Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23"

Transkript

1 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY PLACED ON SAFETY INNOVATION POTENTIAL QUALITY OF EDUCATION THREE PHENOMENA OF NUCLEAR ENERGY PUSHING DEVELOPMENT OF SOCIETY FORWARD or are we able to utilize the unique strengths of nuclear power? 6. výroční konference o jaderné energetice 13. listopad th Annual Conference on Nuclear Energy November 13, 2013 Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

2 PARTNEŘI PARTNERS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MEDIA PARTNERS ORGANIZÁTOR ADMINISTRATOR ve spolupráci s 2013 JMM consulting

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v posledních letech jsme ve světové energetice svědky jevů a kroků, které při zpětném pohledu není možné nazvat koncepčními. Dotace obnovitelných zdrojů deformují trh, přeceněná renesance jaderné energetiky, boom břidlicového plynu (je to bublina nebo ne?), neochota vyjasnit uhlíkovou daň to vše znejišťuje investory a činí naši energetickou budoucnost mlhavou. Infrastruktura garantující bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny, bez které se neobejde rozvoj společnosti i ekonomiky, je velmi složitá a investiční cyklus elektráren se počítá na hodně desítek let. Nejistota brzdí rozvoj. Proto je třeba věnovat pozornost jaderné energetice. Těžko hledat obor integrující tři fenomény prioritu bezpečnosti, intenzivní rozvoj založený na inovacích a nezbytnost nejvyšší možné kvalifikace. Jaderná energetika to splňuje. Jaderná energetika je výjimečná. Ale umíme využít jejích unikátních předností? Proto jsme pro dnešní konferenci připravili program, který to reflektuje; o tom budou dnešní prezentace, o tom bude dnešní diskuze. Vítejte v prostorách historického Kaiserštejnského paláce na 6. konferenci o jaderné energii NERS Dear colleagues, In recent years, we have been witnessing events and actions in the global energy situation that, in retrospect, cannot be called conceptual. Subsidies of renewables distort the energy market, overestimated renaissance of nuclear energy, shale gas boom (is it a bubble or not?), reluctance to clarify the carbon tax all of them discourage investors and make our energy future hazy. Infrastructure guaranteeing safe and reliable supply of electricity without which the society and economy cannot progress is very complicated, and the investment cycles of power plants cover many decades. Uncertainty suppresses development. For this reason, it seems necessary to pay attention to nuclear power. It is hard to find a field that integrates three phenomena the priority of safety, intensive development based on innovation and the need for the highest possible qualification. Nuclear power is one of them. Nuclear power is exceptional. But are we able to utilize its unique strengths? That is why we have prepared the program of today s conference as a response to all this, and that is what today s presentations and discussions will be about. Welcome to the historical Kaiserštejn Palace at the 6 th Conference on Nuclear Energy NERS Jiří Marek předseda konference NE RS 2013 Praha, 13. listopad 2013 Jiří Marek NE RS 2013 Chairman Prague, November 13, 2013 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM 8:00 registrace a výdej konferenčních materiálů dopolední sekce 8:00 registration check in, delivery of conference materials morning session 9:00 Jiří MAREK předseda konference zahájení konference a uvedení moderátora Petra OTČENÁŠKA a jeho úvahy na téma INTERAKCE MEZI TEORETICKÝMI, TECHNICKÝMI A SOCIÁLNÍMI VĚDNÍMI OBORY A JADERNOU ENERGETIKOU 9:00 Jiří MAREK NERS Chairman conference opening, welcome address and introduction of Petr OTČENÁŠEK Session Chairman, and his essay on INTERACTIONS BETWEEN THEORETICAL, TECHNICAL AND SOCIAL SCIENCES AND NUCLEAR POWER 9:25 Petr ZÁVODSKÝ vedoucí Útvaru výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s. Aleš LACIOK manažer výzkumu a vývoje, ČEZ, a.s. NEZASTUPITELNÁ ÚLOHA JADERNÉ ENERGETIKY A JADERNÉHO VÝVOJE PŘI ROZVOJI VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ A PROCESŮ Petr ZÁVODSKÝ Petr Závodský je absolventem elektrotechnické fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. V energetické společnosti ČEZ pracuje od roku Začínal v Jaderné elektrárně Temelín v několika pozicích při výstavbě prvních dvou bloků, mimo jiné jako manažer projektu nezávislé verifikace a validace software bezpečnostních systémů. V září 2006 přešel do vznikajícího útvaru Analýza výstavby nového jaderného zdroje a od dubna 2009 je ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren. V posledních dvou letech byl rovněž členem představenstva ČEZ Bohunice a.s. a Jadrové energetické spoločnosti Slovenska a.s. (JESS). 9:25 Petr ZÁVODSKÝ Director of the Department of Nuclear Power Plant Construction, ČEZ, a.s. Aleš LACIOK Head of Research and Development, ČEZ, a.s. INDISPENSABLE ROLE OF NUCLEAR POWER AND NUCLEAR DEVELOPMENT IN DEVELOPING ADVANCED TECHNOLOGIES AND PROCESSES Petr ZÁVODSKÝ Petr Závodský is a graduate from the Faculty Electrical Engineering of the University of Transport and Communications in Žilina. Since 1994 he has worked in ČEZ power company, he started in Temelín Nuclear Power Plant where held several positions in the construction of the first two units, including a project manager of independent verification and validation of security systems software. In September 2006, he moved to the new group for Analysis of the construction of a new nuclear power plant. Since April 2009 he is the Director of the Department of Nuclear Power Plant Construction. In the last two years, was also a member of the Board of ČEZ Bohunice and JESS (Slovak Nuclear Power Company). 4 5

