Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné"

Transkript

1 Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším ty z Vás, kteří chtějí v Bukovci postavit rodinný dům, a nakonec Vám dám tip na hezký dárek k letošním Vánocům. Ze všeho nejdřív mi však dovolte poděkovat několika dobrým lidem. Soudě podle ohlasu si největší poděkování zaslouží, a to nejen za organizaci a přípravu Dne obce Bukovec, p. Pavlína Suszková, referentka kultury a investic, touto dobou novopečená maminka několikadenní Adélky (gratulujeme!) a její nástupkyně sl. Lucie Mlynková, která bude p. Suszkovou po dobu rodičovské zastupovat. Děkuji p. Monice Motykové za čas a energii, se kterou se pustila do bezesporu nejhezčí výstavy fotografií s názvem Bukovec v proměnách času uspořádané ke Dni Obce v budově Základní školy s polským jazykem vyučovacím. Velké díky patří všem členkám a členům místních spolků Mysliveckému sdružení Šance, Klubu seniorů, PZKO, SRPŠ, TJ Beskyd Bukovec, neziskové organizaci BLP Production a místním podnikatelům, jejich rodinám. Předvedli jste všem tu nejlepší pohostinnost! Hasičům děkuji za pomoc při organizaci s parkováním v obci a zabezpečením požární hlídky. Moderátorky p. Regina Byrtusová a p. Gabriela Pazderová byly úžasné a sošky Chytry gazda a Chytro gazdino vytvořené p. Helenkou Byrtusovou byly opět originální, krásné! Za práci, kterou nad míru svých povinností vykonávají, si poděkování zaslouží p. Jarmila Bujáková a její tým, taktéž naše stálice p. Jana Brzežková a p. Kateřina Lysková. Děkuji všem zahradnicím Soutěže o Nej kvetoucí okno, balkón v Bukovci. Nebylo snadné vybrat to NEJ! Posuďte sami, fotografie naleznete v tomto vydání. Závěrečné díky patří všem mladým! Těší mě, že se zapojujete do gorolskich disciplin! Mé přání nakonec tohoto odstavce? Ať to, co říkám každý rok platí i nadále Ať placky i placki chcete-li, zůstanou ikonou bukovecké kuchyně i nadále! ~1~

2 A nyní k základní škole V předchozím vydání Občasníku jsem Vás informovala o plánovaných stavebních úpravách této budovy. Z nabídek dvou společností a to spol. PETAX a.s., Orlová a STASEKO PLUS s.r.o., Praha, (z celkově 5 oslovených) byla vybrána jako nejvhodnější nabídka spol. PETAX a.s., Orlová, s částkou ,72 Kč vč. DPH. S uzavřením Smlouvy na realizaci zakázky s názvem: Stavební úprava budovy č.p Základní škola a Mateřská škola Bukovec vyslovila souhlas Rada obce dne s termínem plnění ve lhůtě do 45 kalendářních dnů. Výše uvedená společnost provedla práce spojené s výměnou oken ve II. a III. nadzemním podlaží (dále NP), venkovní izolací kolem budovy, odpady, sněhovými zábranami, dále sociálním zařízením v mateřince a II. NP, topením, stavebními úpravami, dveřmi, zárubněmi, příčkami, vč. kuchyňské linky. Dodatkem č. 1 byla taktéž radou obce Smlouva upravena o částku ,40 Kč, vč. DPH za víceméněpráce. Vícepráce byly provedeny na sociálních zařízeních a stropech v II.NP, podlahách, kuchyňské lince, méněpráce na hloubení odkopávek, přesunu suti, úpravách povrchu, hydroizolaci. Celkově jsme tedy spol. PETAX a.s., uhradili částku ve výši Kč. V těchto dnech končí se svými prácemi, spočívající v sanaci vlhkostí poškozeného zdiva v suterénu budovy ZŠ, tj. v šatně, kotelně a sklepních prostorách pod schodištěm, spol. WOJOCZEK, s.r.o., se sídlem v Třanovicích. Této společnosti byla dosud uhrazena částka za práce v měsíci březnu a to ve výši Kč. Zbývající práce do budou vyfakturovány v listopadu. O dalších opravách rozhodne rada na své schůzi dne Žáci základní školy se už teď mohou těšit na nový kabát šatny a učebny. Návrhy těchto prostor stejně jako původní i nové sociální zařízení v mateřince, taktéž novu kuchyň a další si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. ~2~

3 Vnější stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Bukovec Nový prostor pro kuchyňku v mateřince ~3~

4 ZŠ a MŠ Bukovec s novými okny Původní sociální zařízení v MŠ Bukovec Grafický návrh sociálního zařízení v MŠ zpracovaný Ing. arch. Evou Hudzieczkovou ve spolupráci s Ing. arch. Markem Pyszkem Současný vzhled v MŠ Bukovec sociálního zařízení ~4~

