Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné"

Transkript

1 Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším ty z Vás, kteří chtějí v Bukovci postavit rodinný dům, a nakonec Vám dám tip na hezký dárek k letošním Vánocům. Ze všeho nejdřív mi však dovolte poděkovat několika dobrým lidem. Soudě podle ohlasu si největší poděkování zaslouží, a to nejen za organizaci a přípravu Dne obce Bukovec, p. Pavlína Suszková, referentka kultury a investic, touto dobou novopečená maminka několikadenní Adélky (gratulujeme!) a její nástupkyně sl. Lucie Mlynková, která bude p. Suszkovou po dobu rodičovské zastupovat. Děkuji p. Monice Motykové za čas a energii, se kterou se pustila do bezesporu nejhezčí výstavy fotografií s názvem Bukovec v proměnách času uspořádané ke Dni Obce v budově Základní školy s polským jazykem vyučovacím. Velké díky patří všem členkám a členům místních spolků Mysliveckému sdružení Šance, Klubu seniorů, PZKO, SRPŠ, TJ Beskyd Bukovec, neziskové organizaci BLP Production a místním podnikatelům, jejich rodinám. Předvedli jste všem tu nejlepší pohostinnost! Hasičům děkuji za pomoc při organizaci s parkováním v obci a zabezpečením požární hlídky. Moderátorky p. Regina Byrtusová a p. Gabriela Pazderová byly úžasné a sošky Chytry gazda a Chytro gazdino vytvořené p. Helenkou Byrtusovou byly opět originální, krásné! Za práci, kterou nad míru svých povinností vykonávají, si poděkování zaslouží p. Jarmila Bujáková a její tým, taktéž naše stálice p. Jana Brzežková a p. Kateřina Lysková. Děkuji všem zahradnicím Soutěže o Nej kvetoucí okno, balkón v Bukovci. Nebylo snadné vybrat to NEJ! Posuďte sami, fotografie naleznete v tomto vydání. Závěrečné díky patří všem mladým! Těší mě, že se zapojujete do gorolskich disciplin! Mé přání nakonec tohoto odstavce? Ať to, co říkám každý rok platí i nadále Ať placky i placki chcete-li, zůstanou ikonou bukovecké kuchyně i nadále! ~1~

2 A nyní k základní škole V předchozím vydání Občasníku jsem Vás informovala o plánovaných stavebních úpravách této budovy. Z nabídek dvou společností a to spol. PETAX a.s., Orlová a STASEKO PLUS s.r.o., Praha, (z celkově 5 oslovených) byla vybrána jako nejvhodnější nabídka spol. PETAX a.s., Orlová, s částkou ,72 Kč vč. DPH. S uzavřením Smlouvy na realizaci zakázky s názvem: Stavební úprava budovy č.p Základní škola a Mateřská škola Bukovec vyslovila souhlas Rada obce dne s termínem plnění ve lhůtě do 45 kalendářních dnů. Výše uvedená společnost provedla práce spojené s výměnou oken ve II. a III. nadzemním podlaží (dále NP), venkovní izolací kolem budovy, odpady, sněhovými zábranami, dále sociálním zařízením v mateřince a II. NP, topením, stavebními úpravami, dveřmi, zárubněmi, příčkami, vč. kuchyňské linky. Dodatkem č. 1 byla taktéž radou obce Smlouva upravena o částku ,40 Kč, vč. DPH za víceméněpráce. Vícepráce byly provedeny na sociálních zařízeních a stropech v II.NP, podlahách, kuchyňské lince, méněpráce na hloubení odkopávek, přesunu suti, úpravách povrchu, hydroizolaci. Celkově jsme tedy spol. PETAX a.s., uhradili částku ve výši Kč. V těchto dnech končí se svými prácemi, spočívající v sanaci vlhkostí poškozeného zdiva v suterénu budovy ZŠ, tj. v šatně, kotelně a sklepních prostorách pod schodištěm, spol. WOJOCZEK, s.r.o., se sídlem v Třanovicích. Této společnosti byla dosud uhrazena částka za práce v měsíci březnu a to ve výši Kč. Zbývající práce do budou vyfakturovány v listopadu. O dalších opravách rozhodne rada na své schůzi dne Žáci základní školy se už teď mohou těšit na nový kabát šatny a učebny. Návrhy těchto prostor stejně jako původní i nové sociální zařízení v mateřince, taktéž novu kuchyň a další si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. ~2~

3 Vnější stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Bukovec Nový prostor pro kuchyňku v mateřince ~3~

4 ZŠ a MŠ Bukovec s novými okny Původní sociální zařízení v MŠ Bukovec Grafický návrh sociálního zařízení v MŠ zpracovaný Ing. arch. Evou Hudzieczkovou ve spolupráci s Ing. arch. Markem Pyszkem Současný vzhled v MŠ Bukovec sociálního zařízení ~4~

