Úvod do organické chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do organické chemie"

Transkript

1 Úvod do organické chemie vědní obor zabývající se chemií kovalentních sloučenin uhlíku kovalentní vazba intramolekulární forma chemické vazby, sdílení jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky na základě rozdílu elektronegativit rozlišujeme polární (0,4-1,67) a nepolární (<0,4) kovalentní vazbu organické sloučeniny jsou základem stavby živých organismů rozvoj ve 2.polovině 19.století (1880 známo 12tis. org. sl., 1966 znám ca. 1 milion org. sl.), počet org. látek je teoreticky neomezený strukturou organických látek tvořící živé organismy a jejich přeměnou se zabývá obor biochemie správné chemické vyšetření základ správného určení diagnózy správný léčebný postup vhodné použití léčiv syntéza nových léčiv pokroky organické chemie ale také syntéza a použití velmi nebezpečných látek pro člověka i ekosystém (DDT, PCB, dioxin, thalidoimid, ) stavba organických molekul a reaktivita jejich funkčních skupin 2

2 Úvod do organické chemie Názvosloví organických sloučenin velké množství sloučenin -> komplikovaná nomenklatura různé typy vzorců sumární (součtový) vzorec udává pouze počet atomů, které tvoří molekulu, nevyjadřuje skutečný tvar sloučeniny stejný vzorec může odpovídat více různým molekulám C 6 H 11 Cl konstituční (strukturní) vzorec ukazuje, které atomy jsou jakým způsobem spojeny racionální vzorec zjednodušený strukturní vzorec to co je všem jasné lze sloučit do jedné skupiny znaků schématický vzorec vycházízracionálního vzorce, ale zachovává prostorové uspořádání molekuly vkaždém zlomu si domyslíme atom uhlíku azbylé atomy vodíku 3

3 Úvod do organické chemie Názvosloví organických sloučenin triviálnínázvy přetrvávají z doby, kdy nebylo nic známo ostruktuře látek; pojmenování byla vytvářena podle vzhledu, zápachu, chuti, výskytu v přírodě apod.; mnoho z nich používáme dodnes systematickénázvy vystihují strukturu; tvořeny s využitím slovních základů, předpon, přípon, lokantůadalších symbolů; tvorba názvů pro již existující molekuly, ale inově získané sloučeny; jsou ale stále molekuly, pro něž neexistují plně systematické názvy (např. voda, methan, benzen) opisné názvy pro použití při ústním nebo písemném podán (např. amid kyseliny octové, anhydrid kyseliny šťavelové, kyselina benzoová) semisystematickénázvy kombinací výše popsaných názvů(např. trichlormravenčí kyselina, isopropanol, 2,4,6-trinitrotoluen) technickénázvy speciální kategorie používaná zejména vtechnické praxi (např. líh, tritol, DDT) 4

4 Uhlovodíky nejjednodušší organické sloučeniny tvořeny výhradně atomy uhlíku a vodíku tři základní vlastnosti uhlíku v organické chemii čtyřvaznost(atomy uhlíku jsou tedy v 1. excitovaném stavu) schopnost řetězit se, ato sám na sebe (tyto uhlíkové řetězce mohou být velmi dlouhé, nebo i uzavřené) vytvářet mezi sebou (mezi sousedními atomy uhlíku) nejen jednoduché, ale idvojné atrojné vazby podle různých hledisek dělíme uhlovodíky do několika skupin podle složitosti vazeb alkany(pouze jednoduché vazby) alkeny (alespoň jedna dvojná vazba) alkyny(alespoň jedna trojná vazba) podle uzavřenosti řetězce alifatické cyklické 5

