Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr."

Transkript

1 GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Jan Mitoraj VI.B Radioaktivita využití v praxi Seminární práce Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. Milan Šula Hlučín 2013

2

3 Resume This work is about practical using of radioactivity in life. I want to tell the readers that radioactivity is not the scary thing that makes disasters around the world. Radioactivity have wide range of aplications in industry, medicine, archeology and in agriculture too. Radioactivity is moving human race forward, not backward. 3

4 4

5 Obsah Resume Úvod Radioaktivita Umělá radioaktivita Přirozená radioaktivita Druhy radioaktivního záření Záření α Záření β Záření γ Ostatní druhy záření Využití v praxi Průmysl Medicína Archeologický průzkum Zemědělství Ochrana životního prostředí Jaderné zbraně Závěr Zdroje Literatura Externí odkazy

6 1 Úvod Když se řekne pojem radioaktivita, řada lidí má zafixovány jen velké jaderné katastrofy formátu Černobyl nebo Fukušima, tedy pouze negativní stránku celé věci. Po přečtení této práce byste měli mít vědomosti i o využití tohoto záření ve prospěch člověka. Průmyslové využití radioaktivity je zcela jistě nesmírně zajímavým tématem. 2 Radioaktivita Pod pojmem radioaktivita se skrývá samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů prvků na jádra o jiném počtu protonů, a díky této změně počtu protonů v jádře dochází k přeměně prvku na jiný. Při této přeměně vzniká ionizující záření. Rozlišujeme radioaktivitu umělou a přirozenou. 2.1 Umělá radioaktivita Umělou radioaktivitu získávají prvky transmutací, vlivem řetězové reakce nebo působením urychlených částic. Její vznik je tedy podmíněn působením vnějšího vlivu. Například při ostřelování jader α částicemi dochází k samovolnému rozpadu prvků a vzniká radioaktivní záření. 2.2 Přirozená radioaktivita Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. V přírodě existuje mnoho radioaktivních látek, například lidská tkáň. 3 Druhy radioaktivního záření Záření, které při přeměně jader vzniká, se zpravidla dělí do tří druhů 3.1 Záření α Jedná se o proud jader hélia (α-částic) a nese kladný elektrický náboj. Jeho dosah je krátký, protože jej úplně absorbuje například i list papíru Radon Záření α je velmi nebezpečné při vdechnutí radonu. Radon je bezbarvý inertní plyn, který vzniká rozpadem 238 U v zemské kůře nebo ve stavebním materiálu. Největší zdravotní riziko v souvislosti s radonem je právě riziko jeho vdechnutí spolu s mikroskopickými 6

7 prachovými částicemi a následné usazení v plicích. Tam se dále rozpadá a může zapříčinit vznik rakovin plic. Na základě této skutečnosti byly stanoveny přípustné limity množství radonu, které jsou ještě zdravotně nezávadné. 3.2 Záření β Jedná se o proud záporně nabitých elektronů. Někdy se rozlišuje na β - (elektrony) a β + (kladně nabité pozitrony). Toto záření lze zachytit například 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova, špatně také prochází vodou. 3.3 Záření γ Jedná se o elektromagnetické záření o vysoké frekvenci (proud vysoce energetických fotonů) řádově více než Hz. Nemá žádný elektrický náboj, proto nereaguje s elektrickým polem. Pronikavost tohoto záření je velmi vysoká, pro odstínění se používají tlusté pláty kovů s velmi vysokou hustotou (např. Pb) nebo slitiny těchto kovů. 3.4 Ostatní druhy záření Dále pak existují další druhy záření, většinou doprovázející štěpné reakce. Jedná se o proud neutronů nebo protonů (jednotlivě nebo ve dvojici), vznikající při štěpení uměle vytvořených látek. U záření β může např. docházet ke vzniku tzv. neutrin a antineutrin. Tyto částice jsou charakteristické velmi slabými interakcemi se svým okolím a v pozemských podmínkách je není možné odstínit. Jejich rychlost je velmi blízká rychlosti světla a největší objevy v této oblasti si právem připisují ve Švýcarském CERNu. 4 Využití v praxi Radioaktivita prostupuje mnoha obory lidské činnosti. Aniž bychom si to uvědomovali, téměř každý den se setkáváme s produkty, při jejichž výrobě radioaktivita hrála podstatnou nebo i méně podstatnou roli. 4.1 Průmysl Nezastupitelnou roli má radioaktivita také v průmyslu. Objevení účinků radioaktivního záření dalo vzniknout celé řadě nových oborů. 7

