ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD Projednán na pedagogické radě dne Schválen školskou radou dne Aktuální verze nabývá účinnosti od

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY K UČEBNÍM PLÁNŮM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Český jazyk a literatura - 1. stupeň Anglický jazyk - 1. stupeň Matematika - 1. stupeň Informatika - 1. stupeň Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova - 1. stupeň Výtvarná výchova - 1. stupeň Tělesná výchova - 1. stupeň Pracovní činnosti 1. stupeň UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ Český jazyk a literatura 2. stupeň Cizí jazyky Matematika 2. stupeň Informatika 2. stupeň Dějepis Výchova k občanství Přírodopis Chemie Zeměpis Fyzika Hudební výchova 2. stupeň Výtvarná výchova 2. stupeň Tělesná výchova 2. stupeň Výchova ke zdraví 2. stupeň Pracovní činnosti 2. stupeň Zábavná matematika HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHA Č. 2 STANDARDY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy: ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova IČO: IZO: REDIZO: Adresa školy: Olšany u Prostějova 3, Olšany u Prostějova Ředitelka školy: Mgr. Eva Pluskalová Koordinátoři ŠVP: Mgr. Renata Látalová I. stupeň Mgr. Kateřina Mlčochová II. stupeň Kontakty: Telefon: , web: Zřizovatel školy: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova IČO: telefon: Razítko a podpis: Platnost dokumentu: od

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme plně organizovaná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem. V jedné budově je sídlo: - základní školy se stanovenou kapacitou 270 žáků - školní družiny se stanovenou kapacitou 60 žáků - školní výdejny se stanovenou kapacitou 50 míst Vybavení školy V budově školy je 9 kmenových tříd a 3 odborné učebny. Žáci mají k dispozici nové víceúčelové hřiště s kvalitním povrchem, tělocvičnu, učebnu s počítači s připojením na internet, velmi dobře vybavené dílny, cvičnou kuchyňku a nové šatny se skříňkami. Ve čtyřech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule. Škola má vlastní jídelnu i vývařovnu. Hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) jsou v souladu s normami. Žákům je k dispozici bufet s prodejem mléka a mléčných výrobků. V počítačové učebně mají všichni učitelé k dispozici počítače, které jsou zapojeny do sítě, s volným přístupem na internet. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny tři notebooky, které jsou v případě potřeby učitelům k dispozici Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14 členů a tvoří jej 12 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, které navíc vykonávají funkce asistentek pedagoga k žákyním se SVP. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v rámci DVPP. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, metodik ICT a environmentalista. 4

5 2. 4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V rámci regionu se podílíme a účastníme na organizování sportovních aktivit Hanácké vdolek pro žáky 1. stupně a Pohár starostů pro žáky obou stupňů. Od září 2013 pracujeme na projektu partnerství škol Comenius Europe on a String Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Zákonní zástupci žáků jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, konzultačních hodin. Škola poskytuje poradenství pro zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách. Při škole pracuje SRPDŠ a školská rada. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC v Prostějově a Olomouci. 5

6 3. 1. Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Naším základním cílem je poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. V současné době pociťujeme stále větší potřebu posílení výuky cizích jazyků a využívání komunikačních a informačních technologií, proto se zaměřujeme především tímto směrem. Podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, od 5. ročníku probíhá výuka informatiky a již od 1. ročníku žáci využívají výpočetní techniku a dostupné výukové programy. Ve spolupráci s výchovným poradcem, PPP a SPC pečujeme o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o talentované žáky. Integrujeme děti s vývojovými poruchami učení a jinými postiženími do běžných tříd. V rámci reedukačních kroužků je jim poskytována potřebná nápravná péče. Výhodou školy je nízký počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup ke všem dětem. Využíváme efektivních způsobů výuky, jako jsou projektové a kooperativní vyučování. Výchovně vzdělávací proces je dále podporován nabídkou zájmových činností. Školu chápeme jako otevřenou instituci. Zákonní zástupci žáků jsou ve škole vítáni, poskytujeme jim základní a objektivní informace o škole, o prospěchu a chování jejich dítěte. Škola se prezentuje na školních i mimoškolních akcích ve spolupráci se SRPDŠ, informační a kulturní komisí obce Olšany u Prostějova. 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací proces se snažíme realizovat tak, aby směřoval k osvojení jednotlivých kompetencí daných RVP ZV. 6

