Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s."

Transkript

1 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007

2 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie LN a který má z nemocnice vytvořit: Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka. Jde o kvalitativní změnu firemní kultury, která pro nás znamená: 1. Klientská oblast Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta. Zabezpečit kvalitní komplexní péče o klienta, její dostupnosti v čase a v optimálním rozsahu. Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti Úvod Organizační struktura Přehled oddělení Všeobecné informace Personální politika Hospodaření LN Činnost medicínských pracovišť v roce 2007 Ošetřovatelská péče Hodnocení spokojenosti pacientů Stížnosti a poděkování Systém řízení kvality Hospodářsko-technická činnost Informační systém Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře Kontroly Novinové články Sponzoři a dárci Oblast interních procesů Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech. Zaměstnanci Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji. Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií NL s návazností na jejich finanční motivaci. Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé LN. Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon. Chování zaměstnanců LN vůči všem klientům je podrobně stanoveno v samostatném etickém kodexu. Vedení nemocnice Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti. Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu. Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí. 2 3

3 Slovo na úvod Při shromažďování materiálů k této výroční zprávě a při jakémsi nadhledu nad činností a výsledky naší nemocnice, nyní již Litomyšlské nemocnice, a.s., za uplynulý rok 2007, mi nelze jinak, než opět konstatovat již známá fakta. Zevní prostředí je vůči zdravotníkům stále skoupé, bez jasné vize a strategie fungování zdravotnictví, a to jak v celé republice, tak i v Pardubickém kraji. Skončilo sice nesystémové nařizování o navyšování platů zaměstnanců, ale efekty regulace zdravotní péče a valorizace plateb od pojišťoven nepokryjí ani inflační vývoj nákladů a dotace zřizovatele do investičního rozvoje nemocnic pokračují sice plynule, leč velmi zvolna. Nemocnice se od první poloviny roku připravovala, jako všechny ostatní nemocnice zřizované Pardubickým krajem, k transformaci na akciovou společnost. Aby tato transformace mohla proběhnout, muselo být v součinnosti s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje vykonáno neskutečné množství papírové i organizační práce. Znamenalo to mimo jiné obhájit a dokladovat přístrojové a personální vybavení všech provozů, pasportizaci výkonů a nakonec uspět ve výběrových řízeních na poskytování zdravotní péče jak v lůžkové, tak i v ambulantní složce a dopravní zdravotní službě. Zároveň probíhala celá řada velmi komplikovaných účetně daňových operací. Výsledkem je, že od provozuje veškeré procesy nemocnice obchodní společnost Litomyšlská nemocnice, a.s., založená jediným akci onářem Pardubickým krajem, a to dnem 25. července 2007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka Při transformaci na akciovou společnost došlo v nemocnici k aktivizaci pracovního potenciálu a zjištění, že můžeme uspokojit stále narůstající poptávku po zdravotních službách hrazených ze zdravotního pojištění, což však zdravotní pojišťovny neakceptovaly. Proto jsme byli nuceni zejména koncem prvního pololetí a prakticky v průběhu celého druhého pololetí silně regulovat naši výkonnost. Tato akce se projevila ve vztahu k našim klientům především prodlužováním objednacích dob k neakutním výkonům, či úplným odmítáním provádění některých výkonů. Popsaný problém je nyní předmětem jednání se všemi smluvními zdravotními pojišťovnami. Přes všechny uvedené i neuvedené potíže, se kterými jsme se museli v minulém roce potýkat, jsem přesvědčen o tom, že Litomyšlská nemocnice, a.s. je hodna přívlastku regionální nemocnice, protože poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči pro veřejnost ze širokého okolí na vysoké úrovni. Rádi bychom se pochlubili výčtem těch nejvýraznějších úspěchů v investiční i provozní činnosti. V roce 2007 jsme dokončili výstavbu nového neurologického pavilonu. Na místo neurologie v interním pavilonu jsme přesunuli kožní oddělení. Pavilon kožního oddělení, který je nejstarší budovou areálu, se tak podařilo uvolnit a připravit ji k celkové rekonstrukci a dalšímu využití. Koncem roku jsme z vlastních zdrojů postavili a zprovoznili nemocniční lékárnu. Dále se nám podařilo dokončit akci regenerace části nemocničního parku a vytvořit další parkovací místa za monoblokem. V letních měsících také došlo ve spolupráci s firmou EVČ k zásadní rekonstrukci velké části energetické infrastruktury. Významnými úspěchy v provozní činnosti byla úspěšná obhajoba certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2000 a první místo v rámci nemocnic Pardubického kraje v anketě: Nemocnice ČR 2007 očima pacientů. Abychom naplnili náš strategický záměr v oblasti klientského přístupu, zahájili jsme koncepci postupného proškolování zaměstnanců v oblasti interpersonální komunikace. Tento projekt je dlouhodobý a účastnit se ho budou všichni zaměstnanci. Koncem roku bylo završeno složité vyjednávání vedení nemocnice s představiteli odborových organizací o výši mezd v roce I přes rozdílné názory stran došlo k více či méně kompromisní dohodě, kdy odborové organizace akceptovaly záměr vedení nemocnice učinit část základního platu závislým na výsledcích jednotlivých organizačních jednotek a nemocnice jako celku, s tím, že do poloviny roku 2008 je garantována výše nominální úrovně mezd z roku Důvodem tohoto řešení je nezbytnost vyrovnaného hospodaření a rozložení motivace k dosažení tohoto cíle na všechny zaměstnance. Tento smír je ale velmi křehký a předpokládáme, že vyjednávání bude v roce 2008 intenzivně pokračovat. Do dalšího období vzhlížíme s optimismem a očekáváme, že se na jedné straně začnou pozitivně projevovat důsledky reformy zdravotnictví a na druhé straně že dojde k definování jasné a dlouhodobé vize pro nemocnice v Pardubickém kraji, které poskytují veřejnou službu. Měla by to být taková vize, jejíž realizace zajistí další intenzivní rozvoj těchto nemocnic, resp. další zvyšování úrovně poskytované zdravotnické péče v podmínkách jejich bezproblémového investičního i provozního financování. Tohoto procesu se samozřejmě velmi rádi zúčastníme. MUDr. Libor Vylíčil ředitel LN 4 5

4 1. Organizační struktura Liniové organizační schéma nemocnice 2. Přehled oddělení Název oddělení Primář / Vedoucí odd. Vrchní sestra ARO MUDr. Pavla Piknová Alena Kotyzová Centrum pro funkční poruchy vidění MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. Jana Beránková kontaktní sestra COS a CS MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šaurová Dětské MUDr. Jiří Novák Jana Nechvílová Gyn.-por. MUDr. Harald Čadílek Ladislava Petrašová HTO MUDr. Simona Leníčková Blanka Preisslerová Chirurgie MUDr. Dalibor Dvořák Marie Kynclová IDG MUDr. Jana Janečková Jana Jiráková Interní MUDr. Milan Dunaj Jana Findová Kožní MUDr. Josef Leichter Alena Brandýská LDN MUDr. Jindra Kvíčalová Anna Brdíčková Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Miluše Dobiášová Neurologie MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Lenka Švábová Oční MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Jana Chaloupková OKB MUDr. Věra Suková Anna Belová Ortopedie MUDr. Miroslav Vlach Helena Lopuchovská RDG MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun RHB Marcela Králová 3. Všeobecné informace 3.1 Lůžkový fond Lůžka akutní péče 277 Lůžka následné péče 79* Celkem 356 * z toho 30 lůžek následné péče je dlouhodobě uzavřeno 3.2 Využití lůžek Využití lůžkové kapacity v % 69,4 74,73 75,50 72,00 76,00 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 8,39 7,38 6,69 6,72 6, Výkony Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření Počet amb. vyš. vč. vyžádané péče Počet ošetřovacích dnů Počet operací Počet porodů

5 Litomyšlská nemocnice (LN) měla v roce 2007 uzavřeny smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP). V roce 2008 se připravuje kompletní vytvoření rámcových smluv s každou ZP s platností na dalších 5 let. Tzv. paušální způsob úhrady měla LN s těmito ZP: VZP (kód 111), Vojenská (kód 201), Oborová (kód 207), Ministerstva vnitra (kód 211), ČNZP (kód 222). Se všemi ostatními ZP měla dohodnutý tzv. čistě výkonový systém s regulací. Jsou to: Hutnická (kód 205), Škoda (kód 209), Revírní bratrská pokladna (kód 213) a ZP Metal-aliance (kód 217). Čistě výkonový systém je ze zákona dohodnut s těmi ZP, u kterých je počet ošetřených pojištěnců za referenční období (tj. zpravidla dle smlouvy celý rok či pouze pololetí roku) nižší než 100 pacientů. Z této podmínky vyplývá, že platby jsou velmi malé a pro hospodaření nemocnice téměř bezvýznamné (maximálně cca ,- Kč za pololetí). Průměrná měsíční fakturace za všechny ZP dohromady je cca 24,- mil. Kč měsíčně. 4. Personální politika 4.1 Personální obsazení Kategorie Lékař 65,88 77,98 79,08 77,64 75,43 Farmaceuti x x x x 0,96 JOP VŠ, SŠ 11,25 12,96 14,78 9,42 7,69 SZP 251,08 274,87 278,25 272,20 275,98 NZP, PZP 52,13 61,96 72,27 69,43 67,28 THP 26,60 27,66 30,24 30,29 30,87 Provozní 93,45 73,19 51,16 48,13 45,81 Celkem 500,39 528,62 525,78 507,11 504,02 Stupeň atestací lékařů Bez atestace 28,2 % 16,1% 19,5% 23% 27% Atestace I. stupně 23,1 % 38,7% 30,5% 20% 18% Atestace II. stupně a nást. 48,7 % 45,2% 50% 57% 55% 4.2 Růst průměrných platů v Kč Lékař Farmaceuti x x x x JOP VŠ, SŠ SZP NZP, PZP THP Provozní Celkem Přehled druhů mzdových nákladů Platový tarif Příplatek za vedení Příplatek osobní Pracovní pohotovost Plat za práci přesč.vč.přípl Přípl. za práci v so a ne Přípl. za práci ve svátek Přípl. za práci v noci Přípl. za dělenou směnu x x x Přípl. za zastupování x x Dopl. do min. a zaruč. mzdy x x x x Příplatky zvláštní Přípl. za práci ve ztíž. prac. pr Náhrada mzdy Odměny OON Celkem V oblasti mzdového vývoje Litomyšlské nemocnice, a.s. reagovala na situaci v odvětví i za cenu, že nařízené navýšení platových tarifů hlavně v kategorii středního zdravotnického personálu přineslo nemalé problémy. Přes obtíže se ale podařilo dodržet princip zachování v motivující úrovni, zdroje na nenárokové složky mzdy závislé na kvalitě práce jednotlivých zaměstnanců a mzdy zvyšovat realisticky a bez extrémů. Ostatní osobní náklady Čerpání bylo použito v důsledku novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce o zrušení ústavní pracovní pohotovosti z nejvyšší části hlavně na zajištění zdravotnického dozoru nad pracovištěm mimo řádnou pracovní dobu. Na služby LSSP, na konzilia a ambulantní péči na oddělení a dále na domovnické práce CPFV, obsluhu skladu CO, letní aktivitu, na programátorskou činnost a vyplacení tříměsíčního odstupného dvoum zaměstnancům z kategorie provozní pracovníci byly vyplaceny náklady téměř ve stejné výši jako v loňském roce. Z důvodu výše uvedeného došlo k extrémnímu nárůstu vyplacených OON. Celkem ostatní osobní náklady činily ,- Kč, z toho největší částka byla právě vyplacena na zajištění a zabezpečení zdravotnického dozoru a to ve výši ,- Kč, na ostatní činnosti ,- Kč a na vyplacení odstupného ,- Kč. 5. Hospodaření LN 5.1 Hodnocení ukazatelů za rok 2007 Hospodářský výsledek k je ztráta ve výši ,13 Kč (v r k byla ztráta 4 944,- tis. Kč ). Náklady celkem Výkony celkem Ztráta ,06 Kč ,93 Kč ,13 Kč Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo účetní operací (v souladu s 34 odst. 9 vyhlášky č. 505/202 Sb.), kdy organizace nezajistila krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši ,90 Kč. Nemocnice Litomyšl nebyla schopna pokrýt investiční fond z důvodu dlouholeté špatné finanční situace vysoké závazky vůči dodavatelům. 8 9

