ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

2 Léta zkázy a naděje Léta zkázy a naděje s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR je název zajímavé výstavy, kterou připravilo historické oddělení Moravského zemského muzea. Výstava, jejímž spoluautorem je také náš externí redakční spolupracovník Vlastimil Schildberger, byla otevřena 28. května v Dietrichsteinském paláci. Je věnována 90. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československé republiky. DNY Vystaveno je zde přes 1 NATO 100 trojroz- V OSTRAVù měrných předmětů ze sbírek 33 muzeí a 17 soukromníků a přes 600 fotografií zachycujících 1. světovou válku válečná bojiště i některé vojenské osobnosti tehdejší historie. Výstava samozřejmě neopomíjí účast Čechů v zahraničních legiích, ale pamatuje také na ty, kteří bojovali za Rakousko-Uhersko. V letech bylo jenom z českých zemí mobilizováno do rakousko-uherské armády na mužů. Z tohoto počtu padlo za oběť válečnému běsnění Čechů, Moravanů a Slezanů (tato statistika ovšem nezahrnuje ztráty posledního válečného roku 1918). Právě této dnes poněkud opomíjené skutečnosti je na výstavě věnována hlavní pozornost. Statisíce mladých mužů, ale i otců rodin musely obléknout šedou uniformu a odejít na frontu do Haliče nebo na Piavu bojovat za císaře pána a jeho rodinu. Na konci války Rakousko-uherská říše zanikla a z jejích trosek vznikla řada nástupnických států, včetně Československa. O 17. jeho vznik se kromě 20. ZÁ Í 2008 politiků jako T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš nebo gen. Milan Rastislav Štefánik zasloužili českoslovenští zahraniční vojáci-legionáři, kteří bojovali v Srbsku, Rusku, Francii a Itálii. Na výstavě jsou prezentovány předměty z desítek tuzemských a zahraničních muzejních nebo galerijních institucí, ale i od soukromých sběratelů. Ze zajímavých exponátů můžeme jmenovat např. uniformy a vyznamenání čelných představitelů habsburské monarchie, kapesník DNY s NATO krví následníka V OSTRAVù trůnu Františka JSOU NEKOMERâNÍ AKCÍ. VSTUP NA CEL PROGRAM JE ZDARMA. Ferdinanda d Este, bronzový model brněnského Wehrmanna od sochaře Karla ORGANIZÁTO I Wollka (zapůjčeno z vídeňského Arsenalu), šavli gen. M. R. Štefánika, cvikr T. G. Masaryka a mnohé další. HLAVNÍ PODPORA Výstava potrvá do 3. ledna 2009, otevřena bude vždy od úterý do soboty od GENERÁLNÍ PARTNER 9 do 17 hodin. Text: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: Kamil Jursa, MZM MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY AKCE JE PODPOROVÁNA NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA HLAVNÍ PARTNE I HLAVNÍ MARKETINGOV PARTNER MARKETINGOVÍ PARTNE I OFICIÁLNÍ DOPRAVCI OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA MEDIÁLNÍ PARTNER Design/degree, Photos Spanish Aerobatic Team (Patrulla Águila), natodays.cz, PRÁVO Radim Kijonka

3 LISTY UNIVERZITY OBRANY Z OBSAHU Vyřazení absolventů kariérových kurzů 5 V. Remek odpovídá na otázky 10 Měsíčník Univerzity obrany Ročník 4 / číslo 11 akademický rok 2007/2008 Vydavatel Univerzita obrany Kounicova 65, Brno IČ: Redakce Oddělení vnějších vztahů UO Kounicova 65, Brno Telefon: Fax: Společný výcvik studentů ve Slovinsku 6 Studenti UO se v Lurdách potkali s V. Pickem 15 Vedoucí redaktor Mgr. Zdeňka Dubová Redakční rada předseda pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. místopředseda Dr. Miloš Dyčka, CSc. Grafická úprava a zlom Marek Sobola Vydavatelská skupina VIOd UO Tisková příprava a tisk MO ČR AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, Rooseveltova 23, Praha 6) V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS a UO Evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka čísla: Číslo 11 vyšlo: Konference LETECTVO F scénu zahajoval Ondráš NA AKTUÁLNÍ TÉMA Erasmus University Charter už máme, a co dál? 17 Každý to určitě znáte stačí být pár dnů mimo dosah své elektronické pošty a schránka je doslova nabita různými maily, které se vás snažily dostihnout, když vy jste byli někde pryč. Mezi zprávami, které jsem našel ve své ové schránce po návratu ze služební cesty, byla nanejvýš zajímavá jedna zpráva. Oznamovala, že Univerzita obrany uspěla ve své snaze získat Erasmus University Charter a že jí Evropskou komisí bylo uděleno Charter number IC CZ- -Erasmus-EUC-1 a Erasmus ID code CZ BRNO10 pro akademické roky 2008/09 až 2013/14. Tedy jsme konečně uspěli. Dobrá zpráva pro všechny učitele i studenty, kteří mají zájem o mezinárodní spolupráci v rámci studijních programů, které realizují nebo studují. Černé na bílém tedy písemné dokumenty zatím nemáme, nicméně je můžeme očekávat v nejbližší době. Ale už teď lze uzavírat bilaterální smlouvy na výjezd pedagogů i studentů na vhodnou zahraniční školu v souladu s plány výjezdů, jak byly předloženy v březnu tohoto roku a posléze agenturou NAEP v plném rozsahu schváleny. Rozhodnutí přišlo v pravý čas. Přes prázdniny je možné najít si vhodný protějšek a s novým akademickým rokem zahraniční stáž realizovat. Nic vám nebrání v cestě. Přeji vám na ní hodně úspěchů a nově nabytých vědomostí, které zúročíte v dalším studiu nebo pedagogické praxi. Pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc., náčelník studijního oddělení UO

4 ZPRÁVY Vietnamská delegace jednala o možnostech spolupráce Akviziční proces v resortu obrany V termínu od 9. do 18. června 2008 spojené s realizací této vzdělávací aktivity proběhl na Univerzitě obrany kurz byly pokryty z programu IMET. Obsah kurzu byl orientován především zaměřený na akviziční proces na rozbor různých přístupů k uzavírání v resortu obrany. Kurz byl smluvních vztahů v sektoru obrany a jejich připraven společným úsilím Úřadu pro obrannou spolupráci Velvyslanectví USA v Praze, Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany a v neposlední řadě Naval Postgraduate School, Monterey, California, USA. Posledně zmíněná instituce, jmenovitě International Defense Acquisition Resource Program pod vedením Dr. Elizabeth Wright, se stala garantem obsahové náplně kurzu a zajistila renomované lektory z USA, Lucemburska, Německa a Velké Británie. Náklady Delegace z vietnamské Vojenské technické akademie, vedená jejím rektorem generálmajorem profesorem Pham The Long, DrSc., navštívila 24. června Univerzitu obrany, aby na setkání s vedením školy projednala možnosti a podmínky studia svých studentů u nás. Univerzitu obrany na jednání s delegací z Vietnamské socialistické republiky, v níž byli dále starší plukovník Trinh Đình Cýong, Ph.D., Nguyen Phùng Bao, Ph.D., a prof. Lê Kỳ Nam, Ph.D., zastupoval její rektor brigádní generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., aplikaci v praxi a na mezinárodně uplatňované kontraktační postupy a metodiky. Významná část kurzu byla věnována řízeným proděkan FVT pro vnější vztahy a rozvoj plk. doc. Ing. Libor Dražan, CSc., a z oddělení vnějších vztahů Ing. Stanislav Poráň. Rektora vietnamské školy zajímala například možnost studia civilních posluchačů a výměna učitelů ve formě stáží. V diskuzi se dostalo i na různé systémy školství, protože Vietnam se chystá zavádět systém podobný evropskému a velice se zajímá o strukturu a objem předmětů vyučovaných v rámci vysokoškolského studia. Univerzita obrany byla zastávkou na cestě vietnamské delegace po České republice a následně dalších státech, například Ukrajině a Ruské federaci, kde má škola již fungující spolupráci. Text a foto: Ing. Stanislav Poráň diskuzím a případovým studiím demonstrujícím v zahraničí osvědčené postupy i nejnovější trendy v uvedené oblasti. Mezi klíčová témata kurzu lze zařadit plánování zakázek v obraně, vyjednávání s potenciálními dodavateli, zajišťování zdrojů a vlastní soutěžní proces. Za resort Ministerstva obrany ČR se kurzu zúčastnili pracovníci Sekce vyzbrojování a Sekce ekonomické MO, Velitelství společných sil, Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Úřadu finanční správy AČR a Univerzity obrany. Podle bezprostředních reakcí účastníků kurzu se podařilo naplnit účel této aktivity sdílením mezinárodních zkušeností a poznatků přispět ke zkvalitňování řízení akvizičního procesu v resortu MO ČR. Text: mjr. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Foto: Mgr. Zdeňka Dubová Konference Ochrana bezpečnost obrana Dne 16. června 2008 se konal na klubu Univerzity obrany 1. ročník konference Ochrana bezpečnost obrana. Organizačním a programovým garantem byla skupina sociálních věd a skupina personalistiky Katedry sociálních věd a práva z Fakulty ekonomiky a managementu. Konferenci zahájil děkan Fakulty ekonomiky a managementu plk. Ing. Miroslav Šuhaj, Ph.D., a vedoucí katedry sociálních věd a práva doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Kromě pedagogů Katedry sociálních věd a práva a Katedry ochrany obyvatelstva se jí zúčastnili také pozvaní hosté z Ministerstva obrany ČR, z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru z Brna (GŘ HZS), z Velitelství společných sil z Olomouce a z Vojenské akademie ve Vyškově. V průběhu jednání si účastníci vyslechli celkem deset odborných příspěvků z oblasti personální práce a řízení lidských zdrojů, vzdělávání, přípravy a výcviku vojenských profesionálů a profesionálů hasičského záchranného sboru. K této problematice probíhala diskuse s aktivní účastí hostů jak z resortu obrany, tak i z GŘ HZS Brno, při které si účastníci vyměňovali své názory a profesní zkušenosti z oblastí, které byly předmětem jednání konference. První konference tohoto typu ukázala na potřebu dalšího setkávání odborníků resortu obrany, vnitra a dalších složek ke specifickým tématům, jež se týkají výběru, přípravy, vzdělávání, rozvoje lidí a lidských systémů v oblasti bezpečnosti a obrany. Nezbytnost zabývat se uvedenou problematikou vyplývá z neustále se zvyšujících požadavků na personál, který vykonává činnost ve velmi náročných a specifických podmínkách na území ČR, ale i v zahraničí. Při koncipování obsahu a struktury plánovaného 2. ročníku konference Ochrana bezpečnost obrana programový výbor využije získaných pozitivních zkušeností z prvního ročníku. Text: Radomír Saliger Foto: Mgr. Zdeňka Dubová 2

