VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice Diplomová práce 2014

2 Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice Diplomová práce Bc. Dana Mračková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Northwest in the years in the Czech Republic Bc. Dana Mračková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Bc. Dana Mračková V Praze dne

5 Velmi ráda bych tímto poděkovala vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Petrovi Studničkovi za jeho cenné rady a vzácné připomínky při zpracovávání daného tématu.

6 Abstrakt MRAČKOVÁ, Dana. Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Diplomová práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice. Cílem této práce je zhodnotit efektivitu veřejné podpory cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad v období v České republice. V první části teoretické se práce zabývá popisem veřejné podpory, jejími druhy a typy. Důležitým popisem je vysvětlení pojmu cestovní ruch, příjmy do státního rozpočtu nebo zaměstnanost v cestovním ruchu. Poslední částí je uvedení do regionálního operačního programu Severozápad. V části analytické se práce orientuje na regionální operační program jako celek. Popisuje, kde se nachází a z čeho se skládá. Dále se zabývá jeho infrastrukturou, cestovním ruchem v regionu nebo jeho propagací a marketingem. Výsledkem této práce je zjištění, jaké finanční částky byly použity do nejdražších projektů v regionu a zda tyto peníze byly efektivně využity. Na základě těchto informací potvrdím či vyvrátím navržené hypotézy. V závěru zhodnotím financování regionu Severozápad. Klíčová slova: Cestovní ruch, Programovací období , Veřejná podpora, Region soudržnosti Severozápad, Regionální operační program

7 Abstract MRAČKOVÁ, Dana. Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Nortwest in the years in the Czech Republic [Master s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague 8,: pages. The thesis on the analysis of public support for tourism from ROP Northwest in the years in the Czech Republic. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of public support tourism from the Northwest Regional Operational Programme for the period in the Czech Republic. In the first part of the thesis deals with the theoretical description of public Support, its kinds and types. An important explanation is the description of the concept of tourism, government revenue or employment in tourism. The last part is putting in the Regional Operational Programme of the Northwest. In the analytical work is oriented to the regional operational program as a whole. Describes where it is located and what it is composed. It also deals with its infrastructure, tourism in the region and what is its promotion and marketing. The result of this work is to determine what sums were used in the most expensive projects in the region and that this money was used effectively. Based on this information, I confirm or refute hypotheses proposed. Finally I will evaluate funding Northwest region. Key words: Tourism, Programming period , Public Support, Region of Northwest, Regional operational Program

8 Obsah Úvod Teoretická část Veřejná podpora Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice Definice veřejné podpory dle Ministerstva pro místní rozvoj Vymezení existující veřejné podpory Znaky veřejné podpory Veřejné prostředky Typy veřejné podpory Cestovní ruch Řízení cestovního ruchu Ekonomické a finanční ukazatele v cestovním ruchu Zaměstnanost v cestovním ruchu Význam CR v národním hospodářství z hlediska zaměstnanosti Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví Cestovní ruch a hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt Úvod do problematiky TSA Vymezení cestovního ruchu Definice ukazatelů Reforma veřejné správy a její dopady na rezort turismu Jednání o veřejné podpoře Fondy Evropské unie a regionální struktura v České Republice Cíle regionální politiky Evropské unie Strategické a programové dokumenty pro čerpání fondů EU Cíl Konvergence Analytická část Základní charakteristika regionu Severozápad Regionální operační program Severozápad Veřejná podpora v rámci ROP Severozápad Veřejné zakázky Propagace a publicita Cestovní ruch a lázeňství... 50

9 2.3.1 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Infrastruktura cestovního ruchu Služby cestovního ruchu Marketing, propagace a koordinace Hlavní překážky rozvoje cestovního ruchu ROP Severozápad Financování nejdražších projektů Hotel Imperial - Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary Atletický stadion v Chomutově Chrám chmele a piva v Žatci Pozastavení certifikace výdajů ROP Severozápad Špatné hospodaření ROP Severozápad Výsledek špatného hospodaření Návrhová část Internetové stránky Osobní kontakt Multifunkční areál Soutěž o nejlepší projekt Malí versus velcí podnikatelé Závěr Literatura... 75

