KATEDRA JADERNÉ CHEMIE, FJFI, ČVUT v Praze (www.jaderna-chemie.cz,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA JADERNÉ CHEMIE, FJFI, ČVUT v Praze (www.jaderna-chemie.cz, http://www.facebook.com/jaderna.chemie)"

Transkript

1 (www.jaderna-chemie.cz, SBORNÍK REFERÁTŮ ZE SEMINÁŘE , ČVUT, FJFI, KJCH

2

3 Obsah: RBMK Reaktory... 3 Prováděný experiment před havárií na ČAES a další podobné aktivity na sovětských AES (Pre-accident experimental setting on Chernobyl NPP and similar activities on Soviet NPPs at that time)... 4 Průběh havárie Černobylské jaderné elektrárny... 5 Dutinový koeficient reaktivity... 6 Havárie v jaderné elektrárně Fukushima...6 Havárie jaderných reaktorů a biologické účinky ionizujícího záření (Accidents involving nuclear reactors and biological effects of ionizing radiation)... 7 Zdravotní následky havárie černobylského reaktoru a co se o nich dozvídala veřejnost (Health consequences of the Chernobyl nuclear reactor accident, and the kind of information about them presented to public)... 9 Radiační situace v České republice od černobylské havárie po současnost... 9 Stupnice INES (INES scale)

4 Úvod KATEDRA JADERNÉ CHEMIE, FJFI, ČVUT v Praze Přesně 25 let po nejvážnější havárii na jaderné elektrárně, se dne konal na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) studentský seminář s názvem 25. výročí havárie v černobylské jaderné elektrárně. Tato akce byla iniciována studenty Katedry jaderné chemie (KJCH) z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Seminář byl pořádán za podpory Katedry jaderné chemie a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Zúčastnili se ho jak středoškolští a vysokoškolští učitelé chemie a fyziky, tak i studenti závěrečných ročníků středních škol a studenti vysokých škol od bakalářského po doktorské studium. Celkový počet účastníků se pohyboval kolem 100. Široké spektrum studentský přednášek od reaktorové fyziky až po nejnovější informace o nedávné havárii ve fukušimské jaderné elektrárně bylo doplněno pozvanými přednáškami odborníků. Konkrétní přehled přednášek byl následující: prof. Ing. Jan John, CSc. (vedoucí KJCH, FJFI, ČVUT): Úvodní slovo; Pavel Boček (student Katedry jaderných reaktorů - KJR, FJFI, ČVUT): Základní informace o jaderné elektrárně Černobyl; Bc. Milan Štika (student KJCH, FJFI, ČVUT): RBMK reaktory; Ing. Ondřej Zlámal (Centrum výzkumu Řež): Prováděný experiment před havárií na ČAES a další podobné aktivity na sovětských AES; Ing. Martina Malá (studentka KJR, FJFI, ČVUT): Průběh havárie černobylské jaderné elektrárny; Ing. Tomáš Bílý (student KJR, FJFI, ČVUT): Dutinový koeficient reaktivity; Petra Malá (studentka KJR, FJFI, ČVUT): Havárie v jaderné elektrárně Fukušima; RNDr. Vojtěch Ullmann (Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava): Havárie jaderných reaktorů a biologické účinky ionizujícího záření; Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. (Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně): Zdravotní následky havárie černobylského reaktoru a co se o nich dozvídala veřejnost; Ing. Irena Malátová CSc. (Státní úřad radiační ochrany): Radiační situace v České republice od černobylské havárie po současnost; Ing. Irena Špendlíková (studentka KJCH, FJFI, ČVUT): Stupnice INES 1-7 a další jaderné havárie. Seminář byl dále v přestávkách doplněn o projekci videa Bc. Michala Jedličky z exkurze v jaderné elektrárně Černobyl a o zajímavé fotografie Mgr. Martina Vlka. Podrobnosti o programu, fotografie ze semináře a elektronická verze abstraktů přednášek, jakož i prezentace přednášek jsou na adrese a Ing. Jan Krmela KJCH, FJFI, ČVUT v Praze 2