6 Bez zaúčtování nekrytého fondu investičního rozvoje by byl HV ,03 Kč, což je splnění našeho plánu na r. 2007, aby HV byl ve výši odpisů. Odpisy za r byly ve výši ,80 Kč k ( kdyby se vzal v úvahu celý rok, byly předpokládané odpisy ve výši ,- tis. Kč ). V HV je doplatek od ZP ve výši 3 247,- tis. Kč za vyúčtování zdravotní péče za minulá období. Hlavní faktory, které ovlivnily hospodářský výsledek roku 2007 jsou následující: V rámci systému řízení byl implementován strategický systém měření výkonnosti firmy, který se v zásadě opírá o: uplatnění metodiky strategického řízení, kvantitativní a kvalitativní měřitelnost významných procesů, důsledné rozpočtování, systém hodnocení výsledků technické a fundamentální analýzy, systém morální a hmotné zainteresovanosti pracovníků ve vazbě na dosažené výsledky, zavádění nákupního procesu. Došlo ke stabilizaci personálních nákladů, a to jednak redukcí počtu pracovních míst především v servisních činnostech, a jednak racionalizací celkového fondu pracovní doby ve zdravotnických procesech. Na druhou stranu došlo k úsporám za energie díky zavedení projektu na úspory energií. Došlo také ke zvýšení administrativních nákladů (finanční náklady, vyšší provozní daně, poradenství expertízy, právní služby atd.). Na výnosové straně došlo ke zvýšení úhrad od ZP z důvodu zvýšené výkonnosti, nicméně stále se nedá hovořit o spravedlivé úhradě celkového objemu poskytnuté zdravotní péče. Byla zlepšena hospodářská činnost. Závazky celkem jsou ve výši ,06 Kč, z toho neuhrazené faktury v PO jsou ve výši ,78 Kč (ostatní jsou převedené závazky z PO na a.s.). Pohledávky celkem jsou ve výši ,96 Kč, jsou to pohledávky za Pardubickým krajem a a.s. NL má uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, dodatkem č. 3 ze dne Byla stanovena maximální nepřekročitelní částka pro opakované čerpání ve výši ,- tis. Kč. K bylo čerpání úvěru 0. Položky, které nejvíce ovlivňují hospodaření NL: Položka I. XII/ 06 I. XII/07 % rozdíl Léky ,95-6 SZM , Energie , Služby , Osobní náklady , Odpisy , Náklady celkem , Položka I. XII/ 06 I. XII/ 07 % Rozdíl Tržby od ZP , Placené služby , Dotace kraje , Výnosy celkem , Ve výnosech celkem je v letošním roce zaúčtovaná nekrytá část investičního fondu ve výši ,- tis. Kč. Provozní dotace od Pardubického kraje byla poskytnuta pouze na činnost antibiotického střediska, stř. vědeckých informací, krizového řízení a na nákup softwarového vybavení. Za rok 2007 získala Nemocnice Litomyšl z rozpočtu Pardubického kraje celkem ,- tis. Kč a z rozpočtu Města Litomyšle částku 460,- tis. Kč, z toho 58,- tis. Kč do provozu a 402,- tis. Kč na investiční akce (rekonstrukce dětského pavilonu, dokončení zasedací místnosti). a Ukazatel (přehled podle jednotlivých titulů) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Neinvestiční státní dotace celkem x x , x x z toho: Dotace z Fondu živ.prostředí x x , x x Přísp.na provoz z rozp.pk celkem 170, , x x z toho: příspěvek na provoz 170, , x x Přísp.a dot.od jiných subj.celkem x , x x x z toho: provozní dotace Města Litomyšl x , x x x Neinvest.dotace a přísp. celkem 170, , x x Investiční dotace ze SR,SF celkem x x x x x x x z toho: Invest.dotace z rozp.pk celkem , , x x x z toho: přístavba neurologie + op. Sálu , , x x x Rekonstrukce a dostavba kožního odd. x , x x x inv. dotace Města Litomyšl x , x x x Investiční dotace celkem , , x x x Předpis nároku Rozdíl (sl.3 - sl.2) Fin.vypoř. vratka(-), dopl.(+) (sl.3 - sl.5) Dotace

7 5.2 Tabulka hospodaření plán vs skutečnost (v tis. Kč) číslo účtu název účtu roku 2006 Plán 2007 roku / Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba ost.neskladovatel.dodávek x x x x 504 Prodané zboží , Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Ostatní sociální pojištění x x x x 527 Zákonné sociální náklady , Ostatní sociální náklady x x x x 531 Daň silniční 37 x 1 x 532 Daň z nemovitostí x x x x 538 Ostatní daně a poplatky x x x x 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Ostatní pokuty a penále x x x x 543 Odpis pohledávky , Úroky , Kursové ztráty x x x x 546 Dary x x x x 548 Manka a škody x x x x 549 Jiné ostatní náklady , Odpisy DNM a DHM ,147 z toho zúčtováno 916/551 x x x x 552 ZC prodaného DNM a DHM x x x 553 Prodané cenné papíry a vklady x x x x 554 Prodaný materiál , Tvorba zákonných rezerv x x x x 559 Tvorba zákonných opravných pol. x x x x Náklady celkem , Tržby za vlastní výrobky x x x x 602 Tržby z prodeje služeb , Tržby za prodané zboží , Změna stavu zásob nedok. výroby x x x x 612 Změna stavu zásob polotovarů x x x x 613 Změna stavu zásob výrobků x x x x 614 Změna stavu zvířat x x x x 621 Aktivace materiálu a zboží , Aktivace vnitroorganizačních služeb x x x x 623 Aktivace DNM x x x x 624 Aktivace DHM x x x x 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení x x x x 642 Ostatní pokuty a penále x x x x 643 Platby za odepsané pohledávky x x x Plán Úroky , Kursové zisky x x x x 648 Zúčtování fondů , Jiné ostatní výnosy ,32 z toho zúčtováno 916/ , Tržby z prodeje DNM a DHM 89 x , Výnosy z dlouhodobého fin.majetku x x x x 653 Tržby z prodeje CP a vkladů x x x x 654 Tržby z prodeje materiálu , Výnosy z krátkodobého fin.majetku x x x x 656 Zúčtování zákonných rezerv x x x x 659 Zúčtování zákonných opr.položek x x x x 691 Příspěvky a dotace na provoz ,83 z toho: z rozpočtu kraje ,32 ze SR, SF x x 903 x z Magistrátu m. Pce, od obcí ,29 nekryté budoucí náklady , Výnosy celkem ,68 HV před zdaněním x 591 Daň z příjmů x x x x 595 Dodatečné odvody daně z příjmů x x x x HV po zdanění x Doplňková činnost: tržby z doplňkové činnosti náklady na doplňkovou činnost HV z doplňkové činnosti po zdanění Odvod do rozpočtu Pk celkem z prodeje majetku Pk svěřeného do správy z pronájmu majetku Pk svěřeného do spr. odvod do rozpočtu Pk celkem z výše uvedené tabulky 3 665, ,00 98, , ,00 84, ,51 x x x x x x x x x x x x x x x 12 13

8 5.3 Tabulka hospodaření od roku Náklady Léky SZM Krev Potraviny Ost. materiál Spotřební mat. celkem Energie Údržba Služby 512, Osobní náklady Ostatní náklady z toho odpisy Náklady celkem Výnosy Výkony od ZP 602/01+602/ Placené služby 602/ Léčení cizinců 602/ Tržby z prodeje mat. 654/ Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Vybrané ukazatele Náklady na zdravotní pojištění ,51 Kč Náklady na sociální pojištění ,49 Kč Ostatní sociální náklady ,- Kč - z toho příděl do FKSP ,- Kč Manka a škody 0 Jiné náklady ,95 Kč - z toho: bankovní poplatky ,13 Kč pojistné ,75 Kč odškodnění prac. úrazů ,- Kč školení, kurzy, semináře ,20Kč ostatní náklady ,87 Kč Odpisy hmotného a nehmotného majetku ,80 Kč Zůstatková cena prodaného majetku ,- Kč Daň z příjmu Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek Stav finančních fondů Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FKSP 3 846, , , , ,36 Fond reprodukce IM ,69 0, , , ,52 Fond rezervní 905, ,92 842, ,92 758, Přehled nákladů dle % jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech r. 03 r. 04 r. 05 r.06 r.07 Náklady celkem Z toho %: léky 3,93 3,65 4,21 3,28 3,25 SZM 15,68 14,38 15,68 13,50 11,41 Krev 1,39 1,38 2,74 2,04 1,98 Potraviny 2,22 2,22 2,32 1,82 1,40 Ostatní materiál 7,12 11,50 3,04 3,09 5,12 Spotřební mat. celkem 30,34 33,13 27,99 23,74 23,16 Energie 3,49 3,53 3,73 4,18 2,73 Údržba 1,89 1,67 2,84 2,18 2,06 Ostatní služby 3,98 4,69 6,54 6,92 4,96 Osobní náklady 51,83 47,40 54,40 51,50 41,55 Ostatní náklady 8,48 9,59 4,50 11,46 25,53 -odpisy 3,34 6,39 1,37 8,14 6, Podíl nákladů dle jednotlivých položek na 1 pracovníka r. 03 r. 04 r.05 r.06 r.07 Náklady celkem Počet pracovníků přepočtený 500,39 528, ,11 400,40 Náklady na 1 zaměstnance 539,42 620,32 588,44 666,02 851,63 Z toho: léky na 1 zaměstnance 21,23 22,67 24,77 21,90 27,72 SZM ,66 89,17 92,29 89,91 97,13 Krev - - 7,50 8,55 16,15 13,60 16,87 Potraviny ,96 13,76 21,97 12,15 11,91 Ost. mat ,45 71,36 17,89 20,60 43,61 Spotř. Mat ,80 205,51 164,71 158,16 197,24 Energie ,84 21,87 21,93 27,84 23,25 Údržba ,23 10,35 16,7 14,55 17,52 Ost. služby ,47 29,06 38,51 46,10 42,27 Osobní nákl ,83 294,06 320,12 343,02 353,87 Ostatní nákl ,77 59,46 26,48 76,34 217,47 Z toho odpisy na 1 zam. 18,05 39,64 8,08 24,27 52,

