Energetika 21. Století co patří k všeobecným znalostem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetika 21. Století co patří k všeobecným znalostem"

Transkript

1 Energetika 21. Století co patří k všeobecným znalostem M. Hron, F.Pazdera Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 1. Úvod - harmonický rozvoj světa Historie lidstva, je historií válek, historií vzniku a zániku impérií. Je dnešní realita pokračováním historie, nebo jsme na cestě přechodu k harmonické společnosti: o Války byly vedeny z mnoha různých důvodů, základním předpokladem pro existenci válek jsou však velké ekonomické rozdíly mezi regiony a nedostupnost některých komodit, o Sjednocování Evropy do jednoho celku s vyrovnanou a dostačující životní úrovní je předpokladem míru v Evropě, o Probíhající globalizace v celosvětovém měřítku povede k ekonomickému růstu v akových regionech s velkou populací, jako je Čína, Indie atd. o Globalizace bude mít za následek vznik řady superstátů schopných za určitých podmínek řídit harmonický rozvoj světa (opačný vývoj znamená lokální konflikty mezi těmito superstáty na cizích teritoriích, tajnou podporu teroristických aktivit až po případný globální konflikty mezi některými superstáty) Tento přechod ohrožuje nezajištění trvalé udržitelnosti rozvoje zejména v chudých zemích, ten však závisí na schopnosti zajistit dostatek: o Potravin o Vody o Energie o Sociálních potřeb o Přijatelné životní prostředí 161

2 Zajištění dostatku energie za přijatelné náklady a s přijatelným vlivem na životní prostředí je základním předpokladem naplnění ostatních položek. Naplnění tohoto cíle musí vycházet z objektivního poznání a ověřených znalostí, a to je možno zajistit v demokratické společnosti pouze poskytnutím vzdělání v této oblasti co největšímu počtu lidí. Náhrada poznání emocemi vede k fundamentalismu a zárodku konce demokracie. Kvalitní vzdělání je základním předpokladem udržení demokracie. 2. Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj je zaklínadlo mnoha hnutí, vedoucí někdy až k požadavku na revoluční změny a návrat k pravěku. Tato cesta je nereálná. Druhým extrémem jsou tvrzení, že příroda a přirozený vývoj společnosti vyřeší tento problém sám. I toto tvrzení je nebezpečné a dosavadní zkušenosti potvrzují, že neřešení těchto problémů může mít nedozírné následky. Pravděpodobně nejlepší definicí trvale udržitelného rozvoje je Rio deklarace převzatá z Brundtlandovy komise definující trvale udržitelný rozvoj jako: development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs [1] (rozvoj uspokojující potřeby současné generace bez omezení schopnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby). Koncepce trvale udržitelného rozvoje Sustainable Development Sustainable Development: Societal and social objectives Economical Social dimensions Economy: Transformation-process for satisfaction of needs for goods and services Natural resources and assets 162

3 3. Trvale udržitelný rozvoj - energetika Jakým způsobem aplikovat trvale udržitelný rozvoj na oblast energetiky: Hodnocení životního cyklu je jediným správným přístupem ke koncepčnímu hodnocení jednotlivých alternativ dodávek energie. Toto hodnocení musí zahrnovat vlivy na: o Zdroje o Zdraví o Životní prostředí A musí zahrnovat nejen přímé vlivy na zdroje a životní prostředí z výstavby, provozu a vyřazení z provozu energetických zařízení, ale též všech předcházejících a následných procesů v energetickém řetězci. V úvahu je též nutno vzít dosažený technický rozvoj vytvářející prostor pro další využití energetických zdrojů budoucími generacemi. Příklad: Jak lze technologickým vývojem zvýšit parametr udržitelnosti jaderné energie: Stávající využití uranu: Pro roční výrobu elektřiny v reaktoru VVER 1000 (1000 MWe) s ročním využitím 0,85%: Vytěžený uran t U (99, 3% U238, 0,7 % U235) Obohacení na 3,6 % U t pro palivo, 144 t ochuzený uran (0,25 % U235) Spálení v reaktoru ve vyhořelém palivu 21,9 t uranu (0,8 % U235) a 0,4 t Pu239) Vyrobeno 7,446 TWh elektrické energie, spáleno 0,8 t U235. Komerčním zvládnutím rychlých reaktorů produkujícího na 1 spálený atom Pu 239 více P239 z U238, lze využít všechen zbytkový U238, U235 a Pu239 na skladech v ochuzeném uranu a vyhořelém palivu. Výrobou 7,4 TWh ve stávajících reaktorech je připraveno ve skladech pro budoucí generace palivo pro výrobu 1689,5 TWh elektřiny v budoucnu v technologii vyvinuté pro budoucí generace. 163

