Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa"

Transkript

1 Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh: MUCLlI Ing. Píšková Alexandra Datum: Oznámení o zaháj ení řízení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 11606, Hradec Králové, IČ v zastoupení společností Lesy České republiky, S.p., Správa toků - Oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského , Teplice, žádost o povolení stavby "Velenický potok, ř.km 0,000-1,500 v k. Ú. Velenice u Zákup" na pozemcích p. č. 7/1, 18, 2611, 272/2, 38, 272/1, 273/1, 276, 277, 271, 278, 707/1 a 706 v katastrálním území Velenice, obec Velenice, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. Popis účelu stavby: Protipovodňová ochrana intravilánu obce Velenice. Stabilizace koryta, zamezení erozních projevů stabilizací nátrží. Vytvoření retenčních prostorů dvou přehrážek nad intravilánem obce. SOl- ř.km 0,005-0,140 - v délce 135,0 m V ř. km 0,035-0,140 bude koryto v délce 105 m opevněno ve dně kamennou rovnaninou s minimální velikostí kamene dm in 0,20 m. Součástí úpravy je i opevnění zaústění kamennou rovnaninou v délce cca 5,0 m. Budou vybudovány kamenné stabilizační prahy po 20,0 m. Budou realizovány z kamene velikosti de 0,6 m. Práh bude ve dně šířky 1,0 m, sklony svahů 1:1,5. Ve dně bude koruna prahu vytažena 0,10 m nad niveletu dna koryta. Šířka prahů bude jednotná, 0,60 m. Prahy budou realizovány v ř. km 0,005, 0,025, 0,042, 0,065,0,085, 0,105, 0,125 a 0,0140. S02 - ř.km 0,148-0,202 - v délce 53,5 m - (Pf 10-Pf 18) a S03 - ř.km 0,202-0,274- v délce 72,5 m - (Pf 18-Pf 25) - nebude realizován S04a - ř.km 0,274-0,441 - v délce 167,2 m S04b - ř.km 0,503-0,568 - v délce 65,5 m Pomístní úprava břehových nátrží (především konkávní vymleté oblouky) v délce 40,4 m. Břehové nátrže budou opevněny kamennou rovnaninou založenou na patce o rozměrech šířky

2 MUCL/119041/2011 základu 1,0 m a hloubky 0,80 m. Sklon návodního líce bude vyklínován a urovnán ve sklonu 1:1 do výšky cca 1,0 m. Opevnění břehových nátrží bude stabilizováno před a za nátrží v každém samostatném úseku kamenným prahem šířky 0,60 m do hloubky 0,60 m se zavázáním do terénu. Práh bude proveden velkým kamenem De 0,80. Celkem bude vybudováno 15 ks kamenných prahů do dna. V úseku ř. km 0,292-0,307 bude provedeno zajištění stability paty stávající kamenné opěrné zdi doplněním kamene do základů a přitížením paty zdi a to kamenným záhozem S05 - ř.km 0,441-0,460-v délce 19,0 m Úprava koryta pod výtokem z trubního propustku, opevnění dopadiště a směrová úprava toku. Pod výtokem z trubní propusti bude vybudováno dopadiště opevněné ve dně kamennou rovnaninou de=0,60 m, ve svazích pak v patě svahu kamenem dmin 0,80 m a nad ním bude provedeno opevnění kamennou rovnaninou ve sklonu 1:1,5 do výšky 0,80 m kamenem d 0,50 m. Šířka dopadiště ve dně pod výtokem z potrubí v ř. km 0,460 bude 2,0 m. Postupně se bude v délce 5,0 m kónicky zužovat na stávající šířku dna 1,0 m. V ř. km 0,441-0,451 bude provedena směrová úprava toku a napojení na stávající neopevňované koryto. Stará část bude zasypána vytěženým materiálem z koryta. Nově upravená část toku v délce cca 10,0 m bude opevněna ve dně kamennou rovnaninou ve sklonu 1:1,5 do výšky 0,70 m V ř. km 0, bude vybudován stabilizační kamenný práh z kamene dmin 0,60 m. Za tímto prahem bude provedeno pouze opevnění břehů v délce 4,0 m kamennou rovnaninou jako přechod z opevněné části toku na neupravenou. S06 - ř.km 0,466-0,476 - v délce 10,0 m Bude provedeno v délce 10,0 m opevnění pravého břehu kamenným záhozem z lomoového kamene dmin 0,20 m do výšky cca 1,0 m. S07 - ř.km 0,568-0,614 - v délce 45,4 m V ř. km 0,610 bude vybudován stabilizační práh šířky 0,8 m, hloubky 1,5 m. Zavázání křídel bude provedeno 1,0 m do rostlého terénu. Opevnění svahu pod výtokem z propustku a mezi stabilizačním prahem bude provedeno až k výtoku potrubí kamenným zdivem na sucho. Druhý zděný práh, který zakončuje dopadiště, bude realizován v ř. km 0,604. Práh bude zděný do hloubky 1,0 m a šířky 0,6 m. Dno koryta dopadiště se bude kónicky zužovat z šířky dna u propustku z 5,0 m na 3,5 m u druhého prahu. Délka dopadiště bude 6 m. Dno dopadiště bude opevněno kamennou rovnaninou de 0,80m. Svahy dopadiště budou opevněny kamenným zdivem na sucho ve sklonu 1:1,5. Pravý břeh bude opevněn kamenem do výšky cca 2,0 m a levý břeh bude opevněn do výšky 1,0 m. Směrová úprava toku bude provedena v ř. km 0,568-0,604 v délce 36,0 m. S08 - ř.km 0,684 - přehrážka P1 V ř. km 0,684 bude vybudován zděná retenční přehrážka výšky 2,0 m. Bezpečnostní přeliv bude lichoběžníkového tvaru a je navržen na QlOo=5,4 m 3 /s. Šířka přelivu bude 2,5 m a výška 1,0 m se svahy ve sklonu 1:1. Přehrážka bude z LK na MC, základy budou provedeny do hloubky 1,5 m. U přehrážky bude vybudován vývar. Šířka přehrážky u přelivu bude 1,16 m, v koruně pak 1,0 m. V tělese přehrážky budou dva obdélníkové otvory 0,2xO,3 m k odvedení vody po částečném zanesení usazovacího prostoru a otvor u dna o velikosti 0,2xO,3 m pro migraci ryb. Křídla přehrážky budou zavázána do rostlého terénu v délce 1,5 m. Délka pravého křídla bude 12,06 m a levého křídla 3,57 m. Záchytný prostor přehrážky Pl bude 603,42 m 3. 2

