Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr."

Transkript

1 GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Jan Mitoraj VI.B Radioaktivita využití v praxi Seminární práce Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. Milan Šula Hlučín 2013

2

3 Resume This work is about practical using of radioactivity in life. I want to tell the readers that radioactivity is not the scary thing that makes disasters around the world. Radioactivity have wide range of aplications in industry, medicine, archeology and in agriculture too. Radioactivity is moving human race forward, not backward. 3

4 4

5 Obsah Resume Úvod Radioaktivita Umělá radioaktivita Přirozená radioaktivita Druhy radioaktivního záření Záření α Záření β Záření γ Ostatní druhy záření Využití v praxi Průmysl Medicína Archeologický průzkum Zemědělství Ochrana životního prostředí Jaderné zbraně Závěr Zdroje Literatura Externí odkazy

6 1 Úvod Když se řekne pojem radioaktivita, řada lidí má zafixovány jen velké jaderné katastrofy formátu Černobyl nebo Fukušima, tedy pouze negativní stránku celé věci. Po přečtení této práce byste měli mít vědomosti i o využití tohoto záření ve prospěch člověka. Průmyslové využití radioaktivity je zcela jistě nesmírně zajímavým tématem. 2 Radioaktivita Pod pojmem radioaktivita se skrývá samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů prvků na jádra o jiném počtu protonů, a díky této změně počtu protonů v jádře dochází k přeměně prvku na jiný. Při této přeměně vzniká ionizující záření. Rozlišujeme radioaktivitu umělou a přirozenou. 2.1 Umělá radioaktivita Umělou radioaktivitu získávají prvky transmutací, vlivem řetězové reakce nebo působením urychlených částic. Její vznik je tedy podmíněn působením vnějšího vlivu. Například při ostřelování jader α částicemi dochází k samovolnému rozpadu prvků a vzniká radioaktivní záření. 2.2 Přirozená radioaktivita Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. V přírodě existuje mnoho radioaktivních látek, například lidská tkáň. 3 Druhy radioaktivního záření Záření, které při přeměně jader vzniká, se zpravidla dělí do tří druhů 3.1 Záření α Jedná se o proud jader hélia (α-částic) a nese kladný elektrický náboj. Jeho dosah je krátký, protože jej úplně absorbuje například i list papíru Radon Záření α je velmi nebezpečné při vdechnutí radonu. Radon je bezbarvý inertní plyn, který vzniká rozpadem 238 U v zemské kůře nebo ve stavebním materiálu. Největší zdravotní riziko v souvislosti s radonem je právě riziko jeho vdechnutí spolu s mikroskopickými 6

7 prachovými částicemi a následné usazení v plicích. Tam se dále rozpadá a může zapříčinit vznik rakovin plic. Na základě této skutečnosti byly stanoveny přípustné limity množství radonu, které jsou ještě zdravotně nezávadné. 3.2 Záření β Jedná se o proud záporně nabitých elektronů. Někdy se rozlišuje na β - (elektrony) a β + (kladně nabité pozitrony). Toto záření lze zachytit například 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova, špatně také prochází vodou. 3.3 Záření γ Jedná se o elektromagnetické záření o vysoké frekvenci (proud vysoce energetických fotonů) řádově více než Hz. Nemá žádný elektrický náboj, proto nereaguje s elektrickým polem. Pronikavost tohoto záření je velmi vysoká, pro odstínění se používají tlusté pláty kovů s velmi vysokou hustotou (např. Pb) nebo slitiny těchto kovů. 3.4 Ostatní druhy záření Dále pak existují další druhy záření, většinou doprovázející štěpné reakce. Jedná se o proud neutronů nebo protonů (jednotlivě nebo ve dvojici), vznikající při štěpení uměle vytvořených látek. U záření β může např. docházet ke vzniku tzv. neutrin a antineutrin. Tyto částice jsou charakteristické velmi slabými interakcemi se svým okolím a v pozemských podmínkách je není možné odstínit. Jejich rychlost je velmi blízká rychlosti světla a největší objevy v této oblasti si právem připisují ve Švýcarském CERNu. 4 Využití v praxi Radioaktivita prostupuje mnoha obory lidské činnosti. Aniž bychom si to uvědomovali, téměř každý den se setkáváme s produkty, při jejichž výrobě radioaktivita hrála podstatnou nebo i méně podstatnou roli. 4.1 Průmysl Nezastupitelnou roli má radioaktivita také v průmyslu. Objevení účinků radioaktivního záření dalo vzniknout celé řadě nových oborů. 7

