Spisový a skartační řád VŠE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád VŠE"

Transkript

1 Strana 1/14 Spisový a skartační řád VŠE Anotace: Tato směrnice sjednocuje a stanoví postup při vyřizování dokumentů na pracovištích VŠE a jejich vyřazování. Jméno Útvar/funkce Datum Podpis Zpracovatel Přezkoumal Schválil Mgr. Jaroslava RNDr. Karel Nenadál prof. Ing. Richard Hindls, Eislerová CSc., dr.h.c. vedoucí právního ředitel Výpočetního rektor oddělení centra Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. RNDr. Karel Nenadál, v.r. v z. prof. Ing. Hana Mach ková, CSc., v.r. Platnost od Platnost do odvolání Účinnost od Účinnost do odvolání Účinnost 4. změny od 1. července 2010

2 Strana 2/14 OBSAH ČÁST I. Spisový řád I. - Obecná ustanovení II. - Vymezení základních pojmů III. - Činnost podatelny IV. - Pracoviště pověřená spisovou službou V. - Činnost pracovníka pověřeného vedením spisové služby VI. - Vyřizování písemností VII. - Výkon elektronické spisové služby VIII. - Podepisování písemností IX. - Odesílání písemností X. - Ukládání písemností XI. - Zvláštní ustanovení ČÁST I I. Skartační řád 1. - Základní pojmy 2. - Ukládání dokumentů do centrální spisovny 3. - Evidence a uložení spisového materiálu v centrální spisovně 4. - Vydávání dokumentu z centrální spisovny 5. - Podávání informací 6. - Úhrada za služby poskytnuté spisovnami 7. - Skartační řízení ČÁST III. Společná a závěrečná ustanovení Přílohy: č. 1 Spisový plán č. 2 - Protokol o předání dokumentů do centrální spisovny č. 3 - Skartační návrh na vyřazení dokumentů Spisový a skartační řád je vnitřní předpis VŠE, nepodléhající registraci MŠMT, který sjednocuje a stanoví postup při vyřizování dokumentů jednotlivými útvary a jejich vyřazování, postup při předávání dokumentů k archivaci příslušnému správnímu orgánu, kterým je Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 (dále je Archiv ). Postup upravený touto směrnicí se řídí zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a jinými speciálními právními předpisy.

3 Strana 3/14 ČÁST I. Spisový řád Článek 1 Obecná ustanovení Spisový řád (dále Řád) stanoví jednotné zásady pro systematickou, racionální, bezpečnou a pohotovou manipulaci s dokumenty na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen VŠE) ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Článek 2 Vymezení základních pojmů 1. Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Dokumenty se člení na: a) písemnosti došlé/odesílané obyčejnou poštou b) doporučené písemnosti, a to došlé i odesílané Za písemnosti ve smyslu tohoto řádu se nepovažují písemnosti neúředního charakteru, zejména brožury, časopisy a noviny, knihy, pozvánky, propagační a reklamní písemnosti, sbírky zákonů a věstníky a další písemnosti, které nesouvisí s činností VŠE či nevyplývající z jiných právních předpisů. 2. Spisová služba. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy písemností došlých a vzešlých z činnosti VŠE, zahrnující jejich příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřizování ve skartačním řízení. 3. Podatelna je pracoviště, které zajišťuje příjem došlých i odchozích písemností v poštovním styku a vede evidenci doporučených písemností. 4. Elektronická spisová služba (ESPS) je aplikace systému ISIS, která v případě elektronické evidence plní funkci Knihy doporučené pošty a Podacího deníku. 5. Pracoviště, pověřená spisovou službou. Pracoviště, která zabezpečují průkaznou manipulaci s písemností. 6. Určený pracovník je zaměstnanec zmocněný vedoucím pracovníkem Pracoviště pověřeného vedením spisové služby. 7. Číslo jednací písemnosti je číslo, pod kterým je písemnost evidována v ESPS. Číslo jednací se skládá z pořadového čísla, roku a kódu pracoviště. 8. Původce je každý, z jehož činnosti dokument vznikl. 9. Zpracovatel je pracovník, jemuž byla písemnost přidělena k vyřízení. 10. Spis je souborný úřední dokument k jedné věci, tvořený větším počtem přijatých nebo vytvořených písemností. Článek 3 Činnost podatelny 1. Místem činnosti podatelny je podatelna v nové budově (NB) na VŠE, a dále podatelny dislokovaných pracovišť SÚZ a FM v Jindřichově Hradci. 2. Písemnosti adresované pracovištím VŠE od jiných subjektů přijímají podatelny denně na

