VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice Diplomová práce 2014

2 Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice Diplomová práce Bc. Dana Mračková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Northwest in the years in the Czech Republic Bc. Dana Mračková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Bc. Dana Mračková V Praze dne

5 Velmi ráda bych tímto poděkovala vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Petrovi Studničkovi za jeho cenné rady a vzácné připomínky při zpracovávání daného tématu.

6 Abstrakt MRAČKOVÁ, Dana. Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Diplomová práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice. Cílem této práce je zhodnotit efektivitu veřejné podpory cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad v období v České republice. V první části teoretické se práce zabývá popisem veřejné podpory, jejími druhy a typy. Důležitým popisem je vysvětlení pojmu cestovní ruch, příjmy do státního rozpočtu nebo zaměstnanost v cestovním ruchu. Poslední částí je uvedení do regionálního operačního programu Severozápad. V části analytické se práce orientuje na regionální operační program jako celek. Popisuje, kde se nachází a z čeho se skládá. Dále se zabývá jeho infrastrukturou, cestovním ruchem v regionu nebo jeho propagací a marketingem. Výsledkem této práce je zjištění, jaké finanční částky byly použity do nejdražších projektů v regionu a zda tyto peníze byly efektivně využity. Na základě těchto informací potvrdím či vyvrátím navržené hypotézy. V závěru zhodnotím financování regionu Severozápad. Klíčová slova: Cestovní ruch, Programovací období , Veřejná podpora, Region soudržnosti Severozápad, Regionální operační program

7 Abstract MRAČKOVÁ, Dana. Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Nortwest in the years in the Czech Republic [Master s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague 8,: pages. The thesis on the analysis of public support for tourism from ROP Northwest in the years in the Czech Republic. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of public support tourism from the Northwest Regional Operational Programme for the period in the Czech Republic. In the first part of the thesis deals with the theoretical description of public Support, its kinds and types. An important explanation is the description of the concept of tourism, government revenue or employment in tourism. The last part is putting in the Regional Operational Programme of the Northwest. In the analytical work is oriented to the regional operational program as a whole. Describes where it is located and what it is composed. It also deals with its infrastructure, tourism in the region and what is its promotion and marketing. The result of this work is to determine what sums were used in the most expensive projects in the region and that this money was used effectively. Based on this information, I confirm or refute hypotheses proposed. Finally I will evaluate funding Northwest region. Key words: Tourism, Programming period , Public Support, Region of Northwest, Regional operational Program

8 Obsah Úvod Teoretická část Veřejná podpora Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice Definice veřejné podpory dle Ministerstva pro místní rozvoj Vymezení existující veřejné podpory Znaky veřejné podpory Veřejné prostředky Typy veřejné podpory Cestovní ruch Řízení cestovního ruchu Ekonomické a finanční ukazatele v cestovním ruchu Zaměstnanost v cestovním ruchu Význam CR v národním hospodářství z hlediska zaměstnanosti Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví Cestovní ruch a hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt Úvod do problematiky TSA Vymezení cestovního ruchu Definice ukazatelů Reforma veřejné správy a její dopady na rezort turismu Jednání o veřejné podpoře Fondy Evropské unie a regionální struktura v České Republice Cíle regionální politiky Evropské unie Strategické a programové dokumenty pro čerpání fondů EU Cíl Konvergence Analytická část Základní charakteristika regionu Severozápad Regionální operační program Severozápad Veřejná podpora v rámci ROP Severozápad Veřejné zakázky Propagace a publicita Cestovní ruch a lázeňství... 50

9 2.3.1 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Infrastruktura cestovního ruchu Služby cestovního ruchu Marketing, propagace a koordinace Hlavní překážky rozvoje cestovního ruchu ROP Severozápad Financování nejdražších projektů Hotel Imperial - Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary Atletický stadion v Chomutově Chrám chmele a piva v Žatci Pozastavení certifikace výdajů ROP Severozápad Špatné hospodaření ROP Severozápad Výsledek špatného hospodaření Návrhová část Internetové stránky Osobní kontakt Multifunkční areál Soutěž o nejlepší projekt Malí versus velcí podnikatelé Závěr Literatura... 75

