Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr."

Transkript

1 GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Jan Mitoraj VI.B Radioaktivita využití v praxi Seminární práce Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. Milan Šula Hlučín 2013

2

3 Resume This work is about practical using of radioactivity in life. I want to tell the readers that radioactivity is not the scary thing that makes disasters around the world. Radioactivity have wide range of aplications in industry, medicine, archeology and in agriculture too. Radioactivity is moving human race forward, not backward. 3

4 4

5 Obsah Resume Úvod Radioaktivita Umělá radioaktivita Přirozená radioaktivita Druhy radioaktivního záření Záření α Záření β Záření γ Ostatní druhy záření Využití v praxi Průmysl Medicína Archeologický průzkum Zemědělství Ochrana životního prostředí Jaderné zbraně Závěr Zdroje Literatura Externí odkazy

6 1 Úvod Když se řekne pojem radioaktivita, řada lidí má zafixovány jen velké jaderné katastrofy formátu Černobyl nebo Fukušima, tedy pouze negativní stránku celé věci. Po přečtení této práce byste měli mít vědomosti i o využití tohoto záření ve prospěch člověka. Průmyslové využití radioaktivity je zcela jistě nesmírně zajímavým tématem. 2 Radioaktivita Pod pojmem radioaktivita se skrývá samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů prvků na jádra o jiném počtu protonů, a díky této změně počtu protonů v jádře dochází k přeměně prvku na jiný. Při této přeměně vzniká ionizující záření. Rozlišujeme radioaktivitu umělou a přirozenou. 2.1 Umělá radioaktivita Umělou radioaktivitu získávají prvky transmutací, vlivem řetězové reakce nebo působením urychlených částic. Její vznik je tedy podmíněn působením vnějšího vlivu. Například při ostřelování jader α částicemi dochází k samovolnému rozpadu prvků a vzniká radioaktivní záření. 2.2 Přirozená radioaktivita Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. V přírodě existuje mnoho radioaktivních látek, například lidská tkáň. 3 Druhy radioaktivního záření Záření, které při přeměně jader vzniká, se zpravidla dělí do tří druhů 3.1 Záření α Jedná se o proud jader hélia (α-částic) a nese kladný elektrický náboj. Jeho dosah je krátký, protože jej úplně absorbuje například i list papíru Radon Záření α je velmi nebezpečné při vdechnutí radonu. Radon je bezbarvý inertní plyn, který vzniká rozpadem 238 U v zemské kůře nebo ve stavebním materiálu. Největší zdravotní riziko v souvislosti s radonem je právě riziko jeho vdechnutí spolu s mikroskopickými 6

7 prachovými částicemi a následné usazení v plicích. Tam se dále rozpadá a může zapříčinit vznik rakovin plic. Na základě této skutečnosti byly stanoveny přípustné limity množství radonu, které jsou ještě zdravotně nezávadné. 3.2 Záření β Jedná se o proud záporně nabitých elektronů. Někdy se rozlišuje na β - (elektrony) a β + (kladně nabité pozitrony). Toto záření lze zachytit například 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova, špatně také prochází vodou. 3.3 Záření γ Jedná se o elektromagnetické záření o vysoké frekvenci (proud vysoce energetických fotonů) řádově více než Hz. Nemá žádný elektrický náboj, proto nereaguje s elektrickým polem. Pronikavost tohoto záření je velmi vysoká, pro odstínění se používají tlusté pláty kovů s velmi vysokou hustotou (např. Pb) nebo slitiny těchto kovů. 3.4 Ostatní druhy záření Dále pak existují další druhy záření, většinou doprovázející štěpné reakce. Jedná se o proud neutronů nebo protonů (jednotlivě nebo ve dvojici), vznikající při štěpení uměle vytvořených látek. U záření β může např. docházet ke vzniku tzv. neutrin a antineutrin. Tyto částice jsou charakteristické velmi slabými interakcemi se svým okolím a v pozemských podmínkách je není možné odstínit. Jejich rychlost je velmi blízká rychlosti světla a největší objevy v této oblasti si právem připisují ve Švýcarském CERNu. 4 Využití v praxi Radioaktivita prostupuje mnoha obory lidské činnosti. Aniž bychom si to uvědomovali, téměř každý den se setkáváme s produkty, při jejichž výrobě radioaktivita hrála podstatnou nebo i méně podstatnou roli. 4.1 Průmysl Nezastupitelnou roli má radioaktivita také v průmyslu. Objevení účinků radioaktivního záření dalo vzniknout celé řadě nových oborů. 7