8 4.1.1 Energetický V energetice se využívá teplo, které vzniká při štěpení jader izotopů uranu, konkrétně jde o 235 U, který je ve 2 až 5 % přimíchán do přírodního 234 U a 238 U. Teplo uvolněné štěpením jader ohřívá vodu, která se mění na páru, která ve finále roztáčí parní turbogenerátor. Jaderná elektrárna je tedy velmi podobná tepelné elektrárně, liší se pouze zdrojem tepla, které přeměňuje vodu na páru pro pohon turbíny. Velký rozdíl je také v množství potřebného paliva: 1 kg uranu nahradí 2760 tun kvalitního černého uhlí (odpovídá výrobě cca. 23 GWh el. energie). Největší problém, který brání masovému rozšíření jaderných reaktorů je pak jejich bezpečnost a nakládání s jaderným odpadem Typy jaderných reaktorů V současnosti existují 3 typy jaderných reaktorů které podle principu dělíme na reaktory založené na štěpení těžkých jader, slučování lehkých jader a radioaktivním rozpadu. Na principu štěpení těžkých jader pracují v současné době všechny jaderné elektrárny, jaderné ponorky a podobná zařízení. Zde se využívá principu štěpení jader určitých izotopů uranu, tento princip je popsán v kapitole Slučováním lehkých jader, např. izotopů vodíku deuteria a tritia vzniká helium za současného uvolnění velkého množství energie, řádově až tisícinásobky energie, která vznikla štěpením uranu. Ačkoli se v současné době vědci snaží přijít na způsob, jak tuto energii přeměnit na elektrickou, naráží četné problémy související s nemožností vytvořit stabilní jadernou fúzi. Největším problémem je udržet množství plazmatu vniklé při slučování jader, které není žádný materiál schopen udržet. Nejdéle udržet jadernou fúzi je schopno zařízení zvané Tokamak. Toto zařízení vytváří toroidní magnetické pole (tvar plovacího kruhu), které slouží jako magnetická nádoba a drží plazma v omezeném prostoru. Na podobném principu funguje naše nejbližší hvězda, tedy Slunce. Tak dochází k jaderné fúzi v jádře hvězdy, pouze není potřeba vytvářet žádné magnetické pole, neboť radiální gravitační pole Slunce, způsobené extrémní hmotností hvězdy, spolehlivě udrží plazma ve tvaru koule. Princip výroby elektrické energie radioaktivním rozpadem využívají např. družice nebo vesmírné sondy. Zařízení pro přeměnu energie vzniklé radioaktivním rozpadem se jmenuje termoelektrický nukleární článek. Toto zařízení vyrábí elektrickou energii z tepla, vycházejícího například z vyhořelého jaderného paliva. Výkon těchto článků je velmi malý, používají se pouze z důvodu schopnosti podávat stejný výkon i po několik desítek let. 8

