Škola - cesta k poznání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola - cesta k poznání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV Škola cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Adresa školy: IČO: Habrmannova 45 IZO: Plzeň REDIZO: Kontakty: Zřizovatel školy: telefon: Magistrát města Plzně web: nám. Republiky 1 fax: Plzeň Ředitel školy: Mgr. Zdeňka Vrátníková Zástupce ředitele školy: Mgr. Miroslava Cinkaničová Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Poleníková pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání je zpracován v souladu s RVP ZV pro období základního vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku. Vychází z principu obecných vzdělávacích cílů RVP ZV, z možnosti a nutnosti získání základního vzdělání pro všechny. Škola chce dát žákům všeobecné základy, které jim umožní úspěšně se zapojit v budoucím životě, získat kompetence nezbytné pro život v 21. století. ŠVP byl schválen Školskou radou 13.ZŠ Plzeň dne: Platnost dokumentu: Mgr. Zdeňka Vrátníková ředitelka školy Škola cesta k poznání - 2 -

3 2. Obsah 1. Identifikační údaje Obsah Zkratky použité v textu Charakteristika školy Jaká je naše škola Velikost a úplnost školy Součásti školy Organizační součásti Spolupráce s rodiči Spolupracující organizace Vybavení školy Prostorové vybavení Sportovní zázemí školy ICT vybavení Charakteristika pedagogického sboru Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání Zaměření školy Principy školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň Orientace školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace...30 Škola cesta k poznání - 3 -

4 Vyučovací předmět: Český jazyk, Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vyučovací předmět: Přírodověda Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vyučovací předmět: Chemie Vyučovací předmět: Přírodopis Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Zdravý životní styl Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Volitelné předměty Vyučovací předmět: Literární seminář Vyučovací předmět: Konverzace v AJ Vyučovací předmět: Konverzace v NJ Škola cesta k poznání - 4 -

5 Vyučovací předmět: Hrátky s matematikou Vyučovací předmět: Rýsování Vyučovací předmět: Tvorba www stránek Vyučovací předmět: Fyzikálně-technické praktikum Vyučovací předmět: Seminář a praktikum ze zeměpisu Vyučovací předmět: Chemicko-biologické praktikum Vyučovací předmět: Počítačová grafika Vyučovací předmět: Výtvarná dílna Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy vlastní hodnocení školy Škola cesta k poznání - 5 -

6 3. Zkratky použité v textu Vyučovací předměty 1. stupeň Matematika M Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Prvouka PRV Přírodověda PŘ Vlastivěda VL Tělesná výchova TV Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Pracovní výchova PV Informatika IF Vyučovací předměty 2. stupeň Matematika M Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Německý jazyk NJ Zdravý životní styl ZŽS Občanská výchova OV Zeměpis Z Přírodopis PŘ Fyzika F Chemie CH Dějepis D Tělesná výchova TV Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Pracovní činnosti PČ Informatika IF Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Obecně použité zkratky Individuální vzdělávací program Klub rodičů a přátel školy Pedagogicko psychologická poradna Úřad městského obvodu Ambulantní nápravná péče OSV VDO VMEGS MkV EV MeV IVP KRPŠ PPP ÚMO ANP Škola cesta k poznání - 6 -

7 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 4. Charakteristika školy 4.1. Jaká je naše škola Motto: Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké plody. Aristoteles S spolupracující se žáky s rodiči s veřejností a veřejnými institucemi Škola má dohodnutá pravidla, žáci jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, jsou vedeni k jejich dodržování na principech etiky a slušného chování, úcty k lidem a k přírodě. T tvořivá a tvůrčí tvořivé metody ve výuce aktivní přístup žáků k výuce uplatňování vlastního názoru schopnost řešení problémů ochota získávání a zpracování informací ohled na kvalitu odevzdaných prací rozvoj schopnosti učit se, promýšlet různé strategie při řešení úloh tvořivé myšlení a logické uvažování Škola cesta k poznání - 7 -

