Reprodukční orgány. Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin. Reprodukční orgány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukční orgány. Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin. Reprodukční orgány"

Transkript

1 Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin 5000 B.C. Asyrští kněží znali pohlavnost rostlin, egyptský Bůh opyluje palmu datlovou Přesný popis pohlavního rozmnožování rostlin (Giovanni Battista Amici) C: 1824 voskový model řezu bliznou a čnělkou Cucurbita pepo D: 1847 proces oplození Orchis morio Reprodukční orgány Reprodukční orgány Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Vývoj pestíku Vývoj samičího gametofytu Oplození rostliny Sexualita = projev finální diferenciace eukaryot savci změna vnějšího prostředí ---(fixace místa) fyziologická, morfogenní pohyb fyziologická, sezonní sexualita vyšších rostlin jako životní strategie 1

2 Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Savci meiose: vajíčko, spermie Fixní uspořádání těla Diplodní organismus meiose haploidní gameta Oplození = nový zygotický genom - organogeneze striktně vymezena v embryu - rané uspořádání zárodečné linie - predeterminované gamety mechanismy eliminující účinek vnějšího prostředí Plasticita buněk a orgánů nepřenosná Chybí mechanismus eliminující nevhodné recesivní alely v průběhu ontogenese akumulace genetické zátěže Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Rostliny- meiose: megaspora-megagametogeneze SAMIČÍ GAMETOFYT = zárodečný váček --vaječná buňka mikrospora- mikrogametogeneze SAMČÍ GAMETOFYT = pylové zrno -- 2 spermatické buňky 1) průběžně probíhající organogeneze = možnost vzniku serie fenotypů z jediného genotypu: A) změna vnějšího prostředí B) vysoká specifita a kontrola vývoje A xxx B = iniciace orgánů a jejich tvarování: růst a diferenciace (změna struktury jako adaptace a jako ochrana) Plasticita finální podoby orgánů: projev potřeby dynamického kompromisu mezi optimální funkcí za daných podmínek 2. plasticita jednotlivých orgánů 3. žádná determinace zárodečných linií, genetické změny snadno eliminovány či přenášeny Balanční mechanismus: plasticita buněk + střídání generací 2n xxx n (diploidní rostlina meiose haploidní buňka haploidní organismus - diferenciace gamet oplození) 4. fenotyp gametofytu závisí na genotypu jistá autonomie vývoje gametofytu prověřuje jeho životaschopnost 2

3 Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Rostliny xxx vnější prostředí Riziko poškození vlastní struktura genů (Živočišné geny velké introny až 1200 bazí regulační elementy lokalizovány i mnoho kb od transkripční jednotky) Rostlinné geny velmi kompaktní, menší introny promotor blízko iniciace transkripce vyšší odolnost vůči zlomům a translokacím Genom vyšších rostlin: strukturních genů, 5-10% exprimováno v dospělé rostlině časté přestavby chromosomů polyploidie aktivita a redukce transponovatelných elementů Organizace rostlinného těla: morfologická anatomická molekulární každá buňka, každý organ = rezervoár genů Diferenciace determinace buněk flexibilita buněk TOTIPOTENCE Finální diferenciace vývoj reprodukčních orgánů Premeiotické buňky = změna programu v oblasti apikálních meristemů Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Reprodukční orgány I Podněty řada signálů integrována meristémem vnější cukry, rostlinné hormony, Ca ionty, vnitřní struktura meristému spoluvytvařena biofyzikálními silami zbrázďování buněk, jejich rozvolňování, stlačování Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Vývoj pestíku Vývoj samičího gametofytu Oplození exprese genů xxx buněčná struktura receptory napětí xxx stav cytoskeketu Změny v prostoru a čase 3

4 Vývoj pestíku Pestík je tvořen: Bliznou zaniká Čnělkou zaniká Semeníkem s vajíčky ---- plod (bliznové papily + vodící pletiva=specializované struktury sekrečního charakteru) Vajíčko: Komplexní orgán s přesnou strukturou zárodečný vak =samičí gametofyt embryo + endosperm 1-2 integumenty obal semena stopka blizna čnělka semeník vajíčko zárodečný vak Arabidopsis thaliana mikropyle prašník pylová zrna poutko 4