9 Podle sestavení hlavních částí reaktorů je pak dělíme na tlakovodní; varné; těžkovodní; grafitové, plynem chlazené a grafitové, chlazené vroucí vodou Bezpečnost Aby nedocházelo k únikům nebezpečné jaderné páry z reaktoru, je voda v elektrárně uzavřena do několika samostatných, hermeticky uzavřených okruhů. V prvním okruhu, spojujícím reaktor s tzv. generátorem páry je voda udržována při tlaku zhruba 400 MPa a při tomto tlaku voda zůstává stále kapalná. Druhý okruh pak spojuje generátor páry s parním turbogenerátorem a chladičem. Třetí okruh pak spojuje chladič (kondenzátor) s chladící věží, což jsou vysoké betonové komíny, které při návštěvě jaderné elektrárny vidíme jako první. Toto schéma je základní, podle typu jaderné elektrárny se pak může měnit a to zejména v tektonicky neklidných oblastech, nebo také z důvodu snížení ceny celé výstavby jaderné elektrárny Jaderné elektrárny v ČR V České republice se v současné době nacházejí 2 jaderné elektrárny. Jsou to starší Dukovany na Vysočině s výkonem 1760 MW a novější Temelín v Jihočeském kraji s výkonem 2000 MW. Tento výkon představuje 35 % celkového výkonu elektráren v ČR Strojírenský Strojírenský průmysl využívá radioaktivitu v mnoha aplikacích, některé pak využíváme např. i v domácnosti (detektor kouře) Defektoskopie Ve strojírenství se radioaktivního záření využívá při tzv. defektoskopii. Jedná se o metodu určenou k zjišťování skrytých vad materiálu jeho prozařováním gama zářením a zachycováním paprsků jdoucích skrz materiál na film, vady se pak projevují různým stupněm zčernání Měření tloušťky materiálu Materiál, jehož tloušťku chceme změřit (např. plech) prozáříme beta paprsky, které jsou materiálem v různé míře pohlcovány. Na druhé straně pak zachytíme nepohlcené beta záření a podle útlumu materiálu pak vypočteme jeho tloušťku. Tato metoda se velmi často používá v oblasti zpracování plastů nebo ve válcovnách plechů. 9

10 Hlásiče kouře a požáru V čidle obsahujícím slabý zdroj alfa záření je mezi dvěma elektrodami díky tomuto záření udržován slabý elektrický proud. Pokud se mezi elektrody dostane kouř, dochází díky pohlcení alfa záření kouřem k zeslabení tohoto proudu a čidlo nás o této skutečnosti následně informuje zvukovým, případně světelným signálem Chemický Radiační polymerace Existují látky, jejichž polymeraci lze iniciovat pouze radioaktivním zářením. Jedná se např. o různé pryže, látky apod. Ozářením monomerů těchto látek vznikají polymery Stopovací metody Potřebujeme-li sledovat promíchání jedné látky v druhé, přimísí se k této látce malé množství nějakého radioaktivního izotopu. Pomocí počítačového monitorování pak můžeme snadno kontrolovat promísení jednotlivých látek. Podobným způsobem se pak dají např. kontrolovat netěsnosti potrubních systémů, opotřebení součástek strojů apod. 4.2 Medicína Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá radioaktivního záření k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům Diagnostika - Scintigrafie Tato metoda je podobná stopovacím metodám v průmyslu. Do organismu se zavedou vhodné radioizotopy a měří se jejich absorbování v tkáních a orgánech. Jedná se o tzv. metody in vivo (v živém těle) a in vitro (ve zkumavce). V obou případech je vliv ionizujícího zařízení na personál a pacienta minimalizován In vivo Radioaktivní preparáty se podávají přímo pacientovi a výzkum je prováděn na pacientovi. 10

