ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012"

Transkript

1 M Ě S T O Š t í t y IČO : DIČ : CZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Štíty ulice, č.p. náměstí Míru 55 obec Štíty PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Vyvěšeno od do Schváleno :.2013 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Příjmy a výdaje dle odvětvového třídění IV. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) V. Stavy a obraty na bankovních účtech Základní běžný účet a SF VI. Peněžní fondy informativně SOCIÁLNÍ FOND VII. Dlouhodobý majetek VIII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, a vnitřní převody IX. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty X. Celkový přehled TRANSFERY DOTACE XI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE XII. ÚVĚRY XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 (k ) XV. Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2012 XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XVII. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Zpracovala dne Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pavlína Minářová Bc.Jiří Vogel, starosta

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,60 Nedaňové příjmy , , ,72 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,60 Příjmy celkem , , ,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,75 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ , , , Daň z přidané hodnoty , , , OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 6 600, , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 168,00 168,00 168, POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ 6 768, , , Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 9 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 7 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př , , , Odvod z výherních hracích automatů , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitostí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,78 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,78 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , , , PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , Příjmy z úroků (část) , , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,61 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , ,72 2

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 360,00 360, PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , ,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , , PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍROD. ZDROJŮM 2 400, , ,00 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ. A OST. NEDAŇ. PŘÍJMY , , ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) , , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘED.ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z rozpočtových účtů , , , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , ,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,60 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,92 3

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,11 Kapitálové výdaje , , ,19 Výdaje celkem , , ,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 4 000, , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 50 VÝDAJE NA PLATY, OST.PLATBY ZA PROV.PR. A POJIST , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 999, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Úroky vlastní , , , Kursové rozdíly ve výdajích 168,00 168, ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,23 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,74 4

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5219 Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům , , , NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJ , , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM , , ,80 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ. A NEZISK.ORGAN , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGAN , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 5 180, , , OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZP , , ,00 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci 8 173, , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 8 173, , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,76 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,76 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , , POZEMKY , , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím , , INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN , ,00 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY , ,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,19 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,30 Saldo příjmů a výdajů (PříjmyVýdaje) , , ,38 5

6 III. PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ OdPa text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Plnění příjmů v % Čerpání výdajů v % 0000 Bez OdPa daně, poplatky, transfery (dotace) ,70 0, ,20 0,00 99,68 ****** 1032 Podpora ostatních produkčních činností = LES , , , ,48 100,00 99, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2 400,00 0, ,00 0,00 100,00 ****** 2143 Cestovní ruch = TIC Štíty a MEIS , , , ,60 99,81 99, Silnice = veškeré komunikace včetně jejich součástí 0, ,60 0, ,50 ****** 99, Provoz veřejné silniční dopravy = dopravní obslužnost 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Pitná voda , , , ,51 99,99 99, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly = kanalizace, ČOV , , , ,99 100,00 99, Předškolní zařízení = MŠ Štíty 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Základní školy = ZŠ Štíty , , , ,81 100,00 99, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Činnosti knihovnické = KNIHOVNY , , , ,95 100,00 98, Ostatní záležitosti kultury , , , ,30 99,96 98, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. = kříže, 0, ,40 0, ,40 ****** 100, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví = KOSTELY 1 000, , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. = SPOZ 0, ,00 0, ,00 ****** 93, Ostatní tělovýchovná činnost = TJ SOKOL, RAMPUŠÁK, 0, ,55 0, ,06 ****** 99, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. = ZDR.STŘEDISKO , , , ,89 99,99 97, Bytové hospodářství , , , ,26 100,00 99, Nebytové hospodářství , , , ,64 99,98 99, Veřejné osvětlení 0, ,00 0, ,60 ****** 99, Pohřebnictví , , , ,47 95,91 99, Územní plánování 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. = TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Štíty, majetkové záležitosti , , , ,06 99,98 95, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0, ,76 0, ,76 ****** 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ,24 99,99 99, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů = EKOKOM, a.s ,00 0, ,00 0,00 100,00 ****** 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň = VPP, , , , ,40 100,00 99, Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana dobrovolná část = JSDH Štíty , , , ,70 100,00 100, Ostatní záležitosti požární ochrany 0, ,00 0, ,50 ****** 96, Zastupitelstva obcí 0, ,00 0, ,00 ****** 98, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, ,00 0, ,00 ****** 61, Činnost místní správy , , , ,11 99,83 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací = bankovní poplatky, úroky , , , ,07 99,98 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , , ,00 100,00 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně = převody mezi vlastními účty MĚSTA Štíty 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Ostatní finanční operace = daň z příjmů MĚSTA Štíty a DPH 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let = vratka nedočerpané dotace 0, ,00 0, ,00 ****** 100, Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** ****** CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním , , , ,30 99,82 98,89 6

