Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné"

Transkript

1 Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším ty z Vás, kteří chtějí v Bukovci postavit rodinný dům, a nakonec Vám dám tip na hezký dárek k letošním Vánocům. Ze všeho nejdřív mi však dovolte poděkovat několika dobrým lidem. Soudě podle ohlasu si největší poděkování zaslouží, a to nejen za organizaci a přípravu Dne obce Bukovec, p. Pavlína Suszková, referentka kultury a investic, touto dobou novopečená maminka několikadenní Adélky (gratulujeme!) a její nástupkyně sl. Lucie Mlynková, která bude p. Suszkovou po dobu rodičovské zastupovat. Děkuji p. Monice Motykové za čas a energii, se kterou se pustila do bezesporu nejhezčí výstavy fotografií s názvem Bukovec v proměnách času uspořádané ke Dni Obce v budově Základní školy s polským jazykem vyučovacím. Velké díky patří všem členkám a členům místních spolků Mysliveckému sdružení Šance, Klubu seniorů, PZKO, SRPŠ, TJ Beskyd Bukovec, neziskové organizaci BLP Production a místním podnikatelům, jejich rodinám. Předvedli jste všem tu nejlepší pohostinnost! Hasičům děkuji za pomoc při organizaci s parkováním v obci a zabezpečením požární hlídky. Moderátorky p. Regina Byrtusová a p. Gabriela Pazderová byly úžasné a sošky Chytry gazda a Chytro gazdino vytvořené p. Helenkou Byrtusovou byly opět originální, krásné! Za práci, kterou nad míru svých povinností vykonávají, si poděkování zaslouží p. Jarmila Bujáková a její tým, taktéž naše stálice p. Jana Brzežková a p. Kateřina Lysková. Děkuji všem zahradnicím Soutěže o Nej kvetoucí okno, balkón v Bukovci. Nebylo snadné vybrat to NEJ! Posuďte sami, fotografie naleznete v tomto vydání. Závěrečné díky patří všem mladým! Těší mě, že se zapojujete do gorolskich disciplin! Mé přání nakonec tohoto odstavce? Ať to, co říkám každý rok platí i nadále Ať placky i placki chcete-li, zůstanou ikonou bukovecké kuchyně i nadále! ~1~

2 A nyní k základní škole V předchozím vydání Občasníku jsem Vás informovala o plánovaných stavebních úpravách této budovy. Z nabídek dvou společností a to spol. PETAX a.s., Orlová a STASEKO PLUS s.r.o., Praha, (z celkově 5 oslovených) byla vybrána jako nejvhodnější nabídka spol. PETAX a.s., Orlová, s částkou ,72 Kč vč. DPH. S uzavřením Smlouvy na realizaci zakázky s názvem: Stavební úprava budovy č.p Základní škola a Mateřská škola Bukovec vyslovila souhlas Rada obce dne s termínem plnění ve lhůtě do 45 kalendářních dnů. Výše uvedená společnost provedla práce spojené s výměnou oken ve II. a III. nadzemním podlaží (dále NP), venkovní izolací kolem budovy, odpady, sněhovými zábranami, dále sociálním zařízením v mateřince a II. NP, topením, stavebními úpravami, dveřmi, zárubněmi, příčkami, vč. kuchyňské linky. Dodatkem č. 1 byla taktéž radou obce Smlouva upravena o částku ,40 Kč, vč. DPH za víceméněpráce. Vícepráce byly provedeny na sociálních zařízeních a stropech v II.NP, podlahách, kuchyňské lince, méněpráce na hloubení odkopávek, přesunu suti, úpravách povrchu, hydroizolaci. Celkově jsme tedy spol. PETAX a.s., uhradili částku ve výši Kč. V těchto dnech končí se svými prácemi, spočívající v sanaci vlhkostí poškozeného zdiva v suterénu budovy ZŠ, tj. v šatně, kotelně a sklepních prostorách pod schodištěm, spol. WOJOCZEK, s.r.o., se sídlem v Třanovicích. Této společnosti byla dosud uhrazena částka za práce v měsíci březnu a to ve výši Kč. Zbývající práce do budou vyfakturovány v listopadu. O dalších opravách rozhodne rada na své schůzi dne Žáci základní školy se už teď mohou těšit na nový kabát šatny a učebny. Návrhy těchto prostor stejně jako původní i nové sociální zařízení v mateřince, taktéž novu kuchyň a další si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. ~2~

3 Vnější stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Bukovec Nový prostor pro kuchyňku v mateřince ~3~

4 ZŠ a MŠ Bukovec s novými okny Původní sociální zařízení v MŠ Bukovec Grafický návrh sociálního zařízení v MŠ zpracovaný Ing. arch. Evou Hudzieczkovou ve spolupráci s Ing. arch. Markem Pyszkem Současný vzhled v MŠ Bukovec sociálního zařízení ~4~

