Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23"

Transkript

1 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY PLACED ON SAFETY INNOVATION POTENTIAL QUALITY OF EDUCATION THREE PHENOMENA OF NUCLEAR ENERGY PUSHING DEVELOPMENT OF SOCIETY FORWARD or are we able to utilize the unique strengths of nuclear power? 6. výroční konference o jaderné energetice 13. listopad th Annual Conference on Nuclear Energy November 13, 2013 Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

2 PARTNEŘI PARTNERS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MEDIA PARTNERS ORGANIZÁTOR ADMINISTRATOR ve spolupráci s 2013 JMM consulting

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v posledních letech jsme ve světové energetice svědky jevů a kroků, které při zpětném pohledu není možné nazvat koncepčními. Dotace obnovitelných zdrojů deformují trh, přeceněná renesance jaderné energetiky, boom břidlicového plynu (je to bublina nebo ne?), neochota vyjasnit uhlíkovou daň to vše znejišťuje investory a činí naši energetickou budoucnost mlhavou. Infrastruktura garantující bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny, bez které se neobejde rozvoj společnosti i ekonomiky, je velmi složitá a investiční cyklus elektráren se počítá na hodně desítek let. Nejistota brzdí rozvoj. Proto je třeba věnovat pozornost jaderné energetice. Těžko hledat obor integrující tři fenomény prioritu bezpečnosti, intenzivní rozvoj založený na inovacích a nezbytnost nejvyšší možné kvalifikace. Jaderná energetika to splňuje. Jaderná energetika je výjimečná. Ale umíme využít jejích unikátních předností? Proto jsme pro dnešní konferenci připravili program, který to reflektuje; o tom budou dnešní prezentace, o tom bude dnešní diskuze. Vítejte v prostorách historického Kaiserštejnského paláce na 6. konferenci o jaderné energii NERS Dear colleagues, In recent years, we have been witnessing events and actions in the global energy situation that, in retrospect, cannot be called conceptual. Subsidies of renewables distort the energy market, overestimated renaissance of nuclear energy, shale gas boom (is it a bubble or not?), reluctance to clarify the carbon tax all of them discourage investors and make our energy future hazy. Infrastructure guaranteeing safe and reliable supply of electricity without which the society and economy cannot progress is very complicated, and the investment cycles of power plants cover many decades. Uncertainty suppresses development. For this reason, it seems necessary to pay attention to nuclear power. It is hard to find a field that integrates three phenomena the priority of safety, intensive development based on innovation and the need for the highest possible qualification. Nuclear power is one of them. Nuclear power is exceptional. But are we able to utilize its unique strengths? That is why we have prepared the program of today s conference as a response to all this, and that is what today s presentations and discussions will be about. Welcome to the historical Kaiserštejn Palace at the 6 th Conference on Nuclear Energy NERS Jiří Marek předseda konference NE RS 2013 Praha, 13. listopad 2013 Jiří Marek NE RS 2013 Chairman Prague, November 13, 2013 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM 8:00 registrace a výdej konferenčních materiálů dopolední sekce 8:00 registration check in, delivery of conference materials morning session 9:00 Jiří MAREK předseda konference zahájení konference a uvedení moderátora Petra OTČENÁŠKA a jeho úvahy na téma INTERAKCE MEZI TEORETICKÝMI, TECHNICKÝMI A SOCIÁLNÍMI VĚDNÍMI OBORY A JADERNOU ENERGETIKOU 9:00 Jiří MAREK NERS Chairman conference opening, welcome address and introduction of Petr OTČENÁŠEK Session Chairman, and his essay on INTERACTIONS BETWEEN THEORETICAL, TECHNICAL AND SOCIAL SCIENCES AND NUCLEAR POWER 9:25 Petr ZÁVODSKÝ vedoucí Útvaru výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s. Aleš LACIOK manažer výzkumu a vývoje, ČEZ, a.s. NEZASTUPITELNÁ ÚLOHA JADERNÉ ENERGETIKY A JADERNÉHO VÝVOJE PŘI ROZVOJI VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ A PROCESŮ Petr ZÁVODSKÝ Petr Závodský je absolventem elektrotechnické fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. V energetické společnosti ČEZ pracuje od roku Začínal v Jaderné elektrárně Temelín v několika pozicích při výstavbě prvních dvou bloků, mimo jiné jako manažer projektu nezávislé verifikace a validace software bezpečnostních systémů. V září 2006 přešel do vznikajícího útvaru Analýza výstavby nového jaderného zdroje a od dubna 2009 je ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren. V posledních dvou letech byl rovněž členem představenstva ČEZ Bohunice a.s. a Jadrové energetické spoločnosti Slovenska a.s. (JESS). 9:25 Petr ZÁVODSKÝ Director of the Department of Nuclear Power Plant Construction, ČEZ, a.s. Aleš LACIOK Head of Research and Development, ČEZ, a.s. INDISPENSABLE ROLE OF NUCLEAR POWER AND NUCLEAR DEVELOPMENT IN DEVELOPING ADVANCED TECHNOLOGIES AND PROCESSES Petr ZÁVODSKÝ Petr Závodský is a graduate from the Faculty Electrical Engineering of the University of Transport and Communications in Žilina. Since 1994 he has worked in ČEZ power company, he started in Temelín Nuclear Power Plant where held several positions in the construction of the first two units, including a project manager of independent verification and validation of security systems software. In September 2006, he moved to the new group for Analysis of the construction of a new nuclear power plant. Since April 2009 he is the Director of the Department of Nuclear Power Plant Construction. In the last two years, was also a member of the Board of ČEZ Bohunice and JESS (Slovak Nuclear Power Company). 4 5