11 In vitro Vzorek odebraný pacientovi se smíchá s radioizotopem a výzkum se provádí na tomto vzorku RTG RTG neboli rentgen je také jedno z častých využití radioaktivního záření. Podobného principu využívá i tomograf. Vyslané paprsky projdou skrz pozorovaný předmět a jsou zachyceny na film nebo nějaký druh digitálního snímače. Při snímání tkání je potřeba do těla vpravit látku, částečně pohlcující rentgenové záření, tzv. absorbér (např. BaSO 4 ) Léčebné metody Radiofarmaka Při léčení zhoubných nádorů např. štítné žlázy se používá metody, kdy se radioaktivní zářič dostane přímo do ložiska nádoru a jeho účinek je tedy pouze v oblasti nádoru. Tato metoda je šetrná pro zbytek těla, protože dochází pouze k minimálnímu poškození zdravých tkání a orgánů Radioterapie Při radioterapii dochází k ozařování nádorů zdroji, nacházejícími se mimo tělo pacienta. Těch může být buď více stacionárních (paprsky soustředěny do místa nádoru) nebo jeden pohyblivý (opisuje kolem nádoru kružnici a nádor je v jejím středu) Radiochirurgie K operacím mozku a jiných orgánů, ke kterým je přístup velmi těžký nebo nemožný, aniž by byla pacientovi způsobena smrt nebo újma na zdraví bylo třeba vyvinout tzv. neinvazivní metody. Známý Leksellův gama nůž má v hlavici zabudováno 201 gama zářičů, jejichž paprsky jsou soustředěny do operovaného místa Balneologie V lázních se využívá radioaktivních koupelí k léčení nemocí. Mezi významné světové lázně patří české lázně Jáchymov. 11

12 Sterilizace materiálu Ionizující záření ničí mikroorganismy a viry i při nízké teplotě. Lidé nemocní oslabenou imunitou pak mohou přijímat zdravotně nezávadné jídlo. 4.3 Archeologický průzkum V archeologických průzkumech se v případě nálezu kosterních pozůstatků používá k určování jeho stáří metody zvané radiokarbonové datování. Tato metoda je založena na skutečnosti, že se v každém živém organismu nachází izotop uhlíku 14. Tento izotop má poločas rozpadu 5730 let. Poločas rozpadu je právě polovina doby, než se rozpadne radioaktivní prvek. K úplnému rozpadu nedojde nikdy. Při smrti živého organismu dojde k přerušení tvorby uhlíku a ten se začne rozpadat. Podle zbytkového množství tohoto rozpadlého izotopu se pak vypočítává stáří nálezu. Neutronová a rentgenová aktivační analýza slouží k ověřování pravosti nebo zjišťování původu uměleckých předmětů. Ionizujícím zářením se ošetřují umělecké předměty, aby byly chráněny před napadením plísněmi nebo dřevokazným hmyzem. 4.4 Zemědělství Využívání radioaktivity v zemědělství je především pro šlechtění rostlin. Dochází k mutacím nebo ke vzniku zcela nových odrůd rostlin. Pomocí této metody dochází ke vzniku GMO geneticky modifikovaných rostlin. A diskuze na toto téma jsou předmětem sporů již desítky let. Na jedné straně by rostliny takto upravené např. pro zvýšené výnosy vyřešit problém hladomoru v Africe a některých zemích Asie, na druhé straně však stojí odpůrci tohoto druhu pěstování kulturních plodin. Dle jejich názorů není jisté, jak zmutuje daná rostlina v průběhu dalších desítek let, nebo co takto upravené plodiny mohou při dlouhodobém užívání způsobit lidskému organismu nebo živočichům, konzumujícím tyto plodiny. Řešení tohoto sporu je však v nedohlednu. K dalšímu využití v zemědělství patří ochrana sklizených plodin před nežádoucími vlivy. Ozářením radiokobaltem se zničí mikroorganismy, které přispívají ke zkáze potravin, potravina pak vydrží uskladněná déle. Vzhledem k nízkým dávkám je potravina pro konzumaci ať už člověkem nebo hospodářským zvířetem zcela bezpečná. Ozařováním se také ničí nežádoucí klíčivost, např. u brambor. 12

