PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma: Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu zpracoval sám pouze s využitím pramenů v práci uvedených. ^uiiwů^ A^^n ^ i

2 Seznam použitých zkratek CŘS zák. č. 113/1875 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních Listina Listina základních práv a svobod (vyhl. pod č. 2/1993) OSŘ zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění OZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění SP zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění ÚřSZ zák. č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, v platném znění Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ZKV zák. Č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění ZR zák. č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, v platném znění ZRR zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění ZSPOD zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění ZVD zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Tam, kde je v textu diplomové práce uvedeno číslo paragrafu bez dalšího údaje, jde o citaci občanského soudního řádu, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného. 2

3 I. Úvod Esenciální náplní této diplomové práce je problematika předběžných a smírčích řízení v civilním procesu. Struktura práce je členěna na dvě hlavní kapitoly, z nichž první (Část II.) pojednává o předběžných řízení v civilním procesu, do kterých se podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále OSŘ) řadí řízení smírčí a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Druhá hlavní kapitola (Část III.) se zabývá řízením o nařízení předběžného opatření a řízením o zajištění důkazu. Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu jsou právně zakotvena v části II. OSŘ, nazvané Činnost soudu před zahájením řízení v 67-78a. Činnost soudu před zahájením řízení je rozdělena na dvě hlavy, z nichž hlava I. je nazvána Předběžná řízení ( 67-73), hlava II. Předběžná opatření a zajištění důkazu ( 74-78a). Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu jsou v současné civilistické monografické i časopisecké literatuře opomíjena. Ani v praxi nejsou jednotlivé instituty předběžných a smírčích řízení hojně využívány. Praxí zde nemám na mysli pouze praxi právnickou, nýbrž i praxi životní. Vždyť takový smír svým filozofickým rozměrem a významem výrazně přesahuje svou právní úpravu. OSŘ zde funguje pouze jako normativní regulátor v právním pojetí smíru. Umění dosáhnout smíru (kompromisu, dohody) oceníme především v osobním životě. Častější využívání institutů předběžných a smírčích řízení by mohlo při současné zahlcenosti soudů buď podstatně zkrátit soudní řízení, nebo úplně předejít vzniku sporu, či zabránit vzniku škod anebo předem zajistit budoucí nárok účastníka řízení. Přitom by to bylo efektivní pro všechny zúčastněné strany, jak pro samotné účastníky řízení, tak pro českou justici. Předběžná a smírčí řízení upravují situaci, kdy je podán určitý návrh ze strany fyzických nebo právnických osob, které ještě nejsou účastníky konkrétního soudního řízení. Tyto návrhy vyžadují určitou předprocesní činnost 3

4 před zahájením vlastního civilního řízení (samozřejmě pomineme-li využití těchto institutů v průběhu řízení ve věci samé). Tato Činnost soudu před zahájením řízení plní výchovnou funkci, uvedenou v 1 OSŘ tím, že směřuje k předcházení sporů. Svým dílem výše uvedené instituty přispívají k naplnění, Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou pod č. 2/1993 Sb., (dále LZPS) a zákonem č. 1/1993 Sb., Ústavou ČR (dále Ústava), garantovanému právu domoci se svého nároku u nezávislého a nestranného soudu. Před zpracováním této práce jsem si vytyčil následující cíle. Jako hlavní úkol jsem si stanovil podat ucelený výklad o jednotlivých institutech předběžných a smírčích řízení, která jsou obsahem části II. OSR nazvané Činnost soudu před zahájením řízení. Dále bych se zabýval některými speciálními aspekty jednotlivých institutů, se kterými by mohly být nebo bývají v praxi problémy. V kapitole o smírčích řízeních bych rád objasnil historický vývoj institutu smíru v českém civilním procesu, neboť smír zná již římské právo, a tudíž se jedná o tradiční institut kontinentálního práva. Dalším cílem, který jsem si předsevzal, je nastínit právní úpravu de lege ferenda. U smírčích řízení bych nastínil možnou právní úpravu de lege ferenda mimo civilní proces. Tímto mám na mysli institut mediace, který je v zahraničí efektně i efektivně využíván, namísto smírčích řízení vedených soudem. V kapitole o řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů^ se o právní úpravě de lege ferenda zmiňovat nebudu. Nepovažuji za nutné, nabízet alternativu jednomu z mála ustanovení OSŘ, které za dobu účinnosti nebylo podrobeno jakékoliv změně. Stejně tak nebudu hledat alternativu k stávající právní úpravě v kapitole o předběžných opatřeních, neboť od vstupuje v účinnost novela OSŘ č. 59/2005 Sb. Nechci zde nabízet alternativu právní úpravy ve chvíli, kdy novela OSŘ č. 59/2005 Sb. v době zpracování této práce ještě nevstoupila v účinnost (ke dni ). Kvalitu této novely prověří čas. Nicméně svůj názor na ideální právní úpravu předběžných opatření nastíním v kapitole o předběžných opatřeních. Z výše uvedeného vyplývá, že dalším, pro mě neočekávaným Hlavsa, P., Síavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

