STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy AZ Quiz Autor: Michaela Svobodová Škola: Střední škola obchodu a služeb Jihlava K. Světlé 2, Jihlava Konzultanti: Mgr. Eva Lemberková Mgr. Dana Chovancová Jihlava 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V dne podpis:

4 Poděkování Děkuji Mgr. Evě Lemberkové a Mgr. Daně Chovancové za obětavou pomoc a podnětné připomínky, které mi během práce poskytovaly.

5 ANOTACE Tato písemná práce popisuje tvorbu hry a tvorbu otázek. Je zde popis počítačové verze a nepočítačových verzí. Nechybí zde ani pravidla hry. Klíčová slova: Soutěž; hra; otázka; verze; ekologie; žák; student ANNOTATION This written work describes creation game and creation questions. There are describtion computer version and not komputer vision. In this written work are game rules. Key words: Competition; game; question; version; ecology; pupil; student

6 OBSAH Strana ÚVOD TELEVIZNÍ SOUTĚŽ AZ KVÍZ VLASTNÍ OBSAH PROJEKTU POPIS HRY POČÍTAČOVÁ VERZE HRA PLAKÁT S MAGNETKAMI HRA MAGNETICKÁ TABULKA S PYRAMIDOU TVORBA OTÁZEK ODMĚNA PRO SOUTĚŽÍCÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) PŘÍLOHA č.2: Sada otázek pro 1. Stupeň základní školy (varianta B): PŘÍLOHA č.3: Sada otázek pro 1. stupeň základních škol (varianta C): PŘÍLOHA Č.4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A): PŘÍLOHA č.5: Sada otázek pro 2. stupeň základních škol (varianta B): PŘÍLOHA č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A): PŘÍLOHA č. 8: Sada otázek pro střední školy (varianta B): PŘÍLOHA č. 9: Sada otázek pro střední školy (varianta C): PŘÍLOHA č.10: Sada otázek pro střední školy z technologických procesů PŘÍLOHA č. 11: Sada otázek pro střední školy z literatury PŘÍLOHA č. 12: Energetický kvíz pro mé spolužáky

7 ÚVOD Žijeme v době, kdy slovo ekologie slyšíme skloňované snad každý den. My, lidé, potřebujeme přírodu daleko více, než ona nás. Měli bychom využívat alternativní zdroje energie a zároveň Zemi neškodit. Ale mnoho lidí se tak nechová. Jednou z příčin je nedostatečná informovanost. Proto jsem se rozhodla informovat žáky a studenty prostřednictvím zábavné hry. Také jsem chtěla zefektivnit a zpestřit výuku ekologických předmětů, které jsou dnes součástí výuky jak na středních, tak na základních školách. Zábavnou hru jsem se rozhodla vytvořit z jednoho prostého důvodu. Pomocí hry si žáci a studenti lépe zapamatují informace. Tímto nechci říct, že by se ve škole měli hrát jen hry, ale určitě jsou dobrou alternativou a slouží jako zpestření výuky. Jan Amos Komenský vysoce oceňoval význam výuky. Jeho hlavním požadavkem bylo, aby se výchova vzdala násilných metod a respektovala přirozený vývoj dítěte. Také jsem toho názoru. Proč se vše složitě učit, když si můžeme zahrát hru, pomocí které si snadněji zapamatujeme informace a navíc se pobavíme. 6

8 1. TELEVIZNÍ SOUTĚŽ AZ KVÍZ AZ kvíz se začal vysílat v roce První díl tohoto pořadu se tehdy na televizní obrazovce objevil 2. ledna. 1 Postupem času se měnil grafický vzhled základní hrací pyramidy a další. Také se obměňoval vzhled triček pro vítěze a měnila se pestrost výher. Pravidla zůstávají stejná. Od dubna 2004 jsou součástí AZ-kvízu skryté titulky, díky kterým se tato soutěž otevřela skupině neslyšících diváků. 2. VLASTNÍ OBSAH PROJEKTU Jak tedy zefektivnit a zpestřit výuku a zároveň zaujmout studenty? Studenty a žáky základních škol baví hry, ve kterých mohou vzájemně porovnávat své znalosti. Inspirovala jsem se televizní hrou AZ-Kvíz a vytvořila její energetickou verzi. Pravidla zůstávají stejná, kromě přesně daného časového limitu, který určuje učitel (moderátor) úměrně k náročnosti sady otázek, věku a znalostem žáků. Hru jsem nazvala Energetický AZ kvíz Původně jsem chtěla vytvořit pouze počítačovou verzi této hry. Z vlastní zkušenosti vím, že moji generaci nejvíce baví soutěžit právě touto formou. Při testování této hry na základních školách jsem však začala přemýšlet ještě o jiné formě, kterou by děti mohly hrát bez použití počítačů. Hru jsem nakonec vytvořila ve třech verzích - počítačová hra, plakát s magnety a magnetická přenosná tabulka. K vytvoření více verzí mě vedlo několik důvodů: 1. Ne všechny školy jsou dostatečně vybaveny (v některých třídách např. chybí promítací plátna). 2. Za příznivého počasí je lépe hrát venku, než žáky a studenty držet zavřené v klasické učebně. 3. Hru jsem nabídla ekologickým zařízením, ve kterých chtějí používat PC jen v nejnutnějších případech. Tato zařízení jsou většinou umístěna v krásné přírodě a je tedy přínosnější soutěžit venku. 1 7

