Václav Havel,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Havel, 2011. 2 www.helcom.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Živě si vzpomínám na dobu vzniku Helsinských výborů ve světě a zejména na založení jeho československé pobočky, na níž jsem se rovněž podílel. Doba se změnila, padla železná opona a naše společnost je svobodná. Nezmizela však - pouze změnila svou podobu - ohrožení či dokonce porušování občanských práv. Práce Českého helsinského výboru má proto i na počátku 21. století svůj hluboký smysl. Václav Havel,

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přinášíme Vám výroční zprávu Českého helsinského výboru za rok V porovnání s rokem minulým je opět možné konstatovat, že to nebyl snadný rok ani pro Výbor, ani pro neziskový sektor. Nicméně, mnohé problémy a témata jak v politické oblasti, tak ve společnosti stále víc potvrzují důležitost jejich kritického sledování a neustálého prosazování potřebných změn. Navázali jsme na strategické rozhodnutí z roku 2011 a stále více se zaměřujeme mimo běžné grantové výzvy i na jiné formy fundraisingových aktivit. V této souvislosti bychom rádi poděkovali různým firmám a jednotlivcům za všechny formy podpory, které nám pomáhají v realizaci našich aktivit. ČHV tak i při malém počtu zaměstnanců dokázal ovlivňovat významným způsobem situaci jednotlivců a rovněž působit osvětově a vyvíjet tlak na různé orgány státní správy. Dařilo se nám opět prosazovat se v mediálním prostoru, a to i v zahraničí, nejrůznější televizní, rozhlasové stanice, a deníky jak tištěné, tak online přinášely informace o kauzách nebo aktivitách, kterými jsme se zabývali. V říjnu např. odvysílala Česká televize pořad Pološero věnující se dětem odsouzených rodičů, na jehož přípravě jsme se spolupodíleli. V dubnu jsme za podpory několika institucí organizovali v Brně valnou hromadu Evropské asociace na obranu lidských práv, které se zúčastnilo 23 členských organizací z 19 zemí EU. Součástí valné hromady byl i odborný seminář na téma Romové v Evropě, kterého se zúčastnili zástupci romských organizací působících v ČR. Od našeho vzniku v roce 1988 se systematicky věnujeme dodržování lidských práv v oblasti vězeňství. V souvislosti s touto problematikou ČHV po delší odmlce uskutečnil v říjnu a listopadu monitorovací návštěvy v šesti vazebních věznicích a následně vyhotovil zprávu, která se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a podmínek výkonu vazby. Negativní reakce veřejnosti nás přesvědčily o tom, jak je důležité nebát se otevírat i nepříjemná a nepopulární témata, jejichž řešení jsou žádoucí i přes povětšinou odmítavý postoj společnosti. Na závěr bychom rádi vyzdvihli významný přínos plynoucí z dlouhodobé spolupráce s širokou škálou organizací a institucí z domácí i mezinárodní scény. Jsme velmi rádi, že se nám daří udržovat stávající a navazovat nová partnerství v různorodých aspektech naší činnosti. Do značné míry naše aktivity obohacují kvalitní práce a aktivní přístup našich dobrovolníků. Věříme, že i v následujících letech bude v působení naší organizace spatřován smysl a význam pro rozvoj a posilování hodnot občanské společnosti. Anna Šabatová, předsedkyně Pozn.: Anna Šabatová odstoupila z funkce předsedkyně v březnu