5 V pátek proběhlo slavnostní shromáždění akademické obce Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové při příležitosti promoce a vyřazení absolventů fakulty. ZPRÁVY Slavnostní vyřazení absolventů FVZ v Hradci Králové Slavnostního vyřazení absolventů se kromě vedoucích představitelů fakulty a rodinných příslušníků absolventů zúčastnila i řada významných hostů: náměstek ministryně obrany Ing. František Padělek, ředitel sekce personální-personální ředitel MO Ing. Milan Gol, ředitel odboru vzdělávání sekce personální MO Ing. Milan Máčel, senátor doc. MUDr. Karel Barták, CSc. Za vojenské Státní závěrečné zkoušky na Katedře letectva Pro Katedru letectva bylo ctí, že ve školním roce 2007/2008 mohla jako první zahájit na Univerzitě obrany státní závěrečné zkoušky se studenty studijního oboru Letový provoz. Termín státních závěrečných zkoušek byl stanoven na základě požadavku Velitelství společných sil z důvodu zabezpečení dalšího výcviku řídících letového provozu. Při zahájení státních závěrečných zkoušek přivítal předseda komise doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc., členy komise, především plk. gšt. Ing. Josefa Ottu z Odboru vojenského letectví Praha, doc. Ing. Petra Liptáka, Ph.D., z Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka ze Slovenské republiky, dále Ing. Petra Kaisara (K-204), Ing. Plamena Komarova a Ing. Stanislava Kohoutka (K-205). Studenti v průběhu zkoušky prokázali velice dobré znalosti z oblasti řízení letového provozu a dalších předmětů státní závěrečné zkoušky. Komise byla přísná, ale spravedlivá. Ocenila aktivní přístup všech studentů jak při zpracování bakalářských prací, tak i při přípravě a provedení státní závěrečné zkoušky. K nejlépe hodnoceným posluchačům patřili prap. Vojtěch Bartoň a prap. Marek Vojtíšek. Státní zkušební komise ve své diskusi též kladně hodnotila růst úrovně vzdělanosti po jazykové stránce, neboť od roku 2006 mají všichni studenti oboru Řízení letového provozu nejméně stupeň STANAG Všichni studenti budou po vyřazení, které je čeká 27. června, absolvovat aplikační kurz ve Výcvikovém středisku Řízení letového provozu Praha a poté zahájí službu na leteckých základnách v Armádě České republiky. Text: doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc., Katedra letectva FVT Foto: Mgr. Zdeňka Dubová Poznámka redakce: Další informace o státních závěrečných zkouškách přineseme v dalším čísle. školství se shromáždění zúčastnil rektor UO a děkan FEM UO. Dále byli přítomni představitelé vojenského zdravotnictví AČR plk. MUDr. Igor Krivosudský z odboru vojenského zdravotnictví MO, pplk. Ing. Marian Tomášik ze správy zdravotnického zabezpečení, představitelé Univerzity Karlovy proděkan LF prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., proděkan FaF prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc., primátor statutárního města Hradce Králové, zástupce církve biskup královéhradecký. Po přednesení úvodního projevu panem děkanem FVZ promotor proděkan pro studijní a pedagogickou činnost pplk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. seznámil přítomné s výsledky ukončení studia posluchačů fakulty a splnění všech podmínek k účasti na slavnostním vyřazení a provedení promoce. Ve školním roce 2007/2008 ukončilo šestileté studium osmnáct studentů v oboru vojenské všeobecné lékařství a jedna studentka ukončila své pětileté studium v oboru vojenská farmacie. Složením slibu v jazyce latinském a převzetím diplomů nabyli absolventi magisterského studijního programu titulu doktor medicíny a doktorka farmacie. Absolventům byly přečteny rozkazy ve věcech personálních (povyšování do vyšších hodností) a ve věcech udělení odměn. Jednotliví absolventi převzali z rukou děkana a rektora odměny a věcné dary udělené děkanem fakulty, rektorem UO a ministryní obrany. Po této první části následovalo slavnostní vyřazení a předání diplomů absolventům doktorských studijních programů, kterého se ujal proděkan pro vnější vztahy a rozvoj pplk. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Ve školním roce 2007/2008 studovalo v doktorském programu celkem 74 studentů, 10 z nich úspěšně obhájilo své disertační práce a 6 přítomných absolventů převzalo z rukou rektora a děkana doktorské diplomy. Na závěr slavnostního vyřazení se svým projevem vystoupili vyzvaní hosté náměstek ministryně obrany, rektor UO a proděkan Farmaceutické fakulty UK. Zástupci absolventů ve svých závěrečných vystoupeních poděkovali všem učitelům, akademickým pracovníkům a rodičům za jejich péči a trpělivost. Akt slavnostního vyřazení byl ukončen zahráním studentské hymny Gaudeamus igitur. Text: pplk. doc. MUDr. Roman Chlíbek, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVZ Foto: Lenka Hrdličková 3

6 ZPRÁVY Bez zvláštní přípravy 3. a 5. místo PPřed pár lety se ke konci mé přednášky, týkající se dosti náročné pasáže počítačových sítí, začala bouřlivě hlásit jedna studentka. Rozradostněn jsem čekal zasvěcenou otázku a místo toho přišla prosba o ukončení výuky o pár minut dříve, protože jsou řízky a v jídelně nával. Kanadský psycholingvista Harry Cotton tvrdí, že si studenti nejvíce pamatují látku z počátku a konce vyučovací hodiny; co z konce tehdejší přednášky zůstalo v hlavě oné studentce, to by mne opravdu zajímalo. Doufám, že něco víc než jen ten řízek. Ukazuje se, že i ta nejlepší přednáška nezabírá, pokud studenti nemají k dané látce žádný vztah. Výuka na UO by navíc samozřejmě měla být orientována tak, jak vyžaduje budoucí vojsková praxe. V dřívějších číslech Listů UO i jiných zdrojích byla publikována informace o tom, že v oblasti výuky síťových technologií využívají naši studenti (specializace komunikační a informační systémy) mezinárodního projektu Cisco Networking Academy. Ten představuje reálně fungující e-learning; studenti také průběžně skládají řadu testů a řeší praktické úlohy a nemívají se semestrálními zkouškami žádné problémy. Od letošního roku můžeme mezi stimuly k samostatné práci studentů zařadit soutěž NAG. Jedná se o značně rozsáhlý projekt, jehož cílem je docílit co nejlepších znalostí dané problematiky. V rámci tohoto projektu probíhají školní, národní a mezinárodní kola. Konkrétněji se soutěží ve třech kategoriích: jednotlivci z vysokých škol na reálných zařízeních (kategorie UNI), dále na simulátoru Packet Tracer (kategorie PT) a konečně tříčlenná družstva studentů středních škol (kategorie HS). Letošek pro nás představoval průzkum bojem navíc naši studenti do něj šli bez zvláštní přípravy. Přesto výsledky nedopadly špatně 3. a 5. místo v republice v kategorii PT získali prap. Bc. Jiří Slinták a 4 por. Bc. Libor Kysela (viz obr. dole). Přitom co do počtů je naše základna soutěžících o téměř dva řády nižší nežli u civilních vysokých škol. Do mezinárodní soutěže pořádané na FIT VUT ve dnech 23 až 26. června v Brně postupovali z národních kol první dva jednotlivci v kategoriích UNI a PT a první dvě družstva kategorie HS. Jednotlivé školy pojaly tyto soutěže jako svoji reprezentaci: například FIT VUT ladila formu svých soutěžících v rámci tzv. CCIE inkubátoru. Soutěž byla tvrdá, a ačkoliv Italové, Němci, Bulhaři, Maďaři, Rumuni atd. se na soutěž připravili rovněž velmi dobře, všechny kategorie vyhráli Slováci. Jejich příprava byla nejdůslednější: FIIT na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě vyhradila svým soutěžícím laboratoř, a to každé odpoledne po celého čtvrt roku. Primátor Handlové zase týmu školy ze svého města finančně zabezpečil speciální soustředění v Košicích a Bratislavě. V národním i mezinárodním kole působil pplk. Ing. Josef Kaderka, Ph.D., jako hlavní rozhodčí kategorie UNI a já jako hlavní rozhodčí celé soutěže. Kolega v rámci přípravy soutěže odvedl obrovský kus práce navrhl v angličtině teoretické otázky i praktický příklad kategorie UNI a řídil vyhodnocení jednotlivých řešení (viz obr. nahoře). Má úloha byla snazší: dbát na celkovou regulérnost soutěží, předávat diplomy a ceny (první cenou byly špičkové notebooky společnosti Dell) a řešit případné stížnosti a spory. Vyšel jsem například vstříc připomínce ukrajinského pozorovatele ohledně možné víceznačnosti jedné z otázek testu a naopak zamítl námitky ruských soutěžících vůči hodnocení jejich praktického testu. Zadání byla náročná VLAN, trunky, DHCP relay, NAT, bezpečnost, OSPF, a to vše v časově dosti omezených podmínkách. Ale taková byla pravidla hry, která byla předem zveřejněna na webových stránkách soutěže Příští ročník soutěže bude v Rumunsku. Pro nás jsme si ze soutěže odnesli poznatek, že stovky studentů v síťové akademii u konkurence sice zajišťují možnost výběru talentů, ale komplikují individuální péči o ně. Z tohoto hlediska máme lepší podmínky my. Bohužel naši studenti jsou stále přetěžováni přílišným objemem přímé výuky, navíc mnohdy základů, o které se naše specializace příliš neopírá. Výběrových předmětů, ve kterých by se mohla prosadit individualita studentů, je přitom jako šafránu. Výstupním znalostem našich studentů by například napomohlo, kdybychom dostali problematiku sítí do prvního ročníku bakalářského studia, abychom je stihli během dalšího studia dále systematicky rozvíjet. V řadě zemí (například ve Španělsku) jsou na univerzitách počítačové sítě chápány jako všeobecně vzdělávací předmět, kdežto na UO v této kategorii není ani sama informatika, což je unikum. A tak nám zbývá zkusit síťovou akademii skloubit s výukou NEC nakonec to N v té zkratce ne nadarmo znamená Network. Text: Jaroslav Dočkal

