PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma: Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu zpracoval sám pouze s využitím pramenů v práci uvedených. ^uiiwů^ A^^n ^ i

2 Seznam použitých zkratek CŘS zák. č. 113/1875 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních Listina Listina základních práv a svobod (vyhl. pod č. 2/1993) OSŘ zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění OZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění SP zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění ÚřSZ zák. č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, v platném znění Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ZKV zák. Č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění ZR zák. č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, v platném znění ZRR zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění ZSPOD zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění ZVD zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Tam, kde je v textu diplomové práce uvedeno číslo paragrafu bez dalšího údaje, jde o citaci občanského soudního řádu, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného. 2

3 I. Úvod Esenciální náplní této diplomové práce je problematika předběžných a smírčích řízení v civilním procesu. Struktura práce je členěna na dvě hlavní kapitoly, z nichž první (Část II.) pojednává o předběžných řízení v civilním procesu, do kterých se podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále OSŘ) řadí řízení smírčí a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Druhá hlavní kapitola (Část III.) se zabývá řízením o nařízení předběžného opatření a řízením o zajištění důkazu. Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu jsou právně zakotvena v části II. OSŘ, nazvané Činnost soudu před zahájením řízení v 67-78a. Činnost soudu před zahájením řízení je rozdělena na dvě hlavy, z nichž hlava I. je nazvána Předběžná řízení ( 67-73), hlava II. Předběžná opatření a zajištění důkazu ( 74-78a). Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu jsou v současné civilistické monografické i časopisecké literatuře opomíjena. Ani v praxi nejsou jednotlivé instituty předběžných a smírčích řízení hojně využívány. Praxí zde nemám na mysli pouze praxi právnickou, nýbrž i praxi životní. Vždyť takový smír svým filozofickým rozměrem a významem výrazně přesahuje svou právní úpravu. OSŘ zde funguje pouze jako normativní regulátor v právním pojetí smíru. Umění dosáhnout smíru (kompromisu, dohody) oceníme především v osobním životě. Častější využívání institutů předběžných a smírčích řízení by mohlo při současné zahlcenosti soudů buď podstatně zkrátit soudní řízení, nebo úplně předejít vzniku sporu, či zabránit vzniku škod anebo předem zajistit budoucí nárok účastníka řízení. Přitom by to bylo efektivní pro všechny zúčastněné strany, jak pro samotné účastníky řízení, tak pro českou justici. Předběžná a smírčí řízení upravují situaci, kdy je podán určitý návrh ze strany fyzických nebo právnických osob, které ještě nejsou účastníky konkrétního soudního řízení. Tyto návrhy vyžadují určitou předprocesní činnost 3

4 před zahájením vlastního civilního řízení (samozřejmě pomineme-li využití těchto institutů v průběhu řízení ve věci samé). Tato Činnost soudu před zahájením řízení plní výchovnou funkci, uvedenou v 1 OSŘ tím, že směřuje k předcházení sporů. Svým dílem výše uvedené instituty přispívají k naplnění, Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou pod č. 2/1993 Sb., (dále LZPS) a zákonem č. 1/1993 Sb., Ústavou ČR (dále Ústava), garantovanému právu domoci se svého nároku u nezávislého a nestranného soudu. Před zpracováním této práce jsem si vytyčil následující cíle. Jako hlavní úkol jsem si stanovil podat ucelený výklad o jednotlivých institutech předběžných a smírčích řízení, která jsou obsahem části II. OSR nazvané Činnost soudu před zahájením řízení. Dále bych se zabýval některými speciálními aspekty jednotlivých institutů, se kterými by mohly být nebo bývají v praxi problémy. V kapitole o smírčích řízeních bych rád objasnil historický vývoj institutu smíru v českém civilním procesu, neboť smír zná již římské právo, a tudíž se jedná o tradiční institut kontinentálního práva. Dalším cílem, který jsem si předsevzal, je nastínit právní úpravu de lege ferenda. U smírčích řízení bych nastínil možnou právní úpravu de lege ferenda mimo civilní proces. Tímto mám na mysli institut mediace, který je v zahraničí efektně i efektivně využíván, namísto smírčích řízení vedených soudem. V kapitole o řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů^ se o právní úpravě de lege ferenda zmiňovat nebudu. Nepovažuji za nutné, nabízet alternativu jednomu z mála ustanovení OSŘ, které za dobu účinnosti nebylo podrobeno jakékoliv změně. Stejně tak nebudu hledat alternativu k stávající právní úpravě v kapitole o předběžných opatřeních, neboť od vstupuje v účinnost novela OSŘ č. 59/2005 Sb. Nechci zde nabízet alternativu právní úpravy ve chvíli, kdy novela OSŘ č. 59/2005 Sb. v době zpracování této práce ještě nevstoupila v účinnost (ke dni ). Kvalitu této novely prověří čas. Nicméně svůj názor na ideální právní úpravu předběžných opatření nastíním v kapitole o předběžných opatřeních. Z výše uvedeného vyplývá, že dalším, pro mě neočekávaným Hlavsa, P., Síavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