4 O organizaci Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Motto Respekt k přirozeným právům člověka Mise Usilovat o respektování principů lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni navazujících paktů, smluv a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména v právním systému ČR. Historie Český helsinský výbor (ČHV), původně Československý helsinský výbor (Čs.HV), byl založen v listopadu roku 1988, aby vedle občanské iniciativy zvané Charta 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. Založila ho z podnětu Mezinárodní helsinské federace skupina třiceti kriticky myslících a opozičně jednajících občanů (v čele s prof. dr. Jiřím Hájkem), kteří se navzdory hrozbě pronásledování rozhodli vydávat a zveřejňovat svá stanoviska k nesouladu tehdejšího právního řádu a právní i politické praxe s přijatými mezinárodními principy lidských práv. Navázali tak na mnohaletou soustavnou, obětavou a riskantní práci Charty 77, která se ovšem v té době už věnovala mnoha nešvarům, nezákonnostem, nelidským i absurdním praktikám a postupům, jimiž se vyznačoval československý komunistický režim. Členové Čs.HV se soustředili zejména na rozpory řady zákonů, např. zákona shromažďovacího a sdružovacího, trestního zákona a dalších právních norem s principy lidských práv, jak byly formulovány v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN, 1966), které byly rozpracováním známé Všeobecné deklarace lidských práv (OSN, 1948), a které (ony pakty) z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky, 1975) kupodivu formálně přijal i československý komunistický stát. Podobně jako Charta 77, tak i Čs.HV připomínal československým úřadům a představitelům, že je nutné tyto mezinárodní závazky a normy plnit, a v jejich duchu a podle jejich litery měnit, demokratizovat stávající právní řád včetně právní a sociální praxe. Čs.HV poukazoval též na mnohé individuální případy nezákonností, zejména pokud šlo o hrubé jednání s občany protestujícími proti režimu na menších i velikých shromážděních koncem 80. let (Palachův týden v lednu 1989, manifestace k 1. máji a jiným příležitostem, a další, zejména listopadové veřejné projevy, jichž se účastnily stovky tisíc občanů). 4

5 Československý helsinský výbor, jenž se stal záhy po svém založení členem Mezinárodní helsinské federace (IHF) se sídlem ve Vídni, uvítal samozřejmě listopadovou něžnou revoluci, zánik komunistického režimu, a pokračoval ve své obhajobě lidských a občanských práv jak v obecné rovině (monitoring zákonů a novel, příprava Ústavy a Listiny základních práv a svobod apod.), tak pokud šlo o případy nespravedlností a nezákonností vůči jednotlivým občanům i situaci některých skupin, jako jsou děti, cizinci, uprchlíci, národnostní menšiny, vězni aj. Hned na počátku roku 1990 požádal Čs.HV o registraci a byl registrován jako organizace s mezinárodním prvkem (se statutem obdobným jako mají sdružení). Rozrostla se jeho členská základna, přihlásila se k němu řada dalších občanů, mezi nimi i kvalifikovaní právníci a jiní odborníci. Když se koncem roku 1992 rozdělila ČSFR na dva státy, slovenský a český, rozdělil se i Čs.HV na Slovenský helsinský výbor a Český helsinský výbor. Oba zůstaly členy IHF. Záhy se činnost Českého helsinského výboru velmi rozrůznila, diferencovala. Pokračoval i nadále v monitoringu zákonů i právní a sociální praxe, dál se zabýval jednotlivými případy porušování lidských a občanských práv, zahájil poradenskou činnost, přibyla informatika o lidských právech, dále i výchova k lidským právům ve školách a v různých profesních skupinách, byla založena Poradna pro otázky státního občanství (aktuální v souvislosti s rozdělením ČSFR), též Poradna pro uprchlíky (obě poradny se později osamostatnily). Ve spolupráci s IHF a dalšími evropskými helsinskými výbory se ČHV podílel na některých mezinárodních projektech, zaměřených na vzdělávání aktivistů nevládních organizací, ale i právníků, zejména v některých postsovětských republikách. Aktivity projektová činnost poradenská činnost monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Hlavní oblasti působení práva dětí boj proti rasismu a nesnášenlivosti vězeňství a trestní justice sociální a právní poradenství výchova k lidským právům 5