7 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Poskytujeme žákům dostatek informačních zdrojů internet, výukové programy, encyklopedie, exkurze a další. Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Vedeme žáky k sebehodnocení. Podporujeme u žáků realizaci vlastních nápadů, podněcujeme jejich tvořivost. Rozvíjíme spolupráci, práci v týmu, kdy se žáci naučí formulovat a obhájit svůj vlastní názor, vhodně argumentovat a zároveň respektovat názory ostatních. Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží a olympiád. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy Žáci jsou přiměřeně věku vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů ústních, tištěných, mediálních, naučí se využívat informací z internetu. Tyto informace vyhledávají, třídí, porovnávají, snaží se o posouzení věrohodnosti a správnosti a jsou schopni je vhodným způsobem využít. Ve výuce využíváme řešení problémových úloh z praktického života, zadáváme dětem netradiční úlohy (Kalibro, Scio apod.). Podněcujeme žáky k tomu, aby hledali různá řešení problémů, dokázali předkládat svá řešení a obhájit je. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Dbáme na dodržování etiky komunikace. Učíme vnímat různé názory, věcně argumentovat, respektovat názory jiných. Vytváříme prostor pro komunikaci různými formami (ústní, písemnou, výtvarnými prostředky, pohybovými prostředky, pomocí technických prostředků apod.). Využíváme metody kooperativního vyučování, žáci se učí týmové spolupráci. 7

8 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Sociální kompetence vyvozujeme ze situací, které vzniknou při výuce nebo při akcích pořádaných školou. Především na sportovních a jiných akcích vedeme děti ke vzájemné pomoci, toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům. Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci. Žáci se podílejí na vytváření pravidel chování, uvědomují si důsledky jejich porušování, znají sankce a jsou připraveni je přijmout. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Žáci znají svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni a na základě toho se učí samostatně se rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí. Reagují adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech, podle svých možností poskytnou účinnou pomoc. Vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí. Děti se aktivně zapojují do sportovních a kulturních akcí. Žáky zapojujeme do projektů, kde se seznamují s kulturou jiných národů (Den jazyků apod.) KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v profesní orientaci Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků při jednoduché samostatné i týmové činnosti. Učí se sebehodnocení a hodnotí své reálné možnosti při profesní orientaci. V tomto směru mohou využít také informačních a poradenských služeb výchovného poradce. Výuku doplňujeme o exkurze, které pomáhají žákům orientovat se na trhu práce. 8

9 3.3. Inkluzivní vzdělávání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků zdravotně znevýhodněných Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP je žákovi sestaven individuální vzdělávací plán, který je zpracován na základě školního vzdělávacího programu. Upravuje obsah, formy a podmínky vzdělávání. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, využíváme vhodných didaktických pomůcek, speciálních učebnic a výukových programů. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Do tohoto integračního programu jsou zařazeni žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování. Vzdělávání žáků zdravotně postižených O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Žáci s těžkým zdravotním postižením budou integrováni na naší škole pouze v případě výrazné spolupráce zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi školy. Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho individuálním vzdělávacím plánu, který bude obsahovat závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního postižení (PPP, praktický lékař, SPC aj.), konkrétní organizaci vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat, způsob hodnocení, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. Vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí bude v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka věnována pozornost především osvojení vzdělávacího - českého jazyka. Bude kladen důraz na seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se budou vyučující snažit doplnit vzdělávací obsah specifickými 9

10 materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. Vzdělávání žáků talentovaných a nadaných Ve vzdělávání talentovaných a nadaných žáků budeme uplatňovat individuální přístup. Ve vyučování budeme volit takové postupy, které umožní rozvoj žáka, bude zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Žáci mají možnost zapojit se do soutěží. Své zájmy mohou žáci rozvíjet při činnosti kroužků, které škola nabízí. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole pracuje metodik prevence, který je vyškolený v oblasti drogové problematiky, šikany a jiných sociálně patologických jevů. Je žákům kdykoli k dispozici. Spolupracuje s třídními učiteli. Prevence je zařazena do některých vyučovacích předmětů, na prvním stupni do předmětů Prvouka a Přírodověda, a na druhém stupni především do předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Žáci také mohou využít schránky důvěry. V oblasti prevence je také důležité využívání volného času. Ve škole se žáci mohou zapojit do práce zájmových kroužků a rozvíjet své schopnosti a zájmy v rámci mimotřídní činnosti ve školní družině. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou V případě potřeby mohou zákonní zástupci žáků a učitelé využívat služeb pedagogickopsychologické poradny. Péče a poradenská činnost je zabezpečena speciálními pedagogy, psychology a jinými odborníky, kteří dítě vyšetří a diagnostikují. Na základě jejich doporučení potom s dítětem pracujeme. Spolupráce s poradci v rámci školy V případě potřeby mohou zákonní zástupci a žáci spolupracovat a konzultovat své problémy s výchovným poradcem a metodikem prevence. 3.4.Průřezová témata 10

