převedeny prostředky v objemu ,82 Kč, které byly určeny na výplatu mezd za měsíc prosinec v lednu 2008 a tvoří tak zůstatek jiných finančních fondů. 10. Zpráva o majetku RRRSJ vykazuje k v účetnictví vlastní majetek v celkové hodnotě ,48 Kč v následující struktuře (RRRSJ nevlastní žádný nemovitý majetek): Nehmotný majetek - dlouhodobý ,66 Kč - drobný dlouhodobý ,24 Kč Hmotný majetek - dlouhodobý ,51 Kč - drobný dlouhodobý ,07 Kč RRRSJ rovněž využívá na základě smlouvy o výpůjčce majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě ,50 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RR, který ukončil svou činnost a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ. Oproti roku 2006 došlo ke snížení hodnoty majetku v důsledku navrácení jeho části zpět půjčiteli. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně v celkové hodnotě ,40 Kč. 8

9 11. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Na hospodaření v roce 2007 mělo vliv několik důležitých okolností. V první řadě se jednalo o proces projednávání a samotného schválení konečné podoby ROP JZ. Evropská komise jej schválila, spolu s dalšími 6 regionálními operačními programy pro Českou republiku, dne Do té doby přetrvávala nejistota, zda nebude nutné prostředky ze SR poskytnuté zálohově na předfinancování a spolufinancování programu vrátit v plné výši zpět poskytovateli, tedy MMR. Další významnou okolností bylo měnící se stanovisko MMR k dodržování podílů financování projektů. Obecný předpoklad, že poměr financování 85 % (ERDF) : 7,5 % (SR) : 7,5 % (ostatní národní financování) je nutné zachovat v rámci celého programu (nikoliv v rámci každého roku), byl na podzim ze strany MMR vyvrácen a požadován pro každý rok na základě podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu musela RRRSJ změnit veškeré indikativní propočty a odhady čerpání prostředků v rámci ROP JZ a zároveň musela přizpůsobit strukturu financování způsobilých výdajů na vlastní činnost RRRSJ v rámci projektu Technické pomoci, tzn. zapojit i finanční prostředky od krajů. Nevyjasněným problémem zůstala nadále záležitost užití účelových znaků (dále jen UZ) při poskytování dotací od RRRSJ konečným příjemcům a povinnost příjemců z oblasti veřejné správy označovat těmito UZ své projekty. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů na programové období uvedenou problematiku neřeší. Prozatím je tento problém diskutován na úrovni regionálních rad a Ministerstva financí. Nejistota přetrvávala také v záležitosti týkající se úroků, které jsou generovány z dotací poskytnutých na účet RRRSJ z MMR. Předpoklad, že tyto úroky bude možné využít na část národního spolufinancování nebyl ze strany MMR ani MF oficiálně potvrzen. Definitivní vyřešení lze očekávat v roce 2008 na základě apelu regionálních rad. Vývoj finančního hospodaření korespondoval s postupem implementace ROP JZ, tzn. úměrně s narůstajícími agendami stoupal počet zaměstnanců a rostly náklady na technické vybavení, kancelářské prostory, provozní a další nezbytné výdaje nutné pro zajištění fungování RRRSJ. Zásadní změnou schváleného rozpočtu bylo snížení celkového objemu rozpočtu na základě povinnosti převedení části poskytnuté, ale nevyčerpané, dotace do rezervního fondu MMR v závěru roku V souvislosti s provedením vratky nevyčerpaných prostředků z dotací od krajů na základě podmínek stanovených v dotačních dopisech v rámci finančního vypořádání lze pravidelně počátkem roku předpokládat určitou finanční nejistotu vyplývající z nedostatku vlastních prostředků RRRSJ dojde k časovému nesouladu mezi vratkou nevyčerpaných prostředků, získáním nových dotací a povinností řádně hradit své závazky. 12. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2007 bylo provedeno pracovníky Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Odboru Kontroly Ministerstva financí a uskutečnilo se v období od do (1. dílčí přezkoumání) a od do (2. dílčí přezkoumání) v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Výsledkem je zpráva uvedená v Příloze č. 2. Zpráva v části I. bodu B - Závěr uvádí, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), přičemž však tyto chyby a nedostatky již byly napraveny v průběhu dílčích přezkoumání hospodaření. Dále zpráva v části II. bodu B uvádí, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Na závěr zpráva konstatuje, že RRRSJ není na základě výše uvedených skutečností povinna přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2007 další opatření podle ustanovení 13 zákona č. 420/2004 Sb. 9

10 Příloha č. 1 1

11 Příloha č. 1 2

12 Příloha č. 1 3

13 Příloha č. 1 4

14 Příloha č. 1 5

15 Příloha č. 1 6

16 Příloha č. 1 7

17 Příloha č. 1 8

18 Příloha č. 1 9

19 Příloha č. 1 10

20 Příloha č. 1 11

21 Příloha č. 1 12

22 Příloha č. 1 13

23 Příloha č. 2

24

25

26

27

28

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více