5 Základní informace o JE Černobyl (Basic information about Chernobyl NPP) Pavel Boček Prezentace se věnuje obecným informacím o elektrárně, to jest tomu proč bylo rozhodnuto o její stavbě a o vybrané lokalitě. Dále se zmiňuje o topologii této konkrétní elektrárny (tzn. použitým metodám chlazení, rozvržení reaktorů a turbín), rozebírá vliv stavby na okolí (nepočítaje samotnou havárii) a osud elektrárny po roce Presentation is obtained general information about the power plant, specificaly, why it was decided to build it, and about choice of the site. It also mentions topology of this specific power plant (used cooling metodes, reactors and turbines layout), analyses influence on neigbourhood (without the accident) and destiny of the nuclear power plant after the year RBMK Reaktory Bc. Milan Štika Sovětský reaktor typu RBMK (LWGR) sehrál při havárii v JE Černobyl významnou roli. Vzhledem k jeho konstrukci nabyla havárie mnohem závažnějších rozměrů, než jakých mohla kdy nabýt u jiných reaktorových typů. V přednášce jsou diskutovány jednotlivé aspekty reaktoru a jsou srovnávány s reaktorovým systémem VVER (PWR). Konstrukce reaktorů RBMK byla v bývalém SSSR motivována především ekonomickými a vojenskými aspekty, bezpečnostnímu hledisku nebyla věnována dostatečná pozornost. Samotný reaktor byl jedním z faktorů přispívajících k havárii, nikoliv však jediným. The Soviet RBMK (LWGR) reactor played significant part in Chernobyl accident. Due to its distinct construction the accident gained more severe consequences than it would have gained otherwise. In the lecture individual reactor aspects are discussed and are compared to VVER (PWR) reactor system. The RBMK reactor construction in former USSR was motivated mainly by economic and military aspects; the safety aspect did not receive proper attention. The reactor itself constituted one of several factors contributing to the accident, but it was not the only one. 3

6 Prováděný experiment před havárií na ČAES a další podobné aktivity na sovětských AES (Pre-accident experimental setting on Chernobyl NPP and similar activities on Soviet NPPs at that time) Ing. Ondřej Zlámal Havárii na 4. energobloku černobylské jaderné elektrárny (ČAES), která se stala hodinu a 23 minut po půlnoci z 25. na 26. dubna 1986, předcházel experiment s doběhem turbogenerátoru, jehož provedení přímo iniciovalo sled událostí vedoucích k nejtěžší jaderné havárii v dějinách lidstva. Experiment, jehož cílem bylo zvýšení bezpečnosti a využití jaderné elektrárny, byl obsluhou bloku pojímán jako ryze elektrická záležitost, nemající k jaderné bezpečnosti žádný vztah. Slabiny v konstrukci reaktoru RBMK-1000, nízká úroveň jaderné kultury a hlavně hrubé porušení provozních předpisů ze strany řídícího personálu vedly k podcenění vážnosti fyzikálního stavu aktivní zóny před započetím experimentu a připravily půdu pro krátkodobý neřízený rozvoj štěpné řetězové reakce. Ta vedla k extrémnímu nárůstu teplot, destrukci palivových kanálů a parní explozi, následované chemickou reakcí mezi párou a rozžhaveným grafitem, resp. kovovými vestavbami AZ. Je smutnou skutečností, že již dříve provoz grafitem moderovaných kanálových reaktorů nebyl zcela bezproblémový a došlo k několika závažnějším událostem (např. na Leningradské AES v roce 1975), které dávaly tušit, že konstrukční řešení reaktorů RBMK není optimální. Odborné kruhy věděly o problémech vnosu kladné reaktivity, které byly dlouhodobě řešeny na produkčních reaktorech ADE v Tomsk-7, ale jejich závažnost nebyla plně doceněna neboť bezpečnostní systémy vždy zabránily havarijnímu průběhu události. Příspěvek se věnuje přípravě experimentu s turbogenerátorem na ČAES, vývoji situace až do okamžiku překročení kritičnosti a následnému průběhu havárie. Částečně také popisuje dřívější zkušenosti s nárůstem kritičnosti na grafitem moderovaných kanálových reaktorech. Sever accident on Chernobyl s 4 th unit, which happened hour and 23 minutes after midnight on April 26, 1986 was preceded and initiated by turbogenerator-related experiment, which directly led to most serious nuclear accident in history worldwide. Experiment itself, which was ironically focused on further improvement of nuclear safety and increase of power plant s exploitation efficiency, was poorly prepared and generally considered to be purely electric-related, with no connections to nuclear safety. RBMK design flaws, low understanding of nuclear culture and mostly the sever violation of operation regulations by shift technicians led to deep misunderstanding of reactor core s status and set the stage for short-time uncontrolled nuclear chain reaction. Such occurrence was accompanied by extreme temperature increase, destruction of fuel channels and steam explosion, followed by chemical reaction between escaping steam and heated graphite and metal core internals, respectively. It is sad fact that reactivity excursion problems were well-known on channel-type graphitemoderated reactors and operation experience from other RBMK reactors were far from flaw-less; few serious accidents (for instance on Leningrad NPP in 1975) shed light on RBMK construction design disadvantages. Experts knew about reactivity-related problems on channel-type reactors, which were repeatedly for long time periods met on ADE production reactors in Tomsk-7, but their serious impact was underestimated as they never developed to emergency due to robustness of safety systems. Paper deals with turbogenerator experimental setting on Chernobyl NPP prior the accident, development of event until the moment of criticality and following progression of accident. It also partly describes earlier experience with criticality excursions on graphite-moderated channel-type reactors. 4

