Václav Havel,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Havel, 2011. 2 www.helcom.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Živě si vzpomínám na dobu vzniku Helsinských výborů ve světě a zejména na založení jeho československé pobočky, na níž jsem se rovněž podílel. Doba se změnila, padla železná opona a naše společnost je svobodná. Nezmizela však - pouze změnila svou podobu - ohrožení či dokonce porušování občanských práv. Práce Českého helsinského výboru má proto i na počátku 21. století svůj hluboký smysl. Václav Havel,

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přinášíme Vám výroční zprávu Českého helsinského výboru za rok V porovnání s rokem minulým je opět možné konstatovat, že to nebyl snadný rok ani pro Výbor, ani pro neziskový sektor. Nicméně, mnohé problémy a témata jak v politické oblasti, tak ve společnosti stále víc potvrzují důležitost jejich kritického sledování a neustálého prosazování potřebných změn. Navázali jsme na strategické rozhodnutí z roku 2011 a stále více se zaměřujeme mimo běžné grantové výzvy i na jiné formy fundraisingových aktivit. V této souvislosti bychom rádi poděkovali různým firmám a jednotlivcům za všechny formy podpory, které nám pomáhají v realizaci našich aktivit. ČHV tak i při malém počtu zaměstnanců dokázal ovlivňovat významným způsobem situaci jednotlivců a rovněž působit osvětově a vyvíjet tlak na různé orgány státní správy. Dařilo se nám opět prosazovat se v mediálním prostoru, a to i v zahraničí, nejrůznější televizní, rozhlasové stanice, a deníky jak tištěné, tak online přinášely informace o kauzách nebo aktivitách, kterými jsme se zabývali. V říjnu např. odvysílala Česká televize pořad Pološero věnující se dětem odsouzených rodičů, na jehož přípravě jsme se spolupodíleli. V dubnu jsme za podpory několika institucí organizovali v Brně valnou hromadu Evropské asociace na obranu lidských práv, které se zúčastnilo 23 členských organizací z 19 zemí EU. Součástí valné hromady byl i odborný seminář na téma Romové v Evropě, kterého se zúčastnili zástupci romských organizací působících v ČR. Od našeho vzniku v roce 1988 se systematicky věnujeme dodržování lidských práv v oblasti vězeňství. V souvislosti s touto problematikou ČHV po delší odmlce uskutečnil v říjnu a listopadu monitorovací návštěvy v šesti vazebních věznicích a následně vyhotovil zprávu, která se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a podmínek výkonu vazby. Negativní reakce veřejnosti nás přesvědčily o tom, jak je důležité nebát se otevírat i nepříjemná a nepopulární témata, jejichž řešení jsou žádoucí i přes povětšinou odmítavý postoj společnosti. Na závěr bychom rádi vyzdvihli významný přínos plynoucí z dlouhodobé spolupráce s širokou škálou organizací a institucí z domácí i mezinárodní scény. Jsme velmi rádi, že se nám daří udržovat stávající a navazovat nová partnerství v různorodých aspektech naší činnosti. Do značné míry naše aktivity obohacují kvalitní práce a aktivní přístup našich dobrovolníků. Věříme, že i v následujících letech bude v působení naší organizace spatřován smysl a význam pro rozvoj a posilování hodnot občanské společnosti. Anna Šabatová, předsedkyně Pozn.: Anna Šabatová odstoupila z funkce předsedkyně v březnu

