PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma: Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu zpracoval sám pouze s využitím pramenů v práci uvedených. ^uiiwů^ A^^n ^ i

2 Seznam použitých zkratek CŘS zák. č. 113/1875 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních Listina Listina základních práv a svobod (vyhl. pod č. 2/1993) OSŘ zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění OZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění SP zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění ÚřSZ zák. č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, v platném znění Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ZKV zák. Č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění ZR zák. č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, v platném znění ZRR zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění ZSPOD zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění ZVD zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Tam, kde je v textu diplomové práce uvedeno číslo paragrafu bez dalšího údaje, jde o citaci občanského soudního řádu, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného. 2

3 I. Úvod Esenciální náplní této diplomové práce je problematika předběžných a smírčích řízení v civilním procesu. Struktura práce je členěna na dvě hlavní kapitoly, z nichž první (Část II.) pojednává o předběžných řízení v civilním procesu, do kterých se podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále OSŘ) řadí řízení smírčí a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Druhá hlavní kapitola (Část III.) se zabývá řízením o nařízení předběžného opatření a řízením o zajištění důkazu. Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu jsou právně zakotvena v části II. OSŘ, nazvané Činnost soudu před zahájením řízení v 67-78a. Činnost soudu před zahájením řízení je rozdělena na dvě hlavy, z nichž hlava I. je nazvána Předběžná řízení ( 67-73), hlava II. Předběžná opatření a zajištění důkazu ( 74-78a). Předběžná a smírčí řízení v civilním procesu jsou v současné civilistické monografické i časopisecké literatuře opomíjena. Ani v praxi nejsou jednotlivé instituty předběžných a smírčích řízení hojně využívány. Praxí zde nemám na mysli pouze praxi právnickou, nýbrž i praxi životní. Vždyť takový smír svým filozofickým rozměrem a významem výrazně přesahuje svou právní úpravu. OSŘ zde funguje pouze jako normativní regulátor v právním pojetí smíru. Umění dosáhnout smíru (kompromisu, dohody) oceníme především v osobním životě. Častější využívání institutů předběžných a smírčích řízení by mohlo při současné zahlcenosti soudů buď podstatně zkrátit soudní řízení, nebo úplně předejít vzniku sporu, či zabránit vzniku škod anebo předem zajistit budoucí nárok účastníka řízení. Přitom by to bylo efektivní pro všechny zúčastněné strany, jak pro samotné účastníky řízení, tak pro českou justici. Předběžná a smírčí řízení upravují situaci, kdy je podán určitý návrh ze strany fyzických nebo právnických osob, které ještě nejsou účastníky konkrétního soudního řízení. Tyto návrhy vyžadují určitou předprocesní činnost 3

4 před zahájením vlastního civilního řízení (samozřejmě pomineme-li využití těchto institutů v průběhu řízení ve věci samé). Tato Činnost soudu před zahájením řízení plní výchovnou funkci, uvedenou v 1 OSŘ tím, že směřuje k předcházení sporů. Svým dílem výše uvedené instituty přispívají k naplnění, Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou pod č. 2/1993 Sb., (dále LZPS) a zákonem č. 1/1993 Sb., Ústavou ČR (dále Ústava), garantovanému právu domoci se svého nároku u nezávislého a nestranného soudu. Před zpracováním této práce jsem si vytyčil následující cíle. Jako hlavní úkol jsem si stanovil podat ucelený výklad o jednotlivých institutech předběžných a smírčích řízení, která jsou obsahem části II. OSR nazvané Činnost soudu před zahájením řízení. Dále bych se zabýval některými speciálními aspekty jednotlivých institutů, se kterými by mohly být nebo bývají v praxi problémy. V kapitole o smírčích řízeních bych rád objasnil historický vývoj institutu smíru v českém civilním procesu, neboť smír zná již římské právo, a tudíž se jedná o tradiční institut kontinentálního práva. Dalším cílem, který jsem si předsevzal, je nastínit právní úpravu de lege ferenda. U smírčích řízení bych nastínil možnou právní úpravu de lege ferenda mimo civilní proces. Tímto mám na mysli institut mediace, který je v zahraničí efektně i efektivně využíván, namísto smírčích řízení vedených soudem. V kapitole o řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů^ se o právní úpravě de lege ferenda zmiňovat nebudu. Nepovažuji za nutné, nabízet alternativu jednomu z mála ustanovení OSŘ, které za dobu účinnosti nebylo podrobeno jakékoliv změně. Stejně tak nebudu hledat alternativu k stávající právní úpravě v kapitole o předběžných opatřeních, neboť od vstupuje v účinnost novela OSŘ č. 59/2005 Sb. Nechci zde nabízet alternativu právní úpravy ve chvíli, kdy novela OSŘ č. 59/2005 Sb. v době zpracování této práce ještě nevstoupila v účinnost (ke dni ). Kvalitu této novely prověří čas. Nicméně svůj názor na ideální právní úpravu předběžných opatření nastíním v kapitole o předběžných opatřeních. Z výše uvedeného vyplývá, že dalším, pro mě neočekávaným Hlavsa, P., Síavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

