NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok Lyžařský sprint

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh oprav komunikací města nový bor na rok 2014 Vážení spoluobčané, v souvislosti s projednáváním rozpočtu se zastupitelstvo města zabývalo investičním plánem na tento rok. Nejvyšší prioritou zůstala regenerace historického středu města, tentokráte v prostoru mezi městským úřadem a muzeem. Podrobnější informace k této problematice najdete uvnitř měsíčníku. Výčet dalších investic naleznete i se stručným popisem, rozpočtem a plánovaným termínem zahájení v přiložené tabulce na str. 4. Je třeba zdůraznit, že celá řada akcí se uskuteční jen v případě poskytnuté dotace, ať evropské nebo ze státního rozpočtu. O většinu z nich je zažádáno, akce jsou dokumentačně připraveny, ceny jsou tzv. tabulkové. Předpokládáme, že při soutěžení výběru dodavatele dojde k jejich poklesu v průměru o 20 %. Návrh oprav komunikací po zimě na rok 2014: 1) a. - opravy komunikací celoplošné Opravy komunikací celoplošné se provádějí vyfrézováním starého povrchu a položením nového koberce v tloušťce 5 cm. Cena celkové opravy komunikace se může lišit dle stavu obrubníků či vyrovnávání uličních znaků do nivelity povrchu nebo pokud bude potřeba upravit podloží (tj. vybrání žulových kostek z podloží nebo praskání povrchu). Jedná se pouze o náš cenový odhad, kdy bylo počítáno s cenou 700 Kč/m 2 (v ceně výměna obrub, vyrovnávky, vyrovnání uličních znaků a s tím spojené stavební úpravy). V rozpočtu města na rok 2014 je plánováno Kč na opravy MK. Dle předběžného návrhu se jedná orientačně o Kč, které by mělo město vynaložit na opravy navrhovaných komunikací. Rozdíl Kč bude použit na letmé opravy a lokální opravy ostatních komunikací. Návrh se může lišit dle stavů jiných úseků komunikací po zimním období. V plánu jsou tyto komunikace: Sklářská od Hutní po Wolkerova vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB Janov Zátiší - III/26210 Položení nového AB a vyrovnávka podloží Třebízského Kalinova - V Lomech Zátiší Žižkova - č.p.799 Alšova Husova - Bří Čapků celkem vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB, úprava krajnic Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn.: vyfrézovaný asfalt bude použit na opravu komunikací bez AB (asfaltobetonu) V návrhu není uvedena oprava obrubníků v ul. Revoluční a ul. B. Egermanna. Pokračování na str.2

2 Zprávy z města investiční plán a návrh oprav komunikací města nový bor na rok 2014 Dokončení z titulní strany 1b. letmé a jiné opravy komunikací Letmé opravy se týkají komunikací, které nebudou plošně opravovány. V tuto dobu vykazují největší závady v podobě výtluků T. G. Masaryka, Smetanova, Wolkerova, Jiráskova, Ke Koupališti, Jabloňová, Višňová, Prokopa Velikého, Rumburských hrdinů, Česká, Husova, Bezručova, Kpt. Jaroše, Skalická ad. V rozpočtu je počítáno s částkou cca Kč na tzv. výtluky po zimě. Aktuální stav bude znám až po zimním období. 2) Harmonogram oprav cest bez AB V návrhu rozpočtu je plánovaná částka Kč. Pihel cesta k Chotovicím úprava konstrukce, položení AB Pihel cesta od Svítků úprava konstrukce, povrch z frézované drti Janov, Pihel, Havlíčkova celkem Cca 3200 m 2 provedení asfaltového nátěru na prodloužení životnosti opravených povrchů MK občanský zákoník - informace Kč Kč Kč Kč Dovolujeme si Vás upozornit, že s nabytím účinnosti zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník skončila od 1. ledna 2014 kompetence obcí - pověřených obecních úřadů vykonávat agendu týkající se ochrany pokojného stavu - 5 starého občanského zákoníku. Nově tato agenda přešla do gesce okresních soudů jako ochrana držby ( 1003 nového občanského zákoníku). Nadále pak platí, že pokud bylo správní řízení v této souvislosti zahájeno doručením žádosti podle zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník) místně příslušnému správnímu orgánu - pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 31. prosince 2013, bude toto řízení dokončeno, a to i včetně případného odvolacího řízení podle dosavadních platných předpisů. Ing. Lenka Kazberuková tajemnice městského úřadu starostův den otevřených dveří středa 12. února 2014 od 13:00 do 17:00 hodin uzávěrka na březen: pátek 14. února 3) Harmonogram oprav chodníků Jedná se o cenový odhad, kdy bylo počítáno Kč/m 2. Při výběrovém řízení se můžeme dostat na výrazně nižší cenu než je odhad. V návrhu rozpočtu je počítáno s