8 4.1.1 Energetický V energetice se využívá teplo, které vzniká při štěpení jader izotopů uranu, konkrétně jde o 235 U, který je ve 2 až 5 % přimíchán do přírodního 234 U a 238 U. Teplo uvolněné štěpením jader ohřívá vodu, která se mění na páru, která ve finále roztáčí parní turbogenerátor. Jaderná elektrárna je tedy velmi podobná tepelné elektrárně, liší se pouze zdrojem tepla, které přeměňuje vodu na páru pro pohon turbíny. Velký rozdíl je také v množství potřebného paliva: 1 kg uranu nahradí 2760 tun kvalitního černého uhlí (odpovídá výrobě cca. 23 GWh el. energie). Největší problém, který brání masovému rozšíření jaderných reaktorů je pak jejich bezpečnost a nakládání s jaderným odpadem Typy jaderných reaktorů V současnosti existují 3 typy jaderných reaktorů které podle principu dělíme na reaktory založené na štěpení těžkých jader, slučování lehkých jader a radioaktivním rozpadu. Na principu štěpení těžkých jader pracují v současné době všechny jaderné elektrárny, jaderné ponorky a podobná zařízení. Zde se využívá principu štěpení jader určitých izotopů uranu, tento princip je popsán v kapitole Slučováním lehkých jader, např. izotopů vodíku deuteria a tritia vzniká helium za současného uvolnění velkého množství energie, řádově až tisícinásobky energie, která vznikla štěpením uranu. Ačkoli se v současné době vědci snaží přijít na způsob, jak tuto energii přeměnit na elektrickou, naráží četné problémy související s nemožností vytvořit stabilní jadernou fúzi. Největším problémem je udržet množství plazmatu vniklé při slučování jader, které není žádný materiál schopen udržet. Nejdéle udržet jadernou fúzi je schopno zařízení zvané Tokamak. Toto zařízení vytváří toroidní magnetické pole (tvar plovacího kruhu), které slouží jako magnetická nádoba a drží plazma v omezeném prostoru. Na podobném principu funguje naše nejbližší hvězda, tedy Slunce. Tak dochází k jaderné fúzi v jádře hvězdy, pouze není potřeba vytvářet žádné magnetické pole, neboť radiální gravitační pole Slunce, způsobené extrémní hmotností hvězdy, spolehlivě udrží plazma ve tvaru koule. Princip výroby elektrické energie radioaktivním rozpadem využívají např. družice nebo vesmírné sondy. Zařízení pro přeměnu energie vzniklé radioaktivním rozpadem se jmenuje termoelektrický nukleární článek. Toto zařízení vyrábí elektrickou energii z tepla, vycházejícího například z vyhořelého jaderného paliva. Výkon těchto článků je velmi malý, používají se pouze z důvodu schopnosti podávat stejný výkon i po několik desítek let. 8