5 Nová kuchyňka v MŠ Bukovec Současný stav šatny v ZŠ a MŠ Bukovec Počítačová učebna v budově ZŠ a MŠ Bukovec před plánovanou rekonstrukcí Grafický návrh šatny a počítačové učebny v ZŠ a MŠ Bukovec zpracovaný Ing. arch. Evou Hudzieczkovou ve spolupráci s Ing. arch. Markem Pyszkem ~5~

6 Měsíce barevných listů, časů hojností vrcholí, máme před sebou poslední měsíc před zimou. Rádi bychom splnili slib, který jsme dali manželům Motykovým a zahájili co možná nejdříve práce na nové větvi vodovodního řádu v části obce Nad borym. Dostavba zbývající části vodovodního řádu v úseku od novostavby manželů Motykových k rodinnému domku manželů Suszkových závisí na získání dotace na hydrogeologický průzkum v lokalitě U rezervoáru. Další informace je určena pro ty, kteří hodlají v obci postavit rodinný dům a zatím nemohou, jelikož se jejich pozemek nenachází v plochách určených pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání konaném dne projednalo záměr provedení Změny č. 2 Územního plánu obce Bukovec. Termín pro přijímání posledních žádostí na provedení změny je stanoven k termínu , více na str. 15. Na závěr mi dovolte, abych Vám dala zaručeně dobrý tip na Vánoční dárek! Totiž knihu s názvem Bukovec nejvýchodnější obec ČR! Věřím, že vykouzlí úsměv nejednomu z obdarovaných. Termín zahájení prodeje je předběžně ujednán na neděli 1. prosince 2013, což je 1. Adventní neděle. Zveme Vás již dnes na slavnostní Mši svatou u příležitosti 660. výročí založení obce Bukovec, spojenou s posvěcením obětního stolu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, která se uskuteční od 10. hodin. U této příležitosti Vám představíme první vydanou knihu v historii naší obce. S přáním všeho dobrého po celý zbytek podzimu Monika Czepczorová starostka ~6~

7 USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání pronájem části zastřešení kulturního areálu, bez uzavřenýchmístností, ve výši Kč/měsíc revokaci usnesení č odkoupení části pozemku p. č. 1131/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a to po hranu příkopu v částce 100 Kč/m² souhlasí: se zapojením Alexandra Čuby, akcionáře společnosti Laderix, a. s., do diskuze s ukončením Nájemní smlouvy uzavřené mezi Technickými službami Bukovec, s. r. o. a společností Laderix, a. s., a to výpovědí k , a zároveň souhlasí s vymáháním dlužné částky u společnosti Laderix, a. s s vyhlášením výběrového řízení na pronájem lyžařského areálu Kempaland zvolilo: ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Miroslava Haratyka návrhovou komisi ve složení ing. Mgr. Josef Byrtus a Jana Brzežková vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec připomínku Aleny Sikorové k napojení odpadních vod Kasina, tyto jsou dle jejího tvrzení svedeny do betonových rour záměr přístavby hasičské zbrojnice ústní žádost Jana Krenželoka o opravu minijezu na pozemku p. č. 880/31, k. ú. Bukovec u Jablunkova a zápis z místního šetření ze dne a doporučuje Janu Krenželokovi, aby se v této záležitosti obrátil na státní podnik Povodí Odry ~7~

8 ústní žádost Anny Suszkové o provedení opravy kříže umístěného v části obce Suš a pověřuje ing. Bohdana Czepczora, aby zajistil souhlas majitele pozemku a správce kříže k případným opravám kříže USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání Závěrečný účet obce Bukovec za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad rozpočtové opatření č. 3/ uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec a Antonínem Skurzokem na pozemky rozdělené geometrickým plánem p.p.č. 1131/5, 1134/5, 1207/9, k. ú. Bukovec u Jablunkova (celková výměra převáděných pozemků je m2) - stavba in-line stezka bezúplatný převod pozemku p. č. 999/7, v k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví Obce Bukovec bezúplatný převod pozemku p. č. 3885/2 (PK 3885), k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví Obce Bukovec, a to na základě veřejného zájmu pro účely 22 odst. 2 zákona ZMS zaslat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 4099, k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví obce poskytnutí finančního daru Romanu Czepczorovi ve výši ,- Kč dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, dle 9 za veřejně prospěšnou činnost souhlasí: s doplněním textu do Dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě, smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájemní smlouvě, uzavřeného mezi společnostmi Technické služby Bukovec s.r.o. a Laderix a.s.: společnost Laderix a.s. bere na vědomí, že nemůže začít s výstavbou sedačkové lanovky v obci bez souhlasu zastupitelstva obce zvolilo: ověřovatele zápisu Ing. Roberta Kuliga a Lucii Jalovičorovou ~8~

