5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené"

Transkript

1 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu, Ïe koordinaãní skupina v oblasti vznikla aï v prûbûhu konzultací, byl celý návrh 1. Komunitního plánu péãe zpracován odborníky z Centra komunitní práce. Ti ãerpali inspirace a odborné názory z publikací: w Projekt rozvoje sociálních sluïeb z programu PHARE EU (zpráva ã. II.) w publikace Obce, mûsta, regiony a sociální sluïby w publikace NADùJE cíle a poslání w publikace Bezdomovství extrémní vylouãení w z materiálu Odboru sociální práce Magistrátu Ústí nad Labem Výstupy z informaãního systému w z Katalogu sociálnû zdravotních sluïeb regionu Ústí nad Labem w ze Zákona ã.100/1988 Sb., o sociálním zabezpeãení w ze sborníku Semináfi na téma bezdomovství v Evropû konaný v Olomouci V rámci procesu konzultací iniciovalo obãanské sdruïení Centrum komunitní práce vznik pracovní skupiny a posléze vznik koordinaãní skupiny za oblast sociální pomoci a péãe o obãany v pfiechodné sociální krizi.v prûbûhu konzultací do lo ke spojení se sociální oblastí pomoci a péãe o obãany spoleãensky nepfiizpûsobené. Spojením dvou oblastí byla 6. dubna 2000 vytvofiena koordinaãní skupina pro oblast sociální pomoci a péãe o obãany v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené. Vzhledem k definovaným potfiebám a nedostatku sluïeb podpofiil Magistrát mûsta Ústí nad Labem oblast v roce Byl vypsán grant na provozování Azylového domua zámûr byl realizován. V roce 2000 byl vypsán grant na zaji - tûní sluïeb krizové intervence a vzniklo Centrum krizové intervence. Vedle podpofiených sluïeb zahájila svoji ãinnost ve mûstû Poradna pro integraci a zaãalo pracovat obãanské sdruïení Sokrates terénní práce v oblasti HIV/AIDS. âinnost tûchto organizací spoleãnû se stávajícími subjekty a vznik koordinaãní skupiny znaãnû posunuly rozvoj sluïeb v oblasti. Na základû tûchto skuteãností bude moïno v dal ích letech získat kvalitnûj í pfiehled o potfiebách klientû a zpracovat pfiesnûj í data za oblast. Charakteristika cílové skupiny: Do oblasti spadají obãané, ktefií se ocitnou v pfiechodné sociální krizi nebo nepfiirozené sociální situaci, která nemá dlouhodobûj í charakter a kde je pfiedpoklad, Ïe pfiimûfienou a vhodnou péãí a pomocí dojde k ãasné nápravû. Cílové skupiny: w lidé Ïijící v naru ených manïelských, partnerských a mezilidských vztazích w osamocené matky s dûtmi w tûhotné osamocené matky s dûtmi w svobodné matky w týrané Ïeny a obhajoba Ïenských práv w osamocení otcové s dûtmi w závaïnûj í právní újma a obhajoba lidských práv w situace lidí s problémem nezamûstnanosti w lidé s homosexuálními vztahy

2 w lidé s onemocnûním AIDS w lidé v náhlých krizových situacích, smrt v rodinû, rozchod s rodiãi, aj. w lidé s politickým azylem uprchlíci w bezdomovci âást lidí nedisponuje schopnostmi a sociálními dovednostmi, které by jim zabezpeãily bûïný Ïivot v rodinû, trvalé bydli tû, stabilní zamûstnání a bezkonfliktní vztah ke spoleãnosti, svým spoluobãanûm, státu a jeho orgánûm. Nároky na obãany se obecnû zvy ují, a to jak v zamûstnání, tak v jeho spoluodpovûdnosti za zabezpeãení osobních potfieb a potfieb svých blízkých. Existuje více rizik ztráty sociálního bezpeãí, zejména u osob, které jsou zranitelné v dûsledku svých osobních dispozic a osudû. Je mnoho lidí, ktefií postrádají zdravé sociální zázemí. I jednotlivé systémy sociální ochrany (sociální poji tûní a státní sociální podpora) nejsou schopny plnû garantovat zaji tûní v ech osob. Dochází tak k pfiípadûm, Ïe nûkteré osoby sociální sítí propadnou a zûstávají nezabezpeãeny. Potfieby cílové skupiny (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem data za rok 1999, zpracováno Odborem sociální práce Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) Na základû výstupû z DotazníkÛ pro poskytovatele sociálních sluïeb byly jako prioritní potfieby oznaãeny samotnými poskytovateli: potfieby emoční podpory, potfieby zamûstnání, potfieby informací. Potfieby uživatelû služeb v oblasti oblasti pomoci nejdûležitûjší oblasti potfieby uživatelû služeb vyznačené pomoci vyznačené oblasti pomoci poskytovateli poskytovateli informovanost 88% * 38% péče o vlastní osobu 75% * 38% vedení domácnosti 25% 0% ubytování/bydlení 63% * 38% stravování 25% 13% zamûstnání 88% * 38% vztahy 63% 25% emoční podpora 100% * 38% bezpeãnost 38% 13% finance 75% 13% náplà volného ãasu 50% 0% jiná oblast orientace, komunikace, lékafiské pfiedná ky 51% 51% Poznámka: * potfieby uïivatelû oznaãené poskytovateli jako nejdûleïitûj í Pfiehled zafiízení poskytujících služby Poradna pro Ïeny a dívky Stfiedisko sociálních sluïeb âeského ãerveného kfiíïe Ústí nad Labem Poradna pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy Poradna pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy Linka dûvûry Domov pro matky s dûtmi domov pro matky a krizová lûïka pro dûti v Domovû penzionu pro dûchodce Severní Terasa O etfiovatelská a peãovatelská sluïba Ústí nad Labem Azylová ubytovna Bûlehradská Úfiad práce v Ústí nad Labem Aktivní politika zamûstnanosti Spirála, o.s. Centrum krizové intervence Sokrates, o.s. Azylový dûm oblastní charita Ústí nad Labem Poradna pro integraci