7 ZPRÁVY Absolventi kariérových kurzů na radnici Nová radnice města Brna byla ve čtvrtek 26. června dějištěm slavnostního vyřazení absolventů kariérových kurzů, jež realizuje Ústav operačně taktických studií UO v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků. Jde o kurz generálního štábu a kurz vyšších důstojníků. Osvědčení o absolvování těchto resortních kurzů převzalo sedmdesát absolventů z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Vlastimila Picka a prorektora pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovníka gšt. Miloslava Váchy. Vyřazení se dále zúčastnil primátor statutárního města Brna Roman Onderka, rektor-velitel UO brigádní generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., náčelník štábu Velitelství společných sil plk. gšt. Ing. Bedřich Vaculík a členové akademické obce i rodinní příslušníci absolventů. S úvodním projevem pak vystoupil zástupce ÚOTS plukovník gšt. Ing. Jiří Hanus, CSc., který zdůraznil, že v poslední době je kladen důraz na synergii schopností každého profesionála AČR, kam patří nejen dosažení vysokého stupně znalostí a vědomostí, všestranného přehledu, ale i fyzické předpoklady a samozřejmě jazykové schopnosti, nezbytné pro všechny důstojníky armády při nasazení do společných mnohonárodních operací Aliance i EU. Pro dosažení takové synergie byly pro posluchače vytvořeny adekvátní podmínky. Na adresu čerstvých absolventů dále řekl: Věřím, že odcházíte ke svým jednotkám, útvarům a zařízením Armády České republiky s mnohem vyšším odborným teoretickým aparátem, než s kterým jste sem přišli. Při provádění obhajob závěrečných prací a závěrečných zkoušek jste prokázali dobré znalosti, za což vám všem patří dík a uznání. Nechť je vám absolvovaný kurz motivem i pro další vzdělávání a celkový rozvoj vaší osobnosti. Součástí programu slavnostního vyřazení absolventů kariérových kurzů bylo také ocenění absolventů. Cenu rektora-velitele UO za výtečné plnění studijních povinností a výtečné hodnocení u závěrečných zkoušek obdrželi plk. gšt. Ing. Bohuslav Dvořák a kpt. Ing. Jiří Hertl. Cena velitele společných sil AČR za výtečné plnění studijních povinností a výtečné hodnocení u závěrečných zkoušek, kterou předal plukovník gšt. Bedřich Vaculík, putovala do rukou pplk. gšt. Ing. Jaromíra Šebesty. Kromě plukovníka gšt. Ing. Gabriela Kovácse, který požádal o vystoupení jménem nových absolventů, přednesl svůj krátký projev také generálporučík Vlastimil Picek, který všem absolventů poblahopřál a poděkoval za úsilí, jež věnovali studiu, i za vynikající dosažené výsledky. Vojenským profesionálem nemůže být každý. Dnešní společnost klade na vojáky, tím myslím profesionální vojáky, mnohem větší nároky než na jiná povolání, řekl náčelník Generálního štábu a dodal: Podle dlouhodobých průzkumů veřejného mínění po roce 1989 se česká armáda těší značné důvěře u široké veřejnosti. To je na jednu stranu příjemné zjištění, ale také mimořádně zavazující. Bude proto záležet na každém z vás, jak tu dnes stojíte, na příslušnících vyššího důstojnického sboru, jak zvládnete řešení každodenních problémů a povinností, jak se vám podaří spoluvytvářet novou, moderní tvář armády. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová 5

8 ALPE 2008 Společný výcvik studentů ve Slovinsku Mezinárodní výcvik studentů Univerzity obrany a Důstojnické školy (The Officer Training School) je organizován od roku 1994 v rámci dvoustranné spolupráce mezi slovinskou a českou armádou. Cílem každoročního společného výcviku je výměna zkušeností z forem a metod přípravy mladých velitelů profesionální armády a z plnění společných úkolů v mnohonárodních kontingentech z hlediska interoperability a kompatibility, včetně prohloubení a zdokonalení schopností komunikace v angličtině s důrazem na používání vojenské terminologie. Tato dvoustranná spolupráce mezi školicími armádními zařízeními napomáhá při řešení otázek výchovy a výcviku studentů budoucích velitelů jednotek a rozvoji teorie a praxe součásti vojenské vědy taktiky. Společná činnost příslušníků obou škol je zaměřena na ukázky a činnost sil a prostředků výcviku v terénu, který odpovídá dané zemi. To znamená: při výcviku ve Slovinsku v horském terénu, při výcviku v Česku v terénu středoevropského válčiště. Ten představuje terén mírně členitý, který zastupuje výcvikový prostor Březina. Společná činnost probíhá v následujících oblastech: - přesun jednotky v členitém, porostlém a špatně přehledném terénu s použitím základní výbavy vojáka, včetně buzoly a mapy, - činnost velitelů malých skupin při velení a řízení národnostně smíšeným a nesourodým jednotkám, - organizace činnosti na základně, tj. její výběr, zaujetí, vybudování a zabezpečení, - vedení průzkumu v neznámém a nepřehledném terénu, - bojová činnost malých skupin při přepadech a ničení, nastřelení a hlášení výsledků činnosti nadřízenému, - organizace činnosti s využitím bojové techniky, - řízení bojové techniky, - velení a řízení v zátěži (při provádění činnosti po dobu tří dnů), - psychologická zátěž daná fyzicky náročným zaměstnáním (včetně činnosti v noci) a začlenění simulace zranění v závěrečném období cvičení ( boje ). Alpe 2008 První část mezinárodního oboustranného cvičení probíhala letos ve Slovinsku v prostoru osady (i oblasti) Bohinjska Bela. Cvičení se uskutečnilo v období od 8. do 15. června První den byli účastníci přivítáni velitelem cvičení. Následoval přátelský večer studentů i velitelů obou stran. Druhý den bylo po společném vztyčení vlajky připraveno zaměstnání v horolezectví a střelbě z nové zbraně slovinské armády, FN HERSTAL BELGIUM F2000 cal x 45. Třetí a čtvrtý den probíhal výcvik činnosti smíšených čet při ničení nepřátelských sil v opevněných prostorech v horském terénu. Toto cvičení prověřilo nejen znalosti angličtiny studenti se museli domlouvat anglicky, neboť slovanská příbuznost češtiny a slovinštiny je již s ohledem na požadavky velení a řízení poměrně nedostačující. Významné, pro české studenty především, bylo velení a řízení jednotky čety, případně i průzkumné hlídky. Studenti slovinské školy tuto činnost cvičí. Tento výcvik byl pro ně tedy jen další praktickou zkouškou. Studenti naší školy museli vycházet z ještě neukončeného teoretického studia. Cvičení končilo útokem na postavení nepřátelské čety v náhorním opevněném postavení (součást pevnostního valu opevnění z první světové války na pomezí Rakouska-Uherska a Itálie). Počasí nepřálo Pátý a šestý den byl zasvěcen přesunu roty ve vysokohorském prostředí. Zaměstnání bylo jedinečné svým sepětím tělesné zátěže znásobené nadmořskou výškou, pohybem ve vysokohorském prostředí, tj. s ostrým přechodem rovných úseků do strmého stoupání, přechodem z ušlapaných pěšin do kamenitých stezek až po části vyžadující částečně jištěný horský výstup. V konečném úseku cesty byl přesun veden nad hranicí sněhu. Cílem výstupu byla nejvyšší hora Slovinska, Triglav m n /m. Opět, jako již po několikáté v letních cvičeních, zasáhlo nepříznivé počasí, a tak cíle nebylo dosaženo. Výstup provázel vytrvalý drobný déšť. Spolu s mlhou, poklesem teploty k bodu mrazu a přechodem mrholení v trvalý déšť se stal již samotný sestup do údolí namáhavou záležitostí. Výška sněhové pokrývky zde byla 1,5 m. Při sestupu do výšky 870 m n /m tak skupina překonala výškový rozdíl m, a to dvakrát během třiceti hodin. Ve studené horské vodě Na závěrečném slavnostním ukončení výcviku se s jednotkou rozloučil velitel školy plk. Jožef Murko. Skutečným ukončením však bylo až sobotní zdolávání horské řeky, canyoning a návštěva muzea průběhu bojů v horách v období 1. světové války. Při canyoningu studenti obstáli ve zkoušce při pohybu v prudké studené horské vodě (výcvik probíhal v neoprenu) i ve zkoušce odvahy ve zdolávání nebezpečných překážek. (Bezpečnost byla zaručena vysokou profesionalitou instruktorů a pečlivým prověřením daného úseku řeky.) S českými studenty se na závěr rozloučil velitel společného výcviku kpt. Franc Miklič. Výcvik svou profesionální přípravou a provedením nevybočoval z každoročních setkání. Docházelo i k vyjasňování náhledu na dobu konání této vzájemné zahraniční služební cesty. Slovinská strana vnímá omezení české strany. Zájem české strany o letní výcvik a možnost pohybu ve vysokohorském prostředí pouze doporučuje dobu konání cvičení ve Slovinsku ke konci června, pokud možno začátek července. To vyplývá ze zkušeností, včetně letošních, o výši sněhu na vrcholcích hor v konaném období. Text a foto: pplk. Ing. Miloslav Fišera, Ph.D., K-110 6

9 BŘEZINA 2008 BŘEZINA 2008 druhá část společného výcviku Mezinárodní cvičení českých a slovinských studentů BŘEZINA 2008 se uskutečnilo ve dnech června Probíhalo částečně v Brně, v areálu Univerzity obrany, v prostoru brněnské přehrady, a především ve vojenském výcvikovém prostoru BŘEZINA (Vyškov). Bylo opět určeno pro studenty Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany a studenty Důstojnické školy v Lublani. Výcviku se zúčastnili studenti mechanizovaného a průzkumného modulu, ale i dalších studijních modulů FEM. Cílem bylo procvičit činnost velitelů malých jednotek v organických celcích i v účelových uskupeních ve ztížených podmínkách. Tímto ztížením byla práce v zátěži, nutnost řídit příslušníky jiné armády (neznalost jazyka opačného národa nutnost komunikace v anglickém jazyce, neznalost stupně jejich vycvičenosti, taktiky atd.), nutnost vyrovnávat se s vlastní únavou a neznalostí terénu, nutnost zvolit správné řešení apod. První dva dny cvičení se jeho účastníci seznámili s Centrem simulačních a trenažérových technologií (CSTT) střediskem v Brně, probíhal výcvik na brněnské přehradě (orientační běh smíšených hlídek, výcvik na lodích a branný závod). Tři další dny společného cvičení byly připraveny jako nepřetržitý výcvik, včetně přespání v improvizovaných terénních podmínkách. V rámci tohoto bloku proběhlo zaměstnání v překonávání překážek na bojové dráze, v boji s obrněnými cíli a soupeřská cvičení s využitím simulátorů MILES. Ve večerních hodinách byly zaujaty základny čet. V průběhu noci vedly jednotlivé čety průzkum prostoru nepřítele. Následující den proběhl výcvik studentů v řízení bojových vozidel. Poté pokračovala soupeřská cvičení čet. Následoval taktický přesun roty se zabezpečením jednotlivými četami. Přesun se zbraněmi byl zahájen v prostoru srubového tábora a směřoval do prostoru Myslejovické přehrady. Zde bylo cvičení nad ránem ukončeno odpočinkem v poli (přístřešky, bivaky). Ráno v pátek, poslední den cvičení, se rota přesunula do prostoru mycí základny techniky a provedla ošetření zbraní a údržbu bojové techniky. Pro slovinské studenty byla na závěr cvičení připravena návštěva leteckého muzea ve Vyškově. Oficiální společné večeře v pátek večer se zúčastnilo jen pět českých studentů tato večeře pro ně není českou stranou hrazena (na rozdíl od slovinské strany ve Slovinsku pro slovinské studenty). Při vyhodnocení jednotlivých částí cvičení i v závěru společného výcviku byli studenti Univerzity obrany svými slovinskými protějšky kladně hodnoceni za schopnost absolvovat činnost ve velitelských funkcích, kdy vedle nutnosti pracovat se sebou samým je nutné ještě velet dalším příslušníkům smíšených jednotek. Současná organizace výcviku plně odpovídá požadavkům a představám obou stran na daná zaměstnání. Přispívá oběma institucím k hodnocení výsledků jejich práce postupů při vzdělávání budoucích velitelů. Rovněž byla projednána úroveň společného výcviku a předběžně stanoven program společného výcviku studentů v březnu 2009 ve Slovinsku. Text: pplk. Ing. Miloslav Fišera, Ph.D., K-110 Foto: pplk. doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., K-110 7