13 4.5 Ochrana životního prostředí V ekologii nacházejí radionuklidy a jejich záření nachází uplatnění především k indikaci a analýze škodlivých látek v půdě i v ovzduší. Těmito metodami je možné včas upozornit na nebezpečí poškození životního prostředí. Sledování radioaktivních izotopů v okolí jaderných elektráren a jiných zařízení jaderného průmyslu je velmi důkladné. Včasná kontrola radioaktivity však může přispět i k ochraně před radioaktivitou z přírodních zdrojů, např. z radonu v obytných budovách nebo z popílků z tepelných elektráren. 4.6 Jaderné zbraně Lidstvo si bohužel uvědomilo, že jadernou energii lze také zneužívat a začalo sestrojovat jaderné zbraně. Jejich princip spočívá v neřízené štěpné nebo fúzní reakci. Škodlivých účinků radioaktivního záření se také zneužívá u tzv. špinavé bomby. Ke klasické trhavině je přidáno množství jaderného odpadu, které je po výbuchu rozmetáno do širokého okolí a způsobí zamoření a dlouhodobou nevyužitelnost zemědělské půdy. Jaderná puma s principem založeným na štěpné reakci obsahuje izotopy 235 U a 235 U, které při správném poměru iniciují výbuchem silné trhaviny, např. C4. Jelikož reakce je velmi prudká, ve velké vzdálenosti o místa výbuchu je vše spáleno, zamoření se pak šíří větrem ve formě vysoce radioaktivního popílku až do vzdálenosti stovek až tisíců kilometrů. Jaderná puma s principem založeným na jaderné fúzi je podstatně jednodušší na výrobu. Malé množství jader vodíku se výbuchem silné trhaviny zrychlí natolik, že jsou překonány odpudivé síly jejich jader a jádra se sloučí. Za současného uvolnění velkého množství energie pak vzniká nový prvek 2 He, tedy hélium. Výzkumy uvádí, že sloučením 1 g vodíku vznikne dostatek energie na zničení plochy středně velkého města. Problémem při výrobě je nesnadné udržení stabilního deuteria a tritia, případně jejich nesnadná extrakce z např. vody. Škody způsobené fúzní (vodíkovou) bombou jsou pak obrovské, nicméně zamoření mizí v kratší době, protože vzniká pouze radioaktivní popílek. Jako prostředek masové likvidace byly atomové bomby poprvé použity v srpnu roku 1945, kdy je Američané v závěru II. světové války při leteckých náletech svrhli na japonská města Nagasaki a Hirošima. Podle odhadů zahynulo krátce po explozi až 250 tisíc lidí a desítky tisíc dalších vyvázlo s trvalými následky na zdraví, které se bohužel přenesly geneticky také na potomky obětí těchto katastrof. Dne byla v Praze prezidentem USA Barackem Obamou a tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem podepsána odzbrojovací smlouva 13

14 s názvem START, která má garantovat, že obě velmoci sníží počet vlastněných jaderných zbraní. Podle odhadů měla před ratifikací smlouvy START Ruská federace a Spojené státy americké jaderných hlavic. Ze znění smlouvy vyplývá, že každá ze stran by měla snížit počet zbraní ve svém jaderném arzenálu na maximálně kusů. 5 Závěr Cílem této práce bylo seznámit čtenáře se skutečností, že s radioaktivitou, resp. radioaktivním zářením se v běžném životě setkává velmi často a každý se s tímto zářením setkal alespoň jednou v životě. Pravděpodobně neexistuje obor lidské činnosti, který by nebyl zneužit k vojenským účelům. A protože stejně jako má každá mince rub i líc, tak bez válek a zbrojení by některé, dnes pro život prospěšné technologie nikdy nevznikly. 14

15 6 Zdroje 6.1 Literatura 1. Velká školní encyklopedie. Souborné české vyd. 1. Praha: Vašut, 2002, s Oxford. ISBN Externí odkazy 1. Radioaktivita. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. Radioaktivita. Využití radioaktivity [online]. Neznámý rok vydání [cit ]. Dostupné z: 3. Jaderná elektrárna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 4. Jaderná energetika. Datová sekce o jaderné energetice v České republice a ve světě - Energostat [online] [cit ]. Dostupné z: 5. Energetické zdroje naší planety a jejich využití Wikiknihy. Wikiknihy [online] [cit ]. Dostupné z: nety_a_jejich_vyu%c5%beit%c3%ad 6. Rentgenové záření. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 7. Jaderný reaktor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 8. Jaderná zbraň. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 9. Nová dohoda START. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 15

