Škola - cesta k poznání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola - cesta k poznání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV Škola cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Adresa školy: IČO: Habrmannova 45 IZO: Plzeň REDIZO: Kontakty: Zřizovatel školy: telefon: Magistrát města Plzně web: nám. Republiky 1 fax: Plzeň Ředitel školy: Mgr. Zdeňka Vrátníková Zástupce ředitele školy: Mgr. Miroslava Cinkaničová Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Poleníková pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání je zpracován v souladu s RVP ZV pro období základního vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku. Vychází z principu obecných vzdělávacích cílů RVP ZV, z možnosti a nutnosti získání základního vzdělání pro všechny. Škola chce dát žákům všeobecné základy, které jim umožní úspěšně se zapojit v budoucím životě, získat kompetence nezbytné pro život v 21. století. ŠVP byl schválen Školskou radou 13.ZŠ Plzeň dne: Platnost dokumentu: Mgr. Zdeňka Vrátníková ředitelka školy Škola cesta k poznání - 2 -

3 2. Obsah 1. Identifikační údaje Obsah Zkratky použité v textu Charakteristika školy Jaká je naše škola Velikost a úplnost školy Součásti školy Organizační součásti Spolupráce s rodiči Spolupracující organizace Vybavení školy Prostorové vybavení Sportovní zázemí školy ICT vybavení Charakteristika pedagogického sboru Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání Zaměření školy Principy školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň Orientace školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace...30 Škola cesta k poznání - 3 -

4 Vyučovací předmět: Český jazyk, Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vyučovací předmět: Přírodověda Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vyučovací předmět: Chemie Vyučovací předmět: Přírodopis Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Zdravý životní styl Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Volitelné předměty Vyučovací předmět: Literární seminář Vyučovací předmět: Konverzace v AJ Vyučovací předmět: Konverzace v NJ Škola cesta k poznání - 4 -

5 Vyučovací předmět: Hrátky s matematikou Vyučovací předmět: Rýsování Vyučovací předmět: Tvorba www stránek Vyučovací předmět: Fyzikálně-technické praktikum Vyučovací předmět: Seminář a praktikum ze zeměpisu Vyučovací předmět: Chemicko-biologické praktikum Vyučovací předmět: Počítačová grafika Vyučovací předmět: Výtvarná dílna Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy vlastní hodnocení školy Škola cesta k poznání - 5 -

6 3. Zkratky použité v textu Vyučovací předměty 1. stupeň Matematika M Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Prvouka PRV Přírodověda PŘ Vlastivěda VL Tělesná výchova TV Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Pracovní výchova PV Informatika IF Vyučovací předměty 2. stupeň Matematika M Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Německý jazyk NJ Zdravý životní styl ZŽS Občanská výchova OV Zeměpis Z Přírodopis PŘ Fyzika F Chemie CH Dějepis D Tělesná výchova TV Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Pracovní činnosti PČ Informatika IF Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Obecně použité zkratky Individuální vzdělávací program Klub rodičů a přátel školy Pedagogicko psychologická poradna Úřad městského obvodu Ambulantní nápravná péče OSV VDO VMEGS MkV EV MeV IVP KRPŠ PPP ÚMO ANP Škola cesta k poznání - 6 -

7 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 4. Charakteristika školy 4.1. Jaká je naše škola Motto: Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké plody. Aristoteles S spolupracující se žáky s rodiči s veřejností a veřejnými institucemi Škola má dohodnutá pravidla, žáci jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, jsou vedeni k jejich dodržování na principech etiky a slušného chování, úcty k lidem a k přírodě. T tvořivá a tvůrčí tvořivé metody ve výuce aktivní přístup žáků k výuce uplatňování vlastního názoru schopnost řešení problémů ochota získávání a zpracování informací ohled na kvalitu odevzdaných prací rozvoj schopnosti učit se, promýšlet různé strategie při řešení úloh tvořivé myšlení a logické uvažování Škola cesta k poznání - 7 -

