Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007"

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 2 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 3 4. Výsledek hospodaření 5 6. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 6 7. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů 7 8. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ 8 9. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 9 Přílohy počet stran Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu 13 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6 1

2 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření a hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Regionální rada je povinna dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. Kladný výsledek hospodaření se převádí dle 5 zákona č. 250/2000 Sb. k použití v dalším roce. Hospodaření regionální rady vychází ze způsobu financování a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), které je založeno především na poskytování dotací z rozpočtu RRRSJ konečným příjemcům na realizaci projektů. Zdrojem pro tyto dotace poskytované RRRSJ jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje, které zároveň tvoří hlavní zdroj příjmů RRRSJ. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření Rozpočet RRRSJ na rok 2007 byl Výborem RRRSJ schválen dne jako vyrovnaný, s objemem příjmů a výdajů ve výši ,84 Kč. Do doby schválení rozpočtu se hospodaření řídilo pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena na zasedání Výboru RRRSJ dne Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Celkový objem rozpočtu byl zásadně upraven v závěru roku v návaznosti na vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR), kterým byla snížena dotace určená pro rok 2007 z ,82 Kč na ,82 Kč. O změnu rozhodnutí dle pokynů MMR požádala RRRSJ dne v návaznosti na čerpání dotace k a na základě odhadu výdajů do konce roku Rozdíl ve výši ,- Kč byl převeden do rezervního fondu MMR a tyto prostředky se staly součástí dotace na rok Druhou významnou změnou byla úprava rozpočtu v souvislosti se zapojením výsledku hospodaření za rok 2006 na pokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání dotací od krajů za rok 2006, čímž se rozpočet stal schodkovým. Celkem bylo v roce 2007 provedeno 19 rozpočtových opatření a 4 interní rozpočtová opatření. Přehled objemu rozpočtu a vliv rozpočtových opatření ukazuje tabulka 1, která vychází z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12M. Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2007 (po konsolidaci) Upravený Schválený Skutečnost Ukazatel rozpočet rozpočet k k (v Kč) plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,34 102,28 Výdaje , , ,19 88,08 Saldo 0, , ,15-2

3 Rozdíl mezi upraveným rozpočtem příjmů a výdajů v roce 2007 je dán zapojením třídy 8 financování v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací Plzeňskému a Jihočeskému kraji v rámci finančního vypořádání za rok Kladného salda skutečných příjmů proti výdajům ve výši 5 930,6 mil. Kč je dosaženo vlivem vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu (102,3 %) a nižším čerpáním běžných i kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu (čerpání na 88,08 %) vč. započtení rozpočtových rezerv. Zůstatek na běžných účtech k činil ,27 Kč. Z toho ,45 Kč na ZBÚ, zřízeném pro dotace od krajů a pro ostatní prostředky mimo prostředky poskytnuté MMR na financování ROP JZ a ,82 Kč na ZBÚ pro ROP, zřízeném pro dotace poskytnuté MMR na financování ROP JZ. Zůstatek na depozitním účtu byl ,82 Kč a představoval prostředky na mzdy za měsíc prosinec, vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Tab. 2 Bilance příjmů a výdajů po konsolidaci (v Kč) Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,52 205,9% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (třída 2) , , ,52 248,9% 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , ,07 100,0% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100,0% 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , ,75 100,0% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,0% 4 P Ř I J A T É D O T A C E (třída 4) , , ,82 100,0% P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,34 102,3% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,6% 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,1% 5024 Odstupné , , ,00 96,2% 5031 Pov. poj.na sociální zabezpečení , , ,00 99,2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,3% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 93,6% Výdaje na platy, ost. os. výdaje a pojistné , , ,00 99,2% 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 800, , ,41 99,9% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,10 78,6% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,27 100,0% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,36 88,0% 5151 Studená voda , , ,63 70,4% 5152 Teplo , , ,71 77,7% 5154 Elektrická energie , , ,87 82,6% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,1% 5161 Služby pošt , , ,86 44,5% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,77 87,5% 5163 Služby peněžních ústavů , , ,00 92,4% 5164 Nájemné , , ,00 99,8% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,43 83,4% 5167 Služby školení a vzdělávání , , ,37 93,2% 5169 Nákup ostatních služeb , , ,98 83,3% 5171 Opravy a udržování , , ,00 75,9% S/UR 3

