STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy AZ Quiz Autor: Michaela Svobodová Škola: Střední škola obchodu a služeb Jihlava K. Světlé 2, Jihlava Konzultanti: Mgr. Eva Lemberková Mgr. Dana Chovancová Jihlava 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V dne podpis:

4 Poděkování Děkuji Mgr. Evě Lemberkové a Mgr. Daně Chovancové za obětavou pomoc a podnětné připomínky, které mi během práce poskytovaly.

5 ANOTACE Tato písemná práce popisuje tvorbu hry a tvorbu otázek. Je zde popis počítačové verze a nepočítačových verzí. Nechybí zde ani pravidla hry. Klíčová slova: Soutěž; hra; otázka; verze; ekologie; žák; student ANNOTATION This written work describes creation game and creation questions. There are describtion computer version and not komputer vision. In this written work are game rules. Key words: Competition; game; question; version; ecology; pupil; student

6 OBSAH Strana ÚVOD TELEVIZNÍ SOUTĚŽ AZ KVÍZ VLASTNÍ OBSAH PROJEKTU POPIS HRY POČÍTAČOVÁ VERZE HRA PLAKÁT S MAGNETKAMI HRA MAGNETICKÁ TABULKA S PYRAMIDOU TVORBA OTÁZEK ODMĚNA PRO SOUTĚŽÍCÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) PŘÍLOHA č.2: Sada otázek pro 1. Stupeň základní školy (varianta B): PŘÍLOHA č.3: Sada otázek pro 1. stupeň základních škol (varianta C): PŘÍLOHA Č.4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A): PŘÍLOHA č.5: Sada otázek pro 2. stupeň základních škol (varianta B): PŘÍLOHA č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A): PŘÍLOHA č. 8: Sada otázek pro střední školy (varianta B): PŘÍLOHA č. 9: Sada otázek pro střední školy (varianta C): PŘÍLOHA č.10: Sada otázek pro střední školy z technologických procesů PŘÍLOHA č. 11: Sada otázek pro střední školy z literatury PŘÍLOHA č. 12: Energetický kvíz pro mé spolužáky

7 ÚVOD Žijeme v době, kdy slovo ekologie slyšíme skloňované snad každý den. My, lidé, potřebujeme přírodu daleko více, než ona nás. Měli bychom využívat alternativní zdroje energie a zároveň Zemi neškodit. Ale mnoho lidí se tak nechová. Jednou z příčin je nedostatečná informovanost. Proto jsem se rozhodla informovat žáky a studenty prostřednictvím zábavné hry. Také jsem chtěla zefektivnit a zpestřit výuku ekologických předmětů, které jsou dnes součástí výuky jak na středních, tak na základních školách. Zábavnou hru jsem se rozhodla vytvořit z jednoho prostého důvodu. Pomocí hry si žáci a studenti lépe zapamatují informace. Tímto nechci říct, že by se ve škole měli hrát jen hry, ale určitě jsou dobrou alternativou a slouží jako zpestření výuky. Jan Amos Komenský vysoce oceňoval význam výuky. Jeho hlavním požadavkem bylo, aby se výchova vzdala násilných metod a respektovala přirozený vývoj dítěte. Také jsem toho názoru. Proč se vše složitě učit, když si můžeme zahrát hru, pomocí které si snadněji zapamatujeme informace a navíc se pobavíme. 6

8 1. TELEVIZNÍ SOUTĚŽ AZ KVÍZ AZ kvíz se začal vysílat v roce První díl tohoto pořadu se tehdy na televizní obrazovce objevil 2. ledna. 1 Postupem času se měnil grafický vzhled základní hrací pyramidy a další. Také se obměňoval vzhled triček pro vítěze a měnila se pestrost výher. Pravidla zůstávají stejná. Od dubna 2004 jsou součástí AZ-kvízu skryté titulky, díky kterým se tato soutěž otevřela skupině neslyšících diváků. 2. VLASTNÍ OBSAH PROJEKTU Jak tedy zefektivnit a zpestřit výuku a zároveň zaujmout studenty? Studenty a žáky základních škol baví hry, ve kterých mohou vzájemně porovnávat své znalosti. Inspirovala jsem se televizní hrou AZ-Kvíz a vytvořila její energetickou verzi. Pravidla zůstávají stejná, kromě přesně daného časového limitu, který určuje učitel (moderátor) úměrně k náročnosti sady otázek, věku a znalostem žáků. Hru jsem nazvala Energetický AZ kvíz Původně jsem chtěla vytvořit pouze počítačovou verzi této hry. Z vlastní zkušenosti vím, že moji generaci nejvíce baví soutěžit právě touto formou. Při testování této hry na základních školách jsem však začala přemýšlet ještě o jiné formě, kterou by děti mohly hrát bez použití počítačů. Hru jsem nakonec vytvořila ve třech verzích - počítačová hra, plakát s magnety a magnetická přenosná tabulka. K vytvoření více verzí mě vedlo několik důvodů: 1. Ne všechny školy jsou dostatečně vybaveny (v některých třídách např. chybí promítací plátna). 2. Za příznivého počasí je lépe hrát venku, než žáky a studenty držet zavřené v klasické učebně. 3. Hru jsem nabídla ekologickým zařízením, ve kterých chtějí používat PC jen v nejnutnějších případech. Tato zařízení jsou většinou umístěna v krásné přírodě a je tedy přínosnější soutěžit venku. 1 7