5 Alkany nevětvené uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby alifatické alkanytvoří homologickou řadu vníž každý následující člen obsahuje ve svém řetězci ojednu funkční skupinu CH 2 víc než jeho předchůdce obecný vzorec alkanůje C n H 2n+2, kde nje počet uhlíků vmolekule název prvních čtyř elementů homologické řady je triviální, názvy dalších se tvoří přidáním koncovky anza slovní kmen odvozený zřecké číslovky vyjadřující počet uhlíků v řetězci alkanu n název alkanu n název alkanu n název alkanu n název alkanu n název alkanu 1 methan 7 heptan 13 tridekan 19 nonadekan 30 triakontan 2 ethan 8 oktan 14 tetradekan 20 ikosan 31 hentriakontan 3 propan 9 nonan 15 pentadekan 21 henikosan 32 dotriakontan 4 butan 10 dekan 16 hexadekan 22 dokosan 40 tetrakontan 5 pentan 11 undekan 17 heptadekan 23 trikosan 50 pentakontan 6 hexan 12 dodekan 18 oktadekan 24 tetrakosan 100 hektan 6

6 Alkany odtržením vodíkového kationtu zkoncového uhlíku molekuly alkanuvzniká jednovazný zbytek, který pojmenujeme tak, že znázvu alkanuodtrhneme koncovku ananahradíme jí koncovkou yla uhlík, ze kterého jsme odtrhli vodík očíslujeme jedničkou (obecně tyto zbytky nazýváme alkyly) pokud slovní základ nového řetězce končí písmenem k dochází kpřechýlení v c při pojmenování složitějších (rozvětvených) molekul se řídíme dalšími pravidly, abychom byli schopni správně očíslovat uhlíkové řetězce nejdelší řetězec více postranních řetězců nižší čísla uhlíků, kde jsou navázány postranními řetězci větší počet uhlíků v postranních řetězcích méně rozvětvené postranní řetězce 7

7 Alkany tvorba názvu 1. Nalezneme nejdelší (základní) řetězec uhlíků v molekule alkanu a) uhlíky, na které jsou vázány postranní řetězce alkylů (substituenty), číslujeme tak, aby měly čísla co nejmenší; vabecedním pořadí uvedeme nejdříve substituenty (číselný lokantdle čísla uhlíku + spojovník + název substituentu) a poté název základního řetězce b) pokud je na základním řetězci navázáno více stejných substituentů, vyjadřujeme jejich počet násobící předponou (di, tri, tetra,...), kterou přidáme přímo knázvu substituentu ačíselné lokantyoddělíme čárkou (postranní řetězce řadíme podle abecedy bez násobící předpony) 8

8 Alkany tvorba názvu 1. Nalezneme nejdelší (základní) řetězec uhlíků v molekule alkanu c) vpřípadě, že stále ještě máme možnost volby číslování aniž bychom došli ke stejnému výsledku, očíslujeme řetězec tak, aby substituent, který je dříve vabecedě byl navázán na uhlíku snižším číslem d) pokud je samotný substituent již rozvětvený, pojmenujeme ho bez ohledu na zbytek molekuly (uhlík, který se váže na základní řetězec má číslo 1, substituent je alkyl (musí končit yl); název této větve pak vpravíme do celkového názvu 9

9 Alkany tvorba názvu 1. Nalezneme nejdelší (základní) řetězec uhlíků v molekule alkanu e) pokud je stejný rozvětvený řetězec substituován vícekrát, vložíme násobící předponu (bis, tris, tetrakis, pentakis,...) hned před úvodní závorku jeho názvu (předponu nezapočítáváme do abecedního pořadí vnázvu alkanu) 10

10 Alkany tvorba názvu 2. v případě více řetězců se stejným počtem uhlíků vmolekule bereme za základní ten, na který je navázáno více postranních řetězců 3. za základní řetězec v případě stejného počtu substituentů považujeme ten, který má nižší čísla uhlíků, kde jsou postranní řetězce. 11

11 Alkany tvorba názvu 4. za větev patřící do základního řetězce považujeme tu, která má větší počet uhlíků navázaných ve svých postranních řetězcích 5. konečným pravidlem při volbě základního řetězce je menší rozvětvenost postranních řetězců tetradekan 12