5 bodem této práce je pojednání o novele OSR č. 59/2005 Sb., která vstupuje v účinnost Toto pojednání by se mělo zabývat komparací s právní úpravou účinnou do Zásah novely č. 59/2005 Sb. do úpravy předběžných a smírčích řízení bude citelný, a lze v návaznosti na ni očekávat další novelizaci, neboť ještě před její účinností vzbuzuje u odborné veřejnosti výrazný odpor. Toto deus ex machina mi nakonec dává příležitost probádat neprobádané, a tím i snad částečně obohatit odbornou literaturu. To je můj poslední neskromný cíl sledovaný touto prací. 5

6 II. Předběžná řízení 2.1 Obecně v Do předběžných řízení tedy OSR zahrnuje smírci řízení a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Účelem smírčího řízení je uzavření smíru, který by dohodou účastníků spolu se schválením této dohody soudem nahradil pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu ve věci. Účelem ustanovení 73, který se zabývá určením otcovství souhlasným prohlášením rodičů, je realizace tzv. druhé domněnky otcovství ve smyslu 52, 53 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině (dále ZR). Systematické zařazení tohoto institutu do této části OSŘ není z hlediska logiky ideální, nicméně v této práci se mu budu z důvodu zachování systematiky věnovat. 2.2 Smírčí řízení Podstata a účel smírčího řízení Jak jsem předeslal v Úvodu, institut smíru má mnohem hlubší kořeny, než je jeho zakotvení v OSR. V mezilidských vztazích jsme velmi často podrobováni řešení konfliktů. Je uměním, a v dnešní rychlé době to platí dvojnásob, dosáhnout smíru, který oběma stranám dává pocit spokojenosti s vyřešením problému. Úprava smíru v českém právním řádu by proto měla nastoupit až když není jiné možnosti, jak celou věc vyřešit. Výše uvedený názor jenom podtrhuje výrok Abrahama Lincolna: Jako tvůrce smíru má právník lepší možnost být dobrým člověkem". Smírčí řízení je upraveno v OSR. Cílem smírčího řízení je uzavření smíru označovaného jako praetorský. Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoliv soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodnutí věci, aby provedl pokus o smír ( 67). Jestliže dojde k uzavření smíru, soud rozhodne o jeho schválení. V OSR je vedle praetorskeho smíru upraven vlastní soudní 6

7 smír,uzavřený v průběhu řízení. Tento typ smíru je upraven v 99 OSŘ, jeho srovnání se smírem praetorským se budu věnovat v dalších kapitolách. Smírčí řízení umožňuje urychlit a zefektivnit poskytování soudní ochrany. Nabízí alternativu, kterou je dohoda sporných stran. Pokud v některé soukromoprávní věci není možná dohoda mezi dvěmi fyzickými nebo právnickými osobami, mají možnost navrhnout u soudu, aby se pokusil v této sporné věci dosáhnout uzavření smíru. Tímto způsobem je možno docílit snadněji stejného výsledku, jakého by bylo dosaženo po provedení celého soudního řízení. Smírčí řízení lze provést ve věcech, které patří do pravomoci soudů v civilním řízení ( 7 a 8) a u nichž to nevylučuje povaha věci. Předpoklady dané povahou věci jsou zpravidla určeny v takových věcech, v nichž jsou účastníci v typickém dvoustranném poměru, a ve kterých zákon nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní vztah dispozitivními úkony. Povaha věci nepřipouští, aby bylo zahájeno smírčí řízení ve věcech osobního stavu, ve věcech, kde lze zahájit řízení i bez návrhu ( 81) a ve věcech, kde je k vytvoření žádaného stavu zapotřebí soudního výroku, který má konstitutivní povahu (např. zúžení společného jmění manželů podle 148, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, dále OZ). Smírčí řízení dělíme na tři části: návrh, aby soud provedl pokus o smír, uzavření smíru a jeho schválení soudem. Smírčí řízení není řízením v procesním smyslu. Nekoná se v něm jednání, neprovádí se dokazování, soud nemá vůči účastníkům donucovací oprávnění. Soud rovněž autoritativně nerozhoduje, pouze schválí usnesením smír účastníků. Ti k němu mohou dospět za přispění soudu nebo na základě vlastní iniciativy. Smírčí řízení je zcela neformální. Jediným procesním úkonem je uzavření smíru mezi účastníky. Není možné, aby se smírčí řízení při neshodě účastníků přeměnilo v řízení v prvním stupni. K tomu je zapotřebí samostatné žaloby. 2 Hlavsa, P., Stavinohová J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