6 Projektová činnost Děti vězněných rodičů posilování rodičovských kompetencí a předcházení sociálně-patologickým jevům v rodinách Projekt pomáhá dětem odsouzených rodičů udržet kontakt se svou rodinou. ČHV v rámci projektu zprostředkuje osobní kontakt dítěte s jeho vězněným rodičem, prostřednictvím asistovaných návštěv ve věznici. Věznice bývají daleko od domovů dětí, a proto je nejvyšším nákladem doprava. Většinou není ve finančních možnostech druhého rodiče, pěstounů či dětského domova, dopravu zajistit. ČHV poskytuje dětem, vězněným rodičům, ale i vychovatelům dětí konzultace psychologického, sociálního i právního charakteru. Hlavním cílem je připravit zúčastněné na opětovné setkání rodiny, ošetřit emoční rozpoložení a odstranit komunikační bariéry. V rámci realizovaných aktivit byly uskutečněny 2 besedy na posílení rodičovských kompetencí pro odsouzené matky, ve věznici Velké Přílepy u Prahy a Řepy pro 19 žen. Dále byly realizovány 3 odborné semináře určené odborné i laické veřejnosti, uskutečnily se 4 asistované návštěvy ve věznici Světlá nad Sázavou, celkem pro 58 dětí, 34 matek. Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, CharityMints, Metrostav, Markéta Pravdová Cílová skupina: děti vězněných rodičů ve věku 0-18 let, věznění rodiče, odborná i laická veřejnost Poradenské centrum určené obětem diskriminace ČHV od 1. června 2011 provozoval Poradenské centrum určené obětem diskriminace, které navazuje na dlouhodobou činnost a zkušenosti ČHV v oblasti diskriminace, projevů netolerance, xenofobie a nesnášenlivosti. Stěžejní aktivitou projektu bylo poskytování odborných konzultací dle potřeb a přání klienta. Jednalo se o vzájemně provázaný systém sociálního a právního poradenství s případnou terapeutickou intervencí, vyžaduje-li to situace osoby, která se s nesnášenlivým či diskriminujícím projevem setkala. Centrum bylo koncipováno tak, aby kdokoliv, kdo se cítí být ohrožen či zasažen diskriminačním jednáním, se na nás mohl obracet telefonicky, prostřednictvím ových dotazů či se osobně do Centra dostavit. Vždy, bylo-li to klientem požadováno, nebo v případech, kdy tak sociální konzultant vyhodnotil za potřebné, předá případ k právnímu posouzení. Naší snahou bylo docílit nízkoprahovosti Centra, provoz Centra byl stanoven na dny od pondělí do čtvrtka od 10 hodin do 16 hodin. Klienti se na Centrum obraceli v období od nejčastěji s dotazy právního charakteru. Sociální podpora a poradenství byly samy o sobě pro klienta rovněž nezbytné, většinou však byly úzce navázány na právní poradenství, ať už mu předcházelo, kontinuálně doprovázelo či po něm následovalo. V roce 2012 se na Centrum obrátilo 42 klientů. Jednotlivé případy se převážně dotýkaly otázek spojených s pracovním trhem, tedy diskriminace v přístupu k zaměstnání a diskriminace v pracovněprávních vztazích, dále také práva na vzdělání. 6

7 K dalším z důležitých činností Centra, zaměřeného na boj s diskriminací, patřil monitoring médií v oblasti diskriminace a hate crime a jeho následná analýza, snaha o zvyšování povědomí veřejnosti, pořádání či účast na setkáních spojených s tématikou, publicita a vzdělávání pracovníků v dané oblasti. Trvání projektu: Podpořeno: Open Society Fund, Česko-německý fond budoucnosti, Informační centrum OSN v Praze, U. S. Embassy, vlastní zdroje, individuální dary Cílová skupina: každá osoba, která se cítí být obětí diskriminačního jednání Poradenské centrum pro uvězněné osoby a jejich příbuzné Projekt je zaměřen na komplexní monitoring situace v českých věznicích a dostupnost právní pomoci odsouzeným. Strategií projektu je podporovat klienty vězně od prvotního kontaktu, poskytnout právní poradenství a ve vybraných případech rozšířenou právní pomoc, sledovat vývoj jejich případu, sbírat data a odborně je analyzovat, zveřejňovat dosažené poznatky a tím vyvolávat veřejné diskuze k této otázce, případně navrhovat legislativní opatření pro docílení systémových změn. Přijatých a vyřízených podnětů, stížností a dotazů bylo za dobu projektu celkem 628, širší poradenství bylo poskytnuto v 32 případech (tedy cca třem klientům za měsíc). Členové ČHV vyvolávali diskuzi o problematických otázkách současného vězeňství - zúčastnili se debat na dané téma v rádiu, televizi a byly také publikovány informace na zpravodajských serverech, rovněž jsme připomínkovali návrhy zákonů souvisejících s problematikou vězeňství. Další aktivitou v rámci projektu byl průběžný monitoring médií v oblasti vězeňství. Trvání projektu: Cílová skupina: osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příbuzní Podpořeno: U. S. Embassy, vlastní zdroje, dary Poradenská činnost Poradenské centrum Českého helsinského výboru I v roce 2012 bylo nadále provozováno Poradenské centrum ČHV, které není právní poradnou, a to i přesto, že z velké části pracuje s výkladem právních norem. Poradenství bylo poskytováno telefonicky, em, korespondenčně nebo osobní návštěvou. Odborné sociální poradenství poskytované sociální poradnou je zásadně bezplatné, služba č. reg , program B. V Poradenském centru ČHV ročně zodpovíme téměř 3 tisíce dotazů. Cílová skupina: Všechny věkové kategorie obyvatel, které potřebují pomoc v tíživé situaci. Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v nepříznivé životní a sociální situaci, kdy nedokáží řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Vesměs se jedná o matky, či 7

