ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: předseda finančního výboru: Ing. Hanuš Jiří tel: starosta města: Ing. Petrák Rostislav tel: Obsah závěrečného účtu: Sumář příjmů, výdajů a financování Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohy: rozvaha k výkaz zisku a ztráty k přehled o penžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu příloha k účetní závěrce výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Finanční vypořádání dotací za rok 2014 Přehled čerpaných úvěrů a půjček v roce 2014 Závazné ukazatele příjmů a výdajů Nepovinná součást hodnocení roku 2014 SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE Řád. Rozpočet schválený Skutečnost 1 Třída 1 - Daňové příjmy ,97 2 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,23 3 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,50 4 Třída 4 - Přijaté dotace ,78 5 Přijmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4) ,48 6 Třída 5 - Běžné výdaje ,98 7 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,68 8 Třída 7 - Ostatní výdaje 9 Výdaje celekm (ř.6+ř.7+ř.8) ,66 10 SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9) ,18 11 Třída 8 - Financování ,18

2 Finanční vypořádání dotací za rok Červený Kostelec v Kč na dvě desetinná místa UZ Typ dotace Období platby SpPo Převedeno z předchozích let Poskytnuto k (rozhodnutí) Čerpáné k (zálohy) Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Vratka dotace a n.f.v.při fin.vypořádáí = Krajská dotace pro MKS SMR pro ZŠ V.Hejny SMP pro ZŠ V.Hejny SDH SDH Kulturní aktivity Kulturní aktivity Volby do OÚ a senátu , , Volby do Evrop.parlam , ,00 Vráceno dne K využití v roce 2015

3 Obec, město, DSO: Červený Kostelec Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2014 Účel úvěru Výše úvěru Poskytovatel Termín Měna (v tis.kč) úvěru splatnosti Úroková sazba v % Způsob ručení Investiční úvěr na dopravní infrastrukturu CZK ČS M PRIBOR + 0,22% bez ručení

4 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za období u r č e n í z p r á v y Zveřejnění Zastupitelstvo města Přezkoumávající orgán z p r a c o v a l a za společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o. auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ , se sídlem Liberec 1, U Hájovny 1022, PSČ Ing. Jana Králová, auditorka Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... str Předmět přezkoumání... str Hlediska přezkoumání... str Definování odpovědnosti... str Rámcový rozsah prací... str Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření... str Další informace... str Přílohy zprávy o výsledku hospodaření:... str. 6

5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 bylo provedeno na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne , mezi zadavatelem MĚSTEM ČERVENÝ KOSTELEC, které zastupoval starosta města Petr Mědílek a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č Přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 provedla auditorka Ing. Jana Králová, Oprávnění KAČR číslo Název územně samosprávného celku: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC Sídlo: T.G. Masaryka 120, Červený Kostelec Místo přezkoumání hospodaření Městský úřad v Červeném Kostelci Termín provedení přezkoumání hospodaření předběžné kontroly závěrečné kontroly, zpracování zprávy předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků; b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů; c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku; d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami; e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví; f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv; g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám. C.P.A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost Strana 2 (celkem 6) Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ , DIČ CZ Liberec 1, U Hájovny 1022,

6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku; b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek; c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu; d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi; e) ručení za závazky fyzických a právnických osob; f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob; g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku; h) účetnictví vedené územním celkem. 3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze č. I., která je nedílnou součástí této zprávy. 4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy). 5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. C.P.A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost Strana 3 (celkem 6) Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ , DIČ CZ Liberec 1, U Hájovny 1022,

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC 6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC jako celku. Při přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písm. b). Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2014 byly územním celkem k odstraněny UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Rizika dle 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU OBCE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU Podíl pohledávek na rozpočtu A ROZVAHA BILANCE B FIN 2-12 M Řádek číslo 4200 A/Bx100 Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu DLOUHODOBÉ A KRÁKTODOBÉ POHLEDÁVKY Netto PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM Kč , ,44 2,43 Podíl závazků na rozpočtu C ROZVAHA BILANCE B FIN 2-12 M Řádek číslo 4200 C/Bx100 Výpočet podílu závazků na rozpočtu Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Kč DLOUHODOBÉ A KRÁKTODOBÉ ZÁVAZKY ,94 PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM Kč ,44 11,78 D Zastavený majetek v účetní hodnotě ZÁSTAVY MAJETKU CELKEM ,79 E ROZVAHA BILANCE STÁLÁ AKTIVA Brutto ,85 D/Ex100 Výpočet podílu zastaveného majetku 12,35 C.P.A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost Strana 4 (celkem 6) Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ , DIČ CZ Liberec 1, U Hájovny 1022,