4 Palivový cyklus reaktoru VVER 1000 Uhelná elektrárna Elektrický výkon: MWe 1000 Elektrický výkon: MWe 1000 Účinnost 33,0% Účinnost 35,0% Teplný výkon MW 3030 Teplný výkon MW 2857 Koeficient využití 85,0% Koeficient využití 85,0% Vyrobená elektřina TWhel. 7,446 Vyrobená elektřina TWhel. 7,446 Vyrobená teplo TWh 22,564 Vyrobené teplo TWh 21,274 Palivo Palivo Vytěženo tu 166,9 % U 235 0,715% Vytěženo t uhlí Obohaceno tu 23,2 % U 235 3,600% Výhřevnost kj/kg Ochuzený odpad tu 143,7 % U 235 0,250% Výhřevnost TWh/t 4,17E-06 Vsazeno na rok do rektoru: tu 23,2 % U 235 3,600% Přepočet kj/kg na TWh/t [TWh/t]/kJ/kg] 3,60E+09 Vyjmuto z reaktoru ve vyhořelém palivu Emise Obohacený uran tu 21,889 % U 235 0,804% Emise CO2 t CO Plutonium tpu 0,440 % Pu 239 0,715% Emise CO2 t CO2/TWh el Na výrobu 7,446 TWh el. spotřebováno CO 2 daň EUR/t CO 2 10 tu 0,834 U 235 CO2 daň EUR/t CO2 60 tu/twh el. 0,112 CO 2 daň 10 - navýšení ceny za kwh Kč/KWh 0,75 CO2 daň 60 - navýšení ceny za kwh Kč/KWh 4,53 Potencilání energie ve skladech: TWhel. Násobek vyrobené V ochuzeném reaktoru 1490,1 200 Atomová hmotnost C 12 Ve vyhořelém palivu 199,4 27 Atomová hmotnost O 16 Na výrobu 7,446 TWh el. spotřebováno t uhlí Celkem 1689,5 227 t uhlí/twh el Klimatické změny Potenciální klimatické změny z lidské činnosti začínají být celosvětovou hrozbou. Jednou z největších hrozeb jsou emise skleníkových plynů vznikajících spalováním fosilních paliv v: o Energetice, o Dopravě, o Průmyslu a vytápění. Klimatickými změnami se již zabývají nejenom odborníci ale i prezidenti světových velmocí. Program USA toho je příkladem [3]. Uwww.climatescience.gov, HTwww.usgcrp.govTH V Evropě již existuje direktiva na obchodování s limity COB2B a uvažuje se zavedením daně. Odhadované výše jsou: o EUR /t COB2B o EUR /t COB2 A Conceptual Matrix 164

5 Příklad: Jak lze uložit COB2B do oceánů? Ukládání CO 2 do oceánů Do jaké hloubky a pod jakým tlakem je tř eba č erpat CO 2 CO 2 kritický tlak M PA 7,381 kritická teplota o C 31,04 hustota v kritickém stavu kg/m Potř ebný tlak M PA 7,381 Hloubka poč ítána pro teplotu 31 o C, pro teplotu 4 o C bude hloubka odpovídajícně menší Potř ebná hloubka m 738,1 Jaký objem bude zaujímat CO2 potř ebný k výrobě 7,444 TW h elektř iny Emise CO 2 t C O Objem kapalného plynu v moř i m Plocha vrstvy o tloušť ce 10 m km 2 4,00 5. Světová energetika Energetika je jedním z klíčových celosvětových problémů, nejdůležitějšími aspekty jsou: o Emise COB2B o Strategická nezávislost na zdrojích z rizikových oblastí o Postupné vyčerpávání zdrojů fosilních paliv Tyto problémy jsou analyzovány a jsou připravovány nové energetické strategie jak celosvětově [4, 5 ], tak v USA [6 ], EU [7, 8, 9 ] a dalších zemích a regionech. 165