9 návrhovou komisi ve složení Kateřina Lysková a Božena Bojková vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec informace o řešení fungování areálu Kempaland a Technických služeb Bukovec s.r.o kulturní program na Den obce Bukovec aneb Plackovy festival zprávu z finančního výboru č zprávu z kontrolního výboru č žádost o spolupráci obce Rudina (Slovensko) a doporučilo projednání této spolupráce s našimi mateřskými školami Veřejnou vyhlášku - Rozhodnutí Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa z důvodu plánované realizace stavby Bukovec, sesuv půdy, rekonstrukce VN na dobu čtyř měsíců od do informace o projednání návrhu jízdního řádu drážní dopravy ústní stížnost p. Labojové Anny na oplocení pozemku p. č. 4021, k. ú. Bukovec u Jablunkova, který je ve vlastnictví obce a pověřilo Bielesze A., Kuliga R. a Hořavu D., aby zjistili skutečný stav věci v souvislosti se stavebním povolením na výstavbu plotu USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání zveřejnění plného znění původní smlouvy včetně dodatků se společností Laderix a. s. a Technickými službami Bukovec, s. r. o. na zasedání zastupitelstva obce dne zpracování znaleckého posudku na pozemky uvedené v dopise č. j. 570/ rozšíření plynovodního řádu v lokalitě U jilmu, v celém rozsahu bude realizovat obec Rozpočtové opatření č. 4/2013 ~9~

10 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Obcí Bukovec a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec a manžely Pavlem Pyszkem a Martou Pyszkovou, oba bytem Bukovec 264, kupní cena za nově oddělený pozemek p. č. 1129/20, o výměře 151 m2, v rozsahu a hranicích podle geometrického plánu č /2013, je ve výši 100 Kč/m2, splatná při podpisu Kupní smlouvy, s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady spojené se sepsáním smlouvy a zpracováním geometrického plánu, jakož i správní poplatek se zahájením řízení o povolení vkladu převáděného vlastnického práva do katastru nemovitostí, zaplatí v plném rozsahu kupující uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Bukovec a Josefem Sikorou, trvale bytem Bukovec 100, kdy Obec Bukovec touto smlouvou směňuje své pozemky p. č. 203/1 a p. č. 253 s Josefem Sikorou za jeho pozemek p. č. 3715/3, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, dále se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady spojené se sepsáním této smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí v plné výši Obec Bukovec uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OFM/8998/2013-OFMM mezi Obcí Bukovec a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, kdy jsou touto smlouvou bezúplatně převedeny pozemky p. č a 3860, k. ú. Bukovec u Jablunkova z vlastnictví České republiky do majetku Obce Bukovec zažádat o převod pozemku p. č. PK 3907 díl 1, 4 a 6 do majetku obce zaměření části pozemku p. č. 3905/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova dle zákresu v mapce bezúplatný převod pozemku p. č. 1173/1 a 1174, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku obce vytýčení pozemku p. č. 3947, k. ú. Bukovec u Jablunkova svolání schůzky dle znění usnesení rady R 58/ termín uzávěrky přijímání žádostí na provedení Změny č. 2 územního plánu obce Bukovec, a to do pojmenování vodního toku Bukovec, a to od soutoku potoka Wieśniok a Zorymbčok, dle návrhu č. j. 562/2013 ~ 10 ~

11 záměr přesunu stávající autobusové točny na pozemek p. č. 201, k. ú. Bukovec u Jablunkova bezúplatný převod pozemku p. č. 3873, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku obce provedení geometrického zaměření pozemku p. č. 2591/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova opravu místní komunikace od křížové po ZŠ zhotovení uvítací tabule zvolilo: ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Reginu Byrtusovou návrhovou komisi ve složení Jana Brzežková a ing. Robert Kulig vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec informace vedoucího OOP ČR Jablunkov Npor. Mgr. Marka Sikory uzavřenou Koordinační dohodu mezi Obcí Bukovec a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie MSK, územním odborem vnější služby Frýdek-Místek, ze dne dopis č. j. 570/ sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu pozemku p. č. 999/7, k. ú. Bukovec u Jablunkova, č. j. 573/ Zápis ze schůze z změna dimenze stávajícího propustku informace k záměru oprav, výstavby ČOV u základní škol a uložilo úkol Romanu Lyskovi, Danielu Hořavovi a Lucii Jalovičorové, aby zjistili zájem o připojení se na ČOV informace k žádostem o provedení oprav místních komunikací informace o projektech Naučná in-line stezka a Cestujeme po Evropě informace o konání 7. ročníku akce Pekoč cup dne a Mše sv. dne odložilo: rozhodnutí na pořízení kamerového systému do doby než budou zjištěny roční provozní náklady, dotace na pořízení, a zda budou záznamy použitelné pro Policii ČR a pověřuje starostku vyřízením ~ 11 ~