8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC 7. DALŠÍ INFORMACE Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města. Tato zpráva, která má 23 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro obec a jeden k založení do spisu auditora. Všechny tři výtisky zprávy mají platnost originálu. Ing. Jana Králová C.P.A. Audit, spol. s r. o. Jednatelka společnosti Auditorská společnost Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908 Oprávnění KAČR číslo 420 Stanovisko vedení obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí: Vedení MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 byla projednána se statutárním orgánem obce a finančním výborem zastupitelstva obce dne Starosta města Předseda finančního výboru Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC za rok 2014 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu obce dne Starosta města C.P.A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost Strana 5 (celkem 6) Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ , DIČ CZ Liberec 1, U Hájovny 1022,

9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC 8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil II. Finanční výkaz VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k , sestavený dne (počet listů 8) III. ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k , sestavená dne (počet listů 2) IV. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k , sestavený dne (počet listů 1) V. PŘÍLOHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k , sestavená dne (počet listů 4) VI. Přehled o změnách vlastního kapitálu k , sestavený dne (počet stran 1) VII. Přehled o peněžních tocích k , sestavený dne (počet stran 1) VIII. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání ÚSC a DSO za období 13/2014, sestavený dne (počet listů 1) PŘÍLOHA Č. I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil: Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy popř. s jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. C.P.A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost Strana 6 (celkem 6) Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ , DIČ CZ Liberec 1, U Hájovny 1022,

10 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,40 10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,30 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,85 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,11 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 zahraničí Rozvaha Název Rozvaha Okamžik sestavení: :44:50 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO , , , , , , , ,81 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,40 3 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,45 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky , , ,40 2 Kulturní předměty Stavby , , ,08 4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , , ,03 movitých věcí 5 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,40 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,79 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,00 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Město Červený Kostelec Stránka : 1 z 5

11 Název SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,11 I. Zásoby 9 036, , ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , ,38 Rozvaha 10 Ostatní zásoby Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , ,00 18 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 371 zahraničí 28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , ,00 30 Příjmy příštích období 385 Rozvaha Okamžik sestavení: :44:50 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,42 1 Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3 Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Odběratelé ,00 2 Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci ,00 Město Červený Kostelec Stránka : 2 z 5

12 Rozvaha Okamžik sestavení: :44: Název SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 31 Dohadné účty aktivní , , ,58 32 Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,80 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,04 1 Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,80 9 Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , ,06 12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , ,08 15 Ceniny , , ,10 16 Peníze na cestě Pokladna Rozvaha Město Červený Kostelec Stránka : 3 z 5

13 Název Rozvaha Okamžik sestavení: :44:50 PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU , , , ,30 I. Jmění účetní jednotky a upravující , ,48 1 Jmění účetní jednotky , ,31 3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,14 4 Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,97 6 Jiné oceňovací rozdíly ,48 7 Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,92 6 Ostatní fondy , ,92 III. Výsledek hospodaření , ,90 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,03 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,87 D. Cizí zdroje , ,93 I. Rezervy 1 Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,15 1 Dlouhodobé úvěry , ,97 2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,88 3 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy , ,30 5 Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 458 zahraničí 8 Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,00 III. Krátkodobé závazky , ,78 1 Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,84 6 Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,68 8 Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , Jiné závazky vůči zaměstnancům BĚŽNÉ 2 Rozvaha Město Červený Kostelec Stránka : 4 z 5

14 Název Rozvaha Okamžik sestavení: :44:50 SU 12 Sociální zabezpečení , ,00 13 Zdravotní pojištění ,00 14 Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně ,00 17 Daň z přidané hodnoty , ,00 18 Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 podílů 33 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 372 zahraničí 34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,46 35 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , ,00 38 Ostatní krátkodobé závazky , ,80 1 BĚŽNÉ 2 Rozvaha Město Červený Kostelec Stránka : 5 z 5

