STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy AZ Quiz Autor: Michaela Svobodová Škola: Střední škola obchodu a služeb Jihlava K. Světlé 2, Jihlava Konzultanti: Mgr. Eva Lemberková Mgr. Dana Chovancová Jihlava 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V dne podpis:

4 Poděkování Děkuji Mgr. Evě Lemberkové a Mgr. Daně Chovancové za obětavou pomoc a podnětné připomínky, které mi během práce poskytovaly.

5 ANOTACE Tato písemná práce popisuje tvorbu hry a tvorbu otázek. Je zde popis počítačové verze a nepočítačových verzí. Nechybí zde ani pravidla hry. Klíčová slova: Soutěž; hra; otázka; verze; ekologie; žák; student ANNOTATION This written work describes creation game and creation questions. There are describtion computer version and not komputer vision. In this written work are game rules. Key words: Competition; game; question; version; ecology; pupil; student

6 OBSAH Strana ÚVOD TELEVIZNÍ SOUTĚŽ AZ KVÍZ VLASTNÍ OBSAH PROJEKTU POPIS HRY POČÍTAČOVÁ VERZE HRA PLAKÁT S MAGNETKAMI HRA MAGNETICKÁ TABULKA S PYRAMIDOU TVORBA OTÁZEK ODMĚNA PRO SOUTĚŽÍCÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) PŘÍLOHA č.2: Sada otázek pro 1. Stupeň základní školy (varianta B): PŘÍLOHA č.3: Sada otázek pro 1. stupeň základních škol (varianta C): PŘÍLOHA Č.4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A): PŘÍLOHA č.5: Sada otázek pro 2. stupeň základních škol (varianta B): PŘÍLOHA č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A): PŘÍLOHA č. 8: Sada otázek pro střední školy (varianta B): PŘÍLOHA č. 9: Sada otázek pro střední školy (varianta C): PŘÍLOHA č.10: Sada otázek pro střední školy z technologických procesů PŘÍLOHA č. 11: Sada otázek pro střední školy z literatury PŘÍLOHA č. 12: Energetický kvíz pro mé spolužáky

7 ÚVOD Žijeme v době, kdy slovo ekologie slyšíme skloňované snad každý den. My, lidé, potřebujeme přírodu daleko více, než ona nás. Měli bychom využívat alternativní zdroje energie a zároveň Zemi neškodit. Ale mnoho lidí se tak nechová. Jednou z příčin je nedostatečná informovanost. Proto jsem se rozhodla informovat žáky a studenty prostřednictvím zábavné hry. Také jsem chtěla zefektivnit a zpestřit výuku ekologických předmětů, které jsou dnes součástí výuky jak na středních, tak na základních školách. Zábavnou hru jsem se rozhodla vytvořit z jednoho prostého důvodu. Pomocí hry si žáci a studenti lépe zapamatují informace. Tímto nechci říct, že by se ve škole měli hrát jen hry, ale určitě jsou dobrou alternativou a slouží jako zpestření výuky. Jan Amos Komenský vysoce oceňoval význam výuky. Jeho hlavním požadavkem bylo, aby se výchova vzdala násilných metod a respektovala přirozený vývoj dítěte. Také jsem toho názoru. Proč se vše složitě učit, když si můžeme zahrát hru, pomocí které si snadněji zapamatujeme informace a navíc se pobavíme. 6

8 1. TELEVIZNÍ SOUTĚŽ AZ KVÍZ AZ kvíz se začal vysílat v roce První díl tohoto pořadu se tehdy na televizní obrazovce objevil 2. ledna. 1 Postupem času se měnil grafický vzhled základní hrací pyramidy a další. Také se obměňoval vzhled triček pro vítěze a měnila se pestrost výher. Pravidla zůstávají stejná. Od dubna 2004 jsou součástí AZ-kvízu skryté titulky, díky kterým se tato soutěž otevřela skupině neslyšících diváků. 2. VLASTNÍ OBSAH PROJEKTU Jak tedy zefektivnit a zpestřit výuku a zároveň zaujmout studenty? Studenty a žáky základních škol baví hry, ve kterých mohou vzájemně porovnávat své znalosti. Inspirovala jsem se televizní hrou AZ-Kvíz a vytvořila její energetickou verzi. Pravidla zůstávají stejná, kromě přesně daného časového limitu, který určuje učitel (moderátor) úměrně k náročnosti sady otázek, věku a znalostem žáků. Hru jsem nazvala Energetický AZ kvíz Původně jsem chtěla vytvořit pouze počítačovou verzi této hry. Z vlastní zkušenosti vím, že moji generaci nejvíce baví soutěžit právě touto formou. Při testování této hry na základních školách jsem však začala přemýšlet ještě o jiné formě, kterou by děti mohly hrát bez použití počítačů. Hru jsem nakonec vytvořila ve třech verzích - počítačová hra, plakát s magnety a magnetická přenosná tabulka. K vytvoření více verzí mě vedlo několik důvodů: 1. Ne všechny školy jsou dostatečně vybaveny (v některých třídách např. chybí promítací plátna). 2. Za příznivého počasí je lépe hrát venku, než žáky a studenty držet zavřené v klasické učebně. 3. Hru jsem nabídla ekologickým zařízením, ve kterých chtějí používat PC jen v nejnutnějších případech. Tato zařízení jsou většinou umístěna v krásné přírodě a je tedy přínosnější soutěžit venku. 1 7