5 Nová kuchyňka v MŠ Bukovec Současný stav šatny v ZŠ a MŠ Bukovec Počítačová učebna v budově ZŠ a MŠ Bukovec před plánovanou rekonstrukcí Grafický návrh šatny a počítačové učebny v ZŠ a MŠ Bukovec zpracovaný Ing. arch. Evou Hudzieczkovou ve spolupráci s Ing. arch. Markem Pyszkem ~5~

6 Měsíce barevných listů, časů hojností vrcholí, máme před sebou poslední měsíc před zimou. Rádi bychom splnili slib, který jsme dali manželům Motykovým a zahájili co možná nejdříve práce na nové větvi vodovodního řádu v části obce Nad borym. Dostavba zbývající části vodovodního řádu v úseku od novostavby manželů Motykových k rodinnému domku manželů Suszkových závisí na získání dotace na hydrogeologický průzkum v lokalitě U rezervoáru. Další informace je určena pro ty, kteří hodlají v obci postavit rodinný dům a zatím nemohou, jelikož se jejich pozemek nenachází v plochách určených pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání konaném dne projednalo záměr provedení Změny č. 2 Územního plánu obce Bukovec. Termín pro přijímání posledních žádostí na provedení změny je stanoven k termínu , více na str. 15. Na závěr mi dovolte, abych Vám dala zaručeně dobrý tip na Vánoční dárek! Totiž knihu s názvem Bukovec nejvýchodnější obec ČR! Věřím, že vykouzlí úsměv nejednomu z obdarovaných. Termín zahájení prodeje je předběžně ujednán na neděli 1. prosince 2013, což je 1. Adventní neděle. Zveme Vás již dnes na slavnostní Mši svatou u příležitosti 660. výročí založení obce Bukovec, spojenou s posvěcením obětního stolu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, která se uskuteční od 10. hodin. U této příležitosti Vám představíme první vydanou knihu v historii naší obce. S přáním všeho dobrého po celý zbytek podzimu Monika Czepczorová starostka ~6~

7 USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání pronájem části zastřešení kulturního areálu, bez uzavřenýchmístností, ve výši Kč/měsíc revokaci usnesení č odkoupení části pozemku p. č. 1131/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a to po hranu příkopu v částce 100 Kč/m² souhlasí: se zapojením Alexandra Čuby, akcionáře společnosti Laderix, a. s., do diskuze s ukončením Nájemní smlouvy uzavřené mezi Technickými službami Bukovec, s. r. o. a společností Laderix, a. s., a to výpovědí k , a zároveň souhlasí s vymáháním dlužné částky u společnosti Laderix, a. s s vyhlášením výběrového řízení na pronájem lyžařského areálu Kempaland zvolilo: ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Miroslava Haratyka návrhovou komisi ve složení ing. Mgr. Josef Byrtus a Jana Brzežková vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec připomínku Aleny Sikorové k napojení odpadních vod Kasina, tyto jsou dle jejího tvrzení svedeny do betonových rour záměr přístavby hasičské zbrojnice ústní žádost Jana Krenželoka o opravu minijezu na pozemku p. č. 880/31, k. ú. Bukovec u Jablunkova a zápis z místního šetření ze dne a doporučuje Janu Krenželokovi, aby se v této záležitosti obrátil na státní podnik Povodí Odry ~7~

8 ústní žádost Anny Suszkové o provedení opravy kříže umístěného v části obce Suš a pověřuje ing. Bohdana Czepczora, aby zajistil souhlas majitele pozemku a správce kříže k případným opravám kříže USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání Závěrečný účet obce Bukovec za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad rozpočtové opatření č. 3/ uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec a Antonínem Skurzokem na pozemky rozdělené geometrickým plánem p.p.č. 1131/5, 1134/5, 1207/9, k. ú. Bukovec u Jablunkova (celková výměra převáděných pozemků je m2) - stavba in-line stezka bezúplatný převod pozemku p. č. 999/7, v k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví Obce Bukovec bezúplatný převod pozemku p. č. 3885/2 (PK 3885), k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví Obce Bukovec, a to na základě veřejného zájmu pro účely 22 odst. 2 zákona ZMS zaslat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 4099, k. ú. Bukovec u Jablunkova do vlastnictví obce poskytnutí finančního daru Romanu Czepczorovi ve výši ,- Kč dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, dle 9 za veřejně prospěšnou činnost souhlasí: s doplněním textu do Dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě, smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájemní smlouvě, uzavřeného mezi společnostmi Technické služby Bukovec s.r.o. a Laderix a.s.: společnost Laderix a.s. bere na vědomí, že nemůže začít s výstavbou sedačkové lanovky v obci bez souhlasu zastupitelstva obce zvolilo: ověřovatele zápisu Ing. Roberta Kuliga a Lucii Jalovičorovou ~8~

