Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank"

Transkript

1 Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, doplněná o doporučené syntetické účty podle bývalého opatření Ministerstva financí č.j. 282/73390/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, s názvy účtových skupin upravenými podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a opatření ČNB č. 9 ze 6. listopadu 2002 a s kódy syntetických účtů přiřazenými Českou národní bankou. Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce slouží v této podobě výhradně pro účely stanovení vazeb položek výkazů na účetnictví a zpřesnění jejich obsahového vymezení, které jsou uvedeny v metodických popisech výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank, popřípadě jinými finančními institucemi České národní bance. Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ 0 Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB) i pasivní 01 Měnové pohledávky 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem 012 Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank 013 Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - vklady 014 Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - úvěry 015 Poskytnuté úvěry tuzemským bankám 017 Ostatní pohledávky za tuzemskými bankami 018 Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky 019 Oprav.položka ke klasifik.úvěrům a ostatním pohledávkám 02 Měnové závazky 021 Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 022 Závazky vůči bankám Evropského systému centálních bank 023 Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - vklady 024 Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - úvěry 025 Účty peněžních rezerv 026 Emitované krátkodobé cenné papíry ČNB 027 Ostatní závazky vůči tuzemsku 028 Emitované oběživo 1 Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů i pasivní 11 Pokladní hodnoty 111 Pokladna 113 Zlato 119 Jiné pokladní hodnoty 12 Vklady, úvěry a ost. záv. a pohl. za centrálními i pasivní bankami Popis UO Strana: 1/12

2 Běžné účty u centrálních bank Účty peněžních rezerv u centrálních bank Poskytnuté úvěry centrálním bankám Přijaté úvěry od centrálních bank Termínové vklady u centrálních bank Termínové vklady centrálních bank Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jin. bankami Ostatní závazky vůči jiným bankám Běžné účty u jiných bank Termínové vklady u jiných bank Poskytnuté úvěry jiným bankám Běžné účty jiných bank Ostatní pohledávky za jinými bankami Termínové vklady jiných bank Přijaté úvěry od jiných bank Sled. a ohrož. úvěry, vklady a ost. pohl. za jinými bankami Opr.pol. ke sled. a ohr.úvěr.,vkl. a ost.pohl.za jin.bankami Vklady družstevních záložen (jen družstevní záložny) Běžný účet družstevní záložny Krátkodobé termínové vklady družstevních záložen Dlouhodobé termínové vklady družstevních záložen Krátkodobé termínové vklady jiných družstevních záložen Dlouhodobé termínové vklady jiných družstevních záložen Úvěry družstevních záložen (jen družstevní záložny) Poskytnuté krátkodobé úvěry družstevní záložně Poskytnuté střednědobé úvěry družstevní záložně Poskytnuté dlouhodobé úvěry družstevní záložně Přijaté krátkodobé úvěry družstevní záložnou Přijaté střednědobé úvěry družstevní záložnou Přijaté dlouhodobé úvěry družstevní záložnou Klasifikované úvěry poskytnuté družstevním záložnám Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům Závazky z jiných hodnot Závazky ve zlatě Závazky z jiných hodnot Závazky z cenných papírů Závazky ze státních bezkuponových dluhopisů Závazky z bezkuponových dluhopisů centrálních bank i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Popis UO Strana: 2/12

3 173 Závazky z kuponových dluhopisů 174 Závazky z akcií 175 Závazky z podílových listů Závazky z ostatních bezkuponových dluhopisů Závazky ze směnek 178 Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy 2 20 Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností Zvláštní agendy ČNB (jen ČNB) i pasivní i pasivní 200 Zvláštní agendy - A i pasivní 201 Zvláštní agendy - B i pasivní Zvláštní agendy - C Zvláštní agendy - D i pasivní i pasivní 204 Zvláštní agendy - E i pasivní 205 Zvláštní agendy - F i pasivní Zvláštní agendy - G Zvláštní agendy - H i pasivní i pasivní 208 Zvláštní agendy - I i pasivní 209 Zvláštní agendy - J i pasivní Standardní pohledávky Ostatní pohledávky za klienty 213 Pohledávky hodnocené portfoliově Krátkodobé úvěry Středněbobé úvěry 218 Dlouhodobé úvěry Opravná položka k pohledávkám hodnoceným portfoliově Vklady klientů 221 Běžné účty klientů 222 Vkladní listy Vkladové certifikáty Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou 225 Termínové vklady klientů se splatností 226 Úsporné vklady klientů na požádání Úsporné vklady klientů se splatností Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou 229 Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům 23 Přijaté úvěry Přijaté úvěry Sledované a ohrožené pohledávky i pasivní 241 Sledované úvěry a ostatní pohledávky Popis UO Strana: 3/12