4 O organizaci Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Motto Respekt k přirozeným právům člověka Mise Usilovat o respektování principů lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni navazujících paktů, smluv a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména v právním systému ČR. Historie Český helsinský výbor (ČHV), původně Československý helsinský výbor (Čs.HV), byl založen v listopadu roku 1988, aby vedle občanské iniciativy zvané Charta 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. Založila ho z podnětu Mezinárodní helsinské federace skupina třiceti kriticky myslících a opozičně jednajících občanů (v čele s prof. dr. Jiřím Hájkem), kteří se navzdory hrozbě pronásledování rozhodli vydávat a zveřejňovat svá stanoviska k nesouladu tehdejšího právního řádu a právní i politické praxe s přijatými mezinárodními principy lidských práv. Navázali tak na mnohaletou soustavnou, obětavou a riskantní práci Charty 77, která se ovšem v té době už věnovala mnoha nešvarům, nezákonnostem, nelidským i absurdním praktikám a postupům, jimiž se vyznačoval československý komunistický režim. Členové Čs.HV se soustředili zejména na rozpory řady zákonů, např. zákona shromažďovacího a sdružovacího, trestního zákona a dalších právních norem s principy lidských práv, jak byly formulovány v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN, 1966), které byly rozpracováním známé Všeobecné deklarace lidských práv (OSN, 1948), a které (ony pakty) z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky, 1975) kupodivu formálně přijal i československý komunistický stát. Podobně jako Charta 77, tak i Čs.HV připomínal československým úřadům a představitelům, že je nutné tyto mezinárodní závazky a normy plnit, a v jejich duchu a podle jejich litery měnit, demokratizovat stávající právní řád včetně právní a sociální praxe. Čs.HV poukazoval též na mnohé individuální případy nezákonností, zejména pokud šlo o hrubé jednání s občany protestujícími proti režimu na menších i velikých shromážděních koncem 80. let (Palachův týden v lednu 1989, manifestace k 1. máji a jiným příležitostem, a další, zejména listopadové veřejné projevy, jichž se účastnily stovky tisíc občanů). 4

5 Československý helsinský výbor, jenž se stal záhy po svém založení členem Mezinárodní helsinské federace (IHF) se sídlem ve Vídni, uvítal samozřejmě listopadovou něžnou revoluci, zánik komunistického režimu, a pokračoval ve své obhajobě lidských a občanských práv jak v obecné rovině (monitoring zákonů a novel, příprava Ústavy a Listiny základních práv a svobod apod.), tak pokud šlo o případy nespravedlností a nezákonností vůči jednotlivým občanům i situaci některých skupin, jako jsou děti, cizinci, uprchlíci, národnostní menšiny, vězni aj. Hned na počátku roku 1990 požádal Čs.HV o registraci a byl registrován jako organizace s mezinárodním prvkem (se statutem obdobným jako mají sdružení). Rozrostla se jeho členská základna, přihlásila se k němu řada dalších občanů, mezi nimi i kvalifikovaní právníci a jiní odborníci. Když se koncem roku 1992 rozdělila ČSFR na dva státy, slovenský a český, rozdělil se i Čs.HV na Slovenský helsinský výbor a Český helsinský výbor. Oba zůstaly členy IHF. Záhy se činnost Českého helsinského výboru velmi rozrůznila, diferencovala. Pokračoval i nadále v monitoringu zákonů i právní a sociální praxe, dál se zabýval jednotlivými případy porušování lidských a občanských práv, zahájil poradenskou činnost, přibyla informatika o lidských právech, dále i výchova k lidským právům ve školách a v různých profesních skupinách, byla založena Poradna pro otázky státního občanství (aktuální v souvislosti s rozdělením ČSFR), též Poradna pro uprchlíky (obě poradny se později osamostatnily). Ve spolupráci s IHF a dalšími evropskými helsinskými výbory se ČHV podílel na některých mezinárodních projektech, zaměřených na vzdělávání aktivistů nevládních organizací, ale i právníků, zejména v některých postsovětských republikách. Aktivity projektová činnost poradenská činnost monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Hlavní oblasti působení práva dětí boj proti rasismu a nesnášenlivosti vězeňství a trestní justice sociální a právní poradenství výchova k lidským právům 5