9 2.1 POPIS HRY PRAVIDLA HRY: 1. Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2. Hráč vybere políčko s číslem od 1 do 28 z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od přečtení běží časový limit, který určí učitel podle náročnosti. Po dalším kliknutí se zobrazí správná odpověď. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího pole barvu hráče, který danou otázku odpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole postranní tabulky v barvě hráče. 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, políčko se vybarví černě a o dalším přidělení rozhoduje náhradní otázka. 5. Otázky volí družstva vždy střídavě. 6. Ve hře vítězí hráč, kterému se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany pyramidy, nebo má vyšší počet získaných polí při odkrytí všech otázek POČÍTAČOVÁ VERZE V počítačové hře mohou proti sobě soutěžit dvě skupiny, nebo dva studenti. Počítačová hra je obohacená o ilustrace, které slouží jako nápověda. S technickou stránkou počítačové verze mi pomohla vyučující výpočetní techniky Mgr. Chovancová. Celá hra je vytvořena v programu Microsoft Power Point pomocí animací a hypertextových odkazů. Ovládání hry je zahrnuto v pravidlech. 8

10 Obr. č. 1: Vzhled počítačové verze Obr. č. 2: Konec počítačové hry, kdy vítězí družstvo červených 9

11 Obr. č. 3: Otázka s ilustrací Obr. č. 4: Zobrazení správné odpovědi 10

12 2.1.2 HRA PLAKÁT S MAGNETKAMI Tato verze obsahuje plakát, sadu otázek a barevná políčka s magnetkami. Učitel pomocí magnetek umístí plakát na tabuli, magnetky pak přikládá na pyramidu podle správně zodpovězených otázek. Magnetky mohou po úspěšné odpovědi přikládat i žáci, což se osvědčilo zejména v nižších ročnících základních škol. Základní pyramidu pro nepočítačovou verzi jsem sestavila v programu Zoner Calisto 5. Tato pyramida je doplněna magnetickými políčky ve čtyřech barvách (červená, žlutá, modrá a černá). Obr. č. 5: Vzhled plakátu s magnetkami Obr. č. 6: Průběh hry 11

13 2.1.3 HRA MAGNETICKÁ TABULKA S PYRAMIDOU Výhodou této formy hry je, že ji lze hrát kdekoliv v klubovně, v přírodě, v okolí školy. Obr. č. 7: Přenosná tabulka 2.2 TVORBA OTÁZEK Vytvořila jsem 6 různých sad otázek, pro první a druhý stupeň základních škol a i pro střední školy. Otázky pro Energetický AZ kvíz jsem tvořila na téma ekologie, chemie a fyziky. Zaměřila jsem se především na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Nechtěla jsem tvořit náhodně otázky, a proto jsem kontaktovala učitele základních a středních škol, kteří mi doporučili učebnice, podle kterých jsem otázky tvořila. Učebnice, se kterými jsem pracovala, uvádím v seznamu použité literatury. Televizní AZ kvíz má značný divácký ohlas. Na AZ kvízu oceňují fakt, že jeho soutěžní otázky jsou pestré, a že se svým rozsahem snaží obsáhnout co možná nejširší 12

14 škálu vědomostních disciplín. 2 Proto jsem se snažila vytvořit pestré spektrum otázek. Do tohoto projektu jsem zařadila otázky, které se týkají České republiky a jsou všeobecně známé. Některé otázky prověřují slovní zásobu žáků a studentů a objevují se zde otázky, u kterých lze logicky odvodit odpověď. Mezi otázky jsem také zahrnula otázky na téma Vysočiny, protože se svým projektem jezdím právě po tomto kraji. 2.3 ODMĚNA PRO SOUTĚŽÍCÍ V televizní hře si soutěžící odnáší věcné ceny od sponzorů soutěže anebo peněžní výhru, kterou si vylosuje v tzv. bankomatu. A co je odměnou pro žáky a studenty? Díky dalším ekologickým aktivitám vyhrála naše škola v loňském roce úsporné žárovky od firmy E.ON, které rozdávám jako odměnu všem zúčastněným. Vítězové často obdrží od svých učitelů výbornou známku, nebo pochvalu