9 2.1 POPIS HRY PRAVIDLA HRY: 1. Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2. Hráč vybere políčko s číslem od 1 do 28 z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od přečtení běží časový limit, který určí učitel podle náročnosti. Po dalším kliknutí se zobrazí správná odpověď. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího pole barvu hráče, který danou otázku odpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole postranní tabulky v barvě hráče. 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, políčko se vybarví černě a o dalším přidělení rozhoduje náhradní otázka. 5. Otázky volí družstva vždy střídavě. 6. Ve hře vítězí hráč, kterému se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany pyramidy, nebo má vyšší počet získaných polí při odkrytí všech otázek POČÍTAČOVÁ VERZE V počítačové hře mohou proti sobě soutěžit dvě skupiny, nebo dva studenti. Počítačová hra je obohacená o ilustrace, které slouží jako nápověda. S technickou stránkou počítačové verze mi pomohla vyučující výpočetní techniky Mgr. Chovancová. Celá hra je vytvořena v programu Microsoft Power Point pomocí animací a hypertextových odkazů. Ovládání hry je zahrnuto v pravidlech. 8

10 Obr. č. 1: Vzhled počítačové verze Obr. č. 2: Konec počítačové hry, kdy vítězí družstvo červených 9

11 Obr. č. 3: Otázka s ilustrací Obr. č. 4: Zobrazení správné odpovědi 10

12 2.1.2 HRA PLAKÁT S MAGNETKAMI Tato verze obsahuje plakát, sadu otázek a barevná políčka s magnetkami. Učitel pomocí magnetek umístí plakát na tabuli, magnetky pak přikládá na pyramidu podle správně zodpovězených otázek. Magnetky mohou po úspěšné odpovědi přikládat i žáci, což se osvědčilo zejména v nižších ročnících základních škol. Základní pyramidu pro nepočítačovou verzi jsem sestavila v programu Zoner Calisto 5. Tato pyramida je doplněna magnetickými políčky ve čtyřech barvách (červená, žlutá, modrá a černá). Obr. č. 5: Vzhled plakátu s magnetkami Obr. č. 6: Průběh hry 11

13 2.1.3 HRA MAGNETICKÁ TABULKA S PYRAMIDOU Výhodou této formy hry je, že ji lze hrát kdekoliv v klubovně, v přírodě, v okolí školy. Obr. č. 7: Přenosná tabulka 2.2 TVORBA OTÁZEK Vytvořila jsem 6 různých sad otázek, pro první a druhý stupeň základních škol a i pro střední školy. Otázky pro Energetický AZ kvíz jsem tvořila na téma ekologie, chemie a fyziky. Zaměřila jsem se především na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Nechtěla jsem tvořit náhodně otázky, a proto jsem kontaktovala učitele základních a středních škol, kteří mi doporučili učebnice, podle kterých jsem otázky tvořila. Učebnice, se kterými jsem pracovala, uvádím v seznamu použité literatury. Televizní AZ kvíz má značný divácký ohlas. Na AZ kvízu oceňují fakt, že jeho soutěžní otázky jsou pestré, a že se svým rozsahem snaží obsáhnout co možná nejširší 12

14 škálu vědomostních disciplín. 2 Proto jsem se snažila vytvořit pestré spektrum otázek. Do tohoto projektu jsem zařadila otázky, které se týkají České republiky a jsou všeobecně známé. Některé otázky prověřují slovní zásobu žáků a studentů a objevují se zde otázky, u kterých lze logicky odvodit odpověď. Mezi otázky jsem také zahrnula otázky na téma Vysočiny, protože se svým projektem jezdím právě po tomto kraji. 2.3 ODMĚNA PRO SOUTĚŽÍCÍ V televizní hře si soutěžící odnáší věcné ceny od sponzorů soutěže anebo peněžní výhru, kterou si vylosuje v tzv. bankomatu. A co je odměnou pro žáky a studenty? Díky dalším ekologickým aktivitám vyhrála naše škola v loňském roce úsporné žárovky od firmy E.ON, které rozdávám jako odměnu všem zúčastněným. Vítězové často obdrží od svých učitelů výbornou známku, nebo pochvalu