9 5.7 Akciová společnost Dne byla založena sepsáním zakladatelské listiny společnosti a rozhodnutím o založení akciová společnost Litomyšlská nemocnice. Došlo k upsání 50 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie, tj ,- Kč. Jediným zakladatelem akciové společnosti je Pardubický kraj se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ: Z rozhodnutí Pardubického kraje byla dnem oprávněna k provozování zdravotnického zařízení Nemocnice Litomyšl nově založená obchodní společnost Litomyšlská nemocnice, a.s., se sídlem J. E. Purkyně 652, Litomyšl, IČ Tato společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2627 s dnem zápisu 25. července Z toho důvodu dochází k neporovnatelným výsledkům mezi jednotlivými roky v hodnocení příspěvkové organizace. K byl ze správy příspěvkové organizace vyjmut veškerý movitý i nemovitý majetek. K tomuto datu Nemocnice Litomyšl prodala a.s. zásoby a zboží (cafeterie a rehabilitace), ultrazvuk, sanitní vůz, DDHM a software. Usnesením zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/273/07 ze dne byl schválen prodej movitých věcí dle znaleckého posudku Litomyšlské nemocnici, a.s. 5.8 Přehled nejdůležitějších výsledků Litomyšlské nemocnice, a.s.: Hospodářský výsledek k je ztráta ,24 Kč. Náklady celkem ,86 Kč Výnosy celkem ,62 Kč Ztráta ,24 Kč Položky, které nejvíce ovlivňují hospodaření LN,a.s.: Položka VII. XII./ 07 Léky SZM Energie Služby Osobní náklady Odpisy Náklady celkem Položka VII. XII. / 07 Tržby od ZP Placené služby Výnosy celkem Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 506,27 - z toho řídících 24 Výše osobních nákladů na zaměstnance: ,- - z toho na řídící pracovníky 3 613,- Závazky z obchodního styku: Celkem Po lhůtě splatnosti do 30 dnů dnů dnů dnů Nad 360 dnů Pohledávky z obchodního styku: Celkem Po lhůtě splatnosti do 30 dnů dnů dnů dnů Nad 360 dnů Dne Litomyšlská nemocnice, a.s. uzavřela s Ge Money Bank,a.s. smlouvu o revolvingovém úvěru. Maximální nepřekročitelná částka pro opakované čerpání úvěru je ve výši ,- tis. Kč. K nebyl čerpán úvěr. Další významnou skutečností bylo rozhodnutí Valné hromady obchodní společnosti Litomyšlská nemocnice, a.s., konané , o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Litomyšlská nemocnice, a.s. o částku ,- Kč, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši ,- Kč, a to upsáním 450 ks nových kmenových akcií zaknihovaných na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2007 ARO ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici jako nelůžkové oddělení v roce 1973, roku 1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková část na 5 resuscitačních lůžek. Anesteziologická část V roce 2007 bylo podáno anestezií (nárůst o 157). Převažuje celková anestézie, podíl regionální anestézie (spinální, epidurální a periferní nervový blok) činí 7,5%, což odpovídá loňskému roku i republikovému průměru. Operační sály jsou vybaveny špičkovými anesteziologickými přístroji s monitorovací technikou, používáme moderní anestetika s individuálním přístupem ke každému klientovi. V dubnu 2007 byl otevřen dospávací pokoj. Sem přijímáme a monitorujeme všechny klienty v pracovní době bezprostředně po operačním výkonu v anestezii, což výrazně přispívá k bezpečnosti a kvalitě perioperační péče. Lůžková část Zde zajišťujeme resuscitační péči ve stavech ohrožení a selhávání základních životních funkcí. V roce 2007 jsme léčili 217 klientů (nárůst o 7). Průměrná doba hospitalizace činí i nadále 6 dní. Počet ventilovaných pacientů byl 107, podíl klientů s interním onemocněním je 40%, s chirurgickým 26% a pooperačních stavů 34%. Nadále pracujeme s nadstandardními moderními přístroji, farmaky a dle nejnovějších doporučení. V tomto roce byla zavedena přesná evidence nozokomiálních nákaz, které jsou velkým problémem všech intenzivních péčí. Na základě těchto údajů zjišťujeme účinnost a zavádíme další hygienická opatření. Ambulance Zajišťuje především anesteziologické vyšetření před operačním výkonem v anestézii. Po domluvě s klientem rozhodujeme o typu anestézie, doplňujeme vhodná vyšetření a medikace k optimalizaci perioperační péče. Neřešili jsme žádné mimořádné události, kdy by došlo k poškození našich klientů. Účastnili jsme se mnoha stáží a kongresů i s mezinárodní účastí. Sami jsme vystupovali s prezentacemi na seminářích regionální úrovně. V roce 2007 nám byl přidělen statut akreditovaného pracoviště I. stupně. V příštím roce navážeme na naši dosavadní činnost s další snahou o její zkvalitnění. Centrum pro funkční poruchy vidění (CPFPV) CPFPV je jediné lůžkové zařízení v Pardubickém kraji specializované na komplexní terapii funkčních poruch vidění, především u nejmenších dětí. Centrum zajišťuje zejména ambulantní péči u pacientů s poruchou motorické (např. šilhání) i senzorické (např. tupozrakost) složky binokulárního vidění. Dále poskytuje ambulantní i hospitalizační funkční rehabilitaci vidění (ortopticko-pleoptický intenzivní výcvik) a ve spolupráci s dalšími odděleními nemocnice (dětské oddělení, anesteziologické oddělení a centrální operační sály) i chirurgickou terapii strabismu. CPFPV je aktivní i ve výzkumu a pregraduální i postgraduální výuce. V roce 2007 byl počet hospitalizací 124 s průměrnou ošetřovací dobou 16,31 dne. Počet operací za rok činil 47, z toho chirurgie strabismu 28, víčka 12, tumor 5, spojivky a slzné cesty po 1. Činnost ortoptického oddělení je regionálně jedinečná. Dlouhodobý program fotoscreeningu amblyogenních očních vad u nejmenších dětí je unikátní v České republice. Z nových metod lze uvést zavádění monitoringu kvality života dětských pacientů s kosmeticky markantní brýlovou vadou a/nebo šilhavostí, digitalizace fotoscreeningu, fůzní zakrývací test pro kvantifikaci síly senzorické fůze u heteroforií

10 Typy výkonů a počet ošetřených pacientů za rok 2007: pedoftalmologická a strabologická vyšetření, neurooftalmologická péče. Počet ambulantních návštěv (v meziročním srovnání pokles o 15,7 %). Počet ošetřených pacientů (unikátních rodných čísel). Přístrojové vybavení pracoviště: Laboratoř oční motility (unikátní přístroj EMAN) zaměřená na klinický experimentální výzkum, D-Test jednoduchého binokulárního vidění u nejmenších dětí, analogový fotoscreener, fuzní zakrývací test. V roce 2007 se rozvíjely především ambulantní služby ve strabologii, ortoptice a neurooftalmologii. Další rozvoj již předpokládáme ne v rozsahu, ale ve zvyšování kvality péče. Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro etablování pracoviště jako Center of Excellence. Dalším cílem bude restrukturalizovat provoz ortoptické části centra tak aby mohly být plněny edukační úkoly plynoucí s akreditace pro školení Funkční licence ČLK: vyšetřovací metody motorické a senzorické složky binokularity a odborné garance bakalářského studia optometrie a ortoptiky na LF MU Brno COS a CS Centrální operační sály a Centrální sterilizace jeden organizační celek. Centrální sterilizace zajišťuje kompletní sterilizaci pro celou nemocnici a smluvní soukromé subjekty. Centrální operační sály poskytují zázemí pro operační obory v Litomyšlské nemocnici a.s. V dubnu 2007 prošlo oddělení zásadní rekonstrukcí s přístavbou III. operačního sálu s kompletním zázemím, dospávacím pokojem, novou moderní technologií a instrumentariem. V roce 2007 bylo provedeno celkem operací. Počet výkonů je však zásadním způsobem limitován pojišťovnami, hlavně pak VZP. Na operačním sále č. III došlo k navýšení výkonů v traumatologii, byly zavedeny některé nové laparoskopskopické operace a nové postupy v ortopedii. Od června 2007 je 1x za 2 měsíce sál pronajat lékařům z Oční kliniky FN Hradec Králové. Centrální sterilizace Provádíme kompletní sterilizaci materiálu pro celou nemocnici a soukromé subjekty. Oddělení obhájilo Certifikát správné diagnostiky a Osvědčení v externím hodnocení kvality pro rok 2007, které uděluje SUKL Praha. S rozšířeným spádem naší nemocnice a novým personálním obsazením některých oddělení byly podstatně navýšeny operační výkony s novými postupy. Velký rozvoj zaznamenala traumatologie, laparoskopická operace a nové výkony v arthroskopii. Traumatologie zaznamenala růst prakticky v celém rozsahu pohybového aparátu, laparoskopie byla rozšířena o operace kýl, fundoplikace, resekce střev, LAVH. Arthroskopické operace ramene, plastiky vazů atd. rozšířily škálu nových operačních postupů zavedených v roce Všechny výkony bylo nutno zvládnout po stránce technické i personální. Technické vybavení operačních sálů i centrální sterilizace je na velmi dobré úrovni, plně využívané a je základem pro další rozšíření škály nových operačních výkonů a postupů. Další rozvoj operací, prevenci hnisavých komplikací, rozšíření nových operačních postupů je možný díky stavbě třetího operačního sálu. Příliv klientů roste, kredit nemocnice se zvyšuje, ale při stagnaci operačních oborů hrozí odliv klientů do okolních nemocnic. Dětské oddělení Rok 2007 proběhl bez mimořádných problémů. V minulém roce jsme měli hospitalizovaných dětí a 698 novorozenců. Průměrná ošetřovací doba na lůžku byla 3,95 dne u dětí a 4,4 dne u novorozenců. Na oddělení se nevyskytla žádná nozokomiální nákaza. Rozvíjeli jsme nové metody v souvislosti s laboratorní diagnostikou onemocnění interního charakteru a zavedli nové vyšetřovací a diagnostické postupy. Provozujeme následující ambulance: 2 ordinace pro alergologii a klinickou imunologii, ordinaci pro dětskou nefrologii (1 x týdně), 1 ordinace pro dětskou endokrinologii (podle potřeby). Návštěvy a přítomnost doprovodu není omezena. Gastro-enterologická ambulance Náplň činnosti spočívá v poskytování ambulantních gastroenterologických vyšetření a provádění endoskopických vyšetření horního a dolního gastrointestinálního traktu. Jedná se o vyšetření preventivní, diagnostická i terapeutická (stavění krvácení hemoklipy, injekční technikou, elektrokoagulací, endoskopická polypektomie). Vyšetření jsou prováděna pro potřeby lůžkových oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. a pro praktické lékaře a odborné ambulance spádového území. Objednací doby na ambulantní vyšetření jsou regulovány podle naléhavosti indikace, akutní endoskopická vyšetření jsou prováděna aktuálně, objednací doby na koloskopická vyšetření nemocných indikovaných v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu nepřesahují dobu 1 měsíce. V roce 2007 bylo provedeno 937 gastroskopických vyšetření, při kterých bylo provedeno 218 odběrů na histologické vyšetření, 134x rychlý ureasový test na diagnostiku Helicobacter pylori. Urgentní gastroskopické vyšetření pro krvácení bylo provedeno v 83 případech, z toho 38x mimo pracovní dobu. PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) byla provedena u 6 pacientů. V roce 2007 bylo realizováno 629 koloskopických vyšetření, z toho 42 koloskopií pro positivní test na okultní krvácení ve stolici v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Bylo provedeno 165 odběrů na histologické vyšetření. Ve 27 případech byla na našem pracovišti provedena endoskopická polypektomie. Kolorektální karcinom byl diagnostikován u 13 pacientů. Urgentní koloskopické vyšetření bylo provedeno v 11 případech, z toho 6x mimo pracovní dobu. V roce 2007 bylo v gastroenterologické ambulanci vyšetřeno nemocných, počet léčených pacientů činil 2 180, dispensarosiváno je 412 pacientů. Přístrojové vybavení: 2x videogastroskop GIF Q l45 Olympus, fibrogastroskop GIF E Olympus, videokoloskop CF Q l45 L Olympus, videokoloskop CF Q l65 L Olympus, videokamera Pentan s monitorem Lehmke, elektrochirurgická jednotka Olympus PSD 6O, hemoklipovací jednotka Olympus, endoskopická věž s monitorem a technikou, endoskopická myčka Olympus ETD 3 a Olympus MINI ETD 2, pulsní oxymetr atd. Perspektivním úkolem je dovybavení elektrochirurgické jednotky Olympus PSD 6O argon plasma koagulátorem. Dlouhodobým úkolem je Národní program prevence kolorektálního karcinomu a program depistáže celiakie ve spolupráci s praktickými lékaři regionu. Gynekologicko-porodnické oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení během uplynulého roku provedlo opět personální změny, rozšířením svého týmu. Došlo k nárůstu jak v oblasti počtu hospitalizovaných, tak ambulantně ošetřených. Největšího nárůstu doznala porodnice. Mezi jejími klientkami byla řada maminek až z Hradce Králové či Pardubic a rovněž řada cizinek. Počet hospitalizovaných na oddělení byl pacientek, oproti roku 2006 se jednalo o nárůst 116 %, pokračuje se tak v trendu z předchozích let. Průměrná ošetřovací doba na lůžku má naproti tomu opačný trend, tedy zkracování. Toto souvisí s neustále se zvyšujícím podílem šetrných endoskopických výkonů. V roce 2007 činila 5,84 dne. Celkově bylo provedeno tzv. 380 velkých operací, 77 hysteroskopií (tyto figurovaly v předchozích letech v souhrnném čísle velkých operací celkem tedy 457). Jelikož došlo k přesunu hysteroskopie do prostoru gynekologického oddělení (z centrálních sálů) od , jsou tyto výkony nyní uváděny zvláště. Tzv. malých oper. zákroků bylo provedeno 461. Celkem tedy bylo realizováno na gynekologii 918 operací, tj. nárůst oproti roku 2006 na 102% (toto bylo limitováno úhradou pojišťovny, bylo tedy období s regulovanou operativou na oddělení). Operativa je zaměřená především na endoskopické výkony - tedy laparoskopii a hysteroskopii. Vzhledem k šetrnosti pro pacientky je většina operací řešena touto nebo vaginální cestou. Pouze menší část, především onkologických výkonů, je řešena klasickou abdominální cestou. V roce 2007 nebyla na oddělení žádná reoperace pro komplikaci. Objednací doba k operacím se liší dle typu výkonu. U tzv. malých výkonů je oddělení schopno tyto plánované výkony realizovat do týdne, u velkých operací, kde je nutné i sladění např. s menstruačním cyklem, se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíce. Počet porodů i nadále rostl. Celkem bylo odvedeno 683 porodů, z toho 9x dvojčata, tedy celkem bylo přivedeno na svět 692 dětí. Oproti roku 2006 se jedná o nárůst 140 %. Frekvence císařských řezů byla 15,6 % (stejná jako v roce 2005). Velmi podstatné je, že porodnici si vybralo značné množství maminek mimo spádovou oblast. Pouze 54 % bylo z regionu, ostatní ze spádových oblastí jiných porodnic. Porodnice praktikuje i nadále veškeré alternativní způsoby, včetně možnosti porodu do vody za podmínek respektování především bezpečnosti pro novorozence a jejich maminku. U 68,5 % spontánních porodů byl přítomen otec (resp. doprovod s maminkou), což je hodnota pro zdejší porodnici téměř stabilní v posledních dvou letech ( ,3 %). Pouze u 47 % porodů byla provedena episiotomie. Obzvláště porody do vody jsou v tomto ohledu šetrnější. V roce 2007 se již plně rozvíjela činnost genetické ambulance, která zahájila činnost na podzim v roce Její využití značně přesahuje rámec spádové oblasti a je využívána lékaři ze dvou okresů. Ušetří tak pacientkám (nejen těhotným) mnohem složitější a časově náročnější cestu s partnerem do FN v Hradci Králové. Celkem bylo provedeno 84 amniocentéz (odběrů plodové vody) na základě rozhodnutí genetičky. Komplikace po těchto odběrech nebyla žádná. Lékaři oddělení zajišťovali přednášky sexuální výchovy pro školy a onkologické prevence pro různé profesní skupiny. Změny doznala i organizace předporodních kurzů, kde kromě laktačních poradkyní byl přidán cyklus interaktivních přednášek klinické psycholožky a rodinné terapeutky. Po personálních změnách předchozích roků se na oddělení etabloval pozměněný tým lékařů a por. asistentek. V průběhu roku 2007 nastoupila další lékařka a celkem 3 porodní asistentky. Došlo ke změně na pozici sanitářky oddělení. Veškerý personál i nadále pokračuje ve zvyšování odborné kvalifikace a neustálém zlepšování kvality poskytované péče a přístupu ke klientkám oddělení. Rovněž spolupráce s klinickými pracovišti probíhala v uplynulém roce na velmi dobré úrovni a bude takto v ní pokračováno. Hematologicko-transfůzní oddělení (HTO) Oddělení zajišťuje odběry krve pro odborné ambulance a pro praktické lékaře, laboratorní služby komplementu - vyšetření hematologické, koagulační, imunohematologické, screeningové vyšetření infekčních markerů pro dárce krve, těhotné a novorozence. Pro těhotné i prenatální screening vrozených vývojových vad ve spolupráci s OKB a genetikou v Hradci Králové, kde provádí vyhodnocení a doporučení pro gynekologa. Spádovou oblastí je Litomyšlsko, Poličsko, Vysokomýtsko, Choceňsko, Českotřebovsko a částečně Moravskotřebovsko. Odběrová místnost byla v roce 2007 přesunuta do přízemí neurologického oddělení z důvodu většího komfortu pro pacienty a rozšíření prostor pro hematologické pacienty a pro dárce krve. Specializujeme se na trombofilní stavy, zajišťujeme sledování antikoagulační terapie pro pacienty s možností zapůjčení koagulometru v době dovolených, sledujeme rizikové trombofilní gravidní ženy. Spolupracujeme především s hematologickou 18 19

