Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT

2 Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA Ekologická etika České Budějovice 2012

3

4 Vzor citace: PŮBALOVÁ, L., ŠVEJDA, G. Ekologická etika. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 112 s. ISBN Anotace: Aktuální a v současnosti tolik diskutovaná problematika změny klimatu jen jednou částí obecnějšího problému lidstva a tím je vztah k životnímu prostředí obecně. Ten je předmětem filozofických úvah. Protože lidé mají rozdílný žebříček hodnot je také jiný přístup k životnímu prostředí. Zkoumáním těchto postojů se zabývá ekologická etika. Podle otázky: Co je základní a nejvyšší hodnota se ekologická etika dále ještě dělí na antropocentrickou, teocentrickou, biocentrickou a ekoncentrickou. Předložený studijní text se snaží didaktickou formou za pomoci komparace významných ekologicko-etických filozofů představit základní podstatu ekologické etiky. Ediční rada VŠERS: Dr. Milena Berová; doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.; Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; RNDr. Růžena Ferebauerová; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; PhDr. Lenka Havelková Ph.D.; doc. Ing. Marie Hesková, CSc.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. EKOLOGICKÁ ETIKA Mgr. Ludmila Půbalová, prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. Recenzenti: doc. Ing. Marie Hesková, CSc. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

5 POUŽÍVANÉ SYMBOLY Začátek kapitoly Výklad dílčího pojmu Shrnutí kapitoly Nejdůležitější pojmy Informace o problému Studijní literatura Kontrolní otázky a testy

6 OBSAH Předmluva 7 1 Úvod do problematiky 9 2 Osobnosti ekologické etiky Ekologická etika a filozofie Alberta Schweitzera Etická ekologie Konráda Lorenze Sociálně ekologická etika Erazima Koháka Leopold Aldo etik země Al Gore odstraňování ekologické krize Sociolog životního prostředí Anthony Giddens Přední český ekologicko-etický sociolog Jan Keller Krizově ekologicko-etický Josef Šmajs Bjørn Lomborg skeptický ekolog Jihočeský bioetik Josef Petr Ondok 61 3 Využití ekologické etiky v pedagogice se zaměřením na EVVO 64 4 Ekologická etika a socializace 65 5 Ekologická etika a prostředí 67 6 Ekologická etika a ekonomika 71 7 Ekologická etika a politika 77 8 Ekologická etika a etické kodexy 91 Závěr 100 Citovaná a doporučená literatura 102 Příloha 105

7

8 Předmluva Publikace Ekologická etika je součástí projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento projekt vychází z 9 odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a z potřeb základní i středních škol a školských zařízení. Je určen pro koordinátory environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, kteří již tuto činnost vykonávají, nebo se na ni připravují. Tento projekt si klade za cíl zvýšit jejich kvalifikaci a vybavit je vhodnými kompetencemi. V uvedených krajích vznikla střediska pro environmentální vzdělávání, výchovu a poradenskou činnost, na které se mohou obracet koordinátoři EVVO i ostatní pracovníci škol při začlenění environmentálního vzdělávání do školních vzdělávacích programů a při jejich realizaci. V rámci své ediční činnosti vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií 16 publikací, z nichž některé budou vydány jako studijní opory, nebo monografie. V tomto případě byla zvolena forma studijního odborného textu. Každá publikace řeší a popisuje vlastní problematiku a zároveň se obsahově prolíná a doplňuje s ostatními. Jsou to: Domácí ekologie a životní cyklus výrobku, Environmentální výchova v České republice a v EU, systém EVVO v ČR, Environmentální výchova v terénu, Environmentální politika, Financování EVVO v České republice, Školní projekty v EVVO a jejich využití ve školní praxi, Vývoj vztahu člověka a přírody, Globální souvislosti, problémy a výchova, Metodologie EVVO, Role a funkce koordinátora EVVO, Principy udržitelného rozvoje. Práce se skupinou, programy a nabídka Střediska ekologické výchovy, Zdravá města a místní Agenda 21, Životní prostředí v České republice a regionu a Ekologizace provozu školy. Domníváme se, že publikace Ekologická etika pomůže smyslu hlavního cíle projektu, tj. zvýšit kvalifikaci a vybavit vhodnými kompetencemi nejen pedagogy koordinátory EVVO, ale i další zájemce o environmentální problematiku. Všechny tyto požadavky najdeme v etice, která právem nese jméno etika ekologická. A jako každá jiná, také ekologická etika implikuje povinnost, aby byl člověk proměněn. Proto se zabýváme možností využití kritických filozoficko-ekologických úvah o selhání člověka ve vztahu k mimolidskému světu v sociální pedagogice. Zejména pak jejím úkolem v tvorbě sociálního kapitálu. Vytváření sociálního kapitálu je totiž, podle 7