6 Projektová činnost Děti vězněných rodičů posilování rodičovských kompetencí a předcházení sociálně-patologickým jevům v rodinách Projekt pomáhá dětem odsouzených rodičů udržet kontakt se svou rodinou. ČHV v rámci projektu zprostředkuje osobní kontakt dítěte s jeho vězněným rodičem, prostřednictvím asistovaných návštěv ve věznici. Věznice bývají daleko od domovů dětí, a proto je nejvyšším nákladem doprava. Většinou není ve finančních možnostech druhého rodiče, pěstounů či dětského domova, dopravu zajistit. ČHV poskytuje dětem, vězněným rodičům, ale i vychovatelům dětí konzultace psychologického, sociálního i právního charakteru. Hlavním cílem je připravit zúčastněné na opětovné setkání rodiny, ošetřit emoční rozpoložení a odstranit komunikační bariéry. V rámci realizovaných aktivit byly uskutečněny 2 besedy na posílení rodičovských kompetencí pro odsouzené matky, ve věznici Velké Přílepy u Prahy a Řepy pro 19 žen. Dále byly realizovány 3 odborné semináře určené odborné i laické veřejnosti, uskutečnily se 4 asistované návštěvy ve věznici Světlá nad Sázavou, celkem pro 58 dětí, 34 matek. Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, CharityMints, Metrostav, Markéta Pravdová Cílová skupina: děti vězněných rodičů ve věku 0-18 let, věznění rodiče, odborná i laická veřejnost Poradenské centrum určené obětem diskriminace ČHV od 1. června 2011 provozoval Poradenské centrum určené obětem diskriminace, které navazuje na dlouhodobou činnost a zkušenosti ČHV v oblasti diskriminace, projevů netolerance, xenofobie a nesnášenlivosti. Stěžejní aktivitou projektu bylo poskytování odborných konzultací dle potřeb a přání klienta. Jednalo se o vzájemně provázaný systém sociálního a právního poradenství s případnou terapeutickou intervencí, vyžaduje-li to situace osoby, která se s nesnášenlivým či diskriminujícím projevem setkala. Centrum bylo koncipováno tak, aby kdokoliv, kdo se cítí být ohrožen či zasažen diskriminačním jednáním, se na nás mohl obracet telefonicky, prostřednictvím ových dotazů či se osobně do Centra dostavit. Vždy, bylo-li to klientem požadováno, nebo v případech, kdy tak sociální konzultant vyhodnotil za potřebné, předá případ k právnímu posouzení. Naší snahou bylo docílit nízkoprahovosti Centra, provoz Centra byl stanoven na dny od pondělí do čtvrtka od 10 hodin do 16 hodin. Klienti se na Centrum obraceli v období od nejčastěji s dotazy právního charakteru. Sociální podpora a poradenství byly samy o sobě pro klienta rovněž nezbytné, většinou však byly úzce navázány na právní poradenství, ať už mu předcházelo, kontinuálně doprovázelo či po něm následovalo. V roce 2012 se na Centrum obrátilo 42 klientů. Jednotlivé případy se převážně dotýkaly otázek spojených s pracovním trhem, tedy diskriminace v přístupu k zaměstnání a diskriminace v pracovněprávních vztazích, dále také práva na vzdělání. 6

7 K dalším z důležitých činností Centra, zaměřeného na boj s diskriminací, patřil monitoring médií v oblasti diskriminace a hate crime a jeho následná analýza, snaha o zvyšování povědomí veřejnosti, pořádání či účast na setkáních spojených s tématikou, publicita a vzdělávání pracovníků v dané oblasti. Trvání projektu: Podpořeno: Open Society Fund, Česko-německý fond budoucnosti, Informační centrum OSN v Praze, U. S. Embassy, vlastní zdroje, individuální dary Cílová skupina: každá osoba, která se cítí být obětí diskriminačního jednání Poradenské centrum pro uvězněné osoby a jejich příbuzné Projekt je zaměřen na komplexní monitoring situace v českých věznicích a dostupnost právní pomoci odsouzeným. Strategií projektu je podporovat klienty vězně od prvotního kontaktu, poskytnout právní poradenství a ve vybraných případech rozšířenou právní pomoc, sledovat vývoj jejich případu, sbírat data a odborně je analyzovat, zveřejňovat dosažené poznatky a tím vyvolávat veřejné diskuze k této otázce, případně navrhovat legislativní opatření pro docílení systémových změn. Přijatých a vyřízených podnětů, stížností a dotazů bylo za dobu projektu celkem 628, širší poradenství bylo poskytnuto v 32 případech (tedy cca třem klientům za měsíc). Členové ČHV vyvolávali diskuzi o problematických otázkách současného vězeňství - zúčastnili se debat na dané téma v rádiu, televizi a byly také publikovány informace na zpravodajských serverech, rovněž jsme připomínkovali návrhy zákonů souvisejících s problematikou vězeňství. Další aktivitou v rámci projektu byl průběžný monitoring médií v oblasti vězeňství. Trvání projektu: Cílová skupina: osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příbuzní Podpořeno: U. S. Embassy, vlastní zdroje, dary Poradenská činnost Poradenské centrum Českého helsinského výboru I v roce 2012 bylo nadále provozováno Poradenské centrum ČHV, které není právní poradnou, a to i přesto, že z velké části pracuje s výkladem právních norem. Poradenství bylo poskytováno telefonicky, em, korespondenčně nebo osobní návštěvou. Odborné sociální poradenství poskytované sociální poradnou je zásadně bezplatné, služba č. reg , program B. V Poradenském centru ČHV ročně zodpovíme téměř 3 tisíce dotazů. Cílová skupina: Všechny věkové kategorie obyvatel, které potřebují pomoc v tíživé situaci. Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v nepříznivé životní a sociální situaci, kdy nedokáží řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Vesměs se jedná o matky, či 7