5 bodem této práce je pojednání o novele OSR č. 59/2005 Sb., která vstupuje v účinnost Toto pojednání by se mělo zabývat komparací s právní úpravou účinnou do Zásah novely č. 59/2005 Sb. do úpravy předběžných a smírčích řízení bude citelný, a lze v návaznosti na ni očekávat další novelizaci, neboť ještě před její účinností vzbuzuje u odborné veřejnosti výrazný odpor. Toto deus ex machina mi nakonec dává příležitost probádat neprobádané, a tím i snad částečně obohatit odbornou literaturu. To je můj poslední neskromný cíl sledovaný touto prací. 5

6 II. Předběžná řízení 2.1 Obecně v Do předběžných řízení tedy OSR zahrnuje smírci řízení a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Účelem smírčího řízení je uzavření smíru, který by dohodou účastníků spolu se schválením této dohody soudem nahradil pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu ve věci. Účelem ustanovení 73, který se zabývá určením otcovství souhlasným prohlášením rodičů, je realizace tzv. druhé domněnky otcovství ve smyslu 52, 53 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině (dále ZR). Systematické zařazení tohoto institutu do této části OSŘ není z hlediska logiky ideální, nicméně v této práci se mu budu z důvodu zachování systematiky věnovat. 2.2 Smírčí řízení Podstata a účel smírčího řízení Jak jsem předeslal v Úvodu, institut smíru má mnohem hlubší kořeny, než je jeho zakotvení v OSR. V mezilidských vztazích jsme velmi často podrobováni řešení konfliktů. Je uměním, a v dnešní rychlé době to platí dvojnásob, dosáhnout smíru, který oběma stranám dává pocit spokojenosti s vyřešením problému. Úprava smíru v českém právním řádu by proto měla nastoupit až když není jiné možnosti, jak celou věc vyřešit. Výše uvedený názor jenom podtrhuje výrok Abrahama Lincolna: Jako tvůrce smíru má právník lepší možnost být dobrým člověkem". Smírčí řízení je upraveno v OSR. Cílem smírčího řízení je uzavření smíru označovaného jako praetorský. Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoliv soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodnutí věci, aby provedl pokus o smír ( 67). Jestliže dojde k uzavření smíru, soud rozhodne o jeho schválení. V OSR je vedle praetorskeho smíru upraven vlastní soudní 6

7 smír,uzavřený v průběhu řízení. Tento typ smíru je upraven v 99 OSŘ, jeho srovnání se smírem praetorským se budu věnovat v dalších kapitolách. Smírčí řízení umožňuje urychlit a zefektivnit poskytování soudní ochrany. Nabízí alternativu, kterou je dohoda sporných stran. Pokud v některé soukromoprávní věci není možná dohoda mezi dvěmi fyzickými nebo právnickými osobami, mají možnost navrhnout u soudu, aby se pokusil v této sporné věci dosáhnout uzavření smíru. Tímto způsobem je možno docílit snadněji stejného výsledku, jakého by bylo dosaženo po provedení celého soudního řízení. Smírčí řízení lze provést ve věcech, které patří do pravomoci soudů v civilním řízení ( 7 a 8) a u nichž to nevylučuje povaha věci. Předpoklady dané povahou věci jsou zpravidla určeny v takových věcech, v nichž jsou účastníci v typickém dvoustranném poměru, a ve kterých zákon nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní vztah dispozitivními úkony. Povaha věci nepřipouští, aby bylo zahájeno smírčí řízení ve věcech osobního stavu, ve věcech, kde lze zahájit řízení i bez návrhu ( 81) a ve věcech, kde je k vytvoření žádaného stavu zapotřebí soudního výroku, který má konstitutivní povahu (např. zúžení společného jmění manželů podle 148, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, dále OZ). Smírčí řízení dělíme na tři části: návrh, aby soud provedl pokus o smír, uzavření smíru a jeho schválení soudem. Smírčí řízení není řízením v procesním smyslu. Nekoná se v něm jednání, neprovádí se dokazování, soud nemá vůči účastníkům donucovací oprávnění. Soud rovněž autoritativně nerozhoduje, pouze schválí usnesením smír účastníků. Ti k němu mohou dospět za přispění soudu nebo na základě vlastní iniciativy. Smírčí řízení je zcela neformální. Jediným procesním úkonem je uzavření smíru mezi účastníky. Není možné, aby se smírčí řízení při neshodě účastníků přeměnilo v řízení v prvním stupni. K tomu je zapotřebí samostatné žaloby. 2 Hlavsa, P., Stavinohová J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

