KATEDRA JADERNÉ CHEMIE, FJFI, ČVUT v Praze (www.jaderna-chemie.cz,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA JADERNÉ CHEMIE, FJFI, ČVUT v Praze (www.jaderna-chemie.cz, http://www.facebook.com/jaderna.chemie)"

Transkript

1 (www.jaderna-chemie.cz, SBORNÍK REFERÁTŮ ZE SEMINÁŘE , ČVUT, FJFI, KJCH

2

3 Obsah: RBMK Reaktory... 3 Prováděný experiment před havárií na ČAES a další podobné aktivity na sovětských AES (Pre-accident experimental setting on Chernobyl NPP and similar activities on Soviet NPPs at that time)... 4 Průběh havárie Černobylské jaderné elektrárny... 5 Dutinový koeficient reaktivity... 6 Havárie v jaderné elektrárně Fukushima...6 Havárie jaderných reaktorů a biologické účinky ionizujícího záření (Accidents involving nuclear reactors and biological effects of ionizing radiation)... 7 Zdravotní následky havárie černobylského reaktoru a co se o nich dozvídala veřejnost (Health consequences of the Chernobyl nuclear reactor accident, and the kind of information about them presented to public)... 9 Radiační situace v České republice od černobylské havárie po současnost... 9 Stupnice INES (INES scale)

4 Úvod KATEDRA JADERNÉ CHEMIE, FJFI, ČVUT v Praze Přesně 25 let po nejvážnější havárii na jaderné elektrárně, se dne konal na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) studentský seminář s názvem 25. výročí havárie v černobylské jaderné elektrárně. Tato akce byla iniciována studenty Katedry jaderné chemie (KJCH) z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Seminář byl pořádán za podpory Katedry jaderné chemie a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Zúčastnili se ho jak středoškolští a vysokoškolští učitelé chemie a fyziky, tak i studenti závěrečných ročníků středních škol a studenti vysokých škol od bakalářského po doktorské studium. Celkový počet účastníků se pohyboval kolem 100. Široké spektrum studentský přednášek od reaktorové fyziky až po nejnovější informace o nedávné havárii ve fukušimské jaderné elektrárně bylo doplněno pozvanými přednáškami odborníků. Konkrétní přehled přednášek byl následující: prof. Ing. Jan John, CSc. (vedoucí KJCH, FJFI, ČVUT): Úvodní slovo; Pavel Boček (student Katedry jaderných reaktorů - KJR, FJFI, ČVUT): Základní informace o jaderné elektrárně Černobyl; Bc. Milan Štika (student KJCH, FJFI, ČVUT): RBMK reaktory; Ing. Ondřej Zlámal (Centrum výzkumu Řež): Prováděný experiment před havárií na ČAES a další podobné aktivity na sovětských AES; Ing. Martina Malá (studentka KJR, FJFI, ČVUT): Průběh havárie černobylské jaderné elektrárny; Ing. Tomáš Bílý (student KJR, FJFI, ČVUT): Dutinový koeficient reaktivity; Petra Malá (studentka KJR, FJFI, ČVUT): Havárie v jaderné elektrárně Fukušima; RNDr. Vojtěch Ullmann (Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava): Havárie jaderných reaktorů a biologické účinky ionizujícího záření; Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. (Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně): Zdravotní následky havárie černobylského reaktoru a co se o nich dozvídala veřejnost; Ing. Irena Malátová CSc. (Státní úřad radiační ochrany): Radiační situace v České republice od černobylské havárie po současnost; Ing. Irena Špendlíková (studentka KJCH, FJFI, ČVUT): Stupnice INES 1-7 a další jaderné havárie. Seminář byl dále v přestávkách doplněn o projekci videa Bc. Michala Jedličky z exkurze v jaderné elektrárně Černobyl a o zajímavé fotografie Mgr. Martina Vlka. Podrobnosti o programu, fotografie ze semináře a elektronická verze abstraktů přednášek, jakož i prezentace přednášek jsou na adrese a Ing. Jan Krmela KJCH, FJFI, ČVUT v Praze 2