9 návrhovou komisi ve složení Kateřina Lysková a Božena Bojková vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec informace o řešení fungování areálu Kempaland a Technických služeb Bukovec s.r.o kulturní program na Den obce Bukovec aneb Plackovy festival zprávu z finančního výboru č zprávu z kontrolního výboru č žádost o spolupráci obce Rudina (Slovensko) a doporučilo projednání této spolupráce s našimi mateřskými školami Veřejnou vyhlášku - Rozhodnutí Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa z důvodu plánované realizace stavby Bukovec, sesuv půdy, rekonstrukce VN na dobu čtyř měsíců od do informace o projednání návrhu jízdního řádu drážní dopravy ústní stížnost p. Labojové Anny na oplocení pozemku p. č. 4021, k. ú. Bukovec u Jablunkova, který je ve vlastnictví obce a pověřilo Bielesze A., Kuliga R. a Hořavu D., aby zjistili skutečný stav věci v souvislosti se stavebním povolením na výstavbu plotu USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva obce Bukovec, ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: program jednání zveřejnění plného znění původní smlouvy včetně dodatků se společností Laderix a. s. a Technickými službami Bukovec, s. r. o. na zasedání zastupitelstva obce dne zpracování znaleckého posudku na pozemky uvedené v dopise č. j. 570/ rozšíření plynovodního řádu v lokalitě U jilmu, v celém rozsahu bude realizovat obec Rozpočtové opatření č. 4/2013 ~9~

10 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Obcí Bukovec a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec a manžely Pavlem Pyszkem a Martou Pyszkovou, oba bytem Bukovec 264, kupní cena za nově oddělený pozemek p. č. 1129/20, o výměře 151 m2, v rozsahu a hranicích podle geometrického plánu č /2013, je ve výši 100 Kč/m2, splatná při podpisu Kupní smlouvy, s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady spojené se sepsáním smlouvy a zpracováním geometrického plánu, jakož i správní poplatek se zahájením řízení o povolení vkladu převáděného vlastnického práva do katastru nemovitostí, zaplatí v plném rozsahu kupující uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Bukovec a Josefem Sikorou, trvale bytem Bukovec 100, kdy Obec Bukovec touto smlouvou směňuje své pozemky p. č. 203/1 a p. č. 253 s Josefem Sikorou za jeho pozemek p. č. 3715/3, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, dále se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady spojené se sepsáním této smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí v plné výši Obec Bukovec uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OFM/8998/2013-OFMM mezi Obcí Bukovec a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, kdy jsou touto smlouvou bezúplatně převedeny pozemky p. č a 3860, k. ú. Bukovec u Jablunkova z vlastnictví České republiky do majetku Obce Bukovec zažádat o převod pozemku p. č. PK 3907 díl 1, 4 a 6 do majetku obce zaměření části pozemku p. č. 3905/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova dle zákresu v mapce bezúplatný převod pozemku p. č. 1173/1 a 1174, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku obce vytýčení pozemku p. č. 3947, k. ú. Bukovec u Jablunkova svolání schůzky dle znění usnesení rady R 58/ termín uzávěrky přijímání žádostí na provedení Změny č. 2 územního plánu obce Bukovec, a to do pojmenování vodního toku Bukovec, a to od soutoku potoka Wieśniok a Zorymbčok, dle návrhu č. j. 562/2013 ~ 10 ~

11 záměr přesunu stávající autobusové točny na pozemek p. č. 201, k. ú. Bukovec u Jablunkova bezúplatný převod pozemku p. č. 3873, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku obce provedení geometrického zaměření pozemku p. č. 2591/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova opravu místní komunikace od křížové po ZŠ zhotovení uvítací tabule zvolilo: ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Reginu Byrtusovou návrhovou komisi ve složení Jana Brzežková a ing. Robert Kulig vzalo na vědomí: usnesení z schůze Rady obce Bukovec informace vedoucího OOP ČR Jablunkov Npor. Mgr. Marka Sikory uzavřenou Koordinační dohodu mezi Obcí Bukovec a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie MSK, územním odborem vnější služby Frýdek-Místek, ze dne dopis č. j. 570/ sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu pozemku p. č. 999/7, k. ú. Bukovec u Jablunkova, č. j. 573/ Zápis ze schůze z změna dimenze stávajícího propustku informace k záměru oprav, výstavby ČOV u základní škol a uložilo úkol Romanu Lyskovi, Danielu Hořavovi a Lucii Jalovičorové, aby zjistili zájem o připojení se na ČOV informace k žádostem o provedení oprav místních komunikací informace o projektech Naučná in-line stezka a Cestujeme po Evropě informace o konání 7. ročníku akce Pekoč cup dne a Mše sv. dne odložilo: rozhodnutí na pořízení kamerového systému do doby než budou zjištěny roční provozní náklady, dotace na pořízení, a zda budou záznamy použitelné pro Policii ČR a pověřuje starostku vyřízením ~ 11 ~