8 2.2.2 Průběh řízení Místně příslušný je kterýkoliv okresní soud ( 67). Ve věcech, kde je dána věcná příslušnost krajského soudu ( 9 odst. 2 a 3), může provést smírčí řízení i soud okresní. Pokus o smír provádí samosoudce, v senátních věcech předseda senátu. V obou případech je může zastoupit vyšší soudní úředník ( 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, dále UřSZ). Vzhledem k tomu, že smírčí řízení je postaveno na zásadě dobrovolnosti, pokusí se soud o smír jen tehdy, jestliže se účastníci dostaví dobrovolně. Pokud se účastníci k soudu nedostaví nebo nedojde - li k uzavření smíru, smírčí řízení se tím končí, žádné rozhodnutí o tom soud nevydává. Aktivně legitimován k podání návrhu na provedení smírčího řízení u věcně příslušného soudu je kterýkoli z budoucích účastníků sporu. Tímto návrhem je zahájeno smírčí řízení. Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v 42 odst. 4 a přesnou formulaci petitu s obsahem smíru. Podání návrhu na smírčí řízení nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které zákon jinak spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby). 4 V 68 odst. 2 je jasně vyjádřena neformálnost smírčího řízení i pozvání účastníků se děje neformálně a nemá charakter předvolání. Může být provedeno všemi dostupnými komunikačními prostředky. Pokud se účastníci nebo jeden z nich nedostaví, řízení je tímto ukončeno. Účastníci se musí dobrovolně dostavit a před soudem vyjádřit svou vůli, která je směřována k uzavření smíru. Soudce by měl vhodnými výchovnými prostředky působit na účastníky. Jejich součinnost nemůže být vynucována. Soudce však může uložit pořádkovou pokutu pro rušení pořádku nebo pro hrubé urážlivé podání/ Ve smírčím řízení lze předložit důkazy, které jsou potřebné k posouzení okolností významných pro usnesení o schválení smíru. " Bureš, J., Drápal, L. s Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 5. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str tamtéž, str Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

9 Návrh na uzavření a schválení smíru je hmotněprávní dohodou, kde musí být přesně vymezeny strany a specifikován předmět dohody, nebo vzájemné vypořádání. Návrh dohody musí akceptovat základní požadavky hmotného práva. Musí být učiněn svobodně, srozumitelně, vážně a určitě. Může být svým obsahem uznáním závazku, vzdáním se práva, narovnáním nebo dohodou o splátkách. 6 Pokud dojde k souhlasu obou stran s textem dohody, přistupuje soud k třetí fázi, a tou je schválení dohody soudem. Schválení smíru soudem je hlavním smyslem a účelem celého smírčího řízení Schválení smíru soudem Pro schválení smíru soudem jsou zákonem stanoveny dvě podmínky. Smír může být soudem schválen připouští-li to povaha věci ( 67). Druhá podmínka je uvedena v 99 odst. 2, na který odkazuje 69 větou: Ustanovení 99 platí i pro tento smír. Tato druhá podmínka pro schválení praetorského smíru tedy zní: Soud neschválí smír, je - li v rozporu s právními předpisy. Ustanovení 99 o soudním smíru, uzavřeném v průběhu hlavního řízení, platí v plném rozsahu i pro smírčí řízení podle 67-69, a to jak z hlediska přípustnosti smíru, tak z hlediska důvodů schválení či neschválení smíru. Z povahy věci plyne, že se u smírčího řízení neuplatní 99 odst. 2, věta druhá, která stanoví, že v případě neschválení soud pokračuje v řízení. Pokud schválení nebrání žádná z uvedených podmínek, je soudem vydáno usnesení o schválení smíru. V opačném případě soud smír neschválí. Smír uzavřený a schválený soudem má stejné účinky (hmotněprávní i procesněprávní) jako smír uzavřený podle 99, tedy má účinky pravomocného rozsudku. Takto schválený smír nabývá právní moci doručením a je exekučním titulem. Rovněž je vytvořena překážka rei iudicatae. 6 Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde, Linde Praha, 2004, str Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, str