4 Aleš LACIOK Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1991 a MBA studium na Sheffield Hallam University v roce V létech 1994 až 2006 pracoval v ÚJV Řež, a.s., především v oblasti vývoje systémů a technologií nakládání s radioaktivními odpady, rizikových a bezpečnostních analýz a analýz palivových cyklů (vč. hodnocení socioekonomických aspektů). Podílel se na vypracování státní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Od počátku roku 2007 působí v ČEZ, a.s., kde dnes zodpovídá za výzkum a vývoj. Má zkušenosti z mezinárodních projektů (Rámcové programy výzkumu EU, IAEA, OECD NEA). Je předsedou výkonného výboru Technologické platformy Udržitelná energetika a člen Executive Committee ve sdružení NUGENIA (sdružení průmyslu, výzkumu, škol a odborných podpor dozorů pro jaderný výzkum). Aleš LACIOK He graduated from the Faculty of Science, Charles University in Prague (1991) and completed MBA studies at Sheffield Hallam University in In the years he worked in NRI Řež, primarily in the area of development systems and technologies of radioactive waste management, risk and safety analyses, and fuel cycle analyses (including assessment of socio economic aspects). He participated in the elaboration of the state concept of management of radioactive waste and spent nuclear fuel. Since early 2007 he joined ČEZ, plc, where is currently responsible for research and development. He has experience in international projects (EU Framework Programme for Research, IAEA, OECD NEA). He is Chairman of the Executive Committee of the Technological Platform Sustainable Energy and a member of the Executive Committee of NUGENIA (Nuclear Generation Association). 9:45 Martin RUŠČÁK ředitel, Centrum výzkumu Řež, s.r.o. JADERNÉ TECHNOLOGIE A UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Absolvent FJFI ČVUT (1985) a doktorandského studia na Západočeské universitě (1991) a MBA na Sheffield Halama University (2001) působil v devadesátých letech v Ústavu jaderných výzkumu v Řeži, kde řídil tým řešící úkoly v oblasti koroze a mikrostruktury se zaměřením na řízené stárnutí komponent jaderných elektráren, rozvinul a v praxi uplatnil metodiku hodnocení erozní koroze pro systémysekundárních okruhů, vedl projekty pro ČEZ a EPRI v oblasti hodnocení vnitřních částí tlakové nádoby a zodpovídal za rozvoj experimentálních zařízení. Od roku 2000 působil deset let ve společnosti Det Norske Veritas, nejdříve jako ředitel českého a slovenského zastoupení, později v Norsku a Velké Británii jako specialista řízení rizik, ředitel projektů a ředitel rozvoje projektů v jaderné a klasické energetice. Od února 2011 je ředitelem Centra výzkumu Řež. 9:45 Martin RUŠČÁK Director, Research Centre Řež, s.r.o. NUCLEAR TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE ENERGY Graduated in 1985 at Faculty of Physical and Nuclear Engineering, Czech Technical University, he finished his doctoral studies in 1991 at West Bohemian University and reached his MBA from Sheffield Halam University (2001). He worked in nineties in the Nuclear Research Institute in Řež as a team leader for corrosion and microstuctural studies focused at ageing management of NPP components. He implemented methodology of evaluation of flow accelerated corrosion for secondary circuits and was responsible for managing projects for CEZ and EPRI in the area of evaluation of reactor internals and coordinated development of experimental facilities. Since 2000 he spent 10 years in Det Norske Veritas, being responsible for the Czech and Slovak units and later in Norway and in the UK was taking responsibility for project development and project management in the nuclear and fossil energy areas as a project director. Since February 2011 he is the director of Research Centre Řež. 10:05 František HRDLIČKA děkan Fakulty strojní, České vysoké učení technické v Praze NEJKVALITNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEKOMPROMISNÍ POŽADAVEK JADERNÉ ENERGETIKY A JADERNÝCH VĚD V roce 1969 absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor energetické stroje, zaměření parní kotle. Po absolutoriu nastoupil do Strojtexu Dvůr Králové, Střediska technické pomoci organizacím MP ČSR v Praze. Od roku 1976 působí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, postupně jako výzkumný pracovník a pedagog v Ústavu mechaniky tekutin a energetiky, zástupce vedoucího katedry, vedoucí laboratoří a vedoucí odboru tepelných a jaderných energetických zařízení. V letech byl prorektorem ČVUT v Praze pro pedagogickou činnost a od roku 2006 je děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů, kde v současnosti působí jako místopředseda Dozorčí rady. Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury. Je předsedou DR společnosti TEPLOTECHNA OMEGA a.s. Je členem nezávislé energetické komise (NEK) jmenované vládou 2007, vědecké rady VGB, poradního výboru EON Energy ČR, vědecké rady FS VŠB Ostrava, vědecké rady FS STU Bratislava, vědecké rady FS TUK Košice. 10:05 František HRDLIČKA Dean of the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague FIRST RATE EDUCATION SYSTEM AS A REFLECTION OF THE STRICT REQUIREMENTS OF NUCLEAR POWER AND NUCLEAR SCIENCE Graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Department of Energy Engineering, with specialization on steam boilers (1969). After graduating, he joined the Strojtex Dvůr Králové, Technical Assistance Centre to Ministry of Industry. Since 1976 he connected his career with the Faculty of Mechanical Engineering in Prague, gradually as a researcher and lecturer at the Institute of Fluid Mechanics and Energy, Deputy Head of Department, Head of Laboratory and Head of Department of the Thermal and Nuclear Power Plants. In the years he was Vice Rector of the Czech Technical University in Prague for education and since 2006 has been Dean of the Faculty of Mechanical Engineering. In 1985 he was appointed as authorized expert in the field of power and energy. He was one of the founders of the Czech Chamber of Certified Technicians and Engineers, where he currently acts as Vice Chairman. Since 1994 he is a member of ASME (USA). F. Hrdlička acts as a representative of the Czech Technical University in Czech Committee FEANI, further is a member of the FBC Committee of the International Energy Agency, chairman of the supervisory board of TEPLOTECHNA OMEGA, member of the Independent Energy Commission (NEK) appointed by the Government in 2007, of the Scientific Council VGB, of the EON Energy ČR Advisory Committee, and also member of scientific councils of three faculties of mechanical engineering (Technical University of Ostrava, Slovak Technical University in Bratislava and Technical University in Košice). 10:25 10:40 moderátorovo shrnutí, řízená diskuse 10:25 10:40 session chairman s summary, short facilitated discussion 6 7