5 bodem této práce je pojednání o novele OSR č. 59/2005 Sb., která vstupuje v účinnost Toto pojednání by se mělo zabývat komparací s právní úpravou účinnou do Zásah novely č. 59/2005 Sb. do úpravy předběžných a smírčích řízení bude citelný, a lze v návaznosti na ni očekávat další novelizaci, neboť ještě před její účinností vzbuzuje u odborné veřejnosti výrazný odpor. Toto deus ex machina mi nakonec dává příležitost probádat neprobádané, a tím i snad částečně obohatit odbornou literaturu. To je můj poslední neskromný cíl sledovaný touto prací. 5

6 II. Předběžná řízení 2.1 Obecně v Do předběžných řízení tedy OSR zahrnuje smírci řízení a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Účelem smírčího řízení je uzavření smíru, který by dohodou účastníků spolu se schválením této dohody soudem nahradil pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu ve věci. Účelem ustanovení 73, který se zabývá určením otcovství souhlasným prohlášením rodičů, je realizace tzv. druhé domněnky otcovství ve smyslu 52, 53 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině (dále ZR). Systematické zařazení tohoto institutu do této části OSŘ není z hlediska logiky ideální, nicméně v této práci se mu budu z důvodu zachování systematiky věnovat. 2.2 Smírčí řízení Podstata a účel smírčího řízení Jak jsem předeslal v Úvodu, institut smíru má mnohem hlubší kořeny, než je jeho zakotvení v OSR. V mezilidských vztazích jsme velmi často podrobováni řešení konfliktů. Je uměním, a v dnešní rychlé době to platí dvojnásob, dosáhnout smíru, který oběma stranám dává pocit spokojenosti s vyřešením problému. Úprava smíru v českém právním řádu by proto měla nastoupit až když není jiné možnosti, jak celou věc vyřešit. Výše uvedený názor jenom podtrhuje výrok Abrahama Lincolna: Jako tvůrce smíru má právník lepší možnost být dobrým člověkem". Smírčí řízení je upraveno v OSR. Cílem smírčího řízení je uzavření smíru označovaného jako praetorský. Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoliv soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodnutí věci, aby provedl pokus o smír ( 67). Jestliže dojde k uzavření smíru, soud rozhodne o jeho schválení. V OSR je vedle praetorskeho smíru upraven vlastní soudní 6

7 smír,uzavřený v průběhu řízení. Tento typ smíru je upraven v 99 OSŘ, jeho srovnání se smírem praetorským se budu věnovat v dalších kapitolách. Smírčí řízení umožňuje urychlit a zefektivnit poskytování soudní ochrany. Nabízí alternativu, kterou je dohoda sporných stran. Pokud v některé soukromoprávní věci není možná dohoda mezi dvěmi fyzickými nebo právnickými osobami, mají možnost navrhnout u soudu, aby se pokusil v této sporné věci dosáhnout uzavření smíru. Tímto způsobem je možno docílit snadněji stejného výsledku, jakého by bylo dosaženo po provedení celého soudního řízení. Smírčí řízení lze provést ve věcech, které patří do pravomoci soudů v civilním řízení ( 7 a 8) a u nichž to nevylučuje povaha věci. Předpoklady dané povahou věci jsou zpravidla určeny v takových věcech, v nichž jsou účastníci v typickém dvoustranném poměru, a ve kterých zákon nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní vztah dispozitivními úkony. Povaha věci nepřipouští, aby bylo zahájeno smírčí řízení ve věcech osobního stavu, ve věcech, kde lze zahájit řízení i bez návrhu ( 81) a ve věcech, kde je k vytvoření žádaného stavu zapotřebí soudního výroku, který má konstitutivní povahu (např. zúžení společného jmění manželů podle 148, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, dále OZ). Smírčí řízení dělíme na tři části: návrh, aby soud provedl pokus o smír, uzavření smíru a jeho schválení soudem. Smírčí řízení není řízením v procesním smyslu. Nekoná se v něm jednání, neprovádí se dokazování, soud nemá vůči účastníkům donucovací oprávnění. Soud rovněž autoritativně nerozhoduje, pouze schválí usnesením smír účastníků. Ti k němu mohou dospět za přispění soudu nebo na základě vlastní iniciativy. Smírčí řízení je zcela neformální. Jediným procesním úkonem je uzavření smíru mezi účastníky. Není možné, aby se smírčí řízení při neshodě účastníků přeměnilo v řízení v prvním stupni. K tomu je zapotřebí samostatné žaloby. 2 Hlavsa, P., Stavinohová J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

