ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012"

Transkript

1 M Ě S T O Š t í t y IČO : DIČ : CZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Štíty ulice, č.p. náměstí Míru 55 obec Štíty PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Vyvěšeno od do Schváleno :.2013 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Příjmy a výdaje dle odvětvového třídění IV. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) V. Stavy a obraty na bankovních účtech Základní běžný účet a SF VI. Peněžní fondy informativně SOCIÁLNÍ FOND VII. Dlouhodobý majetek VIII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, a vnitřní převody IX. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty X. Celkový přehled TRANSFERY DOTACE XI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE XII. ÚVĚRY XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 (k ) XV. Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2012 XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XVII. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Zpracovala dne Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pavlína Minářová Bc.Jiří Vogel, starosta

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,60 Nedaňové příjmy , , ,72 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,60 Příjmy celkem , , ,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,75 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ , , , Daň z přidané hodnoty , , , OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 6 600, , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 168,00 168,00 168, POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ 6 768, , , Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 9 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 7 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př , , , Odvod z výherních hracích automatů , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitostí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,78 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,78 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , , , PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , Příjmy z úroků (část) , , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,61 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , ,72 2

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 360,00 360, PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , ,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , , PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍROD. ZDROJŮM 2 400, , ,00 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ. A OST. NEDAŇ. PŘÍJMY , , ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) , , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘED.ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z rozpočtových účtů , , , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , ,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,60 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,92 3

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,11 Kapitálové výdaje , , ,19 Výdaje celkem , , ,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 4 000, , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 50 VÝDAJE NA PLATY, OST.PLATBY ZA PROV.PR. A POJIST , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 999, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Úroky vlastní , , , Kursové rozdíly ve výdajích 168,00 168, ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,23 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,74 4

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5219 Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům , , , NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJ , , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM , , ,80 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ. A NEZISK.ORGAN , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGAN , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 5 180, , , OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZP , , ,00 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci 8 173, , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 8 173, , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,76 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,76 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , , POZEMKY , , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím , , INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN , ,00 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY , ,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,19 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,30 Saldo příjmů a výdajů (PříjmyVýdaje) , , ,38 5

6 III. PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ OdPa text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Plnění příjmů v % Čerpání výdajů v % 0000 Bez OdPa daně, poplatky, transfery (dotace) ,70 0, ,20 0,00 99,68 ****** 1032 Podpora ostatních produkčních činností = LES , , , ,48 100,00 99, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2 400,00 0, ,00 0,00 100,00 ****** 2143 Cestovní ruch = TIC Štíty a MEIS , , , ,60 99,81 99, Silnice = veškeré komunikace včetně jejich součástí 0, ,60 0, ,50 ****** 99, Provoz veřejné silniční dopravy = dopravní obslužnost 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Pitná voda , , , ,51 99,99 99, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly = kanalizace, ČOV , , , ,99 100,00 99, Předškolní zařízení = MŠ Štíty 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Základní školy = ZŠ Štíty , , , ,81 100,00 99, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Činnosti knihovnické = KNIHOVNY , , , ,95 100,00 98, Ostatní záležitosti kultury , , , ,30 99,96 98, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. = kříže, 0, ,40 0, ,40 ****** 100, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví = KOSTELY 1 000, , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. = SPOZ 0, ,00 0, ,00 ****** 93, Ostatní tělovýchovná činnost = TJ SOKOL, RAMPUŠÁK, 0, ,55 0, ,06 ****** 99, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. = ZDR.STŘEDISKO , , , ,89 99,99 97, Bytové hospodářství , , , ,26 100,00 99, Nebytové hospodářství , , , ,64 99,98 99, Veřejné osvětlení 0, ,00 0, ,60 ****** 99, Pohřebnictví , , , ,47 95,91 99, Územní plánování 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. = TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Štíty, majetkové záležitosti , , , ,06 99,98 95, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0, ,76 0, ,76 ****** 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ,24 99,99 99, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů = EKOKOM, a.s ,00 0, ,00 0,00 100,00 ****** 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň = VPP, , , , ,40 100,00 99, Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana dobrovolná část = JSDH Štíty , , , ,70 100,00 100, Ostatní záležitosti požární ochrany 0, ,00 0, ,50 ****** 96, Zastupitelstva obcí 0, ,00 0, ,00 ****** 98, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, ,00 0, ,00 ****** 61, Činnost místní správy , , , ,11 99,83 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací = bankovní poplatky, úroky , , , ,07 99,98 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , , ,00 100,00 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně = převody mezi vlastními účty MĚSTA Štíty 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Ostatní finanční operace = daň z příjmů MĚSTA Štíty a DPH 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let = vratka nedočerpané dotace 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** ****** CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním , , , ,30 99,82 98,89 6