12 souhlasí: s ponecháním stávajícího dopravního značení Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhy, které jsou umístěny na Křížové a v opačném směru nesouhlasí: s převodem pozemku p. č. 3915/47, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do majetku Obce Bukovec pověřuje: ing. Roberta Kuliga, Moniku Czepczorovou, ing. Bohdana Czepczora a ing. Mgr. Josefa Byrtuse jednáním s Antonínem Skurzokem ing. Roberta Kuliga, aby zjistil, zda by p. Jan Krenželok daroval obci část pozemku p. č. 880/31, k. ú. Bukovec u Jablunkova, na kterém se nachází minijez a dále zřízení věcného břemene nebo podílu z důvodu přístupu k opravě a údržbě starostku vypracováním dopisu p. Denisu Maslákovi, ve kterém bude požadováno dodržení ujednaných ústních dohod týkajících se zřízení cesty kolem oplocení na pozemku p. č. 4020, k. ú. Bukovec u Jablunkova O ČEM JEDNALI RADNÍ schválení 5 pracovníků na VPP od provedení opravy autobusové zastávky v části obce Pulgruň záměru výstavby chodníku - pěšinky v místě od RD čp. 136 k čp. 282 poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jablunkov pro rok 2013 ve výši Kč na pokrytí části výdajů spojených se zhotovením oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci zakoupení 2 ks laviček na hřbitov záměru geometrického zaměření pozemku p. č. 185, k. ú. Bukovec u Jablunkova Interní směrnici č. 2/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s platností a účinností od odsouhlasení návrhu projektové dokumentace včetně rozpočtu na akci Oprava mostku na místní komunikaci, k. ú. Bukovec u Jablunkova (u Sikorů, Haręžlakovým) uzavření Darovací smlouvy se společností Třinecké železárny, a.s. na dar - umělé kamenivo ~ 12 ~

13 informace starostky k Žádosti o odtěžení nánosů v řece Olši zaslané Povodí Odry - státnímu podniku, Frýdek-Místek návrhu obce Rudina (SR) na spolupráci mateřských škol v obci Rudina a Bukovec přihlášce pohledávky do insolventního řízení - společnosti Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. výběru dodavatele na realizaci projektu Výškové přeložení plynovodního řádu, k. ú. Bukovec u Jablunkova společnost SZARZEC stavebně montážní firma, Český Těšín uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi Obcí Bukovec a ing. Bronislavem Ondraszkem Nakladatelství Beskydy, jejíž předmětem je vydání obrazové publikace Bukovec - nejvýchodnější obec ČR zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na výstavbu Chodník Kučery - Turek ing. Igorem Sauerem, IngPlan, Ostrava jednání s hejtmanem MSK Ostrava Miroslavem Novákem a krajským policejním ředitelem plk. Tomášem Kuželem, senátorem Petrem Gawlasem, starostkou obce Bukovec a starostou obce Hrčava Petrem Staňem a o schůzce s náměstkem hejtmana pro dopravu ing. Havlíkem o setkání primátorů měst Jastrzębie, Karviná a Havířov - projekt II. polsko - česká odborná setkání, v obci Bukovec (viz foto) vyvolání schůzky na místě samém, tzn. u pozemků p. č. 1892, 1941/5, k. ú. Bukovec u Jablunkova, za účasti všech dotčených majitelů pozemků a majitelů rodinných domků - komunikace u rodinného domu čp. 30 zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení šatny v 1. podzemním podlaží a generální rekonstrukce počítačové učebny v 2. NP společností nodum atelier - na, s.r.o., Jablunkov a arch. Evou Hudzieczkovou provedení veřejného osvětlení na základě žádosti manželů Bojkových ~ 13 ~