7 Průběh havárie Černobylské jaderné elektrárny Ing. Martina Malá Konec dubna 1986 se do historie zapsal událostí, která změnila směr vývoje jaderné energetiky. Bezpečnostní zkouška na čtvrtém bloku odstartovala největší jadernou havárii v dějinách lidstva. Před plánovanou odstávkou reaktoru typu RBMK-1000 měl proběhnout běžný test, který měl ověřit, zda je generátor při svém setrvačném doběhu schopen ještě necelou minutu napájet havarijní čerpadla. Test proběhl při nejnižším možném výkonu, při kterém ještě bylo povoleno reaktor provozovat. Operátoři odstavili jednu ze dvou turbín, odpojili havarijní chlazení a přerušili přívod páry na odstavenou turbínu. Sled následujících událostí, chyby personálu, chyby v projektu, nedostatečné bezpečnostní analýzy, nízká kultura bezpečnosti, politické souvislosti a tlak prostředí způsobily, že den s datem 26. dubna zůstane nezapomenut. Tento den tvoří milník jaderné energetiky jak v dobrém, tak špatném smyslu. Černobylská havárie znamenala traumatizující zážitek, na druhou stranu se však stala základem mezinárodní solidarity a spolupráce. The end of April 1986 is written into history with an event that changed the direction of development of nuclear energy. Safety test at unit 4 launched the largest nuclear accident in a history. Prior to the planned shutdown of the RBMK-1000 reactor a normal test had to be carried out; it should had determine whether the generator in its deceleration inertia was able to power emergency pumps for little less than one minute. The test took place at the lowest possible power rate at which the reactor was still allowed to operate. Operators shut down one of two turbines, disconnected emergency cooling system and cut off steam supply to the triped turbine. The sequence of following events, personnel s mistakes, project design flaws, inadequate security analyses, low safety culture, political context and pressure on continuation of operation caused that 26 April will remain unforgetable. A milestone for nuclear energy was made that day, in both good and bad meaning. The Chernobyl accident constituted a traumatic experience, but on the other hand it became the basis of the international solidarity and cooperation. 5