10 8 ZPRÁVY Předváděcí dráha POLYGON 2008 V prvním týdnu měsíce června proběhl na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh užitkových vozidel, dílů a servisní techniky Autotec Byl to největší motoristický veletrh pořádaný letos ve střední Evropě a jeden z nejdůležitějších veletrhů nákladních a užitkových vozidel na světě, zařazený do kalendáře Mezinárodní asociace výrobců O.I.C.A. gram, který se opakoval denně i šestkrát a byl prokládán jízdami náhodných zájemců a prezentací jejich vozidel. Cílem výstavnických aktivit kateder Fakulty vojenských technologií UO na takovýchto výstavách je především prezentace Univerzity obrany, Fakulty vojenských technologií a jejích kateder a vzorná reprezentace Armády ČR. V průběhu akce získávají katedry i řadu informací a kontaktů, které Tradičně byli na výstavě přítomni i zástupci Univerzity obrany, pracovníci Katedry bojových a speciálních vozidel a Katedry strojírenství Fakulty vojenských technologií. Završovali zde spolupráci s organizátory výstavy stavbou a provozem překážkové předváděcí dráhy pro automobily nazvané Polygon 2008 a určené k prezentaci jízdních vlastností vozidel v terénu. Pro překážkovou dráhu byla tentokráte vybrána plocha staveniště po zbouraném pavilonu P o výměře asi 700 čtverečních metrů v jihozápadní části brněnského výstaviště. Péčí docenta Pavla Brauna a Ing. Miroslava Červeného sem byly zasazeny překážky jako Klády, Boční náklon, Vysoký výjezd a sjezd, Blátěný brod, které do tohoto opravdu terénního prostředí stylově velmi dobře zapadly. I když předváděcí plocha Polygonu budila dojem staveniště, byla opravdu terénním polygonem, který bylo možné zhlédnout celý z tribuny pro sedící i stojící diváky. V průběhu jízd byl Polygon kropen vodou a prach tedy neobtěžoval diváky ani ostatní vystavovatele. Provoz Polygonu se vyznačoval maximálně možným využitím času a neustálým pohybem vozidel po překážkách. Ne snad proto, že by management Autotecu poskytl a přisunul dostatečný počet aut, ale pracovníci kateder Fakulty vojenských technologií UO sestavili provyužívají ve své další odborné činnosti. Při těchto akcích jsou současně prezentovány výsledky vědecké práce kateder a je možno dokonce provádět experimentální měření, třeba i v rámci výzkumného záměru FVT , tak jako letos. Výsledkem výše popsané aktivity je to, že se katedry, fakulta i škola dostávají do povědomí řady organizací, institucí a společností nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dostávají se tak i do povědomí případných budoucích studentů, kteří se s námi zde setkávají a v případě zájmu o studium na Univerzitě obrany zjišťují, že nás už znají a mají s námi kladnou zkušenost z výstaviště v Brně. Polygon 2008 je historií. Byl využit v rámci výstavy Autotec 2008 a po skončení výstavy byl odstraněn z povrchu BVV, stejně jako devatenáct Polygonů před ním. Ze strany vystavovatelů byl provoz Polygonu hodnocen kladně a odezvy diváků byly pozitivní. Autotec 2008 byla pěkná výstava, my jsme byli u toho a s výsledky naší práce na Polygonu 2008 jsme spokojeni. Je to možná trochu nadnesená sebechvála, ale my to tak cítíme. Přesně pro tento pocit vnitřního uspokojení to vše děláme. A ten pocit za to opravdu stojí. Text a foto: doc. Ing. Pavel Braun, CSc., pplk. doc. Ing. Štefan Čorňák, Dr., plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.

11 ANGLIČTINA PRO LISTY UO Idioms with colours Complete each sentence with the appropriate colour/s: black 2x, blue 2x, pink, green, yellow, red, white, grey. 1. I m all. and. after being in that crowded underground train for half an hour. 2. You re.! You are just afraid of what your wife will do to you if you come late night after the party. 3. You can be sure to find quite a few. movies in that. light district. 4. You ve got to stop looking at the world through. glasses, stop considering these matters in terms of. and., and start realizing there s a huge. area in between. 5. The budget has been approved, so we ve got the. light to order the new scientific equipment for the department. Solution: 1) black and blue; 2) yellow; 3) blue, red; 4) pink, black and white, grey; 5) green Say, tell, talk or speak? Word say tell talk Explanation used with direct and indirect speech. Say is most often used without a personal object. If we want to put a personal object after say, we use to. used with direct and indirect speech. After tell, we usually say who is told, i.e., tell someone something. Tell is only used to mean instruct or inform. We do not usually use it after tell to refer to a fact. Tell is used to tell someone to do something. there is not very much difference between speak and talk. Talk is the more usual word to refer to conversational exchanges and informal communication. Example She said that it was my last chance. And I say to all the people of this great country... She told me that she would be late. I ll tell you tomorrow. (not I ll tell you it tomorrow.) When she walked into the room everybody stopped talking. Spice up your life Complete these conditional quotations with the correct form. 1) If you think your boss... stupid, remember: you wouldn t have a job if he was any smarter. ALBERT A. GRANT a) was b) is c) will be 2) If you marry for money, you... it. EZRA BROWEN a) will surely earn b) would have surely earned c) have surely earned 3) If you don t program yourself, life... you! LES BROWN a) would programme b) will programme c) would have programmed 4) We would accomplish many more things if we... of them as impossible. CHRETIEN MALESHERBES a) will not think b) had not thought c) did not think Solution: 1)-b), 2)-a), 3)-b), 4)-c) As we stood in formation at the Pensacola Naval Air Station, our Flight Instructor said, All right! All you dummies fall out. As the rest of the squad wandered away, I remained at attention. The instructor walked over until he was eye-to-eye with me, and then just raised a single eyebrow. I smiled and said, Sure was a lot of them, huh sir? Private Loyds was brought up before the unit CO for some offence. You can take your choice, private - one month s restriction or twenty day s pay, said the officer. All right, sir, said the bright soldier, I ll take the money. speak used for one-way communication and for exchanges in more serious or formal situations. Speak is the usual word to refer to knowledge and use of languages. She speaks three languages fluently. I ll have to speak to that boy, he s getting very lazy. Now try this mini quiz and choose the best solution. 1) I m afraid I can t... (speak/tell/say) for sure but I think it s OK. 2) She... (speaks/talks/either could be used) several languages. Did he check the oil? Change the tires? 3) I ve... (said/told/talked) you not to do that. 4) I can t... (talk/say/tell) you; it s a secret. 5) He... (spoke/talked/either could be used) for about an hour. 6) Who do you think is... (saying/telling/speaking) the truth? Solution: 1) say, 2) speaks, 3) told, 4) tell, 5) either could be used here, 6) telling Připravila skupina AJ, CJP We re definitely being downsized. 9

12 10 LETECTVO Vladimír Remek si splnil svůj klukovský sen První československý kosmonaut a nynější europoslanec Vladimír Remek přijel na Univerzitu obrany 24. června na půldenní návštěvu na pozvání Katedry letectva Fakulty vojenských technologií. Jak konstatoval, toto pozvání ho velmi potěšilo. Děkanu FVT plk. prof. Ing. Zdeňku Vintrovi, CSc., předal s humorným komentářem dárky, jejichž součástí byly také vzorky kosmické stravy. Letos v březnu uplynulo třicet let od vašeho letu do vesmíru. Váš let na kosmické lodi Sojuz 28 trval tenkrát přes 190 hodin. Jak dnes na tento výjimečný výlet do kosmu vzpomínáte? A jak vlastně ona kosmická strava chutnala? S odstupem let to hodnotím jako velice Ve dnech června proběhla konference LETECTVO 2008, na téma Profesionální příprava leteckých specializací vzdušných sil AČR. Konferenci pořádala Katedra letectva spolu s Katedrou letecké a raketové unikátní záležitost. Byla to souhra okolností, kterým jsem šel naproti systematickým zájmem o kosmonautiku, podpořeným specializací vojenského pilota a opravdovým úsilím splnit si klukovský sen. Přitom jsem měl štěstí, že v době, kdy byla tehdejšímu Československu a dalším zemím v programu Interkosmos nabídnuta možnost účasti Konference LETECTVO 2008 techniky a konala se pod záštitou zástupce velitele Společných sil velitele Vzdušných sil generálmajora Ing. Ladislava Minaříka. Konference se zúčastnilo 68 hostů, z toho 21 zástupců z vojenského průmyslu a výzkumu. na pilotovaných kosmických letech, jsem byl i v pravou chvíli dostatečně připraven na výběr kandidátů. A samotný let? Přál bych každému, aby se mohl přesvědčit na vlastní oči, že je naše Země opravdu kulatá, že je z oběžné dráhy nádherná, ale také o tom, že má konečný rozměr a je svým způsobem i zranitelná. Navíc na let s Alexejem Gubarevem vzpomínám také jako na příklad perfektní spolupráce a dobré party lidí okolo letu... A jak vám tedy chutnala kosmická strava? Pokud jde o kosmickou stravu, bylo by to na delší povídání. Pro mne za týden letu byla velice zajímavá, nechutnala špatně. Z dnešního pohledu by se dala charakterizovat jako strava podobná té, kterou známe jako potraviny s prodlouženou trvanlivostí (např. konzervovaná nebo instantní). Ale to víte, česká kuchyně to nebyla a pivo na oběžné dráze také chybělo. Dostáváte často podobné otázky? Mám na mysli, jestli se o váš let lidé ještě stále zajímají Otázek je pořád dost, a to při nejrůznějších příležitostech. Ale s postupem let se lidi přestávají zajímat o konkrétní okolnosti letu a převažují dotazy na pocity a zážitky nebo souvislosti mezi letem, kosmonautikou a současným životem. Lidé chtějí víc vědět o kosmonautice jako takové. A z čeho mám opravdu radost, to je rostoucí zájem mladých. Důkazem je například nevšední aktivita dětí a mládeže kolem projektů MARS a Space, které už mají několikaletou tradici a které Vystoupilo na ní 24 účastníků, kteří se ve svých příspěvcích věnovali současnému stavu vzdělávání leteckých specializací, počínaje teoretickou přípravou na Univerzitě obrany přes různé druhy aplikačních kurzů až po operační výcvik pilotů. Poukazovali na chyby a nedostatky celého systému přípravy leteckých specialistů a zároveň se snažili navrhnout opatření, jak současnou ne zrovna utěšenou situaci zlepšit. Hostem konference byl plk. v. v. Ing. Vladimír Remek, první československý kosmonaut, který v současné době působí jako europoslanec v Evropském parlamentu v Bruselu. Po přijetí děkanem Fakulty vojenských technologií plukovníkem prof. Ing. Zdeňkem Vintrem, CSc., diskutoval v odpoledním setkání se studenty Univerzity obrany na nejrůznější témata týkající se jeho letu do vesmíru. O své zážitky se rovněž podělil s účastníky konference během večerního společenského setkání. Autor: podplukovník Ing. Jiří Kacer, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