5 Nová kuchyňka v MŠ Bukovec Současný stav šatny v ZŠ a MŠ Bukovec Počítačová učebna v budově ZŠ a MŠ Bukovec před plánovanou rekonstrukcí Grafický návrh šatny a počítačové učebny v ZŠ a MŠ Bukovec zpracovaný Ing. arch. Evou Hudzieczkovou ve spolupráci s Ing. arch. Markem Pyszkem ~5~

6 Měsíce barevných listů, časů hojností vrcholí, máme před sebou poslední měsíc před zimou. Rádi bychom splnili slib, který jsme dali manželům Motykovým a zahájili co možná nejdříve práce na nové větvi vodovodního řádu v části obce Nad borym. Dostavba zbývající části vodovodního řádu v úseku od novostavby manželů Motykových k rodinnému domku manželů Suszkových závisí na získání dotace na hydrogeologický průzkum v lokalitě U rezervoáru. Další informace je určena pro ty, kteří hodlají v obci postavit rodinný dům a zatím nemohou, jelikož se jejich pozemek nenachází v plochách určených pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání konaném dne projednalo záměr provedení Změny č. 2 Územního plánu obce Bukovec. Termín pro přijímání posledních žádostí na provedení změny je stanoven k termínu , více na str. 15. Na závěr mi dovolte, abych Vám dala zaručeně dobrý tip na Vánoční dárek! Totiž knihu s názvem Bukovec nejvýchodnější obec ČR! Věřím, že vykouzlí úsměv nejednomu z obdarovaných. Termín zahájení prodeje je předběžně ujednán na neděli 1. prosince 2013, což je 1. Adventní neděle. Zveme Vás již dnes na slavnostní Mši svatou u příležitosti 660. výročí založení obce Bukovec, spojenou s posvěcením obětního stolu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, která se uskuteční od 10. hodin. U této příležitosti Vám představíme první vydanou knihu v historii naší obce. S přáním všeho dobrého po celý zbytek podzimu Monika Czepczorová starostka ~6~

7 USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání pronájem části zastřešení kulturního areálu, bez uzavřenýchmístností, ve výši Kč/měsíc revokaci usnesení č odkoupení části pozemku p. č. 1131/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a to po hranu příkopu v částce 100 Kč/m² souhlasí: se zapojením Alexandra Čuby, akcionáře společnosti Laderix, a. s., do diskuze s ukončením Nájemní smlouvy uzavřené mezi Technickými službami Bukovec, s. r. o. a společností Laderix, a. s., a to výpovědí k , a zároveň souhlasí s vymáháním dlužné částky u společnosti Laderix, a. s s vyhlášením výběrového řízení na pronájem lyžařského areálu Kempaland zvolilo: ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Miroslava Haratyka návrhovou komisi ve složení ing. Mgr. Josef Byrtus a Jana Brzežková vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec připomínku Aleny Sikorové k napojení odpadních vod Kasina, tyto jsou dle jejího tvrzení svedeny do betonových rour záměr přístavby hasičské zbrojnice ústní žádost Jana Krenželoka o opravu minijezu na pozemku p. č. 880/31, k. ú. Bukovec u Jablunkova a zápis z místního šetření ze dne a doporučuje Janu Krenželokovi, aby se v této záležitosti obrátil na státní podnik Povodí Odry ~7~

8 ústní žádost Anny Suszkové o provedení opravy kříže umístěného v části obce Suš a pověřuje ing. Bohdana Czepczora, aby zajistil souhlas majitele pozemku a správce kříže k případným opravám kříže USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání Závěrečný účet obce Bukovec za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad rozpočtové opatření č. 3/ uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec a Antonínem Skurzokem na pozemky rozdělené geometrickým plánem p.p.č. 1131/5, 1134/5, 1207/9, k. ú. Bukovec u Jablunkova (celková výměra převáděných pozemků je m2) - stavba in-line stezka bezúplatný převod pozemku p. č. 999/7, v k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví Obce Bukovec bezúplatný převod pozemku p. č. 3885/2 (PK 3885), k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví Obce Bukovec, a to na základě veřejného zájmu pro účely 22 odst. 2 zákona ZMS zaslat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 4099, k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví obce poskytnutí finančního daru Romanu Czepczorovi ve výši ,- Kč dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, dle 9 za veřejně prospěšnou činnost souhlasí: s doplněním textu do Dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě, smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájemní smlouvě, uzavřeného mezi společnostmi Technické služby Bukovec s.r.o. a Laderix a.s.: společnost Laderix a.s. bere na vědomí, že nemůže začít s výstavbou sedačkové lanovky v obci bez souhlasu zastupitelstva obce zvolilo: ověřovatele zápisu Ing. Roberta Kuliga a Lucii Jalovičorovou ~8~