6 Ukazatele průmyslových států za rok 1996 Ukazatele rozvojových států za rok 1996 Pořadí Stát Počet obyvatel PPP/ob. Spotřeba Spotřeba elektřiny PEZ Pořadí Stát Počet obyvatel PPP/ob. Spotřeba elektřiny Spotřeba PEZ mil. USD/ob. kwh/ob. kgoe/ob. 1 USA 265, Ruská federace 147, Japonsko 125, SRN 81, Spoj. Království 58, Francie 58, Itálie 57, Ukrajina 50, Španělsko 39, Polsko 38, Kanada 29, Rumunsko 22, Austrálie 18, Nizozemí 15, Jugoslávská FR 10, Řecko 10, Česká republika 10, Bělorusko 10, Maďarsko 10, Belgie 10, Portugalsko 9, Švédsko 8, Bulharsko 8, Rakousko 8, Švýcarsko 7, Izrael 5, Slovensko 5, Dánsko 5, Finsko 5, Chorvatsko 4, Norsko 4, mil. USD/ob. kwh/ob. kgoe/ob. 1 Čína Indie Indonésie Brazílie Pákistán Bangladéš Nigérie Mexiko Vietnam Filipíny Irán Turecko Thajsko Egypt Etiopie Korejská rep Česká republika Regionální nerovnováha mezi spotřebou a ložisky zemního plynu- mezinárodní obchod 166

7 Spotřeba elektřiny na obyvatele v zemích EU ( ) ve srovnání s ČR a USA Švédsko Finsko Lucembursko Belgie Francie Rakousko Nizozem í Dánsko Německo Anglie Irsko Česká republika Španělsko Itálie Řecko Portugalsko Průměr EU USA kwh/obyvatele NUCLEAR SHARE OF ELECTRICITY GENERATION 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% France Lithuania Belgium Bulgaria Slovakia Sweden Ukraine Kore, Rep. of Hungary Slovenia Armenie Sw itzerland Japan Finland Germany Spain United Kingdom Taiwan Czech Republic United States Rus sia Canada Romania Argentina South Africa Mexico Nethe rlands India Brazil China Palistan Iran 47,12% 47,02% 46,80% 43,77% 42,84% 38,30% 37,18% 36,36% 36,03% 34,65% 33,05% 31,21% 30,99% 28,87% 25,32% 20,77% 19,80% 14,41% 12,44% 10,60% 9,04% 7,08% 5,21% 4,02% 2,65% 1,25% 1,15% 0,12% 57,74% 75,00% 73,11% Podíl jaderné energetiky na světové produkci elektřiny 167

8 6. Perspektivy světové energetiky Vztah reálného GDP/ob. (PPP/ob.) a spotřeba elektřiny v roce průmyslové státy 25 1$/kWh 1,5$/kW 20 2$/kWh [MWh/ob.] ČR 3$/kWh 5 4$/kWh PPP/ob. [tis.$/ob.] Úkolem světové energetiky je vyrovnat se s: o Omezit závislost na dodávkách surovin z nestabilních oblastí o Prudkým nárůstem cen ropy a zemního plynu o Emisemi COB2B Postupně krystalizují následující opatření: o Nahradit ropu a zemní plyn v domácnostech jiným nosičem, neboť distribuované spalování ropy a zemního plynu neumožňuje se vyrovnat s emisemi COB2B a navíc tyto zásoby budou vyčerpány v první řadě o Připravuje se nasazení vodíkových technologií (vodík je však pouze nosič energie, neřeší otázku její výroby a zajištění zdrojů) o Vyvinout technologie umožňující využití vodíku (palivové články a spalovací motory) o Připravit obecně přijatelné a cenově dostupné technologie výroby elektřiny a vodíku k nasazení po roce 2020 (krystalizují následující klíčové technologie): o Jadernou energetiku o Čisté uhlí o??? 168

9 o Připravit jadernou fúzi ke komerčnímu nasazení do roku o Vyjma toho je třeba zvyšovat úsporná opatření v používání energií a v maximální míře využívat cenově výhodných energetických zdrojů kde je to možné. 7. Vodíková ekonomie Hydrogen a «U.S. Vision»? [10, 11] 169