8 rodiny s dětmi, seniory, nezaměstnané, osoby v krizi i o osoby ohrožené sociálním vyloučením Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, dary Mediace Již třetím rokem poskytujeme rodinám s dětmi službu mediace. Rodiče mohou díky mediaci vyřešit spory, s nimiž se setkávají při řešení neshod v pohledu na různé stránky jejich života přístupu k výchově dětí, zajištění péče a výživy dětí. Mediace může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí v budoucnu vypadat. Mediace probíhá u mediačního stolu v neutrálním prostředí, jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny a účastní se jí oba rodiče současně a dobrovolně. Služba je poskytována za motivační poplatek. Monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Zpráva o stavu lidských práv v ČR Dne 29. června 2012 byla na tiskové konferenci představena Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok ČHV vydává Zprávu o stavu lidských práv pravidelně již od roku Zpráva se zabývá tématy: svoboda slova, práva dětí, práva žen, práva osob se zdravotním postižením, práva seniorů, postavení Romů v České republice, práva sexuálních menšin, cizinci, diskriminace, trestné činy páchané z nenávisti, vězeňství, bezdomovectví, policie, sociální zabezpečení, zdravotnictví. Ve zprávě jsou zahrnuty i další citlivé otázky, na které chce ČHV nejen poukázat a zaujmout k nim jasné stanovisko, ale také otevřít celospolečenskou diskusi. Vypracování Zprávy bylo podpořeno těmito individuálními dárci: Iva Brožová, Miluše Došková, Kateřina Šimáčková, Marie Turková Překlad celého znění Zprávy do anglického jazyka bezúplatně poskytla společnost Mailbox translations, s.r.o. Zpráva ČHV z monitorovacích návštěv vazebních věznic Český helsinský výbor, který se již od svého založení v roce 1988 věnuje dodržování lidských práv také v oblasti vězeňství, uskutečnil se souhlasem Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR v říjnu a listopadu 2012 monitorovací návštěvy v šesti vazebních 8

9 věznicích a vyhotovil zprávu, která se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a podmínek výkonu vazby. Mezi zkoumané oblasti patřily špatné zacházení, umisťování obviněných, materiální a sociální podmínky, zdravotní péče, kontakt s vnějším světem, informovanost obviněných o jejich právech, vnitřní řády věznic a některé další otázky. Obě aktivity byly realizovány za využití vlastních zdrojů ČHV. Monitoring internetu V roce 2012 byl opět realizován monitoring internetu, který kontinuálně probíhá již od roku 2008 a navazuje tak na dřívější projektové aktivity. Jeho podstatou je pravidelné a průběžné sledování uveřejňovaných zpráv, příspěvků a diskusí v celostátních i lokálních médiích (televize, rozhlas, internet a tisk) pojednávajících o nenávistných projevech na internetu, zejména internetového extremismu. Činnost probíhala paralelně s monitoringem v projektu Poradenské centrum určené obětem diskriminace. V monitorování nenávistných projevů na internetu plánujeme pokračovat i v následujících letech. ĆHV monitoring uskutečňoval za velkého přispění řady schopných dobrovolníků. Trvání činnosti: Podpořeno: vlastní zdroje Stanoviska ČHV v roce 2012 se formou stanovisek, apelů či otevřených dopisů zabýval zejména těmito tématy: - Dopis ministrovi vnitra k výslechům v Brně: V lednu jsme zaslali dopis ministrovi vnitra týkající se výslechů v policejní budově krajského ředitelství Brně, při kterých mělo docházet k hlasitým vulgárním nadávkám a ranám páskem, doprovázených verbálním nátlakem. - Odsouzení Romana Týce a Romana Smetany: ČHV zastával názor, že reakce státní moci na oba případy je zcela nepřiměřená, a připomenul, že nový trestní zákoník účinný od roku 2010 přinesl důležitou zásadu subsidiarity trestní represe. - Stanovisko k trestnímu stíhání manželů Čápových: V rámci stanoviska ČHV upozornil na nepřiměřenost policejních zásahů v Národním parku Šumava. - Další trestní stíhání Romana Smetany: ČHV předal Ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi podnět, aby podal u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona v trestní věci Romana Smetany a současně s ní podal návrh na přerušení výkonu jeho trestu. Ministr Pospíšil tuto stížnost podal, ta však byla Nejvyšším soudem 9