9 návrhovou komisi ve složení Kateřina Lysková a Božena Bojková vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec informace o řešení fungování areálu Kempaland a Technických služeb Bukovec s.r.o kulturní program na Den obce Bukovec aneb Plackovy festival zprávu z finančního výboru č zprávu z kontrolního výboru č žádost o spolupráci obce Rudina (Slovensko) a doporučilo projednání této spolupráce s našimi mateřskými školami Veřejnou vyhlášku - Rozhodnutí Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa z důvodu plánované realizace stavby Bukovec, sesuv půdy, rekonstrukce VN na dobu čtyř měsíců od do informace o projednání návrhu jízdního řádu drážní dopravy ústní stížnost p. Labojové Anny na oplocení pozemku p. č. 4021, k. ú. Bukovec u Jablunkova, který je ve vlastnictví obce a pověřilo Bielesze A., Kuliga R. a Hořavu D., aby zjistili skutečný stav věci v souvislosti se stavebním povolením na výstavbu plotu USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání zveřejnění plného znění původní smlouvy včetně dodatků se společností Laderix a. s. a Technickými službami Bukovec, s. r. o. na zasedání zastupitelstva obce dne zpracování znaleckého posudku na pozemky uvedené v dopise č. j. 570/ rozšíření plynovodního řádu v lokalitě U jilmu, v celém rozsahu bude realizovat obec Rozpočtové opatření č. 4/2013 ~9~

10 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Obcí Bukovec a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec a manžely Pavlem Pyszkem a Martou Pyszkovou, oba bytem Bukovec 264, kupní cena za nově oddělený pozemek p. č. 1129/20, o výměře 151 m2, v rozsahu a hranicích podle geometrického plánu č /2013, je ve výši 100 Kč/m2, splatná při podpisu Kupní smlouvy, s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady spojené se sepsáním smlouvy a zpracováním geometrického plánu, jakož i správní poplatek se zahájením řízení o povolení vkladu převáděného vlastnického práva do katastru nemovitostí, zaplatí v plném rozsahu kupující uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Bukovec a Josefem Sikorou, trvale bytem Bukovec 100, kdy Obec Bukovec touto smlouvou směňuje své pozemky p. č. 203/1 a p. č. 253 s Josefem Sikorou za jeho pozemek p. č. 3715/3, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, dále se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady spojené se sepsáním této smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí v plné výši Obec Bukovec uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OFM/8998/2013-OFMM mezi Obcí Bukovec a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, kdy jsou touto smlouvou bezúplatně převedeny pozemky p. č a 3860, k. ú. Bukovec u Jablunkova z vlastnictví České republiky do majetku Obce Bukovec zažádat o převod pozemku p. č. PK 3907 díl 1, 4 a 6 do majetku obce zaměření části pozemku p. č. 3905/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova dle zákresu v mapce bezúplatný převod pozemku p. č. 1173/1 a 1174, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku obce vytýčení pozemku p. č. 3947, k. ú. Bukovec u Jablunkova svolání schůzky dle znění usnesení rady R 58/ termín uzávěrky přijímání žádostí na provedení Změny č. 2 územního plánu obce Bukovec, a to do pojmenování vodního toku Bukovec, a to od soutoku potoka Wieśniok a Zorymbčok, dle návrhu č. j. 562/2013 ~ 10 ~

11 záměr přesunu stávající autobusové točny na pozemek p. č. 201, k. ú. Bukovec u Jablunkova bezúplatný převod pozemku p. č. 3873, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku obce provedení geometrického zaměření pozemku p. č. 2591/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova opravu místní komunikace od křížové po ZŠ zhotovení uvítací tabule zvolilo: ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Reginu Byrtusovou návrhovou komisi ve složení Jana Brzežková a ing. Robert Kulig vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec informace vedoucího OOP ČR Jablunkov Npor. Mgr. Marka Sikory uzavřenou Koordinační dohodu mezi Obcí Bukovec a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie MSK, územním odborem vnější služby Frýdek-Místek, ze dne dopis č. j. 570/ sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu pozemku p. č. 999/7, k. ú. Bukovec u Jablunkova, č. j. 573/ Zápis ze schůze z změna dimenze stávajícího propustku informace k záměru oprav, výstavby ČOV u základní škol a uložilo úkol Romanu Lyskovi, Danielu Hořavovi a Lucii Jalovičorové, aby zjistili zájem o připojení se na ČOV informace k žádostem o provedení oprav místních komunikací informace o projektech Naučná in-line stezka a Cestujeme po Evropě informace o konání 7. ročníku akce Pekoč cup dne a Mše sv. dne odložilo: rozhodnutí na pořízení kamerového systému do doby než budou zjištěny roční provozní náklady, dotace na pořízení, a zda budou záznamy použitelné pro Policii ČR a pověřuje starostku vyřízením ~ 11 ~