10 P (-252 C) P P P P P P Vlastnosti vodíku LHV H kj/nmp 3 CH kj/nmp 3 UHV ρ (gas) ρ (liquid) kj/nmp kj/nmp kj/kg kj/kg kg/nmp 70.9 kg/mp kg/nmp 430 kg/m3 (-162 C) Ignition limits 4 tot 75 vol % in air 5 tot 15 vol % Laminar flame speed ~ 250 à 300 cm/s ~ 35 à 45 cm/s 3 3 Výroba vodíku electrolysis of H2O η ~ 70 % - electricity from renewables - electricity from nuclear plants (fission & fusion) reforming of CH4 (or other fossil fuels): especially for fuel cells gassificatie of coal or biomassa - syngas CO, CHB4B, HB2B - with steam supply (high T) => CO + CHB4B HB2B (low T) CO => + Thermal-chemical splitting of water COB2B HB2B * direct cracking 2 HB2BO => 2 + HB2B * by means of catalysts OB2B T ~ 2500 C Ca BrB2 B+ 2 H2O => Ca (OH)B2B + 2 H Br 730 C Hg + 2 H Br => Hg C BrB2B HB2B Hg BrB2B + Ca (OH)B2B => Ca BrB2B + Hg O + HB2BO 200 C Hg O => Hg + ½ 600 C OB2B HB2BO => HB2B combined with photosynthesis photobiological route + ½ OB2BBy biological means; through bacterial action 170

11 8. Čisté uhlí Rozvoj konvenčních uhelných elektráren 171

12 Kombinovaný (paroplynový) cyklus na zemní plyn Projekty tepelných elektráren se superkritickými parametry páry 172

13 Snížení emisí COB2 Bnahrazením starých uhelných elektráren moderními uhelnými a plynovými elektrárnami 9. Jaderná energetika Jaderná energetika: NUCLEAR POW ER STATUS AROUND THE W ORLD REACTORS IN OPERATION REACTORS UNDER CONSTRUCTION NO. OF UNITS TOTAL NET MW E NO. OF UNITS TOTAL NET MW E Argentina Arm enie Belgium Brazil Bulgaria Canada China Czech Republic Finland France G erm any Hungary India Ira n Japan Kore, Rep. of Lithuania M exico Netherlands Palistan Rom ania Russia South Africa Slovakia Slovenia Spain Sw eden Sw itzerland Taiw an United Kingdom Ukraine United States W O RLD TO TAL Současný stav jaderné energetiky ve světě o Generace IV [12, 13] o Jaderné elektrárny k nasazení do roku 2010 [14, 15]Palivový cyklus [16, 17] 173

14 Dlouhodobá strategie rozvoje jaderné energetiky Role jaderné energetiky Jaderná energetika USA v roce 2010 ve státní energetické politice USA 174

15 Které koncepty vybrány pro další vývoj? 6 vybraných z 94 navržených Jaderně energetické systémy IV. Generace (jaderná energetika pro nové století) Otevřený a částečně otevřený (MOX) palivový cyklus : Velmi-vysokoteplotní plynem chlazený reaktor VHTR Superkritický lehkovodní reaktor - SCWR Sodíkem chlazený rychlý reaktor - SFR Olovo-vizmutem chlazený rychlý reaktor - LFR Plynem chlazený rychlý reaktor - GFR Tekutými solemi chlazený rychlý reaktor - MSR Různé koncepty budou přednostně vyvíjeny v různých zemích Velikost Large Monolit LFR* MSR SFR* SCW * Range of Mid- GFR VHT R Small Modul LF Produkty Palivový cyklus Electricity Productio Bot Hydrogen Productio Once- Through Eithe Actinide Managemen SCWR SFR GFR LFR MSR 500 C Outlet Temperature VHTR 1000 C VHT SCW GFR LFR MSR SFR 175

16 Portfolio systémů IV. Generace Superkritický lehkovodní reaktor -SCWR Charakteristiky chladivo-h2o při superkritických podmínkách 500 C výstupní teplota 1700 MWe Zjednodušený sekundární systém Výhody Účinnost téměř 45% s vynikající ekonomikou Tepelné nebo rychlé spektrum neutronů Charakteristiky Chladivo He >1000 C výstupní teplota 600 MWe Grafitové bloky jako GT-MHR Výhody vysoká účinnost Výroba vodíku Výroba procesního tepla Vysoká úroveň pasivní bezpečnosti Velmi-vysokoteplotní plynem chlazený reaktor - VHTR 176