12 souhlasí: s ponecháním stávajícího dopravního značení Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhy, které jsou umístěny na Křížové a v opačném směru nesouhlasí: s převodem pozemku p. č. 3915/47, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku Obce Bukovec pověřuje: ing. Roberta Kuliga, Moniku Czepczorovou, ing. Bohdana Czepczora a ing. Mgr. Josefa Byrtuse jednáním s Antonínem Skurzokem ing. Roberta Kuliga, aby zjistil, zda by p. Jan Krenželok daroval obci část pozemku p. č. 880/31, k. ú. Bukovec u Jablunkova, na kterém se nachází minijez a dále zřízení věcného břemene nebo podílu z důvodu přístupu k opravě a údržbě starostku vypracováním dopisu p. Denisu Maslákovi, ve kterém bude požadováno dodržení ujednaných ústních dohod týkajících se zřízení cesty kolem oplocení na pozemku p. č. 4020, k. ú. Bukovec u Jablunkova O ČEM JEDNALI RADNÍ schválení 5 pracovníků na VPP od provedení opravy autobusové zastávky v části obce Pulgruň záměru výstavby chodníku - pěšinky v místě od RD čp. 136 k čp. 282 poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jablunkov pro rok 2013 ve výši Kč na pokrytí části výdajů spojených se zhotovením oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci zakoupení 2 ks laviček na hřbitov záměru geometrického zaměření pozemku p. č. 185, k. ú. Bukovec u Jablunkova Interní směrnici č. 2/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s platností a účinností od odsouhlasení návrhu projektové dokumentace včetně rozpočtu na akci Oprava mostku na místní komunikaci, k. ú. Bukovec u Jablunkova (u Sikorů, Haręžlakovým) uzavření Darovací smlouvy se společností Třinecké železárny, a.s. na dar - umělé kamenivo ~ 12 ~

13 informace starostky k Žádosti o odtěžení nánosů v řece Olši zaslané Povodí Odry - státnímu podniku, Frýdek-Místek návrhu obce Rudina (SR) na spolupráci mateřských škol v obci Rudina a Bukovec přihlášce pohledávky do insolventního řízení - společnosti Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. výběru dodavatele na realizaci projektu Výškové přeložení plynovodního řádu, k. ú. Bukovec u Jablunkova společnost SZARZEC stavebně montážní firma, Český Těšín uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi Obcí Bukovec a ing. Bronislavem Ondraszkem Nakladatelství Beskydy, jejíž předmětem je vydání obrazové publikace Bukovec - nejvýchodnější obec ČR zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na výstavbu Chodník Kučery - Turek ing. Igorem Sauerem, IngPlan, Ostrava jednání s hejtmanem MSK Ostrava Miroslavem Novákem a krajským policejním ředitelem plk. Tomášem Kuželem, senátorem Petrem Gawlasem, starostkou obce Bukovec a starostou obce Hrčava Petrem Staňem a o schůzce s náměstkem hejtmana pro dopravu ing. Havlíkem o setkání primátorů měst Jastrzębie, Karviná a Havířov - projekt II. polsko - česká odborná setkání, v obci Bukovec (viz foto) vyvolání schůzky na místě samém, tzn. u pozemků p. č. 1892, 1941/5, k. ú. Bukovec u Jablunkova, za účasti všech dotčených majitelů pozemků a majitelů rodinných domků - komunikace u rodinného domu čp. 30 zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení šatny v 1. podzemním podlaží a generální rekonstrukce počítačové učebny v 2. NP společností nodum atelier - na, s.r.o., Jablunkov a arch. Evou Hudzieczkovou provedení veřejného osvětlení na základě žádosti manželů Bojkových ~ 13 ~

14 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Turistická atrakce Cestujeme po Evropě mezi Obcí Bukovec a společností EUROVIA CS, a.s. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Dokončení projektu Naučná in-line fitness stezka mezi Obcí Bukovec a společností EUROVIA CS, a.s. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Bukovec a společností Telefónica Czech Republic, a.s. - přeložení sloupů v souvislosti se stavbou Úprava veřejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví obce uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Bukovec a společností Telefónica Czech Republic, a.s. - přeložení sloupů v souvislosti se stavbou Úprava veřejného prostranství na pozemku p. č. PK 3885, k. ú. Bukovec u Jablunkova více na KYTIČKA JUBILANTŮM Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea ZÁŘÍ Niedobová Anna Pawlusová Terezie Michalek Vladislav Suszková Alena Kornas Vladislav Gorzolková Hedvika Čmielová Emílie Woclavky Kučery Fojství Suš U školy Pulgruň U jilmu ŘÍJEN Bielesz Jadwiga Jochymková Terezie Stonawski Petr Sikora Antonín Dudová Helena Pyszko Josef Cmiele Chrasciny Pobaše Pulgruň Macury Woclavky ~ 14 ~