4 Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky Pochybné úvěry a ostatní pohledávky Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky Oprav.pol. ke sledov. a ohrož. úvěrům a ost. pohl. za klien Agendy z pověření (jen ČSOB) Vládní úvěry Krytí vládních úvěrů Centrální devizový zdroj Krytí centrálního devizového zdroje Aktivum nesměnitelných měn Krytí aktiva nesměnitelných měn Pasivum nesměnitelných měn Krytí pasiva nesměnitelných měn Emitované krátkodobé cenné papíry Dluhopisy peněžního trhu Ostatní dluhopisy Směnky Účelově vázané pohledávky a závazky Účelově vázané vklady Ostatní účelové pohledávky a závazky Vklady a úvěry členů družstevních záložen (jen DZ) Běžné účty Krátkodobé termínové vklady Dlouhodobé termínové vklady Úsporné vklady Poskytnuté krátkodobé úvěry Poskytnuté střednědobé úvěry Poskytnuté dlouhodobé úvěry Klasifikované úvěry poskytnuté členům Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (jen ČNB) Rozpočtové příjmy rozpočtu územních samosprávných celků Rozpočtové výdaje rozpočtu územních samosprávných celků Rozpočtové příjmy státního rozpočtu Rozpočtové výdaje státního rozpočtu Příjmy územních samospráv. celků spravované finančními úřady Vklady mimorozpočtových prostředků orgánů státu Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Popis UO Strana: 4/12

5 298 Pohledávky a závazky vlády ve vztahu k zahraničí i pasivní 299 Zúčtování prostředků České republiky z minulých let i pasivní 3 31 CP, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty Pevné termínové operace i pasivní i pasivní 311 Pevné termínové operace s úrokovými i pasivní 313 Pevné termínové operace s měnovými i pasivní Pevné termínové operace s akciovými Pevné termínové operace s komoditními i pasivní i pasivní 318 Pevné termínové operace s úvěrovými i pasivní 319 Zúčtování marží burzovních derivátů Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů i pasivní 322 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů 323 Uspořádací účty pro zúčtování platebního styku i pasivní Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu 33 Pobočky a jednatelství i pasivní Tuzemské pobočky a jednatelství Zahraniční pobočky a jednatelství - provozní prostředky Ostatní pohledávky a závazky Splatná daň z příjmů i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní 341 Různí dlužníci i pasivní 342 Různí věřitelé i pasivní Zúčtování se zaměstnanci Poskytnuté provozní zálohy i pasivní 345 Přijaté provozní zálohy Zúčtování s orgány sociál. zabezpečení a zdrav.pojišťovnami Zúčtování se státním rozpočtem i pasivní 348 Odložená daňová pohledávka a závazek i pasivní 349 Opravná položka k pohledávkám Časové rozlišení, dohadné položky, uspořádací účet Náklady příštích období i pasivní 352 Příjmy příštích období 353 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Výdaje příštích období 356 Výnosy příštích období 358 Uspořádací účet kurzových rozdílů i pasivní Popis UO Strana: 5/12

6 Cenné papíry k prodeji a ostatní podíly Ostatní podíly Státní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Kuponové dluhopisy Akcie Podílové listy Ostatní bezkuponové dluhopisy Směnky Cenné papíry zajištěné aktivy Opravná položka k podílům k prodeji Pohled. a záv. z obchod. s CP a z emise vlast.cp, záv. p. p. Zúčtování s trhem cenných papírů Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti Zúčtování s příkazci Závazky z cen. papírů klientů svěřených do dispozice úč.j. Pohledávky za akcionáři a členy družstevních záložen Závazky vůči akcionářům a členům družstevních záložen Závazky z příspěvků penzijního připojištění (jen penz.fondy) Závazky z emitovaných dluhopisů Cenné papíry k obchodování Státní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Kuponové dluhopisy Akcie Podílové listy Ostatní bezkuponové dluhopisy Směnky Cenné papíry zajištěné aktivy Opce Opce na úrokové nástroje Opce na měnové nástroje Opce na akciové nástroje Opce na komoditní nástroje Opce na úvěrové nástroje Dl. nehmot.,hmot.majetek, účasti, CP do splat. a ODFI, ZPa J Dlouhodobé finanční investice Dluhové CP pořízené v pr. emisích neurčené k i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Popis UO Strana: 6/12

