ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD Projednán na pedagogické radě dne Schválen školskou radou dne Aktuální verze nabývá účinnosti od

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY K UČEBNÍM PLÁNŮM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Český jazyk a literatura - 1. stupeň Anglický jazyk - 1. stupeň Matematika - 1. stupeň Informatika - 1. stupeň Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova - 1. stupeň Výtvarná výchova - 1. stupeň Tělesná výchova - 1. stupeň Pracovní činnosti 1. stupeň UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ Český jazyk a literatura 2. stupeň Cizí jazyky Matematika 2. stupeň Informatika 2. stupeň Dějepis Výchova k občanství Přírodopis Chemie Zeměpis Fyzika Hudební výchova 2. stupeň Výtvarná výchova 2. stupeň Tělesná výchova 2. stupeň Výchova ke zdraví 2. stupeň Pracovní činnosti 2. stupeň Zábavná matematika HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHA Č. 2 STANDARDY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy: ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova IČO: IZO: REDIZO: Adresa školy: Olšany u Prostějova 3, Olšany u Prostějova Ředitelka školy: Mgr. Eva Pluskalová Koordinátoři ŠVP: Mgr. Renata Látalová I. stupeň Mgr. Kateřina Mlčochová II. stupeň Kontakty: Telefon: , web: Zřizovatel školy: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova IČO: telefon: Razítko a podpis: Platnost dokumentu: od

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme plně organizovaná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem. V jedné budově je sídlo: - základní školy se stanovenou kapacitou 270 žáků - školní družiny se stanovenou kapacitou 60 žáků - školní výdejny se stanovenou kapacitou 50 míst Vybavení školy V budově školy je 9 kmenových tříd a 3 odborné učebny. Žáci mají k dispozici nové víceúčelové hřiště s kvalitním povrchem, tělocvičnu, učebnu s počítači s připojením na internet, velmi dobře vybavené dílny, cvičnou kuchyňku a nové šatny se skříňkami. Ve čtyřech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule. Škola má vlastní jídelnu i vývařovnu. Hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) jsou v souladu s normami. Žákům je k dispozici bufet s prodejem mléka a mléčných výrobků. V počítačové učebně mají všichni učitelé k dispozici počítače, které jsou zapojeny do sítě, s volným přístupem na internet. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny tři notebooky, které jsou v případě potřeby učitelům k dispozici Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14 členů a tvoří jej 12 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, které navíc vykonávají funkce asistentek pedagoga k žákyním se SVP. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v rámci DVPP. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, metodik ICT a environmentalista. 4

5 2. 4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V rámci regionu se podílíme a účastníme na organizování sportovních aktivit Hanácké vdolek pro žáky 1. stupně a Pohár starostů pro žáky obou stupňů. Od září 2013 pracujeme na projektu partnerství škol Comenius Europe on a String Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Zákonní zástupci žáků jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, konzultačních hodin. Škola poskytuje poradenství pro zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách. Při škole pracuje SRPDŠ a školská rada. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC v Prostějově a Olomouci. 5

6 3. 1. Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Naším základním cílem je poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. V současné době pociťujeme stále větší potřebu posílení výuky cizích jazyků a využívání komunikačních a informačních technologií, proto se zaměřujeme především tímto směrem. Podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, od 5. ročníku probíhá výuka informatiky a již od 1. ročníku žáci využívají výpočetní techniku a dostupné výukové programy. Ve spolupráci s výchovným poradcem, PPP a SPC pečujeme o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o talentované žáky. Integrujeme děti s vývojovými poruchami učení a jinými postiženími do běžných tříd. V rámci reedukačních kroužků je jim poskytována potřebná nápravná péče. Výhodou školy je nízký počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup ke všem dětem. Využíváme efektivních způsobů výuky, jako jsou projektové a kooperativní vyučování. Výchovně vzdělávací proces je dále podporován nabídkou zájmových činností. Školu chápeme jako otevřenou instituci. Zákonní zástupci žáků jsou ve škole vítáni, poskytujeme jim základní a objektivní informace o škole, o prospěchu a chování jejich dítěte. Škola se prezentuje na školních i mimoškolních akcích ve spolupráci se SRPDŠ, informační a kulturní komisí obce Olšany u Prostějova. 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací proces se snažíme realizovat tak, aby směřoval k osvojení jednotlivých kompetencí daných RVP ZV. 6