3 5.8.3 Základní data o jednotlivých zafiízeních (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem za rok 1999) zafiízení / organizace Poradna Stfiedisko PMR a MV PMR a MV oblasti pomoci pro ženy soc. služeb linka a dívky dûvûry kapacita max. poãet klientû nedefin. v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb let 3 X let 0 X let 6 75 let Ïeny dívky 80 % 40 % 63 % 78 % muïi chlapci 20 % 60 % 37 % 22 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet (v tisících) z toho státní dotace investice zafiízení / organizace DPD Stfiedisko Úfiad práce Ústí n. Lab. oblasti pomoci +DMD a pečovat. S. Terasa služba ÚL ÚP bez aktivní domov azylová aktivní politika pro matky ubytovna politiky ÚP kapacita max. poãet klientû nedefin. nedefin. v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb 0 26 let let let nesledováno Ïeny dívky 80 % 40 % 63 % 78 % muïi chlapci 20 % 60 % 37 % 22 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet (v tisících) z toho státní dotace investice Členové koordinační skupiny za oblast sociální pomoci apéče o občany v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené manaïer koordinaãní skupiny Sokrates, o.s. Poradna pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy Stfiedisko sociálních sluïeb âeského ãerveného kfiíïe Domov pro matky s dûtmi Severní Terasa Azylová ubytovna mûsta Ústí nad Labem Petr Biskup Mgr. Eva Petrová Nevena âernohorská Dagmar piãková Vlasta âernohorská

4 Azylový dûm Ústí nad Labem Poradna centrum pro integraci Magistrát Ústí nad Labem Odbor sociální práce Spirála, o.s. Poradna pro Ïeny a dívky ubytovna Stfiekov CKP, o.s. Vlasta Kopsová, Bc. Olga váchová Dagmar indeláfiová Vûra Machaãová Bc. Zuzana Le ková, Mgr. Martina Vojtí ková Zdena Jakubová Krupiãka Michal Polesný Čeho chceme dosáhnout v období pokrytém 1. Komunitním plánem péče rozvoj a útlum jednotlivých typû péče Stfiednûdobé cíle a opatfiení 1. Komunitního plánu péče ve mûstû a okrese Ústí nad Labem na období let Cíl 1. Zajištûní služeb pro nezávislé bydlení Opatfiení 1.1 Zaji tûní provozu Domu pro matky s dûtmi s návazností na chránûné byty pro matky s dûtmi Opatfiení 1.2 Chránûné byty pro krátkodobé bydlení s následnou moïností samostatného Ïivota Opatfiení 1.3 DÛm na pûl cesty s návazností na chránûné byty Opatfiení 1.4 Pfiechodné krizové bydlení pro obãany mûsta Ústí nad Labem Cíl 2. Zajištûní služeb komplexního sociálního poradenství Opatfiení 2.1 Vznik nízkoprahového informaãního centra Cíl 3. Zajištûní krizových služeb Opatfiení 3.1 Zaji tûní krizových sluïeb ve mûstû a okrese Ústí nad Labem stávajícími zafiízeními, roz ífiení jejich sluïeb o krizová lûïka, pfiípadnû terénní tým Cíl 4. Sociální programy pro zamûstnávání osob v pfiechodné sociální krizi apro občany společensky nepfiizpûsobené Opatfiení 4.1 Programy pro zamûstnávání dlouhodobû nezamûstnaných Opatfiení 4.2. Poradna pro nezamûstnané s Job klubem Cíl 5. Rozvoj služeb pro ochranu a obhajobu práv občanû rozvoj současných služeb v oblasti sociální pomoci péče o osoby v pfiechodné sociální krizi a pro občany společensky nepfiizpûsobené Opatfiení 5.1 Rozvoj sluïeb Poradny pro integraci uprchlíkû Opatfiení 5.2 Ochrana a obhajoba práv Ïen Opatfiení 5.3 Podpora a rozvoj obãanského sdruïení Sokrates Ústí nad Labem HIV/AIDS