10 Schválený smír musí odpovídat obsahem a rozsahem dohodě účastníku. Z obsahu schváleného smíru musí jasně a určitě vyplývat právo a jemu odpovídající povinnost na plnění ve lhůtě stanovené tak, aby byl vykonatelný v řízení o výkonu rozhodnutí podle Nedokonale provedený smír by mohl být z hlediska jeho vykonatelnosti bezcenný. Soud rovněž může schválit smír, který sporné strany samy uzavřely bez provedení smírčího řízení soudem. Soud však nemůže na uzavřené dohodě nic měnit, ale pouze ji usnesením schválit nebo neschválit. 9 Celý průběh smírčího řízení klade vysoké nároky na osobu soudce.. Měl by účastníky klidně, důstojně a objektivně přesvědčit o jejich právech a povinnostech, zajistit spravedlivou a účinnou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků smírčího řízení. Dále by měl účastníkům radit a přesvědčovat je, nikoliv je k uzavření smíru psychicky nutit. Nesprávným postupem soudu při jednání o uzavření smíru by mohl být zmařen účel smírčího řízení Opravné prostředky Proti usnesení o schválení smíru není odvolání přípustné podle 202 odst. 1 písm. h). A contrario je odvolání přípustné proti usnesení, kterým byl návrh na uzavření smíru zamítnut. OSŘ ovšem poskytuje zvláštní prostředek ochrany proti usnesení o schválení smíru, které lze napadnout žalobou na neplatnost smíru podle 99 odst. 3. Další možností je mimořádný opravný prostředek, a to žaloba na obnovu řízení podle 228 odst. 2. Proti usnesení o schválení smíru lze podat také žalobu pro zmatečnost podle 229 odst. 1 a 2. Žaloba na neplatnost smíru je zvláštním, mimořádným opravným prostředkem. Od mimořádných opravných prostředků ji odlišuje samostatně formulovaný důvod. Tím je dohoda účastníků, která se stala podkladem pro schválení smíru. Tato žaloba je použitelná pro oba typy smíru, tedy s Říha, J.: Schvalování smírů v občanském soudním řízení, Socialistická zákonnost, 1976, č. 4, str. 195 Hlavsa, P., Stavinohová, J.: Civilní proces a organizace soudnictví, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, str

11 praetorského a soudního. Účelem žaloby je zrušení pravomocného soudního rozhodnutí v podobě usnesení o schválení smíru. Žaloba směřuje proti usnesení o schválení smíru, nikoli proti smíru samotnému. Předpokladem žaloby je aktivní legitimace účastníka smírčího řízení, který se cítí být smírem z důvodu jeho neplatnosti poškozen. Dalším předpokladem je místní příslušnost věcně příslušného soudu 1. stupně účastníka, proti němuž návrh směřuje, nestanoví-li zákon jinak. Dále platí, že žaloba může být podána nejdéle do 3 let od právní moci usnesení o schválení smíru. Žalobce se musí domáhat zrušení usnesení o schválení smíru. Žalobním důvodem musí být neplatnost dohody z hlediska hmotněprávního, tzn. soud zkoumá soulad smíru s ustanoveními o neplatnosti právních úkonů ( OZ). Soud rozhodne o žalobě rozsudkem tak, že usnesení o schválení smíru buď zruší, anebo žalobu odmítne. Dojde-li ke zrušení usnesení o schválení smíru, vrací se projednání věci do stadia, v němž bylo před schválením smíru. Zároveň je dohodě účastníků odňata právní závaznost z důvodu v rozsudku konstatované neplatnosti dohody. Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání. Po právní moci rozsudku pokračuje v řízení, které se zrušením rozhodnutí znovu otevřelo, původní soud. Tomu je nutno rozsudek zaslat. Žalobou na obnovu řízení lze.napadnout pravomocné soudní usnesení o schválení smíru tehdy, lze - li důvody obnovy vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír schvalován ( 228 odst. 2), tedy jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl v původním řízení použít. Jestliže byla povolena obnova řízení, jež skončilo smírem schváleným usnesením soudu, musí soud nejprve s přihlédnutím ke všemu, co vyšlo najevo jak při původním řízení, tak pří projednávání obnovy rozhodnout o tom, zda smír schvaluje a podle toho postupovat v dalším řízení. 11 Pokud pochybení soudu při schvalování smíru, která lze vytýkat žalobou na obnovu řízení, vedla také k důsledkům hmotneprávním, takže byl schválený smír podle hmotného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 5 Co 181/64 1 ' stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Cpj 66/82 n