7 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Poskytujeme žákům dostatek informačních zdrojů internet, výukové programy, encyklopedie, exkurze a další. Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Vedeme žáky k sebehodnocení. Podporujeme u žáků realizaci vlastních nápadů, podněcujeme jejich tvořivost. Rozvíjíme spolupráci, práci v týmu, kdy se žáci naučí formulovat a obhájit svůj vlastní názor, vhodně argumentovat a zároveň respektovat názory ostatních. Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží a olympiád. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy Žáci jsou přiměřeně věku vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů ústních, tištěných, mediálních, naučí se využívat informací z internetu. Tyto informace vyhledávají, třídí, porovnávají, snaží se o posouzení věrohodnosti a správnosti a jsou schopni je vhodným způsobem využít. Ve výuce využíváme řešení problémových úloh z praktického života, zadáváme dětem netradiční úlohy (Kalibro, Scio apod.). Podněcujeme žáky k tomu, aby hledali různá řešení problémů, dokázali předkládat svá řešení a obhájit je. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Dbáme na dodržování etiky komunikace. Učíme vnímat různé názory, věcně argumentovat, respektovat názory jiných. Vytváříme prostor pro komunikaci různými formami (ústní, písemnou, výtvarnými prostředky, pohybovými prostředky, pomocí technických prostředků apod.). Využíváme metody kooperativního vyučování, žáci se učí týmové spolupráci. 7

8 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Sociální kompetence vyvozujeme ze situací, které vzniknou při výuce nebo při akcích pořádaných školou. Především na sportovních a jiných akcích vedeme děti ke vzájemné pomoci, toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům. Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci. Žáci se podílejí na vytváření pravidel chování, uvědomují si důsledky jejich porušování, znají sankce a jsou připraveni je přijmout. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Žáci znají svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni a na základě toho se učí samostatně se rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí. Reagují adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech, podle svých možností poskytnou účinnou pomoc. Vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí. Děti se aktivně zapojují do sportovních a kulturních akcí. Žáky zapojujeme do projektů, kde se seznamují s kulturou jiných národů (Den jazyků apod.) KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v profesní orientaci Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků při jednoduché samostatné i týmové činnosti. Učí se sebehodnocení a hodnotí své reálné možnosti při profesní orientaci. V tomto směru mohou využít také informačních a poradenských služeb výchovného poradce. Výuku doplňujeme o exkurze, které pomáhají žákům orientovat se na trhu práce. 8

9 3.3. Inkluzivní vzdělávání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků zdravotně znevýhodněných Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP je žákovi sestaven individuální vzdělávací plán, který je zpracován na základě školního vzdělávacího programu. Upravuje obsah, formy a podmínky vzdělávání. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, využíváme vhodných didaktických pomůcek, speciálních učebnic a výukových programů. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Do tohoto integračního programu jsou zařazeni žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování. Vzdělávání žáků zdravotně postižených O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Žáci s těžkým zdravotním postižením budou integrováni na naší škole pouze v případě výrazné spolupráce zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi školy. Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho individuálním vzdělávacím plánu, který bude obsahovat závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního postižení (PPP, praktický lékař, SPC aj.), konkrétní organizaci vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat, způsob hodnocení, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. Vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí bude v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka věnována pozornost především osvojení vzdělávacího - českého jazyka. Bude kladen důraz na seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se budou vyučující snažit doplnit vzdělávací obsah specifickými 9

10 materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. Vzdělávání žáků talentovaných a nadaných Ve vzdělávání talentovaných a nadaných žáků budeme uplatňovat individuální přístup. Ve vyučování budeme volit takové postupy, které umožní rozvoj žáka, bude zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Žáci mají možnost zapojit se do soutěží. Své zájmy mohou žáci rozvíjet při činnosti kroužků, které škola nabízí. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole pracuje metodik prevence, který je vyškolený v oblasti drogové problematiky, šikany a jiných sociálně patologických jevů. Je žákům kdykoli k dispozici. Spolupracuje s třídními učiteli. Prevence je zařazena do některých vyučovacích předmětů, na prvním stupni do předmětů Prvouka a Přírodověda, a na druhém stupni především do předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Žáci také mohou využít schránky důvěry. V oblasti prevence je také důležité využívání volného času. Ve škole se žáci mohou zapojit do práce zájmových kroužků a rozvíjet své schopnosti a zájmy v rámci mimotřídní činnosti ve školní družině. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou V případě potřeby mohou zákonní zástupci žáků a učitelé využívat služeb pedagogickopsychologické poradny. Péče a poradenská činnost je zabezpečena speciálními pedagogy, psychology a jinými odborníky, kteří dítě vyšetří a diagnostikují. Na základě jejich doporučení potom s dítětem pracujeme. Spolupráce s poradci v rámci školy V případě potřeby mohou zákonní zástupci a žáci spolupracovat a konzultovat své problémy s výchovným poradcem a metodikem prevence. 3.4.Průřezová témata 10