5 Základní informace o JE Černobyl (Basic information about Chernobyl NPP) Pavel Boček Prezentace se věnuje obecným informacím o elektrárně, to jest tomu proč bylo rozhodnuto o její stavbě a o vybrané lokalitě. Dále se zmiňuje o topologii této konkrétní elektrárny (tzn. použitým metodám chlazení, rozvržení reaktorů a turbín), rozebírá vliv stavby na okolí (nepočítaje samotnou havárii) a osud elektrárny po roce Presentation is obtained general information about the power plant, specificaly, why it was decided to build it, and about choice of the site. It also mentions topology of this specific power plant (used cooling metodes, reactors and turbines layout), analyses influence on neigbourhood (without the accident) and destiny of the nuclear power plant after the year RBMK Reaktory Bc. Milan Štika Sovětský reaktor typu RBMK (LWGR) sehrál při havárii v JE Černobyl významnou roli. Vzhledem k jeho konstrukci nabyla havárie mnohem závažnějších rozměrů, než jakých mohla kdy nabýt u jiných reaktorových typů. V přednášce jsou diskutovány jednotlivé aspekty reaktoru a jsou srovnávány s reaktorovým systémem VVER (PWR). Konstrukce reaktorů RBMK byla v bývalém SSSR motivována především ekonomickými a vojenskými aspekty, bezpečnostnímu hledisku nebyla věnována dostatečná pozornost. Samotný reaktor byl jedním z faktorů přispívajících k havárii, nikoliv však jediným. The Soviet RBMK (LWGR) reactor played significant part in Chernobyl accident. Due to its distinct construction the accident gained more severe consequences than it would have gained otherwise. In the lecture individual reactor aspects are discussed and are compared to VVER (PWR) reactor system. The RBMK reactor construction in former USSR was motivated mainly by economic and military aspects; the safety aspect did not receive proper attention. The reactor itself constituted one of several factors contributing to the accident, but it was not the only one. 3

6 Prováděný experiment před havárií na ČAES a další podobné aktivity na sovětských AES (Pre-accident experimental setting on Chernobyl NPP and similar activities on Soviet NPPs at that time) Ing. Ondřej Zlámal Havárii na 4. energobloku černobylské jaderné elektrárny (ČAES), která se stala hodinu a 23 minut po půlnoci z 25. na 26. dubna 1986, předcházel experiment s doběhem turbogenerátoru, jehož provedení přímo iniciovalo sled událostí vedoucích k nejtěžší jaderné havárii v dějinách lidstva. Experiment, jehož cílem bylo zvýšení bezpečnosti a využití jaderné elektrárny, byl obsluhou bloku pojímán jako ryze elektrická záležitost, nemající k jaderné bezpečnosti žádný vztah. Slabiny v konstrukci reaktoru RBMK-1000, nízká úroveň jaderné kultury a hlavně hrubé porušení provozních předpisů ze strany řídícího personálu vedly k podcenění vážnosti fyzikálního stavu aktivní zóny před započetím experimentu a připravily půdu pro krátkodobý neřízený rozvoj štěpné řetězové reakce. Ta vedla k extrémnímu nárůstu teplot, destrukci palivových kanálů a parní explozi, následované chemickou reakcí mezi párou a rozžhaveným grafitem, resp. kovovými vestavbami AZ. Je smutnou skutečností, že již dříve provoz grafitem moderovaných kanálových reaktorů nebyl zcela bezproblémový a došlo k několika závažnějším událostem (např. na Leningradské AES v roce 1975), které dávaly tušit, že konstrukční řešení reaktorů RBMK není optimální. Odborné kruhy věděly o problémech vnosu kladné reaktivity, které byly dlouhodobě řešeny na produkčních reaktorech ADE v Tomsk-7, ale jejich závažnost nebyla plně doceněna neboť bezpečnostní systémy vždy zabránily havarijnímu průběhu události. Příspěvek se věnuje přípravě experimentu s turbogenerátorem na ČAES, vývoji situace až do okamžiku překročení kritičnosti a následnému průběhu havárie. Částečně také popisuje dřívější zkušenosti s nárůstem kritičnosti na grafitem moderovaných kanálových reaktorech. Sever accident on Chernobyl s 4 th unit, which happened hour and 23 minutes after midnight on April 26, 1986 was preceded and initiated by turbogenerator-related experiment, which directly led to most serious nuclear accident in history worldwide. Experiment itself, which was ironically focused on further improvement of nuclear safety and increase of power plant s exploitation efficiency, was poorly prepared and generally considered to be purely electric-related, with no connections to nuclear safety. RBMK design flaws, low understanding of nuclear culture and mostly the sever violation of operation regulations by shift technicians led to deep misunderstanding of reactor core s status and set the stage for short-time uncontrolled nuclear chain reaction. Such occurrence was accompanied by extreme temperature increase, destruction of fuel channels and steam explosion, followed by chemical reaction between escaping steam and heated graphite and metal core internals, respectively. It is sad fact that reactivity excursion problems were well-known on channel-type graphitemoderated reactors and operation experience from other RBMK reactors were far from flaw-less; few serious accidents (for instance on Leningrad NPP in 1975) shed light on RBMK construction design disadvantages. Experts knew about reactivity-related problems on channel-type reactors, which were repeatedly for long time periods met on ADE production reactors in Tomsk-7, but their serious impact was underestimated as they never developed to emergency due to robustness of safety systems. Paper deals with turbogenerator experimental setting on Chernobyl NPP prior the accident, development of event until the moment of criticality and following progression of accident. It also partly describes earlier experience with criticality excursions on graphite-moderated channel-type reactors. 4