5 Cíl 6. Zajištûní a rozšífiení služeb Azylového domu Opatfiení 6.1 Roz ífiení provozu Azylového domu Cíl 7. Zajištûní terénní práce práce na ulici Opatfiení 7.1 Zaji tûní terénní práce stávajícími poskytovateli Cíl 8. Zajištûní služeb stravování, hygieny a oblečení pro osoby společensky nepfiizpûsobené Opatfiení 8.1 Posilovat ãinnost Oblastního stfiediska âerveného kfiíïe stravování, hygiena, obleãení Cíl 9. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o osoby v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené Opatfiení 9.1 Zaji tûní plánování péãe prostfiednictvím komunitních plánû v dal ích obdobích v oblasti péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené; psaní rozvojových projektû Opatfiení 9.2 Zaji tûní koordinace poskytovatelû v oblasti péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené, implementace 1. Komunitního plánu péãe a rozvoj oblasti Opatfiení 9.3 Zaji tûní vyhodnocování efektivity sluïeb a kvality péãe v oblasti sociální pomoci a péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené Opatfiení 9.4 Zaji tûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti sociální pomoci a péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené

6 Cíl 1. Zajištûní služeb pro nezávislé bydlení w na základû výstupû z dotazníkû mají obãané vý e popsaných skupin ve mûstû Ústí nad Labem velmi malé moïnosti opatfiit si levné, perspektivnû cenovû dostupné bydlení w obãan, který by projevil schopnost samostatného Ïivota má omezené moïnosti opatfiit si vlastní bydlení w pfii nemoïnosti samostatného bydlení je mnoho aktivit, smûfiujících k samostatnému Ïivotu, odsouzeno k nezdaru w mûïe dojít k tomu, Ïe obyvatelé zablokují jeho kapacitu rûzných zafiízení, nebo se vrátí zpût na ulici w aby tato situace nenastávala je nutné vymezení ãásti bytového fondu jako sociálních bytû pro sociální úãely w napfiíklad: v zahraniãí je vyuïíván model, jehoï základem je: pokud obãan projeví schopnost samostatného Ïivota v pfiidûleném bytû, je tento byt pfieveden na nûj (stane se nájemcem) a organizace, která sluïbu zaji Èuje obdrïí od obce dal í Opatfiení 1.1 Zajištûní provozu Domu pro matky s dûtmi s návazností na chránûné byty pro matky s dûtmi w domov pro matky s dûtmi poskytuje pfiechodné ubytování matkám s dûtmi, které se dostaly do sloïité Ïivotní situace a dal í sociální sluïby spojené s pobytem matek a dûtí w domov pro matky s dûtmi je umístûn v prostorách panelového domu Domova penzionu pro dûchodce Severní Terasa w jsou zde pfiijímány matky s dûtmi do 3 let vûku dítûte, je moïnost pobytu i star ích dûtí w problémem je obtíïnû fie itelná bytová situace s následným odchodem do samostatného bydlení w v opatfiení jde o roz ífiení kapacity domova pro matky s dûtmi o 4 bytové jednotky velikosti nebo v Ústí nad Labem, jako následnou péãi po odchodu matek z domova pro matky s dûtmi, s tím, Ïe uïívací právo by pfie- lo v pozdûj í dobû na matku, za pfiedem stanovených podmínek; po pfiidûlení tûchto bytû by byly postupnû vyãlenûny pro potfieby domova pro matky s dûtmi byty dal í w vytvofiení podmínek pro dûstojný Ïivot matek s dûtmi, které se ocitly v mimofiádnû nároãné nebo krizové situaci, kterou nemohou nebo neumûjí samy vyfie it w sniïování kriminality w nebyly urãeny v procesu konzultací w kapacita domova pro matky s dûtmi 40 klientû (15 matek a 25 dûtí) w 4 bytové jednotky ( 4 aï 8 matek a 8 aï 16 dûtí)

7 Opatfiení 1.2 Chránûné byty pro krátkodobé bydlení s následnou možností samostatného života w krátkodobé ubytování na maximálnû 1 2 roky pro obãany, jako následná péãe po azylovém domû, domu na pûl cesty, terapeutické komunitû aj. w zaji tûní sluïby socioterapeutû pravidelné náv tûvy klientû, pomoc pfii pfiechodu na samostatný Ïivot ve spoleãnosti w bytové jednotky ve správû nebo majetku jednotlivých poskytovatelû (napfi.: Azylový dûm, DÛm na pûl cesty, Centrum krizové intervence, Poradna pro integraci aj.) w odchod klientû ze systému sociálních sluïeb do sociální nezávislosti a suverenity w sniïování finanãních nákladû v sociálním systému w dostatek míst v poskytovaných sociálních sluïbách w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w 4 bytové jednotky s 12 místy 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 1.3 DÛm na pûl cesty s návazností na chránûné byty Opatfiení je fie eno v oblasti sociální pomoci a péãe o dûti a mládeï pod opatfiením ã Opatfiení 1.4 Pfiechodné krizové bydlení pro občany mûsta Ústí nad Labem w z bytového fondu mûsta vyãlenit 1 byt pro fie ení krizových situací; pobyt v tomto bytû by trval maximálnû 1 mûsíc a byl by hrazen klientem w byt by byl ve správû nevládní neziskové organizace poskytující sluïby v dané oblasti w jde o byt, který je k dispozici pro pfiípad, Ïe se osoba z mimofiádných dûvodû ocitne bez stfiechy nad hlavou a je tfieba ji krátkodobû ubytovat w pfieváïnû se jedná o klienty, ktefií mají zamûstnání a Ïijí normálním zpûsobem Ïivota w moïnost pro obãany v krátkodobé krizi vyfie it své problémy w nebyly urãeny v procesu konzultací w 1 byt s kapacitou 4 lûïka po dobu 1. Komunitního plánu péãe