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek č. 1 Postup při posuzování opatření z hlediska veřejných podpor Obrázek č. 2 Cestovní ruch jako meziodvětvová kategorie Obrázek č. 3 Kraje a okresy v České republice Tabulka č. 1 Typy a formy veřejné podpory Tabulka č. 2 Souhrnné ukazatele zaměstnanosti v národním hospodářství a cestovním ruchu v ČR v letech (uvedeno v tis.) Tabulka č. 3 Strukturální fondy Tabulka č. 4 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období Tabulka č. 5 Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli Konvergence Tabulka č. 6 Prioritní osy ROP Severozápad Tabulka č. 7 Překážky rozvoje potenciálu cestovního ruchu Tabulka č. 8 Výše financovaných projektů z ROP Severozápad

11 Seznam zkratek CR cestovní ruch ČR Česká republika DMO Organizace destinačního managementu EARDF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EK Evropská komise ERDF Evropský regionální rozvojový fond ES Evropský fond ESF Evropský strukturální fond EU Evropská Unie EÚS Evropská územní spolupráce FS Fond soudržnosti HDP Hrubý domácí produkt HNP Hrubý národní produkt HSS Hospodářská sociální soudržnost HTP Hrubý turistický produkt CHKO Chráněná krajinná oblast IOP Integrovaný operační program IT Informační technologie MF Ministerstvo financi ČR MHD Městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj NACE - Klasifikace ekonomických činností NRP Národní regionální produkt NSRR Národní strategický regionální rámec NUTS II - Regiony soudržnosti OP Operační program PRV Program rozvoje venkova ROP Regionální operační program SF Strukturální fondy SOZP Strategické obecné zásady Společenství TIC Turistické informační centrum TSA Satelitní účet cestovního ruchu

12 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNWTO United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu WTC World Tourism Council Světová rada cestovního ruchu WTO World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu ZOO Zoologická zahrada

13 Úvod Mým vybraným tématem diplomové práce je Analýza veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v letech v České republice. Toto téma jsem si vybrala z důvodu zájmu především o Karlovarský kraj, neboť pocházím z vesnice nedaleko Karlových Varů a také jsem v Karlových Varech chodila na základní školu. Střední školu jsem navštěvovala v Mariánských Lázních, což je také nedaleko Karlových Varů. Až vysoká škola mě přinutila opustit tento kraj a odcestovat do Prahy, kde jsem začala studovat Vysokou školu hotelovou a kde jsem dostala možnost dozvědět se vše o cestovním ruchu. Právě mnou vybrané téma jsem si vybrala na konci ukončení Vysoké školy hotelové po pěti letech. Již v mé bakalářské práci jsem se zabývala rozvojem a řízením cestovního ruchu v euroregionu Egrensis, kde jsem se zabývala přeshraniční spoluprací mezi Českou republikou a Německem. Jelikož mě mnou vybraná bakalářská práce v tomto regionu zaujala, nyní bych chtěla při zpracovávání diplomové práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v letech v České republice přispět a objasnit určitým způsobem fungování veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad. Situace, obzvláště finanční, není v tomto regionu soudržnosti nijak obstojná. Region se potýká se závažnými finančními problémy. Ovšem nejedná se jen o finance, ale také o přístup pracovníků, kteří jsou v tomto oboru zaměstnáni. Ti by se měli plně věnovat tomu, co dělají a zodpovídat za své případné odchylky, zejména v přerozdělování financí v určitých projektech. Taková to nechvalná situace nastala právě v regionu soudržnosti Severozápad, kde v regionu takovém bylo pozastaveno na určitou dobu financování, jelikož se odhalilo nesprávné financování. Touto situací se zabývalo samo ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí i úřad na ochranu hospodářské soutěže. Tuto záležitost ve své práci samozřejmě také zmíním, ačkoliv nerada. V teoretické části se budu zabývat především třemi základními oblastmi. Jako první se bude jednat o veřejnou podporu. Veřejnosti takové v celku známé téma, ovšem ne v tomto směru, kterým se zabývám ve své diplomové práci. Popíši, co to znamená veřejná podpora dle ministerstva pro místní rozvoj, jaké je její členění, druhy a typy veřejné podpory. Také způsob, kdy nám může být veřejná podpora uznána a kdy nám 13