12 Alkeny a alkyny uhlovodíky obsahující kromě jednoduchých také dvojné a/nebo trojné vazby pojmenování tvoříme odtržením koncovky anznázvu ostejném počtu uhlíků a následným přidáním číselného lokantu a nové koncovky ualkenů přidáváme koncovku en, ualkynů yn(pokud slovní základ uhlovodíkového řetězce končí písmenem k dochází kjeho přechýlení v c ) při pojmenování se řídíme pravidly, které se vzájemně doplňují s předchozími, ale zároveň je také limitují násobná vazba na co nejnižším uhlíku co nejvíce násobných vazeb více dvojných vazeb delší uhlíkový řetězec pravidla pro alkany 13

13 Alkeny a alkyny tvorba názvu násobná vazba je na uhlíku s co nejnižším číslem a) vycházíme ze jména lineárního alkanuostejném počtu uhlíků; odstraníme koncovku ana připojíme číselný lokantnásobné vazby (uhlík s nižším číslem) a uvedeme příponu typu násobné vazby (dvojná en, trojná yn) b) pokud je vřetězci více násobných vazeb, má při číslování přednost vazba dvojná; vyskytuje-li se více násobných vazeb stejného typu, přidáváme do slovního kořene příponu a(nedochází přitom kpřechýlení k v c ) avnázvu vyjmenujeme všechny lokanty; přidáme násobící předponu před en(resp. yn) 14

14 Alkeny a alkyny tvorba názvu násobná vazba je na uhlíku s co nejnižším číslem c) u větveného uhlovodíku postupujeme analogicky jako u alkanu; do názvu dáme informaci osubstituentech následovanou slovním základem uhlovodíku a příponou nenasycené vazeby základní řetězec má co nejvíce násobných vazeb násobnou vazbu vpostranním řetězci uvádíme v závorce do názvu substituentu (jedničku má uhlík spojený s hlavním řetězcem), který ukončujeme příponou yl 15

15 Alkeny a alkyny tvorba názvu při stejném počtu násobných vazeb upřednostníme větší počet dvojných vazeb při stejném počtu dvojných itrojných vazeb vzákladních řetězcích považujeme za základní ten svíce atomy uhlíku po vyčerpání výše zmiňovaných pravidel se řídíme pravidly o alkanech 16

16 Cyklické sloučeniny uhlovodíků monocyklické molekuly za předponu cyklo, značící uzavřený řetězec, přidáme název alifatického uhlovodíku podle počtu atomů uhlíku v cyklu v případě rozvětvených uhlovodíkových řetězců navázaných na cyklus dbáme pravidel popsaných dříve 17

17 Aromatické uhlovodíky (areny) speciální skupina cyklických uhlovodíků vzorce je možno zapisovat více způsoby většinou se používají triviální názvy, které jsou základem semisystematických odtržením vodíku zmolekuly arenuvzniká aryl (např. benzen -> benz-1-yl, triviálně fenyl) odtržením dvou atomů vodíku od benzenu dostáváme skupinu sloučenin zvanou fenylen; podle pozice odtržených atomů nazýváme polohy ortho, meta a para existují dvě možnosti vyjádření -před slovo fenylenpřipojíme číselné nebo písmenné lokanty(ty by měli být kurzívou) při odstranění více než dvou atomů vodíku z benzenu použijeme již jen číselné lokanty, násobící předponu a příponu yl 18

18 Aromatické uhlovodíky (areny) nahrazením jednoho vodíku molekulou methylu vzniká toluen název tolyl(ortho, meta a para) vzniká odtržením vodíku z místa kruhu název benzylvzniká odtržením vodíku z methylové skupiny;při vícenásobném ochuzení substituentu o vodíky vznikne benzyliden nebo benzylidyn je-li na benzenovém jádře více shodných substituentů, nesmíme vzít za základní řetězec takový, který by vsobě obsahoval jeden substituent (např. methyltoluen, vinylstyrenapod.); použijeme buď triviální název jako celek (xylen) nebo základ benzen (divinylbenzen) 19