5 10:40 11:40 10:40 11:40 přestávka věnovaná studentským prezentacím a posterům coffee break devoted to student presentations and posters Studenti českých vysokých škol pod gescí CENEN (Czech Nuclear Education Network) představí a v diskuzi budou obhajovat své práce, poznatky, eseje, informace, analýzy na téma konference. Posterová studentská sekce bude otevřena po celou dobu trvání konference v 1. patře Kaiserštejnského paláce Students of Czech universities under the guidance of CENEN (Czech Nuclear Education Network) will present, discuss and defend their work, findings, essays, information, analyses, etc., reflecting the topic of the NERS Conference. Poster session will be open throughout the conference on the first floor of the Kaiserstejn Palace vedení a gesce studentské sekce: student session guidance: Václav DOSTÁL Ústav energetiky FS ČVUT v Praze, Vice President CENEN Department of Energy, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Vice President of CENEN) Karel KATOVSKÝ Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně, CENEN Department of Electrical Power, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, CENEN iniciační úvaha (poznámka): welcoming essay: Tomáš ČECHÁK vedoucí Katedry dozimetrie Fakulty technické a jaderně inženýrské ČVUT v Praze Chair of the Department of Dosimetry, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague 8 9

6 11:40 Tatiana SALNIKOVA Manager VGB Activities and Technical Specialist, AREVA GmbH INNOVATIVE CAPABILITY OF NUCLEAR TECHNOLOGIES CREATING BENEFITS WORLDWIDE Tatiana Salnikova studovala techniku prostředí na moskevském energetickém institutu a pod stipendiem Saského státního ministerstva vědy a kultury absolvovala bakalářský a magisterský program jaderného inženýrství na univerzitě v Žitavě. Následně získala doktorát v oboru strojírenství (design palivových souborů PWR, ve spolupráci s AREVA GmbH) na technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2007 nastoupila do AREVA Germany Engineering Activities jako projektová manažerka pro německé společnosti (VGB), kde pracovala na vývoji statistických metod LBLOCA pro německé PWR, podporovaný VGB Group Verifikace překládky paliva. Od roku 2010 se Tatiana Salnikova zabývá klíčovými aspekty schopnosti jaderné elektrárny pružně měnit výkon a jako přizvaný poradce působí v pracovní skupině IAEA Load following operation mode in NPPs. Je také členkou řídícího výboru sekce Reaktorová bezpečnost Německé nukleární společnosti a aktuálně organizuje odbornou sekci Fukushima po 3 letech na výročním zasedání o jaderných technologiích.. 11:40 Tatiana SALNIKOVA Manager VGB Activities and Technical Specialist, AREVA GmbH INNOVATIVE CAPABILITY OF NUCLEAR TECHNOLOGIES CREATING BENEFITS WORLDWIDE Tatiana Salnikova got her pre degree at Moscow Power Engineering Institute in Environmental Engineering, followed by the Bachelor and Diploma with a major in Nuclear Engineering at the University of Applied Sciences Zittau/Görlitz with a full time scholarship from Saxon State Ministry of Science and Culture. Afterwards she obtained a PhD in mechanical engineering at the Dresden University of Technology in cooperation with AREVA GmbH in the field of the Fuel Assembly Design for PWR. In 2007 she joined the AREVA Germany, Engineering Activities as a Project Manager for the German Utilities (VGB), where she is in charge of the development of the statistical LBLOCA methodology for German LWRs, supported by VGB Group Verification of fuel reloading. Since 2010 Tatiana Salnikova is working on the core aspects of the Load following capability of NPPs, participating at the IAEA working group Load following operation mode in NPPs as an invited consultant. She is also a member of the steering committee of the German nuclear society section Reactor safety, and is organizing the topical section Fukushima 3 years later at the Annual meeting on Nuclear Technology this year. 12:00 Milan ŘÍPA Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i. TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ PŘÍNOSY VÝZKUMU A VÝVOJE JADERNÉ FÚZE UMÍME JE VYUŽÍT? Promoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v roce Disertaci v oboru experimentální fyzika plazmatu obhájil v Ústavu fyziky plazmatu ČSAV. V ÚFP ČSAV se zabýval pasivní i aktivní optickou diagnostikou na pulzních plazmatických zařízeních a nyní pracuje v Útvaru vědecko technic kých informací a popularizace ÚFP AV ČR, v. v. i. Patnáct roků organizuje Dny otevřených dveří v Ústavu fyziky plazmatu, uspořádal přes 90 přednášek o termojaderné fúzi pro studenty středních škol a veřejnost, napsal více jak 200 popularizačních článků včetně cizojazyčných, je editorem a spoluautorem čtyř vydání knihy Řízená termojaderná fúze pro každého. Podílel se na překladu knihy Fusion the Energy of Universe. Patentoval unikátní didaktickou pomůcku stavebnici tokamaku. Je členem Public Information Network skupiny, která při European Fusion Development