11 klinikou v Hradci Králové, dle zájmů pacienta i v Brně a v Praze. Nabízíme ambulantní podávání krevních převodů. V roce 2007 bylo vyšetřeno 171 nových pacientů a ke kontrolnímu či cílenému vyšetření přišlo pacientů. V odběrové místnosti jsme odebrali pacientů, což je průměrně 80 pacientů na den. Vyšetřili jsme krevních obrazů pacientů. Dostavilo se dárců darovat krev, z toho bylo odebráno dárců. Přišlo 188 prvodárců. Externě, převážně do Prahy bylo odesláno transfusních jednotek krve, v naší nemocnici vydáno TU krve, na našem pracovišti podáno 80 TU krve. Na zpracování plasmy odesláno do Španělska přes firmu Grupo Grifols s.r.o. 872 TU plasmy. Probíhá výroba nového transfusního přípravku deleukotizované krve, která je vhodná pro pacienty, kteří prodělali potransfusní reakci, pro pacienty čekající na transplantaci nebo pro CMV negativní pacienty. Navázali jsme smlouvu i na ozařování deleukotizovaných přípravků v H. Králové, což je další zkvalitnění výrobků pro těžké pacienty. V nemocnici pracuje transfusní komise, které předáváme informace důležité pro bezpečnost podání transfusních přípravků v rámci hemovigilance. Navázali jsme smluvní vztah na základní vyšetření krve pro veterinární lékaře. V roce 2007 byly uvedeny do provozu automatické Optilinky na separaci plasmy a červené složky s automatickým vážením a převodem on line do PC. Na imunohematologii se uvádí do provozu plnoautomat ECHO na vyšetření krevních skupin, nepravidelných protilátek a na křížení krví. Pro studenty středních i základních škol pořádáme přednášky s prohlídkou našeho pracoviště. Každoročně 14.6 pro veřejnost pořádáme den otevřených dveří. Je to mezinárodní den Dárců krve. V roce 2008 plánujeme zavedení plasmaferes z důvodu velké poptávky po plasmě a potenciálu dárců našeho spádu. Chirurgické oddělení Chirurgické oddělení zajišťuje nepřetržitý provoz pro akutní péči v oblasti úrazové chirurgie a náhlých příhod břišních. Plánovaná vyšetření probíhají buď v rámci ambulantní péče, nebo během hospitalizace: jedná se o vyšetření zažívacího traktu, pohybového a cévního systému, řešíme problematiku onemocnění prsů, různé formy zánětlivých onemocnění a chronických kožních defektů. Bylo hospitalizováno pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 5,6 dne. Celkově bylo provedeno operací, z toho 741 plánovaných a 490 akutních. Podařilo se udržet poradnu pro chronické kožní defekty včetně možnosti larvání léčby, nadregionální charakter je v oblasti traumatologie a laparoskopické operativy. Provozujeme následující ambulance a poradny: všeobecnou chirurgickou, traumatologickou, herniologickou, mamární, cévní, gastroenterologickou, urologickou, stomickou, poradnu pro chronické kožní defekty a onkologickou depistáž. Celkem bylo provedeno ambulantní ošetření. Perspektiva chirurgie je v dalším rozvoji diagnostické a léčebné činnosti, která je v přímé závislosti na technickém pokroku a ekonomické situaci. Opakovaně jsme zaslali žádost o akreditaci čekáme na rozhodnutí komise. Pokud se podaří získat akreditaci, budou se moci na našem pracovišti školit mladí chirurgové před atestací a další neatestovaní lékaři se také budou moci erudovat na chirurgickém oddělení v Litomyšli. Interní oddělení Interní oddělení poskytuje v rámci Litomyšlské nemocnice péči jak o hospitalizované pacienty, tak o pacienty v odborných ambulancích. Péče o hospitalizované pacienty je poskytována na 5 lůžkách jednotky intenzivní péče vyššího stupně, která je zaměřena především na léčbu akutních kardiovaskulárních onemocnění, dále na 45 lůžkách standardního oddělení. V ambulantní složce je poskytována péče ve všeobecné interní ambulanci, pod kterou je zahrnuta endokrinologická, lipidologická, revmatologická, hepatální a gastroenterologická ambulance, dále v odborné kardiologické a diabetologické ambulanci. Za rok 2007 bylo hospitalizováno na interním oddělení pacientů, z toho 546 na JIP. Průměrná hospitalizační doba: oddělení - 5,41 dne, JIP 5,78 dne, rehospitalizace na standardním oddělní 21%, na JIP 11%. Návštěvní doba na standardním oddělení a JIP není časově vymezena, je možnost domluvy s ošetřujícím personálem. V ambulancích při interním oddělení bylo provedeno vyšetření u pacientů. V diabetologické ambulanci bylo evidováno na počátku roku diabetiků, během roku přibylo 82 a zemřelo 52 diabetiků, bylo provedeno vyšetření. V kardiologické ambulanci bylo provedeno celkem vyšetření, celkem provedeno 190 ergometrií, 234 EKG Holterovských monitorování, 151 neinvazivních ambulantních monitorování krevního tlaku, UZ vyšetření srdce, 319 UZ vyšetření cév, na JIP provedeno 57 elektrických kardioverzí. Ambulance se koncentrovaly do přízemí interní budovy a byla zavedena centrální kartotéka. V ambulancích při interním oddělení bylo provedeno vyšetření u pacientů. V diabetologické ambulanci bylo evidováno na počátku roku pacientů, během roku přibylo 55 a zemřelo 40 pacientů, bylo provedeno vyšetření. V kardiologické ambulanci probíhají mezinárodní multicentrické studie WARCEF (zařazeno 15 pacientů)treat (zařazeni 4 pacienti), ARISTOTLE (zařazeno 5 pacientů), ROCKET-AF (zařazeno 4 pacientů), ERYPO (zařazen 1 pacient). V krátké budoucnosti je nutná celková stavební rekonstrukce interního oddělení a obnova vybavení. Kožní oddělení Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty z okresu Svitavy, Ústí nad Orlicí a části okresu Chrudim, spádová oblast cca obyvatel. Bylo hospitalizováno 345 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 15,4 dne. Oddělení provozuje kožní, venerologickou ambulanci a poradnu pro lymfedém. V jednotlivých ambulancích bylo provedeno vyšetření. Primář oddělení zorganizoval v květnu setkání primářů kožních oddělení ČR. Léčebna dlouhodobě nemocných Léčebna dlouhodobě nemocných je oddělení nacházející se mimo vlastní areál nemocnice. Oddělení je umístěno ve staré budově poblíž zámku a Klášterních zahrad. Především díky sponzorským darům se v posledních letech daří přizpůsobit vnitřní vybavení oddělení dlouhodobě nemocným a často imobilním pacientům, které je také možno za příznivého počasí vyvážet do přilehlé zahrady. Snažíme se o rehabilitaci nemocných po proběhlých mozkových příhodách, po úrazech s chirurgickým řešením. Jsou u nás léčeni nemocní s poruchou příjmu potravy, s demencí, s kardiálními nebo diabetickými komplikacemi. Vykonáváme paliativní péči onkologicky či jinak terminálně nemocných. V externí spolupráci u vhodných pacientů provádíme canisterapii. Nemocní jsou na naše oddělení přijímáni především po telefonické domluvě s vedoucím lékařem oddělení nebo se sociální sestrou LN, a to buď z domu na doporučení praktického lékaře, nebo překladem na žádost ošetřujícího lékaře z oddělení akutních lůžek. Práce v LDN vyžaduje empatický přístup k pacientům i příbuzným, klade velmi vysoké nároky na fyzickou zdatnost a duševní harmonii ošetřujícího personálu, i na jeho samostatnost. Bylo přijato 218 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 58,15 dne. S externí spoluprácí provádíme canisterapii (léčba pomocí kontaktu se psem). Mezioborová chirurgická JIP Mezioborová chirurgická JIP zajišťuje intenzivní péči pro chirurgické obory nemocnice. Má 6 lůžek se standardním vybavením. Během roku 2007 JIP neprodělala žádné podstatné změny. Celkový počet hospitalizovaných pacientů byl 597 s průměrnou ošetřovací dobou 2,82 dne. Navštívit pacienta je, po domluvě s lékařem, možno prakticky kdykoliv. Neurologické oddělení Neurologické oddělení na 30 lůžkách poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou činnost v celém spektru neurologických onemocnění. Dominují především cévní onemocnění mozku a onemocnění páteře. Poskytuje specializované poradenské služby pro pohybové poruchy, zejména Parkinsonovu chorobu, záchvatové onemocnění (epilepsie, bolesti hlavy a stavy zavrátí), pro roztroušenou sklerózu a degenerativní onemocnění. Ve spolupráci s interním oddělením resp. JIP řeší i akutní cévní mozkové příhody podáním trombolýzy, jako jediné účinné terapie u tromboemboligenních ischemických příhod. Zajišťuje kompletní vyšetření cerebrospinálního moku u akutních i chronických zánětlivých onemocněních mozku, např. roztroušené mozkomíšní sklerózy. V spolupráci s Neurochirurgickou klinikou Hradec Králové a Neurochirurgickým oddělením Pardubice řeší i případy nádorových onemocnění postihujících nervový systém. Neurologické oddělení zabezpečuje elektroencefalografické (EEG) a elektromyografické (EMG) vyšetření a evokované potenciály pro celou spádovou oblast. K dispozici má EMG přístroj s možností vyšetření pomocí magnetické stimulace, zrakových a sluchových evokovaných potenciálů. V roce 2007 byl zakoupen nový EEG přístroj. V urgentních případech je k dispozici nepřetržité CT vyšetření mozku i páteře. Podílí se i na ultrazvukovénm vyšetření přívodních mozkových cév i pro ambulantní pacienty. Ambulantní péči zajišťuje ambulance přímo v areálu nemocnice. Od roku 2004 má statut centra pro podávání botulotoxinu, který podává u jinak nezvladatelných dystonických syndromů. V detašované ambulanci Poličské nemocnice poskytuje v úterý a čtvrtek veškeré ambulantní vyšetření. Neurologické vyšetření v detašované ambulanci v Poličce zajišťují pracovníci neurologického oddělení, čímž se zajistí kontinuita trvalé neurologické péče o naše pacienty. Oddělení zajišťuje konsiliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a mimo pracovní dobu pro celou spádovou oblast. V roce 2007 bylo hospitalizováno pacientů, průměrná doba hospitalizace byla 7,69 dne. Nové metody: trombolýza u akutních cévních mozkových příhod; podávání botulotoxinu u dystonických syndromů, spasticity a dyskinéz; kaudální blokády u chronických vertebrogenních syndromů, u FBSS; zavádění programu prevence a sledování neurologických komplikací diabetes mellitus tzv. diabetické nohy (diagnostika diabetické neuropatie, pravidelné kontroly a pravidelné přeléčení). Čekání na ambulantní neurologické vyšetření v Litomyšli je 4-9 týdnů, na neurologické ambulanci v Poličce 3 týdny, na EMG vyšetření 2 týdny, na EEG vyšetření 2 týdny. Objednat na vyšetření se lze i přes internet (Neurologická ambulance Litomyšlské nemocnice je jako jediná v okrese zavedená v systému resp. Snahou je nasmlouvání resp. plné zprovoznění Jednotky intenzivní péče neurologického oddělení a následně včlenění do sítě Iktových jednotek zajišťujících plošně akutní péči i pacienty s CMP trombolýzou. Následně by se neurologické oddělení LN a.s. stalo oddělením řešícím cévní mozkové příhody v rámci celého regionu s následním sledováním a zajišťováním i sekundární prevence (Poradna pro stavy po cévních mozkových příhodách) příhod. Rozšíření ambulantních služeb stacionář podávání infuzí u algických vertebrogenních syndromů. Podávání botulotoxinu u dystonických syndromů, případně i u spasticity v spolupráci s Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk

