VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice Diplomová práce 2014

2 Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice Diplomová práce Bc. Dana Mračková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Northwest in the years in the Czech Republic Bc. Dana Mračková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Bc. Dana Mračková V Praze dne

5 Velmi ráda bych tímto poděkovala vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Petrovi Studničkovi za jeho cenné rady a vzácné připomínky při zpracovávání daného tématu.

6 Abstrakt MRAČKOVÁ, Dana. Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Diplomová práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech v České republice. Cílem této práce je zhodnotit efektivitu veřejné podpory cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad v období v České republice. V první části teoretické se práce zabývá popisem veřejné podpory, jejími druhy a typy. Důležitým popisem je vysvětlení pojmu cestovní ruch, příjmy do státního rozpočtu nebo zaměstnanost v cestovním ruchu. Poslední částí je uvedení do regionálního operačního programu Severozápad. V části analytické se práce orientuje na regionální operační program jako celek. Popisuje, kde se nachází a z čeho se skládá. Dále se zabývá jeho infrastrukturou, cestovním ruchem v regionu nebo jeho propagací a marketingem. Výsledkem této práce je zjištění, jaké finanční částky byly použity do nejdražších projektů v regionu a zda tyto peníze byly efektivně využity. Na základě těchto informací potvrdím či vyvrátím navržené hypotézy. V závěru zhodnotím financování regionu Severozápad. Klíčová slova: Cestovní ruch, Programovací období , Veřejná podpora, Region soudržnosti Severozápad, Regionální operační program

7 Abstract MRAČKOVÁ, Dana. Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Nortwest in the years in the Czech Republic [Master s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague 8,: pages. The thesis on the analysis of public support for tourism from ROP Northwest in the years in the Czech Republic. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of public support tourism from the Northwest Regional Operational Programme for the period in the Czech Republic. In the first part of the thesis deals with the theoretical description of public Support, its kinds and types. An important explanation is the description of the concept of tourism, government revenue or employment in tourism. The last part is putting in the Regional Operational Programme of the Northwest. In the analytical work is oriented to the regional operational program as a whole. Describes where it is located and what it is composed. It also deals with its infrastructure, tourism in the region and what is its promotion and marketing. The result of this work is to determine what sums were used in the most expensive projects in the region and that this money was used effectively. Based on this information, I confirm or refute hypotheses proposed. Finally I will evaluate funding Northwest region. Key words: Tourism, Programming period , Public Support, Region of Northwest, Regional operational Program

8 Obsah Úvod Teoretická část Veřejná podpora Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice Definice veřejné podpory dle Ministerstva pro místní rozvoj Vymezení existující veřejné podpory Znaky veřejné podpory Veřejné prostředky Typy veřejné podpory Cestovní ruch Řízení cestovního ruchu Ekonomické a finanční ukazatele v cestovním ruchu Zaměstnanost v cestovním ruchu Význam CR v národním hospodářství z hlediska zaměstnanosti Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví Cestovní ruch a hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt Úvod do problematiky TSA Vymezení cestovního ruchu Definice ukazatelů Reforma veřejné správy a její dopady na rezort turismu Jednání o veřejné podpoře Fondy Evropské unie a regionální struktura v České Republice Cíle regionální politiky Evropské unie Strategické a programové dokumenty pro čerpání fondů EU Cíl Konvergence Analytická část Základní charakteristika regionu Severozápad Regionální operační program Severozápad Veřejná podpora v rámci ROP Severozápad Veřejné zakázky Propagace a publicita Cestovní ruch a lázeňství... 50

9 2.3.1 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Infrastruktura cestovního ruchu Služby cestovního ruchu Marketing, propagace a koordinace Hlavní překážky rozvoje cestovního ruchu ROP Severozápad Financování nejdražších projektů Hotel Imperial - Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary Atletický stadion v Chomutově Chrám chmele a piva v Žatci Pozastavení certifikace výdajů ROP Severozápad Špatné hospodaření ROP Severozápad Výsledek špatného hospodaření Návrhová část Internetové stránky Osobní kontakt Multifunkční areál Soutěž o nejlepší projekt Malí versus velcí podnikatelé Závěr Literatura... 75