8 R realizující cíle základního vzdělávání klíčové kompetence výchovně-vzdělávací proces formami přiměřenými věku i schopnostem žáků metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, aplikaci znalostí O otevřená všem žákům bez rozdílů rodičům a veřejnosti názorům, návrhům a nápadům M mající zájem na tom, aby vychovala kvalitní osobnosti ve všech oblastech, které jsou důležité pro uplatnění se v budoucím životě chuť se vzdělávat praktické dovednosti mezilidské vztahy zájem o kulturu zájem o sport podpora zálib žáků 4.2. Velikost a úplnost školy Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol Škola poskytuje základní vzdělání Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích Škola je plně organizovaná Škola má devět ročníků a člení se na první (1.-5. ročník) a druhý stupeň (6.-9. ročník) Škola cesta k poznání - 8 -

9 získala škola právní subjektivitu, zřizovatelem je statutární město Plzeň, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovědnost vyplývající ze svého právního postavení Základní škola se nachází v městské části Plzeň 2-Slovany, kde se nachází celkem 5 základních škol. Kapacita školy je 550 žáků, součástí je školní družina s kapacitou 120 žáků a školní jídelna s moderní velkokapacitní kuchyní pro 750 strávníků. Na počtu žáků docházejících do základní školy v jednotlivých ročnících se odráží demografický vývoj obyvatelstva. Škola je určena pro městskou část Plzeň-Slovany jako zařízení, které zabezpečuje výuku pro imobilní žáky Součásti školy Školní družina s kapacitou 120 žáků. V posledních letech se počet přihlášených žáků pohybuje vždy kolem 90, v provozu jsou pravidelně 3 oddělení. Školní jídelna prošla v roce 1996 modernizací, její kapacita je 750 strávníků. Jídelna zajišťuje obědy pro žáky 13. ZŠ, Sportovního gymnázia a v doplňkové činnosti i pro cizí strávníky Organizační součásti Školská rada byla zřízena a má dle zřizovací listiny 6 členů 2 zástupci školy, 2 zástupci z rodičovské veřejnosti, 2 zástupci zřizovatele. KRPŠ klub rodičů a přátel školy byl založen v roce 2003 a svou činností napomáhá k lepší komunikaci mezi vedením školy a rodičovskou veřejností. Parlament žáků školy pracuje od roku 2001, je složen ze zástupců tříd Spolupráce s rodiči Škola má snahu stále více spolupracovat se zákonnými zástupci žáků. Z tohoto důvodu byl v roce 2003 založen KRPŠ klub rodičů a přátel školy. Svou činností napomáhá k lepší komunikaci mezi vedením školy a rodičovskou veřejností. Prostřednictvím pravidelných schůzek přenáší návrhy rodičů do školy. V rámci svých finančních možností přispívá na realizování některých akcí školy a školního parlamentu. Informovanost rodičů o dění ve škole a prospěchu a chování žáků je zabezpečováno několika způsoby. 1. žákovské knížky a notýsky 2. pravidelné třídní aktivy Škola cesta k poznání - 9 -