12 Oční oddělení Oční oddělení provozovalo 14 očních lůžek. Počet hospitalizačních účtů byl a průměrná ošetřovací doba na lůžku se snížila na 2,60 dne. Zůstává skladba hospitalizovaných pacientů ve prospěch operovaných a omezení konzervativně léčených pacientů, což je trend nejen v ČR ale i ve světě. Na centrálních sálech bylo provedeno celkem operací, z toho bylo operací katarakty 956 (u 910 očí jsme implantovali měkkou nitrooční čočku). Nárůst operativy byl zajištěn větší produktivitou práce a z hlediska nákladovosti tlakem na snížení cen nitroočních čoček. Další nárůst operací je možný. Čekací doba k operaci katarakty je 7-9 měsíců. V operacích glaukomu bylo 23 filtračních zákroků (TE), 12 kombinovaných operaci (katarakta + TE) a 10 bazální iridektomie. Strabologických operacích bylo provedeno 28. Na zákrokovém ambulantním sálku bylo provedeno 571 menších operačních zákroků. Provozujeme všeobecnou oční ambulanci, glaukomovou poradnu a oční poradnu pro diabetiky (sítnicová poradna). Na ambulancích jsme provedli celkem vyšetření. Počet perimetrických vyšetření je Naše oddělení získalo od MZd ČR akreditaci pro další vzdělávání lékařů na 10 let. Možné perspektivy rozvoje závisí na možnostech přístrojového dovybavení. Ke zkvalitnění a urychlení měření k výpočtu nitrooční čočky před operací katarakty bychom nutně potřebovali bezkontaktní biometr IOL Master firmy Zeiss. Vzhledem k bezkontaktnímu měření je měření přesnější a omezí se také možnost nozokomiální nákazy a následně i omezení pooperačních infekčních komplikací a umožní rozšířit operativu o refrakční lensektomii a implantaci multifokálních nitroočních čoček, kde je nutná bezkontaktní biometrie. Možnost zvýšení operativy šedého zákalu v případě většího přístupu na operační sál. Oddělení infekční diagnostiky (IDG) Laboratoř Infekční diagnostiky a ATB středisko se zabývá problematikou diagnostiky infekčních onemocnění a současně testováním účinnosti antibiotik na detekované bakteriální kmeny. Spádová oblast laboratoře je regionální území Litomyšlská nemocnice a.s. a Svitavská nemocnice a.s., dále lůžková zařízení následné péče Vysoké Mýto, Moravská Třebová, Polička, Jevíčko Odborný Léčebný Ústav a praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Oddělení IDG má samostatné laboratoře: bakteriologii, infekční imunologii, mykologii a laboratoř PCR patogenů. Antibiotické středisko je rozděleno na úseky: informace citlivosti a rezistence bakterií; schvalování ATB žádanek se sledováním spotřeby antibiotik; konziliární služba antibiotické terapie. Oddělení IDG získalo za rok 2007 od Státního Zdravotního Ústavu, Střediska pro kvalitu laboratoří: Osvědčení o účasti v externím hodnocení kvality č. 190/2007 a Certifikát správné diagnostiky č. 190/2007. V roce 2007 byla laboratoř IDG zaregistrována do NASKL - Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře - jde o samostatný odborný a ekonomický útvar při sekretariátu ČLS JEP pro plošné provádění edukační a poradenské činnosti v celé šíři klinických laboratorních oborů, pro zajištění procesu zvyšování kvality práce klinických laboratoří, pro přípravu k akreditaci a pro ověřování kvality práce klinických laboratoří v rámci Registru klinických laboratoří (dále edukační a autorizační činnosti). Klinickou laboratoří v tomto smyslu se rozumí laboratoř podle definice ISO Program zvyšování kvality zdravotnických zařízení zahrnuje ověřování kvality práce klinických laboratoří, které dobrovolně deklarují zájem o tento proces a vstupují do Registru klinických laboratoří. Registr plní rovněž procesní funkcí systému kontinuálního a plošného zvyšování kvality práce klinických laboratoří. NASKL na žádost laboratoře ověřuje úroveň kvality v registrovaných laboratořích a společně s Radou a odbornými společnostmi vydává osvědčení o splnění aktuálních požadavků na klinické laboratoře. V roce 2007 bylo zpracováno vzorků, výkonů. V průběhu roku 2007 bylo ve spektru laboratorních vyšetření doplněno vyšetřování: průkaz toxinu A a B Clostrdium difficile - toxin A je enterotoxin, zapříčiní kumulaci vody, dysfunkci buněk střevního epitelu, chemotaxi PMN, toxin B je cytotoxin, je mnohonásobně toxičtější než A, protože způsobuje ulcerace a pseudomembrány na střevní sliznici, ze všech CD je nejvirulentnější kmen 027 s vysokou produkcí toxinů, u těžce imunosuprimovaných má fulminantní forma 40 % mortalitu, proto byla nastavena kontrola přenosu CDAD (CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASSOCIATED DISEASES) v nemocnici. Detekce MBL- metalobetalaktamázy u gramnegativních bakterií, vyhledávání bakteriálních kmenů se závažným fenotypem rezistence, tento enzym hydrolyzuje peniciliny, cefalosporiny a karbapenemy, protože karbapenemy jsou lékem volby u bakterií s fenotypem rezistence AmpC a ESBL, jde o nejzávažnější mechanismus rezistence, rychle se šíří v nemocničním prostředí, kde je velká spotřeba cefalosporinů vyšších generací, dosud jsou zachyceny tyto enzymy u Pseudomonád, Stenotrophomonád, Burrkholderií Acinetobakterů, pro terapii lze v této situaci použít pouze colistin, jehož farmakokinetické parametry nejsou optimální (BACMED). Laboratoř IDG má v koncepci roku 2008 zvyšování kvality pro diferenciální diagnostiku infekčních onemocnění. Zvyšovat specificitu a senzitivitu veškerých testů, vyhledávat detailně každý fenotyp bakteriální rezistence a eliminovat počet nediagnostikovatelných infekcí. S programen sledování spotřeby antibiotik Litomyšlské nemocnice a s důslednou analýzou cílené terapie směřujeme ke snižování nárůstu rezistentních bakteriálních kmenů a současně ke snížení nákladů za léčiva. Oddělení klinické biochemie (OKB) V rámci primární a léčebné péče poskytuje klinická biochemie informace o zdravotním stavu vyšetřovaných jedinců. Na základě laboratorních vyšetření odrážejících metabolické funkce organismu se klinická biochemie aktivně podílí na včasném zachycení objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, podílí se na léčbě pacientů a sledování její účinnosti. Hlavním úkolem je poskytovat klinicky relevantní informace. Jedná se o proces, na jehož začátku je vytvoření podmínek pro jejich vznik a na konci zajištění jejich optimálního využití: zajistit správnost preanalytické fáze při zpracování biologického materiálu, podílet se na kontrole přípravy nemocného, správném odběru, transportu a uchování biologického materiálu; v analytické fázi dbát na racionální používání instrumentace, vhodnou a ověřenou metodologii odpovídající nejnovějším vědeckým znalostem; v postanalytické fázi účelně zpracovat a zajistit přenos dat do LIS a NIS; využívat prvků řízení jakosti ve všech fázích činnosti. V roce 2007 bylo provedeno celkem vyšetření ( STATIM , rutina ). Zavedli jsme vyšetřování celkové antioxidační kapacity (TAS), což je vyšetření, které může využít i široká veřejnost. V průběhu roku jsme se úspěšně zúčastnili 45 cyklů systému externí kontroly kvality organizovaného Českou společností klinické biochemie a Národní referenční laboratoří. V rámci projektu zvyšování kvality práce klinických laboratoří pokračujeme v přípravě naší laboratoře k akreditaci dle normy ISO Nadále pracujeme na projektu systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 v LN. Ortopedické oddělení Ortopedické oddělení bylo založeno v roce Je složeno z ambulantní a lůžkové části. Počet lůžek 29, z toho 1 jednolůžkový nadstandardní pokoj. Ortopedické oddělení provádí převážně operační léčbu poruch a onemocnění pohybového ústrojí dospělých, vyjma operací zhoubných tumorů a spondylochirurgie. V ambulantní péči jsou jak dospělí tak dětští pacienti. Lékařský a celý zdravotnický personál splňuje požadovaná kriteria pro chod oddělení. Počet hospitalizovaných pacientů byl 1 364, průměrná doba hospitalizace 6,3 dne. Počet provedených operací byl 779 (např. TEP kyčelního kloubu 156, TEP kolenního kloubu 92, CKP 26, ASK výkonů celkem 265: plastika PZV 26, ASK ramena 49, ASK hlezna 6). Čekací doba na operace Tep kyčelních a kolenních kloubů je 12-18měsíců, ostatních plánovaných operací do 8 týdnů. Čekací doba je spojená s platební schopností ZP, které významně limitují tento čas a počet provedených operací. V artroskopickém programu zdokonalujeme ASK metody v oblasti ramena, hlezna hemiartroplastiky kolenních kloubů, ortopedie nohy. Ortopedie poskytuje širokou škálu možností jak v používání moderních technologií, postupů a užití nových implantátů a instrumentárií, které jsou vázány na vysoké ekonomické nároky. Radiodiagnostické oddělení Radiologie jako základní diagnostický lékařský obor zabezpečuje v Litomyšlské nemocnici a.s. tyto činnosti: vyšetření skiagrafické a skiaskopické, vyšetření CT, ultrazvukové vyšetření, interpretace získané obrazové dokumentace formou popisu, terapeutické a diagnostické intervenční výkony, na detašovaném pracovišti ve Svitavách mammografické vyšetření a ultrazvukové vyšetření prsu. Radiologické oddělení nadále zajišťuje nepřetržitou radiodiagnostickou a konziliární sonografickou službu pro všechna lůžková oddělení naší nemocnice a ambulantních lékařů ve spádové oblasti. Počet vyšetření na RDG byl v roce 2007 celkem (skiagrafie , skiaskopie 144, UZ vyšetření , CT vyšetření 5 005). RDG oddělení bylo zapojeno do projektu epacs, který zajišťuje předávání obrazové dokumentace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními elektronickou formou. Detašované mamografické pracoviště je zapojeno do celostáního programu pro časný záchyt karcinomu prsu, koncem roku úspěšně obstálo v reakreditačním řízení MZ ČR. Aktivně se v letošním roce podílelo na akci firmy AVON Pošlete svou ženu na vyšetření včas i na projektu VZP v 2. pololetí (rozesílání pozvánek na preventivní mamografické vyšetření klientkám pojišťovny). V roce 2007 bylo vyšetřeno žen, z toho preventivně. Ultrazvukem bylo vyšetřeno žen. U 78 žen bylo vyšetření doplněno odběrem vzorku z podezřelého ložiska pod UZ kontrolou. I v tomto roce byla samozřejmostí bezproblémová spolupráce s CHO v nemocnicích Litomyšl a Svitavy a s onkologem. Pracoviště bylo vybaveno moderním UZ přístrojem Toshiba Nemio. Rehabilitace V roce 2007 pokračovala činnost rehabilitačního oddělení na ambulanci i odděleních podle předchozích zvyklostí až do července, kdy po odchodu primářky MUDr. Hroudné byla nutná změna ve struktuře oddělení. Po otevření nové neurologie jsme převzali cvičebnu na neurologické ambulanci. Rehabilitační péče je poskytována ambulantním i hospitalizovaným pacientům. Část pacientů prochází vstupním vyšetřením ambulantního rehabilitačního lékaře, část přichází s předpisy z jiných ambulancí i oddělení. Pacienti se na procedury objednávají. Čekací doba na vyšetření je do 3 dnů, na procedury 1 2 týdny. Rozsah činnosti rehabilitačního oddělení: individuální a skupinová LTV dle onemocnění; měkké mobilizační techniky; různé druhy masáží; elektroléčba; vodoléčba podvodní masáže, vířivé koupele na horní i dolní končetiny, cvičení v bazénu. Výkony rehabilitační: fyzikální terapie , LTV , vodoléčba vířivka 3 844, podvodní masáž 2 675, cvičení v bazénu 1 687, měkké mobilizační techniky , masáž reflexní 99, laser 1 588, lymfoven 631. V roce 2007 jsme rozšířili nabídku masáží a výrazně navýšili placené procedury. Absolvovali jsme kurzy: kvadrupedální lokomoce v preventivní léčbě funkčních poruch; indická masáž hlavy; škola zad; míčková facilitace. Uvažujeme o vyslání fyzioterapeutů na nové kurzy a vzdělávací akce pro zkvalitnění poskytované péče

