NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok Lyžařský sprint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh oprav komunikací města nový bor na rok 2014 Vážení spoluobčané, v souvislosti s projednáváním rozpočtu se zastupitelstvo města zabývalo investičním plánem na tento rok. Nejvyšší prioritou zůstala regenerace historického středu města, tentokráte v prostoru mezi městským úřadem a muzeem. Podrobnější informace k této problematice najdete uvnitř měsíčníku. Výčet dalších investic naleznete i se stručným popisem, rozpočtem a plánovaným termínem zahájení v přiložené tabulce na str. 4. Je třeba zdůraznit, že celá řada akcí se uskuteční jen v případě poskytnuté dotace, ať evropské nebo ze státního rozpočtu. O většinu z nich je zažádáno, akce jsou dokumentačně připraveny, ceny jsou tzv. tabulkové. Předpokládáme, že při soutěžení výběru dodavatele dojde k jejich poklesu v průměru o 20 %. Návrh oprav komunikací po zimě na rok 2014: 1) a. - opravy komunikací celoplošné Opravy komunikací celoplošné se provádějí vyfrézováním starého povrchu a položením nového koberce v tloušťce 5 cm. Cena celkové opravy komunikace se může lišit dle stavu obrubníků či vyrovnávání uličních znaků do nivelity povrchu nebo pokud bude potřeba upravit podloží (tj. vybrání žulových kostek z podloží nebo praskání povrchu). Jedná se pouze o náš cenový odhad, kdy bylo počítáno s cenou 700 Kč/m 2 (v ceně výměna obrub, vyrovnávky, vyrovnání uličních znaků a s tím spojené stavební úpravy). V rozpočtu města na rok 2014 je plánováno Kč na opravy MK. Dle předběžného návrhu se jedná orientačně o Kč, které by mělo město vynaložit na opravy navrhovaných komunikací. Rozdíl Kč bude použit na letmé opravy a lokální opravy ostatních komunikací. Návrh se může lišit dle stavů jiných úseků komunikací po zimním období. V plánu jsou tyto komunikace: Sklářská od Hutní po Wolkerova vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB Janov Zátiší - III/26210 Položení nového AB a vyrovnávka podloží Třebízského Kalinova - V Lomech Zátiší Žižkova - č.p.799 Alšova Husova - Bří Čapků celkem vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB, úprava krajnic Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn.: vyfrézovaný asfalt bude použit na opravu komunikací bez AB (asfaltobetonu) V návrhu není uvedena oprava obrubníků v ul. Revoluční a ul. B. Egermanna. Pokračování na str.2

2 Zprávy z města investiční plán a návrh oprav komunikací města nový bor na rok 2014 Dokončení z titulní strany 1b. letmé a jiné opravy komunikací Letmé opravy se týkají komunikací, které nebudou plošně opravovány. V tuto dobu vykazují největší závady v podobě výtluků T. G. Masaryka, Smetanova, Wolkerova, Jiráskova, Ke Koupališti, Jabloňová, Višňová, Prokopa Velikého, Rumburských hrdinů, Česká, Husova, Bezručova, Kpt. Jaroše, Skalická ad. V rozpočtu je počítáno s částkou cca Kč na tzv. výtluky po zimě. Aktuální stav bude znám až po zimním období. 2) Harmonogram oprav cest bez AB V návrhu rozpočtu je plánovaná částka Kč. Pihel cesta k Chotovicím úprava konstrukce, položení AB Pihel cesta od Svítků úprava konstrukce, povrch z frézované drti Janov, Pihel, Havlíčkova celkem Cca 3200 m 2 provedení asfaltového nátěru na prodloužení životnosti opravených povrchů MK občanský zákoník - informace Kč Kč Kč Kč Dovolujeme si Vás upozornit, že s nabytím účinnosti zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník skončila od 1. ledna 2014 kompetence obcí - pověřených obecních úřadů vykonávat agendu týkající se ochrany pokojného stavu - 5 starého občanského zákoníku. Nově tato agenda přešla do gesce okresních soudů jako ochrana držby ( 1003 nového občanského zákoníku). Nadále pak platí, že pokud bylo správní řízení v této souvislosti zahájeno doručením žádosti podle zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník) místně příslušnému správnímu orgánu - pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 31. prosince 2013, bude toto řízení dokončeno, a to i včetně případného odvolacího řízení podle dosavadních platných předpisů. Ing. Lenka Kazberuková tajemnice městského úřadu starostův den otevřených dveří středa 12. února 2014 od 13:00 do 17:00 hodin uzávěrka na březen: pátek 14. února 3) Harmonogram oprav chodníků Jedná se o cenový odhad, kdy bylo počítáno Kč/m 2. Při výběrovém řízení se můžeme dostat na výrazně nižší cenu než je odhad. V návrhu rozpočtu je počítáno s částkou