10 3. konzultační hodiny vyučujících 4. webová aplikace Škola OnLine 5. webové stránky školy Pro rodiče je pravidelně organizován Den otevřených dveří. V této době mají možnost vidět průběh výuky. Po osobní domluvě s vyučujícím mohou navštívit vyučování i mimo tento den. Mají možnost se účastnit i akcí pořádaných pro jednotlivé třídy. Každý školní rok je organizována alespoň jedna akce školy v podobě tvořivého dopoledne či odpoledne pro žáky a jejich rodiče Spolupracující organizace Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni spolupráce je na velmi dobré úrovni. Škola pravidelně požaduje vyšetření dětí před nástupem do 1. třídy, tj. žádosti o odklady a předčasný nástup, posouzení školní zralosti, vyšetření po odkladu. Velkou pomoc má škola v PPP Plzeň při práci se žáky s poruchami učení a chování. Přehled o vyšetřeních a kontrolních přešetřeních v PPP vede výchovná poradkyně školy. Po dohodě probíhají pravidelné konzultace vyučujících s pracovníky PPP Plzeň. ÚMO Plzeň 2 spolupráce s komisí sociální a péče o mládež při řešení závažných výchovných problémů a záškoláctví. Úřad práce v Plzni organizované besedy s obsáhlými informacemi včetně materiálů k jednotlivým povoláním. Žáci pravidelně navštěvují tento úřad před rozhodnutím o svém budoucím směrování na střední školu. Spolupráce s Policií ČR cyklus přednášek pro I. a II. stupeň, Den s policií přímo ve škole s ukázkami práce policistů. Pedagogická fakulta v Plzni ZČU naše škola umožňuje a pravidelně zajišťuje praxi studentům pedagogických směrů. Škola dlouhodobě spolupracuje s výchovně-vzdělávacími institucemi v oblasti kultury, prevence patologických jevů, zdravého životního stylu, environmentální výchovy. Žáci pravidelně navštěvují představení v divadle Alfa a v Divadle J. K. Tyla, pro zkvalitnění výuky některých předmětů jsou navštěvovány pořady organizované Knihovnou města Plzně. 5. Vybavení školy Škola je ke své činnosti poměrně dobře vybavena. Každá třída a oddělení družiny mají svoji kmenovou učebnu. V prostoru, který budova umožňuje, byly vybudovány učebny specializované. Vybavenost školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, v rámci možností finančního rozpočtu jsou vybavovány kabinety novými pomůckami, je doplňován fond učebnic. Pro pedagogy se průběžně aktualizuje učitelská knihovna o nové publikace, do žákovské knihovny pravidelně přibývají dětské knihy a časopisy Prostorové vybavení Do stávající budovy, která byla uvedena do provozu v roce 1960, se škola přestěhovala v září V hlavní budově se nachází Škola cesta k poznání

11 15 kmenových tříd specializované učebny o AJ o NJ o cvičná kuchyňka o dílna pro technickou výchovu o 2 počítačové učebny o žákovská knihovna s čítárnou o tělocvična o chemická laboratoř kabinety pro pedagogy sborovna kanceláře Součástí školy je budova školní jídelny, ve které jsou: kmenové třídy 1. ročníku oddělení školní družiny školní dílna chemická laboratoř 2 školní jídelny Ke škole patří zahrada se skleníkem. Zde probíhá výuka v rámci pracovních činností, je využívána na méně náročné tělocvičné aktivity pro 1. stupeň, školní družina zde nalézá prostor pro své sportovní a volnočasové aktivity. Budovy školy postupně prochází celkovou rekonstrukcí zateplení střechy, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace. Třídy jsou vybavovány novým nábytkem Sportovní zázemí školy Škola vlastní tělocvičnu malých rozměrů (do 90 m 2 ), ve které je zajišťována výuka tělesné výchovy žáků 1. až 4. ročníků. Pro vyšší ročníky využíváme formou pronájmu prostory sousedního Sportovního gymnázia a nedaleké TJ Lokomotiva. Pro účely méně náročných sportovních aktivit pro žáky 1. stupně a školní družiny se využívá prostor přilehlé školní zahrady. Pro výuku tělesné výchovy využíváme výhodného sousedství plaveckého bazénu. V 1. a 2. třídách plavou žáci v rámci volitelného předmětu či zájmového kroužku. Od páté třídy je pravidelně zahrnováno zdokonalovací plavání do hodin tělesné výchovy na jedno Škola cesta k poznání