19 Aromatické uhlovodíky (areny) kondenzované arenyobsahují více než jeden cyklus a jádra na sebe těsně doléhají; nekondenzované arenyobsahují více než jeden cyklus a jádra na sebe nedoléhají číslování naftalenuse provádí po obvodu,nakonec se čísluje dvojice společně sdílených atomů uhlíku; polohy 1, 4, 5,8 jsou si rovnocenné abývají označovány jako polohy α;polohy 2, 3, 6, 7 jsou také rovnocenné anazýváme je polohami β aryly odvozené od naftalenu používají tradiční stažené názvy (např. 2-naftylmísto teoreticky správného naftalen-2-yl) při podobném číslování antracenu se polohy 9, 10 nazývají γ v případě fenantrenu je číslování viz obrázek 20

20 Aromatické uhlovodíky (areny) nekondenzované areny obsahují více než jeden cyklus a jádra na sebe nedoléhají dvě benzenová jádra přímo na sebe napojená tvoří bifenyl; jeho aryly jsou xenyly (o,m,p) další dvě sloučeniny mají semisystematický název difenylmethan a trifenylmethan 21

21 Aromatické uhlovodíky (areny) názvy aromatických látek je možno použít při pojmenování některých cyklických (nearomatických) látek číselně označíme místa, kde byla u arenudvojná vazba hydrogenována a použijeme předponu hydro, resp. dihydroatd. pro více vodíků; nakonec připojíme název arenu v případě vysycení všech dvojných vazeb lze použít příponu per 22

22 Bicyklické sloučeniny sloučeniny sdvěma uzavřenými řetězci (cykly), které mají dva nebo více společných atomů uhlíku struktura je tvořena třemi alifatickými řetězci s propojenými krajními uhlíky na každé straně dalším atomem uhlíku název začíná klíčovým slovem bicyklo; v hranaté závorce za ním jsou tři čísla značící počty atomů uhlíku ve třech řetězcích oddělená tečkou; nakonec je název acyklického uhlovodíku dle počtu uhlíků vobou cyklech (součet čísel vzávorce + 2 "spojovací" uhlíky) 23

23 Bicyklické sloučeniny u složitých struktur snásobnými vazbami anavázanými substituenty je třeba bicykl správně očíslovat; číslování začíná na jednom ze dvou uzlových uhlíků apokračuje přes nejdelší dílčí řetězec, druhý uzel, kratší anakonec nejkratší řetězec nachází-li se dvojná vazba mezi uhlíky, které za sebou nenásledují vočíslování, označíme tuto skutečnost tím, že umístíme za nižší číslo to vyšší do kulaté závorky 24

24 Významné alifatické sloučeniny Methan nejjednodušší uhlovodík při pokojové teplotě netoxický plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch hlavním zdrojem je přírodní surovina zemní plyn může reagovat explozivně s kyslíkem meze výbušnosti 4,4-15obj%; nutno průběžně sledovat koncentraci důlního plynu v uhelných dolech, aby se předešlo katastrofám do atmosféry se dostává jako produkt rozkladu látek biogenního původu v podzemí jako hlavní složka zemního plynu, jako součást důlního plynu a rozpuštěný v ropě silně absorbuje infračervené záření, patří mezi významné skleníkové plyny zvyšující teplotu zemské atmosféry (je 20 účinnější než CO 2 ) Ethan druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík za normálních podmínek je to bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu, nepatrně těžší než vzduch; ve směsi se vzduchem (3-12,5% ethanu) snadno exploduje při vdechnutí má slabě narkotické účinky; v mikrobiologii, fyziologii a lékařství se kapalný ethan používá ke zmrazování mikroskopických vzorků z ethanu jsou ethen a chlorethen pro výrobu plastů a kyselina octová 25