14 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Turistická atrakce Cestujeme po Evropě mezi Obcí Bukovec a společností EUROVIA CS, a.s. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Dokončení projektu Naučná in-line fitness stezka mezi Obcí Bukovec a společností EUROVIA CS, a.s. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Bukovec a společností Telefónica Czech Republic, a.s. - přeložení sloupů v souvislosti se stavbou Úprava veřejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví obce uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Bukovec a společností Telefónica Czech Republic, a.s. - přeložení sloupů v souvislosti se stavbou Úprava veřejného prostranství na pozemku p. č. PK 3885, k. ú. Bukovec u Jablunkova více na KYTIČKA JUBILANTŮM Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea ZÁŘÍ Niedobová Anna Pawlusová Terezie Michalek Vladislav Suszková Alena Kornas Vladislav Gorzolková Hedvika Čmielová Emílie Woclavky Kučery Fojství Suš U školy Pulgruň U jilmu ŘÍJEN Bielesz Jadwiga Jochymková Terezie Stonawski Petr Sikora Antonín Dudová Helena Pyszko Josef Cmiele Chrasciny Pobaše Pulgruň Macury Woclavky ~ 14 ~

15 LISTOPAD Pyszková Věra Bojková Anna Mucha Bohuslav Lipowská Helena Chybidziura Josef Bulawová Anna Czepczor Jan Haręžlak Miroslav Čmiel Adam Lysky U školy Suš Lysky Lysky Macury Karchy Bojky Suš PROSINEC Kluzioková Terezie Byrtusová Helena Macková Helena Niedoba Vladislav Vavrečka Zdeněk, ing. Krenželok Jan Brzezinová Anna Turoň Miroslav Bojko Vladislav Sikorová Jarmila Zogata Stanislav Pod křížem Valečky Fojtství Woclavky Suš Pod kempou Pulgruň Fojství Cmiele Pulgruň Chrasciny Můžeme mít tisíce tužeb, přání a snů, ale jen láska, přátelství a zdraví, dává světlo našim dnům. Všem jubilantům přejeme jen šťastné dny. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVEC Na 20. zasedání zastupitelstva obce Bukovec konaném dne byl projednáván záměr provedení Změny č. 2 územního plánu Bukovce. Zastupitelstvo obce schválilo termín uzávěrky přijímání žádostí na provedení změny, a to do K měsíci říjnu eviduje OÚ Bukovec 33 žádostí o změnu ÚP, na kterých většina žadatelů požaduje zařazení pozemků do ploch pro výstavbu rodinných domů. ~ 15 ~

16 Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem o zařazení pozemku, nechť předloží své žádosti do konce letošního roku. Vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách obce v rubrice Obecní úřad - Formuláře, nebo na obecním úřadě. DOKONČENÍ PROJEKTU NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA A TURISTICKÁ ATRAKCE CESTUJEME PO EVROPĚ Se Smlouvami o díla mezi Obcí Bukovec a spol. EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha1, na realizaci veřejných zakázek s názvy Dokončení projektu Naučná in-line fitness stezka s cenou za provedení díla vč. DPH 6, ,32 Kč a Turistickou atrakcí Cestujeme po Evropě s cenou vč. DPH 8,288,381,07 Kč vyslovila souhlas Rada obce dne O zahájení prací byli informování během října všichni vlastníci pozemků a rodinných domků dotčených výstavbou výše uvedených projektů. Vzhledem ke Sdělení ze Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje, střediska Frýdek-Místek, informujeme, že z důvodu povětrnostních podmínek a údržby krajských silnic v zimních měsících od , se neprovádějí stavby v blízkosti silnic II. a III. tříd. Společnost EUROVIA CS, a.s., se smlouvami zavázala k řádnému provedení díla s termíny ukončení v měsících červnu a červenci příštího roku. ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PARKOVIŠTĚ U KOSTELA Rada obce na své 62. schůzi konané dne se mimo jiné zabývala vodovodním řádem, který se nachází na pozemcích plánovaného parkoviště u kostela. Včetně vodovodního řádu se zde nachází sítě společnosti Telefonica a plynovodní řád. Přeložka vodovodního řádu bude provedena na jaře příštího roku. V současné době usilujeme o převod pozemku p. č. PK 3885, k. ú. Bukovec u Jablunkova z majetku ČR do vlastnictví obce, abychom mohli zahájit práce spojené s odstraněním sloupů. V zimním období se budou udržovat ke kostelu pouze dva chodníky, a to od hasičské zbrojnice směrem ke kostelu a od rodinného domu Wawrzaczových ke kostelu. Prostřední chodník podobně jako v loňském roce udržován nebude. ~ 16 ~