11 Průřezová témata budou zařazována především formou integrace do vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. 11

12 Výchova demokratického občana Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Prv Prv Čj Pč Inf Inf Inf D Občan, občanská společnost a stát Prv Prv,Tv Vl, Pč,Tv Vl,Tv Z, D, Vo D, Vo D, Vo D, Vo Formy participace občanů v politickém životě Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Př Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo Z, D, Vo 12

13 Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Hv, M M,Tv Tv Př, M,Tv M,Tv Sebepoznání a sebepojetí Prv, Vv,Tv Prv, Vv,Tv Vv,Tv Vv,Tv Př, Inf, Vv,Tv Hv, Z, M, F, Pč Aj, Inf, Tv, Pč Seberegulace a sebeorganizace M Prv, M M M M, Čj Aj, Tv, Pč Psychohygiena Prv,Pč Pč Prv Pč Kreativita Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Sociální rozvoj Hv, Vv,Aj Hv, Vv Poznávání lidí Č,Tv Tv A,Tv Vl, A,Tv Mezilidské vztahy Vv,Tv Prv, Vv, Čj,Tv Pč,Tv Vv, Čj, Pč, Vv, Čj,A,Tv Komunikace Prv, Čj Čj,A A, Tv Pč, Tv,A, Inf,A,Tv Hv, Př, Inf, Tv Hv, Inf, Tv, Pč, Čj Aj, Tv, Vo Z, M, F, Pč Nj, Aj, Inf, Tv, Pč N, Aj, Tv, Pč Př, Inf, Tv Hv, Inf, Tv, Pč, Čj Z, M, F, Pč Nj, Aj, Inf, Tv, Pč Nj, Aj, Tv, Pč Nj, Aj, Hv, Ch, Tv Nj, Aj, Hv, Inf, Tv, Pč, Čj Ch, Z, M, F, Pč Nj, Aj, Tv, Pč Nj, Aj, Př, Tv, Pč Tv Nj, Aj, Hv, Tv, Pč, Čj Nj, Aj, Tv Nj, Tv Tv Vv,A,Tv Aj, Tv Nj, Tv Vo, Tv Nj, Aj, Tv Aj, Z, F, Inf, Tv, Čj, D Nj, Aj, Hv, Z, F, Inf, Tv, Čj Nj, Aj, Hv, Ch, Př, Z, F, Inf, Tv, Nj, Aj, Z, F, Tv, Čj 13

14 Kooperace a kompetice Čj Aj, F, Tv, Pč Nj, Aj, Hv, F, Tv, Pč Nj, Aj, Hv, F, Tv, Pč Nj, Aj, F, Tv, Pč Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Pč, Tv Tv A,Tv Aj, F, Inf, Tv, Pč Inf, Tv Nj, Aj, F, Inf, Tv, Pč Hv, Inf, Tv Nj, Aj, Ch, F, Inf, Tv, Pč Hv, Inf, Tv Nj, Aj,Ch, F, Tv, Pč Tv 14

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Prv, Hv, Vv, Čj Vv, Čj Vv, Čj Vv, Čj Hv, Inf, Vv,A Objevujeme Evropu a svět Vv Vv Hv, Vv, A Vv, A Inf, Vv, A Aj, Z, Inf, Vo Aj, Hv, Z, Inf, Čj, D, Vo Aj, Nj, Hv, Př, Z, Inf Z, Aj, Nj, Hv, Z, Inf, Čj, D Aj, Nj, Hv, Ch, Př, Z, M, Inf Aj, Nj, Hv, Z, Inf, Čj, D Aj, Nj, Hv, Ch, Z, Aj, Nj, Hv, Z, Čj, D Jsme Evropané Hv A Vl, A Aj, Z, Vo Aj, Nj, Z Aj, Nj, Ch, Z Aj, Nj, Z 15