13 LETECTVO rád podporuji. Ukazuje se, že ne všichni mladí dnes touží být jen vyvolenými hrdiny televizních seriálů nebo prosedět hodiny u počítačových her. Čím to, že jste z vojenské kariéry přesedlal na obchodní a později i na diplomatickou dráhu? Otázka náhody, anebo jste oblast vašeho působení měnil programově? Z armády jsem sice odešel na vlastní žádost, ale i kvůli podle mého názoru ne zrovna adekvátnímu zacházení. Bylo to v době, kdy bych vzhledem k věku stejně už dlouho nesloužil. Nikdy jsem to ale podrobněji nerozebíral a nechtěl bych ani teď. Ovšem když jsem do armády šel, nemyslel jsem, že v uniformě předčasně skončím. Pozdější kroky nebyly vůbec nahodilé. Například v podnikání jsem kývl na nabídku ČZ Strakonice pro zastupování v Rusku programově, protože se jednalo o výrobu turbodmychadel pro automobilový průmysl. A turbodmychadlo je, jak známo, něco jako malý proudový motor, takže to jsem z letectva dobře znal. Post obchodního rady velvyslanectví v Moskvě mi byl nabídnut a do Evropského parlamentu mne potom zvolili občané ČR... Nyní jste poslancem Evropského parlamentu v Bruselu. Čím se v něm momentálně zabýváte? Na to by nám prostor nestačil takže jen heslovitě. V průmyslovém výboru EP se soustřeďuji na otázky energetiky, vědy a výzkumu a pochopitelně kosmonautiky, když hlavním tématem je pro mne projekt družicové navigace Galileo a osud jaderné energetiky i nových možných zdrojů, jako je jaderná fúze. V dopravním výboru jsou to hlavně otázky spojené s leteckou dopravou. Jako člen Delegace pro parlamentní spolupráci EU s Ruskem se pak snažím, aby vztahy byly vzájemně vyvážené a přínosné i sem se hlavně promítají problémy energetiky. Zúčastnil jste se letecké konference, kterou organizovala Katedra letectva. S jakým tématem jste na konferenci vystoupil? Musím vás poopravit, na konferenci jsem nevystoupil, byl jsem jen hostem a samotného jednání jsem se tak aktivně neúčastnil. Součástí vašeho programu byla také odpolední beseda se studenty Univerzity obrany. Co vás při setkání s nimi nejvíce zaujalo? Ta beseda mi připomněla moje letecké začátky. Při pohledu na účastníky setkání jsem si vybavoval dny, kdy jsem zhruba v jejich věku začal právě v Brně létat na MiGu 21 ve čtvrtém ročníku leteckého učiliště. Dostával jsem zajímavé a fundované otázky a musím říci, že jsem při nich jejich autorům trochu záviděl jejich mládí... Ještě trochu konvenční otázka: Kam se chystáte na dovolenou? Na skutečnou dovolenou se opravdu chystám už několik let, doufám, že tentokrát to opravdu vyjde. Věřím, že se nám s manželkou podaří najít alespoň týden či deset dnů trochu od lidí a z dosahu mobilních telefonů, někde v klidu, na odpočinek, procházky, přírodu. Kde to bude, to v podstatě není důležité, a tak to zatím ani nevím. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: Mgr. Zdeňka Dubová Vladimír Remek se narodil 26. září 1948 v Českých Budějovicích. Je prvním československým kosmonautem a dosud jediným občanem ČR, který se zúčastnil kosmického letu. Absolvoval Vyšší letecké učiliště v Košicích, kde létal na cvičných letounech L-29 Delfín a MiG 21. V roce 1970 nastoupil k leteckému útvaru v Českých Budějovicích. V roce 1972 zahájil studium na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Moskvě. Po jeho absolvování se v roce 1976 vrátil k leteckému útvaru. Na podzim 1976 prošel výběrem kandidátů na kosmický let. Výcvik absolvoval roku Vladimír Remek byl v hodnosti kapitána členem posádky kosmické lodi Sojuz 28 ve funkci kosmonaut-výzkumník. Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos. Velitelem letu byl sovětský kosmonaut plukovník Alexej Gubarev. Let se uskutečnil od 2. do 10. března Posádka pracovala na palubě orbitálního komplexu Saljut 6 spolu s jeho základní posádkou. Celková délka Remkova letu činila 190 hodin a 18 minut. Po návratu do vlasti působil Vladimír Remek nejprve jako vedoucí pracovník ve výzkumném vojenském pracovišti v Praze-Kbelích a dále jako vojenský pilot až do roku 1990 na různých velitelských funkcích. V letech byl ředitelem Vojenského muzea letectví a kosmonautiky v Praze-Kbelích. Po odchodu do zálohy v červnu 1995 (v hodnosti plukovníka) působil devět let v Rusku, nejprve jako obchodní zástupce firmy ČZ Strakonice, a. s., a od roku 2002 jako obchodní rada českého velvyslanectví. V červnu 2004 byl zvolen do Evropského parlamentu na kandidátce KSČM jako nestraník; členství v KSČ ukončil roku (wikipedie.cz) 11

14 KURZY Základní kurz kodifikačního systému NATO Mezinárodní spolupráce v otázkách logistické podpory vyvolává nutnost zvyšování interoperability zúčastněných stran v otázkách materiálových a informačních toků. Zkušenosti ukazují, že jedním z prostředků umocňujících vzájemnou spolupráci je kodifikační systém NATO, který dává zúčastněným stranám nástroj přesné definice požadavků a posléze realizace logistické podpory, a to jak v podmínkách teritoria členských států Aliance, tak na strategické vzdálenosti. Na základě vyhodnocení potřeb v oblasti logistické podpory a za organizační účasti čtyř subjektů Univerzity obrany, Odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci a státní ověřování jakosti, Odboru kodifikácie, Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Slovenské republiky a firmy AURA, s. r. o., Brno byla nabídnuta členským státům NATO a účastnickým státům programu Partnerství pro mír (PfP) možnost účasti na základním kurzu Kodifikační systém NATO. První základní kodifikační kurz pořádaný na území České republiky se uskutečnil v dislokacích Brno a Praha za účasti zástupců Národních kodifikačních úřadů tří států Finska, Slovenska a Maroka ve dnech 17. až 27. června Příprava lektorů a obsahy jednotlivých vyučovacích hodin byly pečlivě rozebrány na jednáních přípravného výboru. Po náročných diskusích byly rovněž rozděleny kompetence v oblasti vedení výuky. Univerzita obrany byla zastoupena ve výukovém procesu inženýrkou Radkou Lopourovou, Ph.D. Vzhledem k náročnosti přípravy výukových materiálů v anglickém jazyce bych chtěl vyzdvihnout spolupráci s inženýrem Miroslavem Moravcem z firmy AURA, s. r. o. Kurz palubních střelců pod křídly FVT Hlavní úkoly kurzu byly pro účastníky stanoveny následovně: seznámení s kodifikačním systémem NATO; získání teoretických a praktických zkušeností v kodifikaci NATO; porozumění komunikačním procesům mezi národními kodifikačními orgány; pochopení dovedností, které jsou vyžadovány kodifikací NATO. Plán základního kurzu byl stanoven na osm dní. Cíle výuky byly v souladu s pedagogickými zásadami stanoveny od teoretických základů až k praktické činnosti. Důraz byl položen rovněž na praktické zkušenosti s využíváním kodifikačního systému NATO v podmínkách Armády České republiky. Součástí programu prvního dne bylo posezení se zástupci pořádajících subjektů a účastníků kurzu. Neformální diskuse ukázala pořadatelům, že sestavení učebního programu, stejně tak jako propojení teoretické výuky s praktickou činností bylo vyřešeno s citem a lze předpokládat, že stanovené cíle budou naplněny. Tím se vytvoří předpoklad pro následující kurzy, ať již základní, nebo nadstavbové. Text: plk. gšt. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. Foto: Mgr. Zdeňka Dubová Na základě potřeb Vzdušných sil Armády České republiky pro nasazení vrtulníků v zahraničních misích byla nově vytvořena specializace palubní střelci. K jejich teoretické přípravě byla oslovena Fakulta vojenských technologií, aby za pomoci kateder 205, 204, 206, 201, 210 a ÚLZ Praha připravila kurz teoretické přípravy palubních střelců. Koordinátorem čtyřtýdenního kurzu, jenž začal 2. června a skončil 26. června, byla pověřena Katedra letectva. Po jeho ukončení obdrželo dvanáct příslušníků 23. vrtulníkové základny z Přerova osvědčení o absolvování Kurzu teoretických znalostí pro přiznání kvalifikace palubní střelec. V přípravě bylo nutné zvládnout některá úskalí, například náplň kurzu a počty hodin jednotlivých předmětů, přičemž chyběly jakékoliv dosavadní zkušenosti z dané problematiky. Po strastiplném úsilí zainteresovaných příslušníků FVT bylo orgánem vojenského letectví OVL (Odbor vojenského letectví), který je jediným úřadem pověřeným v AČR udělovat způsobilost létajícímu personálu, stanoven rozsah i tematická náplň kurzu, řekl plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer. Kurz sice nepříslušel Univerzitě obrany, ale protože disponujeme odborníky v oblasti letecké teorie a s tím souvisejícími předměty, jeho realizací byla pověřena Fakulta vojenských technologií. Tím opět dokázala, že je schopna pružně reagovat na aktuální potřeby vzdušných sil, dodal plk. Miloslav Bauer. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová 12