8 Cíl 2. Zajištûní služeb komplexního sociálního poradenství Komplexní sociální poradenství je podle vûcného zámûru zákona o sociálních sluïbách nezbytné chápat jako sociální sluïbu obãanovi, který se dostává do obtíïné sociální situace na stranû jedné, popfiípadû jako sociální sluïbu obãanovi, který potfiebuje získat pouze informace o svých nárocích, vyplývajících z jednotlivých systémû sociální ochrany obãana, tj. ze systémû poji tûní, podpory a pomoci nebo ze systému upravujícího zamûstnanost na stranû druhé. Základní informace mohou být poskytovány i o moïnostech poradenství, poskytovaného v rámci jiných resortû, napfi. resortu zdravotnictví, kolství, spravedlnosti apod., pokud pfii fie ení konkrétní situace obãana potfieba získání takovéto informace vznikne. Cílem odborného sociálního poradenství by pak mûla být konkrétní pomoc pfii fie ení obtíïné sociální situace obãana, a to buì pomoc zabezpeãovaná prostfiednictvím ãinností, vedoucích k odstranûní pfiíãin vzniku takovéto situace, nebo pomoc vedoucí ke zmírnûní konkrétních dopadû této situace na obãana. Praktická pomoc mûïe být poskytnuta nepfiímo i tak, Ïe jsou obãanovi poskytnuty základní informace, které mu umoïní orientovat se ve stávajících moïnostech, vedoucích k vyfie ení jeho situace. Tak má obãan na jedné stranû moïnost vyfie it po takovéto konzultaci problém vlastními silami a vlastním pfiiãinûním, není-li v ak toho schopen, je mu zprostfiedkována potfiebná odborná poradenská sluïba. Z vý e uvedených dûvodû by proto sociální poradenství mûlo jako sluïba sociální intervence v systému sociální pomoci plnit dva základní úkoly: jednak zabezpeãovat na jednotlivých úrovních státní správy i samosprávy prostfiednictvím pfiíslu ných pracovníkû plnou informovanost o nárocích, které pro obãany vyplývají z právních norem, upravujících jednotlivé systémy sociální ochrany obãanû, a zprostfiedkovat v pfiípadû potfieby informace z jiných zdrojû i konkrétní pomoc ze strany pfiíslu ných poradenských zafiízení, za druhé pak konkrétnû pomáhat tûm obãanûm, ktefií se ocitli v obtíïné sociální situaci, a to prostfiednictvím odborných poradenských aktivit vãetnû pfiíslu né terapie. Je dobfie, Ïe citovaný vûcný zámûr zákona o sociální pomoci toto rozli ení na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství respektuje. Opatfiení 2.1 Vznik nízkoprahového informačního centra w nízkoprahová informaãní centra pro první kontakt z ulice poskytující sluïby komplexního sociálního poradenství; centra, která jsou koncipována jako volnû pfiístupné klubové prostory s malou kavárniãkou, malým hracím prostorem pro dûti, se sluïbou komplexního sociálního poradenství, tak jak ho chápe novû pfiipravovaný zákon o sociálních sluïbách w mohou být umístûna v bytových prostorách bytu 5+1, nejlépe v pfiízemí; v centrech pracují 3 4 komunitní pracovníci s pomocí dobrovolníkû; centra mají sedmidenní provoz do veãerních hodin; nedoporuãuje se zaji Èovat noãní sluïby; centra se pak mohou stát pouze útoãi tûm bezdomovcû w svûj image a profil klientely si komunitní centra budou nacházet podle problematiky jednotlivých obvodû mûsta, kde budou pûsobit; celkovû poskytují sluïby v em obãanûm, ktefií potfiebují informaci a poradenství; centrum zároveà nabízí fiadu tiskových materiálû, letákû, Katalog sociálnû zdravotních sluïeb a dal í potfiebné materiály; centra budou vybavena moderní technikou a metodickými materiály; zahraniãní zku enosti ukazují, Ïe ve vût inû evropských státû je poradenství a poskytování potfiebných informací obãanûm souãástí systémû sociální pomoci; informace jsou poskytovány jako jedna ze sociálních sluïeb; v ãlánku 13 Evropské sociální charty, kde je vymezeno právo na sociální a lékafiskou pomoc, je uloïena povinnost, aby bylo v pfiíslu ných právních normách stanoveno, Ïe kaïdému se mûïe dostat