7 IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska : Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+) , , ,60 Dlouhodobé financování z tuzemska : Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. () , , ,83 Krátkodobé financování ze zahraničí : Dlouhodobé financování ze zahraničí : Opravné položky k peněžním operacím : Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+) , ,61 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,38 V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Základní běžný účet a SF Název bankovního účtu Počáteční stav k Konečný stav k Změna stavu bank. účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,02 Běžné účty fondů ÚSC , , ,42 Běžné účty celkem , , ,60 Termínované vklady dlouhodobé X X X Termínované vklady krátkodobé X X X VI. PENĚŽNÍ FONDY INFORMATIVNĚ SOCIÁLNÍ FOND Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek X X ,69 Příjmy celkem , , ,42 Výdaje celkem , , ,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 950,00 950, ,11 Změna stavu 950,00 950, ,42 Financování třída 8 X X X VII. DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Stav k Stav k Změna za 112/ Software ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,77 Kč ,77 Kč 7 390,00 Kč 019 Výsledky výzkumné činnosti ,17 Kč ,17 Kč ,00 Kč 021 Budovy, haly, stavby ,16 Kč ,76 Kč ,60 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory ,28 Kč ,28 Kč ,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,92 Kč ,42 Kč ,50 Kč 031 Evidence nemovitostí pozemky ,24 Kč ,96 Kč ,72 Kč 032 Umělecká díla a sbírky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 061 Podílové cenné papíry s rozhodujícím vlivem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 901 PODROZVAHA jiný drobný DNM ,48 Kč ,48 Kč 0,00 Kč 902 PODROZVAHA jiný drobný DHM ,17 Kč ,57 Kč ,40 Kč 903 PODROZVAHA ostatní majetek dřevní hmota ,98 Kč ,98 Kč ,00 Kč 966 PODROZVAHA výpůjčky () 9 610,50 Kč 9 610,50 Kč 0,00 Kč 982 PODROZVAHA zástavní právo () ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM ,17 Kč ,39 Kč ,22 Kč 7

8 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO, A VNITŘNÍ PŘEVODY PŘÍJMY Poznámka : Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost PŘÍJMY CELKEM , , ,92 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ *4133,*4134,* , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Od obcí na žáky ZŠ, knihy do knihovny Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT MEIS" , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Podrobněji viz bod X. Celkový přehled TRANSFERY DOTACE , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů Vnitřní převod ze ZBÚ do SF , , ,00 *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Olomoucký kraj "JSDH Štíty" MercedesBenz , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT MEIS" , ,00 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Obec Cotkytle neinvestiční výdaje na žáky ZŠ ( , Kč) Pardubický kraj "Setkání na pomezí Čech a Moravy"(5.000, Kč) , , ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 8

9 pokračování VÝDAJE Poznámka : Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VÝDAJE CELKEM , , ,30 KONSOLIDACE VÝDAJŮ *5342,*5344,*5345,* , , , Neinvestiční transfery obcím Město Zábřeh (přestupky, spoluúčast Tech.centrum) , , , Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 *5342 *5344 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům ZJ 026 ZJ 027 Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje Členský příspěvek Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko , , ,00 Vnitřní převod ze ZBÚ do SF , , ,00 Finanční vypořádání nevyčerpané dotace roku 2011 "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty" ÚZ (Olomoucký kraj) , , ,00 ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,30 RS Finanční vypořádání VRATKA nevyčerpané dotace roku 2011 ve výši , Kč sčítání lidu, domů ÚZ Olomoucký kraj ( ). 9