8 2.2.2 Průběh řízení Místně příslušný je kterýkoliv okresní soud ( 67). Ve věcech, kde je dána věcná příslušnost krajského soudu ( 9 odst. 2 a 3), může provést smírčí řízení i soud okresní. Pokus o smír provádí samosoudce, v senátních věcech předseda senátu. V obou případech je může zastoupit vyšší soudní úředník ( 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, dále UřSZ). Vzhledem k tomu, že smírčí řízení je postaveno na zásadě dobrovolnosti, pokusí se soud o smír jen tehdy, jestliže se účastníci dostaví dobrovolně. Pokud se účastníci k soudu nedostaví nebo nedojde - li k uzavření smíru, smírčí řízení se tím končí, žádné rozhodnutí o tom soud nevydává. Aktivně legitimován k podání návrhu na provedení smírčího řízení u věcně příslušného soudu je kterýkoli z budoucích účastníků sporu. Tímto návrhem je zahájeno smírčí řízení. Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v 42 odst. 4 a přesnou formulaci petitu s obsahem smíru. Podání návrhu na smírčí řízení nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které zákon jinak spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby). 4 V 68 odst. 2 je jasně vyjádřena neformálnost smírčího řízení i pozvání účastníků se děje neformálně a nemá charakter předvolání. Může být provedeno všemi dostupnými komunikačními prostředky. Pokud se účastníci nebo jeden z nich nedostaví, řízení je tímto ukončeno. Účastníci se musí dobrovolně dostavit a před soudem vyjádřit svou vůli, která je směřována k uzavření smíru. Soudce by měl vhodnými výchovnými prostředky působit na účastníky. Jejich součinnost nemůže být vynucována. Soudce však může uložit pořádkovou pokutu pro rušení pořádku nebo pro hrubé urážlivé podání/ Ve smírčím řízení lze předložit důkazy, které jsou potřebné k posouzení okolností významných pro usnesení o schválení smíru. " Bureš, J., Drápal, L. s Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 5. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str tamtéž, str Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

9 Návrh na uzavření a schválení smíru je hmotněprávní dohodou, kde musí být přesně vymezeny strany a specifikován předmět dohody, nebo vzájemné vypořádání. Návrh dohody musí akceptovat základní požadavky hmotného práva. Musí být učiněn svobodně, srozumitelně, vážně a určitě. Může být svým obsahem uznáním závazku, vzdáním se práva, narovnáním nebo dohodou o splátkách. 6 Pokud dojde k souhlasu obou stran s textem dohody, přistupuje soud k třetí fázi, a tou je schválení dohody soudem. Schválení smíru soudem je hlavním smyslem a účelem celého smírčího řízení Schválení smíru soudem Pro schválení smíru soudem jsou zákonem stanoveny dvě podmínky. Smír může být soudem schválen připouští-li to povaha věci ( 67). Druhá podmínka je uvedena v 99 odst. 2, na který odkazuje 69 větou: Ustanovení 99 platí i pro tento smír. Tato druhá podmínka pro schválení praetorského smíru tedy zní: Soud neschválí smír, je - li v rozporu s právními předpisy. Ustanovení 99 o soudním smíru, uzavřeném v průběhu hlavního řízení, platí v plném rozsahu i pro smírčí řízení podle 67-69, a to jak z hlediska přípustnosti smíru, tak z hlediska důvodů schválení či neschválení smíru. Z povahy věci plyne, že se u smírčího řízení neuplatní 99 odst. 2, věta druhá, která stanoví, že v případě neschválení soud pokračuje v řízení. Pokud schválení nebrání žádná z uvedených podmínek, je soudem vydáno usnesení o schválení smíru. V opačném případě soud smír neschválí. Smír uzavřený a schválený soudem má stejné účinky (hmotněprávní i procesněprávní) jako smír uzavřený podle 99, tedy má účinky pravomocného rozsudku. Takto schválený smír nabývá právní moci doručením a je exekučním titulem. Rovněž je vytvořena překážka rei iudicatae. 6 Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde, Linde Praha, 2004, str Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, str