4 Strana 4/14 3. příslušných poštách. Příjem doporučených písemností potvrdí pracovník podatelny svým podpisem na dodacím lístku, který vystaví poštovní úřad a kopii si ponechá. Poškozené zásilky ihned reklamuje. Pracovník podatelny dále přijímá oznámení poštovního úřadu o zásilkách na dobírku a peněžních zásilkách a předává tato oznámení příslušným adresátům. 4. Všechny doporučené písemnosti převzaté podatelnou se evidují v ESPS. Převzetí písemnosti musí být potvrzeno Určeným pracovníkem podpisem na předávacím formuláři a následným potvrzením převzetí v ESPS. 5. Ostatní došlé písemnosti podatelna roztřídí podle Pracovišť pověřených spisovou službou. 6. Podatelna je oprávněna otevřít písemnost jen v případě, kdy z adresy není patrné, kterému Pracovišti pověřenému spisovou službou má být písemnost předána. Je-li na obálce písemnosti uvedeno na prvním místě jméno a příjmení zaměstnance, předá písemnost neotevřenou s tím, že v případě doporučené písemnosti postupuje se shodně s odstavcem č. 3 tohoto článku. 7. Zásilky nabídek v rámci veřejných zakázek, podané v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou, se zásadně neotvírají, zaevidují se do ESPS a jsou po stanoveném datu předány pracovníkovi právního oddělení spolu s vyplněným formulářem s uvedením pořadového čísla příslušné nabídky v pořadí, jak tyto byly předány do podatelny. Tento postup je možné použít i v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 8. Přihlášky ke studiu doručené podatelně osobně nebo obyčejnou poštou podatelna opatří otiskem podacího razítka s uvedením data. Hromadná korespondence (více než 30 písemností) ve věci uchazečů o studium a studentů je vyřizována na základě poštovních podacích archů (sestava pro poštu), které tisknou Pracoviště pověřená spisovou službou a předávají je spolu s odesílanými dokumenty podatelně. Poštovní podací archy ukládá podatelna. 9. Doporučené dokumenty, na které se vztahují zvláštní předpisy (např. zákon o účetnictví) zapisuje podatelna do ESPS, nedoporučené se označí dnem doručení. Všechny tyto doručené dokumenty se zaznamenají určeným pracovníkem v informačním systému VŠE, který přidělí dokumentu evidenční číslo. 10. Pro odesílanou poštu platí postup analogicky jako v případě došlé pošty s tím, že původce dokumentu ho zaeviduje v ESPS. Článek 4 Pracoviště pověřené spisovou službou 1. Pracoviště pověřená spisovou službou na VŠE jsou tato: sekretariát rektora sekretariáty prorektorů sekretariát kvestora fakulty 1 až 6 CIKS CTVS Nakladatelství Oeconomica Oddělení vědy a výzkumu Oddělení zahraničních styků OKIS Pedagogické oddělení Právní oddělení