11 Průřezová témata budou zařazována především formou integrace do vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. 11

12 Výchova demokratického občana Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Prv Prv Čj Pč Inf Inf Inf D Občan, občanská společnost a stát Prv Prv,Tv Vl, Pč,Tv Vl,Tv Z, D, Vo D, Vo D, Vo D, Vo Formy participace občanů v politickém životě Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Př Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo 12

13 Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Hv, M M,Tv Tv Př, M,Tv M,Tv Sebepoznání a sebepojetí Prv, Vv,Tv Prv, Vv,Tv Vv,Tv Vv,Tv Př, Inf, Vv,Tv Hv, Z, M, F, Pč Aj, Inf, Tv, Pč Seberegulace a sebeorganizace M Prv, M M M M, Čj Aj, Tv, Pč Psychohygiena Prv,Pč Pč Prv Pč Kreativita Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Sociální rozvoj Hv, Vv,Aj Hv, Vv Poznávání lidí Č,Tv Tv A,Tv Vl, A,Tv Mezilidské vztahy Vv,Tv Prv, Vv, Čj,Tv Pč,Tv Vv, Čj, Pč, Vv, Čj,A,Tv Komunikace Prv, Čj Čj,A A, Tv Pč, Tv,A, Inf,A,Tv Hv, Př, Inf, Tv Hv, Inf, Tv, Pč, Čj Aj, Tv, Vo Z, M, F, Pč Nj, Aj, Inf, Tv, Pč N, Aj, Tv, Pč Př, Inf, Tv Hv, Inf, Tv, Pč, Čj Z, M, F, Pč Nj, Aj, Inf, Tv, Pč Nj, Aj, Tv, Pč Nj, Aj, Hv, Ch, Tv Nj, Aj, Hv, Inf, Tv, Pč, Čj Ch, Z, M, F, Pč Nj, Aj, Tv, Pč Nj, Aj, Př, Tv, Pč Tv Nj, Aj, Hv, Tv, Pč, Čj Nj, Aj, Tv Nj, Tv Tv Vv,A,Tv Aj, Tv Nj, Tv Vo, Tv Nj, Aj, Tv Aj, Z, F, Inf, Tv, Čj, D Nj, Aj, Hv, Z, F, Inf, Tv, Čj Nj, Aj, Hv, Ch, Př, Z, F, Inf, Tv, Nj, Aj, Z, F, Tv, Čj 13

14 Kooperace a kompetice Čj Aj, F, Tv, Pč Nj, Aj, Hv, F, Tv, Pč Nj, Aj, Hv, F, Tv, Pč Nj, Aj, F, Tv, Pč Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Pč, Tv Tv A,Tv Aj, F, Inf, Tv, Pč Inf, Tv Nj, Aj, F, Inf, Tv, Pč Hv, Inf, Tv Nj, Aj, Ch, F, Inf, Tv, Pč Hv, Inf, Tv Nj, Aj,Ch, F, Tv, Pč Tv 14

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Prv, Hv, Vv, Čj Vv, Čj Vv, Čj Vv, Čj Hv, Inf, Vv,A Objevujeme Evropu a svět Vv Vv Hv, Vv, A Vv, A Inf, Vv, A Aj, Z, Inf, Vo Aj, Hv, Z, Inf, Čj, D, Vo Aj, Nj, Hv, Př, Z, Inf Z, Aj, Nj, Hv, Z, Inf, Čj, D Aj, Nj, Hv, Ch, Př, Z, M, Inf Aj, Nj, Hv, Z, Inf, Čj, D Aj, Nj, Hv, Ch, Z, Aj, Nj, Hv, Z, Čj, D Jsme Evropané Hv A Vl, A Aj, Z, Vo Aj, Nj, Z Aj, Nj, Ch, Z Aj, Nj, Z 15