10 Schválený smír musí odpovídat obsahem a rozsahem dohodě účastníku. Z obsahu schváleného smíru musí jasně a určitě vyplývat právo a jemu odpovídající povinnost na plnění ve lhůtě stanovené tak, aby byl vykonatelný v řízení o výkonu rozhodnutí podle Nedokonale provedený smír by mohl být z hlediska jeho vykonatelnosti bezcenný. Soud rovněž může schválit smír, který sporné strany samy uzavřely bez provedení smírčího řízení soudem. Soud však nemůže na uzavřené dohodě nic měnit, ale pouze ji usnesením schválit nebo neschválit. 9 Celý průběh smírčího řízení klade vysoké nároky na osobu soudce.. Měl by účastníky klidně, důstojně a objektivně přesvědčit o jejich právech a povinnostech, zajistit spravedlivou a účinnou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků smírčího řízení. Dále by měl účastníkům radit a přesvědčovat je, nikoliv je k uzavření smíru psychicky nutit. Nesprávným postupem soudu při jednání o uzavření smíru by mohl být zmařen účel smírčího řízení Opravné prostředky Proti usnesení o schválení smíru není odvolání přípustné podle 202 odst. 1 písm. h). A contrario je odvolání přípustné proti usnesení, kterým byl návrh na uzavření smíru zamítnut. OSŘ ovšem poskytuje zvláštní prostředek ochrany proti usnesení o schválení smíru, které lze napadnout žalobou na neplatnost smíru podle 99 odst. 3. Další možností je mimořádný opravný prostředek, a to žaloba na obnovu řízení podle 228 odst. 2. Proti usnesení o schválení smíru lze podat také žalobu pro zmatečnost podle 229 odst. 1 a 2. Žaloba na neplatnost smíru je zvláštním, mimořádným opravným prostředkem. Od mimořádných opravných prostředků ji odlišuje samostatně formulovaný důvod. Tím je dohoda účastníků, která se stala podkladem pro schválení smíru. Tato žaloba je použitelná pro oba typy smíru, tedy s Říha, J.: Schvalování smírů v občanském soudním řízení, Socialistická zákonnost, 1976, č. 4, str. 195 Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

11 praetorského a soudního. Účelem žaloby je zrušení pravomocného soudního rozhodnutí v podobě usnesení o schválení smíru. Žaloba směřuje proti usnesení o schválení smíru, nikoli proti smíru samotnému. Předpokladem žaloby je aktivní legitimace účastníka smírčího řízení, který se cítí být smírem z důvodu jeho neplatnosti poškozen. Dalším předpokladem je místní příslušnost věcně příslušného soudu 1. stupně účastníka, proti němuž návrh směřuje, nestanoví-li zákon jinak. Dále platí, že žaloba může být podána nejdéle do 3 let od právní moci usnesení o schválení smíru. Žalobce se musí domáhat zrušení usnesení o schválení smíru. Žalobním důvodem musí být neplatnost dohody z hlediska hmotněprávního, tzn. soud zkoumá soulad smíru s ustanoveními o neplatnosti právních úkonů ( OZ). Soud rozhodne o žalobě rozsudkem tak, že usnesení o schválení smíru buď zruší, anebo žalobu odmítne. Dojde-li ke zrušení usnesení o schválení smíru, vrací se projednání věci do stadia, v němž bylo před schválením smíru. Zároveň je dohodě účastníků odňata právní závaznost z důvodu v rozsudku konstatované neplatnosti dohody. Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání. Po právní moci rozsudku pokračuje v řízení, které se zrušením rozhodnutí znovu otevřelo, původní soud. Tomu je nutno rozsudek zaslat. Žalobou na obnovu řízení lze.napadnout pravomocné soudní usnesení o schválení smíru tehdy, lze - li důvody obnovy vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír schvalován ( 228 odst. 2), tedy jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl v původním řízení použít. Jestliže byla povolena obnova řízení, jež skončilo smírem schváleným usnesením soudu, musí soud nejprve s přihlédnutím ke všemu, co vyšlo najevo jak při původním řízení, tak pří projednávání obnovy rozhodnout o tom, zda smír schvaluje a podle toho postupovat v dalším řízení. 11 Pokud pochybení soudu při schvalování smíru, která lze vytýkat žalobou na obnovu řízení, vedla také k důsledkům hmotneprávním, takže byl schválený smír podle hmotného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 5 Co 181/64 1 ' stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Cpj 66/82 n