7 IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska : Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+) , , ,60 Dlouhodobé financování z tuzemska : Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. () , , ,83 Krátkodobé financování ze zahraničí : Dlouhodobé financování ze zahraničí : Opravné položky k peněžním operacím : Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+) , ,61 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,38 V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Základní běžný účet a SF Název bankovního účtu Počáteční stav k Konečný stav k Změna stavu bank. účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,02 Běžné účty fondů ÚSC , , ,42 Běžné účty celkem , , ,60 Termínované vklady dlouhodobé X X X Termínované vklady krátkodobé X X X VI. PENĚŽNÍ FONDY INFORMATIVNĚ SOCIÁLNÍ FOND Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek X X ,69 Příjmy celkem , , ,42 Výdaje celkem , , ,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 950,00 950, ,11 Změna stavu 950,00 950, ,42 Financování třída 8 X X X VII. DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Stav k Stav k Změna za 112/ Software ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,77 Kč ,77 Kč 7 390,00 Kč 019 Výsledky výzkumné činnosti ,17 Kč ,17 Kč ,00 Kč 021 Budovy, haly, stavby ,16 Kč ,76 Kč ,60 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory ,28 Kč ,28 Kč ,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,92 Kč ,42 Kč ,50 Kč 031 Evidence nemovitostí pozemky ,24 Kč ,96 Kč ,72 Kč 032 Umělecká díla a sbírky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 061 Podílové cenné papíry s rozhodujícím vlivem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 901 PODROZVAHA jiný drobný DNM ,48 Kč ,48 Kč 0,00 Kč 902 PODROZVAHA jiný drobný DHM ,17 Kč ,57 Kč ,40 Kč 903 PODROZVAHA ostatní majetek dřevní hmota ,98 Kč ,98 Kč ,00 Kč 966 PODROZVAHA výpůjčky () 9 610,50 Kč 9 610,50 Kč 0,00 Kč 982 PODROZVAHA zástavní právo () ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM ,17 Kč ,39 Kč ,22 Kč 7

8 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO, A VNITŘNÍ PŘEVODY PŘÍJMY Poznámka : Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost PŘÍJMY CELKEM , , ,92 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ *4133,*4134,* , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Od obcí na žáky ZŠ, knihy do knihovny Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT MEIS" , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Podrobněji viz bod X. Celkový přehled TRANSFERY DOTACE , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů Vnitřní převod ze ZBÚ do SF , , ,00 *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Olomoucký kraj "JSDH Štíty" MercedesBenz , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT MEIS" , ,00 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Obec Cotkytle neinvestiční výdaje na žáky ZŠ ( , Kč) Pardubický kraj "Setkání na pomezí Čech a Moravy"(5.000, Kč) , , ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 8

9 pokračování VÝDAJE Poznámka : Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VÝDAJE CELKEM , , ,30 KONSOLIDACE VÝDAJŮ *5342,*5344,*5345,* , , , Neinvestiční transfery obcím Město Zábřeh (přestupky, spoluúčast Tech.centrum) , , , Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 *5342 *5344 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům ZJ 026 ZJ 027 Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje Členský příspěvek Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko , , ,00 Vnitřní převod ze ZBÚ do SF , , ,00 Finanční vypořádání nevyčerpané dotace roku 2011 "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty" ÚZ (Olomoucký kraj) , , ,00 ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,30 RS Finanční vypořádání VRATKA nevyčerpané dotace roku 2011 ve výši , Kč sčítání lidu, domů ÚZ Olomoucký kraj ( ). 9