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek č. 1 Postup při posuzování opatření z hlediska veřejných podpor Obrázek č. 2 Cestovní ruch jako meziodvětvová kategorie Obrázek č. 3 Kraje a okresy v České republice Tabulka č. 1 Typy a formy veřejné podpory Tabulka č. 2 Souhrnné ukazatele zaměstnanosti v národním hospodářství a cestovním ruchu v ČR v letech (uvedeno v tis.) Tabulka č. 3 Strukturální fondy Tabulka č. 4 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období Tabulka č. 5 Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli Konvergence Tabulka č. 6 Prioritní osy ROP Severozápad Tabulka č. 7 Překážky rozvoje potenciálu cestovního ruchu Tabulka č. 8 Výše financovaných projektů z ROP Severozápad

11 Seznam zkratek CR cestovní ruch ČR Česká republika DMO Organizace destinačního managementu EARDF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EK Evropská komise ERDF Evropský regionální rozvojový fond ES Evropský fond ESF Evropský strukturální fond EU Evropská Unie EÚS Evropská územní spolupráce FS Fond soudržnosti HDP Hrubý domácí produkt HNP Hrubý národní produkt HSS Hospodářská sociální soudržnost HTP Hrubý turistický produkt CHKO Chráněná krajinná oblast IOP Integrovaný operační program IT Informační technologie MF Ministerstvo financi ČR MHD Městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj NACE - Klasifikace ekonomických činností NRP Národní regionální produkt NSRR Národní strategický regionální rámec NUTS II - Regiony soudržnosti OP Operační program PRV Program rozvoje venkova ROP Regionální operační program SF Strukturální fondy SOZP Strategické obecné zásady Společenství TIC Turistické informační centrum TSA Satelitní účet cestovního ruchu

12 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNWTO United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu WTC World Tourism Council Světová rada cestovního ruchu WTO World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu ZOO Zoologická zahrada

13 Úvod Mým vybraným tématem diplomové práce je Analýza veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v letech v České republice. Toto téma jsem si vybrala z důvodu zájmu především o Karlovarský kraj, neboť pocházím z vesnice nedaleko Karlových Varů a také jsem v Karlových Varech chodila na základní školu. Střední školu jsem navštěvovala v Mariánských Lázních, což je také nedaleko Karlových Varů. Až vysoká škola mě přinutila opustit tento kraj a odcestovat do Prahy, kde jsem začala studovat Vysokou školu hotelovou a kde jsem dostala možnost dozvědět se vše o cestovním ruchu. Právě mnou vybrané téma jsem si vybrala na konci ukončení Vysoké školy hotelové po pěti letech. Již v mé bakalářské práci jsem se zabývala rozvojem a řízením cestovního ruchu v euroregionu Egrensis, kde jsem se zabývala přeshraniční spoluprací mezi Českou republikou a Německem. Jelikož mě mnou vybraná bakalářská práce v tomto regionu zaujala, nyní bych chtěla při zpracovávání diplomové práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v letech v České republice přispět a objasnit určitým způsobem fungování veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad. Situace, obzvláště finanční, není v tomto regionu soudržnosti nijak obstojná. Region se potýká se závažnými finančními problémy. Ovšem nejedná se jen o finance, ale také o přístup pracovníků, kteří jsou v tomto oboru zaměstnáni. Ti by se měli plně věnovat tomu, co dělají a zodpovídat za své případné odchylky, zejména v přerozdělování financí v určitých projektech. Taková to nechvalná situace nastala právě v regionu soudržnosti Severozápad, kde v regionu takovém bylo pozastaveno na určitou dobu financování, jelikož se odhalilo nesprávné financování. Touto situací se zabývalo samo ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí i úřad na ochranu hospodářské soutěže. Tuto záležitost ve své práci samozřejmě také zmíním, ačkoliv nerada. V teoretické části se budu zabývat především třemi základními oblastmi. Jako první se bude jednat o veřejnou podporu. Veřejnosti takové v celku známé téma, ovšem ne v tomto směru, kterým se zabývám ve své diplomové práci. Popíši, co to znamená veřejná podpora dle ministerstva pro místní rozvoj, jaké je její členění, druhy a typy veřejné podpory. Také způsob, kdy nám může být veřejná podpora uznána a kdy nám 13