5 Strana 5/14 VC SÚZ. 2. Vedoucí pracovník Pracoviště pověřeného spisovou službou stanoví Určeného pracovníka, který zajišťuje styk s podatelnou a vlastní spisovou službu pro všechny útvary spadající pod toto Pracoviště pověřené spisovou službou. Každé Pracoviště pověřené spisovou službou eviduje dokumenty v ESPS, do kterého se zapisuje došlá i odesílaná pošt. Útvary, spadající pod Pracoviště pověřené spisovou službou si mohou vést svou další evidenci došlé a odeslané pošty. 3. Do ESPS eviduje písemnosti pouze Určený pracovník. Po dobu jeho nepřítomnosti určí vedoucí pracovník Pracoviště pověřeného vedením spisové služby jeho náhradníka, který jej pak zastupuje v plném rozsahu všech činností spojených s evidencí písemností. 4. ESPS je základní evidenční nástroj každého Pracoviště pověřeného vedením spisové služby. 5. Obálka písemnosti se ponechává jako její součást v těchto případech: je-li v souladu se zvláštními právními předpisy zásilka doručována určenému původci do vlastních rukou je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla určenému původci doručena je-li to rozhodné při zjištění adresy odesílatele není-li písemnost podepsána, i když je uvedeno jméno a adresa pisatele liší-li se značně časový údaj razítka na obálce od data písemnosti nebo není-li na samotné písemnosti datum u všech zásilek, kde není patrný odesílatel podle uvážení zpracovatele. 6. Vyřízení doručené písemnosti se eviduje samostatně a v ESPS se vyznačí návaznost na původní dokument. Článek 5 Činnost pracovníka pověřeného vedením spisové služby 1. Určený pracovník je povinen každý pracovní den si vyzvednout písemnosti v podatelně a denně zajišťovat/vykonávat spisovou službu. 2. Převzaté písemnosti potvrdí v ESPS. 3. Obsahuje-li písemnost přílohy, doplní v ESPS jejich počet a celkový počet listů písemnosti. Přílohy se označí v pravém horním rohu stejným jednacím číslem, jakým je označena písemnost. Jsou-li k písemnosti přiloženy přílohy nelistinné formě, zapíše se jejich druh, případně jejich evidenční číslo. 4. Po zapsání písemnosti v ESPS vyznačí Určený pracovník na písemnosti číslo jednací, pod kterým je písemnost vedena v ESPS, datum zápisu a předá příslušnému útvaru k vyřízení proti podpisu. V případě, že nelze určit komu písemnost předá, předloží tuto k rozhodnutí o vyřízení vedoucímu pracovníkovi pracovišti pověřenému vedením spisové služby; jeho rozhodnutí pak doplní v ESPS. 5. Pokud je v adrese na obálce písemnosti uvedeno na prvním místě jméno a příjmení zaměstnance, předá se písemnost neotevřená. Pokud po otevření adresát zjistí, že se jedná o úřední charakter písemnosti, předá ji zpět k zaevidování Určenému pracovníkovi. 6. Evidence dokumentu v ESPS zabezpečuje sledování její předávání a přebírání a zaručena průkaznost předávání a přebírání, zachycující jmenovitě a časově veškerou manipulaci s písemností.

6 Strana 6/14 Článek 6 Vyřízení písemností 1. Písemnost vyřizuje Zpracovatel, kterému tato přísluší nebo kterého určí vedoucí zaměstnanec pracoviště. Vyřídí-li Zpracovatel písemnost jinak než v listinné formě, učiní o tom na ní záznam. Po vyřízení na písemnost připojí pokyn k založení, datum, svůj podpis a označí je spisovým znakem a skartační lhůtou (shodně s ESPS) a předá ji Určenému pracovníkovi k zajištění potřebného. 2. Písemnosti vzniklé z úřední činnosti VŠE se označují číslem jednacím z ESPS, které vždy musí obsahovat i identifikaci pracoviště, které písemnosti vyřizovalo; v odpovědích na doručené písemnosti se uvádí i číslo jednací došlého písemnosti, pokud jej obsahuje. 3. Dalšími náležitostmi písemnosti jsou: a) datum den podpisu b) počet listů c) počet listů příloh nebo počet svazků příloh d) jméno, příjmení a funkce zaměstnance, pověřeného podpisem písemnosti. 4. Zjistí-li Zpracovatel, jemuž byla písemnosti přidělena k vyřízení, že tato spadá do kompetence jiného útvaru, vrátí jí Určenému pracovníkovi, který po vyznačení v ESPS tuto předá proti podpisu příslušnému pracovišti. Článek 7 Výkon elektronické spisové služby 1. Spisová služba musí být vykonávána v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace Elektronická spisová služba v informačním systému ISIS. Výkon Spisové služby v listinné podobě je fakultativní a lze ho provádět souběžně s elektronickou podobou. 2. Výkon Elektronické spisové služby v informačním systému se řídí dle výše uvedených ustanovení s následujícími upřesněními: a) Elektronickou spisovou službu v informačním systému vykonává Určený pracovník, viz čl. 2 odst. 6 a čl. 4 odst. 1. b) Aplikace Elektronická spisová služba zastupuje funkci Knihy doporučené pošty i Podacího deníku. c) Čísla jednací v Elektronické spisové službě generuje automaticky informační systém. Každý dokument je opatřen unikátním číslem jednacím. d) Dokumenty, které k sobě věcně přísluší, jsou v Elektronické spisové službě vedené s různými čísly jednacími. Věcná návaznost dokumentů (sdružení do Spisu) je v Elektronické spisové službě zaznamenána pomocí funkce Nastavit navazující dokument. Článek 8 Podepisování písemností 1. Písemnost podepisuje rektor, děkan v souladu s 24 zákona o vysokých školách, kvestor nebo zaměstnanec k tomu pověřený vnitřními předpisy. 2. Jestliže písemnost podepisuje pověřený zástupce vedoucího, uvede před svůj podpis zkratku v z..