25 Významné alifatické sloučeniny Propan bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu, výrazně těžší (1,55x) než vzduch ve směsi se vzduchem (2,1 9,5% propanu) snadno exploduje je součástí topné směsi uhlovodíků označované propan-butan při vdechnutí má slabě narkotické účinky; větší koncentrace ve vzduchu může vést k zadušení, díky své vyšší hustotě může vytěsnit vzduch potřebný k dýchání jako součást hnacích plynů v aerosolových bombičkách; v chladírenství jako teplonosné médium Butan velmi hořlavý, bezbarvý, snadno zkapalnitelný plyn bez zápachu toxické účinky jsou dány vytlačováním kyslíku; inhalace butanu může způsobit euforii, ospalost, narkózu, asfyxii, srdeční arytmii a omrzliny nejčastěji zneužívaná těkavá látka ve Velké Británii; vstřikováním přímo do krku se expanzí rychle ochlazuje na -20 C a může způsobit prodloužený laryngospasmus; syndrom náhlé čichačovysmrti je nejčastější prostou příčinou smrtí spjatých s rozpouštědly, tvoří 55% známých smrtelných případů 26

26 Významné alifatické sloučeniny Ethen(ethylen) bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně, se vzduchem tvoří výbušnou směs obsažen v zemním plynu; základní surovina chemického průmyslu k výrobě ethylenoxidu, polyethylenu, styrenu v přírodě se vyskytuje jako fytohormon; jeho tvorba v je ovlivňována auxiny urychluje senescenci květů, zrání plodů a opadávání listů Ethyn(acetylen) za normálního tlaku a teploty se jedná o bezbarvý plyn vonící po éteru dříve sváření plamenem acetylen-kyslík (3300 C) vdechování ethynu může způsobovat závratě, bolesti hlavy a nauseu v poslední době občas zneužíván podobným způsobem jako oxid dusný Propen (propylen) za normálních podmínek bezbarvý plyn bez zápachu; extrémně hořlavý základní surovina pro výrobu polypropylenu a acetonu 27

27 Významné alifatické sloučeniny Isopren (2-methylbuta-1,3-dien) za normálních podmínek bezbarvá prchavá kapalina, velmi hořlavá syntetizován mnoha rostlinami; slouží jako stavební jednotka pro tvorbu terpenů základní stavební jednotka kaučuku aktivní isoprenová jednotka se podílí na syntéze cholesterolu Reakce alkenů nenasycená dvojná vazba je funkční skupina poskytující řadu reakcí ethen + H 2 CH 2 -CH 2 + H 2 O CH 2 -CH CH=CH I OH + I 2 CH-CH I I I I + O + H 2 O CH-CH I I OH OH 28

28 Významné cyklické sloučeniny Cyklohexan nepolární rozpouštědlo v chemickém průmyslu surovina pro průmyslovou výrobu kyseliny adipové a kaprolaktamu (meziproduktů pro výrobu polyamidů) unikátní chemické a konformačním vlastnosti laboratorní standard Steran(cyklopentanoperhydrofenantren) základ steroidních látek 29

29 Významné aromatické sloučeniny Benzen bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina s nasládlým zápachem zdrojem benzenu jsou zplodiny z automobilové dopravy a jeho vypařování z motorových paliv během manipulace, distribuce a skladování vdechování malého množství způsobuje bolest hlavy, pocit únavy, zrychlení srdečního tepu, chvění a ztrátu vědomí poškozuje kostní dřeň a způsobuje chudokrevnost; je klasifikován jako rakovinotvorný pro člověka, způsobuje leukemii a rakovinu plic je toxičtější než toluen benzen fenol toluen kys. benzoová kys. hippurová Anilin bezbarvá olejovitá kapalina; na vzduchu se snadno oxiduje na žlutou až hnědou v největším množství vyráběná organická zásada používá se při výrobě barviv a léčiv; v současnosti největší využití jako reakční komponenta při výrobě polyuretanů k otravě dochází požitím, nadýcháním nebo vstřebáním kůži; projevuje se cyanózou; působí také na CNS 30