15 ZÁVĚR Tato práce mě velmi bavila. Po zdokonalení počítačové verze jsem se s chutí pustila do sestavování dalších verzí. Při tvorbě sad otázek jsem se mnoho nového a zajímavého dozvěděla. Myslím si, že hra je dobrým přínosem do hodin ekologie, fyziky i jiných předmětů. Nejen, že zpestří a zefektivní výuku, ale i pobaví. Studenti si lépe zapamatují informace zábavnou formou. Tuto hru lze využít k výuce i ke zkoušení žáků. Vytvořila jsem sady otázek pro střední i základní školy. Nechtěla jsem vytvořit hru, která zůstane pouze v naší škole a hypoteticky se rozepisovat o tom, jak by ji mohli v ostatních školách využít. Před tvorbou otázek jsem tedy kontaktovala učitele na základních školách a vypůjčila si od nich učebnice. Otázky jsem se snažila sestavovat tak, aby odpovídaly danému učivu (někdy s mírnou nadstavbou). Pro nižší ročníky základních škol se jedná spíše o otázky ekologické než energetické, protože žáci prvního stupně ještě neznají základní princip výroby elektrické energie. Hru jsem vyzkoušela nejdříve na svých spolužácích (středoškolských studentech) a následně v některých základních školách (ZŠ Seifertova, ZŠ Demlova, ZŠ Nový Rychnov, ZŠ Rošického). Moje postřehy jsou: 1. Žáky hra zaujala a zapamatovali si mnoho nových informací. Jejich zájem mě motivoval k další práci. 2. Od učitelů byly kladné odezvy především proto, že otázky vycházejí přímo z učebnic, které používají. Další výhodou, na které jsme se shodli, je snadná příprava nové sady otázek dle potřeby učitele. V budoucnu bych chtěla: 1. Vytvořit další sady otázek. 2. Sledovat, s jakým úspěchem používají hru školy, kterým jsem zapůjčila počítačovou i magnetickou verzi. 3. Pokud bude mít hra úspěch, může se rozšířit i do dalších škol v celé ČR. 14

16 4. Chci spustit program pro základní školy v ekologickém centru Chaloupky, který by probíhal jedenkrát týdně. Za zmínku stojí, že počítačovou hru zapůjčím informačnímu centru v jaderné elektrárně Dukovany, kde budou hru využívat při svých exkurzích a vzdělávacích programech. Jednání o podmínkách zapůjčení počítačové verze proběhne během dubna a května. Díky kladnému ohlasu učitelů, žáků a studentů jsem se rozhodla hru rozšířit. Zaměřila jsem se nejen na oblast ekologie, ale také na oblast literatury a technologických procesů. Pojmy v technologických procesech a v literatuře se obtížně učí, ale díky hře si je žáci a studenti snáze zapamatují. Sady do těchto předmětů uvádím v příloze. 15

17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: KNIŽNÍ ZDROJE: 1. ŠLÉGR, J., KISLINGER, F., LANÍKOVÁ, J.: Ekologie a ochrana životního prostředí, pro gymnázia, 1. vydání, Praha 1, Fortuna, 2005, 160 stran, ISBN ČERNÍK, V., MARTINEC, Z., VÍTEK, J., VODOVÁ, V.: Přírodopis 9 pro základní školy, geologie a ekologie, 1. vydání, Praha 2, SPN, 2010, 104 stran, ISBN KVASNIČKOVÁ, D.: Základy ekologie, učebnice pro 9. ročník základní školy a střední školy, 3. vydání, Praha 1, Fortuna, 2010, 104 stran, ISBN ŠKODA, E.: Přírodověda pro 5. ročník ZvŠ, 4. vydání, Praha, PARTA, 2004, 79 stran, ISBN X 5. ŠVECOVÁ, DOBROSLAV, Přírodopis 9 pro ZŠ a VG UČ, 128 stran, FRAUS10 INTERNETOVÉ ZDROJE:

18 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) Příloha č. 2: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta B) Příloha č. 3: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta C) Příloha č. 4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A) Příloha č. 5: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta B) Příloha č. 6: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta C) Příloha č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A) Příloha č. 8: Sada otázek pro střední školy (varianta B) Příloha č. 9: Sada otázek pro střední školy (varianta C) Příloha č. 10: Sada otázek pro střední školy z technologických procesů Příloha č. 11: Sada otázek pro střední školy z literatury Příloha č. 12: Energetický kvíz pro mé spolužáky 17