12 práva neplatný, přicházejí v úvahu oba prostředky nápravy. Dochází ke konkurenci žaloby na neplatnost smíru a žaloby na obnovu řízení. Pro účastníka řízení se jeví jako výhodnější podání žaloby na neplatnost smíru. Dosažení nápravy formou žaloby na neplatnost smíru je účelnější a pružnější. Obnova řízení je zdlouhavější, složitější a procesně mnohem méně ekonomická. Princip hospodárnosti civilního procesu by měl být v tomto případě zachován prioritou žaloby o neplatnost smíru. 1 O Stavinohová, J.: K otázce konkurence žaloby o neplatnost smíru a návrhu na obnovu řízení, Socialistická zákonnost, 1977, č. 10, str.618 " Stavinohová, J.: K otázce konkurence žaloby o neplatnost smíru a návrhu na obnovu řízení, Socialistická zákonnost, 1977, č. 10, str

13 2.3 Smír podle 99 OSŘ (soudní smír) Historický vývoj Smír, jímž byl spor definitivně skončen (res transacta), byl upraven už římským právem a označoval se pactum. Na našem území se smír objevuje už ve 13. století v šlechtickém právu. Konkrétněji se se smírem setkáváme až v 19. století v zákoně č. 113/1875 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (dále CRS). Ten zůstal na základě recepční normy č. 11/1918 Sb. v platnosti na území Československa až do roku 1950, přičemž byl několikrát novelizován. Na základě této normy mohly strany uzavřít o předmětu sporu soudní smír, za předpokladu, že sporem bylo možné disponovat. Jeho uzavřením byla věc upravena hmotněprávně, stala se věcí skončenou (res transacta). 14 Civilní soudní řád byl zrušen občanským soudním řádem, který byl publikovaný pod číslem 142/1950 Sb. Na základě tohoto občanského soudního řádu měli účastníci řízení právo uzavnt soudní smír. Uzavřený smír musel být následně schválen soudem, aby nabyl platnosti. Při schvalování smíru soud zkoumal, zda je či není v souladu se zákonem a všeobecným zájmem. Další odlišností od předchozí úpravy je soudu přímo uložená povinnost pokusit se o smír, pokud je možné ho schválit. 15 Tento soudní řád upravil také praetorský smír. Ke schválení praetorského smíru byl příslušný kterýkoliv okresní soud. Za předpokladu souladu se zákonem a všeobecným zájmem mohl být smír schválen. Schválený smír měl účinky pravomocného rozsudku. S účinností od začal na našem území platit OSŘ, který po mnoha novelizacích platí dodnes. Zde upravenému praetorskému a soudnímu smíru se věnuji v této práci. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č.9, str.858 tamtéž, str

14 2.3.2 Podstata a účel soudního smíru Cílem smírčího řízení je soudem vydané usnesení o schválení smíru, tím je jeho účel vyčerpán. To je zásadní rozdíl mezi smírčím řízením a soudním smírem, který je součástí řízení ve věci. Soudní smír je upraven v 99. Jak vyplývá z již citovaného ustanovení 69, ustanovení 99 platí i pro smírčí řízení. Soudní smír je právní institut, v němž se projevuje procesní prevence a dispoziční zásada procesu. Účastníci procesu mohou před soudem disponovat s vlastním nárokem. Svou povahou je smír dohodou stran o jejich sporných a pochybných právech, v čemž tkví jeho hmotněprávní základ. 1 Hmotněprávně může být dohoda účastníků uznáním ze strany dlužníka, vzdáním se ze strany věřitele, narovnáním, dohodou o splátkách apod. Dohoda účastníků může překročit i rámec předmětu řízení. Dohoda ovšem nesmí přesáhnout meze civilní soudní pravomoci. K hmotněprávnímu základu musí přistoupit ještě procesní prvek, a to v podobě schválení smíru soudem. I když se soudní smír a smír ve smírčím řízení neliší co do výsledku řízení, je mezi nimi rozdíl z hlediska zahájení řízení i z hlediska průběhu řízení. Návrh na uzavření smíru ve smírčím řízení nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které jinak zákon spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení (žalobou), ve kterém je případně uzavřen soudní smír. Podání návrhu na smírčí řízení nezakládá litispendenci, také nedochází ke stanovení promlčecích a prekluzivních lhůt. V tom tkví zásadní rozdíl mezi soudním smírem schváleným v nalézacím řízení a smírem dosaženým ve smírčím řízení. V řízeních, v nichž je soudní smír přípustný, má soud účastníky ke smíru vést a o jejich smír se má vždy pokusit ( 100). Soudní smír nelze uzavřít ve stejných věcech jako ve smírčím řízení, tedy ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, ve věcech, v nichž se rozhoduje 1 Knoblochová. V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Cpj 44/86 14

