Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing."

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011

2

3 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Osvobození 699, Kunovice Světová ekonomika Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011

4 Název: Světová ekonomika 2. aktualizované vydání Autor: Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2011 Neprošlo jazykovou úpravou ISBN:

5 Obsah ÚVOD VYMEZENÍ POJMU SVĚTOVÁ EKONOMIKA Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova Vymezení pojmu světová ekonomika Atributy světové ekonomiky Základní prvky světové ekonomiky a jejich vzájemné vazby Heterogenita ve světové ekonomice Vliv politických systémů na světovou ekonomiku Národohospodářské vlivy na světovou ekonomiku Pojem, význam a cíle hospodářské politiky Makroekonomická hospodářská politika Rozpočtová (fiskální) politika Monetární (měnová) politika Souběžné působení fiskální a monetární politiky Právní a kulturní systémy a jejich vliv na světovou ekonomiku Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ EKONOMIKA Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova Světová výroba a moderní ekonomický růst Měření a srovnávání výkonnosti ve světové ekonomice Teorie světové ekonomiky a mezinárodního obchodu Merkantilismus Klasická teorie mezinárodního obchodu Neoklasické teorie mezinárodního obchodu Moderní teorie mezinárodního obchodu Teoretický základ protekcionismu Zahraniční obchod jako faktor zaostávání domácí ekonomiky Teorie lokalizace Cesty ekonomického strukturálního vývoje Typy ekonomického růstu Strukturální změny Základní dlouhodobé tendence strukturálních změn Historické cesty strukturálního vývoje Teorie ekonomických cyklů Příčiny a typy ekonomických cyklů Ekonomická podstata hospodářských cyklů Perspektivy budoucího vývoje Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura... 47

6 3 ZÁKLADNÍ ETAPY A PROCESY VE VÝVOJI SVĚTOVÉ EKONOMIKY Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova Základní etapy vývoje světového hospodářství Etapa formování světového hospodářství (1870 až 1890) Etapa koloniálního soupeření a 1. světová válka (1890 až 1918) Vývoj světového hospodářství v meziválečném období ( ) Druhá světová válka a její výsledky ( ) Vývoj světové ekonomiky po skončení druhé světové války ( ) Etapa vysoké dynamiky a relativní prosperity světové ekonomiky ( ) Etapa strukturálních krizí a strukturální adaptace ( ) Etapa urychlené globalizace světového hospodářství po roce Formy mezinárodní ekonomické spolupráce Vývoz a dovoz zboží Vývoz a dovoz služeb Vývoz a dovoz kapitálu Vývoz a dovoz vědeckotechnických znalostí Migrace pracovních sil Surovinová politika Základní členění surovin Pozice států z hlediska dostupnosti surovin Mezinárodní obchod se surovinami Vývoj mezinárodního měnového systému Vytváření mezinárodní měnové soustavy a peněz Vývoj v meziválečném období ( ) Vývoj po druhé světové válce ( ) Vývoj mezinárodního měnového systému v období globalizace ( dosud) Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura GEOGRAFICKÁ SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ SVĚTOVÉ EKONOMIKY PODLE KONTINENTŮ Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova Evropa Asie Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH TYPŮ MAKROREGIONŮ Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova Nejednotnost a obtížnost klasifikace jednotlivých skupin zemí Rozvinuté tržní ekonomiky USA, Evropa, Japonsko...84

7 5.4.1 Americké centrum Evropské centrum Japonsko Transformované ekonomiky specifika a cesty ekonomické transformace Transformační úkoly Transformační scénář v českých podmínkách Hodnocení transformace Komparace ekonomické transformace v rámci nových členů EU Rozvojové ekonomiky Převládající rysy ekonomiky rozvojových zemí Hlavní tendence a problémy rozvojových zemí Vzestupná úloha tržních vztahů v rámci rozvojových zemí Industrializace v podmínkách rozvojových zemí Zemědělský rozvoj a potravinový problém Charakteristika hlavních regionů rozvojového světa Rozdílná ekonomická a průmyslová úroveň Sociální a přírodní faktory a podmínky Významné rysy a problémy hlavních rozvojových regionů Asie - největší populační tlak a nejrychlejší ekonomický růst Latinská Amerika - region s velkými předpoklady Afrika - dynamizující se světadíl Zhodnocení úspěchu ANIZ ve světovém hospodářství Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura INTEGRAČNÍ TENDENCE Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova Mezinárodní ekonomické vztahy jako důležitý prvek mírové spolupráce mezi národy Formy mezinárodní ekonomické integrace Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnové unie Nejdůležitější ekonomická uskupení a jejich perspektivy NAFTA APEC MERCOSUR Liga arabských států WTO OECD OPEC Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Klíčová slova

8 7.3 Klasifikace globálních problémů Problémy intersociální Problémy přírodně-sociální Problémy antroposociální Možnosti řešení globálních problémů Globální problémy a ekonomický růst Samostatná práce studenta Otázky Shrnutí Literatura NÁMĚTY PRO DALŠÍ STUDIUM Národohospodářské ukazatele Systém národohospodářských ukazatelů Vyjádření ekonomického růstu Indexy Veličiny úrovně Časové řady Platební bilance Horizontální a vertikální struktura platební bilance Vymezení salda platební bilance Ekonomická interpretace kumulativních sald platební bilance Vyrovnávací procesy platební bilance Literatura ke kapitole DIDAKTICKO-METODOLOGICKÉ POZNÁMKY Metodologická omezení Reflexe aktuálního vývoje v americké ekonomice Kulturní a společenské megatrendy Širší souvislosti vývoje ve světě ZÁVĚR LITERATURA...149