15 ZPRÁVY Poselství z francouzského města Darney U příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky se 30. června konalo slavnostní shromáždění. V čestném předsednictvu usedli zástupce rektora velitel posádky plukovník gšt. Josef Trojan, tajemník Fakulty ekonomiky a managementu podplukovník Jaroslav Holý, předseda Jednoty ČSOL Sdružení válečných veteránů JMK Ing. Karel Černoch, předseda Vojenské sekce Konfederace politických vězňů plukovník v. v. Miroslav Kubík a vědecko-pedagogický pracovník Katedry sociálních věd a práva FEM Jiří Hutečka, Ph.D. Slavnostního shromáždění se zúčastnili také zástupci dalších útvarů a zařízení posádky Brno, partnerských občanských sdružení, ředitelství ústavů UO, příslušníci vědecko-pedagogického sboru a zástupci studentské obce. Právě v den slavnostního shromáždění uplynulo 90 let od chvíle, kdy se na pláni u francouzského městečka Darney 30. června 1918 konala slavnostní přehlídka 21. a 22. střeleckého pluku československých legionářů. Šest tisíc mužů zde z rukou prezidenta Francie Raimonda Poincaré přebralo prapor a za přihlížení Edvarda Beneše se vydalo na frontu bojovat za svůj samostatný stát. Význam historických událostí připomněl krátkým exkurzem do minulosti plk. Na skok do Francie na slavnostní přehlídku V neděli 29. června 2008 se ve francouzském Darney konala slavnostní akce u příležitosti oslav 90. výročí dne, kdy na tomto místě, před 6000 legionáři tábora Cleber, Francie poprvé uznala právo na nezávislost českého a slovenského národa. Tato událost hrála důležitou roli při následném vyhlášení samostatného československého státu. Slavnostního ceremoniálu se za Univerzitu obrany zúčastnili por. Ing. Miroslav Šebela (K-208) a npor. Ing. Markéta Mazálková (K-209). Celá akce začínala v ranních hodinách odletem dvěma vládními letadly z letiště Kbely. Po příletu na vojenské letiště v Epinalu (východní část Francie, departement Vosges) jsme hromadně odjeli směrem k Darney k památníku, kde proběhl pietní ceremoniál s připomínkou událostí z roku Za českou stranu byli přítomni předseda vlády Mirek Topolánek, náčelník Generálního štábu generálporučík Vlastimil Picek a několik českých a slovenských veteránů. Josef Trojan, který zdůraznil odkaz československých legionářů bojujících na frontách v Rusku, ve Francii a Itálii za vytvoření samostatného Československa. Pro nás, příslušníky Armády České republiky, jako klíčové součásti ozbrojených sil, představují tradice bojů československých legionářů a poselství přísahy z Darney 30. června 1918 morální imperativ, který nesmíme nikdy zradit. Je na nás, abychom dokázali v myšlení nastupující vojenské generace, při odpovědné výchově nových studentů odkaz československých legií dále rozvíjet a tvořivě z něj čerpat ponaučení pro další práci, řekl ve svém projevu plukovník Trojan a dodal: V projevech bylo oceněno hrdinství našich vojáků za 1. světové války. Velmi zajímavá byla rovněž návštěva místního muzea, kde jsou vystaveny listiny, dokumenty a jiné památky z této doby. Muzeum bylo založeno v roce 1938 a v roce 2002 obdrželo darem od České republiky bystu Tomáše Garrigue Masaryka. Původní památník československo francouzského přátelství, který byl zničen Němci v období 2. světové války, byl znovu vytvořen v roce V Darney je také náměstí pojmenované po našem prvním prezidentovi (TGM) a můžete se zde projít i po ulici nesoucí jméno prezidenta Václava Havla. Přátelské vztahy mezi oběma národy jsou patrny i z toho, že v roce 1985 uzavřelo město Darney družbu se Slavkovem u Brna, známým ve Francii pod jménem Austerlitz. Již devatenáct let pořádají tato města společné akce a doufejme, že navázaná Duch nové profesionální armády čerpá z odkazu minulých vojenských generací. Bez poznávání našich národních tradic, bez respektu a úcty k činům našich předchůdců bychom ztratili i svoji budoucnost. Po krátké ukázce dokumentárního filmu z doby 1. světové války se ke vzpomínaným historickým událostem vrátil svým referátem ještě doktor Jiří Hutečka. V závěru shromáždění vystoupil předseda Jednoty ČSOL Sdružení válečných veteránů JMK Ing. Karel Černoch, který připomněl, jak je důležité věnovat našim válečným veteránům péči a pozornost. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová dlouholetá přátelství se budou nadále jenom utužovat. Naši hostitelé byli velmi přátelští a pohostinní a nám zůstanou jenom pěkné vzpomínky na tento pobyt. Text: por. Ing. Miroslav Šebela; K-208 Foto: npor. Ing. Markéta Mazálková; K

16 LOMBARDIA 2008 Mezinárodní soutěž vojenských hlídek V polovině května letošního roku se čtyři studenti Univerzity obrany zúčastnili mezinárodní soutěže vojenských hlídek Lombardia 2008 v Itálii. Hlídka složená ze studentů třetího ročníku Fakulty ekonomiky a managementu praporčíci Marek Fiebich, Tomáš Galek, Petr Urbánek (všichni specializace velitel průzkumných jednotek ) a Ondřej Červený (specializace velitel mechanizovaných a tankových jednotek ) se vydala do městečka Palazzago na severu Itálie, aby zde změřila své síly s dalšími týmy zahraničních armád. Hlídka se umístila na velmi dobrém 13. místě v konkurenci 58 skupin, čímž dosáhla nejlepšího výsledku českých hlídek od roku řídili jednotlivými disciplínami, které byly v obecné podobě známy. Soutěž byla oficiálně zahájena v pátek večer vztyčováním vlajek zúčastněných zemí, následovala uvítací večeře a briefing. Ve hodin vyrážela první hlídka. Naše hlídka reprezentující Armádu České republiky přišla na řadu zhruba o půl hodiny později. První disciplína měla za úkol formou dotazníků v počítači prověřit naši znalost bojového rozkazu (volací znaky, frekvence, situaci nepřítele a vlastních vojsk, úkol naší jednotky). V nepřetržitém dešti do hor Vzhledem k tomu, že byl briefing zahájen o půl hodiny dříve, než bylo původně plánováno, a informace o změně k nám nepronikla, měli jsme v této disciplíně značné mezery. I přesto jsme se s úkolem vypořádali a mohli se vydat vysoko do hor plnit další úkoly, které pro nás organizátoři přichystali. Celková délka závodu byla 26 km s převýšením 980 metrů. se takticko-technických dat dané zbraně. Další disciplínou bylo pozorovací stanoviště zaměřené na lokalizaci palebných prostředků nepřítele a formulaci palebného úkolu k vyžádání palby dělostřelectva. Hlídka se opět rozdělila do dvojic, kdy první dvojice měřila úhly a vzdálenosti k cílům a rozpoznávala techniku zahraničních armád a druhá dvojice vyplňovala dotazník pro vyžádání dělostřelecké palby. Na toto stanoviště navázalo následující oprava dělostřelecké palby. Bylo to klasické zarámování cíle, na které jsme byli dobře připraveni, ale v dané chvíli jsme možná vinou začínající únavy selhali a ztratili body, které nás v konečném účtování mohly posunout do první desítky. Nejtěžším úkolem pro nás byla činnost na velitelském stanovišti. Úkolem bylo naladit rádio na správnou frekvenci a odposlechnout hlášení a následně zakreslit do mapy nastávající činnost. Domníváme se, že zde byly výrazně zvýhodněny domácí týmy, neboť celá soutěž byla koncipována jako dvojjazyčná, a pokud odposloucháváme hlášení v rádiu v angličtině a někdo v rodném jazyce, je jasné, že podmínky nejsou stejné. Soutěž má bohatou historii, která sahá až do roku 1986, a připomíná D-Day, tedy vylodění spojenců v Normandii 6. června V roce 1997 se závod přesunul 50 km od Milána do horského městečka Palazzago. Každoročně se soutěže účastní velký počet hlídek z mnoha zemí světa. Letošní ročník nebyl výjimkou. Do osmnáctihodinového závodu startovalo 58 týmů z třinácti zemí, a to Itálie, Německa, Velké Británie, Nizozemska, USA, Finska, Švýcarska, Lotyšska, Česka, Kypru, Rakouska, Řecka a Švédska. Tradičně nejvíce týmů bylo přihlášeno z armády pořádající země. Specifický námět soutěže Každý ročník soutěže má svůj specifický námět. Ten letošní byl zaměřený na činnost týmů velitelské roty v dynamickém kontrastu. Samotný název nám toho moc o soutěži nenapověděl, a proto jsme se při přípravě Po dvouhodinovém přesunu, doprovázeni nepřetržitým deštěm, jsme dorazili k dalšímu místu, označenému jako noční pozorovací stanoviště. Dva z hlídky pozorovali okolí pomocí přístrojů pro noční vidění a další dva mezitím vyplňovali hlášení o zjištěných objektech v pozorovacím sektoru hlídky. Poté následoval krátký přesun k místu pro noční bivakování. Po prověření našich teoretických znalostí z této oblasti nás organizátoři zavedli na strmou stráň s vymezeným místem pro odpočinek. Po třech hodinách jsme odcházeli vstříc dalším úkolům. První sobotní disciplína byla dynamická střelba z brokovnice a pistole. Na tu jsme se všichni obzvláště těšili. A ačkoliv jsme z brokovnice nikdy nestříleli, dosáhli jsme velmi dobrých výsledků. O to méně se nám dařilo při plnění dalšího úkolu zaujetí palebného stanoviště s PTŘS MI- LAN. Dvojice simulovala střelce a nabíječe a druhá dvojice odpovídala na otázky týkající Boj v zastavěném prostoru Velmi zajímavou disciplínou pro nás byl také boj v zastavěném prostoru. Úkolem bylo proniknout do dvora většího vesnického stavení, ve kterém byli soustředěni nepřátelští vojáci, a tento prostor vyčistit. Během úkolu jsme narazili i na současný velmi ožehavý problém IED. Ačkoliv se na Univerzitě obrany do terénu k nacvičování podobných činností nedostaneme, přesto jsme byli díky naší dobré improvizaci hodnoceni jako jedni z nejlepších. Při cestě na předposlední kontrolní bod jsme si sami cestu ztížili výběrem náročnější, ale zato kratší cesty. Předposledním úkolem byla první pomoc se zajištěním, v našem případě pomoc raněnému, který přišel o část dolní končetiny při výbuchu miny. Jedna dvojice poskytovala první pomoc zraněnému a odpovídala na otázky týkající se zásad první pomoci při různých druzích krvácení, zatímco druhá dvojice zajišťovala prostor. Závěrečnou disciplínou bylo překonávání překážek, konkrétně překonání rokle. Po splnění tohoto úkolu a hodinovém přesunu jsme dorazili do cíle promoklí a unavení, ale s dobrým pocitem, že jsme do soutěže dali maximum. Soutěžní den byl završen společnou oslavou. Třetí a zároveň poslední den soutěže měl na programu pietní akt k uctění památky padlých za 2. světové války, slavnostní přehlídku a vyhlášení výsledků závodu. Nejlépe soutěžní disciplíny zvládla hlídka z Finska, na druhém místě se umístil tým z Německa a bronz získalo Rakousko. Naše hlídka skončila na 13. místě, když porazila napřiklád všechny týmy americké a britské armády. Text: prap. Marek Fiebich, prap. Tomáš Galek Foto: UNUC Itálie 14