15 ZÁVĚR Tato práce mě velmi bavila. Po zdokonalení počítačové verze jsem se s chutí pustila do sestavování dalších verzí. Při tvorbě sad otázek jsem se mnoho nového a zajímavého dozvěděla. Myslím si, že hra je dobrým přínosem do hodin ekologie, fyziky i jiných předmětů. Nejen, že zpestří a zefektivní výuku, ale i pobaví. Studenti si lépe zapamatují informace zábavnou formou. Tuto hru lze využít k výuce i ke zkoušení žáků. Vytvořila jsem sady otázek pro střední i základní školy. Nechtěla jsem vytvořit hru, která zůstane pouze v naší škole a hypoteticky se rozepisovat o tom, jak by ji mohli v ostatních školách využít. Před tvorbou otázek jsem tedy kontaktovala učitele na základních školách a vypůjčila si od nich učebnice. Otázky jsem se snažila sestavovat tak, aby odpovídaly danému učivu (někdy s mírnou nadstavbou). Pro nižší ročníky základních škol se jedná spíše o otázky ekologické než energetické, protože žáci prvního stupně ještě neznají základní princip výroby elektrické energie. Hru jsem vyzkoušela nejdříve na svých spolužácích (středoškolských studentech) a následně v některých základních školách (ZŠ Seifertova, ZŠ Demlova, ZŠ Nový Rychnov, ZŠ Rošického). Moje postřehy jsou: 1. Žáky hra zaujala a zapamatovali si mnoho nových informací. Jejich zájem mě motivoval k další práci. 2. Od učitelů byly kladné odezvy především proto, že otázky vycházejí přímo z učebnic, které používají. Další výhodou, na které jsme se shodli, je snadná příprava nové sady otázek dle potřeby učitele. V budoucnu bych chtěla: 1. Vytvořit další sady otázek. 2. Sledovat, s jakým úspěchem používají hru školy, kterým jsem zapůjčila počítačovou i magnetickou verzi. 3. Pokud bude mít hra úspěch, může se rozšířit i do dalších škol v celé ČR. 14

16 4. Chci spustit program pro základní školy v ekologickém centru Chaloupky, který by probíhal jedenkrát týdně. Za zmínku stojí, že počítačovou hru zapůjčím informačnímu centru v jaderné elektrárně Dukovany, kde budou hru využívat při svých exkurzích a vzdělávacích programech. Jednání o podmínkách zapůjčení počítačové verze proběhne během dubna a května. Díky kladnému ohlasu učitelů, žáků a studentů jsem se rozhodla hru rozšířit. Zaměřila jsem se nejen na oblast ekologie, ale také na oblast literatury a technologických procesů. Pojmy v technologických procesech a v literatuře se obtížně učí, ale díky hře si je žáci a studenti snáze zapamatují. Sady do těchto předmětů uvádím v příloze. 15

17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: KNIŽNÍ ZDROJE: 1. ŠLÉGR, J., KISLINGER, F., LANÍKOVÁ, J.: Ekologie a ochrana životního prostředí, pro gymnázia, 1. vydání, Praha 1, Fortuna, 2005, 160 stran, ISBN ČERNÍK, V., MARTINEC, Z., VÍTEK, J., VODOVÁ, V.: Přírodopis 9 pro základní školy, geologie a ekologie, 1. vydání, Praha 2, SPN, 2010, 104 stran, ISBN KVASNIČKOVÁ, D.: Základy ekologie, učebnice pro 9. ročník základní školy a střední školy, 3. vydání, Praha 1, Fortuna, 2010, 104 stran, ISBN ŠKODA, E.: Přírodověda pro 5. ročník ZvŠ, 4. vydání, Praha, PARTA, 2004, 79 stran, ISBN X 5. ŠVECOVÁ, DOBROSLAV, Přírodopis 9 pro ZŠ a VG UČ, 128 stran, FRAUS10 INTERNETOVÉ ZDROJE:

18 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) Příloha č. 2: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta B) Příloha č. 3: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta C) Příloha č. 4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A) Příloha č. 5: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta B) Příloha č. 6: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta C) Příloha č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A) Příloha č. 8: Sada otázek pro střední školy (varianta B) Příloha č. 9: Sada otázek pro střední školy (varianta C) Příloha č. 10: Sada otázek pro střední školy z technologických procesů Příloha č. 11: Sada otázek pro střední školy z literatury Příloha č. 12: Energetický kvíz pro mé spolužáky 17