Agreement popularizuje řízenou fúzi v Evropě. Přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je nositelem státního vyznamenání Za statečnost, třikrát získal ocenění České fyzikální společnosti za dlouholetou popularizaci řízené termojaderné fúze. 12:00 Milan ŘÍPA Scientific Information and Popularization, Institute of Plasma Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL BENEFITS OF NUCLEAR FUSION RESEARCH AND DEVELOPMENT ARE WE ABLE TO UTILIZE THEM? Graduated from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague (1971). His dissertation in the field of experimental plasma physics was completed at the Institute of Plasma Physics in Prague. At the Institute, he was working on passive and active optical diagnostics of pulsed plasma systems; now he is heading the Department of Scientific and Technical Information and Popularization. For fifteen years, he has been organizing the Open Days at the Institute, delivered more than 90 lectures on thermonuclear fusion for high school students and general public. He has authored more than 200 popularization articles, has been the editor and co author of four issues of the book Controlled Thermonuclear Fusion for Everyone. He has contributed to the translation of the book Fusion Energy of the Universe. He has developed and patented a unique didactic tool a Tokamak construction kit. Milan Řípa is a member of Public Information Network, a group within the European Fusion Development Agreement that focuses on popularization of controlled fusion in Europe. He lectures at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, and Faculty of Physical Education and Sport, Charles University. Milan Řípa holds the Czech State Award for Bravery. He was awarded three times by the Czech Physics Society for long standing popularization of controlled thermonuclear fusion. 12:20 Howard BRUSCHI Executive Consultant, Westinghouse Electric Company 12:20 Howard BRUSCHI Executive Consultant, Westinghouse Electric Company PAST AND FUTURE OF NUCLEAR POWER CONCEPTS AND TRANSFORMATION OF INNOVATIONS AND EXPERIENCE Pan Bruschi je výkonným konzultantem v oblastech pokročilých strategií jaderných elektráren, designu, licencování, rozvoj obchodních aktivit, komunikace a realizace projektů. Získal bakalářský a magisterský titul v elektrotechnice na Cornell University (1964), M.B.A. na University of Pittsburgh (1968), a v roce 1976 dokončil Executive Program for Management Development na Harvard Business School. Pan Bruschi odešel ze společnosti Westinghouse Electric Company z pozice Senior viceprezidenta a technologického ředitele v roce V jeho působnosti byly technologie, vývoj, uvádění na trh a realizace hlavních jaderných projektů pro Westinghouse. Klíčovým úspěchem bylo jeho úspěšné řízení procesu získávání certifikace projektu pro AP600 od americké NRC v roce 1998, což byl světově první design pasivního reaktoru schváleného regulačním orgánem. Toto bylo následováno projektem jaderné elektrárny AP1000, na který již bylo uzavřeno deset kontraktů čtyři v Číně (nyní ve výstavbě), a šest v USA (první objednávky po 30 letech), z nichž čtyři reaktory jsou ve výstavbě. V minulosti také zastával funkci projektového manažera Westinghouse v projektu první brazilské jaderné elektrárny Angra, kde řídil inženýring, PAST AND FUTURE OF NUCLEAR POWER CONCEPTS AND TRANSFORMATION OF INNOVATIONS AND EXPERIENCE Mr. Bruschi is an Executive Consultant on matters of advanced nuclear plant strategy, design, licensing, business development, communication, and project implementation. He received a bachelor and master of electrical engineering from Cornell University in 1964, and holds a master of business administration from the University of Pittsburgh, awarded in 1968, and completed the Executive Program for Management Development at the Harvard Business School in Mr. Bruschi retired from Westinghouse Electric Company from the position of Senior Vice President and Chief Technology Officer in His responsibilities included the technology, development, commercialization, and project execution of major nuclear projects for Westinghouse. A key achievement was Mr. Bruschi s leadership in obtaining design certification for the AP600 from the U.S. Nuclear Regulatory Commission in 1998, becoming the world s first nuclear passive plant design to be approved by a regulatory authority. This was followed by the AP1000 nuclear plant design for which contracts have been signed for ten plants four in China, presently under construction, and six in the U.S. (the first in 30 years), four of which are under construction. Previously he was Project Manager for Westinghouse of Brazil s Angra nuclear project. He directed the engineering, procurement, and component delivery for the nuclear steam supply system of that country s first nuclear power plant, and also was the executive responsible for joint research and development between Westinghouse and French nuclear industry organizations