12 čtvrtletí školního roku. Žáci 3. a 4. ročníku dojíždějí jedno pololetí na plavecký výcvik do bazénu 33. ZŠ Plzeň v rámci povinné výuky ICT vybavení Škola je připojena do datové optické sítě PilsEDUNet, čímž je umožněn přístup na internet pro celou školu v hlavní budově i v budově školní družiny je rozvod datových kabelů do kabinetů a kanceláří, počítačových učeben, některých kmenových tříd (postupně doplňováno) a do oddělení ŠD. 2 počítačové učebny s 11 a 9 standardně vybavenými žákovskými stanicemi 1 interaktivní tabule Ve sborovně a v každém kabinetu je 1 pracovní stanice pro vyučující Vzdělanost pedagogického sboru je na vysoké úrovni všichni prošli základní úrovní v rámci SIPVZ, většina je poučenými uživateli a do svých vyučovacích hodin vhodně ICT zařazují. 6. Charakteristika pedagogického sboru 6.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků Úsek fyzický stav (celkem/muži) * stavy k ZŠ 25/1 ŠD 3/0 ŠJ 9/0 Správní zaměstnanci 8/1 Celkem Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci-učitelé mají ukončené magisterské studium pedagogického směru a jsou způsobilí podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Z provozních důvodů školy (kvalita odborné práce, naplněnost úvazků) jsou některé hodiny na I. resp. na II. stupni dobírány učiteli z II. resp. I. stupně (TV, HV, AJ). Všechny vychovatelky ve školní družině mají odpovídající středoškolské vzdělání pedagogického směru. Škola cesta k poznání

13 Na škole působí 1 výchovný poradce, který splňuje předepsaná kritéria pro výkon této funkce Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Na prvním stupni jsou třídními učiteli pedagogové se specializací učitelství pro I. stupeň ZŠ. Na II. stupni jsou některé hodiny vyučovány neaprobovaně, vyučujícími jsou však vždy učitelé, kteří jsou odborně zdatní díky svým zájmům a osobním kvalitám. Důvody, proč jsou přidělovány neaprobované hodiny: - aprobovanost učitelského sboru nelze zcela přizpůsobit potřebám učebního plánu pro daný školní rok - pro daný předmět je velmi těžké získat aprobovaného učitele - vyučující, kterému je přidělen předmět, je na vysoké úrovni v dané oblasti, přestože ji nemá vystudovanou (vlastní zájmy, sebevzdělávání, DVPP) Škola je zapojena do sítě tvořivých škol někteří učitelé I. a II. stupně jsou absolventy kurzů Tvořivé školy a její principy uplatňují ve vyučovacích hodinách. 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu 7.1. Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání Poznávání je dlouhodobý proces, je to cesta, která vede člověka od narození k plnohodnotnému prožití jeho života. Cesta ke vzdělání je celoživotní proces, jehož kořenem je školní vzdělávání na úrovni základní školy. Naše škola chce na těchto kořenech nechat vyrůst ze žáka osobnost, která bude dobře připravena pro svůj start do dospělosti a je připravena řešit radosti i strasti, jež každého člověka potkají. byl vytvořen pedagogickým sborem tak, aby se škola stala pro žáka místem, kde se cítí bezpečně, získává zdravé sebevědomí, rozvíjí schopnost vlastního sebehodnocení a kritického myšlení. Ruku v ruce chceme žáka vést v principu spolupráce a kooperace s ostatními žáky a dospělými, tolerance k odlišnostem a vnímání rozdílů. Důležitou zásadou je vedení celého procesu v duchu korektní komunikace mezi všemi subjekty Zaměření školy 13. ZŠ Plzeň je škola úplná s 1.-9.ročníkem. Z hlediska výchovně vzdělávacího procesu je škola všeobecného zaměření - důraz je kladen na celkové působení na žáka jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti výchovy. Škola uplatňuje princip partnerského přístupu učitele k žákům i k rodičům, dbá na individuální přístup k žákovi a na celkově pozitivní a přátelskou atmosféru ve škole. Škola cesta k poznání