9 Úvod Globální hospodářství dnešního světa (světová ekonomika) je velmi složitým sociálně-ekonomickým systémem, který se skládá z řady subsystémů vzájemně propojených mezinárodními ekonomickými vztahy. Světová ekonomika jakožto vědní obor je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jejímž studijním polem je reálný sociálně-ekonomický systém globálního rozměru a metodologií systémové analýzy. Předmět světová ekonomika je určen zejména studentům druhého ročníku bakalářského studijního oboru Management a marketing zahraničního obchodu. Svým obsahem navazuje na dosažený stupeň znalostí získaný během dosavadního studia, s cílem jejich prohloubení a rozšíření. Studenti jsou seznámeni s podstatou systému světové ekonomiky, konkurenceschopností národních ekonomik ve světovém podnikatelském prostředí s důrazem na dopady v ekonomice zemí EU a České republiky. Ve skriptech je definován pojem globalizace, její subjekty a rozvoj v posledním období. V textu je věnována pozornost i vzrůstající úloze energetických zdrojů pro lidstvo. Studenti se seznámí s pojmy jako mezinárodní pohyb zboží, služeb, kapitálu, migrace osob v celosvětovém měřítku. Důležitou kapitolou je dlouhodobý ekonomický růst, jeho analýza (klasická cesta strukturálního vývoje, cesta strukturální zkratky) a vývoj mezinárodního finančního systému. Navazuje systematický výklad postavení jednotlivých hospodářských center ve světové ekonomice. Velký důraz je věnován také integračním procesům v rámci světové ekonomiky. Systematicky je rozebrána integrace průmyslově-vyspělých zemí světa, rozvojových států i transformujících se ekonomik. Studijní text Světová ekonomika je výstupem dílčí úlohy Interního grantového systému Vývoj studijních materiálů. Tento studijní text je určen studentům soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. jako podklad pro studium. V průběhu studia si student ověří informace z tohoto textu jednak v průběhu svého studia, v rámci semestrálního projektu, ale také v průběhu vykonávání praxe. K tomuto materiálu se studenti mohou vracet po svém absolvování po nástupu na své pracoviště, nebo do uvedení nové pracovní pozice. Pro absolventy může být tento studijní text denním pomocníkem v běžných pracovních situacích. Studenti kombinované formy studia mohou informace z tohoto textu průběžně aplikovat ve své práci u svého zaměstnavatele. Studijní text je rozdělen do devíti kapitol. V kapitole první je vymezen pojem světová ekonomika a vlivy působící na světovou ekonomiku. Druhá kapitola pojednává o teoretických přístupech k předmětu světová ekonomika, vysvětluje rozdíly světové ekonomiky a mezinárodního obchodu, nebo teorii ekonomických cyklů. Kapitola třetí je zaměřena na základní etapy a procesy ve vývoji světové ekonomiky. Čtvrtá a pátá kapitola je věnována geografickým specifikům jednotlivých typů regionů světové ekonomiky, a to dle jednotlivých typů kontinentů a charakteristikou základních typů makroregionů. 5

10 V šesté kapitole se autoři zabývají integračními tendencemi, jejich formami a nejdůležitějšími ekonomickými seskupeními. Sedmá kapitola se zejména věnuje globálním problémům světového hospodářství. Zbylé kapitoly jsou určeny jako náměty pro další studium, didakticko-metodologické poznámky a reflexy aktuálního vývoje americké ekonomiky. Studijní text je součástí ucelené technologie (teorie, cvičení, samodiagnostické testy, studijní texty, podpůrné materiály studenta, praxe), cílem této technologie je u studenta vybudovat následující znalosti, dovednosti a kompetence: Cílové znalosti a dovednosti: Cílem předmětu je aktivně připravit studenta v úzké účinnosti s jinými předměty na skutečnost, že budoucnost států a firem bude záviset na jejich zapojení se do mezinárodní dělby práce a na jejich zapojení se do mezinárodního obchodu v globálních podmínkách vývoje světové ekonomiky. Posluchač se učí základním principům a zručnostem plánování a řízení marketingových činností na zahraničním trhu, umění jednat s jinými kulturami a jinými zeměmi a v konečném důsledku chápat souvislosti globálního vývoje ve světové ekonomice a jeho dopad na ČR a vybraný podnik. Cílové kompetence: 1) Posoudit vliv vývoje světové ekonomiky v globálním prostředí na ekonomiku ČR a na konkrétní podnik. 2) Charakterizovat základní principy světové ekonomiky z pohledu ČR, konkrétního podniku a jeho postavení na trhu. 3) Analyzovat faktory externího prostředí. 4) Navrhnout rozhodovací kritéria pro výběr zahraničního trhu. 5) Zhodnotit možnosti působení podniku na zahraničních trzích. 6) Posoudit komplexní odlišnosti domácího a zahraničního trhu. 7) Nahnout modifikovaný produkt pro zahraniční trh vzhledem na kulturní specifické přijímací strany. 8) Porovnat podmínky distribuce zboží do zahraničí a ze zahraničí. 9) Připravit a zorganizovat obchodní jednání se zahraničním partnerem. Součástí technologie jsou také cvičení v následujících tematických okruzích: Téma č. 1: Výstup: Studenti využijí všechny znalosti ekonomie, marketingu, strategického managementu i statistiky a zpracují krátké prezentace jednotlivých makroekonomických ukazatelů vybraného státu světové ekonomiky v podobě grafů a výstupných analýz. Předloží návrh doporučení pro firmu na diverzifikaci výroby, zabezpečení nákupu surovin z vybraného teritoria a možnosti vývozu výrobku do doporučeného teritoria. Téma č. 2: Studenti si vyberou stát a firmu (KS zaměstnavatele), na kterou aplikují teorii světové ekonomiky ve struktuře přednášek. 6