9 prostfiednictvím kompetentních vefiejných nebo soukromých sluïeb takovéto poradenství a osobní pomoci nezbytné k pfiedcházení, zru ení nebo odstranûní stavu potfiebnosti jednotlivce nebo rodiny w zpoãátku je moïné zfiídit 1 centrum a modelovû odzkou et jeho úãinnost (je moïné ãerpat také bohaté zku enosti z Roudnice nad Labem, kde centrum pro komplexní sociální poradenství je v provozu) w zaji tûní chybûjící sluïby obãanûm mûsta Ústí nad Labem, jako dûleïité souãásti systému sociální pomoci w nebyly urãeny v procesu konzultací w obãanû mûsta a okresu Ústí nad Labem po dobu 1. Komunitního plánu péãe Cíl 3. Zajištûní krizových služeb Krizové sluïby nejsou jasnû vyhranûné k nûkteré z cílových skupin obãanû. Jsou orientovány na dûti i dospûlé s cílem poskytovat krizovou intervenci lûïkového i ambulantního typu. V procesu konzultací návrhu 1. Komunitního plánu péãe do lo k diskusi o profilu sluïeb tfií poskytovatelû, ktefií mají k této problematice nejblíïe a nûkteré sluïby jiï poskytují, jsou to: w Poradna pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy a Linka dûvûry w obãanské sdruïení Spirála Centrum krizové intervence w Domov pro matky s dûtmi (krizová lûïka pro dûti) Opatfiení 3.1 Zajištûní krizových služeb ve mûstû a okrese Ústí nad Labem stávajícími zafiízeními, rozšífiení jejich služeb o krizová lûžka, pfiípadnû terénní tým w zaji tûní poskytování komplexní psychosociální péãe v oblasti léãby a prevence akutních Ïivotních krizí v em obãanûm bez rozdílu vûku v Centru krizové intervence provozovaným Spirála, o.s. w vybudování a zaji tûní provozu 9 krizových lûïek v tomto Centru krizové intervence a rozvoj práce terénního týmu w poskytování poradenské a terapeutické péãe v rodinných, manïelských, partnerských a jiných mezilidských vztazích vãetnû sluïeb linky dûvûry poskytované Poradnou pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy w zaji tûní krizových lûïek pro dûti, které potfiebují v naléhavých pfiípadech okamïitou pomoc z dûvodû napfi.: náhlé hospitalizace, úmrtí na stranû rodiãû nebo osob odpovûdných za výchovu dítûte, sluïba je provozována Domovem pro matky s dûtmi Severní Terasa w zaji tûní sluïeb obãanûm mûsta a okresu Ústí nad Labem, ktefií se ocitají v krátkodobé krizi, prevence pfied dlouhodobou hospitalizací w sniïování patologických jevû (alkoholismus, drogy) w sniïování finanãních nákladû v sociálním systému

10 w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû po dobu 1. Komunitního plánu péãe Cíl 4. Sociální programy pro zamûstnávání osob vpfiechodné sociální krizi a pro občany společensky nepfiizpûsobené w stálé zvy ování poãtu nezamûstnaných vede ke zvy ování rizik spojených s krizovými situacemi, nejvût ím problémem je dlouhodobá nezamûstnanost w situace na trhu práce vyïaduje rozvíjet nové sociální sluïby a programy reagující na situaci dlouhodobû nezamûstnaných Opatfiení 4.1 Programy pro zamûstnávání dlouhodobû nezamûstnaných Poznámky w rozvoj sociálních programû pro dlouhodobû nezamûstnané obãany, pfiedev ím mladých absolventû, které je obtíïné umístit na trhu práce w supervidované zamûstnání zamûstnání s podporou; klient je postupnû zamûstnáván nejdfiíve na krat í období, které se postupnû prodluïuje; bûhem adaptace na pracovní místo je klientovi poskytována podpora pracovního asistenta ãi sociálního pracovníka, který pracuje s klientem ve tfiech rovinách: zamûstnání, rodina, osobní problematika w pracovní asistenti v zamûstnavatelských firmách; vût í zamûstnavatelé ve spolupráci s Úfiadem práce mohou na svém pracovi ti zfiizovat funkce pracovního asistenta, který by mûl vzdûlání v oblasti sociální práce ãi absolvoval rekvalifikaãní kurz a byl pro kolen na tuto práci w zpracovat ve keré informace o stávajících moïnostech v oblasti zamûstnávání w stanovit a najít finanãní zdroje potfiebné k ãinnosti programû w spoleãnû s Úfiadem práce a subjekty, které zaji Èují rekvalifikace, zpracovat vhodnou nabídku rekvalifikaãních kurzû w vypracování nabídky sociálních programû pro zamûstnávání w vytvofiení ir ího podílu subjektû na fie ení problémû komunity w prevence rizikového chování u nezamûstnaných w integrace obãanû do spoleãnosti w nebyly urãeny v procesu konzultací Pfiedpokládaný počet klientû w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 4.2. Poradna pro nezamûstnané s Job klubem Poznámky w Job kluby pracovní kluby jsou vytváfieny prioritnû pro dlouhodobû nezamûstnané klienty a klienty obtíïnû umístitelné na trhu práce; kluby plní nûkolik funkcí: monitorují situaci, udrïují klienta v aktivitû, motivují klienta

