Mateřská škola Šubířo. pí Kalandrová Jarmila - ředitelka. ubířov 35. Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Šubířo. pí Kalandrová Jarmila - ředitelka. ubířov 35. Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2012"

Transkript

1 Mateřská škola Šubířo příspě ková organizace pí Kalandrová Jarmila - ředitelka ubířov 35 Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2012 Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2012 přidělena čá tka na provoz ve výši ,- Kč. a provoz MŠ ubířov bylo vyčerpáno celkem Kč. S kladným hospodářským výsledkem MŠ ubířov za rok 2012 v částce 341,72 Kč bude naloženo dle zvážení zastupitelstva obce. V rezervním fondu M - zů tává k ,56 Kč. Kontrola hospodaření M ubířov za rok 2012 byla ze tran obce provedena dne ':'KOLA svbíl\q prlspévková orcaruzace 7!8 52 KONICE.rřř) ~t:~1-ti..tv"~ V Šubířově dne

2 LIcence OIQJ XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE pfíspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná mista) Obdob!: 12 I 2012 IČO: , Název: Mateřská škola Šubířov, příspěvková organizace, Sestavená k rozvahovému dni 31, prosinci 2012 Sídlo útetni jednotky Misto podnikán! ulice, č.p. Šublfov 35 ulice, č.p. Šubiřov 35 obec Šubiřov obec Šubiřov PSČ, pošta Konice PSČ, pošta Konlce Udaje o organizaci Předmět podnikáni identifikačni člslo , hlavni činnost pfed~kolni výchova dětí právní forma přispěvková organizace vedlejši činnost zřizovatel obec Šubiřov CZ-NACE Kontaktní údaje Razítko účetnl jednotky telefon fax INNVV stránky ATEŘSKÁ ~KOLA St'Dii~('I\ pri~wěv~ J 1" -"...' w, ", ' I...v...,. t\ - Osoba odpovědná Jarmila za účetnictvi Kalandrová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Jarmila Kalandrová, ředitelka Podpisový záznam statutárnlho orgánu c '1'''' <,.- ~L-- _-o Okamžik sestaveni (datum, čas): , 14h14m48s h14m485 Zpracováno systémem UCR GOROICfi/) spol s r o strana 1/6

3 Ucence DIQJ XCRGURXA IRYA ( / ) CiSIO položky Název položky účet Btutto BUml Korekce Netlo Mlnulll AKTIVA CELKEM "162, , ,59 A. Stáli aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preřerenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádacl účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky Kultuml předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věci Pěstitelské celky trvalých porostu Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspcřádact účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý flnančn! majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujlclm vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné paplry držené do splatnosti Termlnované vklady dlouhodobé Ostatnl dlouhodobý finančnl majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finančnl výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničl Ostatnl dlouhodobé pohledávky h14m4& Zpracováno systemem UC~ GORDtC spol s r o strana 216

4 Licence OIQJ XCRGURXA IRYA ( / ) Clsio Bitn' Minulé poiotlry Název položky účet 81\J/lo Korekce Nel/o 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžné aktiva 67919, , ,59 I. Zásoby 1. Pořlzenl materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastni výroby Výrobky Pořtzenl zboží Zbožl na skladě Zbožl na cestě Ostatnl zásoby 139 II. Krátkodobě pohledávky 5628, ,85 668,97 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavni činnosti Poskytnuté návratné finančnl výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtováni s institucemi sociálnlho zapezpečenl a zdravot pojištěni Dali z ptljmů Jiné primě daně Dali z pfidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústřednímt vládnlmi institucemi Pohledávky za vybranými mlstnlmi vládnlmi institucemi Pohledávky za úč8stnlky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničl Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady prlštlch obdobl ,50 227,50 220, Prljmy prlštlch obdobl 385 0,07 0, Dohadné účty aktivnl Ostatnl krátkodobé pohledávky ,28 466,28 448,00 III. Krétkodobý flnančnl majetek 62290, , ,62 1. Majetkové cenné paplry k obchodováni Dluhové cenné paplry k obchodováni hI4m485 ZprecoVllno systémem spol s, o slfllna 3/6 ~...

5 ticence. OIQJ XCRGURXAIRYA ( / ) (;Islo B'fn' MFnu/6 poloíky Název poloíky účet Brutto Korekce Netto ObdobF 3. Jiné cenné paplry Termlnované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , Běžný účet FKSP Ceniny Pen lze na cestě Pokladna h14m48s Zpracováno systémem UCR.S>GOROIC spol s r o strana 416

6 .Jcence DIQJ XCRGURXA IRYA ( / ) Cls/o polo~ky Název polotky úcet B6~ná Minulé PASIVA CELKEM 67919, , _ C. Vlastni kapltal I. Jměni účetni jednotky a upravujici položky 1. Jměnl účetnl jednotky 3, Transfery na portzenl dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdlly 5. Ocellovacl rozdlly pri prvotnlm použiti metody 6. Jiné ocellovacl rozdlly 7. Opravy minulých obdobl II. Fondy účetni jednotky 1 Fond odměn 2. Fond kultumlch a sociálnlch potřeb 3. Rezervnl fond tvorený ze zlepšeného výsledku hospodarenl 4. Rezervnl fond z ostatnlch titulu 5. Fond reprodukce majetku, Investičnl fond 6. Ostatnl fondy III. Výsledek hospodařeni 1. Výsledek hospodarenl běžného účetnlho obdobl 2. Výsledek hospodarenl ve schvalovaclm řlzení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , , , , , , , , , , , ,23 D. Cizl zdroje I, Rezervy 1. Rezervy II, Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Pfijaté návratné finančnl výpomoci dlouhodobé 4. Dlouhodobé pfijaté zálohy 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraručl 8. Ostatnl dlouhodobé závazky 9, Dlouhodobé pfijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 4. Jiné krátkodobé půjcky 5. Dodavatelé 7 Krátkodobé pfijaté zálohy , , , , , , h14m4Bs Zpracováno systémem GORDIC spol s, o strana 516

7 licence DIQJ XCRGURXA IRYA ( / ) Clsto potožky Název poiolky ů~et Bllfné Minulé - 9. Pl'ljaté návratné finančnl výpomoci krátkodobé 13. Zaměstnanci 14 Jiné závazky vůči zaměstnancům 15. Zúčtováni s institucemi sociálnlho zabezpečení a zdravotnlno pojištěni 16. Oal\ z příirnů 17. Jiné přímé daně 18. Daň z přidané hodnoty 19. Jiné daně a poplatky 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce 21. Záva~ky k vybraným ústrednlm vládnlm instituclm 22. Záva~ky k vybraným mlstnlm vládnlm instituclm 23. Závazky k účastníkům sdružent 29. Krátkodobé závazky z nástroju spoluflnancovaných ze zahraničl 30 Krátkodobé prijaté zálohy na transfery 31. Výdaje prlštlch období 32 Výnosy prlštlch obdob I 33 Oohadné účty pasivnl 34. Ostatnl krátkodobé závazky ,47 Konec sestavy h14m48s Zpracováno systémem UCR GORDIOS> spol S r o strana 616

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více