16 Multikulturní výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Lidské vztahy Prv, Čj Hv,Tv Tv Hv, Čj,A,Tv A Hv,A,Tv Aj, Z, Tv, Čj, D Aj, Z, Tv, Čj, D Nj, Aj, Tv, D Nj, Aj, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Nj, Aj, Z, Tv, D Etnický původ Prv Pč, Čj Hv Hv Z, D Z, D Př, Z, D Z, D Multikulturalita Vv Prv, Vv Vv, Čj, A Vv, A, Tv Vv, Čj, A, Tv Aj, Z, D Nj, Aj, Z, D Nj, Aj, Hv, Př, Z, D Princip sociálního smíru a solidarity Z Z Př, Z Z Nj, Aj, Hv, Z, D 16

17 Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Prv, Čj Prv Prv, Čj Př Př Př, Z, Př, Z, Ch, Př, Ch, Př, Základní podmínky života Prv Prv, Pč Prv Př Př Př, Z Př, Z Ch, Př Ch, Př, F Aj, Hv, Př, Aj, Nj, Hv, Nj, Ch, Lidské aktivity a problémy životního Př, Z, M, Hv Prv Prv Př Př Hv, Z, M, Ch, Př, F, Př, F, Pč, prostředí F, Pč, Čj, Pč, Čj, D Pč, Čj, D Čj, D D Vztah člověka k prostředí M, Tv Prv, M, Čj,Tv M,Tv Pč, Vl, M, Čj,Tv A, Vl, M,Tv Aj, Hv, Př, Z, Pč, Čj, D Př, Aj, Hv, Z, Čj Nj, Hv, Ch, Př, Čj Př, Nj,Ch, Čj 17

18 Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Čj Hv, Inf, Čj Aj, Z, F, Inf Inf Nj, Z, F, Inf Z, Inf, Pč, Čj Nj, Aj, Ch, Z, F, Inf, Tv, Pč Ch, Z, Inf, Pč, Čj Stavba mediálních sdělení Inf, Čj Inf Inf Nj, Inf Vnímání autora mediálních sdělení Inf, Čj Inf, Čj Inf, Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Inf Nj, Aj, Nj, Ch, Inf Inf Tvorba mediálního sdělení Inf Inf Inf Práce v realizačním týmu Čj Inf, Vo Inf, Vo Inf, Tv, Vo Aj, Ch, Z, F, Tv, Pč Aj, Př, Z, Pč, Čj Aj Tv, Vo 18

19 UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura celková dotace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Navýšení z disponibilní časové dotace Minimální počet hodin RVP 5 35 Anglický jazyk Matematika a Matematika její aplikace 5 20 Informační a komunikační Informatika technologie 0 1 Prvouka Člověk a jeho Vlastivěda svět Přírodověda Umění a Hudební kultura výchova 0 Umění a Výtvarná kultura výchova 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní práce činnosti 0 5 Počet hodin v ročníku dle ŠVP Disponibilní časová dotace Počet hodin v ročníku dle RVP

20 celková dotace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

21 UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Český jazyk a literatura Cizí jazyk (anglický jazyk) Další cizí jazyk (německý jazyk) celková dotace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Navýšení z disponibilní časové dotace Minimální počet hodin RVP Matematika Zábavná matematika Informatika 4 Dějepis Výchova k občanství

22 Přírodopis Člověk a příroda Chemie Zeměpis Fyzika Hudební Umění a kultura výchova Výtvarná výchova Tělesná Člověk výchova 11 a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět Pracovní práce činnosti Počet hodin v ŠVP dle ročníku Disponibilní časová dotace Počet hodin v ročníku dle RVP

23 celková dotace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Zábavná matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Přírodopis Chemie Zeměpis Fyzika

24 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Celkem Poznámky k učebním plánům Hodiny, které jsou vyznačené podtržením, jsou hodiny disponibilní. 24