8 R realizující cíle základního vzdělávání klíčové kompetence výchovně-vzdělávací proces formami přiměřenými věku i schopnostem žáků metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, aplikaci znalostí O otevřená všem žákům bez rozdílů rodičům a veřejnosti názorům, návrhům a nápadům M mající zájem na tom, aby vychovala kvalitní osobnosti ve všech oblastech, které jsou důležité pro uplatnění se v budoucím životě chuť se vzdělávat praktické dovednosti mezilidské vztahy zájem o kulturu zájem o sport podpora zálib žáků 4.2. Velikost a úplnost školy Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol Škola poskytuje základní vzdělání Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích Škola je plně organizovaná Škola má devět ročníků a člení se na první (1.-5. ročník) a druhý stupeň (6.-9. ročník) Škola cesta k poznání - 8 -

9 získala škola právní subjektivitu, zřizovatelem je statutární město Plzeň, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovědnost vyplývající ze svého právního postavení Základní škola se nachází v městské části Plzeň 2-Slovany, kde se nachází celkem 5 základních škol. Kapacita školy je 550 žáků, součástí je školní družina s kapacitou 120 žáků a školní jídelna s moderní velkokapacitní kuchyní pro 750 strávníků. Na počtu žáků docházejících do základní školy v jednotlivých ročnících se odráží demografický vývoj obyvatelstva. Škola je určena pro městskou část Plzeň-Slovany jako zařízení, které zabezpečuje výuku pro imobilní žáky Součásti školy Školní družina s kapacitou 120 žáků. V posledních letech se počet přihlášených žáků pohybuje vždy kolem 90, v provozu jsou pravidelně 3 oddělení. Školní jídelna prošla v roce 1996 modernizací, její kapacita je 750 strávníků. Jídelna zajišťuje obědy pro žáky 13. ZŠ, Sportovního gymnázia a v doplňkové činnosti i pro cizí strávníky Organizační součásti Školská rada byla zřízena a má dle zřizovací listiny 6 členů 2 zástupci školy, 2 zástupci z rodičovské veřejnosti, 2 zástupci zřizovatele. KRPŠ klub rodičů a přátel školy byl založen v roce 2003 a svou činností napomáhá k lepší komunikaci mezi vedením školy a rodičovskou veřejností. Parlament žáků školy pracuje od roku 2001, je složen ze zástupců tříd Spolupráce s rodiči Škola má snahu stále více spolupracovat se zákonnými zástupci žáků. Z tohoto důvodu byl v roce 2003 založen KRPŠ klub rodičů a přátel školy. Svou činností napomáhá k lepší komunikaci mezi vedením školy a rodičovskou veřejností. Prostřednictvím pravidelných schůzek přenáší návrhy rodičů do školy. V rámci svých finančních možností přispívá na realizování některých akcí školy a školního parlamentu. Informovanost rodičů o dění ve škole a prospěchu a chování žáků je zabezpečováno několika způsoby. 1. žákovské knížky a notýsky 2. pravidelné třídní aktivy Škola cesta k poznání - 9 -