4 5172 Programové vybavení , , ,24 94,5% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 76,4% 5175 Pohoštění , , ,10 96,0% 5176 Účastnické poplatky na konference , ,00 0,00 0,0% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 0,00 0,0% 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 000, , ,00 42,8% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 86,3% 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 0, , ,76 100,0% 5901 Nespecifikované rezervy , ,07 0,00 0,0% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 100,0% 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , ,86 87,6% 6111 Programové vybavení , , ,66 82,2% 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 88,0% 6123 Dopravní prostředky , , ,67 99,6% 6125 Výpočetní technika , , ,00 100,0% 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0,00 0,0% 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,33 91,2% V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,19 88,1% Saldo příjmů a výdajů 0, , ,15 Analýza příjmové strany bilance Celkové skutečné příjmy po konsolidaci ( ,34 Kč) tvořily z 96,3 % transfery přijaté ze státního rozpočtu ( ,82 Kč) a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje (á ,- Kč). Zbývající 3,7 % představují vlastní příjmy ( ,52 Kč). Ty jsou složeny především z přijatých úroků ve výši ,52 Kč, z nichž ,89 Kč byly úroky z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (od MMR). Druhou část vlastních příjmů, tj ,- Kč, tvořila přijatá pojistná plnění za poškozený nebo zničený majetek RRRSJ. Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Upravený Příjem rozpočet (v Kč) Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,52 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,15 Příjmy celkem před konsolidací , ,67 Konsolidace příjmů ,33 Příjmy celkem po konsolidaci , ,34 Konsolidaci příjmů v roce 2007 tvoří převody z rozpočtových účtů RRRSJ a činí ,33 Kč. Celkové příjmy po konsolidaci jsou oproti roku 2006, kdy činily ,36 Kč, o ,98 Kč vyšší. Analýza výdajové strany bilance Celkové uskutečněné výdaje po konsolidaci ( ,19 Kč) představují, stejně jako v roce 2006, výdaje související s vlastní činností RRRSJ. Vzhledem k postupu implementace ROP JZ nebyly poskytnuty žádné dotace z rozpočtu RRRSJ na realizaci projektů spadajících do prioritních os

5 V roce 2007 došlo pouze k realizaci projektů zahrnutých do prioritní osy 4 Technická pomoc, kdy příjemcem podpory je samotná RRRSJ, a na které byla vyhlášena kontinuální výzva na celé programové období Technická pomoc zastřešuje aktivity, které mají podpořit efektivní řízení, kontrolu a monitorování čerpání finančních prostředků z ROP JZ a posílit absorpční kapacitu území NUTS II Jihozápad. Tab. 4 Přehled výdajů vč. konsolidace Upravený Výdaj rozpočet (v Kč) Skutečnost Běžné výdaje , ,19 Kapitálové výdaje , ,33 Výdaje celkem před konsolidací , ,52 Konsolidace výdajů ,33 Výdaje celkem po konsolidaci , ,19 Konsolidaci výdajů v roce 2007 tvoří převody vlastním rozpočtovým účtům RRRSJ a činí ,33 Kč. Celkové výdaje po konsolidaci jsou v porovnání s rokem 2006, kdy činily ,24 Kč, o ,95 Kč vyšší. Strukturu výdajů vyjadřuje tabulka č. 5. Tab. 5 Struktura výdajů (v Kč) Výdaj Objem Výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,00 Ostatní výdaje ,43 Předfinancování projektu TA SROP ,00 Výdaje v rámci finančního vypořádání za rok ,76 Celkem ,19 4. Výsledek hospodaření Ve výkazu Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu byl za rok 2007 vykázán přebytek příjmů nad výdaji v objemu ,15 Kč, přičemž do plnění příjmů nejsou zahrnuty financující operace na položkách 8XXX ( tj ,76 Kč na finanční vypořádání nevyčerpaných dotací od krajů za rok 2006). V účetním výkazu Rozvaha vykázaný rozdíl zúčtovaných příjmů v objemu ,34 Kč (účet 217) a výdajů ,09 Kč (účet 218) činí účetně vykázaný hospodářský výsledek za období ve výši ,25 Kč. Mezi rozpočtovým a účetním výsledkem hospodaření činí rozdíl ,90 Kč, který je způsoben účtováním mylné platby (převody mezi rozpočtovými účty 231 a 232), které již na konci roku 2007 nebylo možné vypořádat. Tento rozdíl je opraven v roce 2008 a bude zahrnut do kumulativního výsledku hospodaření. Účetní a rozpočtový výsledek tak za rok 2007 činí ,15 Kč. Při souhrnu výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši ,12 Kč a výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši ,15 pak činí kumulovaný výsledek hospodaření k celkově ,27 Kč. Při návrhu rozdělení výsledku hospodaření byly brány v úvahu požadavky MMR na způsob využití úroků generovaných z jím poskytnutých dotací a v případě přijatých pojistných plnění podmínky realizace projektů TP. Dále bylo navrženo ponechání části prostředků prozatím bez zapojení do rozpočtu 2008 a to pro částečné snížení dopadu přechodného nedostatku finančních prostředků na počátku roku, tj. po finančním vypořádání dotací za minulý rok a před přijetím dotací na rok nový. 5