19 PŘÍLOHA č. 1: Sada otázek pro 1. stupeň základní školy (varianta A) 1. Jakou barvu má kontejner na papír? (M) Modrou 2. Jakou barvu má kontejner na barevné sklo? (Z) Zelenou 3. Do žlutého kontejneru patří věci z: (P) plastu 4. Jinovatka je v podstatě zmrzlá: (R) rosa 5. Ozónová díra není dobrá pro život na naší: (P) planetě 6. Člověk potřebuje ke svému životu: (V) vodu, příp. vzduch 7. Menší než řeka je: (P) potok 8. Ropa patří mezi zdroje energie, které jsou: (N) neobnovitelné 9. Hnojení bez chemických látek, pomocí zaorávání zelených rostlin označujeme jako: (Z H) zelené hnojení 10. Přehrada poblíž Dukovan má název: (D P) Dalešická přehrada 11. Noviny jsou ze suroviny, která se dá recyklovat. Je to: (P) papír 12. Rostliny potřebují ke svému životu také: (P) půdu 13. PET lahve jsou vyrobeny z: (P) plastu 14. V atmosféře je obsažen také: (D) dusík 15. Slabý vítr je? (V) vánek 16. Vltava je (Ř) řeka 17. Co je to? Láme, vyvrací stromy, trhá dráty elektrického vedení atd.: (V) vichřice 18. Čím měříme teplotu? (T) teploměrem 19. Jakou znáš jednotku teploty? (S C) stupeň Celsia. 20. Území, kde nesmíme trhat květiny a jinak do něj zasahovat je: (CH Ú) chráněné území 21. Nafta je z: (R) ropy 22. Které druhy uhlí znáte? (Č a H) černé a hnědé 23. Nejmladší uhlí je: (R) rašelina 24. Místo klasické žárovky bychom měli používat: (Ú Ž) úspornou žárovku 25. Hnůj (nebo jiný organický materiál) + zemina (hlína) tvoří: (K) kompost 18

20 26. Směs výkalů a podestýlky nazýváme: (H) hnůj 27. Půda se musí hnojit, aby byla: (Ú) úrodná 28. Obec v Kraji Vysočina má ve svém názvu jeden ze zdrojů energie. Nazývá se (V) Jeníkov. Větrný Jeníkov Náhradní otázky: 1. Je jeden hektolitr 100 litrů? Ano 2. Je černozem úrodnější než hnědozem? Ano 3. Je jedna tuna 100 kilogramů? Ne, 1000kg = 1t 4. Má záchranná zdravotnická služba číslo 155? Ano 5. Řídí mozek všechno v našem těle? Ano 6. Existují úsporné žárovky? Ano 7. Má půda písčitá méně živin než hlinitá? Ano 8. Teče ropa plynovody a plyn ropovody? Ne 19

21 PŘÍLOHA č.2: Sada otázek pro 1. Stupeň základní školy (varianta B): 1. Nafta, benzin, motorový olej, petrolej, PVC, atd. se vyrábí z: (R) ropy 2. Ropa se těží většinou pod: (M) mořem 3. Zhruba před třemi sty lety se začal využívat plyn, který se dnes používá např. k výrobě tepla, je to: (Z P) zemní plyn 4. Slisovaný hořlavý materiál ve tvaru drobných válečků se nazývá: (P) peleta, peletka 5. Do jakého kontejneru patří PET lahev? (Ž K) žlutého kontejneru 6. Do modrého kontejneru pro odpad patří: (P) papír 7. Sporák na vaření může být: (P nebo E) plynový nebo elektrický 8. Vzdušný obal Země se nazývá: (A) atmosféra 9. Co potřebují rostliny ke svému životu? (S, V, P, V) slunce, vodu, půdu, vzduch 10. Jaká voda obsahuje velké množství soli? (M) mořská 11. Jak označujeme vodu, která obsahuje rozpuštěné nerostné látky? (M V) Minerální voda 12. Pitnou vodu najdeme v lese ve: (S) studánce 13. Do biologického odpadu patří například to, co oloupeme z ovoce, tedy: (S) slupka 14. Nedostatek vody se u člověka projevuje pocitem, který nazýváme: (Ž) žízeň 15. Voda se může čistit také přes zrníčka (P) písku 16. Z čeho se tvoří mraky? Z: (V P) vodních par 17. Když klesne teplota až na 0 C, mění se voda v: (L) led 18. K dýchání potřebujeme čistý vzduch. Dýcháme pomocí (P) plic 19. Vysvětlete zkratu CHKO? Chráněná krajinná oblast 20. Surovina, která se vyžívá k topení: (D) dřevo 21. Rostliny vyrábějí prvek, který potřebujeme k dýchání: (K) kyslík 22. Jak se nazývá místo, kde se těží povrchově uhlí? (L) Lom 23. Panely, které jsou na střechách některých domů, využívají k ohřevu vody: (S) slunce 24. Druhy uhlí jsou: (H a Č) hnědé a černé 25. Elektrárny, které produkují radioaktivní odpad: (J E) jaderné elektrárny 26. Elektrárny, které využívají energii slunce: (S E) sluneční (solární) elektrárny 27. Na řekách se stavějí elektrárny, které nazýváme: (V E) vodní elektrárny 20