17 Sodíkem chlazený rychlý reaktor- SFR Charakteristiky chladivo Na 150 to 500 MWe Kovové palivo pyro processing / MOX palivo s pokročilým přepracováním Výhody Spotřeba aktinidů z LWR Charakteristiky Pb or Pb/Bi chladivo 540 C to 750 C výstupní teplota MWe let životnost AZ Výhody distribuovaná výroba el. energie Vodík a pitná voda Kazetová AZ, oblastní přepracování Vysoká pasivní bezpečnost Odolnost proti zneužití jaderných materiálů Olovem chlazený rychlý reaktor LFR 177

18 Plynem chlazený rychlý reaktor Charakteristiky Chladivo He (S-CO2) 850 C výstupní teplota přímý cyklus, Brayton účinnost 48%? 600 MWBthB/288 MWBeB Několik možností paliva a konfigurací AZ Výhody Minimalizace odpadu a efektivní využití suroviny potenciál nízké kapitálové náročnosti Reaktor s kapalným palivem a chladivem na bázi roztavenýcvh fluoridových solí - MSR Charakteristiky palivo: tekuté Li, Be, Th a U fluoridy 700 C Texit 1000 MWe Nízký tlak (<0.5 MPa) & vysoká T (>700 C) Výhody Nízký zdrojový člen díky on-line přepracování Minimalizace odpadu a efektivní využití suroviny 178

19 SPCWR proč? Významné zjednodušení oproti PWR a BWR Kompaktnější systém (malý specifický objem) Eliminace recirkulačního systému a separace páry (oproti BWR) Eliminace parogenerátoru oproti PWR Vysoká účinnost (44% versus 33%) Lepší ekonomika! Zdokonalený palivový cyklus minimalizující ukládání štěpitelných materiálů 179

20 P cyklus P v P => P + P + P = P 7000 Electrical generating capacity, GWe TOTAL Open cycle LWR Closed cycle LWR Year Perspektivní scénář růstu jaderně energetické kapacity bez rychlých reaktorů (uváženy potenciálně levnější uranové reservy přibližně 10 miliónů tun) 7000 Electrical generating capacity, GWe TOTAL NUCLEAR FAST REACTORS (U-Pu) THERMAL REACTORS 235 U (Th - 233U) Year Perspektivní scénář růstu jaderně energetické kapacity s rychlými reaktory (uváženy potenciálně levnější uranové reservy přibližně 10 miliónů tun) 10. Jaderná fúze Popis technologie V současné době B1BDP V budoucnu snad také B1BDP 2 P+ B1BDP 2 2 P+ B1BTP Tritium je získáváno ozařováním B3BLiP 3 B2BHeP nebo B1BDP B0BnP 1 B2BHeP přírodní směsi s B3BLiP MeV Plazma musí být ve stavu charakterizovaném vysokou hodnotou Loschnitova čísla (ntt) Plazma je stlačována magnetickým polem 3 180

21 Dva nejznámější systémy: Tokamak a Stellarator Také inertní fúze Ukázka různých versí termojaderného zařízení typu Tokamak 11. Závěr Energetika z celosvětového pohledu: Emise CO2 Strategická nezávislost na zdrojích z rizikových oblastí Postupné vyčerpávání zdrojů fosilních paliv Z pohledu ČR - prosperita ČR závisí na: Ceně pracovní síly (poroste) Kvalitě pracovní síly (vzdělanosti) Surovinových zdrojích (nejsou) Ceně energií Český průmysl má dostatek zkušeností, aby sehrál důstojnou roli v energetice 21. Století [20]. Vliv veřejného mínění a politiků má často negativní vliv na rozhodovací procesy: Potřebujeme plošnou vzdělanost v technických vědách Schopnost komunikace technické inteligence mezi sebou a politiky, novináři a obyvatelstvem pro ně srozumitelným způsobem, umožňujícím udělat si vlastní názor Základní úkol školství je naučit studenty chápat základní principy techniky a jednoduchá kvantitativní ocenění. 181