7 Strana 7/14 Článek 9 Odesílání písemností 1. Odeslání evidované písemnosti musí být poznamenáno v ESPS. 2. Odesílání písemností poštovní styk zajišťuje podatelna. 3. Písemnosti určené k odeslání přebírá podatelna v zalepených obálkách s řádně nadepsanou adresou. Doporučené zásilky musí být na obálce označeny termínem doporučeně. Doporučené zásilky napíše podatelna na podací lístek, který potvrdí poštovní úřad. Kopii podacího lístku podatelna uloží. 4. Obyčejné zásilky v podatelně se neevidují. Zásilky do zahraničí podatelna eviduje do poštovních podacích archů a předává příslušnému poštovnímu úřadu, který potvrdí převzetí. Článek 10 Ukládání písemností 1. Vyřízená písemnost se označí na obalu písemnosti nebo spisu spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou; tyto údaje se zaznamenají v ESPS. 2. Dále se postupuje v souladu se Skartačním řádem. Článek 11 Zvláštní ustanovení Spisovou službu listinní podobě dle této směrnice je možné si vést souběžně s elektronickou spisovou službou, která je povinná. ČÁST I I. Skartační řád Článek I. Základní pojmy 1. Archiválie je takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování. 2. Spisovna je místo, které je vyhrazeno k uložení dokumentů, k vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení, a dále místo, kde jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty původce. Na VŠE je centrální spisovna (dosud užíváno označení archiv ) a dále příruční spisovny jednotlivých útvarů. Vyřízené spisy jsou ukládány v jednotlivých útvarech do příruční registratury /spisovny / do ukončení provozní potřeby, zpravidla na jeden kalendářní rok od data vyřízení písemnosti. Zmocnění pracovníci v útvarech zodpovídají za jejich bezpečné a přehledné uložení a úplnost. 3. Spisový a skartační plán uvádí typy dokumentů seřazené podle věcných skupin. Typy dokumentů mají přiřazeny spisový znak, skartační znaky a skartační lhůty. 4. Archivní služba je pro účely této směrnice souhrn činností spojených ochranou, ukládáním, evidencí, odborným zpracováním a využíváním všech dokumentů včetně jejich skartace. 5. Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují veškeré dokumenty, u nichž uplynuly skartační