15 o osobním stavu a ve věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřízení věci dohodou účastníků právního vztahu. Účastníci řízení mohou uzavřít smír o celém předmětu řízení, jeho části nebo jen o jeho základu. Obsah smíru může překročit rámec předmětu řízení. Musí být ale vždy jasné, jak byly vypořádány nároky, které byly předmětem řízení. Mezi účastníky řízení může být uzavřen také podmíněný smír, ve kterém si účastníci vyhradí, že ho mohou (jeden z nich nebo všichni) podáním adresovaným soudu do určité doby odvolat. Soud v tomto případě může rozhodnout o schválení smíru až po marném uplynutí lhůty. 1 Tak jako u smírčího řízení platí, že smír je soudem schválen v případě, že to připouští povaha věci a schvalovaný smír není v rozporu s právními předpisy. Soud schvaluje smír usnesením. Nebyl-li smír soudem schválen, pokračuje se v již zahájeném řízení, a to po právní moci usnesení, jímž smír schválen nebyl. Smír by provedl předseda senátu, který by řešil daný procesní spor, pokud by nepovažoval za vhodné, aby jej provedl senát. Rozhodoval-li by o věci samosoudce, byl by příslušný pro schválení smíru on. 19 Takto schválený smír nahrazuje rozsudek ve věci samé a má shodné účinky co do právní moci i vykonatelnosti. Usnesení o schválení smíru musí být vždy odůvodněno, neboť je soud vydává z úřední povinnosti. Nejsou-li v usnesení náklady řízení upraveny, nemá nikdo na jejich náhradu nárok ( 146 odst. 1 pís. b). Smír musí byt zapsán do protokolu a podepsán soudcem, zapisovatelem a účastníky ( 40 odst. 1,2). Smír musí být bezchybně zapsán, jako právní úkon hmotného práva musí být v souladu s 37 OZ. Při schvalování smíru musí soudy přihlédnout i k tomu, zda znění smíru je tak přesně a určitě formulováno, aby nevznikly pochybnosti a potíže při jeho eventuálním výkonu. Opravné prostředky jsou totožné jako u smírčího řízení, kterému jsem se věnoval výše v kapitole o opravných prostředcích. Za výše popsaných předpokladů jimi tedy mohou být žaloba o neplatnost smíru, žaloba na obnovu 1R Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 5. vydání, Praha, C. H. Beck. 2001, str. 250 Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str

16 řízení a žaloba pro zmatečnost. Frekvence jejich využití bude samozřejmě častější u smíru uzavřeného v průběhu řízení ve věci samé Soudní smír ve světle novely Č./99/2005 Sb, Novela Č. $ /2005 do 99 odst. 1 včleňuje vetu: Soud usiluje o smír mezi účastníky, při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Je zajímavé, že ^si toto ustanovení nezasloužilo ani zmínku v důvodové zprávě k novele č./99/2005 Sb. Samotný způsob přijetí novely byl zvláštní. Ustanovení měnící právní úpravu soudního smíru (i předběžných opatření) bylo do novely včleněno poslaneckým návrhem podaným mimo rámec druhého čtení v příslušných parlamentních odborných výborech, jenž byl schválen plénem bez jediného slova věcné odborné debaty. Je to s podivem, zvláště když se jedná o změnu tak zásadního charakteru. Po roce 1989 byla koncepce pečovatelské role soudu zamítnuta. Poučovací povinnost soudu se zúžila na poučení o procesních právech a povinnostech a poučení v otázkách postupu v řízení. Novým ustanovením 99 odst. 1 se tato poučovací povinnost zásadně rozšiřuje. Soudce si v průběhu řízení vytváří právní názor na základě zjištěného skutkového stavu věci, aby na konci řízení mohl správně a spravedlivě rozhodnout. Ovšem k tomu, aby soud mohl účastníky poučit a vést, dokonce jim doporučit možnosti smírného řešení podle 99 odst. 1, musí mít hotový názor na věc již na počátku či v průběhu řízení. Na základě právní úpravy účinné od by tak mohlo docházet kparanoidní situaci, kdy se ze soudce stane zástupce stran, který účastníkům nejdříve řekne jak rozhodne, podle čeho rozhodne, a pak tak rozhodne. Odpovědnost, kterou nesou sami nositelé práv, se 20 Winterová, A.: Máme vůbec nějakou koncepci? (nad dvěma ustanoveními poslední' novely občanského soudního řádu, Právní rozhledy, 2005, Č. 4, str.2 OsfíSdnl k n heiiřřfi 16