Kč. Česká, B.Němcové Autobusové nádraží U medvídků vnitroblok Drobné opravy a havárie celkem Sloupská-sídliště B.Němcové nový povrch ze žulové mozaiky nový povrch ze zámkové dlažby nový povrch ze zámkové dlažby V minulých letech to bylo cca tis. Kč termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa Kč Kč Kč zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin? Kč Pokračování na str. 4 program rozvoje města - anketa Vážení občané, město Nový Bor vyhlásilo prostřednictvím Novoborského měsíčníku a www stránek anketu, která je součástí zpracovávaného plánu rozvoje města. Cílem ankety bylo získat názory, připomínky a podněty občanů, které budou zohledněny v připravovaném dokumentu. Záměrem města bylo umožnit vyplnění ankety z pohodlí domova, bez nutnosti kamkoli docházet s vyplněným anketním lístkem. Bohužel jsme přecenili možnosti redakčního systému, kterým jsou spravovány www stránky města Nový Bor. Z tohoto důvodu jsme připravili možnost vyplnění ankety elektronicky prostřednictvím www tohoto odkazu mojeanketa.cz/pruzkum/ /, kde stačí vybrat odpovědi na otázky, případně dopsat svůj názor a odeslat. Pro možnost vyplnění ankety co nejvyšším počtem obyvatel je prodloužen termín k odevzdání (vyplnění) ankety do Za způsobené komplikace se omlouváme. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Ing. Otakar Válek, Daniela Žďárková, Mgr. Stanislav Valdman, Mgr. Petra Bohuňková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / únor 2014

3 Zprávy z města granty a dotace 2014 Město Nový Bor připravuje na rok 2014 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence Na celoroční činnost sportovních organizací a provoz sportovních zařízení je vyhlášeno dotační řízení. Výzvy k jednotlivým programům projednala rada města na své lednové schůzi a souhlasila s jejich zveřejněním. Správcem grantových programů č. 1 č. 3 je Odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je Odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a č. 6 je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Jako v loňském roce i v roce 2014 platí, že žadatelé o dotaci na celoroční činnost již nemohou podávat žádosti na jednorázové akce a tyto akce musí být zahrnuty do celoroční činnosti. V aktuálním kalendářním roce může žadatel podat maximálně dvě žádosti v každém z vyhlášených grantových programů. Žadatelé také mohou předkládat povinné přílohy pouze v jednom vyhotovení a to až po schválení výše finančního příspěvku v orgánech města. Výzvy včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce a ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách města a u správců jednotlivých programů. Celkový objem finančních prostředků určených na granty a dotace je součástí rozpočtu města na rok 2014, který zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11. prosince Kulturní činnosti (Program č. 1) město podpoří částkou Kč, na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže (Program č. 2) je rozpočtováno Kč. Grantové žádosti z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (Program č. 4) podpoří město částkou ve výši Kč. Na aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví (Program č. 5) je připraveno Kč a na protidrogové prevenci (Program č. 6) se v rámci grantového řízení bude město podílet částkou Kč. Na podporu sportovního dění ve městě je na rok 2014 připraveno celkem Kč. Z toho na jednorázové sportovní akce (Program č. 3) mohou žadatelé využít částku Kč, na dotace na provoz sportovních zařízení je rozpočtováno Kč a dotace na celoroční činnost sportovních oddílů činí Kč. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků je možno předkládat v souladu s výzvami v termínu od 3. února 2014 do 28. února RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu regenerace historického středu města - i. etapa Vážení občané, v letošním roce je dle schváleného rozpočtu města na rok 2014 naplánována první etapa rekonstrukce historického středu města Nový Bor. Předmětem první etapy rekonstrukce je prostor mezi městským úřadem a sklářským muzeem. Na tuto etapu se v současné době dokončuje projektová dokumentace pro provedení stavby. V zásadě je respektován architektonický návrh zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, jehož autorem je společnost ŠÍPEK ASSOCIATES s.r.o. Pro názornost přikládám výřez z celkové situace stavby. Oproti projektu pro stavební povolení došlo z důvodu vysoké finanční