10 IX. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty Poskytnuté finanční prostředky organizaci : Účet 572 náklady na transfery Prostředky MĚSTA DOTACE (průtokový transfér) poznámka Kč Rozpočtová skladba pro ZŠ = FV návratná účet 316 1) ZŠ a MŠ Štíty příspěvky zřizovatele ,21 Kč 3113, ,60 Kč 2) TJ Sokol Štíty příspěvky ,00 Kč ,6329 3) Sdružení obcí Orlicko příspěvek na realizaci projektu "Lyžařská běžecká oblast Buková hora Suchý vrch" ,00 Kč ) Spolek pro obnovu venkova členský příspěvek 1 500,00 Kč ) SCR Jeseníky členský příspěvek ,00 Kč ) Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko členský příspěvek ,00 Kč ) SAMM, s.r.o. čistírna oděvů dofinancování služeb ,00 Kč ) Sportovní klub Štíty na pořádání akce Rampušák ,00 Kč ) Město Zábřeh přestupky 1 000,00 Kč ) Město Zábřeh spoluúčast Tech.centrum 6 176,00 Kč ) Heroltická, s.r.o. náklady prodejny ,00 Kč ) Charita dofinancování sociálních služeb 5 000,00 Kč ) Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR certifikace lesů systémem PEFC 1 190,65 Kč = 1 428,80 Kč, tj. vč.dph CELKEM ,86 Kč ,60 Kč 0,00 Kč ,46 Kč Veřejnosprávní kontroly : Finanční výbor při kontrolní činnosti v roce 2012 proved 2 veřejnosprávní kontroly : (dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě) kontrola hospodaření a účelnosti vynakládaných prostředků, které poskytlo Město Štíty Základní a mateřské škole Štíty a TJ Sokol Štíty. Město Štíty je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk. PO byly v roce 2012 poskytnuty z rozpočtu MĚSTA Štíty příspěvky v celkové výši : ,21 Kč + byl PO přeposlán průtokový transfer ve výši ,60 Kč z operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Dále byl v roce 2012 poskytnut příspěvek na činnost organizace TJ SOKOL Štíty ve výši , Kč. U příspěvkové organizace provedl finanční výbor 1 x kontrolu hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků týkajících se roku 2012 s tím, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. U TJ SOKOL Štíty byla taktéž provedena 1 x kontrola hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků. Kontrola se týkala hospodaření období roku 2012 s tím, že nebyly zjištěny nedostatky. 10

11 X. Celkový přehled TRANSFERY DOTACE a) Přijaté transfery dotace, které byly součástí schváleného rozpočtu : UZ Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu na výkon státní správy a školství , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáky ZŠ, knihy do knihovny *RU a skutečnost nezahrnují dotaci od Statutárního města Olomouc MEIS (viz níže) , , ,00 CELKEM , , ,00 b) Přijaté transfery dotace přijaté v průběhu roku 2012 rozpočtovány na základě rozpočtových opatření : ND = Neinvestiční dotace / ID = Investiční dotace P.č. pol. ÚZ, ZJ, orj., org. Poskytovatel název dotace NÁROK rozpočet Skutečný příjem 2012 Pohledávka 2013 Závazek 2013 nedočerpaná dotace 1) ND 4116 ÚZ EU prostřednictvím KrÚ Olomouc "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" 85% ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ND 4116 ÚZ SR prostřednictvím KrÚ Olomouc "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" 15% ,84 Kč ,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "Setkání na pomezí Čech a Moravy" Valteřice ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3) ND 4122 ZJ 028, org Pardubický kraj "Setkání na pomezí Čech a Moravy" Valteřice 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4) ID 4222 ÚZ Olomoucký kraj "JSDH Štíty" vybavení MercedesBenz ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5) ND 4121 ZJ 024, orj Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT MEIS" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6) ND 4116 ÚZ EU Úřad práce "VPP" 85% z dotace 10 tis. Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ND 4116 ÚZ SR Úřad práce "VPP" 15% z dotace 10 tis. Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 7) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8) ND 4116 ÚZ Úřad práce "VPP" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 9) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "Hospodaření v lesích" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10) ND 4122 ÚZ Olomoucký kraj "JSDH Štíty" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11) ID 4222 ÚZ Olomoucký kraj "JSDH Štíty" dofinancování MercedesBenz ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12) ND 4111 ÚZ SR prostřednictvím KrÚ Olomouc "VOLBY 2012" ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Celkem přijaté dotace roku 2012 : ,60 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 V rámci finančního vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem se vrátily prostřednictvím KrÚ Olomouc nevyčerpané dotační prostředky v celkové výši , Kč , Kč ÚZ Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Dne (viz výpis K.21) byla zaslána nevyčerpaná část dotace na účet č /0100. Ostatní výše uvedené dotace byly čerpány v plné výši. Poznámka k dotaci viz bod 1) : Neinvestiční dotace "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" průtokový transfer pro ZŠ Štíty. První část průtokového transferu rok 2010 ve výši ,40 Kč podrobněji viz bod XI.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJÍCH MAJETKEM PO. 11

