NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok Lyžařský sprint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh oprav komunikací města nový bor na rok 2014 Vážení spoluobčané, v souvislosti s projednáváním rozpočtu se zastupitelstvo města zabývalo investičním plánem na tento rok. Nejvyšší prioritou zůstala regenerace historického středu města, tentokráte v prostoru mezi městským úřadem a muzeem. Podrobnější informace k této problematice najdete uvnitř měsíčníku. Výčet dalších investic naleznete i se stručným popisem, rozpočtem a plánovaným termínem zahájení v přiložené tabulce na str. 4. Je třeba zdůraznit, že celá řada akcí se uskuteční jen v případě poskytnuté dotace, ať evropské nebo ze státního rozpočtu. O většinu z nich je zažádáno, akce jsou dokumentačně připraveny, ceny jsou tzv. tabulkové. Předpokládáme, že při soutěžení výběru dodavatele dojde k jejich poklesu v průměru o 20 %. Návrh oprav komunikací po zimě na rok 2014: 1) a. - opravy komunikací celoplošné Opravy komunikací celoplošné se provádějí vyfrézováním starého povrchu a položením nového koberce v tloušťce 5 cm. Cena celkové opravy komunikace se může lišit dle stavu obrubníků či vyrovnávání uličních znaků do nivelity povrchu nebo pokud bude potřeba upravit podloží (tj. vybrání žulových kostek z podloží nebo praskání povrchu). Jedná se pouze o náš cenový odhad, kdy bylo počítáno s cenou 700 Kč/m 2 (v ceně výměna obrub, vyrovnávky, vyrovnání uličních znaků a s tím spojené stavební úpravy). V rozpočtu města na rok 2014 je plánováno Kč na opravy MK. Dle předběžného návrhu se jedná orientačně o Kč, které by mělo město vynaložit na opravy navrhovaných komunikací. Rozdíl Kč bude použit na letmé opravy a lokální opravy ostatních komunikací. Návrh se může lišit dle stavů jiných úseků komunikací po zimním období. V plánu jsou tyto komunikace: Sklářská od Hutní po Wolkerova vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB Janov Zátiší - III/26210 Položení nového AB a vyrovnávka podloží Třebízského Kalinova - V Lomech Zátiší Žižkova - č.p.799 Alšova Husova - Bří Čapků celkem vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB vyfrézování 5 cm a pokládka 5 cm nového AB, úprava krajnic Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn.: vyfrézovaný asfalt bude použit na opravu komunikací bez AB (asfaltobetonu) V návrhu není uvedena oprava obrubníků v ul. Revoluční a ul. B. Egermanna. Pokračování na str.2

2 Zprávy z města investiční plán a návrh oprav komunikací města nový bor na rok 2014 Dokončení z titulní strany 1b. letmé a jiné opravy komunikací Letmé opravy se týkají komunikací, které nebudou plošně opravovány. V tuto dobu vykazují největší závady v podobě výtluků T. G. Masaryka, Smetanova, Wolkerova, Jiráskova, Ke Koupališti, Jabloňová, Višňová, Prokopa Velikého, Rumburských hrdinů, Česká, Husova, Bezručova, Kpt. Jaroše, Skalická ad. V rozpočtu je počítáno s částkou cca Kč na tzv. výtluky po zimě. Aktuální stav bude znám až po zimním období. 2) Harmonogram oprav cest bez AB V návrhu rozpočtu je plánovaná částka Kč. Pihel cesta k Chotovicím úprava konstrukce, položení AB Pihel cesta od Svítků úprava konstrukce, povrch z frézované drti Janov, Pihel, Havlíčkova celkem Cca 3200 m 2 provedení asfaltového nátěru na prodloužení životnosti opravených povrchů MK občanský zákoník - informace Kč Kč Kč Kč Dovolujeme si Vás upozornit, že s nabytím účinnosti zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník skončila od 1. ledna 2014 kompetence obcí - pověřených obecních úřadů vykonávat agendu týkající se ochrany pokojného stavu - 5 starého občanského zákoníku. Nově tato agenda přešla do gesce okresních soudů jako ochrana držby ( 1003 nového občanského zákoníku). Nadále pak platí, že pokud bylo správní řízení v této souvislosti zahájeno doručením žádosti