5 příčný řez květem lilie Vývoj pestíku Pestík Tvořen srostlými plodolisty Zaujímá vnitřní pozici ve spirálovém uspořádání květu Začátek vývoje plodolistů: specifická primordia ve střední části květního meristému Fáze splývání plodolistů: Ihned po vytvoření primordií (fylogenetická fuze = kongenitální typ) Až po přímém kontaktu plodolistů ( ontogenetická fuze = poistgenitální) Arabidopsis thaliana: Obě fuze Vytvoření dutého cylindru v apexu, plodolisty splývají jen na basi Dělení buněk vnitřní plochy cylyndru do centra a zde se setkávají Tím vzniká přehrádka (septum) a tím 2 části semeníku??? Úloha molekulárních signálů při postgenitálním splývání listů??? Rod Caninus: až 400 buněk v kontaktu navzájem, rediferenciace, odstraněníjednoho plodolistu Vsunutí neprůchodné vrstvy v místech splývání = zastavení rediferenciace Každý plodolist svůj signal? Po splynutí 2 plodolistů 2 signály? Vývoj pestíku Vývoj pestíku Tvorba čnělky: Po dotvoření semeníku začne tkáň na vrcholu semeníku tvořit čnělku (kombinace dělení + prodlužování buněk) Postgenitální fuze může být signálem k tvorbě jediné čnělky z apikální oblasti několika plodolistů (Nicotiana) Každý plodolist má vlastní čnělku, i když plodolisty splynuly do jednoho semeníku (Hybiscus, Malus) Druhová variabilita různé typy opylení Čnělka: Plná pylové láčky rostou v mezibuněčných prostorách mezi sloupky buněk Vodící tkáně zvlhčené sekretem Dutá pylové láčky rostou na povrchu vnitřních buněk čnělky - ve čnělkovém sekretu Tkáňová diferenciace uvnitř pestíku: probíhá současně s morfologickým vývojem semeníku a čnělky Pestík: Má tkáně shodné s vegetativní částí rostliny - vaskulární (výživa)+ epidermis (ochrana) Tkáně jedinečné - stigmatická (příjem a rozpoznání pylu)+ vodící (prorůstání láčky) Vodící tkáň: Z vnitřní epidermis Z vnitřního povrchu plodolistu je uspořádána do vertikálních proužků z prodloužených buněk, spojených plasmodesmaty buňky mají sekreční charakter, produkují čnělkový sekret stylar matrix Pokračuje do semeníku Není jen cestou pro pylové láčky Je metabolickou zásobárnou jejich prodlužování 5

6 Vývoj pestíku Placenta tkáň semeníku s vajíčky Diferencovaná z vnitřní části stěny semeníku Zdá se být méně diferencovaná než vodící pletivo čnělky Cesta pylové láčky placentou = nezbytná konečná fáze růstu láček před vnikáním do mikropyle Vajíčka Tvoří se z vnitřních vrstev povrchu semeníku,z L2 či L2+L3 Lokalozace + uspořádání placentální oblasti druhově specifické Primordium vajíčka iniciuje 1-2 integumenty a tím oddělení a překrytí vajíčka až na 1 por = mikropyle Nektária (medníky) vylučování roztoku cukru a dalších organických látek0 perigoniální kolem květních obalů (Alcea, Pelargonium, Ranunculus) torální na květním lůžku (Citrus, Prunus, Robinia, Prunus, Campanulaceae) staminální na nitkách (Colchicum, Dianthus, Viola) ovariální na semeníku(gentiana, Iridaceae, Liliaceae, Musaceae) stylární na bázi čnělky (Callendula, Helianthus, Senecio) Pletivo tvořící nektar: tenkostěnné epidermální buňky bez kutikuly, exkrece nektaru difúzí na povrch tenkostěnné papilární buňky, exkrece difúzí na povrch jednobuněčné nebo vícebuněčné trichomy, exkrece pod kutikulu prasknutí modifikované stomatální buňky trvale otevřené typy nektárií Nektária (medníky) nektária nektária nektária Capparis Cistus Citrus nektárium Colchicium Garidella 6

7 Druhově specifická nektária Nektária (medníky) modifikace průduchů u nektária Echinacea květní lůžko Reprodukční orgány I megagametogeneze Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Vývoj pestíku Vývoj samičího gametofytu Oplození Vývoj samičího gametofytu: Meiose - 4 x n-megaspory Většinou jedna z nich tvoří megasporofyt = zárodečný vak 7