částkou Kč. Česká, B.Němcové Autobusové nádraží U medvídků vnitroblok Drobné opravy a havárie celkem Sloupská-sídliště B.Němcové nový povrch ze žulové mozaiky nový povrch ze zámkové dlažby nový povrch ze zámkové dlažby V minulých letech to bylo cca tis. Kč termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa Kč Kč Kč zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin? Kč Pokračování na str. 4 program rozvoje města - anketa Vážení občané, město Nový Bor vyhlásilo prostřednictvím Novoborského měsíčníku a www stránek anketu, která je součástí zpracovávaného plánu rozvoje města. Cílem ankety bylo získat názory, připomínky a podněty občanů, které budou zohledněny v připravovaném dokumentu. Záměrem města bylo umožnit vyplnění ankety z pohodlí domova, bez nutnosti kamkoli docházet s vyplněným anketním lístkem. Bohužel jsme přecenili možnosti redakčního systému, kterým jsou spravovány www stránky města Nový Bor. Z tohoto důvodu jsme připravili možnost vyplnění ankety elektronicky prostřednictvím www tohoto odkazu mojeanketa.cz/pruzkum/ /, kde stačí vybrat odpovědi na otázky, případně dopsat svůj názor a odeslat. Pro možnost vyplnění ankety co nejvyšším počtem obyvatel je prodloužen termín k odevzdání (vyplnění) ankety do Za způsobené komplikace se omlouváme. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Ing. Otakar Válek, Daniela Žďárková, Mgr. Stanislav Valdman, Mgr. Petra Bohuňková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / únor 2014

3 Zprávy z města granty a dotace 2014 Město Nový Bor připravuje na rok 2014 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence Na celoroční činnost sportovních organizací a provoz sportovních zařízení je vyhlášeno dotační řízení. Výzvy k jednotlivým programům projednala rada města na své lednové schůzi a souhlasila s jejich zveřejněním. Správcem grantových programů č. 1 č. 3 je Odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je Odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a č. 6 je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Jako v loňském roce i v roce 2014 platí, že žadatelé o dotaci na celoroční činnost již nemohou podávat žádosti na jednorázové akce a tyto akce musí být zahrnuty do celoroční činnosti. V aktuálním kalendářním roce může žadatel podat maximálně dvě žádosti v každém z vyhlášených grantových programů. Žadatelé také mohou předkládat povinné přílohy pouze v jednom vyhotovení a to až po schválení výše finančního příspěvku v orgánech města. Výzvy včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce a ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách města a u správců jednotlivých programů. Celkový objem finančních prostředků určených na granty a dotace je součástí rozpočtu města na rok 2014, který zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11. prosince Kulturní činnosti (Program č. 1) město podpoří částkou Kč, na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže (Program č. 2) je rozpočtováno Kč. Grantové žádosti z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (Program č. 4) podpoří město částkou ve výši Kč. Na aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví (Program č. 5) je připraveno Kč a na protidrogové prevenci (Program č. 6) se v rámci grantového řízení bude město podílet částkou Kč. Na podporu sportovního dění ve městě je na rok 2014 připraveno celkem Kč. Z toho na jednorázové sportovní akce (Program č. 3) mohou žadatelé využít částku Kč, na dotace na provoz sportovních zařízení je rozpočtováno Kč a dotace na celoroční činnost sportovních oddílů činí Kč. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků je možno předkládat v souladu s výzvami v termínu od 3. února 2014 do 28. února RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu regenerace historického středu města - i. etapa Vážení občané, v letošním roce je dle schváleného rozpočtu města na rok 2014 naplánována první etapa rekonstrukce historického středu města Nový Bor. Předmětem první etapy rekonstrukce je prostor mezi městským úřadem a sklářským muzeem. Na tuto etapu se v současné době dokončuje projektová dokumentace pro provedení stavby. V zásadě je respektován architektonický návrh zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, jehož autorem je společnost ŠÍPEK ASSOCIATES s.r.o. Pro názornost přikládám výřez z celkové situace stavby. Oproti projektu pro stavební povolení došlo z důvodu vysoké finanční