4 Aleš LACIOK Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1991 a MBA studium na Sheffield Hallam University v roce V létech 1994 až 2006 pracoval v ÚJV Řež, a.s., především v oblasti vývoje systémů a technologií nakládání s radioaktivními odpady, rizikových a bezpečnostních analýz a analýz palivových cyklů (vč. hodnocení socioekonomických aspektů). Podílel se na vypracování státní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Od počátku roku 2007 působí v ČEZ, a.s., kde dnes zodpovídá za výzkum a vývoj. Má zkušenosti z mezinárodních projektů (Rámcové programy výzkumu EU, IAEA, OECD NEA). Je předsedou výkonného výboru Technologické platformy Udržitelná energetika a člen Executive Committee ve sdružení NUGENIA (sdružení průmyslu, výzkumu, škol a odborných podpor dozorů pro jaderný výzkum). Aleš LACIOK He graduated from the Faculty of Science, Charles University in Prague (1991) and completed MBA studies at Sheffield Hallam University in In the years he worked in NRI Řež, primarily in the area of development systems and technologies of radioactive waste management, risk and safety analyses, and fuel cycle analyses (including assessment of socio economic aspects). He participated in the elaboration of the state concept of management of radioactive waste and spent nuclear fuel. Since early 2007 he joined ČEZ, plc, where is currently responsible for research and development. He has experience in international projects (EU Framework Programme for Research, IAEA, OECD NEA). He is Chairman of the Executive Committee of the Technological Platform Sustainable Energy and a member of the Executive Committee of NUGENIA (Nuclear Generation Association). 9:45 Martin RUŠČÁK ředitel, Centrum výzkumu Řež, s.r.o. JADERNÉ TECHNOLOGIE A UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Absolvent FJFI ČVUT (1985) a doktorandského studia na Západočeské universitě (1991) a MBA na Sheffield Halama University (2001) působil v devadesátých letech v Ústavu jaderných výzkumu v Řeži, kde řídil tým řešící úkoly v oblasti koroze a mikrostruktury se zaměřením na řízené stárnutí komponent jaderných elektráren, rozvinul a v praxi uplatnil metodiku hodnocení erozní koroze pro systémysekundárních okruhů, vedl projekty pro ČEZ a EPRI v oblasti hodnocení vnitřních částí tlakové nádoby a zodpovídal za rozvoj experimentálních zařízení. Od roku 2000 působil deset let ve společnosti Det Norske Veritas, nejdříve jako ředitel českého a slovenského zastoupení, později v Norsku a Velké Británii jako specialista řízení rizik, ředitel projektů a ředitel rozvoje projektů v jaderné a klasické energetice. Od února 2011 je ředitelem Centra výzkumu Řež. 9:45 Martin RUŠČÁK Director, Research Centre Řež, s.r.o. NUCLEAR TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE ENERGY Graduated in 1985 at Faculty of Physical and Nuclear Engineering, Czech Technical University, he finished his doctoral studies in 1991 at West Bohemian University and reached his MBA from Sheffield Halam University (2001). He worked in nineties in the Nuclear Research Institute in Řež as a team leader for corrosion and microstuctural studies focused at ageing management of NPP components. He implemented methodology of evaluation of flow accelerated corrosion for secondary circuits and was responsible for managing projects for CEZ and EPRI in the area of evaluation of reactor internals and coordinated development of experimental facilities. Since 2000 he spent 10 years in Det Norske Veritas, being responsible for the Czech and Slovak units and later in Norway and in the UK was taking responsibility for project development and project management in the nuclear and fossil energy areas as a project director. Since February 2011 he is the director of Research Centre Řež. 10:05 František HRDLIČKA děkan Fakulty strojní, České vysoké učení technické v Praze NEJKVALITNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEKOMPROMISNÍ POŽADAVEK JADERNÉ ENERGETIKY A JADERNÝCH VĚD V roce 1969 absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor energetické stroje, zaměření parní kotle. Po absolutoriu nastoupil do Strojtexu Dvůr Králové, Střediska technické pomoci organizacím MP ČSR v Praze. Od roku 1976 působí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, postupně jako výzkumný pracovník a pedagog v Ústavu mechaniky tekutin a energetiky, zástupce vedoucího katedry, vedoucí laboratoří a vedoucí odboru tepelných a jaderných energetických zařízení. V letech byl prorektorem ČVUT v Praze pro pedagogickou činnost a od roku 2006 je děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů, kde v současnosti působí jako místopředseda Dozorčí rady. Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury. Je předsedou DR společnosti TEPLOTECHNA OMEGA a.s. Je členem nezávislé energetické komise (NEK) jmenované vládou 2007, vědecké rady VGB, poradního výboru EON Energy ČR, vědecké rady FS VŠB Ostrava, vědecké rady FS STU Bratislava, vědecké rady FS TUK Košice. 10:05 František HRDLIČKA Dean of the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague FIRST RATE EDUCATION SYSTEM AS A REFLECTION OF THE STRICT REQUIREMENTS OF NUCLEAR POWER AND NUCLEAR SCIENCE Graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Department of Energy Engineering, with specialization on steam boilers (1969). After graduating, he joined the Strojtex Dvůr Králové, Technical Assistance Centre to Ministry of Industry. Since 1976 he connected his career with the Faculty of Mechanical Engineering in Prague, gradually as a researcher and lecturer at the Institute of Fluid Mechanics and Energy, Deputy Head of Department, Head of Laboratory and Head of Department of the Thermal and Nuclear Power Plants. In the years he was Vice Rector of the Czech Technical University in Prague for education and since 2006 has been Dean of the Faculty of Mechanical Engineering. In 1985 he was appointed as authorized expert in the field of power and energy. He was one of the founders of the Czech Chamber of Certified Technicians and Engineers, where he currently acts as Vice Chairman. Since 1994 he is a member of ASME (USA). F. Hrdlička acts as a representative of the Czech Technical University in Czech Committee FEANI, further is a member of the FBC Committee of the International Energy Agency, chairman of the supervisory board of TEPLOTECHNA OMEGA, member of the Independent Energy Commission (NEK) appointed by the Government in 2007, of the Scientific Council VGB, of the EON Energy ČR Advisory Committee, and also member of scientific councils of three faculties of mechanical engineering (Technical University of Ostrava, Slovak Technical University in Bratislava and Technical University in Košice). 10:25 10:40 moderátorovo shrnutí, řízená diskuse 10:25 10:40 session chairman s summary, short facilitated discussion 6 7