10 3. konzultační hodiny vyučujících 4. webová aplikace Škola OnLine 5. webové stránky školy Pro rodiče je pravidelně organizován Den otevřených dveří. V této době mají možnost vidět průběh výuky. Po osobní domluvě s vyučujícím mohou navštívit vyučování i mimo tento den. Mají možnost se účastnit i akcí pořádaných pro jednotlivé třídy. Každý školní rok je organizována alespoň jedna akce školy v podobě tvořivého dopoledne či odpoledne pro žáky a jejich rodiče Spolupracující organizace Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni spolupráce je na velmi dobré úrovni. Škola pravidelně požaduje vyšetření dětí před nástupem do 1. třídy, tj. žádosti o odklady a předčasný nástup, posouzení školní zralosti, vyšetření po odkladu. Velkou pomoc má škola v PPP Plzeň při práci se žáky s poruchami učení a chování. Přehled o vyšetřeních a kontrolních přešetřeních v PPP vede výchovná poradkyně školy. Po dohodě probíhají pravidelné konzultace vyučujících s pracovníky PPP Plzeň. ÚMO Plzeň 2 spolupráce s komisí sociální a péče o mládež při řešení závažných výchovných problémů a záškoláctví. Úřad práce v Plzni organizované besedy s obsáhlými informacemi včetně materiálů k jednotlivým povoláním. Žáci pravidelně navštěvují tento úřad před rozhodnutím o svém budoucím směrování na střední školu. Spolupráce s Policií ČR cyklus přednášek pro I. a II. stupeň, Den s policií přímo ve škole s ukázkami práce policistů. Pedagogická fakulta v Plzni ZČU naše škola umožňuje a pravidelně zajišťuje praxi studentům pedagogických směrů. Škola dlouhodobě spolupracuje s výchovně-vzdělávacími institucemi v oblasti kultury, prevence patologických jevů, zdravého životního stylu, environmentální výchovy. Žáci pravidelně navštěvují představení v divadle Alfa a v Divadle J. K. Tyla, pro zkvalitnění výuky některých předmětů jsou navštěvovány pořady organizované Knihovnou města Plzně. 5. Vybavení školy Škola je ke své činnosti poměrně dobře vybavena. Každá třída a oddělení družiny mají svoji kmenovou učebnu. V prostoru, který budova umožňuje, byly vybudovány učebny specializované. Vybavenost školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, v rámci možností finančního rozpočtu jsou vybavovány kabinety novými pomůckami, je doplňován fond učebnic. Pro pedagogy se průběžně aktualizuje učitelská knihovna o nové publikace, do žákovské knihovny pravidelně přibývají dětské knihy a časopisy Prostorové vybavení Do stávající budovy, která byla uvedena do provozu v roce 1960, se škola přestěhovala v září V hlavní budově se nachází Škola cesta k poznání

11 15 kmenových tříd specializované učebny o AJ o NJ o cvičná kuchyňka o dílna pro technickou výchovu o 2 počítačové učebny o žákovská knihovna s čítárnou o tělocvična o chemická laboratoř kabinety pro pedagogy sborovna kanceláře Součástí školy je budova školní jídelny, ve které jsou: kmenové třídy 1. ročníku oddělení školní družiny školní dílna chemická laboratoř 2 školní jídelny Ke škole patří zahrada se skleníkem. Zde probíhá výuka v rámci pracovních činností, je využívána na méně náročné tělocvičné aktivity pro 1. stupeň, školní družina zde nalézá prostor pro své sportovní a volnočasové aktivity. Budovy školy postupně prochází celkovou rekonstrukcí zateplení střechy, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace. Třídy jsou vybavovány novým nábytkem Sportovní zázemí školy Škola vlastní tělocvičnu malých rozměrů (do 90 m 2 ), ve které je zajišťována výuka tělesné výchovy žáků 1. až 4. ročníků. Pro vyšší ročníky využíváme formou pronájmu prostory sousedního Sportovního gymnázia a nedaleké TJ Lokomotiva. Pro účely méně náročných sportovních aktivit pro žáky 1. stupně a školní družiny se využívá prostor přilehlé školní zahrady. Pro výuku tělesné výchovy využíváme výhodného sousedství plaveckého bazénu. V 1. a 2. třídách plavou žáci v rámci volitelného předmětu či zájmového kroužku. Od páté třídy je pravidelně zahrnováno zdokonalovací plavání do hodin tělesné výchovy na jedno Škola cesta k poznání