12 B I L A N C E V Š E C H D O T A C Í s ÚZ D L E Ú Č E L Ů za období 2012 NS : Město Štíty ***************************************************************************************************************************************************************** UZ Název RU tis.kč (Příj) RU tis.kč (Výd) Příjmy Kč Výdaje Kč P/RU % V/RU % V/P % Zajištění akceschopnosti JSDH Štíty 140,00 140, , ,00 100,00 100,00 100, Kulturněspolečenské akce 30,00 30, , ,00 100,00 100,00 100, Zkvalitnění služeb TIC Štíty 50,00 50, , ,00 100,00 100,00 100, Hospodaření v lesích 194,93 194, , ,00 100,00 285,53 285, VPP 88,00 88, , ,00 59,09 100,00 169, JSDH 112,27 175, , ,10 100,00 100,00 156, Volby do Senátu a Zastupitelstva Ol.kraje 144,00 144, , ,00 100,00 61,67 61, OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnot" SR 85,85 85, , ,84 100,00 100,00 100, OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" EU 486,46 486, , ,76 100,00 100,00 100, Dotace VPP prostředky ESF OP LZZ 15% SR 31,50 31, , ,00 82,86 100,00 120, Dotace VPP prostředky ESF OP LZZ 85% EU 178,50 178, , ,00 82,86 100,00 120,69 ================================================================================================================================================================= C E L K E M 1 541, , , ,70 95,33 119,10 130,03 XI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Počet příspěvkových organizací : 1 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Štíty ZISK / ZTRÁTA ,72 Kč Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, tj. včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Štíty. USNESENÍ Z 46. jednání rady města Štíty konané dne v hodin na MěÚ Štíty 1836/46 Rada města s c h v a l u j e výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty za rok 2012 ve výši ,72 Kč (hlavní činnost ,17 Kč, doplňková činnost ,55 Kč). Rada města s c h v a l u j e převod výsledku hospodaření do rezervního fondu. USNESENÍ Z 50. jednání rady města Štíty konané dne v hodin na MěÚ Štíty 1953/50 Rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, sestavenou k rozvahovému dni dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Přehled příspěvků od zřizovatele a dotací pro PO : Příspěvky od zřizovatele v roce 2012 a dotace pro ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady včetně odpisů ZŠ a MŠ Štíty účelově vázané prostředky Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na platy a odvody nepedagog.pracovníků ZŠ a MŠ Štíty účelově vázané prostředky Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravu a vybavení školní jídelny ZŠ a MŠ Štíty účelově vázané prostředky Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravy 3 účeben 1.stupeň ZŠ a MŠ Štíty Průtokový transfer ÚZ viz podrobněji níže CELKEM poskytnuté příspěvky a přeposlaná dotace v roce 2012 : Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,60 Kč ,81 Kč 12