9 mého názoru, základním předpokladem pozitivní změny nejen ve vztahu člověka k člověku, ale i k překonání kořistnického přístupu lidí k přírodě. Pro vydání publikace je významným faktorem nejen samotná realizace zmíněného projektu, ale také všichni partneři projektu. Například Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, jehož jedním z bodů činnosti je Poradenská, metodická a osvětová činnost zajišťující speciální pedagogiku pro les různým skupinám pro cílové skupiny, z nichž nejčastější jsou školy. Biskupské gymnázium J. N. Neumana v Českých Budějovicích, které si velmi dobře uvědomuje potřebu společenské a ekologické zodpovědnosti, což dlouhodobě promítá do svých vzdělávacích programů. Jeho stěžejní oblastí je vzdělávání dětí a mládeže s cílem, aby absolvent školy měl široký vzdělanostní rozhled, slušnou sumu vědomostí a uměl vyhledávat, třídit, využívat a aplikovat získané informace v souladu se zásadami křesťanského života. Lesy České republiky, s.p., které mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti environmentální osvěty. Podpora vzdělávání je jednou z priorit v politice komunikace s veřejností a společenské odpovědnosti firmy. Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Národní park Šumava chránící typické ekosystémy středoevropské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně jejich vývojových stádií a přispívající tak k udržitelnosti života na této planetě. Děkujeme za podporu při psaní Vysoké škole evropských a regionálních studií, manažerce projektu a odborným garantkám, i technicko-organizačním pomocníkům vybavujícím tuto publikaci. 8

10 1 Úvod do problematiky Ekologická věda je soubor vědních disciplín příslušných pro problematiku ohrožení životního prostředí. Je to oblast zabývající se vztahem jedince k jeho prostředí. Občas se i pedagogové ptají, proč je právě ekologická etika tak důležitá ve výuce, v prožívání a v životě vůbec. Vždyť se žákům dostává všech posledních vědeckých poznatků, mají k dispozici nejmodernější techniku, mohou si sami udělat obrázek o současném světě. Dnešní žáci jsou mimo jiné nejen vnímaví, ale rovněž velmi kritičtí. Nedostatek zkušeností je tak může uvést na nesprávnou cestu, může je přivést k extremistickým názorům, případně je vrhnout do náruče drog. Je zapotřebí, aby je pedagog citlivě provedl obdobím vnímání etických hodnot světa, odkazem našich předků a zároveň jim nastínil obzory, jichž je žádoucí dosáhnout. Proč je tedy ekologická etika tak důležitá? Názory na to se různí. Jeden z předních a uznávaných etiků dneška, filosof, vysokoškolský pedagog a ekologický aktivista, prof. Erasim Kohák, se domnívá, že k tomu vedou tři základní důvody: vzrůst počtu obyvatel, růst spotřeby, touha po moci a po jejím uplatňování (Kohák, 2000). Člověk dostal do vínku moc myslet a přemýšlet nad svými činy a nad jejich důsledky. Uvědomuje si tak, že s růstem počtu obyvatel, jejich přáním mít se stále lépe a dle svých představ a možností zvyšovat svoji spotřebu na úkor přírody a ostatní společnosti vůbec, s mocí, kterou představují nové technologie, nové výzkumy, se otevírá i druhá stránka věci, a to, že naše zdroje, naše možnosti, které nám byly dány na této planetě nejsou nevyčerpatelné, že neustálé zvyšování spotřeby přináší sebou problémy v zemích třetího světa, hlad, války, což zpětně může vyvolat potřebu obyvatel uniknout do tzv. světa civilizovaného, kde tlak vyvolává protitlak a v konečném důsledku vede k devastaci kultur i přírody. Uvědomuje si, že etické chování není samoúčelné, kdy několik filosofů se snaží šířit myšlenky křesťanství, humanismu, atd., ale stává se prostředkem pro záchranu lidstva a naší planety vůbec. Spatřuje v etice, a v etice ekologické obzvlášť, možnost jak zabránit tomu, aby si sám pod sebou nepodřízl větev. 9