8 2.2.2 Průběh řízení Místně příslušný je kterýkoliv okresní soud ( 67). Ve věcech, kde je dána věcná příslušnost krajského soudu ( 9 odst. 2 a 3), může provést smírčí řízení i soud okresní. Pokus o smír provádí samosoudce, v senátních věcech předseda senátu. V obou případech je může zastoupit vyšší soudní úředník ( 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, dále UřSZ). Vzhledem k tomu, že smírčí řízení je postaveno na zásadě dobrovolnosti, pokusí se soud o smír jen tehdy, jestliže se účastníci dostaví dobrovolně. Pokud se účastníci k soudu nedostaví nebo nedojde - li k uzavření smíru, smírčí řízení se tím končí, žádné rozhodnutí o tom soud nevydává. Aktivně legitimován k podání návrhu na provedení smírčího řízení u věcně příslušného soudu je kterýkoli z budoucích účastníků sporu. Tímto návrhem je zahájeno smírčí řízení. Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v 42 odst. 4 a přesnou formulaci petitu s obsahem smíru. Podání návrhu na smírčí řízení nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které zákon jinak spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby). 4 V 68 odst. 2 je jasně vyjádřena neformálnost smírčího řízení i pozvání účastníků se děje neformálně a nemá charakter předvolání. Může být provedeno všemi dostupnými komunikačními prostředky. Pokud se účastníci nebo jeden z nich nedostaví, řízení je tímto ukončeno. Účastníci se musí dobrovolně dostavit a před soudem vyjádřit svou vůli, která je směřována k uzavření smíru. Soudce by měl vhodnými výchovnými prostředky působit na účastníky. Jejich součinnost nemůže být vynucována. Soudce však může uložit pořádkovou pokutu pro rušení pořádku nebo pro hrubé urážlivé podání/ Ve smírčím řízení lze předložit důkazy, které jsou potřebné k posouzení okolností významných pro usnesení o schválení smíru. " Bureš, J., Drápal, L. s Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 5. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str tamtéž, str Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

9 Návrh na uzavření a schválení smíru je hmotněprávní dohodou, kde musí být přesně vymezeny strany a specifikován předmět dohody, nebo vzájemné vypořádání. Návrh dohody musí akceptovat základní požadavky hmotného práva. Musí být učiněn svobodně, srozumitelně, vážně a určitě. Může být svým obsahem uznáním závazku, vzdáním se práva, narovnáním nebo dohodou o splátkách. 6 Pokud dojde k souhlasu obou stran s textem dohody, přistupuje soud k třetí fázi, a tou je schválení dohody soudem. Schválení smíru soudem je hlavním smyslem a účelem celého smírčího řízení Schválení smíru soudem Pro schválení smíru soudem jsou zákonem stanoveny dvě podmínky. Smír může být soudem schválen připouští-li to povaha věci ( 67). Druhá podmínka je uvedena v 99 odst. 2, na který odkazuje 69 větou: Ustanovení 99 platí i pro tento smír. Tato druhá podmínka pro schválení praetorského smíru tedy zní: Soud neschválí smír, je - li v rozporu s právními předpisy. Ustanovení 99 o soudním smíru, uzavřeném v průběhu hlavního řízení, platí v plném rozsahu i pro smírčí řízení podle 67-69, a to jak z hlediska přípustnosti smíru, tak z hlediska důvodů schválení či neschválení smíru. Z povahy věci plyne, že se u smírčího řízení neuplatní 99 odst. 2, věta druhá, která stanoví, že v případě neschválení soud pokračuje v řízení. Pokud schválení nebrání žádná z uvedených podmínek, je soudem vydáno usnesení o schválení smíru. V opačném případě soud smír neschválí. Smír uzavřený a schválený soudem má stejné účinky (hmotněprávní i procesněprávní) jako smír uzavřený podle 99, tedy má účinky pravomocného rozsudku. Takto schválený smír nabývá právní moci doručením a je exekučním titulem. Rovněž je vytvořena překážka rei iudicatae. 6 Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde, Linde Praha, 2004, str Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, str