13 7. Ošetřovatelská péče Vedení úseku ošetřovatelské péče metodicky zajišťuje hlavní sestra. Prostřednictvím týmu hlavní sestry, který tvoří hlavní sestra, vrchní sestra pro chirurgické obory, vrchní sestra pro interní obory a vrchní laborantka pro laboratoře, metodicky řídí ošetřovatelskou péči a s ní spojené úkoly celonemocničního významu v oblasti ošetřovatelství. Kolektiv vrchních sester Litomyšlské nemocnice, a.s. tvoří 12 vrchních sester lůžkové složky a 8 vedoucích pracovníků komplementu. Počet vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků komplementární složky se v roce 2007 zvýšil ze 7 na 8, nastoupila vedoucí farmaceutická asistentka do nové nemocniční lékárny otevřené na konci roku V kolektivu vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků došlo ke změně. O uvolnění z funkce požádala vedoucí radiologická asistentka, na její místo nastoupil k diplomovaný radiologický asistent. V prosinci 2007 požádala o uvolnění z funkce vrchní sestra očního oddělení. Na její místo nastoupí nová vrchní sestra k Personální obsazení jednotlivých oddělení nelékařskými zdravotnickými pracovníky mírně převyšuje minimální počty pracovníků těchto kategorií stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V souvislosti s otevřením nového třetího operačního sálu došlo k navýšení počtu perioperačních sester a sanitářů na oddělení centrálních operačních sálů. Vyjma posledního čtvrtletí se celkem dařilo doplňovat místa za odcházející sestry z důvodu mateřských dovolených, odchodů do důchodu nebo ukončení pracovních poměrů ze strany zaměstnance. V posledním čtvrtletí jsme však pocítili nedostatek sester. Přes uveřejněné inzeráty a osobní kontakty zůstávají některá místa sester k neobsazena. Během celého roku jsme zároveň velmi obtížně doplňovali stavy za odcházející sanitáře muže. V září 2007 proběhl v celé nemocnici recertifikační audit s úspěšným výsledkem, nemocnice obhájila certifikát jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Vnitřní audity byly prováděny dle plánu a v oblasti ošetřovatelské péče byly zaměřeny na vedení zdravotnické dokumentace ošetřovatelská část, mytí a dezinfekce rukou, nošení šperků a hodinek při ošetřovatelské péči, uložení dezinfekčních roztoků a jejich exspirace, nakládání s odpady, uložení a evidence léků. Během roku 2007 provedla KHS Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, v naší nemocnici celkem 10 kontrol, při kterých nebyly shledány závady. Rovněž kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru zdravotnictví, na uložení a zabezpečení návykových látek, přípravků a prekursorů neshledala závady v našem zařízení. V roce 2007 uspořádala nemocnice pro své zaměstnance celkem 16 školících akcí, které získaly souhlasné stanovisko ČAS se zařazením do systému celoživotního vzdělávání. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 857 posluchačů, z toho 24 aktivně vystoupilo s připravenou přednáškou. Dne uspořádala Litomyšlská nemocnice, a.s. v pořadí již III. Mezioborovou konferenci. Tato konference měla regionální význam a její nosné téma bylo: Management prevence a léčby nejčastějších civilizačních chorob a rizika s tím spojená. Konference se účastnilo 241 zdravotníků. V NCO NZO Brno v roce 2007 dokončili 4 nelékařští nezdravotničtí pracovníci pomaturitní specializační studium, dvě zdravotní sestry dokončily certifikované kurzy. Ostatních vzdělávacích akcí národního centra v Brně se účastnilo 13 zaměstnanců. Nelékařští zdravotničtí pracovníci se rovněž vzdělávají na školících akcích pořádaných odbornými společnostmi, v roce v roce 2007 to bylo celkem 135 zdravotníků nelékařů. Komise pro řešení stížností a závažných mimořádných událostí přijala v roce 2007 pouze jednu stížnost na chování sester, kterou komise na základě objektivních zjištění vyhodnotila jako neopodstatněnou. Na každém lůžkovém oddělení nemocnice jsou vždy jeden lékař a jedna sestra pověřeni sledováním výskytu a nastolením opatření k eliminaci šíření mikrobiálních nemocničních kmenů, případně nozokomiální nákazy. O výskytu těchto kmenů je lůžkové oddělení informováno formou protokolu z oddělení infekční diagnostiky. Další postup je popsán vnitřní směrnicí nemocnice a o této činnosti je vedena písemná agenda. Pro pacienty, kteří po propuštění z akutních lůžek nemocnice vyžadují další ošetřovatelskou péči, je prostřednictvím sociální sestry zajišťována pečovatelská služba, charitní domácí péče, respitní péče, překlad do LDN našeho zařízení, případně v Poličce nebo Vysokém Mýtě. V roce 2007 bylo v Litomyšlské nemocnici, a.s. evidováno celkem 727 (+ 66 oproti roku 2006) žádostí o následnou péči. Umístěno bylo 668 žadatelů, což je téměř 100% nárůst oproti roku Z pohledu sociální sestry se výrazně zlepšila spolupráce s okolními LDN a domovy důchodců, propuštění pacienti více využívají služeb domácí i respitní péče, určitou roli může hrát i tzv. příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. Nejvíce žádostí na následné umístění bylo tradičně z interního oddělení: 344, z chirurgického oddělení: 157 a z neurologického oddělení: 81. Provozní, metodické, personální, hygienické a ostatní záležitosti jsou pravidelně projednávány 2x měsíčně na poradách vrchních sester. Porad se zúčastňuje správce nemocnice, manažer kvality a podle svých časových možností ředitel či ostatní členové vedení. Ředitel nemocnice, manažer kvality, controller a hlavní sestra navštěvují 2x ročně provozní porady všech oddělení nemocnice, na požádání hlavní sestra kdykoliv má oddělení potřebu. Ošetřovatelský personál se s celým vedením nemocnice setkává na pravidelných pololetních plenárních schůzích, při aktuálních závažných okolnostech i vícekrát ročně. Každý pracovník má možnost po předchozí domluvě setkat se a diskutovat s jednotlivými členy vedení nemocnice přímo. 8. Hodnocení spokojenosti pacientů Při hodnocení spokojenosti klienta-pacienta byla použita metrika 5 stupňů, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší (známkování jako ve škole). oddělení hospitalizovaných pacientů vráceno dotazníků Chirurgie ,06 41,89 19,35 Dětské ,92 8,57 6,5 Gynekologie ,76 35,03 27,31 Porodnice x x 683 x x 263 x x 38,51 Interna ,88 17,7 14,34 Kožní ,55 46,75 24,34 Neurologie ,61 10,56 21,18 Oční ,48 22,75 15,59 Ortopedie ,54 19,47 16,91 LN ,34 25,10 18,70 Komentář k hodnocení: Vzorek respondentů může poskytovat relevantní hodnoty, které zobrazují především oblasti, kde je nutno zlepšit péči o pacienty. Oproti roku 2006 se snížila absolutní i procentuální návratnost dotazníků. Největší pokles v návratnosti zaznamenala chirurgie. Největší nárůst byl u neurologie. V další činnosti je třeba se zaměřit na komunikaci s pacientem, na kvalitu, pestrost a teplotu jídla a na čistotu a dostupnost sociálních zařízení nemocnice. Vyhodnocení otázek dotazníku LN hodnocená otázka vážený průměr spokojenost s organizací a rychlostí příjmu do nemocnice 1,17 1,14 1,16 spokojenost s chováním a přístupem zaměstnanců během příjmu 1,12 1,09 1,10 spokojenost s chováním a přístupem lékařů k pacientům 1,14 1,11 1,11 spokojenost s informacemi lékaře o nemoci a jejím léčení 1,27 1,21 1,22 spokojenost s chováním a přístupem sester k pacientům 1,14 1,11 1,10 spokojenost s informacemi o vyšetřeních a výkonech prováděných sestrou 1,20 1,16 1,16 spokojenost s průběhem vizit 1,22 1,16 1,17 spokojenost s respektováním soukromí a studu pacientů 1,17 1,13 1,13 oblast kvality péče zdravotnického personálu 1,18 1,14 1,14 spokojenost s denním režimem na oddělení 1,28 1,28 1,28 spokojenost s kvalitou a chutí jídla 1,54 1,61 1,68 spokojenost s teplotou jídla 1,53 1,44 1,43 spokojenost s úpravou a servírováním jídla 1,25 1,24 1,28 spokojenost s čistotou koupelny na oddělení 1,30 1,14 1,17 spokojenost s čistotou WC na oddělení 1,32 1,14 1,14 spokojenost s výměnou prádla 1,13 1,12 1,15 oblast provozního režimu 1,34 1,28 1,30 spokojenost s péčí v LN 1,16 1,16 1,11 doporučení léčení v LN 1,02 1,02 1,02 oblast celkové spokojenosti v LN 1,09 1,09 1,07 % 24 25