10 zamítnuta. V dalším stanovisku k tomuto případu ČHV vyjádřil zklamání z rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Romana Smetany. - Média: Apelovali jsme, aby média informovala o menšinách a jejich příslušnících odpovědně, aby promýšlela informování o soužití lidí z minorit a majority, ve všech souvislostech, a snažila se tak přispět ke změně atmosféry k lepšímu. - Dopis Senátu k novele zákona o přestupcích: Dopis Senátu vyjadřoval znepokojení ČHV nad tím, že Sněmovna přijala zákon zavádějící sankci "zákaz pobytu" pro řadu skutkových podstat definovaných přestupkovým zákonem. Sankce zákazu pobytu podle našeho názoru nesleduje legitimní cíl, a je navíc zcela nepřiměřená povaze protiprávních jednání, kterých se týká. - Zaměstnávání cizinců v Rádiu Svobodná Evropa: ČHV ve svém stanovisku kritizoval postup Rádia Svobodná Evropa, které uchazečům o zaměstnání předkládá pracovní smlouvy s nevýhodnou doložkou uvádějící v omyl. Na ČHV se v této souvislosti obrátily dvě bývalé zaměstnankyně Rádia - Snježana Pelivan, chorvatská státní příslušnice, a Anna Karapetian, arménská státní příslušnice. - Pravidla pro poskytování zdravotní péče obsahují prvky zjevné neústavnosti: Stanovisko ČHV se v tomto případě týkalo zveřejnění doporučeného postupu pro výběr poplatků za operatéra či porodníka, ve kterém mj. stanovuje maximální výši platby za primáře či jiného lékaře, a to s platností od 1. června ČHV upozornil na možné narušení principu rovného přístupu ke zdravotní péči. - Otevřený dopis předsedovi vlády: Otevřený dopis byl vypracován u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Na předsedu vlády jsme se obrátili ve vážné obavě o směřování politiky českého státu v oblasti ochrany lidských práv, a to v souvislosti s vládním záměrem přesunout poradní orgány Sekce pro lidská práva Úřadu vlády na jednotlivá resortní ministerstva. Pořad ČT Pološero na téma "Děti ve vězení" Dne 16. října 2012 odvysílala Česká televize pořad Pološero věnující se dětem odsouzených rodičů. Na přípravě pořadu se spolupodílel také Český helsinský výbor. Jednotlivé příběhy jsou názornou ukázkou toho, že výkon trestu rodiče nemusí a nesmí dopadat tak zásadním způsobem na jejich děti, právě naopak udržování kontaktu může mít významný vliv jak na vývoj dítěte, tak na následný návrat rodiče do společnosti. Pořad je možné zhlédnout v archivu ČT. Celoevropský akční týden proti rasismu s názvem "Otevři svou mysl a vystup proti rasismu" 10