10 Schválený smír musí odpovídat obsahem a rozsahem dohodě účastníku. Z obsahu schváleného smíru musí jasně a určitě vyplývat právo a jemu odpovídající povinnost na plnění ve lhůtě stanovené tak, aby byl vykonatelný v řízení o výkonu rozhodnutí podle Nedokonale provedený smír by mohl být z hlediska jeho vykonatelnosti bezcenný. Soud rovněž může schválit smír, který sporné strany samy uzavřely bez provedení smírčího řízení soudem. Soud však nemůže na uzavřené dohodě nic měnit, ale pouze ji usnesením schválit nebo neschválit. 9 Celý průběh smírčího řízení klade vysoké nároky na osobu soudce.. Měl by účastníky klidně, důstojně a objektivně přesvědčit o jejich právech a povinnostech, zajistit spravedlivou a účinnou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků smírčího řízení. Dále by měl účastníkům radit a přesvědčovat je, nikoliv je k uzavření smíru psychicky nutit. Nesprávným postupem soudu při jednání o uzavření smíru by mohl být zmařen účel smírčího řízení Opravné prostředky Proti usnesení o schválení smíru není odvolání přípustné podle 202 odst. 1 písm. h). A contrario je odvolání přípustné proti usnesení, kterým byl návrh na uzavření smíru zamítnut. OSŘ ovšem poskytuje zvláštní prostředek ochrany proti usnesení o schválení smíru, které lze napadnout žalobou na neplatnost smíru podle 99 odst. 3. Další možností je mimořádný opravný prostředek, a to žaloba na obnovu řízení podle 228 odst. 2. Proti usnesení o schválení smíru lze podat také žalobu pro zmatečnost podle 229 odst. 1 a 2. Žaloba na neplatnost smíru je zvláštním, mimořádným opravným prostředkem. Od mimořádných opravných prostředků ji odlišuje samostatně formulovaný důvod. Tím je dohoda účastníků, která se stala podkladem pro schválení smíru. Tato žaloba je použitelná pro oba typy smíru, tedy s Říha, J.: Schvalování smírů v občanském soudním řízení, Socialistická zákonnost, 1976, č. 4, str. 195 Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

11 praetorského a soudního. Účelem žaloby je zrušení pravomocného soudního rozhodnutí v podobě usnesení o schválení smíru. Žaloba směřuje proti usnesení o schválení smíru, nikoli proti smíru samotnému. Předpokladem žaloby je aktivní legitimace účastníka smírčího řízení, který se cítí být smírem z důvodu jeho neplatnosti poškozen. Dalším předpokladem je místní příslušnost věcně příslušného soudu 1. stupně účastníka, proti němuž návrh směřuje, nestanoví-li zákon jinak. Dále platí, že žaloba může být podána nejdéle do 3 let od právní moci usnesení o schválení smíru. Žalobce se musí domáhat zrušení usnesení o schválení smíru. Žalobním důvodem musí být neplatnost dohody z hlediska hmotněprávního, tzn. soud zkoumá soulad smíru s ustanoveními o neplatnosti právních úkonů ( OZ). Soud rozhodne o žalobě rozsudkem tak, že usnesení o schválení smíru buď zruší, anebo žalobu odmítne. Dojde-li ke zrušení usnesení o schválení smíru, vrací se projednání věci do stadia, v němž bylo před schválením smíru. Zároveň je dohodě účastníků odňata právní závaznost z důvodu v rozsudku konstatované neplatnosti dohody. Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání. Po právní moci rozsudku pokračuje v řízení, které se zrušením rozhodnutí znovu otevřelo, původní soud. Tomu je nutno rozsudek zaslat. Žalobou na obnovu řízení lze.napadnout pravomocné soudní usnesení o schválení smíru tehdy, lze - li důvody obnovy vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír schvalován ( 228 odst. 2), tedy jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl v původním řízení použít. Jestliže byla povolena obnova řízení, jež skončilo smírem schváleným usnesením soudu, musí soud nejprve s přihlédnutím ke všemu, co vyšlo najevo jak při původním řízení, tak pří projednávání obnovy rozhodnout o tom, zda smír schvaluje a podle toho postupovat v dalším řízení. 11 Pokud pochybení soudu při schvalování smíru, která lze vytýkat žalobou na obnovu řízení, vedla také k důsledkům hmotneprávním, takže byl schválený smír podle hmotného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 5 Co 181/64 1 ' stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Cpj 66/82 n