17 KRÁTCE K DALŠÍM PROJEKTŮM OBCE Na základě usnesení z 20. zastupitelstva dojde k rozšíření plynovodního řádu v lokalitě U jilmu. V současnosti probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Na projekt Chodník Kučery - Turek se rovněž zpracovává projektová dokumentace Ing. Igorem Sauerem. Nyní jsou zajišťovány souhlasy majitelů dotčených pozemků. Celková délka chodníkového pásu bude 154 m. Projektu Chodník Kučery - Turek bude s největší pravděpodobností předcházet oprava mostku na místní komunikaci u rodinného domu čp Projektová dokumentace je již předložena, nyní se kompletují všechny podklady pro vyřízení stavebního povolení. Dne nabylo právní moci stavební povolení č. 43/2012 na stavbu Propustek u areálu bývalého JZD. Realizace této investice proběhne v návaznosti na dokončení celé in-line stezky. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Upozorňujeme občany, že žluté pytle naplněné odpadem určeným pro kontejnery na plasty, jsou sváženy pracovníky Obecního úřadu Bukovec ke kontejnerům pouze do konce měsíce října V zimním období tato služba není zajišťována, proto naplněné žluté pytle, odkládejte ke kontejnerům. V tomto roce byly zaměstnanci obecního úřadu očíslovány sloupy veřejného osvětlení. Při hlášení poruch veřejného osvětlení hlaste rovněž číslo, které je uvedeno na sloupu. Poruchy můžete hlásit p. Janě Brzežkové osobně v kanceláři Obecního úřadu Bukovec, na telefonním čísle , mobilu , u: V termínu od do budou pracovníci Obecního úřadu Bukovec provádět odpis spotřeby vody u odběratelů napojených na obecní vodovod. Prosíme proto o zajištění přístupu k vodoměrům. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili vodné a místní poplatek za odpady a psa, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do konce roku Poplatek je možno zaplatit v kanceláři Obecního úřadu ~ 17 ~

18 Bukovec p. Janě Brzežkové ve dnech pondělí nebo středa v době hodin a hodin, dále převodem na účet obce na základě zaslaných poštovních poukázek. Dne (sobota) proběhne v obci Bukovec svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu. Tento svoz proběhne v době od hodin. Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn: na točně u české ZŠ, u nového mostu (50 m nad křížovou). Kontejner pro nebezpečné složky komunálního odpadu bude umístěn: u budovy Obecního úřadu Bukovec. (Bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy - látky k hubení škodlivých organismů, insekticidy prostředky proti škodlivému hmyzu, staré léky). NOVÉ ODPOČÍVADLO U TRAFA V měsíci říjnu byla ukončena realizace projektu Euroregionem na kole Jablunkovsko pro cyklisty. V rámci projektu vedeném Sdružením obcí Jablunkovska byly opraveny odpočívky na cyklotrasách v regionu, dále bylo opraveno cykloznačení. Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. OPRAVA ZASTÁVKY NA PULGRUNI V říjnu proběhla celková rekonstrukce další zastávky Pulgruň, kterou opravil pan Stanislav Kobielusz spolu s dalšími zaměstnanci obecního úřadu. ~ 18 ~

19 NOVÁ CESTA NA MARKOV A BAŘINY Informujeme, že Lesy ČR, s.p. vyhověly naším požadavkům a zahájily opravy komunikací v částech obce Markov a Bařiny. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BUKOVCI Obec Bukovec se obrací s prosbou na rodiče, pedagogický sbor a veřejnost o zapojení se do projektu Vybudování nového dětského hřiště v Bukovci. Navržené místo pro vybudování hřiště je pozemek nad základní školou, p.č. 2778, k. ú. Bukovec u Jablunkova. Připravili jsme pro Vás dotazník, který by měl blíže specifikovat Vaše představy, požadavky a připomínky k tomuto záměru. Rodičům a pedagogickému sboru budou dotazníky doručeny. Pro všechny další občany budou dotazníky k dispozici na obecním úřadě i na webových stránkách v rubrice Obecní úřad Formuláře. ~ 19 ~

20 NOVINKY Z KNIHOVNY Pomaličku nám začíná doba dlouhých zimních večerů, kdy si můžeme chvíli odpočinout ve společnosti dobrých knih. Protože většinu našich čtenářů tvoří ženy, nové knihy určené právě jim jsou:červená královna, Zmizelá, Barvy lásky - nespoutaná, Sedm let hříchu, Hračka, Všechno nebo nic, Šmírák, Božský bastard, Nahá, Nezkrotná, Padesát odstínů svobody. Knihy pro maturanty: Stařec a moře, Smrt krásných srnců, Alchymista. Pro děti: Pachatelé dobrých skutků. Tyto a mnoho dalších knih naleznete v obecní knihovně každou středu odpoledne. Velké poděkování patří všem, kteří do naší obecní knihovny věnují knihy. Správné odpovědi soutěže červnového Občasníku: 1. V ČR nesou název Bukovec dvě obce. 2. Znak obce Bukovec byl udělen Parlamentem ČR Nejvyšší jilm horský v ČR má obvod 708 cm a výšku 38 m. 4. Plody jilmu horského se nazývají nažky. 5. Poslední vlk v Beskydech byl uloven lesníkem Ježem v roce Regionální muzeum v Základní škole s polským jazykem vyučovacím nese jméno Karola Piegzy. 7. Potok protékající naší obcí se jmenuje Zarembčok. 8. K sesuvu na Gírové došlo v roce b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b. Vylosovanými výherci soutěže se stali: Adam Szotkowski, Sára Jochymková, Aneta Klusová. Výherci se mohou dostavit na obecní úřad pro odměnu. Na konci roku ještě vylosujeme jednoho výherce publikace o Bukovci s názvem Bukovec - nejvýchodnější obec ČR. Jarmila Bujáková knihovnice ~ 20 ~