19 PŘÍLOHA č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) 1. Jakou barvu má kontejner na papír? (M) Modrou 2. Jakou barvu má kontejner na barevné sklo? (Z) Zelenou 3. Do žlutého kontejneru patří věci z: (P) plastu 4. Jinovatka je v podstatě zmrzlá: (R) rosa 5. Ozónová díra není dobrá pro život na naší: (P) planetě 6. Člověk potřebuje ke svému životu: (V) vodu, příp. vzduch 7. Menší než řeka je: (P) potok 8. Ropa patří mezi zdroje energie, které jsou: (N) neobnovitelné 9. Hnojení bez chemických látek, pomocí zaorávání zelených rostlin označujeme jako: (Z H) zelené hnojení 10. Přehrada poblíž Dukovan má název: (D P) Dalešická přehrada 11. Noviny jsou ze suroviny, která se dá recyklovat. Je to: (P) papír 12. Rostliny potřebují ke svému životu také: (P) půdu 13. PET lahve jsou vyrobeny z: (P) plastu 14. V atmosféře je obsažen také: (D) dusík 15. Slabý vítr je? (V) vánek 16. Vltava je (Ř) řeka 17. Co je to? Láme, vyvrací stromy, trhá dráty elektrického vedení atd.: (V) vichřice 18. Čím měříme teplotu? (T) teploměrem 19. Jakou znáš jednotku teploty? (S C) stupeň Celsia. 20. Území, kde nesmíme trhat květiny a jinak do něj zasahovat je: (CH Ú) chráněné území 21. Nafta je z: (R) ropy 22. Které druhy uhlí znáte? (Č a H) černé a hnědé 23. Nejmladší uhlí je: (R) rašelina 24. Místo klasické žárovky bychom měli používat: (Ú Ž) úspornou žárovku 25. Hnůj (nebo jiný organický materiál) + zemina (hlína) tvoří: (K) kompost 18

20 26. Směs výkalů a podestýlky nazýváme: (H) hnůj 27. Půda se musí hnojit, aby byla: (Ú) úrodná 28. Obec v Kraji Vysočina má ve svém názvu jeden ze zdrojů energie. Nazývá se (V) Jeníkov. Větrný Jeníkov Náhradní otázky: 1. Je jeden hektolitr 100 litrů? Ano 2. Je černozem úrodnější než hnědozem? Ano 3. Je jedna tuna 100 kilogramů? Ne, 1000kg = 1t 4. Má záchranná zdravotnická služba číslo 155? Ano 5. Řídí mozek všechno v našem těle? Ano 6. Existují úsporné žárovky? Ano 7. Má půda písčitá méně živin než hlinitá? Ano 8. Teče ropa plynovody a plyn ropovody? Ne 19

21 PŘÍLOHA č.2: Sada otázek pro 1. Stupeň základní školy (varianta B): 1. Nafta, benzin, motorový olej, petrolej, PVC, atd. se vyrábí z: (R) ropy 2. Ropa se těží většinou pod: (M) mořem 3. Zhruba před třemi sty lety se začal využívat plyn, který se dnes používá např. k výrobě tepla, je to: (Z P) zemní plyn 4. Slisovaný hořlavý materiál ve tvaru drobných válečků se nazývá: (P) peleta, peletka 5. Do jakého kontejneru patří PET lahev? (Ž K) žlutého kontejneru 6. Do modrého kontejneru pro odpad patří: (P) papír 7. Sporák na vaření může být: (P nebo E) plynový nebo elektrický 8. Vzdušný obal Země se nazývá: (A) atmosféra 9. Co potřebují rostliny ke svému životu? (S, V, P, V) slunce, vodu, půdu, vzduch 10. Jaká voda obsahuje velké množství soli? (M) mořská 11. Jak označujeme vodu, která obsahuje rozpuštěné nerostné látky? (M V) Minerální voda 12. Pitnou vodu najdeme v lese ve: (S) studánce 13. Do biologického odpadu patří například to, co oloupeme z ovoce, tedy: (S) slupka 14. Nedostatek vody se u člověka projevuje pocitem, který nazýváme: (Ž) žízeň 15. Voda se může čistit také přes zrníčka (P) písku 16. Z čeho se tvoří mraky? Z: (V P) vodních par 17. Když klesne teplota až na 0 C, mění se voda v: (L) led 18. K dýchání potřebujeme čistý vzduch. Dýcháme pomocí (P) plic 19. Vysvětlete zkratu CHKO? Chráněná krajinná oblast 20. Surovina, která se vyžívá k topení: (D) dřevo 21. Rostliny vyrábějí prvek, který potřebujeme k dýchání: (K) kyslík 22. Jak se nazývá místo, kde se těží povrchově uhlí? (L) Lom 23. Panely, které jsou na střechách některých domů, využívají k ohřevu vody: (S) slunce 24. Druhy uhlí jsou: (H a Č) hnědé a černé 25. Elektrárny, které produkují radioaktivní odpad: (J E) jaderné elektrárny 26. Elektrárny, které využívají energii slunce: (S E) sluneční (solární) elektrárny 27. Na řekách se stavějí elektrárny, které nazýváme: (V E) vodní elektrárny 20