5 10:40 11:40 10:40 11:40 přestávka věnovaná studentským prezentacím a posterům coffee break devoted to student presentations and posters Studenti českých vysokých škol pod gescí CENEN (Czech Nuclear Education Network) představí a v diskuzi budou obhajovat své práce, poznatky, eseje, informace, analýzy na téma konference. Posterová studentská sekce bude otevřena po celou dobu trvání konference v 1. patře Kaiserštejnského paláce Students of Czech universities under the guidance of CENEN (Czech Nuclear Education Network) will present, discuss and defend their work, findings, essays, information, analyses, etc., reflecting the topic of the NERS Conference. Poster session will be open throughout the conference on the first floor of the Kaiserstejn Palace vedení a gesce studentské sekce: student session guidance: Václav DOSTÁL Ústav energetiky FS ČVUT v Praze, Vice President CENEN Department of Energy, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Vice President of CENEN) Karel KATOVSKÝ Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně, CENEN Department of Electrical Power, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, CENEN iniciační úvaha (poznámka): welcoming essay: Tomáš ČECHÁK vedoucí Katedry dozimetrie Fakulty technické a jaderně inženýrské ČVUT v Praze Chair of the Department of Dosimetry, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague 8 9

6 11:40 Tatiana SALNIKOVA Manager VGB Activities and Technical Specialist, AREVA GmbH INNOVATIVE CAPABILITY OF NUCLEAR TECHNOLOGIES CREATING BENEFITS WORLDWIDE Tatiana Salnikova studovala techniku prostředí na moskevském energetickém institutu a pod stipendiem Saského státního ministerstva vědy a kultury absolvovala bakalářský a magisterský program jaderného inženýrství na univerzitě v Žitavě. Následně získala doktorát v oboru strojírenství (design palivových souborů PWR, ve spolupráci s AREVA GmbH) na technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2007 nastoupila do AREVA Germany Engineering Activities jako projektová manažerka pro německé společnosti (VGB), kde pracovala na vývoji statistických metod LBLOCA pro německé PWR, podporovaný VGB Group Verifikace překládky paliva. Od roku 2010 se Tatiana Salnikova zabývá klíčovými aspekty schopnosti jaderné elektrárny pružně měnit výkon a jako přizvaný poradce působí v pracovní skupině IAEA Load following operation mode in NPPs. Je také členkou řídícího výboru sekce Reaktorová bezpečnost Německé nukleární společnosti a aktuálně organizuje odbornou sekci Fukushima po 3 letech na výročním zasedání o jaderných technologiích.. 11:40 Tatiana SALNIKOVA Manager VGB Activities and Technical Specialist, AREVA GmbH INNOVATIVE CAPABILITY OF NUCLEAR TECHNOLOGIES CREATING BENEFITS WORLDWIDE Tatiana Salnikova got her pre degree at Moscow Power Engineering Institute in Environmental Engineering, followed by the Bachelor and Diploma with a major in Nuclear Engineering at the University of Applied Sciences Zittau/Görlitz with a full time scholarship from Saxon State Ministry of Science and Culture. Afterwards she obtained a PhD in mechanical engineering at the Dresden University of Technology in cooperation with AREVA GmbH in the field of the Fuel Assembly Design for PWR. In 2007 she joined the AREVA Germany, Engineering Activities as a Project Manager for the German Utilities (VGB), where she is in charge of the development of the statistical LBLOCA methodology for German LWRs, supported by VGB Group Verification of fuel reloading. Since 2010 Tatiana Salnikova is working on the core aspects of the Load following capability of NPPs, participating at the IAEA working group Load following operation mode in NPPs as an invited consultant. She is also a member of the steering committee of the German nuclear society section Reactor safety, and is organizing the topical section Fukushima 3 years later at the Annual meeting on Nuclear Technology this year. 12:00 Milan ŘÍPA Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i. TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ PŘÍNOSY VÝZKUMU A VÝVOJE JADERNÉ FÚZE UMÍME JE VYUŽÍT? Promoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v roce Disertaci v oboru experimentální fyzika plazmatu obhájil v Ústavu fyziky plazmatu ČSAV. V ÚFP ČSAV se zabýval pasivní i aktivní optickou diagnostikou na pulzních plazmatických zařízeních a nyní pracuje v Útvaru vědecko technic kých informací a popularizace ÚFP AV ČR, v. v. i. Patnáct roků organizuje Dny otevřených dveří v Ústavu fyziky plazmatu, uspořádal přes 90 přednášek o termojaderné fúzi pro studenty středních škol a veřejnost, napsal více jak 200 popularizačních článků včetně cizojazyčných, je editorem a spoluautorem čtyř vydání knihy Řízená termojaderná fúze pro každého. Podílel se na překladu knihy Fusion the Energy of Universe. Patentoval unikátní didaktickou pomůcku stavebnici tokamaku. Je členem Public Information Network skupiny, která při European Fusion Development