12 práva neplatný, přicházejí v úvahu oba prostředky nápravy. Dochází ke konkurenci žaloby na neplatnost smíru a žaloby na obnovu řízení. Pro účastníka řízení se jeví jako výhodnější podání žaloby na neplatnost smíru. Dosažení nápravy formou žaloby na neplatnost smíru je účelnější a pružnější. Obnova řízení je zdlouhavější, složitější a procesně mnohem méně ekonomická. Princip hospodárnosti civilního procesu by měl být v tomto případě zachován prioritou žaloby o neplatnost smíru. 1 O Stavinohová, J.: K otázce konkurence žaloby o neplatnost smíru a návrhu na obnovu řízení, Socialistická zákonnost, 1977, č. 10, str.618 " Stavinohová, J.: K otázce konkurence žaloby o neplatnost smíru a návrhu na obnovu řízení, Socialistická zákonnost, 1977, č. 10, str

13 2.3 Smír podle 99 OSŘ (soudní smír) Historický vývoj Smír, jímž byl spor definitivně skončen (res transacta), byl upraven už římským právem a označoval se pactum. Na našem území se smír objevuje už ve 13. století v šlechtickém právu. Konkrétněji se se smírem setkáváme až v 19. století v zákoně č. 113/1875 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (dále CRS). Ten zůstal na základě recepční normy č. 11/1918 Sb. v platnosti na území Československa až do roku 1950, přičemž byl několikrát novelizován. Na základě této normy mohly strany uzavřít o předmětu sporu soudní smír, za předpokladu, že sporem bylo možné disponovat. Jeho uzavřením byla věc upravena hmotněprávně, stala se věcí skončenou (res transacta). 14 Civilní soudní řád byl zrušen občanským soudním řádem, který byl publikovaný pod číslem 142/1950 Sb. Na základě tohoto občanského soudního řádu měli účastníci řízení právo uzavnt soudní smír. Uzavřený smír musel být následně schválen soudem, aby nabyl platnosti. Při schvalování smíru soud zkoumal, zda je či není v souladu se zákonem a všeobecným zájmem. Další odlišností od předchozí úpravy je soudu přímo uložená povinnost pokusit se o smír, pokud je možné ho schválit. 15 Tento soudní řád upravil také praetorský smír. Ke schválení praetorského smíru byl příslušný kterýkoliv okresní soud. Za předpokladu souladu se zákonem a všeobecným zájmem mohl být smír schválen. Schválený smír měl účinky pravomocného rozsudku. S účinností od začal na našem území platit OSŘ, který po mnoha novelizacích platí dodnes. Zde upravenému praetorskému a soudnímu smíru se věnuji v této práci. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č.9, str.858 tamtéž, str

14 2.3.2 Podstata a účel soudního smíru Cílem smírčího řízení je soudem vydané usnesení o schválení smíru, tím je jeho účel vyčerpán. To je zásadní rozdíl mezi smírčím řízením a soudním smírem, který je součástí řízení ve věci. Soudní smír je upraven v 99. Jak vyplývá z již citovaného ustanovení 69, ustanovení 99 platí i pro smírčí řízení. Soudní smír je právní institut, v němž se projevuje procesní prevence a dispoziční zásada procesu. Účastníci procesu mohou před soudem disponovat s vlastním nárokem. Svou povahou je smír dohodou stran o jejich sporných a pochybných právech, v čemž tkví jeho hmotněprávní základ. 1 Hmotněprávně může být dohoda účastníků uznáním ze strany dlužníka, vzdáním se ze strany věřitele, narovnáním, dohodou o splátkách apod. Dohoda účastníků může překročit i rámec předmětu řízení. Dohoda ovšem nesmí přesáhnout meze civilní soudní pravomoci. K hmotněprávnímu základu musí přistoupit ještě procesní prvek, a to v podobě schválení smíru soudem. I když se soudní smír a smír ve smírčím řízení neliší co do výsledku řízení, je mezi nimi rozdíl z hlediska zahájení řízení i z hlediska průběhu řízení. Návrh na uzavření smíru ve smírčím řízení nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které jinak zákon spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení (žalobou), ve kterém je případně uzavřen soudní smír. Podání návrhu na smírčí řízení nezakládá litispendenci, také nedochází ke stanovení promlčecích a prekluzivních lhůt. V tom tkví zásadní rozdíl mezi soudním smírem schváleným v nalézacím řízení a smírem dosaženým ve smírčím řízení. V řízeních, v nichž je soudní smír přípustný, má soud účastníky ke smíru vést a o jejich smír se má vždy pokusit ( 100). Soudní smír nelze uzavřít ve stejných věcech jako ve smírčím řízení, tedy ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, ve věcech, v nichž se rozhoduje 1 Knoblochová. V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Cpj 44/86 14