14 bude striktně zamítnuta. Její dělení, což znázorním v přehledné tabulce. Pro mě bude ale nejdůležitější analýza veřejné podpory a to konkrétně v oboru cestovního ruchu, což je uvedeno v druhé oblasti části teoretické mé diplomové práce. Cestovním ruchem se zabývám již pět let a uvedu jeho popis od nejznámějších představitelů v oboru cestovního ruchu i ve své práci. Jedná se o definice nejen českých, ale i světových autorů či organizací. Numericky zobrazím příjmy z hrubého domácího produktu do státního rozpočtu, počet zaměstnanců do posledního zveřejněného roku podle českého statistického úřadu v různých oborech cestovního ruchu nebo úvod do problematiky satelitního účtu, který kvantifikuje ekonomický význam cestovního ruchu pro národní hospodářství a zjistí řadu dalších podrobných informací, jako např. vztah cestovního ruchu k ostatním odvětvím, význam jednotlivých druhů cestovního ruchu, členění výdajů podle typu návštěvníka či zaměstnanost. Podle satelitního účtu lze sledovat i vývoj cestovního ruchu v čase, a jelikož se jedná o mezinárodně uznávaný metodický koncept, lze přistoupit i k porovnávání výsledků mezi různými státy. Na konec se jedná o třetí a poslední rozbor regionů soudržnosti (NUTS II), kde se nachází zmiňovaný region Severozápad. Region Severozápad patří mezi osm vyčleněných a uznaných regionů soudržnosti. Severozápad se nachází na území dvou známých krajů, a to Karlovarském a Ústeckém kraji. Patří k nejzaostalejšímu regionu soudržnosti, což je značně viditelné podle výše finančních dotací do tohoto regionu soudržnosti. Nacházejí se zde lokality jako například Chomutovsko, Mostecko nebo Sokolovsko. Tyto oblasti jsou známé zejména pro těžbu nerostných surovin a také jako industriální lokality. Je zde velice vysoká nezaměstnanost, nepřizpůsobivé vztahy místních obyvatel nebo vysoce škodlivá koncentrace ovzduší. Situace v tomto regionu je jedna z nejhorších v celé České republice. Regionální operační program se snaží o zmírňování regionálních disparit v tomto kraji s ostatními regiony soudržnosti, avšak tento cíl je stále v nedohlednu. Severozápad je financován z fondů a je zahrnut v prvním cíli plánovacího období Konvergence, který má za úkol podporovat růst a tvorbu pracovních míst v méně rozvinutých evropských regionech. Cílem mé diplomové práce je zhodnotit přínos veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v programovacím období v České republice. V diplomové práci využiji především metodu deskripce, kterou použiji hlavně v teoretické části diplomové práci. Metodu komparace a 14

15 metodu analýzy dokumentů budu využívat v části analytické. Analýza dokumentů a kvalitativní analýza se uplatní především v analytické části ve financovaných projektech z regionálního operačního programu Severozápad. Pro úspěšné dosažení cíle práce jsem si stanovila následující dvě hypotézy, z jejichž pohledu budeme hodnotit dosažení cíle. První stanovená hypotéza zní takto; předpokládám, že vliv veřejné podpory má pozitivní efekty pro rozvoj a zkvalitnění cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad. V druhé hypotéze se domnívám, že regionální operační program Severozápad bude vykonávat svoji pracovní náplň dle stanovených zákonů a ne v rozporu se zákony, jakož to bylo odhaleno v letech minulých. Stanovené hypotézy se podle zjištěných informací z mé diplomové práce budu snažit potvrdit či vyvrátit. 15