Agreement popularizuje řízenou fúzi v Evropě. Přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je nositelem státního vyznamenání Za statečnost, třikrát získal ocenění České fyzikální společnosti za dlouholetou popularizaci řízené termojaderné fúze. 12:00 Milan ŘÍPA Scientific Information and Popularization, Institute of Plasma Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL BENEFITS OF NUCLEAR FUSION RESEARCH AND DEVELOPMENT ARE WE ABLE TO UTILIZE THEM? Graduated from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague (1971). His dissertation in the field of experimental plasma physics was completed at the Institute of Plasma Physics in Prague. At the Institute, he was working on passive and active optical diagnostics of pulsed plasma systems; now he is heading the Department of Scientific and Technical Information and Popularization. For fifteen years, he has been organizing the Open Days at the Institute, delivered more than 90 lectures on thermonuclear fusion for high school students and general public. He has authored more than 200 popularization articles, has been the editor and co author of four issues of the book Controlled Thermonuclear Fusion for Everyone. He has contributed to the translation of the book Fusion Energy of the Universe. He has developed and patented a unique didactic tool a Tokamak construction kit. Milan Řípa is a member of Public Information Network, a group within the European Fusion Development Agreement that focuses on popularization of controlled fusion in Europe. He lectures at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, and Faculty of Physical Education and Sport, Charles University. Milan Řípa holds the Czech State Award for Bravery. He was awarded three times by the Czech Physics Society for long standing popularization of controlled thermonuclear fusion. 12:20 Howard BRUSCHI Executive Consultant, Westinghouse Electric Company 12:20 Howard BRUSCHI Executive Consultant, Westinghouse Electric Company PAST AND FUTURE OF NUCLEAR POWER CONCEPTS AND TRANSFORMATION OF INNOVATIONS AND EXPERIENCE Pan Bruschi je výkonným konzultantem v oblastech pokročilých strategií jaderných elektráren, designu, licencování, rozvoj obchodních aktivit, komunikace a realizace projektů. Získal bakalářský a magisterský titul v elektrotechnice na Cornell University (1964), M.B.A. na University of Pittsburgh (1968), a v roce 1976 dokončil Executive Program for Management Development na Harvard Business School. Pan Bruschi odešel ze společnosti Westinghouse Electric Company z pozice Senior viceprezidenta a technologického ředitele v roce V jeho působnosti byly technologie, vývoj, uvádění na trh a realizace hlavních jaderných projektů pro Westinghouse. Klíčovým úspěchem bylo jeho úspěšné řízení procesu získávání certifikace projektu pro AP600 od americké NRC v roce 1998, což byl světově první design pasivního reaktoru schváleného regulačním orgánem. Toto bylo následováno projektem jaderné elektrárny AP1000, na který již bylo uzavřeno deset kontraktů čtyři v Číně (nyní ve výstavbě), a šest v USA (první objednávky po 30 letech), z nichž čtyři reaktory jsou ve výstavbě. V minulosti také zastával funkci projektového manažera Westinghouse v projektu první brazilské jaderné elektrárny Angra, kde řídil inženýring, PAST AND FUTURE OF NUCLEAR POWER CONCEPTS AND TRANSFORMATION OF INNOVATIONS AND EXPERIENCE Mr. Bruschi is an Executive Consultant on matters of advanced nuclear plant strategy, design, licensing, business development, communication, and project implementation. He received a bachelor and master of electrical engineering from Cornell University in 1964, and holds a master of business administration from the University of Pittsburgh, awarded in 1968, and completed the Executive Program for Management Development at the Harvard Business School in Mr. Bruschi retired from Westinghouse Electric Company from the position of Senior Vice President and Chief Technology Officer in His responsibilities included the technology, development, commercialization, and project execution of major nuclear projects for Westinghouse. A key achievement was Mr. Bruschi s leadership in obtaining design certification for the AP600 from the U.S. Nuclear Regulatory Commission in 1998, becoming the world s first nuclear passive plant design to be approved by a regulatory authority. This was followed by the AP1000 nuclear plant design for which contracts have been signed for ten plants four in China, presently under construction, and six in the U.S. (the first in 30 years), four of which are under construction. Previously he was Project Manager for Westinghouse of Brazil s Angra nuclear project. He directed the engineering, procurement, and component delivery for the nuclear steam supply system of that country s first nuclear power plant, and also was the executive responsible for joint research and development between Westinghouse and French nuclear industry organizations