8 Strana 8/14 lhůty a které nadále nejsou potřebné pro činnost původce a razítka vyřazená z evidence. Skartační řízení se provádí pravidelně, obvykle každoročně. Bez skartačního řízení nelze žádné dokumenty zničit. 6. Skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u původce; určuje se počtem let a její začátek se počítá od 1. ledna roku následujícího po vyřízení dokumentu, po jeho uzavření, po ukončení realizace projektu nebo po uplynutí právní platnosti. Skartační lhůta se určí číslicí za skartačním znakem. Skartační lhůtu nelze zkracovat, ale po oznámení archivu může být výjimečně prodloužena. 7. Skartační návrh obsahuje název původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení a návrh termínu provedení skartačního řízení, v příloze pak uvádí seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení ( druh dokumentu, časový rozsah, skartační lhůtu, počet balíků a spisový znak ). 8. Skartační protokol obsahuje soupis dokumentů nebo souborů dokumentů, které byly vybrány za archiválie, zařazení archiválií do příslušné kategorie, určení, kde budou archiválie uloženy a soupis dokumentů, které lze skartovat.protokol vyhotoví vždy příslušný Archiv po provedené archivní prohlídce. 9. Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob, jakým se s dokumentem naloží ve skartačním řízení. Původce dokumentu označí dokument skartačním znakem dle spisového plánu. Skartační znak A (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do Archivu. Skartační znak S (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty,jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. Skartační znak V (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo mezi dokumenty se skartačním znakem S. 10. Skartační komise je složena za účelem provedení skartačního řízení. Členem skartační komise je vždy pracovník centrální spisovny a zaměstnanec každého útvaru, jehož dokumenty jsou navrženy do skartačního řízení. Členy skartační komise jmenuje rektor. Článek II. Ukládání dokumentů do centrální spisovny 1. Centrální spisovna slouží k uložení vyřízených dokumentů došlých nebo vzešlých z činnosti útvarů VŠE, kromě následujících útvarů, které si na svém pracovišti vedou vlastní (příruční) spisovny, ve kterých ukládají všechny dokumenty související s jejich činností včetně podkladových materiálů k nim. Jedná se o tyto útvary: - Ekonomický odbor - Odbor správy majetku - Oddělení mezd a personalistiky - Nakladatelství Oeconomica - Oddělení kontroly, informací a stížností - Útvar interního auditora - Správa účelových zařízení - Fakulta managementu v Jindřichově Hradce - Akademický senát VŠE a Akademické senáty fakult. Ostatní útvary, pokud neuloží dokumenty do centrální spisovny VŠE, mohou mít tyto uloženy ve svých příručních spisovnách (registraturách) s tím, že jsou povinny dodržovat všechny povinnosti dané touto směrnicí pro jejich evidenci a ukládání.

9 Strana 9/14 2. Před uložením do centrální spisovny musí být dokumenty řádně uloženy v archivních krabicích nebo v jiných obalech, znemožňujících volné nakládání s jednotlivými listy dokumentů s tím, že na hřbetě těchto krabic/obalů musí být vyznačen: - útvar - obsah dokumentů - rok vzniku dokumentů nebo časový rozsah - skartační znak - skartační lhůta. - spisový znak Pověřený pracovník útvaru dále pořídí na jednotném tiskopisu (viz Příloha č. 2) trojmo ke každé ukládací jednotce heslovitý seznam vložených písemností a současně zašle tento seznam elektronicky do centrální spisovny. Jeden výtisk v listinné podobě vloží do archivní krabice, druhý odevzdá spolu s dokumenty pracovníkovi centrální spisovny k evidenci a třetí, potvrzený pracovníkem centrální spisovny, si ponechá. Takto opatřený materiál bude předán ve stanoveném termínu po předchozí telefonické dohodě s pracovníkem centrální spisovny přímo na toto pracoviště. 3. Databázi vysokoškolských kvalifikačních prací spravuje správce Integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Řídí se přitom vnitřními předpisy VŠE upravujícími problematiku zveřejňování závěrečných prací. Listinné verze závěrečných prací pracoviště, na němž se práce obhajují, vrací autorovi práce, nebo je skartuje ve vlastní režii a v souladu se skartačním řádem. 4. Při nedodržení zásad pro předávání dokumentů do centrální spisovny, nesrovnalostech při formálním uspořádání písemností či mezi obsahem předávacího protokolu a skutečným obsahem balíků (namátková kontrola) musí předávající útvar nedostatky neprodleně odstranit, jinak je pracovník centrální spisovny oprávněn odmítnout převzetí spisu. Článek III. Evidence a uložení spisového materiálu v centrální spisovně 1. Základní evidenční pomůckou ve spisovně je archivní kniha, sloužící k zaznamenávání přírůstků a úbytku v centrální spisovně. Skartační kniha obsahuje následující rubriky: a) pořadové číslo b) datum předání/převzetí c) předkladatel/útvar d) obsah odevzdaných dokumentů e) skartační znak a lhůta f) skartační evidenční číslo, pod kterým bude spis v centrální spisovně veden g) místo, kde bude dokument uložen h) rok vyřazení, vyřazeno. 2. Dokumenty fakult budou v centrální spisovně uloženy odděleně od dokumentů rektorátu a kvestorátu či jiných celoškolských pracovišť. 3. Pracovník centrální spisovny odpovídá za úplnost, přehlednost a bezpečné uložení dokumentů v centrální spisovně. 4. Archivní knihu jsou povinny vést všechny útvary, které ukládají dokumenty na svém pracovišti. 5. Ve spisovnách musí být všechny dokumenty označeny skartačními znaky a skartačními lhůtami. 6. Centrální spisovna neručí za obsah a úplnost předaných dokumentů a v případě elektronických médií ani za jejich trvanlivost.