9 2.1 POPIS HRY PRAVIDLA HRY: 1. Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2. Hráč vybere políčko s číslem od 1 do 28 z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od přečtení běží časový limit, který určí učitel podle náročnosti. Po dalším kliknutí se zobrazí správná odpověď. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího pole barvu hráče, který danou otázku odpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole postranní tabulky v barvě hráče. 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, políčko se vybarví černě a o dalším přidělení rozhoduje náhradní otázka. 5. Otázky volí družstva vždy střídavě. 6. Ve hře vítězí hráč, kterému se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany pyramidy, nebo má vyšší počet získaných polí při odkrytí všech otázek POČÍTAČOVÁ VERZE V počítačové hře mohou proti sobě soutěžit dvě skupiny, nebo dva studenti. Počítačová hra je obohacená o ilustrace, které slouží jako nápověda. S technickou stránkou počítačové verze mi pomohla vyučující výpočetní techniky Mgr. Chovancová. Celá hra je vytvořena v programu Microsoft Power Point pomocí animací a hypertextových odkazů. Ovládání hry je zahrnuto v pravidlech. 8

10 Obr. č. 1: Vzhled počítačové verze Obr. č. 2: Konec počítačové hry, kdy vítězí družstvo červených 9

11 Obr. č. 3: Otázka s ilustrací Obr. č. 4: Zobrazení správné odpovědi 10

12 2.1.2 HRA PLAKÁT S MAGNETKAMI Tato verze obsahuje plakát, sadu otázek a barevná políčka s magnetkami. Učitel pomocí magnetek umístí plakát na tabuli, magnetky pak přikládá na pyramidu podle správně zodpovězených otázek. Magnetky mohou po úspěšné odpovědi přikládat i žáci, což se osvědčilo zejména v nižších ročnících základních škol. Základní pyramidu pro nepočítačovou verzi jsem sestavila v programu Zoner Calisto 5. Tato pyramida je doplněna magnetickými políčky ve čtyřech barvách (červená, žlutá, modrá a černá). Obr. č. 5: Vzhled plakátu s magnetkami Obr. č. 6: Průběh hry 11

13 2.1.3 HRA MAGNETICKÁ TABULKA S PYRAMIDOU Výhodou této formy hry je, že ji lze hrát kdekoliv v klubovně, v přírodě, v okolí školy. Obr. č. 7: Přenosná tabulka 2.2 TVORBA OTÁZEK Vytvořila jsem 6 různých sad otázek, pro první a druhý stupeň základních škol a i pro střední školy. Otázky pro Energetický AZ kvíz jsem tvořila na téma ekologie, chemie a fyziky. Zaměřila jsem se především na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Nechtěla jsem tvořit náhodně otázky, a proto jsem kontaktovala učitele základních a středních škol, kteří mi doporučili učebnice, podle kterých jsem otázky tvořila. Učebnice, se kterými jsem pracovala, uvádím v seznamu použité literatury. Televizní AZ kvíz má značný divácký ohlas. Na AZ kvízu oceňují fakt, že jeho soutěžní otázky jsou pestré, a že se svým rozsahem snaží obsáhnout co možná nejširší 12

14 škálu vědomostních disciplín. 2 Proto jsem se snažila vytvořit pestré spektrum otázek. Do tohoto projektu jsem zařadila otázky, které se týkají České republiky a jsou všeobecně známé. Některé otázky prověřují slovní zásobu žáků a studentů a objevují se zde otázky, u kterých lze logicky odvodit odpověď. Mezi otázky jsem také zahrnula otázky na téma Vysočiny, protože se svým projektem jezdím právě po tomto kraji. 2.3 ODMĚNA PRO SOUTĚŽÍCÍ V televizní hře si soutěžící odnáší věcné ceny od sponzorů soutěže anebo peněžní výhru, kterou si vylosuje v tzv. bankomatu. A co je odměnou pro žáky a studenty? Díky dalším ekologickým aktivitám vyhrála naše škola v loňském roce úsporné žárovky od firmy E.ON, které rozdávám jako odměnu všem zúčastněným. Vítězové často obdrží od svých učitelů výbornou známku, nebo pochvalu