22 28. Elektrárna, která připomíná velký větrník, se nazývá: (V E) větrná elektrárna Náhradní otázky: 1. Je slunce obnovitelný zdroj energie? Ano 2. Je mořské vody více než vody sladké? Ano 3. Musíme chránit vzduch, aby byl čistý? Ano 4. Obsahuje měkká voda mnoho minerálů? Ne 5. Dá se voda čistit? Ano 6. Je příroda v okolí měst většinou znečištěná? Ano 7. Spotřebuje ročně člověk asi 7 kg soli? Ano 8. Existují pelety ze slámy? Ano 21

23 PŘÍLOHA č.3: Sada otázek pro 1. stupeň základních škol (varianta C): 1. Místo toho, aby pili vodu z kohoutku, kupují někteří lidé v obchodě: (B V) balené vody 2. Pro plastovou lahev na nápoje používáme název ze tří písmen, kde první je (P). PET 3. Chceme-li se chovat šetrně k přírodě, neměli bychom zahazovat v lese: (O) odpadky 4. Do zeleného kontejneru patří: (B S) barevné sklo 5. Planeta, na které žijeme, se nazývá: (Z) Země 6. Do bílého kontejneru patří: (B S) bílé sklo 7. Jak říkáme tomu, když je vyroben z novin čistý papír? (R) recyklace 8. Voda, která teče z kohoutku v domácnosti: (P V) pitná voda 9. Slunce je zdrojem: (S a T) světla a tepla 10. Kolem jaké hvězdy obíhá Země? Kolem: (S) Slunce dní je jeden: (R) rok 12. Jaro, léto, podzim, zima nazýváme: (R O) roční období 13. Proudění vzduchu označujeme jako: (V) vítr 14. V rybnících je voda, kterou nemůžeme: (P) pít 15. Voda, stejně jako vzduch, obsahuje: (K) kyslík 16. Jmenuj alespoň jeden zdroj kyslíku na Zemi. (S, R) stromy, rostliny 17. V moři je voda: (S) slaná 18. Člověk potřebuje ke svému životu tekutinu: (V) vodu 19. Bezbarvý plyn kolem nás, který obsahuje kyslík, dusík a jiné prvky, nazýváme: (V) vzduch 20. Který plyn ze vzduchu potřebujeme k dýchání? (K) kyslík 21. Řeka, která protéká Jihlavou, se jmenuje: (J) Jihlava 22. Víš, jak se nazývá stav, kdy vůbec nefouká vítr? (B) bezvětří 23. Abychom zachovali přírodu i pro další generace, musíme ji: (CH) chránit 24. Jaké druhy stromů znáš? (L a J) listnaté a jehličnaté 25. Jakému stromu opadá na zimu jehličí? (M) modřínu 26. Jak se správně chováme v lese? (T) tiše 27. Komu les poskytuje úkryt? (L Z) lesní zvěři 28. Co můžeme v lese můžeme sbírat? (Jmenuj alespoň jedno). (B a H) byliny, houby 22

24 Náhradní otázky: 1. Vyrábí myčka na nádobí elektřinu? ne 2. Poskytuje les dřevo? Ano 3. Těží se uhlí v dolech? Ano 4. Řadíme ropu mezi obnovitelné zdroje? Ne 5. Vyrábí se z uhlí léčiva? Ano 6. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí větru? Ano 7. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí vody? Ano 8. Dá se vyrábět elektrická energie pomocí slunce? Ano 23