30 Významné aromatické sloučeniny Anilin anilin fenylhydroxylamin nitrobenzen acetanilid nitrosobenzen acetanilid antipyretické účinky, dříve používán jako léčivo fenylhydroxylamin atakuje oxyhemoglobin a mění ho na methemoglobin nitrobenzen ochrnuje CNS a má hemolytický účinek nitrosobenzen váže se na řadu biologických struktur, má silné karcinogenní účinky Benzidin dlouhou dobu používán v laboratoři k průkazu krve zjistilo se, že má silné karcinogenní účinky vyvolává rakovinu močového měchýře a slinivky břišní Máslová žluť (4-dimethylaminoazobenzen) vyráběla se z anilinu; používána více než 50 let později se zjistilo, že se jedná o silný karcinogen 31

31 Významné polycyklické aromatické sloučeniny Pyren vzniká při nedokonalém spalování organických sloučenin toxický pro ledviny a játra dráždí kůži a může způsobovat její chronické odbarvení Benzpyren nachází se v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech, v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku při kouření) a v grilovaných potravinách v připálených toastech jsou koncentrace vyšší, než se dříve myslelo vařené produkty z masa jsou epidemiologicky spojovány se zvýšeným výskytem nádorů tlustého střeva (až 4 ng/g, až 5,5ng/g ve smaženém kuřeti, 62,6ng/g v přepečeném hovězím masu) Nejsilnější známé karcinogeny cholantren methylcholantren 32

32 Významné polycyklické aromatické sloučeniny Polychlorované bifenyly (PCB) mají vynikající technické vlastnosti zvláčňují PVC a plasty, zvyšují přilnavost a odolnost laků a barev mají mutagenní a karcinogenní vlastnosti značně odolné vůči oxidaci, poločas rozkladu přes 10 let ovlivňují reprodukční schopnosti DDT vynikající insekticidní vlastnosti hubení vší jako prevence vzniku epidemií skvrnitého tyfu za války postřik rozsáhlých území v boji proti malárii Dioxin(TCDD) spojen s výrobou herbicidů výroba vychází z tetrachlorbenzenu při 180 C -> herbicid při přehřátí vzniká dioxan při válce ve Vietnamu použit herbicid Agent Orange totální jed nebezpečný pro všechny organismy smrtelná otrava probíhá několik dní 33

Názvosloví uhlovodíků

Názvosloví uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Varianty názvosloví: Triviální názvosloví tradiční, souvisí s výskytem

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků Organická chemie názvosloví acyklických uhlovodíků Obsah definice vlastnosti organických sloučenin prvkové složen ení organických sloučenin vazby v molekulách org. sloučenin rozdělen lení organických sloučenin

Více

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ARENY Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s areny. V rámci tohoto

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKANY Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkany. V rámci

Více

Organické názvosloví. LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů. Jiří Pospíšil

Organické názvosloví. LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů. Jiří Pospíšil Organické názvosloví LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Přehled Typy vzorců Sumární, empirický, etc. Uhlovodíky a jejich názvosloví Nasycené Nenasycené cyklické Aromatické sloučeniny a jejich

Více

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O

CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O nasycené i nenasycené uhlovodíky vytvářející kruhy- cyklické sloučeniny. Mohou vytvářet různé počty kruhů: jeden -monocyklické (nasycené i nenasycené) dva bicyklické (nasycené i nenasycené)

Více

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 -

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 - ALKANY - nasycené uhlovodíky, řetězec otevřený ený - homologický vzorec : C n H 2n+2 - názvy zakončeny koncovkou an - tvoří homologickou řadu = řada liší šící se o stále stejný počet atomů - stále stejný