15 ZÁVĚR Tato práce mě velmi bavila. Po zdokonalení počítačové verze jsem se s chutí pustila do sestavování dalších verzí. Při tvorbě sad otázek jsem se mnoho nového a zajímavého dozvěděla. Myslím si, že hra je dobrým přínosem do hodin ekologie, fyziky i jiných předmětů. Nejen, že zpestří a zefektivní výuku, ale i pobaví. Studenti si lépe zapamatují informace zábavnou formou. Tuto hru lze využít k výuce i ke zkoušení žáků. Vytvořila jsem sady otázek pro střední i základní školy. Nechtěla jsem vytvořit hru, která zůstane pouze v naší škole a hypoteticky se rozepisovat o tom, jak by ji mohli v ostatních školách využít. Před tvorbou otázek jsem tedy kontaktovala učitele na základních školách a vypůjčila si od nich učebnice. Otázky jsem se snažila sestavovat tak, aby odpovídaly danému učivu (někdy s mírnou nadstavbou). Pro nižší ročníky základních škol se jedná spíše o otázky ekologické než energetické, protože žáci prvního stupně ještě neznají základní princip výroby elektrické energie. Hru jsem vyzkoušela nejdříve na svých spolužácích (středoškolských studentech) a následně v některých základních školách (ZŠ Seifertova, ZŠ Demlova, ZŠ Nový Rychnov, ZŠ Rošického). Moje postřehy jsou: 1. Žáky hra zaujala a zapamatovali si mnoho nových informací. Jejich zájem mě motivoval k další práci. 2. Od učitelů byly kladné odezvy především proto, že otázky vycházejí přímo z učebnic, které používají. Další výhodou, na které jsme se shodli, je snadná příprava nové sady otázek dle potřeby učitele. V budoucnu bych chtěla: 1. Vytvořit další sady otázek. 2. Sledovat, s jakým úspěchem používají hru školy, kterým jsem zapůjčila počítačovou i magnetickou verzi. 3. Pokud bude mít hra úspěch, může se rozšířit i do dalších škol v celé ČR. 14

16 4. Chci spustit program pro základní školy v ekologickém centru Chaloupky, který by probíhal jedenkrát týdně. Za zmínku stojí, že počítačovou hru zapůjčím informačnímu centru v jaderné elektrárně Dukovany, kde budou hru využívat při svých exkurzích a vzdělávacích programech. Jednání o podmínkách zapůjčení počítačové verze proběhne během dubna a května. Díky kladnému ohlasu učitelů, žáků a studentů jsem se rozhodla hru rozšířit. Zaměřila jsem se nejen na oblast ekologie, ale také na oblast literatury a technologických procesů. Pojmy v technologických procesech a v literatuře se obtížně učí, ale díky hře si je žáci a studenti snáze zapamatují. Sady do těchto předmětů uvádím v příloze. 15

17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: KNIŽNÍ ZDROJE: 1. ŠLÉGR, J., KISLINGER, F., LANÍKOVÁ, J.: Ekologie a ochrana životního prostředí, pro gymnázia, 1. vydání, Praha 1, Fortuna, 2005, 160 stran, ISBN ČERNÍK, V., MARTINEC, Z., VÍTEK, J., VODOVÁ, V.: Přírodopis 9 pro základní školy, geologie a ekologie, 1. vydání, Praha 2, SPN, 2010, 104 stran, ISBN KVASNIČKOVÁ, D.: Základy ekologie, učebnice pro 9. ročník základní školy a střední školy, 3. vydání, Praha 1, Fortuna, 2010, 104 stran, ISBN ŠKODA, E.: Přírodověda pro 5. ročník ZvŠ, 4. vydání, Praha, PARTA, 2004, 79 stran, ISBN X 5. ŠVECOVÁ, DOBROSLAV, Přírodopis 9 pro ZŠ a VG UČ, 128 stran, FRAUS10 INTERNETOVÉ ZDROJE:

18 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) Příloha č. 2: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta B) Příloha č. 3: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta C) Příloha č. 4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A) Příloha č. 5: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta B) Příloha č. 6: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta C) Příloha č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A) Příloha č. 8: Sada otázek pro střední školy (varianta B) Příloha č. 9: Sada otázek pro střední školy (varianta C) Příloha č. 10: Sada otázek pro střední školy z technologických procesů Příloha č. 11: Sada otázek pro střední školy z literatury Příloha č. 12: Energetický kvíz pro mé spolužáky 17

19 PŘÍLOHA č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) 1. Jakou barvu má kontejner na papír? (M) Modrou 2. Jakou barvu má kontejner na barevné sklo? (Z) Zelenou 3. Do žlutého kontejneru patří věci z: (P) plastu 4. Jinovatka je v podstatě zmrzlá: (R) rosa 5. Ozónová díra není dobrá pro život na naší: (P) planetě 6. Člověk potřebuje ke svému životu: (V) vodu, příp. vzduch 7. Menší než řeka je: (P) potok 8. Ropa patří mezi zdroje energie, které jsou: (N) neobnovitelné 9. Hnojení bez chemických látek, pomocí zaorávání zelených rostlin označujeme jako: (Z H) zelené hnojení 10. Přehrada poblíž Dukovan má název: (D P) Dalešická přehrada 11. Noviny jsou ze suroviny, která se dá recyklovat. Je to: (P) papír 12. Rostliny potřebují ke svému životu také: (P) půdu 13. PET lahve jsou vyrobeny z: (P) plastu 14. V atmosféře je obsažen také: (D) dusík 15. Slabý vítr je? (V) vánek 16. Vltava je (Ř) řeka 17. Co je to? Láme, vyvrací stromy, trhá dráty elektrického vedení atd.: (V) vichřice 18. Čím měříme teplotu? (T) teploměrem 19. Jakou znáš jednotku teploty? (S C) stupeň Celsia. 20. Území, kde nesmíme trhat květiny a jinak do něj zasahovat je: (CH Ú) chráněné území 21. Nafta je z: (R) ropy 22. Které druhy uhlí znáte? (Č a H) černé a hnědé 23. Nejmladší uhlí je: (R) rašelina 24. Místo klasické žárovky bychom měli používat: (Ú Ž) úspornou žárovku 25. Hnůj (nebo jiný organický materiál) + zemina (hlína) tvoří: (K) kompost 18