17 STUDENTI Naši studenti a Vlastimil Picek v Lurdách Předposlední květnový víkend se v malebném jihofrancouzském městečku Lurdy uskutečnilo tradiční setkání armád z celého světa, a studenti Univerzity obrany měli příležitost být u toho. I přes velký zájem mohlo být vybráno pouze patnáct studentů, kteří nakonec na prodloužený víkend do Francie odletěli. Když část české delegace dorazila ke svým stanům, v táboře již panoval čilý ruch, a proto nebyl problém hned první večer víkendového pobytu navázat kontakty. Kde jinde, než v místním výčepním zařízení, které zde vybudovali naši západní sousedi z Německa! Únava z cesty rázem opadla a někteří si povídali až do brzkých ranních hodin. Společný program byl zahájen v pátek 23. května slavnostním průvodem celým městem, kterého se zúčastnily všechny přítomné armády. Největší úspěch sklidila policejní jednotka z Itálie a kapela. Tóny trumpetisty zní v uších většině z nás ještě dnes. Odpoledne bylo věnované adoraci, požehnáním a zahájení celé pouti u podzemní baziliky Pia X. Po skončení bylo v zájmu každého z účastníků zakoupit svíčku, aby se mohl stát součástí světelného průvodu, který se konal právě páteční večer, a nepřišel tak o skvělý zážitek, kdy masa lidí,,proplouvá městem a za zpěvu písně Ave Maria vzdává Bohu chválu. Druhý den bylo ve vzduchu cítit jisté napětí, jelikož všichni v táboře věděli, že je čeká slavnostní nástup k uvítání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Vlastimila Picka. Myslím, že každý z nás se při ranní mši díval do míst, kde pan Picek seděl, a přemýšlel nad tím, jak nástup dopadne. Tomu však předcházelo zapálení české svíce a oběd. Po něm jsme se dostavili na provizorní heliport, a abychom dostali lepší náladu, uprosili jsme kvintet Posádkové hudby z Prahy o zahrání několika melodií z večerníčků. Nástup nebyl vůbec špatný. Generálporučík Picek nás pozdravil a vydal se na,,inspekci našeho ubytování, kde s námi krátce pohovořil. Díky tomu jsme ho mohli trochu poznat z jiného pohledu, než jen ze stránky profesní. Sobotní odpoledne strávil každý jinak. Někteří se rozhodli zdolat hory, které obklopují Lurdy, a užít si tak pohledy na krajinu. Zbytek strávil odpoledne pojídáním švýcarské armádní čokolády, které zde bylo neskutečné množství, popřípadě vyměňováním drobných upomínkových předmětů. V neděli ráno jsme vystoupili na kopec tyčící se nad stanovým táborem ve výšce asi 700 m. n. m., abychom viděli východ slunce. Zážitek to byl velmi hezký a pro hrstku účastníků určitě nezapomenutelný i proto, že to byla snad jediná půlhodina, kdy ten den nepršelo. Jen co jsme sešli dolů, začalo vytrvale pršet a až do odletu nepřestalo. Jediné, co nám vcelku vydařený pobyt trochu kazilo, bylo sychravé počasí a jídlo. Ale myslím, že oboje se dalo těch pár dní vydržet bez větší újmy na zdraví. I přesto, že je pobyt každý rok programově velmi podobný, má každý z účastníků obrovskou chuť se opět do Lurd vrátit a zakusit znovu nezapomenutelnou atmosféru tohoto poutního místa. Díky akcím podobného charakteru se do povědomí vojáků dostávají nové poznatky o fungování ostatních armád a všichni mají možnost seznámit se i s duchovním světem. Text: pprap. Otakar Kunzman Foto: kpt. Martin Vařeka 15

18 KULTURA Z Rožnovské valašky čtyři hlavní ceny Hudba, tanec, zpěv, historický šerm, tradiční gastronomické speciality a další festivalové lahůdky To vše nabízel červnový víkend v době od 13. do v Rožnově pod Radhoštěm na tradičním XVI. ročníku Mezinárodního armádního folklorního festivalu Rožnovská Valaška s X. přehlídkou skupin historického šermu. Jeho hlavními pořadateli byly Ředitelství personální podpory Odbor podpory kvality života a Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna spolu s dalšími organizacemi. Univerzitu obrany reprezentovaly folklorní soubor Jánošíček, jenž zpracovává slovenský folklor, a soubor Lučina, který se zaměřuje na folklor Slovácka. Jánošíček, jehož dětskou složku tvoří osmnáct dětí a třiatřicet mladých ve věku od 18 do 22 let, předvedl tentokrát na přehlídce folklor z oblasti Liptova a Těrchové, Lučina, soubor vesměs dospělých členů, se představila písněmi a tancem z Kyjova. Oba soubory Univerzity obrany si odvezly poprvé v historii tohoto festivalu čtyři hlavní ceny: v kategorii dospělých získal cenu Laureáta festivalu soubor Jánošíček za zpracování folkloru, zejména za nápaditou (skvělou) choreografii Dity Valíčkové. Svým vystoupením strhl nejen porotu, ale také publikum. Cenu náčelníka Generálního štábu AČR si z Rožnovské valašky odvezl soubor Jánošíček za autentické a čisté zpracování slovenského folkloru. K vítězkám dětské pěvecké soutěže v kategorii sólového zpěvu patří Johanka Jurdová, členka souboru Jánošíček. Cenu vítěze si odnesla také Žaneta Kiliánová v kategorii sólového zpěvu dospělých, která pouze s podporou hudební složky dokázala svým vystoupením strhnout na sebe pozornost všech přítomných. Kromě našich souborů se na čtyřech programových pódiích vystřídalo dalších třináct souborů z Kolumbie, Rakouska i ze Slovenska. Nechyběl ani vojenský umělecký soubor Ondráš, hudební skupina Čechomor či šermíři v dobových kostýmech s historickými zbraněmi. Účastníkům se předvedla také jednotka Čestné stráže Armády České republiky. Text: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: Josef Čuřík Vojenská informatika je obohacena o další monografii Informační technologie sehrávají v životě společnosti, vojenské a policejní prostředí nevyjímaje, stále větší roli. Ne nadarmo se současná společnost nazývá informační. Abychom informační explozi zvládli, je aktivní přístup k vytváření informačního prostředí a informačního managementu nevyhnutným. Napomoci zlepšení úrovně informačního managementu má publikace Informační management v bezpečnostních složkách, kterou v měsíci červnu vydala Agentura vojenských informací a služeb MO. 16 Autoři mjr. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., z Univerzity obrany, Ing. Milan Kný, CSc., z Policejní akademie ČR a doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc., z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vytvořili ojedinělé dílo, analyzující způsob zajištění informační podpory ve vojenském a policejním prostředí. Kniha v určitém smyslu navazuje na publikace autorského kolektivu vedeného prof. Ing. Ladislavem Buřitou, CSc., Informační podpora v resortu Ministerstva obrany a Informační věk, informační společnost a vojenství, které byly v AVIS vydány v letech 2006 a Autoři nově vytvořené monografie zaměřili svoji pozornost na uživatelskou a procesní stránku bezpečnostní informatiky, která významným způsobem determinuje koncept NEC. V úvodních kapitolách provedli charakteristiku informačních potřeb vojenských a policejních uživatelů. Dále se zabývali způsobem a procesy plánování, výstavby a provozu informačních systémů v obou bezpečnostních složkách. Významnou část publikace tvoří srovnání přístupu k informačnímu managementu v prostředí resortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Zejména srovnání informačního prostředí obou silových resortů činí publikaci ojedinělou. Monografie může být využita při vzdělávání studentů vysokých škol, cenné informace však poskytne manažerům a odborníkům z praxe. Knihu pokřtili a čtenářský úspěch jí popřáli prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc., z Katedry komunikačních a informačních systémů a plk. gšt. Ing. Jan Kaše, ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů GŠ náčelník spojovacího vojska dne 24. června 2008 v Praze v rámci programu 10. mezinárodní konference ITTE 2008 Služby v integrovaném prostředí NEC. - PH -

19 KULTURA - SPORT F scénu zahajoval Ondráš nechyběla petice za jeho záchranu Vojenský umělecký soubor Ondráš otevřel ve čtvrtek 26. června svým vystoupením cyklus letních folklorních večerů pod názvem F scéna, jež je součástí Brněnského kulturního léta. Po dobu pěti prodloužených víkendů od čtvrtka do soboty se Brňanům postupně představilo pět folklorních souborů. Slavnostní zahajovací představení se odehrávalo na nádvoří hradu Špilberku, ostatní vystoupení na nádvoří Staré radnice. Hlavními organizátory letošního ročníku byly Armáda ČR, Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brněnské kulturní centrum, Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno a Folklorní sdružení ČR Praha. Nad celou akcí převzal záštitu primátor statutárního města Brna Roman Onderka a ředitel Ředitelství personální podpory plk. Pavel Rybák. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Kromě souboru VUS ONDRÁŠ a souboru Soláň z Rožnova pod Radhoštěm vystoupily na prvním večeru F scény dva soubory, které účinkují na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici: soubor ANCESTROS z Kolumbie a soubor TOWARA z afrického Beninu, který obecenstvo zaujal typickými africkými rytmy. Příští rok by Vojenský umělecký soubor Ondráš, který spadá pod Ministerstvo obrany České republiky, oslavil pětapadesáté výročí, ale k tomu už zřejmě nedojde. Prý kvůli nedostatku peněz je Ministerstvo obrany nuceno brněnský VUS Ondráš zrušit. Informaci o svém zrušení se vedení a členové souboru dozvěděli z médií. A jak vnímá současnou situaci Vojenský umělecký soubor Ondráš? Na tuto otázku říká tisková mluvčí souboru Ing. Hana Maděrová: To, že jsme se o našem chystaném zrušení (k ) dozvěděli až z médií, je přinejmenším nestandardní a zpočátku jsme tomu nevěřili. Vedení souboru nebylo do té doby o chystaných krocích vůbec informováno, o klasickém postupu a jednotlivých fázích tohoto procesu nemluvě... Osud souboru je nyní nejistý. Podle slov Hany Maděrové je nyní velmi málo prostoru na případnou diskusi a případná další jednání. Hlavně však prý není žádná vůle ze strany vedení resortu. Co nás naopak těší, je obrovský zájem veřejnosti a snaha o to, aby chystané zrušení souboru nebylo definitivní. Otevřený boj za záchranu souboru vyhlásil veřejně například hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a již ve čtvrtek 26. června při zahajovacím večeru F SCÉNY vyzval předseda Folklorního sdružení České republiky Zdeněk Pšenica všechny zúčastněné (diváky i účinkující) k podpoře formou petice občanů adresované Parlamentu ČR. K petici se nyní připojují tisíce podpisů v celé republice, což nás utvrzuje v přesvědčení, že naše práce a existence má smysl, dodala Hana Maděrová. Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je v naší republice jediným profesionálním tělesem svého druhu, patřícím ke špičce ve svém oboru. Soubor je tvořen mladými talentovanými umělci, ať již tanečníky, hudebníky či zpěváky. Dramaturgicky se zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však nezřídka objevují i programová čísla, jejichž inspirací se staly lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Folklor, vážná hudba, profesionální zpracování i jiných hudebních žánrů, profesionální tanec a zpěv s přesahem do divadelního projevu, vysoce profesionální a pedagogy uznávané výchovné koncerty pro dětského diváka (obklopovaného a ohroženého mnohdy lacinou kulturou ), to je jen stručný výčet činnosti VUS Ondráš, který ještě stále nechce věřit, že by ortel nad ním měl být definitivním. Text: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: Jiří Musil, VUS Ondráš Sedmý ročník Českých akademických her Setkání nejlepších univerzitních sportovců z ČR i ze zahraničí proběhlo ve dnech června na 7. ročníku Českých akademických her. Pořadatelstvím bylo pověřeno Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s MZLU a VFU Brno. Centrem sportovního dění byl Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem. Více než dva a půl tisíce mladých sportovců se utkalo ve 32 sportovních odvětvích. To je zatím nejvyšší počet sportů v historii her. Univerzitu obrany reprezentovala desítka studentů, kteří měřili své síly v disciplínách jako plážový volejbal, stolní tenis, šerm, orientační běh a atletika. Novinkou letošních her bylo zařazení sportů jako inline skating, nohejbal, taekwondo, s cílem zvýšit atraktivitu her a přiblížit je i sportovcům z dalších sportovních odvětví. Některé ze sportů budou i kvalifikacemi na Akademické mistrovství světa, a to sice beach volejbal, karate, vodní slalom a sjezd, orientační běh, veslování a futsal. Výsledky z jednotlivých disciplín najdete na Text: Mgr. Zdeňka Dubová 17