21 POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE Vítání občánků Mše svatá a adventní koncert Mikulášská nadílka Bal szkolny Školní ples Hasičský ples DEN OBCE BUKOVEC ANEB PLACKOVY FESTIVAL Poslední sobotu o prázdninách se již tradičně konal Den obce Bukovec aneb Plackovy festival. Přípravy i samotný program byly pojaty ve slavnostnějším duchu vzhledem k 660. výročí, které obec Bukovec letos slaví. Zavzpomínejte s námi ~ 21 ~

22 Areál během akce praskal ve švech Celou akcí Vás provázely úžasné moderátorky paní Regina Byrtusová a paní Gabriela Pazderová Jako první vystoupila dětská gorolská lidová muzička Rozmarynek Další na řadě byla gorolská lidová muzika Torka Následoval orchestr a taneční soubor ze Slovenska Zlaté husle a sólisti Lúčnice: Z tej doliny na tú ~ 22 ~

23 Cimbálová muzika Kandráčovci Celkem bylo uděleno 6 sošek Chytrego gazdy a Chytrej gazdiny. Paní Cmielová přebrala sošku Chytrego gazdy - In memoriam udělenou p. Josefu Cmielovi, bývalému starostovi. Výherkyní soutěže mezi místními spolky, organizacemi a podnikateli o Nejlepší placek se stala paní Jana Fiedorová s rodinou, kteří se letos poprvé zapojili. Ve 20 hodin vystoupila paní Věra Špinarová a skupina Adama Pavlíka. Poté následovala diskotéka až do ranních hodin pod vedením DJ Bartnického. Ozvučení nám zajišťovala společnost BB Group agency, děkujeme. ~ 23 ~

24 SOUTĚŽ O NEJ KVETOUCÍ OKNO, BALKÓN V BUKOVCI V soutěži bylo prezentováno 17 rodinných domů, u kterých byla posuzována nejhezčí květinová výzdoba oken či balkónů. Vítězkou se stala paní Božena Bojková, jejíž nádherný balkón si našel nejednoho obdivovatele. Vítězná fotografie ÚSPĚCHY ŽÁKŮ I PŘÍPRAVKY Naši žáci TJ Beskyd Bukovec dosáhli výborného úspěchu v sezóně , když obsadili v okresním přeboru vynikající 2. místo. I když začátek podzimu, nám nevyšel podle našich představ (prohráli jsme úvodní 3 utkání), tak v dalších zápasech jsme se otrkali a začali sbírat první body. Po podzimu nám patřilo 5. místo v tabulce. Zimní příprava byla pro mnohé kluky dlouhá a náročná, avšak přinesla to svoje ovoce. Kluci si konečně uvědomili, že bez pořádné kondice a fyzické přípravy se zkrátka fotbal nedá hrát. Začali jsme postupně obírat všechny manšafty o body a na jaře jsme okusili hořkost porážky jen 2x. V domácích utkáních jsme byli neporaženi. Konečné 2. místo je obrovský úspěch. ~ 24 ~

25 Taktéž přípravka nám dělala radost. Poté, co v turnaji Benjaminek Cup obsadili 2. místo (finále prohrála s Jablunkovem 2:3), jsme Jablunkov pozvali opět k odvetě utkání, tentokráte na Den Obce Bukovec. Všichni přítomní (ať už místní nebo přespolní) museli uznat, že se bylo na co koukat. Fotbal se hrál nahoru, dolů a o šance taky nebyla nouze. Naši nejmladší nakonec vyhráli 1:0. V září k nám přijela k přípravnému utkání přípravka z FK fotbal Třinec. Samotné utkání mělo vysoké nasazení, kvalitu, velkou návštěvnost a mnoho gólů. Kluci se rozešli smírně a to za stavu 5:5. Naši se dočkali i uznání a pochvaly od samotných trenérů Třince. Stále bychom rádi přivítali do svých řad děti, které mají zájem sportovat a něco dokázat v tom velkém fotbalovém světě. Takže nás můžete navštívit kdykoli, na našich trénincích v úterky a pátky v 17:00 hod. na hřišti a v zimních měsících v tělocvičně školy. Budeme se na Vás těšit. Vítězslav Jalovičor trenér Beskydu Bukovec Zveřejnění příspěvků NSO Bukovec, o.s. a pana Placzka bylo schváleno na 61. schůzi rady obce Bukovec konané dne Pohled na vývoj v naší obci očima NSO-Bukovec, o.s. Vážení občané, dovolte nám, abychom Vám prostřednictvím obecního občasníku poděkovali za dosavadní podporu našeho sdružení NSO-Bukovec. Zejména děkujeme za důležité podněty a rady o které jste se s námi podělili osobně i které jste nám zasílali a stále zasíláte prostřednictvím u. ~ 25 ~