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek č. 1 Postup při posuzování opatření z hlediska veřejných podpor Obrázek č. 2 Cestovní ruch jako meziodvětvová kategorie Obrázek č. 3 Kraje a okresy v České republice Tabulka č. 1 Typy a formy veřejné podpory Tabulka č. 2 Souhrnné ukazatele zaměstnanosti v národním hospodářství a cestovním ruchu v ČR v letech (uvedeno v tis.) Tabulka č. 3 Strukturální fondy Tabulka č. 4 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období Tabulka č. 5 Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli Konvergence Tabulka č. 6 Prioritní osy ROP Severozápad Tabulka č. 7 Překážky rozvoje potenciálu cestovního ruchu Tabulka č. 8 Výše financovaných projektů z ROP Severozápad

11 Seznam zkratek CR cestovní ruch ČR Česká republika DMO Organizace destinačního managementu EARDF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EK Evropská komise ERDF Evropský regionální rozvojový fond ES Evropský fond ESF Evropský strukturální fond EU Evropská Unie EÚS Evropská územní spolupráce FS Fond soudržnosti HDP Hrubý domácí produkt HNP Hrubý národní produkt HSS Hospodářská sociální soudržnost HTP Hrubý turistický produkt CHKO Chráněná krajinná oblast IOP Integrovaný operační program IT Informační technologie MF Ministerstvo financi ČR MHD Městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj NACE - Klasifikace ekonomických činností NRP Národní regionální produkt NSRR Národní strategický regionální rámec NUTS II - Regiony soudržnosti OP Operační program PRV Program rozvoje venkova ROP Regionální operační program SF Strukturální fondy SOZP Strategické obecné zásady Společenství TIC Turistické informační centrum TSA Satelitní účet cestovního ruchu

12 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNWTO United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu WTC World Tourism Council Světová rada cestovního ruchu WTO World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu ZOO Zoologická zahrada

13 Úvod Mým vybraným tématem diplomové práce je Analýza veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v letech v České republice. Toto téma jsem si vybrala z důvodu zájmu především o Karlovarský kraj, neboť pocházím z vesnice nedaleko Karlových Varů a také jsem v Karlových Varech chodila na základní školu. Střední školu jsem navštěvovala v Mariánských Lázních, což je také nedaleko Karlových Varů. Až vysoká škola mě přinutila opustit tento kraj a odcestovat do Prahy, kde jsem začala studovat Vysokou školu hotelovou a kde jsem dostala možnost dozvědět se vše o cestovním ruchu. Právě mnou vybrané téma jsem si vybrala na konci ukončení Vysoké školy hotelové po pěti letech. Již v mé bakalářské práci jsem se zabývala rozvojem a řízením cestovního ruchu v euroregionu Egrensis, kde jsem se zabývala přeshraniční spoluprací mezi Českou republikou a Německem. Jelikož mě mnou vybraná bakalářská práce v tomto regionu zaujala, nyní bych chtěla při zpracovávání diplomové práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v letech v České republice přispět a objasnit určitým způsobem fungování veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad. Situace, obzvláště finanční, není v tomto regionu soudržnosti nijak obstojná. Region se potýká se závažnými finančními problémy. Ovšem nejedná se jen o finance, ale také o přístup pracovníků, kteří jsou v tomto oboru zaměstnáni. Ti by se měli plně věnovat tomu, co dělají a zodpovídat za své případné odchylky, zejména v přerozdělování financí v určitých projektech. Taková to nechvalná situace nastala právě v regionu soudržnosti Severozápad, kde v regionu takovém bylo pozastaveno na určitou dobu financování, jelikož se odhalilo nesprávné financování. Touto situací se zabývalo samo ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí i úřad na ochranu hospodářské soutěže. Tuto záležitost ve své práci samozřejmě také zmíním, ačkoliv nerada. V teoretické části se budu zabývat především třemi základními oblastmi. Jako první se bude jednat o veřejnou podporu. Veřejnosti takové v celku známé téma, ovšem ne v tomto směru, kterým se zabývám ve své diplomové práci. Popíši, co to znamená veřejná podpora dle ministerstva pro místní rozvoj, jaké je její členění, druhy a typy veřejné podpory. Také způsob, kdy nám může být veřejná podpora uznána a kdy nám 13