náročnosti k vypuštění podzemních objektů WC a opěrné zdi s fontánou, stavby infocentra a teras se schodišti, které měly být umístěny v jedné čtvrtině stávajícího parku. Původně byla navržena v prostoru před Sklářským muzeem a praktickou školou šikmá stání. Nově se bude jednat o kolmá stání, což zvýší počet parkovacích míst v tomto prostoru o 6 stání. Zůstávají zachovány zelené plochy stávajícího prostoru a je přidávána další zeleň u parkovacích stání. V různých diskuzích se objevují výtky, proč není akce realizována z dotačního titulu. Odpověď je jednoduchá. Na daný druh akce nebyl vypsán doposud žádný dotační titul ať už z Regionálního operačního programu nebo Přeshraniční spolupráce nebo dalších dotačních programů. Zároveň se nacházíme na rozhraní jednotlivých programovacích období, kdy jedno končí a druhé začíná a stále nejsou jasná pravidla, operační programy a jednotlivé prioritní osy, ze kterých by bylo možné žádat o poskytnutí finančního příspěvku. Realizací první etapy rekonstrukce historického středu města navazujeme na již rekonstruovanou komunikaci ulice Kalinova a věřím, že po dokončení rekonstrukce celého prostoru historického středu města se budeme moci srovnávat s okolními městy. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města trhy na náměstí Míru v Novém Boru 20. března dubna května 2014 Novoborský měsíčník / únor

4 Zprávy z města investiční plán města nový bor na rok 2014 Dokončení ze str. 2 Název akce Stručný popis Rozpočet v Kč Plánovaný termín zahájení Regenerace historického středu města I.etapa Rekonstrukce otopné soustavy MŠ Žižkova Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Revitalizace zahrady MŠ Kalinova Revitalizace zahrady MŠ Svojsíkova Revitalizace zahrady MŠ Žižkova Revitalizace zahrady MŠ Palackého Rekonstrukce kotlů MěÚ budova B Cesty tradičních řemesel mobiliář Sklářského muzea Cesty tradičních řemesel oprava hrobky rodiny Hantich Cesty tradičních řemesel oprava hrobky F. Ladische Válečný hrob zeď za sloupem na Lesním hřbitově 7 pohřbených na Lesním hřbitově Chodník a přechod pro chodce - Skalická Bezbariérový chodník Husova ulice Regenerace panelového sídliště Rumburských hrdinů II. etapa Oprava propustku Lesní čtvrť Rekonstrukce prostor historického středu města zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě Rekonstrukce otopné soustavy v objektu mateřské školy Zateplení obálky budovy hasičské zbrojnice, rekonstrukce střešního pláště Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zdroje vytápění včetně regulace Termín výběru dodavatele Červen 2014 Únor květen (spoluúčast k dotaci) Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Červen 2014 Únor duben Dodávka mobiliáře do depozitáře Sklářského muzea Červen 2014 Únor duben Oprava vnějšího pláště objektu Dokončení investiční akce z roku 2013 Oprava vnějšího pláště objektu a střešní konstrukce Rekonstrukce pomníku obětem I. světové války Rekonstrukce pomníku obětem Rumburské vzpoury Vybudování chodníku a přechodu pro chodce v rámci zvyšování bezpečnosti chodců v lokalitě ul. Skalická Rekonstrukce chodníku v rámci zvyšování bezpečnosti chodců v lokalitě ul. Husova Regenerace prostor sídliště výstavba parkovacích ploch, rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace pro pěší Dokončení opravy propustku po povodních 2013 Dokončení investiční akce z roku (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) Dokončení akce z roku 2013 Srpen 2014 Srpen 2014 Duben - květen Duben - květen Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Zpracoval: Ing. Miroslav Jeništa Mgr. Jaromír Dvořák starosta města 4 Novoborský měsíčník / únor 2014

5 Zprávy z města horovy sady znovu ožijí V roce 2013 město investovalo do částečné rekonstrukce prostoru bývalého areálu letního kina a po slavnostním otevření, na kterém se negativně podepsalo svou nepřízní počasí, byl areál dějištěm několika málo akcí. V letošním roce bychom areál chtěli oživit více, vzkazuje občanům města místostarostka Stanislava Silná. Budeme hledat takové programy a využití, kterým bude vyhovovat stávající technické zázemí tohoto areálu. Chtěli bychom tento prostor nabídnout občanům města k jejich kulturním a společenským aktivitám. Proto uvítáme všechny dobré nápady, o které se s námi přijdou občané města podělit, pokračovala místostarostka. V rámci plánovaných kulturních akcí města se počítá s přesunem programu Mariánské pouti do Horových sadů, nabídku na využití dostanou také školy a školská zařízení města. Velkou neznámou je bohužel u všech těchto aktivit, které je nutno plánovat s předstihem, počasí. Proto je jedním z plánů města na další roky investice do zastřešení prostoru pro účinkující. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu vlastníkem známky igs bude město Dárek, o který dlouhodobě usilovalo, se konečně podařilo městu Nový Bor získat. Rada města na své lednové schůzi doporučila starostovi města podepsat smlouvu o převodu ochranné známky IGS mezi jejím dosavadním vlastníkem, společností Crystalex CZ, a jejím novým nabyvatelem, městem Nový Bor. Tento krok lze považovat za jeden z prvních na cestě k sympoziu 2015, jehož pořadatelství se opět ujme město. To je pořadatelem tohoto sklářského svátku od roku 2009 a na obě sympozia, v letech 2009 a 2012, nám Crystalex známku pouze zapůjčil. Převedení vlastnických práv a práv souvisejících s užíváním známky IGS bylo předmětem řady jednání, která nyní vyvrcholila podpisem smlouvy, sdělil starosta města. Velmi si cením vstřícného přístupu ze strany Crystalexu a děkuji všem, kteří se zasloužili o hladký průběh jednání. K získání vlastnictví je nutno ještě učinit některé administrativní kroky na Úřadu průmyslového vlastnictví, kterými jsem pověřil Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu, uzavřel Jaromír Dvořák. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu další ročník ceny Ď je vyhlášen V novoborském divadle bude 15. dubna 2014 vyhlášen vítěz krajského kola Ceny Ď a město současně využije této příležitosti k udělení ceny městské. Účast v tomto projektu vítáme, jeho prostřednictvím můžeme občanům města i místním organizacím a firmám ukázat, že si jejich práce vážíme. Cena Ď je výjimečnou příležitostí k veřejnému poděkování za pomoc a podporu, proto jsme se i v letošním roce stali generálním partnerem projektu za Liberecký kraj, sdělil starosta města Jaromír Dvořák, člen městského i krajského kolegia Ceny Ď. Nominace na cenu Ď 2014 mohou podat charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, pořadatelé kulturních a dalších veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, sdružení, města a obce nevyjímaje. Cena Ď je tak oceněním nezištné pomoci potřebným, kdy rozhodujícím kritériem je význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen. Všichni mohou využít této příležitosti a nominovat své mecenáše, sponzory a dobrodince. Všichni nominovaní se zúčastní celostátního finále, které proběhne 24. června 2014 v Národním divadle v Praze. Pokud je nominace podána včas a pořadatel ji stihne zařadit do příslušného krajského kola, získá tento nominovaný šanci být oceněn i ve svém kraji. Velmi důležité jsou proto termíny uzávěrek jednotlivých kol. Definitivní uzávěrka nominací na finále ceny Ď 2014 je 30. dubna Má-li však nominace projít i krajským a městským kolem, čímž se pochopitelně zvyšuje šance nominovaných na získání ocenění, nominujte co nejdříve. Použijte formulář, který je dostupný na Uzávěrka nominací do krajského kola je v pátek 14. března Z těchto nominací následně vybere krajské kolegium vítěze krajské ceny a městské kolegium udělí na jejich základě cenu města. Vyplněný nominační lístek zašlete do data uzávěrky na a v kopii na novy-bor.cz. Do nominace je nutno uvést (požadované údaje jsou důležité z organizačních důvodů): Jméno mecenáše, sponzora, dobrodince a kontakty na něj Je-li Váš mecenáš soukromá osoba, prosím, uveďte: jméno, přesnou poštovní adresu, , telefon. Je-li Váš mecenáš firma, či jakákoliv organizace, nadace, sdružení apod., prosím uveďte: přesný název firmy, jméno osoby zastupující firmu, poštovní adresu, telefon, . Název podpořeného projektu či název podpořené organizace Zdůvodnění nominace Prosím, napište pár větami, co pro Vás podpora mecenáše / dobrodince znamená a jaký má pro Vás přínos, jak je tato pomoc pro Vás důležitá. Dobrá charakteristika počinu Vašeho mecenáše, sponzora nebo dobrodince pomáhá Kolegiu při rozhodování. Do nominačního formuláře je také třeba uvést údaje za nominujícího (město a kraj, ve kterém sídlíte, název organizace, přesnou poštovní adresu, telefon, ) včetně jména a funkce osoby odpovídající za nominaci. Všem, kteří nedisponují elektronickou poštou a rádi by se zapojili do procesu nominací, nabízíme pomoc. Dle Vámi poskytnutých informací Vám formulář vyplníme na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, budova A, 3. patro. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Sklářská škola se představí v senátu V úterý 11. února 2014 proběhne v budově senátu na Valdštejnském náměstí v Praze vernisáž výstavy Impulsy- Sklářská škola Nový Bor. Jejího zahájení se zúčastní vedení města i někteří jeho zaměstnanci. Na pozvání senátora Ing. Karla Kapouna, který výstavu sklářské školy spolupořádá, se před jejím zahájením uskuteční prohlídka budovy senátu. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / únor