10 IX. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty Poskytnuté finanční prostředky organizaci : Účet 572 náklady na transfery Prostředky MĚSTA DOTACE (průtokový transfér) poznámka Kč Rozpočtová skladba pro ZŠ = FV návratná účet 316 1) ZŠ a MŠ Štíty příspěvky zřizovatele ,21 Kč 3113, ,60 Kč 2) TJ Sokol Štíty příspěvky ,00 Kč ,6329 3) Sdružení obcí Orlicko příspěvek na realizaci projektu "Lyžařská běžecká oblast Buková hora Suchý vrch" ,00 Kč ) Spolek pro obnovu venkova členský příspěvek 1 500,00 Kč ) SCR Jeseníky členský příspěvek ,00 Kč ) Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko členský příspěvek ,00 Kč ) SAMM, s.r.o. čistírna oděvů dofinancování služeb ,00 Kč ) Sportovní klub Štíty na pořádání akce Rampušák ,00 Kč ) Město Zábřeh přestupky 1 000,00 Kč ) Město Zábřeh spoluúčast Tech.centrum 6 176,00 Kč ) Heroltická, s.r.o. náklady prodejny ,00 Kč ) Charita dofinancování sociálních služeb 5 000,00 Kč ) Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR certifikace lesů systémem PEFC 1 190,65 Kč = 1 428,80 Kč, tj. vč.dph CELKEM ,86 Kč ,60 Kč 0,00 Kč ,46 Kč Veřejnosprávní kontroly : Finanční výbor při kontrolní činnosti v roce 2012 proved 2 veřejnosprávní kontroly : (dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě) kontrola hospodaření a účelnosti vynakládaných prostředků, které poskytlo Město Štíty Základní a mateřské škole Štíty a TJ Sokol Štíty. Město Štíty je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk. PO byly v roce 2012 poskytnuty z rozpočtu MĚSTA Štíty příspěvky v celkové výši : ,21 Kč + byl PO přeposlán průtokový transfer ve výši ,60 Kč z operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Dále byl v roce 2012 poskytnut příspěvek na činnost organizace TJ SOKOL Štíty ve výši , Kč. U příspěvkové organizace provedl finanční výbor 1 x kontrolu hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků týkajících se roku 2012 s tím, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. U TJ SOKOL Štíty byla taktéž provedena 1 x kontrola hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků. Kontrola se týkala hospodaření období roku 2012 s tím, že nebyly zjištěny nedostatky. 10

11 X. Celkový přehled TRANSFERY DOTACE a) Přijaté transfery dotace, které byly součástí schváleného rozpočtu : UZ Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu na výkon státní správy a školství , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáky ZŠ, knihy do knihovny *RU a skutečnost nezahrnují dotaci od Statutárního města Olomouc MEIS (viz níže) , , ,00 CELKEM , , ,00 b) Přijaté transfery dotace přijaté v průběhu roku 2012 rozpočtovány na základě rozpočtových opatření : ND = Neinvestiční dotace / ID = Investiční dotace P.č. pol. ÚZ, ZJ, orj., org. Poskytovatel název dotace NÁROK rozpočet Skutečný příjem 2012 Pohledávka 2013 Závazek 2013 nedočerpaná dotace 1) ND 4116 ÚZ EU prostřednictvím KrÚ Olomouc "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" 85% ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ND 4116 ÚZ SR prostřednictvím KrÚ Olomouc "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" 15% ,84 Kč ,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "Setkání na pomezí Čech a Moravy" Valteřice ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3) ND 4122 ZJ 028, org Pardubický kraj "Setkání na pomezí Čech a Moravy" Valteřice 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4) ID 4222 ÚZ Olomoucký kraj "JSDH Štíty" vybavení MercedesBenz ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5) ND 4121 ZJ 024, orj Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT MEIS" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6) ND 4116 ÚZ EU Úřad práce "VPP" 85% z dotace 10 tis. Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ND 4116 ÚZ SR Úřad práce "VPP" 15% z dotace 10 tis. Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 7) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8) ND 4116 ÚZ Úřad práce "VPP" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 9) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "Hospodaření v lesích" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "JSDH Štíty" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11) ID 4222 ÚZ Olomoucký kraj "JSDH Štíty" dofinancování MercedesBenz ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12) ND 4111 ÚZ SR prostřednictvím KrÚ Olomouc "VOLBY 2012" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Celkem přijaté dotace roku 2012 : ,60 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 V rámci finančního vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem se vrátily prostřednictvím KrÚ Olomouc nevyčerpané dotační prostředky v celkové výši , Kč , Kč ÚZ Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Dne (viz výpis K.21) byla zaslána nevyčerpaná část dotace na účet č /0100. Ostatní výše uvedené dotace byly čerpány v plné výši. Poznámka k dotaci viz bod 1) : Neinvestiční dotace "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" průtokový transfer pro ZŠ Štíty. První část průtokového transferu rok 2010 ve výši ,40 Kč podrobněji viz bod XI.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJÍCH MAJETKEM PO. 11