3 MUCLll19041/2011 Pod přehrážkou bude vybudován vývar hloubky 0,70 m v délce 8,0 m. Zakončení vývaru bude stabilizováno závěrečným prahem, který bude zděný z LK na Me. Pod tímto prahem bude provedeno opevnění břehů kamennou rovnaninou v délce cca 5,0 m. S09 - ř.km 0,781- přehrážka P2 V ř. km 0,781 bude vybudována zděná retenční přehrážka výšky 1,5 m. Bezpečnostní přeliv bude lichoběžníkového tvaru aje navržen na QlOo=5,4 m 3 /s. Šířka přelivu bude 2,5 m a výška 1,0 m se svahy ve sklonu 1:1. Přehrážka bude z LK na Mt,', základy budou provedeny do hloubky 1,5 m. U přehrážky bude vybudován vývar. Šířka přehrážky u přelivu bude 1,18 m, v koruně pak 1,0 m. V tělese přehrážky budou dva obdélníkové otvory 0,2xO,3 m k odvedení vody po částečném zanesení usazovacího prostoru, a otvor u dna o velikosti 0,2xO,3 m pro migraci ryb. Křídla přehrážky budou zavázána do rostlého terénu v délce 1,5 m. Délka pravého křídla bude 5,06 m a levého křídla 6,91 m. Záchytný prostor přehrážky P2 bude 348,72 m 3. Pod přehrážkou bude vybudován vývar hloubky 0,70 m v délce 7,0 m. Svahy vývařiště budou opevněny kamenným zdivem na sucho do výšky 1,0 m o sklonu svahů 1:1. Základ bude proveden do hloubky 1,5 m o šířce 1,0 m. Zakončení vývaru bude stabilizováno závěrečným prahem, který bude zděný z LK na Me. Křídla prahu budou zavázána 1,0 m do rostlého terénu. Výška prahu bude 1,0 m se sklonem svahů 1:1. Pod tímto prahem bude provedeno opevnění břehů kamennou rovnaninou v délce cca 5,0 m. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písmo c) a ustanovení 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením 115 vodního zákona, a dle ustanovení 112 stavebního zákona, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne Ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu provádění. Účastníci řízení v zákonné lhůtě dle ustanovení 115 odst. 10 vodního zákona, v souladu s ustanovením 112 odst. 2 stavebního zákona mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do , jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, Jez JSou součástí spisové dokumentace ( 36 odst. 3 správního řádu). Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, Panská ulice, Česká Lípa. Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ( 33 správního řádu). 3

4 _._- -:- MUCLl119041/2011 Rozdělovník : Účastníci řízení dle 109 odst 1 písm a) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) : Lesy ČR, s.p.,přemyslova 1106, Hradec Králové v zastoupení Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874, Teplice Účastníci řízení 109 odst. 1 písmo c) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) : Obec Velenice Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organice, České mládeže 632/32 Liberec Účastníci řízení 109 odst. 1 písmo e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) : Nemoudrá Ewa, Strojnická 30411, Praha 7 - Holešovice ZOD Brniště Mottlová Martina, Hornická 831, Zdice Záruba Jiří, Velenice č. p. 63, Česká Lípa Zárubová Šárka, Velenice č. p. 63, Česká Lípa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Česká Lípa Roman Mrázek, Velenice č.p. 81, Česká Lípa Marcela Mrázková, Velenice č. p. 81, Česká Lípa Ing. Kamil Toman, Jasanovská 1909, Hostivice Pechar Jaroslav, Velenice č. p. 33, Česká Lípa Antošová Zdeňka, Nové Zákupy č. p. 507, Zákupy Kadlec Josef, Velenice 39, Česká Lípa Řehák František, Velenice 38, Česká Lípa Řeháková Jana, Velenice 38, Česká Lípa Kaizar Petr, Máslovická ,Praha Kobylisy Naaková Lucie, Rovná 251/4, Teplice Ing. Arch.Škabradová Viola, Ing. Salvátorská 931/8, Praha Hubáček František, nám. T.G.Masaryka 111, Česká Lípa Hubáčková Drahomíra, Velenice 32, Česká Lípa ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Česká Lípa Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem Povodí Obře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov Otisk razítka - Městský úřad Česká Lípa Ing. Alexandra Píšková, v.r. referent vodního hospodářství vodo právního úřadu 4

5 MUCLl119041/2011 Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa a obce Velenice, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení: Datum sejmutí:.,jz /l-/f 2,,[ I Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Dotčené správní úřady: MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa, stavební úřad, odd. památkové péče MěÚ Zákupy, odbor výstavby 2 x spis ID os: bktbe3p IČ: Fax.: http: Adresa pro písemný styk: náměstí T. G. Masaryka čp ČESKÁ LÍPA e-podatelna: Adresa sídla pracoviště: náměstí T.G.Masaryka č.p. (budova F) ČESKÁ LÍPA piskova(al.muc1.cz 5

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)...

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více