8 Dutinový koeficient reaktivity Ing. Tomáš Bílý Spojení kladný dutinový koeficient reaktivity je často uváděno ve spojení s reaktory typu RBMK a černobylskou havárií.cílem přednášky je objasnit fyzikální podstatu dutinového koeficientu reaktivity a uvést ho do souvislosti s ostatními zpětnovazebními charakteristikami jaderného reaktoru. Zároveň blíže popsat jeho význam v souvislosti s podmínkami panujícími v černobylském reaktoru v okamžiku nehody. Závěrem jsou představeny opatření provedená ke snížení dutinového koeficientu reaktivity v reaktorech RBMK. The term positive void reactivity coefficient is often associated with the RBMK reactors and the Chernobyl accident.the aim of the lectureis to clarify the physical background of void reactivity coefficient in relation to other reactor s feedback characteristics, as well as to describe its importance with respect to circum stances of the Chernobyl s reactor status at the time of the accident. Finally, the post-accident measures leading to decrease the void reactivity coefficient of RBMK reactors are given. Havárie v jaderné elektrárně Fukushima Petra Malá Na přednášce se dozvíte o problémech jaderných elektráren v Japonsku po zemětřesení 11. března O lokalitě, kde stojí nejponičenější elektrárna Fukushima, o tom, proč se jaderná elektrárna nedá rychle vypnout, proč vzniká vodík, o dochlazovacích systémech, o průběhu havárie. Bude zmíněna také aktuální situace na všech blocích a následky havárie na okolní prostředí zaměstnance i obyvatele nejbližších měst, kontaminace pitné vody a potravin a kontaminace mořské vody a atmosféry včetně výsledků měření v České republice. Zmíněny budou také politické následky, zejména v Japonsku a Německu. At my talk you will learn about the problems of nuclear power plants in Japan after the earthquake on 11th March I will talk about the locality, where the most damaged power plant Fukushima stands, about why a nuclear power plant cannot be quickly shutted down, why hydrogen emergesthere, about aftercooled systems, about the accident progress. The current situation in all reactors in Fukushima will be mentioned, as well as the consequences of the accident on the environment employees of the power plant, residents from the nearest towns, contamination of drinking water, food, seawater and atmosphere including results of measurements in Czech Republic. The political consequences, especially in Japan and Germany, will be also mentioned. 6

9 Havárie jaderných reaktorů a biologické účinky ionizujícího záření (Accidents involving nuclear reactors and biological effects of ionizing radiation) RNDr. Vojtěch Ullmann V přednášce jsou nejprve diskutovány různé možnosti získávání energie z hmoty - chemické reakce (hoření), jaderné štěpení a fúze, gravitační energie z rotujících černých děr, anihilace hmoty a antihmoty. Dále jsou zmíněny fyzikální principy jaderných reaktorů, jejich činnost a možnosti poruch a havárií - za probíhající řetězové štěpné reakce i u "odstaveného" reaktoru vlivem zbytkového tepelného výkonu způsobeného radioaktivitou štěpných produktů. Jelikož technická havárie jaderného reaktoru je často spojena s únikem radioaktivních látek - radiační havárií, může to vést k nežádoucím biologickým účinkům ionizujícího záření. Působení ionizujícího záření na živou tkáň zahrnuje řadu složitých procesů fyzikálních, fyzikálněchemických, (bio)chemických a biologických. Většina těchto procesů probíhá na molekulární a sub-celulární úrovni a nakonec vyúsťují v poškození buněk, tkání, orgánů i celého organismu - v biologické účinky deterministické a stochastické. Závislost biologického účinku na absorbované radiační dávce D je velmi dobře vyjádřena lineárně-kvadratickým modelem (LQ model): N = No. e -( α.d+ β.d2), -ln(n/n0) = α.d + β.d 2, kde No je výchozí počet buněk, N je počet přežilých buněk, α a β jsou parametry vyjadřující průměrnou pravděpodobnost α-poškození na jednotku dávky a β-poškození na čtverec dávky; jejich hodnoty se liší pro různé druhy buněk (α 0,1 0,8 Gy -1, β 0,01 0,1 Gy -2 ). Tato závislost platí především pro deterministické účinky, avšak implicitně leží i v základech pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků. V přednášce rozebereme některé mechanismy účinků záření především na molekulární a subcelulární úrovni (především z hlediska interakcí s DNA) a zmíníme některé nové radiobiologické poznatky: vliv vícečásticových interakcí u hustě ionizujícího záření, bystanderefekt indukovaného radiačního účinku v tkáni a hyper-radoiosenzitivitu buněk v oblasti nízkých dávek. Více informací: V další části budeme diskutovat některé nové konstrukce štěpných jaderných reaktorů - kompaktní samoregulační reaktory (na bázi hydridu uranu), transmutační palivové cykly (uran-plutoniový a thorium uranový), "solné" reaktory, chemicko-isotopovou separaci a urychlovačem řízenou transmutační technologii ADTT. Tyto nové koncepce podstatně omezí riziko havárií a hlavně umožní přepracování radioaktivních odpadů z reaktorů (jejich "jaderné spálení"). Konečným řešením jaderné energetiky však bude teprve termonukleární jaderná fúze, která při podstaně vyšší účinnosti nebude prakticky produkovat žádný radioaktivní odpad (uzavřený lithiumtritiový cyklus) a bude naprosto bezpečná proti jaderné havárii. Budeme diskutovat možnosti inerciální fúze a především technologie tokamaků. Na závěr se krátce zamyslíme nad termonukleárními reakcemi v nitru hvězd a nad výbuchem supernovy - největší "jadernou havárií" ve vesmíru a jeho rizicích pro život. Více informací: The lecture first discusses the various options for obtaining energy from matter - the chemical reaction (burning), nuclear fission and fusion, gravitational energy from rotating black holes, matter and antimatter annihilation. Furthermore, there are mentioned physical principles of nuclear reactors, their activities and the possibility of failures and accidents - for the current chain fission reaction, as well as for "parked" reactor due to residual thermal reactor power caused by the radioactive fission products. 7