15 o osobním stavu a ve věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřízení věci dohodou účastníků právního vztahu. Účastníci řízení mohou uzavřít smír o celém předmětu řízení, jeho části nebo jen o jeho základu. Obsah smíru může překročit rámec předmětu řízení. Musí být ale vždy jasné, jak byly vypořádány nároky, které byly předmětem řízení. Mezi účastníky řízení může být uzavřen také podmíněný smír, ve kterém si účastníci vyhradí, že ho mohou (jeden z nich nebo všichni) podáním adresovaným soudu do určité doby odvolat. Soud v tomto případě může rozhodnout o schválení smíru až po marném uplynutí lhůty. 1 Tak jako u smírčího řízení platí, že smír je soudem schválen v případě, že to připouští povaha věci a schvalovaný smír není v rozporu s právními předpisy. Soud schvaluje smír usnesením. Nebyl-li smír soudem schválen, pokračuje se v již zahájeném řízení, a to po právní moci usnesení, jímž smír schválen nebyl. Smír by provedl předseda senátu, který by řešil daný procesní spor, pokud by nepovažoval za vhodné, aby jej provedl senát. Rozhodoval-li by o věci samosoudce, byl by příslušný pro schválení smíru on. 19 Takto schválený smír nahrazuje rozsudek ve věci samé a má shodné účinky co do právní moci i vykonatelnosti. Usnesení o schválení smíru musí být vždy odůvodněno, neboť je soud vydává z úřední povinnosti. Nejsou-li v usnesení náklady řízení upraveny, nemá nikdo na jejich náhradu nárok ( 146 odst. 1 pís. b). Smír musí byt zapsán do protokolu a podepsán soudcem, zapisovatelem a účastníky ( 40 odst. 1,2). Smír musí být bezchybně zapsán, jako právní úkon hmotného práva musí být v souladu s 37 OZ. Při schvalování smíru musí soudy přihlédnout i k tomu, zda znění smíru je tak přesně a určitě formulováno, aby nevznikly pochybnosti a potíže při jeho eventuálním výkonu. Opravné prostředky jsou totožné jako u smírčího řízení, kterému jsem se věnoval výše v kapitole o opravných prostředcích. Za výše popsaných předpokladů jimi tedy mohou být žaloba o neplatnost smíru, žaloba na obnovu 1R Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 5. vydání, Praha, C. H. Beck. 2001, str. 250 Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str

16 řízení a žaloba pro zmatečnost. Frekvence jejich využití bude samozřejmě častější u smíru uzavřeného v průběhu řízení ve věci samé Soudní smír ve světle novely Č./99/2005 Sb, Novela Č. $ /2005 do 99 odst. 1 včleňuje vetu: Soud usiluje o smír mezi účastníky, při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Je zajímavé, že ^si toto ustanovení nezasloužilo ani zmínku v důvodové zprávě k novele č./99/2005 Sb. Samotný způsob přijetí novely byl zvláštní. Ustanovení měnící právní úpravu soudního smíru (i předběžných opatření) bylo do novely včleněno poslaneckým návrhem podaným mimo rámec druhého čtení v příslušných parlamentních odborných výborech, jenž byl schválen plénem bez jediného slova věcné odborné debaty. Je to s podivem, zvláště když se jedná o změnu tak zásadního charakteru. Po roce 1989 byla koncepce pečovatelské role soudu zamítnuta. Poučovací povinnost soudu se zúžila na poučení o procesních právech a povinnostech a poučení v otázkách postupu v řízení. Novým ustanovením 99 odst. 1 se tato poučovací povinnost zásadně rozšiřuje. Soudce si v průběhu řízení vytváří právní názor na základě zjištěného skutkového stavu věci, aby na konci řízení mohl správně a spravedlivě rozhodnout. Ovšem k tomu, aby soud mohl účastníky poučit a vést, dokonce jim doporučit možnosti smírného řešení podle 99 odst. 1, musí mít hotový názor na věc již na počátku či v průběhu řízení. Na základě právní úpravy účinné od by tak mohlo docházet kparanoidní situaci, kdy se ze soudce stane zástupce stran, který účastníkům nejdříve řekne jak rozhodne, podle čeho rozhodne, a pak tak rozhodne. Odpovědnost, kterou nesou sami nositelé práv, se 20 Winterová, A.: Máme vůbec nějakou koncepci? (nad dvěma ustanoveními poslední' novely občanského soudního řádu, Právní rozhledy, 2005, Č. 4, str.2 OsfíSdnl k n heiiřřfi 16