7 dodavatelský systém a dodávky komponent pro jaderný systém dodávky páry. Rovněž byl výkonným představitelem odpovědným za společný výzkum a vývoj Westinghouse s francouzskými jadernými a průmyslovými organizacemi. Pan Bruschi byl zvolen do U.S. National Academy of Engineering v roce 2008 a uveden do britské Royal Academy of Engineering v roce Je členem Americké nukleární společnosti a rovněž nositelem ceny Společnosti Waltera H. Zinna za vynikající přínos k pokročilosti jaderného průmyslu. Je hostujícím profesorem na univerzitě SNPTC v Číně, a je držitelem historicky první Ceny Westinghouse za celoživotní výsledky. Mr. Bruschi was elected to the U.S. National Academy of Engineering in 2008 and inducted into the U.K. Royal Academy of Engineering in He is a member of the American Nuclear Society, and is the recipient of the Society s Walter H. Zinn Award for outstanding contributions and leadership in advancing the nuclear power industry. He is a visiting professor at China s SNPTC University, and is the recipient of the first ever Westinghouse Lifetime Achievement Award. 12:40 12:55 14:00 moderátorovo shrnutí, řízená diskuse, společný oběd 12:40 12:55 14:00 session chairman s summary, short facilitated discussion, lunch break o d p o l e d n í s e k c e a f t e r n o o n s e s s i o n 14:00 Jiří MAREK předseda konference, moderátor odpolední sekce Dana DRÁBOVÁ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Slavnostní křest publikace vydané u příležitosti 6. výroční konference NERS 2013 BEZPEČNOST IMPERATIV JADERNÉ ENERGETIKY, vedený Danou Drábovou jako patronkou publikace a její klíčovou autorkou. Dana Drábová v krátkém příspěvku představí základní teze publikace a následně na toto téma povede expertní panelovou diskuzi. 14:00 Jiří MAREK NERS Chairman, Chairman of the Afternoon Session Dana DRÁBOVÁ Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety Ceremonial launch of the publication SAFETY IMPERATIVE OF NUCLEAR ENERGY, issued on the occasion of the 6th NERS 2013 Annual Conference with Dana Drábová as patron and key author. She will introduce the basic thesis of the brochure and chair an expert panel discussion. Dana DRÁBOVÁ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety Po ukončení studia na FJFI ČVUT v roce 1985 (kde rovněž v roce 2002 získala vědeckou hodnost) se zabývala řadou témat v oblasti radiační ochrany. Od května 1996 vedla jako ředitelka Státní ústav radiační ochrany, v listopadu 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V souvislosti s tím se zúčastnila řady expertních misí IAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích a působila ve vysokých pozicích v Radě guvernérů IAEA (místopředsedkyně) a WENRA (předsedkyně). V současnosti předsedá Komisi pro bezpečnostní standardy IAEA, účastní se práce Poradního výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele IAEA a je členkou vědeckých rad několika technických universit a výzkumných institucí. After graduating from the Faculty of Nuclear Science and Physical Engineering of the Czech Technical University in1985 (where she also received scientific degree in 2002) she dealt with several topics in radiation protection field. Since May 1996 as Director she managed the National Radiation Protection Institute and on November 1999 was appointed Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety. In connection with it she participated in a number of IAEA expert missions aimed on improving the regulatory framework for radiation protection and nuclear safety in developing countries, and has held various positions in the IAEA Board of Governors (Vice President) and WENRA (President). Currently she acts as Chairperson of the IAEA Safety Standards Committee, participates at the work of the Advisory Committee for Nuclear Safety to the IAEA Director General, and is member of scientific councils of several technical universities and research bodies