6 Tab. 6 Rozdělení výsledku hospodaření (v Kč) 1 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,12 2 Výsledek hospodaření za rok ,15 3 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,27 4 Provedené převody do rozpočtu 2008 schválené VRR ,46 5 z toho 6 Vratka nevyčerpané části dotace Jihočeskému kraji při FV ,23 7 Vratka nevyčerpané části dotace Plzeňskému kraji při FV ,23 8 Kumulovaný výsledek hospodaření k rozdělení ,81 9 Zapojení části výsledku hospodaření do rozpočtu ,82 10 z toho Převod do rozpočtové rezervy na pokrytí části národního 11 spolufinancování projektů TP (jedná se o úroky z dotace od MMR využitelné pouze na tento účel v souladu s podmínkami poskytovatele dotace) , Převod na pořízení majetku (automobil, notebook) jako náhrada za majetek zničený při havárii služebního automobilu (jedná se o přijaté pojistné plnění využitelné dle podmínek TP na ten samý účel) ,00 Ponechání části výsledku hospodaření bez zapojení do rozpočtu 2008 (na přechodný nedostatek finančních prostředků na začátku roku 2009) ,99 14 Zůstatek výsledku hospodaření 0,00 6. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Z celkové částky dotace poskytnuté na základě vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 činily prostředky určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, ,78 Kč a prostředky vymezené na část národního spolufinancování ,04 Kč. Dotace byla využita na financování projektů ROP JZ v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc. V Oblasti podpory Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu se jednalo konkrétně o projekt Efektivní implementace ROP JZ 2007 a v Oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu o projekt Podpora zvyšování absorpční kapacity Příjemcem v případě projektů v rámci Prioritní osy 4 je RRRSJ (tj. řídící orgán ROP NUTS II JZ). Celkové způsobilé výdaje na tyto projekty v rámci ROP JZ za rok 2007 činily ,- Kč, z toho ,87 Kč představuje podíl EU a SR (tj. 85 % + 7,5 %), a oproti předběžným odhadům byly o ,14 Kč (tj. o ,05 Kč pro podíl EU a SR) vyšší, čímž přesáhly objem poskytnuté dotace. Výdaje nad rámec odhadů připadající na financování z EU a SR byly předfinancovány a budou vykompenzovány z dotace poskytnuté v roce Tab. 7 - Přehled dotací poskytnutých ze SR UZ Označení dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl ROP Jihozápad program č NIV EU , ,63 0, ROP Jihozápad program č NIV SR , ,44 0, ROP Jihozápad program č IV EU , ,15 0, ROP Jihozápad program č IV SR , ,60 0,00 Celkem , ,82 0,00 (v Kč) 6