16 Multikulturní výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Lidské vztahy Prv, Čj Hv,Tv Tv Hv, Čj,A,Tv A Hv,A,Tv Aj, Z, Tv, Čj, D Aj, Z, Tv, Čj, D Nj, Aj, Tv, D Nj, Aj, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Etnický původ Prv Pč, Čj Hv Hv Z, D Z, D Př, Z, D Z, D Multikulturalita Vv Prv, Vv Vv, Čj, A Vv, A, Tv Vv, Čj, A, Tv Aj, Z, D Nj, Aj, Z, D Nj, Aj, Hv, Př, Z, D Princip sociálního smíru a solidarity Z Z Př, Z Z Nj, Aj, Hv, Z, D 16

17 Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Prv, Čj Prv Prv, Čj Př Př Př, Z, Př, Z, Ch, Př, Ch, Př, Základní podmínky života Prv Prv, Pč Prv Př Př Př, Z Př, Z Ch, Př Ch, Př, F Aj, Hv, Př, Aj, Nj, Hv, Nj, Ch, Lidské aktivity a problémy životního Př, Z, M, Hv Prv Prv Př Př Hv, Z, M, Ch, Př, F, Př, F, Pč, prostředí F, Pč, Čj, Pč, Čj, D Pč, Čj, D Čj, D D Vztah člověka k prostředí M, Tv Prv, M, Čj,Tv M,Tv Pč, Vl, M, Čj,Tv A, Vl, M,Tv Aj, Hv, Př, Z, Pč, Čj, D Př, Aj, Hv, Z, Čj Nj, Hv, Ch, Př, Čj Př, Nj,Ch, Čj 17

18 Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Čj Hv, Inf, Čj Aj, Z, F, Inf Inf Nj, Z, F, Inf Z, Inf, Pč, Čj Nj, Aj, Ch, Z, F, Inf, Tv, Pč Ch, Z, Inf, Pč, Čj Stavba mediálních sdělení Inf, Čj Inf Inf Nj, Inf Vnímání autora mediálních sdělení Inf, Čj Inf, Čj Inf, Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Inf Nj, Aj, Nj, Ch, Inf Inf Tvorba mediálního sdělení Inf Inf Inf Práce v realizačním týmu Čj Inf, Vo Inf, Vo Inf, Tv, Vo Aj, Ch, Z, F, Tv, Pč Aj, Př, Z, Pč, Čj Aj Tv, Vo 18

19 UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura celková dotace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Navýšení z disponibilní časové dotace Minimální počet hodin RVP 5 35 Anglický jazyk Matematika a Matematika její aplikace 5 20 Informační a komunikační Informatika technologie 0 1 Prvouka Člověk a jeho Vlastivěda svět Přírodověda Umění a Hudební kultura výchova 0 Umění a Výtvarná kultura výchova 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní práce činnosti 0 5 Počet hodin v ročníku dle ŠVP Disponibilní časová dotace Počet hodin v ročníku dle RVP

20 celková dotace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

21 UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Český jazyk a literatura Cizí jazyk (anglický jazyk) Další cizí jazyk (německý jazyk) celková dotace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Navýšení z disponibilní časové dotace Minimální počet hodin RVP Matematika Zábavná matematika Informatika 4 Dějepis Výchova k občanství

22 Přírodopis Člověk a příroda Chemie Zeměpis Fyzika Hudební Umění a kultura výchova Výtvarná výchova Tělesná Člověk výchova 11 a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět Pracovní práce činnosti Počet hodin v ŠVP dle ročníku Disponibilní časová dotace Počet hodin v ročníku dle RVP

23 celková dotace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Zábavná matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Přírodopis Chemie Zeměpis Fyzika

24 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Celkem Poznámky k učebním plánům Hodiny, které jsou vyznačené podtržením, jsou hodiny disponibilní. 24