12 souhlasí: s ponecháním stávajícího dopravního značení Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhy, které jsou umístěny na Křížové a v opačném směru nesouhlasí: s převodem pozemku p. č. 3915/47, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku Obce Bukovec pověřuje: ing. Roberta Kuliga, Moniku Czepczorovou, ing. Bohdana Czepczora a ing. Mgr. Josefa Byrtuse jednáním s Antonínem Skurzokem ing. Roberta Kuliga, aby zjistil, zda by p. Jan Krenželok daroval obci část pozemku p. č. 880/31, k. ú. Bukovec u Jablunkova, na kterém se nachází minijez a dále zřízení věcného břemene nebo podílu z důvodu přístupu k opravě a údržbě starostku vypracováním dopisu p. Denisu Maslákovi, ve kterém bude požadováno dodržení ujednaných ústních dohod týkajících se zřízení cesty kolem oplocení na pozemku p. č. 4020, k. ú. Bukovec u Jablunkova O ČEM JEDNALI RADNÍ schválení 5 pracovníků na VPP od provedení opravy autobusové zastávky v části obce Pulgruň záměru výstavby chodníku - pěšinky v místě od RD čp. 136 k čp. 282 poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jablunkov pro rok 2013 ve výši Kč na pokrytí části výdajů spojených se zhotovením oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci zakoupení 2 ks laviček na hřbitov záměru geometrického zaměření pozemku p. č. 185, k. ú. Bukovec u Jablunkova Interní směrnici č. 2/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s platností a účinností od odsouhlasení návrhu projektové dokumentace včetně rozpočtu na akci Oprava mostku na místní komunikaci, k. ú. Bukovec u Jablunkova (u Sikorů, Haręžlakovým) uzavření Darovací smlouvy se společností Třinecké železárny, a.s. na dar - umělé kamenivo ~ 12 ~

13 informace starostky k Žádosti o odtěžení nánosů v řece Olši zaslané Povodí Odry - státnímu podniku, Frýdek-Místek návrhu obce Rudina (SR) na spolupráci mateřských škol v obci Rudina a Bukovec přihlášce pohledávky do insolventního řízení - společnosti Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. výběru dodavatele na realizaci projektu Výškové přeložení plynovodního řádu, k. ú. Bukovec u Jablunkova společnost SZARZEC stavebně montážní firma, Český Těšín uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi Obcí Bukovec a ing. Bronislavem Ondraszkem Nakladatelství Beskydy, jejíž předmětem je vydání obrazové publikace Bukovec - nejvýchodnější obec ČR zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na výstavbu Chodník Kučery - Turek ing. Igorem Sauerem, IngPlan, Ostrava jednání s hejtmanem MSK Ostrava Miroslavem Novákem a krajským policejním ředitelem plk. Tomášem Kuželem, senátorem Petrem Gawlasem, starostkou obce Bukovec a starostou obce Hrčava Petrem Staňem a o schůzce s náměstkem hejtmana pro dopravu ing. Havlíkem o setkání primátorů měst Jastrzębie, Karviná a Havířov - projekt II. polsko - česká odborná setkání, v obci Bukovec (viz foto) vyvolání schůzky na místě samém, tzn. u pozemků p. č. 1892, 1941/5, k. ú. Bukovec u Jablunkova, za účasti všech dotčených majitelů pozemků a majitelů rodinných domků - komunikace u rodinného domu čp. 30 zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení šatny v 1. podzemním podlaží a generální rekonstrukce počítačové učebny v 2. NP společností nodum atelier - na, s.r.o., Jablunkov a arch. Evou Hudzieczkovou provedení veřejného osvětlení na základě žádosti manželů Bojkových ~ 13 ~