14 bude striktně zamítnuta. Její dělení, což znázorním v přehledné tabulce. Pro mě bude ale nejdůležitější analýza veřejné podpory a to konkrétně v oboru cestovního ruchu, což je uvedeno v druhé oblasti části teoretické mé diplomové práce. Cestovním ruchem se zabývám již pět let a uvedu jeho popis od nejznámějších představitelů v oboru cestovního ruchu i ve své práci. Jedná se o definice nejen českých, ale i světových autorů či organizací. Numericky zobrazím příjmy z hrubého domácího produktu do státního rozpočtu, počet zaměstnanců do posledního zveřejněného roku podle českého statistického úřadu v různých oborech cestovního ruchu nebo úvod do problematiky satelitního účtu, který kvantifikuje ekonomický význam cestovního ruchu pro národní hospodářství a zjistí řadu dalších podrobných informací, jako např. vztah cestovního ruchu k ostatním odvětvím, význam jednotlivých druhů cestovního ruchu, členění výdajů podle typu návštěvníka či zaměstnanost. Podle satelitního účtu lze sledovat i vývoj cestovního ruchu v čase, a jelikož se jedná o mezinárodně uznávaný metodický koncept, lze přistoupit i k porovnávání výsledků mezi různými státy. Na konec se jedná o třetí a poslední rozbor regionů soudržnosti (NUTS II), kde se nachází zmiňovaný region Severozápad. Region Severozápad patří mezi osm vyčleněných a uznaných regionů soudržnosti. Severozápad se nachází na území dvou známých krajů, a to Karlovarském a Ústeckém kraji. Patří k nejzaostalejšímu regionu soudržnosti, což je značně viditelné podle výše finančních dotací do tohoto regionu soudržnosti. Nacházejí se zde lokality jako například Chomutovsko, Mostecko nebo Sokolovsko. Tyto oblasti jsou známé zejména pro těžbu nerostných surovin a také jako industriální lokality. Je zde velice vysoká nezaměstnanost, nepřizpůsobivé vztahy místních obyvatel nebo vysoce škodlivá koncentrace ovzduší. Situace v tomto regionu je jedna z nejhorších v celé České republice. Regionální operační program se snaží o zmírňování regionálních disparit v tomto kraji s ostatními regiony soudržnosti, avšak tento cíl je stále v nedohlednu. Severozápad je financován z fondů a je zahrnut v prvním cíli plánovacího období Konvergence, který má za úkol podporovat růst a tvorbu pracovních míst v méně rozvinutých evropských regionech. Cílem mé diplomové práce je zhodnotit přínos veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v programovacím období v České republice. V diplomové práci využiji především metodu deskripce, kterou použiji hlavně v teoretické části diplomové práci. Metodu komparace a 14

15 metodu analýzy dokumentů budu využívat v části analytické. Analýza dokumentů a kvalitativní analýza se uplatní především v analytické části ve financovaných projektech z regionálního operačního programu Severozápad. Pro úspěšné dosažení cíle práce jsem si stanovila následující dvě hypotézy, z jejichž pohledu budeme hodnotit dosažení cíle. První stanovená hypotéza zní takto; předpokládám, že vliv veřejné podpory má pozitivní efekty pro rozvoj a zkvalitnění cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad. V druhé hypotéze se domnívám, že regionální operační program Severozápad bude vykonávat svoji pracovní náplň dle stanovených zákonů a ne v rozporu se zákony, jakož to bylo odhaleno v letech minulých. Stanovené hypotézy se podle zjištěných informací z mé diplomové práce budu snažit potvrdit či vyvrátit. 15

