Výroční zpráva Argo Bohemia s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o.

2

3 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti Úvodní slovo výkonného ředitele Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Příloha Zpráva o vztahu ovládající a ovládané osoby Osoby tvořící holding Vztahy mezi osobami holdingu Rozhodné období Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu Závěr Zpráva auditora Výhled do dalších období Kontakty Obsah 1

4 1 Základní údaje o obchodní společnosti Obchodní firma: Argo Bohemia s.r.o. Sídlo: Nádražní 365, Sokolov Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Základní kapitál: ,- Kč Údaj o zápisu do obchodního rejstříku: Společnost je od zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce číslo Předmět podnikání: - vnitrostátní zasilatelství - mezinárodní zasilatelství v oboru železniční, silniční a kombinované dopravy v režimu živnosti volné - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné - účetní a administrativní práce v režimu živnosti volné - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod Statutární orgány k : Martin Feifrlík, jednatel Petr Sýkora, jednatel Ing. Miroslava Jasenčáková, jednatelka Ing. Jiří Kratochvíl, jednatel Příslušenství k holdingu: Společnost je 100% dceřinou společností akciové společnosti AFG Holding, a.s. a je součástí holdingové struktury popsané dále ve zprávě o vztahu ovládající a ovládané osoby Základní údaje o obchodní společnosti 2

5 2 Úvodní slovo výkonného ředitele Vážení obchodní partneři, hektický rok 2004 byl pro rozvoj naší společnosti ve všech směrech velmi důležitý. S potěšením mohu konstatovat, že i tento rok byl pro naši společnost mimořádně úspěšný. Argo Bohemia s.r.o. jako jedna z dceřiných společností spediční skupiny AFG Holding, a.s. dosáhla v roce 2004 tržeb ve výši 670 milionů Kč a tím navzdory stále rostoucí konkurenci v oblasti trhu přepravních služeb opět potvrdila svoje významné postavení na českém spedičním trhu. V druhé polovině roku 2004 jsme úspěšně prošli všemi úskalími spojenými se vstupem naší země do EU. Změna při zajišťování celních formalit, posunutí hranic pro návrat celních dokumentů na hranice EU, ale i jiné záležitosti spojené s touto problematikou se všem našim oddělením podařilo bez větších nedostatků úspěšně zvládnout. Na všech našich pobočkách jsme se i v tomto roce opět zaměřili na zkvalitnění našich služeb, poskytovaného servisu a zvýšení naší akvizice u nových zákazníků. Dosažené výsledky nasvědčují tomu, že se nám podařilo tento nelehký úkol i přes nemalé konkurenční tlaky splnit. Věřím, že se naše činnost odrazí i v dalším období na zvýšeném množství námi organizovaných zakázek. Opět bych chtěl touto cestou poděkovat za celou naši společnost především všem současným zákazníkům za projevenou důvěru v naše služby. Jsem přesvědčen, že naši zákazníci posunují svými požadavky a záměry naši firmu neustále kupředu a bez jejich zájmu bychom nebyli prosperující společností. Zároveň bych chtěl přislíbit našim novým klientům, že se všem svěřeným zakázkám budeme věnovat k jejich plné spokojenosti. Za jejich zájem a ochotu vyzkoušet naše služby předem děkuji a těším se na úspěšnou spolupráci. Dále bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří po celý rok velmi úspěšně realizovali všechny naše záměry a svěřené úkoly. V Sokolově dne Martin Feifrlík výkonný ředitel a jednatel společnosti Argo Bohemia s.r.o. Úvodní slovo výkonného ředitele 3

6 3 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2004 Rok 2004 se stal v rámci hodnocení společnosti Argo Bohemia s.r.o. jedním z nejúspěšnějších. Podařilo se nám společnou činností udržet velmi vysoký obrat naší společnosti ve výši 670 milionů Kč, a to i přes stále se zvětšující konkurenční boj na českém, ale i zahraničním spedičním trhu. Oproti roku 2003 se nám opět podařilo navýšit tvorbu zisku, a to o plných 75 %. Rozšíření našich aktivit, nově nabízené služby, zkvalitnění nabízeného servisu a v neposlední řadě kvalitní práce celého našeho týmu, nám opět umožnilo rozšířit řady našich zákazníků o významné společnosti, se kterými jsme započali úspěšnou spolupráci. Rokem 2004 jsme se zařadili ještě větší měrou mezi nejvýznamnější spediční firmy v rámci České republiky. Organizace produktu systémového vlaku Carpáthia Express dosáhla v roce 2004 obrovského úspěchu, neboť za toto období bylo vypraveno 348 plně vytížených ucelených vlaků v relaci Česká republika Rumunsko. Od počátku července se toto spojení začalo organizovat také na dalším přepravním rameni a to ve směru na PPS Biharkeresztes, čímž byla zajištěna lepší obslužnost severněji položených destinací na území Rumunska. Toto spojení zaznamenalo na přepravním trhu obrovský zájem, zvláště pak pro příznivé cenové podmínky, snížení rizika poškození vozové zásilky a samozřejmě také díky bezkonkurenční přepravní době, která je na přepravním rameni ČD CFR 24 hodiny. Komoditní a procentuální rozdělení všech železničních přeprav realizovaných naší společností v roce 2004 bylo následující. Komodita Počet tun Vnitro Export Import Transit Strojírenství Stavebniny Železo Zemědělství Chemie Ostatní Celkem Zpráva o podnikatelské činnosti za rok