16 1. Teoretická část V první části mé diplomové práce popíši teoretický úvod mého tématu. V cestovním ruchu se stále více prosazuje veřejný zájem, který souvisí se zvyšující se společenskou hodnotou cestovního ruchu. Veřejný zájem je typický při podpoře lázeňské péče a sociálního cestovního ruchu. Obě tyto formy jsou podporovány i v České republice prostřednictvím operačních programů financovaných z fondů Evropské unie a z dalších veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, rozpočty zdravotních pojišťoven). Cestovní ruch je považován za tzv. profylaktický faktor. Například podporou lázeňství se snižuje celková nemocnost obyvatelstva atp. Dále vysvětlím pojmy, co je především veřejná podpora a její formy, cestovní ruch a jeho definice, ekonomický význam satelitního účtu TSA, hrubý domácí produkt, zaměstnanost a cestovní ruch v národním hospodářství Veřejná podpora Jako první popis veřejné podpory uvedu od autorky Holešinské, která ji popisuje podle zákona č.59/2000 Sb. a to jako jakoukoliv formu podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovanou Českou republikou, ministerstvem, jiným správním úřadem, orgánem samosprávy nebo poskytovanou z veřejných prostředků, tj. z prostředků státního rozpočtu. (Holešinská, 2012, s. 72) Z ekonomického hlediska je zřejmé, že jakákoliv intervence ze strany státu narušuje hospodářskou soutěž, což je považováno za nežádoucí. Ekonomická teorie totiž rozlišuje situace, kdy dochází k tržnímu selhání, které si vyžadují státní zásahy do hospodářského odvětví, resp. do cestovního ruchu. Mezi klasické příklady tržního selhání v cestovním ruchu patří externality, existence veřejných statků, nedostatečná informovanost a existence přirozených monopolů. Přestože je narušování hospodářské soutěže nežádoucí, jsou veřejné podpory jedním z nejúčinnějších nástrojů podpory národního hospodářství. Tato skutečnost vede k tomu, že jsou legislativně ustanovena pravidla pro hospodářskou soutěž, a potažmo pro uplatňování podpory ze strany státu. Vzhledem k členství v EU je naše legislativa podřízena právní úpravě Evropského společenství, kde je poskytování státní podpory zakotveno v primární legislativě, resp. ve Smlouvě o založení Evropského společenství a to v článku 87-89, přičemž 16

17 článek 87 vymezuje státní podpory, které jsou slučitelné se společným trhem, tj. nenarušují hospodářskou soutěž. Za ty se považují: podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že jsou poskytovány bez diskriminace podle původu výrobků; podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi; podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností podpory, které mají napomáhat uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v ekonomice některého členského státu; podpory, které mají usnadňovat rozvoj určitých hospodářských činností nebo oblastí, pokud nezhoršují podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; podpory, které mají napomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví, pokud nezhoršují podmínky obchodu a soutěže ve Společenství v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; či jiné druhy podpor, které mohou být určeny rozhodnutím Rady přijatým kvalifikovanou většinou na návrh Komise. (Holešinská A., 2012, s , z Bieger T., 2000, Perspektiven der Tourismuspolitik in traditionellen alpinen Tourismuländer - Welche Aufgaben hat der Staat noch? In ITB- Berlin 2000 "Wissenschaftsforum-Vortrag von Sonntag". St. Gallen: IDT - HSG. 24 S.) Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice O veřejné podpoře v ČR můžeme říct podle Studničky následující tvrzení, která přetrvávají doposud Systémová veřejná podpora cestovního ruchu nemá v ČR dlouhou tradici. Její počátky lze datovat až po roce V současné době je definována v Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR na období , nejnovější na národní úrovni v Integrovaném operačním programu (dále IOP) na období a na regionální úrovni v Regionálním operačním programu (dále ROP) regionů soudržnosti NUTS II na období V IOP jsou na cestovní ruch alokovány 2.mld Kč, v regionálním operačním programu cca 25 mld. Kč. 17