7 7. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Jihočeský a Plzeňský kraj poskytl v roce 2007 RRRSJ dotace na její činnost v celkové hodnotě ,- Kč, přičemž část dotace byla využita na spolufinancování národního podílu projektů Technické pomoci ROP JZ. Oba kraje se na výdajích podílejí z 50 % a nevyčerpaná část dotace je krajům vracena v rámci finančního vypořádání za příslušný rozpočtový rok. Jihočeský kraj Jihočeský kraj poskytl RRRSJ v roce 2007 dotaci ve výši ,- Kč určenou na činnost RRRSJ. Část prostředků ve výši ,05 byla využita na polovinu 7,5%-ního podílu národního spolufinancování projektů Technické pomoci ROP JZ, část ve výši ,72 Kč byla využita na ostatní výdaje sice související s činností RRRSJ, ale bez možnosti zahrnutí do projektů Technické pomoci. Přehled využití dotace obsahuje tabulka č. 8. V rámci ostatních výdajů byly částkou ,50 Kč předfinancovány výdaje projektu TA SROP RRRSJ limitované výdaje, které budou nárokovány na CRR a po jejich odsouhlasení a obdržení budou kraji vráceny zpět. Projekt je zahrnutý do programu 21711A Společný regionální operační program, byl realizován v termínu od do a byl zaměřen na zajištění jednání RRRSJ, zajištění nezbytného technického zázemí, nákup služeb externích poradců a překlady. Tab. 8 - Přehled dotací od Jihočeského kraje Použito k (v Kč) Poskytnutá dotace na rok 2007 Na národní financování projektů TP ROP JZ (podíl 3,75% způsobilých výdajů) Na výdaje TA SROP* Na ostatní výdaje Celkem využito Vráceno při finančním vypořádání Neinvestiční , , , , , ,05 Investiční , ,82 0,00 0, , ,18 Celkem , , , , , ,23 * Prostředky využité na předfinancování výdajů projektu TA SROP budou nárokovány na CRR a po jejich obdržení RRRSJ budou kraji vráceny Plzeňský kraj Plzeňský kraj poskytl RRRSJ v roce 2007 rovněž dotaci ve výši ,- Kč určenou na činnost RRRSJ. Část prostředků ve výši ,06 byla využita na polovinu 7,5 %-ního podílu národního spolufinancování projektů Technické pomoci ROP JZ, část ve výši ,71 Kč byla využita na ostatní výdaje sice související s činností RRRSJ, ale bez možnosti zahrnutí do projektů Technické pomoci. Přehled využití dotace obsahuje tabulka č. 9. V rámci ostatních výdajů byly částkou ,50 Kč předfinancovány výdaje projektu TA SROP RRRSJ limitované výdaje, které budou nárokovány na CRR a po jejich odsouhlasení a obdržení budou kraji vráceny zpět. Projekt je zahrnutý do programu 21711A Společný regionální operační program, byl realizován v termínu od do a byl zaměřen na zajištění jednání RRRSJ, zajištění nezbytného technického zázemí, nákup služeb externích poradců a překlady. 7

8 Tab. 9 - Přehled dotací od Plzeňského kraje Použito k (v Kč) Poskytnutá dotace na rok 2007 Na národní financování projektů TP ROP JZ (podíl 3,75% způsobilých výdajů) Na výdaje TA SROP* Na ostatní (nezpůsobilé) výdaje Celkem využito Vráceno při finančním vypořádání Neinvestiční , , , , , ,07 Investiční , ,84 0,00 0, , ,16 Celkem , , , , , ,23 * Prostředky využité na předfinancování výdajů projektu TA SROP budou nárokovány na CRR a po jejich obdržení RRRSJ budou kraji vráceny 8. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2007 nebyly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty žádné dotace na projekty prioritních os 1 3, jelikož nebyla příjemci předložena žádná žádost o platbu, na základě které se prostředky převádí. Financovány byly pouze projekty Technické pomoci, které nejsou poskytovány formou dotací, ale pouze převodem v rámci RRRSJ. 9. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Regionální rada v roce 2007 nezřizovala žádný peněžní fond pro konkrétní účely a nečerpala žádný úvěr. K byly na depozitní účet převedeny prostředky v objemu ,82 Kč, které byly určeny na výplatu mezd za měsíc prosinec v lednu 2008 a tvoří tak zůstatek jiných finančních fondů. 10. Zpráva o majetku RRRSJ vykazuje k v účetnictví vlastní majetek v celkové hodnotě ,48 Kč v následující struktuře (RRRSJ nevlastní žádný nemovitý majetek): Nehmotný majetek - dlouhodobý ,66 Kč - drobný dlouhodobý ,24 Kč Hmotný majetek - dlouhodobý ,51 Kč - drobný dlouhodobý ,07 Kč RRRSJ rovněž využívá na základě smlouvy o výpůjčce majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě ,50 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RR, který ukončil svou činnost a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ. Oproti roku 2006 došlo ke snížení hodnoty majetku v důsledku navrácení jeho části zpět půjčiteli. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně v celkové hodnotě ,40 Kč. 8