8 4.1.1 Energetický V energetice se využívá teplo, které vzniká při štěpení jader izotopů uranu, konkrétně jde o 235 U, který je ve 2 až 5 % přimíchán do přírodního 234 U a 238 U. Teplo uvolněné štěpením jader ohřívá vodu, která se mění na páru, která ve finále roztáčí parní turbogenerátor. Jaderná elektrárna je tedy velmi podobná tepelné elektrárně, liší se pouze zdrojem tepla, které přeměňuje vodu na páru pro pohon turbíny. Velký rozdíl je také v množství potřebného paliva: 1 kg uranu nahradí 2760 tun kvalitního černého uhlí (odpovídá výrobě cca. 23 GWh el. energie). Největší problém, který brání masovému rozšíření jaderných reaktorů je pak jejich bezpečnost a nakládání s jaderným odpadem Typy jaderných reaktorů V současnosti existují 3 typy jaderných reaktorů které podle principu dělíme na reaktory založené na štěpení těžkých jader, slučování lehkých jader a radioaktivním rozpadu. Na principu štěpení těžkých jader pracují v současné době všechny jaderné elektrárny, jaderné ponorky a podobná zařízení. Zde se využívá principu štěpení jader určitých izotopů uranu, tento princip je popsán v kapitole Slučováním lehkých jader, např. izotopů vodíku deuteria a tritia vzniká helium za současného uvolnění velkého množství energie, řádově až tisícinásobky energie, která vznikla štěpením uranu. Ačkoli se v současné době vědci snaží přijít na způsob, jak tuto energii přeměnit na elektrickou, naráží četné problémy související s nemožností vytvořit stabilní jadernou fúzi. Největším problémem je udržet množství plazmatu vniklé při slučování jader, které není žádný materiál schopen udržet. Nejdéle udržet jadernou fúzi je schopno zařízení zvané Tokamak. Toto zařízení vytváří toroidní magnetické pole (tvar plovacího kruhu), které slouží jako magnetická nádoba a drží plazma v omezeném prostoru. Na podobném principu funguje naše nejbližší hvězda, tedy Slunce. Tak dochází k jaderné fúzi v jádře hvězdy, pouze není potřeba vytvářet žádné magnetické pole, neboť radiální gravitační pole Slunce, způsobené extrémní hmotností hvězdy, spolehlivě udrží plazma ve tvaru koule. Princip výroby elektrické energie radioaktivním rozpadem využívají např. družice nebo vesmírné sondy. Zařízení pro přeměnu energie vzniklé radioaktivním rozpadem se jmenuje termoelektrický nukleární článek. Toto zařízení vyrábí elektrickou energii z tepla, vycházejícího například z vyhořelého jaderného paliva. Výkon těchto článků je velmi malý, používají se pouze z důvodu schopnosti podávat stejný výkon i po několik desítek let. 8

9 Podle sestavení hlavních částí reaktorů je pak dělíme na tlakovodní; varné; těžkovodní; grafitové, plynem chlazené a grafitové, chlazené vroucí vodou Bezpečnost Aby nedocházelo k únikům nebezpečné jaderné páry z reaktoru, je voda v elektrárně uzavřena do několika samostatných, hermeticky uzavřených okruhů. V prvním okruhu, spojujícím reaktor s tzv. generátorem páry je voda udržována při tlaku zhruba 400 MPa a při tomto tlaku voda zůstává stále kapalná. Druhý okruh pak spojuje generátor páry s parním turbogenerátorem a chladičem. Třetí okruh pak spojuje chladič (kondenzátor) s chladící věží, což jsou vysoké betonové komíny, které při návštěvě jaderné elektrárny vidíme jako první. Toto schéma je základní, podle typu jaderné elektrárny se pak může měnit a to zejména v tektonicky neklidných oblastech, nebo také z důvodu snížení ceny celé výstavby jaderné elektrárny Jaderné elektrárny v ČR V České republice se v současné době nacházejí 2 jaderné elektrárny. Jsou to starší Dukovany na Vysočině s výkonem 1760 MW a novější Temelín v Jihočeském kraji s výkonem 2000 MW. Tento výkon představuje 35 % celkového výkonu elektráren v ČR Strojírenský Strojírenský průmysl využívá radioaktivitu v mnoha aplikacích, některé pak využíváme např. i v domácnosti (detektor kouře) Defektoskopie Ve strojírenství se radioaktivního záření využívá při tzv. defektoskopii. Jedná se o metodu určenou k zjišťování skrytých vad materiálu jeho prozařováním gama zářením a zachycováním paprsků jdoucích skrz materiál na film, vady se pak projevují různým stupněm zčernání Měření tloušťky materiálu Materiál, jehož tloušťku chceme změřit (např. plech) prozáříme beta paprsky, které jsou materiálem v různé míře pohlcovány. Na druhé straně pak zachytíme nepohlcené beta záření a podle útlumu materiálu pak vypočteme jeho tloušťku. Tato metoda se velmi často používá v oblasti zpracování plastů nebo ve válcovnách plechů. 9