17 tak přenese na soudy. Může také docházet ke zneužívání takového postupu účastníky řízení. Postup podle 99 odst. 1 se tedy užije na soudní smír, který je možné uzavřít pouze ve sporném řízení. Taková pečovatelská role soudu by byla určitě vhodnější v nesporných řízeních, kterých se toto ustanovení ovšem netýká. Byť se jedná o jedinou větu včleněnou do 99 odst. 1, jedná se, dle mého názoru o citelný zásah do právní úpravy soudního smíru. Nedomnívám se, že by zvolený postup soudu prospěl zdárnému průběhu soudní řízení. 17

18 2.4 Perspektívy smírčího řízení Alternativní řešení sporů Alternativní metody řešení sporů (alternative disputes resolution, ADR) jsou dynamicky se rozvíjejícími způsoby řešení sporů, coby alternativy vůči soudnímu řízení. Toto téma by bezesporu vydalo na několik takových prací, proto se pokusím co možná nejstručněji objasnit vztah mezi alternativním řešením sporů a smírčím řízením. Nastíním možný vývoj smírčího řízení de lege ferenda ve vztahu k alternativnímu řešení sporů, v užším smyslu slova k mediaci a konciliaci. V současné situaci nadměrného zatížení soudů a neúměrně dlouhého soudního řízení se nabízí otázka, zda-li existují efektivnější instituty než je rozsudek, vydaný v soudním řízení. V určité oblasti soukromoprávních vztahů stát umožňuje, aby účastníci určitého právního vztahu svěřili právní spor místo soudu jinému orgánu soukromoprávní povahy.! Alternativní metody řešení můžeme dělit na formální, ty mají především podobu formalizovaného rozhodčího řízení. Druhým typem jsou neformální metody, mediace a konciliace, při kterých mají strany nad průběhem urovnání sporu plnou kontrolu po celou dobu jeho trvání. Mohou od něj kdykoliv upustit a případně se rozhodnout buď pro soudní řízení nebo pro jinou metodu. Dále se budu věnovat mediaci, která se ze všech metod alternativního řešení sporů nejvíce podobá svou povahou soudnímu, resp. praetorskému smíru Mediace Mediace je dohoda sporných stran dosažená za účasti nezávislé a neutrální třetí osoby (mediátora), která analyzuje předmět sporu, vede a řídí vyjednávání Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde Praha, 2004, str. 629 Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního sporu a mediace, Právník, 2000, č. 9, str

19 mezi stranami, a která dohlíží na dodržení předem stanoveného průběhu mediace. Neprovádí se dokazování, jediným cílem mediace je dosažení dohody stran, tedy oboustranného kompromisu, nad kterým jako zprostředkovatel odlišných názorů sporných stran dohlíží mediator. Mediace jako každé řešení sporů má své výhody a nevýhody. Mezi výhody můžeme bezesporu počítat menší finanční a časovou náročnost. Pro soudy je mediace přínosem tím, že jim zmenšuje agendu. Soudy mohou tudíž rozhodovat efektivněji. Problematickým místem mediace je otázka dosažení správnosti a spravedlnosti dosažené dohody. Je-li jedna ze stran silnější osobností, má-li větší ekonomickou moc, lepší znalost práva, může být výsledek těmito skutečnostmi ovlivněn. Stejné nevýhody ovšem může přinášet i soudní rozhodování. Vlastním procesním pravidlům mediace se nebudu blíže věnovat. Na okraj pouze podotýkám, že mediator si vlastní procesní pravidla sám vytváří. Strany na ně sami dobrovolně přistupují. Maximální dobrovolnost je vůbec nejpodstatnějším znakem mediace. Osoba mediátora je pro zdárný průběh mediace naprosto klíčová. Mediator je neutrální osoba, která by měla respektovat samostatnost stran. Měl by být nestranný, způsobilý, důvěryhodný, bezúhonný, profesionální. Jedná se o stejné požadavky, jaké jsou kladeny na osobu soudce. Mediace můžeme využít za těchto předpokladů: sporné strany mají zájem na smírném řešení, vztahy mezi stranami jsou dlouhodobé a jejich pokračování je žádoucí, touha po soukromé dohodě, finanční úspora a zájem na rychlém vyřešení sporu. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právní, 2000, č. 9, str