15 LISTOPAD Pyszková Věra Bojková Anna Mucha Bohuslav Lipowská Helena Chybidziura Josef Bulawová Anna Czepczor Jan Haręžlak Miroslav Čmiel Adam Lysky U školy Suš Lysky Lysky Macury Karchy Bojky Suš PROSINEC Kluzioková Terezie Byrtusová Helena Macková Helena Niedoba Vladislav Vavrečka Zdeněk, ing. Krenželok Jan Brzezinová Anna Turoň Miroslav Bojko Vladislav Sikorová Jarmila Zogata Stanislav Pod křížem Valečky Fojtství Woclavky Suš Pod kempou Pulgruň Fojství Cmiele Pulgruň Chrasciny Můžeme mít tisíce tužeb, přání a snů, ale jen láska, přátelství a zdraví, dává světlo našim dnům. Všem jubilantům přejeme jen šťastné dny. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVEC Na 20. zasedání zastupitelstva obce Bukovec konaném dne byl projednáván záměr provedení Změny č. 2 územního plánu Bukovce. Zastupitelstvo obce schválilo termín uzávěrky přijímání žádostí na provedení změny, a to do K měsíci říjnu eviduje OÚ Bukovec 33 žádostí o změnu ÚP, na kterých většina žadatelů požaduje zařazení pozemků do ploch pro výstavbu rodinných domů. ~ 15 ~

16 Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem o zařazení pozemku, nechť předloží své žádosti do konce letošního roku. Vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách obce v rubrice Obecní úřad - Formuláře, nebo na obecním úřadě. DOKONČENÍ PROJEKTU NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA A TURISTICKÁ ATRAKCE CESTUJEME PO EVROPĚ Se Smlouvami o díla mezi Obcí Bukovec a spol. EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha1, na realizaci veřejných zakázek s názvy Dokončení projektu Naučná in-line fitness stezka s cenou za provedení díla vč. DPH 6, ,32 Kč a Turistickou atrakcí Cestujeme po Evropě s cenou vč. DPH 8,288,381,07 Kč vyslovila souhlas Rada obce dne O zahájení prací byli informování během října všichni vlastníci pozemků a rodinných domků dotčených výstavbou výše uvedených projektů. Vzhledem ke Sdělení ze Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje, střediska Frýdek-Místek, informujeme, že z důvodu povětrnostních podmínek a údržby krajských silnic v zimních měsících od , se neprovádějí stavby v blízkosti silnic II. a III. tříd. Společnost EUROVIA CS, a.s., se smlouvami zavázala k řádnému provedení díla s termíny ukončení v měsících červnu a červenci příštího roku. ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PARKOVIŠTĚ U KOSTELA Rada obce na své 62. schůzi konané dne se mimo jiné zabývala vodovodním řádem, který se nachází na pozemcích plánovaného parkoviště u kostela. Včetně vodovodního řádu se zde nachází sítě společnosti Telefonica a plynovodní řád. Přeložka vodovodního řádu bude provedena na jaře příštího roku. V současné době usilujeme o převod pozemku p. č. PK 3885, k. ú. Bukovec u Jablunkova z majetku ČR do vlastnictví obce, abychom mohli zahájit práce spojené s odstraněním sloupů. V zimním období se budou udržovat ke kostelu pouze dva chodníky, a to od hasičské zbrojnice směrem ke kostelu a od rodinného domu Wawrzaczových ke kostelu. Prostřední chodník podobně jako v loňském roce udržován nebude. ~ 16 ~

17 KRÁTCE K DALŠÍM PROJEKTŮM OBCE Na základě usnesení z 20. zastupitelstva dojde k rozšíření plynovodního řádu v lokalitě U jilmu. V současnosti probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Na projekt Chodník Kučery - Turek se rovněž zpracovává projektová dokumentace Ing. Igorem Sauerem. Nyní jsou zajišťovány souhlasy majitelů dotčených pozemků. Celková délka chodníkového pásu bude 154 m. Projektu Chodník Kučery - Turek bude s největší pravděpodobností předcházet oprava mostku na místní komunikaci u rodinného domu čp Projektová dokumentace je již předložena, nyní se kompletují všechny podklady pro vyřízení stavebního povolení. Dne nabylo právní moci stavební povolení č. 43/2012 na stavbu Propustek u areálu bývalého JZD. Realizace této investice proběhne v návaznosti na dokončení celé in-line stezky. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Upozorňujeme občany, že žluté pytle naplněné odpadem určeným pro kontejnery na plasty, jsou sváženy pracovníky Obecního úřadu Bukovec ke kontejnerům pouze do konce měsíce října V zimním období tato služba není zajišťována, proto naplněné žluté pytle, odkládejte ke kontejnerům. V tomto roce byly zaměstnanci obecního úřadu očíslovány sloupy veřejného osvětlení. Při hlášení poruch veřejného osvětlení hlaste rovněž číslo, které je uvedeno na sloupu. Poruchy můžete hlásit p. Janě Brzežkové osobně v kanceláři Obecního úřadu Bukovec, na telefonním čísle , mobilu , u: V termínu od do budou pracovníci Obecního úřadu Bukovec provádět odpis spotřeby vody u odběratelů napojených na obecní vodovod. Prosíme proto o zajištění přístupu k vodoměrům. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili vodné a místní poplatek za odpady a psa, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do konce roku Poplatek je možno zaplatit v kanceláři Obecního úřadu ~ 17 ~