8 14:20 s krátkými příspěvky vystoupí a panelové diskuze se zúčastní (v abecedním pořadí): 14:20 panel discussion participants (in alphabetical order): Frank CARRÉ Scientific Director of the CEA Nuclear Energy Division výzkum a vývoj v jaderné oblasti inovace i vysoké standardy bezpečnosti s potenciálem využití v jiných oborech lidských činností Frank Carré v roce 1976 nastoupil do CEA, kde pracoval v různých manažerských pozicích v oblasti studií pokročilých jaderných systémů. V letech 2001 až 09 působil jako ředitel programu nových jaderných energetických systémů a přispěl k formování národních programů výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce v oblasti rychlých reaktorů s pokročilým palivovým cyklem a vysokoteplotních reaktorů pro kombinovanou výrobu tepla a vodíku. Od srpna 2009 je vědeckým ředitelem jaderně energetické divize CEA a profesorem na Ecole Polytechnique. Frank CARRÉ Scientific Director of the CEA Nuclear Energy Division research and development in nuclear field innovation and high quality safety standards with potential to be used in number of branches of human activities Frank Carré joined CEA in 1976 and contributed through varied managerial positions to studies on advanced nuclear systems. From 2001 to 2009 he acted as Program Director for Future Nuclear Energy Systems and contributed to shape national R&D programs and international collaborations on fast neutron reactors with advanced fuel cycles and high temperature reactors for the cogeneration of process heat and hydrogen. Since August 2009 he is Scientific Director of CEA s Nuclear Energy Division and lecturing professor at the Ecole Polytechnique. František HEZOUČKÝ v Československu nezávislý konzultant, hlavní spouštěč všech JE František HEZOUČKÝ consultant, former chief person for commissioning of all Czechoslovak and Czech NPPs kultura bezpečnosti, technická opatření pro principy nešíření jaderných materiálů, mezioborová inspirace, institucionalizace bezpečnostních konceptů a standardů vycházejících z projektů a provozování jaderných elektráren Absolvoval studium na ČVUT, fakultě strojní, se zaměřením na tepelné a energetické zařízení a studium na Slovenské technické universitě se zaměřením na jaderné technologie. Má dlouholeté zkušenosti se spouštěním jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích, kde postupně zastával různé pozice od operátora primárního okruhu až po vedoucího oddělení provozních režimů. V JE Dukovany pracoval jako hlavní inženýr spouštění všech čtyř bloků. V letech působil v JE Temelín jako zástupce ředitele přípravy provozu a zástupce ředitele spouštění JE. V následujících letech pracoval pro Westinghouse jako poradce v projektu dostavby JE Temelín a pro poradenskou společnost Colenco. V lednu 1999 byl zvolen místopředsedou představenstva ČEZ a 10. června 1999 se stal výkonným ředitelem Divize výstavby JE Temelín. Za jeho vedení došlo k zásadnímu obratu v tempu dokončování stavby. Po dokončení výstavby JE Temelín v dubnu 2003 odešel z ČEZ do Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (Senior Nuclear Engineer). Od ukončení této mise se věnuje poradenství a přednáší na několika technických univerzitách.v České republice. safety culture, technical measures for the principles of non proliferation, interdisciplinary inspiration, institutionalization of security concepts and standards arising from the design and operation of nuclear power plants He is a graduate of the Faculty of Mechanical Engineering at the Czech Technical University (specialization in thermal and power facilities) as well as at the Slovak Technical University (field of nuclear technique). He has long term experience with commissioning of the nuclear power plants in Jaslovské Bohunice where he gradually held number of various positions from the Primary Circuit Operator up to Department of Operational Modes Head. In Dukovany Nuclear Power Plant he worked as the Chief Commissioning Engineer of all four units. During , he worked in the Temelín NPP as a Deputy Director for Operation Preparation and as a Deputy Director for Commissioning. In the following years he worked for Westinghouse as advisory engineer for Temelin completion project, and for consulting company Colenco, too. In January 1999, he was elected the Vice Chairman of the Board of Directors of ČEZ, and on June 10, 1999, he became Managing Director of the Temelín NPP Construction Division. Under his leadership there has been a fundamental change in the timing of construction rate. After the Temelin NPP completion in April 2003 he left ČEZ to work for IAEA in Vienna as Senior Nuclear Engineer. Since the end of this mission he provides consulting services and holds lectures at several technical universities. Jiří HŮLKA náměstek ředitele pro výzkum a vývoj, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. optimalizace rizika, přesahy a reflexe s medicínskými obory, tříbariérové koncepty v radiační ochraně limity Je absolventem ČVUT Praha Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze (1980). Ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze se postupně zabýval monitorováním jaderných zařízení, zvýšenou přírodní radioaktivitou v budovách a koordinací Radonového programu České republiky. Od roku 2000 je v SÚRO odpovědný za výzkum a vývoj v oblasti radiační ochrany, zabývá se obecnými otázkami ochrany před ionizujícím zářením, moderními metodami monitorování dopadu havárií jaderných elektráren na životní prostředí, včetně dopadu havárie černobylské. Je členem skupiny expertů EU k článku 31 Euratom (oblast radiační ochrany). Jiří HŮLKA Deputy Director for R&D, National Radiation Protection Institute. risk optimization, transfer and reflection with medical disciplines, multi barrier concepts in radiation protection limits He received his M.Sc. in nuclear sciences and physical engineering in 1980 from the Czech Technical University in Prague. His whole professional carrier is connected within the National Radiation Protection Institute in Prague (NRPI) he gradually engaged in monitoring of nuclear power plants, monitoring of high natural radioactivity in the buildings and coordinating the Radon Programme of the Czech Republic. Since the year 2000 he is responsible for research and development in the field of radiation protection. He focuses mainly on general issues of protection against ionizing radiation, modern methods of NPP monitoring and the impact of accidents on the environment, including impact of the Chernobyl accident. He is a member of Group of Experts referred to in Article 31 of the Euratom Treaty