10 Since the technical accident of a nuclear reactor is often associated with the release of radioactive materials - radiation accidents, it can lead to adverse biological effects of ionizing radiation. Effects of ionizing radiation on living tissue involve many complex processes of physical, physicalchemical, (bio) chemical and biological. Most of these processes take place at the molecular and sub-cellular level and eventually result in damage to cells, tissues, organs and the whole body - the biological effects of deterministic and stochastic. Dependence of biological effect of radiation on absorbed dose D is very well expressed by the linear-quadratic model (LQ): N = N o. e (α.d+β.d2), -ln(n/n 0 ) = α.d + β.d 2, where N o is the initial cell number, N is the number of survivor cells, α and β are parameters expressing the average probability of α-damage per unit dose and β-damage to the square dose, their values are differ for different types of cells (α 0,1 0,8 Gy -1, β 0,01 0,1 Gy -2 ). This dependence is especially true for deterministic effects, but implicitly it is also found in the basic probability of stochastic effects occurrence. The lecture will discuss some of the mechanisms of radiation effects in particular at the molecular and subcellular level (especially in terms of interaction with DNA) and will mention some new findings in radiobiology: influence of multi-particle interactions in a densely ionizing radiation, bystander-effect of induced radiation effect on the tissue and hyper-radiosensitivity of cells in low doses area. More information: In the next section, we will discuss some new designs of nuclear fission reactors - compact selfregulating reactors (based on uranium hydride), transmutation fuel cycles (uranium-plutonium and thorium-uranium), "salt" reactors, chemical-isotope separation and accelerator driven transmutation technology ADTT. This new approach significantly reduces the risk of accidents and more importantly, will enable the reprocessing of radioactive waste from reactors (the "nuclear burning!). But the ultimate solution to nuclear energy in the future is thermonuclear fusion, in which greater efficiency will produce virtually no radioactive waste (lithium-closed-tritium closed cycle), and will be completely safe from a nuclear accident prospective. We will also discuss the possibility of inertial fusion technology and, in particular tokomaks technology. In the end, we will touch on the thermonuclear reactions inside stars and the supernova explosion - the largest "nuclear accident" in the universe and its risks for life. More information: 8