11 Základní pojmy Pojem etika vychází z řeckého slova Éthos (εθος, zvyk, obyčej, nebo ηθος, mrav). Původně toto slovo označovalo místo, kde se pásla zvířata. Později však se používalo i pro označení míst, kde žijí lidé, přičemž zahrnovalo i to, jak se v rámci tohoto obydlí lidé mají chovat a chovají. Původní význam slova se někdy vykládá i jako společný mrav. Slovo mrav je pak odvozeno od staročeského mrav, označujícího to, co se líbí nebo co je vhodné Již ve starověku znamená étos určitý společenský zvyk, obyčej a mrav, který charakterizuje určitou společnost nebo skupinu. Aristotelés 1 rozlišuje mezi ethos (obyčej, zvyk) a éthos jako ideálem odpovědného mravního jednání V současnosti chápeme pojem étos jako určitý způsob jednání, postoje a smýšlení osob, jako charakteristický ideál jednání v určité společenské skupině a jejích hodnotových principů (Filosofický slovník, 1995). Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav). Pojem původně označoval vůli, jež byla člověku uložena bohy či panovníkem, definoval souhrn předpisů, zákonů a obyčejů (móresů). Dnes je často zaměňována s pojmem éthos. Morálka se na jedné straně dotýká pojmu zdvořilost, slušnost, liší se však tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty). Používá se ve dvojím významu: v normativním významu znamená to, co je z vnitřního přesvědčení správné nebo naopak nepřípustné, případně i soubor principů, podle nichž se má lidské jednání a rozhodování hodnotit; v popisném významu je to pojem pro to, čím se členové určité společnosti nebo skupiny fakticky řídí, co jejich společnost vyžaduje a co naopak odmítá. Slovo se někdy používá ve stejném významu jako mravnost a etika vůbec, ani v běžné řeči však neznamená pouhou slušnost nebo etiketu, nýbrž zásady důležitější a závažnější, které podle T. Hobbese zajišťují pokojné spolužití a svornost. Jednání, které morálce odpovídá, 1 Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filozofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Narodil se 384 př. n. l. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Otázkami etiky, to jest hledání nejlepšího života v obci, spravedlnosti a práva se Aristotelés zabýval v několika spisech: v Etice Eudemově, v Politice a v nejznámější Etice Nikomachově. 10

12 se označuje jako morální, jeho opak jako nemorální, případně amorální (z lat. a-moralis, bez morálky). Po dlouhá tisíciletí zůstává morálka pevnou páteří, o kterou se lidská společnost opírá. Vztah člověka k morálce, k morálním hodnotám a normám, jejich nalezení a dodržování náleží k nejvýraznějším znakům lidství všech historických dob. Vývoj etiky Antika Už od vzniku lidské společnosti se rodily a formovaly rozmanité úvahy zaměřené k tomu, jak si vyložit vztah člověka k ostatním lidem, jak zajistit vzájemné lidské soužití i soužití lidské společnosti s přírodou. Tyto úvahy měly ve svém důsledku praktický dosah, neboť lidskou existenci umožňovaly a vznikaly v úzké návaznosti s názory filosofickými, náboženskými a biologickými. Nezbytnost vzájemné sounáležitosti postupně vedly i k teoretickému zakotvení morálky k etice. Když pomineme původní čistě sociologické a biologické počátky naší etiky, tak lze v rámci kulturního evropského prostoru vycházet z již opravdu rozvinuté antické etiky. Etickými otázkami se začali jako první na evropské půdě systematicky zabývat už řečtí myslitelé. Základem řeckého pohledu na svět byla představa kosmu jako harmonického řádu, v němž má všechno své místo, a který je řízen přísnými zákony. Mimo pojem dobro a blaženost byl jejím základním pojmem řecký pojem areté (ctnost či zdatnost) jako to nejlepší, čeho může být člověk schopen. Ctnost byla kategorií, která vyjadřovala celkové zaměření člověka k dobru, a to ať to bylo v rovině společenské nebo osobní. V antickém pojetí zahrnovala ctnost schopnost chovat se rozumně, mít vytvořený zbožný pohled na svět, žít svobodně a usilovat o dobro a spravedlivé mezilidské vztahy. Především v demokratické řecké obci, která se v antice nazývala polis, bylo k výchově ctnostného člověka zaměřeno celé vzdělání; ten, kdo o ctnost neusiloval, neměl šanci v intelektuálním ani veřejném životě. Příkladem takového města byly například Athény v 4. a 5. století před naším letopočtem. Etika v antice odpovídala nejen na otázky, co je dobré a co je špatné, ale jednalo se o teorii způsobu lidského života. Sókratés mluví o tom, že jej vede daimonion (svědomí), věřil, že poznání je ctnost a neřest je důsledkem neznalosti. Platón ve svém známém podobenství o jeskyni naznačuje, že idea 11