podle zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník) místně příslušnému správnímu orgánu - pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 31. prosince 2013, bude toto řízení dokončeno, a to i včetně případného odvolacího řízení podle dosavadních platných předpisů. Ing. Lenka Kazberuková tajemnice městského úřadu starostův den otevřených dveří středa 12. února 2014 od 13:00 do 17:00 hodin uzávěrka na březen: pátek 14. února 3) Harmonogram oprav chodníků Jedná se o cenový odhad, kdy bylo počítáno Kč/m 2. Při výběrovém řízení se můžeme dostat na výrazně nižší cenu než je odhad. V návrhu rozpočtu je počítáno s částkou Kč. Česká, B.Němcové Autobusové nádraží U medvídků vnitroblok Drobné opravy a havárie celkem Sloupská-sídliště B.Němcové nový povrch ze žulové mozaiky nový povrch ze zámkové dlažby nový povrch ze zámkové dlažby V minulých letech to bylo cca tis. Kč termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa Kč Kč Kč zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin? Kč Pokračování na str. 4 program rozvoje města - anketa Vážení občané, město Nový Bor vyhlásilo prostřednictvím Novoborského měsíčníku a www stránek anketu, která je součástí zpracovávaného plánu rozvoje města. Cílem ankety bylo získat názory, připomínky a podněty občanů, které budou zohledněny v připravovaném dokumentu. Záměrem města bylo umožnit vyplnění ankety z pohodlí domova, bez nutnosti kamkoli docházet s vyplněným anketním lístkem. Bohužel jsme přecenili možnosti redakčního systému, kterým jsou spravovány www stránky města Nový Bor. Z tohoto důvodu jsme připravili možnost vyplnění ankety elektronicky prostřednictvím www tohoto odkazu mojeanketa.cz/pruzkum/ /, kde stačí vybrat odpovědi na otázky, případně dopsat svůj názor a odeslat. Pro možnost vyplnění ankety co nejvyšším počtem obyvatel je prodloužen termín k odevzdání (vyplnění) ankety do Za způsobené komplikace se omlouváme. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Ing. Otakar Válek, Daniela Žďárková, Mgr. Stanislav Valdman, Mgr. Petra Bohuňková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / únor 2014

3 Zprávy z města granty a dotace 2014 Město Nový Bor připravuje na rok 2014 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence Na celoroční činnost sportovních organizací a provoz sportovních zařízení je vyhlášeno dotační řízení. Výzvy k jednotlivým programům projednala rada města na své lednové schůzi a souhlasila s jejich zveřejněním. Správcem grantových programů č. 1 č. 3 je Odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je Odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a č. 6 je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Jako v loňském roce i v roce 2014 platí, že žadatelé o dotaci na celoroční činnost již nemohou podávat žádosti na jednorázové akce a tyto akce musí být zahrnuty do celoroční činnosti. V aktuálním kalendářním roce může žadatel podat maximálně dvě žádosti v každém z vyhlášených grantových programů. Žadatelé také mohou předkládat povinné přílohy pouze v jednom vyhotovení a to až po schválení výše finančního příspěvku v orgánech města. Výzvy včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce a ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách města a u správců jednotlivých programů. Celkový objem finančních prostředků určených na granty a dotace je součástí rozpočtu města na rok 2014, který zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11. prosince Kulturní činnosti (Program č. 1) město podpoří částkou Kč, na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže (Program č. 2) je rozpočtováno Kč. Grantové žádosti z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (Program č. 4) podpoří město částkou ve výši Kč. Na aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví (Program č. 5) je připraveno Kč a na protidrogové prevenci (Program č. 6) se v rámci grantového řízení bude město podílet částkou Kč. Na podporu sportovního dění ve městě je na rok 2014 připraveno celkem Kč. Z toho na jednorázové sportovní akce (Program č. 3) mohou žadatelé využít částku Kč, na dotace na provoz sportovních zařízení je rozpočtováno Kč a dotace na celoroční činnost sportovních oddílů činí Kč. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků je možno předkládat v souladu s výzvami v termínu od 3. února 2014 do 28. února RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu regenerace historického středu města - i. etapa Vážení občané, v letošním roce je dle schváleného rozpočtu města na rok 2014 naplánována první etapa rekonstrukce historického středu města Nový Bor. Předmětem první etapy rekonstrukce je prostor mezi městským úřadem a sklářským muzeem. Na tuto etapu se v současné době dokončuje projektová dokumentace pro provedení stavby. V zásadě je respektován architektonický návrh zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, jehož autorem je společnost ŠÍPEK ASSOCIATES s.r.o. Pro názornost přikládám výřez z celkové situace stavby. Oproti projektu pro stavební povolení došlo z důvodu vysoké finanční náročnosti k vypuštění podzemních objektů WC a opěrné zdi s fontánou, stavby infocentra a teras se schodišti, které měly být umístěny v jedné čtvrtině stávajícího parku. Původně byla navržena v prostoru před Sklářským muzeem a praktickou školou šikmá stání. Nově se bude jednat o kolmá stání, což zvýší počet parkovacích míst v tomto prostoru o 6 stání. Zůstávají zachovány zelené plochy stávajícího prostoru a je přidávána další zeleň u parkovacích stání. V různých diskuzích se objevují výtky, proč není akce realizována z dotačního titulu. Odpověď je jednoduchá. Na daný druh akce nebyl vypsán doposud žádný dotační titul ať už z Regionálního operačního programu nebo Přeshraniční spolupráce nebo dalších dotačních programů. Zároveň se nacházíme na rozhraní jednotlivých programovacích období, kdy jedno končí a druhé začíná a stále nejsou jasná pravidla, operační programy a jednotlivé prioritní osy, ze kterých by bylo možné žádat o poskytnutí finančního příspěvku. Realizací první etapy rekonstrukce historického středu města navazujeme na již rekonstruovanou komunikaci ulice Kalinova a věřím, že po dokončení rekonstrukce celého prostoru historického středu města se budeme moci srovnávat s okolními městy. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města trhy na náměstí Míru v Novém Boru 20. března dubna května 2014 Novoborský měsíčník / únor

4 Zprávy z města investiční plán města nový bor na rok 2014 Dokončení ze str. 2 Název akce Stručný popis Rozpočet v Kč Plánovaný termín zahájení Regenerace historického středu města I.etapa Rekonstrukce otopné soustavy MŠ Žižkova Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Revitalizace zahrady MŠ Kalinova Revitalizace zahrady MŠ Svojsíkova Revitalizace zahrady MŠ Žižkova Revitalizace zahrady MŠ Palackého Rekonstrukce kotlů MěÚ budova B Cesty tradičních řemesel mobiliář Sklářského muzea Cesty tradičních řemesel oprava hrobky rodiny Hantich Cesty tradičních řemesel oprava hrobky F. Ladische Válečný hrob zeď za sloupem na Lesním hřbitově 7 pohřbených na Lesním hřbitově Chodník a přechod pro chodce - Skalická Bezbariérový chodník Husova ulice Regenerace panelového sídliště Rumburských hrdinů II. etapa Oprava propustku Lesní čtvrť Rekonstrukce prostor historického středu města zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě Rekonstrukce otopné soustavy v objektu mateřské školy Zateplení obálky budovy hasičské zbrojnice, rekonstrukce střešního pláště Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zahrady mateřské školy v duchu environmentálního vzdělávání Rekonstrukce