18 Bukovec p. Janě Brzežkové ve dnech pondělí nebo středa v době hodin a hodin, dále převodem na účet obce na základě zaslaných poštovních poukázek. Dne (sobota) proběhne v obci Bukovec svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu. Tento svoz proběhne v době od hodin. Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn: na točně u české ZŠ, u nového mostu (50 m nad křížovou). Kontejner pro nebezpečné složky komunálního odpadu bude umístěn: u budovy Obecního úřadu Bukovec. (Bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy - látky k hubení škodlivých organismů, insekticidy prostředky proti škodlivému hmyzu, staré léky). NOVÉ ODPOČÍVADLO U TRAFA V měsíci říjnu byla ukončena realizace projektu Euroregionem na kole Jablunkovsko pro cyklisty. V rámci projektu vedeném Sdružením obcí Jablunkovska byly opraveny odpočívky na cyklotrasách v regionu, dále bylo opraveno cykloznačení. Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. OPRAVA ZASTÁVKY NA PULGRUNI V říjnu proběhla celková rekonstrukce další zastávky Pulgruň, kterou opravil pan Stanislav Kobielusz spolu s dalšími zaměstnanci obecního úřadu. ~ 18 ~

19 NOVÁ CESTA NA MARKOV A BAŘINY Informujeme, že Lesy ČR, s.p. vyhověly naším požadavkům a zahájily opravy komunikací v částech obce Markov a Bařiny. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BUKOVCI Obec Bukovec se obrací s prosbou na rodiče, pedagogický sbor a veřejnost o zapojení se do projektu Vybudování nového dětského hřiště v Bukovci. Navržené místo pro vybudování hřiště je pozemek nad základní školou, p.č. 2778, k. ú. Bukovec u Jablunkova. Připravili jsme pro Vás dotazník, který by měl blíže specifikovat Vaše představy, požadavky a připomínky k tomuto záměru. Rodičům a pedagogickému sboru budou dotazníky doručeny. Pro všechny další občany budou dotazníky k dispozici na obecním úřadě i na webových stránkách v rubrice Obecní úřad Formuláře. ~ 19 ~

20 NOVINKY Z KNIHOVNY Pomaličku nám začíná doba dlouhých zimních večerů, kdy si můžeme chvíli odpočinout ve společnosti dobrých knih. Protože většinu našich čtenářů tvoří ženy, nové knihy určené právě jim jsou:červená královna, Zmizelá, Barvy lásky - nespoutaná, Sedm let hříchu, Hračka, Všechno nebo nic, Šmírák, Božský bastard, Nahá, Nezkrotná, Padesát odstínů svobody. Knihy pro maturanty: Stařec a moře, Smrt krásných srnců, Alchymista. Pro děti: Pachatelé dobrých skutků. Tyto a mnoho dalších knih naleznete v obecní knihovně každou středu odpoledne. Velké poděkování patří všem, kteří do naší obecní knihovny věnují knihy. Správné odpovědi soutěže červnového Občasníku: 1. V ČR nesou název Bukovec dvě obce. 2. Znak obce Bukovec byl udělen Parlamentem ČR Nejvyšší jilm horský v ČR má obvod 708 cm a výšku 38 m. 4. Plody jilmu horského se nazývají nažky. 5. Poslední vlk v Beskydech byl uloven lesníkem Ježem v roce Regionální muzeum v Základní škole s polským jazykem vyučovacím nese jméno Karola Piegzy. 7. Potok protékající naší obcí se jmenuje Zarembčok. 8. K sesuvu na Gírové došlo v roce b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b. Vylosovanými výherci soutěže se stali: Adam Szotkowski, Sára Jochymková, Aneta Klusová. Výherci se mohou dostavit na obecní úřad pro odměnu. Na konci roku ještě vylosujeme jednoho výherce publikace o Bukovci s názvem Bukovec - nejvýchodnější obec ČR. Jarmila Bujáková knihovnice ~ 20 ~