11 a pracují se ztrátou zájmu klienta o práci, poskytují sociální poradenství, zprostfiedkovávají práci tvofiivou formou, uãí klienty dovednostem v získávání práce a návykûm v kultufie práce, provádí podpûrnou psychoterapii; Job kluby probíhají 1 aï 2krát týdnû; mají svého vedoucího a asistenta (napfi. z fiad romské komunity), na ãást úvazku sociálního pracovníka, dobrovolné pracovníky a na specifické problémy jsou najímáni odborníci (psycholog, právník, lékafi aj.); v Job klubu se klienti obmûàují, pracuje se s otevfienou skupinou w tato poradna by mohla být souãástí jiï existujícího subjektu nebo souãástí sluïby sociální agentura, viz opatfiení u dlouhodobû du evnû nemocných obãanû w udrïování motivace klientû w získávání dovednosti potfiebných pro nalezení práce w sociální prevence u obãanû obtíïnû umistitelných na trhu práce w na 1 rok w 30 klientû za 1 mûsíc Cíl 5. Rozvoj služeb pro ochranu a obhajobu práv občanû rozvoj současných služeb v oblasti sociální pomoci péče o osoby vpfiechodné sociální krizi a pro občany společensky nepfiizpûsobené Po politických zmûnách v roce 1989 se âeskoslovenský stát vrátil k demokratickým principûm vlády. V souladu s mezinárodními úmluvami, ke kterým se zavázal, by se mûly v eobecnû rozvíjet sluïby související s ochranou a obhajobou práv obãanû. Opatfiení 5.1 Rozvoj služeb Poradny pro integraci uprchlíkû Poznámky w Poradna pro integraci pomáhá pfii zaãleàování do spoleãnosti lidem, kterým byl pfiiznán politický azyl v âeské republice w Poradna pro integraci poskytuje profesionální sluïby v oblasti poradenství, psychoterapie a arteterapie, spolupracuje s místními samosprávami a státními institucemi a oslovovuje vefiejnost s cílem zvý it toleranci vûãi lidem rûzných národnostních men in w filosofií Poradny pro integraci je podpora klienta pfii samostatném fie ení jeho sociální situace, respektování jeho názorû a jeho zodpovûdnosti a práva rozhodovat o vlastním Ïivotû w Poradna pro integraci informuje uznané uprchlíky o jejich právech a povinnostech a pomáhá s orientací v na em sociálním systému w Poradna pro integraci zakládá komunitní centra ve mûstech, kde Ïije vût í poãet uznaných uprchlíkû (Ústí nad Labem, Praha, Brno) w zaãlenûní lidí, ktefií získali politický azyl v âeské republice do spoleãnosti, tak, aby mohli být jejími plnohodnotnými obãany

12 w pozitivní pfiedstavení jiných kultur vefiejnosti, komunikace mezi komunitami cizincû a ãeskou spoleãností w Kã na 1 rok Pfiedpokládaný počet klientû w obãanû s politickým azylem, obãanû s dlouhodobým vízem v âr po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 5.2 Ochrana a obhajoba práv žen w sluïby v této oblasti poskytuje Poradna pro Ïeny a dívky w jedná se o pomoc Ïenám a dívkám v obtíïných Ïivotních situacích w zaji tûní pfiedná ek pro koly o rodinné a sexuální výchovû w gravitesty w prosazování práv Ïen w pfiedcházení kriminalitû a promiskuitû u mládeïe w fie ení problémû Ïen osamocení, neplánované tûhotenství w doplnûní chybûjícího ãlánku sluïeb v sociální oblasti w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe Pfiedpokládaný počet klientû w 900 klientû, pro klientû pfiedná ková ãinnost po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 5.3 Podpora a rozvoj občanského sdružení Sokrates Ústí nad Labem HIV/AIDS w zaji tûní primární prevence v oblasti HIV/AIDS w zaji tûní primární pomoci mladému ãlovûku v tísni a nároãné Ïivotní situaci w pomoc ve sféfie mezilidských vztahû w podpora bezrizikového zpûsobu Ïivota mládeïe w zaji tûní poradenství v rizikové oblasti gay minoritám w zaji tûní terénní práce v rizikových skupinách mládeïe w pfiedcházení a minimalizace kod a rizik spojených s problémy ífiení infekce HIV/AIDS w minimalizace patologických jevû prostituce, kriminalita, ífiení infekãních nemocí w pomoc HIV pozitivním jedincûm pfii zafiazování do normálního zpûsobu Ïivota w nebyly urãeny v procesu konzultací