25 5. Učební osnovy 5.1.Učební osnovy pro 1. stupeň Český jazyk a literatura - 1. stupeň 1. Název vyučovacího předmětu: Český jazyk 2. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V tomto předmětu je realizován především obsah vzdělávací oblasti jazykové, slohové, písemného projevu a v oblasti literatury a čtení. Učitel využívá dostupných nebo vlastních materiálů a metod. Mluvnice, slohový výcvik a literární výchova nebudou mít ostré, striktní hranice mezi učivem, žáci se učí orientovat se v českém jazyce tak, aby si uvědomili propojenost jazyka, stylistických i literárních prvků. Organizace práce je ovlivňována potřebami, znalostmi a dovednostmi dané třídy. Žáci jsou vedeni k pochopení a správnému užívání českého jazyka v každodenním, praktickém životě. Dále jsou vedeni k zvládnutí zpracování základních slohových témat, kde je při výběru přihlíženo ke znalostem a zájmům žáků. Žáci se také učí orientovat se a zpracovávat informace ze slovníků, pomocných jazykových příruček (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny aj.) z literatury. Učí se pracovat s vlastními chybami i s využitím práce na počítači. Žáci se mohou podílet na výstavbě hodiny. Velký důraz je kladen na vyjadřovací schopnosti a dovednosti žáků, porozumění literárnímu textu. Obsahem učiva jsou cvičení pravopisná, jazykové rozbory, stylizační a lexikálně sémantická cvičení s péčí o zvukovou stránku mluvnických projevů. Předmět bude realizován v 1. až 5. ročníku s touto časovou dotací: 1. až 3. ročník po 9 hodinách týdně, z toho vždy 2 hodiny v ročníku jsou disponibilní. 4. a 5. ročník po 7 hodinách týdně. 25

26 Výuka bude probíhat především ve třídách s možností využití počítačové učebny. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k chápání významu psaného a čteného projevu, jsou vedeni ke zdokonalování vyjadřovacích, pravopisných a mluvnických schopností - žáci se učí vyhledávat a chápat pracovní postupy při práci se slovníky a jinými jazykovými příručkami - žáci se učí porozumět obsahu literárního textu, vyvozovat a třídit důležité a méně důležité informace Kompetence k řešení problémů - žáci umí odhalovat a pracovat s vlastními chybami - jsou vedeni k tvořivému přístupu při zhotovování slohových témat - pomocí četby se upevňují mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí - poznávání základních literárních žánrů - vcítění se do role literárních postav, do děje - práce s literárním textem - rozpoznají charakter literárních postav, jsou schopni hledat možná řešení problémů Kompetence komunikativní - zdokonalují se vyjadřovací schopnosti a dovednosti žáků v mluveném projevu - vyjadřují se výstižně, souvisle a kultivovaně - znají zásady spisovného vyjadřování, užívají český jazyk správně a uvědoměle - získávají pro život významné dovednosti, např. schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi Kompetence sociální a personální - při práci se žáci učí pracovat v týmu, skupinově a ve dvojicích - žáci jsou přizváni k hodnocení slohových a jiných prací učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se respektovat názory druhých - chápou význam literatury, vytváří si pozitivní vztah k divadelní tvorbě, hodnotné filmové a televizní produkci 26

27 Kompetence občanské - rozšiřují své znalosti v oblasti komunikace, ústní a písemné způsoby vyjadřování k odlišným adresátům, vyjadřují vlastní názory, vystupují před lidmi - poznávají bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedou používat elementární pravidla stylistiky - jsou vedeni k tomu, aby porozuměli sobě samému a druhým (sebepoznání, sebepojetí) Kompetence pracovní - na základě četby a dalších činností je utvářen jejich čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu - naučí se orientovat v mnohostranné nabídce divadla, filmu, televize a ostatních médií z hlediska kvality a významu pro jejich život - seznamují se s nejdůležitějšími literárními žánry a formami a dovedou rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační - získávají elementární a použitelné literárněvědné poznatky, důležité pro pochopení čteného textu, pro jeho rozbor a hodnocení 27

28 1. ročník český jazyk Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky předslabikářové období - přípravná sluchová a zraková cvičení - analýza a syntéza krátkých slov - první hlásky a písmena - rozvíjení řečových dovedností - dramatizace, vyprávění jednoduchých dětských básniček dle obrázkových osnov psaní - přípravné cviky pro uvolnění ruky - hygienické návyky při psaní - psaní číslic psaní prvků písmen - umí dělit slova na hlásky a z hlásek skládat krátká, jednoduchá slova - rozpoznává samohlásky, některé souhlásky a slabiky s těmito souhláskami - umí jednotlivá písmena přečíst, vyslovit, napsat - rozvíjí svoji slovní zásobu - tvoří jednoduché věty (o předmětech, osobách atd.) - má uvolněnou ruku při psaní - umí správně držet psací potřeby - umí správně sedět při psaní - umí napsat číslice umí napsat některá písmena - umí rozlišit psací a tiskací podobu známých písmen DRV dramatizace, vyprávění jednoduchých pohádek PRV vyprávění k probíranému tématu (škola, rodina atd.) VV obrázky k písmenům, výtvarné ztvárnění písmen VV výtvarné ztvárnění uvolňovacích cviků M zápis číslic slabikářové období - další postupný rozvoj ve vyjadřování žáků, důraz na - správně a srozumitelně se vyjadřuje - zvládá memorování básniček, říkanek, je 28