18 Z IOP jsou podporovány projekty celostátního charakteru. Jedná se například o sběr informací o domácím cestovním ruchu, marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu, monitoring zahraničních návštěvníků v krajích, upevnění postavení ČR a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu či zavádění standardů kvality služeb ve vybraných segmentech. V regionálním operačním programu jsou podporovány projekty regionálního charakteru na úrovni regionů soudržnosti NUTS II, které jsou příjemcem finanční podpory ze strukturálních fondů EU a skládající se z krajů ČR (NUTS III). Podporovány jsou se zaměřením na marketing a tvorbu produktů cestovního ruchu, ubytovací zařízení, sportovně-rekreační infrastrukturu, muzea a galerie, kulturněhistorické památky, cyklostezky, lázeňskou infrastrukturu, ZOO či TIC. Ve finančním vyjádření je veřejná podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů EU neporovnatelná s národními zdroji. V letech byl cestovní ruch podporován za Státního programu podpory cestovního ruchu ve výši 1,4 mld. Kč. V roce 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu, který byl zaměřen na sociální cestovní ruch (100 mil. Kč). Tento druh cestovního ruchu je podporován i EK v rámci projektu CALYPSO. (Studnička P., 2011, s ) Definice veřejné podpory dle Ministerstva pro místní rozvoj Vymezení tohoto pojmu znamená podle MMR znamená, že Veřejná podpora je podpora poskytovaná zejména státem či územními samosprávnými celky, a to zejména za účelem podpory regionálního rozvoje, prosazování politik veřejného zajmu (ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj), podpory rozvoje určitých aktivit nebo ochrany kulturního dědictví. Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětvi výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Poskytnutí takové podpory je zakázáno. EK však může svým rozhodnutím prohlásit podporu, splňující všechna výše uvedená kriteria, za slučitelnou se společným trhem. Veřejnou podporu lze z hlediska evropské legislativy považovat za přijatelnou, pokud přispívá: k rozvoji silně zaostávajících regionů 18

19 ke zlepšení vážné ekonomické situace v některém z členských států pokud napomáhá činnostem a praxi ve společném zájmu všech členských zemi. Cílem podpory zaostávajícím regionům je vyrovnat se ostatním regionům a stát se tak konkurenceschopnými. Jakmile je rozdíl mezi regiony vyrovnán, podpora by měla být ukončena. Podpora může být poskytnuta rovněž na restrukturalizaci firem formou jednorázových opatření spojených se záměrem schopným poskytnout či navrátit firmě zdraví a životaschopnost. (Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, MMR, [online], [cit ], dostupné na: Vymezení existující veřejné podpory Definice existující veřejné podpory je obsažena v čl. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 659/1999, stanovící detailní pravidla pro aplikaci čl. 93 (nyní jde o čl. 88) Smlouvy. Existující veřejnou podporou se tak rozumí jakákoliv veřejná podpora, tj. veřejná podpora poskytovaná na základě programu či veřejná podpora individuální, s jejímž poskytováním bylo započato před vstupem příslušného státu do EU a pokračuje i po něm, veřejná podpora schválená EK či Radou, veřejná podpora, která se považuje za schválenou podle čl. 4 odst. 6 nařízení, veřejná podpora, která se považuje za existující podle čl. 15 nařízení a opatření, která v době, kdy bylo započato s jejich realizaci nezakládala veřejnou podporu, tou se však stala v důsledku vývoje společného trhu bez změny ze strany členského státu. Problematikou existující veřejné podpory se rovněž zabývá příloha IV. Smlouvy o přistoupení ČR a dalších zemi k EU. Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že pod pojem existující veřejná podpora spadají jednak opatření naplňující znaky veřejné podpory, s jejichž poskytováním bylo započato před vstupem 10 příslušného členského státu do EU, jednak veřejná podpora, které byly schváleny samotnou EK, tj. byly shledány slučitelnými se společným trhem. 19