16 1. Teoretická část V první části mé diplomové práce popíši teoretický úvod mého tématu. V cestovním ruchu se stále více prosazuje veřejný zájem, který souvisí se zvyšující se společenskou hodnotou cestovního ruchu. Veřejný zájem je typický při podpoře lázeňské péče a sociálního cestovního ruchu. Obě tyto formy jsou podporovány i v České republice prostřednictvím operačních programů financovaných z fondů Evropské unie a z dalších veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, rozpočty zdravotních pojišťoven). Cestovní ruch je považován za tzv. profylaktický faktor. Například podporou lázeňství se snižuje celková nemocnost obyvatelstva atp. Dále vysvětlím pojmy, co je především veřejná podpora a její formy, cestovní ruch a jeho definice, ekonomický význam satelitního účtu TSA, hrubý domácí produkt, zaměstnanost a cestovní ruch v národním hospodářství Veřejná podpora Jako první popis veřejné podpory uvedu od autorky Holešinské, která ji popisuje podle zákona č.59/2000 Sb. a to jako jakoukoliv formu podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovanou Českou republikou, ministerstvem, jiným správním úřadem, orgánem samosprávy nebo poskytovanou z veřejných prostředků, tj. z prostředků státního rozpočtu. (Holešinská, 2012, s. 72) Z ekonomického hlediska je zřejmé, že jakákoliv intervence ze strany státu narušuje hospodářskou soutěž, což je považováno za nežádoucí. Ekonomická teorie totiž rozlišuje situace, kdy dochází k tržnímu selhání, které si vyžadují státní zásahy do hospodářského odvětví, resp. do cestovního ruchu. Mezi klasické příklady tržního selhání v cestovním ruchu patří externality, existence veřejných statků, nedostatečná informovanost a existence přirozených monopolů. Přestože je narušování hospodářské soutěže nežádoucí, jsou veřejné podpory jedním z nejúčinnějších nástrojů podpory národního hospodářství. Tato skutečnost vede k tomu, že jsou legislativně ustanovena pravidla pro hospodářskou soutěž, a potažmo pro uplatňování podpory ze strany státu. Vzhledem k členství v EU je naše legislativa podřízena právní úpravě Evropského společenství, kde je poskytování státní podpory zakotveno v primární legislativě, resp. ve Smlouvě o založení Evropského společenství a to v článku 87-89, přičemž 16

17 článek 87 vymezuje státní podpory, které jsou slučitelné se společným trhem, tj. nenarušují hospodářskou soutěž. Za ty se považují: podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že jsou poskytovány bez diskriminace podle původu výrobků; podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi; podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností podpory, které mají napomáhat uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v ekonomice některého členského státu; podpory, které mají usnadňovat rozvoj určitých hospodářských činností nebo oblastí, pokud nezhoršují podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; podpory, které mají napomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví, pokud nezhoršují podmínky obchodu a soutěže ve Společenství v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; či jiné druhy podpor, které mohou být určeny rozhodnutím Rady přijatým kvalifikovanou většinou na návrh Komise. (Holešinská A., 2012, s , z Bieger T., 2000, Perspektiven der Tourismuspolitik in traditionellen alpinen Tourismuländer - Welche Aufgaben hat der Staat noch? In ITB- Berlin 2000 "Wissenschaftsforum-Vortrag von Sonntag". St. Gallen: IDT - HSG. 24 S.) Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice O veřejné podpoře v ČR můžeme říct podle Studničky následující tvrzení, která přetrvávají doposud Systémová veřejná podpora cestovního ruchu nemá v ČR dlouhou tradici. Její počátky lze datovat až po roce V současné době je definována v Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR na období , nejnovější na národní úrovni v Integrovaném operačním programu (dále IOP) na období a na regionální úrovni v Regionálním operačním programu (dále ROP) regionů soudržnosti NUTS II na období V IOP jsou na cestovní ruch alokovány 2.mld Kč, v regionálním operačním programu cca 25 mld. Kč. 17