13 Dobra je transcendentní. Člověk má podle Platóna tři stránky: žádostivost, vůli a rozum. Rozum má ovládat žádosti za použití vůle. Na otázku, proč je lepší být spravedlivý, odpovídá takto: rozum se zabývá věčnými hodnotami, žádostivost dočasnými, proto má mít rozum přednost. Dobrý a spravedlivý je pro Platóna totéž. Největší zásluhu o vytvoření etiky jako nauky o morálce měl řecký filozof Aristoteles. Aristoteles je zastáncem teorie středu ( zlatá střední cesta ). Špatné jsou pouze extrémy. Například hněv je dobrý, pokud člověka podněcuje, ale hněv ve svém extrému (zášť, nenávist) je špatný, stejně jako v druhém extrému (netečnost, apatie). Mezi extrémy se nalézá harmonie. Etika znamenala nejen vědět, co je dobré a co špatné, ale také podle toho žít. Eudamonia štěstí, blaženost, je stav, kam nás dovede náš rozum (Störig, 2007). Další směry pak také řeší etické otázky: Epikurejci věřili, že jediným cílem a ctností člověka je blaho. Dosahování blaha by měl podle nich člověk omezit pouze tehdy, je-li to pro něj dlouhodobě nevhodné (sebedestrukce alkoholem apod.) (Diogénes, 1952). Stoikové se zase shodně s Aristotelem domnívali, že cílem člověka je eudamonia. Věřili, že vesmír uspořádala inteligentní bytost a že tedy má smysl (logos). Stoicismus uznává realitu takovou, jaká je, člověk má podle nich přijmout, že některé věci může změnit a některé ne. Za ty, které může změnit, má přijmout odpovědnost. Důležité je, že podle stoiků nezáleží na výsledcích jednání (na rozdíl od např. utilitarismu), ale na dobré vůli. Náboženství a etika Existují tři přístupy ke vztahu mezi etikou a náboženstvím: autonomní etika zcela nezávislá na náboženství heteronomní morálka staví na náboženských přesvědčeních teonomní morálka vychází ze stejného zdroje, jako náboženství V judaismu je autoritou např. Tóra, v islámu jsou to Korán, hadísy a zákon šaría, hinduismus vychází z mnoha spisů a živé zkušenosti, buddhismus kromě spisů klade důraz na rozum a osobního učitele. Syntézou mnoha vlivů je křesťanská etika. Podle křesťanství je Bůh absolutní autoritou morálky. Lidé mohou morální zákon poznávat prostřednictvím Bible, církevní tradice, Božského vnuknutí (Duch svatý) nebo skrze svědomí. Základem křesťanské etiky je vedle posel- 12