8 rodiny s dětmi, seniory, nezaměstnané, osoby v krizi i o osoby ohrožené sociálním vyloučením Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, dary Mediace Již třetím rokem poskytujeme rodinám s dětmi službu mediace. Rodiče mohou díky mediaci vyřešit spory, s nimiž se setkávají při řešení neshod v pohledu na různé stránky jejich života přístupu k výchově dětí, zajištění péče a výživy dětí. Mediace může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí v budoucnu vypadat. Mediace probíhá u mediačního stolu v neutrálním prostředí, jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny a účastní se jí oba rodiče současně a dobrovolně. Služba je poskytována za motivační poplatek. Monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Zpráva o stavu lidských práv v ČR Dne 29. června 2012 byla na tiskové konferenci představena Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok ČHV vydává Zprávu o stavu lidských práv pravidelně již od roku Zpráva se zabývá tématy: svoboda slova, práva dětí, práva žen, práva osob se zdravotním postižením, práva seniorů, postavení Romů v České republice, práva sexuálních menšin, cizinci, diskriminace, trestné činy páchané z nenávisti, vězeňství, bezdomovectví, policie, sociální zabezpečení, zdravotnictví. Ve zprávě jsou zahrnuty i další citlivé otázky, na které chce ČHV nejen poukázat a zaujmout k nim jasné stanovisko, ale také otevřít celospolečenskou diskusi. Vypracování Zprávy bylo podpořeno těmito individuálními dárci: Iva Brožová, Miluše Došková, Kateřina Šimáčková, Marie Turková Překlad celého znění Zprávy do anglického jazyka bezúplatně poskytla společnost Mailbox translations, s.r.o. Zpráva ČHV z monitorovacích návštěv vazebních věznic Český helsinský výbor, který se již od svého založení v roce 1988 věnuje dodržování lidských práv také v oblasti vězeňství, uskutečnil se souhlasem Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR v říjnu a listopadu 2012 monitorovací návštěvy v šesti vazebních 8

9 věznicích a vyhotovil zprávu, která se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a podmínek výkonu vazby. Mezi zkoumané oblasti patřily špatné zacházení, umisťování obviněných, materiální a sociální podmínky, zdravotní péče, kontakt s vnějším světem, informovanost obviněných o jejich právech, vnitřní řády věznic a některé další otázky. Obě aktivity byly realizovány za využití vlastních zdrojů ČHV. Monitoring internetu V roce 2012 byl opět realizován monitoring internetu, který kontinuálně probíhá již od roku 2008 a navazuje tak na dřívější projektové aktivity. Jeho podstatou je pravidelné a průběžné sledování uveřejňovaných zpráv, příspěvků a diskusí v celostátních i lokálních médiích (televize, rozhlas, internet a tisk) pojednávajících o nenávistných projevech na internetu, zejména internetového extremismu. Činnost probíhala paralelně s monitoringem v projektu Poradenské centrum určené obětem diskriminace. V monitorování nenávistných projevů na internetu plánujeme pokračovat i v následujících letech. ĆHV monitoring uskutečňoval za velkého přispění řady schopných dobrovolníků. Trvání činnosti: Podpořeno: vlastní zdroje Stanoviska ČHV v roce 2012 se formou stanovisek, apelů či otevřených dopisů zabýval zejména těmito tématy: - Dopis ministrovi vnitra k výslechům v Brně: V lednu jsme zaslali dopis ministrovi vnitra týkající se výslechů v policejní budově krajského ředitelství Brně, při kterých mělo docházet k hlasitým vulgárním nadávkám a ranám páskem, doprovázených verbálním nátlakem. - Odsouzení Romana Týce a Romana Smetany: ČHV zastával názor, že reakce státní moci na oba případy je zcela nepřiměřená, a připomenul, že nový trestní zákoník účinný od roku 2010 přinesl důležitou zásadu subsidiarity trestní represe. - Stanovisko k trestnímu stíhání manželů Čápových: V rámci stanoviska ČHV upozornil na nepřiměřenost policejních zásahů v Národním parku Šumava. - Další trestní stíhání Romana Smetany: ČHV předal Ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi podnět, aby podal u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona v trestní věci Romana Smetany a současně s ní podal návrh na přerušení výkonu jeho trestu. Ministr Pospíšil tuto stížnost podal, ta však byla Nejvyšším soudem 9