9 Podle sestavení hlavních částí reaktorů je pak dělíme na tlakovodní; varné; těžkovodní; grafitové, plynem chlazené a grafitové, chlazené vroucí vodou Bezpečnost Aby nedocházelo k únikům nebezpečné jaderné páry z reaktoru, je voda v elektrárně uzavřena do několika samostatných, hermeticky uzavřených okruhů. V prvním okruhu, spojujícím reaktor s tzv. generátorem páry je voda udržována při tlaku zhruba 400 MPa a při tomto tlaku voda zůstává stále kapalná. Druhý okruh pak spojuje generátor páry s parním turbogenerátorem a chladičem. Třetí okruh pak spojuje chladič (kondenzátor) s chladící věží, což jsou vysoké betonové komíny, které při návštěvě jaderné elektrárny vidíme jako první. Toto schéma je základní, podle typu jaderné elektrárny se pak může měnit a to zejména v tektonicky neklidných oblastech, nebo také z důvodu snížení ceny celé výstavby jaderné elektrárny Jaderné elektrárny v ČR V České republice se v současné době nacházejí 2 jaderné elektrárny. Jsou to starší Dukovany na Vysočině s výkonem 1760 MW a novější Temelín v Jihočeském kraji s výkonem 2000 MW. Tento výkon představuje 35 % celkového výkonu elektráren v ČR Strojírenský Strojírenský průmysl využívá radioaktivitu v mnoha aplikacích, některé pak využíváme např. i v domácnosti (detektor kouře) Defektoskopie Ve strojírenství se radioaktivního záření využívá při tzv. defektoskopii. Jedná se o metodu určenou k zjišťování skrytých vad materiálu jeho prozařováním gama zářením a zachycováním paprsků jdoucích skrz materiál na film, vady se pak projevují různým stupněm zčernání Měření tloušťky materiálu Materiál, jehož tloušťku chceme změřit (např. plech) prozáříme beta paprsky, které jsou materiálem v různé míře pohlcovány. Na druhé straně pak zachytíme nepohlcené beta záření a podle útlumu materiálu pak vypočteme jeho tloušťku. Tato metoda se velmi často používá v oblasti zpracování plastů nebo ve válcovnách plechů. 9

10 Hlásiče kouře a požáru V čidle obsahujícím slabý zdroj alfa záření je mezi dvěma elektrodami díky tomuto záření udržován slabý elektrický proud. Pokud se mezi elektrody dostane kouř, dochází díky pohlcení alfa záření kouřem k zeslabení tohoto proudu a čidlo nás o této skutečnosti následně informuje zvukovým, případně světelným signálem Chemický Radiační polymerace Existují látky, jejichž polymeraci lze iniciovat pouze radioaktivním zářením. Jedná se např. o různé pryže, látky apod. Ozářením monomerů těchto látek vznikají polymery Stopovací metody Potřebujeme-li sledovat promíchání jedné látky v druhé, přimísí se k této látce malé množství nějakého radioaktivního izotopu. Pomocí počítačového monitorování pak můžeme snadno kontrolovat promísení jednotlivých látek. Podobným způsobem se pak dají např. kontrolovat netěsnosti potrubních systémů, opotřebení součástek strojů apod. 4.2 Medicína Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá radioaktivního záření k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům Diagnostika - Scintigrafie Tato metoda je podobná stopovacím metodám v průmyslu. Do organismu se zavedou vhodné radioizotopy a měří se jejich absorbování v tkáních a orgánech. Jedná se o tzv. metody in vivo (v živém těle) a in vitro (ve zkumavce). V obou případech je vliv ionizujícího zařízení na personál a pacienta minimalizován In vivo Radioaktivní preparáty se podávají přímo pacientovi a výzkum je prováděn na pacientovi. 10