18 Z IOP jsou podporovány projekty celostátního charakteru. Jedná se například o sběr informací o domácím cestovním ruchu, marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu, monitoring zahraničních návštěvníků v krajích, upevnění postavení ČR a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu či zavádění standardů kvality služeb ve vybraných segmentech. V regionálním operačním programu jsou podporovány projekty regionálního charakteru na úrovni regionů soudržnosti NUTS II, které jsou příjemcem finanční podpory ze strukturálních fondů EU a skládající se z krajů ČR (NUTS III). Podporovány jsou se zaměřením na marketing a tvorbu produktů cestovního ruchu, ubytovací zařízení, sportovně-rekreační infrastrukturu, muzea a galerie, kulturněhistorické památky, cyklostezky, lázeňskou infrastrukturu, ZOO či TIC. Ve finančním vyjádření je veřejná podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů EU neporovnatelná s národními zdroji. V letech byl cestovní ruch podporován za Státního programu podpory cestovního ruchu ve výši 1,4 mld. Kč. V roce 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu, který byl zaměřen na sociální cestovní ruch (100 mil. Kč). Tento druh cestovního ruchu je podporován i EK v rámci projektu CALYPSO. (Studnička P., 2011, s ) Definice veřejné podpory dle Ministerstva pro místní rozvoj Vymezení tohoto pojmu znamená podle MMR znamená, že Veřejná podpora je podpora poskytovaná zejména státem či územními samosprávnými celky, a to zejména za účelem podpory regionálního rozvoje, prosazování politik veřejného zajmu (ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj), podpory rozvoje určitých aktivit nebo ochrany kulturního dědictví. Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětvi výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Poskytnutí takové podpory je zakázáno. EK však může svým rozhodnutím prohlásit podporu, splňující všechna výše uvedená kriteria, za slučitelnou se společným trhem. Veřejnou podporu lze z hlediska evropské legislativy považovat za přijatelnou, pokud přispívá: k rozvoji silně zaostávajících regionů 18

19 ke zlepšení vážné ekonomické situace v některém z členských států pokud napomáhá činnostem a praxi ve společném zájmu všech členských zemi. Cílem podpory zaostávajícím regionům je vyrovnat se ostatním regionům a stát se tak konkurenceschopnými. Jakmile je rozdíl mezi regiony vyrovnán, podpora by měla být ukončena. Podpora může být poskytnuta rovněž na restrukturalizaci firem formou jednorázových opatření spojených se záměrem schopným poskytnout či navrátit firmě zdraví a životaschopnost. (Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, MMR, [online], [cit ], dostupné na: Vymezení existující veřejné podpory Definice existující veřejné podpory je obsažena v čl. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 659/1999, stanovící detailní pravidla pro aplikaci čl. 93 (nyní jde o čl. 88) Smlouvy. Existující veřejnou podporou se tak rozumí jakákoliv veřejná podpora, tj. veřejná podpora poskytovaná na základě programu či veřejná podpora individuální, s jejímž poskytováním bylo započato před vstupem příslušného státu do EU a pokračuje i po něm, veřejná podpora schválená EK či Radou, veřejná podpora, která se považuje za schválenou podle čl. 4 odst. 6 nařízení, veřejná podpora, která se považuje za existující podle čl. 15 nařízení a opatření, která v době, kdy bylo započato s jejich realizaci nezakládala veřejnou podporu, tou se však stala v důsledku vývoje společného trhu bez změny ze strany členského státu. Problematikou existující veřejné podpory se rovněž zabývá příloha IV. Smlouvy o přistoupení ČR a dalších zemi k EU. Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že pod pojem existující veřejná podpora spadají jednak opatření naplňující znaky veřejné podpory, s jejichž poskytováním bylo započato před vstupem 10 příslušného členského státu do EU, jednak veřejná podpora, které byly schváleny samotnou EK, tj. byly shledány slučitelnými se společným trhem. 19