13 Pfiedpokládaný počet klientû w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 6. Zajištûní a rozšífiení služeb Azylového domu w v oblasti sociální pomoci jsou zaji Èovány tyto základní sluïby: a) nouzová noclehárna v Azylovém domû s kapacitou dvaceti lûïek Oblastní charita b) Azylová ubytovna Bûlehradská s kapacitou 11 lûïek Peãovatelská sluïba w ve mûstû Ústí nad Labem neexistuje zafiízení, které by poskytovalo komplexní sluïby pro klienty bezdomovce Opatfiení 6.1 Rozšífiení provozu Azylového domu w Azylový dûm by mûl poskytovat sluïby: a) noclehárna b) ubytovna c) sociální a obãanské poradenství informaãní servis w provozování v ech typû zafiízení v jednom objektu není sice optimální, ale z provozních i finanãních dûvodû je moïné, v mnoha pfiípadech i nutné w spoleãné jsou technické provozy, ale platí striktní pravidlo, Ïe nikdy nejsou spoleãné prostory obytné w klienti s odli nû závaïnou problematikou nesdílejí spoleãné prostory, naopak je Ïádoucí rozdílnou klientelu od sebe oddûlit w komfort ubytovny je pfii v í stfiídmosti vy í neï noclehárny, je to dáno odli - nými nároky a povinnostmi uïivatelû rûzných stupàû azylové péãe w pfiechod z noclehárny do ubytovny pfiedstavuje úspûch klienta, návrat do noclehárny je nástrojem sankce w zafiízení je urãeno pro dospûlé muïe; není Ïádoucí, aby v jednom zafiízení spolu byli muïi a Ïeny dohromady w denní pobyty pro bezdomovce je naproti tomu moïno fie it spoleãnû, tuto sluïbu poskytuje zafiízení âeského ãerveného kfiíïe w není Ïádoucí, aby denní stfiedisko fungovalo v jednom objektu spoleãnû s noclehárnou nebo ubytovnou, protoïe klienti by nebyli nuceni objekt opustit, coï popírá ideu resocializace klientû noclehárna: w jde o zafiízení, které by mûlo poskytovat v zásadû ubytování na jednu noc, zejména pokud se klient dostaví v prûbûhu noci w klientovi je poskytnuta moïnost základní oãisty, postel, obleãení na noc w klient si ukládá své vûci do pfiidûlené skfiíàky w ráno je klient kontaktován sociální pracovnicí, je proveden anamnestický rozhovor a posouzena sociální situace klienta a jeho sociální potfiebnost w za nocleh klient platí symbolickou ãástku ubytovna: w toto zafiízení je urãeno pro pfiechodný ãi déletrvající pobyt klientû bez pfiístfie í w na ubytovnu budou umisèováni motivovaní klienti, ktefií spolupracují na fie ení své situace bûhem pobytu na noclehárnû a ktefií se aktivnû podílejí na zmûnû své osobní situace w je urãena osobám se stabilním pfiíjmem (sociální dávky, brigádnický pracovní pomûr aj.)

14 w klient je povinen úãastnit se programu Azylového domu w za pobyt na ubytovnû se platí vy í ãástka neï na noclehárnû w doplnûní chybûjících sluïeb pro obãany mûsta a okresu Ústí nad Labem w resocializace klientely w prevence rizikového chování klientû w vytvofiení 10 nových pracovnívh míst (sniïování nezamûstnanosti) w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe Pfiedpokládaný počet klientû w 250 klientû, stálých lûïek po dobu 1. Komunitního plánu péãe Cíl 7. Zajištûní terénní práce práce na ulici w typ programû zamûfiený na obãany s rizikovým chováním a obãany v sociální nouzi w obãané mnohdy konãí v nápravném zafiízení za kriminální delikty, ve zbídaãeném stavu na jednotkách intenzivní péãe nebo vlastní smrtí Opatfiení 7.1 Zajištûní terénní práce stávajícími poskytovateli w terénní práce je provádûna v místû pobytu ohroïených obãanû w její souãástí je aktivní vyhledávání ohroïených obãanû, navazování kontaktû, poskytování sociální pomoci a poradenství, mapování lokality z hlediska výskytu sociálnûpatologických jevû, vãetnû sbûru, analýzy a sumarizace poznaných informací o pfiíãinách, charakteru a intenzitû nepfiíznivé sociální situace w specifickou formou terénní práce je práce na ulici streetwork zamûfiený na specifické skupiny sociálnû ohroïených obãanû w jedná se o aktivní vyhledávání s nízkoprahovou nabídkou sociální pomoci zamûfienou na rizikové jedince a skupiny w obãané jsou dlouhodobû kontaktováni v ãasech a místech jejich spontánního pobytu a setkávání w terénní práce je napojena na dal í síè sluïeb w terénní týmy by mûly vzniknout v rámci poskytovaných sluïeb Oblastní charitou Ústí nad Labem w pomoc klientûm v jejich pfiirozeném prostfiedí w zaji tûní chybûjících sluïeb pro obãany mûsta Ústí nad Labem w kvalitnûj í informace z terénu w zvý ení ochrany a informovanosti obyvatelûm okresu a mûsta Ústí nad Labem w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe Pfiedpokládaný počet klientû w 400 klientû po dobu 1. Komunitního plánu péãe