22 Literatura [1] ALFRED Voß: Energy in a sustainable development perspective. University of Stuttgart. [2] Strategic Plan for the U.S. Climate Change Science Program. A Report by the Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research. [3] F.Pazdera, F.Klik: Jaderná energetika (Klady a rizika v ČR, výhledy, ukládání paliva). Seminář Elektroenergetika a životní prostředí, Brno 25. září [4] F.Pazdera, F.Klik: Jaderná energetika (Klady a rizika v ČR, výhledy, ukládání paliva). Seminář Elektroenergetika a životní prostředí, Brno 25. září folie. [5] Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America s Future. Report of the National Energy Policy Development Group. May [6] World Energy, Technology and Climate Policy Outlook (WETO). EC EUR 20366, [7] GREEN PAPER. Towards a European strategy for the security of energy supply. EC, November 2001.GREEN PAPER. Towards a European strategy for the security of energy supply. Brief presentation. 29 November Toward a More Secure and Cleaner Energy Future for America. NATIONAL HYDROGEN ENERGY ROADMAP. PRODUCTION DELIVERY STORAGE CONVERSION APPLICATIONS PUBLIC EDUCATION AND OUTREACH. Based on the results of the National Hydrogen Energy Roadmap Workshop, Washington, DC, April 2-3, 2002 November DOE. [10] Toward a More Secure and Cleaner Energy Future for America. A NATIONAL VISION OF AMERICA'S TRANSITION TO A HYDROGEN ECONOMY TO 2030 AND BEYOND. Based on the results of the National Hydrogen Vision Meeting, Washington, DC, November 15-16, February 2002, DOE. [11] A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems. December Issued by the U.S. DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and the Generation IV International Forum. Hejzlar, Massachusetts Institute of Technology. Současný stav výzkumu a vývoje reaktorů 4. generace. Seminář ÚJV, Rez [13] A Roadmap to Deploy New Nuclear Power Plants in the United States by Volume I Summary Report. Prepared for the United States Department of Energy 182

23 Office of Nuclear Energy, Science and Technology and its Nuclear Energy Research Advisory Committee Subcommittee on Generation IV Technology Planning. October 31, [14] A Roadmap to Deploy New Nuclear Power Plants in the United States by Volume II Main Report. Prepared for the United States Department of Energy Office of Nuclear Energy, Science and Technology and its Nuclear Energy Research Advisory Committee Subcommittee on Generation IV Technology Planning. October 31, 2001.Professor V.I. Ratchkov, MINATOM, Nuclear Power Development Strategy of RUSSIA. EAES combined meeting 2001, NIDA, LITHUNIA, May [16] Generation-IV Roadmap. Report of the Fuel Cycle Crosscut Group. March 18, [17] The Nuclear Energy Future The Nuclear Energy Future William D. Magwood, IV, Director Office of Nuclear Energy, Science and Technology U.S. Department of Energy. June 2, Presentation at the 2003 American Nuclear Society Annual Meeting San Diego, California. [18] Report to Congress on Advanced Fuel Cycle Initiative: The Future Path for Advanced Spent Fuel Treatment and Transmutation Research. January Prepared by Office of Nuclear Energy, Science, and Technology. U.S. Department of Energy. [19] František Pazdera, František Klik, Nuclear Research Institute Řež plc: Contribution of Czech Research to Nuclear Energy Development. 17th International Conference on STRUCTURAL MECHANICS IN REACTOR TECHNOLOGY, Prague, Czech Republic, August 17-22,

24 184

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Tomáš Bílý Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Plán výletu: Současný stav jaderné energetiky Vyhořelé

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s.

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. Inovativní Reaktorové Systémy a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. The basic energy facts Energy self sufficiency is impossible to achieve The Union s growing dependence

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU

NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU VVER 2010 EXPERIENCE AND PERSPECTIVES Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky 1 Obsah 1. Budoucí spotřeba elektřiny 2. Nízkouhlíkové zdroje pro ČR 3. Regulační

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Zastavit se a změnit svět. Vize, rizika a příleţitosti energetiky

Zastavit se a změnit svět. Vize, rizika a příleţitosti energetiky Zastavit se a změnit svět Vize, rizika a příleţitosti energetiky Aleš John NRI Řeţ 18. 10. 2010 1 Fosilní, obnovitelné, jaderné,????, zdroje 100 W/hlavu??? W/hlavu 1800 W/hlavu 18. 10. 2010 2 O čem bude

Více

Superkritická vodní smyčka SCWL

Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical Water Loop), je experimentální zařízení sloužící k simulaci fyzikálních a chemických parametrů superkritického