14 ství Ježíše Krista z Nazareta a židovského nábožensko-kulturního vlivu také etika antické doby. Axiomy desatera přikázání nejsou jen zákazy. Jsou to etické principy, které ukazují na to, co má perspektivu a budoucnost. Ukazují na to, pro co stojí žít. Židovská etika se také soustředí na otázky kolem národa, rodiny, spravedlnosti i sociálních problémů. Křesťanství znepokojovalo společnost zejména proto, jaký mělo vztah k moci a bohatství. Křesťanské učení je učení lásky a úcty k lidské důstojnost. Středověk Středověk patří k nejrozsáhlejším časovým obdobím (počátek je spojován s rozpadem římské říše, konec s objevením Ameriky) a středověká etická témata se promítají do celého tehdy známého světa. Vůdčí roli, alespoň co se Evropy týče, má ve středověké etice křesťanství. Období středověku můžeme rozdělit na období a) patristiky b) scholastiky V raném období je filozofie spíše věroukou. Při exkurzu do dějin středověké etiky bychom tak mohli uvést mnohá jména otců, kteří promýšlejí křesťanskou víru filosofickými či teologickými pojmy. Středověkou scholastiku lze rozdělit na ranou, vrcholnou a pozdní. Raná znamená přenos základních myšlenek z filozofie k teologii. Jako představitele vrcholnou scholastiky si uveďme alespoň Tomáše Akvinského ( ). Tomáš Akvinský Tomáš Akvinský rozvinul etiku na základě přirozeného zákona. Ve svém pojetí etiky pracuje jak s křesťanskými (víra, naděje, láska), tak antickými (moudrost, statečnost, umírněnost, spravedlnost) ctnostmi. Vycházel z křesťanské tradice a podařilo se mu podložit křesťanskou etiku racionálními základy. Nauka o přirozeném zákoně (lex naturalis) vychází z empirického pozorování a logických dedukcí. Každá věc sleduje účel, a naplnění tohoto účelu je dobré. Rozum, který člověk od Boha dostal, je východiskem morálky. Také Tomáš Akvinský říká, že mravní posouzení jednání nezávisí na jeho výsledku, ale na účelu, ke kterému směřuje. Protože je přirozené právo založeno na rozumu, není kulturně podmíněné. V Summa Theologiae popsal 13

15 Tomáš Akvinský čtyři základní ctnosti: rozumnost, spravedlnost, statečnost a uměřenost 2. Přechod od středověku k renesanci z pohledu etického myšlení. Přechod od středověku k renesanci představuj Machiavelli, Luther či Kalvín. Připomeňme si některé zásady protestantské etiky, která uznává podnikatelský zisk a riziko. Pomohla změnit pohled na podnikatele, na obchod s penězi, který chápe jako legitimní. Náboženská víra tedy nestojí v protikladu se světskou aktivitou, naopak je dobré spojit víru, odpovědnost, morálku v podnikání a s podnikáním (Anzenbacher, 1994). Ekologická etika Filozofická a teologická etika se zabývá jednáním člověka jako bytosti schopné odpovědnosti. V tomto případě pro naši problematiku tedy zneužíváním přírodou poskytovaného prostředí života (Kotovicová, 2009). Základní otázkou pro kriterium dobrého nebo špatného užívání je ohled na hodnoty, nebo bezohlednost vůči nim. V ekologické oblasti se vychází z toho, že obecně platnou hypotézou je život sám. Toto je podstatou ekologické etiky. Základním řešením je ontologické východisko 3. Náboženské hledisko pojetí etiky uznává absolutní vládu Boha nad jeho dílem. Křesťanská víra jednoznačně uznává hodnotu daru. Z příkazu žít se bezprostředně odvíjí: Život chránit, udržovat a rozvíjet. Ekologická etika se dotváří stejně jako jiné aplikované etiky postupným vývojem. Pro úvod je třeba ještě vymezit co je a není ekologie. Ekologická otázka, jak se dnes podává, je jev, který vyplývá z mnoha faktorů. Především jsou to faktory materiální, které jsou spojeny se zhoršováním životního prostředí. Dále má svůj zdroj také v politických faktorech. Stejně důležitá je otázka ideologické povahy. Proto se ekologie stává významným způsobem poznání v optice praktického zájmu člověka o neporušenosti životního prostředí. Environmentální (ekologická) etika je ta oblast etiky, která se zabývá vztahem jedince k jeho prostředí. Proč je ekologická etika důležitá? Podle Erazima Koháka ze tří důvodů vzrůstu našeho počtu, spotřeby a moci. Jsme velice mocní, hodně toho spotřebujeme a je nás mnoho. 2 Anthony Kenny, Tomáš Akvinský, Oikhoymen Ontologie = nauka o bytí, je první a základní filosofickou disciplinou. Ontologie má až do dnešních dnů základ v řeckém filosofu Aristotelovi. Její název vznikl z řeckého slova ON, druhý pád ONTOS což znamená jsoucí, tedy to, co jest, co existuje. 14