14 bude striktně zamítnuta. Její dělení, což znázorním v přehledné tabulce. Pro mě bude ale nejdůležitější analýza veřejné podpory a to konkrétně v oboru cestovního ruchu, což je uvedeno v druhé oblasti části teoretické mé diplomové práce. Cestovním ruchem se zabývám již pět let a uvedu jeho popis od nejznámějších představitelů v oboru cestovního ruchu i ve své práci. Jedná se o definice nejen českých, ale i světových autorů či organizací. Numericky zobrazím příjmy z hrubého domácího produktu do státního rozpočtu, počet zaměstnanců do posledního zveřejněného roku podle českého statistického úřadu v různých oborech cestovního ruchu nebo úvod do problematiky satelitního účtu, který kvantifikuje ekonomický význam cestovního ruchu pro národní hospodářství a zjistí řadu dalších podrobných informací, jako např. vztah cestovního ruchu k ostatním odvětvím, význam jednotlivých druhů cestovního ruchu, členění výdajů podle typu návštěvníka či zaměstnanost. Podle satelitního účtu lze sledovat i vývoj cestovního ruchu v čase, a jelikož se jedná o mezinárodně uznávaný metodický koncept, lze přistoupit i k porovnávání výsledků mezi různými státy. Na konec se jedná o třetí a poslední rozbor regionů soudržnosti (NUTS II), kde se nachází zmiňovaný region Severozápad. Region Severozápad patří mezi osm vyčleněných a uznaných regionů soudržnosti. Severozápad se nachází na území dvou známých krajů, a to Karlovarském a Ústeckém kraji. Patří k nejzaostalejšímu regionu soudržnosti, což je značně viditelné podle výše finančních dotací do tohoto regionu soudržnosti. Nacházejí se zde lokality jako například Chomutovsko, Mostecko nebo Sokolovsko. Tyto oblasti jsou známé zejména pro těžbu nerostných surovin a také jako industriální lokality. Je zde velice vysoká nezaměstnanost, nepřizpůsobivé vztahy místních obyvatel nebo vysoce škodlivá koncentrace ovzduší. Situace v tomto regionu je jedna z nejhorších v celé České republice. Regionální operační program se snaží o zmírňování regionálních disparit v tomto kraji s ostatními regiony soudržnosti, avšak tento cíl je stále v nedohlednu. Severozápad je financován z fondů a je zahrnut v prvním cíli plánovacího období Konvergence, který má za úkol podporovat růst a tvorbu pracovních míst v méně rozvinutých evropských regionech. Cílem mé diplomové práce je zhodnotit přínos veřejné podpory cestovního ruchu v regionálním operačním programu Severozápad v programovacím období v České republice. V diplomové práci využiji především metodu deskripce, kterou použiji hlavně v teoretické části diplomové práci. Metodu komparace a 14

15 metodu analýzy dokumentů budu využívat v části analytické. Analýza dokumentů a kvalitativní analýza se uplatní především v analytické části ve financovaných projektech z regionálního operačního programu Severozápad. Pro úspěšné dosažení cíle práce jsem si stanovila následující dvě hypotézy, z jejichž pohledu budeme hodnotit dosažení cíle. První stanovená hypotéza zní takto; předpokládám, že vliv veřejné podpory má pozitivní efekty pro rozvoj a zkvalitnění cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad. V druhé hypotéze se domnívám, že regionální operační program Severozápad bude vykonávat svoji pracovní náplň dle stanovených zákonů a ne v rozporu se zákony, jakož to bylo odhaleno v letech minulých. Stanovené hypotézy se podle zjištěných informací z mé diplomové práce budu snažit potvrdit či vyvrátit. 15