náročnosti k vypuštění podzemních objektů WC a opěrné zdi s fontánou, stavby infocentra a teras se schodišti, které měly být umístěny v jedné čtvrtině stávajícího parku. Původně byla navržena v prostoru před Sklářským muzeem a praktickou školou šikmá stání. Nově se bude jednat o kolmá stání, což zvýší počet parkovacích míst v tomto prostoru o 6 stání. Zůstávají zachovány zelené plochy stávajícího prostoru a je přidávána další zeleň u parkovacích stání. V různých diskuzích se objevují výtky, proč není akce realizována z dotačního titulu. Odpověď je jednoduchá. Na daný druh akce nebyl vypsán doposud žádný dotační titul ať už z Regionálního operačního programu nebo Přeshraniční spolupráce nebo dalších dotačních programů. Zároveň se nacházíme na rozhraní jednotlivých programovacích období, kdy jedno končí a druhé začíná a stále nejsou jasná pravidla, operační programy a jednotlivé prioritní osy, ze kterých by bylo možné žádat o poskytnutí finančního příspěvku. Realizací první etapy rekonstrukce historického středu města navazujeme na již rekonstruovanou komunikaci ulice Kalinova a věřím, že po dokončení rekonstrukce celého prostoru historického středu města se budeme moci srovnávat s okolními městy. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města trhy na náměstí Míru v Novém Boru 20. března dubna května 2014 Novoborský měsíčník / únor

4 Zprávy z města investiční plán města nový bor na rok 2014 Dokončení ze str. 2 Název akce Stručný popis Rozpočet v Kč Plánovaný termín zahájení Regenerace historického středu města I.etapa Rekonstrukce otopné soustavy MŠ Žižkova Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Revitalizace zahrady MŠ Kalinova Revitalizace zahrady MŠ Svojsíkova Revitalizace zahrady MŠ Žižkova Revitalizace zahrady MŠ Palackého Rekonstrukce kotlů MěÚ budova B Cesty tradičních řemesel mobiliář Sklářského muzea Cesty tradičních řemesel oprava hrobky rodiny Hantich Cesty tradičních řemesel oprava hrobky F. Ladische Válečný hrob zeď za sloupem na Lesním hřbitově 7 pohřbených na Lesním hřbitově Chodník a přechod pro chodce - Skalická Bezbariérový chodník Husova ulice Regenerace panelového sídliště Rumburských hrdinů II. etapa Oprava propustku Lesní čtvrť Rekonstrukce prostor historického středu města zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě Rekonstrukce otopné soustavy v objektu mateřské školy Zateplení obálky budovy hasičské zbrojnice, rekonstrukce střešního pláště Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zdroje vytápění včetně regulace Termín výběru dodavatele Červen 2014 Únor květen (spoluúčast k dotaci) Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Červen 2014 Únor duben Dodávka mobiliáře do depozitáře Sklářského muzea Červen 2014 Únor duben Oprava vnějšího pláště objektu Dokončení investiční akce z roku 2013 Oprava vnějšího pláště objektu a střešní konstrukce Rekonstrukce pomníku obětem I. světové války Rekonstrukce pomníku obětem Rumburské vzpoury Vybudování chodníku a přechodu pro chodce v rámci zvyšování bezpečnosti chodců v lokalitě ul. Skalická Rekonstrukce chodníku v rámci zvyšování bezpečnosti chodců v lokalitě ul. Husova Regenerace prostor sídliště výstavba parkovacích ploch, rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace pro pěší Dokončení opravy propustku po povodních 2013 Dokončení investiční akce z roku (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) Dokončení akce z roku 2013 Srpen 2014 Srpen 2014 Duben - květen Duben - květen Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Zpracoval: Ing. Miroslav Jeništa Mgr. Jaromír Dvořák starosta města 4 Novoborský měsíčník / únor 2014

5 Zprávy z města horovy sady znovu ožijí V roce 2013 město investovalo do částečné rekonstrukce prostoru bývalého areálu letního kina a po slavnostním otevření, na kterém se negativně podepsalo svou nepřízní počasí, byl areál dějištěm několika málo akcí. V letošním roce bychom areál chtěli oživit více, vzkazuje občanům města místostarostka Stanislava Silná. Budeme hledat takové programy a využití, kterým bude vyhovovat stávající technické zázemí tohoto areálu. Chtěli bychom tento prostor nabídnout občanům města k jejich kulturním a společenským aktivitám. Proto uvítáme všechny dobré nápady, o které se s námi přijdou občané města podělit, pokračovala místostarostka. V rámci plánovaných kulturních akcí města se počítá s přesunem programu Mariánské pouti do Horových sadů, nabídku na využití dostanou také školy a školská zařízení města. Velkou neznámou je bohužel u všech těchto aktivit, které je nutno plánovat s předstihem, počasí. Proto je jedním z plánů města na další roky investice do zastřešení prostoru pro účinkující. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu vlastníkem známky igs bude město Dárek, o který dlouhodobě usilovalo, se konečně podařilo městu Nový Bor získat. Rada města na své lednové schůzi doporučila starostovi města podepsat smlouvu o převodu ochranné známky IGS mezi jejím dosavadním vlastníkem, společností Crystalex CZ, a jejím novým nabyvatelem, městem Nový Bor. Tento krok lze považovat za jeden z prvních na cestě k sympoziu 2015, jehož pořadatelství se opět ujme město. To je pořadatelem tohoto sklářského svátku od roku 2009 a na obě sympozia, v letech 2009 a 2012, nám Crystalex známku pouze zapůjčil. Převedení vlastnických práv a práv souvisejících s užíváním známky IGS bylo předmětem řady jednání, která nyní vyvrcholila podpisem smlouvy, sdělil starosta města. Velmi si cením vstřícného přístupu ze strany Crystalexu a děkuji všem, kteří se zasloužili o hladký průběh jednání. K získání vlastnictví je nutno ještě učinit některé administrativní kroky na Úřadu průmyslového vlastnictví, kterými jsem pověřil Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu, uzavřel Jaromír Dvořák. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu další ročník ceny Ď je vyhlášen V novoborském divadle bude 15. dubna 2014 vyhlášen vítěz krajského kola Ceny Ď a město současně využije této příležitosti k udělení ceny městské. Účast v tomto projektu vítáme, jeho prostřednictvím můžeme občanům města i místním organizacím a firmám ukázat, že si jejich práce vážíme. Cena Ď je výjimečnou příležitostí k veřejnému poděkování za pomoc a podporu, proto jsme se i v letošním roce stali generálním partnerem projektu za Liberecký kraj, sdělil starosta města Jaromír Dvořák, člen městského i krajského kolegia Ceny Ď. Nominace na cenu Ď 2014 mohou podat charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, pořadatelé kulturních a dalších veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, sdružení, města a obce nevyjímaje. Cena Ď je tak oceněním nezištné pomoci potřebným, kdy rozhodujícím kritériem je význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen. Všichni mohou využít této příležitosti a nominovat své mecenáše, sponzory a dobrodince. Všichni nominovaní se zúčastní celostátního finále, které proběhne 24. června 2014 v Národním divadle v Praze. Pokud je nominace podána včas a pořadatel ji stihne zařadit do příslušného krajského kola, získá tento nominovaný šanci být oceněn i ve svém kraji. Velmi důležité jsou proto termíny uzávěrek jednotlivých kol. Definitivní uzávěrka nominací na finále ceny Ď 2014 je 30. dubna Má-li však nominace projít i krajským a městským kolem, čímž se pochopitelně zvyšuje šance nominovaných na získání ocenění, nominujte co nejdříve. Použijte formulář, který je dostupný na Uzávěrka nominací do krajského kola je v pátek 14. března Z těchto nominací následně vybere krajské kolegium vítěze krajské ceny a městské kolegium udělí na jejich základě cenu města. Vyplněný nominační lístek zašlete do data uzávěrky na a v kopii na novy-bor.cz. Do nominace je nutno uvést (požadované údaje jsou důležité z organizačních důvodů): Jméno mecenáše, sponzora, dobrodince a kontakty na něj Je-li Váš mecenáš soukromá osoba, prosím, uveďte: jméno, přesnou poštovní adresu, , telefon. Je-li Váš mecenáš firma, či jakákoliv organizace, nadace, sdružení apod., prosím uveďte: přesný název firmy, jméno osoby zastupující firmu, poštovní adresu, telefon, . Název podpořeného projektu či název podpořené organizace Zdůvodnění nominace Prosím, napište pár větami, co pro Vás podpora mecenáše / dobrodince znamená a jaký má pro Vás přínos, jak je tato pomoc pro Vás důležitá. Dobrá charakteristika počinu Vašeho mecenáše, sponzora nebo dobrodince pomáhá Kolegiu při rozhodování. Do nominačního formuláře je také třeba uvést údaje za nominujícího (město a kraj, ve kterém sídlíte, název organizace, přesnou poštovní adresu, telefon, ) včetně jména a funkce osoby odpovídající za nominaci. Všem, kteří nedisponují elektronickou poštou a rádi by se zapojili do procesu nominací, nabízíme pomoc. Dle Vámi poskytnutých informací Vám formulář vyplníme na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, budova A, 3. patro. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Sklářská škola se představí v senátu V úterý 11. února 2014 proběhne v budově senátu na Valdštejnském náměstí v Praze vernisáž výstavy Impulsy- Sklářská škola Nový Bor. Jejího zahájení se zúčastní vedení města i někteří jeho zaměstnanci. Na pozvání senátora Ing. Karla Kapouna, který výstavu sklářské školy spolupořádá, se před jejím zahájením uskuteční prohlídka budovy senátu. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / únor