20 26. Směs výkalů a podestýlky nazýváme: (H) hnůj 27. Půda se musí hnojit, aby byla: (Ú) úrodná 28. Obec v Kraji Vysočina má ve svém názvu jeden ze zdrojů energie. Nazývá se (V) Jeníkov. Větrný Jeníkov Náhradní otázky: 1. Je jeden hektolitr 100 litrů? Ano 2. Je černozem úrodnější než hnědozem? Ano 3. Je jedna tuna 100 kilogramů? Ne, 1000kg = 1t 4. Má záchranná zdravotnická služba číslo 155? Ano 5. Řídí mozek všechno v našem těle? Ano 6. Existují úsporné žárovky? Ano 7. Má půda písčitá méně živin než hlinitá? Ano 8. Teče ropa plynovody a plyn ropovody? Ne 19

21 PŘÍLOHA č.2: Sada otázek pro 1. Stupeň základní školy (varianta B): 1. Nafta, benzin, motorový olej, petrolej, PVC, atd. se vyrábí z: (R) ropy 2. Ropa se těží většinou pod: (M) mořem 3. Zhruba před třemi sty lety se začal využívat plyn, který se dnes používá např. k výrobě tepla, je to: (Z P) zemní plyn 4. Slisovaný hořlavý materiál ve tvaru drobných válečků se nazývá: (P) peleta, peletka 5. Do jakého kontejneru patří PET lahev? (Ž K) žlutého kontejneru 6. Do modrého kontejneru pro odpad patří: (P) papír 7. Sporák na vaření může být: (P nebo E) plynový nebo elektrický 8. Vzdušný obal Země se nazývá: (A) atmosféra 9. Co potřebují rostliny ke svému životu? (S, V, P, V) slunce, vodu, půdu, vzduch 10. Jaká voda obsahuje velké množství soli? (M) mořská 11. Jak označujeme vodu, která obsahuje rozpuštěné nerostné látky? (M V) Minerální voda 12. Pitnou vodu najdeme v lese ve: (S) studánce 13. Do biologického odpadu patří například to, co oloupeme z ovoce, tedy: (S) slupka 14. Nedostatek vody se u člověka projevuje pocitem, který nazýváme: (Ž) žízeň 15. Voda se může čistit také přes zrníčka (P) písku 16. Z čeho se tvoří mraky? Z: (V P) vodních par 17. Když klesne teplota až na 0 C, mění se voda v: (L) led 18. K dýchání potřebujeme čistý vzduch. Dýcháme pomocí (P) plic 19. Vysvětlete zkratu CHKO? Chráněná krajinná oblast 20. Surovina, která se vyžívá k topení: (D) dřevo 21. Rostliny vyrábějí prvek, který potřebujeme k dýchání: (K) kyslík 22. Jak se nazývá místo, kde se těží povrchově uhlí? (L) Lom 23. Panely, které jsou na střechách některých domů, využívají k ohřevu vody: (S) slunce 24. Druhy uhlí jsou: (H a Č) hnědé a černé 25. Elektrárny, které produkují radioaktivní odpad: (J E) jaderné elektrárny 26. Elektrárny, které využívají energii slunce: (S E) sluneční (solární) elektrárny 27. Na řekách se stavějí elektrárny, které nazýváme: (V E) vodní elektrárny 20

22 28. Elektrárna, která připomíná velký větrník, se nazývá: (V E) větrná elektrárna Náhradní otázky: 1. Je slunce obnovitelný zdroj energie? Ano 2. Je mořské vody více než vody sladké? Ano 3. Musíme chránit vzduch, aby byl čistý? Ano 4. Obsahuje měkká voda mnoho minerálů? Ne 5. Dá se voda čistit? Ano 6. Je příroda v okolí měst většinou znečištěná? Ano 7. Spotřebuje ročně člověk asi 7 kg soli? Ano 8. Existují pelety ze slámy? Ano 21