7 Po tratích % ČD 56 ŽSR 8 MÁV 23 CFR 7 JZD 2 OSTATNÍ 4 V oblasti kontejnerových železničních přeprav do zemí bývalého SNS se nám i přes velkou recesi v této oblasti podařilo udržet naše přední místo mezi spedičními firmami. Aktivně jsme se i v tomto roce podíleli na organizování kontejnerových přeprav pro významné výrobní společnosti, ale také pro tuzemské i zahraniční spediční firmy, které díky našim zkušenostem, cenám a zajišťovanému servisu, dlouhodobě využívají pro organizaci přeprav tímto směrem našich služeb. Statistika těchto kontejnerových přeprav v roce 2004 je obsažena v níže uvedené tabulce. Kontejnery SNS celkem Via Malaszewicze/Brest via Čierná nad Tisou/Čop Export TEU Import TEU Export TEU Import TEU Export TEU Import TEU Přepravy importních a exportních zásilek, kontejnerů i konvenčního zboží, zopakovaly i v roce 2004 trvalý nárůst. K tomuto úspěchu přispělo zkvalitnění poskytovaných služeb zejména v rámci importních přeprav, ke kterým došlo v souvislosti s podpisem agentských dohod se zahraničními spedičními firmami. Prostřednictvím těchto našich aktivit se nám podařilo získat ještě větší počet zákazníků. Při exportních přepravách jsme i nadále využívali smluvních ujednání s velkou většinou rejdařů, s kterými jsme i v minulosti úspěšně spolupracovali. Statistické údaje týkající se exportních a importních zámořských přeprav organizovaných naší společností jsou obsaženy v níže uvedené tabulce. Zámoří celkem Kontejnery Kusové zboží Hromadné zboží Export tun Import tun Export TEU/tun Import TEU/tun Export tun Import tun Export tun Import tun TEU TEU V oblasti kamionových přeprav se nám podařilo navázat kontakty s kvalitními dopravci, jejichž prostřednictvím jsme začali zajišťovat silniční kamionové přepravy pro řadu významných klientů nejen v rámci České republiky a to jak ve vnitrostátních, tak i v mezinárodních silničních přepravách. Opět jsme se velmi úspěšně podíleli na realizaci přeprav na sklopných nákladních vozidlech. Naše společnost Argo Bohemia s.r.o. se v roce 2004 opět svojí činností a dosaženými výsledky zařadila mezi nejvýznamnější spediční a logistické firmy na území České republiky. Zároveň jsme se i v tomto období úspěšně pokusili naplňovat náš plán rozvoje činností na zahraničních trzích. Množství zrealizovaných i připravovaných zakázek a kontraktů, jakož i stále se zvětšující zájem o naše služby z řad tuzemských i zahraničních zákazníků, nás i nadále přesvědčuje o naší dobré obchodní strategii. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok

8 4 Účetní závěrka 4.1. ROZVAHA označ. AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 012 majetek řád. Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 025 vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 027 účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Účetní závěrka 6

9 označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 042 vlivem 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení řád. 043 Běžné účetní období Minulé období 5. Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 046 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 D. I. Časové rozlišení (ř. 63 až 65) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 065 Účetní závěrka 7

10 označ. PASIVA a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu /- 071 A. II. Kapitálové fondy ř. 73 až A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách /- 076 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 69 až 71) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu řád. Běžné účetní období Minulé účetní období B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 085 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 089 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 100 Účetní závěrka 8

11 označ. PASIVA a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 105 řád. Běžné účetní období Minulé účetní období 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 116 C. I. Časové rozlišení ř C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 119 Účetní závěrka 9