6 Zprávy z města benefiční představení na léčbu pro františka zborníka Kultura Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s DK Jirásek a městem Nový Bor se rozhodla pomoci přispět na léčbu pro Františka Zborníka, stejně jako ostatní divadla v České republice. V pátek 17. ledna se uskutečnilo v Městském divadle v Novém Boru benefiční představení DK Jirásek s názvem IMPROTYJÁTR. Výtěžek ze vstupného ve výši Kč byl poukázán na léčbu v Protoncentru. Aktuální stav konta ke dni je Kč. František Zborník je šéfem divadelního klubu Jirásek Česká Lípa, autor, režisér a herec. Ocitl se v pozici onkologického pacienta. Jeho nádor se nachází na neoperovatelném místě. Jedinou naději Františkovi dali v Praze v Protoncentru na Bulovce. Všeobecná zdravotní pojišťovna však léčbu neproplácí. Celková částka za měsíční léčbu činí Kč, což není ve Františkových finančních možnostech. Proto vzniklo transparentní konto u FIO banky číslo: / 2010, na něž je možné poukázat finanční obnos jako příspěvek na léčbu. Příspěvek lze získat i výnosem z představení, darem souboru nebo jednotlivců. Od roku 2014 se dary za prokazatelným účelem léčení nemusí danit. Je také možno poslat sponzorský dar s konkrétním určením účelu přímo na ono zdravotnické zařízení. Výhodou je pak daňový odpočet. S Protoncentrem podepíšete příslušnou smlouvu. Tu je možné stáhnout z webových stránek: Kdo je PhDr. František Zborník? Františka nejspíš znáte jako autora, režiséra, herce (dříve vodňanská Šupina, dnes Divadelní klub Jirásek naposledy starý George ze Tří mužů ve člunu) a také lektora divadelních dílen a porotce. A hlavně kamaráda. narodil se v roce 1950 patří mezi ikony amatérského divadla v Česku proslavil se v 80. letech jako vůdčí osobnost ochotnického souboru Šupina ve Vodňanech spolupracoval s profesionálními soubory (Jihočeské divadlo Č. Budějovice, ABC Praha, Divadlo A. Dvořáka v Příbrami) v letech byl starostou Vodňan byl ředitelem Národního informačního a poradenského centra pro kulturu i šéfem odboru umění a knihoven na ministerstvu kultury je autorem divadelních i rozhlasových her i knih pro děti nyní žije v České Lípě, je předsedou divadelního klubu Jirásek a pracuje jako vedoucí kulturního centra v Liberci Vratislavicích RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu sáčky na psí exkrementy V rámci ekologické výchovy a snahy o větší čistotu v ulicích Nového Boru nabízí od Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor pejskařům zdarma sáčky na psí výkaly. Majitelé psů si mohou s dokladem o zaplacení poplatku na r vyzvednout tyto sáčky na: 1. Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, kancelář č. 15, II. patro budovy A MěÚ Nový Bor 2. Finanční odbor MěÚ Nový Bor, kancelář č. 8,, II. patro budovy A MěÚ Nový Bor Doufáme, že touto aktivitou přispějeme k větší čistotě zejména na sídlištích a v centru našeho města. Děkujeme všem vzorným páníčkům, kteří po svých mazlíčcích pravidelně exkrementy uklízejí! Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí útulky pro opuštěná zvířata Psy a kočky nalezené na území města Nového Boru (dále jen město) umisťuje Městská policie Nový Bor do útulků v blízkém okolí, se kterými má město prostřednictvím Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor uzavřené smlouvy. O opuštěné a toulavé kočky se starají a poskytují jim veterinární péči v útulku BONA v Kozlech. S majitelkou město dlouhodobě spolupracuje a ročně je zde umístěno přibližně 10 zvířat (kočky, koťata, fretky,..). Na tuto péči je uzavřena tříletá smlouva. Náklady činily v r. 2013: Kč Kč příspěvek na antiparazitální prostředky. Zatoulané a opuštěné psy vozí MP Nový Bor do Útulku pro opuštěné psy v Dobranově. Smlouva na služby se obnovuje každý rok. Protože se počet odchycených psů neustále zvyšoval, přistoupilo se po vzájemné dohodě od roku 2010 k paušálním čtvrtletním platbám. Největší nápor v útulku je