23 PŘÍLOHA č.3: Sada otázek pro 1. stupeň základních škol (varianta C): 1. Místo toho, aby pili vodu z kohoutku, kupují někteří lidé v obchodě: (B V) balené vody 2. Pro plastovou lahev na nápoje používáme název ze tří písmen, kde první je (P). PET 3. Chceme-li se chovat šetrně k přírodě, neměli bychom zahazovat v lese: (O) odpadky 4. Do zeleného kontejneru patří: (B S) barevné sklo 5. Planeta, na které žijeme, se nazývá: (Z) Země 6. Do bílého kontejneru patří: (B S) bílé sklo 7. Jak říkáme tomu, když je vyroben z novin čistý papír? (R) recyklace 8. Voda, která teče z kohoutku v domácnosti: (P V) pitná voda 9. Slunce je zdrojem: (S a T) světla a tepla 10. Kolem jaké hvězdy obíhá Země? Kolem: (S) Slunce dní je jeden: (R) rok 12. Jaro, léto, podzim, zima nazýváme: (R O) roční období 13. Proudění vzduchu označujeme jako: (V) vítr 14. V rybnících je voda, kterou nemůžeme: (P) pít 15. Voda, stejně jako vzduch, obsahuje: (K) kyslík 16. Jmenuj alespoň jeden zdroj kyslíku na Zemi. (S, R) stromy, rostliny 17. V moři je voda: (S) slaná 18. Člověk potřebuje ke svému životu tekutinu: (V) vodu 19. Bezbarvý plyn kolem nás, který obsahuje kyslík, dusík a jiné prvky, nazýváme: (V) vzduch 20. Který plyn ze vzduchu potřebujeme k dýchání? (K) kyslík 21. Řeka, která protéká Jihlavou, se jmenuje: (J) Jihlava 22. Víš, jak se nazývá stav, kdy vůbec nefouká vítr? (B) bezvětří 23. Abychom zachovali přírodu i pro další generace, musíme ji: (CH) chránit 24. Jaké druhy stromů znáš? (L a J) listnaté a jehličnaté 25. Jakému stromu opadá na zimu jehličí? (M) modřínu 26. Jak se správně chováme v lese? (T) tiše 27. Komu les poskytuje úkryt? (L Z) lesní zvěři 28. Co můžeme v lese můžeme sbírat? (Jmenuj alespoň jedno). (B a H) byliny, houby 22

24 Náhradní otázky: 1. Vyrábí myčka na nádobí elektřinu? ne 2. Poskytuje les dřevo? Ano 3. Těží se uhlí v dolech? Ano 4. Řadíme ropu mezi obnovitelné zdroje? Ne 5. Vyrábí se z uhlí léčiva? Ano 6. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí větru? Ano 7. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí vody? Ano 8. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí slunce? Ano 23

25 PŘÍLOHA Č.4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A): 1. Kdo objevil princip výroby elektřiny? (M F) Michael Faraday 2. Kdo vynalezl žárovku? (T A E) Thomas Alva Edison 3. Jmenuj tři typy elektráren. (V, V, S, J, T) vodní, větrná, sluneční, jaderná, tepelná 4. Jaké znáš neobnovitelné zdroje energie? Jmenuj tři! (R, U, Z P) ropa, uhlí, zemní plyn 5. Jaké znáš obnovitelné zdroje energie? Jmenuj tři! (V, V, S) voda, vítr, slunce 6. Alternativní zdroje energie nazýváme také? (O Z E) obnovitelné zdroje energie 7. Jaký je současný trend při výrobě elektřiny? (E M) energetický mix 8. Co patří mezi fosilní paliva kromě uhlí, ropy a zemního plynu? (R) rašelina 9. Paliva, patřící mezi neobnovitelné zdroje energie: (F P) fosilní paliva 10. Jaké jaderné elektrárny v ČR znáš? (D, T) Dukovany, Temelín 11. Které elektrárny nevypouští do ovzduší škodlivé emise? (V E) vodní, příp. větrné elektrárny 12. Nevýhodou vodních elektráren je, že jsou závislé na: (P V) průtoku vody 13. Jaká je nevýhoda jaderných elektráren? (R O) radioaktivní odpad 14. Jádra atomů jakého prvku se štěpí v jaderných reaktorech ČR? (U) uranu 15. Lodě- plachty, větrné mlýny využívají: (V) vítr 16. Nejstaršími zdroji energie byly: (V a V) voda a vítr 17. Vodní elektrárna v Okrouhlici (poblíž Havlíčkova Brodu) je na řece: (S) Sázavě 18. Jmenuj vodní elektrárnu poblíž Dukovan. (D, M) Dalešice, Mohelno 19. Český překlad slova solární. (S) sluneční 20. Jaké panely využívají slunce k výrobě elektrické energie? (F) fotovoltaické 21. Dřevo řadíme mezi (O) zdroje energie. obnovitelné března je Světový den (V) vody dubna je Světový den (Z) Země Května je Světový den (S) Slunce 25. Jaká je jednotka elektrického výkonu? (W) Watt 26. Nízkoenergetický dům nazýváme: (P D) pasivní dům 24