11 Výstup: Studenti pokračují v řešení strategie zabezpečení vývozu doporučeného výrobku pro zvolený stát a svoji firmu s cílem připravit predikci budoucího vývoje světové ekonomiky a postavení řešeného státu a firmy v něm. Téma č. 3: Studenti si vyberou stát a firmu (KS zaměstnavatele), na kterou aplikují teorii světové ekonomiky ve struktuře přednášek. Výstup: Studenti prezentují svoji predikci vývoje světové ekonomiky a dopady na ekonomiku řešeného státu a své firmy v budoucnosti. Téma č. 4: Studenti si vyberou stát (z EÚ nebo z rozvojových zemí) a firmu (KS zaměstnavatele), na kterou aplikují teorii světové ekonomiky ve struktuře přednášek. Výstup: Studenti využijí všechny znalosti ekonomie, marketingu, strategického managementu i statistiky a zpracují krátké prezentace jednotlivých makroekonomických ukazatelů vybraného státu světové ekonomiky v podobě grafů a výstupných analýz. Předloží návrh doporučení pro firmu na diverzifikaci výroby, zabezpečení nákupu surovin z vybraného teritoria a možnosti vývozu výrobku do doporučeného teritoria. Téma č. 5: Studenti si vyberou stát (z EÚ nebo z rozvojových zemí) a firmu (KS zaměstnavatele), na kterou aplikují teorii světové ekonomiky ve struktuře přednášek. Výstup: Studenti pokračují v řešení strategie zabezpečení vývozu doporučeného výrobku pro zvolený stát (z EÚ nebo z rozvojových krajin) a svoji firmu s cílem připravit predikci budoucího vývoje světové ekonomiky a postavení řešeného státu a firmy v něm. Téma č. 6: Studenti si vyberou stát (z EÚ nebo z rozvojových zemí) a firmu (KS zaměstnavatele), na kterou aplikují teorii světové ekonomiky ve struktuře přednášek. Výstup: Studenti prezentují svoji predikci vývoje světové ekonomiky a dopady na ekonomiku řešeného státu (z EU anebo z rozvojových zemí) a své firmy v budoucnu. Téma č. 7: Studenti si vyberou stát (z EÚ nebo z rozvojových zemí) a firmu (KS zaměstnavatele), na kterou aplikují teorii světové ekonomiky ve struktuře přednášek. Výstup: Studenti posoudí aktualizovanou Exportní strategii ČR na příslušný rok a na základě analýzy vypracují doporučení pro české podnikatele pro vstup na trhy vybraných zemí EÚ a rozvojových krajin. Součástí studia je také vypracování semestrálního s následujícím obsahem: 7

12 Zimní semestr Úvod Popis a SWOT analýza globálního ekonomického systému Finanční zabezpečení globálního ekonomického systému Instituce a integrační seskupení globálního ekonomického systému Závěr Rozsah materiálu: min. 6 stran, v hodinové dotaci PS 30 hodin, KS 48 hodin Letní semestr Úvod Postavení EU v rámci globálního ekonomického systému a prognóza dalšího vývoje Postavení ČR v rámci EU a v rámci globálního ekonomického systému a prognóza dalšího vývoje Závěr Rozsah materiálu: min. 6 stran, v hodinové dotaci PS 30 hodin, KS 48 hodin 8

13 1 Vymezení pojmu světová ekonomika Obsah kapitoly 1.1 Co budete vědět po prostudování této kapitoly? 1.2 Klíčová slova 1.3 Vymezení pojmu světová ekonomika 1.4 Atributy světové ekonomiky Základní prvky světové ekonomiky a jejich vzájemné vazby Heterogenita ve světové ekonomice 1.5 Vliv politických systémů na světovou ekonomiku Národohospodářské vlivy na světovou ekonomiku Pojem, význam a cíle hospodářské politiky Makroekonomická hospodářská politika Rozpočtová (fiskální) politika Monetární (měnová) politika Souběžné působení fiskální a monetární politiky Právní a kulturní systémy a jejich vliv na světovou ekonomiku Samostatná práce studenta 1.9 Otázky 1.10 Shrnutí 1.11 Literatura 1.1 Co budete vědět po prostudování této kapitoly? Vymezíme si základní pojmy světové ekonomiky, dále si popíšeme atributy světové ekonomiky, její základní prvky včetně vzájemných vztahů a vazeb. Další část popisuje vlivy politické a národohospodářské působící na světovou ekonomiku. Poslední část popisuje rozpočtovou a monetární politiku. 1.2 Klíčová slova Světová ekonomika, charakteristika, definice, globalizace, hierarchie, socioekonomický systém, prvek, národní ekonomiky, nadnárodní společnosti, jednotlivci. 1.3 Vymezení pojmu světová ekonomika Současnou světovou ekonomiku můžeme celkem věrně charakterizovat pomocí následující definice: Globálně uzavřený, hierarchický, heterogenně strukturovaný socioekonomický systém, jehož základními prvky jsou národní ekonomiky, nadnárodní společnosti a jednotlivci. Definice Nejprve se pozastavme se nad celou touto definicí. Její velkou předností totiž je to, 9