17 tak přenese na soudy. Může také docházet ke zneužívání takového postupu účastníky řízení. Postup podle 99 odst. 1 se tedy užije na soudní smír, který je možné uzavřít pouze ve sporném řízení. Taková pečovatelská role soudu by byla určitě vhodnější v nesporných řízeních, kterých se toto ustanovení ovšem netýká. Byť se jedná o jedinou větu včleněnou do 99 odst. 1, jedná se, dle mého názoru o citelný zásah do právní úpravy soudního smíru. Nedomnívám se, že by zvolený postup soudu prospěl zdárnému průběhu soudní řízení. 17

18 2.4 Perspektívy smírčího řízení Alternativní řešení sporů Alternativní metody řešení sporů (alternative disputes resolution, ADR) jsou dynamicky se rozvíjejícími způsoby řešení sporů, coby alternativy vůči soudnímu řízení. Toto téma by bezesporu vydalo na několik takových prací, proto se pokusím co možná nejstručněji objasnit vztah mezi alternativním řešením sporů a smírčím řízením. Nastíním možný vývoj smírčího řízení de lege ferenda ve vztahu k alternativnímu řešení sporů, v užším smyslu slova k mediaci a konciliaci. V současné situaci nadměrného zatížení soudů a neúměrně dlouhého soudního řízení se nabízí otázka, zda-li existují efektivnější instituty než je rozsudek, vydaný v soudním řízení. V určité oblasti soukromoprávních vztahů stát umožňuje, aby účastníci určitého právního vztahu svěřili právní spor místo soudu jinému orgánu soukromoprávní povahy.! Alternativní metody řešení můžeme dělit na formální, ty mají především podobu formalizovaného rozhodčího řízení. Druhým typem jsou neformální metody, mediace a konciliace, při kterých mají strany nad průběhem urovnání sporu plnou kontrolu po celou dobu jeho trvání. Mohou od něj kdykoliv upustit a případně se rozhodnout buď pro soudní řízení nebo pro jinou metodu. Dále se budu věnovat mediaci, která se ze všech metod alternativního řešení sporů nejvíce podobá svou povahou soudnímu, resp. praetorskému smíru Mediace Mediace je dohoda sporných stran dosažená za účasti nezávislé a neutrální třetí osoby (mediátora), která analyzuje předmět sporu, vede a řídí vyjednávání Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde Praha, 2004, str. 629 Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního sporu a mediace, Právník, 2000, č. 9, str

19 mezi stranami, a která dohlíží na dodržení předem stanoveného průběhu mediace. Neprovádí se dokazování, jediným cílem mediace je dosažení dohody stran, tedy oboustranného kompromisu, nad kterým jako zprostředkovatel odlišných názorů sporných stran dohlíží mediator. Mediace jako každé řešení sporů má své výhody a nevýhody. Mezi výhody můžeme bezesporu počítat menší finanční a časovou náročnost. Pro soudy je mediace přínosem tím, že jim zmenšuje agendu. Soudy mohou tudíž rozhodovat efektivněji. Problematickým místem mediace je otázka dosažení správnosti a spravedlnosti dosažené dohody. Je-li jedna ze stran silnější osobností, má-li větší ekonomickou moc, lepší znalost práva, může být výsledek těmito skutečnostmi ovlivněn. Stejné nevýhody ovšem může přinášet i soudní rozhodování. Vlastním procesním pravidlům mediace se nebudu blíže věnovat. Na okraj pouze podotýkám, že mediator si vlastní procesní pravidla sám vytváří. Strany na ně sami dobrovolně přistupují. Maximální dobrovolnost je vůbec nejpodstatnějším znakem mediace. Osoba mediátora je pro zdárný průběh mediace naprosto klíčová. Mediator je neutrální osoba, která by měla respektovat samostatnost stran. Měl by být nestranný, způsobilý, důvěryhodný, bezúhonný, profesionální. Jedná se o stejné požadavky, jaké jsou kladeny na osobu soudce. Mediace můžeme využít za těchto předpokladů: sporné strany mají zájem na smírném řešení, vztahy mezi stranami jsou dlouhodobé a jejich pokračování je žádoucí, touha po soukromé dohodě, finanční úspora a zájem na rychlém vyřešení sporu. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právní, 2000, č. 9, str