16 Svět se stal lidskou globální vesnicí a i naše problémy nabyly globálního měřítka. Racionálně si klademe otázku, která by pro naše předky (s výjimkou některých přírodních národů či východních kultur) byla obtížně pochopitelná: Jak našlapovat měkčeji na zemi, jak žít tak, abychom si nepodřízli symbolickou větev, na které sedíme. Ekologická etika, jako dnes již svébytná a rozvinutá disciplína, se zabývá zejména těmito základními otázkami: Proč došlo ve vztahu člověk vůči životnímu prostředí k selhání? Jak by se měl tento vztah změnit? Většina směrů environmentální etiky konstatuje, že někdy v historii se lidé dostali na křižovatku, na které se vydali špatným směrem. Touto křižovatkou se někdy rozumí tzv. odtržení od přirozeného světa, procesu, od kterého člověk přestal žít v souladu se svým prostředím a dostal se s ním do rozporu. Umístění této křižovatky je různé: nejradikálnější autoři vidí chybu vůbec v lidské podstatě a lidé jsou pro ně rakovinový nádor planety, jiní vidí chybu v počátku civilizace a zálibně se dívají po životním stylu přírodních národů. Pro ekofeministky je příčinou krize nástup patriarchátu, pro hinduisty židovsko-křesťanská civilizace, pro katolíky renesance a reformace, pro protestanty osvícenství, pro další průmyslová revoluce. Nejčastěji je jako jeden z viníků uváděn cartesiánský pohled na svět, vycházející z názorů francouzského myslitele René Descarta. Pro Descarta totiž hodnotu měli jen myslící tvorové, tj. lidé. Zvířata byly pro něj bezduché automaty. Tlučeme-li psa a ten pes křičí, nesmíme se myslet, že by ho to bolelo, poučuje nás Descartes, ale je to jako když udeříme na klávesu varhan a ta vydá příslušný tón. Descartovi kritici tvrdí, že právě tyto myšlenky přispěly k tomu, že v Evropě zvítězil panský pohled na svět, jako na skladiště surovin, které je možné neomezeně a bez jakýchkoliv etických zábran drancovat. Erich Fromm a Rupert Sheldrake poukazují na odkouzlení světa, ke kterému podle něj došlo s reformací. Spolu s kultem Panny Marie a svatých totiž reformace odstranila z křesťanství jeho ženskou, soucitnou část, jejíž kořeny bylo možno vystopovat až k velkým neolitickým náboženstvím Bohyně. Kalvinismus navíc nesmírně zhodnotil práci a vydělávání peněz, jako zvulgarizovaný indikátor Boží milosti. 15