20 Za poněkud specifickou lze označit skutečnost, že pod pojem existující veřejnou podporou spadají i VP, v jejichž případě EK nekonala, tedy nevydala rozhodnutí ve stanovené lhůtě či ve stanovené lhůtě neuložila povinnost navrácení protiprávní a zároveň neslučitelné veřejná podpora. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], Dostupné na: Rozdělujeme následující tři typy podpor: Veřejná podpora povolená Veřejná podpora podmíněně povolená Veřejná podpora zakázaná Znaky veřejné podpory O veřejnou podporu se jedna pouze v případě, když Dojde ke splnění všech předpokladů stanovených v čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Při nesplnění kteréhokoliv předpokladu znaku veřejné podpory se o veřejnou podporu nejedná. Tyto znaky jsou následující: opatření je hrazeno z veřejných prostředků, opatření zvýhodňuje určité podniky (podnikatele) nebo odvětvi výroby, opatření je selektivní, opatření narušuje nebo hrozí narušením soutěže, opatření má vliv na obchod mezi členskými státy. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: Veřejné prostředky Pojem veřejné prostředky zahrnuje Všechny peněžité prostředky, o kterých mohou orgány veřejné moci rozhodovat. To znamená, že nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou jimi disponovat. Jedná se tedy o: prostředky ze státního rozpočtu; prostředky poskytnuté samosprávnými celky (obce, kraje); 20

21 prostředky poskytnuté subjektem založeným státem, nebo subjektem, který stát může kontrolovat a ve kterém má stát rozhodující vliv; na základě podílu na základním kapitálu; na základě personálního obsazeni správních, výkonných nebo dozorčích orgánů společnosti. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: ab2eeb332b620b22/getfile_1.pdf) Tabulka č.1 - Typy a formy veřejné podpory Konkrétní typy veřejné podpory Nejčastější formy veřejné podpory - Regionální veřejné podpory - Daňové úlevy - Horizontální veřejné podpory - Prodej pozemků za zvýhodněnou cenu - Blokové výjimky - Navyšování základního kapitálu orgány - Sektorální podpory veřejné moci - Kapitalizace pohledávek - Dotace - Odkupy nebonitních pohledávek - Úvěr - Státní záruky - Prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění - Privatizace - Prodej privatizovaného majetku na základě výběrového řízení - Prodej na základě znaleckého ocenění Zdroj: Vlastní zpracování z Typy veřejné podpory EK se při procesu posuzování určitého typu veřejné podpory řídí svými dokumenty (nařízeni, sděleni, pokyny, rámec). Jestliže úprava jednotlivé podpory nebo režimu podpory odpovídá požadavkům stanoveným v dokumentech EK, je vysoka pravděpodobnost, že EK záměr veřejné podpory schválí. Pokyny a rámce pro poskytnutí veřejné podpory jsou pro poskytovatele veřejné podpory vodítkem, jakým způsobem koncipovat úpravu veřejné podpory po obsahové stránce tak, aby pravděpodobnost jejího schválení byla co nejvyšší. Navrhovaná úprava veřejné podpory se na druhé straně může odchylovat od konkrétních požadavků ve výše uvedených dokumentech. Rovněž může byt 21

22 poskytnut typ podpory, který v žádném takovémto dokumentu upraven není. V tomto případě postupuje EK při posuzování záměru veřejné podpory obecně dle čl. 87 a 88 Smlouvy, což s sebou přináší jak vyšší míru nejistoty, tak v neposlední řadě vyšší nároky na podrobné zdůvodněni nutnosti a slučitelnosti podpory se společným trhem. Existuji však i právně závazné dokumenty vydané EK zejména nařízení EK, vydávané na základě nařízení Rady (ES) č. 994/98, o použití článků 92 a 93 Smlouvy na určité kategorie horizontální státní podpory. Těmito nařízeními EK stanoví, že určité typy podpory jsou slučitelné se společným trhem a jejich poskytnutí nepodléhá předběžné notifikační povinnosti (jsou-li splněny podmínky nařízeni) jde o tzv. blokové výjimky. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: 22