12 B I L A N C E V Š E C H D O T A C Í s ÚZ D L E Ú Č E L Ů za období 2012 NS : Město Štíty ***************************************************************************************************************************************************************** UZ Název RU tis.kč (Příj) RU tis.kč (Výd) Příjmy Kč Výdaje Kč P/RU % V/RU % V/P % Zajištění akceschopnosti JSDH Štíty 140,00 140, , ,00 100,00 100,00 100, Kulturněspolečenské akce 30,00 30, , ,00 100,00 100,00 100, Zkvalitnění služeb TIC Štíty 50,00 50, , ,00 100,00 100,00 100, Hospodaření v lesích 194,93 194, , ,00 100,00 285,53 285, VPP 88,00 88, , ,00 59,09 100,00 169, JSDH 112,27 175, , ,10 100,00 100,00 156, Volby do Senátu a Zastupitelstva Ol.kraje 144,00 144, , ,00 100,00 61,67 61, OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnot" SR 85,85 85, , ,84 100,00 100,00 100, OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" EU 486,46 486, , ,76 100,00 100,00 100, Dotace VPP prostředky ESF OP LZZ 15% SR 31,50 31, , ,00 82,86 100,00 120, Dotace VPP prostředky ESF OP LZZ 85% EU 178,50 178, , ,00 82,86 100,00 120,69 ================================================================================================================================================================= C E L K E M 1 541, , , ,70 95,33 119,10 130,03 XI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Počet příspěvkových organizací : 1 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Štíty ZISK / ZTRÁTA ,72 Kč Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, tj. včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Štíty. USNESENÍ Z 46. jednání rady města Štíty konané dne v hodin na MěÚ Štíty 1836/46 Rada města s c h v a l u j e výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty za rok 2012 ve výši ,72 Kč (hlavní činnost ,17 Kč, doplňková činnost ,55 Kč). Rada města s c h v a l u j e převod výsledku hospodaření do rezervního fondu. USNESENÍ Z 50. jednání rady města Štíty konané dne v hodin na MěÚ Štíty 1953/50 Rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, sestavenou k rozvahovému dni dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Přehled příspěvků od zřizovatele a dotací pro PO : Příspěvky od zřizovatele v roce 2012 a dotace pro ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady včetně odpisů ZŠ a MŠ Štíty účelově vázané prostředky Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na platy a odvody nepedagog.pracovníků ZŠ a MŠ Štíty účelově vázané prostředky Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravu a vybavení školní jídelny ZŠ a MŠ Štíty účelově vázané prostředky Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravy 3 účeben 1.stupeň ZŠ a MŠ Štíty Průtokový transfer ÚZ viz podrobněji níže CELKEM poskytnuté příspěvky a přeposlaná dotace v roce 2012 : Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,60 Kč ,81 Kč 12

13 Průtokový transfer ÚZ Na základě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 1808/21/7.1.4/2010 Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Příjemce dotace : Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk (dříve pouze Základní škola Štíty) Výše dotace : , Kč. Finanční rámec projektu Financování Oddělená evidence ÚZ Částka v Kč Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v PŘIJETÍ DOTACE ROK 2010 PŘIJETÍ DOTACE ROK 2012 Celkové způsobilé výdaje projektu xxx ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč a) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z ESF 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. b) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb ,40 Kč ,64 Kč ,76 Kč ,60 Kč ,76 Kč ,84 Kč Investiční výdaje 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0,00 Kč Neinvestiční výdaje ÚZ xxx , Kč ,40 Kč ,60 Kč Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Zasílání finančních příspěvku PO : Jelikož se jedná o průtokový transfer, byla dotace do ZŠ a MŠ Štíty zasílána prostřednictvím jejich zřizovatele, tzn. že byla dotace zasílána na účet MĚSTA Štíty a MĚSTO Štíty ji následně zaslalo na účet Základní a mateřské školy Štíty, okres Šumperk. XII. ÚVĚRY Účel úvěru Výše úvěru v Kč Datum splatnosti PS k termín výše jedné splátky Splátky v roce 2012 tj.ročně úhrady v roce 2012 KZ k ulice Zahradní ,50 ¼ ,50 BJ A ,85 měsíčně (splátka + úrok) , ( ,83 jistina ,17 úrok) , ,02 BJ B ,50 měsíčně ,50 Investiční akce (až do výše ) VYČERPÁNO: , ,00 měsíčně od 1/ , , , ,00 CELKEM , , ,02 Úvěry úroky z úvěrů rok 2012 ul. Zahradní (951 28) ,70 Kč BJ "A" (951 25)*** ,17 Kč BJ "B" (951 26) ,70 Kč Investiční akce (951 30) ,50 Kč CELKEM ,07 Kč 13