9 Jukka LAAKSONEN Vice-President, Rosatom Overseas and Vice Chair of INSAG innovative perception of safety as phenomenon, selected safety aspects creating general benefit Po absolvování Helsinki Technical University (1972) začal svou kariéru ve VTT. V roce 1974 nastoupil do finského jaderného regulačního orgánu STUK, kde prošel řadou funkcí a od dubna 1997 do ledna 2012 byl generálním ředitelem. Během celé své kariéry se aktivně podílel na mezinárodních aktivitách v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk v řadě týmů a pozic (např. OECD / NEA, WENRA, IAEA Committee on Safety Standards,...), působil jako expert v IAEA OSART týmech, dále jako hostující expert v US NRC a vedl řadu expertních misí pro IAEA a Světovou banku. Od dubna 2012 pracuje jako viceprezident Rusatom Overseas se zaměřením na podporu rozvoje jaderné bezpečnosti v Rusku a licencování exportovaných ruských jaderných elektráren.. Jukka LAAKSONEN Vice-President, Rosatom Overseas and Vice Chair of INSAG innovative perception of safety as phenomenon, selected safety aspects creating general benefit After graduation from Helsinki Technical University 1972) he started his career in the Technical Research Centre of Finland. In 1974 he joined the Finnish nuclear regulatory body STUK where he various posts and serving as Director General from April 1997 to January During his whole carrier he has actively participated to international activities in the area of nuclear safety and safeguards in number of teams and positions (e.g. OECD/NEA, WENRA, IAEA Committee on Safety Standards...), and acted as senior officer in the IAEA s OSART team, as visiting expert at US NRC and conducted numerous Expert Service missions by the IAEA and by the World Bank. Since April 2012 he works as Vice President of Rusatom Overseas in tasks related to promotion of nuclear safety development in Russia and licensing of exported Russian NPPs. Jan JOHN vedoucí Katedry jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT podpora hodnocení bezpečnosti, cesty k eliminaci rizika, regulatorní a legislativní aplikace, zvyšování bezpečnosti (post černobylská a post-fukušimská řešení ) Po absolvování FJFI ČVUT v Praze, obor jaderně chemické inženýrství, nastoupil na mateřskou katedru, kde působí dodnes. Po získání doktorátu absolvoval v letech 1985 až 1986 postdoktorátní studijní pobyt na univerzitách v Oslu a Trondheimu a v letech 1987 až 1990 pracovní pobyt ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří zpracování radioaktivních odpadů, separační metody, radioanalytické metody, jaderná spektroskopie a monitorování a speciace radionuklidů v životním prostředí. Od roku 2004 se podílí na řešení projektů 6. a 7 RP EU zaměřených na separaci minoritních aktinoidů z vysoce aktivních kapalných radioaktivních odpadů pro jejich následnou transmutaci. Je autorem nebo spoluautorem více než sta publikací v odborných časopisech nebo sbornících z konfe rencí a členem ediční rady mezinárodního časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Je předsedou odborné skupiny Jaderná chemie České společnosti chemické a tajemníkem Division of Nuclear and Radiochemistry při European Association for Chemical and Molecular Science. Jan JOHN Chairman, Nuclear Chemistry Department, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University support of safety assessment, ways to eliminate risk, regulatory and legislative applications, enhancing safety (post Chernobyl and post-fukushima solutions) After graduating from Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences, field of study in nuclear chemical engineering, he joined the maternity department, where he is today. After he completed his PhD Degree, he attended post gradual studies at the Universities of Oslo and Trondheim in the years , and from a working visit in the United Institute for Nuclear Research in Dubna. His main areas of research interest include the treatment of radioactive waste, separation methods, radioanalytical methods, nuclear spectroscopy, and monitoring and speciation of radionuclides in the environment. Since 2004, he participates in projects of the 6th and 7FP EU focused on the separation of minor actinides from high active liquid radioactive wastes for their subsequent transmutation. He is the author or coauthor of more than one hundred publications in scientific journals or conference proceedings and a member of the International Editorial Board of the Journal of Radioanalytical and NuclearChemistry. J. John is a Chairman of the Group of Experts in Nuclear Chemistry of the Czech Chemical Society and the Secretary of the Division of Nuclear and Radiochemistry at the European Association for Chemical and Molecular Science. Jozef MIŠÁK ředitel strategie, ÚJV Řež, a.s. hodnocení rizik, pravděpodobnostní modely, bezpečnostní standardy na jaderných elektrárnách, trvalý proces nastavující laťku pro všechny další lidské činnosti Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V oblasti jaderné energetiky pracuje více než 40 let, se zaměřením na výzkumnou a inženýrskou podporu pro dodržování principů bezpečnosti při projektování a provozu jaderných elektráren. Má dlouholeté zkušenosti z různých vedoucích funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti. V letech pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém, od roku 1978 ve Výzkumném ústavu jaderných elektráren. V letech byl prvním předsedou Úradu jadrového dozoru SR. V letech pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni se zaměřením zejména na bezpečnostní standardy a návody pro havarijní analýzy JE. V současnosti pracuje jako ředitel pro strategii v ÚJV Řež, a.s. Jozef MIŠÁK Director of Strategy, ÚJV Řež, plc. risk assessment, probabilistic models, safety standards for nuclear power plants, continuous process setting the benchmark for all other human activities He graduated from the Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. His more than 40 years long performance in the field of nuclear power industry is focused on research and engineering support for safety principles implementation during design and operation of NPPs. He has long lasting experience from several leading positions in the field of nuclear safety. During he worked in VUJE (NPP Research Institute). During he was the first Chairman of Nuclear Regulatory Authority of Slovak Republic. Between 1997 and 2004 he was with IAAE in Vienna, where he worked in the field of elaboration of safety standards and guidelines for NPP accident analysis. At the present time he is the Director for strategy at the ÚJV Řež, a.s. (Nuclear Research Institute Řež). 16:25 shrnutí moderátorem 16:25 session chairman s summary 16 17