20 2.4.3 Mediace v právním řádu CR Právní úprava mediace v právním řádu CR je nedostačující. Mediace je upravena v zákone /2000 Sb., o Probační a Mediační službě. Jedná o mediaci mimo soukromé právo, která upravuje vztah mezi pachatelem trestného činu a poškozeným, a to jen v rámci odklonů od obvyklého postihu pachatele trestného činu. 24 V rámci soukromého práva je mediace upravena pouze v 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále ZSPOD). Jedná se ovšem o nucenou mediaci, která se zabývá spíše neprávními než právními aspekty případného sporu nebo spíše obecného problému při výchově dítěte. Jakýmsi právním základem pro dosud neupravené metody alternativního řešení sporů je innominátní smlouva podle 51 OZ, formulovaná podle příslušného druhu řízení: smlouva o mediaci, o smírčím řízení a pod. Tato kapitola poukazuje na skutečnost, že mediace, potažmo alternativní v řešení sporů, je v právním řádu CR nedostatečně upravená a její budoucí rozšíření je pravděpodobné a žádoucí v návaznosti na vývoj ve státech EU. Na Slovensku je mimochodem od roku 2004 účinný zákon o mediaci, který výše uvedené postupy zakotvuje v právním řádu SR. Pro úspěšně použití mediace je nutná právní úprava a citlivé vyřešení jejího vztahu k OSŘ. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde Praha, 2004, str

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní Právní minimum pro tlumočníky a překladatele Občanský soudní řád Mgr. Miloslav Hrdlička miloslav.hrdlicka@law.muni.cz Ochrana subjektivních práv Zásada prevence Správní orgány Svépomoc Soudní ochrana Občanské

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 512 Vládní návrh zákon ze dne...2003, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

3) Zásada ústnosti znamená, že jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno.

3) Zásada ústnosti znamená, že jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno. OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ POJEM: - souhrn právních norem, který upravuje civilní proces = postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají, - jedná se o

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Doručování (1) Doručení rozhodčího nálezu vyvěšením na úřední desce rozhodce nenahrazuje zákonem předpokládané vyvěšení na úřední

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 10. 2010 Osnova přednášky Účastníci řízení Procesní zastoupení Procesní úkony účastníků Část I. Základní otázky Kdo je účastníkem konkrétního řízení? Je účastník způsobilý být účastníkem

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní. Filip Dienstbier

Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní. Filip Dienstbier Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní Filip Dienstbier osnova 1. pojem nečinnosti v právních předpisech 2. žalobní legitimace (účastníci řízení) 3. žaloba 4. řízení 5. rozsudek (pravomoc soudu)

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Zpracoval: Mgr. Matěj Dobeš (322823) V dnešním světě jsou lidé de facto nuceni uzavírat poměrně velké množství smluv, ať už se jedná o nájemní smlouvy, smlouvy o dodávce

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 20. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Procesní

Více

Pojem a přehled

Pojem a přehled Právo na spravedlivý proces Pojem a přehled Spravedlnost v soudním rozhodování Spravedlivá aplikace hmotného práva Není součástí práva na spravedlivý proces Spravedlivé řízení Výlučně procesní obsah Podstatou

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Účastníci řízení jako subjekty řízení : Postavení a pojem účastníků řízení : pojem účastníka řízení představuje jeden ze základních pojmů civilního procesu. V řízení

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008 ROZVOD Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY hmotněprávní - zák. č. 94/1963 Sb., o rodině - zák. č. 91/1998 Sb. tzv. velká novela procesněprávní - zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád PŘIPRAVOVANÝ OBČANSKÝ

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964 176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 3. srpna 1964 o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži Dne 21. dubna 1961 byla v Ženevě jménem Československé socialistické republiky podepsána s výhradou

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU CPr_1 Civilní právo 1 ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Právní osobnost člověka způsobilost

Více

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o :

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o : Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění 1. V části první se za ustanovení 8 vkládá nová hlava která zní : HLAVA III OBECNÝ POSTUP SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI ELEKTRONICKÉM VYŘIZOVÁNÍ

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II.

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II. -předběžné opatření -rozkazní řízení PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ OBECNĚ Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 66/2002-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 633/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 633/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 633/0 Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 *UOHSX007Y9QS* UOHSX007Y9QS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 V řízení o rozkladu ze dne 19. 8. 2015 doručeném Úřadu

Více

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA OSNOVA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ - OBECNĚ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ - ADR MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODSKUPINA: SMÍŠENÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ MOŽNOSTI

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky

Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky Pavel Horák Karlovy Vary 8. června 2017 Současný stav Uplynulo přibližně 7 let od přijetí a uveřejnění rozsudku velkého senátu OOK NS 31 Cdo 1328/2007

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech Strana 139 19 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ Zdeňka Králíčková, 2012 2 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 2/1993 Sb. ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z.

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ V. procesní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ V. procesní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ V. procesní instituty Radovan Dávid, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B. Pokorná, D.,

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury:

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury: (1) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz Zdroje judikatury: -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 R Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Soubor Soubor civilních rozhodnutí

Více