20 2.4.3 Mediace v právním řádu CR Právní úprava mediace v právním řádu CR je nedostačující. Mediace je upravena v zákone /2000 Sb., o Probační a Mediační službě. Jedná o mediaci mimo soukromé právo, která upravuje vztah mezi pachatelem trestného činu a poškozeným, a to jen v rámci odklonů od obvyklého postihu pachatele trestného činu. 24 V rámci soukromého práva je mediace upravena pouze v 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále ZSPOD). Jedná se ovšem o nucenou mediaci, která se zabývá spíše neprávními než právními aspekty případného sporu nebo spíše obecného problému při výchově dítěte. Jakýmsi právním základem pro dosud neupravené metody alternativního řešení sporů je innominátní smlouva podle 51 OZ, formulovaná podle příslušného druhu řízení: smlouva o mediaci, o smírčím řízení a pod. Tato kapitola poukazuje na skutečnost, že mediace, potažmo alternativní v řešení sporů, je v právním řádu CR nedostatečně upravená a její budoucí rozšíření je pravděpodobné a žádoucí v návaznosti na vývoj ve státech EU. Na Slovensku je mimochodem od roku 2004 účinný zákon o mediaci, který výše uvedené postupy zakotvuje v právním řádu SR. Pro úspěšně použití mediace je nutná právní úprava a citlivé vyřešení jejího vztahu k OSŘ. Knoblochová, V.: Alternativní způsob řešení sporů. Porovnání soudního smíru a mediace, Právník, 2000, č. 9, str Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. vydání, Praha, Linde Praha, 2004, str

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Účastníci řízení jako subjekty řízení : Postavení a pojem účastníků řízení : pojem účastníka řízení představuje jeden ze základních pojmů civilního procesu. V řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, a. s. s účinností od 1. 6. 2009. Základní ustanovení

Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, a. s. s účinností od 1. 6. 2009. Základní ustanovení Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, a. s. s účinností od 1. 6. 2009 Základní ustanovení 1 1. Základním účelem rozhodčího řízení před rozhodci asociovanými při společnosti Sdružení rozhodců,

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury:

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury: (1) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz Zdroje judikatury: -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 R Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Soubor Soubor civilních rozhodnutí

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Náklady trestního řízení a jejich náhrada HLAVA XVI Náklady trestního řízení a jejich náhrada Příklad č. 48: Obviněný Pavel je stíhán pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustil neplacením výživného

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 42/2010-7 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr.

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTI PO NOVELE EXEKUČNÍHO ŘÁDU Distraint by sale of property after the amendment to the Code of Distraint Procedure

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 30. června 2010 Sp. zn.: 4337/2009/VOP/DV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci postupu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov A. Závěry šetření

Více

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ Ilona Kostadinovová, zpracováno dne 31. 01. 2007 Řízení před soudy o nárocích z pracovněprávních

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA KONCILIAČNÍHO ŘÍZENÍ (KONCILIACE) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Evropské správní soudnictví

Evropské správní soudnictví Evropské správní soudnictví Pojem evropského správního soudnictví správní soudnictví=soudní přezkum správních aktů a dalších činností veřejné správy poskytuje se ochrana veřejným právům FO a PO ochrana

Více

Potřebujete vymoci své pohledávky?

Potřebujete vymoci své pohledávky? Potřebujete vymoci své pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Co je rozhodčí řízení Je podobné soudnímu s

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb. zákona č. 49/1973 Sb. (úplné znění č. 16/1973 Sb.), zákona č. 0/1975 Sb., zákona 133/198 Sb. (úplné znění

Více

Komparace daňové, správní a soudní exekuce

Komparace daňové, správní a soudní exekuce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Komparace daňové, správní a soudní exekuce Ludmila Chalupecká 2008 Prohlašuji, že jsem

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více