14 WWW e.centrum.cz/ ekonomika/sv etova- že používá termín systém a některé charakteristiky příznačné pro systémový přístup ve vědeckém bádání. Systémový přístup se totiž v plném rozsahu používá v moderním vědeckém bádání od 60. let, nicméně ve výkladu řady předmětů a mnoha učebnicích, ať již přírodovědného, technického nebo společensko-vědního zaměření tomuto přístupu není věnována dostatečná pozornost. 1.4 Atributy světové ekonomiky S ohledem na charakter jednotlivých kapitol bude metodologickým otázkám věnována určitá pozornost průběžně. Nyní si popíšeme atributy Světové ekonomiky. Patrně nejvýraznější charakteristikou světové ekonomiky, která přes veškerý pokrok v oblasti výzkumu vesmíru ve 21. století je omezení na podmínky planety Země dané její konečnou rozlohou, omezenými zdroji surovin, poměrně zřetelnými bioklimatickými pásy, rozmístěním biosféry, lidské populace i výrobních faktorů. Dalším důležitým atributem světové ekonomiky je její hierarchický charakter. Tato skutečnost neznamená nic jiného než, že v okamžiku, kdy se zaměříme na určitou část světové ekonomiky, resp. světového hospodářství (oba termíny budou dále používány spíše jako synonyma), můžeme rozlišit poměrně zřetelnou strukturu určitých prvků a mezi nimi odhalit sít jejich vzájemných vztahů a vazeb Základní prvky světové ekonomiky a jejich vzájemné vazby Faktory světové ekonomiky Základními prvky tak, jak je uvedeno v úvodní definici, jsou národní státy, nadnárodní firmy (někdy označované i jako transnacionální, popř. multinacionální korporace) a jednotlivci. Je zřejmé, že předložené seřazení uvedených prvků se snaží respektovat klesající ekonomickou, politickou a právní sílu těchto prvků. Toto uspořádání však je třeba vnímat spíše jako historicky vzniklé, protože v současnosti lze nalézt z popsaného pravidla četné výjimky. Zcela objektivně je oslabována dřívější výlučná pozice národního státu a to působením přinejmenším těchto faktorů: 1. Pokračující a prohlubující se globalizace světové ekonomiky - zatímco dříve, v řadě regionů ještě nedávno (přibližně před 20 až 30 lety) probíhaly rozhodující hospodářské procesy zejména na národní úrovni a mezinárodní ekonomické vztahy sloužily pouze k jejich doplnění a obohacení, dnes je situace často zcela opačná, tj. mezinárodní ekonomické vztahy určují ekonomickou strukturu jednotlivých států, popř. jejich regionů a státy samy mají jen poměrně omezenou možnost tyto procesy ovlivnit. Například uplatnění výrazně vyšší míry zdanění anebo neposkytnutí z pohledu případných investorů dostatečně vysokých úlev ve srovnání s jinými regiony může vést k přesunu provozů do země s celkově příznivějšími podmínkami, popř. odmítnutí zvažovaného investičního záměru v dané zemi již ve stádiu jeho příprav. 2. Vzrůstající vzájemná závislost jednotlivých národních ekonomik (interdependence) - hospodářská struktura jednotlivých států, přes nemalé kvalitativní rozdíly, byla dříve výrazně méně specializovaná, resp. bylo v ní možné vypozorovat určité shodné rysy. Současná investiční náročnost řady výrobních odvětví si naopak vyžaduje realizovat tzv. úspory z rozsahu. Přítomnost konkurence a cyklický vývoj jednotlivých národních ekonomik totiž do určité míry ustupuje do pozadí, jestliže máme možnost vyrábět a zejména prodávat na více trzích současně. 10