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 2012 Název zpracovaného celku: RADIOAKTIVITA Přirozená radioaktivita: RADIOAKTIVITA Atomová jádra některých nuklidů (zejména těžká

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

J a d e r n á e n e r g i e

J a d e r n á e n e r g i e J a d e r n á e n e r g i e 1. Atom, co už víme o atomech Fyzika 9 Jaderná energie nejmenší částečky sloučenin molekuly nejmenší částečky prvků atomy slučují-li se dva prvky ve sloučeninu vytvářejí molekulu

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Záření kolem nás Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Elektromagnetické záření q Pohybující se elektrický náboj vyzařuje elektromagnetické záření q Vlastnosti záření

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D16_Z_MIKSV_Jaderna_elektrarna_-_princip_PL Člověk a příroda Fyzika Stavba atomového

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ RNDr. Karel Uvíra 2012 Opava Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Přírodní radioaktivita a stavebnictví

Více

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Ochrana proti účinkům ionizujícího záření Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze 1 Atom Nejmenší jednotka chemického prvku Skládá se jádra a elektronového obalu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Základní představy - atom a atomové

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA Mgr. DAGMAR AUTERSKÁ,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 5 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.040 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Atom

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Fyzika atomového jádra Stavba atomového jádra Protonové číslo Periodická soustava prvků Nukleonové číslo Neutron Jaderné síly Úkoly zápis Stavba atomového

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako SEZIT PLUS s.r.o. Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako radioaktivní rozpad nebo přeměna a látky, které

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ 3.6 RADIOAKTIVITA Základnípojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Základní pojmy Ionizující záření = záření, kterézpůsobuje

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Radon Bellušova 1855-1857

Radon Bellušova 1855-1857 Radon Bellušova 1855-1857 Nejdřív pár slov na úvod, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit. a) Co je radon? b) Jaké jsou zdravotní účinky? c) Jak se dostane do objektu? d) Co z toho plyne pro nás?

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení, mohou

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů e-learningový kurz Tento e-learningový kurz byl vypracován v rámci projektu Efektivní přenos poznatků v rámci energetického

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky VY_32_INOVACE_CHE_ 257 Aromatické uhlovodíky Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 5. 3. 2013 Datum pilotáže: 2. 4. 2013 Metodika: objasnit pojem aromatické uhlovodíky, strukturu,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Jak se vyvíjejí hvězdy? Jak se vyvíjejí hvězdy? tlak a teplota normální plyny degenerované plyny osud Slunce fáze červeného obra oblast horizontálního ramena oblast asymptotického ramena obrů planetární mlhovina bílý trpaslík

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2 Štěpán Gál Elektronova konfigurace toho radioaktivního : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2. Byl objeven v roce 1789 Martinem Heinrichem Klaprothem. Prvek je pojmenován

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ochrana staveb proti radonu Knihu věnujeme Jardovi Šmardovi. Bez něj by to všechno nezačalo. Autoři Matěj Neznal, Martin Neznal Ochrana staveb proti

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

Jaderná vazebná energie

Jaderná vazebná energie Termojaderná fúze Jaderná vazebná energie Celkovou energii potřebnou k roztrhání jádra až na jednotlivé protony a neutrony můžeme vypočítat ze vztahu. Q = mc, kde hmotnostní úbytek m = Zm p + Nmn m j.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie ATOM 1. ročník Datum tvorby 11.10.2013 Anotace a) určeno pro

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky Mlžná komora Kristína Nešporová, G. Boskovice Tomáš Pikálek, G. Boskovice Martin Valko, SPŠE a VOŠ Olomouc Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou detekce ionizujícího záření pomocí difúzní mlžné komory.

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum: 20.09.2013

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum: 20.09.2013 Název: Školitel: POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD René Kizek Datum: 20.09.2013 Základy počítačové tomografie položil W. C. Röntgen, který roku 1895 objevil paprsky X. Tyto paprsky,

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_192_Elektřina-výroba a rozvod AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 12.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika,

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více