11 In vitro Vzorek odebraný pacientovi se smíchá s radioizotopem a výzkum se provádí na tomto vzorku RTG RTG neboli rentgen je také jedno z častých využití radioaktivního záření. Podobného principu využívá i tomograf. Vyslané paprsky projdou skrz pozorovaný předmět a jsou zachyceny na film nebo nějaký druh digitálního snímače. Při snímání tkání je potřeba do těla vpravit látku, částečně pohlcující rentgenové záření, tzv. absorbér (např. BaSO 4 ) Léčebné metody Radiofarmaka Při léčení zhoubných nádorů např. štítné žlázy se používá metody, kdy se radioaktivní zářič dostane přímo do ložiska nádoru a jeho účinek je tedy pouze v oblasti nádoru. Tato metoda je šetrná pro zbytek těla, protože dochází pouze k minimálnímu poškození zdravých tkání a orgánů Radioterapie Při radioterapii dochází k ozařování nádorů zdroji, nacházejícími se mimo tělo pacienta. Těch může být buď více stacionárních (paprsky soustředěny do místa nádoru) nebo jeden pohyblivý (opisuje kolem nádoru kružnici a nádor je v jejím středu) Radiochirurgie K operacím mozku a jiných orgánů, ke kterým je přístup velmi těžký nebo nemožný, aniž by byla pacientovi způsobena smrt nebo újma na zdraví bylo třeba vyvinout tzv. neinvazivní metody. Známý Leksellův gama nůž má v hlavici zabudováno 201 gama zářičů, jejichž paprsky jsou soustředěny do operovaného místa Balneologie V lázních se využívá radioaktivních koupelí k léčení nemocí. Mezi významné světové lázně patří české lázně Jáchymov. 11

12 Sterilizace materiálu Ionizující záření ničí mikroorganismy a viry i při nízké teplotě. Lidé nemocní oslabenou imunitou pak mohou přijímat zdravotně nezávadné jídlo. 4.3 Archeologický průzkum V archeologických průzkumech se v případě nálezu kosterních pozůstatků používá k určování jeho stáří metody zvané radiokarbonové datování. Tato metoda je založena na skutečnosti, že se v každém živém organismu nachází izotop uhlíku 14. Tento izotop má poločas rozpadu 5730 let. Poločas rozpadu je právě polovina doby, než se rozpadne radioaktivní prvek. K úplnému rozpadu nedojde nikdy. Při smrti živého organismu dojde k přerušení tvorby uhlíku a ten se začne rozpadat. Podle zbytkového množství tohoto rozpadlého izotopu se pak vypočítává stáří nálezu. Neutronová a rentgenová aktivační analýza slouží k ověřování pravosti nebo zjišťování původu uměleckých předmětů. Ionizujícím zářením se ošetřují umělecké předměty, aby byly chráněny před napadením plísněmi nebo dřevokazným hmyzem. 4.4 Zemědělství Využívání radioaktivity v zemědělství je především pro šlechtění rostlin. Dochází k mutacím nebo ke vzniku zcela nových odrůd rostlin. Pomocí této metody dochází ke vzniku GMO geneticky modifikovaných rostlin. A diskuze na toto téma jsou předmětem sporů již desítky let. Na jedné straně by rostliny takto upravené např. pro zvýšené výnosy vyřešit problém hladomoru v Africe a některých zemích Asie, na druhé straně však stojí odpůrci tohoto druhu pěstování kulturních plodin. Dle jejich názorů není jisté, jak zmutuje daná rostlina v průběhu dalších desítek let, nebo co takto upravené plodiny mohou při dlouhodobém užívání způsobit lidskému organismu nebo živočichům, konzumujícím tyto plodiny. Řešení tohoto sporu je však v nedohlednu. K dalšímu využití v zemědělství patří ochrana sklizených plodin před nežádoucími vlivy. Ozářením radiokobaltem se zničí mikroorganismy, které přispívají ke zkáze potravin, potravina pak vydrží uskladněná déle. Vzhledem k nízkým dávkám je potravina pro konzumaci ať už člověkem nebo hospodářským zvířetem zcela bezpečná. Ozařováním se také ničí nežádoucí klíčivost, např. u brambor. 12