8 příčný řez semeníkem megasporogeneze - synkarpní gyneceum Lilium megasporocyt (diploidní) megasporocyt (2n) meióza 4 megaspory (n) megasporogeneze 1 haploidní megaspora: mitotická dělení = zárodečný vak Vývoj váčku je druhově specifický: - variabilita v cytokinesi během meiose -počtem mitos -vytvářením stěny váčku Nejčastější je typ monoporický- Polygonum Po každém stadiu meiose zaujímá vakuola cetrální posici, jádra migrují k polu buňky Po 3. mitose: celularizace, ukončuje se uspořádání zárodečného vaku Polarita: chalazální-mikropylární oblast vajíčka Buněčné stěny chybí v chalazální oblasti a v synergidách kontakty plasmatických membrán Polarita samičího gametofytu: asymetrií vrstev obklopujících vajíčka (pod sporofytickou kontrolou) 8

9 fáze megasporogeneze tvorba megaspory (2n) megasporocyt ----meióza----> megaspora (n) megaspora (n) megasporocyt (2n) B - E: vývoj zárodečného vaku B: semeník je členěn placentou C,D: dělící se buňka nucelu a vzniká MMC=zárodečná mateřská buňka- meiosa E: tetrády-zárodečný vak E-H: vývoj vajíček 5,6,7 meióza fáze megagametogeneze tvorba gamet (n) megaspora ----mitózy----> gameta + ostatní buňky ZV zárodečný vak = samičí gametofyt vývoj samičího gametofytu krytosemenných rostlin Druhová specifita megagametogeneze orientace vajíčka: ortotropní (6) anatropní (7) kampylotropní (8) hemianatropní (9) amfitropní (10) circinotropní (11) 9

10 Úloha cytoskeletu v zárodečném vaku gametogenese studium gametogenese: gametofytické mutatnty U mutantních rostlin se neprojevují žádné změny na sporofytických částech vajíčka Problémy s vlastním vývojem gametofytu: Mitosy Tvorba vauol Jaderná fúze Celularizace Smrt buňky Reprodukční orgány I Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Vývoj pestíku Vývoj samičího gametofytu Oplození I: kompatibilní opylení II: prorůstání láčky III. úloha funikulárních a mikropylárních signálů 10

11 oplození oplození Cesta pylové láčky do vajíčka: zaváděcí signály pro prorůstání pylových láček do zárodečného vaku (mutantní rostliny s nefunkčním zárodečným vakem) chemotropické reakce vodícího pletiva úloha vajíček naváděcí systémy, působení do 100 um funikulární signalizace, um mikropylární signalizace průnik pylové láčky Synergidy: zdroj difundujícího signálu ( um), stačí jediná sinergida Vaječná buňka, centrální buňka = 0 efekt?? Neutralizace atrakčního signálu (vyloučení polyembryonie)?? Cesta pylové láčky do vajíčka Gradient vzniklý na základě difuzního faktoru až na 100 um vzdálenost:? Ca ionty? Plynná molekula ( působení NO známé ze živočišných systémů, ) -by mohla změnit směr růstu láček - NO je produkován peroxisomy pylových láček - NO z externího zdroje dočasné zastavení růstu a reorientace směru růstu (in vitro pokusy) složky extracelulární matrix vodících pletiv čnělky - SCA (stylar cysteine-rich adhesin) -pektiny porogamie: vstup pylové láčky přes otvor klový fylogeneticky původnější, nahosemenné aporogamie: vstup jinými místy -mezogamie(vstup přes poutko a integumenty) Cucumis, Betula, Alnus, Juglans, Coryllus - chalazogamie (vstup chalazou) fylogeneticky nejpokročilejší funikulární vedení mikropylární vedení chemická signalizace, navigace Tisíce láček proniká čnělkou neorganizovaně, ale při vstupu do placenty tvořené 3 oddíly, láčky se uspořádávají do 6 svazků podél přihrádek ( Ophrys lutea) doba mezi opylením a oplozením <1 hod Crepis, Hordeum hod většina druhů týdny měsíce Betulaceae, Fagaceae, Orchideaceae 11