26 27. Jmenujte alespoň jedno místo v Kraji Vysočina, kde je větrná elektrárna. (P, V, K) Pavlov, Věžnice, Kámen 28.. Režim stand by můžeme také označit jako: (Ú R) úsporný režim Náhradní otázky: 1. Je noční proud levnější než denní? Ano 2. Je hnědé uhlí starší než černé? Ne 3. Je výroba energie z obnovitelných zdrojů k přírodě šetrná? Ano 4. Využíváme příliv moří k výrobě elektrické energie? Ano 5. Je ropa obnovitelný zdroj energie? Ne 6. Existují brikety z listí? Ano 7. Můžeme v přírodě najít destilovanou vodu? Ne 8. Jsou obnovitelné a alternativní zdroje to samé? Ano 25

27 PŘÍLOHA č.5: Sada otázek pro 2. stupeň základních škol (varianta B): 1. Prostřednictvím jakých panelů se využívá solární energie? (S a F) solárních a fotovoltaických 2. Automobily na vodík využívají takzvaných: (P Č) palivových článků 3. Dřevo, sláma, siláž, zbytky rostlin, atd. označujeme jedním slovem: (B) biomasa 4. Bionaftu vyrábíme například z (Ř) oleje. řepkového 5. Spotřebu elektrické energie udáváme většinou v: (kwh) kilowathodinách 6. Přístroj, který udává spotřebu elektrické energie domácnosti, se nazývá: (E) elektroměr 7. Důležitým údajem pro palivo je jeho: (V) výhřevnost 8. Odpadní teplo z Temelína může být využíváno pro vytápění blízkého města. Jakého? (ČB) Českých Budějovic 9. Nevýhodu získávání geotermální energie je vyplavování některých (T) prvků. toxických 10. Geotermální energii nejvíce využívá Island. Hlavním městem Islandu je: (R) Reykjavík 11. Jaká elektrárna se nachází poblíž obce Pavlov v Kraji Vysočina? (V) větrná 12. Část stratosféry s oslabenou vrstvou ozónu se nazývá: (O D) ozónová díra 13. Stát přispívá finančně na některé projekty, které využívají obnovitelné zdroje energie. Říkáme, že stát poskytl projektu: (D) dotaci 14. Vodní elektrárna, která si energii dokáže sama uložit a využít ji, když jí je potřeba, se nazývá: (P V E) přečerpávací vodní elektrárna 15. Dynamo vyrábí (S) proud. Stejnosměrný 16. K likvidaci nerecyklovatelného odpadu slouží: (S O) spalovny odpadu 17. Prvek, který se získává elektrolýzou vody: (V) vodík 18. První autobus na vodík v Čechách jezdí v: (N) Neratovicích 19. Odpad, který se může použít např. ke kompostování, se nazývá: (B O) biologický odpad 20. Bioplyn se kromě výroby elektrické energie využívá také k: (V) vytápění 21. Jeden druh energie moře se nazývá: (E P) energie přílivu 26

28 22. Veličina na spotřebiči, která je základním údajem pro to, zda je spotřebič úsporný se nazývá: (E P) elektrický příkon 23. V jakých zemích se využívá okolo 50% jaderné energie? (F, B) Francie, Belgie 24. Evropská země, která hodně využívá obnovitelné zdroje energie: (R) Rakousko 25. Jaké elektrárny jsou celosvětově nejrozšířenější? (T) tepelné 26. Solární kolektor slouží k: (O V) ohřevu vody 27. V jakých evropských státech se hojně využívá větrná energie? (H a D) Holandsko a Dánsko 28. Vodní energii řadíme mezi klasické zdroje energie, ale i mezi? (OZE) Obnovitelné zdroje energie Náhradní otázky: 1. Generátorem střídavého proudu je dynamo? Ne 2. Patří Dalešice mezi malé vodní elektrárny? Ne 3. Vyrábí se v Brazílii etanol z cukrové třtiny? Ano 4. Jezdí v ČR více než deset autobusů na vodíkový pohon? Ne 5. Dostává se metan do ovzduší při těžbě ropy? Ano 6. Je výroba energie z obnovitelných zdrojů k přírodě šetrná? Ano 7. Využívá se geotermální energie v Ústí nad Labem? Ano 8. Je vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Krkonoších? Ne 27