10 Hlásiče kouře a požáru V čidle obsahujícím slabý zdroj alfa záření je mezi dvěma elektrodami díky tomuto záření udržován slabý elektrický proud. Pokud se mezi elektrody dostane kouř, dochází díky pohlcení alfa záření kouřem k zeslabení tohoto proudu a čidlo nás o této skutečnosti následně informuje zvukovým, případně světelným signálem Chemický Radiační polymerace Existují látky, jejichž polymeraci lze iniciovat pouze radioaktivním zářením. Jedná se např. o různé pryže, látky apod. Ozářením monomerů těchto látek vznikají polymery Stopovací metody Potřebujeme-li sledovat promíchání jedné látky v druhé, přimísí se k této látce malé množství nějakého radioaktivního izotopu. Pomocí počítačového monitorování pak můžeme snadno kontrolovat promísení jednotlivých látek. Podobným způsobem se pak dají např. kontrolovat netěsnosti potrubních systémů, opotřebení součástek strojů apod. 4.2 Medicína Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá radioaktivního záření k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům Diagnostika - Scintigrafie Tato metoda je podobná stopovacím metodám v průmyslu. Do organismu se zavedou vhodné radioizotopy a měří se jejich absorbování v tkáních a orgánech. Jedná se o tzv. metody in vivo (v živém těle) a in vitro (ve zkumavce). V obou případech je vliv ionizujícího zařízení na personál a pacienta minimalizován In vivo Radioaktivní preparáty se podávají přímo pacientovi a výzkum je prováděn na pacientovi. 10

11 In vitro Vzorek odebraný pacientovi se smíchá s radioizotopem a výzkum se provádí na tomto vzorku RTG RTG neboli rentgen je také jedno z častých využití radioaktivního záření. Podobného principu využívá i tomograf. Vyslané paprsky projdou skrz pozorovaný předmět a jsou zachyceny na film nebo nějaký druh digitálního snímače. Při snímání tkání je potřeba do těla vpravit látku, částečně pohlcující rentgenové záření, tzv. absorbér (např. BaSO 4 ) Léčebné metody Radiofarmaka Při léčení zhoubných nádorů např. štítné žlázy se používá metody, kdy se radioaktivní zářič dostane přímo do ložiska nádoru a jeho účinek je tedy pouze v oblasti nádoru. Tato metoda je šetrná pro zbytek těla, protože dochází pouze k minimálnímu poškození zdravých tkání a orgánů Radioterapie Při radioterapii dochází k ozařování nádorů zdroji, nacházejícími se mimo tělo pacienta. Těch může být buď více stacionárních (paprsky soustředěny do místa nádoru) nebo jeden pohyblivý (opisuje kolem nádoru kružnici a nádor je v jejím středu) Radiochirurgie K operacím mozku a jiných orgánů, ke kterým je přístup velmi těžký nebo nemožný, aniž by byla pacientovi způsobena smrt nebo újma na zdraví bylo třeba vyvinout tzv. neinvazivní metody. Známý Leksellův gama nůž má v hlavici zabudováno 201 gama zářičů, jejichž paprsky jsou soustředěny do operovaného místa Balneologie V lázních se využívá radioaktivních koupelí k léčení nemocí. Mezi významné světové lázně patří české lázně Jáchymov. 11