16 1. Teoretická část V první části mé diplomové práce popíši teoretický úvod mého tématu. V cestovním ruchu se stále více prosazuje veřejný zájem, který souvisí se zvyšující se společenskou hodnotou cestovního ruchu. Veřejný zájem je typický při podpoře lázeňské péče a sociálního cestovního ruchu. Obě tyto formy jsou podporovány i v České republice prostřednictvím operačních programů financovaných z fondů Evropské unie a z dalších veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, rozpočty zdravotních pojišťoven). Cestovní ruch je považován za tzv. profylaktický faktor. Například podporou lázeňství se snižuje celková nemocnost obyvatelstva atp. Dále vysvětlím pojmy, co je především veřejná podpora a její formy, cestovní ruch a jeho definice, ekonomický význam satelitního účtu TSA, hrubý domácí produkt, zaměstnanost a cestovní ruch v národním hospodářství Veřejná podpora Jako první popis veřejné podpory uvedu od autorky Holešinské, která ji popisuje podle zákona č.59/2000 Sb. a to jako jakoukoliv formu podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovanou Českou republikou, ministerstvem, jiným správním úřadem, orgánem samosprávy nebo poskytovanou z veřejných prostředků, tj. z prostředků státního rozpočtu. (Holešinská, 2012, s. 72) Z ekonomického hlediska je zřejmé, že jakákoliv intervence ze strany státu narušuje hospodářskou soutěž, což je považováno za nežádoucí. Ekonomická teorie totiž rozlišuje situace, kdy dochází k tržnímu selhání, které si vyžadují státní zásahy do hospodářského odvětví, resp. do cestovního ruchu. Mezi klasické příklady tržního selhání v cestovním ruchu patří externality, existence veřejných statků, nedostatečná informovanost a existence přirozených monopolů. Přestože je narušování hospodářské soutěže nežádoucí, jsou veřejné podpory jedním z nejúčinnějších nástrojů podpory národního hospodářství. Tato skutečnost vede k tomu, že jsou legislativně ustanovena pravidla pro hospodářskou soutěž, a potažmo pro uplatňování podpory ze strany státu. Vzhledem k členství v EU je naše legislativa podřízena právní úpravě Evropského společenství, kde je poskytování státní podpory zakotveno v primární legislativě, resp. ve Smlouvě o založení Evropského společenství a to v článku 87-89, přičemž 16

17 článek 87 vymezuje státní podpory, které jsou slučitelné se společným trhem, tj. nenarušují hospodářskou soutěž. Za ty se považují: podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že jsou poskytovány bez diskriminace podle původu výrobků; podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi; podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností podpory, které mají napomáhat uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v ekonomice některého členského státu; podpory, které mají usnadňovat rozvoj určitých hospodářských činností nebo oblastí, pokud nezhoršují podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; podpory, které mají napomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví, pokud nezhoršují podmínky obchodu a soutěže ve Společenství v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; či jiné druhy podpor, které mohou být určeny rozhodnutím Rady přijatým kvalifikovanou většinou na návrh Komise. (Holešinská A., 2012, s , z Bieger T., 2000, Perspektiven der Tourismuspolitik in traditionellen alpinen Tourismuländer - Welche Aufgaben hat der Staat noch? In ITB- Berlin 2000 "Wissenschaftsforum-Vortrag von Sonntag". St. Gallen: IDT - HSG. 24 S.) Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice O veřejné podpoře v ČR můžeme říct podle Studničky následující tvrzení, která přetrvávají doposud Systémová veřejná podpora cestovního ruchu nemá v ČR dlouhou tradici. Její počátky lze datovat až po roce V současné době je definována v Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR na období , nejnovější na národní úrovni v Integrovaném operačním programu (dále IOP) na období a na regionální úrovni v Regionálním operačním programu (dále ROP) regionů soudržnosti NUTS II na období V IOP jsou na cestovní ruch alokovány 2.mld Kč, v regionálním operačním programu cca 25 mld. Kč. 17