7 dodavatelský systém a dodávky komponent pro jaderný systém dodávky páry. Rovněž byl výkonným představitelem odpovědným za společný výzkum a vývoj Westinghouse s francouzskými jadernými a průmyslovými organizacemi. Pan Bruschi byl zvolen do U.S. National Academy of Engineering v roce 2008 a uveden do britské Royal Academy of Engineering v roce Je členem Americké nukleární společnosti a rovněž nositelem ceny Společnosti Waltera H. Zinna za vynikající přínos k pokročilosti jaderného průmyslu. Je hostujícím profesorem na univerzitě SNPTC v Číně, a je držitelem historicky první Ceny Westinghouse za celoživotní výsledky. Mr. Bruschi was elected to the U.S. National Academy of Engineering in 2008 and inducted into the U.K. Royal Academy of Engineering in He is a member of the American Nuclear Society, and is the recipient of the Society s Walter H. Zinn Award for outstanding contributions and leadership in advancing the nuclear power industry. He is a visiting professor at China s SNPTC University, and is the recipient of the first ever Westinghouse Lifetime Achievement Award. 12:40 12:55 14:00 moderátorovo shrnutí, řízená diskuse, společný oběd 12:40 12:55 14:00 session chairman s summary, short facilitated discussion, lunch break o d p o l e d n í s e k c e a f t e r n o o n s e s s i o n 14:00 Jiří MAREK předseda konference, moderátor odpolední sekce Dana DRÁBOVÁ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Slavnostní křest publikace vydané u příležitosti 6. výroční konference NERS 2013 BEZPEČNOST IMPERATIV JADERNÉ ENERGETIKY, vedený Danou Drábovou jako patronkou publikace a její klíčovou autorkou. Dana Drábová v krátkém příspěvku představí základní teze publikace a následně na toto téma povede expertní panelovou diskuzi. 14:00 Jiří MAREK NERS Chairman, Chairman of the Afternoon Session Dana DRÁBOVÁ Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety Ceremonial launch of the publication SAFETY IMPERATIVE OF NUCLEAR ENERGY, issued on the occasion of the 6th NERS 2013 Annual Conference with Dana Drábová as patron and key author. She will introduce the basic thesis of the brochure and chair an expert panel discussion. Dana DRÁBOVÁ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety Po ukončení studia na FJFI ČVUT v roce 1985 (kde rovněž v roce 2002 získala vědeckou hodnost) se zabývala řadou témat v oblasti radiační ochrany. Od května 1996 vedla jako ředitelka Státní ústav radiační ochrany, v listopadu 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V souvislosti s tím se zúčastnila řady expertních misí IAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích a působila ve vysokých pozicích v Radě guvernérů IAEA (místopředsedkyně) a WENRA (předsedkyně). V současnosti předsedá Komisi pro bezpečnostní standardy IAEA, účastní se práce Poradního výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele IAEA a je členkou vědeckých rad několika technických universit a výzkumných institucí. After graduating from the Faculty of Nuclear Science and Physical Engineering of the Czech Technical University in1985 (where she also received scientific degree in 2002) she dealt with several topics in radiation protection field. Since May 1996 as Director she managed the National Radiation Protection Institute and on November 1999 was appointed Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety. In connection with it she participated in a number of IAEA expert missions aimed on improving the regulatory framework for radiation protection and nuclear safety in developing countries, and has held various positions in the IAEA Board of Governors (Vice President) and WENRA (President). Currently she acts as Chairperson of the IAEA Safety Standards Committee, participates at the work of the Advisory Committee for Nuclear Safety to the IAEA Director General, and is member of scientific councils of several technical universities and research bodies