10 Strana 10/14 Článek IV. Vydávání dokumentu z centrální spisovny 1. Do dokumentu je možno nahlížet v centrální spisovně po prokázání oprávněného zájmu k nahlédnutí. Nahlédnutí do dokumentu musí být podloženo písemnou žádostí. O tomto nahlížení je pracovník centrální spisovny povinen vést řádnou a přehlednou evidenci. 2. Nahlížet a ve výjimečných případech vydávat dokument jiným osobám resp. útvarům, než které do centrální spisovny materiál předaly, lze jen s předchozím písemným souhlasem vedoucího pracovníka útvaru, který dokument do centrální spisovny uložil a vedoucího pracovníka útvaru, které nahlédnutí nebo vydání dokumentu požaduje. Vydávat dokument cizím orgánům nebo osobám je možné pouze s písemným souhlasem vedoucího právního oddělení. 3. Pracovník centrální spisovny je povinen kontrolovat vrácení zapůjčeného dokumentu (neručí za obsah) a v případě nedodržení termínu vrácení toto včas urgovat; nedostatky při vrácení řeší na jeho upozornění příslušný vedoucí pracovník útvaru, který si materiál vyzvedl. 4. O ztrátě nebo zničení dokumentu nebo při takovém poškození, jehož následkem je zničení části spisu nebo jeho nečitelnosti, musí být sepsán zápis. Zápis sepisuje s vypůjčitelem pracovník centrální spisovny a schvaluje vedoucí právního oddělení. 5. Je-li podezření, že ztráta, zničení nebo poškození dokumentu bylo způsobeno v úmyslu zakrýt přestupek, přečin nebo trestný čin, je pracovník centrální spisovny povinen upozornit svého nadřízeného. Článek V. Podávání informací 1. V případech žádostí o poskytnutí údajů z materiálů uložených v centrální spisovně, jakožto i pořizování opisů se postupuje v souladu se směrnicí SR 10/07 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 2. V případech nejasností, je-li možné žádanou informaci poskytnout, vyžádá si pracovník centrální spisovny stanovisko Oddělení kontroly, informací a stížností /OKIS/, které je podle směrnice SR 12/07 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v platném znění k tomu kompetentní. Článek VI. Úhrada za služby poskytnuté spisovnami 1. Úhrady se účtují dle stanovených poplatků za administrativní úkony na VŠE (k dohledání na webu školy v části formuláře k účetním dokladům ). 2. Je-li žádost vyřizována poštou, je nutné účtovat k administrativnímu poplatku i poštovné v plné výši dle aktuálního sazebníku České pošty. Článek VII. Skartační řízení 1. Skartační řízení se provede v roce následujícím po uplynutí skartačních lhůt v termínu stanoveném po dohodě s Archivem. Předmětem skartačního řízení jsou všechny dokumenty: a) u kterých uplynula skartační lhůta b) které nejsou nadále potřebné pro činnost VŠE. 2. Za účelem provedení skartačního řízení ustanoví rektor skartační komisi, a to jak pro skartaci dokumentů uložených v centrální spisovně, tak i dokumentů uložených v příručních spisovnách útvarů školy.