18 Z IOP jsou podporovány projekty celostátního charakteru. Jedná se například o sběr informací o domácím cestovním ruchu, marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu, monitoring zahraničních návštěvníků v krajích, upevnění postavení ČR a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu či zavádění standardů kvality služeb ve vybraných segmentech. V regionálním operačním programu jsou podporovány projekty regionálního charakteru na úrovni regionů soudržnosti NUTS II, které jsou příjemcem finanční podpory ze strukturálních fondů EU a skládající se z krajů ČR (NUTS III). Podporovány jsou se zaměřením na marketing a tvorbu produktů cestovního ruchu, ubytovací zařízení, sportovně-rekreační infrastrukturu, muzea a galerie, kulturněhistorické památky, cyklostezky, lázeňskou infrastrukturu, ZOO či TIC. Ve finančním vyjádření je veřejná podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů EU neporovnatelná s národními zdroji. V letech byl cestovní ruch podporován za Státního programu podpory cestovního ruchu ve výši 1,4 mld. Kč. V roce 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu, který byl zaměřen na sociální cestovní ruch (100 mil. Kč). Tento druh cestovního ruchu je podporován i EK v rámci projektu CALYPSO. (Studnička P., 2011, s ) Definice veřejné podpory dle Ministerstva pro místní rozvoj Vymezení tohoto pojmu znamená podle MMR znamená, že Veřejná podpora je podpora poskytovaná zejména státem či územními samosprávnými celky, a to zejména za účelem podpory regionálního rozvoje, prosazování politik veřejného zajmu (ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj), podpory rozvoje určitých aktivit nebo ochrany kulturního dědictví. Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětvi výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Poskytnutí takové podpory je zakázáno. EK však může svým rozhodnutím prohlásit podporu, splňující všechna výše uvedená kriteria, za slučitelnou se společným trhem. Veřejnou podporu lze z hlediska evropské legislativy považovat za přijatelnou, pokud přispívá: k rozvoji silně zaostávajících regionů 18

19 ke zlepšení vážné ekonomické situace v některém z členských států pokud napomáhá činnostem a praxi ve společném zájmu všech členských zemi. Cílem podpory zaostávajícím regionům je vyrovnat se ostatním regionům a stát se tak konkurenceschopnými. Jakmile je rozdíl mezi regiony vyrovnán, podpora by měla být ukončena. Podpora může být poskytnuta rovněž na restrukturalizaci firem formou jednorázových opatření spojených se záměrem schopným poskytnout či navrátit firmě zdraví a životaschopnost. (Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, MMR, [online], [cit ], dostupné na: Vymezení existující veřejné podpory Definice existující veřejné podpory je obsažena v čl. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 659/1999, stanovící detailní pravidla pro aplikaci čl. 93 (nyní jde o čl. 88) Smlouvy. Existující veřejnou podporou se tak rozumí jakákoliv veřejná podpora, tj. veřejná podpora poskytovaná na základě programu či veřejná podpora individuální, s jejímž poskytováním bylo započato před vstupem příslušného státu do EU a pokračuje i po něm, veřejná podpora schválená EK či Radou, veřejná podpora, která se považuje za schválenou podle čl. 4 odst. 6 nařízení, veřejná podpora, která se považuje za existující podle čl. 15 nařízení a opatření, která v době, kdy bylo započato s jejich realizaci nezakládala veřejnou podporu, tou se však stala v důsledku vývoje společného trhu bez změny ze strany členského státu. Problematikou existující veřejné podpory se rovněž zabývá příloha IV. Smlouvy o přistoupení ČR a dalších zemi k EU. Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že pod pojem existující veřejná podpora spadají jednak opatření naplňující znaky veřejné podpory, s jejichž poskytováním bylo započato před vstupem 10 příslušného členského státu do EU, jednak veřejná podpora, které byly schváleny samotnou EK, tj. byly shledány slučitelnými se společným trhem. 19