10 zamítnuta. V dalším stanovisku k tomuto případu ČHV vyjádřil zklamání z rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Romana Smetany. - Média: Apelovali jsme, aby média informovala o menšinách a jejich příslušnících odpovědně, aby promýšlela informování o soužití lidí z minorit a majority, ve všech souvislostech, a snažila se tak přispět ke změně atmosféry k lepšímu. - Dopis Senátu k novele zákona o přestupcích: Dopis Senátu vyjadřoval znepokojení ČHV nad tím, že Sněmovna přijala zákon zavádějící sankci "zákaz pobytu" pro řadu skutkových podstat definovaných přestupkovým zákonem. Sankce zákazu pobytu podle našeho názoru nesleduje legitimní cíl, a je navíc zcela nepřiměřená povaze protiprávních jednání, kterých se týká. - Zaměstnávání cizinců v Rádiu Svobodná Evropa: ČHV ve svém stanovisku kritizoval postup Rádia Svobodná Evropa, které uchazečům o zaměstnání předkládá pracovní smlouvy s nevýhodnou doložkou uvádějící v omyl. Na ČHV se v této souvislosti obrátily dvě bývalé zaměstnankyně Rádia - Snježana Pelivan, chorvatská státní příslušnice, a Anna Karapetian, arménská státní příslušnice. - Pravidla pro poskytování zdravotní péče obsahují prvky zjevné neústavnosti: Stanovisko ČHV se v tomto případě týkalo zveřejnění doporučeného postupu pro výběr poplatků za operatéra či porodníka, ve kterém mj. stanovuje maximální výši platby za primáře či jiného lékaře, a to s platností od 1. června ČHV upozornil na možné narušení principu rovného přístupu ke zdravotní péči. - Otevřený dopis předsedovi vlády: Otevřený dopis byl vypracován u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Na předsedu vlády jsme se obrátili ve vážné obavě o směřování politiky českého státu v oblasti ochrany lidských práv, a to v souvislosti s vládním záměrem přesunout poradní orgány Sekce pro lidská práva Úřadu vlády na jednotlivá resortní ministerstva. Pořad ČT Pološero na téma "Děti ve vězení" Dne 16. října 2012 odvysílala Česká televize pořad Pološero věnující se dětem odsouzených rodičů. Na přípravě pořadu se spolupodílel také Český helsinský výbor. Jednotlivé příběhy jsou názornou ukázkou toho, že výkon trestu rodiče nemusí a nesmí dopadat tak zásadním způsobem na jejich děti, právě naopak udržování kontaktu může mít významný vliv jak na vývoj dítěte, tak na následný návrat rodiče do společnosti. Pořad je možné zhlédnout v archivu ČT. Celoevropský akční týden proti rasismu s názvem "Otevři svou mysl a vystup proti rasismu" 10