15 Případnou nižší dynamiku určitého trhu totiž můžeme kompenzovat v jiné zemi, kde se prodeje vyvíjejí příznivěji, hlavně však větší objem výroby umožňuje lépe rozložit nemalé výzkumné, vývojové, výrobní a logistické náklady, čímž si vytváříme dobré podmínky pro další rozvoj. 3. Formování globálního světového hospodářství na tržní bázi vede k tomu, že i oprávněné zájmy národních ekonomik, snad jen s výjimkou odvětví strategického významu, ustupují daleko lépe organizovaným a důrazněji prosazovaným hospodářských zájmům jednotlivých společností. Tato skutečnost snad nejvýrazněji vystupuje do popředí pokud v oblasti ochrany (často však spíše využívání) životního prostředí anebo i politicky daleko choulostivější oblasti přesunu často tradičních výrobních odvětví do zemí (regionů) s levnější pracovní silou, celkově liberálním ekonomickým prostředím, dostupnějšími surovinami apod. 4. Ekonomická síla a realizované prodeje řady nadnárodních společností v určitých odvětvích (např. výroba automobilů, petrochemický průmysl, telekomunikace, bankovní a pojišťovací služby) někdy i několikrát přesahuje ekonomický potenciál středně velkých vyspělých států, takže výsledná míra státní ingerence je spíše otázkou celkově přijatelného, nikoliv však nutně optimálního konsensu národních a soukromých zájmů. 5. Pokračující integrace jednotlivých částí světového hospodářství do větších celků je dlouhodobě nesena snahou o liberalizaci hospodářských podmínek a stanovení přijatelných mezí pro fungování ekonomického systému. Z dřívější tradičně dvoustranné (bilaterální) roviny se tak ekonomické vztahy přesouvají do roviny vícestranné, popřípadě mnohostranné (multilaterální). Tato skutečnost nepochybně dále omezuje možnost jednotlivých národních států přizpůsobit se ekonomické prostředí a ekonomické vztahy k obrazu svému. O vztahu národních států a firem (zejména nadnárodních společností) bylo již pojednáno dostatečně podrobně, zmiňme se ještě krátce o pozici jednotlivce ve světovém hospodářství. Zvážíme-li, že odhadovaný počet obyvatel na Zemi již přesáhl 7 miliard a stále ještě roste (uvádí se, že každou minutu přibude na naší planetě přibližně 150 lidí), může nás to svádět k závěru, že váha jednotlivce a tím i jeho role ve světové ekonomice klesá. Oproti tomuto zjednodušenému vnímání však stojí několik důležitých skutečností, které vedou k opačnému závěru: Ekonomické vztahy, byť ne zcela deterministicky, jsou výsledkem průniku nejrůznějších zájmů, přání a potřeb, za nimiž v konečném důsledku stojí jednotlivci (např. rozhodnutí, zda chci bydlet v domku nebo se spokojím s bytem, volba povolání, životní styl, životní názory apod.). V oblasti výroby a spotřeby sice řadu rozhodnutí činí profesionální manažeři, přesto však ani ekonomicky velmi silné společnosti nemohou při prosazování svých zájmů a cílů zcela přehlížet potřeby ani zájmy jednotlivců (např. zavedení modelu automobilu VW brouk se sice stalo výrazem určitého životního stylu více jak jedné generace, nicméně nakonec mělo omezené trvání). Jednotlivec může svými vynikajícími a jedinečnými tělesnými, intelektuálními, politickými anebo osobnostními rysy poznamenat široké vrstvy, popř. určité období dějin, přesto však jeho dosah je omezen na dobu života a vzniklý odkaz pak musí přinejmenším obstát vůči odkazu jiných osobností, jejich příznivců a pokračovatelů (např. M. Koperník a jeho heliocentický názor, A. Smith s konceptem neviditelné ruky trhu, J. M. Keynes a otázka státních zásahů do ekonomiky, W. Heisenberg a otázka reálné uchopitelnosti přírodních jevů). 11

16 V neposlední řadě jde i o populační explozi. Obyvatelé chudých příp. zdevastovaných (vydrancovaných) zemí kvůli nedostatku potravin se budou přesouvat do bohatších zemí. Tím vzniknou tzv. satelitní města, kde bude narůstat kriminalita. Toto stěhování národů může vést až ke změně kultury a tradic jednotlivých národů Heterogenita ve světové ekonomice Posledním zbývajícím okruhem naší definice je problematika heterogenity světové ekonomiky jako socioekonomického systému. Heterogenita, čili nesourodost a pestrost světové ekonomiky je sice na jedné straně nesporně skutečností komplikující vědecké zkoumání v této disciplíně, na druhé straně však dodává tomuto oboru jeho specifické kouzlo a je neustálým zdrojem jeho rozvoje. Můžeme to ozřejmit tím, že asi nikdo z tohoto oboru nemůže být během svého života schopen odpovědně říci, kam až vývoj světové ekonomiky dospěje. Na základě zkoumání však můžeme být schopni tento vývoj popsat, objasnit a zhodnotit, zda je zdravý anebo jestli vyžaduje určité korekce a jak je případně provádět. Jestliže jsme zmínili slovo komplikující, je třeba jej uvést ještě jednou. Protože zkoumá-li světová ekonomika hospodářské vztahy mezi jednotlivými státy ve světě, nemůže se při svém zkoumání omezovat jen na ně, nýbrž nutně musí vycházet také ze znalosti podmínek uvnitř jednotlivých států (tj. přejímat informace z oblasti geografie, statistiky, obecné a hospodářské politiky apod.) a respektovat vlivy, které do ekonomické sféry přicházejí z jiných oblastí, jež nejsou primárně objektem jejího zájmu (historie, sociologie, právo, kultura, demografie aj.) avšak mají na vývoj světového hospodářství bezprostřední anebo zprostředkovaný dopad. Tím jsme do značné míry vyčerpali počáteční impuls, který nám poskytla úvodní definice. Snad se podařilo poodhalit nejdůležitější a trvale platná specifika světové ekonomiky jako uznávaného oboru na prestižních školách ekonomického, ale i geografického popř. příbuzného zaměření. Po tomto poměrně rozsáhlém úvodu nyní přistoupíme k úžeji vymezené charakteristice světové ekonomiky, přičemž jako nejdůležitější se jeví pohovořit o významu jednotlivých souvisejících subsystémů, konkrétně politiky, národohospodářské teorie, rozdílných právních systémech a kulturních podmínkách jejich vzniku. V další kapitole se pak budeme věnovat podle našeho názoru nejdůležitějším teoretickým přístupům k předmětu světová ekonomika. 1.5 Vliv politických systémů na světovou ekonomiku Máme-li vymezit, se kterými systémy je světová ekonomika v nejtěsnějším vzájemném vztahu (interakci), je třeba na prvním místě zmínit oblast světové, mezinárodní, popř. národní politiky. Tato vzájemná provázanost ekonomických a politických systémů je pro lidskou společnost příznačná prakticky od nejstarších dob, avšak určité organizované úrovně dosáhla až v době velkých starověkých civilizací (Indie, Čína, Mezopotámie, starověký Egypt, později Řecko a Řím). Ačkoliv již v této historicky poměrně dávné době můžeme hovořit o 12