11 Strana 11/14 Pracovník centrální spisovny připraví dokumenty s uplynulou skartační lhůtou a nepotřebné pro činnosti původce, a to zvlášť se skartačním znakem A a zvlášť se skartačním znakem S. Dokumenty se skartačním znakem V musí skartační komise posoudit a zařadit je buď k A nebo S. Skartační komise resp. pracovník centrální spisovny po roztřídění dokumentů vyhotoví samostatné seznamy jeden pro typ dokumentů A, druhý pro typ dokumentů S. Seznamy obsahují typ dokumentu, spisový znak, rok jeho vzniku, skartační lhůtu, počet evidenčních jednotek (krabice). Předběžným výsledkem práce této skartační komise je sepsání skartačního návrhu a seznamů dokumentů navržených do skartačního řízení. 3. V případě, že dokumenty jsou uloženy v příruční spisovně útvaru, sepíše pracovník daného útvaru skartační návrh, který, podepsaným vedoucím útvaru, předloží k posouzení skartační komisi i v elektronické podobě; tato postupuje shodně s předchozím odstavcem 2 této části směrnice. Dokumenty, navržené do skartačního řízení musí splňovat podmínky dané ujednáním čl. III. odst. 3 této směrnice. Materiál, který skartační komise navrhne ke skartaci či archivaci bude předán z příruční spisovny do centrální spisovny. 4. Následně pracovník centrální spisovny vyhotoví skartační návrh (týká se i dokumentů dle předchozího odstavce) ve smyslu 9 zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění, který obsahuje zejména - označení původce dokumentů, které jsou navrženy do skartačního řízení - seznam dokumentů navržených do skartačního řízení a dobu jejich vzniku - návrh termínu k provedení skartačního řízení. Tento návrh předá vedoucímu právního oddělení, který jej v listinné podobě ve dvojím vyhotovení nebo v digitální podobě se zaručeným elektronickým podpisem odešle Archivu. 5. Archiv na základě skartačního návrhu provede odbornou archivní prohlídku dokumentů, posoudí je a po provedené archivní prohlídce sepíše protokol a vydá souhlas ke zničení dokumentů se skartačním znakem S. Původce může proti tomuto protokolu podat ve stanovené lhůtě námitky. 6. Po provedeném skartačním řízení původce v dohodnutém termínu odevzdá protokolárně (předávacím seznamem) archiválie příslušnému Archivu. 7. Dokumenty určené ke skartaci musejí být po podepsání protokolu zničeny (rozdrceny) vlastním zařízením VŠE nebo předány ke zničení odborné firmě specializované na likvidaci úředních dokumentů. Při převozu i při znehodnocení (je-li to možné) musí být zajištěn dohled ze strany nejméně 2/3 členů skartační komise. Vlastní znehodnocování dokumentů se provádí tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 8. Za řádně provedené skartační řízení odpovídá skartační komise, jejímž členem je vždy pracovník centrální spisovny. 9. Pracovník centrální spisovny nebo pracovník daného útvaru, nebyly-li dokumenty uloženy v centrální spisovně, uvede poznámku o vyřazení písemností v archivní knize. Současně řádně vede veškerou dokumentaci ohledně skartačního řízení, tj. ukládá skartační návrhy, protokoly o skartačním řízení, protokoly o předání archiválií do Archivu a potvrzení a zápisy o zničení dokumentů jak komisionální likvidací v prostorách školy nebo specializovanou firmou. Článek VIII. Společná ujednání Pracovníci příručních spisoven jsou povinni postupovat per analog. dle tohoto Skartačního řádu.