22 28. Elektrárna, která připomíná velký větrník, se nazývá: (V E) větrná elektrárna Náhradní otázky: 1. Je slunce obnovitelný zdroj energie? Ano 2. Je mořské vody více než vody sladké? Ano 3. Musíme chránit vzduch, aby byl čistý? Ano 4. Obsahuje měkká voda mnoho minerálů? Ne 5. Dá se voda čistit? Ano 6. Je příroda v okolí měst většinou znečištěná? Ano 7. Spotřebuje ročně člověk asi 7 kg soli? Ano 8. Existují pelety ze slámy? Ano 21

23 PŘÍLOHA č.3: Sada otázek pro 1. stupeň základních škol (varianta C): 1. Místo toho, aby pili vodu z kohoutku, kupují někteří lidé v obchodě: (B V) balené vody 2. Pro plastovou lahev na nápoje používáme název ze tří písmen, kde první je (P). PET 3. Chceme-li se chovat šetrně k přírodě, neměli bychom zahazovat v lese: (O) odpadky 4. Do zeleného kontejneru patří: (B S) barevné sklo 5. Planeta, na které žijeme, se nazývá: (Z) Země 6. Do bílého kontejneru patří: (B S) bílé sklo 7. Jak říkáme tomu, když je vyroben z novin čistý papír? (R) recyklace 8. Voda, která teče z kohoutku v domácnosti: (P V) pitná voda 9. Slunce je zdrojem: (S a T) světla a tepla 10. Kolem jaké hvězdy obíhá Země? Kolem: (S) Slunce dní je jeden: (R) rok 12. Jaro, léto, podzim, zima nazýváme: (R O) roční období 13. Proudění vzduchu označujeme jako: (V) vítr 14. V rybnících je voda, kterou nemůžeme: (P) pít 15. Voda, stejně jako vzduch, obsahuje: (K) kyslík 16. Jmenuj alespoň jeden zdroj kyslíku na Zemi. (S, R) stromy, rostliny 17. V moři je voda: (S) slaná 18. Člověk potřebuje ke svému životu tekutinu: (V) vodu 19. Bezbarvý plyn kolem nás, který obsahuje kyslík, dusík a jiné prvky, nazýváme: (V) vzduch 20. Který plyn ze vzduchu potřebujeme k dýchání? (K) kyslík 21. Řeka, která protéká Jihlavou, se jmenuje: (J) Jihlava 22. Víš, jak se nazývá stav, kdy vůbec nefouká vítr? (B) bezvětří 23. Abychom zachovali přírodu i pro další generace, musíme ji: (CH) chránit 24. Jaké druhy stromů znáš? (L a J) listnaté a jehličnaté 25. Jakému stromu opadá na zimu jehličí? (M) modřínu 26. Jak se správně chováme v lese? (T) tiše 27. Komu les poskytuje úkryt? (L Z) lesní zvěři 28. Co můžeme v lese můžeme sbírat? (Jmenuj alespoň jedno). (B a H) byliny, houby 22

24 Náhradní otázky: 1. Vyrábí myčka na nádobí elektřinu? ne 2. Poskytuje les dřevo? Ano 3. Těží se uhlí v dolech? Ano 4. Řadíme ropu mezi obnovitelné zdroje? Ne 5. Vyrábí se z uhlí léčiva? Ano 6. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí větru? Ano 7. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí vody? Ano 8. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí slunce? Ano 23