14 9. Stížnosti a poděkování V roce 2007 bylo ředitelstvím LN přijato 10 písemných stížností, které byly řešeny v zákonných lhůtách. 7 stížností bylo neoprávněných, 3 stížnosti byly oprávněné. Všechny stížností se týkaly zdravotnických oddělení. Hlavním problémem (i u neoprávněných stížností) byla komunikace. V roce 2007 bylo ředitelstvím LN přijato 40 děkovných dopisů. 8 bylo adresováno neurologii; po 6 chirurgii a interně; 4 ortopedii; 3 společně gynekologii a dětskému oddělení; po 2 gynekologii, kožnímu a očnímu odd.; po 1 RDG, LDN a stravovacímu úseku; po 1 společně ARO a MChJIP; chirurgii a rehabilitaci; chirurgii, RDG a MChJIP. 10. Systém řízení kvality Litomyšlská nemocnice, a.s. má zaveden systém řízení kvality podle EN ISO 9001:2000 pro Poskytování komplexní ambulantní a lůžkové léčebně preventivní a ošetřovatelské péče, základní a specializované diagnostiky, výroby krve a krevních derivátů, včetně souvisejících služeb. Jsme první nemocnicí v Pardubickém kraji, která získala certifikát systému managementu kvality pro celý rozsah činností. V září 2007 proběhl externí recertifikační audit společností TRITON Cert. Auditoři certifikační společnosti zhodnotili systém jako vykazující zjevné prvky neustálého zlepšování. Nemocnici byla ohodnocena jako zdravotnické zařízení, které je programově zaměřeno na spokojenost pacientů. Audit proběhl metodou vzorkování a neshledal žádné neshody. Bylo doporučeno čtrnáct námětů na zlepšení. 11. Hospodářsko-technická činnost Investiční výstavba, údržba, opravy a nákup přístrojů a zařízení V roce 2007 pokračovala akce Přístavba monobloku neurologie operační sály Na tuto akci bylo uvolněno z rozpočtu kraje ,00 Kč. náklady stavební části ,04 Kč náklady technologické části ,96 Kč náklady na zdravotnickou technologií ,00 Kč inženýrské činnosti ,00 Kč Výše uvedené prostředky z rozpočtu kraje byly bezezbytku proinvestovány. Stavba byla dokončena v březnu Další velkou investicí byla stavba Ústavní lékárny Litomyšlské nemocnice, a.s. Tato akce bude financována z úvěru Litomyšlské nemocnice, a.s. tj ,63 Kč. náklady stavební části ,33 Kč náklady ostatní (inženýrská činnost, přeložky, poplatky atd.) ,50 Kč náklady vnitřního vybavení ,00 Kč úroky z úvěru ,80 Kč Koncem roku bylo vybudováno parkoviště za RDG v hodnotě ,- Kč, které bylo financováno z části tj ,- Kč ze sponzorského daru od firmy MACH s.r.o. a o zbývající část bylo požádáno Město Litomyšl (ještě v jednání). V průběhu roku byla provedena rekonstrukce centrální kotelny a decentralizace kotelen v jednotlivých budovách (kožní, IDG, garáže, spisovna). Náklady na tuto investici byly ,- Kč. Tato investice byla provedena na základě nařízení Pardubického kraje, který provedl výběrové řízení a následně uzavřel smlouvu s dodavatelskou firmou EVČ s.r.o. Pardubice. Tato investiční akce se bude hradit z úspor, které vzniknou snížením tepelných ztrát v rozvodových kanálech a větší účinností kotlů po dobu 12 let. Současně s touto akcí byl proveden rozvod upravené vody chlordioxidem do všech lůžkových oddělení v Litomyšlské nemocnici, a.s. a tím bylo zabráněno výskytu legionely v TÚV. Tímto opatřením jsme se dostali mezi několik málo nemocnic v ČR, které mají takto ošetřenou TÚV. Z neinvestičních akci byla dokončena revitalizace parku a následně provedena kontrola Fondem životního prostředí ČR, který neshledal žádné nedostatky a na tuto akci Litomyšlské nemocnici, a.s. poskytne doplatek ,- Kč. Na níže uvedené přístroje a zařízení byla vypsána výběrová řízení a následně byl realizovaný jejích nákup a to: Artroskopická pumpa nákupní cena ,- Kč, lékárenský informační systém nákupní cena ,- Kč + podpora ,- Kč, pánevní svorka kompletní nákupní cena ,- Kč a ultrazvuk pro mamografické pracoviště ve Svitavách nákupní cena ,- Kč. Za údržbu a opravy zdravotnické techniky nemocnice uhradila Rok Uhrazeno , , , , ,- změnou zákonů (povinné prohlídky, kalibrace, ověření atd.). Dopravní zdravotní služba Přeprava v roce 2007 byla zajišťována 6 sanitními vozy Ford, 1 vozem Felicie a Volkswagen 4 x 4. Detašované pracoviště ve Vysokém Mýtě, zajišťovalo 3 sanitní vozy Renault a 2 sanitní vozy Ford. Tato služba byla zajišťována u DZS v Litomyšli 7 řidiči, 2 řidiči na rozvoz stravy, 6 řidiči ve Vysokém Mýtě. Službu řídí 2 dispečerky (jedna v Litomyšli a jedna ve Vysokém Mýtě). Na DZS Litomyšl došlo ke snížení o jednoho řidiče. Stravovací provoz Za rok 2007 se ve stravovacím zařízení uvařilo hlavních jídel pro pacienty, obědů pro zaměstnance a obědů pro cizí (celkem hlavních jídel). Rozvoz stravy zajišťovalo vozidlo Hyundai se dvěma řidiči. Stravovací provoz zabezpečovalo 18 pracovníků, a to, 1 vedoucím nutričním terapeutem 2 nutričními terapeuty, 1 skladnice, 5 kuchařů a 9 pomocných sil. V průběhu roku došlo k redukci tři pracovníku (dva kuchaři a jednu pomocnou sílu). Cafeterie Tuto službu zabezpečovalo 3,5 prodavaček. Tato služba poskytuje občerstvení pro zaměstnance, pacienty a návštěvníky nemocnice v příjemném prostředí. V průběhu roku došlo k redukci o1,5 pracovníka. Údržba V roce 2007 zajišťovalo vnitřní údržbu nemocnice celkem 1 vedoucí údržby a 5 pracovníků (1 instalatér, 1 zámečník, 1 soustružník, 1 svářeč, 1 truhlář). Dále revize, opravy a rekonstrukce elektrických přístrojů, zařízení a rozvodů zajišťují 1 vedoucí elektrikář a 2 provozní elektrikáři. Údržba zajišťovala opravy poruch, havárií, plánované drobné rekonstrukce, úpravy - sečení parku, stěhování a ostatní pomocné práce, které jsou nutné ke zdárnému chodu nemocnice. Odpadové hospodářství Náklady za odvoz a likvidaci odpadů nemocnice činily ve výši ,- Kč, a to za nebezpeční odpad ,- Kč a ostatní ,- Kč. Celkem se odvezlo kg odpadů (komunální odpad kg, nebezpečný odpad kg). Svoz odpadů v areálu nemocnice byl zajišťován 1 pracovníkem. Kotelna V kotelně pracovalo 5 pracovníků, kteří zajišťovali provoz centrální kotelny, kotelny na internátě, kotelny na monobloku, kotelny na IDG, kotelny na spisovně, kotelny na starém kožním a kotelně v garážích. V průběhu roku došlo ke snížení o 4 pracovníky. 12. Informační systém Personální obsazení: vedoucí IT, hlavní analytik, správce klinického informačního systému, správce sítě IT a technických prostředků a pracovnice pro výkaznictví. Oddělení IT zabezpečuje v rámci nemocnice provoz několika informačních systémů. Nejrozsáhlejší z nich je centrální klinický informační systém AMIS*H jehož dodavatelem je firma ICZ a.s. Jde o rozsáhlou aplikaci s cca 40 samostatnými moduly (operační systém SOLARIS) s centralizovaným uložením aplikací i veškerých klinických dat (databáze INFORMIX). Systém využívá výpočetní kapacitu dvou 4 procesorových serverů fy SUN Microsystems (Enterprice E 450 a V 440). Od roku 2002 přešla litomyšlská nemocnice na plně digitalizované zpracování 26 27

15 obrazových informací vyšetření provedených na RDG pracovišti. Tato skutečnost si vyžádala nasazení dalšího samostatného informačního systému: PACSu. PACS je komplexní a komfortní systém pro archivaci, vizualizaci a přenos obrazových informací v nemocnicích. Dodavatelem našeho systému jsou fy Fomei (obrazový server JiveX) a Audioscan (prohlížeče Vpacs). Díky rostoucím kapacitním požadavkům bylo nutno zprovoznit nové záložní úložiště dat. Nový server s datovým polem o kapacitě 3 terabyty byl sestaven a zprovozněn zcela ve vlastní režii. Jednou z hlavních akcí roku 2007 z pohledu IT v nemocnici byla implementace software LOS Maxima fy Apatyka a.s. pro Nemocniční lékárnu. Jedná se o další relativně rozsáhlý, autonomní informační systém, v tomto případě na bázi Linuxového serveru s terminálovými stanicemi, které jsou instalovány nejen na jednotlivých úsecích lékárny, ale zejména pro potřeby objednávání léků i na jednotlivých odděleních nemocnice. Přes počáteční technické i organizační problémy je systém v současné době dobře integrovaný do logistických procesů nemocnice a postupně prokazuje své očekávané přednosti. Například již během zkušebního provozu se ve spolupráci s fy ICZ podařilo zprovoznit využití čárových kódů v režimu lékové preskribce, což přináší časové úspory na straně personálu, ale i pro klienty lékárny. Další viditelnou změnou v oblasti IT byl přechod na novou internetovou doménu: litnem.cz. Důvodů bylo více: změna právní subjektivity, zjednodušený přístup, ale hlavně se dořešila dostupnost k vlastnímu mail serveru z vnější internetové sítě. Rok 2007 znamenal posun i v řadě činností zahájených v letech předchozích. Významný posun opět nastal v operativní evidenci stavu a provozu technických prostředků IT. V návaznosti na zavedený systém čárových kódů se postupně přechází na systém evidence v rámci zakoupeného programu AuditPro fy TruconneXion a.s. Novými verzemi postupně prochází další využívané programy, mezi něž např. patří SW pro mzdovou a personální agendu Vema a.s PAM, SW Panakea pro skladovou evidenci zdravotnického materiálu fy. Stapro s.r.o. Pardubice, SW Evis pro sledování servisu zdravotechniky firmy ASW s.r.o. Vsetín, program elektronické pokladny v Cafeterii od fy Trifid software atd. Část programového vybavení vzniká i přímo na oddělení IT. Jedná se zejména o komunikační moduly pro přenos informací mezi jednotlivými systémy (přenos výsledků z AMISu do systému MISE resp.medidata, konzultační kanál systému ALPHA pro HTO), SW Milab pro mikrobiologickou laboratoř, SW pro sledování provozu operačních sálů a centrální sterilizace, podnikový intranet, jehož součástí je i správa řízené dokumentace LN či objednávkový systém pacientů. V této oblasti je v poslední době věnována největší pozornost dokončení vlastního SW skladů nakupovaného materiálu v laboratořích a konsignačních skladech. V nemocnici je vybudována moderní heterogenní datová síť. Páteřní část sítě je tvořena optickými kabely. Datový přenos využívá technologii přepínaného 1 Gbit Ethernetu prostřednictvím aktivních prvků fy. Cisco. Ustředním aktivním prvkem je Catalyst Pasivní část (kabelový systém) je kompletně řešen v třídě SYSTEMAX, s certifikací dle kategorie Cat5e. Pro externí pracoviště Polička, Vysoké Mýto, LDN Litomyšl, mamografické centrum Svitavy je zřízeno zabezpečené připojení typu VPN. V současnosti je v celém systému zapojeno téměř 300 počítačových pracovišť, vybavených terminály a parametrově širokospektrým rozsahem PC s tiskárnami. Z pohledu činností právě údržba a průběžná obnova techniky představuje podstatnou část využití pracovních kapacit oddělení. 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře Centrum pro funkční poruchy vidění Výzkum: Projekt 1: Kvalita života u dětí a dospívajících, prospektivní průřezová studie, řešitel Dr. Dostálek, GAČR 406/06/0035, hlavní řešitel prof. PhDr. J. Mareš, CSc. LF UK Hradec Králové Projekt 2: Retrospektivní analýza 5 let regionálního populačnío fotoscreeningu ambylogenních očních vad, retrospektivní studie, řešitel Dr. Dostálek Projekt 3 Ověřování digitálního infračerveného fotoscreeneru ViRA Projekt 4 Příprava ke klinickcým zkouškám fuzního zakrývacího testu Pedagogická činnost: Vedení diplomantů při přípravě DP: Alena Zárubová (Katedra biofyziky a informatiky, I. LF. UK Praha) Pregraduální výuka na vysoké škole: Výuka binokularity na LF MU Brno Postgraduální výuka: Výuka v kursu Instruktor stimulace zraku SRP Praha Publikace: Dostalek, M., Troneček, L., Hejcmanová, M., Petriščáková, M.: Subjektivní náhled dítěte na změnu kvality života způsobenou jeho kosmeticky markantní poruchou vidění. in: Mareš, J. (ed.): Kvalita živouta u dětí a dospívajích I., MSD, Brno 2007, (ISBN ) Dostalek, M, Troneček, L., Hejcmanová, M., Petriščáková, M.: Self-estimation of quality of life changes related to cosmetically evident squinting and/or glasses in younger school children. Abstracts of 31st Meeting of the European Strabismological Association, Mykonos, Greece, May 20 23, 2007, 73. Dostalek, M, Troneček, L., Hejcmanová, M., Petriščáková, M.: Self-estimation of quality of life changes related to cosmetically evident squinting and/or glasses in younger school children. Book of Transacts, Transactions, 31th European Strabismological Association Meeting, Mykonos, Greece, ESA, 2007, Madrid, in press Dostalek, M, Troneček, L., Hejcmanová, M., Petriščáková, M.: Self-estimation of quality of life changes related to cosmetically evident squinting and/or glasses in younger school children. Abstracts of Joint Congress of SOE/AAO, Wienna, Austria, June 9-12, 2007, 201. Dostalek, M., Dušek, J.: Instability of accommodation related to the non-refractive component of accommodative esotropia, Physiol Res., v redakci Dostalek, M.: D-Test nová alternativa Bagoliniho testu pro mladší děti Česká a Slovenská oftalmologie, v redakci Dostalek, M.: Efekt sedmi let fotoscreeningu amblyogenních očních vad, Sborník stransakt Celostátní ortopická konference s mezinárodní účastí, Dvůr Králové nad Labem, září 2007, Dětské oddělení Publikační činnost: 8 odborných publikací v časopisech pro postgraduální doškolování (Alergie, Pediatrie pro praxi, Vox pediatriae) Aktivní účast na kongresu Americké akademie ( AAAAI), Přednáška kongresu Imunologie v Martině, na kongresu v Polsku (Rabka). GPR Přednášky: 2. ročník podzimního semináře pro gynekology III. Mezioborová konference LN Chirurgie: Přednášky III. Mezioborová konference LN: prim. MUDr. D. DvořákCholecystolitiáza a její komplikace L. Kocourková Pooperační péče po cholecystectomii. IDG Přednášky: Semináře pro praktické lékaře a ambulantní specialisty téma: diagnostické možnosti infekčních onemocnění - květen 2007 Polička, červen 2007 téma PCR diagnostika u komunitních pneumonií Soláň minisympozium mikrobiologů a infektologů Seminář pro mikrobiology Zlín Baťova nemocnice na téma detekce betalaktamáz v rutinních laboratořích Seminář pro praktické lékaře ve Vysokém Mýtě na téma respirační patogeny a antibiotická terapie 28 29