11 Ve dnech až probíhal v celé Evropě týden proti rasismu, který každoročně organizuje mezinárodní síť UNITED. Český helsinský výbor se zapojil do loňské kampaně proti rasismu, aby upozornil na nárůst netolerance a nenávisti v naší zemi připravili jsme výstavu fotografií z neonacistických demonstrací v ČR. Fotografie nám poskytlo občanské sdružení Tolerance a občanská společnost, které se dlouhodobě zabývá monitoringem aktivit neonacistů v ČR. Dále jsme prostřednictvím sociálních sítí šířili protirasistický spot, který pro nás připravila partnerská organizace ROMEA. Stínová zpráva o stavu rasismu v České republice V rámci týdne proti rasismu jsme na 21. března 2012 připravili tiskovou konferenci, na které byla zveřejněna Stínová zpráva o stavu rasismu v Evropě a ČR. Zprávu za Českou republiku zpracoval ČHV, konkrétně František Valeš a Selma Muhič Dizdarevič. Autoři Zprávy konstatovali, že ve sledovaném období (březen březen 2011) nedošlo v oblasti rasismu a diskriminace k žádnému viditelnému pokroku. V důsledku změny vlády a vážných škrtů v systému sociálního zabezpečení byla naopak zastavována antidiskriminační opatření, která byla schválena v předešlém období. Valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv Ve dnech od 27. do 28. dubna 2012 se v Brně konala valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv. Český helsinský výbor je členem této asociace a spoluorganizoval tuto událost. Valné hromady AEDH se účastnilo 23 členských organizací z 19 zemí EU, událost byla také spojená s odborným seminářem na téma Romové v Evropě. Kancelář veřejného ochránce práv poskytla prostory pro konání valné hromady. Nad konáním převzali záštitu Roman Onderka - primátora města Brno, Pavel Varvařovský - veřejný ochránce práv, Jan Michal - vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Karel Schwarzenberg - ministr zahraničních věcí ČR. Finančně byla akce podpořena Zastoupením EK v ČR a velvyslanectvími Norska, Francie a Švýcarska. AEDH a ČHV vydali zprávu "Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota" Evropská asociace na obranu lidských práv (AEDH) se rok systematicky zabývala situací Romů v Evropě. Výsledkem tohoto výzkumu je zpráva "Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota", která popisuje násilí vůči Romům v různých jeho formách v evropských státech. Cílem zprávy bylo ukázat, že Romové nejsou jen oběťmi sociální diskriminace, ale i fyzického násilí, a že anticiganismus je v celé evropské společnosti hluboce zakořeněn. Dne 13. listopadu 2012 se uskutečnila v sídle Českého helsinského výboru tisková konference k vydání zprávy, která následně měla i výrazný ohlas v různých českých médiích. 11

12 Dárci a partneři Všem níže uvedeným dárcům a partnerům upřímně děkujeme za finanční nebo jinou podporu našich aktivit. Instituce: Nadace: Firmy a advokátní kanceláře: 12

13 České kulturní projekty Individuální dárci: Balarin Jan Brožová Iva Cechovský Marek Došková Miluše Hrdličková Blanka Jančová Václava Pravdová Markéta Šimáčková Kateřina Šustrová Jiřina Turková Marie Dobrovolníci: Také bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch našich aktivit a pomohli realizaci služeb, které poskytujeme. 13

14 Balarinová Eva, Borkovcová Zuzana, Česká Tereza, Dovoleová Eliška, Drábková Tereza, Dubová Alexandra, Frejtichová Dominika, Hendrichová Veronika, Herout Štěpán, Hokeš Martin, Hrdličková Blanka, Chocholáčková Kristína, Chocholoušová Soňa, Immerová Jana, Jakub Janda, Juházyová Alexandra, Karanath Marie, Krulišová Marie, Krulišová Radana, Lánská Kateřina, Martiník Tomáš, Máslová Hana, Máša Jaromír, Matis Maroš, Mikešová Klára, Müllerová Martina, Nechvátal Tomáš, Palme Klára, Panák Pavel, Paterová Markéta, Pavelková Alexandra, Pilátová Soňa, Prskavec Lukáš, Rousová Alena, Rudý Jakub, Seifrtová Nicola, Simandlová Tereza, Stehnová Aneta, Šťastný Jakub, Tomčíková Nelly, Vašíčková Tereza, Vítová Jana, Zeman Jan, Žálková Ingrid Stážisté: Emmerton Lewis, Formánková Tereza, Le Thu Huong, Kroupová Lenka, Pacáková Petra, Peregrin Juraj, Šádková Kateřina, Ščavnický Peter, Václavíková Lucie Členství: ČŽL - Česká ženská lobby ENAR - European Network against Racism EUROCHIPS - European Network for children of imprisoned parents INACH - International network against CyberHate AEDH - European Association for the Defense of Human Rights Spolupráce v roce 2012: Děkujeme těmto NNO, státním institucím a jiným organizacím: Advokátní kancelář Karel Jandus - právní konzultace Asociace mediátorů ČR - vzdělávací aktivity Barevný svět dětí - vzdělávací a osvětové aktivity Český svaz žen - případová agenda Člověk v tísni - případová agenda Evropská asociace na obranu lidských práv (AEDH) - konání Valné hromady AEDH a odborného semináře In IUISTITIA - případová agenda, projektová spolupráce IQ Roma Servis - spolupráce v rámci ENAR ČR Informační centrum OSN - vzdělávací a osvětové aktivity Klokánek - vzdělávací a osvětové aktivity, případová agenda Lighthouse, o.s. - zajištění dopravy Pro bono aliance - zprostředkování právního zastoupení ROMEA, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda O.s. Romodrom - spolupráce v rámci ENAR ČR RUBIKON Centrum - případová agenda, výměna zkušeností Sdružení pro integraci a migraci - případová agenda, ENAR ČR 14