29 PŘÍLOHA č.6: Sada otázek pro 2. Stupeň základní školy (varianta C): 1. Půdní obal Země se nazývá: (P) pedosféra 2. Vodní obal Země se nazývá: (H) hydrosféra 3. Řekněte třemi slovy, co je to atmosféra. (V O Z) vzdušný obal Země 4. Jestliže elektrárna vypouští do ovzduší škodlivé látky, říkáme, že vypouští škodlivé: (E) emise 5. Spotřebiče, které odebírají menší množství elektřiny, než odebírají například starší spotřebiče, patří do jiné: (E T) energetické třídy 6. Spalování fosilních paliv vede ke změnám podnebí, cizím slovem: (K) klimatu 7. Jmenuj dva prvky, jejichž oxidy způsobují tzv. kyselé deště. (S a D) síra a dusík 8. Pod jakým pojmem bývá označena soustava přehrad s vodními elektrárnami na Vltavě? (V K) Vltavská kaskáda 9. Nejníže položené slané jezero na světě má ve svém názvu moře. Jak zní celý název? (M M) Mrtvé moře 10. Výchovu, která vede člověka k odpovědnosti k životnímu prostředí, nazýváme: (E V) Environmentální (příp. ekologická) výchova 11. Druh větru vznikající v oblasti rovníku je: (P) pasát 12. Proud, který odebíráme běžně v domácnosti ze zásuvky, se nazývá: (S P) střídavý proud 13. Proud, který odebíráme z monočlánku: (S P) stejnosměrný proud 14. Obyčejná žárovka je více zdrojem (T) než zdrojem světla. tepla 15. Nové typy žárovek, které šetří energii, nazýváme: (Ú Ž) úsporné žárovky 16. Velké komíny u jaderné elektrárny se nazývají: (CH V) chladící věže 17. Výhodou LED žárovek je malá: (S E) spotřeba energie 18. Topíme-li dřevem, slisovanou slámou, atd. můžeme říci, že topíme: (B) biomasou 19. Levný materiál pro výrobu nábytku, který vzniká roztřískováním dřeva, následným lisováním a lepením, uvolňuje do ovzduší škodlivé látky obsažené v lepidlech, především formaldehyd. Jeho název je: (D) dřevotříska 20. Poslední jaderná havárie byla v Japonsku ve městě: (F) Fukušima 21. Zařízení, ve kterém probíhá v jaderné elektrárně štěpná reakce, nazýváme: (J R) jaderný reaktor 22. Přebytečné teplo z jaderné elektrárny nazýváme: (O T) odpadní teplo 28

30 23. Solární panel slouží k: (O V) ohřevu vody 24. K tomu, abychom snížili napětí např. z V na 220 V, potřebujeme: (T) transformátor 25. Kaplanova turbína se využívá ve: (V E) vodních elektrárnách 26. Co lze natáčet u Kaplanovy turbíny? (L) lopatky 27. Fotovoltaické panely se vyrábí z: (K) křemíku 28. Fotovoltaický a fototermický panel je nejvhodnější orientovat směrem na: (J) jih Náhradní otázky: 1. Je polystyren dobře rozložitelný v přírodě? Ne 2. Je rozdíl mezi fotovoltaickým a solárním článkem? Ano 3. Patří Francie a Belgie mezi státy, kde jaderná energie představuje okolo 50% veškeré energie? Ano 4. Má Slovensko svoji jadernou elektrárnu? Ano 5. Získává se vodík elektrolýzou vody? Ano 6. Vyrobí jaderné elektrárny v ČR okolo 60% energie? Ne 7. Řadíme siláž mezi biomasu? Ano 8. Provádí se odsíření tepláren a tepelných elektráren pomocí filtrů? Ano 29

31 PŘÍLOHA č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A): 1. Jmenuj alespoň tři druhy uhlí! (H U, Č U, L, A) hnědé, černé uhlí, lignit, antracit 2. Kdy vznikalo uhlí? V: (P a D) prvohorách a druhohorách 3. Jmenuj jaderné elektrárny v ČR: (T a D) Temelín a Dukovany 4. Ropa se získává pomocí: (V) vrtů 5. Energii z vnitra Země označujeme jako: (G E) geotermální energii 6. Kolektory sloužící k ohřevu vody pomocí slunce se nazývají: (S K) solární kolektory 7. Kde se v ČR využívá geotermální energie? (Ú n L) Ústí nad Labem 8. Sluneční energie vzniká v nitru Slunce jadernými přeměnami. Tuto termonukleární reakci nazýváme: (J F) jaderná fúze 9. Biochemický proces, při kterém se mění energie světelného záření na energii chemických vazeb a má zásadní význam pro život na zemi: (F) fotosyntéza 10. Jednou z podmínek fotosyntézy je: (CH) chlorofyl 11. Jaká elektrárna znečišťuje nejvíce ovzduší?(t) tepelná 12. Voda, která je zbavena všech minerálů.(d V) destilovaná voda 13. Jaké elektrárny mají největší potenciál v ČR? (T) tepelné 14. Zkvašováním organických odpadů vzniká plyn, který nazýváme: (B) bioplyn 15. Řekni česky slovo globální. (C) celosvětový 16. Organické zbytky živočichů a zvířat nazýváme jedním slovem:(b) biomasa 17. Malé stlačené výlisky válcovitého tvaru používané jako topivo: (P, B) pelety, brikety 18. Zařízení, které z organických zbytků vyrábí elektrickou energii se nazývá. (B S) bioplynová stanice. 19. Vodní elektrárna v blízkosti Dukovan (stačí jeden název). (M, D) Mohelno, Dalešice 20. Vodní turbína, u které lze natáčet lopatky (K). Kaplanova 21. Základní části transformátoru jsou: (C a J) cívka a jádro 30