20 Za poněkud specifickou lze označit skutečnost, že pod pojem existující veřejnou podporou spadají i VP, v jejichž případě EK nekonala, tedy nevydala rozhodnutí ve stanovené lhůtě či ve stanovené lhůtě neuložila povinnost navrácení protiprávní a zároveň neslučitelné veřejná podpora. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], Dostupné na: Rozdělujeme následující tři typy podpor: Veřejná podpora povolená Veřejná podpora podmíněně povolená Veřejná podpora zakázaná Znaky veřejné podpory O veřejnou podporu se jedna pouze v případě, když Dojde ke splnění všech předpokladů stanovených v čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Při nesplnění kteréhokoliv předpokladu znaku veřejné podpory se o veřejnou podporu nejedná. Tyto znaky jsou následující: opatření je hrazeno z veřejných prostředků, opatření zvýhodňuje určité podniky (podnikatele) nebo odvětvi výroby, opatření je selektivní, opatření narušuje nebo hrozí narušením soutěže, opatření má vliv na obchod mezi členskými státy. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: Veřejné prostředky Pojem veřejné prostředky zahrnuje Všechny peněžité prostředky, o kterých mohou orgány veřejné moci rozhodovat. To znamená, že nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou jimi disponovat. Jedná se tedy o: prostředky ze státního rozpočtu; prostředky poskytnuté samosprávnými celky (obce, kraje); 20

21 prostředky poskytnuté subjektem založeným státem, nebo subjektem, který stát může kontrolovat a ve kterém má stát rozhodující vliv; na základě podílu na základním kapitálu; na základě personálního obsazeni správních, výkonných nebo dozorčích orgánů společnosti. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: ab2eeb332b620b22/getfile_1.pdf) Tabulka č.1 - Typy a formy veřejné podpory Konkrétní typy veřejné podpory Nejčastější formy veřejné podpory - Regionální veřejné podpory - Daňové úlevy - Horizontální veřejné podpory - Prodej pozemků za zvýhodněnou cenu - Blokové výjimky - Navyšování základního kapitálu orgány - Sektorální podpory veřejné moci - Kapitalizace pohledávek - Dotace - Odkupy nebonitních pohledávek - Úvěr - Státní záruky - Prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění - Privatizace - Prodej privatizovaného majetku na základě výběrového řízení - Prodej na základě znaleckého ocenění Zdroj: Vlastní zpracování z Typy veřejné podpory EK se při procesu posuzování určitého typu veřejné podpory řídí svými dokumenty (nařízeni, sděleni, pokyny, rámec). Jestliže úprava jednotlivé podpory nebo režimu podpory odpovídá požadavkům stanoveným v dokumentech EK, je vysoka pravděpodobnost, že EK záměr veřejné podpory schválí. Pokyny a rámce pro poskytnutí veřejné podpory jsou pro poskytovatele veřejné podpory vodítkem, jakým způsobem koncipovat úpravu veřejné podpory po obsahové stránce tak, aby pravděpodobnost jejího schválení byla co nejvyšší. Navrhovaná úprava veřejné podpory se na druhé straně může odchylovat od konkrétních požadavků ve výše uvedených dokumentech. Rovněž může byt 21

22 poskytnut typ podpory, který v žádném takovémto dokumentu upraven není. V tomto případě postupuje EK při posuzování záměru veřejné podpory obecně dle čl. 87 a 88 Smlouvy, což s sebou přináší jak vyšší míru nejistoty, tak v neposlední řadě vyšší nároky na podrobné zdůvodněni nutnosti a slučitelnosti podpory se společným trhem. Existuji však i právně závazné dokumenty vydané EK zejména nařízení EK, vydávané na základě nařízení Rady (ES) č. 994/98, o použití článků 92 a 93 Smlouvy na určité kategorie horizontální státní podpory. Těmito nařízeními EK stanoví, že určité typy podpory jsou slučitelné se společným trhem a jejich poskytnutí nepodléhá předběžné notifikační povinnosti (jsou-li splněny podmínky nařízeni) jde o tzv. blokové výjimky. (MMR, 2013, Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU, [online], [cit ], dostupné na: 22