23 Obrázek č. 1 - Postup při posuzování opatření z hlediska veřejných podpor Jedná se o veřejnou podporu? % NE Jedná se o povolenou nebo podmíněně povolenou veřejnou podporu? ANO Na zamýšlené opatření se nepoužije úprava veřejné podpory Veřejnou podporu nelze poskytnout Je třeba provádět předběžnou notifikaci Evropskou komisí? Veřejnou podporu lze poskytnout za stanovených podmínek Evropskou komisí Je třeba vyplnit standardní notifikační formuláře? Zpracování zjednodušeného notifikačního formuláře včetně příloh Zpracování zjednodušeného notifikačního formuláře včetně příloh Zdroj: Vlastní zpracování z Cestovní ruch Cestovní ruch má své kořeny hluboko v historii, ale v žádném případě si tento cestovní ruch nemůžeme představovat tak, jak ho známe v dnešní podobě. Byl především uskutečňován za jinými účely, než účel rekreace či zábavy. Tyto cesty měli jako hlavní motivaci obchod, válečné výpravy, náboženské poutě či objevitelské plavby. Účastníci tehdejšího cestovního ruchu byli zejména lidé z vyšších společenských vrstev jako panovníci, šlechticové, rytíři, kněží, obchodníci. 23

24 Modernější formu na sebe cestovní ruch vzal ve druhé polovině 19. století, kdy nastal vrchol průmyslové revoluce a rozvoj kapitalistického systému. Lidé měli více volného času, zvyšovala se jejich životní úroveň a měli chuť cestovat a rekreovat se. Obzvláště lázeňství zažilo velké boom a to i v českých zemích jako například lázeňský trojúhelník, ale i další. Jako opravdové odvětví národního hospodářství byl cestovní ruch chápán na začátku 20. století. Jeho rozvoj byl zbrzděn nebo zcela zastaven první a druhou světovou válkou. Dynamickým rozvojem socioekonomické sféry po druhé světové válce, bylo příčinou největšího rozmachu cestovního ruchu. Této skutečnosti také napomohl vědecko technologický rozvoj v oblasti IT a komunikačních technologií, rozvoj dopravy, inovací, managementu a marketingu. (Nejdl K., 2010, s. 12) Jako další definici cestovního ruchu uvedu od organizace UNWTO, která byla dříve "WTO (Světová organizace turismu) vznikla v roce 1975 a od roku 2003 působí jako specializovaná organizace OSN pod názvem UNWTO (United National World Tourism Organization). UNWTO sídlí v Madridu a má regionální pobočky po celém světě. Cílem UNWTO je podpora rozvoje turismu a jeho pozitivních ekonomických, sociálních a kulturních efektů v nejširším kontextu ve všech světových regionech, kde má organizace svá zastoupení. (Palatková M., 2011, s. 116) Definice Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) cestovní ruch charakterizuje jako činnost lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobyto do doby kratší jednoho uceleného roku a za účelem využití volného času, obchodu a za jinými účely. (Pourová, 2002, s. 8) Stanovenou dobou se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest měsíců. Definice UNWTO vylučuje z cestovního ruchu cestování v rámci místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobou migraci. (Hesková a kol., 2006, s. 11) Dalšími charakteristickými rysy cestovního ruchu jsou: změna místa obvyklého (běžného) prostředí, tzn. pohyb, cestování z místa obvyklého prostředí (kterým je trvalé bydliště nebo místo, kde účastník cestovního ruchu vykonává pracovní aktivity, nebo kde je oficiální sídlo firmy, u níž je zaměstnán) do 24

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Politika cestovního ruchu

Politika cestovního ruchu Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Politika cestovního ruchu (teoreticko-metodologická východiska) Holešinská Andrea Metelková Petra Šauer Martin

Více