7 Průběh havárie Černobylské jaderné elektrárny Ing. Martina Malá Konec dubna 1986 se do historie zapsal událostí, která změnila směr vývoje jaderné energetiky. Bezpečnostní zkouška na čtvrtém bloku odstartovala největší jadernou havárii v dějinách lidstva. Před plánovanou odstávkou reaktoru typu RBMK-1000 měl proběhnout běžný test, který měl ověřit, zda je generátor při svém setrvačném doběhu schopen ještě necelou minutu napájet havarijní čerpadla. Test proběhl při nejnižším možném výkonu, při kterém ještě bylo povoleno reaktor provozovat. Operátoři odstavili jednu ze dvou turbín, odpojili havarijní chlazení a přerušili přívod páry na odstavenou turbínu. Sled následujících událostí, chyby personálu, chyby v projektu, nedostatečné bezpečnostní analýzy, nízká kultura bezpečnosti, politické souvislosti a tlak prostředí způsobily, že den s datem 26. dubna zůstane nezapomenut. Tento den tvoří milník jaderné energetiky jak v dobrém, tak špatném smyslu. Černobylská havárie znamenala traumatizující zážitek, na druhou stranu se však stala základem mezinárodní solidarity a spolupráce. The end of April 1986 is written into history with an event that changed the direction of development of nuclear energy. Safety test at unit 4 launched the largest nuclear accident in a history. Prior to the planned shutdown of the RBMK-1000 reactor a normal test had to be carried out; it should had determine whether the generator in its deceleration inertia was able to power emergency pumps for little less than one minute. The test took place at the lowest possible power rate at which the reactor was still allowed to operate. Operators shut down one of two turbines, disconnected emergency cooling system and cut off steam supply to the triped turbine. The sequence of following events, personnel s mistakes, project design flaws, inadequate security analyses, low safety culture, political context and pressure on continuation of operation caused that 26 April will remain unforgetable. A milestone for nuclear energy was made that day, in both good and bad meaning. The Chernobyl accident constituted a traumatic experience, but on the other hand it became the basis of the international solidarity and cooperation. 5