11 Ve dnech až probíhal v celé Evropě týden proti rasismu, který každoročně organizuje mezinárodní síť UNITED. Český helsinský výbor se zapojil do loňské kampaně proti rasismu, aby upozornil na nárůst netolerance a nenávisti v naší zemi připravili jsme výstavu fotografií z neonacistických demonstrací v ČR. Fotografie nám poskytlo občanské sdružení Tolerance a občanská společnost, které se dlouhodobě zabývá monitoringem aktivit neonacistů v ČR. Dále jsme prostřednictvím sociálních sítí šířili protirasistický spot, který pro nás připravila partnerská organizace ROMEA. Stínová zpráva o stavu rasismu v České republice V rámci týdne proti rasismu jsme na 21. března 2012 připravili tiskovou konferenci, na které byla zveřejněna Stínová zpráva o stavu rasismu v Evropě a ČR. Zprávu za Českou republiku zpracoval ČHV, konkrétně František Valeš a Selma Muhič Dizdarevič. Autoři Zprávy konstatovali, že ve sledovaném období (březen březen 2011) nedošlo v oblasti rasismu a diskriminace k žádnému viditelnému pokroku. V důsledku změny vlády a vážných škrtů v systému sociálního zabezpečení byla naopak zastavována antidiskriminační opatření, která byla schválena v předešlém období. Valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv Ve dnech od 27. do 28. dubna 2012 se v Brně konala valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv. Český helsinský výbor je členem této asociace a spoluorganizoval tuto událost. Valné hromady AEDH se účastnilo 23 členských organizací z 19 zemí EU, událost byla také spojená s odborným seminářem na téma Romové v Evropě. Kancelář veřejného ochránce práv poskytla prostory pro konání valné hromady. Nad konáním převzali záštitu Roman Onderka - primátora města Brno, Pavel Varvařovský - veřejný ochránce práv, Jan Michal - vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Karel Schwarzenberg - ministr zahraničních věcí ČR. Finančně byla akce podpořena Zastoupením EK v ČR a velvyslanectvími Norska, Francie a Švýcarska. AEDH a ČHV vydali zprávu "Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota" Evropská asociace na obranu lidských práv (AEDH) se rok systematicky zabývala situací Romů v Evropě. Výsledkem tohoto výzkumu je zpráva "Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota", která popisuje násilí vůči Romům v různých jeho formách v evropských státech. Cílem zprávy bylo ukázat, že Romové nejsou jen oběťmi sociální diskriminace, ale i fyzického násilí, a že anticiganismus je v celé evropské společnosti hluboce zakořeněn. Dne 13. listopadu 2012 se uskutečnila v sídle Českého helsinského výboru tisková konference k vydání zprávy, která následně měla i výrazný ohlas v různých českých médiích. 11

12 Dárci a partneři Všem níže uvedeným dárcům a partnerům upřímně děkujeme za finanční nebo jinou podporu našich aktivit. Instituce: Nadace: Firmy a advokátní kanceláře: 12

13 České kulturní projekty Individuální dárci: Balarin Jan Brožová Iva Cechovský Marek Došková Miluše Hrdličková Blanka Jančová Václava Pravdová Markéta Šimáčková Kateřina Šustrová Jiřina Turková Marie Dobrovolníci: Také bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch našich aktivit a pomohli realizaci služeb, které poskytujeme. 13

14 Balarinová Eva, Borkovcová Zuzana, Česká Tereza, Dovoleová Eliška, Drábková Tereza, Dubová Alexandra, Frejtichová Dominika, Hendrichová Veronika, Herout Štěpán, Hokeš Martin, Hrdličková Blanka, Chocholáčková Kristína, Chocholoušová Soňa, Immerová Jana, Jakub Janda, Juházyová Alexandra, Karanath Marie, Krulišová Marie, Krulišová Radana, Lánská Kateřina, Martiník Tomáš, Máslová Hana, Máša Jaromír, Matis Maroš, Mikešová Klára, Müllerová Martina, Nechvátal Tomáš, Palme Klára, Panák Pavel, Paterová Markéta, Pavelková Alexandra, Pilátová Soňa, Prskavec Lukáš, Rousová Alena, Rudý Jakub, Seifrtová Nicola, Simandlová Tereza, Stehnová Aneta, Šťastný Jakub, Tomčíková Nelly, Vašíčková Tereza, Vítová Jana, Zeman Jan, Žálková Ingrid Stážisté: Emmerton Lewis, Formánková Tereza, Le Thu Huong, Kroupová Lenka, Pacáková Petra, Peregrin Juraj, Šádková Kateřina, Ščavnický Peter, Václavíková Lucie Členství: ČŽL - Česká ženská lobby ENAR - European Network against Racism EUROCHIPS - European Network for children of imprisoned parents INACH - International network against CyberHate AEDH - European Association for the Defense of Human Rights Spolupráce v roce 2012: Děkujeme těmto NNO, státním institucím a jiným organizacím: Advokátní kancelář Karel Jandus - právní konzultace Asociace mediátorů ČR - vzdělávací aktivity Barevný svět dětí - vzdělávací a osvětové aktivity Český svaz žen - případová agenda Člověk v tísni - případová agenda Evropská asociace na obranu lidských práv (AEDH) - konání Valné hromady AEDH a odborného semináře In IUISTITIA - případová agenda, projektová spolupráce IQ Roma Servis - spolupráce v rámci ENAR ČR Informační centrum OSN - vzdělávací a osvětové aktivity Klokánek - vzdělávací a osvětové aktivity, případová agenda Lighthouse, o.s. - zajištění dopravy Pro bono aliance - zprostředkování právního zastoupení ROMEA, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda O.s. Romodrom - spolupráce v rámci ENAR ČR RUBIKON Centrum - případová agenda, výměna zkušeností Sdružení pro integraci a migraci - případová agenda, ENAR ČR 14

