NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014"

Transkript

1 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační číslo název Obec Lažany obec Lažany 129 PSČ, pošta Kontaktní údaje Lipůvka telefon WWW stránky obeclazany.eu Doplňující údaje organizace Obec Lažany zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, nemá hospodářskou činnost, není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. Obec Lažany je členem Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko, Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, MAS Brána Brněnska, o.s., Honebního společenstva Lipůvka a Honebního společenstva Újezd u Černé Hory. Obec Lažany nakládala v roce 2014 s finančními prostředky v souladu s ZO schváleným rozpočtovým provizoriem na rok 2014 a v souladu s ZO schváleným rozpočtem na rok PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ ,-Kč ,-Kč 0,-Kč Zastupitelstvo obce pravidelně projednávalo a schvalovalo rozpočtové změny. RO číslo schváleno dne příjmy +/- výdaje +/- financování +/-.1/ Kč 0 Kč 0 Kč.2/ Kč Kč 0 Kč.3/ Kč 0 Kč 0 Kč.4/ Kč 0 Kč 0 Kč.5/ Kč 0 Kč 0 Kč.6/ Kč Kč 0 Kč.7/ Kč Kč 0 Kč.8/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč příjmy výdaje financování rozpočet schválený Kč Kč 0 Kč úprava rozpočtu Kč Kč Kč rozpočet upravený Kč Kč Kč

2 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Majetek VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,55 Nedaňové příjmy , , ,82 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,37 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,18 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , Poplatek za provoz systému shrom...kom. odpadů , , , Poplatek ze psů 6 500, , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky 900,00 900,00 550, Správní poplatky 900,00 900,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,53 15 Majetkové daně , , ,53

3 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 700, Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků 4 000, , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 5 000, , , Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 000, , , Výnosy z finančního majetku , , ,54 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 196, Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 196, Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,28 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,28 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 000,00 936, Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 1 000,00 936,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , ,37

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,25 Kapitálové výdaje , , ,44 Výdaje celkem , , ,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 4 500,00 391, Platy 4 500,00 391, Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, ,00 696, Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 900,00 133, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500, , , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500, , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 7 000, , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt 1 500, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , ,00

5 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , ,00 TJ Sokol Lažany, o.s Kč MAS Brána Brněnska, o.s Kč SDH Lipůvka, o.s Kč 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím - město Blansko 1 500, , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 500, , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 900, , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Nespecifikované rezervy 1 000, , Ostatní neinvestiční výdaje 1 000, ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000, ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,44 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,44 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,44 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,69 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , ,68

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,68- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,68- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,68- účet KB ,07Kč účet ČNB ,99Kč Běžné účty celkem , , , ,68 V. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,52 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby cyklostezka Lažany -Skalička ,00Kč TZ v KD ( velká zasedací místnost) ,00Kč Samostatné hmotné mov. věci a soubory movitých věcí skříň -zased.místnost ,00Kč kuchyň.linka zased.místnost ,00Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek sedací souprava Park 5 583,00Kč lavičky ,00Kč odpadkové koše ,00Kč mobil 5 997,00Kč vysavač na listí 7 189,99Kč odpadkové koše- psí exkrementy ,50Kč přilby -hasiči ,30Kč přenosné branky ,00 Kč Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky oprava chyby v údajích KN nákup a prodej pozemků Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek cyklostezka Lažany -Lipůvka Kč Dlouhodobý finanční majetek 3 132,67Kč 1 074,04Kč , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - akcie ČS, a.s , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , , , ,00-

7 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,66- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům , , ,60- hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,49- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům Obec nemá neuhrazené pohledávky 90 dnů po splatnosti 2 754, ,00 0 Ke dni byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce na základě vnitřní směrnice v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Inventarizací nebyly zjištěny žádné přebytky, manka, škody a neupotřebitelné věci, nebyly podány žádné návrhy odpisu pohledávek, nebyly zjištěny žádné závazky po lhůtě splatnosti. Obec nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti 90 dnů. Změny odpisových plánů nebyly navrženy. VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů na zajištění akceschopnosti SDH 5321 Neinvestiční transfery obcím - zajištění agendy přestupků -VPS -město Blansko 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Příspěvky Svazek Vak Kč Příspěvky Svazek R43 419Kč 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi vratka dotace -volby do PS P ČR - 10/ ,00 936, , , ,00 500, , , , , ,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Drobný hmotný dlouhodobý x 400,00 x 400,00 majetek Pohonné hmoty a maziva x 600,00 x 536, dotace na výdaje na 1 000, ,00 936,00 936,00 zabezp.akceschopnosti jed.sdh Výdaje finan. vypoř. min. let mezi x 3 900,00 x 3 861,00 krajem a obcemi Účel. dot. na výdaje při volbách do 0, ,00 0, ,00 Parlamentu ČR Ostatní platy x 2 500,00 x 391, Ostatní osobní výdaje x ,00 x 9 902, Ostatní povinné pojistné placené x 1 000,00 x 133,00 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 1 100,00 x 1 018, Plyn x 1 000,00 x 892, Elektrická energie x 500,00 x 477, Pohoštění x 900,00 x 804, volby do zastupitelstev obcí , , , , Ostatní platy x 2 000,00 x 0, Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Ostatní povinné pojistné placené x 900,00 x 0,00 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 2 300,00 x 2 123, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00 x 479,00

8 Pohoštění x 900,00 x 804, volby do EP , , , ,00 Dotace na výdaje na zabezp.akceschopnosti jed.sdh byla vyčerpána v plné výši. Dotace na volby do zastupitelstev obcí a na volby do EP byly použity na výdaje nezbytně nutné, dle směrnice MF, nevyčerpané prostředky byly vráceny. VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje oddělení přezkumu obcí ve dnech a se závěrečným výrokem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky S obsahem návrhu závěrečného účtu obce Lažany je možné se seznámit v úředních hodinách obce ve středu v době od do hodin v úřadovně obecního úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Závěrečný účet obce bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce V Lažanech dne Irena Tarabová Jitka Raichlová Vlastislav Hemzal Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany Na úřední a elektronické úřední desce : Vyvěšeno dne: Sňato dne: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Lažany po projednání závěrečného účtu obce: 1. schvaluje a) závěrečný účet obce za rok 2014 b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 c) vyúčtování finančních vztahů obce Lažany ke státnímu rozpočtu za rok souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2014 bez výhrad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více