12 práva neplatný, přicházejí v úvahu oba prostředky nápravy. Dochází ke konkurenci žaloby na neplatnost smíru a žaloby na obnovu řízení. Pro účastníka řízení se jeví jako výhodnější podání žaloby na neplatnost smíru. Dosažení nápravy formou žaloby na neplatnost smíru je účelnější a pružnější. Obnova řízení je zdlouhavější, složitější a procesně mnohem méně ekonomická. Princip hospodárnosti civilního procesu by měl být v tomto případě zachován prioritou žaloby o neplatnost smíru. 1 O Stavinohová, J.: K otázce konkurence žaloby o neplatnost smíru a návrhu na obnovu řízení, Socialistická zákonnost, 1977, č. 10, str.618 " Stavinohová, J.: K otázce konkurence žaloby o neplatnost smíru a návrhu na obnovu řízení, Socialistická zákonnost, 1977, č. 10, str

13 2.3 Smír podle 99 OSŘ (soudní smír) Historický vývoj Smír, jímž byl spor definitivně skončen (res transacta), byl upraven už římským právem a označoval se pactum. Na našem území se smír objevuje už ve 13. století v šlechtickém právu. Konkrétněji se se smírem setkáváme až v 19. století v zákoně č. 113/1875 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (dále CRS). Ten zůstal na základě recepční normy č. 11/1918 Sb. v platnosti na území Československa až do roku 1950, přičemž byl několikrát novelizován. Na základě této normy mohly strany uzavřít o předmětu sporu soudní smír, za předpokladu, že sporem bylo možné disponovat. Jeho uzavřením byla věc upravena hmotněprávně, stala se věcí skončenou (res transacta). 14 Civilní soudní řád byl zrušen občanským soudním řádem, který byl publikovaný pod číslem 142/1950 Sb. Na základě tohoto občanského soudního řádu měli účastníci řízení právo uzavnt soudní smír. Uzavřený smír musel být následně schválen soudem, aby nabyl platnosti. Při schvalování smíru soud zkoumal, zda je či není v souladu se zákonem a všeobecným zájmem. Další odlišností od předchozí úpravy je soudu přímo uložená povinnost pokusit se o smír, pokud je možné ho schválit. 15 Tento soudní řád upravil také praetorský smír. Ke schválení praetorského smíru byl příslušný kterýkoliv okresní soud. Za předpokladu souladu se zákonem a všeobecným zájmem mohl být smír schválen. Schválený smír měl účinky pravomocného rozsudku. S účinností od začal na našem území platit OSŘ, který po mnoha novelizacích platí dodnes. Zde upravenému praetorskému a soudnímu smíru se věnuji v této práci. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č.9, str.858 tamtéž, str