17 obchodních vztazích v rámci tehdejšího světa, zejména pak v oblasti Středozemního moře a na Blízkém Východě, nemůžeme tyto vztahy ještě zahrnout do moderního pojetí světové ekonomiky. Jako o určitém předstupni světového hospodářství v moderním smyslu můžeme hovořit až v období středověku a to zejména pokud jde o obchod tehdejší křesťanské Evropy s Indií, popř. jinými oblastmi, které byly zdrojem žádaného a v Evropě velmi vzácného koření. Tento obchod však po dlouhá staletí ovládali výhradně Arabové. Snaha vymanit se ze sílícího vlivu Arabů a zabránit jejich ovládnutí Evropy se na počátku novověku stala impulsem k zámořským objevům. Dlužno však také dodat, že to byla také touha nalézt tolik žádané bohatství, představované drahými kovy, zejména zlatem a stříbrem. Politický systém a Světová ekonomika Nově objevená území v Africe, Americe, Asii a nakonec i Austrálii a Oceánii tak nakonec přispěla k tomu, že si člověk na jedné straně uvědomil celkovou rozlohu povrchu naší planety, na druhé straně však postupně vystoupila do popředí skutečnost, že i tato obrovská rozloha je konečná. V okamžiku, kdy pominulo počáteční nadšení ze zámořských objevů a vztahy s novými územími začaly získávat na pravidelnosti a větší hloubce můžeme hovořit o vzniku světové ekonomiky, resp. přesněji o začátku vývoje k současné podobě světového hospodářství. Máme-li zůstat v rovině politicko-ekonomické, můžeme tedy konstatovat, že v raném období přispělo k formování světového hospodářství soupeření mezi křesťanskou Evropou a světem Islámu spolu se snahou získat výnosný obchod ovládaný Araby. K tomu brzy přistoupila snaha zcela ovládnout objevená území, zejména v Asii, protože rozvrátit dvě největší indiánské říše v Americe se Španělům podařilo poměrně rychle (1520 dobyl Hernando Cortéz říši Aztéků v Mexiku, v roce 1534 se totéž podařilo Francesco Pizzarovi v říši Inků v Peru). Jakmile Evropané získali kontrolu nad získanými územími, začal se rozvíjet také vzájemný obchod a osídlování nových oblastí. Tím je dána i skutečnost, která platí dodnes, že si evropský, resp. později euro-americký způsob života činil nárok na to, stát se celosvětovou záležitostí. Z tohoto pravidla existují v zásadě jen tři výraznější výjimky: 1) Asijská oblast - tj. od Číny, Japonska a Koreje po oblast Indie 2) Islámský svět - tj. zejména Arabský poloostrov, Turecko, Irán a Irák, severní Afrika a Indonésie 3) Subsaharská a východní Afrika. Tento vývoj byl zapříčiněn jednak místním náboženstvím, popř. náboženstvími, která nedovolila výraznější proniknutí křesťanských tradic mezi širší vrstvy obyvatelstva anebo - lhostejno zda izolovaně, popř. v kombinaci s náboženskými vlivy - obtížnou a opožděnou kolonizací těchto oblastí, což platí ponejvíce pro oblast Subsaharské a východní Afriky. Jak dokazuje i vývoj z poslední doby, zejména pokud jde o záležitost islámského terorismu, náboženské otázky ovlivňují světovou politiku a tím světové hospodářství prakticky od počátku jeho vzniku. Vliv politiky na světovou ekonomiku však ani zdaleka, zejména ve 2. polovině 19. a ve 20. století, nebyl dominantně ovlivněn náboženskými faktory, ale spíše otázkou mocensko -ekonomického, popř. ideologicko-mocenského soupeření a oba posledně jmenované faktory, byť ne s bezprostřední intenzitou působí i v současné 13