12 čtvrtletí školního roku. Žáci 3. a 4. ročníku dojíždějí jedno pololetí na plavecký výcvik do bazénu 33. ZŠ Plzeň v rámci povinné výuky ICT vybavení Škola je připojena do datové optické sítě PilsEDUNet, čímž je umožněn přístup na internet pro celou školu v hlavní budově i v budově školní družiny je rozvod datových kabelů do kabinetů a kanceláří, počítačových učeben, některých kmenových tříd (postupně doplňováno) a do oddělení ŠD. 2 počítačové učebny s 11 a 9 standardně vybavenými žákovskými stanicemi 1 interaktivní tabule Ve sborovně a v každém kabinetu je 1 pracovní stanice pro vyučující Vzdělanost pedagogického sboru je na vysoké úrovni všichni prošli základní úrovní v rámci SIPVZ, většina je poučenými uživateli a do svých vyučovacích hodin vhodně ICT zařazují. 6. Charakteristika pedagogického sboru 6.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků Úsek fyzický stav (celkem/muži) * stavy k ZŠ 25/1 ŠD 3/0 ŠJ 9/0 Správní zaměstnanci 8/1 Celkem Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci-učitelé mají ukončené magisterské studium pedagogického směru a jsou způsobilí podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Z provozních důvodů školy (kvalita odborné práce, naplněnost úvazků) jsou některé hodiny na I. resp. na II. stupni dobírány učiteli z II. resp. I. stupně (TV, HV, AJ). Všechny vychovatelky ve školní družině mají odpovídající středoškolské vzdělání pedagogického směru. Škola cesta k poznání

13 Na škole působí 1 výchovný poradce, který splňuje předepsaná kritéria pro výkon této funkce Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Na prvním stupni jsou třídními učiteli pedagogové se specializací učitelství pro I. stupeň ZŠ. Na II. stupni jsou některé hodiny vyučovány neaprobovaně, vyučujícími jsou však vždy učitelé, kteří jsou odborně zdatní díky svým zájmům a osobním kvalitám. Důvody, proč jsou přidělovány neaprobované hodiny: - aprobovanost učitelského sboru nelze zcela přizpůsobit potřebám učebního plánu pro daný školní rok - pro daný předmět je velmi těžké získat aprobovaného učitele - vyučující, kterému je přidělen předmět, je na vysoké úrovni v dané oblasti, přestože ji nemá vystudovanou (vlastní zájmy, sebevzdělávání, DVPP) Škola je zapojena do sítě tvořivých škol někteří učitelé I. a II. stupně jsou absolventy kurzů Tvořivé školy a její principy uplatňují ve vyučovacích hodinách. 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu 7.1. Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání Poznávání je dlouhodobý proces, je to cesta, která vede člověka od narození k plnohodnotnému prožití jeho života. Cesta ke vzdělání je celoživotní proces, jehož kořenem je školní vzdělávání na úrovni základní školy. Naše škola chce na těchto kořenech nechat vyrůst ze žáka osobnost, která bude dobře připravena pro svůj start do dospělosti a je připravena řešit radosti i strasti, jež každého člověka potkají. byl vytvořen pedagogickým sborem tak, aby se škola stala pro žáka místem, kde se cítí bezpečně, získává zdravé sebevědomí, rozvíjí schopnost vlastního sebehodnocení a kritického myšlení. Ruku v ruce chceme žáka vést v principu spolupráce a kooperace s ostatními žáky a dospělými, tolerance k odlišnostem a vnímání rozdílů. Důležitou zásadou je vedení celého procesu v duchu korektní komunikace mezi všemi subjekty Zaměření školy 13. ZŠ Plzeň je škola úplná s 1.-9.ročníkem. Z hlediska výchovně vzdělávacího procesu je škola všeobecného zaměření - důraz je kladen na celkové působení na žáka jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti výchovy. Škola uplatňuje princip partnerského přístupu učitele k žákům i k rodičům, dbá na individuální přístup k žákovi a na celkově pozitivní a přátelskou atmosféru ve škole. Škola cesta k poznání