12 Strana 12/14 ČÁST III. Společná a závěrečná ustanovení Článek I. Společná ustanovení 1. Tento Spisový a skartační řád jsou povinni dodržovat všichni pracovníci školy. 2. Vedoucí všech útvarů školy a) odpovídají za dodržování této směrnice v rámci svého útvaru b) jsou povinni stanovit pracovníka pro vedení spisové služby a pracovníka odpovědného za vedení příruční spisovny c) neprodleně projednat zjištěné závady v souvislosti s touto směrnicí. 3. Vedoucí právního oddělení odpovídá za řádné fungování centrální spisovny, vedoucí útvarů odpovídají za řádné fungování vlastních příručních spisoven. Článek II. Závěrečná ustanovení 1. Podpisem této směrnice se ruší oběžník kvestora č. 5/1990 ze dne Přílohou tohoto spisového a skartačního řádu jsou: č. 1 Spisový plán č. 2 - Protokol o předání dokumentů do centrální spisovny č. 3 - Skartační návrh na vyřazení dokumentů

13 Strana 13/14 Příloha č. 3 Pracoviště :.. V Praze dne.. Skartační návrh na vyřazení dokumentů (na zvláštní listy sepsat dokumenty skupiny S a A ( resp. V ) Pořadové číslo Spisový znak Druh dokumentů Časový rozsah (rok vzniku) Skart. znak a lhůta množství Pozn.: řádky přidat dle potřeby Vypracoval:. podpis Vedoucí útvaru:.. podpis Nákladové razítko:

14 Strana 14/14 L I S T Z M Ě N: Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny název dodatku Schváleno, datum: 1.1. Změna v evidenčním čísle předpisu původní OS 22/2006 se mění na SR 04/ Zrušen původní odstavec 2 čl. III Přečíslování odstavců 3, 4 a 5 článku III. na odstavce 2, 3 a 4 čl. III přidání šesté odrážky v odst. 2 čl. III (původně odst. 3)- rozšiřuje vyznačení krabic/obalů o spisový znak Vkládá se nové znění odstavce 3 čl. III. (původně odst. 4), který se týká vysokoškolských kvalifikačních prací Původní odstavec 4 se přečíslovává na odstavec Změna označení vnitřních předpisů, na které se skartační řád na těchto stranách odvolává Nové znění odstavce čl. VII. odstavce Doplnění čl. VII. odstavce 3 ohledně poštovného Odstranění přílohy č Nové znění příloh 1, Příloha č. 1 Nově se vkládá bod Změna terminologie Doplnění textu v pojmu Skartační lhůta III.3 - aktualizace zveřejňování závěrečných prací VII.1. poplatky stanovené v souladu s Poplatky za administrativní úkony VŠE 3.5. Příloha č. 1, položka 10 Změna názvu položky 10 a doplnění bodu a nový bod Sjednocení Spisového řádu a Skartačního řádu, tj. vložení části I. Spisový řád, Skartační řád označen jako část II.., vložena části III. společná ustanovení pro obě části Úprava části I se zapracování EPSP V části I. vložení nového článku 7 povinnost vést elektronickou spisovou službu ,7 Přečíslování v části I článků 7 až 9 na články 8 až 10, článek 11 se přečíslovává na článek 12, nově se vkládá článek ,12 Úprava části II Skartační řád v návaznosti na ESPS

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Strana 1/ 12 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Aktuální stav oběhu dokumentů je založen na správě dokumentů v aplikaci IS Moutlook, konkrétně v Modulu Výpravna. Tato aplikace slouží k centrální evidenci, třídění

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PIOVÝ KRTČNÍ ŘÁD vydání č. 2 Dne 1. sprna 2008 Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚ Plzeň Obsah : I. Všeobecná

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Organizační řád společnosti

Organizační řád společnosti Organizační řád společnosti Novelizace: 1/2007 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád společnosti (dále jen,,organizační řád ) stanoví bližší podmínky pro rozhodčí řízení, které po organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 1 0 ČJ. 9633 /2010

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 1 0 ČJ. 9633 /2010 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 1 0 ČJ. 9633 /2010 Zpracoval: děkanka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více