18 době. Lze se oprávněně domnívat, že ve 21. století tomu asi ani jinak nebude, otázkou však zůstává již zmíněná intenzita tohoto působení. A nyní k tomuto tématu podrobněji: Vliv politiky na světovou ekonomiku Za kolébku průmyslové revoluce je tradičně označována Anglie. Odsud se industrializace rozšířila nejdříve na evropský kontinent, zejména do Francie a až později také do tehdejšího Pruska (což však bylo opět výrazně ovlivněno politickými faktory, zejména ekonomickou rozdrobeností na celou řadu knížectví a vévodství). Snaha Anglie omezovat průmyslový rozvoj osad na severovýchodním pobřeží Severní Ameriky vedla v 70. letech 18. století ke vzniku USA a jejich nerovnoměrný ekonomický vývoj v 60. letech 19. století ke známé válce Severu proti Jihu. Výrazná dominance Anglie v průmyslové výrobě a ve světovém obchodu v 19. století navíc vedla k prosazování ekonomického liberalismu. Jakmile však v 70. letech 19. století začala rozsáhlá industrializace Německa, liberální doktrína začíná být konfrontována s myšlenkou ekonomického protekcionismu (ochranářství, resp. zvýhodňování). Východiskem těchto úvah je skutečnost, že ekonomická liberalizace je výhodná pro ty země, které v předchozím období získaly určitou výhodu, resp. určitý vývojový náskok. Naopak pro země méně rozvinuté je, ve svém původním pojetí, liberalismus nepřijatelný, protože méně rozvinuté státy nemohou za těchto podmínek realizovat tak výrazné obchodní výhody. Ochranářský přístup naopak požaduje ochranu a podporu domácích odvětví ze strany státu a na mezinárodní úrovni pak zajištění svých zájmů vzrůstající ekonomickou silou a v případě potřeby i mocensky (odtud termín mocenskoekonomického soupeření). Zejména od 90. let 19. století k tomuto vývoji ve světovém hospodářství skutečně docházelo a objevovaly se válečné konflikty menšího rozsahu: Americko-španělská válka (USA - Španělsko) v letech 1898, Búrská válka (GB a tzv. búrští osadníci v Jižní Africe) v letech , Rusko-japonská válka (Rusko - Japonsko) v letech 1904 a Tento vývoj byl později V. I. Leninem označen jako imperialismus a uvedené konflikty měly být cestou k novému rozdělení světa. Zůstává otevřenou otázkou, jak by tento vývoj dále probíhal, kdyby se atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu nestal záminkou k vypuknutí rozsáhlého válečného konfliktu jakým byla 1. světová válka (1914 až 1918), která se sice nejvýrazněji odehrávala v Evropě, ale v konečném důsledku šlo o konflikt celosvětový. Ekonomickým zdůvodněním imperialismu byla snaha ovládnout co nejrozsáhlejší území, na kterém by bylo možno realizovat odbyt výrobků nezbytný pro další průmyslový rozvoj. Třebaže tento vývoj - zejména krátce po 1. světové válce - ustoupil poněkud do pozadí, neochota poražených států (Německa v Evropě), nenaplněné expanzionistické tendence (Japonska v Asii) a specifický poválečný politický vývoj (fašismus v Itálii a Německu, občanská válka ve Španělsku) byly dostatečnými faktory k tomu, aby se faktor - tentokrát však již vojensko-mocenského soupeření - projevil ještě jednou a v daleko ničivější formě. Rozměry a utrpení 2. světové války sice na jednu stranu podnítily úsilí o mnohem stabilnější formy mnohostranné mírové spolupráce mezi národy (garantované zejména na půdě Organizace spojených národů - OSN), cesta plánovitého rozvoje 14

19 ekonomiky nastoupená po vítězství bolševiků v Rusku a expandující díky pozici SSSR jako vítězné mocnosti přinesla prakticky již s postupujícím koncem 2. světové války mnohem nebezpečnější formu ideologicko-mocenského soupeření. Ideologicko-mocenské soupeření se v ekonomické oblasti projevovalo snahou SSSR získat, udržet a upevnit si postavení ve spřátelených státech tzv. světové socialistické soustavy, přičemž rozhodujícím faktorem v soupeření s tzv. kapitalistickým světem mělo být získání dominantní pozice mezi rozvojovými státy. Ve vojenské oblasti vedlo horečné zbrojení ke hromadění nejničivějších jaderných zbraní, schopných ohrozit samotné základy života na Zemi. Ačkoliv se z dnešního pohledu může zdát, že po 2. světové válce vzniklé uspořádání Východ - Západ mohlo do určité míry dokonce i přispět k určité celosvětové stabilitě, prostředky vynakládané na zbrojení mohly být zcela jistě alespoň zčásti použity na zmírnění obtížných hospodářských problémů zejména nejchudších zemí světa. Hrozba zničující vojenské konfrontace Východu a Západu totiž rozsah těchto problémů způsobených zejména rychlým růstem počtu obyvatel, nedostatečnou úrovní výživy, vzdělávání a zdravotní péče, pouze odsouvala do pozadí, zatímco jejich skutečný rozsah spíše dále narůstal. Dnes je více než zjevné, že problém nerovnoměrného ekonomického vývoje a rozdělování mezi bohatým Severem a chudým Jihem spolu s pokračujícím poškozováním životním prostředím představuje snad nejvýraznější programovou výzvu, před jakou kdy lidstvo ve svých dějinách stálo. Eskalace terorismu a násilí v některých částech světa je v tomto světle pouze komplikací, která si v budoucnu vyžádá daleko razantnější odezvu mezinárodního společenství. 1.6 Národohospodářské vlivy na světovou ekonomiku Jak již bylo uvedeno výše, světovou ekonomiku není možné plnohodnotně studovat bez alespoň rámcové znalosti hospodářsko-politických, popř. politických faktorů ovlivňujících ekonomický vývoj uvnitř jednotlivých zemí. Z uvedených důvodů budeme nyní věnovat pozornost otázkám cílů a zaměření hospodářské politiky i realizaci opatření hospodářské politiky v praxi. Tato část tedy bude představovat určitý úvod, který by měl být pro studenty seznámené se standardní ekonomickou teorií spíše jen rekapitulací již známých skutečností. Přesto však doporučujeme věnovat i tomuto textu náležitou pozornost, protože zdůraznění některých skutečností bude provedeno ve vazbě na další části předkládaného studijního textu (problematika měření ekonomické výkonnosti a ekonomického růstu), které by nebylo vhodné přehlédnout Pojem, význam a cíle hospodářské politiky Hospodářská politika může být vymezena jako přístup státu (v praxi státních orgánů, tj. vlády, vládce, vládních institucí) k hospodářství své země prostřednictvím svěřených nebo jinak získaných pravomocí a prostředků k dosahování určitých ekonomických a v širších souvislostech i celospolečenských cílů. Cíle hospodářské politiky vlády přitom mohou působit v souladu nebo v rozporu s trendem přirozeného vývoje ekonomiky. Hospodářskou politiku provádějí státy, popř. jejich 15