15 A. NÁKLADY CELKEM , ,54 I. Náklady z činnosti , ,47 10 Náklady na reprezentaci , ,00 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , ,29 13 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění , ,00 15 Jiné sociální pojištění , ,00 16 Zákonné sociální náklady , ,00 17 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1, ,00 23 Jiné pokuty a penále ,00 24 Dary a jiná bezúplatná předání , Prodaný materiál Manka a škody ,00 27 Tvorba fondů , ,00 28 Odpisy dlouhodobého majetku , ,30 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , ,10 31 Prodané pozemky ,20 32 Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek , ,00 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,91 36 Ostatní náklady z činnosti , ,13 II. Finanční náklady , ,07 Výkaz zisku a ztráty Okamžik sestavení: :45:30 Název Výkaz zisku a ztráty SU BĚŽNÉ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1 Spotřeba materiálu , ,79 2 Spotřeba energie , ,70 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,05 9 Cestovné , ,00 1 Prodané cenné papíry a podíly Úroky , Kurzové ztráty , ,07 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,27 Město Červený Kostelec Stránka : 1 z 3

16 Okamžik sestavení: :45:30 Název Výkaz zisku a ztráty SU BĚŽNÉ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery , ,00 2 vybraných místních vládních institucí na transfery , ,00 V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výkaz zisku a ztráty Město Červený Kostelec Stránka : 2 z 3

17 Okamžik sestavení: :45:30 Název Výkaz zisku a ztráty SU BĚŽNÉ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,57 I. Výnosy z činnosti , ,26 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,38 3 Výnosy z pronájmu , ,75 4 Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků ,00 6 Výnosy z místních poplatků , ,00 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 10 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek ,00 12 Výnosy z prodeje materiálu , ,00 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě , pozemků 15 Výnosy z prodeje pozemků ,00 16 Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,13 II. Finanční výnosy , ,39 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,01 3 Kurzové zisky , ,38 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,15 2 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,15 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,77 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,30 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,47 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,61 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,37 6 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,02 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním , ,03 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,03 Výkaz zisku a ztráty Město Červený Kostelec Stránka : 3 z 3

18 č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Právní forma: Předmět činnosti: ÚSC Samospráva Okamžik sestavení: :55:12 Název Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,04 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,20 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,19 A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) ,90 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,00 A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,90 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) ,49 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,29 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,78 A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,25 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,20 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,95 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,95 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,14 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) ,31 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) ,60 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) ,23 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,09 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,13 Město Červený Kostelec

19 Vlastní kapitál CELKEM č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o změnách vlastního kapitálu Název ZÁKLADNÍ Právní forma: Předmět činnosti: ÚSC Samospráva Okamžik sestavení: :55:12 1. Minulé účetní období 2. Zvýšení stavu 3. Snížení stavu 4. Bežné účetní období , , , ,14 A. I. Jmění účetní jednotky a upravující Jmění účetní jednotky , , , , , , , , Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Ostatní , , , ,66 II. III. Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Ostatní , ,00 IV. V VI VII Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné k pohledávkám Odpisy Ostatní Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji Ostatní Opravy minulých období Opravy minulého účetního období Opravy předchozích účetních období , , , , , , ,75 B. C. D. Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření , , , , , , , ,71 Město Červený Kostelec

20 Okamžik sestavení: :46:44 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisu, novel ČÚS A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: 1.Oceňování a vykazování Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši tis.kč, nebo u pozemků je výměra vyšši než 1000 m2. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Vedlejší pořizovací výdaje na pořízení majetku vstupují do ceny pořízeného majetku. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny ve způsobu oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Účetní jednotka pokračuje v roce 2014 v odpisování majetku stejným způsobem, jako v roce 2013, tj. rovnoměrný odpis. 4.Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce. 5.Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost(např.auditorské služby,servisní služby,pojistné,členské příspěvky). Dále časově nerozlišuje nevýznamné částky, nepřesahující 100 tis.kč týkající se jak nákladů, tak výnosů. Časově vždy rozlišuje spotřebu energií, nájemné bytů,domů Dotace a transfery poskytnuté na více období, které nejsou větší než 5 000tis Kč neúčtujeme přes podrozvahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č č. 710 Okamžik sestavení: :46:45 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Podroz vahový účet P.VIII Vyrovnávací účty , ,02 BĚZNÉ 5 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva , ,62 2 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , ,40 3 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva ,48 5 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,96 A.1.-A.3. Město Červený Kostelec A.4. Město Červený Kostelec Stránka : 2 z 2 Okamžik sestavení: :46:45 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Podroz vahový účet P.I. Majetek účetní jednotky , ,50 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,97 3 Ostatní majetek , ,43 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky , ,44 1 Vyřazené pohledávky , ,44 2 Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky ,06 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,06 9 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 P.VII. Další podmíněné závazky BĚZNÉ 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Okamžik sestavení: :46:46 Název 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů BĚŽNÉ A.4. A.5. Město Červený Kostelec Stránka : 1 z 2 Město Červený Kostelec

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více