16 Kožní Přednášky: prim MUDr Leichter - 2x Regionální seminář Hradec Králové, školení primářů Ramzová, seminář Kutná Hora, seminář s mezinárodní účastí Prešov Neurologie Publikační činnost: Marian Kuchar: Hudba a mozog. Neurofyziologické a patofyziologické súvislosti. Neurológia, 2, 2007, Přednášky: Aktivní účast na Neuromuskulárních dňoch, Rajecké Teplice, apríl 2007 Účast na Epileptologických dnech Praha-Průhonice. Neurologický kongres Praha 12/2007 Aktivní účast seminář Luže-Košumberk, nemocnice Vsetín. Oční oddělení Výzkum: Kotenová, V.: Mikropulzní terapie makulárního edému Přednášky: 1. Nové trendy v diagnostike v ambulancii očného lekára , Slovenská rep., Podbanské Eliášová, M.: Genetika a glaukom Eliášová, M.: Atypické papily v OCT obraze 2. XIV. Kongres Slovenskej oftalmologicekj spoločnosti: Makula , Slovensko, Bratislava Liška, V.: Kombinovaná Valsalvova a Purtscherova makulapatia 3. World Glaucoma Congress Singapore Eliášová, M., Kotenová, V., Mlynářová, K., Liška, V.: Secondary Post-traumatic Glaucoma 4. Kongres Slov. kataraktovej a refrakčnej spoločnosti , Slovensko, Banská Bystrica Liška, V.: Mikroincízna operácia katarakty rezon 2,2mm 5. organizace odborné akce: VI. Angiografické dny, Státní zámek Litomyšl - celostátní akce 1. Liška V.: Fluorescenční angiografie včera a dnes 2. Liška V., Kotenová V.: Ablace neuroretiny překvapení na FAG 3. Liška V.: Morbus Coats v dlouhodobém sledování 4. Kotenová V.: Venózní okluze jako první příznak myeloproliferativního onemocnění 5. Liška V., Kotenová V.: Makroaneurysma sítnice Aktivní účast na domácích akcích 1. Regionální oční seminář Hradec Králové, Zlín Eliášová, M.: Neriskujte, kalkulujte Stanovení celkového rizika glaukomu 2. VII. Jihočeské Timrovy dny České Budějovice Eliášová, M.: Poúrazová elevace nitrooční tenze kontra sekundární poúrazový glaukom Eliášová, M.: Dislokovaná čočka příčina sekundárníého posttraumatického glaukomu 3. Okresní oftalmologický seminář Litomyšl Eliášová, M. DuoTrav - novinka v léčbě glaukomu a 6th IGS Athény 4. Regionální oftalmologický seminář Co vy na to, kolegové Olomouc Eliášová, M.: Konzervační činidla v antiglaukomových preparátech 5. XV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Brno Eliášová M.: Krevní testy u glaukomu 6. Odborný oční seminář Vojkov u Říčan Eliášová, M.: Konzervační činidla v antiglaukomových. preparátech 7. XIV. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk Eliášová, M.: Význam absence konzervačních činidel v umělých slzách 8. Okresní oftalmologický seminář Litomyšl Eliášová, M.: Uveitis anterior vzácný nežádoucí účinek léčby 0,2% brimonidinem gtt. Eliášová, M.: Singapur a Sumatra v obraze Krom aktivit jednotlivých oddělení zorganizovala Litomyšlská nemocnice, a.s. III. Mezioborový seminář s odbornými lékaři Litomyšlska a okolí, s aktivní i pasivní účastí zaměstnanců LN. 14. Kontroly Ekonomický úsek V roce 2007 proběhly tyto kontroly: Ověření účetní závěrky ing. L. Talířovou za rok 2006 Výrok: Bez výhrad. Město Litomyšl, veřejnosprávní kontrola na místě, Závěr: přijaté dotace byly vyčerpány v souladu se smlouvami. HTS SZPI, Hradec Králové, Závěr: uloženo opatření k odstranění nedostatků. Státní energetická inspekce, Pardubice, Závěr: Nebylo zjištěno porušení zákona č. 406/2000 Sb. ČMI, Pardubice, Závěr: subjekt má zajištěnou metrologickou činnost na požadované úrovni. Prověrka BOZP, Závěr: byly uloženy opatření pro odstranění nedostatků. Státní fond životního prostředí ČR, regenerace areálu nemocnice Litomyšl, Závěr: bez závad HTO SÚKL, Předmět kontroly: následná kontrola výrobce transfuzních prostředků. Závěr: Byly uloženy opatření pro odstranění nedostatků. Kontroly KHS Pardubického kraje - Územní pracoviště Svitavy některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu pracoviště některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují 30 31

17 podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu Předmět kontroly: plnění zaměstnavatele v ochraně zdraví zaměstnanců při práci před riziky plynoucích z pracovních podmínek. Závěr: byly zjištěny nedostatky Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., v platném znění a prováděcím právním přepisem vyhláškou MZ č. 137/2004 Sb.. Závěr: nebyly zjištěny žádné hygienické nedostatky. VZP, pobočka Pardubice Předmět kontroly: kontrola příkazů ke zdravotnímu transportu. Závěr: byly zjištěny nedostatky Předmět kontroly: kontrola dokumentace pacientů. Závěr: byly zjištěny nedostatky Předmět kontroly: kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr: závady nebyly zjištěny. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha, Závěr: nedostatky nebyly zjištěny. 15. Novinové články o Litomyšlská nemocnice, a.s. v roce 2007 V městském, regionálním, krajském tisku, v kabelové televizi a rádiích jsme publikovali více než 170 článků, rozhovorů a prezentací. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví, Pardubice Předmět kontroly: skladování návykových látek, přípravků a prekursorů. Závěr: nedostatky nebyly zjištěny Předmět kontroly: ověření platnosti údajů a náležitostí uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o souhlasu s personálním a věcným vybavení, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením. Závěr: provoz odpovídá podmínkám stanoveným pro vydání souhlasu s personálním a věcným vybavení, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením. ZPMV, pobočka Hradec Králové, Předmět kontroly: dokumentace pacientů ortopedického oddělení. Závěr: byly zjištěny nedostatky

18 16. Sponzoři a dárci Finanční dary P S K v.o.s,t.n.koutníka 165, Choceň ORION, s.r.o., Litomyšl PROFISTAV, s.r.o., Tyršova 231Litomyšl Hubert Stratílek, Smet. nám. 91, Litomyšl Hana Stratílková, T. G. M. 906, Litomyšl BUILD-servis, s.r.o. Štěpán. 20, Praha 1 Ludmila Kocourková Miluše Vejrychová, Trstěnice MUDr. František Tošovský Josef Vomáčka, D.D., Litomyšl Ladislav Koumar, MIRO JUDr. Ivana Štarmanová, PRAHA DS SOFT s.r.o.,marián.hory,ostrava GLAXOSMITHKLINE s.r.o Jiří Vašek, Sedliště 44 ASTRA ZENECA Czech rep.praha MACH drůbež a.s. Partyzán. 322, Litomyšl Josef Vomáčka, D.D., Litomyšl HARTMANN-RICO,a.s. Vever.Býtýška drobní dárci ostatní ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Marcela Steinerová, Jungmanova 305, Choceň PSK,T.N.Kautníka,Choceň BOR, s.r.o., Na bílé 1231,Choceň Hana Stratílková,T. G. M. 906, Litomyšl Hubert Stratílek, Smet. nám. 91, Litomyšl Drim,Osík 231 Stružinský,H.Újezd 54 NOVATERM,s.r.o., Choceň GlaxoSmithKline,Na Pankráci 17,Pha 4 ZENTIVA Praha Václav Dudek, Na hradbách 130, Kolín drobní dárci ostatní ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 34 35

19 Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. Purkyně Litomyšl Česká republika tel.: fax: František Janda plastika z expozice na čas umístěná v areálu Litomyšlské nemocnice, a.s.

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Politika jakosti NL. Motto: Nemocnice Litomyšl Zdravotní péče pro Vaši rodinu.

Politika jakosti NL. Motto: Nemocnice Litomyšl Zdravotní péče pro Vaši rodinu. Politika jakosti NL + Motto: Zdravotní péče pro Vaši rodinu. Vize: Chceme vytvořit Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování

Více

NEMOCNICE LITOMYŠL VÝROČNÍ ZPRÁVA

NEMOCNICE LITOMYŠL VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE LITOMYŠL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO VAŠI RODINU 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH 1. Úvod 2 1. 2. Organizační struktura 3 2. 3. Přehled oddělení 4 3. 4. Všeobecné informace 4 4. 5. Personální

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Nemocnice Litomyšl. Výroční zpráva 2004

Nemocnice Litomyšl. Výroční zpráva 2004 2004 Obsah Úvod 3 1. Organizační struktura 4 2. Přehled oddělení 5 3. Všeobecné informace 5 4. Personální politika 5 5. Hospodaření NL 6 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2004 10 7. Ošetřovatelská

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více