8 Dutinový koeficient reaktivity Ing. Tomáš Bílý Spojení kladný dutinový koeficient reaktivity je často uváděno ve spojení s reaktory typu RBMK a černobylskou havárií.cílem přednášky je objasnit fyzikální podstatu dutinového koeficientu reaktivity a uvést ho do souvislosti s ostatními zpětnovazebními charakteristikami jaderného reaktoru. Zároveň blíže popsat jeho význam v souvislosti s podmínkami panujícími v černobylském reaktoru v okamžiku nehody. Závěrem jsou představeny opatření provedená ke snížení dutinového koeficientu reaktivity v reaktorech RBMK. The term positive void reactivity coefficient is often associated with the RBMK reactors and the Chernobyl accident.the aim of the lectureis to clarify the physical background of void reactivity coefficient in relation to other reactor s feedback characteristics, as well as to describe its importance with respect to circum stances of the Chernobyl s reactor status at the time of the accident. Finally, the post-accident measures leading to decrease the void reactivity coefficient of RBMK reactors are given. Havárie v jaderné elektrárně Fukushima Petra Malá Na přednášce se dozvíte o problémech jaderných elektráren v Japonsku po zemětřesení 11. března O lokalitě, kde stojí nejponičenější elektrárna Fukushima, o tom, proč se jaderná elektrárna nedá rychle vypnout, proč vzniká vodík, o dochlazovacích systémech, o průběhu havárie. Bude zmíněna také aktuální situace na všech blocích a následky havárie na okolní prostředí zaměstnance i obyvatele nejbližších měst, kontaminace pitné vody a potravin a kontaminace mořské vody a atmosféry včetně výsledků měření v České republice. Zmíněny budou také politické následky, zejména v Japonsku a Německu. At my talk you will learn about the problems of nuclear power plants in Japan after the earthquake on 11th March I will talk about the locality, where the most damaged power plant Fukushima stands, about why a nuclear power plant cannot be quickly shutted down, why hydrogen emergesthere, about aftercooled systems, about the accident progress. The current situation in all reactors in Fukushima will be mentioned, as well as the consequences of the accident on the environment employees of the power plant, residents from the nearest towns, contamination of drinking water, food, seawater and atmosphere including results of measurements in Czech Republic. The political consequences, especially in Japan and Germany, will be also mentioned. 6

9 Havárie jaderných reaktorů a biologické účinky ionizujícího záření (Accidents involving nuclear reactors and biological effects of ionizing radiation) RNDr. Vojtěch Ullmann V přednášce jsou nejprve diskutovány různé možnosti získávání energie z hmoty - chemické reakce (hoření), jaderné štěpení a fúze, gravitační energie z rotujících černých děr, anihilace hmoty a antihmoty. Dále jsou zmíněny fyzikální principy jaderných reaktorů, jejich činnost a možnosti poruch a havárií - za probíhající řetězové štěpné reakce i u "odstaveného" reaktoru vlivem zbytkového tepelného výkonu způsobeného radioaktivitou štěpných produktů. Jelikož technická havárie jaderného reaktoru je často spojena s únikem radioaktivních látek - radiační havárií, může to vést k nežádoucím biologickým účinkům ionizujícího záření. Působení ionizujícího záření na živou tkáň zahrnuje řadu složitých procesů fyzikálních, fyzikálněchemických, (bio)chemických a biologických. Většina těchto procesů probíhá na molekulární a sub-celulární úrovni a nakonec vyúsťují v poškození buněk, tkání, orgánů i celého organismu - v biologické účinky deterministické a stochastické. Závislost biologického účinku na absorbované radiační dávce D je velmi dobře vyjádřena lineárně-kvadratickým modelem (LQ model): N = No. e -( α.d+ β.d2), -ln(n/n0) = α.d + β.d 2, kde No je výchozí počet buněk, N je počet přežilých buněk, α a β jsou parametry vyjadřující průměrnou pravděpodobnost α-poškození na jednotku dávky a β-poškození na čtverec dávky; jejich hodnoty se liší pro různé druhy buněk (α 0,1 0,8 Gy -1, β 0,01 0,1 Gy -2 ). Tato závislost platí především pro deterministické účinky, avšak implicitně leží i v základech pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků. V přednášce rozebereme některé mechanismy účinků záření především na molekulární a subcelulární úrovni (především z hlediska interakcí s DNA) a zmíníme některé nové radiobiologické poznatky: vliv vícečásticových interakcí u hustě ionizujícího záření, bystanderefekt indukovaného radiačního účinku v tkáni a hyper-radoiosenzitivitu buněk v oblasti nízkých dávek. Více informací: V další části budeme diskutovat některé nové konstrukce štěpných jaderných reaktorů - kompaktní samoregulační reaktory (na bázi hydridu uranu), transmutační palivové cykly (uran-plutoniový a thorium uranový), "solné" reaktory, chemicko-isotopovou separaci a urychlovačem řízenou transmutační technologii ADTT. Tyto nové koncepce podstatně omezí riziko havárií a hlavně umožní přepracování radioaktivních odpadů z reaktorů (jejich "jaderné spálení"). Konečným řešením jaderné energetiky však bude teprve termonukleární jaderná fúze, která při podstaně vyšší účinnosti nebude prakticky produkovat žádný radioaktivní odpad (uzavřený lithiumtritiový cyklus) a bude naprosto bezpečná proti jaderné havárii. Budeme diskutovat možnosti inerciální fúze a především technologie tokamaků. Na závěr se krátce zamyslíme nad termonukleárními reakcemi v nitru hvězd a nad výbuchem supernovy - největší "jadernou havárií" ve vesmíru a jeho rizicích pro život. Více informací: The lecture first discusses the various options for obtaining energy from matter - the chemical reaction (burning), nuclear fission and fusion, gravitational energy from rotating black holes, matter and antimatter annihilation. Furthermore, there are mentioned physical principles of nuclear reactors, their activities and the possibility of failures and accidents - for the current chain fission reaction, as well as for "parked" reactor due to residual thermal reactor power caused by the radioactive fission products. 7