12 4.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT označ. TEXT řád. Účetní období běžné a b c 1 2 minulé I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř. 05 až 07) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období /- IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 Účetní závěrka 10

13 označ. TEXT řád. Účetní období běžné a b c 1 2 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 minulé X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (+/-41) (-46) - (-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1. splatná Q. 2. odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1. splatná 56 S. 2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům /- 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Účetní závěrka 11

14 4.3. CASH FLOW Běžné úč. období Minulé období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A1 Úpravy o nepeněžní operace A1.1 až A A1.1 Odpisy stálých aktiv zničení, fyzická likvidace, poškození, dary A1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou invest. společ.) 0 0 A1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (mimo kapitalizovaných) A1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Z+A1 0 A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A2.1 až A A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, akt. účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních 0 A2.2 Změna stavu krátk. závazků z prov. činnosti, pas. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pas A2.3 Změna stavu zásob 60 0 A2.4 Změna stavu krátk. finančního majetku nespadajícího do pen. prostředků 0 a ekvivalentů 0 A** Čistý peněžní tok provozní činnosti před zdaněním a mimoř. pol. A*+A A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně min. obd A.6 Příjmy a výdaje tvořící mimoř. HV, vč. daně z příjmu z mim. činnosti 0 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti A** +A3 až A Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B*** Čistý pěněžní tok vztahující se k investiční činnosti B1 až B Peněžní toky z finančních činností C1 Dopady změn dlouhodobých (příp. krátk.) závazků spadajících do fin. činnosti 0 0 C2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C2.1 až C C2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu nebo rez. fondu 0 0 C2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 C2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. srážkové daně a vypořádání C2.6 se společníky VOS a komplementáři u komanditních společností 0 0 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti C1 až C2 0 0 F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků A***+B***+C*** R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období P+F Poznámka: Z důvodu odlišné metodiky CF v roce 2003 minulé období není uváděno Účetní závěrka 12

15 4.4. PŘÍLOHA Obecné údaje Popis účetní jednotky Viz. kapitola Údaje o majetkových podílech nevyskytují se Údaje o zaměstnancích Název r r Průměrný přepoč.počet pracovníků Z toho řídící pracovníci 7 6 Osobní náklady Z toho řídící pracovníci Poskytnutá plnění statutárním orgánům Nevyskytují se Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Účetní jednotka uvede veškeré informace, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát Způsob ocenění a) Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: Nevyskytuje se. b) Způsob ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: Nevyskytuje se. c) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: Nevyskytuje se. d) Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat: Nevyskytuje se Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob Nevyskytuje se. Účetní závěrka 13

16 Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit. Vždy s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit. a) Podstatné změny způsobu oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období: Nenastaly. b) Podstatné změny postupů odpisování oproti předcházejícímu účetnímu období: Nenastaly. c) Podstatné změny postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: Nenastaly Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek r r Zákonné Účetní Jsou vytvořeny ostatní zákonné opravné položky k pohledávkám, které byly splatné před koncem roku 2004 a nebyly uhrazeny ve splatnosti ani k datu sestavení roční účetní závěrky za rok 2004 a není na ně stanoven splátkový kalendář Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Účetní odpisový plán hmotného a nehmotného majetku navazuje na odpisy dané zákonem o daních z příjmů dle koeficientů pro rovnoměrné odpisování. Zákonná doba odpisování tohoto majetku (4 roky nebo 12 let) se zohledněním efektu rovnoměrného odpisování přibližně odpovídá praktické využitelnosti těchto zařízení. Proto i vzhledem ke kritériu významnosti není důvod stanovovat účetní odpisy rozdílné od daňových. Software používaný od bude odepisován měsíčně od po dobu 24 měsíců. Software používaný od bude odepisován měsíčně od po dobu 48 měsíců Přepočet cizích měn Cizí měny jsou přepočítávány dle denních kurzů ČNB. K byl proveden kurzový přepočet majetku, pohledávek a závazků kurzem ČNB a byl výsledkově proúčtován. Účetní závěrka 14