14 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Turistická atrakce Cestujeme po Evropě mezi Obcí Bukovec a společností EUROVIA CS, a.s. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Dokončení projektu Naučná in-line fitness stezka mezi Obcí Bukovec a společností EUROVIA CS, a.s. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Bukovec a společností Telefónica Czech Republic, a.s. - přeložení sloupů v souvislosti se stavbou Úprava veřejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví obce uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Bukovec a společností Telefónica Czech Republic, a.s. - přeložení sloupů v souvislosti se stavbou Úprava veřejného prostranství na pozemku p. č. PK 3885, k. ú. Bukovec u Jablunkova více na KYTIČKA JUBILANTŮM Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea ZÁŘÍ Niedobová Anna Pawlusová Terezie Michalek Vladislav Suszková Alena Kornas Vladislav Gorzolková Hedvika Čmielová Emílie Woclavky Kučery Fojství Suš U školy Pulgruň U jilmu ŘÍJEN Bielesz Jadwiga Jochymková Terezie Stonawski Petr Sikora Antonín Dudová Helena Pyszko Josef Cmiele Chrasciny Pobaše Pulgruň Macury Woclavky ~ 14 ~

15 LISTOPAD Pyszková Věra Bojková Anna Mucha Bohuslav Lipowská Helena Chybidziura Josef Bulawová Anna Czepczor Jan Haręžlak Miroslav Čmiel Adam Lysky U školy Suš Lysky Lysky Macury Karchy Bojky Suš PROSINEC Kluzioková Terezie Byrtusová Helena Macková Helena Niedoba Vladislav Vavrečka Zdeněk, ing. Krenželok Jan Brzezinová Anna Turoň Miroslav Bojko Vladislav Sikorová Jarmila Zogata Stanislav Pod křížem Valečky Fojtství Woclavky Suš Pod kempou Pulgruň Fojství Cmiele Pulgruň Chrasciny Můžeme mít tisíce tužeb, přání a snů, ale jen láska, přátelství a zdraví, dává světlo našim dnům. Všem jubilantům přejeme jen šťastné dny. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVEC Na 20. zasedání zastupitelstva obce Bukovec konaném dne byl projednáván záměr provedení Změny č. 2 územního plánu Bukovce. Zastupitelstvo obce schválilo termín uzávěrky přijímání žádostí na provedení změny, a to do K měsíci říjnu eviduje OÚ Bukovec 33 žádostí o změnu ÚP, na kterých většina žadatelů požaduje zařazení pozemků do ploch pro výstavbu rodinných domů. ~ 15 ~

16 Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem o zařazení pozemku, nechť předloží své žádosti do konce letošního roku. Vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách obce v rubrice Obecní úřad - Formuláře, nebo na obecním úřadě. DOKONČENÍ PROJEKTU NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA A TURISTICKÁ ATRAKCE CESTUJEME PO EVROPĚ Se Smlouvami o díla mezi Obcí Bukovec a spol. EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha1, na realizaci veřejných zakázek s názvy Dokončení projektu Naučná in-line fitness stezka s cenou za provedení díla vč. DPH 6, ,32 Kč a Turistickou atrakcí Cestujeme po Evropě s cenou vč. DPH 8,288,381,07 Kč vyslovila souhlas Rada obce dne O zahájení prací byli informování během října všichni vlastníci pozemků a rodinných domků dotčených výstavbou výše uvedených projektů. Vzhledem ke Sdělení ze Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje, střediska Frýdek-Místek, informujeme, že z důvodu povětrnostních podmínek a údržby krajských silnic v zimních měsících od , se neprovádějí stavby v blízkosti silnic II. a III. tříd. Společnost EUROVIA CS, a.s., se smlouvami zavázala k řádnému provedení díla s termíny ukončení v měsících červnu a červenci příštího roku. ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PARKOVIŠTĚ U KOSTELA Rada obce na své 62. schůzi konané dne se mimo jiné zabývala vodovodním řádem, který se nachází na pozemcích plánovaného parkoviště u kostela. Včetně vodovodního řádu se zde nachází sítě společnosti Telefonica a plynovodní řád. Přeložka vodovodního řádu bude provedena na jaře příštího roku. V současné době usilujeme o převod pozemku p. č. PK 3885, k. ú. Bukovec u Jablunkova z majetku ČR do vlastnictví obce, abychom mohli zahájit práce spojené s odstraněním sloupů. V zimním období se budou udržovat ke kostelu pouze dva chodníky, a to od hasičské zbrojnice směrem ke kostelu a od rodinného domu Wawrzaczových ke kostelu. Prostřední chodník podobně jako v loňském roce udržován nebude. ~ 16 ~