14 Ve škole není žádná třída speciální. Žáci se speciálními potřebami učení jsou individuálně integrováni v běžných třídách, na žádost zákonných zástupců mají vypracován individuální vzdělávací plán, který je konzultován s PPP v Plzni a s rodiči. Na škole velmi dobře pracuje ambulantní náprava poruch učení pro žáky prvního stupně. Tyto skupiny žáků vedou učitelky, které mají danou odbornost. Škola se snaží vytvořit prostředí, kde se daří dětem s různorodými vzdělávacími potřebami, kde se všem dostává kvalitní a kvalifikované výchovné a vzdělávací péče. Škola cesta k poznání je zpracován v souladu s RVP ZV pro období základního vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku. Vychází z principu obecných vzdělávacích cílů RVP ZV, z možnosti a nutnosti získání základního vzdělání pro všechny. Škola má prioritu dát všem žákům základy, které jim umožní úspěšně se zapojit v budoucím životě, získat kompetence nezbytné pro život v 21. století Principy školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň získání základní vzdělanosti potřebné pro další rozvoj žáka vzdělávání na principu vzájemné komunikace mezi subjekty učitel žák rodiče respektování zásady rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky respektování zásady diferencované a individuální výuky jak pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o některou vzdělávací oblast zohledňování zvláštností žáků 7.4. Orientace školního vzdělávacího programu 13. ZŠ Plzeň výuka anglického jazyka od 1. třídy výuka dalšího cizího jazyka od 6. třídy výuka základů informatiky v 5. a 6. ročníku běžné využití ICT žáky je samozřejmostí pro každého, ve vyšších ročnících výuka informatiky pro rozvoj dovedností v oblasti ICT ve formě volitelných předmětů možnost zařazení plaveckého výcviku v každém ročníku minimálně 3 měsíce důraz na pracovní činnosti (využívání poznatků z výuky v praxi, růst dovedností) a estetickou výchovu od osmého ročníku výchova k volbě povolání, kvalitní pomoc při profesní orientaci důraz na environmentální výchovu v celém průběhu vzdělávání, principy environmentální výchovy prostupují všemi výchovněvzdělávacími oblastmi Škola cesta k poznání

15 důraz na tvořivý styl práce, uplatňování efektivního způsobu výuky 7.5. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci se specifickými poruchami učení (SPU) Všichni učitelé velmi citlivě reagují na možné problémy žáka v oblasti poruch učení. Žáci, u kterých se projeví příznaky některých poruch učení, jsou posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení je dětem věnována větší pozornost ve výukovém procesu. V případě, kdy je diagnostikována některá (nebo více) z vývojových poruch učení, je na žádost zákonného zástupce dítěte vypracován individuálně vzdělávací program, podle kterého je následně veden vzdělávací proces. V závěrech jsou uvedena doporučení PPP, pomůcky a především doporučení, na co konkrétně je třeba se zaměřovat při individuálním přístupu k integrovanému žákovi. Uvádí se zde také doba platnosti vyšetření a před jejím vypršením jsou žáci odesíláni na kontrolní vyšetření. Při klasifikaci se přihlíží k uvedené SPU a hodnocení je tolerantnější v závislosti na stupni poruchy. Všichni integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách, kde je k nim přistupováno na základě individuálního vzdělávacího programu. Pro žáky s IVP každý týden probíhá jedna vyučovací hodina ANP na 1. stupni a na 2. stupni s dětmi na nápravě pracují učitelé českého a cizího jazyka. Všem je poskytována individuální péče ke zmírnění jejich obtíží. Účast na těchto hodinách je dobrovolná a je nabídnuta všem integrovaným žákům. Žáci, kteří mají diagnostikovanou poruchu učení z PPP v mírnější formě nebo jako hraniční, mají také upravené podmínky pro výuku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci zrakově a sluchově postižení Žáci zrakově nebo sluchově postižení se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách formou individuální integrace. Na základě závěrů a doporučení ze speciálního vyšetření jsou těmto žákům poskytnuty doporučené pomůcky, které mohou ulehčit práci, popřípadě zmírnit obtíže těchto dětí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci tělesně postiženi 13. ZŠ Plzeň je určena pro oblast městské části Slovany jako bezbariérová. Postupně se zpřístupní škola i žákům s tělesným handicapem. Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle učebního plánu běžných tříd na základě individuálního programu. Na základě doporučení mohou být realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, pracovního Škola cesta k poznání