12 Sterilizace materiálu Ionizující záření ničí mikroorganismy a viry i při nízké teplotě. Lidé nemocní oslabenou imunitou pak mohou přijímat zdravotně nezávadné jídlo. 4.3 Archeologický průzkum V archeologických průzkumech se v případě nálezu kosterních pozůstatků používá k určování jeho stáří metody zvané radiokarbonové datování. Tato metoda je založena na skutečnosti, že se v každém živém organismu nachází izotop uhlíku 14. Tento izotop má poločas rozpadu 5730 let. Poločas rozpadu je právě polovina doby, než se rozpadne radioaktivní prvek. K úplnému rozpadu nedojde nikdy. Při smrti živého organismu dojde k přerušení tvorby uhlíku a ten se začne rozpadat. Podle zbytkového množství tohoto rozpadlého izotopu se pak vypočítává stáří nálezu. Neutronová a rentgenová aktivační analýza slouží k ověřování pravosti nebo zjišťování původu uměleckých předmětů. Ionizujícím zářením se ošetřují umělecké předměty, aby byly chráněny před napadením plísněmi nebo dřevokazným hmyzem. 4.4 Zemědělství Využívání radioaktivity v zemědělství je především pro šlechtění rostlin. Dochází k mutacím nebo ke vzniku zcela nových odrůd rostlin. Pomocí této metody dochází ke vzniku GMO geneticky modifikovaných rostlin. A diskuze na toto téma jsou předmětem sporů již desítky let. Na jedné straně by rostliny takto upravené např. pro zvýšené výnosy vyřešit problém hladomoru v Africe a některých zemích Asie, na druhé straně však stojí odpůrci tohoto druhu pěstování kulturních plodin. Dle jejich názorů není jisté, jak zmutuje daná rostlina v průběhu dalších desítek let, nebo co takto upravené plodiny mohou při dlouhodobém užívání způsobit lidskému organismu nebo živočichům, konzumujícím tyto plodiny. Řešení tohoto sporu je však v nedohlednu. K dalšímu využití v zemědělství patří ochrana sklizených plodin před nežádoucími vlivy. Ozářením radiokobaltem se zničí mikroorganismy, které přispívají ke zkáze potravin, potravina pak vydrží uskladněná déle. Vzhledem k nízkým dávkám je potravina pro konzumaci ať už člověkem nebo hospodářským zvířetem zcela bezpečná. Ozařováním se také ničí nežádoucí klíčivost, např. u brambor. 12

13 4.5 Ochrana životního prostředí V ekologii nacházejí radionuklidy a jejich záření nachází uplatnění především k indikaci a analýze škodlivých látek v půdě i v ovzduší. Těmito metodami je možné včas upozornit na nebezpečí poškození životního prostředí. Sledování radioaktivních izotopů v okolí jaderných elektráren a jiných zařízení jaderného průmyslu je velmi důkladné. Včasná kontrola radioaktivity však může přispět i k ochraně před radioaktivitou z přírodních zdrojů, např. z radonu v obytných budovách nebo z popílků z tepelných elektráren. 4.6 Jaderné zbraně Lidstvo si bohužel uvědomilo, že jadernou energii lze také zneužívat a začalo sestrojovat jaderné zbraně. Jejich princip spočívá v neřízené štěpné nebo fúzní reakci. Škodlivých účinků radioaktivního záření se také zneužívá u tzv. špinavé bomby. Ke klasické trhavině je přidáno množství jaderného odpadu, které je po výbuchu rozmetáno do širokého okolí a způsobí zamoření a dlouhodobou nevyužitelnost zemědělské půdy. Jaderná puma s principem založeným na štěpné reakci obsahuje izotopy 235 U a 235 U, které při správném poměru iniciují výbuchem silné trhaviny, např. C4. Jelikož reakce je velmi prudká, ve velké vzdálenosti o místa výbuchu je vše spáleno, zamoření se pak šíří větrem ve formě vysoce radioaktivního popílku až do vzdálenosti stovek až tisíců kilometrů. Jaderná puma s principem založeným na jaderné fúzi je podstatně jednodušší na výrobu. Malé množství jader vodíku se výbuchem silné trhaviny zrychlí natolik, že jsou překonány odpudivé síly jejich jader a jádra se sloučí. Za současného uvolnění velkého množství energie pak vzniká nový prvek 2 He, tedy hélium. Výzkumy uvádí, že sloučením 1 g vodíku vznikne dostatek energie na zničení plochy středně velkého města. Problémem při výrobě je nesnadné udržení stabilního deuteria a tritia, případně jejich nesnadná extrakce z např. vody. Škody způsobené fúzní (vodíkovou) bombou jsou pak obrovské, nicméně zamoření mizí v kratší době, protože vzniká pouze radioaktivní popílek. Jako prostředek masové likvidace byly atomové bomby poprvé použity v srpnu roku 1945, kdy je Američané v závěru II. světové války při leteckých náletech svrhli na japonská města Nagasaki a Hirošima. Podle odhadů zahynulo krátce po explozi až 250 tisíc lidí a desítky tisíc dalších vyvázlo s trvalými následky na zdraví, které se bohužel přenesly geneticky také na potomky obětí těchto katastrof. Dne byla v Praze prezidentem USA Barackem Obamou a tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem podepsána odzbrojovací smlouva 13