17 Lynn White jr. v 70. letech inicioval diskuze o kořenech environmentální krize v křesťansko-judaistické kultuře. Poukazoval zejména na antropocentrický ráz Bible a výzvy k zaujetí panského postoje k přírodě, které se ozývají v Genesis. Ekofeministky nalézají příčiny panského postoje také ještě v dominančním zaměření civilizace. Původní model, který se jako poslední udržel na Krétě, byl v důsledku vpádu patriarchálních nomádů vystřídán dominantní, agresivní a výbojnou společností. Došlo tím k narušení původní rovnováhy, a počátku současného nerovnovážného stavu. Pro jiné autory představuje problém samotná genetická výbava člověka. Rakouský etolog Konrád Lorenz mluví o přežívajících děděných vzorcích chování, které byly výhodné v paleolitu, ale kontraproduktivní v dnešní době. Šmajs upozorňuje na rozpor mezi kulturní a přírodní informací, která vzniká na úrovni vnímání ale nakonec i interpretace skutečnosti. Pro jiné autory hledání dějinných křižovatek není tak důležité. Na lidský vývoj se nemusíme dívat jako na cestu, která se kdesi odchýlila špatným směrem, ale jako na nedokončený vývoj, stále provázený dětskými chybami. Aldo Leopold v eseji Etika Země vysvětluje proces postupného rozšiřování množiny bytostí, na které vztahujeme etické ohledy (ve své podstatě po tisíciletí pořád stejné): Když se v Homérově Odyssei vrátí hrdina domů, povraždí Pénelopiny nápadníky a oběsí otrokyně, které jim sloužily. Dnes nám takové jednání připadá nelidské. Po mnoha bouřích 19. a 20. století války Severu s Jihem, odstraněním apartheidu v Jižní Africe, hnutí Gándího, Martina Luthera Kinga, atd. cítíme, že všichni lidé jsou bytostmi hodnými úcty, hodnými toho, abychom na ně vztáhli základní etické imperativy: nezabiješ, nepokradeš. Nyní stojíme před dalším krokem: přiznat toto právo i jiným živým bytostem. Zákony, zakazující týrání zvířat, či rozhodnutí novozélandského parlamentu přiznat jistá práva primátům, jsou milníky na této cestě. Život je ale konfliktní záležitost, zájmy jedněch bytostí stojí proti zájmům bytostí jiných. Pro zvažování etických dilemat je třeba ujasnit si výchozí bod, zdroj hodnot, ke kterému se budu vztahovat. V současné ekologické etice je možné rozlišit čtyři základní postoje (které ovšem nikdy neexistují v čisté formě): Antropocentrický postoj považuje za zdroj hodnot člověka a jeho zájmy. Ve své pokleslé variantě je odůvodněním panského postoje ke světu. V environmentálně uvědomělé variantě ale mluví o zájmech 16

18 budoucích generací, o dlouhodobém zájmu člověka o neponičené životní prostředí. Je základem obecně akceptované environmentální politiky, konceptu trvale udržitelného rozvoje. Teocentrický postoj chápe jako zdroj všech hodnot Boha. Je sdílen křesťany, judaisty, muslimy. Může vést k jistému fatalismu a ignorace environmentálních otázek, ale také ke konceptu správcovství, postoje odpovědnosti za svět vůči jeho stvořiteli. Biocentrismus má ve 20. století své kořeny zejména v práci Alberta Schweitzera. Vychází z přesvědčení, že lidská víra ve vlastní výlučnost je neoprávněná, a že to co je třeba chránit je život v jakýchkoliv formách. Zasahovat do životů jiných druhů je možné jen pro uspokojení vitálních potřeb (Arne Naess), tedy z nutnosti. Důsledně pojímaná biocentrická etika nás přivádí k úvahám o dobrovolné skromnosti, problémům vyhodnocování dopadů výrobků na životní prostředí, ale může se stát také východiskem ekoterorismu. V hlubinné ekologii Arne Naesse se odvolává na indickou filosofii, ale mluví také o preferenci emocionálního poznání nad racionálním. Ekocentricky orientovaná etika čerpá zejména z Aldo Leopolda. Podle něj je správné takové jednání, které přispívá integritě biotického společenství. Správné je tedy brát v potaz zájem celku a v odůvodněných případech jej nadřazovat zájmům jednotlivce. Základní slabinou tohoto postoje je obtížnost ve vyhodnocování zájmu celku a v některých těžko akceptovaných vývodech, které z něj mohou vyplynout (Garin Hardin například z ekocentrického postoje vyvozuje nutnost zelené diktatury a pozastavení pomoci rozvojovým zemím). Důležité je také pojetí etiky podle hypotézy Gaia Jamese Lovelocka. Podle ní je možné chápat Zemi jako jediný organismus, ve kterém lidé mají roli jakési šedé kůry mozkové. Ekologická etika jako pokračování tradiční etiky tak opakuje všechny její problémy a úskalí. Zároveň se dotýká všech základních lidských otázek sváru soucitu a rozumu, svobody a řádu či oprávněnosti násilí. Tak jako ona, zůstává otevřená a nevyřešitelná, předkládaje své otázky svědomí každého. Praktická ekologická etika představuje určitý průnik všech výše uvedených přístupů. Pro člověka by mělo být přirozené chápat ochranu prostředí jako svůj přirozený dlouhodobý zájem a odpovědnost vůči příštím generacím, současně by si měl uvědomovat, že prostředí není možné chránit bez respektování požadavků na integritu ekosystémů. Etika, která by ale 17