20 vládcové či vlády odedávna (přinejmenším v otázce peněz a daní). Ekonomické teorie WWW makroekonomie/04_ cile_a_nastroje_hp. htm Základy moderního pojetí hospodářské politiky nalézáme již na počátku novověku, tedy již ve století (zejm. tzv. merkantilismus, fyziokraté a teorie spontánního řádu). Uvedené myšlenkové proudy však byly postupně dále rozvíjeny, takže jako ideový základ hospodářské politiky 2. poloviny 20. století lze brát zejména tyto názorové proudy: neoklasická hospodářská politika (A. Marshall) - navazuje na tzv. klasickou školu politické ekonomie (A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill), prosazuje liberální pojetí státních zásahů, vytváření a udržování konkurečního prostředí, státní zásahy jsou přípustné v omeze-ném rozsahu pouze u tzv. veřejných statků a služeb (např. školství, zdravotnictví, armáda, policie), teorie aktivních státních zásahů (J. M. Keynes - tzv. keynesiánství) - zdůrazňuje nutnost aktivních zásahů státu do ekonomiky v době stagnace nebo poklesu ekonomické aktivity (na úkor deficitního rozpočtu) a tlumení rychlého ekonomického růstu ovlivňováním agregátní poptávky, institucionální ekonomie (R. Coase, D. C. North) - klade důraz na studium mechanismu fungování firem a organizací (institucí) v tržní ekonomice, snaží se minimalizovat neefektivnost jejich fungování a také garantovat rovnováhu mezi soukromými zájmy a veřejným zájmem společnosti. Zmíněné přístupy představují pouze ty nejdůležitější, zdaleka však nejde o vyčerpávající seznam. V 60. letech 20. století byla významným ekonomickým proudem například tzv. teorie konvergence (socialismu a kapitalismu), která prosazovala shodný cíl obou systémů (maximalizace ekonomického prospěchu), jež se ovšem realizuje rozdílnými cestami (centrální plánování, resp. tržní mechanismus). Další důležitou názorovou skupinou jsou teorie tzv. socialistické, popř. rozvojové ekonomiky a teorie transformace (plánované ekonomiky na tržní) realizované - do značné míry spontánně - počátkem 90. let ve většině bývalých socialistických států. Pojem hospodářské politiky, včetně krátkého historického exkursu, byl tedy snad již tímto vyložen. Doplňme snad jen, že význam hospodářské politiky - což spolu v konkrétních podmínkách velmi úzce souvisí - je zejména v rozhodování o způsobu a metodách realizace přijatých, popř. potřebných opatření, stanovení základních priorit a v konečném důsledku ve vytvoření výsledného prostředí pro činnost jednotlivých ekonomických subjektů. Cíle hospodářské politiky Z hlediska hodnocení hospodářské politiky, zejména pokud jde o její vhodnost do určité ekonomické situace nebo pro dané podmínky, popř. dosažené výsledky jsou nejdůležitějším termínem její cíle. Podle cílů se zpravidla rozlišuje: Stabilizační hospodářská politika: má zpravidla makroekonomický charakter a jejím cílem je korigovat negativní působení určitých jevů tak, aby došlo k obnovení požadované celkové ekonomické rovnováhy. Prorůstová hospodářská politika: představuje soubor hospodářských opatření, která mají vést ke zvýšení ekonomické aktivity v dané zemi. Strukturální hospodářská politika: zahrnuje obvykle takové motivační prvky, které při-spívají k vytvoření požadované struktury výroby popřípadě spotřeby v dané ekonomice. Proexportní hospodářská politika: je ve své podstatě specifickou kombinací prorůstové a strukturální politiky, protože zvyšuje ekonomickou výkonnost prostřednictvím exportně orientovaných odvětví výroby a služeb. 16

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí Daňová teorie a politika Vývoj teorie daní a veřejných financí Od starověku do 18. století Již ve starověku lze nalézt předchůdce daní, mýtné Daně vznikly pravděpodobně jako mimoekonomické donucení panovníka

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Hospodářská politika Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Zkouška: písemný test multiple choice Literatura: Slaný A., Žák M.: Hospodářská politika. C.H.Beck 1999. Slaný

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Seminární práce Institucionální ekonomie

Seminární práce Institucionální ekonomie Seminární práce Institucionální ekonomie Téma: Makroekonomické ukazatele a zásahy státu do ekonomiky Zpracoval: Michal Mazanec Kruh: I2-21 Datum: 6.4.2013 1 Osnova Úvod -důvod volby tématu Zásahy státu

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více