14 2.3.2 Podstata a účel soudního smíru Cílem smírčího řízení je soudem vydané usnesení o schválení smíru, tím je jeho účel vyčerpán. To je zásadní rozdíl mezi smírčím řízením a soudním smírem, který je součástí řízení ve věci. Soudní smír je upraven v 99. Jak vyplývá z již citovaného ustanovení 69, ustanovení 99 platí i pro smírčí řízení. Soudní smír je právní institut, v němž se projevuje procesní prevence a dispoziční zásada procesu. Účastníci procesu mohou před soudem disponovat s vlastním nárokem. Svou povahou je smír dohodou stran o jejich sporných a pochybných právech, v čemž tkví jeho hmotněprávní základ. 1 Hmotněprávně může být dohoda účastníků uznáním ze strany dlužníka, vzdáním se ze strany věřitele, narovnáním, dohodou o splátkách apod. Dohoda účastníků může překročit i rámec předmětu řízení. Dohoda ovšem nesmí přesáhnout meze civilní soudní pravomoci. K hmotněprávnímu základu musí přistoupit ještě procesní prvek, a to v podobě schválení smíru soudem. I když se soudní smír a smír ve smírčím řízení neliší co do výsledku řízení, je mezi nimi rozdíl z hlediska zahájení řízení i z hlediska průběhu řízení. Návrh na uzavření smíru ve smírčím řízení nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které jinak zákon spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení (žalobou), ve kterém je případně uzavřen soudní smír. Podání návrhu na smírčí řízení nezakládá litispendenci, také nedochází ke stanovení promlčecích a prekluzivních lhůt. V tom tkví zásadní rozdíl mezi soudním smírem schváleným v nalézacím řízení a smírem dosaženým ve smírčím řízení. V řízeních, v nichž je soudní smír přípustný, má soud účastníky ke smíru vést a o jejich smír se má vždy pokusit ( 100). Soudní smír nelze uzavřít ve stejných věcech jako ve smírčím řízení, tedy ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, ve věcech, v nichž se rozhoduje 1 Knoblochová. V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Cpj 44/86 14

15 o osobním stavu a ve věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřízení věci dohodou účastníků právního vztahu. Účastníci řízení mohou uzavřít smír o celém předmětu řízení, jeho části nebo jen o jeho základu. Obsah smíru může překročit rámec předmětu řízení. Musí být ale vždy jasné, jak byly vypořádány nároky, které byly předmětem řízení. Mezi účastníky řízení může být uzavřen také podmíněný smír, ve kterém si účastníci vyhradí, že ho mohou (jeden z nich nebo všichni) podáním adresovaným soudu do určité doby odvolat. Soud v tomto případě může rozhodnout o schválení smíru až po marném uplynutí lhůty. 1 Tak jako u smírčího řízení platí, že smír je soudem schválen v případě, že to připouští povaha věci a schvalovaný smír není v rozporu s právními předpisy. Soud schvaluje smír usnesením. Nebyl-li smír soudem schválen, pokračuje se v již zahájeném řízení, a to po právní moci usnesení, jímž smír schválen nebyl. Smír by provedl předseda senátu, který by řešil daný procesní spor, pokud by nepovažoval za vhodné, aby jej provedl senát. Rozhodoval-li by o věci samosoudce, byl by příslušný pro schválení smíru on. 19 Takto schválený smír nahrazuje rozsudek ve věci samé a má shodné účinky co do právní moci i vykonatelnosti. Usnesení o schválení smíru musí být vždy odůvodněno, neboť je soud vydává z úřední povinnosti. Nejsou-li v usnesení náklady řízení upraveny, nemá nikdo na jejich náhradu nárok ( 146 odst. 1 pís. b). Smír musí byt zapsán do protokolu a podepsán soudcem, zapisovatelem a účastníky ( 40 odst. 1,2). Smír musí být bezchybně zapsán, jako právní úkon hmotného práva musí být v souladu s 37 OZ. Při schvalování smíru musí soudy přihlédnout i k tomu, zda znění smíru je tak přesně a určitě formulováno, aby nevznikly pochybnosti a potíže při jeho eventuálním výkonu. Opravné prostředky jsou totožné jako u smírčího řízení, kterému jsem se věnoval výše v kapitole o opravných prostředcích. Za výše popsaných předpokladů jimi tedy mohou být žaloba o neplatnost smíru, žaloba na obnovu 1R Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 5. vydání, Praha, C. H. Beck. 2001, str. 250 Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str