14 XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k Číslo řádku Název položky Hodnota 1 daňové příjmy (po konsolidaci) ,60 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) ,72 3 přijaté dotace finanční vztah (p.4112) ,00 4 dluhová základna (součet ř.1 až ř.3) ,32 5 úroky (p.5141) ,07 6 splátky jistin a dluhopisů ,83 7 splátky leasingu 0,00 8 dluhová služba (součet ř.5 až ř.7) ,90 9 ukazatel dluhové služby (ř.8 / ř.4) 0,07 ukazatel dluhové služby (v %) 7,42% XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 (k ) CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek Účetní evidence Stav dle inventur Rozdíl 013 Software ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,17 Kč ,17 Kč 0,00 Kč 021 Stavby ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,28 Kč ,28 Kč 0,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,42 Kč ,42 Kč 0,00 Kč 031 Pozemky ,96 Kč ,96 Kč 0,00 Kč 032 Kulturní předměty ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,58 Kč ,58 Kč 0,00 Kč 052 Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 073 Oprávky k software (k účtu 013) ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018) ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021) ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč 082 Oprávky k SMV a souborům movitých věcí (k účtu 022) ,05 Kč ,05 Kč 0,00 Kč 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028) ,42 Kč ,42 Kč 0,00 Kč 112 Materiál na skladě ,84 Kč ,84 Kč 0,00 Kč 132 Zboží na skladě ,12 Kč ,12 Kč 0,00 Kč 192 OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti ,90 Kč ,90 Kč 0,00 Kč 194 OP k odběratelům ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 231 Základní běžný účet ,99 Kč ,99 Kč 0,00 Kč 236 Běžné účty fondů ÚSC SF ,11 Kč ,11 Kč 0,00 Kč 245 Jiné běžné účty 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 261 Pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 262 Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 263 Ceniny 1 435,00 Kč 1 435,00 Kč 0,00 Kč 14

15 pokračování CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek Účetní evidence Stav dle inventur Rozdíl 311 Odběratelé ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 321 Dodavatelé ,46 Kč ,46 Kč 0,00 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 331 Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci 6 805,00 Kč 6 805,00 Kč 0,00 Kč 336 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 341 Daň z příjmů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 346 Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 348 Pohledávky za vybranými míst.vládními institucemi 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ,12 Kč ,12 Kč 0,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 383 Výdaje příštích období ,73 Kč ,73 Kč 0,00 Kč 384 Výnosy příštích období ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 385 Příjmy příštích období 9 014,67 Kč 9 014,67 Kč 0,00 Kč 388 Dohadné účty aktivní ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 389 Dohadné účty pasivní ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 395 Vnitřní zúčtování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 401 Jmění účetní jednotky ,65 Kč ,65 Kč 0,00 Kč 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,98 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,69 Kč ,69 Kč 0,00 Kč 407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 408 Opravy minulých období ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 419 Ostatní fondy (k účtu 236) ,11 Kč ,11 Kč 0,00 Kč 451 Dlouhodobé úvěry ,02 Kč ,02 Kč 0,00 Kč 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,48 Kč ,48 Kč 0,00 Kč 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,57 Kč ,57 Kč 0,00 Kč 903 Ostatní majetek ,98 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 911 Vyřazené pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 939 KPP ze vtahu k prostředkům EU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 966 DPZ z důvodů užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjčce 9 610,50 Kč 9 610,50 Kč 0,00 Kč 971 KPZ ze smluv o pořízení DM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 973 KPZ z jiných smluv 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 982 DPZ z poskytnutých zajištění ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,53 Kč ,53 Kč 0,00 Kč 15

16 XV. Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 (VN) ,41 Kč ,52 Kč () ,89 Kč XVI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 bylo prováděno na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje : 1) dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012 se uskutečnilo od do a vykonaly ho : paní Alena Šneeweisová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor), 2) konečné přezkoumání hospodaření za rok 2012 se uskutečnilo od do a vykonaly ho : paní Alena Šneeweisová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 bude projednána zastupitelstvem MĚSTA Štíty na veřejném zasedání, které se bude konat Kopie v plném znění bude doložena jako nedílná součást tohoto závěrečného účtu. ZÁVĚR : Při přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona). viz. příloha č. 1 XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje Závěrečný účet MĚSTA Štíty za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., 17) odst. 7) písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MĚSTA Štíty za rok Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje účetní závěrku MĚSTA Štíty sestavenou k rozvahovému dni dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 16

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více