Více

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Martin Klejch 2005 2006 Obsah Obsah...1 Slovo úvodem...3 Uhlovodíky...5 Alifatické uhlovodíky...5 Alkany...6 Alkeny, Alkyny...13 Jedno

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C) Otázka: Uhlovodíky Předmět: Chemie Přidal(a): Majdush Obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku Nejjednodušší org. sloučeniny Uhlík je schopný řetězit se a vytvářet tak nejrůznější řetězce,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Rozdělení podle typu sloučeniny názvosloví uhlovodíků názvosloví derivátů uhlovodíků podle způsobu odvození názvu názvosloví triviální názvosloví

Více

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Procvičování uhlovodíky pracovní list

Procvičování uhlovodíky pracovní list Procvičování uhlovodíky pracovní list 1. Uvedené uhlovodíky roztřiďte do pěti skupin. Uveďte vzorce příslušných uhlovodíků: Přiřaďte: ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLOALKANY naftalen okten butyn butan benzen

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_359_Uhlovodíky Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické

Více

Doplňte počet uhlíků k předponě:

Doplňte počet uhlíků k předponě: OPAKOVÁNÍ Doplňte počet uhlíků k předponě: Předpona Počet uhlíků Předpona Počet uhlíků Penta 5 Metha 1 Propa 3 Okta 8 Hexa 6 Deka 10 Etha 2 Buta 4 Hepta 7 Nona 9 Doplňte počet uhlíků k předponě: Předpona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 3 C Vymezení arenů V aromatickém cyklu dochází k průniku orbitalů kolmých k rovině cyklu. Vzniká tzv. delokalizovaná vazba π. Stabilita benzenu

Více

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2 DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Dusíkaté deriváty uhlovodíků obsahují ve svých molekulách atom dusíku vázaný přímo na atom uhlíku. Atom dusíku přitom bývá součástí funkční skupiny, podle níž dusíkaté deriváty

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

Karboxylové kyseliny. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

Karboxylové kyseliny. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov Karboxylové kyseliny Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují charakteristickou skupinu -COOH. Karboxylové sloučeniny Dělení:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 23.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více KARBXYLVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více KARBXYLVÝCH funkčních skupin. - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků řešení R CH R C H R = uhlovodíkový zbytek 1 KARBXYLVÉ KYSELINY Dělení dle: a) typu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury

Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-03 Předmět: Chemie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Obsah

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Obsah DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Obsah 27_Deriváty uhlovodíků... 2 28_Halogenderiváty... 3 PL: Halogenderiváty uhlovodíků řešení... 4 29_Dusíkaté deriváty... 5 30_Alkoholy a fenoly... 6 31_Karbonylové sloučeniny...

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Uhlovodíky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Alkany jsou nasycené uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Více

Opakování učiva organické chemie Smart Board

Opakování učiva organické chemie Smart Board Opakování učiva organické chemie Smart Board VY_52_INOVACE_200 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie ročník: 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3)

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

ALKYNY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ALKYNY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKYNY Datum (období) tvorby: 27. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkyny. V rámci

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a bchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) ALKANY 1 Názvosloví Konformace Isomerie Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) 2 Alkany (resp. cykloalkany) jsou nejzákladnější organické sloučeniny složené pouze z

Více

nenasycené uhlovodíky nestálé, přeměňují se na karbonyly

nenasycené uhlovodíky nestálé, přeměňují se na karbonyly Otázka: Alkoholy, fenoly, ethery a jejich sirné podoby Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Hydroxylové sloučeniny - deriváty uhlovodíků obsahující hydroxylovou skupinu -OH - dělí se na alkoholy hydroxylová