25 PŘÍLOHA Č.4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A): 1. Kdo objevil princip výroby elektřiny? (M F) Michael Faraday 2. Kdo vynalezl žárovku? (T A E) Thomas Alva Edison 3. Jmenuj tři typy elektráren. (V, V, S, J, T) vodní, větrná, sluneční, jaderná, tepelná 4. Jaké znáš neobnovitelné zdroje energie? Jmenuj tři! (R, U, Z P) ropa, uhlí, zemní plyn 5. Jaké znáš obnovitelné zdroje energie? Jmenuj tři! (V, V, S) voda, vítr, slunce 6. Alternativní zdroje energie nazýváme také? (O Z E) obnovitelné zdroje energie 7. Jaký je současný trend při výrobě elektřiny? (E M) energetický mix 8. Co patří mezi fosilní paliva kromě uhlí, ropy a zemního plynu? (R) rašelina 9. Paliva, patřící mezi neobnovitelné zdroje energie: (F P) fosilní paliva 10. Jaké jaderné elektrárny v ČR znáš? (D, T) Dukovany, Temelín 11. Které elektrárny nevypouští do ovzduší škodlivé emise? (V E) vodní, příp. větrné elektrárny 12. Nevýhodou vodních elektráren je, že jsou závislé na: (P V) průtoku vody 13. Jaká je nevýhoda jaderných elektráren? (R O) radioaktivní odpad 14. Jádra atomů jakého prvku se štěpí v jaderných reaktorech ČR? (U) uranu 15. Lodě- plachty, větrné mlýny využívají: (V) vítr 16. Nejstaršími zdroji energie byly: (V a V) voda a vítr 17. Vodní elektrárna v Okrouhlici (poblíž Havlíčkova Brodu) je na řece: (S) Sázavě 18. Jmenuj vodní elektrárnu poblíž Dukovan. (D, M) Dalešice, Mohelno 19. Český překlad slova solární. (S) sluneční 20. Jaké panely využívají slunce k výrobě elektrické energie? (F) fotovoltaické 21. Dřevo řadíme mezi (O) zdroje energie. obnovitelné března je Světový den (V) vody dubna je Světový den (Z) Země Května je Světový den (S) Slunce 25. Jaká je jednotka elektrického výkonu? (W) Watt 26. Nízkoenergetický dům nazýváme: (P D) pasivní dům 24

26 27. Jmenujte alespoň jedno místo v Kraji Vysočina, kde je větrná elektrárna. (P, V, K) Pavlov, Věžnice, Kámen 28.. Režim stand by můžeme také označit jako: (Ú R) úsporný režim Náhradní otázky: 1. Je noční proud levnější než denní? Ano 2. Je hnědé uhlí starší než černé? Ne 3. Je výroba energie z obnovitelných zdrojů k přírodě šetrná? Ano 4. Využíváme příliv moří k výrobě elektrické energie? Ano 5. Je ropa obnovitelný zdroj energie? Ne 6. Existují brikety z listí? Ano 7. Můžeme v přírodě najít destilovanou vodu? Ne 8. Jsou obnovitelné a alternativní zdroje to samé? Ano 25

27 PŘÍLOHA č.5: Sada otázek pro 2. stupeň základních škol (varianta B): 1. Prostřednictvím jakých panelů se využívá solární energie? (S a F) solárních a fotovoltaických 2. Automobily na vodík využívají takzvaných: (P Č) palivových článků 3. Dřevo, sláma, siláž, zbytky rostlin, atd. označujeme jedním slovem: (B) biomasa 4. Bionaftu vyrábíme například z (Ř) oleje. řepkového 5. Spotřebu elektrické energie udáváme většinou v: (kwh) kilowathodinách 6. Přístroj, který udává spotřebu elektrické energie domácnosti, se nazývá: (E) elektroměr 7. Důležitým údajem pro palivo je jeho: (V) výhřevnost 8. Odpadní teplo z Temelína může být využíváno pro vytápění blízkého města. Jakého? (ČB) Českých Budějovic 9. Nevýhodu získávání geotermální energie je vyplavování některých (T) prvků. toxických 10. Geotermální energii nejvíce využívá Island. Hlavním městem Islandu je: (R) Reykjavík 11. Jaká elektrárna se nachází poblíž obce Pavlov v Kraji Vysočina? (V) větrná 12. Část stratosféry s oslabenou vrstvou ozónu se nazývá: (O D) ozónová díra 13. Stát přispívá finančně na některé projekty, které využívají obnovitelné zdroje energie. Říkáme, že stát poskytl projektu: (D) dotaci 14. Vodní elektrárna, která si energii dokáže sama uložit a využít ji, když jí je potřeba, se nazývá: (P V E) přečerpávací vodní elektrárna 15. Dynamo vyrábí (S) proud. Stejnosměrný 16. K likvidaci nerecyklovatelného odpadu slouží: (S O) spalovny odpadu 17. Prvek, který se získává elektrolýzou vody: (V) vodík 18. První autobus na vodík v Čechách jezdí v: (N) Neratovicích 19. Odpad, který se může použít např. ke kompostování, se nazývá: (B O) biologický odpad 20. Bioplyn se kromě výroby elektrické energie využívá také k: (V) vytápění 21. Jeden druh energie moře se nazývá: (E P) energie přílivu 26