15 Slovo 21, o.s. - spolupráce v rámci ENAR ČR Tolerance a občanská společnost, o.s.- poskytnutí fotografií pro výstavu v rámci Týdne proti rasismu Veřejný ochránce práv - poskytnutí prostor pro konání valné hromady AEDH Vzájemné soužití, o.s. - spolupráce v rámci ENAR ČR Zvůle práva - spolupráce v rámci ENAR ČR Spolupráce v rámci projektu Děti vězněných rodičů : DD Chrudim, DD Kašperské Hory, DD Kamenice nad Lipou, DD Staňkov, DD Šluknov, DD Boskovice, DD Budkov, VÚ Střílky, Věznice Světlá nad Sázavou, Věznice Řepy Spolupráce na akademické úrovni: FHS, katedra studií občanské společnosti - spolupráce na projektech, konzultační činnost Právnická fakulta UK v Praze - studentské stáže VOŠ Evropská a VOŠ Jahodová - studentské stáže Spolupráce s orgány veřejné správy: Magistráty, městské a obecní úřady - sociální odbory a oddělení sociálně-právní ochrany dítěte Probační a mediační služba ČR Vězeňská služba ČR Externí firmy spolupracující s ČHV: Ing. Jaroslav Jíra - ELCO - správa a údržba softwaru UDAPRA s.r.o. - účetní firma Tulpa Design - grafické studio 15

16 Základní data a kontakty Datum první registrace: Právní forma: Mezinárodní organizace a sdružení IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: Web: Kancelář ČHV v roce 2012 Mgr. Markéta Kovaříková - ředitelka Helena Weissová - účetní Mgr. Mariana Kalinová - fundraising Bc. Monika Bunžová - PR/fundraising (v ČHV působila do srpna 2012) Mgr. Ľubica Turzová - projektová a PR koordinátorka JUDr. Nicola Švandová - právní oddělení Mgr. Michaela Tejnorová - právní oddělení Dana Vrabcová - sociální pracovnice, mediátorka Olga Baslová - sociální pracovnice (v ČHV působila do ledna 2012) Orgány ČHV v roce 2012 Předsednictvo: 7 členů Anna Šabatová - předsedkyně František Valeš - místopředseda Selma Muhič Dizdarevič - místopředsedkyně František Kostlán David Salač Dana Syslová Rudolf Vévoda Členská základna: 40 členů Revizní komise: 2 členové 16

17 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ( V KČ ) AKTIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-PROVOZNÍ ZÁLOHY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK AKTIVA CELKEM - Kč ,00 Kč 315,00 Kč ,00 Kč PASIVA VLASTNÍ JMĚNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY-MZDY, ODVODY, DANĚ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY JINÁ PASIVA-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K ( V KČ ) PŘÍJMY GRANTY-STÁTNÍ DOTACE A NADACE TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ OSTATNÍ VÝNOSY DARY-FYZICKÉ OSOBY PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 400,00 Kč ,00 Kč VÝDAJE OSOBNÍ NÁKLADY-MZDY ZA 5 ZAMĚSTNANCŮ NÁKUP SLUŽEB (NÁJEMNÉ, ENERGIE, CESTOVNÉ) SPOTŘEBA MATERIÁLU OSTATNÍ NÁKLADY POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 636,00 Kč ,00 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 Kč 17

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV Výroční zpráva 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV 2 Úvodní slovo Během roku 2010 prošel

Více

červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014.

červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vážení přátelé, červen 2014 přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014. Nebyl to lehký rok, v tom navázal na léta minulá. Pozice neziskových organizací a navíc těch, které

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodem Naše poslání a cíle Naše služby Činnost v roce 2013 Orgány organizace Hospodaření v roce 2013 Poděkování Plány na příští rok Kontaktní údaje 3 4 5 7 12 13 22 22 23 2 Úvodem

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Úvod o sdružení. Marcela Reichelová předsedkyně sdružení

Úvod o sdružení. Marcela Reichelová předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 Úvod o sdružení SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ Moravskoslezského kraje (dále jen SOS MS kraje) založili členové SOS v našem kraji v roce 2009 v návaznosti na činnost SOS - Sdružení

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více