14 s názvem START, která má garantovat, že obě velmoci sníží počet vlastněných jaderných zbraní. Podle odhadů měla před ratifikací smlouvy START Ruská federace a Spojené státy americké jaderných hlavic. Ze znění smlouvy vyplývá, že každá ze stran by měla snížit počet zbraní ve svém jaderném arzenálu na maximálně kusů. 5 Závěr Cílem této práce bylo seznámit čtenáře se skutečností, že s radioaktivitou, resp. radioaktivním zářením se v běžném životě setkává velmi často a každý se s tímto zářením setkal alespoň jednou v životě. Pravděpodobně neexistuje obor lidské činnosti, který by nebyl zneužit k vojenským účelům. A protože stejně jako má každá mince rub i líc, tak bez válek a zbrojení by některé, dnes pro život prospěšné technologie nikdy nevznikly. 14

15 6 Zdroje 6.1 Literatura 1. Velká školní encyklopedie. Souborné české vyd. 1. Praha: Vašut, 2002, s Oxford. ISBN Externí odkazy 1. Radioaktivita. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. Radioaktivita. Využití radioaktivity [online]. Neznámý rok vydání [cit ]. Dostupné z: 3. Jaderná elektrárna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 4. Jaderná energetika. Datová sekce o jaderné energetice v České republice a ve světě - Energostat [online] [cit ]. Dostupné z: 5. Energetické zdroje naší planety a jejich využití Wikiknihy. Wikiknihy [online] [cit ]. Dostupné z: nety_a_jejich_vyu%c5%beit%c3%ad 6. Rentgenové záření. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 7. Jaderný reaktor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 8. Jaderná zbraň. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 9. Nová dohoda START. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 15

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 2012 Název zpracovaného celku: RADIOAKTIVITA Přirozená radioaktivita: RADIOAKTIVITA Atomová jádra některých nuklidů (zejména těžká

Více

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero Potřebné pomůcky Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělání Potřebný čas Velikost Zdroj Sešit, učebnice, pero Výklad, aktivita žáků 9. ročník 2. stupeň, ZŠ 45 minut 754 kb Viz použité zdroje

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Datum odevzdání: 29. 4. 2016 0 Vedoucí učitel: Mgr. Kateřina Wernerová

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

J a d e r n á e n e r g i e

J a d e r n á e n e r g i e J a d e r n á e n e r g i e 1. Atom, co už víme o atomech Fyzika 9 Jaderná energie nejmenší částečky sloučenin molekuly nejmenší částečky prvků atomy slučují-li se dva prvky ve sloučeninu vytvářejí molekulu

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

29. Atomové jádro a jaderné reakce

29. Atomové jádro a jaderné reakce 9. tomové jádro a jaderné reakce tomové jádro je složeno z nukleonů, což jsou protony (p + ) a neutrony (n o ). Průměry atomových jader jsou řádově -5 m. Poznámka: Poloměr atomového jádra je dán vztahem:

Více

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení. JADERNÁ ENERGIE Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.. Jaderná syntéza (termonukleární reakce): Je děj, při němž složením dvou lehkých jader

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 12. JADERNÁ FYZIKA, STAVBA A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÁ FYZIKA zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti M. Vohralík vohralik.m@email.cz Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice D. Horák dombas1999@gmail.com Reálné Gymnázium a základní škola města Prostějova

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM Měření základních parametů vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM J. Krbec 1 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská U3V Fyzika přátelsky / Aplikované přírodní

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Záření kolem nás Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Elektromagnetické záření q Pohybující se elektrický náboj vyzařuje elektromagnetické záření q Vlastnosti záření