zdroje vytápění včetně regulace Termín výběru dodavatele Červen 2014 Únor květen (spoluúčast k dotaci) Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Červen 2014 Únor duben Dodávka mobiliáře do depozitáře Sklářského muzea Červen 2014 Únor duben Oprava vnějšího pláště objektu Dokončení investiční akce z roku 2013 Oprava vnějšího pláště objektu a střešní konstrukce Rekonstrukce pomníku obětem I. světové války Rekonstrukce pomníku obětem Rumburské vzpoury Vybudování chodníku a přechodu pro chodce v rámci zvyšování bezpečnosti chodců v lokalitě ul. Skalická Rekonstrukce chodníku v rámci zvyšování bezpečnosti chodců v lokalitě ul. Husova Regenerace prostor sídliště výstavba parkovacích ploch, rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace pro pěší Dokončení opravy propustku po povodních 2013 Dokončení investiční akce z roku (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) (spoluúčast k dotaci) Dokončení akce z roku 2013 Srpen 2014 Srpen 2014 Duben - květen Duben - květen Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Pouze v případě poskytnutí finanční podpory Zpracoval: Ing. Miroslav Jeništa Mgr. Jaromír Dvořák starosta města 4 Novoborský měsíčník / únor 2014

5 Zprávy z města horovy sady znovu ožijí V roce 2013 město investovalo do částečné rekonstrukce prostoru bývalého areálu letního kina a po slavnostním otevření, na kterém se negativně podepsalo svou nepřízní počasí, byl areál dějištěm několika málo akcí. V letošním roce bychom areál chtěli oživit více, vzkazuje občanům města místostarostka Stanislava Silná. Budeme hledat takové programy a využití, kterým bude vyhovovat stávající technické zázemí tohoto areálu. Chtěli bychom tento prostor nabídnout občanům města k jejich kulturním a společenským aktivitám. Proto uvítáme všechny dobré nápady, o které se s námi přijdou občané města podělit, pokračovala místostarostka. V rámci plánovaných kulturních akcí města se počítá s přesunem programu Mariánské pouti do Horových sadů, nabídku na využití dostanou také školy a školská zařízení města. Velkou neznámou je bohužel u všech těchto aktivit, které je nutno plánovat s předstihem, počasí. Proto je jedním z plánů města na další roky investice do zastřešení prostoru pro účinkující. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu vlastníkem známky igs bude město Dárek, o který dlouhodobě usilovalo, se konečně podařilo městu Nový Bor získat. Rada města na své lednové schůzi doporučila starostovi města podepsat smlouvu o převodu ochranné známky IGS mezi jejím dosavadním vlastníkem, společností Crystalex CZ, a jejím novým nabyvatelem, městem Nový Bor. Tento krok lze považovat za jeden z prvních na cestě k sympoziu 2015, jehož pořadatelství se opět ujme město. To je pořadatelem tohoto sklářského svátku od roku 2009 a na obě sympozia, v letech 2009 a 2012, nám Crystalex známku pouze zapůjčil. Převedení vlastnických práv a práv souvisejících s užíváním známky IGS bylo předmětem řady jednání, která nyní vyvrcholila podpisem smlouvy, sdělil starosta města. Velmi si cením vstřícného přístupu ze strany Crystalexu a děkuji všem, kteří se zasloužili o hladký průběh jednání. K získání vlastnictví je nutno ještě učinit některé administrativní kroky na Úřadu průmyslového vlastnictví, kterými jsem pověřil Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu, uzavřel Jaromír Dvořák. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu další ročník ceny Ď je vyhlášen V novoborském divadle bude 15. dubna 2014 vyhlášen vítěz krajského kola Ceny Ď a město současně využije této příležitosti k udělení ceny městské. Účast v tomto projektu vítáme, jeho prostřednictvím můžeme občanům města i místním organizacím a firmám ukázat, že si jejich práce vážíme. Cena Ď je výjimečnou příležitostí k veřejnému poděkování za pomoc a podporu, proto jsme se i v letošním roce stali generálním partnerem projektu za Liberecký kraj, sdělil starosta města Jaromír Dvořák, člen městského i krajského kolegia Ceny Ď. Nominace na cenu Ď 2014 mohou podat charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, pořadatelé kulturních a dalších veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, sdružení, města a obce nevyjímaje. Cena Ď je tak oceněním nezištné pomoci potřebným, kdy rozhodujícím kritériem je význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen. Všichni mohou využít této příležitosti a nominovat své mecenáše, sponzory a dobrodince. Všichni nominovaní se zúčastní celostátního finále, které proběhne 24. června 2014 v Národním divadle v Praze. Pokud je nominace podána včas a pořadatel ji stihne zařadit do příslušného krajského kola, získá tento nominovaný šanci být oceněn i ve svém kraji. Velmi důležité jsou proto termíny uzávěrek jednotlivých kol. Definitivní uzávěrka nominací na finále ceny Ď 2014 je 30. dubna Má-li však nominace projít i krajským a městským kolem, čímž se pochopitelně zvyšuje šance nominovaných na získání ocenění, nominujte co nejdříve. Použijte formulář, který je dostupný na Uzávěrka nominací do krajského kola je v pátek 14. března Z těchto nominací následně vybere krajské kolegium vítěze krajské ceny a městské kolegium udělí na jejich základě cenu města. Vyplněný nominační lístek zašlete do data uzávěrky na a v kopii na novy-bor.cz. Do nominace je nutno uvést (požadované údaje jsou důležité z organizačních důvodů): Jméno mecenáše, sponzora, dobrodince a kontakty na něj Je-li Váš mecenáš soukromá osoba, prosím, uveďte: jméno, přesnou poštovní adresu, , telefon. Je-li Váš mecenáš firma, či jakákoliv organizace, nadace, sdružení apod., prosím uveďte: přesný název firmy, jméno osoby zastupující firmu, poštovní adresu, telefon, . Název podpořeného projektu či název podpořené organizace Zdůvodnění nominace Prosím, napište pár větami, co pro Vás podpora mecenáše / dobrodince znamená a jaký má pro Vás přínos, jak je tato pomoc pro Vás důležitá. Dobrá charakteristika počinu Vašeho mecenáše, sponzora nebo dobrodince pomáhá Kolegiu při rozhodování. Do nominačního formuláře je také třeba uvést údaje za nominujícího (město a kraj, ve kterém sídlíte, název organizace, přesnou poštovní adresu, telefon, ) včetně jména a funkce osoby odpovídající za nominaci. Všem, kteří nedisponují elektronickou poštou a rádi by se zapojili do procesu nominací, nabízíme pomoc. Dle Vámi poskytnutých informací Vám formulář vyplníme na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, budova A, 3. patro. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Sklářská škola se představí v senátu V úterý 11. února 2014 proběhne v budově senátu na Valdštejnském náměstí v Praze vernisáž výstavy Impulsy- Sklářská škola Nový Bor. Jejího zahájení se zúčastní vedení města i někteří jeho zaměstnanci. Na pozvání senátora Ing. Karla Kapouna, který výstavu sklářské školy spolupořádá, se před jejím zahájením uskuteční prohlídka budovy senátu. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / únor

6 Zprávy z města benefiční představení na léčbu pro františka zborníka Kultura Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s DK Jirásek a městem Nový Bor se rozhodla pomoci přispět na léčbu pro Františka Zborníka, stejně jako ostatní divadla v České republice. V pátek 17. ledna se uskutečnilo v Městském divadle v Novém Boru benefiční představení DK Jirásek s názvem IMPROTYJÁTR. Výtěžek ze vstupného ve výši Kč byl poukázán na léčbu v Protoncentru. Aktuální stav konta ke dni je Kč. František Zborník je šéfem divadelního klubu Jirásek Česká Lípa, autor, režisér a herec. Ocitl se v pozici onkologického pacienta. Jeho nádor se nachází na neoperovatelném místě. Jedinou naději Františkovi