13 Průtokový transfer ÚZ Na základě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 1808/21/7.1.4/2010 Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Příjemce dotace : Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk (dříve pouze Základní škola Štíty) Výše dotace : , Kč. Finanční rámec projektu Financování Oddělená evidence ÚZ Částka v Kč Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v PŘIJETÍ DOTACE ROK 2010 PŘIJETÍ DOTACE ROK 2012 Celkové způsobilé výdaje projektu xxx ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč a) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z ESF 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. b) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb ,40 Kč ,64 Kč ,76 Kč ,60 Kč ,76 Kč ,84 Kč Investiční výdaje 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0,00 Kč Neinvestiční výdaje ÚZ xxx , Kč ,40 Kč ,60 Kč Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Zasílání finančních příspěvku PO : Jelikož se jedná o průtokový transfer, byla dotace do ZŠ a MŠ Štíty zasílána prostřednictvím jejich zřizovatele, tzn. že byla dotace zasílána na účet MĚSTA Štíty a MĚSTO Štíty ji následně zaslalo na účet Základní a mateřské školy Štíty, okres Šumperk. XII. ÚVĚRY Účel úvěru Výše úvěru v Kč Datum splatnosti PS k termín výše jedné splátky Splátky v roce 2012 tj.ročně úhrady v roce 2012 KZ k ulice Zahradní ,50 ¼ ,50 BJ A ,85 měsíčně (splátka + úrok) , ( ,83 jistina ,17 úrok) , ,02 BJ B ,50 měsíčně ,50 Investiční akce (až do výše ) VYČERPÁNO: , ,00 měsíčně od 1/ , , , ,00 CELKEM , , ,02 Úvěry úroky z úvěrů rok 2012 ul. Zahradní (951 28) ,70 Kč BJ "A" (951 25)*** ,17 Kč BJ "B" (951 26) ,70 Kč Investiční akce (951 30) ,50 Kč CELKEM ,07 Kč 13

14 XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k Číslo řádku Název položky Hodnota 1 daňové příjmy (po konsolidaci) ,60 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) ,72 3 přijaté dotace finanční vztah (p.4112) ,00 4 dluhová základna (součet ř.1 až ř.3) ,32 5 úroky (p.5141) ,07 6 splátky jistin a dluhopisů ,83 7 splátky leasingu 0,00 8 dluhová služba (součet ř.5 až ř.7) ,90 9 ukazatel dluhové služby (ř.8 / ř.4) 0,07 ukazatel dluhové služby (v %) 7,42% XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 (k ) CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek Účetní evidence Stav dle inventur Rozdíl 013 Software ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,17 Kč ,17 Kč 0,00 Kč 021 Stavby ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,28 Kč ,28 Kč 0,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,42 Kč ,42 Kč 0,00 Kč 031 Pozemky ,96 Kč ,96 Kč 0,00 Kč 032 Kulturní předměty ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,58 Kč ,58 Kč 0,00 Kč 052 Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 073 Oprávky k software (k účtu 013) ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018) ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021) ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč 082 Oprávky k SMV a souborům movitých věcí (k účtu 022) ,05 Kč ,05 Kč 0,00 Kč 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028) ,42 Kč ,42 Kč 0,00 Kč 112 Materiál na skladě ,84 Kč ,84 Kč 0,00 Kč 132 Zboží na skladě ,12 Kč ,12 Kč 0,00 Kč 192 OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti ,90 Kč ,90 Kč 0,00 Kč 194 OP k odběratelům ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 231 Základní běžný účet ,99 Kč ,99 Kč 0,00 Kč 236 Běžné účty fondů ÚSC SF ,11 Kč ,11 Kč 0,00 Kč 245 Jiné běžné účty 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 261 Pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 262 Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 263 Ceniny 1 435,00 Kč 1 435,00 Kč 0,00 Kč 14