16 řízení a žaloba pro zmatečnost. Frekvence jejich využití bude samozřejmě častější u smíru uzavřeného v průběhu řízení ve věci samé Soudní smír ve světle novely Č./99/2005 Sb, Novela Č. $ /2005 do 99 odst. 1 včleňuje vetu: Soud usiluje o smír mezi účastníky, při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Je zajímavé, že ^si toto ustanovení nezasloužilo ani zmínku v důvodové zprávě k novele č./99/2005 Sb. Samotný způsob přijetí novely byl zvláštní. Ustanovení měnící právní úpravu soudního smíru (i předběžných opatření) bylo do novely včleněno poslaneckým návrhem podaným mimo rámec druhého čtení v příslušných parlamentních odborných výborech, jenž byl schválen plénem bez jediného slova věcné odborné debaty. Je to s podivem, zvláště když se jedná o změnu tak zásadního charakteru. Po roce 1989 byla koncepce pečovatelské role soudu zamítnuta. Poučovací povinnost soudu se zúžila na poučení o procesních právech a povinnostech a poučení v otázkách postupu v řízení. Novým ustanovením 99 odst. 1 se tato poučovací povinnost zásadně rozšiřuje. Soudce si v průběhu řízení vytváří právní názor na základě zjištěného skutkového stavu věci, aby na konci řízení mohl správně a spravedlivě rozhodnout. Ovšem k tomu, aby soud mohl účastníky poučit a vést, dokonce jim doporučit možnosti smírného řešení podle 99 odst. 1, musí mít hotový názor na věc již na počátku či v průběhu řízení. Na základě právní úpravy účinné od by tak mohlo docházet kparanoidní situaci, kdy se ze soudce stane zástupce stran, který účastníkům nejdříve řekne jak rozhodne, podle čeho rozhodne, a pak tak rozhodne. Odpovědnost, kterou nesou sami nositelé práv, se 20 Winterová, A.: Máme vůbec nějakou koncepci? (nad dvěma ustanoveními poslední' novely občanského soudního řádu, Právní rozhledy, 2005, Č. 4, str.2 OsfíSdnl k n heiiřřfi 16

17 tak přenese na soudy. Může také docházet ke zneužívání takového postupu účastníky řízení. Postup podle 99 odst. 1 se tedy užije na soudní smír, který je možné uzavřít pouze ve sporném řízení. Taková pečovatelská role soudu by byla určitě vhodnější v nesporných řízeních, kterých se toto ustanovení ovšem netýká. Byť se jedná o jedinou větu včleněnou do 99 odst. 1, jedná se, dle mého názoru o citelný zásah do právní úpravy soudního smíru. Nedomnívám se, že by zvolený postup soudu prospěl zdárnému průběhu soudní řízení. 17

18 2.4 Perspektívy smírčího řízení Alternativní řešení sporů Alternativní metody řešení sporů (alternative disputes resolution, ADR) jsou dynamicky se rozvíjejícími způsoby řešení sporů, coby alternativy vůči soudnímu řízení. Toto téma by bezesporu vydalo na několik takových prací, proto se pokusím co možná nejstručněji objasnit vztah mezi alternativním řešením sporů a smírčím řízením. Nastíním možný vývoj smírčího řízení de lege ferenda ve vztahu k alternativnímu řešení sporů, v užším smyslu slova k mediaci a konciliaci. V současné situaci nadměrného zatížení soudů a neúměrně dlouhého soudního řízení se nabízí otázka, zda-li existují efektivnější instituty než je rozsudek, vydaný v soudním řízení. V určité oblasti soukromoprávních vztahů stát umožňuje, aby účastníci určitého právního vztahu svěřili právní spor místo soudu jinému orgánu soukromoprávní povahy.! Alternativní metody řešení můžeme dělit na formální, ty mají především podobu formalizovaného rozhodčího řízení. Druhým typem jsou neformální metody, mediace a konciliace, při kterých mají strany nad průběhem urovnání sporu plnou kontrolu po celou dobu jeho trvání. Mohou od něj kdykoliv upustit a případně se rozhodnout buď pro soudní řízení nebo pro jinou metodu. Dále se budu věnovat mediaci, která se ze všech metod alternativního řešení sporů nejvíce podobá svou povahou soudnímu, resp. praetorskému smíru Mediace Mediace je dohoda sporných stran dosažená za účasti nezávislé a neutrální třetí osoby (mediátora), která analyzuje předmět sporu, vede a řídí vyjednávání Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde Praha, 2004, str. 629 Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního sporu a mediace, Právník, 2000, č. 9, str