16 vyučování, popřípadě i ostatních předmětů. Při výchovně vzdělávacím procesu je možné požadovat přítomnost osobního asistenta, velmi důležitá je spolupráce s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se zpravidla o hyperaktivní žáky, kteří nedokáží respektovat některé normy společenského chování, jednají impulsivně a jsou často nepřizpůsobiví. Vzdělání těchto žáků probíhá v běžných třídách formou individuální integrace. Na základě doporučení PPP se žáci vzdělávají podle zpracovaného individuálně vzdělávacího programu. Je zaveden systém pochval a trestů. Nezbytná je úzká spolupráce s rodinou. V případě potřeby, a se souhlasem zákonného zástupce dítěte, je vhodné spolupracovat se střediskem výchovné péče. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadané žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Zároveň podporujeme nadání žáka, což vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. V rámci vyučování matematiky řeší nadaní žáci náročnější příklady a rozvíjíme jejich zálibu v řešení problémových úloh (hlavolamy, kvízy, záhady ). Zařazujeme je do různých matematických soutěží a olympiád. V dalších předmětech jim zadáváme náročnější samostatné úkoly (referáty, projekty, práce s internetem ), někdy jsou pověřováni vedením a řízením skupin, zapojováni do soutěží. Na žáky s hudebním nebo výtvarným nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Při hudební výchově mohou např. doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat novou píseň, při výtvarné výchově mohou volit méně obvyklou techniku apod. Jsou podporováni také v mimoškolních aktivitách. Pro jejich další rozvoj jsou jim doporučeny lidové školy umění. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit. Jsou zapojováni do různých sportovních soutěží, reprezentují školu. Žákům je po dohodě se zákonným zástupcem umožněn vícefázový trénink v domovských sportovních oddílech. Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Patří sem žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně-patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Škola cesta k poznání

17 Důležitým činitelem je především učitel, který své žáky a jejich rodinné prostředí v rámci možností dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Naším cílem je pomoci žákům sžít se s kolektivem a pomáhat jim překonávat bariéry. To vše probíhá v úzké spolupráci s rodinou žáka. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: individuální nebo skupinovou péči odpovídající metody a formy práce pravidelnou komunikaci s rodinou spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Úzce spolupracujeme s ÚMO 2 odbor SPOD. Dále doporučujeme spolupráci s neziskovými organizacemi, kde je těmto žákům nabízeno bezplatné doučování a volnočasové a sociální aktivity. Velmi dobrou spolupráci máme s neziskovými organizacemi NADĚJE, PONTON, CENTRUM SOS ARCHA a Společností TADY A TEĎ Výchovné a vzdělávací strategie Uplatňujeme metody a formy práce, prostřednictvím kterých se snažíme vybavit naše žáky souborem klíčových kompetencí. Klíčové kompetence se stávají smyslem a cílem vzdělávání. Jejich úroveň odpovídá možnostem každého jedince a vytváří základ pro celoživotní učení a orientaci v jeho každodenním životě. Vytváříme prostor pro aktivitu žáků (mentální i fyzickou). Důraz je kladen na jejich motivaci, která vychází zejména z reálných situací a využitelnosti poznatků. Na cestě k poznání směřujeme žáky: k sebepoznání cesta k sobě samému ke komunikaci a kooperaci cesta k umění domluvit se s ostatními k objevování cesta k poznání přírodních a společenských zákonitostí k myšlení cesta ke správnému úsudku a schopností rozhodování k tvořivosti cesta k uplatnění svých možností a dovedností Používané formy a metody práce učitelů (základní výčet): výklad v kombinaci s využíváním dosavadních znalostí žáků Škola cesta k poznání