14 Ve škole není žádná třída speciální. Žáci se speciálními potřebami učení jsou individuálně integrováni v běžných třídách, na žádost zákonných zástupců mají vypracován individuální vzdělávací plán, který je konzultován s PPP v Plzni a s rodiči. Na škole velmi dobře pracuje ambulantní náprava poruch učení pro žáky prvního stupně. Tyto skupiny žáků vedou učitelky, které mají danou odbornost. Škola se snaží vytvořit prostředí, kde se daří dětem s různorodými vzdělávacími potřebami, kde se všem dostává kvalitní a kvalifikované výchovné a vzdělávací péče. Škola cesta k poznání je zpracován v souladu s RVP ZV pro období základního vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku. Vychází z principu obecných vzdělávacích cílů RVP ZV, z možnosti a nutnosti získání základního vzdělání pro všechny. Škola má prioritu dát všem žákům základy, které jim umožní úspěšně se zapojit v budoucím životě, získat kompetence nezbytné pro život v 21. století Principy školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň získání základní vzdělanosti potřebné pro další rozvoj žáka vzdělávání na principu vzájemné komunikace mezi subjekty učitel žák rodiče respektování zásady rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky respektování zásady diferencované a individuální výuky jak pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o některou vzdělávací oblast zohledňování zvláštností žáků 7.4. Orientace školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň výuka anglického jazyka od 1. třídy výuka dalšího cizího jazyka od 6. třídy výuka základů informatiky v 5. a 6. ročníku běžné využití ICT žáky je samozřejmostí pro každého, ve vyšších ročnících výuka informatiky pro rozvoj dovedností v oblasti ICT ve formě volitelných předmětů možnost zařazení plaveckého výcviku v každém ročníku minimálně 3 měsíce důraz na pracovní činnosti (využívání poznatků z výuky v praxi, růst dovedností) a estetickou výchovu od osmého ročníku výchova k volbě povolání, kvalitní pomoc při profesní orientaci důraz na environmentální výchovu v celém průběhu vzdělávání, principy environmentální výchovy prostupují všemi výchovněvzdělávacími oblastmi Škola cesta k poznání

15 důraz na tvořivý styl práce, uplatňování efektivního způsobu výuky 7.5. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci se specifickými poruchami učení (SPU) Všichni učitelé velmi citlivě reagují na možné problémy žáka v oblasti poruch učení. Žáci, u kterých se projeví příznaky některých poruch učení, jsou posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení je dětem věnována větší pozornost ve výukovém procesu. V případě, kdy je diagnostikována některá (nebo více) z vývojových poruch učení, je na žádost zákonného zástupce dítěte vypracován individuálně vzdělávací program, podle kterého je následně veden vzdělávací proces. V závěrech jsou uvedena doporučení PPP, pomůcky a především doporučení, na co konkrétně je třeba se zaměřovat při individuálním přístupu k integrovanému žákovi. Uvádí se zde také doba platnosti vyšetření a před jejím vypršením jsou žáci odesíláni na kontrolní vyšetření. Při klasifikaci se přihlíží k uvedené SPU a hodnocení je tolerantnější v závislosti na stupni poruchy. Všichni integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách, kde je k nim přistupováno na základě individuálního vzdělávacího programu. Pro žáky s IVP každý týden probíhá jedna vyučovací hodina ANP na 1. stupni a na 2. stupni s dětmi na nápravě pracují učitelé českého a cizího jazyka. Všem je poskytována individuální péče ke zmírnění jejich obtíží. Účast na těchto hodinách je dobrovolná a je nabídnuta všem integrovaným žákům. Žáci, kteří mají diagnostikovanou poruchu učení z PPP v mírnější formě nebo jako hraniční, mají také upravené podmínky pro výuku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci zrakově a sluchově postižení Žáci zrakově nebo sluchově postižení se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách formou individuální integrace. Na základě závěrů a doporučení ze speciálního vyšetření jsou těmto žákům poskytnuty doporučené pomůcky, které mohou ulehčit práci, popřípadě zmírnit obtíže těchto dětí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci tělesně postiženi 13. ZŠ Plzeň je určena pro oblast městské části Slovany jako bezbariérová. Postupně se zpřístupní škola i žákům s tělesným handicapem. Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle učebního plánu běžných tříd na základě individuálního programu. Na základě doporučení mohou být realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, pracovního Škola cesta k poznání