15 Cíl 8. Zajištûní služeb stravování, hygieny a oblečení pro osoby společensky nepfiizpûsobené w tento typ sluïeb poskytuje pro obãany spoleãensky nepfiizpûsobené jako jediné na území mûsta Ústí nad Labem zafiízení Stfiediska sociálních sluïeb âeského ãerveného kfiíïe Opatfiení 8.1 Posilovat činnost Stfiediska sociálních služeb Českého červeného kfiíže stravování, hygiena, oblečení w stfiedisko poskytuje sluïby: denní pobyty pro bezdomovce stravovací sluïby poradenství a informace moïnosti základního o acení moïnosti osobní hygieny w provozování v ech sluïeb v jednom objektu není ideální, ale je v podstatû moïné a pfiedev ím z finanãního hlediska nutné w v prûbûhu dne je zaji tûna poradenská ãinnost, stravování, moïnost o acení a osobní hygiena w významné je prodávání obûdû za nízkou cenu a to kaïdý den po celý rok w zaji tûní pomoci obãanûm, ktefií se ocitnou v sociální tísni w umoïnit klientûm návrat do spoleãnosti w vytváfiení nových pracovních míst w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe Pfiedpokládaný počet klientû w osob dennû Cíl 9. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o osoby v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené Mûsto Ústí nad Labem ve spolupráci se Stálým výborem pro rozvoj sociální sféry si je vûdomo toho, Ïe pokud poskytovatelé mají odbornû zaji Èovat fiadu sociálních sluïeb a programû, které budou uspokojovat potfieby obãanû mûsta Ústí nad Labem v jednotlivých oblastech sociální pomoci, musejí mít vytvofieno zázemí pro svou práci. Rada mûsta Ústí nad Labem a Zastupitelstvo mûsta Ústí nad Labem pfiijaly proto fiadu usnesení, která se vztahují k vytvofiení infrastruktury pro sociální sluïby a programy. Priority mûsta Ústí nad Labem jsou spatfiovány v zaji tûní základních manaïerských procesû: w v koordinaci jednotlivých oblastí sociální pomoci w v systematickém plánování rozvoje sociálních sluïeb a programû w ve stanovení kvality péãe a vyhodnocování efektivity sociálních sluïeb w ve zpracovávání sociálních analýz mûsta Ústí nad Labem

16 Opatfiení 9.1 Zajištûní plánování péče prostfiednictvím komunitních plánû v dalších obdobích v oblasti péče o osoby v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené; psaní rozvojových projektû w zpracování realizaãního plánu 1. Komunitního plánu péãe w zpracování projektû a pfiedkládání na finanãní zdroje w zpracování návrhu 2. Komunitního plánu péãe w dosaïení cílû a priorit spoleãnû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w spoleãný postup komunity pfii rozvoji sociálních sluïeb v oblasti péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w komunitní plán je vytvofien pro obãany mûsta a okresu Ústí nad Labem; v roce 1999 kontaktovalo nûkterou odbornou sociální sluïbu klientû Opatfiení 9.2 Zajištûní koordinace poskytovatelû v oblasti péče o osoby v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené, implementaci 1. Komunitního plánu péče a rozvoj oblasti w zaji tûní profesionálního vedení oblasti péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobé w plnûní dohodnutých cílû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w systematická práce s poskytovateli a uïivateli sluïeb w zaji Èování alternativních finanãních zdrojû pro poskytovatele sluïeb w fie ení krizových situací v oblasti sociální pomoci a péãe o osoby v pfiechodné sociální krizi a obãany spoleãensky nepfiizpûsobené w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w poskytovatelé sluïeb v dané oblasti Opatfiení 9.3 Zajištûní vyhodnocování efektivity služeb a kvality péče v oblasti sociální pomoci a péče o osoby v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené w na základû spolupráce se sloïkami státní a vefiejné správy vytvofiit týmy pro posuzování kvality a efektivity w naplàovat standardy kvality péãe w vypracovat materiály (dotazníky, obsahy strukturovaných rozhovorû) pro pravidelné vyhodnocování spokojenosti klientû

17 w zlep ení kvality sluïeb, zlep ení kvality Ïivota klientû w získání pfiehledu, jak úãelnû vyuïívat finanãní prostfiedky w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû, ktefií ãerpali sluïby v dané oblasti v roce 1999 Opatfiení 9.4 Zajištûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti sociální pomoci apéče o osoby v pfiechodné sociální krizi a občany společensky nepfiizpûsobené w zaji tûní ãinnosti týmu pro práci s informacemi w definování pracovní náplnû a sloïení týmu w vyjasnûní spolupráce týmu s institucemi w pfiesnûj í data pro zpracovávání realizaãních plánû 1. Komunitního plánu péãe w validní data pro dal í plánování v sociálních sféfie mûsta Ústí nad Labem w Kã práce týmu na 1 rok pro v echny oblasti Kã zpracování informací a Katalog sociálních sluïeb pro v echny cílové skupiny w klienti, ktefií ãerpali sluïby ve v ech oblastech v roce 1999

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL. VáÏení pfiedstavitelé obcí,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více