17 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek kromě pohledávek a+b) Rozpis dlouhodobého majetku r r Hmotný Nehmotný Pořízení nehmotného majetku 42 0 Hmotný majetek společnosti tvoří převážně počítačové vybavení vč. strojů a zařízení kancelářské techniky a dále vybavení kanceláří (inventář). Nehmotný majetek má výhradně charakter softwarového vybavení. Stav dlouhodobého majetku : c) Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Hlavním přírůstkem dlouhodobého majetku je pořízení počítače, zakoupení automobilů VW Bora a Golf a zařazení automobilů po ukončení leasingu. Úbytky tvoří odpisy majetku, prodej automobilu po ukončeném leasingu a serveru. e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Nevyskytuje se. f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: Nevyskytuje se. g) Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: Nevyskytuje se ve významné výši. h) počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí: Nevyskytuje se Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti Celkem: tis. Kč r r b) Pohledávky k podnikům ve skupině r r tis. Kč z této částky je tis. Kč tvořeno půjčkou sesterské společnosti Argo Slovakia s.r.o. ostatní pohledávky vznikly z obchodního styku. Účetní závěrka 15

18 Argo Slovakia s.r.o ARGO HUNGARIA KFT Argo Ukraine 732 Argo Slovakia s.r.o. půjčka AGF LOGISTICS, a.s. 204 Argo Internationale Spedition, s.r.o ARGO TRANS s.r.o ČSPL, a.s. 0 Celkem c) Pohledávky kryté podle zástavního práva a nebo zajištěné jiným způsobem 821 tis. Ing. Ladislav Zubček Gabimex zástavní právo na nemovitost Vlastní kapitál A Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2004 (v tis. Kč) Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411 ) počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek B Základní kapitál nezapsaný (účet 419 ) C A. +/ - B. se zohledněním účtu D Emisní ážio E Rezervní fondy F Ostatní fondy ze zisku G Kapitálové fondy H Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření I J Zisk účetních období (účet 428 +zůstatek na straně D účtu 431 ) Ztráta účetních období (účet 429 +zůstatek na straně MD účtu 431) K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Vlastní kapitál celkem a) Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za období r společníkovi společnosti ve výši ,- Kč b) O rozdělení hosp. výsledku za rok 2004 valná hromada ke dni vyhotovení přílohy k účetní závěrce nerozhodla. c) Základní kapitál společnosti ve výši ,- Kč je celý splacen. Společníci a výše jejich vkladu: AFG Holding, a.s ,- Kč d) přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Číslo účtu Počáteční stav Obraty Konečný stav Popis změn 411xxxx Navýšení zákl. kap. dle rozhodnutí val.hromady 421xxxx Ke změnám nedošlo přesun mezi fondy 427xxxx Ke změnám nedošlo přesun mezi fondy 428xxxx Rozdělení zisku dle rozhodnutí val.hromady Účetní závěrka 16

19 Závazky a) Souhrnná výše závazků více než 180 dní po lhůtě splatnosti: r r b) Závazky k podnikům ve skupině r r Argo Hungaria, kft 400 Argo Slovakia, s.r.o Argo Trans, s.r.o. 711 Argo Ukraine Ltd 151 Argo Internationale Spedition, s.r.o AFG Holding, a.s AGF LOGISTICS, a.s. 212 E.S. Elbetrans GmbH 157 Argo Logistic, s.r.o. 243 ČSPL, a.s. 6 Celkem c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení: Nevyskytuje se. d) Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (např. záruky za jiný podnik) pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv: Nevyskytují se. e) Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí. Popis nejisté skutečnosti a faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty a její výši a odhad finančního účinku, pokud nejisté skutečnosti nastanou: Nevyskytují se Zákonné a účetní rezervy Nevyskytují se Celkové výdaje na výzkum a vývoj Nevyskytují se Údaje o přeměnách společnosti Nenastaly. Účetní závěrka 17

20 Tržby z prodeje zboží výrobků a služeb r r Úvěr a jeho zajištění r r K je čerpán revolvingový úvěr zajištěný pohledávkami za podniky mimo skupinu AFG Holding, a.s Poskytnuté bankovní záruky Komerční banka: Bankovní záruka reg. č ze dne ve výši 80 tis. EUR do data Uvedená bankovní záruka je jištěna zástavním právem k termínovanému vkladu na účtu / Změny po datu účetní závěrky Rozšíření předmětu podnikání o nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Zapsáno do obchodního rejstříku 28.dubna Účetní závěrka 18

21 5 Zpráva o vztahu ovládající a ovládané osoby 5.1. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Společnost: Argo Bohemia s.r.o., se sídlem: Nádražní 365, Sokolov, IČ: , OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména zasilatelstvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován v zakladatelské listině. Ovládající osoba Společnost: AFG Holding, a.s. se sídlem: U vlečky 2, Brno IČ: , OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2744 Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou svých majetkových účastí, poskytováním služeb v oblasti IT a realitní činností. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Propojené osoby Viz grafické znázornění struktury holdingu uvedené níže. Zpráva o vztahu ovládající a ovládané osoby 19

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více