6 Zprávy z města benefiční představení na léčbu pro františka zborníka Kultura Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s DK Jirásek a městem Nový Bor se rozhodla pomoci přispět na léčbu pro Františka Zborníka, stejně jako ostatní divadla v České republice. V pátek 17. ledna se uskutečnilo v Městském divadle v Novém Boru benefiční představení DK Jirásek s názvem IMPROTYJÁTR. Výtěžek ze vstupného ve výši Kč byl poukázán na léčbu v Protoncentru. Aktuální stav konta ke dni je Kč. František Zborník je šéfem divadelního klubu Jirásek Česká Lípa, autor, režisér a herec. Ocitl se v pozici onkologického pacienta. Jeho nádor se nachází na neoperovatelném místě. Jedinou naději Františkovi dali v Praze v Protoncentru na Bulovce. Všeobecná zdravotní pojišťovna však léčbu neproplácí. Celková částka za měsíční léčbu činí Kč, což není ve Františkových finančních možnostech. Proto vzniklo transparentní konto u FIO banky číslo: / 2010, na něž je možné poukázat finanční obnos jako příspěvek na léčbu. Příspěvek lze získat i výnosem z představení, darem souboru nebo jednotlivců. Od roku 2014 se dary za prokazatelným účelem léčení nemusí danit. Je také možno poslat sponzorský dar s konkrétním určením účelu přímo na ono zdravotnické zařízení. Výhodou je pak daňový odpočet. S Protoncentrem podepíšete příslušnou smlouvu. Tu je možné stáhnout z webových stránek: Kdo je PhDr. František Zborník? Františka nejspíš znáte jako autora, režiséra, herce (dříve vodňanská Šupina, dnes Divadelní klub Jirásek naposledy starý George ze Tří mužů ve člunu) a také lektora divadelních dílen a porotce. A hlavně kamaráda. narodil se v roce 1950 patří mezi ikony amatérského divadla v Česku proslavil se v 80. letech jako vůdčí osobnost ochotnického souboru Šupina ve Vodňanech spolupracoval s profesionálními soubory (Jihočeské divadlo Č. Budějovice, ABC Praha, Divadlo A. Dvořáka v Příbrami) v letech byl starostou Vodňan byl ředitelem Národního informačního a poradenského centra pro kulturu i šéfem odboru umění a knihoven na ministerstvu kultury je autorem divadelních i rozhlasových her i knih pro děti nyní žije v České Lípě, je předsedou divadelního klubu Jirásek a pracuje jako vedoucí kulturního centra v Liberci Vratislavicích RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu sáčky na psí exkrementy V rámci ekologické výchovy a snahy o větší čistotu v ulicích Nového Boru nabízí od Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor pejskařům zdarma sáčky na psí výkaly. Majitelé psů si mohou s dokladem o zaplacení poplatku na r vyzvednout tyto sáčky na: 1. Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, kancelář č. 15, II. patro budovy A MěÚ Nový Bor 2. Finanční odbor MěÚ Nový Bor, kancelář č. 8,, II. patro budovy A MěÚ Nový Bor Doufáme, že touto aktivitou přispějeme k větší čistotě zejména na sídlištích a v centru našeho města. Děkujeme všem vzorným páníčkům, kteří po svých mazlíčcích pravidelně exkrementy uklízejí! Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí útulky pro opuštěná zvířata Psy a kočky nalezené na území města Nového Boru (dále jen město) umisťuje Městská policie Nový Bor do útulků v blízkém okolí, se kterými má město prostřednictvím Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor uzavřené smlouvy. O opuštěné a toulavé kočky se starají a poskytují jim veterinární péči v útulku BONA v Kozlech. S majitelkou město dlouhodobě spolupracuje a ročně je zde umístěno přibližně 10 zvířat (kočky, koťata, fretky,..). Na tuto péči je uzavřena tříletá smlouva. Náklady činily v r. 2013: Kč Kč příspěvek na antiparazitální prostředky. Zatoulané a opuštěné psy vozí MP Nový Bor do Útulku pro opuštěné psy v Dobranově. Smlouva na služby se obnovuje každý rok. Protože se počet odchycených psů neustále zvyšoval, přistoupilo se po vzájemné dohodě od roku 2010 k paušálním čtvrtletním platbám. Největší nápor v útulku je