dali v Praze v Protoncentru na Bulovce. Všeobecná zdravotní pojišťovna však léčbu neproplácí. Celková částka za měsíční léčbu činí Kč, což není ve Františkových finančních možnostech. Proto vzniklo transparentní konto u FIO banky číslo: / 2010, na něž je možné poukázat finanční obnos jako příspěvek na léčbu. Příspěvek lze získat i výnosem z představení, darem souboru nebo jednotlivců. Od roku 2014 se dary za prokazatelným účelem léčení nemusí danit. Je také možno poslat sponzorský dar s konkrétním určením účelu přímo na ono zdravotnické zařízení. Výhodou je pak daňový odpočet. S Protoncentrem podepíšete příslušnou smlouvu. Tu je možné stáhnout z webových stránek: Kdo je PhDr. František Zborník? Františka nejspíš znáte jako autora, režiséra, herce (dříve vodňanská Šupina, dnes Divadelní klub Jirásek naposledy starý George ze Tří mužů ve člunu) a také lektora divadelních dílen a porotce. A hlavně kamaráda. narodil se v roce 1950 patří mezi ikony amatérského divadla v Česku proslavil se v 80. letech jako vůdčí osobnost ochotnického souboru Šupina ve Vodňanech spolupracoval s profesionálními soubory (Jihočeské divadlo Č. Budějovice, ABC Praha, Divadlo A. Dvořáka v Příbrami) v letech byl starostou Vodňan byl ředitelem Národního informačního a poradenského centra pro kulturu i šéfem odboru umění a knihoven na ministerstvu kultury je autorem divadelních i rozhlasových her i knih pro děti nyní žije v České Lípě, je předsedou divadelního klubu Jirásek a pracuje jako vedoucí kulturního centra v Liberci Vratislavicích RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu sáčky na psí exkrementy V rámci ekologické výchovy a snahy o větší čistotu v ulicích Nového Boru nabízí od Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor pejskařům zdarma sáčky na psí výkaly. Majitelé psů si mohou s dokladem o zaplacení poplatku na r vyzvednout tyto sáčky na: 1. Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, kancelář č. 15, II. patro budovy A MěÚ Nový Bor 2. Finanční odbor MěÚ Nový Bor, kancelář č. 8,, II. patro budovy A MěÚ Nový Bor Doufáme, že touto aktivitou přispějeme k větší čistotě zejména na sídlištích a v centru našeho města. Děkujeme všem vzorným páníčkům, kteří po svých mazlíčcích pravidelně exkrementy uklízejí! Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí útulky pro opuštěná zvířata Psy a kočky nalezené na území města Nového Boru (dále jen město) umisťuje Městská policie Nový Bor do útulků v blízkém okolí, se kterými má město prostřednictvím Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor uzavřené smlouvy. O opuštěné a toulavé kočky se starají a poskytují jim veterinární péči v útulku BONA v Kozlech. S majitelkou město dlouhodobě spolupracuje a ročně je zde umístěno přibližně 10 zvířat (kočky, koťata, fretky,..). Na tuto péči je uzavřena tříletá smlouva. Náklady činily v r. 2013: Kč Kč příspěvek na antiparazitální prostředky. Zatoulané a opuštěné psy vozí MP Nový Bor do Útulku pro opuštěné psy v Dobranově. Smlouva na služby se obnovuje každý rok. Protože se počet odchycených psů neustále zvyšoval, přistoupilo se po vzájemné dohodě od roku 2010 k paušálním čtvrtletním platbám. Největší nápor v útulku je dle slov provozovatele Ing. J. Vávry po vánocích a po prázdninách, kdy se mazlíčci stávají zátěží pro obdarované a pro rodiny. Náklady činily v r. 2013: Kč. Uhynulá zvířata vozí MP Nový Bor do zařízení SAP Mimoň. V obou zařízeních je prováděna každý rok kontrola smluvních ustanovení. Majitelé obou zařízení rádi přijmou jakoukoli finanční, sponzorskou či materiální pomoc. Asi je na místě zde připomenout vlastníkům psů od 3 měsíců věku povinnost ze zákona ohlásit držení psa na MěÚ - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 4/2011, která je účinná od Každý pes obdrží městskou psí známku. V Novém Boru je v současné době rozmístěno 30 košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy a to především ve středu města. Odbor životního prostředí dále spolupracuje se Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata FALCO Dolní Týnec. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí 6 Novoborský měsíčník / únor 2014