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

20. Radionuklidy jako indikátory

20. Radionuklidy jako indikátory 20. Radionuklidy jako indikátory Indikátorová metoda spočívá v umělých změnách izotopového složení prvku říkáme, že prvek je označen radioaktivním izotopem (metoda značených atomů) Vztah izotopového indikátoru

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ RNDr. Karel Uvíra 2012 Opava Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Přírodní radioaktivita a stavebnictví

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny 6.3.5 Radioaktivita Předpoklady: 6304 Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny Vazebná energie na částici [MeV] 10 9 8 Vazebná energie [MeV] 7 6 5 4 3 1 0 0 50

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Ochrana proti účinkům ionizujícího záření Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze 1 Atom Nejmenší jednotka chemického prvku Skládá se jádra a elektronového obalu

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

4.4.9 Energie z jader

4.4.9 Energie z jader 4.4.9 Energie z jader Předpoklady: 040408 Graf závislosti vazebné energie na počtu nukleonů v jádře (čím větší je vazebná energie, tím pevněji jsou nukleony chyceny v jádře, tím menší mají energii a tím

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 8.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika

Více

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +#""#!!# )!!# '!#! ) )),#!#

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! ) )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,$ +##!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +##!!# )!!# '!#! ) )),#!# ! "#! $%!!"# $ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! &#./01 + # +! &' () '!,! # 2#!!!! 3!#! +-+!#,! #! 4 *" "! # #!! #!!,! # ' ") ) " # 5'!! "!! &"!#!!!.0678'# 9# )# +#"+""+! ' ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!,

Více

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D16_Z_MIKSV_Jaderna_elektrarna_-_princip_PL Člověk a příroda Fyzika Stavba atomového

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Základní představy - atom a atomové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Spektrometrie záření gama

Spektrometrie záření gama Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 16. JADERNÝ REAKTOR Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÝ REAKTOR Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze

Více

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Biofyzikální chemie radiometrické metody Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Radioaktivita 1896 Antoine Henri Becquerel první pozorování při studiu fluorescence a fosforescence solí uranu 1903 Nobelova

Více

ENERGIE a její přeměny

ENERGIE a její přeměny Ing. Radim Janalík, CSc. VŠB TU Ostrava katedra energetiky Využití energetických zdrojů ENERGIE a její přeměny ENERGIE : co to vlastně je? Fyzikové ze 17.století definovali energii jako schopnost konat

Více

Typy radioaktivního záření

Typy radioaktivního záření 7. RADIOEKOLOGIE 7.1. RADIOAKTIVITA Typy radioaktivního záření alfa = 2 protony + 2 neutrony - malá pronikavost - velká ionizační schopnost beta = elektrony vysílané z jádra - střední pronikavost - střední

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Aplikace jaderné fyziky

Aplikace jaderné fyziky Aplikace jaderné fyziky Ing. Carlos Granja, Ph.D. Ustav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze XI 2004 1 Aplikace jaderné fyziky lékařské aplikace (zobrazování, radioterapie) výroba radioisotopů

Více

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu kulovitého tvaru. Tento objekt je nazýván protohvězda. V nitru

Více

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 29. 12. 2013 Název zpracovaného celku: ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Energetická zařízení jsou taková zařízení, ve kterých

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 17. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM VLIV RADIACE NA LIDSKÝ ORGANISMUS. 1. Buňka poškození

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA Kašava 193 763 19 Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Výroba energie Radek Březík, 9. ročník Kašava 2016 Vedoucí práce: Ludmila Flámová Prohlašuji, že jsem absolventskou práci

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 5 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.040 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Atom

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. ATOM - základní stavební částice hmoty dále již chemickými postupy nedělitelná - skládá se z jádra a obalu.

ATOMOVÉ JÁDRO. ATOM - základní stavební částice hmoty dále již chemickými postupy nedělitelná - skládá se z jádra a obalu. M č. Milan Haminger - BiGy Brno ATMVÉ JÁDR ATM - základní stavební částice hmoty dále již chemickými postupy nedělitelná - skládá se z jádra a obalu Atomové teorie: o DÉMKRITS & LEUKIPPS (řečtí filosofové;

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory Datum (období) vytvoření:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4

SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4 SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 www.suro.cz 1 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. zřízen SÚJB v 1995 Poslání ústavu: ochrana před ionizujícím zářením v oblastech

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více