12 Prorůstání láček vodícím pletivem čnělky k vajíčkům (Eucalyptus globulus) degenerace synergidy, vstup pylové láčky do zárodečného vaku, uvolnění 2 spermatických buněk dvojité oplození: objevil Navašin, 1898 n spermatická buňka + n vaječná buňka = 2n zygota 2n embryo n spermatická buňka + 2n centr. jádro zárodeč. vaku = 3n endosperm (nebo polyploidní) jednoduché oplození: vyskytuje se pravidelně (dědičně) nebo sporadicky Orchideaceae druhá spermatická buňka degeneruje, nevzniká sek. endosperm syngamie = plazmogamie + karyogamie účinné mechanismy k zabránění heterospermie nebo polyspermie oplození Dvojí oplození: původ v podmínkách prapůvodních krytosemenných, více jak 1 vajíčko bylo oplozeno v samičím gametofytu Dvojí oplození: genetická výhoda druhé oplození vznik endospermu = zásobárna živin pro vývoj embrya Úspěch oplození: Synchronizace receptivity ve všech orgánech zahrnutých do procesu Opylení je signálem pro biochemické změny v čnělkovém a placentálním vodícím pletivu, v zárodečném vaku Podíl filiformního aparátu a synergid Perisperm - zbytek nucelu (diploidní sporofytické pletivo) pokud není spotřebován během vývoje zárodečného vaku nebo embrya, Piperaceae, Amaranthaceae, Cannaceae, Portulacaceae 12

13 oplození oplození Špička láčky praská, spermatické buňky se uvolňují, male germ unit disociuje Synergidy apoptoza (někdy i před průnikem láčky) 2 agregáty aktinových filament se organizují během apoptozy synergid - rozprostřou se do blízkosti vakečné buňky - rozprostřou se mezi vaječnou buňkou a centrílní buňkou zárodečného vaku až k antipodám Předpoklad: aktinová vlákna usnadňují cestu spermatickým buňkám Úspěch dvojího oplození: synchronizace obou gametofytů s ohledem na mitotický cyklus Zobrazovací technika + vibrační sonda: Vysoká hladina influxu Ca iontů v blízkosti místa průniku spermatické buňky Ca influx se šíří postupně po celé plasmatické membráně vajíčka jako vlnění a to odpovídá cytologickým změnám indukovaným oplozením Inhibice Ca influxu: Spermatická buńka splynula s buńkou vaječnou Spermatická buńka nebyla iánkorporována Aktivace vajíčka pokračovala Nedošlo ke karyogamii Dynamika Ca 2+ iontů během aktivace vajíčka Oplození in vitro u kukuřice: A,B: proměnlivost hladiny Ca iontů během 40 minut od fuze gamet C: důsledky fuze sledované DIC technikou D: kontrola barvení Dynamika Ca2+ iontů během aktivace vajíčka - model navržený pro kukuřici po oplození in vitro: 1:fuze spermatické buňky a vajíčka 2: indukce lokalizovaného influxu Ca iontů 3: influx probíhá ve vlnách 4: změna Ca 2+ nezbytná pro karyogamii 5: po 1-3 min se zvyšuje hladina Ca iontů v cytosolu 6: tím indukce komplexu reakcí aktivace vajíčka a zygoty 7: obě cesty (2-4) i (5-6) vedou k dalšímu vývoji 13

14 In vitro a semi-in vitro techniky studia oplození A:vajíčko výjmuté z placenty B, C, D: zárodečný vak In vitro a semi-in vitro techniky studia oplození A,B: vajíčko kultivavované s pylovými láčkami C:D: vajíčka kultivovaná s opylenou čnělkou CC = centrální buňka EC = vaječná buňka ES = zárodečný vak FA = filiformní aparát OV = vajíčko SY = synergidy Měřítko: A = 50um, D = 10 um In vitro a semi-in vitro techniky studia oplození E,F,G: pylová láčka dorazila do mikropyle H: pylová láčka v kontaktu s filiforním aparátem synergid I: pylová láčka v kontaktu s centrální oblastí filiformního aparátu mezi 2 synergidami Porucha condensin complexu porucha kondensace a rozvolňování chromatinu během mitotického dělení A: šešule divokého typu Columbie B,C: šešule E1 -/- E2 +/+ D: šešule E1 +/- E2 -/- E: normální embryo v torpedovitém stadiu F: E1 +/- E2 -/- embryo uvězněné v globulárním stadiu G,H: defekty suspensoru a embrya 14