25 5. Učební osnovy 5.1.Učební osnovy pro 1. stupeň Český jazyk a literatura - 1. stupeň 1. Název vyučovacího předmětu: Český jazyk 2. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V tomto předmětu je realizován především obsah vzdělávací oblasti jazykové, slohové, písemného projevu a v oblasti literatury a čtení. Učitel využívá dostupných nebo vlastních materiálů a metod. Mluvnice, slohový výcvik a literární výchova nebudou mít ostré, striktní hranice mezi učivem, žáci se učí orientovat se v českém jazyce tak, aby si uvědomili propojenost jazyka, stylistických i literárních prvků. Organizace práce je ovlivňována potřebami, znalostmi a dovednostmi dané třídy. Žáci jsou vedeni k pochopení a správnému užívání českého jazyka v každodenním, praktickém životě. Dále jsou vedeni k zvládnutí zpracování základních slohových témat, kde je při výběru přihlíženo ke znalostem a zájmům žáků. Žáci se také učí orientovat se a zpracovávat informace ze slovníků, pomocných jazykových příruček (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny aj.) z literatury. Učí se pracovat s vlastními chybami i s využitím práce na počítači. Žáci se mohou podílet na výstavbě hodiny. Velký důraz je kladen na vyjadřovací schopnosti a dovednosti žáků, porozumění literárnímu textu. Obsahem učiva jsou cvičení pravopisná, jazykové rozbory, stylizační a lexikálně sémantická cvičení s péčí o zvukovou stránku mluvnických projevů. Předmět bude realizován v 1. až 5. ročníku s touto časovou dotací: 1. až 3. ročník po 9 hodinách týdně, z toho vždy 2 hodiny v ročníku jsou disponibilní. 4. a 5. ročník po 7 hodinách týdně. 25

26 Výuka bude probíhat především ve třídách s možností využití počítačové učebny. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k chápání významu psaného a čteného projevu, jsou vedeni ke zdokonalování vyjadřovacích, pravopisných a mluvnických schopností - žáci se učí vyhledávat a chápat pracovní postupy při práci se slovníky a jinými jazykovými příručkami - žáci se učí porozumět obsahu literárního textu, vyvozovat a třídit důležité a méně důležité informace Kompetence k řešení problémů - žáci umí odhalovat a pracovat s vlastními chybami - jsou vedeni k tvořivému přístupu při zhotovování slohových témat - pomocí četby se upevňují mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí - poznávání základních literárních žánrů - vcítění se do role literárních postav, do děje - práce s literárním textem - rozpoznají charakter literárních postav, jsou schopni hledat možná řešení problémů Kompetence komunikativní - zdokonalují se vyjadřovací schopnosti a dovednosti žáků v mluveném projevu - vyjadřují se výstižně, souvisle a kultivovaně - znají zásady spisovného vyjadřování, užívají český jazyk správně a uvědoměle - získávají pro život významné dovednosti, např. schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi Kompetence sociální a personální - při práci se žáci učí pracovat v týmu, skupinově a ve dvojicích - žáci jsou přizváni k hodnocení slohových a jiných prací učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se respektovat názory druhých - chápou význam literatury, vytváří si pozitivní vztah k divadelní tvorbě, hodnotné filmové a televizní produkci 26

27 Kompetence občanské - rozšiřují své znalosti v oblasti komunikace, ústní a písemné způsoby vyjadřování k odlišným adresátům, vyjadřují vlastní názory, vystupují před lidmi - poznávají bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedou používat elementární pravidla stylistiky - jsou vedeni k tomu, aby porozuměli sobě samému a druhým (sebepoznání, sebepojetí) Kompetence pracovní - na základě četby a dalších činností je utvářen jejich čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu - naučí se orientovat v mnohostranné nabídce divadla, filmu, televize a ostatních médií z hlediska kvality a významu pro jejich život - seznamují se s nejdůležitějšími literárními žánry a formami a dovedou rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační - získávají elementární a použitelné literárněvědné poznatky, důležité pro pochopení čteného textu, pro jeho rozbor a hodnocení 27

28 1. ročník český jazyk Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky předslabikářové období - přípravná sluchová a zraková cvičení - analýza a syntéza krátkých slov - první hlásky a písmena - rozvíjení řečových dovedností - dramatizace, vyprávění jednoduchých dětských básniček dle obrázkových osnov psaní - přípravné cviky pro uvolnění ruky - hygienické návyky při psaní - psaní číslic psaní prvků písmen - umí dělit slova na hlásky a z hlásek skládat krátká, jednoduchá slova - rozpoznává samohlásky, některé souhlásky a slabiky s těmito souhláskami - umí jednotlivá písmena přečíst, vyslovit, napsat - rozvíjí svoji slovní zásobu - tvoří jednoduché věty (o předmětech, osobách atd.) - má uvolněnou ruku při psaní - umí správně držet psací potřeby - umí správně sedět při psaní - umí napsat číslice umí napsat některá písmena - umí rozlišit psací a tiskací podobu známých písmen DRV dramatizace, vyprávění jednoduchých pohádek PRV vyprávění k probíranému tématu (škola, rodina atd.) VV obrázky k písmenům, výtvarné ztvárnění písmen VV výtvarné ztvárnění uvolňovacích cviků M zápis číslic slabikářové období - další postupný rozvoj ve vyjadřování žáků, důraz na - správně a srozumitelně se vyjadřuje - zvládá memorování básniček, říkanek, je 28