25 PŘÍLOHA Č.4: Sada otázek pro 2. stupeň základní školy (varianta A): 1. Kdo objevil princip výroby elektřiny? (M F) Michael Faraday 2. Kdo vynalezl žárovku? (T A E) Thomas Alva Edison 3. Jmenuj tři typy elektráren. (V, V, S, J, T) vodní, větrná, sluneční, jaderná, tepelná 4. Jaké znáš neobnovitelné zdroje energie? Jmenuj tři! (R, U, Z P) ropa, uhlí, zemní plyn 5. Jaké znáš obnovitelné zdroje energie? Jmenuj tři! (V, V, S) voda, vítr, slunce 6. Alternativní zdroje energie nazýváme také? (O Z E) obnovitelné zdroje energie 7. Jaký je současný trend při výrobě elektřiny? (E M) energetický mix 8. Co patří mezi fosilní paliva kromě uhlí, ropy a zemního plynu? (R) rašelina 9. Paliva, patřící mezi neobnovitelné zdroje energie: (F P) fosilní paliva 10. Jaké jaderné elektrárny v ČR znáš? (D, T) Dukovany, Temelín 11. Které elektrárny nevypouští do ovzduší škodlivé emise? (V E) vodní, příp. větrné elektrárny 12. Nevýhodou vodních elektráren je, že jsou závislé na: (P V) průtoku vody 13. Jaká je nevýhoda jaderných elektráren? (R O) radioaktivní odpad 14. Jádra atomů jakého prvku se štěpí v jaderných reaktorech ČR? (U) uranu 15. Lodě- plachty, větrné mlýny využívají: (V) vítr 16. Nejstaršími zdroji energie byly: (V a V) voda a vítr 17. Vodní elektrárna v Okrouhlici (poblíž Havlíčkova Brodu) je na řece: (S) Sázavě 18. Jmenuj vodní elektrárnu poblíž Dukovan. (D, M) Dalešice, Mohelno 19. Český překlad slova solární. (S) sluneční 20. Jaké panely využívají slunce k výrobě elektrické energie? (F) fotovoltaické 21. Dřevo řadíme mezi (O) zdroje energie. obnovitelné března je Světový den (V) vody dubna je Světový den (Z) Země Května je Světový den (S) Slunce 25. Jaká je jednotka elektrického výkonu? (W) Watt 26. Nízkoenergetický dům nazýváme: (P D) pasivní dům 24

26 27. Jmenujte alespoň jedno místo v Kraji Vysočina, kde je větrná elektrárna. (P, V, K) Pavlov, Věžnice, Kámen 28.. Režim stand by můžeme také označit jako: (Ú R) úsporný režim Náhradní otázky: 1. Je noční proud levnější než denní? Ano 2. Je hnědé uhlí starší než černé? Ne 3. Je výroba energie z obnovitelných zdrojů k přírodě šetrná? Ano 4. Využíváme příliv moří k výrobě elektrické energie? Ano 5. Je ropa obnovitelný zdroj energie? Ne 6. Existují brikety z listí? Ano 7. Můžeme v přírodě najít destilovanou vodu? Ne 8. Jsou obnovitelné a alternativní zdroje to samé? Ano 25

27 PŘÍLOHA č.5: Sada otázek pro 2. stupeň základních škol (varianta B): 1. Prostřednictvím jakých panelů se využívá solární energie? (S a F) solárních a fotovoltaických 2. Automobily na vodík využívají takzvaných: (P Č) palivových článků 3. Dřevo, sláma, siláž, zbytky rostlin, atd. označujeme jedním slovem: (B) biomasa 4. Bionaftu vyrábíme například z (Ř) oleje. řepkového 5. Spotřebu elektrické energie udáváme většinou v: (kwh) kilowathodinách 6. Přístroj, který udává spotřebu elektrické energie domácnosti, se nazývá: (E) elektroměr 7. Důležitým údajem pro palivo je jeho: (V) výhřevnost 8. Odpadní teplo z Temelína může být využíváno pro vytápění blízkého města. Jakého? (ČB) Českých Budějovic 9. Nevýhodu získávání geotermální energie je vyplavování některých (T) prvků. toxických 10. Geotermální energii nejvíce využívá Island. Hlavním městem Islandu je: (R) Reykjavík 11. Jaká elektrárna se nachází poblíž obce Pavlov v Kraji Vysočina? (V) větrná 12. Část stratosféry s oslabenou vrstvou ozónu se nazývá: (O D) ozónová díra 13. Stát přispívá finančně na některé projekty, které využívají obnovitelné zdroje energie. Říkáme, že stát poskytl projektu: (D) dotaci 14. Vodní elektrárna, která si energii dokáže sama uložit a využít ji, když jí je potřeba, se nazývá: (P V E) přečerpávací vodní elektrárna 15. Dynamo vyrábí (S) proud. Stejnosměrný 16. K likvidaci nerecyklovatelného odpadu slouží: (S O) spalovny odpadu 17. Prvek, který se získává elektrolýzou vody: (V) vodík 18. První autobus na vodík v Čechách jezdí v: (N) Neratovicích 19. Odpad, který se může použít např. ke kompostování, se nazývá: (B O) biologický odpad 20. Bioplyn se kromě výroby elektrické energie využívá také k: (V) vytápění 21. Jeden druh energie moře se nazývá: (E P) energie přílivu 26