8 14:20 s krátkými příspěvky vystoupí a panelové diskuze se zúčastní (v abecedním pořadí): 14:20 panel discussion participants (in alphabetical order): Frank CARRÉ Scientific Director of the CEA Nuclear Energy Division výzkum a vývoj v jaderné oblasti inovace i vysoké standardy bezpečnosti s potenciálem využití v jiných oborech lidských činností Frank Carré v roce 1976 nastoupil do CEA, kde pracoval v různých manažerských pozicích v oblasti studií pokročilých jaderných systémů. V letech 2001 až 09 působil jako ředitel programu nových jaderných energetických systémů a přispěl k formování národních programů výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce v oblasti rychlých reaktorů s pokročilým palivovým cyklem a vysokoteplotních reaktorů pro kombinovanou výrobu tepla a vodíku. Od srpna 2009 je vědeckým ředitelem jaderně energetické divize CEA a profesorem na Ecole Polytechnique. Frank CARRÉ Scientific Director of the CEA Nuclear Energy Division research and development in nuclear field innovation and high quality safety standards with potential to be used in number of branches of human activities Frank Carré joined CEA in 1976 and contributed through varied managerial positions to studies on advanced nuclear systems. From 2001 to 2009 he acted as Program Director for Future Nuclear Energy Systems and contributed to shape national R&D programs and international collaborations on fast neutron reactors with advanced fuel cycles and high temperature reactors for the cogeneration of process heat and hydrogen. Since August 2009 he is Scientific Director of CEA s Nuclear Energy Division and lecturing professor at the Ecole Polytechnique. František HEZOUČKÝ v Československu nezávislý konzultant, hlavní spouštěč všech JE František HEZOUČKÝ consultant, former chief person for commissioning of all Czechoslovak and Czech NPPs kultura bezpečnosti, technická opatření pro principy nešíření jaderných materiálů, mezioborová inspirace, institucionalizace bezpečnostních konceptů a standardů vycházejících z projektů a provozování jaderných elektráren Absolvoval studium na ČVUT, fakultě strojní, se zaměřením na tepelné a energetické zařízení a studium na Slovenské technické universitě se zaměřením na jaderné technologie. Má dlouholeté zkušenosti se spouštěním jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích, kde postupně zastával různé pozice od operátora primárního okruhu až po vedoucího oddělení provozních režimů. V JE Dukovany pracoval jako hlavní inženýr spouštění všech čtyř bloků. V letech působil v JE Temelín jako zástupce ředitele přípravy provozu a zástupce ředitele spouštění JE. V následujících letech pracoval pro Westinghouse jako poradce v projektu dostavby JE Temelín a pro poradenskou společnost Colenco. V lednu 1999 byl zvolen místopředsedou představenstva ČEZ a 10. června 1999 se stal výkonným ředitelem Divize výstavby JE Temelín. Za jeho vedení došlo k zásadnímu obratu v tempu dokončování stavby. Po dokončení výstavby JE Temelín v dubnu 2003 odešel z ČEZ do Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (Senior Nuclear Engineer). Od ukončení této mise se věnuje poradenství a přednáší na několika technických univerzitách.v České republice. safety culture, technical measures for the principles of non proliferation, interdisciplinary inspiration, institutionalization of security concepts and standards arising from the design and operation of nuclear power plants He is a graduate of the Faculty of Mechanical Engineering at the Czech Technical University (specialization in thermal and power facilities) as well as at the Slovak Technical University (field of nuclear technique). He has long term experience with commissioning of the nuclear power plants in Jaslovské Bohunice where he gradually held number of various positions from the Primary Circuit Operator up to Department of Operational Modes Head. In Dukovany Nuclear Power Plant he worked as the Chief Commissioning Engineer of all four units. During , he worked in the Temelín NPP as a Deputy Director for Operation Preparation and as a Deputy Director for Commissioning. In the following years he worked for Westinghouse as advisory engineer for Temelin completion project, and for consulting company Colenco, too. In January 1999, he was elected the Vice Chairman of the Board of Directors of ČEZ, and on June 10, 1999, he became Managing Director of the Temelín NPP Construction Division. Under his leadership there has been a fundamental change in the timing of construction rate. After the Temelin NPP completion in April 2003 he left ČEZ to work for IAEA in Vienna as Senior Nuclear Engineer. Since the end of this mission he provides consulting services and holds lectures at several technical universities. Jiří HŮLKA náměstek ředitele pro výzkum a vývoj, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. optimalizace rizika, přesahy a reflexe s medicínskými obory, tříbariérové koncepty v radiační ochraně limity Je absolventem ČVUT Praha Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze (1980). Ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze se postupně zabýval monitorováním jaderných zařízení, zvýšenou přírodní radioaktivitou v budovách a koordinací Radonového programu České republiky. Od roku 2000 je v SÚRO odpovědný za výzkum a vývoj v oblasti radiační ochrany, zabývá se obecnými otázkami ochrany před ionizujícím zářením, moderními metodami monitorování dopadu havárií jaderných elektráren na životní prostředí, včetně dopadu havárie černobylské. Je členem skupiny expertů EU k článku 31 Euratom (oblast radiační ochrany). Jiří HŮLKA Deputy Director for R&D, National Radiation Protection Institute. risk optimization, transfer and reflection with medical disciplines, multi barrier concepts in radiation protection limits He received his M.Sc. in nuclear sciences and physical engineering in 1980 from the Czech Technical University in Prague. His whole professional carrier is connected within the National Radiation Protection Institute in Prague (NRPI) he gradually engaged in monitoring of nuclear power plants, monitoring of high natural radioactivity in the buildings and coordinating the Radon Programme of the Czech Republic. Since the year 2000 he is responsible for research and development in the field of radiation protection. He focuses mainly on general issues of protection against ionizing radiation, modern methods of NPP monitoring and the impact of accidents on the environment, including impact of the Chernobyl accident. He is a member of Group of Experts referred to in Article 31 of the Euratom Treaty