dle slov provozovatele Ing. J. Vávry po vánocích a po prázdninách, kdy se mazlíčci stávají zátěží pro obdarované a pro rodiny. Náklady činily v r. 2013: Kč. Uhynulá zvířata vozí MP Nový Bor do zařízení SAP Mimoň. V obou zařízeních je prováděna každý rok kontrola smluvních ustanovení. Majitelé obou zařízení rádi přijmou jakoukoli finanční, sponzorskou či materiální pomoc. Asi je na místě zde připomenout vlastníkům psů od 3 měsíců věku povinnost ze zákona ohlásit držení psa na MěÚ - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 4/2011, která je účinná od Každý pes obdrží městskou psí známku. V Novém Boru je v současné době rozmístěno 30 košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy a to především ve středu města. Odbor životního prostředí dále spolupracuje se Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata FALCO Dolní Týnec. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí 6 Novoborský měsíčník / únor 2014

7 Zprávy z města péče o životní prostředí - č. ii. Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i enviromentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Druhý úkol: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2014 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku sběrové soboty v roce 2014 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech stavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný přišrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze na trávu) termíny přistavení 2014 horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 21. června, 16. srpna dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 21. června, 16. srpna janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 28. června, 23. srpna bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 21. června, 16. srpna chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 28. června, 23. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku Novoborský měsíčník / únor

8 Zprávy z města na cyklistickém oválu se bude zase závodit Na sobotu 15. února připravil oddíl běžeckého lyžování SKI Polevsko ve spolupráci s městem Nový Bor pro příznivce bílé stopy 2. ročník soutěžního klání o pohár města Nový Bor. Stejně jako v loňském roce se bude v běžeckém sprintu závodit ve všech věkových kategoriích. Ačkoliv díky rozmarům počasí zatím leden zimu vůbec nepřipomíná, pořadatelé stále doufají, že do plánovaného termínu závodů zima přijde, dostatečně nasněží a v Novém Boru se bude sprintovat na upravené běžecké trati. Dospělí změří své síly klasickou technikou na kilometrovém okruhu, trať o délce 400 m je určena pro dětské závodníky. Prezentace účastníků závodu bude probíhat od 9.00 hodin. Dospělí musí být k závodu přihlášeni nejpozději v hodin, prezentace předškoláků a mladších žáků bude ukončena v hodin. V hodin bude odstartována kvalifikace v kategorii dospělých, dorostu a starších žáků, děti se pak vydají na trať v hodin, semifinálové a finálové boje napříč věkovými kategoriemi vypuknou v hodin a v hodin celé sportovní klání završí vyhlášení vítězů. Pro návštěvníky i závodníky bude připraveno občerstvení. Závodníci navíc budou moci zdarma využít mazací servis a změřit své síly se Zuzanou Kocumovou, bývalou členkou české ženské reprezentace v běhu na lyžích, účastnicí olympiády v Naganu. Přestože profesionální sportovní kariéru již ukončila, rekreačně se sportu věnuje dál. Pravidelně bývá účastnicí na Jizerské padesátce, která však musela být právě v letošním roce z důvodu nepříznivých sněhových podmínek zrušena. Pořadatelé nepočítají s tím, že by stejná situace nastala i v Novém Boru. Pro případ nedostatku sněhu je plánován klasický běžecký sprint. Počkejme tedy, co přinese únor. Více informací a propozice tohoto veřejného závodu najdete na RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu copak je to za vojáka? Všem, kteří si občas položí tuto otázku, nabízíme pomoc. Zveme vás totiž ve čtvrtek 27. února v 18 hodin do Navrátilova sálu na besedu s příslušníky Aktivních záloh Armády ČR. Žijí s námi, pracují s námi, mluví s námi, navíc nám často a nezištně pomáhají a přitom o jejich aktivitách víme tak málo. Besedovat s vámi přijdou major Rostislav Bolek, nadrotmistr Ivan Kortan a rotný Václav Říha. Neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu uzávěrka na březen: pátek 14. února Novoborský měsíčník / únor 2014

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více