20 Za poněkud specifickou lze označit skutečnost, že pod pojem existující veřejnou podporou spadají i VP, v jejichž případě EK nekonala, tedy nevydala rozhodnutí ve stanovené lhůtě či ve stanovené lhůtě neuložila povinnost navrácení protiprávní a zároveň neslučitelné veřejná podpora. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], Dostupné na: Rozdělujeme následující tři typy podpor: Veřejná podpora povolená Veřejná podpora podmíněně povolená Veřejná podpora zakázaná Znaky veřejné podpory O veřejnou podporu se jedna pouze v případě, když Dojde ke splnění všech předpokladů stanovených v čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Při nesplnění kteréhokoliv předpokladu znaku veřejné podpory se o veřejnou podporu nejedná. Tyto znaky jsou následující: opatření je hrazeno z veřejných prostředků, opatření zvýhodňuje určité podniky (podnikatele) nebo odvětvi výroby, opatření je selektivní, opatření narušuje nebo hrozí narušením soutěže, opatření má vliv na obchod mezi členskými státy. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: Veřejné prostředky Pojem veřejné prostředky zahrnuje Všechny peněžité prostředky, o kterých mohou orgány veřejné moci rozhodovat. To znamená, že nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou jimi disponovat. Jedná se tedy o: prostředky ze státního rozpočtu; prostředky poskytnuté samosprávnými celky (obce, kraje); 20

21 prostředky poskytnuté subjektem založeným státem, nebo subjektem, který stát může kontrolovat a ve kterém má stát rozhodující vliv; na základě podílu na základním kapitálu; na základě personálního obsazeni správních, výkonných nebo dozorčích orgánů společnosti. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: ab2eeb332b620b22/getfile_1.pdf) Tabulka č.1 - Typy a formy veřejné podpory Konkrétní typy veřejné podpory Nejčastější formy veřejné podpory - Regionální veřejné podpory - Daňové úlevy - Horizontální veřejné podpory - Prodej pozemků za zvýhodněnou cenu - Blokové výjimky - Navyšování základního kapitálu orgány - Sektorální podpory veřejné moci - Kapitalizace pohledávek - Dotace - Odkupy nebonitních pohledávek - Úvěr - Státní záruky - Prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění - Privatizace - Prodej privatizovaného majetku na základě výběrového řízení - Prodej na základě znaleckého ocenění Zdroj: Vlastní zpracování z Typy veřejné podpory EK se při procesu posuzování určitého typu veřejné podpory řídí svými dokumenty (nařízeni, sděleni, pokyny, rámec). Jestliže úprava jednotlivé podpory nebo režimu podpory odpovídá požadavkům stanoveným v dokumentech EK, je vysoka pravděpodobnost, že EK záměr veřejné podpory schválí. Pokyny a rámce pro poskytnutí veřejné podpory jsou pro poskytovatele veřejné podpory vodítkem, jakým způsobem koncipovat úpravu veřejné podpory po obsahové stránce tak, aby pravděpodobnost jejího schválení byla co nejvyšší. Navrhovaná úprava veřejné podpory se na druhé straně může odchylovat od konkrétních požadavků ve výše uvedených dokumentech. Rovněž může byt 21

22 poskytnut typ podpory, který v žádném takovémto dokumentu upraven není. V tomto případě postupuje EK při posuzování záměru veřejné podpory obecně dle čl. 87 a 88 Smlouvy, což s sebou přináší jak vyšší míru nejistoty, tak v neposlední řadě vyšší nároky na podrobné zdůvodněni nutnosti a slučitelnosti podpory se společným trhem. Existuji však i právně závazné dokumenty vydané EK zejména nařízení EK, vydávané na základě nařízení Rady (ES) č. 994/98, o použití článků 92 a 93 Smlouvy na určité kategorie horizontální státní podpory. Těmito nařízeními EK stanoví, že určité typy podpory jsou slučitelné se společným trhem a jejich poskytnutí nepodléhá předběžné notifikační povinnosti (jsou-li splněny podmínky nařízeni) jde o tzv. blokové výjimky. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: 22