9 11. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Na hospodaření v roce 2007 mělo vliv několik důležitých okolností. V první řadě se jednalo o proces projednávání a samotného schválení konečné podoby ROP JZ. Evropská komise jej schválila, spolu s dalšími 6 regionálními operačními programy pro Českou republiku, dne Do té doby přetrvávala nejistota, zda nebude nutné prostředky ze SR poskytnuté zálohově na předfinancování a spolufinancování programu vrátit v plné výši zpět poskytovateli, tedy MMR. Další významnou okolností bylo měnící se stanovisko MMR k dodržování podílů financování projektů. Obecný předpoklad, že poměr financování 85 % (ERDF) : 7,5 % (SR) : 7,5 % (ostatní národní financování) je nutné zachovat v rámci celého programu (nikoliv v rámci každého roku), byl na podzim ze strany MMR vyvrácen a požadován pro každý rok na základě podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu musela RRRSJ změnit veškeré indikativní propočty a odhady čerpání prostředků v rámci ROP JZ a zároveň musela přizpůsobit strukturu financování způsobilých výdajů na vlastní činnost RRRSJ v rámci projektu Technické pomoci, tzn. zapojit i finanční prostředky od krajů. Nevyjasněným problémem zůstala nadále záležitost užití účelových znaků (dále jen UZ) při poskytování dotací od RRRSJ konečným příjemcům a povinnost příjemců z oblasti veřejné správy označovat těmito UZ své projekty. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů na programové období uvedenou problematiku neřeší. Prozatím je tento problém diskutován na úrovni regionálních rad a Ministerstva financí. Nejistota přetrvávala také v záležitosti týkající se úroků, které jsou generovány z dotací poskytnutých na účet RRRSJ z MMR. Předpoklad, že tyto úroky bude možné využít na část národního spolufinancování nebyl ze strany MMR ani MF oficiálně potvrzen. Definitivní vyřešení lze očekávat v roce 2008 na základě apelu regionálních rad. Vývoj finančního hospodaření korespondoval s postupem implementace ROP JZ, tzn. úměrně s narůstajícími agendami stoupal počet zaměstnanců a rostly náklady na technické vybavení, kancelářské prostory, provozní a další nezbytné výdaje nutné pro zajištění fungování RRRSJ. Zásadní změnou schváleného rozpočtu bylo snížení celkového objemu rozpočtu na základě povinnosti převedení části poskytnuté, ale nevyčerpané, dotace do rezervního fondu MMR v závěru roku V souvislosti s provedením vratky nevyčerpaných prostředků z dotací od krajů na základě podmínek stanovených v dotačních dopisech v rámci finančního vypořádání lze pravidelně počátkem roku předpokládat určitou finanční nejistotu vyplývající z nedostatku vlastních prostředků RRRSJ dojde k časovému nesouladu mezi vratkou nevyčerpaných prostředků, získáním nových dotací a povinností řádně hradit své závazky. 12. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2007 bylo provedeno pracovníky Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Odboru Kontroly Ministerstva financí a uskutečnilo se v období od do (1. dílčí přezkoumání) a od do (2. dílčí přezkoumání) v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Výsledkem je zpráva uvedená v Příloze č. 2. Zpráva v části I. bodu B - Závěr uvádí, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), přičemž však tyto chyby a nedostatky již byly napraveny v průběhu dílčích přezkoumání hospodaření. Dále zpráva v části II. bodu B uvádí, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Na závěr zpráva konstatuje, že RRRSJ není na základě výše uvedených skutečností povinna přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2007 další opatření podle ustanovení 13 zákona č. 420/2004 Sb. 9

10 Příloha č. 1 1

11 Příloha č. 1 2

12 Příloha č. 1 3

13 Příloha č. 1 4

14 Příloha č. 1 5

15 Příloha č. 1 6

16 Příloha č. 1 7

17 Příloha č. 1 8

18 Příloha č. 1 9

19 Příloha č. 1 10

20 Příloha č. 1 11

21 Příloha č. 1 12

22 Příloha č. 1 13

23 Příloha č. 2

24

25

26

27

28

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 72/2007 ze dne 21.9.2007 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Závěrečný účet za rok 2007 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Organizace: Adresa: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD KOUNICOVA 13, 602

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ).

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ). ZÁVĚREČNÝ ÚČET Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí mikroregionu Táborsko NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71223495 název Svazek obcí mikroregionu Táborsko ulice, č.p.

Více

Schválený rozpočet. Saldo: Příjmy výdaje ,28

Schválený rozpočet. Saldo: Příjmy výdaje ,28 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO ZA ROK 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2011 ------------------------------------------------------------------------------------ Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více