10 Since the technical accident of a nuclear reactor is often associated with the release of radioactive materials - radiation accidents, it can lead to adverse biological effects of ionizing radiation. Effects of ionizing radiation on living tissue involve many complex processes of physical, physicalchemical, (bio) chemical and biological. Most of these processes take place at the molecular and sub-cellular level and eventually result in damage to cells, tissues, organs and the whole body - the biological effects of deterministic and stochastic. Dependence of biological effect of radiation on absorbed dose D is very well expressed by the linear-quadratic model (LQ): N = N o. e (α.d+β.d2), -ln(n/n 0 ) = α.d + β.d 2, where N o is the initial cell number, N is the number of survivor cells, α and β are parameters expressing the average probability of α-damage per unit dose and β-damage to the square dose, their values are differ for different types of cells (α 0,1 0,8 Gy -1, β 0,01 0,1 Gy -2 ). This dependence is especially true for deterministic effects, but implicitly it is also found in the basic probability of stochastic effects occurrence. The lecture will discuss some of the mechanisms of radiation effects in particular at the molecular and subcellular level (especially in terms of interaction with DNA) and will mention some new findings in radiobiology: influence of multi-particle interactions in a densely ionizing radiation, bystander-effect of induced radiation effect on the tissue and hyper-radiosensitivity of cells in low doses area. More information: In the next section, we will discuss some new designs of nuclear fission reactors - compact selfregulating reactors (based on uranium hydride), transmutation fuel cycles (uranium-plutonium and thorium-uranium), "salt" reactors, chemical-isotope separation and accelerator driven transmutation technology ADTT. This new approach significantly reduces the risk of accidents and more importantly, will enable the reprocessing of radioactive waste from reactors (the "nuclear burning!). But the ultimate solution to nuclear energy in the future is thermonuclear fusion, in which greater efficiency will produce virtually no radioactive waste (lithium-closed-tritium closed cycle), and will be completely safe from a nuclear accident prospective. We will also discuss the possibility of inertial fusion technology and, in particular tokomaks technology. In the end, we will touch on the thermonuclear reactions inside stars and the supernova explosion - the largest "nuclear accident" in the universe and its risks for life. More information: 8

