WOOD & Company Financial Services, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WOOD & Company Financial Services, a.s."

Transkript

1 WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen Vyhláška ) 1. Údaje o povinné osob (viz bod 1 pílohy. 24 Vyhlášky) a) WOOD & Company Financial Services, a.s., Palladium, Námstí Republiky 1079/1a, Praha 1, IO b) datum zápisu do obchodního rejstíku 1. února 2002, zápis poslední zmny 18. srpna 2011, úel zmny Vladimír Jaroš místopedsedou pedstavenstva c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstíku ,- K d) výše splaceného základního kapitálu 100 % e) druh, forma, podoba a poet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty ks akcií na jméno v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 2.250,- K f) údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních list a jiných úastnických cenných papír, s uvedením druhu, formy, podoby a potu, pokud povinná osoba je akciovou spoleností spolenost nenabyla vlastní akcie, zatímní listy nebo jiné úastnické cenné papíry g) údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveejnní spolenost k nenavýšila základní kapitál h) organizaní struktura povinné osoby s uvedením potu organizaních jednotek a potu zamstnanc (pepotený stav)

2 Poet organizaních jednotek - 4 Poet zamstnanc (pepotený stav) i) údaje o lenech dozorí rady nebo kontrolní komise, lenech pedstavenstva a údaje o lenech vrcholného vedení povinné osoby v tomto rozsahu Statutární orgán - pedstavenstvo: pedseda pedstavenstva: Jan Sýkora Praha 1, V Kolkovn 4 den vzniku funkce: 21.prosince 2007 místopedseda pedstavenstva: Vladimír Jaroš Praha 4, Braník, Nad lomem 1189/33 den vzniku funkce: 4. srpna 2011 len pedstavenstva: Lubomír Šoltýs Bratislava, Rusovce, Keltská 1094/94, Slovenská republika den vzniku funkce: 21.prosince 2007 Dozorí rada: pedseda dozorí rady: Andrea Bartoová Praha 6, Macharovo nám. 419/3 den vzniku funkce: 1. srpna 2011 místopedseda dozorí rady: David Kubo Chote 64, PS den vzniku funkce: 1. srpna 2011 len dozorí rady: Tomáš Pila Rudník 446, PS den vzniku funkce: 18. ervence 2011 j) údaje o výboru pro audit Spolenost tímto dle 44 odst. 7 zákona. 93/2009 Sb., o auditorech, zveejuje, že funkci výboru pro audit plní dozorí rada Spolenosti, jejímiž leny jsou výše uvedené osoby.

3 2. Údaje o složení akcioná nebo len povinné osoby (viz bod 2 pílohy. 24 Vyhlášky) Údaje o akcionáích nebo lenech povinné osoby s kvalifikovanou úastí na povinné osob s tím, že a) o akcionáích nebo lenech, kteí jsou právnickými osobami, povinná osoba uveejuje obchodní firmu, právní formu, adresu sídla a výši podílu na hlasovacích právech v procentech b) o akcionáích nebo lenech, kteí jsou fyzickými osobami, povinná osoba uveejuje jméno a píjmení a výši podílu na hlasovacích právech v procentech Vlastnická struktura Název spolenosti Adresa ID podíl WOOD & Company Group S.A. 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lucembursko B % WOOD & Company Group S.A. seznam vlastník s podílem vyšším než 10 % Jméno, píjmení Adresa podíl Jan Sýkora V Kolkovn 9419/4, Praha % Andrea Bartoová Macharovo Námstí 419/3, Praha % Vladimír Jaroš Praha 4, Braník, Nad lomem 1189/ % ubomír Šoltýs Rusovce, Keltská 1094/94, Bratislava, Slovenská republika 14.94%

4 3. Údaje o struktue konsolidaního celku, jehož je povinná osoba souástí (viz bod 3 pílohy. 24 Vyhlášky) a) informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osob ovládajícími osobami, popípad vtšinovým spoleníkem - WOOD & Company Group S.A. se sídlem 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand - Lucemburské velkovévodství, detail viz ad 2. b) informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osob ovládanými osobami, popípad v nichž je povinná osoba vtšinovým spoleníkem WOOD & Company Support Services, s.r.o. a SUNCORE ENERGY a.s. c) grafické znázornní konsolidaního celku, nad nímž eská národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základ, a jehož lenem je povinná osoba, s vyznaením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidaního celku vyjma spolenosti WOOD & Company Funds SICAV p.l.c jsou všechny osoby zahrnuty do regulovaného konsolidaního celku