16 vyučování, popřípadě i ostatních předmětů. Při výchovně vzdělávacím procesu je možné požadovat přítomnost osobního asistenta, velmi důležitá je spolupráce s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se zpravidla o hyperaktivní žáky, kteří nedokáží respektovat některé normy společenského chování, jednají impulsivně a jsou často nepřizpůsobiví. Vzdělání těchto žáků probíhá v běžných třídách formou individuální integrace. Na základě doporučení PPP se žáci vzdělávají podle zpracovaného individuálně vzdělávacího programu. Je zaveden systém pochval a trestů. Nezbytná je úzká spolupráce s rodinou. V případě potřeby, a se souhlasem zákonného zástupce dítěte, je vhodné spolupracovat se střediskem výchovné péče. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadané žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Zároveň podporujeme nadání žáka, což vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. V rámci vyučování matematiky řeší nadaní žáci náročnější příklady a rozvíjíme jejich zálibu v řešení problémových úloh (hlavolamy, kvízy, záhady ). Zařazujeme je do různých matematických soutěží a olympiád. V dalších předmětech jim zadáváme náročnější samostatné úkoly (referáty, projekty, práce s internetem ), někdy jsou pověřováni vedením a řízením skupin, zapojováni do soutěží. Na žáky s hudebním nebo výtvarným nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Při hudební výchově mohou např. doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat novou píseň, při výtvarné výchově mohou volit méně obvyklou techniku apod. Jsou podporováni také v mimoškolních aktivitách. Pro jejich další rozvoj jsou jim doporučeny lidové školy umění. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit. Jsou zapojováni do různých sportovních soutěží, reprezentují školu. Žákům je po dohodě se zákonným zástupcem umožněn vícefázový trénink v domovských sportovních oddílech. Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Patří sem žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně-patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Škola cesta k poznání

17 Důležitým činitelem je především učitel, který své žáky a jejich rodinné prostředí v rámci možností dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Naším cílem je pomoci žákům sžít se s kolektivem a pomáhat jim překonávat bariéry. To vše probíhá v úzké spolupráci s rodinou žáka. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: individuální nebo skupinovou péči odpovídající metody a formy práce pravidelnou komunikaci s rodinou spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Úzce spolupracujeme s ÚMO 2 odbor SPOD. Dále doporučujeme spolupráci s neziskovými organizacemi, kde je těmto žákům nabízeno bezplatné doučování a volnočasové a sociální aktivity. Velmi dobrou spolupráci máme s neziskovými organizacemi NADĚJE, PONTON, CENTRUM SOS ARCHA a Společností TADY A TEĎ Výchovné a vzdělávací strategie Uplatňujeme metody a formy práce, prostřednictvím kterých se snažíme vybavit naše žáky souborem klíčových kompetencí. Klíčové kompetence se stávají smyslem a cílem vzdělávání. Jejich úroveň odpovídá možnostem každého jedince a vytváří základ pro celoživotní učení a orientaci v jeho každodenním životě. Vytváříme prostor pro aktivitu žáků (mentální i fyzickou). Důraz je kladen na jejich motivaci, která vychází zejména z reálných situací a využitelnosti poznatků. Na cestě k poznání směřujeme žáky: k sebepoznání cesta k sobě samému ke komunikaci a kooperaci cesta k umění domluvit se s ostatními k objevování cesta k poznání přírodních a společenských zákonitostí k myšlení cesta ke správnému úsudku a schopností rozhodování k tvořivosti cesta k uplatnění svých možností a dovedností Používané formy a metody práce učitelů (základní výčet): výklad v kombinaci s využíváním dosavadních znalostí žáků Škola cesta k poznání