15 Slovo 21, o.s. - spolupráce v rámci ENAR ČR Tolerance a občanská společnost, o.s.- poskytnutí fotografií pro výstavu v rámci Týdne proti rasismu Veřejný ochránce práv - poskytnutí prostor pro konání valné hromady AEDH Vzájemné soužití, o.s. - spolupráce v rámci ENAR ČR Zvůle práva - spolupráce v rámci ENAR ČR Spolupráce v rámci projektu Děti vězněných rodičů : DD Chrudim, DD Kašperské Hory, DD Kamenice nad Lipou, DD Staňkov, DD Šluknov, DD Boskovice, DD Budkov, VÚ Střílky, Věznice Světlá nad Sázavou, Věznice Řepy Spolupráce na akademické úrovni: FHS, katedra studií občanské společnosti - spolupráce na projektech, konzultační činnost Právnická fakulta UK v Praze - studentské stáže VOŠ Evropská a VOŠ Jahodová - studentské stáže Spolupráce s orgány veřejné správy: Magistráty, městské a obecní úřady - sociální odbory a oddělení sociálně-právní ochrany dítěte Probační a mediační služba ČR Vězeňská služba ČR Externí firmy spolupracující s ČHV: Ing. Jaroslav Jíra - ELCO - správa a údržba softwaru UDAPRA s.r.o. - účetní firma Tulpa Design - grafické studio 15

16 Základní data a kontakty Datum první registrace: Právní forma: Mezinárodní organizace a sdružení IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: Web: Kancelář ČHV v roce 2012 Mgr. Markéta Kovaříková - ředitelka Helena Weissová - účetní Mgr. Mariana Kalinová - fundraising Bc. Monika Bunžová - PR/fundraising (v ČHV působila do srpna 2012) Mgr. Ľubica Turzová - projektová a PR koordinátorka JUDr. Nicola Švandová - právní oddělení Mgr. Michaela Tejnorová - právní oddělení Dana Vrabcová - sociální pracovnice, mediátorka Olga Baslová - sociální pracovnice (v ČHV působila do ledna 2012) Orgány ČHV v roce 2012 Předsednictvo: 7 členů Anna Šabatová - předsedkyně František Valeš - místopředseda Selma Muhič Dizdarevič - místopředsedkyně František Kostlán David Salač Dana Syslová Rudolf Vévoda Členská základna: 40 členů Revizní komise: 2 členové 16

17 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ( V KČ ) AKTIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY-PROVOZNÍ ZÁLOHY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK AKTIVA CELKEM - Kč ,00 Kč 315,00 Kč ,00 Kč PASIVA VLASTNÍ JMĚNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY-MZDY, ODVODY, DANĚ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY JINÁ PASIVA-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K ( V KČ ) PŘÍJMY GRANTY-STÁTNÍ DOTACE A NADACE TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ OSTATNÍ VÝNOSY DARY-FYZICKÉ OSOBY PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 400,00 Kč ,00 Kč VÝDAJE OSOBNÍ NÁKLADY-MZDY ZA 5 ZAMĚSTNANCŮ NÁKUP SLUŽEB (NÁJEMNÉ, ENERGIE, CESTOVNÉ) SPOTŘEBA MATERIÁLU OSTATNÍ NÁKLADY POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 636,00 Kč ,00 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 Kč 17

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV Výroční zpráva 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV 2 Úvodní slovo Během roku 2010 prošel

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014.

červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vážení přátelé, červen 2014 přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014. Nebyl to lehký rok, v tom navázal na léta minulá. Pozice neziskových organizací a navíc těch, které

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více