21 POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE Vítání občánků Mše svatá a adventní koncert Mikulášská nadílka Bal szkolny Školní ples Hasičský ples DEN OBCE BUKOVEC ANEB PLACKOVY FESTIVAL Poslední sobotu o prázdninách se již tradičně konal Den obce Bukovec aneb Plackovy festival. Přípravy i samotný program byly pojaty ve slavnostnějším duchu vzhledem k 660. výročí, které obec Bukovec letos slaví. Zavzpomínejte s námi ~ 21 ~

22 Areál během akce praskal ve švech Celou akcí Vás provázely úžasné moderátorky paní Regina Byrtusová a paní Gabriela Pazderová Jako první vystoupila dětská gorolská lidová muzička Rozmarynek Další na řadě byla gorolská lidová muzika Torka Následoval orchestr a taneční soubor ze Slovenska Zlaté husle a sólisti Lúčnice: Z tej doliny na tú ~ 22 ~

23 Cimbálová muzika Kandráčovci Celkem bylo uděleno 6 sošek Chytrego gazdy a Chytrej gazdiny. Paní Cmielová přebrala sošku Chytrego gazdy - In memoriam udělenou p. Josefu Cmielovi, bývalému starostovi. Výherkyní soutěže mezi místními spolky, organizacemi a podnikateli o Nejlepší placek se stala paní Jana Fiedorová s rodinou, kteří se letos poprvé zapojili. Ve 20 hodin vystoupila paní Věra Špinarová a skupina Adama Pavlíka. Poté následovala diskotéka až do ranních hodin pod vedením DJ Bartnického. Ozvučení nám zajišťovala společnost BB Group agency, děkujeme. ~ 23 ~

24 SOUTĚŽ O NEJ KVETOUCÍ OKNO, BALKÓN V BUKOVCI V soutěži bylo prezentováno 17 rodinných domů, u kterých byla posuzována nejhezčí květinová výzdoba oken či balkónů. Vítězkou se stala paní Božena Bojková, jejíž nádherný balkón si našel nejednoho obdivovatele. Vítězná fotografie ÚSPĚCHY ŽÁKŮ I PŘÍPRAVKY Naši žáci TJ Beskyd Bukovec dosáhli výborného úspěchu v sezóně , když obsadili v okresním přeboru vynikající 2. místo. I když začátek podzimu, nám nevyšel podle našich představ (prohráli jsme úvodní 3 utkání), tak v dalších zápasech jsme se otrkali a začali sbírat první body. Po podzimu nám patřilo 5. místo v tabulce. Zimní příprava byla pro mnohé kluky dlouhá a náročná, avšak přinesla to svoje ovoce. Kluci si konečně uvědomili, že bez pořádné kondice a fyzické přípravy se zkrátka fotbal nedá hrát. Začali jsme postupně obírat všechny manšafty o body a na jaře jsme okusili hořkost porážky jen 2x. V domácích utkáních jsme byli neporaženi. Konečné 2. místo je obrovský úspěch. ~ 24 ~

25 Taktéž přípravka nám dělala radost. Poté, co v turnaji Benjaminek Cup obsadili 2. místo (finále prohrála s Jablunkovem 2:3), jsme Jablunkov pozvali opět k odvetě utkání, tentokráte na Den Obce Bukovec. Všichni přítomní (ať už místní nebo přespolní) museli uznat, že se bylo na co koukat. Fotbal se hrál nahoru, dolů a o šance taky nebyla nouze. Naši nejmladší nakonec vyhráli 1:0. V září k nám přijela k přípravnému utkání přípravka z FK fotbal Třinec. Samotné utkání mělo vysoké nasazení, kvalitu, velkou návštěvnost a mnoho gólů. Kluci se rozešli smírně a to za stavu 5:5. Naši se dočkali i uznání a pochvaly od samotných trenérů Třince. Stále bychom rádi přivítali do svých řad děti, které mají zájem sportovat a něco dokázat v tom velkém fotbalovém světě. Takže nás můžete navštívit kdykoli, na našich trénincích v úterky a pátky v 17:00 hod. na hřišti a v zimních měsících v tělocvičně školy. Budeme se na Vás těšit. Vítězslav Jalovičor trenér Beskydu Bukovec Zveřejnění příspěvků NSO Bukovec, o.s. a pana Placzka bylo schváleno na 61. schůzi rady obce Bukovec konané dne Pohled na vývoj v naší obci očima NSO-Bukovec, o.s. Vážení občané, dovolte nám, abychom Vám prostřednictvím obecního občasníku poděkovali za dosavadní podporu našeho sdružení NSO-Bukovec. Zejména děkujeme za důležité podněty a rady o které jste se s námi podělili osobně i které jste nám zasílali a stále zasíláte prostřednictvím u. ~ 25 ~