17 KRÁTCE K DALŠÍM PROJEKTŮM OBCE Na základě usnesení z 20. zastupitelstva dojde k rozšíření plynovodního řádu v lokalitě U jilmu. V současnosti probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Na projekt Chodník Kučery - Turek se rovněž zpracovává projektová dokumentace Ing. Igorem Sauerem. Nyní jsou zajišťovány souhlasy majitelů dotčených pozemků. Celková délka chodníkového pásu bude 154 m. Projektu Chodník Kučery - Turek bude s největší pravděpodobností předcházet oprava mostku na místní komunikaci u rodinného domu čp Projektová dokumentace je již předložena, nyní se kompletují všechny podklady pro vyřízení stavebního povolení. Dne nabylo právní moci stavební povolení č. 43/2012 na stavbu Propustek u areálu bývalého JZD. Realizace této investice proběhne v návaznosti na dokončení celé in-line stezky. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Upozorňujeme občany, že žluté pytle naplněné odpadem určeným pro kontejnery na plasty, jsou sváženy pracovníky Obecního úřadu Bukovec ke kontejnerům pouze do konce měsíce října V zimním období tato služba není zajišťována, proto naplněné žluté pytle, odkládejte ke kontejnerům. V tomto roce byly zaměstnanci obecního úřadu očíslovány sloupy veřejného osvětlení. Při hlášení poruch veřejného osvětlení hlaste rovněž číslo, které je uvedeno na sloupu. Poruchy můžete hlásit p. Janě Brzežkové osobně v kanceláři Obecního úřadu Bukovec, na telefonním čísle , mobilu , u: V termínu od do budou pracovníci Obecního úřadu Bukovec provádět odpis spotřeby vody u odběratelů napojených na obecní vodovod. Prosíme proto o zajištění přístupu k vodoměrům. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili vodné a místní poplatek za odpady a psa, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do konce roku Poplatek je možno zaplatit v kanceláři Obecního úřadu ~ 17 ~

18 Bukovec p. Janě Brzežkové ve dnech pondělí nebo středa v době hodin a hodin, dále převodem na účet obce na základě zaslaných poštovních poukázek. Dne (sobota) proběhne v obci Bukovec svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu. Tento svoz proběhne v době od hodin. Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn: na točně u české ZŠ, u nového mostu (50 m nad křížovou). Kontejner pro nebezpečné složky komunálního odpadu bude umístěn: u budovy Obecního úřadu Bukovec. (Bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy - látky k hubení škodlivých organismů, insekticidy prostředky proti škodlivému hmyzu, staré léky). NOVÉ ODPOČÍVADLO U TRAFA V měsíci říjnu byla ukončena realizace projektu Euroregionem na kole Jablunkovsko pro cyklisty. V rámci projektu vedeném Sdružením obcí Jablunkovska byly opraveny odpočívky na cyklotrasách v regionu, dále bylo opraveno cykloznačení. Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. OPRAVA ZASTÁVKY NA PULGRUNI V říjnu proběhla celková rekonstrukce další zastávky Pulgruň, kterou opravil pan Stanislav Kobielusz spolu s dalšími zaměstnanci obecního úřadu. ~ 18 ~

19 NOVÁ CESTA NA MARKOV A BAŘINY Informujeme, že Lesy ČR, s.p. vyhověly naším požadavkům a zahájily opravy komunikací v částech obce Markov a Bařiny. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BUKOVCI Obec Bukovec se obrací s prosbou na rodiče, pedagogický sbor a veřejnost o zapojení se do projektu Vybudování nového dětského hřiště v Bukovci. Navržené místo pro vybudování hřiště je pozemek nad základní školou, p.č. 2778, k. ú. Bukovec u Jablunkova. Připravili jsme pro Vás dotazník, který by měl blíže specifikovat Vaše představy, požadavky a připomínky k tomuto záměru. Rodičům a pedagogickému sboru budou dotazníky doručeny. Pro všechny další občany budou dotazníky k dispozici na obecním úřadě i na webových stránkách v rubrice Obecní úřad Formuláře. ~ 19 ~

20 NOVINKY Z KNIHOVNY Pomaličku nám začíná doba dlouhých zimních večerů, kdy si můžeme chvíli odpočinout ve společnosti dobrých knih. Protože většinu našich čtenářů tvoří ženy, nové knihy určené právě jim jsou:červená královna, Zmizelá, Barvy lásky - nespoutaná, Sedm let hříchu, Hračka, Všechno nebo nic, Šmírák, Božský bastard, Nahá, Nezkrotná, Padesát odstínů svobody. Knihy pro maturanty: Stařec a moře, Smrt krásných srnců, Alchymista. Pro děti: Pachatelé dobrých skutků. Tyto a mnoho dalších knih naleznete v obecní knihovně každou středu odpoledne. Velké poděkování patří všem, kteří do naší obecní knihovny věnují knihy. Správné odpovědi soutěže červnového Občasníku: 1. V ČR nesou název Bukovec dvě obce. 2. Znak obce Bukovec byl udělen Parlamentem ČR Nejvyšší jilm horský v ČR má obvod 708 cm a výšku 38 m. 4. Plody jilmu horského se nazývají nažky. 5. Poslední vlk v Beskydech byl uloven lesníkem Ježem v roce Regionální muzeum v Základní škole s polským jazykem vyučovacím nese jméno Karola Piegzy. 7. Potok protékající naší obcí se jmenuje Zarembčok. 8. K sesuvu na Gírové došlo v roce b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b. Vylosovanými výherci soutěže se stali: Adam Szotkowski, Sára Jochymková, Aneta Klusová. Výherci se mohou dostavit na obecní úřad pro odměnu. Na konci roku ještě vylosujeme jednoho výherce publikace o Bukovci s názvem Bukovec - nejvýchodnější obec ČR. Jarmila Bujáková knihovnice ~ 20 ~