13 4.5 Ochrana životního prostředí V ekologii nacházejí radionuklidy a jejich záření nachází uplatnění především k indikaci a analýze škodlivých látek v půdě i v ovzduší. Těmito metodami je možné včas upozornit na nebezpečí poškození životního prostředí. Sledování radioaktivních izotopů v okolí jaderných elektráren a jiných zařízení jaderného průmyslu je velmi důkladné. Včasná kontrola radioaktivity však může přispět i k ochraně před radioaktivitou z přírodních zdrojů, např. z radonu v obytných budovách nebo z popílků z tepelných elektráren. 4.6 Jaderné zbraně Lidstvo si bohužel uvědomilo, že jadernou energii lze také zneužívat a začalo sestrojovat jaderné zbraně. Jejich princip spočívá v neřízené štěpné nebo fúzní reakci. Škodlivých účinků radioaktivního záření se také zneužívá u tzv. špinavé bomby. Ke klasické trhavině je přidáno množství jaderného odpadu, které je po výbuchu rozmetáno do širokého okolí a způsobí zamoření a dlouhodobou nevyužitelnost zemědělské půdy. Jaderná puma s principem založeným na štěpné reakci obsahuje izotopy 235 U a 235 U, které při správném poměru iniciují výbuchem silné trhaviny, např. C4. Jelikož reakce je velmi prudká, ve velké vzdálenosti o místa výbuchu je vše spáleno, zamoření se pak šíří větrem ve formě vysoce radioaktivního popílku až do vzdálenosti stovek až tisíců kilometrů. Jaderná puma s principem založeným na jaderné fúzi je podstatně jednodušší na výrobu. Malé množství jader vodíku se výbuchem silné trhaviny zrychlí natolik, že jsou překonány odpudivé síly jejich jader a jádra se sloučí. Za současného uvolnění velkého množství energie pak vzniká nový prvek 2 He, tedy hélium. Výzkumy uvádí, že sloučením 1 g vodíku vznikne dostatek energie na zničení plochy středně velkého města. Problémem při výrobě je nesnadné udržení stabilního deuteria a tritia, případně jejich nesnadná extrakce z např. vody. Škody způsobené fúzní (vodíkovou) bombou jsou pak obrovské, nicméně zamoření mizí v kratší době, protože vzniká pouze radioaktivní popílek. Jako prostředek masové likvidace byly atomové bomby poprvé použity v srpnu roku 1945, kdy je Američané v závěru II. světové války při leteckých náletech svrhli na japonská města Nagasaki a Hirošima. Podle odhadů zahynulo krátce po explozi až 250 tisíc lidí a desítky tisíc dalších vyvázlo s trvalými následky na zdraví, které se bohužel přenesly geneticky také na potomky obětí těchto katastrof. Dne byla v Praze prezidentem USA Barackem Obamou a tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem podepsána odzbrojovací smlouva 13

14 s názvem START, která má garantovat, že obě velmoci sníží počet vlastněných jaderných zbraní. Podle odhadů měla před ratifikací smlouvy START Ruská federace a Spojené státy americké jaderných hlavic. Ze znění smlouvy vyplývá, že každá ze stran by měla snížit počet zbraní ve svém jaderném arzenálu na maximálně kusů. 5 Závěr Cílem této práce bylo seznámit čtenáře se skutečností, že s radioaktivitou, resp. radioaktivním zářením se v běžném životě setkává velmi často a každý se s tímto zářením setkal alespoň jednou v životě. Pravděpodobně neexistuje obor lidské činnosti, který by nebyl zneužit k vojenským účelům. A protože stejně jako má každá mince rub i líc, tak bez válek a zbrojení by některé, dnes pro život prospěšné technologie nikdy nevznikly. 14

15 6 Zdroje 6.1 Literatura 1. Velká školní encyklopedie. Souborné české vyd. 1. Praha: Vašut, 2002, s Oxford. ISBN Externí odkazy 1. Radioaktivita. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. Radioaktivita. Využití radioaktivity [online]. Neznámý rok vydání [cit ]. Dostupné z: 3. Jaderná elektrárna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 4. Jaderná energetika. Datová sekce o jaderné energetice v České republice a ve světě - Energostat [online] [cit ]. Dostupné z: 5. Energetické zdroje naší planety a jejich využití Wikiknihy. Wikiknihy [online] [cit ]. Dostupné z: nety_a_jejich_vyu%c5%beit%c3%ad 6. Rentgenové záření. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 7. Jaderný reaktor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 8. Jaderná zbraň. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 9. Nová dohoda START. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 15

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více