29 srozumitelnou řeč, správnou výslovnost čtení s porozuměním psaní - jednotlivé prvky písmen, poznávání techniky psaní a osvojování písmen, slabik, slov - opis, přepis podle předlohy - diktát, autodiktát písmen, slabik, slov, jednoduchých vět - velká počáteční písmena schopen převyprávět krátký příběh s obrázkovou oporou - čte a rozumí jednoduchému textu, dodržuje správnou intonaci při čtení jednoduchých vět - zná všechna písmena, jejich psací i tiskací podobu - zvládá opis podle předlohy a přepis slov a krátkých vět - zvládá diktát a autodiktát písmen, slabik, slov, velmi jednoduchých vět - jména osob, začátky vět 29

30 2. ročník český jazyk Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezov témata Poznámky komunikativní a slohová výchova - čtení - vyjadřovací schopnosti (sloh) - psaní jazyková výchova - abeceda - věta - čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu - užívá správný slovní přízvuk - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - učí se vyjadřovat ve větách - učí se vyjádřit svůj názor, pocity - cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat - učí se naslouchat druhému - vypráví podle obrázkových osnov - zvládne opis, přepis - dokáže napsat adresu, přání - dodržuje hygienické a pracovní návyky při psaní - seznamuje se s abecedou - seřazuje slova podle abecedy - zná principy řazení slov při stejných počátečních písmenech - pozná konec věty a začátek věty následující - rozlišuje druhy vět - rozlišuje věty jednoduché a jednoduchá souvětí - dodržuje pořadí slov ve větě - rozeznává věty podle postoje mluvčího VV ilustrace k textu M psaní číslic 30

31 - slovo, slovní význam - slovo, slabika, hláska, písmeno - psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - slovní druhy - psaní velkých písmen - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu, slova souřadná, nadřazená, podřazená - orientuje se v rozdělení hlásek - umí rozdělit slova na slabiky - učí se rozdělit slova na konci řádku - rozezná slabikotvorné r, l - zná gramatiku psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách - pozná a používá párové souhlásky - dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - seznamuje se se slovními druhy - poznává podstatná jména a slovesa v textu - rozlišuje obecná a vlastní jména - průběžně se seznamuje s pravopisem jmen - ví, že věta začíná velkým písmenem literární výchova - poslech literárních textů - tvořivé činnosti s literárním textem - seznamuje se s pojmem poezie a próza - umí recitovat báseň - dokáže převyprávět přečtený text podle obrázkové osnovy - všímá si spojitosti textu s ilustrací - domýšlí jednoduché příběhy - zapojuje se do dramatizace, řeší hádanky a slovní hříčky MKV-lidské vztahy, vyprávění, pohádky Probíraní autoři: František Hrubín Jiří Havel Jiří Trnka Helena Zmatlíková 31

32 3. ročník český jazyk Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky komunikativní a slohová výchova - vyjadřovací schopnosti - psaní jazyková výchova - věta jednoduchá a souvětí - nauka o slově - slova příbuzná - vyjmenovaná slova - orientuje se v textu slyšeném i psaném - umí věrohodně popsat osobu, zvíře, věc - umí telefonovat - učí se napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici - slohové útvary: vyprávění dle osnovy, popis, výpis, výtah, dopis, sebehodnocení - provádí kontrolu vlastního psaného projevu - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - dbá správných hygienických návyků při psaní - odliší jednoduchou větu od souvětí - spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami - seznamuje se se vzorcem souvětí - najde a určí kořen, příponu a předponu slov - zná příklady slov souznačných a protikladných a používá je ve větě - vyhledává v textu slova příbuzná - zvládá vyjmenovaná slova a dovede je použít - odůvodňuje a správně píše y/ý, i/í ve vyjmenovaných i příbuzných slovech VV-ilustrace PRV- výpis, výtah MA-zápis číslic do tisíce psaní jednotek, velká tiskací písmena 32

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více