10 16:30 16:30 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ u příležitosti konference a křtu publikace BEZPEČNOST IMPERATIV JADERNÉ ENERGETIKY jako příležitost ke komunikaci nad tématy a vý zvami konference i dalším diskuzím se studenty ja derných a technických oborů nad jejich prezentacemi a postery. SOCIAL MEETING on the occasion of the conference and the launching of the brochure SAFETY IMPERATIVE OF NUCLEAR ENERGY. Opportunity for informal discussion on the topics and challenges of the conference and communication with students of nuclear and technical branches based on their presentations and posters. 18:00 ukončení konference 18:00 conference ending Petr OTČENÁŠEK konzultant, moderátor Petr OTČENÁŠEK consultant and Session Chairman V roce 1962 absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT, kde posléze získal vědeckou hodnost a byl jmenován docentem v oboru Užitá jaderná fyzika. Nejvýznamnější část své profesionální kariéry strávil vědeckou a pedagogickou činností, v letech byl vedoucím katedry užité jaderné fyziky, FJFI ČVUT. Je autorem cca 200 publikací se zaměřením na aplikovanou fyziku a 12 skript pro universitní studenty. Kromě toho působil a působí jako konzultant v řadě projektů v oblasti jaderných technologií a energetických strategií pro české i zahraniční instituce, orgány a firmy. Byl členem vládní Nezávislé energetické komise, která položila základy současné energetické koncepci ČR. In 1962 he graduated from the Faculty of Applied and Nuclear Physics of the Czech Technical University, where he further obtained a Ph.D. and was appointed Associate Professor in Applied Nuclear Physics. The longest and most important part of his professional carrier he spent as a university lecturer and scientist; during the period of , he held the position of the Chair of the Applied Nuclear Physics Dept. He is the author of approx. 200 publications (including 12 textbooks for university students). In parallel he has working as a consultant in a number of projects in the field of nuclear technologies and energy strategies for Czech and foreign institutions, bodies and companies. He was a member of the Governmental Independent Energy Commission, which creates the basis for the actual energy strategy of the Czech Republic. Jiří MAREK Conference Chairman Jiří MAREK Conference Chairman Konzultant v oblasti energetiky a jednatel společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve vý zkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních 18 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na for mování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných kon ferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. He is the consultant in the field of power industry and is the Head Executive of JMM Consulting, Ltd. a company focused on advisory services and organization of professional activities. After graduating from the Czech Technical University, Faculty of Technical and Nuclear Physics, he worked in research; he has been working in the power industry field since 1974 (until 1996 in ČEZ). For the last twenty years, he was the advisor of the Minister of Industry and Trade, chairman and vice chairman of the Supervisory Board of ČEZ, a member of supervisory boards in several energy distribution companies and an advisor of Deputy Ministers of Finance. In these positions, he was dealing with the reorganization of state administration in power industry, the development of state energy policy, the establishment of the State Office for Nuclear Safety and with the preparation of the privatization of Czech power industry. He is occupied by publication activities, mainly in the field of nuclear power industry and has wide experience in organizing of international and specialized professional conferences and meetings. His positions are quoted on TV, radio and in economic periodicals

11 Z HISTORIE KAISERŠTEJNSKÉHO PALÁCE : Barokní přestavba dvou původně gotic kých domů zahájená Helfriedem z Kaisersteinu a dokončená Petrem Radeckým z Radče. 1866: Palác od Radeckých získal hoteliér Václav Petzold, který zde zřídil restauraci. Paláci se na dalších sto let začalo říkat U Petzoldů : V této době zde měla své apartmá i svě toznámá pěvkyně Ema Destinnová. 1977: Zahájena rozsáhlá rekonstrukce pod vedením architektů Ing. Zdeňka Pokorného a Ing. arch. Jaroslava Bělského. 1981: Rekonstruovaný palác byl zařazen na seznam UNESCO. 1997: Kaiserštejnský palác byl navrácen v restituč ním řízení. HISTORY OF KAISERSTEJNSKY PALACE : Baroque reconstruction initiated by Sir Kaiserstein but completed by Petr Radecky. 1859: Monument of marshal Radecký was built on the square. Until 1918 the square carried his name. 1866: Václav Petzold, a hotelier, buys the palace and opens an exclusive restaurant. For the next hundred years it is called U Petzoldů : Famous opera singer Emmy Destinn, a partner of Enrico Caruso, rents an apartment here. 1977: Total reconstruction begins under the architects Zdeněk Pokorný and Jaroslav Bělský. 1981: The palace is registered as a UNESCO heritage site. 1997: Restitution procedures are completed and the palace is returned to its original owners JMM consulting

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Aleš Laciok Předseda technologické platformy Udržitelná energetika (TPUE) Koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ Konference

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni. mezinárodní konference

60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni. mezinárodní konference mezinárodní konference 12. a 13. května 2016, angelo HOTEL PILSEN, Plzeň www.60letprojadro.cz 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni záštita: Martin Zrzavecký, primátor

Více

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015 The European Association for Renewable Energy was founded in 1988. It is a registered nonprofit organization that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí Bratislava, 23. září 2009 Ivo Kouklík Projektový manager za ČEZ Nový bohunický blok Obsah prezentace

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR PROGRAM KONFERENCE 8.30 9.30 Registrace účastníků 9.30 11.00 Panel I.: Vstup do eurozóny jako strategické rozhodnutí Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

CO MŮŽE LIMITOVAT NASTUPUJÍCÍ RENESANCI JADERNÉ ENERGETIKY A JAKÁ JE NAŠE SCHOPNOST SE S TÍM VYPOŘÁDAT?

CO MŮŽE LIMITOVAT NASTUPUJÍCÍ RENESANCI JADERNÉ ENERGETIKY A JAKÁ JE NAŠE SCHOPNOST SE S TÍM VYPOŘÁDAT? STANE SE JADERNÁ ENERGIE OBNOVITEL- NÝM ZDROJEM? WILL NUCLEAR ENERGY BECOME A RENEWABLE SOURCE? W I L L NUCLEAR ENERGY BECOME A RENEWA- BLE SOURCE? STANE SE JADERNÁ ENER- GIE OBNOVITELNÝM ZDROJEM? S TA

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vývoj projektů Westinghouse AP1000

Vývoj projektů Westinghouse AP1000 Vývoj projektů Westinghouse AP1000 Pavel Janík Managing Director CR & Customer Account Director SK, HU Listopad 2015 1 AP1000 is a trademark or registered trademark of Westinghouse Electric Company LLC,

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

mezinárodní odborná konference energetické investiční celky:

mezinárodní odborná konference energetické investiční celky: mezinárodní odborná konference 27. - 28. 11. 2014 Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 2014 conference energetické investiční celky: jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny, průmyslová

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

SME instrument v praxi 2014

SME instrument v praxi 2014 PNO is market leader in innovation PNO is market financing, leader with in a innovation special focus financing, on grants. with Our a special service focus model on aims grants. at supporting Our service

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více