28 22. Veličina na spotřebiči, která je základním údajem pro to, zda je spotřebič úsporný se nazývá: (E P) elektrický příkon 23. V jakých zemích se využívá okolo 50% jaderné energie? (F, B) Francie, Belgie 24. Evropská země, která hodně využívá obnovitelné zdroje energie: (R) Rakousko 25. Jaké elektrárny jsou celosvětově nejrozšířenější? (T) tepelné 26. Solární kolektor slouží k: (O V) ohřevu vody 27. V jakých evropských státech se hojně využívá větrná energie? (H a D) Holandsko a Dánsko 28. Vodní energii řadíme mezi klasické zdroje energie, ale i mezi? (OZE) Obnovitelné zdroje energie Náhradní otázky: 1. Generátorem střídavého proudu je dynamo? Ne 2. Patří Dalešice mezi malé vodní elektrárny? Ne 3. Vyrábí se v Brazílii etanol z cukrové třtiny? Ano 4. Jezdí v ČR více než deset autobusů na vodíkový pohon? Ne 5. Dostává se metan do ovzduší při těžbě ropy? Ano 6. Je výroba energie z obnovitelných zdrojů k přírodě šetrná? Ano 7. Využívá se geotermální energie v Ústí nad Labem? Ano 8. Je vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Krkonoších? Ne 27

29 PŘÍLOHA č.6: Sada otázek pro 2. Stupeň základní školy (varianta C): 1. Půdní obal Země se nazývá: (P) pedosféra 2. Vodní obal Země se nazývá: (H) hydrosféra 3. Řekněte třemi slovy, co je to atmosféra. (V O Z) vzdušný obal Země 4. Jestliže elektrárna vypouští do ovzduší škodlivé látky, říkáme, že vypouští škodlivé: (E) emise 5. Spotřebiče, které odebírají menší množství elektřiny, než odebírají například starší spotřebiče, patří do jiné: (E T) energetické třídy 6. Spalování fosilních paliv vede ke změnám podnebí, cizím slovem: (K) klimatu 7. Jmenuj dva prvky, jejichž oxidy způsobují tzv. kyselé deště. (S a D) síra a dusík 8. Pod jakým pojmem bývá označena soustava přehrad s vodními elektrárnami na Vltavě? (V K) Vltavská kaskáda 9. Nejníže položené slané jezero na světě má ve svém názvu moře. Jak zní celý název? (M M) Mrtvé moře 10. Výchovu, která vede člověka k odpovědnosti k životnímu prostředí, nazýváme: (E V) Environmentální (příp. ekologická) výchova 11. Druh větru vznikající v oblasti rovníku je: (P) pasát 12. Proud, který odebíráme běžně v domácnosti ze zásuvky, se nazývá: (S P) střídavý proud 13. Proud, který odebíráme z monočlánku: (S P) stejnosměrný proud 14. Obyčejná žárovka je více zdrojem (T) než zdrojem světla. tepla 15. Nové typy žárovek, které šetří energii, nazýváme: (Ú Ž) úsporné žárovky 16. Velké komíny u jaderné elektrárny se nazývají: (CH V) chladící věže 17. Výhodou LED žárovek je malá: (S E) spotřeba energie 18. Topíme-li dřevem, slisovanou slámou, atd. můžeme říci, že topíme: (B) biomasou 19. Levný materiál pro výrobu nábytku, který vzniká roztřískováním dřeva, následným lisováním a lepením, uvolňuje do ovzduší škodlivé látky obsažené v lepidlech, především formaldehyd. Jeho název je: (D) dřevotříska 20. Poslední jaderná havárie byla v Japonsku ve městě: (F) Fukušima 21. Zařízení, ve kterém probíhá v jaderné elektrárně štěpná reakce, nazýváme: (J R) jaderný reaktor 22. Přebytečné teplo z jaderné elektrárny nazýváme: (O T) odpadní teplo 28

30 23. Solární panel slouží k: (O V) ohřevu vody 24. K tomu, abychom snížili napětí např. z V na 220 V, potřebujeme: (T) transformátor 25. Kaplanova turbína se využívá ve: (V E) vodních elektrárnách 26. Co lze natáčet u Kaplanovy turbíny? (L) lopatky 27. Fotovoltaické panely se vyrábí z: (K) křemíku 28. Fotovoltaický a fototermický panel je nejvhodnější orientovat směrem na: (J) jih Náhradní otázky: 1. Je polystyren dobře rozložitelný v přírodě? Ne 2. Je rozdíl mezi fotovoltaickým a solárním článkem? Ano 3. Patří Francie a Belgie mezi státy, kde jaderná energie představuje okolo 50% veškeré energie? Ano 4. Má Slovensko svoji jadernou elektrárnu? Ano 5. Získává se vodík elektrolýzou vody? Ano 6. Vyrobí jaderné elektrárny v ČR okolo 60% energie? Ne 7. Řadíme siláž mezi biomasu? Ano 8. Provádí se odsíření tepláren a tepelných elektráren pomocí filtrů? Ano 29