20 Vzpomínka na armádního generála Sergeje Jana Ingra PPři příležitosti 52. výročí úmrtí armádního generála Sergeje Jana Ingra byly v neděli 15. června položeny v jeho rodné obci Vlkoš u Kyjova věnce. Pietního aktu se zúčastnili také studenti Univerzity obrany ze školního praporu FVT a FEM a velitel školního praporu pplk. Ing. Jiří Odehnal spolu se zástupcem velitele mjr. Ing. Kamilem Kovačovičem. V letošním roce uplyne 40 let od okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy. Jednalo se o prakticky největší vojenskou operaci od 2. světové války na území Evropy a bylo jen velkým štěstím, že se obešla bez značných obětí na lidských životech. Následky invaze sovětských vojsk a armád Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 a následné okupace byly však pro českou kulturu zničující: desítky významných osobností veřejného života emigrovaly na Západ a ti, kdo zde zůstali, se museli přizpůsobit požadavkům normalizace, či odejít do vnitřní emigrace. V následujících řádcích na tuto dobu vzpomíná jeden z bývalých příslušníků VA a současný spolupracovník redakce. Je tomu už 40 let, co nás Sověti a spol. vojensky obsadili. Když jsem onoho dne přišel na rohlík, spatřil jsem před ním skupinu sovětských tanků. Maje s sebou Rudé právo s protestem Dubčekova vedení KSČ proti této okupaci, požádal jsem ruštinářku prof. Martu Piňosovou o překlad do ruštiny. Ta to hned naklepala azbukovým psacím strojem na blánu a v blízkém Keramoprojektu nám to ochotně rozmnožili. S dobrovolníky z naší společenskovědní fakulty jsme protest kolportovali mezi tankisty, ale jen do okamžiku, kdy si to jejich velitel-major přečetl a vytáhl na mne pistoli. Pokračoval jsem však v činnosti proti okupantům jako styčný důstojník VA s brněnským rozhlasem, kdy jsem psal na koleně krátké situační zprávy a výzvy k obyvatelstvu, které rozhlas spolu s jinými hlášeními vysílal z utajených náhradních vysilačů do doby, než nás Dubček (unesený s ostatními do Moskvy) vyzval k zastavení odporu s tím, že podepsali protokol a vracejí se. 18 Vzpomínky na 21. srpen 1968 Uctění památky nejslavnějšího vlkošského rodáka bylo součástí oslav 760 let od první písemné zmínky o této obci. Vyvrcholením třídenního víkendového programu bylo otevření Military muzea generála Sergeje Ingra. S iniciativou otevřít muzeum přišel vlkošský občan Petr Něnička, který je zapáleným sběratelem válečných dokumentů a artefaktů. Projekt podpořila obec Vlkoš poskytnutím prostor a Občanské sdružení Krušpánek, které získalo na realizaci projektu podporu v podobě finančního grantu z Ministerstva obrany ČR. Generál Sergej Jan Ingr patří k našim významným vojenským osobnostem. V době 1. světové války byl ruským, francouzským a italským legionářem, konce války se dočkal na Slovensku jako náčelník štábu 21. pěší brigády. V roce 1921 se stal pobočníkem velitele Vojenské válečné školy v Praze. Možná i to byl důvod, že se stal jejím frekventantem. Po absolutoriu v prosinci roku 1923 začala jeho vojenská kariéra stoupat. Začátkem roku 1938 byl povýšen na divizního generála. Během zářijové mobilizace se stal velitelem III. sboru. Jenže pak přišlo odstoupení hranic a v březnu 1939 dokonce okupace. Začala vznikat Obrana národa a generál Ingr byl jedním z jejích zakladatelů. Již v červnu devětatřicátého roku odešel do exilu. Postupně se stal velitelem československé vojenské kanceláře ve Francii a podílel se na vytvoření 1. československé divize. Po pádu Francie odešel do Velké Británie, kde se stal ministrem národní obrany exilové vlády. Tuto funkci vykonával v letech Jako ministr se významně podílel na vytváření nových československých jednotek. V září 1944 opustil ministerské křeslo a stal se hlavním velitelem československé branné moci. Bohužel byl trnem v oku komunistům. Se svými demokratickými postoji se nemohl v této vysoké funkci dlouho udržet. Měsíc před koncem války byl na nátlak SSSR zbaven funkce a poslán na zdravotní dovolenou. Dokonce byl nařčen z velezrady a po dobu vyšetřování postaven mimo službu, nakonec bylo od dalšího vyšetřování upuštěno. V letech byl československým velvyslancem v Nizozemsku. Po komunistickém puči odešel do exilu již podruhé. Mezitím jej v Československu degradovali na vojína a zbavili vyznamenání. Přesto se alespoň angažoval v rádiu Svobodná Evropa a různých československých zahraničních spolcích. Armádní generál Sergej Ingr zemřel v Paříži, rehabilitován byl až o 34 let později. Text: Mgr. Zdeňka Dubová, zdroj: Foto: doc. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. V odporu mnozí z nás pokračovali, jak ve výuce, tak na veřejnosti (přednáškami, diskusemi, v tisku, v rozhlase apod.). Postupně však i na Fakultě sociálních věd docházelo k rozdvojování na odpůrce okupace a na kolaboranty se Sověty a normalizátory. Na jaře 1969 mne řešila služební komise v čele s generálem Maškem, načež následoval zákaz mé výuky a veškeré veřejné činnosti a převelení na jiné pracoviště s odebráním funkčního. V létě 1969 mne měla chytit pod krk KRK (Kontrolní a revizní komise KSČ), ale zakroutili mně jím příslušní činitelé až po demonstracích v Brně k prvnímu výročí okupace. Na podzim 1969 jsem byl ze všeho vyloučen a milostivě mi bylo dovoleno pracovat v Pedagogické knihovně na Solniční ulici (za třetinový plat, občasné přidávání další práce a sledování). Na Velikonoce 1971 přišel z kontrarozvědky v Ruzyni mrskut v podobě rozhodnutí, že mne budou trestně stíhat za někdejší hanobení představitelů KSČ a SSSR. A tak došlo k třem desítkám : Desátého prosince 1971 jsem byl v desetihodinovém líčení odsouzen vyšším vojenským soudem Tábor k deseti měsícům nepodmíněně, k odebrání sníženého příspěvku za službu a k degradaci z podplukovníka na vojína. (O svém věznění jsem po listopadu 1989 psal na pokračování v měsíčníku VA, než to někdo zarazil.) Po listopadu 1989 jsem byl rehabilitován, ale na VA jsem se nevrátil (jen několika přednáškami a psaním do sborníku VA a do jejího měsíčníku). Učil jsem pak etiku na Masarykově univerzitě a spolu s jinými jsem ve Vojenském sdružení rehabilitovaných. Plk. v. v. doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc. Sovětská okupační vojska 21. srpna 1968 před budovou VAAZ v Brně

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách Training of Professionals in Defence and Security forces 2010

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář P O Z V Á N K A Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně Vás zve na seminář PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO RADIOLOKAČNÍ SYSTÉMY, PASIVNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Schvaluji: ěkan plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a u 014 Informace o přijímacích zkouškách

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Dne 8. října 2009 se uskutečnily v prostorách společenského klubu kasáren DĚDICE oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany, jenž

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/3-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011

Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 Dne 4. 6. 2011 od 09,00 hodin Národní památník na Vítkově Slavnostní části Dne 4. června 2011 se ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015 II. Úplné znění Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (včetně příloh) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž 21. 26. 5. PONDĚLÍ 21. 5. 2012 od 13:45 Zahájení hudební produkcí Žesťový kvintet ÚH 14:00 16:00 Slavnostní zahájení akce Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY v rámci projektu Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Typ realizované aktivity: exkurze Účastník

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Nepřítomní členové AS UO Omluveni (6) Eduard Hoško, Zbyněk Růžička, Tomáš Gottwald, Vladimír Pavlík, Hubert Hrdlička, Pavel Otřísal

Nepřítomní členové AS UO Omluveni (6) Eduard Hoško, Zbyněk Růžička, Tomáš Gottwald, Vladimír Pavlík, Hubert Hrdlička, Pavel Otřísal dne 2. září 2008 Schválený předsednictvem AS UO dne 13. 10. 2008 Prezenční listina: Přítomní členové AS UO (18) FEM FVT Martin Blaha Stanislav Beer Josef Navrátil Pavel Konečný Dalibor Pluskal Miroslav

Více

KOŠICE

KOŠICE CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava KOŠICE 2012 8.2-10.2.2012 Studijní a informační brožura Prof. Ing. Rudolf Volner,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více