29 srozumitelnou řeč, správnou výslovnost čtení s porozuměním psaní - jednotlivé prvky písmen, poznávání techniky psaní a osvojování písmen, slabik, slov - opis, přepis podle předlohy - diktát, autodiktát písmen, slabik, slov, jednoduchých vět - velká počáteční písmena schopen převyprávět krátký příběh s obrázkovou oporou - čte a rozumí jednoduchému textu, dodržuje správnou intonaci při čtení jednoduchých vět - zná všechna písmena, jejich psací i tiskací podobu - zvládá opis podle předlohy a přepis slov a krátkých vět - zvládá diktát a autodiktát písmen, slabik, slov, velmi jednoduchých vět - jména osob, začátky vět 29

30 2. ročník český jazyk Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezov témata Poznámky komunikativní a slohová výchova - čtení - vyjadřovací schopnosti (sloh) - psaní jazyková výchova - abeceda - věta - čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu - užívá správný slovní přízvuk - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - učí se vyjadřovat ve větách - učí se vyjádřit svůj názor, pocity - cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat - učí se naslouchat druhému - vypráví podle obrázkových osnov - zvládne opis, přepis - dokáže napsat adresu, přání - dodržuje hygienické a pracovní návyky při psaní - seznamuje se s abecedou - seřazuje slova podle abecedy - zná principy řazení slov při stejných počátečních písmenech - pozná konec věty a začátek věty následující - rozlišuje druhy vět - rozlišuje věty jednoduché a jednoduchá souvětí - dodržuje pořadí slov ve větě - rozeznává věty podle postoje mluvčího VV ilustrace k textu M psaní číslic 30

31 - slovo, slovní význam - slovo, slabika, hláska, písmeno - psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - slovní druhy - psaní velkých písmen - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu, slova souřadná, nadřazená, podřazená - orientuje se v rozdělení hlásek - umí rozdělit slova na slabiky - učí se rozdělit slova na konci řádku - rozezná slabikotvorné r, l - zná gramatiku psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách - pozná a používá párové souhlásky - dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - seznamuje se se slovními druhy - poznává podstatná jména a slovesa v textu - rozlišuje obecná a vlastní jména - průběžně se seznamuje s pravopisem jmen - ví, že věta začíná velkým písmenem literární výchova - poslech literárních textů - tvořivé činnosti s literárním textem - seznamuje se s pojmem poezie a próza - umí recitovat báseň - dokáže převyprávět přečtený text podle obrázkové osnovy - všímá si spojitosti textu s ilustrací - domýšlí jednoduché příběhy - zapojuje se do dramatizace, řeší hádanky a slovní hříčky MKV-lidské vztahy, vyprávění, pohádky Probíraní autoři: František Hrubín Jiří Havel Jiří Trnka Helena Zmatlíková 31

32 3. ročník český jazyk Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky komunikativní a slohová výchova - vyjadřovací schopnosti - psaní jazyková výchova - věta jednoduchá a souvětí - nauka o slově - slova příbuzná - vyjmenovaná slova - orientuje se v textu slyšeném i psaném - umí věrohodně popsat osobu, zvíře, věc - umí telefonovat - učí se napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici - slohové útvary: vyprávění dle osnovy, popis, výpis, výtah, dopis, sebehodnocení - provádí kontrolu vlastního psaného projevu - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - dbá správných hygienických návyků při psaní - odliší jednoduchou větu od souvětí - spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami - seznamuje se se vzorcem souvětí - najde a určí kořen, příponu a předponu slov - zná příklady slov souznačných a protikladných a používá je ve větě - vyhledává v textu slova příbuzná - zvládá vyjmenovaná slova a dovede je použít - odůvodňuje a správně píše y/ý, i/í ve vyjmenovaných i příbuzných slovech VV-ilustrace PRV- výpis, výtah MA-zápis číslic do tisíce psaní jednotek, velká tiskací písmena 32

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více