7 410 obchodování 411 Směnky držené do splatnosti 412 Účasti s podstatným vlivem 413 Účasti s rozhodujícím vlivem 414 Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti 415 Kuponové dluhopisy držené do splatnosti 416 Státní bezkuponové dluhopisy držené do splatnosti Bezkuponové dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti Ostatní bezkuponové dluhopisy držené do splatnosti 419 Opravná položka k dlouhodobým finančním investicím 42 Zahraniční pobočky a jednatelství i pasivní Prostředky dlouhodobě poskytnuté poboč. a jednat. v zahran. Poskyt. dlouhodobé úvěry zvl. char. poboč. a jedn. v zahran. Opravná položka k dlouhodobým úvěrům zvláštního charakteru Dlouhodobý hmotný majetek a pořízení dlouh. hm. majetku Dlouhodobý provozní hmotný majetek i pasivní 432 Dlouhodobý neprovozní hmotný majetek Pořízení dlouhodob.provoz.hmot. majetku a poskytnuté zálohy Pořízení dl. neprovoz. hmotného majteku a poskytnuté zálohy Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 439 Opravná položka Dlouhodobý nehmotný majetek a pořízení dlouhod. nehmot. maj. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a poskytnuté zálohy Goodwill i pasivní i pasivní 474 Software 475 Zřizovací výdaje 476 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 478 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 479 Opravná položka 48 Zásoby 480 Zásoby 5 50 Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty Dotace a obdobné prostředky i pasivní 501 Dotace 507 Prostředky obdobné dotacím 52 Emitované dlouhodobé cenné papíry Popis UO Strana: 7/12

8 Kuponové dluhopisy Hypotéční zástavní listy Směnky Bezkuponové dluhopisy Podřízené finanční závazky Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank Podřízené přijaté úvěry a vklady od nebankovních subjektů Podřízené emitované dluhopisy Rezervy Rezervy Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Rizikový fond (jen družstevní záložny) Rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Základní kapitál a kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (IF, PF,PeF) Základní kapitál Dlouhodobý závazek zahraniční pobočky vůči centrále Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Kapitálový fond podílového fondu (jen podílové fondy) Vlastní akcie Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Fond na nové ocenění zlata Oceňovací rozdíly z přepočtů zajišťovacích derivátů Převedený hospodářský výsledek Nerozdělený zisk z předchozích období Neuhrazená ztráta z předchozích období Závěrkové účty Počáteční účet rozvážný Konečný účet rozvážný Účet zisků a ztrát Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Náklady Náklady na finanční činnosti Náklady na ostatní úroky Náklady na poplatky a provize Náklady na úroky z cenných papírů i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Popis UO Strana: 8/12

9 Náklady na operace s cennými papíry Náklady na devizové operace Náklady na ostatní operace Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí (jen ČNB) Náklady na derivátové operace Správní náklady Náklady na zaměstnance Sociální náklady Daně a poplatky Nakupované výkony Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Tvorba rezerv a opravných položek Tvorba opravných položek Tvorba rezerv Ostatní provozní náklady Odepsané pohledávky za bankami a družstev. záložnami Odepsané pohledávky za klienty, členy DZ a ostat. dlužníky Ztráty z postoupených pohledávek za bankami a dr. záložnami Ztráty z postoupených pohledávek za klienty a členy DZ Ztráty z převodu účastí Náklady z převodu dlouh. hmotného a nehmotného majetku Jiné provozní náklady Podíl na ztrátě účastí v ekvivalenci Mimořádné náklady Mimořádné náklady Daň z příjmů Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená Dodatečné odvody daně z příjmů Vnitropodnikové náklady Vnitropodnikové náklady Výnosy Výnosy z finančních činností Výnosy z akcií a podílů Výnosy z ostatních úroků Výnosy z poplatků a provizí Výnosy z pronájmu i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Popis UO Strana: 9/12