18 diskuse, řízená komunikace skupinová práce žáků dvojice, náhodně vytvořené skupiny, seskupení trvale spolupracujících žáků projektové vyučování práce s informacemi (kniha, média, internet) samostatná práce modelové situace činnostní učení praktické pokusy a laboratorní práce hry a zajímavé úlohy Nadstandardní formy práce exkurze a zájezdy návštěva kulturních a vzdělávacích pořadů besedy a přednášky jiných subjektů spolupráce s dalšími organizacemi Postupy k rozvoji a utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení - při výuce klademe důraz na čtení s porozuměním, motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání - probouzíme v žácích zájem o učení zajímavými metodami - učíme žáky pracovat s textem, vyhledávat, třídit a využívat informace z různých zdrojů v praktickém životě - vedeme žáky k samostatnému uvažování, logickému a souvislému vyjadřování - podporujeme tvořivost a vynalézavost - vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole - poskytujeme žákům přiměřený čas k učení - vedeme žáky k užívání správné terminologie, znaků a symbolů - snažíme se využít zkušeností žáků a jejich vlastní činnosti - učivo volíme podle individuálních možností žáků - učíme žáky pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat a vyvozovat z nich závěry Kompetence k řešení problému - učíme žáky rozpoznávat problém, hledat jeho různá řešení a aplikovat je v obdobných situacích Škola cesta k poznání

19 - motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života - k řešení daných problémů umožňujeme žákům získávat a využívat informace z různých zdrojů - zařazujeme projektové vyučování s využitím mezipředmětových vztahů - zapojujeme žáky do činnosti školy a soutěží - učíme žáky pomoci sobě i druhým v krizové situaci - 1. pomoc - usilujeme o to, aby se žák uměl vypořádat s problémy přiměřenými jeho věku - vedeme žáky k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a své jednání - v rámci jednotlivých předmětů učíme, jak problémům předcházet Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - učíme žáky vyjádřit své názory a myšlenky různými formami přiměřeně svému věku - učíme žáky vhodně a věcně argumentovat, obhajovat svůj názor a respektovat názory druhých, umět přijmout kritiku - podporujeme přátelské vztahy ve třídách, mezi třídami i školami - vytváříme prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře - uskutečňujeme pravidelně akce pro rodiče a veřejnost - učíme žáky využívat moderních informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální - chceme žáky učit základům kooperace a týmové práce - vedeme žáky k respektování názorů ostatních, učíme je spolupracovat a naslouchat druhým - vedeme žáky k respektování vymezených pravidel - vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy - vytváříme u žáků zdravé sebevědomí - podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími poruchami do kolektivu třídy Kompetence občanské - dbáme na dodržování základních společenských norem chování - v třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování a respektují je - učíme žáky uvědomovat si svá práva a povinnosti vedeme je k zodpovědnosti za své chování a jednání ve škole i mimo ni - učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé násilí - klademe důraz na environmentální výchovu Škola cesta k poznání

20 - vedeme žáky k uvědomění si spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - učíme žáky chápat základní principy fungování státu a společnosti - vedeme k pochopení významu kulturního a přírodního dědictví svého národa i národů jiných - netolerujeme sociálně-patologické projevy chování, věnujeme se jejich prevenci - využíváme pomoci a zkušeností odborníků Kompetence pracovní - žáky vedeme k aktivnímu zapojení do procesu učení, k dodržování vymezených pravidel a bezpečnosti při práci - vyžadujeme dokončení práce v dohodnutých termínech a kvalitě - výuku doplňujeme praktickými exkurzemi - učíme žáky plánovat a organizovat svoji činnost - učíme žáky znát hodnotu peněz - učíme žáky reálně hodnotit své schopnosti a předpoklady a využít je při volbě budoucí profese - učíme žáky využívat různé druhy materiálů a šetřit je - učíme žáky adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky 7.7. Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat prostupují napříč vzdělávacími oblastmi. Jejich obsah je integrován do vyučovacích předmětů tak, aby podporoval výchovné a vzdělávací strategie naší školy a vhodně rozšiřoval vzdělávací cíle vyučovacích předmětů. Realizace je přizpůsobena svojí formou jednotlivým tématům (využití projektů a projektové práce, exkurzí, ) Škola cesta k poznání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více