15 pokračování CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek Účetní evidence Stav dle inventur Rozdíl 311 Odběratelé ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 321 Dodavatelé ,46 Kč ,46 Kč 0,00 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 331 Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci 6 805,00 Kč 6 805,00 Kč 0,00 Kč 336 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 341 Daň z příjmů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 346 Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 348 Pohledávky za vybranými míst.vládními institucemi 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ,12 Kč ,12 Kč 0,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 383 Výdaje příštích období ,73 Kč ,73 Kč 0,00 Kč 384 Výnosy příštích období ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 385 Příjmy příštích období 9 014,67 Kč 9 014,67 Kč 0,00 Kč 388 Dohadné účty aktivní ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 389 Dohadné účty pasivní ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 395 Vnitřní zúčtování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 401 Jmění účetní jednotky ,65 Kč ,65 Kč 0,00 Kč 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,98 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,69 Kč ,69 Kč 0,00 Kč 407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 408 Opravy minulých období ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 419 Ostatní fondy (k účtu 236) ,11 Kč ,11 Kč 0,00 Kč 451 Dlouhodobé úvěry ,02 Kč ,02 Kč 0,00 Kč 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,48 Kč ,48 Kč 0,00 Kč 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,57 Kč ,57 Kč 0,00 Kč 903 Ostatní majetek ,98 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 911 Vyřazené pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 939 KPP ze vtahu k prostředkům EU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 966 DPZ z důvodů užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjčce 9 610,50 Kč 9 610,50 Kč 0,00 Kč 971 KPZ ze smluv o pořízení DM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 973 KPZ z jiných smluv 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 982 DPZ z poskytnutých zajištění ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,53 Kč ,53 Kč 0,00 Kč 15

16 XV. Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 (VN) ,41 Kč ,52 Kč () ,89 Kč XVI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 bylo prováděno na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje : 1) dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012 se uskutečnilo od do a vykonaly ho : paní Alena Šneeweisová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor), 2) konečné přezkoumání hospodaření za rok 2012 se uskutečnilo od do a vykonaly ho : paní Alena Šneeweisová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 bude projednána zastupitelstvem MĚSTA Štíty na veřejném zasedání, které se bude konat Kopie v plném znění bude doložena jako nedílná součást tohoto závěrečného účtu. ZÁVĚR : Při přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona). viz. příloha č. 1 XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje Závěrečný účet MĚSTA Štíty za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., 17) odst. 7) písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MĚSTA Štíty za rok Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje účetní závěrku MĚSTA Štíty sestavenou k rozvahovému dni dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 16

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: D0JK XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Městys Buchlovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.06.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290866 název Městys Buchlovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Městys Stařeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290491 název Městys Stařeč ulice, č.p. Jakubské nám. 50 obec Stařeč PSČ, pošta 675 22

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Tachov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Obec Tachov ulice, č.p. Obecní úřad 34 obec Tachov PSČ, pošta 47201 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Cernysovice 7011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512559 název Obec Cernysovice 7011 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Neratov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580686 název Obec Neratov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Ždírec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Obec Ždírec ulice, č.p. Obecní úřad 7 obec Ždírec PSČ, pošta 47201 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chlístovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 17.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 236110 název Obec Chlístovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Myslkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00667048 název Obec Myslkovice ulice, č.p. Myslkovice 59 obec Myslkovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Oú ždírec 4060 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Oú ždírec 4060 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Svojkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373931 název Obec Svojkovice ulice, č.p. obec Svojkovice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Drahobudice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00665096 název Obec Drahobudice ulice, č.p. Drahobudice 51 obec Zásmuky PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bukovka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273422 název Obec Bukovka ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obecní úřad Tučapy =711. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00362506 název Obecní úřad Tučapy =711. ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kovač ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578401 název Obec Kovač ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dráchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. čp. 25 obec Vrbice PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Pavlov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286401 název Obec Pavlov ulice, č.p. 108 obec Pavlov PSČ, pošta 588 33 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 70926140 název Mikroregion

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253286 název Obec Černíkov ulice, č.p. 20 obec Černíkov PSČ, pošta 345 06 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Kněžnice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kněžnice ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 29.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289612 název Obec Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta 67523 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 09.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný Jeníkov ulice, č.p. č. p. 5 obec Větrný Jeníkov PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Červená Třemešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578291 název Obec Červená Třemešná ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více