10 714 Výnosy z úroků z cenných papírů 715 Výnosy z operací s cennými papíry 716 Výnosy z devizových operací Výnosy z ostatních operací Výnosy z emise bankovek a mincí (jen ČNB) 719 Výnosy z derivátových operací 75 Použití rezerv a opravných položek Použití opravných položek Použití rezerv 76 Ostatní provozní výnosy Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami a druž. zál. Výnosy z od. pohledávek za klienty, členy DZ a ost. dlužníky Zisky z postoupených pohledávek za bankami a DZ Zisky z postoupených pohledávek za klienty a členy DZ Zisky z převodu účastí Výnosy z převodu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Jiné provozní výnosy 768 Podíl na zisku účastí v ekvivalenci Mimořádné výnosy Mimořádné výnosy 79 Vnitropodikové výnosy 790 Vnitropodnikové výnosy 9 91 Podrozvahové účty Pohledávky a závazky z příslibů úvěru a půjček i pasivní i pasivní 911 Poskytnuté přísliby úvěru a půjček 912 Přijaté přísliby úvěru a půjček Pohledávky a závazky ze záruk Poskytnuté záruky a ručení i pasivní 922 Přijaté záruky a ručení 923 Poskytnutá přijetí směnek Přijatá přijetí směnek Poskytnuté záruky z převedených směnek 926 Přijaté záruky z převedených směnek 927 Poskytnutá směnečná rukojemství Přijatá směnečná rukojemství Pohledávky a závazky z akreditivů i pasivní 931 Poskytnuté záruky z otevření akreditivů 932 Přijaté záruky z otevření akreditivů Popis UO Strana: 10/12

11 Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivu Přijaté záruky z potvrzení akretitivů Pohledávky a závazky ze spotových operací Pohledávky ze spotových operací s úrokovými Závazky ze spotových operací s úrokovými Pohledávky ze spotových operací s měnovými Závazky ze spotových operací s měnovými Pohledávky ze spotových operací s akciovými Závazky ze spotových operací s akciovými Pohledávky ze spotových operací s komoditními Závazky ze spotových operací s komoditními Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými Pohledávky z pevných termínov. operací s úrokovými Závazky z pevných termínov. operací s úrokovými Pohledávky z pevných termínov. operací s měnovými Závazky z pevných termínových operací s měnovými Pohledávky z pevných termínov. operací s akciovými Závazky z pevných termínov. operací s akciovými Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními Závazky z pevných termín. operací s komoditními Pohledávky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroj Pohledávky a závazky z opcí Závazky z opcí na úvěrové nástroje Pohledávky z opcí na úrokové nástroje Závazky z opcí na úrokové nástroje Pohledávky z opcí na měnové nástroje Závazky z opcí na měnové nástroje Pohledávky z opci na akciové nástroje Závazky z opcí na akciové nástroje Pohledávky z opcí na komoditní nástroje Závazky z opcí na komoditní nástroje Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Popis UO Strana: 11/12

12 Poskytnuté nemovité zástavy Přijaté nemovité zástavy Poskytnuté peněžní zástavy Přijaté peněžní zástavy Poskytnuté zástavy - cenné papíry Přijaté zástavy - cenné papíry Poskytnuté ostatní zástavy Přijaté ostatní zástavy Přijaté kolaterály Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě, uložení OH Hodnoty předané k obhospodařování Zásoby české měny (Kč) Hodnoty převzaté k obhospodařování Hodnoty předané do úschovy Hodnoty převzaté do úschovy Hodnoty předané do správy Hodnoty převzaté do správy Hodnoty předané k uložení Hodnoty převzaté k uložení Uspořádací a evidenční účty Uspořádací účet operací s úrokovými Uspořádací účet operací s měnovými Uspořádací účet operací s akciovými Uspořádací účet operací s komodintními Uspořádací účet operací s úvěrovými Odepsané pohledávky Zásoba hodnot v evidenci Jiné hodnoty v evidenci Pomocné souvztažné účty i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní i pasivní Verze MTS: 9.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Kovářová / odb. 221 Popis UO Strana: 12/12

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více