15 Mutace swa1 (Slow walker), zasahuje do megagametogenese, do průběhu mitotického cyklu Vývoj vajíčka u divokého typu Vývoj vajíčka v pestíku swa1 rostliny A:vajíčko s degenerovaným zárodečným vakem, B-F: různá stádia vývoje zárodečného vaku (7 buněčný zárodečný vak D), (fuze polárních buněk E), (degenerace antipod) Vývoj vajíčka v pestíku swa1 rostliny G: 2buněčný zárodečný vak, H: 4tyřbuněčný zárodečný vak, I: 8buněčný zárodečný vak, K: oplozené vajíčko s degenerovanými synergidami, L: vajíčko s prvním dělením endospermu 15

16 Exprese SWA1 v Arabidopsis thaliana v transgenních rostlinách (GUS aktivity) a RNA in situ hybridizace A: kořenová špička B: prašníky a vajíčka C: Pylová zrna D: tetrády E-H: zárodečný vak I: archespory J: megaspora K-N: zárodečný vak pylová embryogeneze (androgeneze) embrya vznikají z pylových zrn buď abnormálním zmnožením vegetativní nebo generativní buňky anebo cestou symetrického dělení mikrospory za vzniku dvou rovnocenných jader, která vstupují do další mitózy embrya jsou haploidní technologie prašníkových kultur, využití při šlechtění rostlin somatická embryogeneze různé části rostlin rostlinné explantáty vytvářejí v kulturách in vitro (agar, živiny, fytohormony) kalus dediferenciací trvalých pletiv, za určitých podmínek se v kalusu zakládají somatická embrya, která jsou morfologicky i funkčně shodná s embryi zygotickými apomixie vznik embrya nepohlavní cestou semena s redukovaným endospermem a embryem často u rostlin parazitických, poloparazitických, u orchidejí Monotropa Burmannia Spathoglothi Striga zygota zvětšování buněk nucelu vznik embryí Poncirus vznik embrya z nucelu, adventivní embryonie 16

17 zygota Arabidopsis - mutace ABA k dělení zygoty dochází v různou dobu po opylení (Oryza, Crepis několik hodin, Pistacia 2 měsíce), dělení zygoty zpravidla následuje po dělení endospermu, výrazná polarizace zygoty (apikální část jádro, bazální část vakuola) umožňuje její asymetrické dělení na menší buňku apikální (ca) a větší buňku bazální (cb) aktin, tubulin jádro zygoty genová exprese během embryogeneze vakuola Quercus zachovalá degenerovaná synergida synergida Zea Dilleniaceae zygota s haustoriálními výběžky do endospermu mutace ve fázi raného (i) a pozdního (j) srdcovitého embrya, chaotické buněčné dělení embryonální mutace průběh embryogeneze u Capsella Reprodukční orgány I Sexualita vyšších rostlin = projev finální diferenciace Vývoj pestíku Vývoj samičího gametofytu Oplození DĚKUJI ZA POZORNOST 17

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1) Mechorosty: (http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp29 /29020.html) - sporofyt je závislý na gametofytu, ten převládá - z výtrusů (A) vyrůstá prvoklíček protonema (B) a

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad Tkáňov ové kultury Olomouc Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR DEFINICE - růst a vývoj rostlinných buněk, pletiv a orgánů lze účinně

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Oplození "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození 1/66 Oplození = splynutí samčí pohlavní buňky s pohlavní buňkou samičí, při čemž vzniká diploidní zygota středa,

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Vznik dřeva přednáška

Vznik dřeva přednáška Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html 3. cvičení Buněčný cyklus Mitóza Modifikace mitózy 1 DNA, chromosom genetická informace organismu chromosom = strukturní podoba DNA během dělení (mitózy) řetězec DNA (chromonema) histony další enzymatické

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Semenné sady systém reprodukce a efektivita Genetika a šlechtění lesních dřevin Semenné sady systém reprodukce a efektivita Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Rozmnožování buněk Vertikální přenos GI. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Rozmnožování buněk Vertikální přenos GI. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Rozmnožování buněk Vertikální přenos GI KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Buněčný cyklus Buňky vznikají z bb. a jedinou možnou cestou, jak vytvořit více bb. je jejich dělením. Vertikální přenos GI: B. (mateřská)