23 Obrázek č. 1 - Postup při posuzování opatření z hlediska veřejných podpor Jedná se o veřejnou podporu? % NE Jedná se o povolenou nebo podmíněně povolenou veřejnou podporu? ANO Na zamýšlené opatření se nepoužije úprava veřejné podpory Veřejnou podporu nelze poskytnout Je třeba provádět předběžnou notifikaci Evropskou komisí? Veřejnou podporu lze poskytnout za stanovených podmínek Evropskou komisí Je třeba vyplnit standardní notifikační formuláře? Zpracování zjednodušeného notifikačního formuláře včetně příloh Zpracování zjednodušeného notifikačního formuláře včetně příloh Zdroj: Vlastní zpracování z Cestovní ruch Cestovní ruch má své kořeny hluboko v historii, ale v žádném případě si tento cestovní ruch nemůžeme představovat tak, jak ho známe v dnešní podobě. Byl především uskutečňován za jinými účely, než účel rekreace či zábavy. Tyto cesty měli jako hlavní motivaci obchod, válečné výpravy, náboženské poutě či objevitelské plavby. Účastníci tehdejšího cestovního ruchu byli zejména lidé z vyšších společenských vrstev jako panovníci, šlechticové, rytíři, kněží, obchodníci. 23

24 Modernější formu na sebe cestovní ruch vzal ve druhé polovině 19. století, kdy nastal vrchol průmyslové revoluce a rozvoj kapitalistického systému. Lidé měli více volného času, zvyšovala se jejich životní úroveň a měli chuť cestovat a rekreovat se. Obzvláště lázeňství zažilo velké boom a to i v českých zemích jako například lázeňský trojúhelník, ale i další. Jako opravdové odvětví národního hospodářství byl cestovní ruch chápán na začátku 20. století. Jeho rozvoj byl zbrzděn nebo zcela zastaven první a druhou světovou válkou. Dynamickým rozvojem socioekonomické sféry po druhé světové válce, bylo příčinou největšího rozmachu cestovního ruchu. Této skutečnosti také napomohl vědecko technologický rozvoj v oblasti IT a komunikačních technologií, rozvoj dopravy, inovací, managementu a marketingu. (Nejdl K., 2010, s. 12) Jako další definici cestovního ruchu uvedu od organizace UNWTO, která byla dříve "WTO (Světová organizace turismu) vznikla v roce 1975 a od roku 2003 působí jako specializovaná organizace OSN pod názvem UNWTO (United National World Tourism Organization). UNWTO sídlí v Madridu a má regionální pobočky po celém světě. Cílem UNWTO je podpora rozvoje turismu a jeho pozitivních ekonomických, sociálních a kulturních efektů v nejširším kontextu ve všech světových regionech, kde má organizace svá zastoupení. (Palatková M., 2011, s. 116) Definice Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) cestovní ruch charakterizuje jako činnost lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobyto do doby kratší jednoho uceleného roku a za účelem využití volného času, obchodu a za jinými účely. (Pourová, 2002, s. 8) Stanovenou dobou se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest měsíců. Definice UNWTO vylučuje z cestovního ruchu cestování v rámci místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobou migraci. (Hesková a kol., 2006, s. 11) Dalšími charakteristickými rysy cestovního ruchu jsou: změna místa obvyklého (běžného) prostředí, tzn. pohyb, cestování z místa obvyklého prostředí (kterým je trvalé bydliště nebo místo, kde účastník cestovního ruchu vykonává pracovní aktivity, nebo kde je oficiální sídlo firmy, u níž je zaměstnán) do 24

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

A PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ. JUDr. Martin Netolický Finanční právo

A PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ. JUDr. Martin Netolický Finanční právo STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ JUDr. Martin Netolický Právnická fakulta MU Brno Finanční právo 18. března 2008 Základní pojmy Dotace Program, projekt Programové financování Operační programy

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE,

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE, Dohoda o partnerství 2014 + Priority ČR a jejich prosazování Evropský den VŠE, 26. 3. 2014 Obsah prezentace 1. Tvorba priorit pro Dohodu o partnerství 2. Potenciál nového IROP 3. Příčiny snížení alokace

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Bc. David Póč Katedra veřejné ekonomie Oddělení pro strategii a rozvoj 1 Veřejný projekt Realizace projektů moţnost

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško 12.05.2014, MOST Evropské strukturální a investiční fondy 2007-2013 V plánovacím období 2007 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období 2007-2013 Doc. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Systém dokumentů politiky soudržnosti v ČR v období

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více