11 Zdravotní následky havárie černobylského reaktoru a co se o nich dozvídala veřejnost (Health consequences of the Chernobyl nuclear reactor accident, and the kind of information about them presented to public) Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. Příspěvek shrnuje údaje o zamoření území na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku, následné evakuaci obyvatelstva a zdravotních následcích havárie v těchto zemích. Jsou uvedeny známé a potvrzené údaje o deterministických účincích - akutní nemoci z ozáření a následných úmrtích a o účincích stochastických, především výskytu rakoviny štítné žlázy. Dále jsou zmíněny současné znalosti o dalších možných zdravotních účincích leukémii a jiných nádorových onemocnění, onemocnění kardiovaskulárního systému a postižení novorozenců. Stručně je zmíněna radiační situace v Evropě po havárii. Jsou uvedeny příklady neseriózního informování o zdravotních účincích na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku a v České republice. The contribution summarizes data on contamination of territories in Ukraine, Belarus and Russia, on subsequent evacuation of inhabitants from these territories and health consequences in the three countries. Presented are known and confirmed data on deterministic effects acute radiation syndrome and ensuing deaths, and on stochastic effects, particularly on the incidence of thyroid cancer. Also mentioned is contemporary knowledge of other health effects, such as leukemia and other cancer types, cardiovascular diseases, malformations in newly born children and mortality within population. Radiation situation in Europe after the accident is shown briefly. Examples are given of distorted and erroneous information published on health effects of the accident in Ukraine, Belarus, Russia and the Czech Republic. Radiační situace v České republice od černobylské havárie po současnost Ing. Irena Malátová CSc. 9

12 Stupnice INES (INES scale) Ing. Irena Špendlíková Podobně jako jsme se naučili měřit teplotu ve stupních Celsia či sílu zemětřesení pomocí Richterovy stupnice, tak i dnes je čím dál více skloňována i stupnice INES (International Nuclear and radiological Event Scale). Tato sedmistupňová škála posuzuje závažnost nehod a poruch nejenom v jaderných zařízeních, ale také pamatuje na krádež, ztrátu či nález radioaktivních materiálů. V roce 1990 byla zavedena Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE, popř. IAEA) a Agenturou pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA) pro klasifikaci událostí v jaderných elektrárnách a v roce 1992 byla rozšířena tak, aby mohla být aplikována na jakékoli události spojené s civilním jaderným průmyslem. Prvotním cílem zavedení této stupnice bylo usnadnit komunikaci mezi jaderným společenstvím, médii a veřejností. Mezi nejzávažnější události, stupeň 7 na stupnici INES, dnes řadíme jadernou havárii v Černobylu v roce 1986 a jadernou havárii ve Fukušimě z letošního roku. I když jsou obě události klasifikovány stejným stupněm, Černobylská havárie zůstává tou nejčernější. Just like we have learnt to measure the temperature in the Celsius scale or earthquakes in the Richter scale, the International Nuclear and radiological Event Scale (INES) has been recently used very often in public. This seven-level scale classifies the severity of accidents not only in nuclear facilities, but it also includes the theft, loss or discovery of radioactive materials. In 1990 the International Atomic Energy Agency (IAEA) introduced the INES scale in cooperation with the Nuclear Energy Agency Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD/NEA) and in 1992 the INES scale was extended in order to be applied to any events related to the civil nuclear industry. The primary aim was to facilitate communications between the nuclear society, news media and public. The most severe events, level 7 of the INES scale, are the Cernobyl accident in 1986 and the nuclear accident in Fukusima occurring this year. Even though both events are classified with the same level, the Cernobyl accident remains the worst that ever happened. 10

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Černobyl - 25 let. Proč se to stalo?

Černobyl - 25 let. Proč se to stalo? Černobyl - 25 let 26. dubna 1986 nadzdvihly tisícitunové víko čtvrtého reaktoru elektrárny Černobyl dva silné výbuchy: nejprve nahromaděná pára, pak vodík vzniklý reakcí páry na zirkoniových obalech paliva.

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

BeZPeČNOsT IMPeRaTIV JaDeRNé energetiky

BeZPeČNOsT IMPeRaTIV JaDeRNé energetiky BeZPeČNOsT IMPeRaTIV JaDeRNé energetiky safety IMPeRaTIVe OF NUCLeaR energy 2013 JMM consulting Dana DRÁBOVÁ Frank CARRÉ František HEZOUČKÝ Jiří HŮLKA Jan JOHN Jukka LAAKSONEN John C.LEE Jozef MIŠÁK Martin

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 3. a 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou, úroveň B1/B2 Klíčová slova:

Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 3. a 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou, úroveň B1/B2 Klíčová slova: Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 3. a 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou, úroveň B1/B2 Klíčová slova: environment, disaster, greenhouse effect, global warming Cíl práce

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více