11 Zdravotní následky havárie černobylského reaktoru a co se o nich dozvídala veřejnost (Health consequences of the Chernobyl nuclear reactor accident, and the kind of information about them presented to public) Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. Příspěvek shrnuje údaje o zamoření území na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku, následné evakuaci obyvatelstva a zdravotních následcích havárie v těchto zemích. Jsou uvedeny známé a potvrzené údaje o deterministických účincích - akutní nemoci z ozáření a následných úmrtích a o účincích stochastických, především výskytu rakoviny štítné žlázy. Dále jsou zmíněny současné znalosti o dalších možných zdravotních účincích leukémii a jiných nádorových onemocnění, onemocnění kardiovaskulárního systému a postižení novorozenců. Stručně je zmíněna radiační situace v Evropě po havárii. Jsou uvedeny příklady neseriózního informování o zdravotních účincích na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku a v České republice. The contribution summarizes data on contamination of territories in Ukraine, Belarus and Russia, on subsequent evacuation of inhabitants from these territories and health consequences in the three countries. Presented are known and confirmed data on deterministic effects acute radiation syndrome and ensuing deaths, and on stochastic effects, particularly on the incidence of thyroid cancer. Also mentioned is contemporary knowledge of other health effects, such as leukemia and other cancer types, cardiovascular diseases, malformations in newly born children and mortality within population. Radiation situation in Europe after the accident is shown briefly. Examples are given of distorted and erroneous information published on health effects of the accident in Ukraine, Belarus, Russia and the Czech Republic. Radiační situace v České republice od černobylské havárie po současnost Ing. Irena Malátová CSc. 9

12 Stupnice INES (INES scale) Ing. Irena Špendlíková Podobně jako jsme se naučili měřit teplotu ve stupních Celsia či sílu zemětřesení pomocí Richterovy stupnice, tak i dnes je čím dál více skloňována i stupnice INES (International Nuclear and radiological Event Scale). Tato sedmistupňová škála posuzuje závažnost nehod a poruch nejenom v jaderných zařízeních, ale také pamatuje na krádež, ztrátu či nález radioaktivních materiálů. V roce 1990 byla zavedena Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE, popř. IAEA) a Agenturou pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA) pro klasifikaci událostí v jaderných elektrárnách a v roce 1992 byla rozšířena tak, aby mohla být aplikována na jakékoli události spojené s civilním jaderným průmyslem. Prvotním cílem zavedení této stupnice bylo usnadnit komunikaci mezi jaderným společenstvím, médii a veřejností. Mezi nejzávažnější události, stupeň 7 na stupnici INES, dnes řadíme jadernou havárii v Černobylu v roce 1986 a jadernou havárii ve Fukušimě z letošního roku. I když jsou obě události klasifikovány stejným stupněm, Černobylská havárie zůstává tou nejčernější. Just like we have learnt to measure the temperature in the Celsius scale or earthquakes in the Richter scale, the International Nuclear and radiological Event Scale (INES) has been recently used very often in public. This seven-level scale classifies the severity of accidents not only in nuclear facilities, but it also includes the theft, loss or discovery of radioactive materials. In 1990 the International Atomic Energy Agency (IAEA) introduced the INES scale in cooperation with the Nuclear Energy Agency Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD/NEA) and in 1992 the INES scale was extended in order to be applied to any events related to the civil nuclear industry. The primary aim was to facilitate communications between the nuclear society, news media and public. The most severe events, level 7 of the INES scale, are the Cernobyl accident in 1986 and the nuclear accident in Fukusima occurring this year. Even though both events are classified with the same level, the Cernobyl accident remains the worst that ever happened. 10

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management rizik (MR) Číslo předmětu: 542-0329/03 Garantující institut: 542 Garant předmětu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Kredity: 5 Povinnost: povinné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček JADERNÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie Jiří Kameníček Osnova přednášky Styčné body mezi fyzikou a chemií Způsoby získávání energie Uran a jeho izotopy, princip štěpné

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s.

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. Inovativní Reaktorové Systémy a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. The basic energy facts Energy self sufficiency is impossible to achieve The Union s growing dependence

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

Havárie v Černobylu versus jaderné testy Havárie v Černobylu versus jaderné testy Největší metlou lidstva jsou iniciativní diletanti! Nevýhody grafitem moderovaného reaktoru, které umocnila kombinace s vážnými chybami obsluhy, se staly osudnými

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_187 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN Dana Drábová JADERNÁ ENERGIE: DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN Potenciální riziko jaderných elektráren spočívá v možnosti ztráty kontroly nad įízením štěpné įetězové reakce a v množství

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více