28 22. Veličina na spotřebiči, která je základním údajem pro to, zda je spotřebič úsporný se nazývá: (E P) elektrický příkon 23. V jakých zemích se využívá okolo 50% jaderné energie? (F, B) Francie, Belgie 24. Evropská země, která hodně využívá obnovitelné zdroje energie: (R) Rakousko 25. Jaké elektrárny jsou celosvětově nejrozšířenější? (T) tepelné 26. Solární kolektor slouží k: (O V) ohřevu vody 27. V jakých evropských státech se hojně využívá větrná energie? (H a D) Holandsko a Dánsko 28. Vodní energii řadíme mezi klasické zdroje energie, ale i mezi? (OZE) Obnovitelné zdroje energie Náhradní otázky: 1. Generátorem střídavého proudu je dynamo? Ne 2. Patří Dalešice mezi malé vodní elektrárny? Ne 3. Vyrábí se v Brazílii etanol z cukrové třtiny? Ano 4. Jezdí v ČR více než deset autobusů na vodíkový pohon? Ne 5. Dostává se metan do ovzduší při těžbě ropy? Ano 6. Je výroba energie z obnovitelných zdrojů k přírodě šetrná? Ano 7. Využívá se geotermální energie v Ústí nad Labem? Ano 8. Je vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Krkonoších? Ne 27

29 PŘÍLOHA č.6: Sada otázek pro 2. Stupeň základní školy (varianta C): 1. Půdní obal Země se nazývá: (P) pedosféra 2. Vodní obal Země se nazývá: (H) hydrosféra 3. Řekněte třemi slovy, co je to atmosféra. (V O Z) vzdušný obal Země 4. Jestliže elektrárna vypouští do ovzduší škodlivé látky, říkáme, že vypouští škodlivé: (E) emise 5. Spotřebiče, které odebírají menší množství elektřiny, než odebírají například starší spotřebiče, patří do jiné: (E T) energetické třídy 6. Spalování fosilních paliv vede ke změnám podnebí, cizím slovem: (K) klimatu 7. Jmenuj dva prvky, jejichž oxidy způsobují tzv. kyselé deště. (S a D) síra a dusík 8. Pod jakým pojmem bývá označena soustava přehrad s vodními elektrárnami na Vltavě? (V K) Vltavská kaskáda 9. Nejníže položené slané jezero na světě má ve svém názvu moře. Jak zní celý název? (M M) Mrtvé moře 10. Výchovu, která vede člověka k odpovědnosti k životnímu prostředí, nazýváme: (E V) Environmentální (příp. ekologická) výchova 11. Druh větru vznikající v oblasti rovníku je: (P) pasát 12. Proud, který odebíráme běžně v domácnosti ze zásuvky, se nazývá: (S P) střídavý proud 13. Proud, který odebíráme z monočlánku: (S P) stejnosměrný proud 14. Obyčejná žárovka je více zdrojem (T) než zdrojem světla. tepla 15. Nové typy žárovek, které šetří energii, nazýváme: (Ú Ž) úsporné žárovky 16. Velké komíny u jaderné elektrárny se nazývají: (CH V) chladící věže 17. Výhodou LED žárovek je malá: (S E) spotřeba energie 18. Topíme-li dřevem, slisovanou slámou, atd. můžeme říci, že topíme: (B) biomasou 19. Levný materiál pro výrobu nábytku, který vzniká roztřískováním dřeva, následným lisováním a lepením, uvolňuje do ovzduší škodlivé látky obsažené v lepidlech, především formaldehyd. Jeho název je: (D) dřevotříska 20. Poslední jaderná havárie byla v Japonsku ve městě: (F) Fukušima 21. Zařízení, ve kterém probíhá v jaderné elektrárně štěpná reakce, nazýváme: (J R) jaderný reaktor 22. Přebytečné teplo z jaderné elektrárny nazýváme: (O T) odpadní teplo 28