31 PŘÍLOHA č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A): 1. Jmenuj alespoň tři druhy uhlí! (H U, Č U, L, A) hnědé, černé uhlí, lignit, antracit 2. Kdy vznikalo uhlí? V: (P a D) prvohorách a druhohorách 3. Jmenuj jaderné elektrárny v ČR: (T a D) Temelín a Dukovany 4. Ropa se získává pomocí: (V) vrtů 5. Energii z vnitra Země označujeme jako: (G E) geotermální energii 6. Kolektory sloužící k ohřevu vody pomocí slunce se nazývají: (S K) solární kolektory 7. Kde se v ČR využívá geotermální energie? (Ú n L) Ústí nad Labem 8. Sluneční energie vzniká v nitru Slunce jadernými přeměnami. Tuto termonukleární reakci nazýváme: (J F) jaderná fúze 9. Biochemický proces, při kterém se mění energie světelného záření na energii chemických vazeb a má zásadní význam pro život na zemi: (F) fotosyntéza 10. Jednou z podmínek fotosyntézy je: (CH) chlorofyl 11. Jaká elektrárna znečišťuje nejvíce ovzduší?(t) tepelná 12. Voda, která je zbavena všech minerálů.(d V) destilovaná voda 13. Jaké elektrárny mají největší potenciál v ČR? (T) tepelné 14. Zkvašováním organických odpadů vzniká plyn, který nazýváme: (B) bioplyn 15. Řekni česky slovo globální. (C) celosvětový 16. Organické zbytky živočichů a zvířat nazýváme jedním slovem:(b) biomasa 17. Malé stlačené výlisky válcovitého tvaru používané jako topivo: (P, B) pelety, brikety 18. Zařízení, které z organických zbytků vyrábí elektrickou energii se nazývá. (B S) bioplynová stanice. 19. Vodní elektrárna v blízkosti Dukovan (stačí jeden název). (M, D) Mohelno, Dalešice 20. Vodní turbína, u které lze natáčet lopatky (K). Kaplanova 21. Základní části transformátoru jsou: (C a J) cívka a jádro 30

32 22. Obnovitelné zdroje energie se nazývají jinak: (A Z E) alternativní zdroje energie 23. Uhlí, ropa, zemní plyn patří mezi tzv. (F) paliva. fosilní 24. Panely, které vyrábějí elektřinu pomocí energie Slunce, se nazývají. (F P) fotovoltaické panely 25. Větrná elektrárna v Kraji Vysočina (alespoň jedna). (V, K, P) Věžnice, Kámen, Pavlov 26. Nauka o životním prostředí, vztahy mezi organismy a prostředím navzájem se nazývá: (E) ekologie 27. Odpad, který můžeme opět využít a získat zpět vlastnosti surovin se nazývá (RO) recyklovatelný odpad 28. Vodní elektrárna, která dokáže uchovat větší množství energie na delší dobu, se nazývá: (P V E) přečerpávací vodní elektrárna Náhradní otázky: 1. Může se ropa vyskytovat společně se zemním plynem? Ano 2. Zapáchá samotný zemní plyn? Ne 3. Bývá řazena geotermální energie mezi obnovitelné zdroje energie? Ano 4. Soustřeďuje sluneční pec sluneční paprsky do jednoho místa? Ano 5. Znečišťují vodní elektrárny významně ovzduší? Ne 6. Regulují vodní elektrárny (přehrady) tok vody? Ano 7. Mohou poškozovat tepelné elektrárny lesní porosty? Ano 8. Využíváme energii přílivu k výrobě elektické energie? Ano 31

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Člověk a energie domácí projekt pro

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236 VY_52_Inovace_236 Alkoholy prezentace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pojmenujte

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Oščadnica 24. 10. 25. 10. 2012 Možnosti a potenciál energetického

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE SVĚTOVÉ EERGETICKÉ ZDROJE FYZIKA/9. ročník/č. 10 1. Ke všem činnostem, které člověk vyvíjí, potřebuje energii. Pojem energie je nejčastěji vysvětlován jako schopnost konat práci. a Zemi neustále roste

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 3_Sestava 1 16.6.14 9:27 Stránka 1 OBSAH Co je to energie metodický list... 2 Co je to energie pracovní list... 3 Zdroje energie pracovní list... 4 Zdroje energie pracovní list (řešení)... 6 Měříme wattmetrem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více