26 Jsme přesvědčeni, že naše sdružení přispívá prostřednictvím svých členů a sympatizantů ke zkvalitnění života v naší obci. Rádi bychom rovněž ubezpečili naše názorové oponenty, že nejsme zárodkem žádného politického uskupení a nevedeme žádnou předvolební kampaň. Jde nám pouze o řádné fungování obce a zapojení našich občanů do věci veřejných i mimo volební období. Přejeme si, aby se občané více zajímali o dění v obci, obecním úřadem jim byly předkládány dostatečné informace, měli si možnost vyslechnout i alternativní názory a v neposlední řadě i to, aby kontrolovali své zástupce v obecním zastupitelstvu. Ostatně o cílech a programu našeho sdružení se můžete více dozvědět na našem a díky Vám i hodně navštěvovaném webovém portálu Pevně věříme, že naše obec se posledním vývojem nerozdělí, jak bylo předkládáno v oblastních médiích, ale lidé v ní se i přes různé názorové rozdíly dokážou dohodnout na důležitých věcech a směru dalšího vývoje. Závěrem bychom rádi popřáli našim školákům a studentům mnoho úspěchů v začínajícím školním roce a nám všem příjemné a klidné babí léto za NSO-Bukovec,o.s, Josef Jochymek, předseda sdružení Mgr. Petr Stonawski, místopředseda sdružení adresa sdružení: Bukovec 308, PSČ webové stránky: PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM BUKOVCE Vážení spoluobčané, rád bych Vám tímto poděkoval za vstřícnost a slušné jednání, které se mi dostalo,při získávání podpisů pod petici proti výstavbě sedačkové lanovky v naší obci. Samozřejmě velký dík zejména těm, kteří připojili svůj podpis jednalo se o 187 domácnosti (z celkového počtu 335 domácnosti jsem jich oslovil necelých 80%). Děkuji rovněž několika odvážným a vlivnějším občanům, a rovněž skupině lidí, kteří mi pomohli uspět v na první pohled neřešitelném problému proti mocné přesile. ~ 26 ~

27 Výsledkem našeho úsilí je dopis paní starostky ze dne 4. června 2013, kde se uvádí, že dotace z IPRÚ Jablunkovsko na výstavbu sedačkové lanovky byla firmě Laderix zamítnuta z důvodu nedoložení všech požadovaných dokumentů. Firma Laderix následně sdělila, že odstupuje nyní od projektu výstavby sedačkové lanovky. Jsem potěšen, že se potvrdilo, že občanům Bukovce není lhostejný problém jejich souseda a jsou ochotni se postavit za správnou věc. S úctou Stanislav Placzek autor petice proti výstavbě další, tentokrát sedačkové lanovky v areálu Kempaland Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech. Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě velké události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal ~ 27 ~

28 v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn. Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní role plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob. Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí jen 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných. Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně! ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) ~ 28 ~

29 jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár. V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců. Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech. INFINITY CENTRUM s.r.o. Jazykové a vzdělávací centrum infinity centrum s.r.o. Vás zve na přednášku O fenoménu rodiny Baťů beseda o podnikatelství a podnikání, která bude spojena s promítáním filmu o posledních frekventantech Baťovy školy práce. Přednášet bude spisovatel Petr Hora Hořejš a tvůrci filmu a úspěšní podnikatelé Jaroslav Řasa a Miroslav Hofman. Přednáška se bude konat v pátek v 16:00 v sále radnice Jablunkov. VAŠE TĚLO Čistota a péče pro každý den to je ORIFLAME Výrobky jsou skladem + objednávky z aktuálních katalogů JARMILA KRENŽELOKOVÁ BUKOVEC 221 TEL ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII.

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Rozpočet Holešova na rok 2012. Str. 4, 5 a 6 Moravské děti se staly sborem roku. Str. 16 Michal David bude zpívat na plese města. Str. 17 1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více