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

Rozmnožování rostlin Rodozměny Rostliny nižší, výtrusné, nahosemenné

Rozmnožování rostlin Rodozměny Rostliny nižší, výtrusné, nahosemenné Rozmnožování rostlin Rodozměny Rostliny nižší, výtrusné, nahosemenné Rodozměna označuje kombinaci pohlavního a nepohlavního rozmnožování, kdy se střídá... generace gametofyt a... generace... Pokud nelze

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Plody, semena autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78 Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78 Blok 4 Embryogeneze a dědičnost znaků Úlohy: 1. Embryogeneze - vývojové fáze zárodku Arabidopsis thaliana 2. Mutace postihující vývoj embrya u Arabidopsis thaliana

Více

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu) Anatomie listu ontogeneze listu epidermis mezofyl vaskularizace vliv ekologických podmínek na stavbu listů listy jehličnanů listy suchomilných rostlin listy vlhkomilných rostlin listy vodních rostlin opadávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové

kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové Otázka: Růst a vývin rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Verunka kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové FÁZE RŮSTU lze

Více

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78 Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78 Blok 3 Embryogeneze, dědičnost znaků Úlohy: 1. Embryogeneze - určení vývojových fází embrya Arabidopsis thaliana 2. Embryonální mutace - nalezení embryí nesoucích

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

7) Dormance a klíčení semen

7) Dormance a klíčení semen 2015 7) Dormance a klíčení semen 1 a) Dozrávání embrya a dormance b) Klíčení semen 2 a) Dozrávání embrya a dormance Geny kontrolující pozdní fázi vývoje embrya - dozrávání ABI3 (abscisic acid insensitive

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

RNDr. Monika Jörková Biologie 27 Květ funkce, stavba, jedno a oboupohlavné květy, jedno a dvoudomé rostliny, květní vzorec, opylení a oplození

RNDr. Monika Jörková Biologie 27 Květ funkce, stavba, jedno a oboupohlavné květy, jedno a dvoudomé rostliny, květní vzorec, opylení a oplození Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby 15.2.2013 RNDr. Monika Jörková Biologie 27 Květ funkce, stavba, jedno a oboupohlavné

Více

Diferenciace pohlavních buněk

Diferenciace pohlavních buněk Cytogenetika 06 Diferenciace pohlavních buněk Magda Zrzavá František Marec 1 Gametogeneze u rostlin Nižší rostliny převládá gametofyt Krytosemenné rostliny- mezi meiózu a vznik gamet vsunut prostorově

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Otázka: Růst a vývoj organismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): Bella. Vývoj jedince. -začíná oplozením a končí smrtí:

Otázka: Růst a vývoj organismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): Bella. Vývoj jedince. -začíná oplozením a končí smrtí: Otázka: Růst a vývoj organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Bella Vývoj jedince -začíná oplozením a končí smrtí: 1. Embryonální vývoj u většiny živočichů končí narozením nebo vylíhnutím (opuštěním vaječných

Více

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č. Maturitní téma č. 10 VYŠŠÍ ROSTLINY NAHOSEMENNÉ, KRYTOSEMENNÉ a) NAHOSEMENNÉ ROSTLINY 4 oddělení - rostliny lyginodendrové - cykasy - jinany - jehličnany Společné znaky : - převaha sporofytu nad gametofytem,

Více

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Př.Ma.15 AutoSave 1 Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram PŘÍRODOPIS 7. ročník KVĚT A KVĚTENSTVÍ Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta)

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta) Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Lucka J. SYSTÉM - Vývojová větev vyšší rostliny (není to taxon): 1. Vývojový stupeň psilofytní rostliny - oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Pohyb buněk a organismů

Pohyb buněk a organismů Pohyb buněk a organismů Pohybové buněčné procesy: Vnitrobuněčný transpost organel, membránových váčků Pohyb chromozómů při dělení buněk Cytokineze Lokomoce buněk (améboidní a řasinkový pohyb) Svalový pohyb

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou. methanobacterium, halococcus,...

Rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou. methanobacterium, halococcus,... Dělení buňky Biologie člení živé organizmy do dvou hlavních kategorií: prokaryotní a eukaryotní organizmy. Na základě srovnání 16S rrna se zjistilo, že na naší planetě jsou 3 hlavní nadříše buněčných forem:

Více

Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin

Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin Ročník 1. Datum tvorby

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Molekulární procesy po fertilizacinormální či abnormální po ART?

Molekulární procesy po fertilizacinormální či abnormální po ART? Molekulární procesy po fertilizacinormální či abnormální po ART? Aleš Hampl Již více jak MILION dětí bylo na světě počato pomocí ART ART jako zdroj zvýšeného rizika:? Kongenitální malformace (Ericson and

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2013 Magda Sumarová Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Identifikace genů indukujících kvetení

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička TVOŘÍME DUMY V MS OFFICE

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička TVOŘÍME DUMY V MS OFFICE Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 TVOŘÍME DUMY V MS OFFICE Ing. Lenka Satková, 2012, str. 14 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) Milan Dundr

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) Milan Dundr Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) Milan Dundr Krytosemenné nejmladší a vývojově nejdokonaleji organizované oddělení vyšších semenných rostlin počátky - křída původní stanoviště souš osídlily prakticky

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY

B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY mikrotubuly střední filamenta aktinová vlákna CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY funkce cytoskeletu - udržovat

Více

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 Růst = nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti rostliny. Dochází ke změnám tvaru a vnitřního uspořádání

Více

VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. I. Úvod do vývojové biologie. II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie. III. Kmenové buňky

VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. I. Úvod do vývojové biologie. II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie. III. Kmenové buňky PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VÝVOJOVÁ BIOLOGIE I. Úvod do vývojové biologie II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie III. Kmenové buňky IV. Růstové faktory a signální transdukce Kmenové buňky: definice

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Kdy vzniká lidský život? Biologie zná odpověď

Kdy vzniká lidský život? Biologie zná odpověď Kdy vzniká lidský život? Biologie zná odpověď SVOBODA A. Tak jako život jiných živých organizmů, s výjimkou nepohlavního rozmnožování, začíná i lidský život splynutím lidských pohlavních buněk. Od tohoto

Více

2 PLETIVA 2.1 PLETIVA DĚLIVÁ (MERISTÉMY)

2 PLETIVA 2.1 PLETIVA DĚLIVÁ (MERISTÉMY) 2 PLETIVA Buňky v tělech vyšších rostlin vytvářejí pravá pletiva. Jsou to soubory buněk přibližně stejného tvaru a stejné funkce, které vznikají činností jedné nebo více dělivých buněk, tzv. iniciál. Buňky

Více

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje Otázka: Houby a nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Houby fungia Samostatná říše- napůl živočich a rostlina Eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují výtrusy. Tělo se

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

6. Buňky a rostlina. Mají rostliny kmenové buňky?

6. Buňky a rostlina. Mají rostliny kmenové buňky? 6. Buňky a rostlina Mají rostliny kmenové buňky? Biotechnologické využití pluripotence rostlinných buněk: buněčné a tkáňové kultury rostlin in vitro, vegetativní množení rostlin Komunikace mezi buňkami

Více

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Nepřímá organogeneze, nepřímá somatická embryogeneze.

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Nepřímá organogeneze, nepřímá somatická embryogeneze. Krása TC mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Nepřímá organogeneze, nepřímá somatická embryogeneze. Kalusové kultury, protokormy. I když kalusové kultury nejsou metodou běžnou při rozmnožování

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

Obsah vody v rostlinách

Obsah vody v rostlinách Transpirace 1/39 Obsah vody v rostlinách Obsah vody v protoplazmě (její hydratace) je nezbytný pro normální průběh životních funkcí buňky. Snížení obsahu vody má za následek i omezení životních dějů (pozorovatelné

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Slovníček genetických pojmů

Slovníček genetických pojmů Slovníček genetických pojmů A Adenin 6-aminopurin; purinová báze, přítomná v DNA i RNA AIDS Acquired immunodeficiency syndrome syndrom získané imunodeficience, způsobený virem HIV (Human immunodeficiency

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

Více

Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón:

Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón: Rostlinné orgány - orgány jsou soubory pletiv s určitou charakteristickou funkcí - obor, který se zabývá orgány, se označuje organologie podle funkce můžeme orgány rozdělit na: - vegetativní zabezpečují

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více