18 diskuse, řízená komunikace skupinová práce žáků dvojice, náhodně vytvořené skupiny, seskupení trvale spolupracujících žáků projektové vyučování práce s informacemi (kniha, média, internet) samostatná práce modelové situace činnostní učení praktické pokusy a laboratorní práce hry a zajímavé úlohy Nadstandardní formy práce exkurze a zájezdy návštěva kulturních a vzdělávacích pořadů besedy a přednášky jiných subjektů spolupráce s dalšími organizacemi Postupy k rozvoji a utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení - při výuce klademe důraz na čtení s porozuměním, motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání - probouzíme v žácích zájem o učení zajímavými metodami - učíme žáky pracovat s textem, vyhledávat, třídit a využívat informace z různých zdrojů v praktickém životě - vedeme žáky k samostatnému uvažování, logickému a souvislému vyjadřování - podporujeme tvořivost a vynalézavost - vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole - poskytujeme žákům přiměřený čas k učení - vedeme žáky k užívání správné terminologie, znaků a symbolů - snažíme se využít zkušeností žáků a jejich vlastní činnosti - učivo volíme podle individuálních možností žáků - učíme žáky pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat a vyvozovat z nich závěry Kompetence k řešení problému - učíme žáky rozpoznávat problém, hledat jeho různá řešení a aplikovat je v obdobných situacích Škola cesta k poznání

19 - motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života - k řešení daných problémů umožňujeme žákům získávat a využívat informace z různých zdrojů - zařazujeme projektové vyučování s využitím mezipředmětových vztahů - zapojujeme žáky do činnosti školy a soutěží - učíme žáky pomoci sobě i druhým v krizové situaci - 1. pomoc - usilujeme o to, aby se žák uměl vypořádat s problémy přiměřenými jeho věku - vedeme žáky k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a své jednání - v rámci jednotlivých předmětů učíme, jak problémům předcházet Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - učíme žáky vyjádřit své názory a myšlenky různými formami přiměřeně svému věku - učíme žáky vhodně a věcně argumentovat, obhajovat svůj názor a respektovat názory druhých, umět přijmout kritiku - podporujeme přátelské vztahy ve třídách, mezi třídami i školami - vytváříme prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře - uskutečňujeme pravidelně akce pro rodiče a veřejnost - učíme žáky využívat moderních informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální - chceme žáky učit základům kooperace a týmové práce - vedeme žáky k respektování názorů ostatních, učíme je spolupracovat a naslouchat druhým - vedeme žáky k respektování vymezených pravidel - vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy - vytváříme u žáků zdravé sebevědomí - podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími poruchami do kolektivu třídy Kompetence občanské - dbáme na dodržování základních společenských norem chování - v třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování a respektují je - učíme žáky uvědomovat si svá práva a povinnosti vedeme je k zodpovědnosti za své chování a jednání ve škole i mimo ni - učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé násilí - klademe důraz na environmentální výchovu Škola cesta k poznání

20 - vedeme žáky k uvědomění si spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - učíme žáky chápat základní principy fungování státu a společnosti - vedeme k pochopení významu kulturního a přírodního dědictví svého národa i národů jiných - netolerujeme sociálně-patologické projevy chování, věnujeme se jejich prevenci - využíváme pomoci a zkušeností odborníků Kompetence pracovní - žáky vedeme k aktivnímu zapojení do procesu učení, k dodržování vymezených pravidel a bezpečnosti při práci - vyžadujeme dokončení práce v dohodnutých termínech a kvalitě - výuku doplňujeme praktickými exkurzemi - učíme žáky plánovat a organizovat svoji činnost - učíme žáky znát hodnotu peněz - učíme žáky reálně hodnotit své schopnosti a předpoklady a využít je při volbě budoucí profese - učíme žáky využívat různé druhy materiálů a šetřit je - učíme žáky adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky 7.7. Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat prostupují napříč vzdělávacími oblastmi. Jejich obsah je integrován do vyučovacích předmětů tak, aby podporoval výchovné a vzdělávací strategie naší školy a vhodně rozšiřoval vzdělávací cíle vyučovacích předmětů. Realizace je přizpůsobena svojí formou jednotlivým tématům (využití projektů a projektové práce, exkurzí, ) Škola cesta k poznání

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více