7 Zprávy z města péče o životní prostředí - č. ii. Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i enviromentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Druhý úkol: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2014 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku sběrové soboty v roce 2014 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech stavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný přišrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze na trávu) termíny přistavení 2014 horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 21. června, 16. srpna dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 21. června, 16. srpna janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 28. června, 23. srpna bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 21. června, 16. srpna chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 28. června, 23. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřená vedením Odboru správy majetku Novoborský měsíčník / únor

8 Zprávy z města na cyklistickém oválu se bude zase závodit Na sobotu 15. února připravil oddíl běžeckého lyžování SKI Polevsko ve spolupráci s městem Nový Bor pro příznivce bílé stopy 2. ročník soutěžního klání o pohár města Nový Bor. Stejně jako v loňském roce se bude v běžeckém sprintu závodit ve všech věkových kategoriích. Ačkoliv díky rozmarům počasí zatím leden zimu vůbec nepřipomíná, pořadatelé stále doufají, že do plánovaného termínu závodů zima přijde, dostatečně nasněží a v Novém Boru se bude sprintovat na upravené běžecké trati. Dospělí změří své síly klasickou technikou na kilometrovém okruhu, trať o délce 400 m je určena pro dětské závodníky. Prezentace účastníků závodu bude probíhat od 9.00 hodin. Dospělí musí být k závodu přihlášeni nejpozději v hodin, prezentace předškoláků a mladších žáků bude ukončena v hodin. V hodin bude odstartována kvalifikace v kategorii dospělých, dorostu a starších žáků, děti se pak vydají na trať v hodin, semifinálové a finálové boje napříč věkovými kategoriemi vypuknou v hodin a v hodin celé sportovní klání završí vyhlášení vítězů. Pro návštěvníky i závodníky bude připraveno občerstvení. Závodníci navíc budou moci zdarma využít mazací servis a změřit své síly se Zuzanou Kocumovou, bývalou členkou české ženské reprezentace v běhu na lyžích, účastnicí olympiády v Naganu. Přestože profesionální sportovní kariéru již ukončila, rekreačně se sportu věnuje dál. Pravidelně bývá účastnicí na Jizerské padesátce, která však musela být právě v letošním roce z důvodu nepříznivých sněhových podmínek zrušena. Pořadatelé nepočítají s tím, že by stejná situace nastala i v Novém Boru. Pro případ nedostatku sněhu je plánován klasický běžecký sprint. Počkejme tedy, co přinese únor. Více informací a propozice tohoto veřejného závodu najdete na RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu copak je to za vojáka? Všem, kteří si občas položí tuto otázku, nabízíme pomoc. Zveme vás totiž ve čtvrtek 27. února v 18 hodin do Navrátilova sálu na besedu s příslušníky Aktivních záloh Armády ČR. Žijí s námi, pracují s námi, mluví s námi, navíc nám často a nezištně pomáhají a přitom o jejich aktivitách víme tak málo. Besedovat s vámi přijdou major Rostislav Bolek, nadrotmistr Ivan Kortan a rotný Václav Říha. Neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu uzávěrka na březen: pátek 14. února Novoborský měsíčník / únor 2014

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více