5 4. Údaje o innosti povinné osoby (viz bod 4 pílohy. 24 Vyhlášky) a) pedmt podnikání (innosti) zapsaný v obchodním rejstíku innost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investiních služeb: a) pijímání a pedávání pokyn týkajících se investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; b) provádní pokyn týkajících se investiních nástroj na úet jiné osoby, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; c) obchodování s investiními nástroji na vlastní úet, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; d) obhospodaování majetku zákazníka, je-li jeho souástí investiní nástroj, na základ volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; e) investiní poradentsví týkající se investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; f) upisování nebo umisování emisí investiních nástroj se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; f) umisování investiních nástroj bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; innost obchodníka s cennými papíry v rozsahu doplkových investiních služeb: a) úschova a správa investiních nástroj vetn souvisejících služeb, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; b) poskytování úvru nebo pjky zákazníkovi za úelem umožnní obchodu s investiním nástrojem, na nmž se poskytovatel úvru nebo pjky podílí, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; c) poradenská innost týkající se struktury kapitálu, prmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se pemn spoleností nebo pevod podnik; d) poskytování investiních doporuení a analýz investiních doporuení a analýz investiních píležitostí nebo podobných obecných doporuení týkajícch se obchodování s investiními nástroji; a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; e) provádní devizových operací souvisejících s poskytováním investiních služeb; f) služby související s upisováním emisí investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Spolenost je taktéž oprávnna nabízet služby v rámci registrace další podnikatelské innosti, která spoívá ve zprostedkování depozitních vklad prostednictvím prodeje depozitních certifikát a poradenství související s touto inností.

6 b) pehled inností skuten vykonávaných - všechny innosti uvedené v bodu a) se zamením na profesionální zákazníky a zpsobilé protistrany c) pehled inností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo eskou národní bankou omezeno, nebo vyloueno žádná innost nebyla eskou národní bankou omezena ani vylouena 5. Údaje o finanní situaci povinné osoby (viz bod 5 pílohy. 24 Vyhlášky) a) tvrtletní rozvaha povinné osoby 1 - viz samostatný soubor Ekonomicke_informace_YYYY XQ.XLS b) tvrtletní výkaz zisku a ztrát povinné osoby 2 - viz samostatný soubor Ekonomicke_informace_YYYY XQ.XLS c) reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivát souhrnn za deriváty sjednané za úelem zajišování a souhrnn za deriváty sjednané za úelem obchodování nebo spekulace 3 - viz samostatný soubor Ekonomicke_informace_YYYY XQ.XLS d) pomrové ukazatele obchodníka s cennými papíry 4 - viz samostatný soubor Ekonomicke_informace_YYYY XQ.XLS Údaje o plnní pravidel obezetného podnikání na individuálním základ 1. Údaje o kapitálu 5 Obsah údaj, které obchodník s cennými papíry uveejuje na individuálním základ viz bod 2 pílohy. 25 Vyhlášky. - viz samostatný soubor Ekonomicke_informace_YYYY XQ.XLS 2. Údaje o kapitálové pimenosti a výši kapitálových požadavk 6 Obsah údaj, které obchodník s cennými papíry uveejuje na individuálním základ viz body 3 až 15 pílohy. 25 Vyhlášky. - viz samostatný soubor Ekonomicke_informace_YYYY XQ.XLS Údaje o plnní pravidel obezetného podnikání na konsolidovaném základ Obsah údaj, které obchodník s cennými papíry uveejuje na konsolidovaném základ viz píloha. 26 Vyhlášky. - viz samostatný soubor Consolidated Financial Statements Wood Group.pdf 1 Struktura údaj - viz písm. a) bod 1 pílohy. 3 úedního sdlení eské národní banky k pravidlm obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry, Uveejování informací ze dne 22. bezna 2010, (dále jen Úední sdlení ) 2 Struktura údaj - viz písm. a) bod 2 pílohy. 3 Úedního sdlení 3 Struktura údaj - viz písm. a) bod 3 pílohy. 3 Úedního sdlení 4 Struktura údaj - viz písm. a) bod 4 pílohy. 3 Úedního sdlení 5 Struktura údaj - viz písm. b) pílohy. 3 Úedního sdlení 6 Struktura údaj - viz písm. c) pílohy. 3 Úedního sdlení

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb. Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb., příloha 24 (stav k 30.9.2013) Fio banka, a.s. www.fio.cz Obsah: 1. Informace

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Čtvrtletní zpráva 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva 31.3.2015 Obsah Charakteristika České pojišťovny... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 10 Struktura Skupiny ČP k 31.03.2015... 16 Finanční údaje o činnosti

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou

Více

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně evropska.cz Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně, a.s. k 30. 6. 2010 uveřejňované

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více