9 Jukka LAAKSONEN Vice-President, Rosatom Overseas and Vice Chair of INSAG innovative perception of safety as phenomenon, selected safety aspects creating general benefit Po absolvování Helsinki Technical University (1972) začal svou kariéru ve VTT. V roce 1974 nastoupil do finského jaderného regulačního orgánu STUK, kde prošel řadou funkcí a od dubna 1997 do ledna 2012 byl generálním ředitelem. Během celé své kariéry se aktivně podílel na mezinárodních aktivitách v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk v řadě týmů a pozic (např. OECD / NEA, WENRA, IAEA Committee on Safety Standards,...), působil jako expert v IAEA OSART týmech, dále jako hostující expert v US NRC a vedl řadu expertních misí pro IAEA a Světovou banku. Od dubna 2012 pracuje jako viceprezident Rusatom Overseas se zaměřením na podporu rozvoje jaderné bezpečnosti v Rusku a licencování exportovaných ruských jaderných elektráren.. Jukka LAAKSONEN Vice-President, Rosatom Overseas and Vice Chair of INSAG innovative perception of safety as phenomenon, selected safety aspects creating general benefit After graduation from Helsinki Technical University 1972) he started his career in the Technical Research Centre of Finland. In 1974 he joined the Finnish nuclear regulatory body STUK where he various posts and serving as Director General from April 1997 to January During his whole carrier he has actively participated to international activities in the area of nuclear safety and safeguards in number of teams and positions (e.g. OECD/NEA, WENRA, IAEA Committee on Safety Standards...), and acted as senior officer in the IAEA s OSART team, as visiting expert at US NRC and conducted numerous Expert Service missions by the IAEA and by the World Bank. Since April 2012 he works as Vice President of Rusatom Overseas in tasks related to promotion of nuclear safety development in Russia and licensing of exported Russian NPPs. Jan JOHN vedoucí Katedry jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT podpora hodnocení bezpečnosti, cesty k eliminaci rizika, regulatorní a legislativní aplikace, zvyšování bezpečnosti (post černobylská a post-fukušimská řešení ) Po absolvování FJFI ČVUT v Praze, obor jaderně chemické inženýrství, nastoupil na mateřskou katedru, kde působí dodnes. Po získání doktorátu absolvoval v letech 1985 až 1986 postdoktorátní studijní pobyt na univerzitách v Oslu a Trondheimu a v letech 1987 až 1990 pracovní pobyt ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří zpracování radioaktivních odpadů, separační metody, radioanalytické metody, jaderná spektroskopie a monitorování a speciace radionuklidů v životním prostředí. Od roku 2004 se podílí na řešení projektů 6. a 7 RP EU zaměřených na separaci minoritních aktinoidů z vysoce aktivních kapalných radioaktivních odpadů pro jejich následnou transmutaci. Je autorem nebo spoluautorem více než sta publikací v odborných časopisech nebo sbornících z konfe rencí a členem ediční rady mezinárodního časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Je předsedou odborné skupiny Jaderná chemie České společnosti chemické a tajemníkem Division of Nuclear and Radiochemistry při European Association for Chemical and Molecular Science. Jan JOHN Chairman, Nuclear Chemistry Department, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University support of safety assessment, ways to eliminate risk, regulatory and legislative applications, enhancing safety (post Chernobyl and post-fukushima solutions) After graduating from Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences, field of study in nuclear chemical engineering, he joined the maternity department, where he is today. After he completed his PhD Degree, he attended post gradual studies at the Universities of Oslo and Trondheim in the years , and from a working visit in the United Institute for Nuclear Research in Dubna. His main areas of research interest include the treatment of radioactive waste, separation methods, radioanalytical methods, nuclear spectroscopy, and monitoring and speciation of radionuclides in the environment. Since 2004, he participates in projects of the 6th and 7FP EU focused on the separation of minor actinides from high active liquid radioactive wastes for their subsequent transmutation. He is the author or coauthor of more than one hundred publications in scientific journals or conference proceedings and a member of the International Editorial Board of the Journal of Radioanalytical and NuclearChemistry. J. John is a Chairman of the Group of Experts in Nuclear Chemistry of the Czech Chemical Society and the Secretary of the Division of Nuclear and Radiochemistry at the European Association for Chemical and Molecular Science. Jozef MIŠÁK ředitel strategie, ÚJV Řež, a.s. hodnocení rizik, pravděpodobnostní modely, bezpečnostní standardy na jaderných elektrárnách, trvalý proces nastavující laťku pro všechny další lidské činnosti Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V oblasti jaderné energetiky pracuje více než 40 let, se zaměřením na výzkumnou a inženýrskou podporu pro dodržování principů bezpečnosti při projektování a provozu jaderných elektráren. Má dlouholeté zkušenosti z různých vedoucích funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti. V letech pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém, od roku 1978 ve Výzkumném ústavu jaderných elektráren. V letech byl prvním předsedou Úradu jadrového dozoru SR. V letech pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni se zaměřením zejména na bezpečnostní standardy a návody pro havarijní analýzy JE. V současnosti pracuje jako ředitel pro strategii v ÚJV Řež, a.s. Jozef MIŠÁK Director of Strategy, ÚJV Řež, plc. risk assessment, probabilistic models, safety standards for nuclear power plants, continuous process setting the benchmark for all other human activities He graduated from the Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. His more than 40 years long performance in the field of nuclear power industry is focused on research and engineering support for safety principles implementation during design and operation of NPPs. He has long lasting experience from several leading positions in the field of nuclear safety. During he worked in VUJE (NPP Research Institute). During he was the first Chairman of Nuclear Regulatory Authority of Slovak Republic. Between 1997 and 2004 he was with IAAE in Vienna, where he worked in the field of elaboration of safety standards and guidelines for NPP accident analysis. At the present time he is the Director for strategy at the ÚJV Řež, a.s. (Nuclear Research Institute Řež). 16:25 shrnutí moderátorem 16:25 session chairman s summary 16 17