19 mezi stranami, a která dohlíží na dodržení předem stanoveného průběhu mediace. Neprovádí se dokazování, jediným cílem mediace je dosažení dohody stran, tedy oboustranného kompromisu, nad kterým jako zprostředkovatel odlišných názorů sporných stran dohlíží mediator. Mediace jako každé řešení sporů má své výhody a nevýhody. Mezi výhody můžeme bezesporu počítat menší finanční a časovou náročnost. Pro soudy je mediace přínosem tím, že jim zmenšuje agendu. Soudy mohou tudíž rozhodovat efektivněji. Problematickým místem mediace je otázka dosažení správnosti a spravedlnosti dosažené dohody. Je-li jedna ze stran silnější osobností, má-li větší ekonomickou moc, lepší znalost práva, může být výsledek těmito skutečnostmi ovlivněn. Stejné nevýhody ovšem může přinášet i soudní rozhodování. Vlastním procesním pravidlům mediace se nebudu blíže věnovat. Na okraj pouze podotýkám, že mediator si vlastní procesní pravidla sám vytváří. Strany na ně sami dobrovolně přistupují. Maximální dobrovolnost je vůbec nejpodstatnějším znakem mediace. Osoba mediátora je pro zdárný průběh mediace naprosto klíčová. Mediator je neutrální osoba, která by měla respektovat samostatnost stran. Měl by být nestranný, způsobilý, důvěryhodný, bezúhonný, profesionální. Jedná se o stejné požadavky, jaké jsou kladeny na osobu soudce. Mediace můžeme využít za těchto předpokladů: sporné strany mají zájem na smírném řešení, vztahy mezi stranami jsou dlouhodobé a jejich pokračování je žádoucí, touha po soukromé dohodě, finanční úspora a zájem na rychlém vyřešení sporu. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právní, 2000, č. 9, str

20 2.4.3 Mediace v právním řádu CR Právní úprava mediace v právním řádu CR je nedostačující. Mediace je upravena v zákone /2000 Sb., o Probační a Mediační službě. Jedná o mediaci mimo soukromé právo, která upravuje vztah mezi pachatelem trestného činu a poškozeným, a to jen v rámci odklonů od obvyklého postihu pachatele trestného činu. 24 V rámci soukromého práva je mediace upravena pouze v 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále ZSPOD). Jedná se ovšem o nucenou mediaci, která se zabývá spíše neprávními než právními aspekty případného sporu nebo spíše obecného problému při výchově dítěte. Jakýmsi právním základem pro dosud neupravené metody alternativního řešení sporů je innominátní smlouva podle 51 OZ, formulovaná podle příslušného druhu řízení: smlouva o mediaci, o smírčím řízení a pod. Tato kapitola poukazuje na skutečnost, že mediace, potažmo alternativní v řešení sporů, je v právním řádu CR nedostatečně upravená a její budoucí rozšíření je pravděpodobné a žádoucí v návaznosti na vývoj ve státech EU. Na Slovensku je mimochodem od roku 2004 účinný zákon o mediaci, který výše uvedené postupy zakotvuje v právním řádu SR. Pro úspěšně použití mediace je nutná právní úprava a citlivé vyřešení jejího vztahu k OSŘ. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde Praha, 2004, str

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu

Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Barbora Španělová Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Nesporné

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Práva a veřejné správy Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bakalářská práce Autor: Mgr. Antonín Ocisk Právní administrativa v podnikatelské

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015. Články Ad Notam 2/2015 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015 JUDIKATURA 2 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Alena Macková: Co dál s civilním procesem? Šimon Klein: Náhrada nákladů

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články 3 Ad Notam 3/2015 21. ROČNÍK JUDIKATURA 22. ČERVNA 2015 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Pavel Bernard: Zápis notářem do veřejných rejstříků Martin Muzikář,

Více

Causa tzv. právně volné dítě 1

Causa tzv. právně volné dítě 1 Causa tzv. právně volné dítě 1 JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. 2 I. Úvodem Ačkoli náš právní řád nezná termín tzv. právně volné dítě, v laických i odborných kruzích se skloňuje se ve všech pádech. Veřejnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Založení a vznik s.r.o. dle nové úpravy Michal Beran Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra obchodního práva

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O.

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Jana Hodečková 2009/2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ukončení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka Diplomant: Radek Klesa Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Návrh zákona Pracovní verze návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Část I 17. 8. 2014 1 (1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více