30 23. Solární panel slouží k: (O V) ohřevu vody 24. K tomu, abychom snížili napětí např. z V na 220 V, potřebujeme: (T) transformátor 25. Kaplanova turbína se využívá ve: (V E) vodních elektrárnách 26. Co lze natáčet u Kaplanovy turbíny? (L) lopatky 27. Fotovoltaické panely se vyrábí z: (K) křemíku 28. Fotovoltaický a fototermický panel je nejvhodnější orientovat směrem na: (J) jih Náhradní otázky: 1. Je polystyren dobře rozložitelný v přírodě? Ne 2. Je rozdíl mezi fotovoltaickým a solárním článkem? Ano 3. Patří Francie a Belgie mezi státy, kde jaderná energie představuje okolo 50% veškeré energie? Ano 4. Má Slovensko svoji jadernou elektrárnu? Ano 5. Získává se vodík elektrolýzou vody? Ano 6. Vyrobí jaderné elektrárny v ČR okolo 60% energie? Ne 7. Řadíme siláž mezi biomasu? Ano 8. Provádí se odsíření tepláren a tepelných elektráren pomocí filtrů? Ano 29

31 PŘÍLOHA č. 7: Sada otázek pro střední školy (varianta A): 1. Jmenuj alespoň tři druhy uhlí! (H U, Č U, L, A) hnědé, černé uhlí, lignit, antracit 2. Kdy vznikalo uhlí? V: (P a D) prvohorách a druhohorách 3. Jmenuj jaderné elektrárny v ČR: (T a D) Temelín a Dukovany 4. Ropa se získává pomocí: (V) vrtů 5. Energii z vnitra Země označujeme jako: (G E) geotermální energii 6. Kolektory sloužící k ohřevu vody pomocí slunce se nazývají: (S K) solární kolektory 7. Kde se v ČR využívá geotermální energie? (Ú n L) Ústí nad Labem 8. Sluneční energie vzniká v nitru Slunce jadernými přeměnami. Tuto termonukleární reakci nazýváme: (J F) jaderná fúze 9. Biochemický proces, při kterém se mění energie světelného záření na energii chemických vazeb a má zásadní význam pro život na zemi: (F) fotosyntéza 10. Jednou z podmínek fotosyntézy je: (CH) chlorofyl 11. Jaká elektrárna znečišťuje nejvíce ovzduší?(t) tepelná 12. Voda, která je zbavena všech minerálů.(d V) destilovaná voda 13. Jaké elektrárny mají největší potenciál v ČR? (T) tepelné 14. Zkvašováním organických odpadů vzniká plyn, který nazýváme: (B) bioplyn 15. Řekni česky slovo globální. (C) celosvětový 16. Organické zbytky živočichů a zvířat nazýváme jedním slovem:(b) biomasa 17. Malé stlačené výlisky válcovitého tvaru používané jako topivo: (P, B) pelety, brikety 18. Zařízení, které z organických zbytků vyrábí elektrickou energii se nazývá. (B S) bioplynová stanice. 19. Vodní elektrárna v blízkosti Dukovan (stačí jeden název). (M, D) Mohelno, Dalešice 20. Vodní turbína, u které lze natáčet lopatky (K). Kaplanova 21. Základní části transformátoru jsou: (C a J) cívka a jádro 30

32 22. Obnovitelné zdroje energie se nazývají jinak: (A Z E) alternativní zdroje energie 23. Uhlí, ropa, zemní plyn patří mezi tzv. (F) paliva. fosilní 24. Panely, které vyrábějí elektřinu pomocí energie Slunce, se nazývají. (F P) fotovoltaické panely 25. Větrná elektrárna v Kraji Vysočina (alespoň jedna). (V, K, P) Věžnice, Kámen, Pavlov 26. Nauka o životním prostředí, vztahy mezi organismy a prostředím navzájem se nazývá: (E) ekologie 27. Odpad, který můžeme opět využít a získat zpět vlastnosti surovin se nazývá (RO) recyklovatelný odpad 28. Vodní elektrárna, která dokáže uchovat větší množství energie na delší dobu, se nazývá: (P V E) přečerpávací vodní elektrárna Náhradní otázky: 1. Může se ropa vyskytovat společně se zemním plynem? Ano 2. Zapáchá samotný zemní plyn? Ne 3. Bývá řazena geotermální energie mezi obnovitelné zdroje energie? Ano 4. Soustřeďuje sluneční pec sluneční paprsky do jednoho místa? Ano 5. Znečišťují vodní elektrárny významně ovzduší? Ne 6. Regulují vodní elektrárny (přehrady) tok vody? Ano 7. Mohou poškozovat tepelné elektrárny lesní porosty? Ano 8. Využíváme energii přílivu k výrobě elektické energie? Ano 31

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více