26 Jsme přesvědčeni, že naše sdružení přispívá prostřednictvím svých členů a sympatizantů ke zkvalitnění života v naší obci. Rádi bychom rovněž ubezpečili naše názorové oponenty, že nejsme zárodkem žádného politického uskupení a nevedeme žádnou předvolební kampaň. Jde nám pouze o řádné fungování obce a zapojení našich občanů do věci veřejných i mimo volební období. Přejeme si, aby se občané více zajímali o dění v obci, obecním úřadem jim byly předkládány dostatečné informace, měli si možnost vyslechnout i alternativní názory a v neposlední řadě i to, aby kontrolovali své zástupce v obecním zastupitelstvu. Ostatně o cílech a programu našeho sdružení se můžete více dozvědět na našem a díky Vám i hodně navštěvovaném webovém portálu Pevně věříme, že naše obec se posledním vývojem nerozdělí, jak bylo předkládáno v oblastních médiích, ale lidé v ní se i přes různé názorové rozdíly dokážou dohodnout na důležitých věcech a směru dalšího vývoje. Závěrem bychom rádi popřáli našim školákům a studentům mnoho úspěchů v začínajícím školním roce a nám všem příjemné a klidné babí léto za NSO-Bukovec,o.s, Josef Jochymek, předseda sdružení Mgr. Petr Stonawski, místopředseda sdružení adresa sdružení: Bukovec 308, PSČ webové stránky: PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM BUKOVCE Vážení spoluobčané, rád bych Vám tímto poděkoval za vstřícnost a slušné jednání, které se mi dostalo,při získávání podpisů pod petici proti výstavbě sedačkové lanovky v naší obci. Samozřejmě velký dík zejména těm, kteří připojili svůj podpis jednalo se o 187 domácnosti (z celkového počtu 335 domácnosti jsem jich oslovil necelých 80%). Děkuji rovněž několika odvážným a vlivnějším občanům, a rovněž skupině lidí, kteří mi pomohli uspět v na první pohled neřešitelném problému proti mocné přesile. ~ 26 ~

27 Výsledkem našeho úsilí je dopis paní starostky ze dne 4. června 2013, kde se uvádí, že dotace z IPRÚ Jablunkovsko na výstavbu sedačkové lanovky byla firmě Laderix zamítnuta z důvodu nedoložení všech požadovaných dokumentů. Firma Laderix následně sdělila, že odstupuje nyní od projektu výstavby sedačkové lanovky. Jsem potěšen, že se potvrdilo, že občanům Bukovce není lhostejný problém jejich souseda a jsou ochotni se postavit za správnou věc. S úctou Stanislav Placzek autor petice proti výstavbě další, tentokrát sedačkové lanovky v areálu Kempaland Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech. Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě velké události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal ~ 27 ~

28 v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn. Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní role plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob. Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí jen 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných. Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně! ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) ~ 28 ~

29 jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár. V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců. Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech. INFINITY CENTRUM s.r.o. Jazykové a vzdělávací centrum infinity centrum s.r.o. Vás zve na přednášku O fenoménu rodiny Baťů beseda o podnikatelství a podnikání, která bude spojena s promítáním filmu o posledních frekventantech Baťovy školy práce. Přednášet bude spisovatel Petr Hora Hořejš a tvůrci filmu a úspěšní podnikatelé Jaroslav Řasa a Miroslav Hofman. Přednáška se bude konat v pátek v 16:00 v sále radnice Jablunkov. VAŠE TĚLO Čistota a péče pro každý den to je ORIFLAME Výrobky jsou skladem + objednávky z aktuálních katalogů JARMILA KRENŽELOKOVÁ BUKOVEC 221 TEL ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * listopad 2 0 1 3 * * * ZPRÁVA Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 23. 9. 2013: Dne 23. 9. 2013 proběhlo 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2014 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 21.08.2014 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 15.12.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 2 Program:

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek. Usnesení

Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek. Usnesení Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 26. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. října 2015 v 08.00 hodin - MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Zpráva o kontrole plnění úkolů RMJ

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Rada obce Usnesením č. 25/366 schválila znění odpovědi na dopisy p. A. P., ohledně prací na pozemku parc. č. 311/3

Rada obce Usnesením č. 25/366 schválila znění odpovědi na dopisy p. A. P., ohledně prací na pozemku parc. č. 311/3 OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 25. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 18. 01. 2016 Usnesením č. 25/365 schválila pořad 25. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 11. zasedání konaném dne 15. října 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne 16. 11. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Hana Popková, Ing. Marta Vančurová, Kateřina Teplá, Jiří Karvánek, Iva

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více