Více

projektu OPVK 1.5 Peníze středn CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Ing. Eva Kubíčková edmět: Deriváty uhlovodíků 41-l/01)

projektu OPVK 1.5 Peníze středn CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Ing. Eva Kubíčková edmět: Deriváty uhlovodíků 41-l/01) VY_32_INOVACE_CHK3 1760 KUB Výukový materiál l v rámci r projektu OPVK 1.5 Peníze středn edním škol kolám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2

Více

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky VY_32_INOVACE_CHE_ 257 Aromatické uhlovodíky Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 5. 3. 2013 Datum pilotáže: 2. 4. 2013 Metodika: objasnit pojem aromatické uhlovodíky, strukturu,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY Označení aromatické uhlovodíky sice historicky souvisí s charakteristickým zápachem mnohých z nich (např. benzen páchne po dehtu, toluen zapáchá jako toluánský balzám či benzaldehyd

Více

Počet C Alkan Alkyl Počet C Alkan Alkyl 1 methan methyl 8 oktan oktyl. 2 ethan ethyl 9 nonan nonyl. 3 propan propyl 10 dekan decyl*

Počet C Alkan Alkyl Počet C Alkan Alkyl 1 methan methyl 8 oktan oktyl. 2 ethan ethyl 9 nonan nonyl. 3 propan propyl 10 dekan decyl* 5 Uhlovodíky Alkany Názvosloví. Obecný vzorec alkanů je C n n+2. Alkany tvoří homologickou řadu, ve které se jednotlivé členy liší o methylenovou skupinu -C 2 -. Odtržením atomu vodíku z nasyceného uhlovodíku

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

Uhlovodíky -pracovní list

Uhlovodíky -pracovní list Uhlovodíky -pracovní list VY_52_INOVACE_195 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Uhlovodíky -pracovní list 1)Podle textu odpovězte na otázky Uhlík v uhlovodících má schopnost

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-5 Karboxylové sloučeniny NEJDŮLEŽITĚJŠÍ K.K. A JEJICH VLASTNOSTI Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

2.1 ALKANY A CYKLOALKANY

2.1 ALKANY A CYKLOALKANY Alkany se dříve nazývaly jako parafiny. Tento název vznikl spojením latinských slov parum (= málo) a affinis (= slučivý), což vystihuje jednu z hlavních vlastností alkanů (jsou málo reaktivní). Cykloalkany

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný Chemické reakce II. Žák: používá s porozuměním pojmy oxidace, red. vysvětlí podstatu výroby kovů z rud nakreslí schéma elektrolýzy a galvanického článku, porovná oba děje, uvede příklady

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

DUM VY_52_INOVACE_12CH29 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH29 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

Karboxylová skupina vzniká připojením hydroxylové skupiny OH ke karbonylové skupině (oxoskupině) >C=O. Souhrnně

Karboxylová skupina vzniká připojením hydroxylové skupiny OH ke karbonylové skupině (oxoskupině) >C=O. Souhrnně Karboxylové kyseliny 1. Obecná charakteristika karboxylových kyselin Karboxylová skupina vzniká připojením hydroxylové skupiny OH ke karbonylové skupině (oxoskupině) >C=O. Souhrnně můžeme tuto skupinu

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Chemie Studijní obor: Učitelství chemie a biologie pro SŠ Karolína Sezemská Názvosloví organických sloučenin Nomenclature of organic

Více

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin Substituční deriváty karboxylových kyselin Vznikají substitucemi v, ke změnám v karboxylové funkční skupině. Poloha nové skupiny se často ve spojení s triviálními názvy označuje řeckými písmeny: Mají vlastnosti

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Anorganika - procvičování O BeF 2 a(n) 2 NaSN 5 IO 6 hydrogenfosforečnan vápenatý síran zinečnatý dusičnan hlinitý dusitan sodný hydroxid měďnatý oxid uhelnatý fluorid berylnatý

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Organické sloučeniny a jejich názvosloví Lucie Szüčová Cíle přednášky 1. organická chemie 2.

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více