32 22. Obnovitelné zdroje energie se nazývají jinak: (A Z E) alternativní zdroje energie 23. Uhlí, ropa, zemní plyn patří mezi tzv. (F) paliva. fosilní 24. Panely, které vyrábějí elektřinu pomocí energie Slunce, se nazývají. (F P) fotovoltaické panely 25. Větrná elektrárna v Kraji Vysočina (alespoň jedna). (V, K, P) Věžnice, Kámen, Pavlov 26. Nauka o životním prostředí, vztahy mezi organismy a prostředím navzájem se nazývá: (E) ekologie 27. Odpad, který můžeme opět využít a získat zpět vlastnosti surovin se nazývá (RO) recyklovatelný odpad 28. Vodní elektrárna, která dokáže uchovat větší množství energie na delší dobu, se nazývá: (P V E) přečerpávací vodní elektrárna Náhradní otázky: 1. Může se ropa vyskytovat společně se zemním plynem? Ano 2. Zapáchá samotný zemní plyn? Ne 3. Bývá řazena geotermální energie mezi obnovitelné zdroje energie? Ano 4. Soustřeďuje sluneční pec sluneční paprsky do jednoho místa? Ano 5. Znečišťují vodní elektrárny významně ovzduší? Ne 6. Regulují vodní elektrárny (přehrady) tok vody? Ano 7. Mohou poškozovat tepelné elektrárny lesní porosty? Ano 8. Využíváme energii přílivu k výrobě elektické energie? Ano 31

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Březen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Obnovitelné

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Barbora Blažková Tematický celek Člověk a životní prostředí Cílová skupina 1. ročník SŠ Anotace Kontrolní test navazuje na prezentaci, která seznámila žáky se zdroji energie ne zemi. Objasnila

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA Kašava 193 763 19 Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Výroba energie Radek Březík, 9. ročník Kašava 2016 Vedoucí práce: Ludmila Flámová Prohlašuji, že jsem absolventskou práci

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_3_19 Test Zdroje energie a jejich vliv na ŽP Střední odborná

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Anotace Kompletně zpracovaná vědomostní hra k procvičení znalostí o neživé přírodě zábavnou formou. Procvičuje znalosti z prezentací a pracovních listů s názvy Světlo, Teplo, Voda, Vzduch, Půda a Minerální

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie:

Více

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra Ing. Markéta Krahulec, Ph.D. 14.5. 15.5. 2013 Obnovitelné zdroje Řada definic Obnovitelný s časem nevyčerpatelný Energetický zákon obnovitelnénefosilnípřírodnízdroje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. POČASÍ je okamžitý stav ovzduší, je dáno: teplotou měříme

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 1.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Fotosyntéza Pracovní list Anotace

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Přijímací test 3 vzor

Přijímací test 3 vzor Přijímací test 3 vzor Studijní program: Přírodovědná studia Studijní obor: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 1) Proud I 1 je v uvedeném zapojení 10 A. Proud I 2 je 7 A. Jak velký je proud I

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ Práce s třídou 5.A není vůbec jednoduchá. Zvládnout s nimi jednotlivá témata, která se týkají přírodovědy a vlastivědy, není jen tak. Odpovídat na jejich všetečné

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie Energie Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Definice energie, příklady, kdy

Více

SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz)

SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz) Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.08

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH26

DUM VY_52_INOVACE_12CH26 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH26 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOUČASNÉ ELEKTRÁRNY ING. LADISLAV

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 9. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Elektromagnetické a světelné děje Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU Mgr. Veronika Kuncová, 2013 DRUHY ELEKTRÁREN Tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Větrné elektrárny Solární elektrárny TEPELNÉ ELEKTRÁRNY spalování fosilních

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení, mohou

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 8.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Elektrárny vodní, větrné

Elektrárny vodní, větrné Elektrárny vodní, větrné Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.07 Vzdělávací oblast: Přírodověda elektrická energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Zdroje energie na Vysočině Realizační tým Metodik RNDr. Miroslava Hanzalová Anotace Učitel / Předmět RNDr. Miroslava Hanzalová / Fyzika Mgr. Věra Machková / chemie, biologie, ekologie Ing. Jaroslava Hánová

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

očima České fyzikální společnosti

očima České fyzikální společnosti Česká fyzikální společnost Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti Panelové diskuse se účastní: ing. Marie Dufková ing. Karel Katovský, Ph.D. prof. ing. Martin Libra, CSc.

Více

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára Voda Voda je jednou z podmínek pro život. je tekutina bez barvy, chuti a zápachu. na Zemi stále koluje, mění skupenství. vznikla v prehistorickém období a už nevzniká. má chemický vzorec H2O. je obsažena

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1 Vytápění Elektrická energie - výroba Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) Zdroje tepla - elektrické

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_192_Elektřina-výroba a rozvod AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 12.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Kontrolní test navazuje na probírané učivo celku hydrosféra. Žáci se seznámili s výskytem, zpracováním, znečištěním a úsporou pitné vody.

Kontrolní test navazuje na probírané učivo celku hydrosféra. Žáci se seznámili s výskytem, zpracováním, znečištěním a úsporou pitné vody. Autor: Mgr. Barbora Blažková Tematický celek: Přírodní prostředí Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace Kontrolní test navazuje na probírané učivo celku hydrosféra. Žáci se seznámili s výskytem, zpracováním,

Více