21 POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE Vítání občánků Mše svatá a adventní koncert Mikulášská nadílka Bal szkolny Školní ples Hasičský ples DEN OBCE BUKOVEC ANEB PLACKOVY FESTIVAL Poslední sobotu o prázdninách se již tradičně konal Den obce Bukovec aneb Plackovy festival. Přípravy i samotný program byly pojaty ve slavnostnějším duchu vzhledem k 660. výročí, které obec Bukovec letos slaví. Zavzpomínejte s námi ~ 21 ~

22 Areál během akce praskal ve švech Celou akcí Vás provázely úžasné moderátorky paní Regina Byrtusová a paní Gabriela Pazderová Jako první vystoupila dětská gorolská lidová muzička Rozmarynek Další na řadě byla gorolská lidová muzika Torka Následoval orchestr a taneční soubor ze Slovenska Zlaté husle a sólisti Lúčnice: Z tej doliny na tú ~ 22 ~

23 Cimbálová muzika Kandráčovci Celkem bylo uděleno 6 sošek Chytrego gazdy a Chytrej gazdiny. Paní Cmielová přebrala sošku Chytrego gazdy - In memoriam udělenou p. Josefu Cmielovi, bývalému starostovi. Výherkyní soutěže mezi místními spolky, organizacemi a podnikateli o Nejlepší placek se stala paní Jana Fiedorová s rodinou, kteří se letos poprvé zapojili. Ve 20 hodin vystoupila paní Věra Špinarová a skupina Adama Pavlíka. Poté následovala diskotéka až do ranních hodin pod vedením DJ Bartnického. Ozvučení nám zajišťovala společnost BB Group agency, děkujeme. ~ 23 ~

24 SOUTĚŽ O NEJ KVETOUCÍ OKNO, BALKÓN V BUKOVCI V soutěži bylo prezentováno 17 rodinných domů, u kterých byla posuzována nejhezčí květinová výzdoba oken či balkónů. Vítězkou se stala paní Božena Bojková, jejíž nádherný balkón si našel nejednoho obdivovatele. Vítězná fotografie ÚSPĚCHY ŽÁKŮ I PŘÍPRAVKY Naši žáci TJ Beskyd Bukovec dosáhli výborného úspěchu v sezóně , když obsadili v okresním přeboru vynikající 2. místo. I když začátek podzimu, nám nevyšel podle našich představ (prohráli jsme úvodní 3 utkání), tak v dalších zápasech jsme se otrkali a začali sbírat první body. Po podzimu nám patřilo 5. místo v tabulce. Zimní příprava byla pro mnohé kluky dlouhá a náročná, avšak přinesla to svoje ovoce. Kluci si konečně uvědomili, že bez pořádné kondice a fyzické přípravy se zkrátka fotbal nedá hrát. Začali jsme postupně obírat všechny manšafty o body a na jaře jsme okusili hořkost porážky jen 2x. V domácích utkáních jsme byli neporaženi. Konečné 2. místo je obrovský úspěch. ~ 24 ~

25 Taktéž přípravka nám dělala radost. Poté, co v turnaji Benjaminek Cup obsadili 2. místo (finále prohrála s Jablunkovem 2:3), jsme Jablunkov pozvali opět k odvetě utkání, tentokráte na Den Obce Bukovec. Všichni přítomní (ať už místní nebo přespolní) museli uznat, že se bylo na co koukat. Fotbal se hrál nahoru, dolů a o šance taky nebyla nouze. Naši nejmladší nakonec vyhráli 1:0. V září k nám přijela k přípravnému utkání přípravka z FK fotbal Třinec. Samotné utkání mělo vysoké nasazení, kvalitu, velkou návštěvnost a mnoho gólů. Kluci se rozešli smírně a to za stavu 5:5. Naši se dočkali i uznání a pochvaly od samotných trenérů Třince. Stále bychom rádi přivítali do svých řad děti, které mají zájem sportovat a něco dokázat v tom velkém fotbalovém světě. Takže nás můžete navštívit kdykoli, na našich trénincích v úterky a pátky v 17:00 hod. na hřišti a v zimních měsících v tělocvičně školy. Budeme se na Vás těšit. Vítězslav Jalovičor trenér Beskydu Bukovec Zveřejnění příspěvků NSO Bukovec, o.s. a pana Placzka bylo schváleno na 61. schůzi rady obce Bukovec konané dne Pohled na vývoj v naší obci očima NSO-Bukovec, o.s. Vážení občané, dovolte nám, abychom Vám prostřednictvím obecního občasníku poděkovali za dosavadní podporu našeho sdružení NSO-Bukovec. Zejména děkujeme za důležité podněty a rady o které jste se s námi podělili osobně i které jste nám zasílali a stále zasíláte prostřednictvím u. ~ 25 ~