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Spasí nás nové generace reaktor ů? Spasí nás nové generace reaktor ů? Dalibor Stráský Praha, 28.4.2009 Vývoj jaderné energetiky Generation IV - program US Department of Energy iniciován v r. 1999 Výběr reaktorových systém ů IV. generace

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

SMR - malé modulární jaderné reaktory

SMR - malé modulární jaderné reaktory SMR - malé modulární jaderné reaktory Lubor Žežula ÚJV Řež, a. s. Konference ENERGETIKA MOST 2016, Most - 16.6.2016 1 Malé reaktory - definice Podle klasifikace Mezinárodní agentury pro atomovou energii:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Pilotní analýza alternativních metod šetření příjezdového cestovního ruchu Prezentace hlavních výsledků. ppm factum research

Pilotní analýza alternativních metod šetření příjezdového cestovního ruchu Prezentace hlavních výsledků. ppm factum research Pilotní analýza alternativních metod šetření příjezdového cestovního ruchu Prezentace hlavních výsledků ppm factum research 1 SBĚR DAT V LOKALITÁCH POROVNÁNÍ F2F A GSM SBĚRU DAT Hlavní výsledky Hlavní

Více

Reaktory 4. generace Vývoj a zapojení ČR

Reaktory 4. generace Vývoj a zapojení ČR ÚJV Řež, a. s. Reaktory 4. generace Vývoj a zapojení ČR Ing. Karel Křížek, MBA Generální ředitel Praha, 23. červen 2015 Počátky 4. generace jaderných reaktorů 1999: Iniciativa Gen-IV pochází z US Department

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Počet jaderných reaktorů ve světě (439) a rozložení dle toho, kolik let jsou v provozu.

Přílohy. Příloha č. 1: Počet jaderných reaktorů ve světě (439) a rozložení dle toho, kolik let jsou v provozu. Přílohy Příloha č. 1: Počet jaderných reaktorů ve světě (439) a rozložení dle toho, kolik let jsou v provozu. (Zdroj: Nuclear Power Reactors in the World, IAEA, REFERENCE DATA SERIES No. 2, 2014 Edition,

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha Jak změní technologický rozvoj užití energetických surovin pro výrobu elektrické energie? (technologické možnosti konvenčních x nekonvenčních zdrojů elektřiny) Pavel Ripka ČVUT FEL Praha zdroj dat a obrázků:

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

CCS v Evropě a ve světě. Vít Hladík Česká geologická služba

CCS v Evropě a ve světě. Vít Hladík Česká geologická služba CCS v Evropě a ve světě Vít Hladík Česká geologická služba Geologické ukládání CO2 v České republice utopie nebo výzva pro budoucnost? Workshop projektu TOGEOS, Praha, 13. 9. 2010 Přehled projektů CCS

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky VITVAROVÁ M., NOVOTNÝ V., DLOUHÝ T., HRDLIČKA F. (ČVUT v Praze, Fakulta strojní) JAKOBSEN J., BERSTAD D., HAGEN B., ROUSSANALY S., ANANTHARAMAN

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY INTRODUCTION NA PALIVOVÝCH OF GASIFICATION ČLÁNCÍCH TECHNOLOGY, IGCC Seminář ELECTRICITY SVSE, 3.května PRODUCTION 2012 AND ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS Ing. Tomáš Rohal, Business

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě PODKLADY: ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU (LCA) 16. září 2014, ČVUT, FSv Obsah 1) Úvod Trvale udržitelný rozvoj Analýza životního cyklu

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2009 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin,

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

CENÍK PLATNÝ OD

CENÍK PLATNÝ OD CENÍK PLATNÝ OD 2.8.2013 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček JADERNÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie Jiří Kameníček Osnova přednášky Styčné body mezi fyzikou a chemií Způsoby získávání energie Uran a jeho izotopy, princip štěpné

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation PGP Terminal,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Štítkování elektrospotřebičů. 3.12.2009 Martin Sailer generální ředitel

Štítkování elektrospotřebičů. 3.12.2009 Martin Sailer generální ředitel Štítkování elektrospotřebičů 3.12.2009 Martin Sailer generální ředitel CECED CECED - Conseil Europeen de la Construction d Appareils Domestiques European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment)

Více