10 16:30 16:30 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ u příležitosti konference a křtu publikace BEZPEČNOST IMPERATIV JADERNÉ ENERGETIKY jako příležitost ke komunikaci nad tématy a vý zvami konference i dalším diskuzím se studenty ja derných a technických oborů nad jejich prezentacemi a postery. SOCIAL MEETING on the occasion of the conference and the launching of the brochure SAFETY IMPERATIVE OF NUCLEAR ENERGY. Opportunity for informal discussion on the topics and challenges of the conference and communication with students of nuclear and technical branches based on their presentations and posters. 18:00 ukončení konference 18:00 conference ending Petr OTČENÁŠEK konzultant, moderátor Petr OTČENÁŠEK consultant and Session Chairman V roce 1962 absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT, kde posléze získal vědeckou hodnost a byl jmenován docentem v oboru Užitá jaderná fyzika. Nejvýznamnější část své profesionální kariéry strávil vědeckou a pedagogickou činností, v letech byl vedoucím katedry užité jaderné fyziky, FJFI ČVUT. Je autorem cca 200 publikací se zaměřením na aplikovanou fyziku a 12 skript pro universitní studenty. Kromě toho působil a působí jako konzultant v řadě projektů v oblasti jaderných technologií a energetických strategií pro české i zahraniční instituce, orgány a firmy. Byl členem vládní Nezávislé energetické komise, která položila základy současné energetické koncepci ČR. In 1962 he graduated from the Faculty of Applied and Nuclear Physics of the Czech Technical University, where he further obtained a Ph.D. and was appointed Associate Professor in Applied Nuclear Physics. The longest and most important part of his professional carrier he spent as a university lecturer and scientist; during the period of , he held the position of the Chair of the Applied Nuclear Physics Dept. He is the author of approx. 200 publications (including 12 textbooks for university students). In parallel he has working as a consultant in a number of projects in the field of nuclear technologies and energy strategies for Czech and foreign institutions, bodies and companies. He was a member of the Governmental Independent Energy Commission, which creates the basis for the actual energy strategy of the Czech Republic. Jiří MAREK Conference Chairman Jiří MAREK Conference Chairman Konzultant v oblasti energetiky a jednatel společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve vý zkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních 18 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na for mování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných kon ferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. He is the consultant in the field of power industry and is the Head Executive of JMM Consulting, Ltd. a company focused on advisory services and organization of professional activities. After graduating from the Czech Technical University, Faculty of Technical and Nuclear Physics, he worked in research; he has been working in the power industry field since 1974 (until 1996 in ČEZ). For the last twenty years, he was the advisor of the Minister of Industry and Trade, chairman and vice chairman of the Supervisory Board of ČEZ, a member of supervisory boards in several energy distribution companies and an advisor of Deputy Ministers of Finance. In these positions, he was dealing with the reorganization of state administration in power industry, the development of state energy policy, the establishment of the State Office for Nuclear Safety and with the preparation of the privatization of Czech power industry. He is occupied by publication activities, mainly in the field of nuclear power industry and has wide experience in organizing of international and specialized professional conferences and meetings. His positions are quoted on TV, radio and in economic periodicals

11 Z HISTORIE KAISERŠTEJNSKÉHO PALÁCE : Barokní přestavba dvou původně gotic kých domů zahájená Helfriedem z Kaisersteinu a dokončená Petrem Radeckým z Radče. 1866: Palác od Radeckých získal hoteliér Václav Petzold, který zde zřídil restauraci. Paláci se na dalších sto let začalo říkat U Petzoldů : V této době zde měla své apartmá i svě toznámá pěvkyně Ema Destinnová. 1977: Zahájena rozsáhlá rekonstrukce pod vedením architektů Ing. Zdeňka Pokorného a Ing. arch. Jaroslava Bělského. 1981: Rekonstruovaný palác byl zařazen na seznam UNESCO. 1997: Kaiserštejnský palác byl navrácen v restituč ním řízení. HISTORY OF KAISERSTEJNSKY PALACE : Baroque reconstruction initiated by Sir Kaiserstein but completed by Petr Radecky. 1859: Monument of marshal Radecký was built on the square. Until 1918 the square carried his name. 1866: Václav Petzold, a hotelier, buys the palace and opens an exclusive restaurant. For the next hundred years it is called U Petzoldů : Famous opera singer Emmy Destinn, a partner of Enrico Caruso, rents an apartment here. 1977: Total reconstruction begins under the architects Zdeněk Pokorný and Jaroslav Bělský. 1981: The palace is registered as a UNESCO heritage site. 1997: Restitution procedures are completed and the palace is returned to its original owners JMM consulting

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Corporate partner. Silver partners. Partners

Corporate partner. Silver partners. Partners Corporate partner Silver partners Partners * Bereme Váš úspěch a Vaše bezpečí naprosto vážně * Společnost CGPartners je lídrem v poradenstvím a vzděláváním v oblasti corporate governance správě a řízení

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více