19 pro celek odhlížela od jednotlivců a nebyla schopna cítit jejich radost, utrpení, a také svoji souvztažnost s nimi, by nemohla být skutečně etickou. Konečně, pocit kontaktu s vyšším řádem, který posvěcuje profánní realitu a pomáhá člověku nalézt svoje místo, je jednou z důležitých a podvědomě cítěných lidských potřeb 4. Kontrolní otázky a testy [1] Co je ekologická etika? [2] Jaké jsou důvody a motivace chovat se k životnímu prostředí eticky? [3] V čem momentálně vidíte největší hrozbu pro lidskou planetu? [4] Je nutné nastolit změny politických a ekonomických pravidel? [5] Jaké systémové změny považujete za nutné? 4 Další informace a doporučená literatura např. na 18

20 2 Osobnosti ekologické etiky 2.1 Ekologická etika a filozofie Alberta Schweitzera Rakouský teolog, varhaník a filozof Albert Schweitzer se narodil roku 1875 jako syn evangelického faráře v Alsasku. V rodině se již po generace střídalo povolání faráře a učitele, které bylo často spojeno se zájmem o hudbu. Po půl roce od jeho narození se rodina přestěhovala do Günsbachu v münsterském údolí, kam jeho otec přešel na místo faráře. V devíti letech přešel z vesnické školy v Münsteru na gymnázium Mylhúzách. Vlivem své zasněnosti patřil mezi špatné žáky. Už to vypadalo, že bude ze studia propuštěn. Tehdy se jako zachránce objevil nový třídní učitel dr. Wehmann, který se sám pečlivě připravoval na každou hodinu výuky, a tato pečlivost se stala Schweitzerovi vzorem. Tato jeho vlastní kázeň, kterou jsem spoluprožíval, na mě působila. Styděl bych se, kdybych se tomuto učiteli neměl líbit. Stal se mým vzorem, píše Schweitzer (Schweitzer, 1989, s. 70). Dalším jeho velkým učitelem byl varhaník Mucha, který mu otevřel hudební svět J. S. Bacha. A také pařížský varhaník Ch. M. Widor, ke kterému se v pozdějším období často vracel, a pod jehož vedením vyrostl v předního interpreta Bachových varhanních skladeb. Po maturitě se dal Schweitzer zapsat na teologickou fakultu ve Štrasburku. Od vstupu na univerzitu byl zaujat bádáním o historickém Ježíši. Současně navštěvoval na Štrasburské univerzitě fakultu filozofickou. Na základě dizertační práce o Kantově náboženské filozofii roku 1899 dosáhl doktorátu filozofie. Roku 1990 dokončil studium na teologické fakultě a dosáhl doktorátu teologie. V této době již působil jako vikář v mikulášském sboru ve Štrasburku. Od roku 1905 je docent teologické fakulty a zároveň studentem její lékařské fakulty. Jako důvod tohoto kroku sám Schweitzer uvádí, že ji od svých studentských let mu připadalo nepochopitelné, že by mohl žít šťastným životem, když kolem něj existuje tolik lidí, kteří musí zápasit s utrpením a starostmi. Neustále jsem se zabýval myšlenkou, jak to, že jsem mohl prožívat tak jedinečné, šťastné mládí. Přímo mě zdrcovala. Stále zřetelněji ve mně vyvstávala otázka, zda mohu toto štěstí přijímat jako něco samozřejmého. (Schweitzer, 1989, s. 80.) Proto se ve 21. letech, rozhodl, že do 30 let se bude zabývat kazatelskou činností, vědou a hudbou. Až dosáhne v těchto činnostech to, co si předsevzal, bude se věnovat bezprostřední služby lidem. Na podzim 19

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

ETICKÉ PROBLÉMY MEDICÍNY NA PRAHU 21. STOLETÍ

ETICKÉ PROBLÉMY MEDICÍNY NA PRAHU 21. STOLETÍ Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více