26 Jsme přesvědčeni, že naše sdružení přispívá prostřednictvím svých členů a sympatizantů ke zkvalitnění života v naší obci. Rádi bychom rovněž ubezpečili naše názorové oponenty, že nejsme zárodkem žádného politického uskupení a nevedeme žádnou předvolební kampaň. Jde nám pouze o řádné fungování obce a zapojení našich občanů do věci veřejných i mimo volební období. Přejeme si, aby se občané více zajímali o dění v obci, obecním úřadem jim byly předkládány dostatečné informace, měli si možnost vyslechnout i alternativní názory a v neposlední řadě i to, aby kontrolovali své zástupce v obecním zastupitelstvu. Ostatně o cílech a programu našeho sdružení se můžete více dozvědět na našem a díky Vám i hodně navštěvovaném webovém portálu Pevně věříme, že naše obec se posledním vývojem nerozdělí, jak bylo předkládáno v oblastních médiích, ale lidé v ní se i přes různé názorové rozdíly dokážou dohodnout na důležitých věcech a směru dalšího vývoje. Závěrem bychom rádi popřáli našim školákům a studentům mnoho úspěchů v začínajícím školním roce a nám všem příjemné a klidné babí léto za NSO-Bukovec,o.s, Josef Jochymek, předseda sdružení Mgr. Petr Stonawski, místopředseda sdružení adresa sdružení: Bukovec 308, PSČ webové stránky: PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM BUKOVCE Vážení spoluobčané, rád bych Vám tímto poděkoval za vstřícnost a slušné jednání, které se mi dostalo,při získávání podpisů pod petici proti výstavbě sedačkové lanovky v naší obci. Samozřejmě velký dík zejména těm, kteří připojili svůj podpis jednalo se o 187 domácnosti (z celkového počtu 335 domácnosti jsem jich oslovil necelých 80%). Děkuji rovněž několika odvážným a vlivnějším občanům, a rovněž skupině lidí, kteří mi pomohli uspět v na první pohled neřešitelném problému proti mocné přesile. ~ 26 ~

27 Výsledkem našeho úsilí je dopis paní starostky ze dne 4. června 2013, kde se uvádí, že dotace z IPRÚ Jablunkovsko na výstavbu sedačkové lanovky byla firmě Laderix zamítnuta z důvodu nedoložení všech požadovaných dokumentů. Firma Laderix následně sdělila, že odstupuje nyní od projektu výstavby sedačkové lanovky. Jsem potěšen, že se potvrdilo, že občanům Bukovce není lhostejný problém jejich souseda a jsou ochotni se postavit za správnou věc. S úctou Stanislav Placzek autor petice proti výstavbě další, tentokrát sedačkové lanovky v areálu Kempaland Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech. Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě velké události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal ~ 27 ~

28 v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn. Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní role plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob. Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí jen 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných. Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně! ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) ~ 28 ~

29 jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár. V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců. Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech. INFINITY CENTRUM s.r.o. Jazykové a vzdělávací centrum infinity centrum s.r.o. Vás zve na přednášku O fenoménu rodiny Baťů beseda o podnikatelství a podnikání, která bude spojena s promítáním filmu o posledních frekventantech Baťovy školy práce. Přednášet bude spisovatel Petr Hora Hořejš a tvůrci filmu a úspěšní podnikatelé Jaroslav Řasa a Miroslav Hofman. Přednáška se bude konat v pátek v 16:00 v sále radnice Jablunkov. VAŠE TĚLO Čistota a péče pro každý den to je ORIFLAME Výrobky jsou skladem + objednávky z aktuálních katalogů JARMILA KRENŽELOKOVÁ BUKOVEC 221 TEL ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * listopad 2 0 1 3 * * * ZPRÁVA Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 23. 9. 2013: Dne 23. 9. 2013 proběhlo 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více