dle slov provozovatele Ing. J. Vávry po vánocích a po prázdninách, kdy se mazlíčci stávají zátěží pro obdarované a pro rodiny. Náklady činily v r. 2013: Kč. Uhynulá zvířata vozí MP Nový Bor do zařízení SAP Mimoň. V obou zařízeních je prováděna každý rok kontrola smluvních ustanovení. Majitelé obou zařízení rádi přijmou jakoukoli finanční, sponzorskou či materiální pomoc. Asi je na místě zde připomenout vlastníkům psů od 3 měsíců věku povinnost ze zákona ohlásit držení psa na MěÚ - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 4/2011, která je účinná od Každý pes obdrží městskou psí známku. V Novém Boru je v současné době rozmístěno 30 košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy a to především ve středu města. Odbor životního prostředí dále spolupracuje se Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata FALCO Dolní Týnec. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí 6 Novoborský měsíčník / únor 2014

7 Zprávy z města péče o životní prostředí - č. ii. Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i enviromentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Druhý úkol: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2014 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku sběrové soboty v roce 2014 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech stavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný přišrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze na trávu) termíny přistavení 2014 horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 21. června, 16. srpna dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 21. června, 16. srpna janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 28. června, 23. srpna bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 21. června, 16. srpna chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 28. června, 23. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku Novoborský měsíčník / únor

8 Zprávy z města na cyklistickém oválu se bude zase závodit Na sobotu 15. února připravil oddíl běžeckého lyžování SKI Polevsko ve spolupráci s městem Nový Bor pro příznivce bílé stopy 2. ročník soutěžního klání o pohár města Nový Bor. Stejně jako v loňském roce se bude v běžeckém sprintu závodit ve všech věkových kategoriích. Ačkoliv díky rozmarům počasí zatím leden zimu vůbec nepřipomíná, pořadatelé stále doufají, že do plánovaného termínu závodů zima přijde, dostatečně nasněží a v Novém Boru se bude sprintovat na upravené běžecké trati. Dospělí změří své síly klasickou technikou na kilometrovém okruhu, trať o délce 400 m je určena pro dětské závodníky. Prezentace účastníků závodu bude probíhat od 9.00 hodin. Dospělí musí být k závodu přihlášeni nejpozději v hodin, prezentace předškoláků a mladších žáků bude ukončena v hodin. V hodin bude odstartována kvalifikace v kategorii dospělých, dorostu a starších žáků, děti se pak vydají na trať v hodin, semifinálové a finálové boje napříč věkovými kategoriemi vypuknou v hodin a v hodin celé sportovní klání završí vyhlášení vítězů. Pro návštěvníky i závodníky bude připraveno občerstvení. Závodníci navíc budou moci zdarma využít mazací servis a změřit své síly se Zuzanou Kocumovou, bývalou členkou české ženské reprezentace v běhu na lyžích, účastnicí olympiády v Naganu. Přestože profesionální sportovní kariéru již ukončila, rekreačně se sportu věnuje dál. Pravidelně bývá účastnicí na Jizerské padesátce, která však musela být právě v letošním roce z důvodu nepříznivých sněhových podmínek zrušena. Pořadatelé nepočítají s tím, že by stejná situace nastala i v Novém Boru. Pro případ nedostatku sněhu je plánován klasický běžecký sprint. Počkejme tedy, co přinese únor. Více informací a propozice tohoto veřejného závodu najdete na RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu copak je to za vojáka? Všem, kteří si občas položí tuto otázku, nabízíme pomoc. Zveme vás totiž ve čtvrtek 27. února v 18 hodin do Navrátilova sálu na besedu s příslušníky Aktivních záloh Armády ČR. Žijí s námi, pracují s námi, mluví s námi, navíc nám často a nezištně pomáhají a přitom o jejich aktivitách víme tak málo. Besedovat s vámi přijdou major Rostislav Bolek, nadrotmistr Ivan Kortan a rotný Václav Říha. Neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu uzávěrka na březen: pátek 14. února Novoborský měsíčník / únor 2014

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více