23 Obrázek č. 1 - Postup při posuzování opatření z hlediska veřejných podpor Jedná se o veřejnou podporu? % NE Jedná se o povolenou nebo podmíněně povolenou veřejnou podporu? ANO Na zamýšlené opatření se nepoužije úprava veřejné podpory Veřejnou podporu nelze poskytnout Je třeba provádět předběžnou notifikaci Evropskou komisí? Veřejnou podporu lze poskytnout za stanovených podmínek Evropskou komisí Je třeba vyplnit standardní notifikační formuláře? Zpracování zjednodušeného notifikačního formuláře včetně příloh Zpracování zjednodušeného notifikačního formuláře včetně příloh Zdroj: Vlastní zpracování z Cestovní ruch Cestovní ruch má své kořeny hluboko v historii, ale v žádném případě si tento cestovní ruch nemůžeme představovat tak, jak ho známe v dnešní podobě. Byl především uskutečňován za jinými účely, než účel rekreace či zábavy. Tyto cesty měli jako hlavní motivaci obchod, válečné výpravy, náboženské poutě či objevitelské plavby. Účastníci tehdejšího cestovního ruchu byli zejména lidé z vyšších společenských vrstev jako panovníci, šlechticové, rytíři, kněží, obchodníci. 23

24 Modernější formu na sebe cestovní ruch vzal ve druhé polovině 19. století, kdy nastal vrchol průmyslové revoluce a rozvoj kapitalistického systému. Lidé měli více volného času, zvyšovala se jejich životní úroveň a měli chuť cestovat a rekreovat se. Obzvláště lázeňství zažilo velké boom a to i v českých zemích jako například lázeňský trojúhelník, ale i další. Jako opravdové odvětví národního hospodářství byl cestovní ruch chápán na začátku 20. století. Jeho rozvoj byl zbrzděn nebo zcela zastaven první a druhou světovou válkou. Dynamickým rozvojem socioekonomické sféry po druhé světové válce, bylo příčinou největšího rozmachu cestovního ruchu. Této skutečnosti také napomohl vědecko technologický rozvoj v oblasti IT a komunikačních technologií, rozvoj dopravy, inovací, managementu a marketingu. (Nejdl K., 2010, s. 12) Jako další definici cestovního ruchu uvedu od organizace UNWTO, která byla dříve "WTO (Světová organizace turismu) vznikla v roce 1975 a od roku 2003 působí jako specializovaná organizace OSN pod názvem UNWTO (United National World Tourism Organization). UNWTO sídlí v Madridu a má regionální pobočky po celém světě. Cílem UNWTO je podpora rozvoje turismu a jeho pozitivních ekonomických, sociálních a kulturních efektů v nejširším kontextu ve všech světových regionech, kde má organizace svá zastoupení. (Palatková M., 2011, s. 116) Definice Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) cestovní ruch charakterizuje jako činnost lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobyto do doby kratší jednoho uceleného roku a za účelem využití volného času, obchodu a za jinými účely. (Pourová, 2002, s. 8) Stanovenou dobou se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest měsíců. Definice UNWTO vylučuje z cestovního ruchu cestování v rámci místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobou migraci. (Hesková a kol., 2006, s. 11) Dalšími charakteristickými rysy cestovního ruchu jsou: změna místa obvyklého (běžného) prostředí, tzn. pohyb, cestování z místa obvyklého prostředí (kterým je trvalé bydliště nebo místo, kde účastník cestovního ruchu vykonává pracovní aktivity, nebo kde je oficiální sídlo firmy, u níž je zaměstnán) do 24

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více